Cesta k totalite. Kto presadil fašistické prvky do súdnictva a ako sme sa prepracovali k umlčiavaniu nepohodlných názorov

Bratislava 20. decembra 2019 (HSP/Foto:Pixabay)

 

V tomto roku sme na Slovensku, po 30-tich rokoch demokracie, svedkami nového zápasu o slobodu, kde jedným z aspektov je sloboda prejavu. Aby sa dala pochopiť obludnosť legislatívnych zmien v SR po roku 2000, ktoré naštartovali politici ako Lipšic (tu treba pripomenúť i zodpovednosť všetkých hlasujúcich poslancov vtedajšej koalície), treba poukázať na nesystémové vytvorenie špeciálneho súdu (1.9.2004) v mene boja s korupciou, ktorú pripisovali predchádzajúcim vládam

Na snímke obžalovaný šéfredaktor časopisu Zem a Vek Tibor Eliot Rostas

Neskôr keď Ústavný súd poukázal na neústavnosť týchto legislatívnych zmien, tak došlo k legislatívnym úpravám a k premenovaniu súdu na Špecializovaný trestný súd. Zákon o vzniku Špeciálneho súdu, ktorý poslaním malo byť súdenie skorumpovaných politikov, sudcov a prokurátorov.  Špeciálne súdy, nie sú novinkou v európskej legislatíve, boli vymyslené totalitným fašistickým režimom Mussoliniho, čo neskôr okopíroval Hitlerov režim národného socializmu (nacizmu). Treba hneď upozorniť, že trestný zákon sa po roku 1989 na Slovensku novelizoval mnohokrát. Po dôkladnom porovnaní všetkých noviel trestného zákona sa ukázalo, že rozhodujúce boli dve novely (2009 a 2017) spolu so vznikom špeciálnych súdov a špeciálnej prokuratúry, spolu s politickými nomináciami v oblasti súdnictva.

Verejnosť vie, že v poslednom čase boli vynesené na Slovensku rozsudky, ktoré vzbudzujú obavy o rešpektovanie základných ľudských práv zo strany polície a justície (napr. Mazurek, Rostas…)  Tieto rozsudky sa opierali o všetky novely trestného zákona, ale najmä  o tú z 28. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1084) schválenú v treťom čítaní.

Hlasovanie o vrátenom návrhu zákona ako o celku.č. 257/2009 Z.z. zo 16. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, dopadlo tak, že novela bola schválená NR SR hlasmi poslancov Smeru, SNS, HZDS.  Táto novela zaviedla nové právne formulácie, ako aj nové trestné činy. Korunu týmto legislatívnym zmenám nasadila novela z roku 2017 trestného zákona účinná od 1. januára 2017, kde došlo k ďalším sprísneniam trestných sadzieb ako aj k doplneniu nových trestných činov.

Preto treba pripomenúť:  V preambule Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN z roku 1948 (ďalej len VDĽP) sa píše, že: „… uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovnakých neodňateľných práv všetkých členov ľudskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete“. Na úvod treba zacitovať článok 18 deklarácie, v ktorom sa konštatuje, že „každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva (…), pričom tento dokument je nadradený legislatíve SR. V článku 19 sa potvrdzuje, že „každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu; toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel ujmu za svoje presvedčenie a zahrňuje právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice“, čo v kontexte nedávnych rozsudkov v SR vyznieva tragicky a vyvoláva nielen právne otázky.

V ústave SR v článku. 12 sa odseku (1) píše, že „ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. (2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým (…) Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. (4) Nikomu nesmie by spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody. V čl. 24 (1) sa občanom garantuje, že „Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú“, podobne ako v čl. 26 (1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.

(2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon. (3) Cenzúra sa zakazuje. (4) Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíri informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.“ Toľko ústava SR.

Ale zákon 257/2009 Z.z. zo 16. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, v konečnom  dôsledku radikálne obmedzuje vyššie citované práva občanov, ba v niektorých prípadoch dokonca pozbavuje občanov SR týchto práv. Prečo? Legislatívna úprava extrémizmu bola prijatá v roku 2009 za ministra Harabina (opäť hlasy koaličných poslancov) na základe bruselských a možno i iných odporúčaní napr. z izraelskej či európskej legislatívy. Dovtedy sa termín „extrémizmus“ vôbec v trestnom zákone nenachádzal. Tu treba spomenúť, že väčšina trestných činov, ktoré boli po novom nazvané trestnými činmi extrémizmu, sa nachádzali v legislatíve SR už pred tým. Legislatívnou úpravou z roku 2009 boli zhrnuté do jednej kategórie trestných činov extrémizmu a zákon bol doplnený o nové skutkové podstaty, ktoré Harabin dodnes obhajuje, a vyhlasuje že problém je iba v „slniečkárskych“ či „sorošovských“ policajtoch, prokurátoroch a sudcoch. Tu sa jedná o hlavne o výrobu, šírenie a prechovávanie extrémistického materiálu…atď.

Právne problematické sú tieto skutočnosti. Totiž v zákone sú definované dva nové osobitné motívy ako je úmysel podnecovať k násiliu alebo nenávisti z národnostných a rasových dôvodov. Ďalším právnym problém je motív nenávisti, menovite národnostnej, rasovej, etnickej, náboženskej a pre sexuálnu orientáciu. A tu už chce štát vstupovať do mysle občanov podobne ako fašistická diktatúra. Aj keď je legislatívna definícia v zákone o niečo komplikovanejšia, tak právne dokázať niekomu z obvinených úmysel, bude houdiniovským výkonom nielen pre NAKA či políciu ale i pre prokurátora. Ale ako ukazuje právna prax v SR, prvé pokusy sa už udiali a z pohľadu špecializovanej časti orgánov úspešne.

To isté sa týka podnecovania, (nie však hanobenia a vyhrážania osobám) pre ich (po novom i domnelú) príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu (§ 424a). V novele sa zaviedlo že, ak niekto spácha uvedený trestný čin na základe niektorého z týchto motívov, teoreticky môže dostať nielen prísnejší trest ale zároveň je tento trestný čin považovaný za trestný čin extrémizmu. Čiže trestné činy, ktoré boli presunuté do kategórie trestného činu extrémizmu, môžu byť sankcionované prísnejšie na základe ideologickej kategorizácie ako aj politickej či spoločenskej objednávky. Právne dôsledky týchto ideologických presunov pre prax si čitatelia môžu domyslieť sami.

Extrémne vážnym právnym problém je, že samotný pojem extrémizmu v zákone alebo inom vysvetľujúcom dokumente definovaný nie je, čiže NAKA, policajt – vyšetrovateľ, prokurátor, súdny znalec alebo sudca, si ho môže vysvetľovať laxne (široko) a svojvoľne, keďže chýba taxatívna právna definícia. To, že sú definované trestné činy extrémizmu, (v niektorých paragrafoch  napr. §140 ako napr. podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, popieranie a schvaľovanie holokaustu, hanobenie národa, rasy a presvedčenia a iné, nič nemení na ideologickej podstate formulácie niektorých nových trestných činov.

Problémom je, že trestný čin sa reálne ešte nestal (podľa oveľa starších znení trestného zákona), ale stalo sa trestným činom niečo, čo vraj k niečomu smeruje. To, k čomu to vraj smeruje už trestným činom reálne je. Toto je prejudikovanie či skôr doslova fabulovanie ako z učebnice teórie práva. Čiže skutok, ktorý nikdy nebol trestným činom (smerovanie), sa stal trestným činom preto, lebo vraj smeruje k tomu, čo reálne trestným činom v legislatíve bolo a je. To má vážne právne dôsledky z hľadiska dôkazného bremena a prezumpcie neviny. Ako sa bude dokazovať skutková podstata tzv. smerovanie bude iste zaujímavé. Prvé rozsudky, či trestné stíhania, už naznačili kam sme sa dostali od roku 2004 (špecializovaný súd).

V zákone je definovaná extrémistická skupina (§129) ako „spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu extrémizmu.“, čo len kopíruje starší právny termín tzv. zločineckej skupiny, ale tvári sa ako niečo nové.  To, že je definovaný aj extrémistický materiál, (§130) ako písomný, obrazový, zvukový alebo video materiál, ktorý znázorňuje texty alebo symboly hnutí smerujúcich k potláčaniu základných ľudských práv alebo podnecuje nenávisť alebo diskrimináciu alebo ospravedlňuje holokaust alebo iný čin, ktorého popieranie je zakázané, je opäť právne problematické.

Opäť ide o tzv. smerovanie, podnecovanie čo popieranie, čo  je v policajnej a súdnej praxi reálne nemožné právne dokázať nad všetku pochybnosť. Bude sa cielene ideologicky ignorovať právna zásada in dubio pro reo v trestnom konaní? Alebo sa bude v praxi postupovať presne opačne? Realitu postupu NAKA, špeciálneho prokurátora a dvoch sudcov sme už zažili. Asi sa bude uplatňovať nová slovenská „právna“ zásada: osobný subjektívny právny názor (vyšetrovateľa, prokurátora a sudcu) založený na svetonázore alebo politickej objednávke, ktorý je možný len vďaka nejasným definíciám alebo vďaka absencii definície trestného činu.

Navyše, aby išlo o tzv. extrémistický materiál, musí byť vyrobený, rozširovaný, zverejňovaný alebo prechovávaný v úmysle podnecovať nenávisť alebo diskrimináciu. Ktorý vyšetrovateľ, prokurátor a sudca toto zrealizuje, bez rizika spáchania trestného činu zneužitia právomocí verejného činiteľa, ako aj bez flagrantného porušenia ústavy SR a VDĽP? Trestným činom sa stala aj  výroba tzv. extrémistických materiálov (§422a), rozširovanie extrémistických materiálov (§422b), prechovávanie extrémistických materiálov (§ 422c), čo je inšpirované starými socialistickými ideologickými zákonmi proti socialistickému zriadeniu, imperialistom či kontrarevolucionárom a buržoázii tzv. západu. Pod tieto paragrafy môže ideologicky spadať čokoľvek, vrátanie biblie a jej špecifických častí (napr. Mt 23 celá kapitola).

Tu treba poukázať na to, čo vlastne v novelách poslanci vedome či nevedome schválili v parlamente: Právna podstata aktuálnej novely  z roku 2017 síce radikálne nemení celkovú prechádzajúcu právnu koncepciu ideologickej protiextrémistickej legislatívnej úpravy z roku 2009, ale rafinovane zavádza niektoré  legislatívne sprísnenia, ktoré opäť pripomínajú praktiky totalitného fašistického režimu. Zásadný paradigmatický legislatívny obrat spočíva v tom, že sa zmenila problematika dôkazného bremena pri extrémistickom materiáli, ktorý je na základe novely nelegálny.

Obvinený občan bude po novom musieť preukázať, že materiál slúži len na vzdelávacie či archivačné aktivity alebo na vedecký výskum, kedy už zrazu nejde o extrémistický materiál. Toto je právny škandál, ktorý robí zo všetkých občanov zločincov, lebo sa nespravodlivo nastolila prezumpcia viny, ak ide o extrémistický materiál. Ústava SR a VDĽP, ktoré garantujú základné ľudské práva asi opäť neplatia na území SR.

Doslova fašistické legislatívne rezervovanie problému extrémizmu špecializovanému trestnému súdu, keďže všetky trestné činy extrémizmu bude výlučne riešiť  špecializovaný trestný súd, legislatívne vytvorilo ideologickú inštitúciu, ktorá už nebude riešiť korupciu (pôvodný cieľ) ale ideové zločiny občanov. Štát tak bude rozhodovať, čo je ideovým zločinom.

Navyše sa rozšírila  (novela 2017) definícia extrémistického materiálu: trestné bude ním popierať aj genocídy a vojnové zločiny, ktorých páchateľa odsúdil slovenský súd (predtým to musel byť medzinárodný súd uznaný Slovenskou republikou), čo v praxi znamená, že štát prikazuje občanom vedcom a historikom čo si majú myslieť o určitých historických udalostiach. A tak dnes je legislatívne zakázané popierať zločiny a trestné činy, ktoré sa stali v minulosti.

V legislatíve pribudol ďalší nový trestný čin: apartheid a rasová segregácia, čím sa definitívne vracia SR späť do obdobia totality, lebo istá časť občanov SR žije takým sociálnym spôsobom a má takú civilizačnú kultúru, že samotná SR sa môže dopúšťať tohto trestného činu. Právne absurdum je spôsobené tým, že SR sama v parlamente kedysi prijala zákon o sociálne vylúčených osobách a znevýhodnených občanoch. Teda každý je stíhateľný za to, že sa určitá časť občanov samu seba segreguje na základe príslušnosti k určitej etnickej skupine.

Legislatívny prenos viny na majoritu bije do očí práve v kontexte týchto dvoch noviel. Trestná je už propagácia, podporovanie a prejavovanie sympatií hnutiam, ktoré smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd. Treba povedať, že pred novelizáciou bolo trestné, ak dané hnutie používalo reálne násilie, výslovnú hrozbu násilia alebo výslovnú hrozbu inej ťažkej ujmy, čo sa uvedenými novelami (2009 a 2017) zmenilo na tzv. sympatiu, čo je zo svojej podstaty psychoemocionálna problematika.

Takže kam sme prišli? Myslenie, osobný názor, informácie, ideovo závadné texty a ich držba (je jedno či náboženské, ateistické, fašistické, liberálne, marxistické, konzervatívne, kresťanské), verejný písomný či verbálny prejav toho, čo si človek myslí ohľadne napr. adopcie detí pármi rovnakého pohlavia, migrácie, tzv. xenofóbie, manželstva a rodiny, potratov, rodovej ideológie či homosexuality, toto všetko sa automaticky a legislatívne stalo ideovým zločinom, ktorý automaticky pácha každý občan, na ktorého ukáže NAKA, polícia, prokurátor, znalec a sudca.

A ty občan dokáž, že nie si zločinec alebo pôjdeš do hotela značky nápravné zariadenie pre ľudskú myseľ (ktoré iste bude potrebné v budúcnosti postaviť z eurofondov cez politicky spriaznenú firmu, ktorá získa túto štátnu zákazku ako inak transparentne).  Zdá sa že odporné a neľudské ideológie fašizmu, nacizmu a marxizmu stále žijú v mysliach tých, ktorí tieto právne absurdity (zákon o Špeciálnom a špecializovanom súde, či novely trestného zákona z 2009 a 2017) produkujú vo vládach, v parlamente a na ministerstvách. Čo vy na to občania? Voľby sú za dverami.

René Balák

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Hlas-SD: Heger by mal navrhnúť Matovičove odvolanie z funkcie

0 icon

Bratislava 16. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer, SITA-Branislav Bibel, TASR-Jaroslav Novák)   Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) by mal navrhnúť odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) z funkcie. Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková Strana tak reagovala na Matovičovu…

Na Slovensku pribudlo 636 prípadov COVID-19, počet obetí stúpol o 93

0 icon

Bratislava 16. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:korona.gov.sk)   Zo 7662 RT-PCR testov na ochorenie COVID-19 vykonaných vo štvrtok (15. 4.) bolo 636 pozitívnych. Počet obetí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 93. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na webovej stránke covid-19.nczisk.sk Hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana…

Kyjev žiada silnejšiu podporu Západu

0 icon

Kyjev 16. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP/Ukrainian Foreign Ministry Press Office via AP)   Ukrajinský minister zahraničia požiadal o silnejšiu podporu Západu v čase eskalujúceho napätia na východe Ukrajiny a zhromažďovania sa ruských vojakov pri spoločnej hranici. Dmytro Kuleba sa tak vyjadril po rokovaniach s rezortnými kolegami z Estónska, Litvy a Lotyšska.…

Dobrá voľba: Covid pasy podľa prieskumu rozdeľujú slovenskú spoločnosť na dve skupiny

0 icon

Bratislava 16. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Názory ľudí na zavedenie Covid pasov rozdeľujú slovenskú spoločnosť na dve skupiny. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Actly pre mimoparlamentnú stranu Dobrá voľba, ktorý sa na vzorke tisíc respondentov uskutočnil od piatka 9. apríla do pondelka 12. apríla Dobrá voľba to uviedla…

Ján Košiar Františkovi Vnukovi: Tvoj život bol a je veľmi požehnaný, lebo tvojim cieľom bolo budovať nebeské kráľovstvo už tu na zemi

0 icon

Bratislava 16. apríla 2021 (HSP/Foto:Archív František Vnuk)   Dňa 9. apríla 2021 ocenilo Mesto Ružomberok historika Františka Vnuka cenou Andreja Hlinku na rok 2021. Získal ju za osobitný prínos k bádateľskému a popularizačnému zhodnoteniu svojhorodáka, ružomberského farára Andreja Hlinku, ktorého národ poctil čestným titulom Otec národa. Prinášame vám blahoželanie a…

William a Harry nebudú kráčať za rakvou princa Philipa vedľa seba

0 icon

Londýn 16. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant, File)   Britský princ William a jeho brat Harry nebudú na sobotňajšom smútočnom pochode do kaplnky sv. Juraja na Windsorskom zámku západne od Londýna kráčať za rakvou s pozostatkami svojho starého otca, princa Philipa, bok po boku, ale pôjde medzi nimi ich bratranec Peter…

Matka sa priznala k zabitiu svojich troch detí, polícia ju zatiaľ oficiálne neobvinila

0 icon

Washington 16. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alex Horvath/The Bakersfield Californian via AP)   Američanka Liliana Carrillová utopila svoje tri malé deti, aby ich ochránila pred sexuálnym zneužívaním zo strany ich otca. Povedala to počas rozhovoru, ktorý z väzenia poskytla miestnej televízii KGET-TV, informovala v piatok agentúr AP Tridsaťročná Carrillová svoj čin oľutovala…

Šéfka ŠÚKL Zuzana Baťová popiera, že by sa doma radila so svojim manželom Radom Baťom, s manželom vraj už niekoľko mesiacov spolu nežijú

0 icon

Bratislava 16. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Kontroverzná riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová popiera, že by sa doma dohadovala so svojim manželom Radom Baťom na tému ruskej vakcíny Sputnik V. S Radom Baťom vraj už niekoľko mesiacov spolu nežijú. Potvrdila to v štvrtkovej relácii Silná zostava na…

Robert Fico prezradil, akú rolu zohrali odídenci zo Smeru v štátnom prevrate v roku 2018, potenciálni voliči Pellegriniho by mali zbystriť sluch

0 icon

Bratislava 16. apríla 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Predseda strany Smer – sociálna demokracia Robert Fico v programe „zvtv.sk“ prezradil, kto zohral v roku 2018 kľúčovú rolu v úspechu protivládneho puču, ktorý v konečnom výsledku viedol k povaleniu vlády Smeru – SD a k nástupu dnešnej koalície fanatických prisluhovačov americkej ambasády V rozhovore…

EMA preskúmava monoklonálnu protilátku VIR-7831 pre pacientov s COVID-19

0 icon

Bratislava 16. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:flickr/GSK)   Európska lieková agentúra (EMA) začala preskúmavať súčasne dostupné dáta pre použitie monoklonálnej protilátky VIR-7831, známej aj ako GSK4182136, pre liečbu pacientov s ochorením COVID-19. Ako agentúra informovala na svojej webstránke, látku spoločností Vir Biotechnology a GlaxoSmithKline (GSK), preskúmava na podporu štátom, ktoré sa môžu…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Štefan Surmánek

Je úsmevné a nepresvedčivé, keď usvedčení plagiátori vyhlasujú boj proti plagiátorstvu

0icon

V súvislosti s medializáciou plagiátorstva záverečných prác najvyšších politických predstaviteľov (bývalý predseda vlády SR I. Matovič, bývalý predseda parlamentu SR J. Danko, terajší predseda parlamentu SR B. Kollár, minister školstva, vedy a športu SR B. Grohling a ďalší) sa tento problém stal príčinou prijatia novely Vysokoškolského zákona, ktorá bola dňa 8.12.2020 schválená v NR…

Lucia Žužová

Božia česť pošliapaná, autorita biskupov zlomená!.... alebo, keď sa vyjednáva s diablom!

0icon

Písať či nepísať? Dlho som rozmýšľala, dlho som váhala... Rok tu zápasíme všetci nie len s niečím, ale hlavne stále s niekým a mnohé je na hlavu postavené. Vyjadrujem tu svoje postrehy, vlastné skúsenosti, osobné vnímanie, ako osoba veriaca. Neprednášam to ako kritiku či patent na riešenie všetkého. Chcem len poukázať na fakt,…

Marek Kupec

Z parlamentu rovno na galeje

0icon

Od nás pacienti, ku nám migranti? Začalo sa tu hrať s verejnosťou čudné divadlo: Slovenskému zdravotníctvu zrazu musia všetci pomáhať: Prišli k nám lekári a sestričky z Rumunska, pacientov ideme prevážať do Poľska, údajne desiatich, Nemecko prebralo zo Slovenska 2 pacientov. Prevoz do Nemecka bol letecký, s jedným letela letecká…

Erik Majercak

Slovenské zlato v Anglicku? Aké ekonomické vlastizrady robí naša Národná banka a slniečkári v nej? Ako centrálna banka môže dokonca pomôcť Majdanu?

0icon

Mayer Amschel Rothschild v 18. storočí povedal „Dajte mi riadenie nad peniazmi národa a nebude ma zaujímať kto vydáva zákony“ (“Give me control of a nation's money and I care not who makes the laws.”). Kontrola nad menou, ktorú má daný štát na svojom území je alfa a omega akéhokoľvek ekonomického, dokonca možno…

Ivan Štubňa

Dnepropetrovsk: Nové židovské hlavné mesto sveta?

0icon

Rabín v Dnepropetrovsku a Dnepropetrovskej oblasti Shmuel Kamenetsky, je jednou z najvplyvnejších náboženských osobností v postsovietskom priestore V Dnepropetrovsku  žije asi 50 000 - 60 000 Židov väčšinou Chasidov. Tu plánuje rabín založiť Medzinárodnú judaistickú univerzitu (IJU), na ktorej sa budú vyučovať dogmy „Chabad-Lubavitch“. Dnepropetrovskí Židia sú chasidi. Chasidizmus, doktrína aškenázskych Židov, sa…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo o tvojej povahe hovorí tvoja krvná skupina?

0 icon

Ukázalo sa, že teraz môžeš dokonca získať popis svojej osobnosti len podľa svojej krvnej skupiny. Ketsueki-Gata, ktorá sa objavila v Japonsku, je v podstate teóriou osobnosti krvnej skupiny. Ak uvažuješ o tom, aký druh zamestnania sa ti hodí, stačí sa pozrieť, čo ti radí tvoja krvná skupina. Krvná skupina O

Ktorá je najväčšia opustená výrobná fabrika na svete?

0 icon

Packard Automotive Plant je bývalý výrobný automobilový závod, ktorý sa nachádza v Detroite. Ako ale táto fabrika skončila opustená? Samotná fabrika sa skladá z 325 000 metrov štvorcových, ktoré navrhol Kahn Associates s použitým produktov spoločnosti Trussed Concrete Steel Company. Závod Packard bol otvorený už v roku 1903 a v…

František I.: Kráľ narodený v Cognacu

0 icon

V rámci minisérie „muži robia dejiny“ sme si pripravili niekoľko zaujímavých článkov o významných francúzskych panovníkoch. Tí totiž neformovali len dejiny Francúzska, ale vo všeobecnosti dejiny Európy, Slovenska (Uhorska) nevynímajúc. Pozrime sa na zaujímavosti - v tomto prípade - Františka I., ktorý žil v rokoch 1494 až 1547. František I. sa narodil dňa 12.9.1494…

Nebaví ťa čistiť chladničku? Tento trik ti pomôže s upratovaním

0 icon

Priznajme si to, veľa z nás nečistí chladničku v pravidelných intervaloch. Prečo si to ale neuľahčiť jednoduchým trikom, ktorý zaberie minimum času? Po čase je nádoba na zeleninu celá špinavá, zvyšky vytečeného kečupu pôsobia ako lepkavá láva a šunka opretá o stenu tiež nie je najšťastnejším riešením pre nasledujúce čistenie.…

10 odvážnych žien, ktoré navždy zmenili svet

0 icon

Mnohé štúdie ukazujú, že práve ženy sú tým silnejším pohlavím. Už v maternici predbiehajú mužské pohlavie v rýchlosti vývinu, sú schopné žiť dlhšie ako muži aj v extrémnych podmienkach (epidémie, hladomory),... No naprieč históriu sú to práve ženy, ktoré to často mali omnoho ťažšie ako muži. Dokonca ani nemali právo voliť! Existujú…

Vo svete IT

Toto sú najlepšie Netflix seriály kombinujúce detektívku, vraždy a psychopatov. Ktoré si pozriete?

0 icon

Netflix platforma je nesmierne populárnou a to aj v našich končinách. Nedávno sme vám priniesli prehľad Zombie seriálov, ktoré vyčnievajú nad inými. Samozrejme, odpichli sme sa od Walking Dead. Našimi favoritmi v tomto prípade boli seriály, ako sú Kingdom, či Black Summer. Tentokrát me sa pozreli na iný žáner, ktorý nemá však…

Toto je najsmutnejšia aktualizácia Google Earth. Pozrite sa, ako sme v priebehu času zmenili tvár našej planéty

0 icon

Aktuálne, my ľudia, sme najinteligentnejšia civilizácia, o ktorej vieme. Lietame do vesmíru, staviame veľkolepé stavby, každým dňom zefektívňujeme rôzne činnosti a podobne. Inými slovami, expandujeme a to nielen do priestoru, ale aj vedomostne. Spolu s touto činnosťou však využívame mnoho zdrojov, ktorými planéta disponuje. Tu však treba povedať, že planéta ich akumulovala milióny…

Čo sa odohráva v našom mozgu ak si dáme niečo sladké?

0 icon

Prečo sú sladkosti neodolateľné? Ukrýva sa v cukre niečo špeciálne? YouTube kanál TED-Ed tvrdí, že Cukor je všeobecné pomenovanie pre druh molekúl, ktoré nazývame karbohydráty. Karbohydráty môžeme objaviť v mnohých jedlách, či nápojoch, ktoré bežne kupujeme. Radí sa medzi ne glukóza, fruktóza, sacharóza, maltóza, laktóza, dextróza, či škrob. Vo všetkých prípadoch…

Záhadná Planéta 9 sa môže nachádzať niekde úplne inde, než sa predpokladalo

0 icon

Planéta 9 je pre astronómov stále akousi záhadou. Má naša sústava ďalšiu planétu o ktorej nevieme? Je to vôbec planéta? Kde presne sa nachádza? Existuje vôbec? Najväčšou šancou na jej objavenie sú vesmírne teleskopy novej generácie, medzi ktoré sa radí napríklad vesmírny teleskop Jamesa Webba. S jeho pomocou by sa…

Úlomky inej planéty, pochované hlboko pod zemou, môžu narúšať naše magnetické pole

0 icon

Minulý mesiac sa objavila teória, ktorá tvrdí, že v útrobách našej planéty sa môžu nachádzať pozostatky iného kozmického telesa. Ide o protoplanétu Theia, ktorá pred 4.5-miliardami rokov vrazila do Zeme a vymrštila na obežnú dráhu kus materiálu, z ktorého sa neskôr mal stať Mesiac. Teória o zrážke s protoplanétou Theia…

Armádny Magazín

Klady a zápory aerodynamickej koncepcie tzv. „lietajúceho krídla"

0 icon

Svet, 15. apríl 2021 (AM) – Bez ohľadu na všeobecnú známosť dokonca aj medzi verejnosťou na hony vzdialenej letectvu, aerodynamická koncepcia tzv. lietajúceho krídla (terminologicky správne ide o 

Na Donbas dorazilo 150 vojakov z Turecka. Majú riadiť zverbovaných militantov zo Sýrie

0 icon

Turecko, 16. apríl 2021 (AM) – Podľa svedectiev obyvateľov Mariupoľu Turci, ktorí tam dorazili, nevyzerajú na operátorov dronov. Skôr pripomínajú bojovníkov špeciálnych jednotiek. Podľa zdrojov, ktoré informujú Tg-kanál „Wargonzo“, v Mariupole napriek vyhláseniam tureckého ministra zahraničia o neutralite v súvislosti s konfliktom na Ukrajine zaznamenali obyv

Vojenské letectvo USA mení taktiku leteckých útokov

0 icon

USA, 16. apríl 2021 (AM) - Roje autonómnych dronov, rádiolokačné prieskumné a útočné zbrane. Sľubný americký dron XQ-58A Valkyrie prejde ďalšou fázou testovania. Konštruktéri ukázali, čoho je schopný ako nosič menších bezpilotných vzdušných prostriedkov. Tvrdia tiež, že má umelú inteligenciu a že m

Americký generál je pripravený bojovať do posledného Ukrajinca

0 icon

Ukrajina, 16.apríl 2021 (AM) – Americký generál Tod Wolters vyhlásil, že ukrajinské ozbrojené sily sú pripravené bojovať proti Rusku. Podľa portálu „Censor.NET“ s odvolaním sa na Hlas Ameriky, odpovedajúc na otázku senátora Angusa Kinga, či má Ukrajina dostatok zbraní, skúseností a sily na zastavenie „invázie“ zo strany Ruska, veliteľ amerických síl v…

Bojová skupina ako strategická priorita

0 icon

Francúzsko, 16. apríl 2021 (AM) – Je ťažké presadiť svoju vôľu voči odhodlanému protivníkovi bez toho, aby sme s ním bojovali na jeho vlastnej pôde a ovládli priestor, ktorý

Svetlo sveta

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

Arcibiskup Sokol v knihe podrobne odhalil zákulisie intríg a klamstiev, ktorým čelil po nástupe Bezáka

0 icon

Žiadna kresťanská láska a milosrdenstvo, ale špinavosti, intrigy a klamstvá. Takto by sa dali dali zhodnotiť pomery po nástupe Roberta Bezáka voči arcibiskupovi Sokolovi od samotného jeho nástupu, tak ako ich arcibiskup Sokol podrobne rozpísal vo svojej knihe pamätí pod názvom „Je čas mlčať a čas hovoriť.“ Arcibiskup Sokol uviedol, že vymenovanie Bezáka…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali