Svätý Homobonus nám je príkladom, že i kupec sa môže stať svätým

Bratislava 30. septembra 2018 (HSP/Foto:Internet)

 

Že i obchodníci pri zamestnaní svojom môžu dosiahnuť vysoký stupeň dokonalosti kresťanskej a svätosti, toho skvelý dôkaz poskytuje nám svätý Homobonus. Tento svätý muž narodil sa v dvanástom storočí v meste Kremone, v hornej Itálii. Otec jeho menoval sa Tucinge a bol zámožným a bohabojným kupcom. Pri svätom. krste dali rodičia synkovi svojmu meno Homobonus – to jest Dobrý človek, Dobrodej

Svätý Homobonus

Nábožní rodičia starali sa svedomite, aby syna svojho od najútlejšej mladosti v bázni Božej vychovávali a po ceste spravodlivosti a každej cnosti viedli, a tak vychovali z neho skutočne dobrého, svätého človeka. Keď Homobonus vychodil školy, ktoré primerané boli stavu obchodníckemu, podržal ho otec pri sebe a dal mu návod, ako treba kupčiť, že by i výživu svoju vyhľadávať, i blížnych štedro podporovať a večné blahoslavenstvo s istotou vydobyť si mohol. A vzorný syn nasledoval učenie a príklad nábožného a spravodlivého otca svojho, i dokázal životom svojim, že i v tomto povolaní môže sa človek stať svätým, keď má zákony Božie vždy na mysli svojej a spravodlivé nadobudnutý majetok ku cti a sláve Božej a k dobrému ubiedených blížnych vynakladá.

V útlej mladosti odomrel Homobonus žiadostiam svojim a márnostiam svetským, i ľahko mohol blížnych opravdivou láskou milovať a štedro ich napomáhať. Hovorieval:

„Najprv musíme vyhľadávať kráľovstvo Božie, to ostatné Pán Boh nám pridá.“

A preto každodenne pred otvorením krámu obchodného ponáhľal do chrámu, aby milostivému Bohu všetky myšlienky svoje, slová a činy v skrúšenej modlitbe obetoval. V najhlbšej pokore a v kajúcnej skrúšenosti kľačiaval v chráme pred obrazom ukrižovaného Spasiteľa, pohrúžený do tichej modlitby a do svätého rozjímania, kým kňaz k svätému oltáru nevstúpil, potom slyšal svätú omšu s takou nadšenosťou, že všetci prítomní veriaci kresťania hlboko dojatí chrám opúšťali a zbožný život jeho nasledovať sa usilovali.

V obchode dal si veľký pozor na to, že by, keď kupoval niečo alebo predával, nikoho neukrivdil alebo neoklamal. Preto nejednával sa s nikým, ani nepredražoval tovar svoj, ale hneď riekol, za čo môže ho dať, i neukrátil nikoho ani len o babku. Z úst jeho nevyšlo žiadne nepravé slovíčko, žiadne preklínanie seba alebo dušovanie. Všetci mešťania v Kremone menovali ho mužom spravodlivým, dobrotivým, i radi u neho kupovali potrebné veci, lebo okrem toho bol ku každému človekovi vľúdny, k obsluhe ochotný, v reči a v konaní skromný. Dni nedeľné a sviatočné zasvätil vždy výlučne službe Božej a duševnému blahoslavenstvu svojmu, vtedy najväčšiu časť v chráme Božom strávil, kde slovo Božie bedlivo poslúchal, pri svätej omši skrúšene sa modlil a sväté sviatosti prijímal, doma však sväté Písmo, životopisy svätých a iné nábožné spisy čítaval. Rodičom svojim preukazoval po celý život ich najväčšiu úctu a poslúchal ich vo všetkom.

Keď v dospelom veku starostliví rodičia radili, aby sa oženil, lebo že vek ich je pokročilý a oni dnes – zajtra do večnosti sa odsťahujú, nuž poveril rodičov, aby mu sami manželku vyhľadali, i pojal tú kresťanskú pannu za manželku, ktorú mu obozretní a bohabojní rodičia vyhliadli. Po smrti rodičov stal sa Homobonus samostatným človekom a veľkým boháčom.

Majetok svoj považoval za prostriedok, ktorým možno kráľovstvo Božie vydobyť, ináč nemal u neho žiadnej ceny, ani nevynakladal ho na nádherné rúcho pre seba a pre manželku svoju, ani na hlučné hostiny a na iné márnosti svetské. Od dverí jeho neodchádzal nikto bez podpory a útechy. Ubiedeným, ktorí hanbili sa žobrať, nosieval sám almužnu do domu a tých mešťanov, ktorí bez vlastnej viny do chudoby a biedy upadli, napomáhal podľa možnosti, aby zase majetok nadobudnúť mohli. A preto nazývali ho mešťania otcom chudobných. Dobré skutky jeho boli tým cennejšie a záslužnejšie, že popri nich konal i skutky milosrdenstva duchovného, lebo povzbudzoval blížnych ku zbožnosti, k cnostiam, k dôvere v Boha a ku pokániu. Mnohí kresťania boli skrze neho vo svätej viere utvrdení, mnohí poblúdenci navrátili sa do lona svätej cirkvi, mnohí veľkí hriešnici dali sa na pokánie. Popri starostlivej láske k blížnym pamätal i na seba vo vyhľadávaní kráľovstva Božieho.

Vo všetkom bol veľmi mierny, zdržanlivý, mŕtvil telo svoje prísnymi pôstmi. Najsladšou rozkošou bola mu modlitba. Nemal na tom dosť, že väčšiu časť dňa na modlitbách strávil, ale vstával i o pol noci a ponáhľal do blízkeho chrámu kláštorného, aby sa s mníchmi hodinky cirkevné modlil. Po hodinkách kľačiaval pred krížom a rozjímal o umučení Pána. Táto pobožnosť jeho trvala, najmä v pôste, v advente a v svätvečery pred výročitými sviatky, až do rannej svätej omše. Tak žil svätý Homobonus až do blahoslavenej smrti svojej. Štedrosť svätého Homobona bola taká veľká, že nielen zdedený veľký majetok, ale i výhru z kupectva svojho delil s ubiedenými a núdznymi blížnymi, ba väčšiu časť dôchodkov svojich týmto obetoval. Cnostná a nábožná manželka obávala sa, že, keď bude manžel s majetkom tak nakladať, tak štedro ho rozdávať, sami na starosť v biede žiť budú. I dohovárala svätému Homobonovi, aby blížnym menej dával a žobrákov z celého mesta a z okolia do domu nevolal. A keď badala, že prosby a domluvy jej nič neosožia, začala sa i na neho hnevať a reptať.

Svätý muž počúval trpezlivé dlho trpké domluvy, konečne riekol starostlivej manželke:

„MiIá manželka moja! Mýliš sa veľmi, keď myslíš, že následkom almužny majetok náš ubýva, a že ja niečo utratím, keď to, čím vládnem, chudobným podeľujem. Presvedčený som úplne, že majetok svoj nikde inde bezpečnejšie na úroky uložiť nemôžem, než do lona chudobných, a že niet lepšieho a prospešnejšieho prostriedku ku rozmnoženiu majetku, než keď ho nekonečnému pokladu všetkej dobroty, Pánu Ježišovi Kristovi, odovzdávam, ktorý iste v tomto živote stonásobné úroky a niekdy večný život udelí. A potom je to veľmi malicherná cena, ktorú za kráľovstvo nebeské dávame, keď Boh iba pomíňajúce statky za nebo žiada.“

I dokazoval jej tak výpoveďami svätého Písma, že dobre nakladá s majetkom svojím a že im to donesie požehnanie Božie. Nábožná a dobrá manželka uspokojila sa, i podporovala sama štedro chudobných a pomáhala svätému manželovi, že by všemožne spasenie svoje duševné vyhľadávali a zabezpečili. A milostivý Boh požehnával očividome verného sluhu Svojho a vyznačoval ho zvláštnymi a podivnými milosťami. V blízkom kláštore žil nábožný kňaz, menom Obertus, ktorý bol opátom v chráme sv. Egýda. Do tohoto chrámu chodieval svätý Homobonus od istého času v nočnej dobe na hodinky cirkevné a ku rannej svätej omši. Zbožný opát Obertus veľmi vážil si túžbu svätý Homobona po dokonalosti kresťanskej a usiloval sa nasýtiť hlad a smäd jeho po horlivej službe Božej. A preto vždy otváral bránku, ktorou vchádzalo sa do chrámu kláštorského, keď sa odzvonilo o polnoci na cirkevné hodinky, aby svätý Homobonus ku pobožnosťam prijsť mohol. Raz prišiel svätý skôr k bránke chrámovej, než sa odzvonilo, a Obertus nebol ju ešte otvoril. Sluha Boží pokľakol na schody a modlil sa. Odrazu otvorili sa dvere samy od seba a svätý Homobonus vstúpil do chrámu a modlil sa tam, ako obyčajne, pred obrazom umučenia Pánovho. Po čase opustil Obertus izbičku svoju, aby otvoril bránku chrámovú; vstúpil do chrámu a našiel už tam svätého Homobona, pohrúženého v modlitbách. Zadivil sa a zbadal, že sluha Boží divotvorným spôsobom vstúpil už skôr do chrámu. Tento div opakoval sa viac ráz počas tých dvadsiatich šiestich rokov, čo svätý Homobonus chrám svätého Egýda nočného času navštevoval.

Za živobytia svätého Homobona zoslal Boh jedného času na Taliansko veľkú biedu, drahota bola veľká a ľudia mreli hladom. Horlivý sluha Boží napomáhal štedro zúfalých biednikov. Jedného dňa odprevádzalo svätého Homobona veľké množstvo hladných chudobných obyvateľov, keď išiel domov z chrámu, i prosili ho s plačom o chlieb. Práve mal v komore za veľký kôš novopečeného chleba. I rozdal hladným blížnym celú zásobu chleba v neprítomnosti manželky svojej a nedbal na to, čo povie, keď sa domov navráti a čo sami jesť budú. Prišiel čas k jedeniu a starostlivá manželka kupcova išla pre chlieb, ktorý mala dobre prečítaný. A hľa, nechýbal ani jeden peceň chleba! Pri stole načala donesený peceň chleba a zadivila sa, že bol belší, než inokedy, a chutnejší. I pýtala sa slúžky, ako sa ten chlieb do domu dostal. slúžka riekla, že o žiadnom cudzom chlebe nevie, ale iba že to vie, ako domový pán celú zásobu chleba dnes ráno chudobným rozdal. Tento zázrak naplnil starostlivú manželku svätým strachom a oduševnením, že ešte horlivejšie než prv i ona oštedrovala biednych. A na prímluvu verného a štedrého sluhu Svojho činil milostivý a všemohúci Boh ešte i mnohé iné divy a zázraky. Tak na vrúcnu modlitbu svätého Homobona premenil, ako niekedy skôr v Káne Galilejskej, zázračne vodu na víno.

Na tom istom mieste, kde svätý Homobonus najradšej sa modlieval, povolal ho milostivý Boh ku Sebe. Dňa 14. novembra r. 1197 išiel, ako obyčajne, do chrámu sv. Egýda, aby sa na službách Božích raňajších zúčastnil. Keď kňaz pri sv. omši zaspieval „Gloria“, rozopäl svätý Homobonus ruky svoje, potom zložil ich krížom na prsia a naklonil sa hlboko až k zemi. Prítomný veriaci ľud, ktorý na hlbokú skrúšenosť horlivého sluhu Božieho bol navyknutý, nepovšimol si toho, že sa nehýbe a že sa zdá na všetko pozemské zabúda. Ale keď veriaci zbadali, že sv. Homobonus pri čítaní svätého Evanjelia nevstáva, pristúpili niektorí k nemu, i zbadali, že viac nežije.

Keď sa rozchýrilo, že verný a divotvorný sluha Boží v Pánu usnul, zbehli sa v chráme vďační obyvatelia mesta ku oslávenému mŕtvemu telu jeho i boli k slzám dojatí a chudobní oplakávali s veľkým žiaľom odchod milostivého otca svojho. Telo svätého Homobona bolo pochované s veľkou úctou a slávou v chráme sv. Egýda v meste Kremone. Pri pohrebe oslávil milostivý Boh štedrého sluhu Svojho mnohými divami a zázrakmi.

Istý muž, ktorý ako bojovník svätého kríža v bitke s divokými Turkami pri Jeruzaleme ťažko bol ranený a už desať rokov následkom tej rany bol nemý, obsiahol pri rakve svätého Homobona zrazu zase nazpät mluvu. Chromý a od narodenia svojho okaličený človek stratil na poheabe svätého Homobona ohyzdný hrb svoj, telo jeho sa vystrelo a všetky údy jeho boli zdravé a svieže.

Osemnásťročný mládenec, ktorý bol od narodenia svojho nemý, začal hovoriť a Boha zvelebovať, keď otec jeho o príhovor svätého Homobona vzýval. Slepý chlapec, ktorý bol osem rokov starý, dosiahol zrak. Na pohrebe bol prítomný i ľahkomyseľný človek, svetár, ktorý sa horšil nad tým, že sa jednoduchému kupcovi po smrti taká zriedkavá pocta preukazuje i začal neslušne hovoriť. A hľa, napuchol mu bezbožný jazyk tak, že sa skoro zadusil. Pokrvní bohatého rúhača vzývali svätého Homobona o orodovanie a o zmilovanie Božie, bezbožník naľakaný dal sa na pokánie a milostivý Boh ukrotil hnev Svoj a navrátil mu predošlé zdravie.

Biskup z Kremony, menom Sikkard, stopoval život a skvelé skutky svätého Homobona, i vierohodnosť a pravdivosť divov a zázrakov, ktorými milostivý Boh verného sluhu Svojho za života i pri smrti oslávil, i odobral sa s mnohými vznešenými kresťanmi do Ríma, aby pápežovi správu podal a vyhlásenie jeho za svätého vymáhal. Pápež Innocenc III. vyhlásil horlivého a verného sluhu Božieho a vyznávača už dňa 22. decembra r. 1198 za svätého.

Roku 1356 prenesené bolo telo svätého Homobona do biskupského chrámu v Kremone, ale hlava jeho bola ponechaná v chráme sv. Egýda. Slávny Vida napísal chválospev k úcte svätého, ktorý býva zvelebovaný ako patrón mesta Kremony, v hornej Itálii, i mesta Kotora v Dalmácii. Bratstvo kupcov vo francúzskom meste Lyone vyvolilo svätého Homobona za patróna svojho, ako i druhé mnohé cechy obchodnícke. Svätý Homobonus vyobrazuje sa v mešťanskom rúchu, ako podeľuje chudobných chlebom, alebo ako kupec predávajúci tovar svoj.

Múdry Sirach hovorí :

„Kupec neľahko zachráni sa od neprávostí, kupovaním a predávaním páchajú sa mnohé hriechy.“

V žiadnom stave nemá človek toľko času a príležitosti k lakomstvu, než v obchodníckom a v kupeckom. Pri kupovaní a predávaní obyčajne súdi človek blížneho, predáva nepravé zbožie a zlý tovar za pravé a dobré, používa nespravodlivú mieru a váhu, preceňuje veci a odiera, pri tom na Boha a ľudí sa odvoláva, zarieka sa, duší, hriešne prisahá, pri kupovaní zase dáva veľmi malú cenu, haní veci, ukracuje zaslúženú plácu. Nie jeden kupec narobí veľké dlhy a nivočí celé rodiny, ktoré ukrivdil nesvedomite, keď vyhlasuje, že nieje mu možno dlžobu vyrovnať. A málo ktorý kupec má času, aby starať sa mohol i o duševné spasenie svoje. Mnohý kupec myslí, že je všetko na predaj: cnosť, náboženstvo, Boh, mamona je modlou jeho, ktorej všetko, i blaženu večnosť obetuje. A preto veľmi ťažko je v stave obchodníckom nájsť ľudí, ktorí blížnych milujú, v potrebách podporujú, ktorí horliví sú v plnení prikázaní Božích a cirkevných, ktorí horlia pre česť a slávu Božiu i pre spasenie duševné svoje a blížnych svojich. A hľa, život svätého Homobona poučuje nás, že i v stave kupeckom možno žiť človekovi, ako sa to sluší na dokonalého kresťana, spravodlivo, cnostne, obetovane, nábožne, sväte.

Svätý Homobonus používal bohatstvo svoje i povolanie k nadobudnutiu večného blahoslavenstva. O ňom platia slová svätého Ambróza:

„Ten je opravdivo bohatým, kto má mier duše, kto pokojom mieru vládne, že nič nežiada, žiadnou búrkou náruživostí zmietaný nebýva, ktorému nehnusí sa staré a ktorý ani netúži po novom a pritom nikdy chudobný nie je ohľadom najvyšších pokladov; t. j. ktorý újmu netrpí na milosti Božej a na láske kresťanskej.“

Kresťan, pýtaš sa snáď, ako mohol svätý Homobonus popri klzkom povolaní svojom takou horúcou láskou k Bohu a k blížnym sa vinúť, mamonou opovrhovať, spravodlivo a sväté žiť? Hľa, život jeho ti podáva spôsob, ako sa máš chovať, aby si slávy večnej došiel. Každý deň pred konaním povolania svojho obetoval svätý Homobonus všetky myšlienky, slová a skutky svoje milostivému Bohu. A dobrotivý Boh chránil ho cez celý deň od úpadku do hriechu.

A tak pokračoval sluha Boží so stupňa na stupeň ku najvyššej dokonalosti kresťanskej. Kresťan, akýkoľvek stav lebo povolanie si sebe vyvolil, vzbudzuj každodenne pred vykonávaním povolania svojho pri modlitbách raňajších dobrý úmysel, slovami sv. Ignáca z Lojoly:

„Všetko k väčšej cti a sláve Božej!“ A často cez deň si vzdychni:

„Ó Bože môj a všetko moje! Ja Teba, Pane, nado všetko milujem, všetko k väčšej cti a sláve venujem!“

A takým spôsobom budú všetky myšlienky, slová, práce a kroky tvoje dobrými. Nábožný muž Hugo hovorí:

„Čo je telo bez duše, to je každý skutok bez dobrého úmyslu: vy ste mnoho sily, ale malý úžitok nadobudli.“

Kto prácu svoju bez dobrého úmyslu koná, na takého vzťahujú sa slová proroka Haggea a sv. Petra apoštola:

„Cez celú noc sme pracovali a nič sme nechytili.“

V Piesni Šalamúnovej hovorí Pán Boh:

„Polož Mňa ako znamenie na srdce svoje!“

Tými slovami povzbudení bývame, aby sme všetko s dobrým úmyslom konali. Istý starý pustovník mal obyčaj, že, keď mal nejakú prácu konať, vždy sa hlboko zamyslel. Na otázku, prečo dlho rozmýšľa, keď má nejakú prácu začať, odpovedal:

„Skutky naše samy v sebe sú ničomné, keď dobrým a úprimným úmyslom utvrdené nebývajú. Ako strelec vždy sa pozastavuje, kým prostriedok terča okom nepostihne, aby tým istejšie prostredný bod trafil, tak ja robím okom mysle svojej a pozastavujem sa nad tým, kým predsavzatú prácu a skutky svoje ku cti a sláve Božej nezriadim a nenapravím, ktorý jediným cieľom všetkých skutkov našich byť má.“

Cisár Jovinian hovorieval:

„Cieľ života môjho je Kristus.“ A sv. Otec Gregor riekol:

„Boh pozerá na srdce a nie na prácu človeka, i pozoruje, z akého úmyslu a ku ktorému cieľu práce svoje koná.“

Jeden duchovný brat z rádu Ježišovho, ktorý býval krajčírom, onemocnel nebezpečne a žiadal bratov kláštorníkov, aby mu doniesli ihlu, ktorou prácu svoju konával. Mnísi mysleli, že v horúčke pomätene hovorí, i nechceli mu žiadosť vyplniť. Ale keď neprestal prosiť, podali mu ju. Zomierajúci zaradoval sa a pozdvihol ihlu svoju do výšky i zvolal:

„Táto ihla bude kľúč od neba, s tou chcem a dúfam brány nebeské si otvoriť, s ňou chcem zomreť a Krista, Vykupiteľa Svojho, v nebi spatriť.“

Bratia pýtali sa, prečo zakladá nádej svoju na tej ihle? Odpovedal:

„Kedykoľvek som túto ihlu do ruky vzal, potreboval som ju vždy k láske Božej a kedykoľvek som ňou nejaký odev šil, predstavoval som si Krista, ako by som Ho odieval.“

A keď tie slová vyriekol, usnul v Pánu (PI. Taker. Dom. VII. p. Pent). Áno, kresťan, všetko konaj, ako svätý Homobonus ku cti a sláve Božej a obsiahneš i ty zvláštné milosti nadzemské, že vyhľadávať budeš s prospechom kráľovstvo Božie.

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

119. časť Neznámych slovenských dejín: Slovenský a český záujem nebol jedno a to isté

0 icon

Bratislava 29. novembra 2020 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   Pracoval som na pozíciách, kde som sa pomerne často stretával s Čechmi, či už na úrovni riaditeľov odborov štátneho rozpočtu, námestníkov ministrov financií, necelé tri mesiace v pozícii člena Bankovej rady ŠBČS, v čase delenia ČSFR v rôznych komisiách Došiel som k záveru,…

Za vraždou vedca sú podľa Rúháního USA a ich žoldnier Izrael. Chameneí vyzval na potrestanie vrahov

0 icon

Teherán 28. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Iranian Presidency Office via AP, Office of the Iranian Supreme Leader)   Iránsky prezident Hasan Rúhání obvinil Izrael, že s podporou Spojených štátov zavraždil popredného iránskeho jadrového fyzika Mohsena Fachrizádeha-Mahábádího "Imperializmus a jeho sionistický žoldnier opäť raz stoja za krviprelievaním a smrťou iránskeho vedca," cituje…

Krajniak: Nepretestované deti by mali pokračovať v dištančnom vzdelávaní. Tomáš oponuje: Deti na prvom stupni do školy chodia a ja nejakú zvýšenú nákazu nebadám

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Deti rodičov, ktorí by nesúhlasili s ich otestovaním na prítomnosť nového koronavírusu, by mohli vo vzdelávaní pokračovať naďalej dištančnou formou. V relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) Systém výučby by sa…

Pred Matovičovým domom sa konala demonštrácia

0 icon

Trnava 28. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/SITA/ Foto: Screenshot video)   Pred Matovičovom domom v Trnave sa uskutočnila demonštrácia, na ktorej sa zúčastnilo okolo tisíc ľudí. Najčastejšie pokriky, ktoré zaznievali z davu boli "Matovič do basy!" "Vlastizradca" a "Slovensko si nedáme" Demonštranti kričali aj, že nemajú čaj, lebo Matovič počas rôznych…

V kamióne v Prešove sa ukrývali mladí muži z Afganistanu, o veku klamali

0 icon

Prešov 28. novembra (TASR/HSP/Foto:Facebook Polícia SR)   Mladí muži z Afganistanu sa ukrývali v kamióne na Jurkovičovej ulici v Prešove, polícia to zistila počas štvrtkového (26.11.) preverovania tohto nákladného vozidla, ktoré viedol Bulhar. Ako informuje na sociálnej sieti, keďže uviedli dátumy narodenia maloletých osôb, odviezli ich na lekárske vyšetrenie kostného…

Primár Kulkovský: „Napriek proticovidovej atómovke sa situácia začala opätovne zhoršovať.“ Upozornil na podstatné problémy

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Primár a lekár Interného oddelenia NsP v Považskej Bystrici Milan Kulkovský na sociálnej sieti upozornil, že z vyjadrení ministra zdravotníctva Mareka Krajčího vyplýva, že napriek proticovidovej atómovke sa situácia začala opätovne zhoršovať Lekár Milan Kulkovský pripomína, že testovanie antigénovými rýchlotestami pravdaže má svoje…

Berlín sa obáva eskalácie v Perzskom zálive po atentáte na fyzika. Irán sľubuje, že sa pomstí

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Office of the Iranian Presidency, SITA/AP/Office of the Iranian Supreme Leader)   Nemecko sa obáva novej eskalácie v oblasti Perzského zálivu po atentáte na fyzika Mohsena Fakhrizadehom v Iráne, oznámila tlačová služba nemeckého ministerstva zahraničia agentúre Sputnik "Sme veľmi znepokojení správami z Iránu, že Mohsena Fakhrizadehoma…

Ku koncu roka požiadalo o ukončenie služobného pomeru 962 policajtov

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   O ukončenie služobného pomeru ku koncu roka požiadalo doteraz 962 policajtov. V porovnaní s minulým rokom ide o nárast, na vlastnú žiadosť vtedy skončilo 620 príslušníkov Policajného zboru Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol tlačový odbor Ministerstva vnútra SR. V služobnom pomere…

Vláda sa snaží obrať Ústavný súd o jeho základnú právomoc a úplne poprieť právny štát. Dostali by sme sa na úroveň Indie 80-tých rokov

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR-František Iván)   V súčasnosti sa rozhoduje v skrátenom legislatívnom konaní aj o tom, či sa poprie právomoc Ústavného súdu SR rozhodovať o súlade ústavných zákonov s Ústavou SR K uvedenému najskôr poznamenávam, že takýto zásadný návrh mal byť predložený v rámci riadneho pripomienkového konania a…

V Paríži sa koná rozsiahla protestná akcia

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Francois Mori)   V Paríži sa koná masová demonštrácia na podporu slobody médií, informuje korešpondent Sputnika Akcia organizovaná s podporou najväčších odborových zväzov vo Francúzsku prilákala obrovské množstvo účastníkov. Námestie Republiky, východiskový bod trasy, je úplne zaplnená ľuďmi. Sprievod zaplnil bulvár Temple a začal sa pohybovať…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Matovič sa chce očkovať posledný, ako kapitán (potápajúcej sa?) lode.

0icon

Drahí priatelia, v príručkách pre kapitánov lietadiel je napísané, že v prípade ohrozenia výpadkom kyslíka si musí kapitán nasadiť masku ako prvý, aby bol pripravený zvládnuť kritickú situáciu. Až potom druhý pilot, posádka a tak ďalej. V predletovej príprave ukazujú stevardi a letušky cestujúcim postup v prípade nebezpečenstva. Najprv si…

Viktor Pondělík

Konečně je (ne)jasno

0icon

V České republice se můžeme pochlubit nejednou zajímavostí. A kuriozitou, jaká se jinde ve světě zřejmě jenom těžko hledá, je i česká vláda. Je tomu tak dlouhodobě a ani poslední dny nejsou výjimkou. Již před skoro dvěma týdny se tu například vědělo, že je situace stran Covidu natolik příznivá, že mohou…

Pavel Pakoš

Adventné deviácie made in Slovakia

0icon

Hoci nám Pán Ježiš zdôraznil, aby sme strážili jeho prikázanie o vzájomnej láske s oveľa väčším dôrazom než iné jeho rady, my sme to pochopili úplne svojsky. Miesto nenávidenia hriechu a milovania hriešnika ho čakáme tak, že hriešnikov nenávidíme a svoje hriechy  čušania, neriešenia problému, ignorovania, odpisovania a hádzania sa…

Boris Mesár

Ako to Fuhrer Matovič dáva na ,,Hitlera"!

0icon

Od 2SV sa veľa ľudí zamýšľa  nad tým, ako sa dá vysvetliť fenomén nacistického štátu - hitlerovské Nemecko ? Prečo milióny ľudí po nástupe Hitlera k moci vykonávali hrozné, neľudské a trestné príkazy? Pokiaľ však do roku 2020, bolo možné študovať iba historické materiály a zamyslieť sa nad fenoménom nacistického…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Moskovské metro: Keď je cesta zaujímavejšia ako jej cieľ

0 icon

Uznávame, krása je vo veľkej miere subjektívna. No pri pohľade na tieto fotografie sa minimálne väčšina z nás zhodne, že moskovské metro patrí medzi tie naj architektonické skvosty na svete. Výstavbu moskovského metra ruskí pohlavári prvýkrát oznámili v 30. rokoch 20. storočia. Obyvatelia boli fascinovaní tým, ako by nové moskovské metro mohlo…

Vražda Malcolma X: 1. časť

0 icon

Počuli ste už o Malcolmovi X? Možno áno, možno nie. Určite ste však počuli o Martinovi Lutherovi Kingovi, ktorý bol zavraždený. Malcolm bol vedúcou osobnosťou černošských politických postáv, avšak oproti Lutherovi bol oveľa viac radikálnejší. Zavraždili ho ešte skôr, ako Luthera. V rámci trojdielnej série článkov s názvom Vražda Malcolma X sa pozrieme na…

Ako žuvačka spôsobí, že budeš bacuľatý?

0 icon

Žuvačka existuje vedľa ľudskej rasy už asi 10 000 rokov. Dnes nám pomáha starať o naše zuby a dokonca schudnúť! Neponáhľaj sa však zjesť celé balenie na jedno posedenie. Pri žutí žuvačiek musíš mať na pamäti toto... Nadmerné žuvanie môže zväčšiť svaly čeľuste

Záchrana planéty: Aj ty môžeš priložiť ruku k dielu

0 icon

V posledných desaťročiach sa k nám dostavil ekologický životný štýl, ktorý nie je na škodu. Záchrana planéty teda započala. Každý deň viac a viac ľudí v spoločnosti odmieta používať plastové jednorázové obaly a predmety. Napríklad portugalská spoločnosť Hi Fly Airlines kompletne odmietla používanie jednorazových plastov na palube svojich lietadiel.  Práve…

Je Veľký čínsky múr skutočne viditeľný z vesmíru? Pravda alebo lož?

0 icon

Veľký čínsky múr je starý systém opevnenia, ktorý sa ťahá napriek severnou Čínou. Mnoho domácich aj svetových nadšencov sa domnievalo, že stavbu takejto veľkosti je určite vidno aj z vesmíru. Je to pravda, alebo je to len turistická kačka? Už v 3. storočí pred naším letopočtom začal prvý cisár prebudovávať existujúce múry…

Vo svete IT

Telekom opäť rozdáva 15 GB dátový balíček. Aktivovať si ho môžu všetci zákazníci s paušálmi

0 icon

Zákazníci slovenského Telekomu si môžu už od zajtrajšieho dňa, t.j. 30.11., aktivovať bezplatný balíček až 15 GB dát. Pomerne veľký predvianočný darček od slovenského Telekomu si môžu v mobilnej aplikácii aktivovať všetci zákazníci s aktívnymi paušálmi. Balíček je dostupný pre takmer všetkých zákazníkov Bezplatný 15 GB dátový balíček je podľa…

Prečítajte si príbeh kapitána, ktorý visel za nohy z lietadla, 5-tisíc metrov nad zemou

0 icon

V roku 1990 došlo k nehode na palube lietadla British Airlines. Jedno z okien v pilotnej kabíne sa uvoľnilo a jeden z pilotov bol vytiahnutý cez okno von z lietadla. Šťastím bolo, že nohy ostali v kabíne, a tak ho mohla posádka držať, kým sa kopilot pokúsil o núdzové pristátie, píše portál IFLScience. Konkrétne išlo o let s číslom 5390,…

Teória veľkého tresku ukrýva veľa nejasností: Britský astrofyzik si dokonca myslí, že je nesprávna

0 icon

Jeden z teoretických fyzikov inštitútu MIT, Alan Guth, tvrdí, že teória veľkého tresku mnohé veci nevysvetľuje. Nevieme čo explodovalo, prečo to explodovalo, alebo čo sa dialo pred veľkým treskom, píše portál DailyGalaxy. Teória veľkého tresku je tou najpopulárnejšou teóriou od čias Einsteinovej teórie relativity. Aj astronóm Carl Sagan tvrdil, že ak…

Objav života na Marse by bola pre ľudstvo zlá správa, kvôli teórii veľkého filtra

0 icon

Ak nás čítate, určite ste si všimli sériu článkov, ktoré vysvetľujú Fermiho paradox a jeho možné riešenia. V skratke, Fermiho paradox tvrdí, že vo vesmíre existuje veľká pravdepodobnosť existencie života. Paradox je v tom, že doteraz sme nenašli žiadne dôkazy o jeho existencii. Portál IFLScience píše, že ak by sa nám podarilo objaviť život…

Kuriózna aplikácia MeowTalk od ex-vývojárky Amazonu hovorí, že dokáže preložiť mňaukanie mačiek do ľudskej reči

0 icon

Ak v domácnosti máte zviera, tak bezpochyby ste si už mnohokrát povedali: „Kiež by som vedel, čo mi chceš povedať…“. Nuž, mačkám by sme mohli už čoskoro porozumieť, minimálne to sľubuje aplikácia MeowTalk. Na tému upozorňuje spravodajský kanál bbc.com. Preložte mňaukanie do ľudskej reči Bývalá inžinierka spoločnosti Amazon, Juliette Jones,…

Armádny Magazín

Video: Rostec úspešne testoval nové samohybné delo Lotos

0 icon

Rusko, 28. november 2020 (AM) - Ruská spoločnosť Rostec informovala o úspešných akceptačných testoch Lotosu, samohybného dela pre potreby výsadkových vojsk. Uvádza sa, že stroj potvrdil svoje technické vlastnosti. Počas testu prekonal Lotos 400 kilometrov a strieľal 14-krát. Trasa zahŕňala celkovo 57 testových bodov, kde sa skúš

Ako poľská jazda víťazila nad Hitlerovými tankami

0 icon

Poľsko, 28. november 2020 (AM) - Dejiny poľského jazdectva, ktoré v roku 1939 neohrozene útočilo na nemecké tanky, majú hlboké spomienky. Pravdu o tom bádal nemecký historik. Keď 1. septembra 1939 Nemci prepadli Poľsko, začala sa písať zvláštna história. Poľskí huláni, čiže ľahká jazda, boli rozhodne naladení na boj pr

Ruský minister obrany Šojgu prehovoril o pôžičkách pre armádu, o tisícoch kusoch novej techniky a manželkách vojakov

0 icon

Rusko, 28. november 2020 (AM) - Ruské jednotky dostanú v budúcom roku viac ako 3,4 tisíc kusov nového a 1,3 tisíc opraveného vybavenia, budú na to použité dve tretiny vojenského rozpočtu, uviedol v piatok minister obrany Sergej Šojgu. „Na dosiahnutie týchto ukazovateľov v budúcom roku pôjdu dve tretin

Odstránia USA jadrové zbrane z Európy? Lavrov objasnil podstatu nezhôd medzi USA a Ruskom v zmluve ŠTART

0 icon

Rusko, 28. november 2020 (AM) - USA ak chcú do rokovaní o obmedzení rakiet zahrnúť taktické jadrové zbrane, predtým však musia tieto rakety odniesť z území krajín NATO. USA nasadili taktické jadrové zbrane v piatich európskych krajinách NATO a pravidelne cvičia nejadrové sily na ich použitie. Toto vyhlásenie urobil ruský minister zahraničia Sergej…

Prezident Zeman podporil Česko - Nemeckú zbrojársku kooperáciu

0 icon

Česko, 28. november 2020 (AM) - Spoločnosti Rheinmetall a Czechoslovak Group a.s. podpísali Memorandum o porozumení v oblasti taktický

Svetlo sveta

Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

0 icon

Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

icon FOTO DŇA