Kardinál Koch o 500. výročí reformácie: vďačnosť, pokánie, nádej (celý text)

Vatikán 23. januára 2017 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TASR/AP-Keystone, Peter Schneider)

 

„V Druhom vatikánskom koncile by bol Martin Luther «našiel svoj koncil», koncil, na ktorý by sa odvolal v dobe, v ktorej žil,“ domnieva sa kardinál Kurt Koch. Predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov sa v súvislosti s aktuálnym 500. výročím reformácie vyjadril na stránkach vatikánskeho denníka L´Osservatore Romano k otázke správneho postoja Katolíckej cirkvi k tomuto výročiu. Pripomína, že minulosť treba vnímať z pohľadu dosiahnutého pokrokom ekumenických vzťahov.

Na snímke kardinál Kurt Koch
Na snímke kardinál Kurt Koch

„V ekumenickom hnutí navyše dospela k zrelosti myšlienka, že reformácia sa netýka iba protestantov, ale aj katolíkov, a že v dôsledku toho sa pripomenutie reformácie dnes môže udiať jedine v ekumenickej perspektíve,“ píše ďalej kardinál Koch. V duchu najnovšieho spoločného dokumentu Luteránsko-katolíckej komisie pre jednotu s titulom „Od konfliktu k spoločenstvu“ predkladá tri „leitmotívy“, čiže základné charakteristiky prístupu ku spomienke na výročie reformácie. Sú nimi vďačnosť za prejdenú cestu až k súčasnej úrovni vzťahov medzi cirkvami, po druhé: uznanie vlastných vín spojené s verejným pokáním a do tretice nádej pre ďalšie napredovanie ekumenizmu.

S takýmto postojom možno podľa slov švajčiarskeho preláta hľadieť aj v ústrety ďalšiemu významnému výročiu. Tým bude v roku 2030 päťstoročnica Augsburského snemu a ním vyhláseného vyznania viery, tzv. Confessio augustana. Toto výročie by mohlo byť podľa kardinála Kurta Kocha príležitosťou bližšie si všimnúť osobnosť Filipa Melanchtona a zvlášť jeho presvedčenie o tom, že obnova Cirkvi a jej jednota sú navzájom neoddeliteľne spojené.

(Zdroj: Un anniversario in comunione. La commemorazione del quinto centenario della Riforma, L´Osservatore Romano, 18. januára 2017) -jb-

Výročie v spoločenstve – pripomienka päťstoročnice reformácie

Kardinál Kurt Koch

Dňa 31. októbra 2016 v luteránskej katedrále v Lunde vo Švédsku pápež František spolu s biskupom Younanom a reverendom Jungem, predsedom a generálnym sekretárom Svetového luteránskeho zväzu, predsedal ekumenickej modlitbe v rámci spoločnej katolícko-luteránskej pripomienky Reformácie. Táto udalosť bola prijatá ako sľubný znak ekumenizmu. Predsa však, aby neostal spojený len s minulosťou, ale priniesol svoje ovocie aj v budúcnosti, bude práve v tomto roku 2017, roku pripomenutia si reformácie, potrebné hlbšie pochopiť ducha, ktorý ho viedol. Je to dôležité o to viac, že stretnutie v Lunde nemalo len pozitívne ohlasy, ale stretlo sa aj sa kritikami a odporom. Zatiaľ čo na katolíckej strane boli obavy z odchýlenia sa katolicizmu k protestantizmu, na strane protestantov sa hovorilo o zrade reformácie. Bude teda dobré popremýšľať nad tým, prečo sa pripomienka reformácie konala spoločne a prečo to dnes už vlastne ani nie je možné robiť inak.

Prvý dôvod spočíva v skutočnosti, že pripomienka v roku 2017 je prvou takou storočnicou začiatku reformácie, ktorá sa odohráva v epoche ekumenizmu. Preto ju nebude možné sláviť ako po iné uplynulé storočia, keď prevládali konfesionálne vyhranené a polemické tóny. Tieto tóny poznačili osobitne výročie v roku 1617, keď sa Európa uberala k tvrdému konfliktu, vskutku k ozajstnej náboženskej vojne. A tak prvá storočnica reformácie bola jasne poznačená protikatolíckou polemikou a militantnou rétorikou. Ale aj nasledujúce storočnice reformácie mali silnú konfesionálnu pečať, odvolávajúc sa na postavu Martina Luthera ako protagonistu a priekopníka príslušného ducha doby. Zatiaľčo počas osvietenstva Luthera označovali za osloboditeľa z temného stredoveku a zakladateľa modernej epochy, počas pietizmu bol vyzdvihovaný ako veľký náboženský duch. Pri pripomienke v roku 1917 bol Luther oslavovaný nielen ako otec nemeckého jazyka, ale ešte všeobecnejšie ako zosobnenie pravého nemeckého charakteru, a toto sa opäť dialo v bojachtivých tónoch. V období, ktoré nasledovalo po európskej katastrofe Prvej svetovej vojny protestantský teológ Adolf von Harnack mohol tvrdiť, že moderná doba mala počiatok v Nemecku a odtiaľ sa rozšírila do sveta: «Moderná doba sa začala s Lutherovou reformáciou, čiže 31. októbra 1517; bola uvedená údermi kladiva na bránu Zámockého kostola (Schlosskirche) vo Wittenbergu.»

Tieto hlasy, náboženský zaujaté a polemické, ktoré vyhrotili na katolíckej strane odmietanie Luthera a jeho reformácie, už viac nie sú možné v dobe ekumenizmu. V ekumenickej epoche skôr platí ako všeobecné pravidlo solidárneho spolupodieľania sa na živote iných, v radosti i v žiali. V ekumenickom hnutí navyše dospela k zrelosti myšlienka, že reformácia sa netýka iba protestantov, ale aj katolíkov, a že v dôsledku toho sa pripomenutie reformácie dnes môže udiať jedine v ekumenickom spoločenstve. Pre obe strany sa predstavuje ako vítané pozvanie k dialógu o tom, čo sa môžu katolíci naučiť z reformácie a o tom, čo protestanti môžu získať od Katolíckej cirkvi ako obohatenie vlastnej viery.

Toto ekumenické spoločenstvo sa ukazuje byť nevyhnutným, ak uvažujeme nad súčasnou pripomienkou reformácie ako takej, bez toho, aby sme sa nechali ovplyvňovať tými predchádzajúcimi. Táto sa vzťahuje na rok 1517, a presnejšie na 31. október daného roku, považovaný za začiatok reformácie v Nemecku, na pamiatku takzvaného vyvesenia téz o odpustkoch zo strany Martina Luthera na dvere Zámockého kostola vo Wittenbergu. Apropo, už v roku 1962 katolícky teológ Erwin Iserloh, expert na cirkevné dejiny, definoval takéto vyvesenie ako legendu; odvtedy mnohí historici zastávajú mienku, že údajné vyvesenie téz sa v skutočnosti neudialo tak, ako nám to tradícia podala. Z historického pohľadu sa musí vychádzať zo skutočnosti, že Martin Luther zaslal svoje tézy svojmu miestnemu biskupovi Hieronymovi Schulzovi a arcibiskupovi Albrechtovi. Luther chcel publikáciou svojich téz o odpustkoch pozvať k učenej diskusii o tomto probléme; chcel nimi čeliť, ako podotkol protestantský cirkevný historik Thomas Kaufmann, «strate vierohodnosti svojej milovanej Cirkvi», a zachrániť «rímsku pápežskú Cirkev, ktorú miloval».

Na publikovanie téz o odpustkoch sa preto nemožno pozerať len ako na začiatok reformácie, ktorá zapríčinila rozdelenie jednoty Cirkvi. Ani tézy by nemali byť brané ako revolučný text, tieto reflektovali aj katolícke obavy a pohybovali sa v rámci toho, s čím mohla súhlasiť samotná katolícka teológia danej doby. Vo svetle tohto historického kontextu, pripomienka reformácie v roku 2017 je spomienkou na rok 1517, spomienkou na čas, kedy ešte nedošlo k rozdeleniu medzi reformátorom Martinom Lutherom a Katolíckou cirkvou, a jednota Cirkvi nebola ešte porušená, Luther bol ešte v jednote s Katolíckou cirkvou. Aj z tohto dôvodu, pripomienka reformácie v roku 2017 sa môže diať jedine v ekumenickej jednote.

V tomto širšom kontexte sa jasne ukazuje, čo mal reálne na srdci Martin Luther. On absolútne nechcel oddelenie sa od Katolíckej cirkvi a založenie novej Cirkvi, ale mal na mysli obnovu celého kresťanstva podľa ducha Evanjelia. Lutherovi išlo o podstatnú reformu Cirkvi a nie o reformáciu, ktorá privedie k rozpadu jednoty Cirkvi. Skutočnosť, že sa v jeho čase nemohla táto reforma zrealizovať, je dôsledkom z veľkej časti politických faktorov. Zatiaľ čo na začiatku bolo reformátorské hnutie hnutím obnovy vo vnútri Cirkvi, vznik protestantskej cirkvi je výsledkom politických rozhodnutí; medzi týmito rozhodnutiami bolo zvlášť to, ktoré určilo zavedenie reformácie predovšetkým v mestách už v dvadsiatych rokoch 16. storočia.

Pretože obnova celej Cirkvi bola skutočným cieľom Lutherovej reformy, rozdelenie Cirkvi, zrod protestantskej cirkvi a oddelenie cirkevných spoločenstiev protestantov od Katolíckej cirkvi majú byť vnímané nie ako pozitívny dôsledok reformácie, ale ako vyjadrenie jej provizórneho zlyhania alebo prinajmenšom ako ústupok z núdze. V skutočnosti, pravý a ozajstný úspech reformácie sa dosiahne len prekonaním rozdelení kresťanov, ktoré sú dedičstvom minulosti, a znovuobnovením jednej a jedinej Cirkvi, obnovenej v duchu Evanjelia. V tomto zmysle Druhý vatikánsky koncil, ktorý neoddeliteľným spôsobom prepojil ekumenické úsilie v prospech znovuvytvorenia jednoty kresťanov s obnovu Katolíckej cirkvi, priniesol zásadný prínos, až taký, že môžeme potvrdiť, aj z tohto apektu, že v Druhom vatikánskom koncile by bol Martin Luther «našiel svoj koncil», koncil, na ktorý by sa odvolal v dobe, v ktorej žil.

Pripomienku v roku 2017, ktorá pripomína začiatky reformácie, je teda potrebné chápať ako pozvánku vrátiť sa k pôvodným obavám Martina Luthera a položiť si otázku, čo znamenajú dnes, pre katolíkov a pre protestantov, ako tiež pre ekumenizmus vo všeobecnosti, po päťsto rokoch rozdelenia. Ak sa pripomienka reformácie bude diať v tomto duchu, vo vzájomnom spojení, môžeme od nej očakávať nové a odvážne podnety pre proces ekumenického zbližovania medzi katolíkmi a protestantmi.

Týmto sme uviedli základné motívy, pre ktoré sa pripomienka reformácie dnes môže uskutočniť len v ekumenickej jednote. Deje sa to po prvýkrát v histórii a je to príležitosť, ktorú si nemôžeme nechať ujsť, pre zblíženie sa medzi luteránmi a katolíkmi vo viere a v živote viery. V tomto zmysle už pápež Benedikt XVI. konštatoval, že rok 2017 bude predstavovať pre katolíkov a luteránov príležitosť «sláviť na celom svete spoločnú ekumenickú pripomienku, aby sa pousilovali pokročiť, vo svetovom meradle, v zásadných otázkach», a to nie «nejakým triumfalistickým slávením, ale v spoločnom vyznaní viery v Trojjediného Boha, v spoločnej poslušnosti nášmu Pánovi a jeho slovu». Podobná spoločná pripomienka reformácie umožní sľubný ekumenický posun, ak ju budú charakterizovať tri leitmotívy, ktoré figurujú v centre dokumentu o dialógu, vypracovanom Luteránsko-katolíckou komisiou pre jednotu s titulom Od konfliktu k spoločenstvu.

Prvý kľúčový pojem: vďačnosť

Prvý kľúčový pojem je: vďačnosť. Fakticky si v roku 2017 nepripomíname len 500 rokov od reformácie, ale tiež 50 rokov intenzívneho dialógu medzi katolíkmi a luteránmi, dialógu počas ktorého sme mohli objaviť, čo máme spoločné. Dialóg so Svetovým luteránskym zväzom – prvý, ktorý podnikla Katolícka cirkev hneď po Druhom vatikánskom koncile – sa ukázal veľmi plodný. Dôležitý krok na ceste k zmiereniu sa dosiahol Spoločným vyhlásením k učeniu o ospravedlnení (ospravodlivení), podpísaným 31. októbra 1999 v Augsburgu. Pretože práve v jadre centrálnej otázky, ktorú mal na srdci Martin Luther, otázky ktorá viedla v 16. storočí k reformácii a následne k rozdeleniu Cirkvi, bolo možné dosiahnuť dohodu o „základných pravdách“, toto vyhlásenie môže byť vnímané ako skutočný základný kameň ekumenizmu.

Po dlhej histórii oddelenia, sme boli schopní vo viere prekonať starý konfesionalizmus rozdelení a uvedomili sme si, že rozkol západného kresťanstva nasledujúci po reformácii nemohol zničiť spoločné korene kresťanskej viery. V tomto novom svetle, aj zo strany katolíkov bolo možné pozitívne hodnotiť reformáciu z Wittenbergu na základe jej úmyslov a pojať iným spôsobom reformátora Martina Luthera. Sporný obraz Luthera, aký sa etabloval v katolíckej tradícii, ovplyvnený hlavne Jánom Cochläusom, súčasníkom reformátora, a posilnený v minulom storočí Heinrichom Susom Deniflem, bol prekonaný vďaka znovu znovuobjaveniu Lutherovho zakorenenia v katolíckom myslení, čiže „Luthera katolíka“, objav, ktorý však neneguje tmavé stránky nachádzajúce sa v Lutherovom živote a diele.

V tomto kontexte si našiel miesto aj primeranejší obraz historickej situácie v čase reformácie a Katolíckej cirkvi v tej dobe. Na jednej strane sa ukázalo, že stredovek nebol taký temný ako sa to a dlhý čas so záľubou zobrazovalo, a že naopak jednou z veľkých ustarosteností neskorého stredoveku bola práve reforma Cirkvi. Na druhej strane je tiež dostatočne jasným výsledkom, že Luther sám bol zakorenený v stredovekých myšlienkach oveľa viac než sa kedykoľvek pripustilo. Platí to zvlášť o jeho zakorenení v mníšskej tradícii neskorého stredoveku, keď on sám objavil u Bernarda z Clairvaux teológiu ospravodlivenia len z milosti a len pre vieru.

Druhý kľúčový pojem: uznanie vlastných vín a pokánie

Druhý kľúčový pojem je: uznanie vlastných vín a pokánie. Samozrejme, reformácia má byť chápaná ako reformátorský proces vo vnútri Cirkvi, ktorým sa má dať Božie slovo do stredu kresťanského bytia a života Cirkvi a upriamiť sa na Ježiša Krista ako živé Slovo. Ale v danej dobe reformácia nepriviedla k obnove Cirkvi. Keď sa nedotiahla k úspechu reforma Cirkvi, došlo k reformácii v zmysle rozlomenia jednoty Cirkvi, a teda k jej rozdeleniu. Spolu s týmto rozdelením v 16. a 17. storočí vypukli konfesionálne vojny, v ktorých kresťania kruto bojovali jedni proti druhým, z čoho si zvlášť spomíname na Tridsaťročnú vojnu, ktorá zmenila Európu na krvavé more.

Pred touto krvavou históriou, v ktorej bola jednota Tela Kristovho ranená a kresťania spáchali kruté násilie jedni proti druhým v mene náboženstva, katolíci a protestanti majú oprávnené dôvody na vyžalovanie sa a na oľutovanie omylov, príkorí a rán, ktorými sa previnili v priebehu posledných päťsto rokov. Prvý krok v tomto smere sa snažil spraviť pápež Hadrián VI., ktorý v posolstve adresovanom Snemu v Norimbergu v roku 1522 pripustil s ľútosťou chyby a hriechy spôsobené predstaviteľmi Katolíckej cirkvi, pretože mal úmysel prispieť takýmto uznaním viny k obnove Cirkvi a chcel zabrániť jej rozdeleniu. V stopách pápeža Hadriána išli pápeži, ktorí po Druhom vatikánskom koncile opakovane prosili odpustenie za to, čo katolíci spáchali proti veriacim iných cirkví.

Akt verejného pokánia musí byť preto integrálnou súčasťou autentickej pripomienky reformácie. A musí byť sprevádzaný tým očistením historickej pamäte, po ktorom volal pápež František, keď povedal: «Nemôžeme vymazať to, čo sa stalo, ale nechceme dovoliť, aby ťažoba minulých vín naďalej znečisťovala naše vzťahy. Milosrdenstvo Božie obnoví naše vzťahy». Milosrdenstvo a zmierenie musia teda byť našimi vodiacimi líniami na ďalšej ceste ekumenizmu.

Tretí kľúčový pojem: nádej

Tretí kľúčový pojem je: nádej. Od ľútosti nad spáchanými hriechmi proti jednote v priebehu minulosti a od radosti naplnenej vďačnosťou za spoločenstvo, ktoré bolo možné medzičasom vytvoriť sa odvodzuje dôvera v budúcnosť ekumenizmu. Nádej, že spoločná pripomienka reformácie privedie k tak veľmi želanej jednote nie je, samozrejme, realistická. Aj tak už bude veľkým úspechom, ak pripomienka dovolí vykonať ďalšie kroky smerom k záväznému cirkevnému spoločenstvu. Toto má byť cieľom každej ekumenickej snahy, a preto práve na toto sa má zameriavať pripomenutie si reformácie. Po päťsto rokoch rozdelenia, po tom, čo sme dlhý čas žili protikladne alebo paralelne, musíme sa naučiť žiť jedni s druhými v pevnejšom zväzku, a musíme to začať robiť už dnes.

Toto je dôležité predovšetkým vo výhľade na rok 2030, rok, v ktorom si pripomenieme 500. výročie snemu v Augsburgu a schválenie Augsburského vyznania (lat. Confessio augustana). Týmto konfesným spisom chceli reformátori vydať svedectvo o vlastnej zhode s vierou Katolíckej cirkvi. Confessio augustana teda predstavuje rozhodné úsilie na uchovanie jednoty Cirkvi vystavenej v tom čase nebezpečenstvu. Nijako teda neslobodno zanedbať jeho ekumenickú dôležitosť. A keďže Confessio augustana sa podstatne pripisuje úsiliu veľkého reformátora Filipa Melanchtona, táto postava by si zaslúžila počas pripomenutia si reformácie a pri hľadaní jednoty, väčšiu pozornosť a väčšie ocenenie. Aj keď si Melanchton uvedomil, že na sneme v Augsburgu jeho pokus zlyhal a že jednota Cirkvi už bola odsúdená na roztrieštenie, zašiel až do krajnosti toho, čo bolo ľudsky možné, aby ju zachránil, v presvedčení, že obnova Cirkvi a jej jednota sú neoddeliteľne spojené.

Melanchton tak dal najavo, že je veľkým «ekumenistom svojej doby», schopným naznačovať cestu aj dnes nám, ktorí spoločne slávime spomienku na reformáciu. To by mohlo byť ekumenickou príležitosťou jedine vtedy, ak rok 2017 nebude znamenať koniec, ale nový začiatok na ceste ekumenického úsilia zacieleného na dosiahnutie plnej cirkevnej jednoty medzi luteránmi a katolíkmi, v trojakej harmónii vďačnosti, ľútosti a nádeje, ktorú už pápež František nechal zaznieť spoločne s predsedom a generálnym sekretárom Svetového luteránskeho zväzu počas ekumenickej slávnosti 31. októbra v Lunde ako sľubnú predzvesť.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

20:03

Nemecko sa vyhne vysokej pokute vo výške niekoľkých miliónov eur od Európskej komisie, ktorá zastavila konanie v súvislosti s implementáciou smernice o dusičnanoch.

20:02

Poľsko dokončilo výstavbu 206-kilometrového elektronického plota na svojich hraniciach s Bieloruskom, oznámila poľská pohraničná stráž. Bariéra bola zároveň uvedená do prevádzky.

19:59

Dôvera obyvateľov Česka v prezidenta Petra Pavla sa po jeho nástupe do úradu značne zvýšila. Najnovšie údaje Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM) ukazujú, že Pavlovi dôverujú takmer tri pätiny ľudí.

19:27

V Španielsku vstúpil do platnosti zákon o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, ktorý zahŕňa aj právo žien vziať si v práci platené voľno v čase, keď majú bolestivú menštruáciu. 

19:26

Dvaja z troch obyvateľov Nemecka sa obávajú, že plánované opatrenia na prechod k ekologickejším technológiám vykurovania budov im prinesú neprimeranú finančnú záťaž. V prieskume pre televíznu stanicu ARD tento názor vyjadrilo 67 % respondentov. Ďalších 28 % túto obavu neprechováva.

19:01

Jordánsky korunný princ Husajn bin Abdalláh si v kráľovskom paláci v Ammáne zobral za manželku saudskoarabskú architektku Radžwu as-Sajfovú. Svadba sa konala podľa tradičného islamského obradu.

18:34

Členské krajiny NATO súhlasia s tým, že Ukrajina sa v budúcnosti stane členom Aliancie a Moskva jej v tom nemôže zabrániť, povedal generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg.

18:08

Krajiny na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) ukázali jednotu v čase, keď je stabilita kontinentu ohrozená. Uviedla to moldavská prezidentka Maia Sanduová, ktorá stretnutie lídrov hostila. Zároveň zdôraznila, že Moldavsko jednoznačne smeruje k ceste do EÚ.

18:07

Rusko požiadalo Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu, aby predĺžila svoju monitorovaciu misiu v Záporožskej atómovej elektrárni na juhu Ukrajiny, ktorú okupujú ruské sily.

17:30

Kremeľ odsúdil “mlčanie medzinárodného spoločenstva” v súvislosti s ostreľovaním ruskej Belgorodskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou.

17:29

USA strácajú kontrolu nad viacerými úrovňami globálnej ekonomiky naraz: od dolárového systému a globálnych financií vo všeobecnosti až po uhľovodíky, kovy vzácnych zemín, technológie a vedecký výskum.

To sa odráža v rastúcom štátnom dlhu, inflácii a negatívnych sociálnych javoch, ako je drogová závislosť, ktorá bola nedávno v USA uznaná za národnú hrozbu.

Ak by sa ťažkosti vyskytovali na jednom alebo dvoch miestach, Washington by ich s najväčšou pravdepodobnosťou prekonal. Súčasná situácia však predstavuje úplne inú kvalitu problémov. A USA zatiaľ neukázali žiadne možnosti ich riešenia.

17:27

Svetová meteorologická organizácia si na kongrese v Ženeve zvolila za svoju novú šéfku Argentínčanku Celeste Saulovú, ktorá sa tak stane prvou ženou v tejto funkcii.

17:18

Stretnutie s Vladimirom Zelenským nemalo žiadny vplyv na postoj Srbska k sankciám voči Rusku, uviedol dnes srbský prezident Aleksandar Vučić na okraj samitu Európskeho politického spoločenstva v Kišiňove.

“Mal som možnosť krátko hovoriť s ukrajinským prezidentom Vladimirom Zelenským. Je dôležité povedať, že Ukrajina neuznala nezávislosť Kosova a rešpektuje územnú celistvosť Srbska, rovnako ako Srbsko v súlade s Chartou OSN rešpektuje celistvosť Ukrajiny. Mali sme krátky rozhovor, ale rozhodnutie o sankciách voči Rusku prijímajú občania Srbska prostredníctvom svojho vedenia, a keď hovoríme o sankciách, v marci 2022 sme prijali rozhodnutie a vyjadrili sme svoj postoj. Nikdy nemôžete zmeniť niečí postoj jedným rozhovorom. Srbsko má svoju vlastnú politiku, Srbsko je nezávislá a samostatná krajina, rešpektujeme Ukrajinu, je dobré, že sme sa rozprávali, ale Srbsko sa stará o svoje záujmy,” povedal Vučič.

16:15

Nádej Ukrajiny na vstup do EÚ a NATO “sa stáva čoraz vzdialenejšou”, povedal Volodymyr Zelenskyj.

“Ukrajinci nevidia jasnú pozitívnu odpoveď o vstupe do EÚ a NATO. A naše nádeje sú čoraz vzdialenejšie. Je veľmi nešťastné, že tu musím vyjadriť sklamanie,” povedal Zelenskyj.

15:58

Európsky parlament prijal odporúčania týkajúce sa koordinovanej reakcie EÚ na ohrozenie zdravia antimikrobiálnou rezistenciou. 

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Radovan Hrádek

Politické strany

0icon

Politické strany   Pozdravujem. Pre potrebu orientácie sa v našich politických stranách a hnutiach vám dávam informáciu o politický

Erik Majercak

Nemecko je v ekonomickej realite katastrofa. Celá EU už funguje iba na dlh

0icon

V EU je jeden z primárnych cieľov, aby si „nikto nič nevšimol ako ide v realite, pokiaľ si budú robiť zmeny tak, aby boli neodvrátiteľné“. Ak máme volebné prieskumy aké máme, ak politici idú proti záujmom občanov, tak manipulácia ekonomickej štatistiky je relatívne malý hriech. Dnešná štatistika nevychádza z rea

Ivan Štubňa

Drzý dezolát Naď a možná manipulácia volieb 2023

0icon

Celkom výnimočne sa koalícia aj opozícia zhodla na tom, že predčasné voľby môžu byť zmanipulované. Rozdiel je v tom, že koalícia má s manipuláciou volieb bohaté skúsenosti, kým opozícia oprávnene podozrieva proamerickú koalíciu z manipulácie na spôsob, akým boli voľby zmanipulované v USA. Naď vyškolený v špionážnych strediskách Západu je…

Marek Brna

Prehnitý Západ sa rúca

0icon

Skazený, zdegenerovaný Západ si nezaslúži nič iné ako zánik. Všetko skazené a zhnité predsa čaká rovnaký osud. Smrad a hniloba ešte istú dobu obťažuje okolie, no čochvíľa už smrad opadne, zmizne a zanikakúce štruktúry slúžia na zrod niečomu novému. Sú hnojivom.  Za takéto hnojivo možno považovať práve Európsku &uacu

Slavěna Vorobelová

Aj na Slovensku je veľa „slepačích jastrabov“

0icon

Politický výraz „vojnový jastrab“ sa používa na označenie politika, ktorý obhajuje vojnu. V podstate ide o vojnového štváča – politika. Taktiež sa však na označenie vojnových štváčov – politikov používa aj

Vášeň v Tebe

58-ročná Paulina Pořízková je proti estetickej medicíne: "Chcem ukázať, ako vyzerajú ženy v mojom veku”

0 icon

1.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: instagram.com/paulinaporizkov). Paulina Pořízková, známa modelka, vyvolala kontroverziu tým, že otvorila otázku využívania zákrokov estetickej medicíny u žien. Sama tvrdí, že do svojho vzhľadu nikdy nezasahovala.

Ak sa nechcete rozviesť, radšej sa vyhnite mužom, ktorí sa špecializujú na týchto 5 profesií

0 icon

1.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: pixabay.com/mohamed_hassan). Jedna TikTokerka, ktorá sa denne špecializuje na rozvody, v jednom zo svojich záznamov hovorí o tom, ktorým mužom je lepšie sa vyhnúť. Ide o predstaviteľov piatich konkrétnych profesií. Žena však upozorňuje, že z tohto pravidla samozrejme existujú výnimky.

Nalejte do misky, zalejte vodou a ponorte nohy. Po 20 minútach budú mäkké a hebké

0 icon

1.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: súkromný archív). S príchodom teplejších dní začíname čoraz ľahšie siahať po outdoorovej obuvi. Z tohto dôvodu sa nám pripomínajú aj naše nohy, ktoré sú po zime často vysušené a zanedbané. Ako im môžeme rýchlo vrátiť mäkkosť a hebkosť?

Influencerka bola chladnokrvne brutálne zavraždená pred očami svojho manžela a syna

0 icon

1.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: instagram.com/jardimluanne). Luanne Jardimová je mŕtva. Známa brazílska influencerka, ktorá povzbudzovala všetkých, aby schudli, keď sama schudla viac ako 40 kg, bola zastrelená. To všetko pred očami jej zdrveného syna a manžela.

10 prípadov, keď by ste nemali používať antibakteriálne utierky

0 icon

1.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto súkromný archív). Antibakteriálne utierky sú najlepším priateľom upratovačky, ktorá je v časovej tiesni, ale nie pri týchto čistiacich prácach. Neplytvajte utierkami Keďže ľudia na celom svete venujú upratovaniu oveľa viac pozornosti, kupujú antibakteriálne utierky tak rýchlo, ako ich predajcovia dokážu udržať na sklade. Ľudia…

Armádny Magazín

Rusi bombardovali sídlo ukrajinskej rozviedky v Kyjeve

0 icon

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Zábery z Kyjeva sa objavili po útoku v tej časti ukrajinskej metropoly, kde sa nachádza komplex budovy Hlavného riaditeľstva rozviedky Ukrajiny (GUR). Pripomeňme, že skoršie satelitné snímky ukázali, že niekoľko hodín po raketovom útoku sa začali zemné práce v blízkosti budovy. Odborníci túto informáciu spájali s možnou…

Biologické laboratóriá v okolí Ruska: Pentagón zvyšuje smrtiace úsilie

0 icon

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Minule predstaviteľov Nebeskej ríše veľmi vytočil Pentagón svojimi falošnými vyhláseniami, ktorými opäť dokázal celému svetu, že jeho divoká fantázia sa vyčerpala natoľko, že už nevie, aké ďalšie "veci" vymyslieť. A tak 9. mája americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken so šikovným konšpirátorským výrazom oznámil "insiderskú" sprá

Maďarsko si uctieva svojich predkov, Hitlerových spojencov, a pritom zabúda na "katastrofu na Done"

0 icon

Maďarsko, 1.jún 2023 (AM) – V Maďarsku sa uctieva pamiatka vojakov 2. maďarskej armády, ktorí boli porazení sovietskymi vojskami v januári 1943 počas Ostrogóžsko-rossošanskej operácie Voronežského frontu. Otvorenie smútočných obradov(v januári tohto roku) sa za

Pamäťová odchýlka u poľských pánov

0 icon

Rusko, 1.jún 2023 (AM) – Zatiaľ čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zrušil Deň víťazstva pobaltských štátov, v Poľsku, trpiacom fantómovými bolesťami o svojej niekdajšej sláve, vrátili ruskému mestu Kaliningra

Lietadlá Bayraktar boli nazývané záchrancami Ukrajiny, ale do roka prakticky zmizli

0 icon

Ukrajina, 1.jún 2023 (AM) – Rusko zostrelilo takmer každý dron Bayraktar v držbe Kyjeva, píše Business Insider. Hoci tieto drony boli na začiatku konfliktu nazývané „záchrancami Ukrajiny“, ukázali sa ako ľahký cieľ pre moderný ruský systém elektronického boja.   V prvých mesiacoch rusko-ukrajinského konfliktu mnohí nazývali bezpilotné lietadlá Ba

TopDesať

10 najväčších zvierat, ktoré žijú na našej planéte

0 icon

Keď spomenieme obrovské zvieratá, pravdepodobne si ihneď predstavíš dinosaurov alebo legendárnych mamutov. Tieto zvieratá však žili v minulosti. Aj v dnešnej dobe nájdeme zopár obrovských tvorov, ktoré spolu s nami nažívajú na našej planéte. Poďme sa teda spoločne pozrieť na 10 najväčších zvierat, ktoré žijú na svete. Veľkrab japonský

10 celebrít, o ktorých ste nevedeli, že boli vo väzení

0 icon

V dnešnej dobe obdivujeme a sledujeme životy celebrít s úžasom a fascináciou. Ich sláva a úspech nám často poskytujú únik z každodenných starostí. Avšak, za oslnivým leskom reflektorov sa skrýva temná stránka týchto známych osobností. V tomto článku vám predstavíme zoznam 10 celebrít, o ktorých ste možno ani netušili, že…

Pravá tvár ľudí: Z týchto fotografií srší pozitivita

0 icon

Z nasledujúcich fotografií srší samá pozitivita. Pravá tvár ľudí tak bola odhalená v plnej kráse. Určite aj vy máte v blízkosti takýchto úžasných ľudí. Mnohí z nás majú prirodzenú túžbu spojiť sa s ostatnými a mať na nich pozitívny vplyv. Niektorí ľudia sú požehnaní láskavým a jemným srdcom, ktoré má…

Keď Photoshop zlyhá: Najhoršie a najzábavnejšie pokusy o úpravu fotografií

0 icon

Photoshop je v posledných rokoch obľúbeným nástrojom nie len profesionálov. V dnešnom článku si ukážeme tie najhoršie a najzábavnejšie pokusy o úpravu fotografií. Už ste niekedy videli fotografiu, ktorá jednoducho nevyzerala dobre? Pozadie bolo zvláštne, niečie stehná boli neskutočne malé alebo ruka záhadne zmizla z fotografie. Všetci vieme, aký rozšírený…

Sekundy pred katastrofou zachytené na zábavných fotografiách

0 icon

Vítame vás pri tejto nezvyčajnej a zároveň fascinujúcej cestovateľskej výprave do sveta fotografií, ktoré zachytávajú okamihy iba pár sekúnd pred katastrofou. Sú to momenty, kedy sa život zdá byť v harmónii, a predsa je všetko o niečo bližšie k nezvratnej zmene. Tieto fotografie sú ako úchvatné zástavy času, prinášajúce do…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali