Svätý Rupert na starej ruine založil mesto Salzburg

Salzburg 18. februára 2018 (HSP/Foto:HSP)

 

Večne požehnaná zostane pamiatka svätého Ruperta v srdciach bohabojných Rakúšanov a zvlášť obyvateľov Soľnohradských, lebo svätý je jedným z oných vyvolených nástrojov Božích, ktorými milosrdenstvo Božie celé národy zachránilo od záhuby večnej, a vieru, cnosť a mravnosť medzi nimi rozšírilo.  

Rupert pochádzal z kráľovského rodu Merovingov vo Francúzsku, túžil však od mladosti len po šľachtictve, akého dodáva nám náboženstvo a cnosť, i vyznačoval sa nábožnosťou a láskou k vedám božským, mŕtvením seba, dobročinnosťou oproti chudobným, čistotou panenskou a miernosťou. Pre tieto svoje cnosti stal sa okolo roku 596 biskupom vo Vormsi. Mnohí, premnohí ľudia dochádzavali k nemu, počúvať od neho učenie spásy, slová života večného.  Ako biskup mal však menovite čo činiť so vznešenými pánmi, ktorí miesto čo mali svietiť príkladom cnosti, hlboko boli zabredlí vo všelijakých neprávostiach. On neprestával dvíhať hlasu svojho a karhať život ich bezbožný. Oni však, miesto aby sa boli polepšili, zanevreli na svojho biskupa, začali ho prenasledovať a keď konečne ešte i s bludármi proti nemu sa spojili, prinútený bol svätý muž Vorms opustiť.

Práve vtedy panoval v Bavorsku vojvoda Theodo II. Theodo bol síce už od svätého Emerana vo viere kresťanskej vycvičený, ale nebol ešte pokrstený. Mnohí veľmoži bavorskí a mnoho ľudu pospolitého oddaný boli ešte modloslužbe. Theodo veľmi si prial, aby i jeho poddaní stali sa kresťanmi, ale bohužiaľ, nebolo naporúdzi kňaza kresťanského, ktorý by im bol mohol hlásať sväté Evanjelium. Tu dozvedel sa o nábožnom biskupovi Rupertovi. I vypravil k nemu mužov z prednej šľachty a dal ho pozvať, aby si nesťažoval prísť do Bavor, obrátiť ľud jeho na vieru kresťanskú. Rupert na to pozvanie hneď neodišiel, ale vyslal najprv do Bavor niekoľko duchovných, prezkúmať, je – li tam v srdciach dobrá, úrodná pôda ku prijatiu svätého Evanjelia. Až keď títo s dobrou zvesťou sa vrátili, vydal sa i sám na cestu do Rezná (Regensburgu). Ked k Reznú sa blížil, vyšiel mu Theodo s celým svojím dvorom v ústrety a čo najúctivejšie ho privítal. Sotva ocitol sa Rupert v Rezne, už i so všetkou horlivosťou dal sa rozsievať semeno učenia kresťanského. Pán Boh dal zdaru, a nezadlho obrátil na vieru kresťanskú mnohých veľmožov, sestru vojvodovu Regintrudu, pokrstil Theodu i celú jeho rodinu. Z Rezná vychádzal potom Rupert i do okolia, cestoval krížom-krážom po celej krajine, zapudzujúc neúnavne tmu nevery a povery. Uznávajúc, že biskup musí mať nejaké stále sídlo, aby ho mohol ľud vyhľadať, k nemu o poradu a poučenie si prichádzať, vystaval si najprv kostolík a malý príbytok u jazera Vallersee rečeného, kde stojí teraz mestečko Seekirchen. Za nejaký čas prišiel potom do hôr Soľnohradských, kde jedného dňa vkročil do krásneho širokého údolia, ktorým pretekala rieka. Na brehu tej rieky našiel zrúcaniny akýchsi stavísk. Boly to rumy niekdajšieho hradu Helfenburgského (Juvavium), čo ho Rimania vystavili, divokí však Herulovia zborili. Tu uzavrel Rupert zaraziť biskupský svoj prestol. Vojvoda Theodo vďačne mu daroval miesto i zem na široko-ďaleko okolo ležiacu. Rupert prichytil sa hneď s pomocou svojich kňazov a novoobrátených kresťanov do práce a postavil k úcte svňtého Petra krásny chrám a vedľa neho iné potrebné budovy pre seba a svojich.

Pomaly povstávali popri týchto budovách aj iné domy, a počet nových osadníkov množil sa natoľko, že o niekoľko málo rokov z rumov starej Juvavie povstalo nové mesto – dnešný Soľnohrad. Obyvateľstva ustavične pribývalo, Rupert mal získať Kristu ešte celé rozsiahle Bavorsko, ale nedostávalo sa mu pomocných kňazov. Vybral sa teda do vlasti svojej, do Francúzska, a odtiaľ doviedol si na pomoc dvanásť zvlášťe nábožných a učených kňazov.

S týmito dal sa teraz celý národ bavorský obracať na vieru kresťanskú. Vyjdúc s nimi, rozdelil ich po celej krajine. Kamkoľvek prišli a kázali, všade povstávali poznenáhla kresťanské obce, a Rupert im staval potom kostoly a ustanovoval u nich duchovných pastierov. V samom Soľnohrade založil veľký kláštor, v ktorom vychovávali sa budúci kňazi, a u Soľnohradu na jednom vršku dal vystavať kláštor pre reholnice svätého Benedikta, ktorým dal za predstavenú nábožnú svoju sestranicu Ehrentrudu. Kláštory tieto stoja až podnes.

Až do najpozdejšej staroby jako služobník najvernejší pracoval svätý Rupert vo vinici Pánovej. Konečne počal tušiť, že blíži sa mu posledná hodinka. Vzdor tomu predsa ešte raz prešiel celé rozsiahle svoje biskupstvo, napomínajúc obce všade k vernosti Pána Ježiša, a duchovenstvo k horlivému plneniu svätých povinností. Na Veľkú noc s pohnutlivou pobožnosťou slúžil naposledy omšu svätú a sám podal si najsvätejšiu potravu na cestu do večnosti. Vrátiac sa potom do príbytku svojho, uľahnul, dal si k sebe povolať svoje duchovenstvo, napomenul ho k zbožnosti a ustanoviac svätého Vitalisa za svojho nástupcu, s veselou tvárou odovzdal Bohu dušu svoju dňa 27. marca roku 628. U lôžka jeho smrteľného stála i zbožná sestranica jeho Ehrentruda. Vo svojom poslednom okamžení riekol jej:

„Modli sa za mňa, sestra milá, hodinka moja prichádza.“

Tonúc v slzách, vrhla sa Ehrentruda na kolená a prosila ho, aby v nebi za ňu orodoval, žeby i ju Pán Boh čím skôr za ním k sebe povolať ráčil. Rupert jej to prisľúbil, a hľa, krátkou dobou po jeho smrti počula Ehrentruda, práve keď za neho sa modlila, hlas, ktorý ju volal. O niekoľko dní i ona usnula sladko v Pánu a ctí sa tiež ako svätá.

Drahý čitateľ! Posledné slová umierajúceho svätého Ruperta boli:

„Sestra, modli sa, hodinka moja sa blíži!“

Svätý Rupert pripravoval sa na túto hodinku po celý svoj život, preto mohol zomreť s tvárou veselou. Chceš i ty tak zomreť? Ó isteže!  Kresťan umiera s pokorou a odovzdanosťou do vôle Božej.

„Hriechom prišla smrť na svet.“ (Rím. 5, 12.)

Boh ustanovil smrť ako pokutu za hriech pre celé pokolenie ľudské.

Smrť nám je svedectvom a dôkazom, ako prísne nakladá Boh s hriechom. Žiaden kresťan nežiada, aby Boh učinil s ním výnimku, lež jakmile sa smrť blíži, podrobuje sa vôli Božej. A práve z toho, že sa kresťan podrobí a zvolí, stane sa smrť preň skutkom dobrým, záslužným. Kresťan umiera s vďakou a skrúšenou ľútosťou. Ach, v živote pominulom toľko milosti, ale i toľko viny! Keď človek skonáva, je to vec celkom prirodená, že obzerá sa nazpät na celú tú cestu, ktorú od kolísky premeral. Z tej príčiny necháva Boh človeka obyčajne postonávať, aby, nemohúc už pracovať, nemohúc v noci spávať, majúc vo dne dosť času, mohol spytovať si svedomie a premýšľať, čo na svete vykonal. V tom rozjímaní sa presvedčí, že nekonečne mnoho dobrodení obdržal od Pána Boha, zato však že on Pána Boha nekonečne mnoho hriechami urazil. Preto každý, kto nie je zatvrdilec, zomiera s vďaky činením a s vďačnou skrúšenosťou i ľútosťou. Kresťan, prv než rozlúči sa s týmto svetom, svedomite obstará dom svoj a všetko uvedie si do poriadku. Kristus Pán ešte na kríži postaral sa o Matku svoju, zveriac ju svätému Jánovi. Keď kráľ Hiskias zomieral, vzkázal mu Boh ústami proroka Izaiáša:

„Obstaraj dom svoj, lebo umrieš.“

To má každý kresťan zavčasu učiniť, aby mal pred smrťou všetko v poriadku.

Najlepšie je spraviť závet (testament), dokiaľ je človek ešte zdravý a môže si všetko dobre rozvážiť a pokojne rozmysleť, lebo nikto nevie kde, kedy a ako zomrie. Kresťan umiera posilnený svätými sviatosťami.

„Kto je telo moje a pije krv moju, má život večný.“ (Ján 6.)

Kto by sa nechcel dať zaopatriť svätými sviatosťami, ten by nemal viery, nádeje a lásky k Pánu Ježišovi, ktorý vo Sviatosti oltárnej chce prísť k človeku a dať mu život večný. Taký človek podobá sa tomu lotrovi na ľavici, ktorý od Ježiša pomoci ani pre dušu svoju nechcel, a preto i tak zomre, ako ten lotor. Kňaz, ktorý prichádza k nemocnému so svätými sviatosťami, prichádza v mene a na rozkaz Pána Ježiša, kto teda o kňazovi nechce ani počuť, ten práve tým činom prejavuje, jak strašne to vyzerá s dušou jeho, že vtedy vlastne vyhybá samému Spasiteľovi a ho nemiluje, ako i zlí duchovia štítili sa Krista Pána. Kto sa síce nezdráha dať sa zaopatriť, ale s tým len odkladá, ten je veľmi vlažný, a o týchto hovorí Pán, že ich vypľuje. Čím skôr sa dá nemocný zaopatriť, tým istejšia pomoc. Prečože hneď posielame pre lekára? Len, aby nebolo pozde. Kto dlho leží, nech sa dá častejšie zaopatriť. Kresťan umiera, odovzdávajúc ducha svojho do rúk tomu, od ktorého bol ho prijal. (Luk. 23, 46.) Pán Ježiš na kríži volal:

„Otče, do rúk tvojich porúčam ducha svojho!“

A svätý Štefan riekol:

„Pane Ježišu, prijmi ducha môjho!“

Tak má každý kresťan hovoriť, alebo aspoň myslieť, keď umiera.

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Bill Gates a Melinda French Gates ukončili rozvodové konanie

0 icon

Seattle 3. augusta 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Elaine Thompson)   Bill Gates a Melinda French Gates ukončili rozvodové konanie. Spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft a jeho manželka v máji oznámili, že sa rozhodli ukončiť svoje 27-ročné manželstvo a v pondelok sudca vyššieho súdu okresu King podpísal rozhodnutie o rozvode Denník The New York Times uvádza,…

Fico šokuje, SMER dostal opäť na výslnie: Posledný prieskum preferencií ukázal, že sa oplatí ísť proti prúdu totality

0 icon

Bratislava 3. augusta 2021 (HSP/Foto:HSP)   Upozornenie: Pretože prieskumy agentúr sa pri posledných parlamentných voľbách od skutočných výsledkov značne líšili, k výsledkom aktuálnych prieskumov pristupujte s použitím kritického myslenia Prieskum volebných preferencií agentúry Vox politico priniesol zaujímavé výsledky Ukázalo sa, že konzervatívnejší prístup v témach, ktoré v súčasnosti gniavia spoločnosť prináša prvé…

V ČR po konflikte s mestskou políciou zomrel 24-ročný muž

0 icon

Bratislava 3. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Bohdan Kopčák)   Českí kriminalisti preverujú okolnosti smrti mladého muža, ktorý zomrel po zákroku strážnikov mestskej polície. Ako informuje spravodajský portál TN.cz, prípad sa stal v nedeľu v Březnici na Příbramsku Dvadsaťštyriročný muž skonal o deň neskôr v nemocnici a kriminalisti Územného odboru v Příbrame incident…

Najvyšší súd zamietol sťažnosť obvineného Petra Kubu, zadržaného v rámci akcie Dobytkár

0 icon

Bratislava 3. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Senát 1T Najvyššieho súdu SR (NS SR) na dnešnom neverejnom zasadnutí zamietol sťažnosť obvineného podnikateľa Petra K. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu zo 16. júla, ktorým zamietli jeho žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa NS…

Johnson vyjadril podporu Cichanovskej a Bielorusku

0 icon

Londýn 3. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Dan Kitwood/Pool via AP)   Britský premiér Boris Johnson v utorok v Londýne vyjadril podporu bieloruskej opozičnej političke Sviatlane Cichanovskej a jej krajine "Bola to pre mňa veľká česť privítať dnes na Downing Street veľmi odvážnu Cichanovskú," napísal Johnson na Twitteri. Spojené kráľovstvo podľa Johnsonových slov…

Škótsko 9. augusta zruší takmer všetky reštrikcie

0 icon

Bratislava 3. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Jeff J Mitchell/PA via AP)   Takmer všetky zostávajúce reštrikcie zamerané proti šíreniu ochorenia COVID-19 v Škótsku zrušia od 9. augusta. Potvrdila to škótska prvá ministerka Nicola Sturgeonová Sociálny odstup sa nebude musieť dodržiavať vo väčšine prostredí, čo znamená, že sa zvýši využívanie kapacity pubov a…

V Nemecku strana Zelených chce splniť ciele parížskej klimatickej dohody

0 icon

Berlín 3. augusta 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Annegret Hilse/Pool via AP)   Necelé dva mesiace pred parlamentnými voľbami v Nemecku zverejnila v utorok strana Zelených desaťbodový plán, ktorý sa zameriava na splnenie cieľov parížskej klimatickej dohody Medzi navrhovanými opatreniami je vytvorenie nového ministerstva pre klímu. To by dostalo právomoc vetovať rozhodnutia vlády, pokiaľ…

Čaputová vysvetľuje, prečo skončí pápež práve na Luníku IX: Sú za tým biskupi a Vatikán, Andrej Danko nehovorí pravdu

0 icon

Bratislava 3. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko opakovane podsúva verejnosti nepravdivé informácie týkajúce sa návštevy pápeža Františka na Slovensku. Uviedla to Kancelária prezidenta SR, ktorá sa ohradila voči jeho zavádzajúcim vyjadreniam Stanovisko kancelárie prezidenta poskytol hovorca prezidentky Zuzany Čaputovej Martin Strižinec. Danko uverejnil…

V Nemecku obnova oblastí zničených povodňami môže stáť viac ako 6 miliárd eur

0 icon

Düsseldorf 3. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Marius Becker/DPA via AP, Pool)   Náprava škôd spôsobených júlovými povodňami v nemeckých spolkových krajinách Porýnie-Falcko a Severné Porýnie-Vestfálsko môže stáť viac ako šesť miliárd eur. Oznámil to v utorok nemecký minister financií Olaf Scholz, informovala agentúra DPA "Všetkým chceme pomôcť pri obnove, náhrade škôd –…

Väčšina materských škôl by potrebovala na úspešné zvládnutie dištančného vzdelávania jasné a zrozumiteľné pravidlá

0 icon

Bratislava 3. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Takmer 73 percent riaditeľov materských škôl by potrebovalo na úspešné zvládnutie dištančného vzdelávania jasné a zrozumiteľné pravidlá. Vyplýva to z prieskumu Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI), v ktorom oslovili riaditeľov 154 materských škôl Viac ako 70 percent uviedlo, že by potrebovalo aj doplnenie materiálno-technických…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Je segregácia spásou pre nás neočkovaných ?

0icon

Ďalší dôležitý detail v téme „pandémie“ je v MSM ponechaný takmer bez povšimnutia. Ide o správy, že očkovaní sa stali zdrojom infekcie pre neočkovaných. Publikácia č. 1 Čoraz viac žien sa po očkovaní proti koronavírusu sťažuje na silné krvácanie. "... Americký profesor vykonal online prieskum ... a spôsobil lavínu: nespočetné…

Erik Majercak

Celý Covid je bublina. Návod, ktorý vás presvedčí na vlastnej koži za pár šupov

0icon

Ak jeden meter je jedným metrom zmeraným jedným dĺžkovým meradlom, tak by mal byť zmeraný ako jeden meter aj druhým dĺžkovým meradlom aj tretím aj štvrtým. Ak niečo nesedí, tak je chybné meradlo, alebo daná dĺžka nie je jeden meter Súhlasiť budete asi aj s tým, že keď má niekto Covid,…

Pavel Jacz

Najväčšiu radosť z očkovacej lotérie budú mať určite zaočkovaní gambleri.

0icon

Obchod so zdravím človeka je tou najpodlejšou dovolenou činnosťou v dnešnom svete a najmä v dnešnom ziskovom kapitalistickom systéme: „Oklamať a zarobiť!“ Farmakologické firmy sa tohto špinoochodu maximálne zhostili a vďaka najpresvedčivejším reklamám a ľuďom, ktorí naletia, si prehadzujú vidlami peniaze. Presviedčajú ľudí, že im správne nefunguje žiadny orgán v…

Pavol Lazar

Budú mať nezaočkovaní voliči ešte volebné právo?

0icon

BUDÚ MAŤ NEZAOČKOVANÍ VOLIČI EŠTE VOLEBNÉ PRÁVO? 👉 Znie to ako vtip, či pokus o vybičovanie napätia a rozhorčenia polarizovanej spoločnosti očkovaním a iných súvislostí s infekciou COVID-19. Poďme sa však na to pozrieť bližšie, či je možné považovať takúto hrozbu za rýdzu utópiu. 👉 V súvislosti s novelou zákona…

Viliam Oberhauser

Rozlúčka s Júliusom Binderom, jednou z najväčších osobností Slovenska

0icon

V utorok 3.augusta o 11,45 hodine v Bratislavskom krematóriu bude rozlúčka s Júliusom Binderom, Rytierom rádu sv. Gregora Veľkého. Hoci smútime vieme, že Slovensko vo večnosti získava ďalšieho patróna, ktorý tak ako tu na zemi bude slúžiť Bohu a národu. S Julkom Binderom som sa prvý raz stretol niekedy na jar roku 1990 v sídle Kresťanského demokratického…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Admirál Canaris ako dvojitý agent? 3. časť

0 icon

Ak by Gibraltár padol, malo by to katastrofálne následky pre Britániu. Mocnosti Osy by ovládli Stredomorie a Británia by nedokázala ubrániť Maltu alebo Egypt. Zásobovanie Rommelovho vojska by bolo jednoduchšie a celý Blízky východ by padol do rúk Nemcom alebo by ho aspoň ovládali. Vitajte pri pokračovaní článku o rozporuplnej osobnosti admirála…

TOP10+: Fakty o parfumoch, ktoré prekvapia každého milovníka vôní

0 icon

Ľudstvo obľubuje pekné vône od nepamäti. Môžeš ich dostať priamo z prírody - z kvetov a iných materiálov, no časom sa začali vyrábať zmesi vôní, ktoré sa v prírode nenájdu. Čo je na parfumoch také očarujúce? Parfum je vlastne roztok vonných syntetických alebo prírodných látok a ich kombinácií. Slovo parfum v užšom…

TOP10 vecí, o ktorých ste nevedeli, že sa dajú tiež recyklovať

0 icon

Všetci vieme, že by sme mali recyklovať plastové fľaše, papier, kartóny, kovy, sklo, plastové vrecká a ďalšie veci. Existuje však veľa vecí, o ktorých ste pravdepodobne ani netušili, že by sa mohli recyklovať, vrátane niektorých potrieb pre domácnosť a odevy, ktoré už nepotrebujete. Bežecké topánky Po určitom počte nabehaných kilometrov sa obuv opotrebuje…

Bežné jedlá, ktoré môžu uškodiť tvojmu domácemu miláčikovi

0 icon

Považujeme našich domácich miláčikov za členov rodiny, ale nemôžeme zabudnúť, že ich telá sú iné ako naše a potrebujú inú škálu živín. Skutočná otázka však znie: pomáhame alebo ubližujeme našim obľúbeným našuchoreným miláčikom, keď im dávame naše jedlá? 1. Jedlá pre domáce zvieratá, ktoré sa neodporúčajú pre tento dr

10+ zvierat, ktoré nedokážu ukrývať svoje emócie

0 icon

Myslíš si, že sa zvieratá nedokážu vyjadrovať svoje pocity? Ak veríš evolučnej teórii Charlesa Darwina, potom áno, zvieratá majú emócie a majú schopnosť vyjadriť ich. Darwin dokonca tvrdil, že ľudské emócie vznikli na základe podobného mechanizmu, ako ten, ktorý viedol k existencii emócií u zvierat. A aby si si nemyslel, že hovoríme (píšeme)…

Armádny Magazín

Šéf ruskej rozviedky Sergej Naryškin: Bellingcat je plný bývalých špiónov

0 icon

Rusko, 3.August 2021 (AM) – Šéf ruskej rozviedky (SVR) Sergej Naryškin obvinil investigatívny portál Bellingcat z toho, že pre neho pracujú bývalí spravodajcovia západných krajín. Cieľom tohto projektu je podľa neho vyvíjať tlak na štáty a konkrétne osoby.   Hoci sa Bellingcat tvári ako nezávislý

USA eskalujú napätie. Admirál zabudol na mapu a obvinil Rusko z provokácií v Čiernom mori

0 icon

Rusko, 3.August 2021 (AM) –  Admirál Robert Burke, veliteľ amerického námorníctva v Európe a Afrike, obvinil Rusko z provokácií v Čiernom mori. Podľa neho Moskva robí všetko pre to, aby Spojené štáty zasiahli ruské sily v oblasti Čierneho mora. Washington sa takto pokúša presunúť

Bývalý šéf CIA predpovedá budúcnosť Afganistanu po odchode USA: "Bude to len horšie"

0 icon

Afganistan, 3.August 2021 (AM) – Bývalý šéf CIA David Petraeus vysvetlil, čo čaká Afganistan po stiahnutí armády z USA. Je presvedčený, že situácia v krajine sa „len zhorší“. Petraeus poznamenal, že krajinu čaká nová „krvavá občianska vojna“.   Bývalý šéf CIA David Petraeus pre Times povedal, ako vidí budúcnosť Afganistanu po st

Viete, že 1. svetová vojna sa teoreticky rozpútala kvôli jednej Srbmi nesplnenej podmienke? a ďalšie zaujímavosti...

0 icon

Slovensko, 3.August 2021 (AM) – Takže, viete, že...? ...rýdzo teoreticky sa dalo 1. sv. vojne akože vyhnúť? Dňa 28. 6. 1914 bol v hlavnom meste Bosny a Hercegoviny spáchaný atentát na Františka Ferdinanda d'Este, arcivojvodu a následníka rakúsko-uhorského trónu. O necelý mesiac na to 23. 7. 1914 Rakúsko-Uhorsko predkla

Izraelský expert Kedmi: Nová stíhačka Su-75 dokazuje, že Rusko obnovilo svoj letecký priemysel

0 icon

Rusko, 3.August 2021 (AM) – Predstavenie nového lietadla piatej generácie Su-75 ukazuje, že Rusku sa podarilo obnoviť svoj zničený letecký priemysel, povedal na kanáli ITON bývalý šéf izraelskej špeciálnej služby „Nativ“ Jakov Kedmi.  

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali