Svätý Longinus, vojak a mučeník, prebodol Ježišov bok, aby napokon s radosťou za neho umrel

Rím 26. novembra 2017 (HSP/Foto: HSP)

 

Nekonečnej láske božského vykupiteľa nebolo dosť na tom, že za nás na kríži zomrel, on chcel, aby ešte i najsvätejšie jeho srdce, sídlo najdokonalejšej lásky prebodnuté a otvorené bolo. Takto to predpovedali od prastarých časov proroci. Najláskavejší  Spasiteľ chcel nám týmto dať na vedomie, že jeho srdce každému, ktokoľvek v láske a ľútosti k nemu prichádza, je otvorené, a že všetci utrápení, potechy zbavení nájsť môžu v ňom útulok ku potešeniu.

Na snímke svätý Longinus

Svätý Ján evanjelista, opisujúc prebolestnú smrť Spasiteľovu, hovorí doslovne:

„Jeden zo žoldnierov kopijou otvoril mu bok a hneď vyšla krv i voda.“

Žoldnier, alebo vojak tento menoval sa podľa ústneho podania Longinus. Spisovatelia, ktorí nám opísané životy učeníkov a svätých Božích zanechali, tvrdia, že sa Longinus narodil v Cesarei, že bol poddôstojníkom  v rímskom vojsku a k tomu i vyzvedačom Piláta, ktorému všetko donášal, čokoľvek sa prihodilo v Jeruzaleme a v okolí. Bol on muž spoľahlivý v službe, ale boľavých očí za čo sa mu posmievali neraz jeho druhovia. Bol prítomný pri odsúdení Ježiša Krista, ľutoval ho a držal spolu s Pilátom za nevinného. Ale keď Spasiteľ vzdor svojej nevinnosti na smrť bol odsúdený, musel Longin celý vojenský sprievod viesť, a na hore Kalvárii stáť na stráži u kríža. Trpezlivo znášané muky Ukrižovaného, zatmenie slnca a nastalé zemetrasenie mohutný dojem učinili na neho. A vieme, že keď božský Vykupiteľ ducha svojho vydal, pohanský stotník, silou zázrakov premožený, zvolal:

„Veru to Syn Boží bol!“ a preto zdráhajúc sa ďalej slúžiť nepriateľom Kristovým, zosadol s koňa, odložil kopiju a podal ju Longinovi. Tento ani nepomysliac čo robí, keď videl katov lámať železnými drúkmi kosti obom lotrom, otvoril držanou v ruke kopijou ľavý bok Spasiteľovi, a sotva že kopiju vytiahol z rany, počala z nej valiť sa krv i voda. V tomto okamihu bol Longin osvietený svetlom milosti, a uznal Ježiša Krista za pravého. V rozpakoch však išiel rovno k Pilátovi rozložiť mu, čo sa prihodilo. Od Piláta išiel strážiť hrob Ježiša Krista, a ostal tam, kým tretieho dňa Anjel veľký kameň z hrobu neodvalil. I videl Spasiteľa slávne z mŕtvych vstať. Na to hlboko pohnutý oznámil Pilátovi, čo sa u hrobu stalo. Pilát, vidiac Longina tak náramne pohnutého, napomenul ho, aby mlčal lebo ináč že vystaví sa hnevu i prenasledovaniu židovského kňazstva. Longin však nemohol ďalej odolať moci uzrených zázrakov, vyhľadal v Jeruzaleme svätých apoštolov a spolu ešte s dvoma vojakmi, ktorí tiež prítomní boli pri ukrižovaní Ježiša Krista, dal sa vyučiť vo viere kresťanskej. Po zoslaní Ducha svätého obdržal svätý krst. Na to sa odobral i s dvoma druhmi domov do svojej vlasti a rozprával všade bez ostychu, ako Ježiša Krista na vlastné oči z mŕtvych vstať videl, a že tento je pravý Vykupiteľ sveta. Na jeho reči obrátili sa mnohí na vieru kresťanskú. Toto sa dostalo konečne i židovským kňazom k ušiam, ktorí bojac sa očitého svedka tejto udalosti, ktorú oni všemožne tajili, obžalovali Longina u rímskej vrchnosti, že vraj potajomne uskočil z vojska a teraz ľud proti vrchnostiam búri. Pohanský súd odsúdili Longina následkom tejto obžaloby na smrť a aby ortieľ na ňom i splnený byť mohol, vyslaní boli vojaci lapiť ho.

Dozvediac sa Longin božským vnuknutím, že sa mu blíži hodina mučeníckej smrti, vybral sa v ústrety vyslaným na neho vojakom a pýtal sa ich, koho hľadajú? Odpovedali, že Longina, riekol: „Poďte so mnou, ukážem vám ho.“

I zaviedol ich k sebe domov a hostil ich štedro celé tri dni. Medzi tím vystrojil poslov k svojim dvom druhom, dajúc im odkázať, aby prišli k nemu a podstúpili spolu s ním smrť mučenícku za Krista. Keď títo skutočne prišli a osvedčili sa byť hotovými zomrieť s ním, predstúpil Longin pred svojich hosťov a riekol:

„Ja som Longin, ktorého hľadáte, splňte na mne vaše rozkazy.“

Uslyšiac vojaci túto reč, zarmútili sa veľmi, lebo ťažko padlo, pripraviť teraz ukrutne o život svojho štedrého hostiteľa. Tu sa Longin obliekol vo sviatočné rúcho a riekol hlasom pozdvihnutým:

„Koľké to šťastie, môcť sa dostať k nevinnej ľalii ktorá na dreve kríža uvädla, môcť sa stať účastným tej milosti a lásky, ktorá na kríži prisľúbila rajské radosti obrátenému lotrovi a môcť brať podiel na sláve toho, ktorý tak oslávený z hrobu povstal. Vyplňte vy vaše rozkazy, lepšie sa mi za pohostinstvo odslúžiť nemôžete.“

Vojaci, ktorí si svätého veľmi zamilovali, zdráhali sa zbaviť ho života. Ale Longin svoju ochotnosť neustále osvedčoval a pritom sa i báli, že ak daný im rozkaz neslnia, ťažkému trestu neujdú, odhodlali sa konečne svätého vyznávača usmrtiť. Longin teda, plný radosti, obliekol sa do bieleho rúcha, pomodlil sa, pobozkal druhov, napomenul ich k vytrvalosti a s veselou mysľou podložil hlavu k smrteľnej rane.

Na snímke Longinus počas ukrižovania Ježiša Krista

Uťatú hlavu mučeníkovu vztýčili vojaci na oštep a doniesli ju do Jeruzalemu na znak splneného rozkazu. Židia takto upokojení hodili ju do mláky, kde za dlhý čas ležala neporušená. Žila však toho času istá chudobná a slepá vdova. Opustená svetom zaumienila si, ponavštevovať miesta, kde Spasiteľ trpel, aby hľadala tam potešenia a posilnenia. Mala jedinkého syna, ktorý ju na tejto ceste prevádzal. Tento jej však úbohej cestou zomrel. Zronená zármutkom a materinskou bolesťou celá skrčená usnula. Tu sa jej, ako to hovorí podanie, sv. Longin v snách zjavil, tešil ju, rozpovedal jej svoje umučenie, a poučil ju, že sa teraz na odmenu v nebi nachodí. Napokon ju  napomenul, aby vyhľadala a s úctou pochovala jeho hlavu a ukázal jej vo snoch i miesto kam ju pred časom Židia hodili. Ako náhle sa vdova zobudila, celá potešená prosila dobrých ľudí, aby ju zaviedli na miesto, ktoré jej mučeník označil. Tu potom hľadala, a skutočne i našla hlavu celkom neporušenú. A ako sa jej dotkla, prehliadla ihneď na obe oči. Všetci ktorí tento zázrak videli, chválili a zvelebovali Boha, ktorý takto oslavuje verných sluhov svojich. Kopija ktorou prebodol Longin bok Vykupiteľov, prechováva sa v Ríme v Chráme vatikánskom.

Úcta najsvätejšieho srdca Ježiša Krista nie je nič iného, než útla rozpomienka a vrúcne i vďačné rozjímanie o nekonečnej dobrote a láske božského vykupiteľa. Lebo veď srdce je sídlo a prameň lásky a všetkého zmilovania.  Všetky milosti, ktoré nabývame svätými sviatosťami, ktorých stávame sa účastní modlitbami a požehnaním cirkvi, z tohto prameňa vyvierajú, lebo pôvod svoj berú v nekonečnej Láske Vykupiteľovej. Tento prameň, studnica otvorená bola na hore kopijou svätého Longina.

Svätý otcovia, menovite svätý Augustín, vykladajúc slová svätého evanjelistu, že, jeden zo žoldnierov otvoril bok Ježišov kopijou, trefne upozorňujú na to, že evanjelista nepraví:

„prebodol, alebo preklal, lež otvoril, učia, že nám týmto činom poistený bol prístup k duševnému životu, lebo nám odtiaľ prúdia svätých sviatostí, bez ktorých nie je pravého  života. V tomto zmysle je teda pobožnosť k najsvätejšiemu Srdcu Pána Ježiša Krista najčistejšiemu to prameňu lásky a všetkých milostí, tak stará, ako sama kresťanská viera. Svätí a vyvolení Boží vykonávali skutkom túto pobožnosť po všetky časy. Celou však cirkvou a slávnostným spôsobom počala sa ona rozširovať až  od troch o storočí.

Príčinu k tomu zadala nasledujúca udalosť. V jednom kláštore vo Francúzsku žila istá veľmi pobožná panna, menom Margareta Alacoque (Alakok). Táto chovala sa s nevýslovnou pobožnosťou k najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Keď raz pobožnosti pohrúžená pred oltárom kľačala, zjavil sa jej božský Vykupiteľ, ukázal jej svoje božské Srdce, vôkol plameňom ožiarené, priehľadné ako krištáľ, a skvejúce sa ako slnko. Otvorenú ranu bolo dokonale vidieť. Bola ona obložená tŕňovou korunou, nad ňou postavený kríž .

„Hľa“, pravil Spasiteľ ku panne, „pohliadni sem na toto Srdce, ktoré tak milovalo všetkých ľudí, že sa strávilo za nich, aby im ukázalo lásku svoju. Miesto vďaky však mnohí sú proti mne nevďační, pohŕdajú mnou, a zneucťujú ma vo sviatosti lásky.“

Pod oktávou Božieho Tela poznove zjavil sa Vykupiteľ panne, znova ukázal jej svoje Srdce a rozkázal jej starať sa o to, aby vždy v piatok po oktáve Božieho Tela zvláštna slávnosť k úcte jeho Srdca slávená bola. Spolu jej oznámil, že všetci, ktorí ctia jeho najsvätejšie Srdce, účastní budú všetkých jeho milostí. Margareta zdelila udalosť túto svojmu spovedníkovi. Za krátky čas dozvedeli sa o tom biskupi a nariadili prísne vyšetrovanie. Lebo však pravdivosť udalosti zázrakom bola potvrdená, stalo sa, že pobožnosť k najsvätejšiemu Srdcu Ježiša Krista za krátku dobu rozšírila sa po celej cirkvi. Nesčíselné sú milosti, ktorých účastnými stávajú sa zvlášť tí, ktorí zapísaní sú do bratstva najsvätejšieho Srdca Ježiša Krista. Pristúp preto i ty, duša kresťanská, do tohto bratstva, i tvoje srdce chce milovať, i ty chceš srdce, ktoré by si milovať mohol. Ktoré však srdce je lásky tvojej hodnejšie, než najkrásnejšie, najčistejšie, najláskavejšie Srdce Ježišovo, ktoré ťa nekonečne miluje a plné je zmilovania!

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Rodičovský príspevok a prídavok na dieťa sa majú od januára zvýšiť

0 icon

Bratislava 19. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/DPA-Monika Skolimowska)   Suma rodičovského príspevku sa má od 1. januára budúceho roka zvýšiť. Pre rodičov, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali a mali nárok na materskú dávku, pôjde o nárast zo súčasných 370 eur na 378,10 eura Pre rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali…

V Ženeve sa začali rokovania líbyjských vojenských predstaviteľov

0 icon

Ženeva 19. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Russian Foreign Ministry Press Service)   V Ženeve sa v pondelok začali rokovania vojenských predstaviteľov znepriatelených strán konfliktu v Líbyi, ktorých sprostredkovateľom je OSN. Informáciu priniesla v pondelok agentúra AP Ide už o štvrté kolo takýchto rokovaní. Šéfka Podpornej misie OSN v Líbyi Stephanie Williamsová dúfa,…

Zotavovaniu eurozóny podľa šéfky Európskej centrálnej banky hrozí spomalenie pre druhú vlnu pandémie

0 icon

Frankfurt 19. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Probst)   Zotavovaniu ekonomiky eurozóny z pandémie koronavírusu hrozí spomalenie v dôsledku druhej vlny infekcií, uviedla šéfka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová "Druhá vlna pandémie v Európe, predovšetkým vo Francúzsku, a z toho vyplývajúce nové obmedzenia zvyšujú neistotu a negatívne vplývajú na zotavovanie," uviedla šéfka…

Kardinál Sako: Vianoce by mali byť oficiálnymi sviatkami v Iraku

0 icon

Irak 19. októbra 2020 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)   Chaldejský patriarcha, kardinál Louis Raphaël Sako by bol rád, keby Vianoce boli oficiálnymi sviatkami v Iraku. Žiadosť v tejto súvislosti predložila hlava chaldejsko-katolíckej cirkvi počas stretnutia s irackým prezidentom Barhamom Sálihom Hlavnou témou rozhovorov patriarchu s prezidentom bola situácia kresťanov v Iraku.…

Stanovisko KDH k návrhu celoplošného testovania

0 icon

Bratislava 19. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   KDH si uvedomuje, že aktuálny stav v súvislosti s Covid-19 na Slovensku je veľmi vážny a vyžaduje si efektívne a zodpovedné riešenie. Ohlásené celoplošné testovanie populácie vnímame ako snahu vlády vyhnúť sa tragickým následkom z hľadiska ochrany zdravia, života i ekonomiky, avšak pre jeho…

Násilie ohrozuje mierový proces v Afganistane, varoval americký vyslanec

0 icon

Kábul 19. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Rahmat Gu)   Osobitný vyslanec USA pre Afganistan v pondelok upozornil na "znepokojujúco vysokú" úroveň násilia v krajine, ktorá podľa neho ohrozuje prebiehajúce mierové rokovania medzi afganskou vládou a Talibanom. Informovala o tom agentúra AP Americký vyslanec Zalmay Khalilzad vyslovil znepokojenie po tom, čo sa obnovili…

Kotlebovci odmietajú celoplošné testovanie

0 icon

Bratislava 19. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) odmieta „plošné testovanie“. Odmietajú tiež, aby vláda obyvateľstvo „podprahovo zastrašovala nasadením armády“. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol predseda strany Marian Kotleba. Reagoval tak na to, že vláda na mimoriadnom rokovaní v nedeľu 18.…

Na svete už potvrdili viac ako 40 miliónov prípadov

0 icon

Londýn 19. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom na svete presiahol 40 miliónov. Podľa Johns Hopkins University, ktorá zhromažďuje údaje z celého sveta, sa tak stalo v pondelok ráno V dôsledku ochorenia COVID-19 zomrelo už viac ako 1,1 milióna ľudí. Skutočné celosvetové počty prípadov COVID-19 sú…

Štartuje národný projekt KORONA TE MEREL /Porazíme koronu/

0 icon

Bratislava 19. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje schválilo ďalší národný projekt KORONA TE MEREL zameraný na zmiernenie dopadov ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách Jeho prijímateľom je štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny. Projektové aktivity budú…

Opatrenia jednotlivých štátov proti koronavírusu

0 icon

Bratislava 19. októbra 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Mauro Scrobogna, Czarek Sokolowski, SITA/AP-Olivier Matthys)   Taliansko sprísňuje obmedzenia Taliansko sprísňuje obmedzenia zamerané proti šíreniu nového koronavírusu. Sériu opatrení v nedeľu večer predstavil premiér Giuseppe Conte s tým, že sú potrebné, aby sa krajina "vyhla ďalšiemu lockdownu", ktorý by mohol vážne uškodiť jej ekonomike.…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Padne Matovič ešte pred všetkými svätými, alebo až po nich?

0icon

Priatelia, počuli ste? Náš „vodca“ sa vyjadril jasne: keď sa celoplošne testovanie na covid-19 nepodarí, odstúpi, padne. Takže do pádu „vodcu“, ak si zase sám nenapľuje do očí, ostáva už len niekoľko dní, lebo taký kolosálny útok proti ľudskej slobode by sa zrejme vydaril iba v Severnej Kórei, kde nemajú ani…

Štefan Paulov

Čo mi vŕta v hlave, alebo Matovičov lock-down.

0icon

  Pozrime sa podrobnejšie na čísla, ktorými nás médiá ohurujú. Na oficiálnej stránke korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku som si vyhľadal oficiálne čísla, aktualizované 17.10.2020: Počet všetkých vykonaných testov: 606 149 Pozitívne testovaní ľudia: 28 268 Počet vyliečených pacientov: 7 297 Počet úmrtí: 82 Počet hospitalizovaných: 614 Hospita

Roman Huťa

Zbavme ho funkcie, alebo svojprávnosti.

0icon

Jeden despotický sociopatický magor tu nebude terorizovať celý národ, aby sme všetci tancovali, ako on píska. Nech dodržiava zákony a ústavu, alebo ho okamžite zbavme funkcie, alebo svojprávnosti, a pošlime ho tam kde patrí. Do ústavu, alebo do basy.

Viktor Pondělík

I bez dezinfekce jsme namydlení

0icon

Když se člověk podívá na dnešní českou situaci, nemohou se ho nezmocňovat pochyby nad tím, zda jde vůbec v případě lidu a vlády o příslušníky jednoho a téhož státu. Protože se počínání si vládnoucích politiků a prostých lidí rozchází více než extrémně. I nezasvěcení už dne vědí, jak zběsile dokáže česká…

Gustáv Murín

Čo po korona-panike?

0icon

V záplave nedomyslených likvidačných „opatrení“ a na hrane občianskeho vzdoru sme už pomaly zabudli, že sme tu mali len nedávno iný idiotský nápad Globalizačnej kliky. Symbolicky bola ich vývesným štítom duševne nekompletná Grétka a šíriacemu sa greténizmu sme unikli len vďaka korone! Grétka upadá do zabudnutia, ale ešte nedávno klima-aktivisti demonštrovali pred…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Prečo hranolky chutia tak zle, keď už sú studené?

0 icon

Hranolky rozhodne nie sú pre naše telo a trávenie najzdravšie, no raz za čas padne dobre aj zhrešiť. Tenké, chrumkavé a dozlatista upražené – presne také patria k najobľúbenejším pokrmom nielen medzi deťmi na celom svete. Hranolky patria podľa prieskumov k najobľúbenejším prílohám na všetkých kontinentoch. Hodia sa k mäsu,…

Prečo hory nerastú navždy? Vyrastie niečo vyššie ako Mount Everest?

0 icon

Predstav si svet, v ktorom hory vyrastajú tak vysoko, že sa prehrabávajú vo vyšších vrstvách atmosféry a vytvárajú pre pilotov skalné bludisko pri navigácii. Možno takýto svet existuje niekde v ďalekých končinách vesmíru. Ale na Zemi nemôžu hory vyrásť oveľa vyššie ako Mount Everest , ktorý sa rozprestiera na 8 840 metroch nad…

Smrť Roberta Calviho – Božieho bankára a nové skutočnosti (1. časť)

0 icon

V minulosti sme písali o tomto viac než zaujímavom bankárovi, ktorý sa obesil pod mostom Blackfriars Bridge v Londýne. Teda aspoň to naznačovali prvotné oficiálne verzie. Na svetlo sveta však začali vychádzať znepokojujúce dôkazy. Ukázalo sa totiž, že Calvi sa nezaplietol len s najväčšou talianskou súkromnou bankou a tá s…

Lietajúce taniere a mimozemšťania (1. časť)

0 icon

O existencii mimozemských foriem života špekulovali už v devätnástom storočí spisovatelia ako napríklad Jules Verne. Avšak už v druhej polovici minulého storočia sa existencia mimozemšťanov stala rozšíreným presvedčením. Zostáva však niekoľko otázok: Existujú? Precestovali milióny svetelných rokov, aby nás navštívili? Prišli náhodne alebo o nás vedeli vopred? A utajujú svetové…

Ilumináti – základný kameň konšpiračných teórií (1. časť)

0 icon

Pripravili sme si pre vás sériu článku s názvom Ilumináti – základný kameň konšpiračných teórií. Má sa za to, že je to akási tieňová organizácia, o ktorej konšpirátori veria, že stojí prakticky za všetkým, čo sa vo svete deje, či už ide o kapitalizmus a komunizmus, či sionizmus a katolicizmus.…

Vo svete IT

Pozor! Podvodníci sa snažia obohatiť na úkor známej slovenskej hostingovej spoločnosti!

0 icon

Kybernetickí zločinci sa nevyhýbajú ani nášmu regiónu. Najnovšia sa známa hostingová spoločnosť, Websupport, stala obeťou podvodníkov, ktorí sa chcú priživiť na ich mene. Takto vyzerá podvodný e-mail, ktorý sa tvári ako od Websupportu V priebehu včerajšieho dňa sme zaznamenali podvodný e-mail od neznámeho odosielateľa, v ktorom sa píše, že nám…

Pozrite sa, ako funguje vyhľadávanie informácií na webe prostredníctvom Google vyhľadávača

0 icon

Ako funguje vyhľadávanie prostredníctvom Google? Ako je možné, že hoci majú webové stránky rovnaký obsah, tak jedna stránka sa zobrazí vyššie a druhá zas nižšie? Ako Google vie, kde nájdeme to, čo hľadáme? Tak to sú otázky, ktoré si už bezpochyby povedali už mnohí z nás. Spoločnosť Google prostredníctvom svojej…

Pozrite si prehľad platených Android aplikácií a hier, ktoré stiahnete z Google Play dočasne zadarmo

0 icon

Nový týždeň začal a spolu s jeho začiatkom vám prinášame pravidelný prehľad platených Android aplikácií a hier, ktoré môžete dočasne stiahnuť zadarmo. Na zozname nižšie nájdete celkovo 14 aplikácií, z ktorých vyčnievajú Accumulator PDF creator a Videoplayer – Oplayer. V prvom prípade ide o šikovný nástroj na správu .pdf súborov a v druhom…

Xiaomi predstavilo bezdrôtovú nabíjačku schopnú nabiť prvých 10 percent batérie s kapacitou 4 000 mAh za 1 minútu

0 icon

Xiaomi opäť raz dokazuje, že dokáže vytvoriť inovatívny produkt, a nemusí to byť len smartfón. Spoločnosť prostredníctvom svojho blogu predstavila bezdrôtovú rýchlo nabíjačku, akú sme doposiaľ ešte nevideli. Zariadenie nabije len za pár minút Xiaomi konkrétne predstavilo bezdrôtovú rýchlo nabíjačku s výkonom 80W. V praxi to znamená, že za 1…

Huawei Mate 40 Pro – poznáme kompletné špecifikácie ako aj unikátny dizajn

0 icon

Úplné odhalenie smartfónov tesne pred ich oficiálnym predstavením je už akousi tradíciou, s ktorou sa pri predstavovaní novinky viac menej počíta. Nie je tomu inak ani v prípade pripravovaného vlajkového smartfónu Mate 40 Pro od spoločnosti Huawei, ktorý bude predstavený spoločne s celým modelovým radom Mate 40 už o pár…

Armádny Magazín

V Baku uviedli, že arménsky motostrelecký prápor odmietol bojovať v Karabachu kvôli nedostatku vojakov a munície

0 icon

Azerbajdžan, 19.október 2020 (AM)  - Azerbajdžanské ministerstvo obrany oznámilo, že prápor 527. pluku arménskych ozbrojených síl sa odmieta zúčastňovať na bojoch na kontaktnej lín

Čínska hypersonická hrozba proti USA odhalená? Video strategického bombardéra s neznámou raketou

0 icon

Zdá sa, že v pretekoch hypersonických zbraní sa Rusko a Čína dostali výrazne dopredu v porovnaní s inými veľmocami. Rusko nedávno uviedlo do prevádzky systém Avangard, (hypersonický klzák HGV pre Hypersonic Glide Vehicle). Nosičom je medzikontinentálna balistická raketa RS-18 (kód NATO SS-19). Systém vyvíja spoločn

Ruské bezpečnostné sily vyostrili boj s mimovládkami: Kontrola v prezidentskej Akadémii - hlavnej liberálnej liahni

0 icon

Ruská akadémia národného hospodárstva a verejnej správy pri prezidentovi Ruskej federácie - RANEPA ( Prezidentská akadémia)  sa zaoberá školením a rekvalifikáciou špecialistov na najvyššej riadiacej úrovni. Je to najväčšia univerzita v humanitnom a sociálno-ekonomickom profile v Rusku a Európe s viac ako 55 pobočkami. Univerzita by teoreticky mala pripravovať budúcich

Výzva prezidenta Azerbajdžanu Ilhama Alijeva pre národ v súvislosti s bombardovaním civilistov v Ganji

0 icon

Azerbajdžan, 19.október 2020 (AM) - Hlava azerbajdžanského štátu sa ľuďom prihovorila v súvislosti s tragédiou v Ganji a oznámila oslobodenie nových osád krajiny spod okupácie. Celé znenie prejavu je zverejnené na webovej stránke prezidenta Azerbajdžanskej republiky.   [caption id="attachment_26929" align="al

Blafuje pred voľbami? Trump vyhlásil, že USA už majú hypersonické rakety

0 icon

USA, 18.október 2020 (AM) - Počas svojho vystúpenia v meste Ocala na Floride sa v rámci predvolebnej kampane americký prezident Donald Trump zmienil o hypersonických raketách. Podľa neho je Spojené štáty už majú. "Už teraz máme h

Svetlo sveta

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

0 icon

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

0 icon

Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

18 milostí, ktoré získavaš každým prežehnaním sa

0 icon

Znak kríža je základným gestom kresťana. Katolíci sa prežehnajú najčastejšie pred začiatkom a na konci modlitby, pri vstupe do kostola, na začiatku a konci Svätej omše, pri prijímaní Eucharistie a pri jedle. Čo však je obsiahnuté v moci kríža, keď je neodmysliteľnou súčasťou duchovného života? Pri každom prežehnaní sa získavame…

Matka bl. Carla Acutisa: Bol mojím záchrancom, v rodine sme vieru zanedbávali

0 icon

12. októbra, v deň výročia smrti blahoslaveného Carla Acutisa, sa po prvýkrát slávila jeho liturgická spomienka. Od jeho smrti vo veku 15 rokov, po mimoriadne agresívnej leukémii, ubehlo 14 rokov. Na blahorečení v sobotu 10. októbra v Assisi sa zúčastnilo približne tritisíc ľudí z rôznych krajín, viac ich kvôli zdravotným opatreniam nebolo možné…

Ako začať s duchovným životom podľa sv. Kataríny Sienskej

0 icon

Svätá Katarína Sienská patrí k popredným svätcom Katolíckej cirkvi. Dodnes je osobitne uctievaná za jej svätosť a duchovnosť. Žila hlboký zbožný život a bola súčasťou Tretieho rádu svätého Dominika. Jej popredné dielo sa volá Dialógy. Dôležitú radu, ktorú svätá Katarína adresovala dušiam, ktoré túžia po bližšom spojení s Bohom znela…

icon FOTO DŇA