Cesta k totalite. Kto presadil fašistické prvky do súdnictva a ako sme sa prepracovali k umlčiavaniu nepohodlných názorov

Bratislava 20. decembra 2019 (HSP/Foto:Pixabay)

 

V tomto roku sme na Slovensku, po 30-tich rokoch demokracie, svedkami nového zápasu o slobodu, kde jedným z aspektov je sloboda prejavu. Aby sa dala pochopiť obludnosť legislatívnych zmien v SR po roku 2000, ktoré naštartovali politici ako Lipšic (tu treba pripomenúť i zodpovednosť všetkých hlasujúcich poslancov vtedajšej koalície), treba poukázať na nesystémové vytvorenie špeciálneho súdu (1.9.2004) v mene boja s korupciou, ktorú pripisovali predchádzajúcim vládam

Na snímke obžalovaný šéfredaktor časopisu Zem a Vek Tibor Eliot Rostas

Neskôr keď Ústavný súd poukázal na neústavnosť týchto legislatívnych zmien, tak došlo k legislatívnym úpravám a k premenovaniu súdu na Špecializovaný trestný súd. Zákon o vzniku Špeciálneho súdu, ktorý poslaním malo byť súdenie skorumpovaných politikov, sudcov a prokurátorov.  Špeciálne súdy, nie sú novinkou v európskej legislatíve, boli vymyslené totalitným fašistickým režimom Mussoliniho, čo neskôr okopíroval Hitlerov režim národného socializmu (nacizmu). Treba hneď upozorniť, že trestný zákon sa po roku 1989 na Slovensku novelizoval mnohokrát. Po dôkladnom porovnaní všetkých noviel trestného zákona sa ukázalo, že rozhodujúce boli dve novely (2009 a 2017) spolu so vznikom špeciálnych súdov a špeciálnej prokuratúry, spolu s politickými nomináciami v oblasti súdnictva.

Verejnosť vie, že v poslednom čase boli vynesené na Slovensku rozsudky, ktoré vzbudzujú obavy o rešpektovanie základných ľudských práv zo strany polície a justície (napr. Mazurek, Rostas…)  Tieto rozsudky sa opierali o všetky novely trestného zákona, ale najmä  o tú z 28. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1084) schválenú v treťom čítaní.

Hlasovanie o vrátenom návrhu zákona ako o celku.č. 257/2009 Z.z. zo 16. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, dopadlo tak, že novela bola schválená NR SR hlasmi poslancov Smeru, SNS, HZDS.  Táto novela zaviedla nové právne formulácie, ako aj nové trestné činy. Korunu týmto legislatívnym zmenám nasadila novela z roku 2017 trestného zákona účinná od 1. januára 2017, kde došlo k ďalším sprísneniam trestných sadzieb ako aj k doplneniu nových trestných činov.

Preto treba pripomenúť:  V preambule Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN z roku 1948 (ďalej len VDĽP) sa píše, že: „… uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovnakých neodňateľných práv všetkých členov ľudskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete“. Na úvod treba zacitovať článok 18 deklarácie, v ktorom sa konštatuje, že „každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva (…), pričom tento dokument je nadradený legislatíve SR. V článku 19 sa potvrdzuje, že „každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu; toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel ujmu za svoje presvedčenie a zahrňuje právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice“, čo v kontexte nedávnych rozsudkov v SR vyznieva tragicky a vyvoláva nielen právne otázky.

V ústave SR v článku. 12 sa odseku (1) píše, že „ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. (2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým (…) Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. (4) Nikomu nesmie by spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody. V čl. 24 (1) sa občanom garantuje, že „Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú“, podobne ako v čl. 26 (1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.

(2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon. (3) Cenzúra sa zakazuje. (4) Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíri informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.“ Toľko ústava SR.

Ale zákon 257/2009 Z.z. zo 16. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, v konečnom  dôsledku radikálne obmedzuje vyššie citované práva občanov, ba v niektorých prípadoch dokonca pozbavuje občanov SR týchto práv. Prečo? Legislatívna úprava extrémizmu bola prijatá v roku 2009 za ministra Harabina (opäť hlasy koaličných poslancov) na základe bruselských a možno i iných odporúčaní napr. z izraelskej či európskej legislatívy. Dovtedy sa termín „extrémizmus“ vôbec v trestnom zákone nenachádzal. Tu treba spomenúť, že väčšina trestných činov, ktoré boli po novom nazvané trestnými činmi extrémizmu, sa nachádzali v legislatíve SR už pred tým. Legislatívnou úpravou z roku 2009 boli zhrnuté do jednej kategórie trestných činov extrémizmu a zákon bol doplnený o nové skutkové podstaty, ktoré Harabin dodnes obhajuje, a vyhlasuje že problém je iba v „slniečkárskych“ či „sorošovských“ policajtoch, prokurátoroch a sudcoch. Tu sa jedná o hlavne o výrobu, šírenie a prechovávanie extrémistického materiálu…atď.

Právne problematické sú tieto skutočnosti. Totiž v zákone sú definované dva nové osobitné motívy ako je úmysel podnecovať k násiliu alebo nenávisti z národnostných a rasových dôvodov. Ďalším právnym problém je motív nenávisti, menovite národnostnej, rasovej, etnickej, náboženskej a pre sexuálnu orientáciu. A tu už chce štát vstupovať do mysle občanov podobne ako fašistická diktatúra. Aj keď je legislatívna definícia v zákone o niečo komplikovanejšia, tak právne dokázať niekomu z obvinených úmysel, bude houdiniovským výkonom nielen pre NAKA či políciu ale i pre prokurátora. Ale ako ukazuje právna prax v SR, prvé pokusy sa už udiali a z pohľadu špecializovanej časti orgánov úspešne.

To isté sa týka podnecovania, (nie však hanobenia a vyhrážania osobám) pre ich (po novom i domnelú) príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu (§ 424a). V novele sa zaviedlo že, ak niekto spácha uvedený trestný čin na základe niektorého z týchto motívov, teoreticky môže dostať nielen prísnejší trest ale zároveň je tento trestný čin považovaný za trestný čin extrémizmu. Čiže trestné činy, ktoré boli presunuté do kategórie trestného činu extrémizmu, môžu byť sankcionované prísnejšie na základe ideologickej kategorizácie ako aj politickej či spoločenskej objednávky. Právne dôsledky týchto ideologických presunov pre prax si čitatelia môžu domyslieť sami.

Extrémne vážnym právnym problém je, že samotný pojem extrémizmu v zákone alebo inom vysvetľujúcom dokumente definovaný nie je, čiže NAKA, policajt – vyšetrovateľ, prokurátor, súdny znalec alebo sudca, si ho môže vysvetľovať laxne (široko) a svojvoľne, keďže chýba taxatívna právna definícia. To, že sú definované trestné činy extrémizmu, (v niektorých paragrafoch  napr. §140 ako napr. podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, popieranie a schvaľovanie holokaustu, hanobenie národa, rasy a presvedčenia a iné, nič nemení na ideologickej podstate formulácie niektorých nových trestných činov.

Problémom je, že trestný čin sa reálne ešte nestal (podľa oveľa starších znení trestného zákona), ale stalo sa trestným činom niečo, čo vraj k niečomu smeruje. To, k čomu to vraj smeruje už trestným činom reálne je. Toto je prejudikovanie či skôr doslova fabulovanie ako z učebnice teórie práva. Čiže skutok, ktorý nikdy nebol trestným činom (smerovanie), sa stal trestným činom preto, lebo vraj smeruje k tomu, čo reálne trestným činom v legislatíve bolo a je. To má vážne právne dôsledky z hľadiska dôkazného bremena a prezumpcie neviny. Ako sa bude dokazovať skutková podstata tzv. smerovanie bude iste zaujímavé. Prvé rozsudky, či trestné stíhania, už naznačili kam sme sa dostali od roku 2004 (špecializovaný súd).

V zákone je definovaná extrémistická skupina (§129) ako „spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu extrémizmu.“, čo len kopíruje starší právny termín tzv. zločineckej skupiny, ale tvári sa ako niečo nové.  To, že je definovaný aj extrémistický materiál, (§130) ako písomný, obrazový, zvukový alebo video materiál, ktorý znázorňuje texty alebo symboly hnutí smerujúcich k potláčaniu základných ľudských práv alebo podnecuje nenávisť alebo diskrimináciu alebo ospravedlňuje holokaust alebo iný čin, ktorého popieranie je zakázané, je opäť právne problematické.

Opäť ide o tzv. smerovanie, podnecovanie čo popieranie, čo  je v policajnej a súdnej praxi reálne nemožné právne dokázať nad všetku pochybnosť. Bude sa cielene ideologicky ignorovať právna zásada in dubio pro reo v trestnom konaní? Alebo sa bude v praxi postupovať presne opačne? Realitu postupu NAKA, špeciálneho prokurátora a dvoch sudcov sme už zažili. Asi sa bude uplatňovať nová slovenská „právna“ zásada: osobný subjektívny právny názor (vyšetrovateľa, prokurátora a sudcu) založený na svetonázore alebo politickej objednávke, ktorý je možný len vďaka nejasným definíciám alebo vďaka absencii definície trestného činu.

Navyše, aby išlo o tzv. extrémistický materiál, musí byť vyrobený, rozširovaný, zverejňovaný alebo prechovávaný v úmysle podnecovať nenávisť alebo diskrimináciu. Ktorý vyšetrovateľ, prokurátor a sudca toto zrealizuje, bez rizika spáchania trestného činu zneužitia právomocí verejného činiteľa, ako aj bez flagrantného porušenia ústavy SR a VDĽP? Trestným činom sa stala aj  výroba tzv. extrémistických materiálov (§422a), rozširovanie extrémistických materiálov (§422b), prechovávanie extrémistických materiálov (§ 422c), čo je inšpirované starými socialistickými ideologickými zákonmi proti socialistickému zriadeniu, imperialistom či kontrarevolucionárom a buržoázii tzv. západu. Pod tieto paragrafy môže ideologicky spadať čokoľvek, vrátanie biblie a jej špecifických častí (napr. Mt 23 celá kapitola).

Tu treba poukázať na to, čo vlastne v novelách poslanci vedome či nevedome schválili v parlamente: Právna podstata aktuálnej novely  z roku 2017 síce radikálne nemení celkovú prechádzajúcu právnu koncepciu ideologickej protiextrémistickej legislatívnej úpravy z roku 2009, ale rafinovane zavádza niektoré  legislatívne sprísnenia, ktoré opäť pripomínajú praktiky totalitného fašistického režimu. Zásadný paradigmatický legislatívny obrat spočíva v tom, že sa zmenila problematika dôkazného bremena pri extrémistickom materiáli, ktorý je na základe novely nelegálny.

Obvinený občan bude po novom musieť preukázať, že materiál slúži len na vzdelávacie či archivačné aktivity alebo na vedecký výskum, kedy už zrazu nejde o extrémistický materiál. Toto je právny škandál, ktorý robí zo všetkých občanov zločincov, lebo sa nespravodlivo nastolila prezumpcia viny, ak ide o extrémistický materiál. Ústava SR a VDĽP, ktoré garantujú základné ľudské práva asi opäť neplatia na území SR.

Doslova fašistické legislatívne rezervovanie problému extrémizmu špecializovanému trestnému súdu, keďže všetky trestné činy extrémizmu bude výlučne riešiť  špecializovaný trestný súd, legislatívne vytvorilo ideologickú inštitúciu, ktorá už nebude riešiť korupciu (pôvodný cieľ) ale ideové zločiny občanov. Štát tak bude rozhodovať, čo je ideovým zločinom.

Navyše sa rozšírila  (novela 2017) definícia extrémistického materiálu: trestné bude ním popierať aj genocídy a vojnové zločiny, ktorých páchateľa odsúdil slovenský súd (predtým to musel byť medzinárodný súd uznaný Slovenskou republikou), čo v praxi znamená, že štát prikazuje občanom vedcom a historikom čo si majú myslieť o určitých historických udalostiach. A tak dnes je legislatívne zakázané popierať zločiny a trestné činy, ktoré sa stali v minulosti.

V legislatíve pribudol ďalší nový trestný čin: apartheid a rasová segregácia, čím sa definitívne vracia SR späť do obdobia totality, lebo istá časť občanov SR žije takým sociálnym spôsobom a má takú civilizačnú kultúru, že samotná SR sa môže dopúšťať tohto trestného činu. Právne absurdum je spôsobené tým, že SR sama v parlamente kedysi prijala zákon o sociálne vylúčených osobách a znevýhodnených občanoch. Teda každý je stíhateľný za to, že sa určitá časť občanov samu seba segreguje na základe príslušnosti k určitej etnickej skupine.

Legislatívny prenos viny na majoritu bije do očí práve v kontexte týchto dvoch noviel. Trestná je už propagácia, podporovanie a prejavovanie sympatií hnutiam, ktoré smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd. Treba povedať, že pred novelizáciou bolo trestné, ak dané hnutie používalo reálne násilie, výslovnú hrozbu násilia alebo výslovnú hrozbu inej ťažkej ujmy, čo sa uvedenými novelami (2009 a 2017) zmenilo na tzv. sympatiu, čo je zo svojej podstaty psychoemocionálna problematika.

Takže kam sme prišli? Myslenie, osobný názor, informácie, ideovo závadné texty a ich držba (je jedno či náboženské, ateistické, fašistické, liberálne, marxistické, konzervatívne, kresťanské), verejný písomný či verbálny prejav toho, čo si človek myslí ohľadne napr. adopcie detí pármi rovnakého pohlavia, migrácie, tzv. xenofóbie, manželstva a rodiny, potratov, rodovej ideológie či homosexuality, toto všetko sa automaticky a legislatívne stalo ideovým zločinom, ktorý automaticky pácha každý občan, na ktorého ukáže NAKA, polícia, prokurátor, znalec a sudca.

A ty občan dokáž, že nie si zločinec alebo pôjdeš do hotela značky nápravné zariadenie pre ľudskú myseľ (ktoré iste bude potrebné v budúcnosti postaviť z eurofondov cez politicky spriaznenú firmu, ktorá získa túto štátnu zákazku ako inak transparentne).  Zdá sa že odporné a neľudské ideológie fašizmu, nacizmu a marxizmu stále žijú v mysliach tých, ktorí tieto právne absurdity (zákon o Špeciálnom a špecializovanom súde, či novely trestného zákona z 2009 a 2017) produkujú vo vládach, v parlamente a na ministerstvách. Čo vy na to občania? Voľby sú za dverami.

René Balák

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Po­div­ná ak­cia po­lí­cie na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va III: Bola žiadosť o vydanie spisu a utajovanej prílohy v poriadku?

0 icon

Bratislava 3. júla 2022 (HSP/Právne listy/Foto:Pixabay)     Po­li­caj­ná žia­dosť o vy­da­nie spi­su a uta­jo­va­nej príl­ohy ad­re­so­va­ná sud­co­vi – sta­no­vis­ko Ná­rod­né­ho bez­peč­nos­tné­ho úra­du Oh­ľad­ne po­div­nej ak­cie po­lí­cie na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va III, kto­rá žia­da­la zá­kon­nú sud­ky­ňu a nás­led­ne služ­bu­ko­na­jú­ce­ho sud­cu o vy­da­nie vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su a je­ho uta­jo­va­nej príl­ohy v zmys­le…

Lysyčansk dobyli ruské jednotky nečakane rýchlo

0 icon

Kyjev 2. júla 2022 (HSP/Foto:Telegram)   Proruskí separatisti v sobotu oznámili, že "kompletne" obkľúčili mesto Lysyčansk v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. Ukrajinská strana tieto tvrdenia poprela "Dnes sa spoločným úsilím podarilo Národnej milícii Luhanskej ľudovej republiky a ozbrojeným silám Ruskej federácie obsadiť posledné strategicky dôležité vyvýšeniny. To nám umožňuje…

Ľvov sa pripravuje na obranu v prípade útoku zo strany Bieloruska

0 icon

Ľvov 2. júla 2022 (HSP/Foto:pixabay) Ľvov sa pripravuje na obranu v prípade útoku zo strany Bieloruska. Na svojom kanáli Telegram o tom informoval primátor mesta Andrij Sadovoj, ktorý dnes zvolal operatívnu poradu s vojenským a civilným vedením mesta. "V každom okrese mesta bude zriadený štáb obrany a bude sa vykonávať…

Matovič tvrdí, že „kazia plán“ a preto ich chcú dostať preč z vlády: „Vedia, že OĽANO je chyba v systéme a skutočne nekradneme“

0 icon

Bratislava 2. júla 2022 (HSP/Foto:FB-Igor Matovič)   Pandémia koronavírusu a situácia na Ukrajine obyvateľom ukázali, že v súčasnej vláde sú amatéri, ktorí našu krajinu ničia. Ľudia preto začali volať po páde súčasnej vlády a predčasných voľbách, čoho sa okamžite chytila aj opozícia. Líder vládnej strany OĽaNO Igor Matovič v najnovšom…

Keď Putin poslal vojská do Kyjeva, plánovačom sankcií stačilo stlačiť tlačidlo. EÚ pripravovala sankcie proti Rusku už dlho predtým, píšu v zahraničí

0 icon

Bratislava 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Hospodársky konflikt s Ruskom sa zmenil na pozičnú vojnu. Krajiny G7 si pochvaľujú svoje bezprecedentné sankcie. Moskva zároveň predpovedá, že zvyšovanie cien energií povedie k chudobe vo veľkej časti Európy. Tento boj zatiaľ nemá jasného víťaza. Rusko nemôže dlho odolávať technologickému odpojeniu od Západu,…

Biden vyzval majiteľov čerpacích staníc, aby okamžite znížili ceny benzínu v USA

0 icon

Washington 3. júla 2022 (HSP/Foto:FB)   Ľudia sú veľmi nespokojní a ceny palív lámu v poslednom období rekordy. Americký prezident Joe Biden vyzval majiteľov čerpacích staníc, aby okamžite znížili ceny benzínu v USA "Môj odkaz spoločnostiam, ktoré prevádzkujú čerpacie stanice a určujú ceny, je jednoduchý: toto je obdobie vojny a…

Zelenina a ovocie na Ukrajine stoja ako keby boli „zlaté“

0 icon

Kyjev 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Zelenina a ovocie na Ukrajine stoja ako keby boli "zlaté". Občas sa objavia problematické položky, ktorých ceny lámu všetky rekordy Napríklad nedávno sa mladé zemiaky v niektorých sieťach predávali po 140 hrivien za kilogram, cenovky mladého cesnaku dosahovali 100-120 hrivien za kilogram, cibuľa vo…

Ukrajinské ozbrojené sily začnú od októbra registrovať ženy na vojenskú službu

0 icon

Kyjev. 2. júla 2022 (HSP/Foto:FB)   Ukrajinské ozbrojené sily začnú od 1. októbra registrovať ženy na vojenskú službu Ženy budú v zálohách AFU a NSU, budú sa zúčastňovať výcvikových táborov a budú povolávané do služby. Matky s deťmi mladšími ako tri roky a tehotné ženy budú oslobodené. Ostatným hrozí pokuta…

Heger partnerom predstavil reformu koaličnej rady. „Nemôžeme si dovoliť skrátiť volebné obdobie, rozpad vlády,“ vyhlásil

0 icon

Bratislava 2. júla 2022 (HSP/Foto:FB- Heger)   Premiér Eduard Heger (OĽANO) predstavil koaličným partnerom reformu fungovania koaličnej rady. Chce ňou sprehľadniť procesy a priniesť viac pokoja. Povedal to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy Heger nechcel viac svoj návrh konkretizovať. Povedal, že o ňom rokuje v koalícii. S blížiacou sa…

Pribudnú ďalšie horúce miesta? Toto si myslí plukovník generálneho štábu ruských ozbrojených síl

0 icon

Moskva 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Podľa Michaila Chodarjonka, plukovníka generálneho štábu ruských ozbrojených síl vo výslužbe, môžu USA po "špeciálnej operácii" urobiť z Bieloruska a Kazachstanu ďalšie horúce miesta Po prípadnom víťazstve Ruska na Ukrajine sa USA takticky stiahnu a obvinia z toho Bidena. A potom prejdú k novému…

NAJNOVŠIE

BLOG

Juraj Tušš

O láske - trochu inak.

0icon

V tomto článku sa pokúsim abstraktný pojem „láska“ definovať tak, aby neostal len pekným slovíčkom používaným v obrovskom množstve fráz, ale aby bol skutočne zrozumiteľný a ľahšie uplatniteľný v našom reálnom živote. Opierať sa budem o najmoder

Marek Brna

Načo je nám EU a NATO?

0icon

Tak a po 4 mesiacoch si zopakujme zopár základných údajov. V roku 1993 Slovensko malo zahraničný dlh okolo 2 miliardy USD. Dnes je to už cca 70 miliard dolárov. V roku 1993 malo Slovensko štátne podniky, banky, poisťovne. Vlastnilo majetok, ktorý mohol už skoro 30 rokov prinášať zisk pre rozvoj…

Boris Mesár

Dr. David Martin : Do roku 2028 zomrie na celom svete 700 miliónov ľudí na vakcínu CV19

0icon

Dr. David Martin má bohatý lekársky a investičný životopis. Dr. Martin tiež vedie spoločnosť (M-CAM International), ktorá financuje špičkové inovácie na celom svete.  Je tiež jedným z kľúčových ľudí usilujúcich sa o spravodlivosť v súdnych sporoch žalujúcich zdravotnícke spoločnosti a federálnu vládu, ktoré sa podieľajú na dodávaní tzv.

Pavel Pakoš

Sloboda prejavu by nám mala byť posvätná

0icon

V Ústave SR je jasne napísané, že cenzúra sa zakazuje.Kôli vojenskekej operácii na Ukrajine boli vypnuté viaceré weby. Čiže naši papaláši nám predviedli ukážkové bezprávie. A čo na to tí silní vrajkresťania? Čušia a spolupracujú aj s inými podpásovkami ? To, že sa takto spoľahlivo premieňajú na neviestkárov je im…

Ján Droppa

Európa v americkej pasci

0icon

     Nebudem rozoberať severoamerickú históriu. Isté je , že boju a majetku chtiví európania podrobili (zlikvidovali všetkých pôvodných), aby stvorili USA.  Bohaté a silné, to USA, čo do poslednej chvíle čakalo na vývoj WWW II, otvorenie druhého frontu proti fašistickému Nemecku.     Po porazení Hit

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Kvitnúca orchidea. Celkovo 6 400 druhov tropických rastlín vlastní vo svojich zbierkach Botanická záhrada SPU v Nitre. V skleníkoch sa nachádza 2 300 druhov pôvodných a 2 000 druhov hybridných orchideí

Autor: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Po­div­ná ak­cia po­lí­cie na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va III: Bola žiadosť o vydanie spisu a utajovanej prílohy v poriadku?

0 icon

Bratislava 3. júla 2022 (HSP/Právne listy/Foto:Pixabay)     Po­li­caj­ná žia­dosť o vy­da­nie spi­su a uta­jo­va­nej príl­ohy ad­re­so­va­ná sud­co­vi – sta­no­vis­ko Ná­rod­né­ho bez­peč­nos­tné­ho úra­du Oh­ľad­ne po­div­nej ak­cie po­lí­cie na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va III, kto­rá žia­da­la zá­kon­nú sud­ky­ňu a nás­led­ne služ­bu­ko­na­jú­ce­ho sud­cu o vy­da­nie vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su a je­ho uta­jo­va­nej príl­ohy v zmys­le…

Lysyčansk dobyli ruské jednotky nečakane rýchlo

0 icon

Kyjev 2. júla 2022 (HSP/Foto:Telegram)   Proruskí separatisti v sobotu oznámili, že "kompletne" obkľúčili mesto Lysyčansk v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. Ukrajinská strana tieto tvrdenia poprela "Dnes sa spoločným úsilím podarilo Národnej milícii Luhanskej ľudovej republiky a ozbrojeným silám Ruskej federácie obsadiť posledné strategicky dôležité vyvýšeniny. To nám umožňuje…

Ľvov sa pripravuje na obranu v prípade útoku zo strany Bieloruska

0 icon

Ľvov 2. júla 2022 (HSP/Foto:pixabay) Ľvov sa pripravuje na obranu v prípade útoku zo strany Bieloruska. Na svojom kanáli Telegram o tom informoval primátor mesta Andrij Sadovoj, ktorý dnes zvolal operatívnu poradu s vojenským a civilným vedením mesta. "V každom okrese mesta bude zriadený štáb obrany a bude sa vykonávať…

Matovič tvrdí, že „kazia plán“ a preto ich chcú dostať preč z vlády: „Vedia, že OĽANO je chyba v systéme a skutočne nekradneme“

0 icon

Bratislava 2. júla 2022 (HSP/Foto:FB-Igor Matovič)   Pandémia koronavírusu a situácia na Ukrajine obyvateľom ukázali, že v súčasnej vláde sú amatéri, ktorí našu krajinu ničia. Ľudia preto začali volať po páde súčasnej vlády a predčasných voľbách, čoho sa okamžite chytila aj opozícia. Líder vládnej strany OĽaNO Igor Matovič v najnovšom…

Keď Putin poslal vojská do Kyjeva, plánovačom sankcií stačilo stlačiť tlačidlo. EÚ pripravovala sankcie proti Rusku už dlho predtým, píšu v zahraničí

0 icon

Bratislava 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Hospodársky konflikt s Ruskom sa zmenil na pozičnú vojnu. Krajiny G7 si pochvaľujú svoje bezprecedentné sankcie. Moskva zároveň predpovedá, že zvyšovanie cien energií povedie k chudobe vo veľkej časti Európy. Tento boj zatiaľ nemá jasného víťaza. Rusko nemôže dlho odolávať technologickému odpojeniu od Západu,…

Biden vyzval majiteľov čerpacích staníc, aby okamžite znížili ceny benzínu v USA

0 icon

Washington 3. júla 2022 (HSP/Foto:FB)   Ľudia sú veľmi nespokojní a ceny palív lámu v poslednom období rekordy. Americký prezident Joe Biden vyzval majiteľov čerpacích staníc, aby okamžite znížili ceny benzínu v USA "Môj odkaz spoločnostiam, ktoré prevádzkujú čerpacie stanice a určujú ceny, je jednoduchý: toto je obdobie vojny a…

Zelenina a ovocie na Ukrajine stoja ako keby boli „zlaté“

0 icon

Kyjev 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Zelenina a ovocie na Ukrajine stoja ako keby boli "zlaté". Občas sa objavia problematické položky, ktorých ceny lámu všetky rekordy Napríklad nedávno sa mladé zemiaky v niektorých sieťach predávali po 140 hrivien za kilogram, cenovky mladého cesnaku dosahovali 100-120 hrivien za kilogram, cibuľa vo…

Ukrajinské ozbrojené sily začnú od októbra registrovať ženy na vojenskú službu

0 icon

Kyjev. 2. júla 2022 (HSP/Foto:FB)   Ukrajinské ozbrojené sily začnú od 1. októbra registrovať ženy na vojenskú službu Ženy budú v zálohách AFU a NSU, budú sa zúčastňovať výcvikových táborov a budú povolávané do služby. Matky s deťmi mladšími ako tri roky a tehotné ženy budú oslobodené. Ostatným hrozí pokuta…

Heger partnerom predstavil reformu koaličnej rady. „Nemôžeme si dovoliť skrátiť volebné obdobie, rozpad vlády,“ vyhlásil

0 icon

Bratislava 2. júla 2022 (HSP/Foto:FB- Heger)   Premiér Eduard Heger (OĽANO) predstavil koaličným partnerom reformu fungovania koaličnej rady. Chce ňou sprehľadniť procesy a priniesť viac pokoja. Povedal to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy Heger nechcel viac svoj návrh konkretizovať. Povedal, že o ňom rokuje v koalícii. S blížiacou sa…

Pribudnú ďalšie horúce miesta? Toto si myslí plukovník generálneho štábu ruských ozbrojených síl

0 icon

Moskva 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Podľa Michaila Chodarjonka, plukovníka generálneho štábu ruských ozbrojených síl vo výslužbe, môžu USA po "špeciálnej operácii" urobiť z Bieloruska a Kazachstanu ďalšie horúce miesta Po prípadnom víťazstve Ruska na Ukrajine sa USA takticky stiahnu a obvinia z toho Bidena. A potom prejdú k novému…

Podkasty

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Všetko, čoho sa dotkne táto garnitúra, je v ohrození. Sú na rade kultúrne pamiatky?

icon

Bratislava 23. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) Človek ani nestačí sledovať, čo všetko osvedčené a v mnohých ohľadoch aj z európskeho pohľadu špičkové, idú terajší vládcovia Slovenska za každú cenu zmeniť. Akoby všetko, čo tu bolo doteraz bolo zlé, a treba ho reformovať, často vlastne deformovať. A chcú to urobiť čo najrýchlejšie, v zásade bez diskusií...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Juraj Tušš

O láske - trochu inak.

0icon

V tomto článku sa pokúsim abstraktný pojem „láska“ definovať tak, aby neostal len pekným slovíčkom používaným v obrovskom množstve fráz, ale aby bol skutočne zrozumiteľný a ľahšie uplatniteľný v našom reálnom živote. Opierať sa budem o najmoder

Marek Brna

Načo je nám EU a NATO?

0icon

Tak a po 4 mesiacoch si zopakujme zopár základných údajov. V roku 1993 Slovensko malo zahraničný dlh okolo 2 miliardy USD. Dnes je to už cca 70 miliard dolárov. V roku 1993 malo Slovensko štátne podniky, banky, poisťovne. Vlastnilo majetok, ktorý mohol už skoro 30 rokov prinášať zisk pre rozvoj…

Boris Mesár

Dr. David Martin : Do roku 2028 zomrie na celom svete 700 miliónov ľudí na vakcínu CV19

0icon

Dr. David Martin má bohatý lekársky a investičný životopis. Dr. Martin tiež vedie spoločnosť (M-CAM International), ktorá financuje špičkové inovácie na celom svete.  Je tiež jedným z kľúčových ľudí usilujúcich sa o spravodlivosť v súdnych sporoch žalujúcich zdravotnícke spoločnosti a federálnu vládu, ktoré sa podieľajú na dodávaní tzv.

Pavel Pakoš

Sloboda prejavu by nám mala byť posvätná

0icon

V Ústave SR je jasne napísané, že cenzúra sa zakazuje.Kôli vojenskekej operácii na Ukrajine boli vypnuté viaceré weby. Čiže naši papaláši nám predviedli ukážkové bezprávie. A čo na to tí silní vrajkresťania? Čušia a spolupracujú aj s inými podpásovkami ? To, že sa takto spoľahlivo premieňajú na neviestkárov je im…

Ján Droppa

Európa v americkej pasci

0icon

     Nebudem rozoberať severoamerickú históriu. Isté je , že boju a majetku chtiví európania podrobili (zlikvidovali všetkých pôvodných), aby stvorili USA.  Bohaté a silné, to USA, čo do poslednej chvíle čakalo na vývoj WWW II, otvorenie druhého frontu proti fašistickému Nemecku.     Po porazení Hit

TopDesať

Ako vyzerá psychiatrická liečebňa? Toto sú reálne skúsenosti

0 icon

Ľudia si často myslia, že psychiatrická liečebňa vyzerá ako vo filme. Táto žena sa však rozhodla zdieľať svoje reálne skúsenosti z pobytu v takejto nemocnici, aby ukázala ľuďom, ako to vyzerá v skutočnosti a že to nie je až také zlé. Si zvedavý, čo sa skrýva za dverami s nápisom…

Dizajnéri nemali svoj deň. Na ich chyby doplatili obyčajní ľudia

0 icon

Ešte stále existujú ľudia, ktorí neberú svoju prácu dostatočne vážne a hľadajú "skratky". Ich majstrovské diela potom vyzerajú prinajmenšom zaujímavo. Niektoré sú natoľko epické, že sme neodolali a rozhodli sme sa ich ukázať aj tebe. Možno sa budeš diviť, že niekto na tejto planéte môže zlyhať takýmto smiešnym spôsobom. Títo dizajnéri to…

Ako vyzerá Bajkal - najstaršie a najhlbšie jazero sveta - v zime?

0 icon

Jazero Bajkal je najväčšou pýchou Ruska. Ide o najhlbšie a najčistejšie jazero na celej planéte. No ako vyzerá tento prírodný skvost v zime? Jeho neuveriteľné čistá voda vytvára v zime krásny rozprávkový svet. Ľad zakrývajúci jazero je až neprirodzene priezračný. Čistotu narúšajú len metánové a kyslíkové bubliny z vodných rastlín, ktoré vytvárajú…

Machu Picchu: Stratené mesto Inkov. 3. časť

0 icon

Hiram Bingham z Yaleovej univerzity zostal až do smrti presvedčený, že objavil mesto Vilcabamba, legendárne posledné útočisko porazenej inskej ríše. Na jednej z jeho pôvodných fotografií môžeme vidieť príkrov mrakov, ktoré sa spúšťajú na záhadnú citadelu. Pokračujeme treťou časťou článku. Poloha mesta v sedle medzi dvoma horami - teda medzi…

Desivé príbehy z Košíc a okolia: Vyčíňa tam duch?

0 icon

Asi každý z nás pozná nejaký ten strašidelný príbeh o duchoch. A či na duchov veríš alebo nie, niektoré veci sa môžu len ťažko vysvetliť reálne. Dnes ti prinášame tieto desivé príbehy, ktoré pochádzajú z Košíc a okolia. Tieto príbehy v tebe s určitosťou vyvolajú zimomriavky. Dóm svätej Alžbety - pýcha mesta Košice

Armádny Magazín

Pentagon: Ukrajina úspešne využíva systémy HIMARS na Donbase

0 icon

USA, 2.júla 2022 (AM) – Ukrajinská armáda dosiahla "významný úspech" s použitím amerických viacnásobných odpaľovacích raketových systémov HIMARS na bojisku, povedal v piatok novinárom nemenovaný vysoký predstaviteľ Pentagonu. „Pretože ide o vysoko presný systém s dlhým dosahom, Ukrajinci sú schopní systematicky vykonávať presné údery proti starostlivo vybran

Izrael opäť útočil v Sýrii

0 icon

Sýria, 2.júla 2022 (AM) – Izrael podľa sýrskeho ministerstva obrany spustil dnes ráno raketový útok na sýrsku provinciu Tartus. V dôsledku ostreľovania boli zranení dvaja civilisti. Ráno približne o 06:30 vykonal leteckú agresiu niekoľkými raketami vypálenými zo Stredoze

Kadyrov: Lisičansk je úplne obkľúčený spojeneckými silami

0 icon

Ukrajina, 2.júla 2022 (AM) – Ramzan Kadyrov napísal na svojom telegramovom kanáli s odvolaním sa na operačné informácie, ktoré dostal od veliteľa špeciálneho pluku Achmat - Zamida Chalajeva, že Lisičansk je úplne obkľúčený spojeneckými silami. Šéf Čečenska povedal, že pre nacionalistov a ukrajinskú armádu nebolo možné z mesta ujsť. "Nepriateľ zase…

Kissinger kritizuje detskú naivitu Západu voči Rusku

0 icon

USA, 1.júla 2022 (AM) – Henry Kissinger (99) v utorok v rozhovore s britskými reportérmi v Corriere della Sera povedal, že ruského vodcu Vladimira Putina vníma ako "inteligentného analytika, ktorý chápe medzinárodnú situáciu z ruskej perspektívy". "Zostane to tak a treba to vziať do úvahy, keď sa vojna skončí," povedal Kissinger. &

Šéf ruskej rozviedky: "Poľsko je pripravené rozdeliť Ukrajinu"

0 icon

Rusko, 1.júla 2022 (AM) – Udalosti okolo Ukrajiny sa začínajú rýchlo vyvíjať a nie v prospech obyvateľstva tejto krajiny, ktorá považuje obyvateľov západných krajín a konkrétne Poliakov za svojich priateľov. Zistilo sa, že Varšava začala a

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Kvitnúca orchidea. Celkovo 6 400 druhov tropických rastlín vlastní vo svojich zbierkach Botanická záhrada SPU v Nitre. V skleníkoch sa nachádza 2 300 druhov pôvodných a 2 000 druhov hybridných orchideí

Autor: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali