Apoštolský vizitátor v Medžugorí: Premodlené miesto, to je Medžugorie

Medžugorie 15. augusta 2019 (HSP/TK KBS/RV/Foto:Screenshot-Vatikan)

 

„Medžugorie, to sú predovšetkým ľudia, ktorí sem prichádzajú, ktorí sa modlia, menia sa, odtiaľ odchádzajú do svojich krajín a prinášajú tam ducha evanjelia,“ hovorí arcibiskup Henryk Hoser, špeciálny apoštolský vizitátor v Medžugorí

Na snímke Medžugorie

Vysvetľuje, že o fenomén Medžugoria sa osobitne stará Svätá stolica. Poľská tlačová katolícka agentúra zverejnila rozhovor s arcibiskupom Henrykom Hoserom SAC, ktorý je v Medžugorí už rok ako apoštolský vizitátor ad nutum Sanctae Sedis (na pokyn Svätej stolice).

Uplynul rok, odkedy ste prevzali úlohu apoštolského vizitátora pre farnosť v Medžugorí na dobu neurčitú a ad nutum Sanctae Sedis. V čom spočíva vaše poslanie?

Ide o prejav záujmu Svätého Otca o „jav“, ktorým je dnes Medžugorie. Preto som už druhýkrát apoštolským vizitátorom. Účelom mojej misie pred dvoma rokmi bolo pripraviť správu o pastoračných činnostiach v Medžugorí pre Svätú stolicu. Teraz som vizitátorom osobitného charakteru pre farnosť Medžugorie. Mám dekrét osobne podpísaný pápežom Františkom 31. mája 2018. Funkcia apoštolského vizitátora je v zásade dočasná, ale v tomto prípade nie je tento čas presne vymedzený a moja misia je viazaná na pobyt v Medžugorí.

Stručne povedané, moja funkcia vizitátora je vyjadrením pápežovej starostlivosti o „ovce“, ktoré prichádzajú do Medžugoria z celého sveta. „Cirkev,“ ako hovorí pápež František, „cíti ich vôňu a nasleduje svoje ovce.“ Preto sa o fenomén Medžugoria špeciálne stará Svätá stolica. Keďže ide o živú a dynamicky rastúcu realitu, je potrebné ju sprevádzať. Vidíme, že táto realita predbehla formálne, kánonické a právne riešenia.

De facto Medžugorie je medzinárodné pútnické miesto, ktoré každoročne navštevujú približne 3 milióny pútnikov. Vykonáva sa tu obrovská pastoračná práca. Medzitým vo formálnom a v právnom zmysle zostáva toto miesto obyčajnou farnosťou. Nie je to ani národná, medzinárodná alebo diecézna svätyňa. A pre neregulovaný stav v cirkevnom zmysle sú títo ľudia často ovcami bez pastiera.

Najpočetnejšie skupiny pochádzajú z Poľska a Talianska. A okrem toho z osemdesiatich krajín, z Európy, zo Severnej a Južnej Ameriky, z Austrálie a Nového Zélandu, Filipín, Kórey. Pochádzajú z celého sveta.

Kedy získa Medžugorie štatút klasickej svätyne?

Neviem. Viem len, že pre Boha nie je nič nemožné.

Ako by ste definovali charizmu Medžugoria? Aké ovocie prináša súčasnému svetu?

Podstatu Medžugoria je možné opísať niekoľkými jednoduchými slovami: modlitba, ticho, sústredenie, Eucharistia, klaňanie, pôst, sviatosť zmierenia. Toto sú silné stránky tohto miesta. Medžugorie nemôžeme označiť iba ako geografické miesto alebo dokonca miesto neuznaných mariánskych zjavení, ktoré sa začali pred 38 rokmi.

Medžugorie, to sú predovšetkým ľudia, ktorí sem prichádzajú, modlia sa, menia sa, odtiaľ odchádzajú do svojich krajín a prinášajú do nich ducha evanjelia, ktorého tu zažili. Toto je úloha Medžugoria. Títo ľudia často pochádzajú z krajín, kde prax viery zmizla, kde sa Cirkev veľmi sploštila a jej činnosť sa stala povrchnou. A tu nachádzajú hĺbku viery a úplne iný pohľad na existenciu.

To, čo sa deje v duchovnej oblasti, je najdôležitejším prvkom tohto fenoménu. Ľudia reagujú nezvyčajným spôsobom. Pozrime sa napríklad na večerné modlitbové programy, ktoré trvajú niekoľko hodín na hlavnom námestí a zapájajú sa do nich tisíce ľudí bez toho, aby boli niekým prinútení.

Úlohou Márie – čo tu veľmi vidíme – je priblížiť človeka k Bohu. A to je jej úloha v Medžugorí. Tisíce pútnikov, ktorí sem prichádzajú, hovoria, že nachádzajú to, čo predtým stratili. Ide o nájdenie vertikálnej dimenzie života. Uvedomme si, že všetko, čo vytvárame, je teraz horizontálne; spoločnosti sú horizontálne, kultúra je horizontálna a dokonca aj Cirkev sa stáva horizontálnou. Všetko možno opísať sociologicky. Ale niekde sa tento základný vzťah transcendentnej povahy, ktorý vytvára všetky naše vzťahy a ich kvalitu, stratil.

Ľudia sem prichádzajú s veľkým hladom po Bohu, čo si ani neuvedomujú. Preto sú konverzie také veľkolepé, lebo sa týkajú ľudí, ktorí žijú ďaleko od Boha a sú zapletení do absolútne nepravdepodobných životných situácií. Sú závislí od drog, sexu, alkoholu alebo iných závislostí. A tu nachádzajú úplne iný rozmer života.

Sú tam takéto konverzie časté?

Počúvam o nich takmer každý deň. Miestni spovedníci tvrdia, že obrátenia, s ktorými sa do veľkej miery zaoberajú, sú spoveďami navrátenia. Sú ľudia, ktorí majú vyše šesťdesiat rokov a naposledy sa spovedali pred prvým svätým prijímaním. Celý ich život bol mimo sviatostného života.

Ale ako sa stalo, že sem prišli? Pretože už to je zázrak.

V každom človeku je nejaká zvedavosť a často to začína práve tým. Existujú ľudia, ktorí idú na dovolenku do Dalmácie, tam sa najskôr okúpu, poopaľujú a potom si povedia, že pôjdu do Medžugoria, pretože je to blízko. A tu objavia niečo, čo nečakali.

Najprimeranejším pohľadom na Medžugorie je jeho vnímanie ako duchovného fenoménu, ktorý sa stále vyvíja. A vo vzťahu k iným pútnickým miestam, ako ich poznáme, sa tu kladie obrovský dôraz na hlbokú formáciu a na sviatosť zmierenia.

Aby ste pochopili podstatu Medžugoria, musíte tu zostať dlhšie. Človek musí postupne vstúpiť do tohto svätého času. Boh berie do úvahy našu biologickú povahu, ktorá si vyžaduje čas.
Druhou vecou v Medžugorí je priestranstvo v tvare rovnoramenného trojuholníka: kostol a dva vrchy. Prvým je Križevac, vrch Ukrižovaného Ježiša, a vrch zjavení Panny Márie (Podbrdo). Na jeden vedie krížová cesta a na druhý ružencové chodníky.

Celá táto topografia je prirodzeným pozadím tohto miesta. Existujú dojímavé okamihy, keď ľudia na kolenách po kameňoch stúpajú na vrch zjavení. Medžugorie znamená „Medzihorie“. To všetko treba prejsť a premodliť.

Liturgia v kostole (v lete na promenáde) v Medžugorí je usporiadaná v týždennom cykle. Každý deň sa slávi svätá omša ráno, popoludní sa modlí ruženec. Večerný blok sa začína prednáškou alebo spoločnou modlitbou. O 18.00 je hlavná svätá omša, po ktorej nasleduje modlitba vďakyvzdania za uzdravenie. V utorok, vo štvrtok, v piatok a sobotu je adorácia pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. Adorácia pred krížom je v piatok. Týmto spôsobom svätá omša a Kristus sú vždy v centre udalostí.

Veľký dojem vytvárajú večerné adorácie pred Oltárnou sviatosťou. Sú tam hudobné vsuvky a meditácie sú tlmočené do rôznych jazykov.

Ako sa táto hlboká formácia uskutočňuje pri tisícovom dave?

Existuje mnoho katechéz, stretnutí a kongresov, na ktorých sa zúčastňujú aj obyčajní pútnici. Okrem modlitieb, putovania na Križevac a na vrch zjavení a účasti na liturgii si každý môže nájsť niečo pre seba. Existujú aj semináre pre manželstvá a rodiny a pre zdravotníckych pracovníkov.

Už dva alebo tri roky sa organizujú semináre pre záujemcov o problematiku prolife. Samostatné semináre sú určené pre zranených ľudí; pre tých, ktorí prežili dramatickú situáciu alebo sami urobili niečo zlé a potrebujú uzdravenie. Minulý týždeň sme ako každý rok začali duchovné cvičenia pre kňazov z celého sveta, ktoré trvajú týždeň. Prišlo niekoľko stoviek kňazov z niekoľkých desiatok krajín.

Od 1. do 6. augusta sa v Medžugorí koná každoročný medzinárodný festival mládeže. Po rozhodnutí Svätého Otca z 12. mája, ktoré legalizuje organizovanie oficiálnych pútí do Medžugoria, sme pozvali vysoko postavených hierarchov. Minulý rok sa na festivale zúčastnilo 50 000 ľudí z 52 krajín. Teraz očakávame niečo podobné.

Na konci festivalu sa konalo defilé s vlajkami každej zúčastnenej krajiny. Každá delegácia dostala ruženec z Medžugoria a palicu pútnika. Zdá sa, že táto mládež je nevyčerpateľná, spieva deň aj noc. Je ich toľko, že ich nemôže prijať ani Medžugorie, ani Hercegovina. Časť z nich prespáva za hranicami v Chorvátsku.

Ďalším ovocím charakteristickým pre Medžugorie sú povolania. Už pred dvoma rokmi sa spočítalo, že sa tu zrodilo vyše 700 kňazských a rehoľných povolaní.

Charitatívnu dimenziu zastupuje napríklad Máriina dedina. Prichádzajú sa sem liečiť narkomani a je máme aj Dom milosrdného Ježiša. Dlhé roky tu pôsobil veľký charizmatik, františkán, otec Slavko Barbarič. On bol vulkánom energie, ktorá dala vzniknúť všetkým súčasným iniciatívam. Po mnohých rokoch činnosti náhle zomrel v Kriżevci v roku 2000.

V Dome milosrdného otca, ktorý v svojom mene odkazuje na podobenstvo o márnotratnom synovi, žijú muži – narkomani, bývalí väzni, alkoholici, závislí. Žijú podľa benediktínskeho pravidla Ora et labora – učia sa modliť a pracovať. Mám pred očami jedného takého muža, už zničeného alkoholom, ktorý trpezlivo robí dierky do ružencových korálikov.

Na všetko dohliadajú otcovia františkáni?

Medžugorie bolo vždy františkánskou farnosťou a existuje už od konca 19. storočia. Kostol tu postavili najprv v neďalekom lese a dnes po ňom ostali iba základy. Súčasný kostol bol postavený v šesťdesiatych rokoch minulého storočia a pre takú malú dedinu bol mimoriadne veľký. Až neskôr sa ukázalo, že jeho úlohou je byť chrámom pre pútnikov. V roku 1933, pri príležitosti vtedajšieho roka vykúpenia, bol na neďalekej hore Križevac postavený kríž. Dnes je tu krížová cesta, ktorú navštevujú pútnici.

Františkáni v Medžugorí majú 12 pátrov, ale mnohí prichádzajú na výpomoc zo susedných františkánskych farností a kláštorov. Prítomnosť menších bratov v Hercegovine siaha až hlboko do minulosti. Blízko máme kláštor v Humaci, kde je múzeum a krásna umelecká galéria venovaná materstvu.

Ďalším fenoménom Medžugoria sú nové spoločenstvá, ktoré tam vznikajú ako huby po daždi.
Podľa našich informácií tu pôsobí 22 spoločenstiev s veľmi odlišným statusom. Jedny sú pevne ukotvené v Cirkvi a v kánonickom práve; a druhé novovzniknuté, bez žiadneho právneho postavenia. To všetko skúmame a nejako sa to snažíme vyriešiť. Existuje poverený cirkevný právnik, ktorý nám má pomáhať. Medzi väčšie komunity patria Nové horizonty, Spoločenstvo pokoja, Emmanuel atď. Veľmi dôležitým prvkom mojej práce vizitátora je preskúmať ich situáciu a upraviť ju.

Aký je význam pápežského rozhodnutia z 12. mája, ktoré umožňuje organizovať oficiálne púte do Medžugoria? Je to ďalekosiahla zmena?

Toto rozhodnutie povoľuje to, čo doteraz fakticky existovalo. Napokon pútnici sem prichádzali hromadne, ale nemohli ich organizovať oficiálne cirkevné štruktúry. V súčasnosti je pozícia Svätej stolice jasne vykryštalizovaná a má dva aspekty. Pastoračný aspekt, ktorý mi bol zverený, a druhý aspekt, doktrinálny, čiže skúmanie zjavení, ktoré stále prebiehajú.

Táto skutočnosť je hlavnou prekážkou pre rozhodnutie, lebo je ťažké povedať o zjaveniach, ktoré sa ešte neskončili, či sú pravé. Toto je úplne nový formát zjavení. V histórii sa skutočne objavili jednotlivé zjavenia, ktoré pretrvávali dokonca aj po väčšinu života ako u sv. Faustíny Kowalskej. Podobné zjavenia mala dlhší čas aj sv. Lucia z Fatimy.

Naopak, v Medžugorí sa prvýkrát zaoberáme takými dlhotrvajúcimi kolektívnymi zjaveniami. Je tu šesť vizionárov a všetci majú stále zjavenia, každý v inom čase. Napríklad Mirjana každý druhý deň v mesiaci medzi pútnikmi pri kríži na vrchu Podbrdo. Existujú tiež dvaja ľudia, ktorí majú každý deň v svojich domovoch súkromné zjavenia. Toto všetko je potrebné preskúmať.

Musíme si však uvedomiť, že vo všetkých zverejnených zjaveniach nevidíme žiadne doktrinálne bludy. A toto je prvé kritérium, ktoré sa vždy berie do úvahy, keď Cirkev schvaľuje zjavenia. Druhým kritériom sú účinky. Strom sa posudzuje podľa ovocia a to je základný evanjeliový princíp. A účinky sú tu mimoriadne pozitívne. Zjavenia už preskúmala komisia Kongregácie pre náuku viery, ktorej predsedal kardinál Camillo Ruini.

Uznala komisia pod vedením kardinála Camilla Ruiniho prvotné zjavenia v Medžugorí?

Jej stanovisko nezverejnili a odovzdali materiál priamo Svätému Otcovi. Nejaké informácie ale unikli do médií a podľa týchto správ komisia navrhla schváliť zjavenia z prvých siedmich dní. Podľa jej názoru podstata zjavenia tu bola povedaná a všetky ostatné sú iba pripomienkami toho, čo bolo sprostredkované na začiatku. Napriek tomu zjavenia stále trvajú.

A kto dnes všeobecne skúma obsah zjavení?

V súčasnosti je to v správe Vatikánskeho štátneho sekretariátu. Neviem podrobnosti a neviem, ako tento prípad napreduje, pretože je to mimo mojej kompetencie, ktorá sa týka iba pastoračného rozmeru.

Akú víziu pastoračného rozvoja Medžugoria máte?

Budeme konať v súlade so zásadou čítania znakov doby. Je veľmi dôležité zahrnúť do pastoračnej starostlivosti všetky komunity, ktoré tu žijú a angažujú sa. Musia byť nejako integrované, aby slúžili všetkým. Musíme tiež zabezpečiť, aby každé z týchto spoločenstiev malo svoj priestor počas spoločných liturgií.

Taktiež sa pýtame, ako rozšíriť existujúcu infraštruktúru svätyne, pretože v súčasnosti je nedostatočná. Máme v pláne zastrešiť celé priestranstvo. Nechceme však stavať kryptu ako v Lurdoch, ktorá je prakticky podzemným bunkrom. Hovoríme o streche, ktorá zostane otvorená, nevytvorí uzavretý priestor, ale vytvorí otvorený priestor z jednej strany na oltár a z druhej na krásne listnaté javory, ktoré máme vzadu. Táto strecha ochráni ľudí pred dažďom alebo 40 stupňami tepla, ktoré sa vyskytujú v lete pri najväčšej pútnickej premávke.

V súčasnosti je po oboch stranách kostola 50 spovedníc, čo sa často ukazuje ako nedostatočné. Vďaka Bohu pútnici prichádzajú so svojimi kaplánmi, ktorí ich sprevádzajú a sú zahrnutí do služby vysluhovania sviatosti zmierenia. Nemenšou výzvou je mať kňazov, ktorí dokážu spovedať v rôznych jazykoch.

V Medžugorí je tiež solídne rozvinutý, avšak vyžadujúci ďalší rozvoj, mediálny sektor. Okrem médií založených františkánmi existuje aj americká televízia Mary TV. Každý deň vysiela naživo všetky liturgie a slávnosti z Medžugoria.

V miestnom Dome rádia sú 3 inštitúcie: rozhlas a televízia a tlmočníci. Prekladajú všetko, čo sa deje, do mnohých jazykov (napríklad počas festivalu mládeže do 16 jazykov) a každý tlmočený jazyk si môžu pútnici naladiť na svojich rádiách alebo v mobilných telefónoch.

Ďalšou dôležitou vecou, ktorá si vyžaduje starostlivosť a starostlivý zber, sú archívy. Videl som niekoľko metrov merajúcu policu s lekárskymi záznamami o uzdraveniach. Osvedčenia o uzdravení a lekárske záznamy sa zbierajú pred udalosťou aj po nej. Až potom má zmysel to porovnať. Ak dôjde k významnému rozdielu, môže to naznačovať nevysvetliteľný jav na základe lekárskych poznatkov. Bolo by užitočné mať stálu lekársku komisiu, rovnako ako v Lurdoch.

O akých uzdraveniach tu môžeme hovoriť?

Ťažko povedať, pretože často ide o psychosomatické javy. Nemôžem povedať o celkovom počte, ale toto sú dosť časté udalosti. Mnoho vecí sa očividne nenahlási.

A aké sú vzťahy františkánskych otcov, ktorí vedú farnosť v Medžugorí, s miestnym biskupom? Po celé desaťročia boli biskupi z tohto regiónu kritickí voči zjaveniam v Medžugorí.

Dnes sú upravené, s biskupom Mostaru som sa stretol počas pápežského dňa organizovaného v Sarajeve. Nechcel by som však vstupovať do merita veci, keďže tu ide o doktrinálny aspekt, ktorý nie je v mojej kompetencii. Ale vzťahy, o ktoré Pán žiada, sú nadviazané a spravodlivé.

Podporujú však miestni biskupi stanovisko biskupov bývalej Juhoslávie, ktorí boli voči zjaveniam mimoriadne kritickí?

Po prvé, toto je už minulosť. A aktuálnu líniu ukazuje komuniké Svätej stolice, ktorá uznáva oficiálnu organizáciu pútí. Preto je pre miestnych biskupov ťažké hovoriť inak.

 

Čo znamená Medžugorie pre vás osobne? Ste tam nielen ako vizitátor Svätého Otca, ale aj ako kňaz a človek, pravdepodobne aj ako pútnik.

Ako apoštolský vizitátor som tu, aby som plnil svoje povinnosti. Na druhej strane je to pre mňa veľká príležitosť – slúžiť Pánu Bohu, Matke Božej a stovkám tisíc ľudí, ktorí ho hľadajú. Božia Matka podľa vizionárov „očaruje svojou krásou“, čo je veľmi dôležitá pravda. V mojom rodnom seminári v Ołtarzewie bolo napísané: „Boh je spravodlivosť“, „Boh je dobrota“, „Boh je krása“. A to je to, čo cítim v Medžugorí.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Debatou o príspevku za očkovanie pre seniorov ukončilo plénum rokovací deň

0 icon

Bratislava 8. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Diskusiou o finančnom príspevku za očkovanie pre ľudí nad 60 rokov ukončili poslanci Národnej rady (NR) SR desiaty rokovací deň 51. schôdze. Pokračovať budú vo štvrtok (9. 12.) ráno, keď by mala poslankyňa Anna Mierna (OĽANO) predstaviť avizovaný pozmeňujúci návrh. Ten by mal…

Prezidentka podpísala novelu zákona, ktorá zmierňuje vplyvy pandémie v kultúre. Odobrila aj presun Múzea SNP pod rezort obrany

0 icon

Bratislava 8. decembra AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:Pixabay, TASR-Ján Krošlák, Roman Hanc)   Pomôcť osobám v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu má zákon, ktorý mení niektoré normy v pôsobnosti rezortu kultúry v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Zákon, ktorý parlament schválil 24. novembra, dnes podpísala prezidentka Zuzana Čaputová Schválený zákon predlžuje…

Podpálili gigantický vianočný strom pred sídlom televízie Fox News

0 icon

New York 8. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Richard Drew)   Muža obvinili v stredu z podpaľačstva a ďalších trestných činov za podpálenie 15 metrov vysokého vianočného stromu pred sídlom americkej televízie Fox News v newyorskej časti Midtown Manhattan, informovala polícia Strom pred budovou spoločnosti News Corporation, v ktorej sídli spomínaná televízia Fox…

Odborné organizácie chcú byť súčasťou rozhodovania o tvorbe siete nemocníc

0 icon

Bratislava 8. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) i Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) vítajú možnosť byť súčasťou komisie, ktorá má pripravovať parametre siete nemocníc na základe pripravovanej reformy. Žiadajú, aby konečné rozhodnutia o sieti neboli len politickými, chcú sa na nich podieľať. Zástupcovia asociácií to…

Lexmann vyzvala šéfov inštitúcií EÚ na diplomatický bojkot ZOH v Pekingu. Aj Kanada oznámila diplomatický bojkot

0 icon

Brusel 8. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ng Han Guan)   Slovenská poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Miriam Lexmann (KDH) v stredu oznámila, že spoluiniciovala výzvu predsedom inštitúcií Európskej únie, ako aj trom najvyšším slovenským ústavným činiteľom na diplomatický bojkot Zimných olympijských hier (ZOH) v Pekingu V stanovisku pre médiá uviedla, že svet…

SKU: Učitelia vnímajú vyhlásenie štrajkovej pohotovosti odborovým zväzom za logické a správne rozhodnutie

0 icon

Bratislava 8. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   Slovenská komora učiteľov (SKU) vníma vyhlásenie štrajkovej pohotovosti radou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku za logické a správne rozhodnutie. Vo svojom stanovisku uviedla, že zásadne nesúhlasí s predloženým návrhom vlády na zvyšovanie platov zamestnancov školstva pre rok 2022 a konanie…

Kolaps budovy na juhu Francúzska si napokon vyžiadal tri obete

0 icon

Paríž 8. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Daniel Cole)   Francúzski záchranári v stredu vytiahli ďalšie dve telá z trosiek bytového domu v juhofrancúzskom prímorskom letovisku Sanary-sur-Mer, čím sa počet obetí tohto nešťastia zvýšil na tri Miestny hasičský zbor uviedol, že odvolal ďalšie pátracie práce, keďže po utorňajšom výbuchu neboli hlásení iní nezvestní.…

Európska komisia chce zriadiť systém rýchlych obchodných sankcií

0 icon

Brusel 8. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Johanna Geron/Pool Photo via AP)   Európska komisia (EK) plánuje zriadenie systému rýchlych obchodných sankcií, ktoré by mohla uvaliť na ktorúkoľvek krajinu mimo bloku, ktorá by sa snažila vynucovať si ekonomické alebo politické zisky EK uviedla, že takýto systém by sa mohol použiť v terajšom spore…

Ústavný súd rozhodol: Časť zákona hovoriaca o izolácii a karanténe je protiústavná. Mikulec sa zatiaľ neplánuje ospravedlňovať

0 icon

Košice 8. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Časti zákona o ochrane verejného zdravia, ktoré sa týkajú karantény a izolácie, sú protiústavné. V stredu o tom rozhodol Ústavný súd (ÚS) SR. Sčasti tak vyhovel návrhu verejnej ochrankyne práv SR Márie Patakyovej, ktorá žiadala o posúdenie ústavnosti niektorých zásahov do práv…

Francúzsky minister podal demisiu po tom, ako nepriznal skutočné majetkové pomery

0 icon

Paríž 8. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Ludovic Marin / POOL via AP)   Francúzsky minister Alain Griset, ktorý má vo vládnom kabinete na starosti malé a stredné firmy, podal v stredu demisiu. Učinil tak po tom, čo sa ukázalo, že nepriznal celý svoj majetok a príjmy Griset predložil vládnemu úradu dohliadajúcemu na…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marián Servátka

Čo o nás povedal T.G. Masaryk pred 100 rokmi

0icon

Čo o nás povedal T.G. Masaryk pred 100 rokmi Sponzor kníh, bývalý boxerista, šéf hasičov, právnik Peter Korec chystá knižku o T

Slavěna Vorobelová

Matovičovci, povinným očkovaním si zlomíte väzy

0icon

Slovensko stráca svoju tvár. Sme svedkami chaotických opatrení, kde nikto nevie, čo ho čaká zajtra a čo si vládna elita na čele s Matovičom zmyslí a vymyslí. Právne princípy prestali platiť a občan je v neistote. Dostala som do správy text, s ktorým by som sa rada podelila, pretože sa…

Jozef Slávik

Pre mňa vôbec nie stratená varta ...

0icon

Keďže sa na situácii ohľadom blokácie mojich blogov nič k lepšiemu nezmenilo, keďže všetko ostalo po starom, ako aj napriek úcte k všetkým mojim čitateľom a diskutérom, je tento môj blog posledným na stránkach blog.hlavné správy.sk, čím zároveň plním aj svoj sľub. Moja inteligencia a naturel mi nedovoľuje, aby som…

Ivan Štubňa

List z Gambáčikova č. 17

0icon

Vážený pán na šnúrke gatí Matoviča visiaci premiér... Už som Ti dávno nepísal lebo popravde ani nebolo o čom. Tvoji podriadení si naháňajú vlastn

Boris Mesár

Dr. Geert Vanden Bossche : Nenechajte si zničiť prirodzenú imunitu očkovaním !

0icon

Dr. Geert Vanden Bossche varoval pred poškodením imunitného systému očkovaných a pred nevyhnutnými vážnymi následkami, ktoré z toho vyplynú.Renomovaný virológ a bývalý vysoký úradník Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov nedávno varoval pred nebezpečenstvami experimentálnych vakcín COVID-19 prenášajúci

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Snehové vločky ležia na vrchole trávy

Autor: TASR/Martin Schutt/dpa-Zentralbild-Bildfunk

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Debatou o príspevku za očkovanie pre seniorov ukončilo plénum rokovací deň

0 icon

Bratislava 8. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Diskusiou o finančnom príspevku za očkovanie pre ľudí nad 60 rokov ukončili poslanci Národnej rady (NR) SR desiaty rokovací deň 51. schôdze. Pokračovať budú vo štvrtok (9. 12.) ráno, keď by mala poslankyňa Anna Mierna (OĽANO) predstaviť avizovaný pozmeňujúci návrh. Ten by mal…

Prezidentka podpísala novelu zákona, ktorá zmierňuje vplyvy pandémie v kultúre. Odobrila aj presun Múzea SNP pod rezort obrany

0 icon

Bratislava 8. decembra AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:Pixabay, TASR-Ján Krošlák, Roman Hanc)   Pomôcť osobám v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu má zákon, ktorý mení niektoré normy v pôsobnosti rezortu kultúry v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Zákon, ktorý parlament schválil 24. novembra, dnes podpísala prezidentka Zuzana Čaputová Schválený zákon predlžuje…

Podpálili gigantický vianočný strom pred sídlom televízie Fox News

0 icon

New York 8. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Richard Drew)   Muža obvinili v stredu z podpaľačstva a ďalších trestných činov za podpálenie 15 metrov vysokého vianočného stromu pred sídlom americkej televízie Fox News v newyorskej časti Midtown Manhattan, informovala polícia Strom pred budovou spoločnosti News Corporation, v ktorej sídli spomínaná televízia Fox…

Odborné organizácie chcú byť súčasťou rozhodovania o tvorbe siete nemocníc

0 icon

Bratislava 8. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) i Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) vítajú možnosť byť súčasťou komisie, ktorá má pripravovať parametre siete nemocníc na základe pripravovanej reformy. Žiadajú, aby konečné rozhodnutia o sieti neboli len politickými, chcú sa na nich podieľať. Zástupcovia asociácií to…

Lexmann vyzvala šéfov inštitúcií EÚ na diplomatický bojkot ZOH v Pekingu. Aj Kanada oznámila diplomatický bojkot

0 icon

Brusel 8. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ng Han Guan)   Slovenská poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Miriam Lexmann (KDH) v stredu oznámila, že spoluiniciovala výzvu predsedom inštitúcií Európskej únie, ako aj trom najvyšším slovenským ústavným činiteľom na diplomatický bojkot Zimných olympijských hier (ZOH) v Pekingu V stanovisku pre médiá uviedla, že svet…

SKU: Učitelia vnímajú vyhlásenie štrajkovej pohotovosti odborovým zväzom za logické a správne rozhodnutie

0 icon

Bratislava 8. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   Slovenská komora učiteľov (SKU) vníma vyhlásenie štrajkovej pohotovosti radou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku za logické a správne rozhodnutie. Vo svojom stanovisku uviedla, že zásadne nesúhlasí s predloženým návrhom vlády na zvyšovanie platov zamestnancov školstva pre rok 2022 a konanie…

Kolaps budovy na juhu Francúzska si napokon vyžiadal tri obete

0 icon

Paríž 8. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Daniel Cole)   Francúzski záchranári v stredu vytiahli ďalšie dve telá z trosiek bytového domu v juhofrancúzskom prímorskom letovisku Sanary-sur-Mer, čím sa počet obetí tohto nešťastia zvýšil na tri Miestny hasičský zbor uviedol, že odvolal ďalšie pátracie práce, keďže po utorňajšom výbuchu neboli hlásení iní nezvestní.…

Európska komisia chce zriadiť systém rýchlych obchodných sankcií

0 icon

Brusel 8. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Johanna Geron/Pool Photo via AP)   Európska komisia (EK) plánuje zriadenie systému rýchlych obchodných sankcií, ktoré by mohla uvaliť na ktorúkoľvek krajinu mimo bloku, ktorá by sa snažila vynucovať si ekonomické alebo politické zisky EK uviedla, že takýto systém by sa mohol použiť v terajšom spore…

Ústavný súd rozhodol: Časť zákona hovoriaca o izolácii a karanténe je protiústavná. Mikulec sa zatiaľ neplánuje ospravedlňovať

0 icon

Košice 8. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Časti zákona o ochrane verejného zdravia, ktoré sa týkajú karantény a izolácie, sú protiústavné. V stredu o tom rozhodol Ústavný súd (ÚS) SR. Sčasti tak vyhovel návrhu verejnej ochrankyne práv SR Márie Patakyovej, ktorá žiadala o posúdenie ústavnosti niektorých zásahov do práv…

Francúzsky minister podal demisiu po tom, ako nepriznal skutočné majetkové pomery

0 icon

Paríž 8. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Ludovic Marin / POOL via AP)   Francúzsky minister Alain Griset, ktorý má vo vládnom kabinete na starosti malé a stredné firmy, podal v stredu demisiu. Učinil tak po tom, čo sa ukázalo, že nepriznal celý svoj majetok a príjmy Griset predložil vládnemu úradu dohliadajúcemu na…

Podkasty

„Hranice môže zmeniť len vojna. Želá si nejaký Slovák alebo Maďar na Slovensku vojnu?“ Pýta sa Anton Hrnko v podcaste HS.

icon

Bratislava 8. decembra 2021 (HSP/Foto:Facebook) Môžeme a máme výhrady k maďarskému premiérovi Orbánovi z hľadiska obáv ani nie tak z neho, ako z jeho schopnosti „oblafnúť“ našich terajších lídrov. Mnohí z nich mu totiž nesiahajú ani po členky. Na 26. zjazde svojej vládnej strany Fidesz ako znovuzvolený predseda slávnostne zdôraznil, že Maďari svoju vlasť, vieru a pôdu nevymenia, ani nepredajú. Tým len...

Drogy smiete, ale jazyk držte za zubami, odkazuje Kolíková

icon

Bratislava 7. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR – Dano Veselský) Žijeme v časoch revolúcií a reforiem. Zatiaľ čo vo vikipedii sa píše, že revolúcia je hlboká kvalitatívna zmena v spoločensko-politických vzťahoch, zvrat, obrat, prechod od starého politického usporiadania k novému, často násilnými prostriedkami, my vďaka ministrovi financií Matovičovi vieme, môže byť aj „daňovo-odvodová revolúcia“. A vďaka ministerke spravodlivosti Kolíkovej začíname chápať,...

Zlikviduje Matovič v mene svojej „revolúcie“ strednú vrstvu ako prvý na svete?

icon

Bratislava 6. decembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Branislav Bibel) Noty, vlastne „návod na postup“, ako to prezradil na tlačovej besede v polovici októbra minister Lengvarský, sú rozoslané a vlády ich strmhlav plnia. Jednou z úloh v rámci zavedenia nového svetového poriadku je likvidácia strednej vrstvy. Matovič svoju daňovú revolúciu, reformu, či „atómovú bombu“ začal prezentovať 17. novembra, práve...

„V tejto republike médiá vládnu, majú obrovské kompetencie a žiadnu zodpovednosť.“ Ktoré médiá má na mysli člen výboru NR SR pre kultúru Dušan Jarjabek?

icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:) Na žiadosť Európskej komisie vypracoval rezort Natálie Milanovej súbor zákonov týkajúcich sa mediálneho prostredia, všetkých druhov médií aj autorského zákona. Dva z balíka zákonov sú už v parlamente. Podľa šéfky ministerstva kultúry vyvolá tento balík zákonov v praxi doslova „kultúrnu revolúciu“. Zvuk: Milanová Bývalá ministerka kultúry Jana Laššáková, dnes pod krídlami Hlasu-SD, si...

Liečiť covid vakcínami alebo tradične? Stret záujmov medicíny a biznisu?

icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:) Šéf Pfizeru Albert Bourla otvorene priznal, že očkovanie proti Covidu sa treťou dávkou nekončí. Ľudia ho budú musieť podstúpiť každoročne „po mnoho nasledujúcich rokov.” Snaží sa nás tiež presvedčiť, že 35-miliardový zisk firmy s tým nemá nič spoločné, motiváciou je láska. Na výčitku svetových zdravotných charitatívnych organizácií, že farmaceutickým spoločnostiam...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Servátka

Čo o nás povedal T.G. Masaryk pred 100 rokmi

0icon

Čo o nás povedal T.G. Masaryk pred 100 rokmi Sponzor kníh, bývalý boxerista, šéf hasičov, právnik Peter Korec chystá knižku o T

Slavěna Vorobelová

Matovičovci, povinným očkovaním si zlomíte väzy

0icon

Slovensko stráca svoju tvár. Sme svedkami chaotických opatrení, kde nikto nevie, čo ho čaká zajtra a čo si vládna elita na čele s Matovičom zmyslí a vymyslí. Právne princípy prestali platiť a občan je v neistote. Dostala som do správy text, s ktorým by som sa rada podelila, pretože sa…

Jozef Slávik

Pre mňa vôbec nie stratená varta ...

0icon

Keďže sa na situácii ohľadom blokácie mojich blogov nič k lepšiemu nezmenilo, keďže všetko ostalo po starom, ako aj napriek úcte k všetkým mojim čitateľom a diskutérom, je tento môj blog posledným na stránkach blog.hlavné správy.sk, čím zároveň plním aj svoj sľub. Moja inteligencia a naturel mi nedovoľuje, aby som…

Ivan Štubňa

List z Gambáčikova č. 17

0icon

Vážený pán na šnúrke gatí Matoviča visiaci premiér... Už som Ti dávno nepísal lebo popravde ani nebolo o čom. Tvoji podriadení si naháňajú vlastn

Boris Mesár

Dr. Geert Vanden Bossche : Nenechajte si zničiť prirodzenú imunitu očkovaním !

0icon

Dr. Geert Vanden Bossche varoval pred poškodením imunitného systému očkovaných a pred nevyhnutnými vážnymi následkami, ktoré z toho vyplynú.Renomovaný virológ a bývalý vysoký úradník Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov nedávno varoval pred nebezpečenstvami experimentálnych vakcín COVID-19 prenášajúci

TopDesať

Aj majster tesár sa niekedy utne... Tieto fotografie ťa pobavia!

0 icon

Slovenské príslovie "Aj majster tesár sa niekedy utne." nadobúda pri týchto fotografiách úplne nový rozmer. Alebo žeby to vôbec nebol majster, kto sa uťal? Je totiž len ťažké uveriť, že toto robili profesionáli vo svojom odbore... Internetom sa často šíria fotografie, na ktorých sa baví celý svet. Táto zbierka obrázkov…

Čo by ste mali vedieť o spracovaní potravín

0 icon

Prinášame ďalší článok v súvislosti s tým, ako funguje jedlo. Oblasť o to dôležitejšia v tejto COVID-19 dobe. Pozrite sa s nami na to, čo je spracovanie potravín, aké sú ich skryté prísady, či napríklad aj to, čo je surové mlieko bezpečné. Slovo spracovaný sa v dnešnej kultúre pokladá za…

TOP10: Triky, ktoré budeš využívať celý život

0 icon

Zatiaľ čo celý svet zbožňuje superhrdinov, ktorí zachránia svet bez toho, aby si zničili účes, my ti odporúčame pozrieť sa na bežných ľudí, ktorí sú ešte zaujímavejší a ich triky ťa dostanú. Vedia, ako ťa zachrániť pred neočakávaným kýchnutím uprostred rodinnej večere a dokážu opraviť zlomený zips a navliecť ihlu rýchlejšie,…

10+ absurdných máp, ktoré sú také podivné, až sú vtipné

0 icon

Mapy miluje zrejme každý. Možno práve preto, že nám dávajú možnosť cestovať po celom svete, a pritom sa ani nemusieť postaviť zo svojej pohodlnej stoličky. A to platí najmä pre deti internetovej éry a Google Maps či Google Earth. V tomto príspevku však nájdeš pár inak pojatých máp, ktoré si zrejme ešte nevidel.…

Neohľaduplnosť týchto ľudí je naozaj príšerná

0 icon

Neohľaduplnosť niektorých ľudí je naozaj príšerná. Na týchto fotografiách uvidíš zopár takýchto ľudí, ktorí robia svojmu okoliu zle. Zozbierali sme pre teba zopár fotografií. Po ich vzhliadnutí budeš zrejme trocha nahnevaný, ale to je v poriadku. Nie každý sa vie s týmito vecami ľahko vyrovnať. Neohľaduplnosť niektorých ľudí je totižto…

Armádny Magazín

"Pláštenka člena posádky sa dostala do prívodu vzduchu F-35": v Británii pomenovali dôvod pádu stíhačky

0 icon

Veľká Británia, 8.december 2021 (AM) – Minulý týždeň sa objavili zábery z pádu stíhačky F-35 do mora z paluby britskej lietadlovej lode Queen Elizabeth. Zábery ukazujú, ako sa bojové lietadlo vyvalí na okraj vzletu veľmi nízkou rýchlosťou a ako sa pilot katapultuje pri súčasnom páde lietadla do mora.

V obrannom rozpočte USA sa navrhuje 300 miliónov dolárov pre Ukrajinu

0 icon

USA, 8.december 2021 (AM, Sputnik) – V Spojených štátoch predložili návrh obranného rozpočtu na rok 2022. Text zverejnil osobitný výbor Snemovne reprezentantov. Návrh zákona neobsahoval

Zakážeme pohraničníkom smartfóny: V súvislosti s popravami migrantov na hraniciach Ukrajiny sa konalo mimoriadne zasadnutie

0 icon

Ukrajina, 8.december 2021 (AM) – Začiatkom decembra sme informovali o streľbe ukrajinských pohraničníkov na migrantov, ktorí sa presúvali z Bieloruska na Ukrajinu

GLOBSEC za hlavnú hrozbu na Slovensku označuje sympatie k Rusku

0 icon

Slovensko, 8.december 2021 (AM) – Sympatie Slovákov k Rusku sú jednou z najväčších slabín v kontexte zraniteľnosti krajiny voči zahraničnému vplyvu. Uvádza sa to v štúdii medzinárodnej poradenskej spol

Obmedzená zóna: Prečo moderné lietadlá nikdy nelietajú nad Antarktídou

0 icon

Antarktída, 8.december 2021 (AM) – Existuje niekoľko dôvodov a všetky súvisia s bezpečnosťou ľudí na oblohe. Prečo Antarktída nikomu nepatrí?   1. decembra 1959, keď vrcholila studená vojna, bola Antarktída vyhlásená za demilitarizovanú a bezletovú zónu. Svetové spoločenstvo sa dôvodne obávalo militarizácie šiesteho kontinentu a

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Snehové vločky ležia na vrchole trávy

Autor: TASR/Martin Schutt/dpa-Zentralbild-Bildfunk

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali