Eva Šteliarová-Foucher: Výskyt detských nádorov je vyšší v bohatých krajinách

Bratislava/Lyon 13. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)

 

Je členkou Sekcie dohľadu nad rakovinou v Medzinárodnej agentúre pre výskum rakoviny (IARC), ktorá je špecializovanou inštitúciou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)

Ilustračné foto

Jej tím sleduje výskyt nádorov podľa veku, pohlavia, geografických jednotiek, sama sa zameriava na nádory u detí. „Výskyt nádorov u detí je zriedkavý. V európskych krajinách predstavujú menej ako jedno percento všetkých nádorov,“ uviedla.

V rozhovore v rámci multimediálneho projektu TASR Osobnosti: tváre, myšlienky hovorila vedkyňa Eva Šteliarová-Foucher o tom, aké dôležité je sledovanie výskytu rakoviny pre ich prevenciu, ale aj aké formy rakoviny sa najčastejšie v populácii vyskytujú.

 

Prečo ste sa rozhodli pre prírodné vedy a onkológiu?

Študovala som matematiku a biológiu ako pedagogický smer na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. No, keď som si hľadala prácu, učiteľské miesta neboli. Dozvedela som sa, že na oddelení epidemiológie na Ústave experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied (SAV) hľadajú niekoho, kto by vedel vyhodnocovať epidemiologické údaje a používať štatistické testy.

 

 Nebolo náročné prejsť z pedagogického smeru priamo do výskumu?

Možno som mala šťastie, že v tom čase sa na Slovensku učila len epidemiológia neinfekčných ochorení na lekárskej fakulte, ale táto disciplína asi nelákala budúcich lekárov. Oddelenie epidemiológie, na ktorom som začala pracovať, viedol Ivan Pleško, zakladateľ Národného onkologického registra. V tom čase tento register kvalitne reprezentoval populáciu „východnej Európy“ v celosvetovom meradle.

 

Ako ste sa práve v prelomovom období pre Československo dostali na londýnsku školu?

Na onkologický ústav som nastúpila s tým, že budem pokračovať v štúdiách. Študijný pobyt vo Veľkej Británii bol časťou môjho odborného rastu, bolo však potrebné najprv získať grant. To bol ešte hlboký socializmus. Nevedeli sme, čo sa bude diať. Vďaka podpore Ivana Pleška sa mi v roku 1988 podarilo získať štipendium z IARC pre štúdium lekárskej štatistiky na Londýnskej škole hygieny a tropického lekárstva. Do Londýna som odišla na rok. Štúdium som ukončila titulom magistra. Mesiac po tom, ako som sa vrátila na Slovensko, bola revolúcia. Pre mňa to bolo neuveriteľné. Ľudia v Londýne tvrdili, že sa niečo deje, lebo mali prístup k informáciám, ktoré sme my nemali. Tvrdila som, že sa nič nestane, pretože revolúcia môže byť len vtedy, keď už je situácia neudržateľná. No a predsa bola.

 

Nebol to pre vás v tom čase problém, keďže sa učila v školách skôr ruština ako angličtina?

V škole som študovala aj angličtinu. Keď som začala pracovať, dva – tri roky som chodila na jazykový kurz. Pre literatúru bolo veľmi dôležité vedieť po anglicky. Predtým, ako som išla do Londýna, ma musel preskúšať profesor, ktorý vyučoval angličtinu na filologickej fakulte. S odstupom času si uvedomujem, že to nebolo bohviečo, ale dal mi potvrdenie o tom, že som schopná v Londýne prežiť. Prvý stret s novým svetom ma čakal na stanici, keď som si chcela kúpiť lístok na metro. Absolútne som nerozumela, čo mi hovoria, ale postupne som sa do toho dostala.

 

V čom bol rozdiel medzi štúdiom vo Veľkej Británii a na Slovensku v tom čase?

Bol to úplne iný svet. Predtým som bola iba v socialistických krajinách. Keď som sa dostala do Anglicka, uvedomila som si, že možno nie je pravda všetko, na čo som bola zvyknutá. Existovali aj iné spôsoby fungovania spoločnosti. Bol to dosť veľký kultúrny šok. Čo sa týka štúdia, bolo to náročné, ale aj voľnejšie. Každý, kto mal záujem, sa mohol vypracovať. Samozrejme, že ľudia chceli štúdium dokončiť, pretože si zaň museli platiť.

 

Ako ste sa dostali nakoniec k práci v rámci WHO?

Po roku som sa vrátila z Londýna na Slovensko na to isté oddelenie epidemiológie nádorov. Bola som ašpirantom. Počas štúdia v Londýne som sa naučila nové metódy vyhodnocovania medicínskych údajov. Náš register bol členom Medzinárodnej spoločnosti onkologických registrov (IACR), ktorá ich zastrešuje v rámci štandardov a zabezpečuje vzájomnú výmenu skúseností. Sekretariát tejto spoločnosti bol, a stále je, zabezpečený práve sekciou, kde teraz pracujem. V roku 1993 náš slovenský register organizoval výročné stretnutie IACR v Bratislave. Práve na tejto konferencii mi vtedajší šéf sekcie Max Parkin ponúkol post-doktorandské miesto. Počas roka som mala pracovať na monografii, ktorá zhromažďovala informácie o detských nádoroch, čo nadväzovalo na moju dizertačnú prácu o výskyte nádorov u detí na Slovensku. Svoju prácu som obhájila začiatkom roka 1994 a v máji som odišla do Lyonu pôvodne na rok. Postupne sa mi však podarilo získať ďalšie granty na špecifické štúdie, no a tým sa môj pobyt predĺžil až dodnes.

 

Čo skúmate?

V sekcii dohľadu nad rakovinou sa značne spoliehame na spoluprácu s rakovinovými registrami, ktorých je na svete približne 600, pretože niektoré krajiny majú viacero registrov. V rámci spolupráce zhodnocujeme súbor údajov z registrov a to, či sú porovnateľné. Porovnateľné údaje potom štandardne spracúvame a uverejňujeme. Môžu sa využiť v rámci ďalších analýz a vedeckých štúdií. Význam našej práce spočíva v tom, že sa zvyšuje kvalita údajov v zúčastnených registroch. Analýza porovnateľných údajov zozbieraných v rôznych populáciách a časových intervaloch umožňuje formuláciu hypotéz o výskyte rakoviny a jeho potenciálnych dôvodoch. Tieto údaje sú tiež nenahraditeľné pre plánovanie a hodnotenie zdravotnej politiky. My zaručujeme medzinárodnú porovnateľnosť publikovaných údajov.

 

Sú viaceré registre. S ktorými pracuje váš tím?

Pracujeme s registrami, ktoré obsahujú údaje o všetkých nádoroch, ktoré sa vyskytnú v presne definovanej populácii. Stav, teda počet takejto populácie je známy a jej zloženie podľa veku a pohlavia sa každoročne odhaduje. Takéto populačné registre sa líšia od registrov v nemocniciach, v ktorých je oveľa ťažšie zadefinovať región, z ktorého pacienti pochádzajú. Nemocničné registre tiež nemôžu zaregistrovať všetkých pacientov z definovaného regiónu. Populačné registre môžu pokrývať celú krajinu ako na Slovensku, ale môžu byť aj ohraničené na mesto alebo región. Niektoré registre sa zameriavajú výlučne na registráciu určitých typov nádorov alebo na registráciu nádorov u detí.

 

V čom sú špecifické detské nádory?

Hoci nádorové ochorenie je veľmi rozšírené v populácii, u detí je veľmi zriedkavé. V európskych krajinách detské nádory predstavujú menej ako jedno percento zaregistrovaných prípadov. Formy nádorov u detí sa tiež líšia od nádorov u dospelých. V celkovej populácii sa najčastejšie vyskytujú nádory hrubého čreva, pľúc, prsníka alebo krčka maternice a väčšina z nich sú karcinómy, nádory epiteliálneho tkaniva. U detí sa stretávame najviac s rakovinou krvotvorby (leukémie a lymfómy), nádormi nervového tkaniva (nádory mozgu) a nádormi embryonálneho pôvodu (napríklad neuroblastóm). Pre tieto dôvody si štúdium nádorov u detí vyžaduje špecifický prístup. Je dôležité si tiež uvedomiť, že napriek zriedkavému výskytu zostávajú nádory chorobou spôsobujúcou najviac úmrtí počas väčšej časti detského veku.

 

Čím je tá zriedkavosť výskytu nádorov u detí spôsobená?

Mnohé nádory, hlavne tie najčastejšie karcinómy, sú výsledkom dlhodobého pôsobenia rôznych karcinogénnych látok, napríklad tabakového dymu, horúcich nápojov, nevhodnej stravy, určitých druhov infekcií. Tieto sa nestihnú vyvinúť počas detských rokov života, lebo expozícia je kratšia a menej intenzívna. Takže nádory u detí sú pravdepodobne do veľkej miery spôsobené vnútornými príčinami, ktoré zatiaľ dobre nepoznáme.

 

Aké sú vo všeobecnosti ešte ďalšie príčiny rakoviny okrem fajčenia a stravy?

Ukázalo sa, že niektoré profesie môžu zapríčiniť vzrast karcinogénneho rizika. Napríklad, ťažba azbestu, ktorý sa používal ako ohňovzdorný izolátor, spôsobuje vznik špecifického druhu rakoviny pľúc, mezoteliómu. Hoci škodlivé zdravotné účinky azbestu boli známe už začiatkom 20. storočia, trvalo skoro storočie, kým sa jeho používanie zakázalo v mnohých krajinách vrátane Slovenska, jeho produkcia a škodlivý vplyv na ľudský organizmus však stále pokračuje v niektorých častiach sveta.

 

Akú úlohu pri rakovine zohráva genetika?

Hoci nie som kvalifikovaná zodpovedať túto otázku, najnovšie štúdie ukazujú, že hoci genetika je veľmi dôležitá pri niektorých nádoroch, karcinogény z prostredia môžu spôsobiť zmeny vo funkciách génov a tie môžu viesť k vzniku rakoviny.

 

Teda, každý človek má nejakú predispozíciu a to, ako sa správame, môže byť spúšťačom tohto ochorenia?

V tele prebiehajú ochranné reakcie. Ak by v nejakej bunke mala vzniknúť rakovina, telo sa vie do určitej miery chrániť. Tento systém obrany sa využíva v niektorých liečebných prístupoch. To znamená, že proti rakovine nie sme úplne bezbranní. Avšak, čím viac telu nakladáme, tým máme väčšiu šancu ochorenia.

-Ako má bežný človek pri dnešnom množstve informácií rozlišovať, čo naozaj škodlivé je a čo, naopak, nie?

Existuje Európsky kódex proti rakovine, ktorý v spolupráci s ďalšími expertmi koordinovali pracovníci v IARC. Udáva niekoľko princípov, čo je vhodné, alebo čomu by sme sa mali vyhnúť v rámci prevencie. Okrem nefajčiarskeho štýlu života tam nájdete už spomínanú stravu, pohyb, opatrné užívanie slnečného žiarenia. Obsahuje však aj opatrenia pre tzv. druhotnú prevenciu. Skríning je odporúčaný na včasnú detekciu rakoviny prsníka, krčka maternice a hrubého čreva. Diagnóza vo včasnom štádiu umožňuje účinnejšiu liečbu a nižšiu úmrtnosť. Štatisticky sa výskyt nádorov môže v populácii pre skríning zvýšiť, ale ak je efektívny, úmrtnosť klesne. Organizovaný skríningový program sa zavádza, ak sú splnené špecifické kritériá jeho užitočnosti pre jednotlivca aj pre spoločnosť.

 

Existujú, naopak, aj mýty o tom, čo spôsobuje rakovinu?

Ťažko povedať, pretože minulé a prebiehajúce štúdie si niekedy protirečia. Dôvodom nezrovnalostí môže byť rôzna metodológia. Keď som začala pracovať v tejto oblasti, existovali zásady, čomu je potrebné sa vyhýbať a tie boli v súlade s neskorším Európskym kódexom. Bolo treba predovšetkým nefajčiť a nebyť obézny, hoci mať šťastie a dobrý genetický základ bolo tiež veľmi dôležité.

 

Ktoré formy rakoviny sa v populácii vyskytujú najčastejšie?

Na Slovensku sa najčastejšie vyskytuje rakovina hrubého čreva. To veľmi súvisí s tým, čo konzumujeme. U žien vedie rakovina prsníkov, u mužov rakovina pľúc alebo prostaty. Stav incidencie závisí od rakovinového rizika, ale aj od systému zdravotníctva. Výskyt rakoviny prostaty vzrástol napríklad v tých krajinách, v ktorých sa začali realizovať skríningové programy. V rozvojových krajinách je veľmi častou aj rakovina krčka maternice, ktorá je spôsobená ľudským papilómovým vírusom. Aj v rozvinutých krajinách v  určitých častiach populácie vzrastá výskyt tejto rakoviny, ktorá súvisí so životným štýlom, konkrétne sexuálnymi návykmi. U slovenských štyridsiatničiek sa výskyt rakoviny pľúc viac ako zdvojnásobil za posledných 30 rokov, zatiaľ čo u mužov toho istého veku pozorujeme päťkrát menej pľúcnej rakoviny ako v 80. rokoch. Ak budú oba trendy pokračovať, za pár rokov bude rakovina pľúc častejšia u žien ako u mužov. Je skutočne nevyhnutné, aby sa pôsobilo na mladé ženy, aby prestali fajčiť.

 

Hovorili ste, že u detí do 15 rokov je najmenší výskyt rakoviny. Ktoré vekové skupiny sú v rámci toho najviac ohrozené?

Do 15 rokov sa zastúpenie jednotlivých skupín nádorov mení. Leukémie sú najčastejšie medzi druhým až štvrtým rokom života, neuroblastóm najviac vzniká u detí do jedného roka. Embryonálne nádory sú diagnostikované do piatich rokov. Nízky počet prípadov sťažuje určenie rizikových faktorov, ktorých je pravdepodobne veľké množstvo. Na preukázanie malého rizika potrebujeme študovať veľký počet ľudí. Hoci nádory u detí sú pravdepodobne z väčšej časti spôsobené genetickou predispozíciou, skúmajú sa aj vonkajšie vplyvy, s cieľom potenciálnej prevencie. Napríklad sa zistilo, že deti, ktoré navštevujú materskú školu alebo jasle, a teda prichádzajú už od veľmi nízkeho veku do styku s rôznymi infekciami, sú menej náchylné k vzniku leukémie ako deti rastúce v izolovanom prostredí. Vysvetľuje sa to tým, že včasná stimulácia imunitného systému umožňuje vybudovanie potrebnej odolnosti. Ak takáto odolnosť chýba, tak potom bežné infekcie môžu u detí spôsobiť nezvyčajnú odpoveď v podobe detskej leukémie. Toto zistenie sa zatiaľ nedá odporučiť ako prevencia na úrovni populácie, ale možno to príde. Zdá sa tiež, že rakovinové riziko je nižšie u dojčených detí a u detí, ktorých matky doplňovali svoju výživu kyselinou listovou, teda vitamínom B9.

 

K čomu ste ešte v rámci výskumu dospeli?

Nezameriavame sa na výskum príčin rakoviny, ale na monitorovanie jej výskytu. Pravdou je, že výskyt rakoviny v populácii stúpa. Časť tohto nárastu je spôsobená tým, že populácia starne. Hlavne vo vyspelých krajinách sa ľudia dožívajú vyššieho veku a rodí sa menej detí. Ale aj v rozvojových krajinách sa odstraňujú dôvody pre predčasnú mortalitu, takže nárast rakoviny hrozí aj tam. Navyše, ako sa životná úroveň zvyšuje v rámci celého sveta, ľudia postupne preberajú západný štýl života, menej sa hýbu, priberajú, fajčia, vystavujú sa infekciám cez nechránený pohlavný styk, čo sa potom odráža na krivkách výskytu ochorenia.

 

Ako je to v súčasnosti s nádormi v prípade detí?

V celosvetovom rámci zisťujeme, že výskyt detských nádorov je vyšší v bohatých krajinách ako v rozvojových. V Afrike je zistený výskyt určitých nádorov oveľa nižší ako v USA alebo v Európe.

 

Nie je to spôsobené tým, že deti v Afrike sa mnohokrát nedožívajú vyššieho veku? Že ak by sa dožili porovnateľného veku ako napríklad deti v spomínanej Amerike či Európe, štatistiky by boli podobné?

Áno, presne tak. Jedným z vysvetlení je vysoká detská úmrtnosť. Nízky stav však môže byť spôsobený aj tým, že mnohí malí pacienti sa nikdy nedostanú k lekárovi. Ak sa aj dostanú, môže chýbať potrebná diagnostická technika. Nová celosvetová iniciatíva pre detskú rakovinu sa práve zameriava na odstránenie takýchto nedostatkov a zvýšenie celkového prežívania detských pacientov.

 

Keby sme porovnávali európske krajiny?

Medzi západnými a východnými krajinami v Európe ten rozdiel nie je taký markantný. Stále sa ukazuje, že výskyt ochorenia je trochu nižší na východe ako na západe. V poslednej štúdii sme zistili, že vo východnej Európe výskyt lymfómov u detí klesá, naopak, stúpajú v neskoršom veku, u adolescentov. Je ťažké vysvetliť tento jav, hoci je možné, že ako sa zlepšuje hygiena, pôsobenie infekcií sa postupne posúva do staršieho veku, a toto sa odráža na trendoch výskytu.

 

Máte aj nejakú spätnú väzbu, že vďaka vašim štúdiám sa povedzme zaviedla prevencia?

Naše štúdie tvoria informácie, ktoré upozorňujú na rozdiely a zmeny. Tieto údaje sa môžu ďalej spracúvať a používať pre tvorbu hypotéz alebo podrobnejšie štúdie. Naším cieľom je prevencia. Vďaka údajom na úrovni populácie je možné zadefinovať priority, z ktorých môžu vyplynúť preventívne opatrenia. V rámci Európy sa v mnohých krajinách zaviedol skríning na celonárodnej úrovni a organizovaný skríning sa rozbieha v tomto roku aj na Slovensku. Skríning pomáha predchádzať úmrtnosti. Myslím si, že je to vymoženosť nášho zdravotníckeho systému, ktorú by ľudia mali využiť.

 

Je rakovina vyliečiteľnou chorobou?

Závisí to od primárneho nádoru, v akom štádiu je diagnostikovaný a ako je liečený. Vzhľadom na to, že protirakovinová liečba je tiež karcinogénna, liečení pacienti by mali byť sledovaní dlhodobo. Včasná diagnóza, napríklad cez skríning, zlepšuje vyhliadky na vyliečenie. Niektoré nádory, ako napríklad nádory prostaty alebo štítnej žľazy, sa liečia, aj keď liečba môže byť v určitých prípadoch nepotrebná a jej dôsledky znižujú kvalitu života. Bohužiaľ, zatiaľ nevieme rozlíšiť, ktoré z takýchto nádorov sú zhubné a ktoré nespôsobia počas zvyšného života vážnejšie problémy. Na tom výskum zatiaľ stále pracuje.

 

Aké sú vaše plány do budúcnosti? Nechcete sa vrátiť na Slovensko?

Nemôžem povedať, že som Slovensko opustila. Síce tu nepracujem, ale stále sa na Slovensko vraciam, aj pracovne. Niekedy sa mi zdá, že ani nemám čas, aby som sa obzrela, či som na správnom mieste, ale už som nastúpila na tento rozbehnutý vlak, tak pokračujem a uvidím, ako sa vyvinie budúcnosť. Nie som rozhodnutá, či zostanem vo Francúzsku, alebo sa vrátim. Návratu na Slovensko sa nevyhýbam. Všetko by záviselo od situácie. Verím, že výsledky našej práce poslúžia na zlepšenie zdravotnej situácie aj na Slovensku.

 

Rozhovor s Evou Šteliarovou-Foucher je súčasťou multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, športového a kultúrneho života.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V Bratislave takmer zlikvidovali kuciakovské pietne miesto. Znamená to, že Kuciak už svoju úlohu splnil a pripravuje sa scéna pre niečo nové?

0 icon

Bratislava 16. októbra 2021 (HSP/Foto:screenshot)   Tri a pol roka sa na bratislavskom Námestí SNP nachádzal symbolický pamätník venovaný pamiatke zavraždených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pred niekoľkými dňami bolo toto miesto vyčistené a takmer zlikvidované Chodník pod pamätníkom tzv. Nežnej revolúcie na Námestí SNP v Bratislave bol tri a…

Prezidentka vyjadrila uznanie odborníkom, ktorí sa starajú o deti na onkológii

0 icon

Bratislava 16. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyjadrila vďaku a uznanie odborníkom, ktorí sa starajú o detských onkologických pacientov. Uviedla to na 30. konferencii detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky v Bratislave "Fakt, že sa u nás darí úspešne vyliečiť vyše 80 percent týchto…

Nórska polícia spochybňuje konverziu páchateľa útoku v Kongsbergu

0 icon

Oslo 16. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Terje Bendiksby)   Nórska polícia má čoraz väčšie pochybnosti o tom, že motívom stredajšieho útoku v meste Kongsberg bola islamistická ideológia, ako sa pôvodne domnievala. Vyšetrovatelia sa stále viac prikláňajú k tomu, že páchateľ zabíjal pod vplyvom svojho psychického ochorenia Na tlačovej konferencii to v sobotu…

Komentované udalosti týždňa: Kontroverzný projekt MOVIR – o čom svedčí hysterická reakcia Naďa? Česi sa nepoučili z vládnej katastrofy na Slovensku. Transparentnosť po Matovičovsky – novým generálnym riaditeľom Slovenského pozemkového fondu bude exposlanec OĽaNO

0 icon

Bratislava 16. októbra 2021 (HSP/Foto:Screenshot,TASR/AP-Darko Bandic,TASR - Jakub Kotian)   Prinášame vám top udalosti týždňa nielen zo Slovenska    Kontroverzný projekt MOVIR - o čom svedčí hysterická reakcia Naďa? V posledných dňoch vyvolal vášne tzv. MOVIR - Mobilný monitorovací systém pre ochranu izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva pred šírením vírusových…

Väčšina učiteľov nie je zatiaľ pripravená na zmeny modelu odmeňovania

0 icon

Bratislava 16. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Väčšina oslovených učiteľov nie je zatiaľ pripravená na zmeny modelu odmeňovania založenom najmä na výsledkoch hodnotenia ich práce. Vyplýva to zo zisťovania Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI), na ktorom sa na začiatku minulého školského roka do uzatvorenia škôl pre pandémiu zúčastnilo 304 učiteľov z 18…

Klaus: Nastala ďalšia fáza súboja. Politici okolo Vystrčila sa hrajú na vojnu. Je to trápne

0 icon

Bratislava 16. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Michal Svítok)   Bývalý prezident Václav Klaus poskytol portálu Novinky.cz krátky mailový rozhovor, v ktorom ozrejmil, ako vníma súčasnú vyhrotenú atmosféru okolo hospitalizovaného prezidenta Miloša Zemana. Klaus si myslí, že by prezidentská kancelária mala lepšie informovať o zdraví Miloša Zemana, ale uznáva, že existujú dôvody, ktoré…

Pri tragickej dopravnej nehode v Makove zahynul 17-ročný mladík

0 icon

Bytča 16. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Žilinský kraj)   Život 17-ročného mladíka a štyri ťažké zranenia si vyžiadala tragická dopravná nehoda, ktorá sa stala v piatok v noci v katastri obce Makov v Bytčianskom okrese. Informoval o tom žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík "Podľa doterajšieho vyšetrovania viedol 18-ročný vodič osobné…

Clinton sa má podľa Bidena dobre, čoskoro ho vraj prepustia z nemocnice

0 icon

Washington 16. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Patrick Semansky)   Bývalý prezident USA Bill Clinton sa má dobre a čoskoro ho prepustia z nemocnice, uviedol prezident Joe Biden. Informovala o tom v sobotu agentúra AP. Clintona hospitalizovali v utorok večer s bližšie nešpecifikovanou infekciou Biden počas piatkového vystúpenia na univerzite v americkom štáte…

Matovič: Ak obvinený guvernér NBS Peter Kažimír nemá čisté svedomie, mal by sa porúčať z funkcie. Očakávanú daňovo-odvodovú reformu predstaví vraj už čoskoro

0 icon

Bratislava 16. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Jakub Kotian)   Ak obvinený guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter K. nemá čisté svedomie, mal by sa porúčať zo svojej funkcie. V dnešnej diskusnej relácii Sobotné dialógy Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to povedal minister financií Igor Matovič (OĽaNO) „Bohužiaľ, ako guvernéra NBS…

Majerský: KDH má ambíciu byť úspešné v komunálnych a regionálnych voľbách

0 icon

Bratislava 16. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Mimoparlamentné KDH chce byť úspešné v budúcoročných komunálnych a regionálnych voľbách. Pre svojich kandidátov bude hľadať aj širšiu podporu. Prípadnú spoluprácu s inými stranami majú v rukách miestne štruktúry KDH, ktoré už v regiónoch rokujú. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu hnutia Milana Majerského "KDH…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť VI.

0icon

Štátna moc ako demokratická autorita môže významne a pozitívne udržiavať požiadavku politickej rovnosti s majetkovou nerovnosťou. Samotné využitie kritéria osobnej voľby všetkých občanov je veľmi dôležité, pretože môže dávať záruky pre udržanie štátnej suverenity a tým aj udržanie na uzde všetke tie nadnárodné korporácie, ktoré sa hrajú na Boha a…

Ivan Holek

Poznajme konečne, ako je to so skutočnou Pravdou!

0icon

Neustále žasnem nad tým, ako sú mnohé súčasné významné osobnosti absolútne nevedomé v základých otázkach bytia. Dosiahli síce značné úspechy vo svojich odboroch činnosti, avšak v poznaní najhlbších súvislostí života tápu.

Marián Moravčík

Ako médiá modelujú myšlienkové automatizmy

0icon

Lebo Fico Vari každý si všimol, že médiá hlavného prúdu majú svoje obľúbené záporné postavičky, s ktorými sa spájajú len samé negatívne veci. Jednou z takých je aj Robert Fico. Je možné, že keby sme podrobne prehľadali ich internetové archívy, nenašli by sme o Robertovi Ficovi ani jednu pozitívnu zmienku.

René Pavlík

Konferencia

0icon

Trianon Viacej ako storočná téma je opäť na palete. Teraz sa priam varí a pečie v Košiciach. Ráno som v pošte Program jednej konferencie. Tému „ 100 rokov Trianonskej mierovej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí“ na pôde UPJŠ v Košiciach dva dni rozoberá suita slovenských a…

Pavel Jacz

„Doneste mi Fica, roztrhám ho v zuboch!“ povedal včera v JOJ-ke Maťák Kameňákovi.

0icon

Včerajšia relácia Na hrane sľubovala, ako vždy, keď sedí v štúdiu Matovič a SMER-ák burlivú debatu. Kamenický je však pokojnejší a realistickejší typ politika so zásobou argumentov, ktorý sa vyhýba ostrému slovnému pingpongu. Na úvod povedal, že očakáva vecnú diskusiu. Nemôžeme povedať, že by nebola celkom vecná, ale diváci sa…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Konzervovanie: 8 spôsobov, ako to robiť správne

0 icon

To, vďaka čomu sú potraviny výživné, ich zároveň robí náchylnými na kontamináciu a rozklad. Konzervovanie preto vždy predstavovalo hlavnú oblasť záujmu náuky o jedle a kultúr už od staroveku. V rámci článku sa pozrieme na niekoľko zaujímavostí, ktoré ste o konzervovaní pravdepodobne ešte nevedeli. Prírodné procesy vrátane rozmnožovania mikroorganizmov, oxidácie,…

Československo 1938, nemecký ovčiak Hitlera a Einstein: Fotky, ktoré zmenia tvoj pohľad na históriu

0 icon

Niekedy môže jedna emocionálna fotografia vypovedať o histórii oveľa viac než nekonečné fakty. Ako vyzeralo Československo v roku 1938 alebo aký bol deň po vražde Kennedyho?    Československo: Občania nútene vítajú nemecké vojská, október 1938.

10+ najhorších pokusov o tuning alebo keď sa z auta stane Frankenstein

0 icon

Hovorí sa, že proti gustu žiadny dišputát. Určite sa s týmto tvrdením do istej miery stotožňujeme, no všetko má svoje hranice. Platí to aj pri úpravách áut, z ktorých sa jednoducho môže stať otrasný gýč, na ktorý sa naozaj ťažko pozerá. To je prípad aj týchto 15-tich pokusov o tuning.…

30+ najpodivnejších tradícií a zvyklostí, ktoré na nás číhajú v zahraničí

0 icon

Každá krajina je plná svojich vlastných tradícií a zvyklostí, ktoré niekedy možno chápu iba domorodci. Preto je dôležité aspoň ako-tak si naštudovať cudziu krajinu, ak do nej smeruješ po prvýkrát. Prinášame ti tie najzvláštnejšie zvyky, ktoré ti pomôžu znížiť riziko náhodného urazenia ľudí v zahraničí. :) 1. India

TOP10 potravín, vďaka ktorým sa zvýši tvoja imunita

0 icon

Podľa WHO viac ako 23 miliónov ľudí ročne ochorie len na konzumáciu kontaminovaných potravín. A podľa ďalších informácií existuje toľko rôznych vírusov, koľko je hviezd na oblohe. Aby sme zabránili chorobe nášho tela, najlepším riešením je vybudovať si imunitu zvnútra. Našťastie sa imunita dá posilňovať celkom jednoduchými spôsobmi.

Armádny Magazín

O 5 rokov neskôr. Čoho sa báli vrahovia veliteľa Motorolu?

0 icon

Donecká republika, 16. október 2021 (AM) – Dnes uplynulo presne 5 rokov od smrti veliteľa protitankovej špeciálnej jednotky „Sparta“ Doneckej ľudovej republiky Arsena Pavlova, známeho ako Motorola, ktorý zomrel na následky teroristického útoku.  

Lode bez orientácie. Pri vchode do Kerčského prielivu sa objavil „Bermudský trojuholník“

0 icon

Rusko, 16. október 2021 (AM) – Letecká navigácia v oblasti Kerčského prielivu a časti Čierneho mora, ktorá sa nachádza na juhu, sa ukázala ako prakticky nemožná. Neznámy systém elektronického boja ruší všetky elektronické signály v tomto regióne.   Pravidelné lety amerických prieskumných lietadiel k ruským hraniciam umožnili zistiť, že v oblasti…

Alijev: Arménsko a Irán využívali územie Azerbajdžanu na obchodovanie s drogami

0 icon

Azerbajdžan, 16. október 2021 (AM) – Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev obvinil Arménsko a Irán z obchodovania s drogami do Európy cez územie svojej krajiny. "V minulom roku, Azerbajdžan opäť získal kontrolu nad 130 kilometrov dlhým úsekom štátnej hranice s Iránom, ktorý bol pod kontrolou Arménska asi 30 rokov, a tým zablokoval…

Video: Výcvik čečenskej špeciálnej jednotky rýchlej reakcie

0 icon

Čečensko, 16. október 2021 (AM) – Špeciálne jednotky rýchlej reakcie alebo SOBR vďaka svojmu vojenskému vybaveniu, uniformám a výcviku predstavujú účinnú silu pre boj s organizovaným zločinom vrátane boja proti terorizmu v Rusku, Čečensku a aj v ďalších postsovietskych krajinách - napríklad v Kazachstane a Kirgizsku. Prinášame video z čečens

Rheinmetall predstavil novú verziu kolesového obrneného transportéra Fuchs

0 icon

Nemecko, 16. október 2021 (AM) – Spoločnosť Rheinmetall vyvinula novú verziu kolesového obrneného transportéra Fuchs/Fox. Nový variant tohto osvedčeného vozidla 6x6 s vysokou strechou ponúka širokú škálu funkcií, ktoré pokrývajú celé operačné spektrum. Vylepšená konštrukcia vozidla, ktoré je navrhnuté pre maximálnu mobilitu

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali