Koniec rasovej diskriminácie detí v slovenských školách? Alebo iba ďalší naivný pokus o riešenie neriešiteľného?

Bratislava 11. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian,Pavol Zachar)

 

Ombudsmanka, hlavná školská inšpektorka, splnomocnenec pre rómske komunity a riaditeľka ústavu detskej psychológie a patopsychológie podpísali vyhlásenie k desegregácii vzdelávacieho systému. Inými slovami, navrhujú opatrenia, prijatie ktorých má odstrániť posudzovanie detí podľa vonkajších znakov a deti by mali byť hodnotené a vzdelávané iba na základe ich skutočných schopností

Na snímke sprava hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová, verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz a riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlová počas podpísania spoločného vyhlásenia k desegregácii vzdelávacieho systému SR

V sídle verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej bolo v pondelok podpísané Vyhlásenie k desegregácii vzdelávacieho systému SR. Okrem slovenskej ombudsmanky ho podpísali splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz, hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová a riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlová.

Signatári tvrdia, že sa v súčasnosti v odstraňovaní segregácie nevykonávajú dostatočne účinné, komplexné a systémové kroky a navrhujú riešenia na zlepšenie tohto stavu. Podľa vládneho splnomocnenca pre rómske komunity najdôležitejšie opatrenie bude zabezpečenie prístupu k predškolskému vzdelávaniu. „Riaditelia škôl nám unisono hovoria, že je veľký rozdiel, či deti pred nástupom do školy navštevovali škôlku alebo nie,“ uviedol Ravasz. Okrem výzvy na zavedenie povinnej školskej dochádzky pre všetky deti minimálne rok pred nástupom do základnej školy poukazuje spolu s ostatnými signatármi aj na zabezpečenie materiálno-technických podmienok na zavedenie tohto kroku.

Výrazne by sa podľa Ravasza mal zmeniť aj systém diagnostiky. „Je veľmi dôležité, aby sme skúmali možnosti a schopnosti detí, nie to, či ovládajú slovenčinu, alebo sa doma naučili abstrahovať. To všetko sa dá doučiť. Hľadajme spôsoby, ako tie detičky môžu byť úspešné v škole,“ vyzval Ravasz. To si však bude vyžadovať okrem materiálno-technického zabezpečenia aj dostatok učiteľov a asistentov, vrátane pozícií odborných pedagogických pracovníkov – teda ďalšie financie z rozpočtu.

Ďalšou oblasťou, ktorá by sa mala zmeniť, je prechod detí na strednú školu. Podľa návrhu by sa mali sprístupniť dvojročné učebné odbory stredných odborných škôl aj absolventom špeciálnych tried a škôl a rozšíriť pre nich možnosť prechodu z dvojročných na trojročné študijné odbory.

Jednou zo signatárok výzvy je Janette Motlová, od júna nová riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Položili sme jej niekoľko otázok, aby vysvetlila jej pohľad na problematiku segregácie.

Na snímke nová šéfka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) Janette Motlová

Čo sa vlastne rozumie v tomto kontexte pod segregáciou? Myslí sa tým rasová segregácia?

Je to širší pojem, myslí sa tým aj rasová segregácia, ale napríklad aj vylúčenie z dôvodu chudoby.

 

Nehovorme teraz o rasizme, iste je nesprávne deliť ľudí na základe rasy, treba ich posudzovať výlučne podľa ich skutočnej kvality. Práve tá kvalita však objektívne je rôzna, ľudia sú podľa intelektových schopností výrazne rozvrstvení, a nielen dospelí, ale už aj deti. Pre dieťa je problém, a rodičia sú v takom prípade oprávnene nešťastní, ak je v triede, kde sú ostatné deti intelektuálne niekde úplne inde – či už oveľa vyššie alebo oveľa nižšie. Zohľadňuje toto koncepcia desegregácie, ktorú presadzujete?

Tu treba rozlišovať dve veci: jedno je segregácia a druhé je diferenciácia.

 

A práve na to sa chcem spýtať. Ako sa dá v praxi riešiť nediskriminačná diferenciácia v tých niektorých obciach, kde sa rodičia sťažujú na situáciu v triedach?

Riešiť sa to dá práve prípravou učiteľov, aby chápali rozdiel medzi segregáciou a diferenciáciou. V momente, keď učitelia dokážu narábať s týmito dvoma pojmami, tak chápu, že hoci navonok to vyzerá ako veľmi nepatrný rozdiel, má obrovský dopad na kvalitu života každého dieťaťa, ktoré prechádza vzdelávacím systémom. Ak hovoríme o desegregácii, tak hovoríme o tom, aby sa nestávalo, že deti sú zaradené do triedy na základe vonkajších znakov, a nie na základe intelektuálnych schopností. Ak zaradíme dieťa do triedy metódou „pozriem a vidím“, tak to je ťažká segregácia. Ale akonáhle robím testy zrelosti a zistím, že dané dieťa je na takej a takej úrovni a podľa toho vytváram skupiny, využívam učebné štýly, ktoré sú adekvátne práve tej skupine, ktorá v triede je, to je diferenciácia. Ak mám v triede deti, ktoré sú šikovnejšie napríklad v jazykoch, tak pracujem s nimi iným štýlom ako s deťmi, ktoré sú napríklad šikovnejšie v analytickom myslení.

Ale myslím si, že na toto práve nie je nastavený náš vzdelávací systém v rámci prípravy pedagógov. Takže keď hovoríme o desegregácii, hovoríme aj o tom, že je potrebné pripravovať cielene budúcich pedagógov na to, aby dokázali pracovať s triedou, ktorá je kultúrne odlišná, ktorá je možno aj intelektuálne na rôznych úrovniach, ale súčasne aby dokázali vytiahnuť z každého dieťaťa, ktoré tam prichádza, tú jedinečnosť a výnimočnosť, ktorou môže obohacovať triedu. Ak sa nám to podarí, tak naozaj môžeme robiť tú inklúziu, o ktorej tu všetci rozprávame, ale nikto v praxi ju vlastne nerobí.

 

Ako by mala vyzerať tá diferenciácia v praxi? Majú byť medzi sebou kvalitatívne odlišované aj triedy alebo sa diferenciácia má diať vždy len v rámci jednej triedy?

Áno, v rámci jednej triedy. Nemyslím si, že by existovalo dieťa, ktoré by bolo výnimočné vo všetkých oblastiach. Ak sú napríklad deti, ktoré majú väčší talent na niektorú oblasť, umiestnené do triedy s matematickým, jazykovým, športovým zameraním, tak to je diferenciácia, a je to v poriadku. Ale ak by sme ich delili tak, že A trieda sú premianti, B trieda slabší a C trieda najslabší, tak to už je segregácia, pretože tým už by sme predpokladali, že tí poslední sú menejcenní, a tak to nie je. Neexistuje dieťa, ktoré by bolo vo všetkom nadané. Môže byť výkonovo fantastické v oblasti vedomostí, ale môže byť menej sociálne zručné. A naopak, sú deti, ktoré sú výnimočne emočne a sociálne zručné, ale výkonnostne nedosahujú priemer.

 

Existujú v rámci metodických pokynov pre školy nejaké pravidlá ako miešať deti tak, aby bola skladba triedy nejako optimalizovaná?

Napríklad v severských krajinách hľadajú jedinečnosť v každom dieťati a myslím si, že obrátená integrácia, ktorá sa niekde experimentálne spúšťa, že je v triede napríklad jedna tretina detí znevýhodnených, spolu s dvomi tretinami detí z bežnej majority, to si myslím, že je veľmi dobrý pomer, ktorý dokáže obohacovať obe skupiny. Lebo tu nejde o to, že tie znevýhodnené deti by azda nemali čo priniesť do tej skupiny – oni majú. Učiteľ však potrebuje pracovať s klímou v tej triede, a nielen s vedomosťami a výkonom. Vtedy je možné aj charakterovo budovať žiakov a vychádzajú nám potom zo školy študentí, ktorí sú citliví, vnímaví, empatickí, ktorí dokážu kriticky myslieť, a ktorí dokážu za každým človekom vidieť jeho potenciál. Mysiím si, že to je dôležité pre spoločnosť, najmä v situácii, akú máme teraz.

 

Myslíte si, že v súčasnosti existuje na Slovensku v školstve segregácia?

Určite sú oblasti, kde je výrazná segregácia, určite sú oblasti, ktoré navonok vyzerajú ako segregované, ale v skutočnosti robia diferenciáciu, a určite sú oblasti, kde robia veľmi kvalitnú diferenciáciu. Ale na to, aby sme mohli rozlišovať medzi oboma pojmami, potrebujeme mať kvalitne pripravený personál.

 

Keby sme to teda mali zhrnúť, môžeme povedať, že hlavné posolstvo pre pracovníkov v školstve je rozlišovať medzi segregáciou a diferenciáciou?

Určite. Ak nedokážeme rozlišovať medzi týmito dvoma pojmami, tak niečo v našej pedagogickej brandži nie je dobré. V porovnaní s minulosťou sme na Slovensku skĺzli k segregačnému systému. Chyba je v našom vzdelávacom systéme a v učiteľoch. Nemáme kvalitných pedagógov, nie je dostatok takých, ktorí by chceli hľadať svoj vlastný štýl, svoju vlastnú cestu.

Taktiež testovanie je u nás nešťastné. Malo by nám iba ukázať, aké sú potreby daného dieťaťa. Nemalo by nám poukazovať na to, či to dieťa je múdre či šikovné. Otázkou je vôbec nastavenie toho, čo by deti vlastne mali vedieť. My nemáme nastavené vzdelávacie programy na bežnú spoločnosť, sú nastavené vysoko. A nútime učiteľov učiť, ale nie viesť deti. Pretože na učenie treba relatívne menej času, než na vedenie.

Za socializmu sa robila inklúzia bez toho, aby sa o tom rozprávalo. Vtedy sa hľadala cesta ako dieťa posunúť ďalej, dnes o inklúzii veľa rozprávame, ale málo z toho sa naozaj dostane do praxe. Predtým učitelia viac pracovali s rodičmi, viac museli komunikovať, viac chodili do rodín. Myslím si, že keď rodič nenavštívi rodinu žiaka, hoci iba raz za celých osem rokov, tak nemôže relevantne posúdiť, na čo dieťa kapacitne má alebo nemá.

 

Toľko riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlová. Mimochodom, je to sympatická a inteligentná žena so zaujímavým životným príbehom (viac si o tom môžete prečítať napríklad TU, ktorý sám osebe je dôkazom, že diskriminácia na rasovom základe je nespravodlivá. Sama sa označuje za Cigánku (slovo Róm nemá rada) a hovorí, že keby sa v detstve v školskom systéme stala obeťou segregácie, nebola by dnes tam, kde je.

Podľa jej vyjadrenia, problémy škôl, a to aj tých v regiónoch s vysokým podielom detí z rómskych osád, z ktorých časť nemá ani základné civilizačné návyky, je možné riešiť kvalitnejšou prípravou a dostatkom učiteľských kádrov. Ak však na to nedostane rozpočet školstva výraznú dodatočnú finančnú injekciu (z peňazí slovenských daňových poplatníkov), potom by to znamenalo, že napríklad namiesto opráv budov škôl, z ktorých niektoré sú v havarijnom stave, by sme dali peniaze radšej do experimentu s inklúziou detí z osád. Ale bude to fungovať? Zmení takýto prístup kultúru ľudí z osád, ktorí sa nezmenili počas stáročí strávených v Európe, ani počas socialistického štyridsaťročného systematického pokusu o inklúziu, o ktorom aj Motlová tvrdí, že bol dokonalejší ako ten, o ktorý sa pokúšalo ministerstvo doposiaľ?

A je vo všeobecnosti vôbec možné, aby dobre fungoval model výrazne dvoj- alebo viacrýchlostnej triedy? Veď vo vyšších ročníkoch už by tí rýchlejší mali preberať úplne iné učivo, než tí pomalší. Nie je takýto model diferencovaného inkluzívneho školstva len pekným snom, niečím ako utopická ZOO, kde idealistický krotiteľ v jednej triede súčasne chce cvičiť tigre, delfíny, srnky aj papagáje iba za použitia dobrého slova, keďže iné metódy sú zakázané?

Iba prax ukáže, aké budú výsledky naozaj, a či sa podarí týmto spôsobom vyriešiť situáciu v problémových školách a regiónoch. Bolo by, samozrejme, výborné, keby to fungovalo…

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Stovky žien žiadali, aby Turecko neodstupovalo od Istanbulského dohovoru

0 icon

Istanbul 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Mustafa Kamaci/Turkish Presidency)   Stovky žien v sobotu vyšli do ulíc Istanbulu a žiadali tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby zmenil svoje rozhodnutie odstúpiť od Dohovoru Rady Európy o predchádzaní a boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, informovala agentúra AFP. Turecko má od tohto…

Víťazom prezidentských volieb v Iráne je konzervatívec Raísí

0 icon

Teherán 19. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ebrahim Noroozi, Office of the Iranian Supreme Leader, Ebrahim Noroozi))   V prezidentských voľbách v Iráne zvíťazil konzervatívny kandidát Ebráhím Raísí. Doterajší šéf iránskej justície mal po sčítaní veľkej časti hlasov výrazný náskok pred svojimi súpermi, oznámilo v sobotu ministerstvo vnútra v Teheráne. Informovali o…

Brusel namiesto podpory národných štátov vytvára Európsky superštát, povedal Orbán

0 icon

Budapešť 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Laszlo Balogh)   Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu povedal, že Brusel namiesto "Európy zloženej z národných štátov vytvára európsky superštát", informovala agentúra MTI Maďarský premiér EÚ obvinil z úsilia vybudovať v Bruseli "superštát" bez toho, aby na to mala oprávnenie - namiesto toho, aby sa…

Stranu Jednotné Rusko do parlamentných volieb povedú ministri Šojgu a Lavrov

0 icon

Moskva 19. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service, Russian Foreign Ministry Press Service)   Stranu Jednotné Rusko do jesenných parlamentných volieb povedú minister obrany Sergej Šojgu a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Oznámil to v sobotu prezident Vladimir Putin Na zozname piatich hlavných kandidátov chýba predseda strany Dmitrij…

Britská vláda sa ospravedlnila obetiam znásilnenia, obvinený je poslanec Imran Ahmad Khan

0 icon

Londýn 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Stefan Rousseau)   Prokuratúra v Británii obvinila poslanca vládnucej Konzervatívnej strany zo sexuálneho útoku. Imran Ahmad Khan, ktorý v parlamente zastupuje volebný obvod Wakefield v severnom Anglicku, toto obvinenie odmieta Khan je obvinený z trestného činu sexuálneho útoku  súvisiaceho s incidentom v roku 2008 Khan je obvinený…

Zaujímavý prieskum agentúry Vox Politico: Súhlasili by Slováci so skúmaním duševného stavu u verejných funkcionárov?

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Facebook-Vox Politico)   Veľmi zaujímavý prieskum sa rozhodla vykonať agentúra Vox Politico. Respondentov oslovili s otázkou, či pokladajú za vhodné, aby úlohu poslanca či verejného funkcionára mohli vykonávať len duševne spôsobilé osoby. Čo sa im podarilo zistiť? Výsledky nie sú až tak prekvapivé, ako by…

Merkelová označila 22. jún 1941 za dôvod na hanbu Nemcov

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Annegret Hilse, SITA/AP-Kerstin Joensson)   Deň, kedy začala Veľká vlastenecká vojna, je dôvodom na hanbu, Nemecko uznáva svoju zodpovednosť za zločiny nacistického režimu, a to vrátane zachovania pamäti toho, čo sa stalo, uviedla nemecká kancelárka Angela Merkelová vo videu zverejnenom v sobotu na webových stránkach nemeckej…

Prezidenti SR a Maďarska sa stretli pri zrekonštruovanom kaštieli v Borši

0 icon

Borša 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a maďarský prezident János Áder sa v sobotu stretli pri slávnostnom otvorení zrekonštruovaného Rákociho kaštieľa v obci Borša v okrese Trebišov. Na tomto projekte spolupracovali obe krajiny. Slovenská hlava štátu poďakovala Áderovi za osobný vklad a spoluprácu Maďarska…

Merkelová a Macron varovali pred šírením nových variantov koronavírusu

0 icon

Berlín 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok v Berlíne vyzvali krajiny Európskej únie, aby koordinovali svoju politiku opätovného otvárania hraníc a mali sa na pozore pred novými variantmi koronavírusu SARS-CoV-2 Macron podľa agentúry Reuters uviedol, že štáty EÚ musia…

Borrell vyzval libanonských politikov, aby sformovali vládu. Pohrozil sankciami

0 icon

Bejrút 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jean-François Badias)   Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v sobotu libanonských politikov kritizoval za zdržiavanie pri tvorbe novej vlády a upozornil, že Európska únia by mohla zaviesť sankcie voči osobám zodpovedným za toto zdržanie. Píše o tom agentúra AP Borrel po stretnutí s libanonským prezidentom Michelom…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Lazar

Slovenské dôchodky v ohrození?

0icon

Dôchodky na Slovensku v ohrození! Kotlebovci od roku 2016 neustále upozorňujú na potrebný vyrovnaný štátny rozpočet a zásadnú obozretnosť pri akomkoľvek zadlžovaní. 👉 Varujú pravidelne pred tým, čo všetko spôsobí veľké zadĺženie Slovenska. 👉 Ich nespočetné upozornenia, že sociálny systém musí byť založený aj na princípe zásluhovosti, aby mohol motivovať tých,…

Ivan Štubňa

„Arbeit macht frei“ alebo „Vakcína je sloboda“

0icon

„Arbeit macht frei“ – smutne známy nápis z koncentračných táborov nacistov, známy v preklade ako prácou k slobode, práca oslobodzuje alebo práca Vás urobí slobodným. Týkalo sa to koncentrákov a cynizmus nacistov sa prejavil v tom, že keď ste neboli schopní pracovať, skončili ste v plynovej komore ako odpad. Čiže ste boli „oslobodení“ - smrťou... Dnes…

Štefan Harabin

Výzva občanov Slovenskej republiky parlamentu na okamžite odvolanie náčelníka podvodných pyramídových hier, Jána Mazáka, z členstva v Súdnej rade.

0icon

Ťažký kriminálnik Mazák sa pre Sorošovské ultraliberálne, fašistické média vyslovil, že je nehorázne u sudcu Mgr. Dalibora Miľana, ak si v súvislosti s rozhodovacím procesom viažucim aj k protipandemickým opatreniam Mikasa a vlády dovolil vykladať Ústavu. Treba mu preto okamžite zastaviť výkonu funkcie sudcu. Mazák bez najmenších pochybnosti na politickú…

Boris Mesár

Chazarská mafia už takmer zničila Ukrajinu .

0icon

Pád až na samé dno ! Ucro-stad vydal štatistiku za rok 2020 , z ktorej stávajú vlasy dupkom ! Keď som to videl prvý krát , nemohol som veriť ,že sa odvážili toto zverejniť. Demografia, priemysel, medicína, poľnohospodárstvo ... Tu sú len tie najpôsobivejšie body: V porovnaní s rokom 2013.…

Ivan Holek

Testovaním zlomené posledné zbytky hrdosti

0icon

Na Slovensku existuje rádio, ktoré o sebe tvrdí, že ako jediné má guráž. Je to hlavne preto, lebo hrá iba rockovú muziku. O rockových interpretoch je známe, že sú značne nekonvenční, alebo až rebeli. A to isté platí aj o ich fanúšikoch. Nektorí z nich sú otvorení rebeli, či už…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Francúzsky umelec premieňa ulice svojimi 3D grafikami

0 icon

Bez ohľadu na to, ako si zaneprázdnený alebo do akej miery sa ponáhľaš, nie je možné si nevšimnúť prácu pouličného umelca Grafodeca . Francúzsky umelec vytvára 3D pouličné obrazy, ktoré sú také skutočné, že sa budeš musieť zastaviť a lepšie sa pozrieť, aby si sa uistil, že ten dinosaurus ťa nesleduje. Jeho graffiti sú také…

Psy sú darom z neba! Presvedč sa s nami...

0 icon

Mať psa znamená, že nikdy z teba nebude gaučový domased. Psy nás povzbudzujú, aby sme sa stýkali s ľuďmi a trávili viac času vonku, aj keď je zlé počasie a všetko, čo by si chcel, je ľahnúť si do postele a nevystrčiť von ani nos. Sú to tiež naši najlepší kamaráti na…

TOP10: Neskutočné architektonické diela

0 icon

Budova, ktorá sa roztápa pred tvojimi očami, dom otočený hore nohami alebo džungľa, ktorá je starostlivo udržiavaná vo vnútri letiska: nejde o zábery zo sci-fi filmu ale o diela, ktoré vytvorila ľudská ruka a fantázia. V skutočnosti všetky tieto architektonické diela naozaj existujú. A je toho ešte viac, pretože schopnosť niektorých talentovaných myslí…

Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu: 4. časť

0 icon

Prinášame záverečný článok z mini série s názvom Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu. Nebudeme vás viac napínať, poďme rovno naspäť do deja. Vossa v továrni poznalo niekoľko zamestnancov a tí ho pustili dovnútra. Vyhľadal istých pracovníkov a zistil, že väčšina významných dokumentov je naložená na nákladné auto. Preto zašiel za zodpovedným americkým dôstojníkom a vysvetlil mu, že…

Záhada nacistických pokladov: Presťahovanie rezerv. 3. časť

0 icon

Správa, že Američania uchmatli nacistické rezervy ríšskej banky v Merkerse, nacistickými pohlavármi riadne otriasla. Prezident banky Walther Frank naliehavo požiadal Hitlera, aby dal zvyšné rezervy previezť z Berlína niekam inam. Ruské vojsko neustále postupovalo, a tak Nemci nemali na záchranu ostávajúcich prostriedkov čas nazvyš. Pokračujeme treťou časťou série článkov s podtitulom Záhada nacistických pokladov.…

Vo svete IT

Môžu internetové stránky vidieť vašu reálnu polohu?

0 icon

Môže webové stránky pristupovať k vašej reálnej polohe? Ide o otázku, ktorá bezpochyby zaujíma mnohých z nás. Poďme si ju preto zodpovedať. Téme sa venoval portál howtogeek.com. Čo hovorí vaša IP adresa webstránke? IP adresou označujeme sled čísiel, ktoré sú prideľované zariadeniam, ktoré sa pripájajú k internetu prostredníctvom protokolu IP. Používateľovi…

Xiaomi pre niektoré smartfóny pridáva užitočnú novinku do MIUI: Je dostupná i pre vás?

0 icon

I keď je Xiaomi mladou inovatívnou spoločnosťou, predsa nájdeme nejaké funkcie, ktoré nám spoločnosť za svoje roky pôsobnosti neponúkla. Jednou z nich je i indikátor zdravia batérie, ktorý bol doteraz pýchou amerických iPhonov. Portál Gizmochina.com nás však teraz informuje, že do MIUI sa práve teraz pomaly dostáva funkcia, ktorá bude…

Microsoft prakticky potvrdil príchod Windowsu 11, ktorý je už na spadnutie

0 icon

Veľká aktualizácia Windowsu 10, ktorá je predo dvermi, zapĺňa plátky čoraz väčšieho množstva médií. Dôvodom je, že pôvodne sa očakávala „len“ väčšia aktualizácia operačného systému. Nakoniec to však vyzerá tak, že Microsoft predstaví ďalšiu veľkú verziu Windowsu s poradovým číslom 11. Prvé úvahy, ktoré naznačovali tento krok sa objavili potom,…

Záujem o 5G smartfóny skokovo rastie! Analytici hovoria o odhadoch predajov 5G telefónov v tomto roku. Číslo vás prekvapí!

0 icon

Trh so smartfónmi v tomto roku rastie najrýchlejšie od roku 2015. Analytici z IDC nedávno prišli s analýzou, ktorá hovorí, že v tomto roku bude predaných 1,38-miliardy smartfónov. To predstavuje medziročný rast predajov smartfónov na úrovni takmer 8%. Najnovšie Strategy Analytics sa pozreli na predaje 5G smartfónov, kde analyzovali nielen predaje 5G zariadení…

Toto sú najväčšie hrozby, ktoré číhajú na Android používateľov. S mnohými sa stretávame každý deň!

0 icon

Malware, vírusy, či iný škodlivý software je niečo, čomu sa všetci z nás chcú vyhnúť veľkým oblúkom. Nie je to však vždy možné. Napríklad nedávno sme vás upozorňovali o malwari TeaBot, ktorý sa schováva za logami známych spoločností, či iného populárneho softwaru. V našich končinách sa schovával za logom známej…

Armádny Magazín

Turecko chce v Azerbajdžane vojenskú základňu. Lavrov rázne odpovedal

0 icon

Turecko, 19. júna 2021 (AM) – Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan oznámil možnosť otvorenia vojenskej základne na území Azerbajdžanu, informuje NTV. Bolo by to možné v rámci rozvoja vzťahov medzi oboma krajinami, čo bolo potvrdené podpísaním príslušného dokumentu v Šuši. „Nešlo by to nad rámec ustanov

Izraelský vojenský expert Kedmi: Analýza stretnutia prezidentov v Ženeve a čo možno očakávať v budúcnosti

0 icon

Izrael, 18. júna 2021 (AM) – Samit sa skončil. Ženeva sa ochladzuje za silným prílivom významných politických osobností a odborníkov a rôznych veľvyslancov. Bolo to zaujímavé. Bolo to realistické a vôbec nie také, aké mnohí očakávali.   Liberáli a Ukrajinci bezpochyby zažívajú tragédiu, čo je celkom pochopiteľné. Pretože ako zaobch

USA ukázali útok ničiteľa raketových systémov ​​S-400 na nepriateľskom ostrove. video

0 icon

USA, 19. júna 2021 (AM) – Americká armáda ukázala video, ktoré ukazuje, ako sa bude používať raketa Precision Strike Missile (PrSM), ktorá sa považuje za potenciálneho ničiteľa ruských PVO systémov vrátane S-400. Podľa scenára sa zbrane použili na fiktívnom ostrove obsadenom nepriateľom.   Video ukazuje, ako na ostrov najskôr zosadnú tra

Irán náhle otočil svoje vojnové lode k pobrežiu Izraela. Hrozí ďalšia ofenzíva v Gaze?

0 icon

Irán, 19. júna 2021 (AM) – Skupina iránskych vojnových lodí nachádzajúcich sa v Atlantickom oceáne nečakane zmenila smer a smeruje do Stredozemného mora. Podľa sýrskych informačných zdrojov môžu iránske lode demonštrovať Izraelu svoju prítomnosť v blízkosti izraelských hraníc, pravdepodobne môžu vplávať aj do sýrskych prístavov.   Je pozoruhodné,

Alexander Rogers: FED privádza Američanov do nového poddanstva. Skončí to ako pražské defenestrácie?

0 icon

USA, 19. júna 2021 (AM) – Existuje čoraz viac informácií o tom, čo sa deje na trhu rezidenčných nehnuteľností v Spojených štátoch. A je príznačné, že sa to rovnako nepáči pravicovým konzervatívcom z radov Trumpových podporovateľov aj ľavému krídlu Demokratickej strany.   Najväčší svetový investičný fond „Black Rock“ (Black Rock), ktorý…

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali