Trest smrti pre Irenu Čubírkovú – uplynulo 55 rokov od vyhlásenia rozsudku

Bratislava 11. apríla 2021 (HSP/Právne listy/Foto:Pixabay)

 

V tom­to ro­ku up­ly­nie 55 ro­kov od vy­hlá­se­nia roz­sud­ku Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve, kto­rým bol ob­ža­lo­va­nej Ire­ne Ču­bír­ko­vej ulo­že­ný trest smr­ti sa spá­chanie dvoch vrážd (iš­lo o vraždu man­že­la a nás­led­ne aj dru­ha ob­ža­lo­va­nej, s kto­rý­mi ma­la cel­kom se­dem de­tí)

právo
Ilustračné foto

Pro­ces s ob­ža­lo­va­nou Ire­nou Ču­bír­ko­vou a jej spolu­ob­ža­lo­va­ným sle­do­va­lo v ro­ku 1966 prak­tic­ky ce­lé Čes­kos­lo­ven­sko. Veľ­ký zá­ujem ve­rej­nos­ti vy­vo­lal hlav­ne bez­cit­ný spô­sob vy­ko­na­nia skut­kov (nap­rík­lad od­de­le­nie hla­vy od te­la, vlo­že­nie hla­vy do ka­bín­ky v osob­nom vla­ku, spá­le­nie zvyš­ku te­la a po­dob­ne) ako aj to, že hlav­nou pá­cha­teľ­kou bo­la mla­dá že­na.

Niž­šie v texte je uve­de­né kom­plet­né zne­nie roz­sud­ku Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve sp. zn. 1T/5/1966 zo dňa 31.05.1966. Z práv­ne­ho hľa­dis­ka je za­ují­ma­vým po­sú­de­nie ko­na­nia spolu­ob­ža­lo­va­né­ho Vác­la­va Ber­nar­ta, keď súd pr­vé­ho stup­ňa, na roz­diel od ob­ža­lo­by, po­sú­dil je­ho ko­na­nie nie ako spolu­pá­cha­teľ­stvo, ale ako po­moc k tres­tné­mu či­nu vraž­dy. Za­ují­ma­vým je aj pos­tup sú­du pri hodno­te­ní dô­ve­ry­hod­nos­ti roz­diel­nych vý­po­ve­dí tej is­tej oso­by.

A na­po­kon, za­uj­me aj cel­ko­vá sklad­ba od­ôvod­ne­nia pred­met­né­ho roz­sud­ku, keď kraj­ský súd vy­skla­dal skut­ko­vý dej a účasť ob­ža­lo­va­ných na ňom ako skla­dač­ku (mo­zai­ku) dô­ka­zov, z kto­rej po­tom vy­vo­dzo­val práv­ne zá­ve­ry. Ta­ký­to spô­sob od­ôvod­ňo­va­nia roz­sud­kov je v proti­kla­de so sú­čas­nou ap­li­kač­nou praxou, keď väč­ši­nu od­ôvod­ne­nia roz­sud­kov sú­dov tvo­rí vý­ťah (či preh­ľad) to­ho, čo na hlav­nom po­jed­ná­va­ní vy­po­ve­da­li ob­ža­lo­va­ní ale­bo sved­ko­via (fak­tic­ky sú do od­ôvod­ne­nia pre­ko­pí­ro­va­né zá­pis­ni­ce z hlav­né­ho po­jed­ná­va­nia, nie­ke­dy dos­lov­ne) a až po­tom nas­le­du­je struč­né zhodno­te­nie dô­ka­zov a pou­ži­tej práv­nej kva­li­fi­ká­cie. Som ná­zo­ru, že od­ôvod­ne­nie roz­sud­ku v zmys­le § 168 ods. 1 Tr. zák. ne­vy­ža­du­je, aby v ňom bo­li ot­roc­ky opí­sa­né, či pre­ko­pí­ro­va­né vý­po­ve­de osôb vy­po­čú­va­ných na hlav­nom po­jed­ná­va­ní. Prá­ve nao­pak, od­ôvod­ne­nie by ma­lo byť sku­toč­ne po­ňa­té ako „skla­dač­ka dô­ka­zov“ z kto­rej vy­plý­va ur­či­tý skut­ko­vý stav (sku­tok), je­ho pá­cha­teľ, vyspo­ria­da­nie sa s ob­ha­jo­bou a nás­led­ne aj práv­na kva­li­fi­ká­cia skut­ku. Sto­jí te­da za úva­hu vy­ko­nať ur­či­tý od­klon od sú­čas­nej za­uží­va­nej praxe v tom­to sme­re a za­čať od­ôvod­ne­nie roz­sud­kov, či uznese­ní kon­ci­po­vať inak (bez hro­ma­de­nia strán roz­sud­ku bez­du­chým pre­pi­so­va­ním ob­sa­hu vý­po­ve­dí).

Pre úpl­nosť je nut­né uviesť, že niž­šie uve­de­ný roz­su­dok sú­du pr­vé­ho stup­ňa bol na­pad­nu­tý od­vo­la­ním nie­len ob­ža­lo­va­ný­mi oso­ba­mi, ale aj pro­ku­rá­to­rom. Prá­ve pro­ku­rá­tor žia­dal pri ob­ža­lo­va­nom Ber­nar­to­vi, aby je­ho ko­na­nie bo­lo kva­li­fi­ko­va­né ako spolu­pá­cha­teľ­stvo a nie ako po­moc. Naj­vyš­ší súd roz­sud­kom sp. zn. 8To/20/1966 zo dňa 14.07.1966 vy­ho­vel v tom­to sme­re pro­ku­rá­to­ro­vi a po­sú­dil ko­na­nie ob­ža­lo­va­né­ho Ber­nar­ta ako spolu­pá­cha­teľ­stvo (a za­ra­dil ho aj do prís­nej­šej náp­rav­no­vý­chov­nej sku­pi­ny, než kraj­ský súd). Naj­vyš­ší súd bol v tom­to sme­re ná­zo­ru, že z vy­ko­na­né­ho do­ka­zo­va­nia mož­no ne­po­chyb­ne zis­tiť, že k usmr­te­niu Ču­bír­ku doš­lo po vzá­jom­nej do­ho­de me­dzi ob­ža­lo­va­ný­mi, ob­ža­lo­va­ný Ber­nart ob­sta­ral us­pá­va­cie kvap­ky, kto­ré ob­ža­lo­va­ná Ču­bír­ko­vá použila spo­lu s al­ko­ho­lom na us­pa­nie svoj­ho man­že­la a nás­led­ne, po je­ho smr­ti, doš­lo k fin­go­va­niu smr­ti man­že­la neš­ťas­tnou ná­ho­dou. Pod­ľa ná­zo­ru naj­vyš­šie­ho sú­du tu pre­to iš­lo o koor­di­no­va­né ko­na­nie ob­ža­lo­va­ných, kto­ré sme­ro­va­lo k usmr­te­niu iné­ho a pre­to ide u ob­ža­lo­va­né­ho Ber­nar­ta o spolu­pá­cha­teľ­stvo a nie o po­moc pri tres­tnom či­ne vraž­dy. Od­vo­la­nia ob­ža­lo­va­ných bo­li zamietnu­té ako ne­dô­vod­né.

Žia­dosť o mi­losť bo­la ob­ža­lo­va­nej Ire­ne Ču­bír­ko­vej za­miet­nu­tá a dňa 28.09.1966 bo­la pop­ra­ve­ná obe­se­ním v Pra­he vo ve­ku 43 ro­kov. Bo­la dru­hou že­nou  pop­ra­ve­nou v Čes­kos­lo­ven­sku od ro­ku 1948 za kri­mi­nál­ne (nie po­li­tic­ké) tres­tné či­ny. Trest smr­ti bol v Čes­kos­lo­ven­sku zru­še­ný v ro­ku 1990 (cel­ko­vo za ob­do­bie od ro­ku 1948 do ro­ku 1990 bo­li v Čes­kos­lo­ven­sku pop­ra­ve­né za kriminálne tres­tné či­ny tri že­ny).

JUDr. Peter Šamko

sudca Krajského súdu v Bratislave

  

sp. zn. 1 T 5/66

ROZ­SU­DOK

V me­ne re­pub­li­ky!

Kraj­ský súd v Bra­tis­la­ve odd. 1. v se­ná­te zlo­že­nom z pred­se­du prom. práv. Er­ví­na Po­la­ko­vi­ča, sud­cov Ber­nar­ta Stei­na­ra a Fran­tiš­ka Ma­ce­ka v tres­tnej ve­ci pro­ti obž. Ire­ne Ču­bír­ko­vej a spol., pre trest­ný čin pod­ľa §§ 9 ods.2, 219 Tr.zák., na hlav­nom po­jed­ná­va­ní ko­na­nom v dňoch 25.-27. má­ja 1966 a dňa 31.má­ja 1966 vy­hlá­sil ten­to

 

Roz­su­dok:

1/ Obž. Ire­na Ču­bír­ko­vá,rod.Sr­nco­vá, nar.…. vo Vra­diš­ti okr. Se­ni­ca, do­má­ca, tr­va­le by­tom v Bo­le­rá­ze-osa­da Po­líč­ko č.d, 296 okr.Tr­na­va,

2/obž.Vác­lav Ber­nart, nar….. v Láz­ňach, Be­loh­rad,na­pos­le­dy člen OOŽ-út­var v Trut­no­ve, tr­va­lé by­tom v Trut­no­ve, ul.Čsl.ar­má­dyč.d. 439/1

                  sú vin­ní, že

1/ Obž. Ire­na­ Ču­bír­ko­vá a obž. Vác­lav­ Ber­nart dňa 10.10.1951 na by­te man­že­lov Ber­nar­tov­cov v Trut­no­ve nav­zá­jom sa do­ho­vo­ri­li, že od­strá­nia man­že­la obž. Ču­bír­ko­vej Já­na Ču­bír­ku kto­rý bol vážnou pre­káž­kou ich vzá­jom­ných a dlh­šie tr­va­jú­cich mi­los­tných sty­kov. Ich do­ho­vor bol ta­ký, že obž. Ber­nart ob­sta­rá us­pá­va­cie kvap­ky, po­mo­cou nich obž. Ču­bír­ko­vá svoj­ho man­že­la us­pí a v spán­ku usmr­tí. Zá­ro­veň sa do­ho­vo­ri­li, že vraž­du za­hla­dí obž. Ču­bír­ko­vá za pris­pe­nia man­žel­ky obž. Ber­nar­ta, Leo­pol­dy Ber­nar­to­vej. Ten­to do­ho­vor reali­zo­va­li. Obž. Ber­nart, do­nie­sol us­pá­va­cie kvap­ky, obž. Ču­bír­ko­vá ich da­la pri obe­de vy­piť svoj­mu man­že­lo­vi v lie­ho­vi­ne. Keď man­žel za­spal, obž. Ču­bír­ko­vá ho pre­nies­la do det­skej iz­by a ulo­ži­la ho do pos­te­le. Spa­cie­ho man­že­la tu­pým pred­me­tom (pa­li­cou asi 70 cm dl­hou, 3 cm hru­bou) viac­krát ud­re­la do ľa­vej po­lo­vi­ce hla­vy v čel­nej ob­las­ti, čím mu spô­so­bi­la roz­siah­le pre­bi­tie leb­ky spo­je­né s kr­vá­ca­ním a tým pri­vo­di­la aj je­ho smrť.

Keď sa obž. Ču­bír­ko­vá pres­ved­či­la, že man­žel už ne­ži­je, pri­vo­la­la Leo­pol­du Ber­nar­to­vú a spo­lu s ňou pre­nies­li te­lo Já­na Ču­bír­ku pod scho­dy, ve­dú­ce na po­va­lu, od­kiaľ obž. Ču­bír­ko­vá spus­ti­la na mŕtvo­lu kach­le v úmys­le pred­stie­rať usmr­te­nie man­že­la neš­ťas­tnou ná­ho­dou. Po od­strá­ne­ní aj os­tat­ných stôp od­iš­la obž. Ču­bír­ko­vá aj s Leo­pol­dou Ber­nar­to­vou do by­tu Ber­nar­tov­cov a do­mov sa sa­ma vráti­la až o 18,30 hod. Po prí­cho­de do­mov za­ča­la hla­si­te na­rie­kať, aby tak vy­vo­la­la mien­ku, že k smr­ti jej man­že­la doš­lo neš­ťas­tnou ná­ho­dou pri zná­ša­ní ka­chiel z po­va­ly.

2/ Obž. Ire­na Ču­bír­ko­vá po pred­chá­dza­jú­cich nez­ho­dách z ne­ná­vis­ti a od­po­ru dňa 7.12.1964 vo vlas­tnom by­te v Bo­le­rá­zi na Po­líč­ku vo ve­čer­ných ho­di­nách me­dzi 21.00 až 22.00 hod. po dlh­šie chys­ta­nom zá­me­re usmr­ti­la svoj­ho dru­ha Am­bró­za Sčep­ku tak, že toh­to v ku­chy­ni na dláž­ke v opi­los­ti nev­lád­ne le­žia­ce­ho, viac­krát ud­re­la se­ke­rou do zá­hla­via, čím mu spô­so­bi­la zlo­me­nie klen­by a spo­di­ny le­beč­nej, s kr­vá­ca­ním do moz­gu. Po­tom so se­ke­rou a se­ká­čom na mä­so od­de­li­la hla­vu od te­la. Te­lo spá­li­la v pe­ci v dňoch 8. a 9. 12.1964, po­pol a nes­pá­le­né zbyt­ky kos­tí roz­há­dza­la v oko­lí do­mu. Od­de­le­nú hla­vu dňa 9.12.1264 od­lo­ži­la do WC ka­bí­ny osob­né­ho vla­ku čís­lo 819 sto­ja­ce­ho na Že­lez­nič­nej sta­ni­ci v Tr­na­ve. Po od­lo­že­ní hla­vy ozná­mi­la or­gá­nom VB v Tr­na­ve, že od 7.12.1964 pos­trá­da svoj­ho dru­ha Am­bró­za Ščep­ku,

         te­da

ob­ža­lo­va­ná Ire­na Ču­bír­ko­vá v bo­de 1 a 2 iné­ho úmy­sel­ne usmr­ti­la, ob­ža­lo­va­ný Vác­lav Ber­nart v bo­de 1 pos­ky­tol iné­mu po­moc za­do­vá­že­ním pros­tried­kov, ra­dou a utvr­dzo­va­ním v roz­hod­nu­tí  iné­ho úmy­sel­ne usmr­tiť,

               čím spá­cha­li:

ob­ža­lo­va­ná Ire­na Ču­bír­ko­vá v bo­de 1 a 2 dvoj­ná­sob­ný trest­ný čin vraž­dy pod­ľa § 219 tr.zák.

Ob­ža­lo­va­ný Vác­lav Ber­nart v bo­de 1 po­moc k tres­tné­mu či­nu vraž­dy pod­ľa § 10 ods. 1 písm.c/, § 219 tr.zák.

 

Kraj­ský súd za to

                  od­su­dzu­je

ob­ža­lo­va­nú Ire­nu Ču­bir­ko­vú pod­ľa , 219, § 35 ods. 1 tr.zák. na trest smr­ti.,

 

ob­ža­lo­va­né­ho Vác­la­va Ber­nar­ta poa­ľa § 219 tr.zák. na 12 /: dva­násť :/ ro­kov od­ňa­tia slo­bo­dy.

 

Pod­ľa § 46 tr.zák. stra­ta čes­tných ti­tu­lov a vy­zna­me­na­ní – vy­zna­me­na­nie Za vy­ni­ka­jú­cu prá­cu.

Pod­ľa§ 39 a ods.2 písm.a/ s pri­hliad­nu­tím na ods.3 toh­to us­ta­no­ve­nia tr.zák. ob­ža­lo­va­ný Vác­lav Ber­nart sa za­ra­ďu­je do pr­vej náp­rav­no­vý­chov­nej sku­pi­ny.

 

Od­ôvod­ne­nie:

Kraj­ský súd po vy­po­ču­tí ob­ža­lo­va­ných, sved­kov ……….. a do­ku­men­tač­né­ho ma­te­riá­lu zis­til ten­to skut­ko­vý stav :                                                                                    _

Pod­ľa lie­čeb­né­ho a oh­ľa­da­cie­ho lis­tu úrad­ný le­kár v Trut­no­ve kon­šta­to­val dňa 10. okt.1951 smrť Já­na Čubírku. Uvie­dol, že iš­lo o ná­hod­ný úraz  pá­dom z vý­šky, s pre­ra­ze­ním leb­ky.

Ten­to le­kár­sky zá­ver je ro­be­ný na zá­kla­de ohliad­ky a vý­po­ve­de obž. Ču­bír­ko­vej, kto­rá v tom_ča­se uvá­dza­la, že jej man­žel chcel dať do­lu z po­va­ly kach­le a tie­to na ne­ho spad­li.

Tak to­mu bo­lo až do feb­ruára 1965, ke­dy vo vy­šet­ro­va­cej väz­be ob­ža­lo­va­ná doz­na­la, že man­žel zom­rel ná­sil­nou smr­ťou a pád s ka­chla­mi iba in­sce­no­va­li. V tej­to čas­ti o nie­koľ­ko dní vý­po­veď obžalo­va­nej potvr­di­li obž. Ber­nart a je­ho man­žel­ka. Zhod­nosť vý­po­ve­dí na­po­kon potvr­dil i od­bor­ný po­su­dok Ústa­vu súd­ne­ho le­kár­stva LFKU v Hrad­ci Krá­lo­vé po pre­ve­de­nej exhu­má­cii pozostatkov Jána Ču­bír­ku. Po­su­dok včet­ne vý­po­ve­di znal­ca doc. dr.Be­ra­na­na hlav­nom po­jed­ná­va­ní, jed­noz­nač­ne vzhľa­dom na dod­nes poz­na­teľ­né po­ra­ne­nia leb­ky a re­bier uvá­dza, že pád kach­lí ne­mo­hol v žiad­nom prí­pa­de spô­so­biť smrť Já­na Ču­bír­ku, že kach­le na toh­to do­pad­li po­tom, čo bol iným spô­so­bom usmr­te­ný.

Po­su­dok uvá­dza, že pád ka­chiel na hla­vu Já­na Ču­bír­ku by zna­me­nal buď úpl­né rozdr­te­nie a roz­mač­ka­nie leb­ky, ale­bo by zos­ta­la as­poň tiah­la dl­há puk­li­na od mies­ta ná­ra­zu ka­chiel k mies­tu na proti­ľah­lej stra­ne hla­vy, kto­rá sa opie­ra­la o tvr­dú pod­lož­ku. Ani jed­no z tých­to zra­ne­ní ne­bo­lo pri exhu­má­cii zis­te­né. Po­su­dok ďa­lej vy­lu­ču­je spô­so­be­nie smr­ti pre­bi­tím leh­ky os­trou ale­bo hra­na­tou čas­ťou se­ke­ry a to aj pre prí­pad, že by hla­va bo­la pok­ry­tá nie hrub­šou lát­kou. To­to vy­vo­dzu­jú z to­ho, že ne­bo­li pri pod­rob­nom pres­kú­ma­ní leb­ky zis­te­né cha­rak­te­ris­tic­ké ry­sy, kto­ré za­ne­chá­va úder se­ke­ry. V po­sud­ku je ro­be­ný zá­ver, že v tom­to kon­krét­nom prí­pa­de mož­no us­po­ko­ji­vo vy­svet­liť pre­bi­tie leb­ky opa­ko­va­ný­mi úder­mi podl­ho­vas­té­ho, tu­pé­ho pred­me­tu, ako je pa­li­ca. Na hlav­nom pojed­ná­va­ní zna­lec po­su­dok eš­te dopl­nil keď uvie­dol, že nej­de vy­lú­čiť vo všeo­bec­nos­ti ani pou­ži­tie iné­ho pred­me­tu ako je napr. tzv. fran­cúz­sky kľúč, kľúč na uťa­ho­va­nie skru­tiek, však v ta­kom­to prí­pa­de by pot­re­bo­val pres­nej­šie ozna­če­nie, naj­mä veľ­kosť, roz­me­ry.

Na­koľ­ko aj z- od­bor­né­ho po­sud­ku vy­plý­va, že smrť Já­na Ču­bír­ku ne­bo­la spô­so­be­ná neš­ťas­tnou ná­ho­dou, že pre­bi­tie leb­ky bo­lo spô­so­be­né eš­te oso­be ži­jú­cej, bo­lo pot­reb­né vy­hod­no­tiť vý­po­ve­de ob­ža­lo­va­ných Ču­bír­ko­vej, Ber­nar­ta a sved­ky­ne B…

Ob­ža­lo­va­ná Ču­bír­ko­vá na hl­avnom po­jed­ná­va­ní a v prie­be­hu príp­rav­né­ho ko­na­nia od feb­ruára 1965 sús­tav­ne uvá­dza­la, že man­žel bol usmr­te­ný na pos­te­li a po­tom bol pre­ne­se­ný pod scho­dy vedúce na po­va­lu od­kiaľ spus­ti­la na ne­ho kach­le.

S vý­nim­kou vý­po­ve­di zo dňa 28.má­ja t.r. uvá­dza, že k usmr­te­niu doš­lo na zá­kla­de pred­chá­dza­jú­ce­ho do­ho­vo­ru s obž. Ber­nar­tom a je­ho man­žel­kou.

Až v pod­rob­nos­tiach uvied­la, ako sa spoz­na­la s obž. Ber­nar­tom a udr­žia­va­la s ním mi­los­tné sty­ky, ako sa do­hod­li to­to za­kryť pria­teľ­ský­mi vzťah­mi ich ro­dín. Uvied­la i kon­krét­ne prí­pa­dy, ke­dy man­žel zis­til ne­ve­ru, aké opat­re­nia ro­bil me­dzi iným i to, že oboz­ná­mil s tým­to man­žel­ku obž.Ber­nar­ta, ako i je­ho za­mes­tná­va­te­ľa ČSD. Pod­ľa vý­po­ve­di ob­ža­lo­va­nej bol jej man­žel im už ta­kou prekáž­kou, že obž.Ber­nart navr­hol od po­lo­vi­ce ro­ku 1951 cel­ko­ve tri spô­so­by ako usmr­te­ním toh­to od­strá­niť. Ma­la to byť jed­nak ot­ra­va vý­me­nou práš­kov pred­pí­sa­ných le­ká­rom, nes­kôr obe­se­nie a na­po­kon usmr­te­nie po po­da­ní us­pá­va­cích kva­piek.

K to­mu­to pos­led­né­mu prí­pa­du ob­ža­lo­va­ná na hlav­nom po­jed­ná­va­ní uvied­la:

Krát­ko po prí­cho­de do by­tu obž. Ber­nar­ta dňa 10. okt. 1951, ten­to i v prí­tom­nos­ti je­ho man­žel­ky navr­hol, že by bo­lo dob­ré za­do­vá­žiť us­pá­va­cie kvap­ky, tie­to ne­chať po­žiť Já­no­vi Ču­bír­ko­vi a keď za­spí, usmr­tiť ha, pri­čom to­to in­sce­no­vať aká neš­ťas­tnú ná­ho­du, že spad­li na ne­ho kach­le, ako ich zná­šal z po­va­le. Po tej­to do­ho­de obž.Ber­nart od­išiel k le­ká­ro­vi, pri­nie­sol us­pá­va­cie kvap­ky, kto­ré, s ďal­ší­mi po­ža­do­va­ný­mi vec­mi od­ov­zdal ob­ža­lo­va­nej. Tá­to áko uvá­dza, vy­pro­vo­ko­va­la svoj­ho man­že­la k vy­pi­tiu men­šej fľaš­ky be­che­rov­ky, do kto­rej pred­tým vlia­la ce­lý ob­sah us­pá­va­cích kva­piek. Po­moh­la eš­te man­že­lo­vi do pos­te­le, kde ten­to tu­ho za­spal. Po­tiaľ­to je vý­po­veď ob­ža­lo­va­nej zhod­ná so všet­ký­mi z príp­rav­né­ho ko­na­nia, ok­rem jed­nej, ako je už vy­ššie uve­de­né.

Ďalej uvied­la, že pod­ľa pred­chá­dza­jú­ce­ho do­ho­vo­ru, kto­rý bol už bez prí­tom­nos­ti man­žel­ky obž.Ber­nar­ta, ten­to pri­šiel asi o 14,00 hod. do ich by­tu, keď to­mu­to potvr­di­la, ze man­žel spí, od­išiel do; iz­by, v kto­rej bol man­žel. Keď sa za chví­ľu vrá­til do ku­chy­ne po­ve­dal Hon­zo je ho­to­vý- mr­tvý, urob­te s mo­jou man­žel­kou pod­ľa do­ho­dy“. Po­tom pres­ne po­pí­sa­la čo eš­te všet­ko uro­bi­la, včet­ne pre­ve­re­nia si ozná­me­nia obž. Ber­nar­ta  a od­iš­la pre je­ho man­žel­ku. S tou­ťo po­tom jed­nak pre­nies­li te­lo mŕtve­ho Já­na Ču­bír­ku pod scho­dy, pri­tiah­li kach­le, kto­ré po­tom sa­ma zho­di­la a spo­lu s B… eš­te stiah­li pov­la­ky z pos­te­le na kto­rej bol usmr­te­ný jej man­žel. Pov­la­ky od­nies­li k B…., kde ich tá­to vy­pra­la.

Tá­to vý­po­veď už nie vo všet­kých de­tai­loch i v pod­stat­ných čas­tiach je zhod­ná so všet­ký­mi jej vý­po­ve­ďa­mi z príp­rav­né­ho ko­na­nia.

Ob­ža­lo­va­ná vq svo­jich vý­po­ve­diach do 9.ap­rí­la m.r. včet­ne re­konštruk­cie uvá­dza­la, že keď man­žel za­spal, od­iš­la, do piv­ni­ce, zob­ra­la asi 70 cm dl­hú asi 3 cm hru­bú pa­li­cu, po­tom naj­skôr za­kry­la det­skou zá­ster­kou tvár man­že­lo­vi a to viac /3-4/ krát ud­re­la po hla­ve. Po­pí­sa­la eš­te aj po­hyb, kto­rý mal uro­biť po pr­vom úde­re.

V ďal­ších vý­po­ve­diach /č.l…../ už uvá­dza ako na hlav­nom po­jed­ná­va­ní, t.j. že Já­na Ču­bír­ku za­vraž­dil obž.Berhart. Pri­tom však vý­slov­ne uvá­dza, že ne­vi­de­la u toh­to ako pri je­ho prí­cho­de, tak i od­cho­de žiad­ny pred­met kto­rým usmr­te­nie pre­vie­dol.

Obž.Ber­nart na hlav­nom po­jed­ná­va­ní pop­rel aký­koľ­vek do­ho­vor s ob­ža­lo­va­nou Ču­bír­ko­vou na usmr­te­ní jej man­že­la. Potvr­dil vte­dy exis­tu­jú­ce mi­los­tné vzťa­hy, ako i opat­re­nia ro­be­né Já­nom Ču­bír­kom, včet­ne že bol pre­ra­de­ný v dôs­led­ku toh­to na iné mies­to v za­mes­tna­ní.

Uvie­dol, že nik­dy spo­lu ne­ho­vo­ri­li o ot­rá­ve­ní Já­na Ču­bír­ku vý­me­nou práš­kov pred­pí­sa­ných le­ká­rom. Prí­pad s obe­se­ním, že iba pred­stie­ra­li pred je­ho man­žel­kou, aby moh­li ísť na schôdz­ku. Uvie­dol, že už pri prev­za­tí šnú­ry na prád­lo, ubez­pe­čil svo­ju man­žel­ku, že to­to neu­ro­bia,

K pos­led­né­mu prí­pa­du uvie­dol, že ob­ža­lo­va­ná Ču­bír­ko­vá ho po­žia­da­la o do­ne­se­nie us­pá­va­cích kva­piek, na­koľ­ko ne­mô­že spá­vať. Tú­to po­žia­dav­ku, ako ďal­šie ob­ža­lo­va­nej spl­nil a od­ov­zdal pri od­cho­de z ich by­tu. Vte­dy pod­ľa vý­po­ve­di ob­ža­lo­va­né­ho Ber­nar­ta, poz­na­me­na­la ob­ža­lo­va­ná, že sa po­há­da­la s man­že­lom a ak sa to bu­de opa­ko­vať, dá us­pá­va­cie kvap­ky po­žiť man­že­lo­vi a po­tom ho za­bi­je.  Vý­po­veď obž.Ber­nar­ta v uve­de­nej čas­ti nie je súh­las­ná so všet­ký­mi vý­po­ve­ďa­mi v príp­rav­nom ko­na­ní, ako potvr­di­li oboz­ná­me­né čas­ti tých­to vý­po­ve­dí.

K prí­pa­du ot­rá­ve­nia Já­na Ču­bír­ku sa vy­jad­ro­val, že si ne­pa­mä­tá /č.l. …/, resp. že to­to sa ne­zak­la­dá na prav­de / č.l…./.

Do­ho­vor o obe­se­ní Já­na Ču­bír­ku potvr­dzu­je v pl­nom roz­sa­hu vo svo­jej vý­po­ve­di dňa 20. a.25 feb­ruára 1965. V nasle­du­jú­cich vý­po­ve­diach už uvá­dzal súh­las­ne, ako na hlav­nom po­jed­ná­va­ní.

Od­chyl­ne vy­po­ve­dal v príp­rav­nom ko­na­ní i k pos­led­né­mu prí­pa­du, keď v pr­vých svo­jich dvoch vý­po­ve­diach stvr­dil prav­di­vosť vý­po­ve­di obž. Ču­bír­ko­vej. To­to eš­te opa­ko­val pri kon­fron­tá­cii s obž. Ču­bír­ko­vou dňa 22. ap­rí­la m.r. V tých­to vý­po­ve­diach uvie­dol, že obž.Ču­bír­ko­vá žia­da­la us­pá­va­cie kvap­ky, aby ich da­la man­že­lo­vi a toh­to po­tom v spán­ku za­bi­la. Až po­tom od­išiel k le­ká­ro­vi a do­nie­sol us­pá­va­cie kvap­ky, kto­ré od­ov­zdal ob­ža­lo­va­nej. Eš­te potvr­dil i to, že obž.Ču­bír­ko­vá ich /t.j aj je­ho man­žel­ku/ oboz­ná­mi­la ako bu­de in­sce­no­vať neš­ťas­tnú ne­ho­du s pá­dom ka­chiel, ako jej má po­má­hať man­žel­ka obž.Ber­nar­tna. V ďal­ších vý­po­ve­diach už ob­ža­lo­va­ný od­vo­lá­val sva­ju vý­po­veď, keď uvá­dzal, súh­las­ne s vý­po­ve­ďou na hlav­nom po­jed­ná­va­ní.

Na hlav­nom po­jed­ná­va­ní obž. Ber­nart pop­rel svo­ju vý­po­veď pri kon­fron­tá­cii v príp­rav­nom ko­na­ní, i v tej čas­ti, kde uvá­dzal, že bol kri­tic­ké­ho dňa v by­te obž. Ču­bir­ko­vej  asi o 14.00 hod ke­dy mu ozná­mi­la už iba smrť svoj­ho man­že­la. Uvie­dol v tej­to vý­po­ve­di na č.l…., že išiel sa pres­ved­čiť, resp. od­ho­vo­riť ju od us­ku­toč­ne­nia svoj­ho zá­me­ru. Ob­ža­lo­va­ný eš­te poz­na­me­nal, že od­vlá­va svo­je vý­po­ve­de z 30. III. a 20.IV.1965, na­koľ­ko iš­lo o vý­po­ve­de, kto­rý­mi si chcel iba po­ľah­čiť.

Ďalej na hlav­nom po­jed­ná­vaní potvr­dil správ­nosť zá­pis­ni­ce zo dňa 1.jú­na m.r. pod­ľa kto­rej až v ten­to deň sa mal doz­ve­dieť o účas­ti je­ho man­žel­ky na za­hla­dzo­va­ní stôp vraž­dy.

Na­koľ­ko prí­tom­ná pri do­ho­vo­re ma­la byť i man­žel­ka obž. Ber­nar­ta, bo­la tá­to vy­po­ču­tá ako sved­ky­ňa. I jej vý­po­veď pred­ne­se­ná na hlav­nom po­jed­ná­va­ní nie je súh­las­ná s vý­po­ve­ďou v príp­rav­nom ko­na­ní.

Na hlav­nom po­jed­ná­va­ní potvr­di­la sved­ky­ňa, že je­den­krát obž. Ču­bír­ko­vá žia­da­la od nej šnú­ru na obe­se­nie Já­na Ču­bír­ku a keď tú­to pri­nies­la, oba­ja t.j. i s jej man­že­lom od­iš­li. Uvied­la, že keď si uve­do­mi­la o čo vlas­tne ide, chce­la ich za­vo­lať späť ale už ich ne­bo­lo vi­dieť.

Po­tom uvied­la, že ob­ža­lo­va­ná kri­tic­ké­ho dna pos­la­la, jej man­že­la pre us­pá­va­cie kvap­ky, resp. práš­ky, na­koľ­ko ne­mô­že spá­vať. Čo všet­ko po­tom pri­nie­sol jej man­žel, sved­ky­ňa uvied­la, že ne­vi­de­la. Po­ču­la však od ob­ža­lo­va­nej, ako po­ve­da­la, že ak ju eš­te raz man­žel nah­ne­vá, dá mu us­pá­va­cie klap­ky, za­bi­je ho a po­tom prí­de.

V príp­rav­nom ko­na­ní naj­skôr uvá­dza­la zhod­ne s vý­po­ve­ďou na hlav­nom po­jed­ná­va­ní /č.l…./, však v nas­le­du­jú­cej čas­ti vý­po­ve­di uvied­la:

Je prav­dou, že pred­tým než man­žel od­išiel do le­kár­ne, resp. k le­ká­ro­vi za tým úče­lom, aby ne­chal pred­pí­sať us­pá­va­cie kvap­ky, Ču­bír­ko­vá za prítom­nos­ti môj­ho man­že­la a mňa po­ve­da­la, že us­pá­va­cie kvap­ky pot­re­bu­je pre svoj­ho man­že­la, kto­ré mu vy­le­je do be­che­rov­ky, dá mu ich vy­piť a keď za­spí, tak ho za­bi­je. Ja som bo­la však stá­le pres­ved­če­ná, že Ču­bír­ko­vá svoj­ho man­že­la ne­za­bi­je a dom­nie­va­la som sa, že ho­vo­rí len tak do vet­ra. Roz­hod­ne po­pie­ram, že by v na­šom by­te as­poň za mo­jej prí­tom­nos­ti bo­la uro­be­ná do­ho­da, o tom, že keď Ču­bír­ko­vá za­bi­je svoj­ho man­že­la, že na to­ho­to zho­dí kach­le, aby tak moh­la za­strieť pra­vú sku­toč­nosť, či sa však Ču­bír­ko­vá tak­to do­hod­la s mo­jim man­že­lom to ne­viem, le­bo ako man­žel, tak i Ču­bír­ko­vá mi o tej­to do­ho­de nes­kor­šie nič ne­ho­vo­ri­li .

Obž.Ču­bír­ko­vá vo svo­jej vý­po­ve­di dňa 28 má­ja 1965 o.i. uvied­la, že us­pá­va­cie kvap­ky žia­da­la pre se­ba a až do­ma ju na­pad­lo, že by moh­la usmr­tiť svoj­ho man­že­la.

Vo svo­jej vý­po­ve­di v príp­rav­nom ko­na­ní dna 8.jú­na 1965 t. j. jed­nej z tých, kde uvá­dza, že usmr­te­nie vy­ko­na­la sa­ma, opa­ko­va­ný­mi úder­mi pa­li­cou, potvr­di­la vý­po­veď obž.Ber­nar­ta, že ten­to pri­šiel kri­tic­ké­ho dna do ich by­tu asi o 14.oo hod., ke­dy už man­žel Ján Ču­bír­ka bol mŕtvy a pre­to hneď od­išiel.

Vzhľa­dom na uve­de­né roz­po­ry vo vý­po­ve­diach, tre­ba hod­no­tiť kto­rým vý­po­ve­diam môž­no priz­nať vie­ro­hod­nosť. Súd pri­tom mu­sí hod­no­tiť všet­ky even­tua­li­ty, kto­ré by moh­li ov­plyv­niť vý­po­ve­de.

Ob­ža­lo­va­ná Ču­bír­ko­vá zme­nu vo vý­po­ve­diach vy­svetľo­va­la sil­ný­mi ci­to­vý­mi vzťah­mi k obž.Ber­nar­to­vi a až si uve­do­mi­la, aký trest ju mô­že pos­tih­núť, roz­hod­la so vy­po­ve­dať prav­di­vo, t.j. že usmr­te­nie pod­ľa do­ho­vo­ru vy­ko­nal obž. Ber­nart. Ďalej tým, že jej ne­bo­lo uve­re­né vy­šet­ru­jú­ci­mi or­gán­mi.

Ob­ža­lo­va­ný Ber­nart vy­svet­ľo­val zme­nu jed­nak tým, že to­to bo­lo ov­plyv­ne­né oboz­ná­me­ný­mi vý­po­ve­ďa­mi /obž.Ču­bír­ko­vej/ že bol po za­is­te­ní sil­ne roz­ru­še­ný a že svo­ju prí­tom­nosť v by­te ob­ža­lo­va­nej priz­nal, aby zob­ral za svo­ju man­žel­ku zod­po­ved­nosť za neoz­ná­me­nie tres­tné­ho či­nu.

Vý­po­veď sved­ky­ne B…. z príp­rav­né­ho ko­na­nia bo­la pod­ľa § 211 ods.3 tr.por. oboz­ná­me­nár na­koľ­ko od­miet­la v čas­ti do­tý­ka­jú­cej sa jej man­že­la vy­po­ve­dať. Ne­vy­jad­ri­la sa pre­to ani k roz­po­rom vo svo­jej vý­po­ve­di. Pot­reb­né je uviesť, že tá­to vý­po­veď nie je opa­ko­va­ním vý­po­ve­dí obž. Ču­bír­ko­vej, na­koľ­ko roz­diel­ne sa vy­jad­ru­jú o tej čas­ti do­ho­vo­ru, kde za­čí­na­la ak­tív­na čin­nosť sved­ky­ne pri za­hla­dzo­va­ní stôp vraž­dy. To, že sved­ky­ňa tak­to vy­po­ve­da­la potvr­di­li svo­jim pod­pi­som via­ce­rí prí­tom­ní.

Ako vý­sled­ky príp­rav­né­ho ko­na­nia i hlav­né­ho po­jed­ná­va­nia potvr­di­li, môž­no ob­ža­lo­va­nej Ču­bír­ko­vej uve­riť zme­nu vý­po­ve­di leň čias­toč­ne pos­led­ne uvá­dza­ným dô­vo­dom. Do­tý­ka sa to pre­dov­šet­kým vý­po­ve­di z 28. má­ja m.r. 0 tom, že tá­to vý­po­veď je ne­vie­ro­hod­ná sved­čí naj­mä sku­toč­nosť, že od­vo­la­la svo­je pred­chá­dza­jú­ce vý­po­ve­de aj v ta­kých čas­tiach, kde bol i na hlav­nom po­jed­ná­va­ní preu­ká­za­ný opak. V tej­to svo­jej vý­po­ve­di ob­ža­lo­va­ná o.i uvied­la, že nik­to jej ne­po­má­hal, že sa­ma pre­nies­la mŕtve­ho man­že­la pod scho­dy a pod. Ako je už vy­ššie uve­de­né, to­mu­to tak ne­bo­lo. Sved­ky­ňa B…. jed­noz­nač­ne a o jej vý­po­ve­di v tej­to čas­ti vzhľa­dom na pod­stat­nú súh­las­nosť s vý­po­ve­ďou obž.Ču­bír­ko­vej v ďal­ších vý­po­ve­diach, ne­mož­no zis­tiť v žiad­nom sme­re po­chyb­nosť o vie­ro­hod­nos­ti. Môž­no pre­to uve­de­nú vý­po­veď ob­ža­lo­va­nej Ču­bír­ko­vej z hod­no­te­nia dô­kaz­né­ho ma­te­riá­lu úpl­ne vy­lú­čiť /vý­po­veď na č.l. …/.

V os­tat­ných čas­tiach to­mu­to už tak nie je. O sil­né ci­to­vé vzťa­hy k ob­ža­lo­va­né­mu Ber­nar­to­vi zjav­ne už neiš­lo. Ako bo­lo preu­ká­za­né, po­mer­ne za krát­ku do­bu po usmr­te­ní Já­na Ču­bír­ku do doš­lo k pre­ru­še­niu mi­los­tných vzťa­hov me­dzi ob­ža­lo­va­ný­mi. Via­ce­ré  okol­nos­ti dotvr­dzu­jú, že to bo­lo ov­plyv­ne­né ko­na­ním ob­ža­lo­va­nej. Nad­via­za­la zná­mosť s iným mu­žom Am­bró­zom Ščep­kom a ho­ci bý­va­la na tom is­tom mies­te, ne­dá­va­la už viac pod­net k to­mu, aby moh­la svo­je vzťa­hy v uvá­dza­nom sme­re pre­ja­viť.

vý­po­ve­di sved­ka H… vy­plý­va i to, že obž. Ber­nart mal zá­ujem na­ďa­lej udr­žia­vať mi­los­tné sty­ky s ob­ža­lo­va­nou. Tre­ba pre­to hľa­dať ich ukon­če­nie u ob­ža­lo­va­nej. To­to na­po­kon dotvr­dzu­je i vý­po­veď ob­ža­lo­va­nej, keď uvied­la, že neiš­lo o ne­ja­ké za­ľú­be­nie /č.l. …/. Vy­plý­va to i z vý­po­ve­di obž. Ber­nar­ta a na­po­kon aj z tej ich súh­las­nej vý­po­ve­di, že nik­dy ne­ho­vo­ri­li, ba ani na pod­net ob­ža­lo­va­nej po usmr­te­ní svoj­ho man­že­la, že by išli spo­lu žiť, či už ako man­že­lia ale­bo druh a druž­ka. Po ro­ku 1951 ako vy­plý­va z vý­po­ve­dí a dô­ka­zov ani ob­ža­lo­va­ná už nep­re­ja­vi­la ci­to­vé vzťa­hy k obž. Ber­nar­to­vi. Up­ly­nu­la te­da dosť dl­há do­ba, aby to­to zho­ji­la. Dotvr­dzu­je to i sku­toč­nosť, že ob­ža­lo­va­ná ak by ma­la len tú­to zá­bra­nu, bo­la tu i vte­dy, keď ho­vo­ri­la o ak­tív­nej čin­nos­ti oboch man­že­lov Ber­nar­to­vých na za­vraž­de­ní Já­na Ču­bír­ku /do­ho­vor, us­pá­va­cie kvap­ky/ a po­tom na za­hla­de­ní stôp. Ne­mo­hol sú uve­riť, že by sa “ ci­to­vé vzťa­hy ” pre­ja­vi­li len prá­ve v jed­nej z pod­stat­ných čas­tí do­tý­ka­jú­cich sa skut­ko­vé­ho sta­vu. V ďal­ších pod­stat­ných čas­tiach ob­ža­lo­va­ná zrej­me za­bud­la vzhľa­dom na up­ly­nu­lé ro­ky na ci­to­vé vzťa­hy.

Ak by ob­ža­lo­va­ná ma­la oba­vu pred tres­tom a v dôs­led­ku toh­to zme­ni­la vý­po­veď, tre­ba uviesť, že ak si to­to uve­do­mi­la pri vý­po­ve­di, v kto­rej pr­výk­rát ozna­či­la za pria­me­ho pá­cha­te­ľa vraž­dy obž.Ber­nar­ta, toh­to si bo­la ve­do­má na­ďa­lej, ke­dy eš­te dvak­rát tvr­di­la svo­je pr­vé vý­po­ve­de i v tej­to čas­ti.

Ani u obž. Ber­nar­ta ne­môž­no pris­ved­čiť, že k zme­nám je­ho vý­po­ve­dí do­chá­dza­lo len pod vply­vom roz­ru­še­ní po za­tknu­tí. Súd to­to vy­vo­dzu­je z via­ce­rých okol­nos­tí. Pre­dov­šet­kým ob­ža­lo­va­ný Ber­nart vzhla­dom na je­ho dl­ho­roč­né za­mes­tna­nie, ve­rej­nú čin­nosť, zrej­me ne­mô­že uviesť, že by pr­výk­rát poz­nal čo zna­me­ná vý­sluch, vy­po­čú­va­nie ob­vi­ne­né­ho. Pod­stat­ne sil­nej­šia v tom­to sme­re je vý­po­veď sved­ky­ne B…, kto­rá uvied­la, že viac­krát po smr­ti Já­na Ču­bír­ku nad­vä­zo­va­la o tom­to roz­ho­vor, však vždy obž. Ber­nart za­čal ho­vo­riť o inom. Ok­rem to­ho sved­ky­ňa uvied­la, že po ozná­me­ní v den­nej tla­či, že ob­ža­lo­va­ná za­vraž­di­la svoj­ho dru­ha sa do­ta­zo­va­la man­že­la na účasť pri vraž­de Já­na Ču­bír­ku. To­to ne­pop­rel ani ob­ža­lo­va­ný.

Na­viac sám v príp­rav­nom ko­na­ní uvie­dol, že pres­vied­čal man­žel­ku, aby v prí­pa­de vý­slu­chu všet­ko pop­re­la.

Mož­no z to­ho vy­vo­diť, že mu­sel opä­tov­ne si pri­po­me­núť na osud­ný ok­tób­ro­vý deň v r. 1951 pre Já­na Ču­bír­ku. Z čo­ho by vy­plý­va­la už nut­nosť po­roz­mýš­lať, čo všet­ko vte­dy ro­bil. Mál te­da dos­ta­toč­ný ’’nás­kok“ aby sa prip­ra­vo­val k prí­pad­né­mu vý­slu­chu.

Na­po­kon v tej­to čas­ti je tu sku­toč­nosť, že ob­ža­lo­va­ný Ber­nart sa k svo­jím pr­vým doz­na­niam, po ich od­vo­la­ní opäť vrátil a po­tom ich opäť od­vo­lal. Ne­mož­no v žiad­nom prí­pa­de pris­ved­čiť, že by ob­ža­lo­va­ný pri svo­jej vý­po­ve­di dňa 22. ap­rí­la m.r. bol eš­te roz­ru­še­ný zo za­tknu­tia. Pred­chá­dza­jú­ce zme­ny vý­po­ve­dí dos­ved­čo­va­li o „vy­lie­če­ní “ z roz­ru­še­nia. Z tej­to zá­pis­ni­ce ne­vyp­lý­va ani to, že by ob­ža­lo­va­ný Ber­nart ne­chá­pal o čo ide, ak do­ká­zal na­toľ­ko uva­žo­vať, aby svo­jou vý­po­ve­ďou za­chra­ňo­val pred tres­tným stí­ha­ním svo­ju man­žel­ku. Ide o úva­hu do­tý­ka­jú­cu sa tres­tnop­ráv­nej zod­po­ved­nos­ti a to­to zrej­me sús­tre­de­ne obž. zva­žo­val /ho­ci to nie je v sú­la­de so zá­ko­nom/.

Ak by ob­ža­lo­va­ný mal len opa­ko­vať vý­po­veď obž. Ču­bír­ko­vej, neu­vá­dzal by v niek­to­rých čas­tiach, že si ne­pa­mä­tá.

Eš­te tre­ba poz­na­me­nať, že obž. pred­tým vždy na­šiel pres­ved­či­vej­šie os­pra­vedl­ne­nie svo­jej nep­rí­tom­nos­ti do­ma, keď išiel na schôdz­ku s obž. Ču­bír­ko­vou. Ne­lo­gic­ká je ob­ra­na obž. Ber­nar­ta keď uvá­dza, že pred­stie­ra­ný od­chod z do­mu, po obdr­ža­ní šnú­ry na prád­lo, svo­jej man­žel­ke vy­vrá­til, na­priek to­mu, ale s obž. Ču­bír­ko­vou od­iš­li.

 Zme­na vo vý­po­ve­di sved­ky­ne Ber­nar­to­vej, od­hliad­nuc od jej sub­jek­tív­ne­ho vzťa­hu k ve­ci, bu­de zrej­me ov­plyv­ne­ná jej pa­sív­nou účas­ťou v pr­vej čas­ti a ak­tív­nou účas­ťou v dru­hej čas­ti do­tý­ka­jú­cej sa usmr­te­nia Já­na Ču­bír­ku.

Z uve­de­né­ho te­da mož­no ro­biť zá­ver. Ján Ču­bír­ka bol ne­po­chyb­ne dňa 10.okt.1951 vo svo­jom by­te za­vraž­de­ný.

Súh­las­nosť vý­po­ve­dí ob­ža­lo­va­nej Ču­bír­ko­vej, obž. Ber­nar­ta a sved­ky­ne B… /č.l….. a ďal­šie vý­po­ve­de obž.Ču­bír­ko­vej, č. l.., č. 1…/ potvr­dzu­jú, že k za­vraž­de­niu doš­lo na zá­kla­de pred­chá­dza­jú­cích príp­rav, do­ho­vo­ru a sú­čin­nos­ti obž.Ču­bír­ko­vej a obž.Ber­nar­ta.

Ob­ža­lo­va­ným sa ne­po­da­ri­lo za­vraž­diť obe­se­ním Já­na Ču­bír­ku. Do­ho­vo­ri­li sa a to i za prí­tom­nos­ti man­želky obž. Ber­nar­ta na usmr­te­ní Já­na Ču­bír­ku po po­da­ní us­pá­va­cích kva­piek. Pod­ľa to­ho­to do­ho­vo­ru obž.Ber­nart za­do­vá­žil us­pá­va­cie kvap­ky, od­ov­zdal ich ob­ža­lo­va­nej Ču­bír­ko­vej, kto­rá ma­la nie­len ich dať v lie­ho­vi­ne svoj­mu man­že­lo­vi, ale toh­to i za­vraž­diť. To­tiž aj ob­ža­lo­va­ná Ču­bír­ko­vá vo všet­kých do­te­raj­ších vý­po­ve­diach uvá­dza­la ta­ké­to zne­nie do­ho­vo­ru uči­ne­né pred man­žel­kou obž. Ber­nar­ta.

Vzhľa­dom na uve­de­nú súh­las­nosť vý­po­ve­dí, ne­mo­hol súd uve­riť tým poz­me­ne­ným vý­po­ve­diam obž. Ber­nar­ta a vý­po­ve­di sved­ky­ne B…, pod­ľa kto­rých o zá­me­re obž. Ču­bír­ko­vej s us­pá­va­cí­mi kvap­kami sa ma­li doz­ve­dieť až pri jej od­cho­de z ich by­tu.     .

Súh­las­nosť vý­po­ve­dí ob­ža­lo­va­ných /č.1….. a ďal­šie č.l. …/ je i v čas­ti, pod­ľa kto­rej pri uvá­dza­nom do­ho­vo­re sa zhod­li na in­sce­no­va­ní neš­ťas­tnej ná­ho­dy, ke­dy ako po­moc­níč­ka ob­ža­lo­va­nej ma­la pris­tú­piť man­žel­ka obž.Ber­nar­ta. Tá­to sí­ce vo svo­jej vý­po­ve­di do­ho­vor pop­re­la, však fak­tic­kú účasť doz­na­la. Tú­to účasť man­žel­ky potvr­dil vo svo­jej vý­po­ve­di aj obž. Ber­nart/č.l…./, keď uvie­dol, že man­žel­ka mu po náv­ra­te z prá­ce ho­vo­ri­la, ako po­má­ha­la obž. Ču­bír­ko­vej od­ná­šať usmr­te­né­ho Já­na Ču­bír­ku pod scho­dy. Už to, že tak­to vy­po­ve­dal dňa 20.II.1965 vy­vra­cia je­ho vý­po­veď 21.6.1965 potvr­de­nú i na hlav­nom po­jed­ná­va­ní, že o účas­ti man­žel­ky na in­sce­no­va­ní neš­ťas­tnej ná­ho­dy sa doz­ve­del pr­vý krát až 1.6.1965.

Ne­mož­no pre­to inak vy­svet­ľo­vať účasť man­žel­ky ob­ža­lo­va­né­ho Ber­nar­ta na tom­to za­hla­dzo­va­ní stôp, ako účas­ťou na do­ho­vo­re a sna­ha vy­užiť to­to na roz­bi­tie mi­los­tných vzťa­hov me­dzi ob­ža­lo­va­ný­mi.

Môž­no te­da vy­slo­viť, že za­hla­dzo­va­nie stôp vraž­dy sa zú­čas­tni­li obž.Ču­bír­ko­vá a sved­ky­ňa B…., kto­rá na­viac eš­te vy­pra­la za­kr­va­ve­né pos­teľ­né pov­la­ky.

Zos­ta­va pre­to ob­jas­niť už iba kto je pria­mym pá­cha­te­ľom vraž­dy. Na hlav­nom po­jed­ná­va­ní obž. Ču­bír­ko­vá ozna­čo­va­la za pria­me­ho pá­cha­te­ľa obž.Ber­nar­ta. Ten­to za­se ozna­čo­val obž.Ču­bír­ko­vú. Neuvie­dol pri­tom kon­krét­ne z čo­ho vy­chá­dza, av­šak z je­ho vý­po­ve­dí môž­no zis­tiť, že je to jed­nak ozná­me­nie, ob­ža­lo­va­nej Ču­bír­ko­voj, kto­rá ten­to zá­mer ma­la vy­jad­riť po obdr­ža­ní us­pá­va­cích kva­piek a po­tom mu to ma­la po­ve­dať kri­tic­ké­ho dňa asi o 14.oo hod., keď pri­šiel k nej do by­tu. Ok­rem toh­to od man­žel­ky sa mal doz­ve­dieť, že obž.Ču­bír­ko­vá za­bi­la svoj­ho man­že­la.

Sved­ky­ňa B… tiež ozna­či­la ako pria­mu pá­cha­teľ­ku vraž­dy obž.Ču­bír­ko­vú, pri­čom sa od­vo­lá­va na roz­ho­vor, kto­rý ma­la bez­pros­tred­ne po vraž­de s ob­ža­lo­va­nou.

Sved­ly­ňa V… potvr­di­la vý­po­veď sved­ky­ne B…. v tej čas­ti, kde uvá­dza, že ob­ža­lo­va­ná Ču­bír­ko­vá za­vraž­di­la svoj­ho man­že­la. O tom­to sa sved­ky­ňa V…., pod­ľa jej vý­po­ve­di doz­ve­de­la krát­ko po poh­re­be Já­na Ču­bír­ku, ke­dy si sťa­žo­va­la man­žel­ka obž. Ber­nar­ta na pok­ra­čo­va­nie v ne­ve­re svoj­ho man­že­la.

Vý­po­veď ob­ža­lo­va­nej Ču­bír­ko­vej:, že pria­mym pá­cha­te­ľom je obž.Ber­nart sto­jí osa­mo­te, bez pod­po­ry čo i ne­pria­mych dô­ka­zov. Po­chyb­nos­ti, kto­ré mal súd v tej­to čas­ti vý­po­ve­di, sú už čias­toč­ne uve­de­né. Tre­ba ich dopl­niť len tým, že nie je hod­no­ver­ne preu­ká­za­né, že obž.Ber­nart by za­vraž­dil Já­na­Ču­bír­ku. Len z. to­ho, že by sa na­šiel mo­tív u ob­ža­lo­va­né­ho Beŕnar­ta, ne­mož­no vy­vo­diť, že by to­to us­ku­toč­nil.

Naj­skôr tre­ba uviesť, že obž.Ber­nart v uve­de­ný deň nas­tú­pil služ­bu ako vý­hyb­kár na sta­ni­ci ČSD Trut­nov o 13.oo hod. To­to vy­plý­va z je­ho vý­po­ve­dí, vy­plý­va to z vý­po­ve­dí i obž.Ču­bír­ko­vej, kto­rá uvá­dza, že mal sa vrá­tiť na pra­co­vis­ko a z vý­po­ve­di sved­kov V….,V….,P…., kto­rí uvied­li, že za­mes­tna­nie sa nas­tu­po­va­lo o.i. aj o 13.00 hod. Z vý­po­ve­dí tých­to sved­kov ako i ďal­ších bo­lo zis­te­né, že ak ne­bo­la tzv. špič­ka, mo­hol je­den z dvoch pra­cov­ní­kov, kto­rí ob­slu­ho­va­li vý­hyb­ku, na krat­šiu do­bu od­beh­núť zo za­mes­tna­nia, ak to ozná­mil svoj­mu spolu­pra­cov­ní­ko­vi. Môž­no z toh­to vy­vo­diť, že obž. Ber­nart by mal mož­nosť opus­tiť svo­je pra­co­vis­ko, naj­mä ak sa pri­hliad­ne k to­mu, že do­chá­dzal do za­mes­tna­nia na bi­cyk­li a skúš­ka, kto­rá v tom­to sme­re bo­la pre­ve­de­ná pri pe­šej chô­dzi /č.l, …./ to­to pri­púš­ťa. To by potvr­dzo­va­lo tú časť súh­las­ných vý­po­ve­dí, že obž.Ber­nart sku­toč­ne pri­šiel asi o 14.00 hod. do by­tu ob­ža­lo­va­nej, av­šak i v tej čas­ti kde uvá­dza­jú že vte­dy bol už Ján Ču­bír­ka usmr­te­ný /č.l…./.

Nie­len v príp­rav­nom ko­na­ní, ani na hlav­nom po­jed­ná­va­ní ne­bo­lo zis­te­né, že by ob­ža­lo­va­ný Ber­nart za­bral z pra­co­vis­ka ta­ký pred­met, kto­rým by pre­vie­dol usmr­te­nie Já­na Ču­bír­ku. Tiež ne­mož­no pris­ved­čiť obž.Ču­bír­ko­vej, že by to­to po­ne­chal iba ná­ho­de, t.j, nie­čo zob­rať v ich pred­sie­ni.

Ani zna­lec­ké vy­jad­re­nie ako je uve­de­né jed­noz­nač­ne ne­vy­vo­dzu­je, že by zra­ne­nia zis­te­né pri exhu­má­cii ma­li byť spô­so­be­né len ne­ja­kým že­lez­ným pred­me­tom, kto­rý by mo­hol ne­po­zo­ro­va­né ob­ža­lo­va­ný pri­niesť do by­tu ob­ža­lo­va­nej Ču­bír­ko­vej.

Pro­ti všet­kým tým­to mož­nos­tiam sto­ja via­ce­ré vý­po­ve­de ob­ža­lo­va­nej Ču­bír­ko­vej, v kto­rých doz­ná­va, že vraž­du ma­la vy­ko­nať pod­ľa pr­vej čas­ti do­ho­vo­ru sa­ma, po­tom vý­po­ve­de pod­ľa kto­rých vraž­du vy­ko­na­la bez prí­tom­nos­ti ďal­šej oso­by a to úder­mi pa­li­ce. Na vie­ro­hod­nosť tých­to čas­tí vý­po­ve­dí sved­čia aj nie­koľ­ké ďal­šie pod­rob­nos­ti v tej­to sú­vis­los­ti uvá­dza­né. Ob­ža­lo­va­ná Ču­bír­ko­vá nap­rík­lad uvied­la, že po pr­vom úde­re, ho­ci man­žel spal, uro­bil po­hyb, ako by zdvi­hol ru­ky. Ta­ký­to po­hyb nie je vy­lú­če­ný, či už z dô­vo­du reak­cie na úder, resp. ot­ra­su, kto­rý by mo­hol nas­tať, ak by pod­lož­ka na pos­te­li ne­bo­la pev­né. Ok­rem toh­to ob­ža­lo­va­ná ma­la pred úde­rom za­kryť tvár man­že­lo­viZ vý­po­ve­di sved­ky­ne B…. vy­plý­va, že pos­ťel­né pov­la­ky, kto­ré ob­ža­lo­va­ná pri­nies­la k nej do by­tu a kto­ré po­tom ob­ža­lo­va­nej pra­la, bo­lo mó­lo pos­trie­ka­né kr­vou. Z vý­po­ve­di sved­ka H… vy­plý­va, že men­šia ka­luž kr­ve bo­la eš­te keď ho na­šiel po­lo­žo­né­ho pod scho­da­mi. To zna­me­ná, že ra­na na hla­ve kr­vá­ca­la. Jo pro­to mož­né,že pod­stat­nú časť kr­vá­ca­nia za­chy­til prá­ve det­ská zá­ster­ka, kto­rou ob­ža­lo­va­ná za­kry­la hla­vu man­že­lo­vi. To­to moh­lo na­toľ­ko byť pre­káž­kou, aby pod­stat­nej­šie ne­doš­lo k za­kr­vá­ca­niu pos­teľ­né­ho prád­la. Ak by to­tiž mal byt opak, t.j. vraž­diť obž. Ber­nart, bez za­kry­tia hla­vy Já­no­vi Ču­bír­ko­vi, pri­čom len do­da­toč­ne by k to­mu ma­lo dôjsť /pod­ľa vý­po­ve­di ob­ža­lo­va­nej Ču­bír­ko­vej by moh­lo byť za 5-10 mi­nút po usmr­te­ní/ ne­vyh­nut­ne b mu­se­li byť pod­stat­nej­šie kr­vné sto­py na pos­tel­nom prád­le. Vý­po­veď sved­ky­ne B… ne­pop­re­la ani ob­ža­lo­va­ná Ču­bír­ko­vá. Pri­tom i z vý­po­ve­dí ob­ža­lo­va­nej, kto­rá sa do­tý­ka tej čas­ti pos­tel­né­ho prád­la, kto­rú ne­zob­ra­la na pra­nie to­to potvr­dzu­je, keď uvá­dza, že zos­ta­li na tej­to čas­ti sto­py po kr­vi, však s tým­to nič ne­ro­bi­la, až nes­kôr keď’ ži­la spo­lu so Ščep­kom /č.l. …/. Ak by tam ma­li zos­tať väč­šie kr­vné sto­py, zrej­me by ro­bi­la i v tom­to pot­reb­né opat­re­nia .

Do­ho­vo­ru uvá­dza­né­ho ob­ža­lo­va­nou Ču­bír­ko­vou v čas­ti, že pria­mym pá­cha­te­ľom ja obž.Ber­nart chý­ba ra­da ďal­ších pod­rob­nos­tí, kto­ré by tu ne­vyh­nut­ne mu­se­li byť. Pre­dov­šet­kým od­chá­dzať ma­la od Ber­naír­to­vých asi o 12.00 hod., pri­čom ma­la va­riť obed /nik­de neu­vá­dza­li, aký obed, aký čas tre­ba na je­ho príp­ra­vu/, neu­vá­dza­li či poz­na­jú účin­nosť kva­piek, naj­mä za akú do­bu pri­vo­dia spá­nok. Keď tie­to okol­nos­ti ne­do­ho­vo­ri­li, oso­bit­ne ak ne­do­ho­vo­ri­li pres­ne čas, ke­dy má po­žiť man­žel ob­ža­lo­va­nej us­pá­va­cie kvap­ky, ťaž­ko ho­vo­riť, že obž.Ber­nart mal prísť v pres­ne sta­no­ve­nú ho­di­nu.

Na­koľ­ko súd ne­mal dos­ta­tok hod­no­ver­ných dô­ka­zov, že by vraž­du bez­pros­tred­ne vy­ko­nal obž.Ber­nart, však nap­ro­ti to­mu doz­na­nie sa ob­ža­lo­va­nej v tom­to sme­re uči­ne­né v príp­rav­nom ko­na­ní je potvr­de­né už uve­de­ný­mi dô­kaz­mi,, mu­sel pre­to kraj­ský súd v tej­to čas­ti spres­niť skut­ko­vé zis­te­nia.

Já­na Ču­bír­ku za­vraž­di­la uve­de­ným spô­so­bom je­ho man­žel­ka t.j. obž.Ču­bír­ko­vá.

Dna 9.de­cem­bra 1964 sve­dok J K asi o 15.00 hod. vo WC ka­bí­ne dru­hé­ho voz­ňa vla­ko­vej súp­ra­vy č. 819, idú­cej sme­rom na Bra­tis­la­vu, na­šiel ľud­skú hla­vu. Asi v tom is­tom ča­se ob­ža­lo­va­ná Ču­bír­ko­vá hlá­si­la na SNB v Tr­na­ve, že pos­trá­da svoj­ho dru­ha Am­bró­za Ščep­ku keď uvied­la, že ten­to dňa 7. de­cem­bra 1964 v nes­ko­rých noč­ných ho­di­nách súc pod vply­vom al­ko­ho­lu od­išiel a nev­rá­til sa.

Pod­ľa od­bbr­né­ho po­sud­ku bo­li zis­te­né na hla­ve ta­ké zra­ne­nia, kto­ré sa­mi o se­be by moh­li pri­vo­diť smrť bez oh­ľa­du na prí­pad­ná zra­ne­nie iných čas­tí te­la. Eš­te uvá­da po­su­dok, že v ča­se od­de­ľo­va­nia hla­vy bol krv­ný obedh v te­le za­cho­va­ný a usmr­te­ný v tom ča­se žil ale­bo sa na­chá­dzal v po­čí­na­jú­cej agó­nii.

Vzhľa­dom na uve­de­né hlá­se­nie doš­lo k iden­ti­fi­ko­va­niu usmr­te­né­ho. Ne­po­chyb­ne bo­lo preu­ká­za­ná, že náj­de­há ľud­ská hla­va potvr­dzu­je usmr­te­nie Am­bró­za Ščep­ku, bý­va­jú­ce­ho v Bo­le­rú­ži osa­da Po­líč­ko.

O tom, že so svo­jou druž­kou, t.j. ob­ža­lo­va­nou Ču­bír­ko­vou žil v nez­ho­dách, sa všeo­bec­ne ve­de­lo. Ob­ža­lo­va­nú pred­vied­li k vý­slu­chu,ke­dy doz­na­la :

Už nie­koľ­ko me­sia­cov pred­tým, vzhľa­dom na opa­ku­jú­ce sa oh­ro­žo­va­nie na ži­vo­te, ako i to, že z je­ho za­vi­ne­nia ich po­va­žo­va­li za neus­po­ria­da­nú ro­di­nu, sa roz­hod­la usmr­tiť svoj­ho dru­ha. K to­mu vy­uži­la, keď dňa 7. de­cem­bra 1964, po­ži­tím, al­ko­ho­lic­kých ná­po­jov os­la­vo­val svo­je me­ni­ny, aby ho viac­krát opa­ko­va­ný­mi úder­mi do hla­vy usmr­ti­la a po­tom od­de­li­la hla­vu od te­la. Pod­rob­ne po­pí­sa­la, že naj­skôr si druh vy­pil v za­mes­tna­ní, po­tom od­išiel k su­se­dom, kde v pi­tí pok­ra­čo­val a keď sa vrá­ti­li do­mov eš­te na­lia­la, aby si spo­lu vy­pi­li. Po­tom druh mal pre­ja­vo­vať naj­skôr svo­je ľú­bos­tné vzťa­hy k ob­ža­lo­va­nej, keď v zá­pä­tí jej za­čal na­dá­vať, pre­ho­dil stôl, roz­bil po­há­ri-ky a sám spa­dol na zem. Tam pod­ľa vý­po­ve­de ob­ža­lo­va­nej ne­hyb­ne le­žal eš­te po­tom ako up­ra­ta­la stôl, po­za­me­ta­la sklo z roz­bi­tých po­hár­kov. Až po­tom sa roz­hod­la us­ku­toč­niť viac krát od­lo­že­ný zá­mer, t.j. svoj­ho dru­ha usmr­tiť. Do­nies­la se­ke­ru, kto­rou ud­re­la svoj­ho dru­ha viac­krát do hla­vy, nes­kôr po­mo­cou se­ká­ča, kto­rý pri­nies­la, sna­ži­la sa od­de­liť hla­vu od te­la a keď to neiš­lo do­kon­či­la zá­mer se­ke­rou. Bo­lo to v ča­se kaď sa už roz­hod­la za­hla­diť sto­py vraž­dy a te­lo spá­liť v pe­ci, k to­mu dos­ta­toč­ne veľ­kej. Hla­vu za­ha­li­la do vre­ca a te­lo po­tom vtla­či­la do pe­ci, kde ho úpl­ne spá­li­la. Keď dňa 9.de­cem­bra 1964 zis­ti­la, že te­lo za­vraž­de­né­ho Am­bróz Sčep­ku je úpl­ne spá­le­né, vy­miet­la pec, preosia­la po­pol a men­šie kos­tič­ky kto­ré zos­ta­li z čas­ti ho­di­la do ku­rí­na o os­tat­né za­ba­li­la do pa­pie­ra. Po­tom hla­vu vlo­ži­la do ná­kup­nej taš­ky, za­bra­la za­ba­le­né kos­tič­ky, kto­ré vho­di­la do po­to­ka na ces­te pe­dzi Bo­le­rá­zom a Smo­le­ni­ca­mi. Hla­vu od­lo­ži­la v Tr­na­ve na Že­lez­nič­nej sta­ni­ci do va­gó­na – ka­bí­ny WC, tam sto­ja­cej vla­ko­vej súp­ra­vy. Na dru­hý deň po vraž­de, ako i v nas­le­du­jú­ci deň, ob­ža­lo­va­ná eš­te i su­se­dom a ďal­ším oso­bám uvá­dza­la, že druh v noč­ných ho­di­nách od­išiel a sa nev­rá­til.

Sved­ky­ňa H…. ako i jej man­žel potvr­di­li, že kri­tic­ké­ho dňa bo­li oba­ja t.j. ob­ža­lo­va­ná i jej druh u nich v by­te asi do 20. 00 hod. Sved­ky­ňa  uvied­la i to, že v tom­to ča­se bol druh ob­ža­lo­va­nej sil­ne pod vply­vom al­ko­ho­lu. Od­iš­li spo­lu do by­tu ob­ža­lo­va­nej, kde sa ale dl­ho nezdr­ža­la.

Od­bor­ný po­su­dok Ka­ted­ry súd­ne­ho le­kár­stva LFUK v Bra­tis­la­ve vo via­ce­rých sme­roch potvr­dil doz­na­nie sa ob­ža­lo­va­nej Ču­bír­ko­vej.

Pri pit­ve hla­vy Am­bró­za Ščep­ku bo­la zis­te­ná kr­vná sku­pi­na B,M,RH po­zi­tív. Na ce­lej plo­che ko­vo­vej čas­ti se­ke­ry a se­ká­ča, kto­ré ozna­či­la ob­ža­lo­va­ná ako pou­ži­té nás­tro­je, bo­la zis­te­ná ľud­ská krv a z dru­hé­ho pred­me­tu eš­te že iš­lo o sku­pi­no­vú prís­luš­nosť B. Ľud­ská krv bo­la zis­te­ná i na ka­bá­te z mon­te­riek a ná­kup­nej taš­ke v kto­rých bo­la za­ba­le­ná hla­va a od­ne­se­ná na mies­to kde bo­la náj­de­ná sved­kom K. Roz­bo­rom kos­ti­čiek náj­de­ných na mies­te ozna­če­nom ob­ža­lo­va­nou bo­lo zis­te­né, že sa me­dzi ni­mi na­chá­dza zby­tok ih­li­ce /kos­ti pred­kolenia/, z ľud­ské­ho te­la. Tá­to okol­nosť, že bo­li náj­de­né zbyt­ky kos­ti‘ na mies­te oza­na­če­nom ob­ža­lo­va­nou a pri­tom bo­lo eš­te mož­né iden­ti­fi­ko­vať v jed­nom prí­pa­de, že ido o kosť z ľud­ské­ho te­ľa, dotvr­dzu­jú na vie­ry­hod­nosť doz­na­nia ob­ža­lo­va­nej, t.j. že po za­vraž­de­ní Am­bró­za Ščep­ku te­lo spá­li­la a zby­tok kos­tí za­ho­di­la.

Sved­ky­ňa ……. a ďal­ší potvr­di­li, že ob­ža­lo­va­ná ne­ži­la so svo­jim dru­hom v pl­nej zho­de. Do­chá­dza­lo me­dzi ni­mi k ne­do­ro­zu­me­niam, a hád­kam, naj­mä vte­dy, keď druh ob­ža­lo­va­nej bol pod vply­vom al­ko­ho­lu. Bo­li prí­pa­dy, ke­dy mu­se­la ob­ža­lo­va­ná opus­tiť a to nie­ke­dy i s deť­mi dom, aby po­tom ur­či­tú do­bu sa do­mov nev­ra­ca­la. Kto bol, resp. kto sa väč­ším po­die­lom o to­to pri­či­nil, sved­ko­via neu­vá­dza­jú. Rov­na­ko tak sved­ko­via ….. jed­noz­nač­ne ozna­či­li, že väč­ším po­die­lom sa o to pri­či­ňo­va­la ob­ža­lo­va­ná, naj­mä keď sa riad­ne nes­ta­ra­la o ro­di­nu a svoj­mu dru­ho­vi, kto­rý ťaž­ko pra­co­val, ne­na­va­ri­la.

Nap­ro­ti to­mu­to sved­ky­ňa S…., dcé­ra ob­ža­lo­va­nej, jed­noz­nač­ne uvied­la, že to bol ne­bo­hý Am­bróz Sčep­ko, kto­rý nie­len­že čas­to pil, oh­ro­zo­val na zdra­ví a ži­vo­te ich mat­ku, ale hru­bo sa cho­val i k de­ťom po­chá­dza­jú­cim z man­žel­stva. Ozna­či­la to­to spolu­ži­tie za nez­ne­si­teľ­né.

Ak sa pri­hliad­ne k sve­dec­kým vý­po­ve­diam a po­sud­kom, kto­ré bo­li oboz­ná­me­né, nut­no z toh­to vy­vo­diť, že už viac ro­kov ne­bol me­dzi ob­ža­lo­va­nou a jej dru­hom sú­lad, že to­to v dňoch po­ži­tia al­ko­ho­lu jej dru­hom vy­vr­cho­li­lo v hád­ky, keď v niek­to­rých prí­pa­doch mu­se­la ob­ža­lo­va­ná opus­tiť svo­ju do­mác­nosť. Tre­ba ale uviesť, že ta­ké­to prí­pa­dy ne­bo­li čas­té, už aj pre­to, že plat svoj­ho dru­ha od za­mes­tná­va­te­ľa pre­be­ra­la ob­ža­lo­va­ná a tá­to mu dá­va­la ta­kú čias­tku, aby sa ne­mo­hol dos­tať vo väč­šej mie­re pod vplyv al­ko­ho­lu. Sved­ko­via však potvr­di­li i okol­nosť, že ani ob­ža­lo­va­ná neod­mie­ta­la po­ží­va­nie al­ko­ho­lu.

Ob­ža­lo­va­ná, ako to potvr­di­li via­ce­rí sved­ko­via ….. ve­rej­ne uvá­dza­la, že ne­má žiad­ny ci­to­vý vzťah k svoj­mu dru­ho­vi /ob­dob­ne sa vy­jad­ro­va­la pred iný­mi oso­ba­mi i o slo­jom man­že­lo­vi Já­no­vi Ču­bír­ko­vi, čo dotvr­di­lo i jej sprá­va­nie sa no naj­mä mi­los­tné po­me­ry s iný­mi muž­mi/. I tú­to okol­nosť ne­mož­no ne­chať ne­pov­šim­nu­tú pri skú­ma­ní poh­nút­ky či­nu ob­ža­lo­va­nej.

V kri­tic­kom ča­se, ako to vy­plý­va z vý­po­ve­di ob­ža­lo­va­nej, jej druh už dlh­šiu do­bu bez­vlád­ne le­žal na ze­mi, žiad­nym spô­so­bom o to oni slo­vom na ob­ža­lo­va­nú neú­to­čil, neoh­ro­zo­val ju. Prá­ve toh­to mo­men­tu bez­vlád­nos­ti ob­ža­lo­va­ná vy­uži­la, aby us­ku­toč­ni­la už dlh­šie tr­vá­jú­ce roz­hod­nu­tie.

Vzhľa­dom na uve­de­né, nevyhľa­dal súd žiad­nych po­chyb­nos­tí o správ­nos­ti zis­te­nia skut­ko­vé­ho sta­vu, tak ako je uve­de­ný v dru­hom bo­de vý­ro­ku toh­to roz­sud­ku.

Tým, že ob­ža­lo­va­ná svoj­mu man­že­lo­vi da­la po­žiť us­pá­va­cie kvap­ky a keď za­spal, to­mu spô­so­bi­la uve­de­nou pa­li­cou ta­ké zra­ne­nia, kto­rým hneď pod­ľa­hol, sú napl­ne­né všet­ky zá­kon­né zna­ky tres­tné­ho či­nu vraž­dy pod­ľa § 219 tr.zák.

Ob­ža­lo­va­ná sa na ten­to čin dlh­šiu do­bu za pris­pe­nia ďal­ších osôb prip­ra­vo­va­la. Aby svoj zá­mer – úmy­sel moh­la us­ku­toč­niť‘, aby man­žel ne­mo­hol klásť od­por, toh­to naj­skôr vy­pro­vo­ko­va­la k po­ži­tiu lie­ho­vých ná­po­jov do kto­ré­ho vlia­la us­pá­va­cie kvap­ky. V spán­ku, toh­to opa­ko­va­ný­mi úder­mi sme­ru­jú­ci­mi na hla­vu, usmr­ti­la.

O tom, že ob­ža­lo­va­ná ko­na­la po pred­chá­dza­jú­com úmys­le za­vraž­diť svoj­ho man­že­la sved­čí i sku­toč­nosť, že za­bez­pe­čo­va­la si dop­re­du po­moc pri od­stra­ňo­va­ní stôp vraž­dy.

Aj v dru­hom bo­de, ko­na­ním ob­ža­lo­va­nej sú napl­ne­né všet­ky zá­kon­né zna­ky tres­tné­ho či­nu vraž­dy pod­ľa § 219 tr.zák.

Ob­ža­lo­va­ná, ako zo skut­ko­vé­ho sta­vu vy­plý­va, už dlh­šiu do­bu pred­tým sa roz­hod­la usmr­tiť‘ svoj­ho dru­ha Am­bró­za Ščep­ku. Ten­to svoj úmy­sel us­ku­toč­ni­la, keď zis­ti­la ta­ký stav opi­los­ti u me­no­va­né­ho, že si bo­la ve­do­má je­ho bez­moc­nos­ti, – ne­mož­nos­ti klásť, čo i naj­men­ší od­por. Opa­ku­jú­ci­mi úder­mi se­ke­rou do hla­vy, spô­so­bi­la svoj­mu dru­ho­vi ta­ké zra­ne­nie, kto­ré sa­mé o se­be bo­li spô­so­bi­lé pri­vo­lať smrť. Ob­ža­lo­va­ná však bo­la roz­hod­nu­tá pok­ra­čo­vať ďa­lej a od­de­li­la eš­te hla­vu od te­la, kto­rým ko­na­ním usmr­te­nie do­kon­či­la. I v tom­to prí­pa­de pre­mys­le­nie za­hla­de­nia stôp dotvr­dzu­je pred­chá­dza­jú­ci úmy­sel za­vraž­diť svoj­ho dru­ha.

Ko­na­ním ob­ža­lo­va­né­ho Ber­nar­ta sú napl­ne­né všet­ky zá­kon­né zna­ky tres­tné­ho či­nu – po­moc k tres­tné­mu či­nu vraž­dy pod­ľa § 10 ods. 1 písm. c/, § 219 tr.zák.

Ob­ža­lo­va­ný Ber­nart, keď bol uz­ro­zu­me­ný, že ob­ža­lo­va­ná Ču­bír­ko­vá je roz­hod­nu­tá za­vraž­diť svoj­ho man­že­la, pos­ky­tol jej po­moc jed­nak tým, že k to­mu­to úče­lu, aby moh­la pre­ko­nať pre­káž­ku – kla­de­nie fy­zic­ké­ho od­po­ru, za­do­vá­žil us­pá­va­cie kvap­ky. Utvr­dil ju sú­čas­ne v tom­to roz­hod­nu­tí, po­ra­dil, ako za­do­vá­žiť us­pá­va­cie kvap­ky, ba na­viac tou­to svo­jou čin­nos­ťou, za­po­jil i svo­ju man­žel­ku, kto­rá pos­kyt­la po­moc po spá­cha­nom tres­tnom či­ne.

Ob­ža­lo­va­ný bol uz­ro­zu­me­ný so zá­me­rom obž. Ču­bír­ko­vej, nie­len tým, že o tom­to spo­lu kri­tic­ké­ho dňa ho­vo­ri­li, ale i tým, že fak­tic­ky iš­lo o do­ho­vo­re­nie ďal­ších príp­rav, pok­ra­čo­va­nie v príp­ra­vách, kto­ré sa im ne­po­da­ri­lo us­ku­toč­niť iným spô­so­bom.

Vzhla­dom na uve­de­nú zme­nu skut­ko­vé­ho sta­vu, nevzhľa­dal kraj­sky súd napl­ne­nie ko­na­ním ob­ža­lo­va­né­ho Ber­nar­ta všet­ky zá­kon­né zna­ky tres­tné­ho či­nu vraž­dy spolu­pá­cha­teľ­stvom, ako je to uve­de­né v ob­ža­lo­be.

Po­kiaľ ob­ha­jo­ba sa do­má­ha­la u obž.Ber­nar­ta naj­viac kva­li­fi­ko­vať je­ho čin­nosť ako neoz­ná­me­nie tres­tné­ho či­nu pod­ľa § 168 tr.zák., vzhľa­dom na uve­de­né skut­ko­vé zis­te­nie, to­to nep­ri­chá­dza v úva­hu.

Trest­ný čin uve­de­ný v pr­vom bo­de je spá­cha­ný ob­žalo­va­nou Ču­bír­ko­vou a obž. Ber­nar­tom eš­te za účin­nos­ti zá­ko­na č. 86/50 Zb., však vzhľa­dom k to­mu, že us­ta­no­ve­nie te­raz plat­né­ho tres­tné­ho zá­ko­na je priaz­ni­vej­šie, bo­lo to­to kva­li­fi­ko­va­né, ako je vy­ššie uve­de­né / §_16 od s.. 1 tr. zák./.

Pod­ľa § 23 tr.zák úče­lom tres­tu je chrá­niť spo­loč­nosť pred pá­cha­teľ­mi tres­tných či­nov, za­brá­niť od­sú­de­né­mu v ďal­šom pá­cha­ní tres­tnej čin­nos­ti a vy­cho­vá­vať ho k to­mu, aby vie­dol riad­ny ži­vot pra­cu­jú­ce­ho člo­ve­ka a tým vý­chov­ne pô­so­bil aj na os­tat­ných čle­nov spo­loč­nos­ti.

Pri ur­če­ní dru­hu tres­tu a je­ho vý­me­ry, súd pri­hliad­ne na stu­peň ne­bez­peč­nos­ti tres­tné­ho či­nu pre spo­loč­nosť, na mož­nosť náp­ra­vy a po­me­ry pá­cha­te­ľa. U po­moc­ní­ka sa eš­te pri­hliad­ne aj na vý­znam a po­va­hu účas­ti na spá­cha­ní tres­tné­ho či­nu. Pri­tom pre stu­peň ne­bez­peč­nos­ti či­nu pre spo­loč­nosť je roz­hod­ný vý­znam chrá­ne­né­ho zá­uj­mu, kto­rý bol či­nom dot­knu­tý, spô­sob vy­ko­na­nia či­nu a je­ho nás­led­ky, okol­nos­ti za kto­rých bol čin spá­cha­ný, oso­ba pá­cha­te­ľa, mie­ra je­ho za­vi­ne­nia a je­ho poh­nút­ke.

Us­ta­no­ve­nie § 219 tr.zák. chrá­ni ži­vot člo­ve­ka – pred ta­kým ko­na­ním, kto­rým chce niek­to iné­ho úmy­sel­ne usmr­tiť. Už sadz­ba sta­no­ve­ná za ten­to trest­ný čin, zvý­raz­ňu­je vy­so­ký stu­peň ne­bez­peč­nos­ti či­nu pre spo­loč­nosť, vý­znam chrá­ne­né­ho zá­uj­mu.

Oba­ja ob­ža­lo­va­ní, ako je to vy­ššie uve­de­né dlh­šiu do­bu prip­ra­vo­va­li úk­la­dy o ži­vot sve­do­mi­te pra­cu­jú­ce­ho a ro­di­nu sta­ra­jú­ce­ho sa ot­ca 4 de­tí. Man­žel ob­ža­lo­va­nej Ču­bír­ko­vejr ako to vy­plý­va z dô­kaz­né­ho ma­te­riá­lu, pop­ri uve­de­ných vlas­tnos­tiach mal sna­hu žiť us­po­ria­da­ným ro­din­ným ži­vo­tom, ne­vy­vo­dzo­vať v pod­sta­te žiad­ne opat­re­nia z ne­ve­ry man­žel­ky, však ten­to stav ukon­čiť. Oba­ja ob­ža­lo­va­ní však roz­hod­nu­tí pok­ra­čo­vať‘ v mi­los­tných sty­koch, svo­jich se­bec­kých zá­uj­moch, neš­tí­ti­li sa svo­ju ne­ná­visť vy­jad­riť v do­ho­vo­re na vraž­de a jej us­ku­toč­ne­ní uve­de­ným spô­so­bom. Nie je pot­reb­né zdô­raz­niť  lsti­vý spô­sob, pou­ži­tý pri spá­cha­ní tres­tné­ho či­nu, ako i je­ho za­ta­je­nie.

Nes­por­né je, že nás­le­dok ich ko­na­ním spô­so­be­ný je obzvlášť ťaž­ký. Smrť člo­ve­ka ne­mož­no ni­čím nah­ra­diť, ani nap­ra­viť. Tu iš­lo však o smrť ve­ko­vo po­mer­ne mla­dé­ho člo­ve­ka, kto­rý všet­ku svo­ju si­lu ve­no­val sta­ros­tli­vos­ti o ro­di­nu. Je­ho smrť zna­me­na­la ov­plyv­ne­nie nie­len eko­no­mic­ké­ho, ale i vý­chov­né­ho za­bez­pe­če­nia ma­lo­le­tých de­tí. To zvlášť je vý­raz­né, ak sa pri­hliad­ne na vte­daj­ší mo­rál­ny pro­fil ob­ža­lo­va­nej. De­ti do r. 1951 vy­cho­vá­va­né v us­po­ria­da­nej ro­di­ne sa ocit­li, ko­na­ním ob­ža­lo­va­ných, pos­tup­ne v ta­kých po­me­roch, kto­ré sú spô­so­bi­lé za­ne­chať dlh­šie tr­va­jú­ce nás­led­ky, ako to vy­plý­va naj­mä zo správ o po­ves­ti.

U ob­ža­lo­va­nej Ču­bír­ko­vej tre­ba zdô­raz­niť, že aj v dru­hom prí­pa­de vraž­dy, si pris­vo­ji­la roz­ho­do­vať o ži­vo­te svoj­ho dru­ha, ot­ca troch ma­lo­le­tých de­tí, kto­rý vý­znam­ným po­die­lom sa po­dieľal na eko­no­mic­kom za­bez­pe­če­ní ce­lej ro­di­ny. I tu pou­ži­la po do­siah­nu­tí sta­vu bez­bran­nos­ti až príl­iš su­ro­vý spô­sob k us­ku­toč­ne­niu svoj­ho úmys­lu. Opäť jej pr­vá my­šlien­ka sme­ro­va­la ako vy­hnúť sa tres­tnej zod­po­ved­nos­ti, ako vzniesť po­doz­re­nie zo spá­chania tres­tné­ho či­nu na inú oso­bu. So znač­nou in­ten­zi­tou sa sna­ži­la za­hla­diť sto­py vraž­dy.

Bez­cit­nosť ob­ža­lo­va­nej sa pre­ja­vi­la, nie­len v od­de­le­ní hla­vy od te­la, ale i v ton, že svo­jim ko­na­ním, od­lo­že­ním tej­to hla­vy na uve­de­nom mies­te moh­la pri­vo­diť ďal­šie váž­nej­šie nás­led­ky, na­koľ­ko ne­moh­la pres­ne pred­pok­la­dať, kto pr­vý jej čin zis­tí.

V tom­to prí­pa­de tre­ba zdô­raz­niť, že i ob­ža­lo­va­ná sa nie v ma­lej mie­re po­die­ľa­la na neus­po­ria­da­ných ro­din­ných po­me­roch, keď tie­to svo­jim ľa­hos­taj­ným a ľah­ko­my­seľ­ným pos­to­jom vy­vo­lá­va­la. O dru­ho­vi ob­ža­lo­va­nej na všet­kých do­te­raj­ších pra­co­vis­kách od ro­ku 1956 bo­lo zná­me, že sve­do­mi­te pra­cu­je. Dos­ved­ču­je to o je­ho zá­uj­me čo naj­lep­šie eko­no­mic­ky za­bez­pe­čiť ro­di­nu.

U ob­ža­lo­va­nej Ču­bír­ko­vej v oboch prí­pa­doch ako to vy­plý­va z vy­ššie uve­de­né­ho ide a pria­my úmy­sel.

U obž. Ber­nar­ta ide o even­tuál­ny úmy­sel. Ve­del, že svo­jim ko­na­ním /účas­ťou na do­ho­vo­re, za­do­vá­že­ním us­pá­va­cích kva­piek a ra­dou, prís­ľub na ňom zá­vis­lej man­žel­ky pos­kyt­núť po­moc po spá­cha­ní tres­tné­ho či­nu/ mô­že byť oh­ro­ze­ný ži­vot Já­na Ču­bír­ku, a pre ta­ký prí­pad bol s tým uz­ro­zu­me­ný.

Ob­ža­lo­va­ná Ču­bír­ko­vá po­chá­dza z ro­bot­níc­kej ro­di­ny. Pra­co­va­la ako ro­bot­níč­ka na via­ce­rých mies­tach. V os­tat­nom ča­se bo­la v do­mác­nos­ti. Po­vesť v oko­lí byd­lis­ka od ro­ku 1951 ne­po­ží­va­la dob­rú, ako je to zdô­raz­ňo­va­né v po­sud­koch i vy­jad­re­niach sved­kov z dô­vo­du, že sa ná­le­ži­té nes­ta­ra­la o po­čet­nú ro­di­nu, včet­ne vý­cho­vy de­tí.

Ob­ža­lo­va­ný Ber­nart po­chá­dza z ro­bot­níckej ro­di­ny. Pra­co­val naj­skôr ako ro­bot­ník, pos­led­ne ako prís­luš­ník oz­bro­je­nej ochra­ny že­lez­níc – ČSD Trut­nov. Vzhľa­dom na roz­diel­nosť, hod­no­te­nia ob­ža­lo­va­né­ho za­mes­tná­va­te­ľom, hod­no­til to­to súd v sú­vis­los­ti s vý­po­ve­ďa­mi sved­kov / č.l. …./, ako i po­sud­kom z mies­ta byd­lis­ka. Pod­ľa toh­to ob­ža­lo­va­ný sa pre­ja­vo­val na pra­co­vis­ku ako ini­cia­tív­ny pra­cov­ník, kto­rý bol za dob­ré pra­cov­né vý­sled­ky viac­krát od­me­ne­ný. Ak­tív­ne sa zú­čas­tňo­val v os­tat­ných ro­koch ve­rej­né­ho ži­vo­ta. V ro­ku 1962 obdr­žal štát­ne vy­zna­me­na­nie Za vy­ni­ka­jú­cu prácu. Ro­din­ný ži­vot ne­vie­dol us­po­ria­da­ný /nie­len v ča­se spá­chania tres­tné­ho či­nu/. Pod­ľa vý­pi­su z re­gis­tra tres­tov tre­ba mať za­to, že tres­ta­ný ne­bol.

Pod­ľa vy­jad­re­nia znal­cov ne­bo­la u ob­ža­lo­va­né­ho Ber­nar­ta zis­te­ná nep­rí­čet­nosť, ako to vy­ža­du­je § 12 tr.zák., ani stav zmen­še­nej prí­čet­nost­ti § 32o.s. l tr.zák.

Aj u obž. Čú­bír­ko­vej, i keď tu znal­ci kon­šta­to­va­li, že ide o ano­mál­nu, psy­cho­pa­tic­kú osob­nosť s ne­dos­ta­toč­ný­mi etic­ký­mi a mo­rál­ny­mi cit­mi, ni­ja­ko sa tým­to nez­ni­žu­je mož­nosť roz­poz­ná­vať ne­bez­pe­čen­stvo svoj­ho ko­na­nia pre spo­loč­nosť, to­to ov­lá­dať. Znal­ci uvied­li i to, že u ob­ža­lo­va­nej nej­de ani o zní­že­nú príčet­nosť.

Kraj­ský súd pri roz­ho­do­va­ní, akým dru­hom tres­tu je mož­né do­siah­núť úče­lu tres­tu u ob­ža­lo­va­nej Čubír­ko­vej, do­šiel k zá­ve­ru, žo sú spl­ne­né všet­ky zá­kon­né pod­mien­ky pre pou­ži­tie vý­ni­moč­né­ho fcres­tu – tres­tu smr­ti.

Ob­ža­lo­va­ná v pr­vom prí­pa­de sa do­pus­ti­la tres­tné­ho či­nu­po opa­ko­va­ných príp­ra­vách, pou­ži­júc mi­mo­riad­nej ľs­ti, vy­uži­júc bez­bran­nosť, len aby moh­la pok­ra­čo­vať vo svo­jom ne­mo­rál­nom spô­so­be ži­vo­ta. I v dru­hom prí­pa­de vy­uži­júc úpl­nú bez­bran­nosť, obzvlášť su­ro­vým spô­so­bom zo­pa­ko­va­la spá­chanie to­ho is­té­ho, vy­so­ko spo­lo­čen­sky-ne­bez­peč­né­ho tres­tné­ho či­nu.

Spá­chanie tres­tných či­nov uve­de­ným spô­so­bom ob­ža­lo­va­nou dotvr­dzu­je, že účin­ná ochra­na spo­loč­nos­ti, keď už vzhľa­dom na oso­bu ob­ža­lo­va­nej nie je ná­dej vý­chov­ne pô­so­biť iným tres­tom, je pot­reb­né ulo­žiť vý­ni­moč­ný trest – trest?smr­ti.

U ob­ža­lo­va­né­ho Ber­nar­ta vzhľa­dom na uve­de­ný vy­so­ký stu­peň ne­bez­peč­nos­ti či­nú pre spo­loč­nosť, kde tre­ba eš­te zdô­raz­niť, je­ho po­mer­ne znač­nú ak­ti­vi­tu nie­len v ko­na­ní, kto­rým roz­vra­cal ro­din­ný ži­vot, ale i za­do­vá­že­ní pros­tried­ku roz­ho­du­jú­ce­mu pre do­kon­če­nie úmys­lu za­vraž­diť Já­na Ču­bír­ku.

Vzhľa­dom ku všet­kým tým­to okol­nos­tiam do­šiel krajský súd k zá­ve­ru, že ulo­že­nie tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy v blíz­kos­ti dol­nej hra­ni­ce zá­ko­nom sta­no­ve­nej sadz­by bu­de dos­ta­ču­jú­ce k do­siah­nu­tiu úče­lu tres­tu.

u ob­ža­lo­va­né­ho Ber­nar­ta, ako je už uve­de­né, bo­la vzhľa­da­ná pri spá­cha­ní tres­tné­ho či­nu obzvlášť za­vr­hnu­teľ­ná poh­nút­ka /níz­kosť poh­nút­ky ne­mo­rál­ne­ho cha­rak­te­ru – ve­dú­ca k usmr­te­niu sta­toč­né­ho pra­cov­ní­ka, ot­ca 4 ma­lo­le­tých de­tí/.

Bol pre­to ob­ža­lo­va­né­mu ulo­že­ný pod­ľa § 46 ods. 1 tr. zák. i trest stra­ty čes­tných ti­tu­lov a vy­zna­me­na­ní – vy­zna­me­na­nia Za vy­ni­ka­jú­cu prá­cu.

Pod­ľa § 39a ods. 2 písm. a) s pou­ži­tím i ods. 3 cit. us­ta­no­ve­nia tr. zák. bol ob­ža­lo­va­ný za­ra­de­ný do pr­vej náp­rav­no­vý­chov­nej sku­pi­ny.

Vzhľa­dom na spô­sob ži­vo­ta, kto­rý ob­ža­lo­va­ný vie­dol po spá­cha­ní tres­tné­ho či­nu, dos­pel súd k zá­ve­ru, že pre­vý­cho­vu ob­ža­lov­ané­ho je mož­né do­siah­nuť i za­ra­de­ním v pr­vej náp­rav­no­vý­chov­nej sku­pi­ny.

Po­kiaľ kraj­ský pro­ku­rá­tor navr­hol vy­slo­viť u ob­ža­lo­va­nej Ču­bír­ko­vej pre­pad­nu­tie ve­ci uve­de­ných na č.l…. pod­ľa § 55 ods. 1 písm. a) tr. zák., kraj­ský súd s pri­hliad­nu­tím na § 30 ods. 2 tr. zák. tak­to ne­roz­ho­dol. Pop­ri tres­te smr­ti mož­no ulo­žiť len trest pre­pad­nu­tia ma­jet­ku. Ta­ký­to trest kraj­ský súd ne­po­va­žo­val za pot­reb­né vy­slo­viť. Pre­pad­nu­tie ve­ci nie je mož­né ulo­žiť pop­ri ulo­že­nom tres­te.

Pou­če­nie: Pro­ti to­mu­to roz­sud­ku mož­no po­dať od­vo­la­nie do 8 dní na Naj­vyš­ší súd, ces­tou pod­pí­sa­né­ho sú­du.

Kraj­ský súd v Bra­tis­la­ve, odd.1

dňa 31. má­ja 1966.

prom.práv. Er­vín Po­la­ko­vič, pred­se­da se­ná­tu

 

Článok pôvodne vyšiel na portáli pravnelisty.sk

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Nišikori a Osaková majú pochybnosti o bezpečnosti hier v Tokiu

0 icon

Tokio 10. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Paul White)   Japonskí tenisti Kei Nišikori a Naomi Osaková majú pochybnosti o bezpečnosti tohtoročných olympijských hier v Tokiu. V Japonsku sa už dlhšie ozývajú hlasy, ktoré volajú po ďalšom odklade alebo zrušeniu Situácia s koronavírusom sa stále nezlepšuje a v piatok predĺžili núdzový stav v…

Rumunský prezident: Vo východnej Európe je potrebná väčšia prítomnosť NATO

0 icon

Bukurešť 10. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexandru Dobre)   Východoeurópske členské štáty Severoatlantickej aliancie (NATO) by si želali väčšiu prítomnosť spojeneckých vojenských síl na východnom krídle tohto bloku. Uviedol to rumunský prezident Klaus Iohannis v pondelok po skončení videosummitu prezidentov krajín Bukureštskej deviatky (B9), s ktorými sa spojil aj americký prezident Joe…

Dozorný orgán pre etiku preveruje Johnsonovu dovolenku v Karibiku

0 icon

Londýn 10. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Dunham)   Dozorný orgán britského parlamentu pre etické správanie v pondelok potvrdil, že vyšetruje premiéra Borisa Johnsona v súvislosti s financovaním dovolenky v Karibiku na prelome rokov 2019-20 - krátko pred vypuknutím pandémie koronavírusu. Informovala o tom tlačová agentúra AP Kathryn Stoneová, ktorá je na…

Borrell oznámil, že EÚ chystá nové kolo sankcií voči bieloruskému režimu

0 icon

Brusel 10. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-John Thys, Pool via AP)   Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell v pondelok v rámci zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli vyhlásil, že euroblok pripravuje v poradí už štvrté kolo sankcií proti bieloruskému vládnemu režimu. Dôvodom sú pokračujúce represie voči opozícii Borrell podľa…

Koniec biznisu? Štátny tajomník rezortu zdravotníctva končí s prevádzkou mobilných odberových miest

0 icon

Bratislava 10. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Kamil Száz končí s prevádzkou mobilných odberových miest (MOM). O jeho stanovisku informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová Štátny tajomník považuje za dôležité predísť akýmkoľvek podozreniam z konfliktu záujmov. Poukázal na to, že verejnosť nezavádzal a otvorene priznal,…

„Tešte sa, ktorí sa tešiť chcete.“ Matovič hovorí o výborných výsledkoch z laboratória v Maďarsku, Sputnikom sa možno začne očkovať už v najbližších dňoch. Čo na to ruská strana?

0 icon

Bratislava 10. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Na Slovensku by sa mohlo začať očkovať ruskou vakcínou Sputnik V už v najbližších dňoch. Ako na sociálnej sieti uviedol minister financií Igor Matovič, k očkovaniu sa schyľuje „po výborných výsledkoch testov v certifikovanom OMCL laboratóriu v Maďarsku a po 3-mesačných všemožných obštrukciách…

Hamas vypálil rakety na Jeruzalem

0 icon

Jeruzalem 10. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Ariel Schalit)   Palestínska militantná organizácia Hamas, ktorá vládne v Pásme Gazy, vypálila v pondelok rakety na izraelské hlavné mesto Jeruzalem. Jedna raketa dopadla na západné predmestie, ľahko poškodila dom a spôsobila požiar krovia Izraelská armáda uviedla, že na Jeruzalem bolo vypálených sedem rakiet, pričom…

V USA šesťročné dievčatko smrteľne postrelili na zraze automobilového klubu

0 icon

San Antonio 10. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-KSAT via AP)   Šesťročné dievčatko smrteľne postrelili počas hádky na zraze automobilového klubu v meste San Antonio v americkom štáte Texas, informovala v pondelok polícia. Správu priniesla tlačová agentúra AP V nedeľu krátko pred 23.00 h miestneho času vypukla roztržka a dievčatko zasiahla streľba…

OĽaNO: Kolíkovú si opäť zavoláme na poslanecký klub a definitívne to rozlúskneme

0 icon

Bratislava 10. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel, SITA-Kancelária Národnej rady SR, TASR-Jaroslav Novák,Jakub Kotian)   V pléne Národnej rady (NR) SR sa začala diskusia k návrhu na vyslovenie nedôvery ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí). Záujem zapojiť sa do diskusie prejavili zatiaľ 16 písomne prihlásení poslanci. Z nich traja sú…

EÚ: Celkové stimuly únie zamerané na zotavenie ekonomiky sú v sume 5,85 bilióna dolárov

0 icon

Brusel 10. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Stephanie Lecocq, Pool via AP)   Opatrenia na zotavenie ekonomiky z pandémie, ktoré uplatnila Európska únia a jej 27 členských štátov, sú v celkovej sume zhruba 5,85 bilióna dolárov. Povedal to v pondelok eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni Vo výbore Európskeho parlamentu uviedol, že ak sa…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Tony Belohorec

Rusi sa zmietajú v bolestiach. Poďme si do nich kopnúť aj my

0icon

Strávil som analýzou ľudskej povahy takmer celý život a nemyslím si, že neexistuje ľudské konanie, ktoré by ma prekvapilo, v zmysle - ohúrilo preto, lebo som sa s ním alebo podobným typom dodnes nestretol. Na druhej strane, je pravda, že veľa ľudských vzruchov dnes ľuďom ubližuje natoľko, že potrebujú terapiu.…

Ivan Lehotský st.

O vlastenectve trochu ináč

0icon

Dennodenne nás naša vláda, „najlepšia“ v histórii, kŕmi hoaxmi (používam jej súčasnú terminológiu) o agresívnom Rusku, o strašnej pandémii, o úžasných perspektívach obnovy štátu, atď. Nepočul som však, že by sa táto skvelá vláda niekedy venovala inej veľkej a potrebnej téme – vlastenectvu. Od roku 2011 je v Organizácii spojených…

Gustáv Murín

Sociálna poisťovňa – fabrika na problémy

0icon

Na úvod treba povedať, že táto dôležitá štátna inštitúcia je masívne prezamestnaná. Len im známym organizačným zauzlením sa podarilo, že v niektorých prípadoch riešia jedného klienta v konkrétnom prípade tri až štyri pracovníčky (vrátane vedúcich), ktoré spolu ale nekomunikujú! Takže pravá ruka netuší, čo robí ľavá a obeťou je občan Slovenska. Ďalšou ich…

Marek Brna

Čo prinesie Slovensku plán obnovy?

0icon

Slovensko sa v roku 2021 ocitlo s dlhom 61% k hdp. Náš štát sa za prvý rok tejto vlády takto masívne zadĺžil a vláda plánuje pokračovať ďalšie tri roky. Ako súčasť NATO kupujeme americké a izraelské zbrane a systémy, dávame 750 miliónov eur na výsledkami pochybné antigénové testovania (testovalo sa…

Matej Kečkéš

Divoký údiv

0icon

Zišli sa tie kmene, kmene nesúrodých druhov, v krásu sfarbené, o niečo ako pocit prosiace. Prebývajú všade vôkol, cítia ich aj koníky slnečných lúčov, lúčov, ktoré vypaľujú medzery do našich životov. Musíme skákať, lietať, sa aj jašiť a tie temné tiene do jadra Zeme splašiť. Idea prebývajúca v tých čo…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Jazero smrti Karačaj je najznečistenejším miestom na svete

0 icon

V Čejlabinskej oblasti Ruska nájdeš jazero Karačaj, ktoré je tak rádioaktívne, že stačí na jeho brehu stráviť 10 minút a dostaneš smrteľnú dávku radiácie. Ak by si na brehu strávil hodinku, máš takmer 100 % istotu, že nachytané žiarenie ťa do niekoľkých hodín zabije. Prečo ľudia Karačaj vôbec vytvorili? Pritom sa na…

Odkiaľ pochádza pojem karanténa a pri akej príležitosti vznikol?

0 icon

Aby sme našli pôvod slova, musíme sa obzrieť späť až do polovice 14. storočia. V tom čase mor neslávne známy ako Čierna smrť brázdil Ázijský a Európsky kontinent. Ako tam vznikla karanténa? Čierna smrť zničila odhadom jednu tretinu európskej populácie počas rokov 1347-1350. Výsledok tohto moru spôsobil jedno z najvyšších úmrtí v dejinách ľudstva.…

Kamerun a jeho krásy očami cestovateľského fotografa

0 icon

Ziya Akturer je turecký cestovateľský fotograf, ktorý kombinuje umelecké postupy. V roku 2006 si po návšteve Filipín kúpil prvý profesionálny fotoaparát. Čoskoro si uvedomil, že cestovateľská fotografia je to, čomu chce venovať svoj život. O niekoľko rokov neskôr opustil hlavné zamestnanie, aby viac cestoval a spoznával svet objektívom svojho fotoaparátu. Inšpirujte sa jeho…

Tragédia tunelu smrti - 1. časť

0 icon

Tretieho marca roku 1944 sa obec Balvano v Apeninách na juhu talianska premenila v dejisko hrôzostrašnej tragédie. Deň predtým o šiestej večer vyrazil zo Salerna vlak č. 8017 so 47 vagónmi a pomaly ukrajoval kilometre zo svojej trasy. Teoreticky to bol čisto nákladný vlak, ale častokrát prevážal vojakov a taktiež húfy šmelinárov. V ten večer sa…

Malbork: Hromadné hroby - 1. časť

0 icon

Mesto Malbork v Poľsku bolo po stáročie známe pod nemeckým názvom Marienburg. Bolo to v podstate nemecké „koloniálne“ mesto a stovky rokov spadalo pod Prusko. Behom sovietskeho postupu v roku 1945 väčšina civilného obyvateľstva utiekla, ale asi 4 000 sa buď rozhodlo ostať, alebo nemohlo utiecť do bezpečia. V meste prebiehali urputné boje medzi nemeckými a sovietskymi…

Vo svete IT

Vedci zaznamenali obrovský záblesk od susednej hviezdy: Čo to znamená pre život na planéte Proxima b?

0 icon

Hviezda Proxima Centauri je najbližšou hviezdou pri Slnku, vo vzdialenosti približne 4 svetelné roky, píše portál Scitech Daily. Hviezda je pod pozorovaním vedcov, pretože okolo nej obieha planéta, ktorá je len o trošku väčšia, ako naša Zem. Nazýva sa Proxima b a nachádza sa v obývateľnej zóne okolo hviezdy. Keď…

WhatsApp: „Ak nepotvrdíte nové podmienky používania služby, tak vám účet neodstránime“. Kde je však háčik?

0 icon

15. máj sa nezastaviteľne blíži a spolu s príchodom tohto dátumu, používatelia služby WhatsApp musia potvrdiť nové podmienky používanie. Tie v mnohých prípadoch vzbudzujú vášne. Dôvodom je, že služba chce zbierať údaje, ktoré budú môcť byť následne spracovávané a využité napríklad na lepšie cielenie reklamy. Treba však dodať, že ide…

Lei Jun zo Xiaomi: „V Európe sme už číslo 2.“ Čínsky gigant predbehuje Apple a brúsi si zuby na Samsung!

0 icon

Nedávno spoločnosť Strategy Analtics zverejnila globálne štatistiky predaja smartfónov za prvý kvartál tohto roka. Dobrou správou je, že o smartfóny vzrástol záujem a trh sa viac menej dostal do starých koľají. Dáta rovnako odhalili, že s výnimkou spoločnosti Huawei, trh dobýjajú čínski výrobcovia smartfónov. Xiaomi sa stalo 3. najväčším globálnym…

Hodnota digitálneho zlata dosiahla historický míľnik. Presiahla hodnotu amerických dolárov v obehu

0 icon

Digitálne zlato, alebo digitálne meny sú v posledných mesiacoch horúcou témou. Dôvodom nie je len Bitcoin, ktorý je vo viacerých médiách „varený pečený“, ale aj rast ďalších mien na čele so známou menou Doge Coin, ktorá mimochodom vznikla z recesie. Najnovšie portál futurism.com upozorňuje na to, že sumárna hodnota digitálnych…

WhatsApp pracuje na kľúčovej funkcii pre webovú aplikáciu pre desktopy. Bezpochyby ju uvítate aj vy!

0 icon

Používatelia populárnej aplikácie WhatsApp a jej desktopovej chatovacej verzie, či už vo webovom prehliadači alebo priamo aplikácie WhatsApp Web, sa zrejme môžu tešiť na zásadné vylepšenie. Už v najbližšej dobe by sa totižto z týchto desktopových verzií mohla stať naozajstná chatovacia aplikácia bez nutnosti neustáleho prepojenia so smartfónom. Zásadné vylepšenie…

Armádny Magazín

Luboš Blaha: Naši osloboditelia si zaslúžia večnú vďaku a úctu! Video

0 icon

Slovensko, 10.máj 2021 (AM) – Slovenský poslanec Ľuboš Blaha vo svojom videu hovorí o úlohe Červenej armády pri oslobodení Slovenska:  

Izraelský analytik Kedmi povedal, aký osud čaká Bielorusko po nadchádzajúcej rezignácii Lukašenka

0 icon

Bielorusko, 10.máj 2021 (AM) – Bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi nezostáva veľa času na vedenie krajiny, uviedol bývalý šéf izraelskej služby „Nativ“ Jakov Kedmi.   Oficiálny Minsk čelil v auguste minulého roka novým problémom zahraničnej politiky. USA a európske krajiny, medzi ktorými boli zvlášť pobaltské pobaltské r

Silný prejav Vladimíra Putina počas oslavy Víťazstva. Video

0 icon

Rusko, 10.máj 2021 (AM) –  V nedeľu 9. mája sa v Moskve konala tradičná vojenská prehliadka na počesť 76. výročia Veľkého víťazstva. Spomienka na hrdinov, ktorí oslobodili svet od útlaku fašizmu počas Veľkej vlasteneckej vojny je dostupná vo video prenose. Pripájame prejav ruského prezidenta z tejto prehliadky:  

Ruská armáda prijala 19 nových modelov zariadení rádio-elektronického boja

0 icon

Rusko, 10.máj 2021 (AM) – Do výzbroje ruských ozbrojených síl postúpilo 19 nových modelov zariadení rádio-elektronického boja (REB) vrátane leteckých. Oznámil to v nedeľu 9. mája podpredseda vlády Ruskej federácie Jurij Borisov. „Spoločným úsilím ruského ministerstva obrany, vedeckými a obranno-priemyselnými komplexmi sa od roku 2015 vytvorili moderné rušiace

Okamura: Vyhladenie či oslobodenie? TOPka chybne porovnáva 68.rok s II. svetovou vojnou

0 icon

Česko, 9.máj 2021 (AM) – Na Klárove 8. 5. 2021 kládli vence pri príležitosti výročia konca druhej svetovej vojny v Európe. Akcie sa zúčastnil aj predseda českej SPD Tomio Okamura. Pýtali sme sa ho, čo sa to teraz zase deje okolo miesta, kde stál

Svetlo sveta

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali