Svätý Homobonus nám je príkladom, že i kupec sa môže stať svätým

Bratislava 30. septembra 2018 (HSP/Foto:Internet)

 

Že i obchodníci pri zamestnaní svojom môžu dosiahnuť vysoký stupeň dokonalosti kresťanskej a svätosti, toho skvelý dôkaz poskytuje nám svätý Homobonus. Tento svätý muž narodil sa v dvanástom storočí v meste Kremone, v hornej Itálii. Otec jeho menoval sa Tucinge a bol zámožným a bohabojným kupcom. Pri svätom. krste dali rodičia synkovi svojmu meno Homobonus – to jest Dobrý človek, Dobrodej

Svätý Homobonus

Nábožní rodičia starali sa svedomite, aby syna svojho od najútlejšej mladosti v bázni Božej vychovávali a po ceste spravodlivosti a každej cnosti viedli, a tak vychovali z neho skutočne dobrého, svätého človeka. Keď Homobonus vychodil školy, ktoré primerané boli stavu obchodníckemu, podržal ho otec pri sebe a dal mu návod, ako treba kupčiť, že by i výživu svoju vyhľadávať, i blížnych štedro podporovať a večné blahoslavenstvo s istotou vydobyť si mohol. A vzorný syn nasledoval učenie a príklad nábožného a spravodlivého otca svojho, i dokázal životom svojim, že i v tomto povolaní môže sa človek stať svätým, keď má zákony Božie vždy na mysli svojej a spravodlivé nadobudnutý majetok ku cti a sláve Božej a k dobrému ubiedených blížnych vynakladá.

V útlej mladosti odomrel Homobonus žiadostiam svojim a márnostiam svetským, i ľahko mohol blížnych opravdivou láskou milovať a štedro ich napomáhať. Hovorieval:

„Najprv musíme vyhľadávať kráľovstvo Božie, to ostatné Pán Boh nám pridá.“

A preto každodenne pred otvorením krámu obchodného ponáhľal do chrámu, aby milostivému Bohu všetky myšlienky svoje, slová a činy v skrúšenej modlitbe obetoval. V najhlbšej pokore a v kajúcnej skrúšenosti kľačiaval v chráme pred obrazom ukrižovaného Spasiteľa, pohrúžený do tichej modlitby a do svätého rozjímania, kým kňaz k svätému oltáru nevstúpil, potom slyšal svätú omšu s takou nadšenosťou, že všetci prítomní veriaci kresťania hlboko dojatí chrám opúšťali a zbožný život jeho nasledovať sa usilovali.

V obchode dal si veľký pozor na to, že by, keď kupoval niečo alebo predával, nikoho neukrivdil alebo neoklamal. Preto nejednával sa s nikým, ani nepredražoval tovar svoj, ale hneď riekol, za čo môže ho dať, i neukrátil nikoho ani len o babku. Z úst jeho nevyšlo žiadne nepravé slovíčko, žiadne preklínanie seba alebo dušovanie. Všetci mešťania v Kremone menovali ho mužom spravodlivým, dobrotivým, i radi u neho kupovali potrebné veci, lebo okrem toho bol ku každému človekovi vľúdny, k obsluhe ochotný, v reči a v konaní skromný. Dni nedeľné a sviatočné zasvätil vždy výlučne službe Božej a duševnému blahoslavenstvu svojmu, vtedy najväčšiu časť v chráme Božom strávil, kde slovo Božie bedlivo poslúchal, pri svätej omši skrúšene sa modlil a sväté sviatosti prijímal, doma však sväté Písmo, životopisy svätých a iné nábožné spisy čítaval. Rodičom svojim preukazoval po celý život ich najväčšiu úctu a poslúchal ich vo všetkom.

Keď v dospelom veku starostliví rodičia radili, aby sa oženil, lebo že vek ich je pokročilý a oni dnes – zajtra do večnosti sa odsťahujú, nuž poveril rodičov, aby mu sami manželku vyhľadali, i pojal tú kresťanskú pannu za manželku, ktorú mu obozretní a bohabojní rodičia vyhliadli. Po smrti rodičov stal sa Homobonus samostatným človekom a veľkým boháčom.

Majetok svoj považoval za prostriedok, ktorým možno kráľovstvo Božie vydobyť, ináč nemal u neho žiadnej ceny, ani nevynakladal ho na nádherné rúcho pre seba a pre manželku svoju, ani na hlučné hostiny a na iné márnosti svetské. Od dverí jeho neodchádzal nikto bez podpory a útechy. Ubiedeným, ktorí hanbili sa žobrať, nosieval sám almužnu do domu a tých mešťanov, ktorí bez vlastnej viny do chudoby a biedy upadli, napomáhal podľa možnosti, aby zase majetok nadobudnúť mohli. A preto nazývali ho mešťania otcom chudobných. Dobré skutky jeho boli tým cennejšie a záslužnejšie, že popri nich konal i skutky milosrdenstva duchovného, lebo povzbudzoval blížnych ku zbožnosti, k cnostiam, k dôvere v Boha a ku pokániu. Mnohí kresťania boli skrze neho vo svätej viere utvrdení, mnohí poblúdenci navrátili sa do lona svätej cirkvi, mnohí veľkí hriešnici dali sa na pokánie. Popri starostlivej láske k blížnym pamätal i na seba vo vyhľadávaní kráľovstva Božieho.

Vo všetkom bol veľmi mierny, zdržanlivý, mŕtvil telo svoje prísnymi pôstmi. Najsladšou rozkošou bola mu modlitba. Nemal na tom dosť, že väčšiu časť dňa na modlitbách strávil, ale vstával i o pol noci a ponáhľal do blízkeho chrámu kláštorného, aby sa s mníchmi hodinky cirkevné modlil. Po hodinkách kľačiaval pred krížom a rozjímal o umučení Pána. Táto pobožnosť jeho trvala, najmä v pôste, v advente a v svätvečery pred výročitými sviatky, až do rannej svätej omše. Tak žil svätý Homobonus až do blahoslavenej smrti svojej. Štedrosť svätého Homobona bola taká veľká, že nielen zdedený veľký majetok, ale i výhru z kupectva svojho delil s ubiedenými a núdznymi blížnymi, ba väčšiu časť dôchodkov svojich týmto obetoval. Cnostná a nábožná manželka obávala sa, že, keď bude manžel s majetkom tak nakladať, tak štedro ho rozdávať, sami na starosť v biede žiť budú. I dohovárala svätému Homobonovi, aby blížnym menej dával a žobrákov z celého mesta a z okolia do domu nevolal. A keď badala, že prosby a domluvy jej nič neosožia, začala sa i na neho hnevať a reptať.

Svätý muž počúval trpezlivé dlho trpké domluvy, konečne riekol starostlivej manželke:

„MiIá manželka moja! Mýliš sa veľmi, keď myslíš, že následkom almužny majetok náš ubýva, a že ja niečo utratím, keď to, čím vládnem, chudobným podeľujem. Presvedčený som úplne, že majetok svoj nikde inde bezpečnejšie na úroky uložiť nemôžem, než do lona chudobných, a že niet lepšieho a prospešnejšieho prostriedku ku rozmnoženiu majetku, než keď ho nekonečnému pokladu všetkej dobroty, Pánu Ježišovi Kristovi, odovzdávam, ktorý iste v tomto živote stonásobné úroky a niekdy večný život udelí. A potom je to veľmi malicherná cena, ktorú za kráľovstvo nebeské dávame, keď Boh iba pomíňajúce statky za nebo žiada.“

I dokazoval jej tak výpoveďami svätého Písma, že dobre nakladá s majetkom svojím a že im to donesie požehnanie Božie. Nábožná a dobrá manželka uspokojila sa, i podporovala sama štedro chudobných a pomáhala svätému manželovi, že by všemožne spasenie svoje duševné vyhľadávali a zabezpečili. A milostivý Boh požehnával očividome verného sluhu Svojho a vyznačoval ho zvláštnymi a podivnými milosťami. V blízkom kláštore žil nábožný kňaz, menom Obertus, ktorý bol opátom v chráme sv. Egýda. Do tohoto chrámu chodieval svätý Homobonus od istého času v nočnej dobe na hodinky cirkevné a ku rannej svätej omši. Zbožný opát Obertus veľmi vážil si túžbu svätý Homobona po dokonalosti kresťanskej a usiloval sa nasýtiť hlad a smäd jeho po horlivej službe Božej. A preto vždy otváral bránku, ktorou vchádzalo sa do chrámu kláštorského, keď sa odzvonilo o polnoci na cirkevné hodinky, aby svätý Homobonus ku pobožnosťam prijsť mohol. Raz prišiel svätý skôr k bránke chrámovej, než sa odzvonilo, a Obertus nebol ju ešte otvoril. Sluha Boží pokľakol na schody a modlil sa. Odrazu otvorili sa dvere samy od seba a svätý Homobonus vstúpil do chrámu a modlil sa tam, ako obyčajne, pred obrazom umučenia Pánovho. Po čase opustil Obertus izbičku svoju, aby otvoril bránku chrámovú; vstúpil do chrámu a našiel už tam svätého Homobona, pohrúženého v modlitbách. Zadivil sa a zbadal, že sluha Boží divotvorným spôsobom vstúpil už skôr do chrámu. Tento div opakoval sa viac ráz počas tých dvadsiatich šiestich rokov, čo svätý Homobonus chrám svätého Egýda nočného času navštevoval.

Za živobytia svätého Homobona zoslal Boh jedného času na Taliansko veľkú biedu, drahota bola veľká a ľudia mreli hladom. Horlivý sluha Boží napomáhal štedro zúfalých biednikov. Jedného dňa odprevádzalo svätého Homobona veľké množstvo hladných chudobných obyvateľov, keď išiel domov z chrámu, i prosili ho s plačom o chlieb. Práve mal v komore za veľký kôš novopečeného chleba. I rozdal hladným blížnym celú zásobu chleba v neprítomnosti manželky svojej a nedbal na to, čo povie, keď sa domov navráti a čo sami jesť budú. Prišiel čas k jedeniu a starostlivá manželka kupcova išla pre chlieb, ktorý mala dobre prečítaný. A hľa, nechýbal ani jeden peceň chleba! Pri stole načala donesený peceň chleba a zadivila sa, že bol belší, než inokedy, a chutnejší. I pýtala sa slúžky, ako sa ten chlieb do domu dostal. slúžka riekla, že o žiadnom cudzom chlebe nevie, ale iba že to vie, ako domový pán celú zásobu chleba dnes ráno chudobným rozdal. Tento zázrak naplnil starostlivú manželku svätým strachom a oduševnením, že ešte horlivejšie než prv i ona oštedrovala biednych. A na prímluvu verného a štedrého sluhu Svojho činil milostivý a všemohúci Boh ešte i mnohé iné divy a zázraky. Tak na vrúcnu modlitbu svätého Homobona premenil, ako niekedy skôr v Káne Galilejskej, zázračne vodu na víno.

Na tom istom mieste, kde svätý Homobonus najradšej sa modlieval, povolal ho milostivý Boh ku Sebe. Dňa 14. novembra r. 1197 išiel, ako obyčajne, do chrámu sv. Egýda, aby sa na službách Božích raňajších zúčastnil. Keď kňaz pri sv. omši zaspieval „Gloria“, rozopäl svätý Homobonus ruky svoje, potom zložil ich krížom na prsia a naklonil sa hlboko až k zemi. Prítomný veriaci ľud, ktorý na hlbokú skrúšenosť horlivého sluhu Božieho bol navyknutý, nepovšimol si toho, že sa nehýbe a že sa zdá na všetko pozemské zabúda. Ale keď veriaci zbadali, že sv. Homobonus pri čítaní svätého Evanjelia nevstáva, pristúpili niektorí k nemu, i zbadali, že viac nežije.

Keď sa rozchýrilo, že verný a divotvorný sluha Boží v Pánu usnul, zbehli sa v chráme vďační obyvatelia mesta ku oslávenému mŕtvemu telu jeho i boli k slzám dojatí a chudobní oplakávali s veľkým žiaľom odchod milostivého otca svojho. Telo svätého Homobona bolo pochované s veľkou úctou a slávou v chráme sv. Egýda v meste Kremone. Pri pohrebe oslávil milostivý Boh štedrého sluhu Svojho mnohými divami a zázrakmi.

Istý muž, ktorý ako bojovník svätého kríža v bitke s divokými Turkami pri Jeruzaleme ťažko bol ranený a už desať rokov následkom tej rany bol nemý, obsiahol pri rakve svätého Homobona zrazu zase nazpät mluvu. Chromý a od narodenia svojho okaličený človek stratil na poheabe svätého Homobona ohyzdný hrb svoj, telo jeho sa vystrelo a všetky údy jeho boli zdravé a svieže.

Osemnásťročný mládenec, ktorý bol od narodenia svojho nemý, začal hovoriť a Boha zvelebovať, keď otec jeho o príhovor svätého Homobona vzýval. Slepý chlapec, ktorý bol osem rokov starý, dosiahol zrak. Na pohrebe bol prítomný i ľahkomyseľný človek, svetár, ktorý sa horšil nad tým, že sa jednoduchému kupcovi po smrti taká zriedkavá pocta preukazuje i začal neslušne hovoriť. A hľa, napuchol mu bezbožný jazyk tak, že sa skoro zadusil. Pokrvní bohatého rúhača vzývali svätého Homobona o orodovanie a o zmilovanie Božie, bezbožník naľakaný dal sa na pokánie a milostivý Boh ukrotil hnev Svoj a navrátil mu predošlé zdravie.

Biskup z Kremony, menom Sikkard, stopoval život a skvelé skutky svätého Homobona, i vierohodnosť a pravdivosť divov a zázrakov, ktorými milostivý Boh verného sluhu Svojho za života i pri smrti oslávil, i odobral sa s mnohými vznešenými kresťanmi do Ríma, aby pápežovi správu podal a vyhlásenie jeho za svätého vymáhal. Pápež Innocenc III. vyhlásil horlivého a verného sluhu Božieho a vyznávača už dňa 22. decembra r. 1198 za svätého.

Roku 1356 prenesené bolo telo svätého Homobona do biskupského chrámu v Kremone, ale hlava jeho bola ponechaná v chráme sv. Egýda. Slávny Vida napísal chválospev k úcte svätého, ktorý býva zvelebovaný ako patrón mesta Kremony, v hornej Itálii, i mesta Kotora v Dalmácii. Bratstvo kupcov vo francúzskom meste Lyone vyvolilo svätého Homobona za patróna svojho, ako i druhé mnohé cechy obchodnícke. Svätý Homobonus vyobrazuje sa v mešťanskom rúchu, ako podeľuje chudobných chlebom, alebo ako kupec predávajúci tovar svoj.

Múdry Sirach hovorí :

„Kupec neľahko zachráni sa od neprávostí, kupovaním a predávaním páchajú sa mnohé hriechy.“

V žiadnom stave nemá človek toľko času a príležitosti k lakomstvu, než v obchodníckom a v kupeckom. Pri kupovaní a predávaní obyčajne súdi človek blížneho, predáva nepravé zbožie a zlý tovar za pravé a dobré, používa nespravodlivú mieru a váhu, preceňuje veci a odiera, pri tom na Boha a ľudí sa odvoláva, zarieka sa, duší, hriešne prisahá, pri kupovaní zase dáva veľmi malú cenu, haní veci, ukracuje zaslúženú plácu. Nie jeden kupec narobí veľké dlhy a nivočí celé rodiny, ktoré ukrivdil nesvedomite, keď vyhlasuje, že nieje mu možno dlžobu vyrovnať. A málo ktorý kupec má času, aby starať sa mohol i o duševné spasenie svoje. Mnohý kupec myslí, že je všetko na predaj: cnosť, náboženstvo, Boh, mamona je modlou jeho, ktorej všetko, i blaženu večnosť obetuje. A preto veľmi ťažko je v stave obchodníckom nájsť ľudí, ktorí blížnych milujú, v potrebách podporujú, ktorí horliví sú v plnení prikázaní Božích a cirkevných, ktorí horlia pre česť a slávu Božiu i pre spasenie duševné svoje a blížnych svojich. A hľa, život svätého Homobona poučuje nás, že i v stave kupeckom možno žiť človekovi, ako sa to sluší na dokonalého kresťana, spravodlivo, cnostne, obetovane, nábožne, sväte.

Svätý Homobonus používal bohatstvo svoje i povolanie k nadobudnutiu večného blahoslavenstva. O ňom platia slová svätého Ambróza:

„Ten je opravdivo bohatým, kto má mier duše, kto pokojom mieru vládne, že nič nežiada, žiadnou búrkou náruživostí zmietaný nebýva, ktorému nehnusí sa staré a ktorý ani netúži po novom a pritom nikdy chudobný nie je ohľadom najvyšších pokladov; t. j. ktorý újmu netrpí na milosti Božej a na láske kresťanskej.“

Kresťan, pýtaš sa snáď, ako mohol svätý Homobonus popri klzkom povolaní svojom takou horúcou láskou k Bohu a k blížnym sa vinúť, mamonou opovrhovať, spravodlivo a sväté žiť? Hľa, život jeho ti podáva spôsob, ako sa máš chovať, aby si slávy večnej došiel. Každý deň pred konaním povolania svojho obetoval svätý Homobonus všetky myšlienky, slová a skutky svoje milostivému Bohu. A dobrotivý Boh chránil ho cez celý deň od úpadku do hriechu.

A tak pokračoval sluha Boží so stupňa na stupeň ku najvyššej dokonalosti kresťanskej. Kresťan, akýkoľvek stav lebo povolanie si sebe vyvolil, vzbudzuj každodenne pred vykonávaním povolania svojho pri modlitbách raňajších dobrý úmysel, slovami sv. Ignáca z Lojoly:

„Všetko k väčšej cti a sláve Božej!“ A často cez deň si vzdychni:

„Ó Bože môj a všetko moje! Ja Teba, Pane, nado všetko milujem, všetko k väčšej cti a sláve venujem!“

A takým spôsobom budú všetky myšlienky, slová, práce a kroky tvoje dobrými. Nábožný muž Hugo hovorí:

„Čo je telo bez duše, to je každý skutok bez dobrého úmyslu: vy ste mnoho sily, ale malý úžitok nadobudli.“

Kto prácu svoju bez dobrého úmyslu koná, na takého vzťahujú sa slová proroka Haggea a sv. Petra apoštola:

„Cez celú noc sme pracovali a nič sme nechytili.“

V Piesni Šalamúnovej hovorí Pán Boh:

„Polož Mňa ako znamenie na srdce svoje!“

Tými slovami povzbudení bývame, aby sme všetko s dobrým úmyslom konali. Istý starý pustovník mal obyčaj, že, keď mal nejakú prácu konať, vždy sa hlboko zamyslel. Na otázku, prečo dlho rozmýšľa, keď má nejakú prácu začať, odpovedal:

„Skutky naše samy v sebe sú ničomné, keď dobrým a úprimným úmyslom utvrdené nebývajú. Ako strelec vždy sa pozastavuje, kým prostriedok terča okom nepostihne, aby tým istejšie prostredný bod trafil, tak ja robím okom mysle svojej a pozastavujem sa nad tým, kým predsavzatú prácu a skutky svoje ku cti a sláve Božej nezriadim a nenapravím, ktorý jediným cieľom všetkých skutkov našich byť má.“

Cisár Jovinian hovorieval:

„Cieľ života môjho je Kristus.“ A sv. Otec Gregor riekol:

„Boh pozerá na srdce a nie na prácu človeka, i pozoruje, z akého úmyslu a ku ktorému cieľu práce svoje koná.“

Jeden duchovný brat z rádu Ježišovho, ktorý býval krajčírom, onemocnel nebezpečne a žiadal bratov kláštorníkov, aby mu doniesli ihlu, ktorou prácu svoju konával. Mnísi mysleli, že v horúčke pomätene hovorí, i nechceli mu žiadosť vyplniť. Ale keď neprestal prosiť, podali mu ju. Zomierajúci zaradoval sa a pozdvihol ihlu svoju do výšky i zvolal:

„Táto ihla bude kľúč od neba, s tou chcem a dúfam brány nebeské si otvoriť, s ňou chcem zomreť a Krista, Vykupiteľa Svojho, v nebi spatriť.“

Bratia pýtali sa, prečo zakladá nádej svoju na tej ihle? Odpovedal:

„Kedykoľvek som túto ihlu do ruky vzal, potreboval som ju vždy k láske Božej a kedykoľvek som ňou nejaký odev šil, predstavoval som si Krista, ako by som Ho odieval.“

A keď tie slová vyriekol, usnul v Pánu (PI. Taker. Dom. VII. p. Pent). Áno, kresťan, všetko konaj, ako svätý Homobonus ku cti a sláve Božej a obsiahneš i ty zvláštné milosti nadzemské, že vyhľadávať budeš s prospechom kráľovstvo Božie.

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Slovenskej ekonomike sa napriek pandémii darí, tvrdí premiér Heger

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovenskej ekonomike sa napriek pandémii aj nízkej zaočkovanosti darí. Konštatoval to na piatkovej tlačovej konferencii premiér Eduard Heger. „Dnes štatistický úrad zverejnil tri dôležité dáta, ktoré by som chcel prezentovať, aby sme videli, ako sa darí slovenskej ekonomike napriek pandémii aj napriek nízkej…

Rokovania o iránskom jadrovom programe sa vo Viedni obnovia budúci týždeň

0 icon

Viedeň 3. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Planet Labs Inc. via AP)   Rokovania o obnovení iránskej nukleárnej dohody so svetovými mocnosťami sa vo Viedni po piatich dňoch prerušili. Diplomati prekonzultujú ďalší postup so svojimi vládami a budúci týždeň sa opäť stretnú. V piatok o tom informovali viacerí vyjednávači Nastal určitý pokrok, ďalšie…

V Bielorusku hrozí za sledovanie Rádia Sloboda na sociálnych sieťach aj väzenie

0 icon

Minsk 3. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Oficiálny kanál bieloruskej redakcie stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) na sociálnej sieti Telegram a jej ďalšie kontá na sociálnych médiách sú od piatku v Bielorusku označené za extrémistické O ich zaradení do zoznamu médií šíriacich extrémizmus rozhodol v piatok bieloruský súd, a to na základe…

Putin chce od Bidena garancie, že NATO sa nerozšíri na Ukrajinu

0 icon

Moskva 3. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yevgeny Biyatov, Sputnik, Kremlin )   Ruský prezident Vladimír Putin bude od USA žiadať záväzné garancie, ktoré zabránia rozšíreniu NATO na Ukrajinu. Požiadavku chce priamo tlmočiť svojmu americkému kolegovi Joeovi Bidenovi v telefonickom rozhovore, ktorý by sa mal podľa Kremľa uskutočniť v najbližších dňoch. Informoval o…

Ministerstvo zdravotníctva pripraví legislatívny návrh s garanciou, že redukcii lôžok bude predchádzať revitalizácia ambulantného sektora

0 icon

Banská Bystrica 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) pripraví legislatívny návrh, ktorý bude garantovať, že k redukcii nemocníc nebude dochádzať, kým nebude revitalizovaný ambulantný sektor. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský to uviedol po rokovaní so zástupcami Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a zástupcami odbornej lekárskej verejnosti o…

Bývalého piťovca Tomáša Rajeckého dopravili na Slovensko

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Bývalého údajného príslušníka skupiny piťovci Tomáša R., ktorý je obvinený z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku, dopravili zo Španielska na Slovensko. Policajný zbor SR o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že po obvinenom pátrali od marca 2021 na základe vydaného medzinárodného…

Euro podporuje až 81 percent Slovákov, ukázal Eurobarometer

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Podpora eura zo strany verejnosti je podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometer Európskej komisie silná a stabilná a až 78 percent respondentov v celej eurozóne je presvedčených, že euro je dobré pre EÚ. S týmto výrokom sa stotožňuje aj 81 percent opýtaných Slovákov. Okrem toho 69…

Peter Petrov alias Tiger mal byť dnes po prepustení z väzby znova zadržaný príslušníkmi policajnej inšpekcie

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Peter Petrov alias Tiger mal byť dnes po prepustení z väzby znova zadržaný príslušníkmi úradu inšpekčnej služby Podľa zatiaľ oficiálne nepotvrdených informácii mal byť dnes prepustený z väzby univerzálny svedok Peter Petrov alias Tiger. Hneť po prepustení na bráne väznice mal…

Spojené kráľovstvo žiada nemecké úrady o vydanie Brita podozrivého zo špionáže pre Rusko

0 icon

Berlín 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Veľká Británia požiadala Nemecko o schválenie vydania britského občana podozrivého zo špionáže pre Rusko. Prokurátor spolkovej krajiny Brandenbursko Marc Böhme potvrdil informáciu magazínu Der Spiegel, že Spojené kráľovstvo požiadalo o vydanie Davida S., ktorého v auguste zatkli u neho doma juhozápadne od Berlína. Upresniť,…

Kolektívne zlyhanie a deň národnej hanby, tvrdí posudková správa Angličanov o finále ME

0 icon

Londýn 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Facundo Arrizabalaga)   Agresívne správanie časti domácich fanúšikov počas finálového zápasu tohtoročných majstrovstiev Európy vo futbale medzi Anglickom a Talianskom v Londýne viedlo aj k situáciám s možným ohrozením na životoch ľudí. Anglické vyšetrovacie orgány uviedli, že približne dve tisícky domácich priaznivcov bez lístkov na sedemnástich…

NAJNOVŠIE

BLOG

René Pavlík

Zodpovednosť

0icon

Zodpovednosť za riešenie. Parlament rokuje. Hurá. Poslanci mlátia slamu, pritom im horí komora. Trápilo by ma to menej, keby sa ich cepy nedotýkali aj mojej rodiny a všetkých mojich známych. Každý deň rastú ceny aj základných potravín, každý mesiac stúpaj

Slavěna Vorobelová

Kolíkovej zúfalstvo a patent na pravdu

0icon

Zúfalí ľudia robia zúfalé veci. Zúfalá situácia si žiada zúfalé riešenia. Aj takto by sa dalo v skratke pomenovať to, čo sa dnes deje v súčasnosti na Slovensku. Občania sú zúfali z tejto vakcináckovskej vlády plnej duševných trosiek, ich chorého vládnutia a nezmyselných a nelogických nariadení. Provakcinačná vl&aacut

Andrej Danko

Čaputová perfektne klame, ale pravdu nezamlčí.

0icon

Čaputová v najťažších časoch Slovenska povedala, že nerozumie svojej krajine. Asi nevie, že je prezident

Marek Brna

Čo robí Čína inak?

0icon

V súvislosti s Covidom sa akosi príliš málo v našich načisto idiotských médiách spomína už dlhodobo mega úspešná Čína. V najľudnatejšej krajine sveta už dlhšie kvôli Covidu nikto nezomiera. A ekonomika môže tým pádom prosperovať. Aj najviac zaočkované európske krajiny majú denne desiatky mŕtvych, no 1,5 miliardová Čína má

Boris Mesár

1. Austrália : Mladíci, ktorí utiekli z koncentračného kovidového tábora boli chytení  2."Zdravotný pas" v nacistickom Nemecku 3. Lekár, ktorý ako prvý objavil variant Omicron, hovorí, že je „mierny“, nespôsobil nárast hospitalizácií

0icon

1. Polícii sa podarilo chytiť a zatknúť 3 mladistvých (15,16 a 17 rokov) porušovateľov kovid karantény , ktorí pod rúškom noci (o 4. hodine ráno) utiekli zo ,,špeciálneho tábora", kde sú umiestnené osoby podozrivé z nákazy po kontakte s osobami, u ktorých sa zistilo, že ju šíria.Motiváciou pre ich útek bol…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Deti zo Základnej školy Sedmička zdobia vianočný stromček v centre Trenčína. Štúrovo námestie v Trenčíne skrášľuje jedenásť stromčekov, ktoré si ozdobili deti zo základných škôl v meste

Autor: TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Slovenskej ekonomike sa napriek pandémii darí, tvrdí premiér Heger

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovenskej ekonomike sa napriek pandémii aj nízkej zaočkovanosti darí. Konštatoval to na piatkovej tlačovej konferencii premiér Eduard Heger. „Dnes štatistický úrad zverejnil tri dôležité dáta, ktoré by som chcel prezentovať, aby sme videli, ako sa darí slovenskej ekonomike napriek pandémii aj napriek nízkej…

Rokovania o iránskom jadrovom programe sa vo Viedni obnovia budúci týždeň

0 icon

Viedeň 3. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Planet Labs Inc. via AP)   Rokovania o obnovení iránskej nukleárnej dohody so svetovými mocnosťami sa vo Viedni po piatich dňoch prerušili. Diplomati prekonzultujú ďalší postup so svojimi vládami a budúci týždeň sa opäť stretnú. V piatok o tom informovali viacerí vyjednávači Nastal určitý pokrok, ďalšie…

V Bielorusku hrozí za sledovanie Rádia Sloboda na sociálnych sieťach aj väzenie

0 icon

Minsk 3. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Oficiálny kanál bieloruskej redakcie stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) na sociálnej sieti Telegram a jej ďalšie kontá na sociálnych médiách sú od piatku v Bielorusku označené za extrémistické O ich zaradení do zoznamu médií šíriacich extrémizmus rozhodol v piatok bieloruský súd, a to na základe…

Putin chce od Bidena garancie, že NATO sa nerozšíri na Ukrajinu

0 icon

Moskva 3. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yevgeny Biyatov, Sputnik, Kremlin )   Ruský prezident Vladimír Putin bude od USA žiadať záväzné garancie, ktoré zabránia rozšíreniu NATO na Ukrajinu. Požiadavku chce priamo tlmočiť svojmu americkému kolegovi Joeovi Bidenovi v telefonickom rozhovore, ktorý by sa mal podľa Kremľa uskutočniť v najbližších dňoch. Informoval o…

Ministerstvo zdravotníctva pripraví legislatívny návrh s garanciou, že redukcii lôžok bude predchádzať revitalizácia ambulantného sektora

0 icon

Banská Bystrica 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) pripraví legislatívny návrh, ktorý bude garantovať, že k redukcii nemocníc nebude dochádzať, kým nebude revitalizovaný ambulantný sektor. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský to uviedol po rokovaní so zástupcami Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a zástupcami odbornej lekárskej verejnosti o…

Bývalého piťovca Tomáša Rajeckého dopravili na Slovensko

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Bývalého údajného príslušníka skupiny piťovci Tomáša R., ktorý je obvinený z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku, dopravili zo Španielska na Slovensko. Policajný zbor SR o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že po obvinenom pátrali od marca 2021 na základe vydaného medzinárodného…

Euro podporuje až 81 percent Slovákov, ukázal Eurobarometer

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Podpora eura zo strany verejnosti je podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometer Európskej komisie silná a stabilná a až 78 percent respondentov v celej eurozóne je presvedčených, že euro je dobré pre EÚ. S týmto výrokom sa stotožňuje aj 81 percent opýtaných Slovákov. Okrem toho 69…

Peter Petrov alias Tiger mal byť dnes po prepustení z väzby znova zadržaný príslušníkmi policajnej inšpekcie

0 icon

Bratislava 3. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Peter Petrov alias Tiger mal byť dnes po prepustení z väzby znova zadržaný príslušníkmi úradu inšpekčnej služby Podľa zatiaľ oficiálne nepotvrdených informácii mal byť dnes prepustený z väzby univerzálny svedok Peter Petrov alias Tiger. Hneť po prepustení na bráne väznice mal…

Spojené kráľovstvo žiada nemecké úrady o vydanie Brita podozrivého zo špionáže pre Rusko

0 icon

Berlín 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Veľká Británia požiadala Nemecko o schválenie vydania britského občana podozrivého zo špionáže pre Rusko. Prokurátor spolkovej krajiny Brandenbursko Marc Böhme potvrdil informáciu magazínu Der Spiegel, že Spojené kráľovstvo požiadalo o vydanie Davida S., ktorého v auguste zatkli u neho doma juhozápadne od Berlína. Upresniť,…

Kolektívne zlyhanie a deň národnej hanby, tvrdí posudková správa Angličanov o finále ME

0 icon

Londýn 3. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Facundo Arrizabalaga)   Agresívne správanie časti domácich fanúšikov počas finálového zápasu tohtoročných majstrovstiev Európy vo futbale medzi Anglickom a Talianskom v Londýne viedlo aj k situáciám s možným ohrozením na životoch ľudí. Anglické vyšetrovacie orgány uviedli, že približne dve tisícky domácich priaznivcov bez lístkov na sedemnástich…

Podkasty

Zákon o smrti slobody a demokracie najviac ublíži alternatívnym médiám

icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Pred niekoľkými dňami, 27. novembra, sme povedali, že ministerky Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá. Odozva bola veľmi veľká. Vybrali sme aspoň jeden z názorov „podčiarnikov“: „Sloboda, demokracia, ľudské práva, ľudská dôstojnosť a bezpečnosť vraj nemôžu byť rukojemníkmi nadnárodných korporácií. Asi v tom kláštore (poznámka: myslí sa na ubytovanie...

Výzva na generálny štrajk apeluje na všetkýh Rakúšanov, Nemcov, Čechov aj Slovákov

icon

Bratislava 1. decembra (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Už od leta sa najmä na sociálnych sieťach objavujú výzvy na generálny štrajk. A tak si povedzme, čo to ten generálny štrajk vlastne je. Je to štrajk zasahujúci všetky odvetvia alebo ich rozhodujúcu väčšinu. Jeho motívy sú politické, úsilie o odstúpenie vlády alebo o stiahnutie návrhu zákona, o ktorom sa...

Vydieranie v priamom prenose: veľká skúška charakteru našich seniorov

icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Ľudovít Vaniher) Keď Remišová povedala, že očkovanie za každú cenu treba stimulovať, nečakali sme, že jej minister financií Igor Matovič vyhovie takmer v priamom prenose. Napriek vetu kolegov zo SaS-ky štát ústami Matoviča chce poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré utrpeli škody počas pandémie, ale nie priamo. Peniaze sa k nim majú...

Výzva ministerstvu zdravotníctva: Vydajte pokyn na liečbu covidu ambulantnými lekármi

icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Na Slovensku počas tretej vlny Covidu 19 denne pribúdajú stovky nových infikovaných, nemocnice sú plné, zvyšok lekárov, ktorý ešte nezutekal do zahraničia, vyčerpaný a zúfalý. Pritom aj na Slovensku existujú ambulantní lekári, ktorí sa stále držia Hippokratovej prísahy a napriek všetkým prekážkam sa pacientom s Covidom 19 osobne venujú. Je ich však...

V zahraničí sú športoviská plné divákov. Prečo u nás nie?

icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto: Potom, čo lockdown a núdzový stav likviduje reštaurácie a služby, ide zlikvidovať aj cirkev, ktorú však ani brány pekelné nepremôžu. Kto však pomôže nášmu športu?To tí tam hore sa už úplne zbláznili?V zahraničí, na futbale v Glasgowe, v New Yorku aj inde plné hľadiská ľudí bez náhubkov. Koľkože to ľudí pustili na Slovan s PAOK Solún? Dvesto? Neuveriteľné....

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Zodpovednosť

0icon

Zodpovednosť za riešenie. Parlament rokuje. Hurá. Poslanci mlátia slamu, pritom im horí komora. Trápilo by ma to menej, keby sa ich cepy nedotýkali aj mojej rodiny a všetkých mojich známych. Každý deň rastú ceny aj základných potravín, každý mesiac stúpaj

Slavěna Vorobelová

Kolíkovej zúfalstvo a patent na pravdu

0icon

Zúfalí ľudia robia zúfalé veci. Zúfalá situácia si žiada zúfalé riešenia. Aj takto by sa dalo v skratke pomenovať to, čo sa dnes deje v súčasnosti na Slovensku. Občania sú zúfali z tejto vakcináckovskej vlády plnej duševných trosiek, ich chorého vládnutia a nezmyselných a nelogických nariadení. Provakcinačná vl&aacut

Andrej Danko

Čaputová perfektne klame, ale pravdu nezamlčí.

0icon

Čaputová v najťažších časoch Slovenska povedala, že nerozumie svojej krajine. Asi nevie, že je prezident

Marek Brna

Čo robí Čína inak?

0icon

V súvislosti s Covidom sa akosi príliš málo v našich načisto idiotských médiách spomína už dlhodobo mega úspešná Čína. V najľudnatejšej krajine sveta už dlhšie kvôli Covidu nikto nezomiera. A ekonomika môže tým pádom prosperovať. Aj najviac zaočkované európske krajiny majú denne desiatky mŕtvych, no 1,5 miliardová Čína má

Boris Mesár

1. Austrália : Mladíci, ktorí utiekli z koncentračného kovidového tábora boli chytení  2."Zdravotný pas" v nacistickom Nemecku 3. Lekár, ktorý ako prvý objavil variant Omicron, hovorí, že je „mierny“, nespôsobil nárast hospitalizácií

0icon

1. Polícii sa podarilo chytiť a zatknúť 3 mladistvých (15,16 a 17 rokov) porušovateľov kovid karantény , ktorí pod rúškom noci (o 4. hodine ráno) utiekli zo ,,špeciálneho tábora", kde sú umiestnené osoby podozrivé z nákazy po kontakte s osobami, u ktorých sa zistilo, že ju šíria.Motiváciou pre ich útek bol…

TopDesať

Vynálezy budúcnosti, ktoré môžeš používať už dnes!

0 icon

Veda a technológia sa vyvíjajú tak rýchlo, že je prakticky nemožné sledovať všetky nové vynálezy, ktoré sa objavujú. Veci, o ktorých sme nemohli ani snívať, teraz vstupujú do nášho života rýchlosťou svetla. Bionické šošovky, ktoré dokážu zmeniť realitu, neviditeľné dáždniky a 3D pero, ktorým nakreslíš hmatateľné predmety. Vynálezy budúcnosti môžeš…

TOP10: Staroveké Grécko, ako ho nepozná ani profesor dejín

0 icon

Zdá sa, že starí Gréci vymysleli mnoho vecí, ktoré dnes používame: divadlo, olympijské hry, filozofiu aj jo-jo. Staroveké Grécko je však aj plné tajomstiev a zaujímavých faktov, o ktorých možno nevedia ani samotní učitelia dejepisu. Poďme sa na nich spolu pozrieť.

Títo ľudia dnes jednoducho nemali svoj deň

0 icon

Každý z nás má lepšie dni a samozrejme aj tie horšie. To čo sa niekedy udeje si jednoducho nevyberáme a musíme tomu čeliť. Títo ľudia taktiež nemali svoj deň. Túto náhodu sa im však podarilo zdokumentovať a zverejniť na internete. Svojím nešťastím tak bavia celý svet a presne to je…

Stratený v dunách piesku západného ergu: 2. časť

0 icon

Nachádzame sa na Sahare, jednej z najsuchších oblastí na svete. Konkrétnejšie v neprívetivej krajine Veľkého západného ergu, ktorá pripomína more zlatých vĺn pod azúrovou oblohou, kde sa rozkladá na ploche 78 000 kilometrov štvorcových. Duny už údajne pohltili ťavie karavány, armády a celé dediny. Pokusy zastaviť ich však zlyhali. Pokračujeme…

Čo sa stane s tvojím telom, ak vyhodíš vankúš?

0 icon

Prvý vankúš, ktorý poznáme, pochádza zo starovekej Mezopotámie. Bol vyrobený z kameňa a mohli si ho dovoliť iba bohatí ľudia. Na rozdiel od starodávnych kamenných vankúšov sú dnes tie, ktoré používame, mäkké a nadýchané a veľa ľudí nemôže spať bez objatia veľkého útulného vankúša. Ale v skutočnosti nemusí byť spánok s vankúšom najlepším spôsobom odpočinku,…

Armádny Magazín

Americká armáda vyrobila prvú sériovú modernizovanú atómovú bombu B61-12

0 icon

USA, 3. december 2021 (AM, Sputnik) – Americký vojensko-priemyselný komplex odovzdal ministerstvu obrany prvú sériovú vzorku modernizovanej atómovej bomby B61-12, ktorou sú už niečo málo cez

Ukrajinská armáda zverejnila video z hromadnej popravy migrantov na hraniciach s Bieloruskom

0 icon

Bielorusko, 3.december 2021 (AM) – Utečenci z Blízkeho východu sa pokúšali dostať na územie Ukrajiny cez černobyľskú zónu. Príslušník Ozbrojených síl Ukrajiny Vasyl Rumak zverejnil video popr

Ruské ozbrojené sily vytvorili prvú rotu bojových vozidiel Terminator

0 icon

Rusko, 3. december 2021 (AM) – Prvá jednotka ozbrojených síl RF vybavená bojovým vozidlom na podporu tankov (BMPT) "Terminátor", je vytvorená v Centrálnom vojenskom okruhu, povedal  generálplukovník Alexander Lapin.   „V súlade s rozhodnutím ministra obrany a pokynom náčelníka Generálneho š

Ruské národné letectvo stojí pred veľkou zmenou. Bola ohlásená fúzia spoločností Suchoj, MiG a OAK

0 icon

Rusko, 3. december 2021 (AM) – Rozhodnutím vedenia Spojenej leteckej korporácie (OAK) sa v Rusku zlúčia tri veľké letecké spoločnosti. O podrobnostiach reorganizácie zlúčením dvoch veľkých spoločností sa bude rokovať na valnom zhromaždení v januári budúceho roka. Informovala o tom oficiálna stránka OAK.   Blížiace sa spojenie OAK, Suchoj a RSK Mi

Na zabezpečovaní obrany Slovenska sa podieľa čoraz viac žien

0 icon

Slovensko, 3. december 2021 (AM, MOSR) – Dáta z personálnych oddelení rezortu obrany ukazujú, že uplatnenie pri zabezpečovaní obrany Slovenska nachádza čoraz viac žien. V rámci rezortu aktuálne pracuje celkovo 4 889 žien, čo predstavuje 22,9 percent zo všetkých zamestnancov MO SR a príslušníkov OS SR.   „Aj keď vojenské prostredie…

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Deti zo Základnej školy Sedmička zdobia vianočný stromček v centre Trenčína. Štúrovo námestie v Trenčíne skrášľuje jedenásť stromčekov, ktoré si ozdobili deti zo základných škôl v meste

Autor: TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali