Svätý Longinus, vojak a mučeník, prebodol Ježišov bok, aby napokon s radosťou za neho umrel

Rím 26. novembra 2017 (HSP/Foto: HSP)

 

Nekonečnej láske božského vykupiteľa nebolo dosť na tom, že za nás na kríži zomrel, on chcel, aby ešte i najsvätejšie jeho srdce, sídlo najdokonalejšej lásky prebodnuté a otvorené bolo. Takto to predpovedali od prastarých časov proroci. Najláskavejší  Spasiteľ chcel nám týmto dať na vedomie, že jeho srdce každému, ktokoľvek v láske a ľútosti k nemu prichádza, je otvorené, a že všetci utrápení, potechy zbavení nájsť môžu v ňom útulok ku potešeniu.

Na snímke svätý Longinus

Svätý Ján evanjelista, opisujúc prebolestnú smrť Spasiteľovu, hovorí doslovne:

„Jeden zo žoldnierov kopijou otvoril mu bok a hneď vyšla krv i voda.“

Žoldnier, alebo vojak tento menoval sa podľa ústneho podania Longinus. Spisovatelia, ktorí nám opísané životy učeníkov a svätých Božích zanechali, tvrdia, že sa Longinus narodil v Cesarei, že bol poddôstojníkom  v rímskom vojsku a k tomu i vyzvedačom Piláta, ktorému všetko donášal, čokoľvek sa prihodilo v Jeruzaleme a v okolí. Bol on muž spoľahlivý v službe, ale boľavých očí za čo sa mu posmievali neraz jeho druhovia. Bol prítomný pri odsúdení Ježiša Krista, ľutoval ho a držal spolu s Pilátom za nevinného. Ale keď Spasiteľ vzdor svojej nevinnosti na smrť bol odsúdený, musel Longin celý vojenský sprievod viesť, a na hore Kalvárii stáť na stráži u kríža. Trpezlivo znášané muky Ukrižovaného, zatmenie slnca a nastalé zemetrasenie mohutný dojem učinili na neho. A vieme, že keď božský Vykupiteľ ducha svojho vydal, pohanský stotník, silou zázrakov premožený, zvolal:

„Veru to Syn Boží bol!“ a preto zdráhajúc sa ďalej slúžiť nepriateľom Kristovým, zosadol s koňa, odložil kopiju a podal ju Longinovi. Tento ani nepomysliac čo robí, keď videl katov lámať železnými drúkmi kosti obom lotrom, otvoril držanou v ruke kopijou ľavý bok Spasiteľovi, a sotva že kopiju vytiahol z rany, počala z nej valiť sa krv i voda. V tomto okamihu bol Longin osvietený svetlom milosti, a uznal Ježiša Krista za pravého. V rozpakoch však išiel rovno k Pilátovi rozložiť mu, čo sa prihodilo. Od Piláta išiel strážiť hrob Ježiša Krista, a ostal tam, kým tretieho dňa Anjel veľký kameň z hrobu neodvalil. I videl Spasiteľa slávne z mŕtvych vstať. Na to hlboko pohnutý oznámil Pilátovi, čo sa u hrobu stalo. Pilát, vidiac Longina tak náramne pohnutého, napomenul ho, aby mlčal lebo ináč že vystaví sa hnevu i prenasledovaniu židovského kňazstva. Longin však nemohol ďalej odolať moci uzrených zázrakov, vyhľadal v Jeruzaleme svätých apoštolov a spolu ešte s dvoma vojakmi, ktorí tiež prítomní boli pri ukrižovaní Ježiša Krista, dal sa vyučiť vo viere kresťanskej. Po zoslaní Ducha svätého obdržal svätý krst. Na to sa odobral i s dvoma druhmi domov do svojej vlasti a rozprával všade bez ostychu, ako Ježiša Krista na vlastné oči z mŕtvych vstať videl, a že tento je pravý Vykupiteľ sveta. Na jeho reči obrátili sa mnohí na vieru kresťanskú. Toto sa dostalo konečne i židovským kňazom k ušiam, ktorí bojac sa očitého svedka tejto udalosti, ktorú oni všemožne tajili, obžalovali Longina u rímskej vrchnosti, že vraj potajomne uskočil z vojska a teraz ľud proti vrchnostiam búri. Pohanský súd odsúdili Longina následkom tejto obžaloby na smrť a aby ortieľ na ňom i splnený byť mohol, vyslaní boli vojaci lapiť ho.

Dozvediac sa Longin božským vnuknutím, že sa mu blíži hodina mučeníckej smrti, vybral sa v ústrety vyslaným na neho vojakom a pýtal sa ich, koho hľadajú? Odpovedali, že Longina, riekol: „Poďte so mnou, ukážem vám ho.“

I zaviedol ich k sebe domov a hostil ich štedro celé tri dni. Medzi tím vystrojil poslov k svojim dvom druhom, dajúc im odkázať, aby prišli k nemu a podstúpili spolu s ním smrť mučenícku za Krista. Keď títo skutočne prišli a osvedčili sa byť hotovými zomrieť s ním, predstúpil Longin pred svojich hosťov a riekol:

„Ja som Longin, ktorého hľadáte, splňte na mne vaše rozkazy.“

Uslyšiac vojaci túto reč, zarmútili sa veľmi, lebo ťažko padlo, pripraviť teraz ukrutne o život svojho štedrého hostiteľa. Tu sa Longin obliekol vo sviatočné rúcho a riekol hlasom pozdvihnutým:

„Koľké to šťastie, môcť sa dostať k nevinnej ľalii ktorá na dreve kríža uvädla, môcť sa stať účastným tej milosti a lásky, ktorá na kríži prisľúbila rajské radosti obrátenému lotrovi a môcť brať podiel na sláve toho, ktorý tak oslávený z hrobu povstal. Vyplňte vy vaše rozkazy, lepšie sa mi za pohostinstvo odslúžiť nemôžete.“

Vojaci, ktorí si svätého veľmi zamilovali, zdráhali sa zbaviť ho života. Ale Longin svoju ochotnosť neustále osvedčoval a pritom sa i báli, že ak daný im rozkaz neslnia, ťažkému trestu neujdú, odhodlali sa konečne svätého vyznávača usmrtiť. Longin teda, plný radosti, obliekol sa do bieleho rúcha, pomodlil sa, pobozkal druhov, napomenul ich k vytrvalosti a s veselou mysľou podložil hlavu k smrteľnej rane.

Na snímke Longinus počas ukrižovania Ježiša Krista

Uťatú hlavu mučeníkovu vztýčili vojaci na oštep a doniesli ju do Jeruzalemu na znak splneného rozkazu. Židia takto upokojení hodili ju do mláky, kde za dlhý čas ležala neporušená. Žila však toho času istá chudobná a slepá vdova. Opustená svetom zaumienila si, ponavštevovať miesta, kde Spasiteľ trpel, aby hľadala tam potešenia a posilnenia. Mala jedinkého syna, ktorý ju na tejto ceste prevádzal. Tento jej však úbohej cestou zomrel. Zronená zármutkom a materinskou bolesťou celá skrčená usnula. Tu sa jej, ako to hovorí podanie, sv. Longin v snách zjavil, tešil ju, rozpovedal jej svoje umučenie, a poučil ju, že sa teraz na odmenu v nebi nachodí. Napokon ju  napomenul, aby vyhľadala a s úctou pochovala jeho hlavu a ukázal jej vo snoch i miesto kam ju pred časom Židia hodili. Ako náhle sa vdova zobudila, celá potešená prosila dobrých ľudí, aby ju zaviedli na miesto, ktoré jej mučeník označil. Tu potom hľadala, a skutočne i našla hlavu celkom neporušenú. A ako sa jej dotkla, prehliadla ihneď na obe oči. Všetci ktorí tento zázrak videli, chválili a zvelebovali Boha, ktorý takto oslavuje verných sluhov svojich. Kopija ktorou prebodol Longin bok Vykupiteľov, prechováva sa v Ríme v Chráme vatikánskom.

Úcta najsvätejšieho srdca Ježiša Krista nie je nič iného, než útla rozpomienka a vrúcne i vďačné rozjímanie o nekonečnej dobrote a láske božského vykupiteľa. Lebo veď srdce je sídlo a prameň lásky a všetkého zmilovania.  Všetky milosti, ktoré nabývame svätými sviatosťami, ktorých stávame sa účastní modlitbami a požehnaním cirkvi, z tohto prameňa vyvierajú, lebo pôvod svoj berú v nekonečnej Láske Vykupiteľovej. Tento prameň, studnica otvorená bola na hore kopijou svätého Longina.

Svätý otcovia, menovite svätý Augustín, vykladajúc slová svätého evanjelistu, že, jeden zo žoldnierov otvoril bok Ježišov kopijou, trefne upozorňujú na to, že evanjelista nepraví:

„prebodol, alebo preklal, lež otvoril, učia, že nám týmto činom poistený bol prístup k duševnému životu, lebo nám odtiaľ prúdia svätých sviatostí, bez ktorých nie je pravého  života. V tomto zmysle je teda pobožnosť k najsvätejšiemu Srdcu Pána Ježiša Krista najčistejšiemu to prameňu lásky a všetkých milostí, tak stará, ako sama kresťanská viera. Svätí a vyvolení Boží vykonávali skutkom túto pobožnosť po všetky časy. Celou však cirkvou a slávnostným spôsobom počala sa ona rozširovať až  od troch o storočí.

Príčinu k tomu zadala nasledujúca udalosť. V jednom kláštore vo Francúzsku žila istá veľmi pobožná panna, menom Margareta Alacoque (Alakok). Táto chovala sa s nevýslovnou pobožnosťou k najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Keď raz pobožnosti pohrúžená pred oltárom kľačala, zjavil sa jej božský Vykupiteľ, ukázal jej svoje božské Srdce, vôkol plameňom ožiarené, priehľadné ako krištáľ, a skvejúce sa ako slnko. Otvorenú ranu bolo dokonale vidieť. Bola ona obložená tŕňovou korunou, nad ňou postavený kríž .

„Hľa“, pravil Spasiteľ ku panne, „pohliadni sem na toto Srdce, ktoré tak milovalo všetkých ľudí, že sa strávilo za nich, aby im ukázalo lásku svoju. Miesto vďaky však mnohí sú proti mne nevďační, pohŕdajú mnou, a zneucťujú ma vo sviatosti lásky.“

Pod oktávou Božieho Tela poznove zjavil sa Vykupiteľ panne, znova ukázal jej svoje Srdce a rozkázal jej starať sa o to, aby vždy v piatok po oktáve Božieho Tela zvláštna slávnosť k úcte jeho Srdca slávená bola. Spolu jej oznámil, že všetci, ktorí ctia jeho najsvätejšie Srdce, účastní budú všetkých jeho milostí. Margareta zdelila udalosť túto svojmu spovedníkovi. Za krátky čas dozvedeli sa o tom biskupi a nariadili prísne vyšetrovanie. Lebo však pravdivosť udalosti zázrakom bola potvrdená, stalo sa, že pobožnosť k najsvätejšiemu Srdcu Ježiša Krista za krátku dobu rozšírila sa po celej cirkvi. Nesčíselné sú milosti, ktorých účastnými stávajú sa zvlášť tí, ktorí zapísaní sú do bratstva najsvätejšieho Srdca Ježiša Krista. Pristúp preto i ty, duša kresťanská, do tohto bratstva, i tvoje srdce chce milovať, i ty chceš srdce, ktoré by si milovať mohol. Ktoré však srdce je lásky tvojej hodnejšie, než najkrásnejšie, najčistejšie, najláskavejšie Srdce Ježišovo, ktoré ťa nekonečne miluje a plné je zmilovania!

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

V Rakúsku chýbajú oficiálne údaje o počte nakazených za uplynulé dva dni

0 icon

Viedeň 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Thomas Kienzle)   V Rakúsku nemajú za uplynulé dva dni k dispozícii oficiálne údaje o počte pozitívnych výsledkov testov na koronavírus. K dispozícii sú len hrubé dáta z registračného systému EMS, podľa ktorých bolo za uplynulých 24 hodín (do soboty 08.00 h) hlásených 28.175 nových prípadov…

Kríza hnojív sa stáva reálnou hrozbou pre európske ceny potravín

0 icon

Brusel 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Európski farmári sa pripravujú na jarné práce na poliach vrátane rozmetania hnojív. Ich ceny však prudko vzrástli. Nemajú tak veľmi na výber, len spotrebovať menej hnojív a pokúsiť sa preniesť vyššie náklady smerom nadol v potravinovom reťazci Pestovatelia základných poľnohospodárskych komodít, ako sú kukurica…

Daň z motorových vozidiel platí každý držiteľ, ktorý auto využíval na podnikanie

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Termín na podanie priznania k dani z motorových vozidiel uplynie 31. januára a povinnosť podať priznanie a zaplatiť daň má každý držiteľ motorového vozidla, ktoré v minulom roku využíval na podnikanie. Nezáleží na tom, či bolo auto využívané na podnikanie na Slovensku alebo v…

Ceny bytov a domov podľa odborníkov ďalej miernejšie porastú

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Ceny bytov a domov ďalej miernejšie porastú. Podľa analytika spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika odborníci odhadujú, že tempo rastu cien bytov a domov sa zmierni a mohlo by sa pohybovať v rozmedzí 5-10 %. Silnejšie by naďalej mali cenovo rásť domy, od rodinných…

Doplňujúce voľby budú 19. marca v 15 obciach, v 14 nepodali kandidátky

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Starostu či poslanca zastupiteľstva si budú občania voliť 19. marca v 15 obciach. Voľby do orgánov samosprávy obcí boli vyhlásené pre 29 samospráv. V 14 z nich sa napokon nebudú konať, pretože v nich nikto nemal záujem kandidovať. Pre TASR to uviedli z…

Poľsko hlási rekordných vyše 40.000 prípadov nákazy

0 icon

Varšava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)   V Poľsku pribudlo za uplynulých 24 hodín rekordných 40.876 prípadov nákazy koronavírusom  a 193 súvisiacich úmrtí. Informovalo o tom v sobotu ministerstvo zdravotníctva, píše agentúra PAP V krajine tak po piatkových 36.665 prípadoch nákazy evidujú ďalší rekordný prírastok novoinfikovaných. Počet hospitalizovaných pacientov s covidom…

Friedrich Merza zvolili za nového predsedu CDU

0 icon

Berlín 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Bernd Thissen)   Delegáti virtuálneho zjazdu nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) zvolili v sobotu podľa očakávaní Friedricha Merza za svojho nového predsedu. Merz, ktorý bol jediným kandidátom, získal 94,62 percenta z 983 odovzdaných hlasov. Šestnásť delegátov sa zdržalo hlasovania, informovala agentúra DPA On-line hlasovanie musí byť ešte…

Zomrela starostka obce Demänovská Dolina Ľubomíra Klepáčová

0 icon

Demänovská Dolina 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Vo veku 50 rokov zomrela v noci z piatka (21. 1.) na sobotu dlhoročná starostka obce Demänovská Dolina (okres Liptovský Mikuláš) Ľubomíra Klepáčová. TASR to v sobotu potvrdil zástupca starostky Richard Bros Starostka skonala náhle v banskobystrickej nemocnici, uviedol ďalej Bros. Obec viedla…

Člen poradného výboru pre klinické skúšky vakcín proti SARS-CoV-2 na ministerstve zdravotníctva Izraela priznáva: Urobili sme obrovskú chybu. Chcem sa za ňu veľmi ospravedlniť

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Významný poradca izraelskej vlády v problematike korovanírusu profesor Cyrille Cohen priznal, že vakcína je pri variante omikron takmer neúčinná. Rovnako potvrdil, že kolektívna imunita získaná očkovaním je len nepotvrdený mýtus, green pasy nemajú na šírenie ochorenia vôbec žiadny vplyv a sú viac politickým,…

Aké esá má Rusko v rukáve v pokri proti Západu

0 icon

Moskva 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Denis Balibouse,Pixabay,TASR/AP-Olivier Matthys)   Moskva a Washington pokračujú v dôležitých rokovaniach o bezpečnostných zárukách pre Rusko. Čo sa však stane, ak sa rokovania nakoniec zrútia? Aké budú ďalšie vojensko-politické kroky Ruska, ak sa USA odmietnu stretnúť na polceste? Uviedol Vzgľad Moskva naďalej čaká na písomné odpovede…

NAJNOVŠIE

BLOG

Peter Lipták

Matovič pochválen blud „USA je chaos“

0icon

Igor Matovič 27.2.2019 na tlačovke v NRSR odprezentoval svoj osobný názor na USA: "USA už d&aa

Ladislav Kubík

EÚ +Rozširujúca Čaputova + NATO/Rusko

0icon

  NATO  sa rozširuje EÚ dáva sankcie na Rusko

Juraj Tušš

Rozdieľ medzi centralizovaným a decentralizovaným riadením spoločnosti. Udalosti z Kazachstanu.

0icon

Centralizované riadenie môžeme chápať, ako riadenie vychádzajúce z jedného riadiaceho bodu, naproti decentralizovanému riadeniu spoločnosti, čiže riadeniu vychádzajúceho z viacerých autonómnych riadiacich bodov zdieľajúcich spoločný cieľ. Toľko na úvod k definícií, aby sme sa lepšie chápali vo zvyšku textu.  .

Marek Brna

Máme zástavu ako Rusi

0icon

Závažným problémom súčasnej vlády a prezidentky je akiste aj dilema, či neuvažovať konečne o zmene našej zástavy. Príliš sa podobá na ruskú. Farby by aj ušli, ale nejaké hviezdičky by nezaškodili a pásy trochu zhustiť, minimálne teda na štyri. Teraz alebo nikdy, kým je ústavná väčšina.

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Snehová búrka v Kanade: Mačka v snehu

Autor: TASR/AP-Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V Rakúsku chýbajú oficiálne údaje o počte nakazených za uplynulé dva dni

0 icon

Viedeň 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Thomas Kienzle)   V Rakúsku nemajú za uplynulé dva dni k dispozícii oficiálne údaje o počte pozitívnych výsledkov testov na koronavírus. K dispozícii sú len hrubé dáta z registračného systému EMS, podľa ktorých bolo za uplynulých 24 hodín (do soboty 08.00 h) hlásených 28.175 nových prípadov…

Kríza hnojív sa stáva reálnou hrozbou pre európske ceny potravín

0 icon

Brusel 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Európski farmári sa pripravujú na jarné práce na poliach vrátane rozmetania hnojív. Ich ceny však prudko vzrástli. Nemajú tak veľmi na výber, len spotrebovať menej hnojív a pokúsiť sa preniesť vyššie náklady smerom nadol v potravinovom reťazci Pestovatelia základných poľnohospodárskych komodít, ako sú kukurica…

Daň z motorových vozidiel platí každý držiteľ, ktorý auto využíval na podnikanie

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Termín na podanie priznania k dani z motorových vozidiel uplynie 31. januára a povinnosť podať priznanie a zaplatiť daň má každý držiteľ motorového vozidla, ktoré v minulom roku využíval na podnikanie. Nezáleží na tom, či bolo auto využívané na podnikanie na Slovensku alebo v…

Ceny bytov a domov podľa odborníkov ďalej miernejšie porastú

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Ceny bytov a domov ďalej miernejšie porastú. Podľa analytika spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika odborníci odhadujú, že tempo rastu cien bytov a domov sa zmierni a mohlo by sa pohybovať v rozmedzí 5-10 %. Silnejšie by naďalej mali cenovo rásť domy, od rodinných…

Doplňujúce voľby budú 19. marca v 15 obciach, v 14 nepodali kandidátky

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Starostu či poslanca zastupiteľstva si budú občania voliť 19. marca v 15 obciach. Voľby do orgánov samosprávy obcí boli vyhlásené pre 29 samospráv. V 14 z nich sa napokon nebudú konať, pretože v nich nikto nemal záujem kandidovať. Pre TASR to uviedli z…

Poľsko hlási rekordných vyše 40.000 prípadov nákazy

0 icon

Varšava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)   V Poľsku pribudlo za uplynulých 24 hodín rekordných 40.876 prípadov nákazy koronavírusom  a 193 súvisiacich úmrtí. Informovalo o tom v sobotu ministerstvo zdravotníctva, píše agentúra PAP V krajine tak po piatkových 36.665 prípadoch nákazy evidujú ďalší rekordný prírastok novoinfikovaných. Počet hospitalizovaných pacientov s covidom…

Friedrich Merza zvolili za nového predsedu CDU

0 icon

Berlín 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Bernd Thissen)   Delegáti virtuálneho zjazdu nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) zvolili v sobotu podľa očakávaní Friedricha Merza za svojho nového predsedu. Merz, ktorý bol jediným kandidátom, získal 94,62 percenta z 983 odovzdaných hlasov. Šestnásť delegátov sa zdržalo hlasovania, informovala agentúra DPA On-line hlasovanie musí byť ešte…

Zomrela starostka obce Demänovská Dolina Ľubomíra Klepáčová

0 icon

Demänovská Dolina 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Vo veku 50 rokov zomrela v noci z piatka (21. 1.) na sobotu dlhoročná starostka obce Demänovská Dolina (okres Liptovský Mikuláš) Ľubomíra Klepáčová. TASR to v sobotu potvrdil zástupca starostky Richard Bros Starostka skonala náhle v banskobystrickej nemocnici, uviedol ďalej Bros. Obec viedla…

Člen poradného výboru pre klinické skúšky vakcín proti SARS-CoV-2 na ministerstve zdravotníctva Izraela priznáva: Urobili sme obrovskú chybu. Chcem sa za ňu veľmi ospravedlniť

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Významný poradca izraelskej vlády v problematike korovanírusu profesor Cyrille Cohen priznal, že vakcína je pri variante omikron takmer neúčinná. Rovnako potvrdil, že kolektívna imunita získaná očkovaním je len nepotvrdený mýtus, green pasy nemajú na šírenie ochorenia vôbec žiadny vplyv a sú viac politickým,…

Aké esá má Rusko v rukáve v pokri proti Západu

0 icon

Moskva 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Denis Balibouse,Pixabay,TASR/AP-Olivier Matthys)   Moskva a Washington pokračujú v dôležitých rokovaniach o bezpečnostných zárukách pre Rusko. Čo sa však stane, ak sa rokovania nakoniec zrútia? Aké budú ďalšie vojensko-politické kroky Ruska, ak sa USA odmietnu stretnúť na polceste? Uviedol Vzgľad Moskva naďalej čaká na písomné odpovede…

Podkasty

Oplatí sa byť kajúcnikom? Čo na to Fico, krstný otec knihy o ľuďoch zapredaných súčasnému režimu?

icon

Bratislava 21. januára 2022 (HSP/Foto:Michaela Kolimárová) V Bratislave uviedli do života knihu novinára, publicistu a literáta Ľudovíta Števka s názvom príznačným pre dobu, v ktorej žijeme. „Byť kajúcnikom sa oplatí“. Autor knihy, Ľudovít Števko, píše otvorene o veciach, pred ktorými si mnohí zakrývame oči. Kniha nie je o vine či nevine obvinených a zatknutých ľudí, žijúcich v podmienkach mnohomesačnej kolúznej či preventívnej väzby....

Šokujúce: Američania priznali, budú u nás cvičiť ukrajinských žoldnierov a budú ich „preklzávať“ cez hranice. Smutné: naši vládcovia to neberú vážne

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP) Predtým, ako vláda v stredu 12. januára odsúhlasila prijatie dohody o spolupráci so Spojenými štátmi v oblasti obrany, bola dohoda schválená Bezpečnostnou radou. Teraz ju ešte musí schváliť Národná rada a ratifikovať Grasalkovičov palác. A bude. Vypočuli sme si v poslednom čase veľa názorov. Na jednej strane takých, že o nič nejde, nič...

Je odsúdený biskup Vojtaššák kontroverznou osobou? Uplynulo 71 rokov od monsterprocesu s tromi slovenskými biskupmi

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš) Pravda je taká, že katolícka cirkev bola jedným z hlavných terčov represií počas bývalého režimu, opierajúceho sa o marxizmus. Zdá sa však, že aj v súčasnosti vidia liberáli jeden zo svojich hlavných terčov v kresťanstve vôbec. O čom inom svedčia útoky dvoch vychýrených „demokratov“ z denníka SME na speváčku Simu a momentálne na biskupa Haľka...

Zasmejme sa, aby sme sa nezbláznili

icon

Bratislava 17. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Má pravdu Dušan Jarjabek? Zvuk: Jarjabek (zbláznime sa…) Poslanec Jarjabek má asi pravdu, hrozí, že táto republika sa zblázni. Ale aby ju nemal, aby sme nehovorili len o covide, pozrime sa na dnešný svet a dnešných politikov z nadhľadu. Humoristicko-satirický Roháč už dávno zanikol, a ani Kocúrkovo už v stánkoch nevidieť, a tak sme sa pozreli...

“Yankee go home!” Znelo na proteste proti zmluve SR a USA

icon

Bratislava 17. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martina Kriková) Na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí, vedľa budovy veľvyslanectva Spojených štátov, sa v sobotu popoludní zišlo viac ako tisíc ľudí – podľa vyjadrenia europoslanca Milana Uhríka – aby vyjadrilo jasne negatívny postoj v spojitosti s vojenskou zmluvou medzi SR a USA, ktorá tento týždeň prešla vládou. Podľa jedného z proamerických denníkov „na mieste...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Lipták

Matovič pochválen blud „USA je chaos“

0icon

Igor Matovič 27.2.2019 na tlačovke v NRSR odprezentoval svoj osobný názor na USA: "USA už d&aa

Ladislav Kubík

EÚ +Rozširujúca Čaputova + NATO/Rusko

0icon

  NATO  sa rozširuje EÚ dáva sankcie na Rusko

Juraj Tušš

Rozdieľ medzi centralizovaným a decentralizovaným riadením spoločnosti. Udalosti z Kazachstanu.

0icon

Centralizované riadenie môžeme chápať, ako riadenie vychádzajúce z jedného riadiaceho bodu, naproti decentralizovanému riadeniu spoločnosti, čiže riadeniu vychádzajúceho z viacerých autonómnych riadiacich bodov zdieľajúcich spoločný cieľ. Toľko na úvod k definícií, aby sme sa lepšie chápali vo zvyšku textu.  .

Marek Brna

Máme zástavu ako Rusi

0icon

Závažným problémom súčasnej vlády a prezidentky je akiste aj dilema, či neuvažovať konečne o zmene našej zástavy. Príliš sa podobá na ruskú. Farby by aj ušli, ale nejaké hviezdičky by nezaškodili a pásy trochu zhustiť, minimálne teda na štyri. Teraz alebo nikdy, kým je ústavná väčšina.

TopDesať

Fascinujúce mesto Jeruzalem: 3. časť

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku o Jeruzaleme a jeho najimpozantnejších stavieb v nadväznosti na tri najväčšie vierovyznania. Jeruzalem má už stáročia veľký význam pre národy rôznych kultúr a náboženstiev. Na nemeckej rytine zo 16. storočia je mesto znázornené ako stred sveta, kde sa stretávajú tri kontinenty. Vráťme sa však naspät do…

Neobvyklé spôsoby, ako dokážeš rýchlejšie zaspať

0 icon

Ak trpíš nespavosťou, máme niekoľko neznámych, šikovných tipov, ktoré ti pomôžu „oklamať“ mozog a rýchlejšie zaspať. Skús napríklad na chvíľu stlačiť prsty na nohách a potom ich uvoľniť. Toto cvičenie uvoľní napätie v tvojom tele. Ďalšou metódou je prehranie celého tvojho dňa v hlave. Podľa odborníkov ti to pomôže zabudnúť na všetky starosti a uvoľnená myseľ…

Kde je najchladnejšie miesto v chladničke?

0 icon

Popri televízore a počítači je práve chladnička všeobecne považovaná za jeden z troch najvýznamnejších vynálezov 20. storočia - aspoň tak to tvrdia prieskumy verejnej mienky. Čo všetko máš v chladničke ty? Celé tisícročia si ľudstvo v snahe chladiť potraviny a nápoje pomáhalo prirodzene chladnými priestormi, ako boli jaskyne či pivnice. Už…

TOP10: Veci, ktoré sú menej zdravé, ako si si myslel

0 icon

Mnohí z nás počuli o určitých potravinách fakty, ktoré sme považovali za pravdivé - až neskôr zistíme, že išlo o mýtus. Rovnako ako napríklad skutočnosť, že obmedzenie kalórií a dodržiavanie bezlepkovej diéty môžu tvojmu zdraviu spôsobiť viac škody ako úžitku. Je to dosť náročné snažiť sa udržiavať si zdravú váhu a jesť…

Staroveké mesto Tachte Sulejman: 3. časť

0 icon

Prinášame tretie pokračovanie článku o starovekom meste tachte Sulejman, zoroastrovcoch a ich náboženstve, ktoré sa po nástupe na trón Ardašíra I z kňazskej triedy - respektíve dynastie Sásánovcov, stalo v Iráne štátnym náboženstvom. Pokračujme tam, kde sme v rámci druhej časti skončili. Niektoré ohne planuli pod šírym nebom na vrcholkoch…

Armádny Magazín

Nemci o tom, prečo nemali síl zvíťaziť nad Rusmi

0 icon

Nemecko, 22. januára 2022 (AM) - „Krach nemeckého plánu obkľúčenia a dobytia Moskvy.“ Takúto správu Sovinformbyra vyslal 13. 12. 1941 do sveta svetoznámy rozhlasový hlásateľ a podľa nemeckých zdrojov osobný nepriateľ Adolfa Hitlera Jurij B. Levitan. Čiže týždeň po začiatku protiútoku Červenej armády.   Pravdou je, že dátum

„Budú si chrániť prístav Odesa“: vojenskí experti vyjadrili verzie o účele presunu 30 britských špecialistov

0 icon

Ukrajina, 22. januára 2022 (AM) - Na konci pracovného týždňa Británia vyslala na Ukrajinu 30 svojich vojakov. Ide o vojakov elitných špeciálnych jednotiek, takzvaných rangerov. Na Ukrajinu prileteli na jednom z vojenských dopravných lietadiel, ktoré do Kyjeva okrem iného dodalo protitankové raketové systémy švédskej konštrukcie.   https://twitter.com/i

Alexander Rogers: Kto potrebuje, aby Rusko „útočilo“?

0 icon

Rusko, 22. januára 2022 (AM) – Opäť v televízii niektoré nervózne postavy kričia "Rusko musí naliehavo zaútočiť!". Ako sangvinik (teda pokojný psychologický typ) neznesiem kričiacich ľudí, neviem si v tomto smere pomôcť. A ako logik/analytik nemám rád, keď sa snažia vyvíjať tlak na emócie.   Mal som takého priateľa, keď som…

Objavil sa ukrajinský „Buk“, ktorý zostrelil malajzijské lietadlo nad Donbasom. Video

0 icon

Ukrajina, 22. januára 2022 (AM) - Pred pár hodinami pri bieloruských hraniciach objavili ukrajinský protilietadlový raketový systém „Buk-M1“, ktorý podľa svedkov odpálil protilietadlovú raketu na malajzijské osobné dopravné lietadlo Boeing 777 nad Donbasom. Svedčí o tom aj taktické číslo na bojovom vozidle – „312“.   https://twitter.com/i/status/148453292676

Česko ako vojnový štváč? Vláda chce predať Ukrajine zbrane a muníciu

0 icon

Česko, 22. januára 2022 (AM, Sputnik) – Česká vláda hazarduje s vojnou na Ukrajine. Po vojakoch chce Fialov kabinet poslať do vojnovej krajiny zbrane a muníciu. K

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Snehová búrka v Kanade: Mačka v snehu

Autor: TASR/AP-Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali