Svätý Andrej Avellin: „Ústa, ktoré hovoria lož, zabíjajú dušu!“

Piacenza 18. augusta 2018 (HSP/Foto: romanopedia)

 

Tento zriedkavý muž Boží narodil sa v mestečku Castro Nuovo menovanom, v kráľovstve neapolskom, roku 1521 z vážnej kresťanskej rodiny, i menoval sa pôvodne Lancelot Avellino a len vtedy, keď vstúpil do rádu Theatínov, začal sa nazývať Andrejom Avellinom. Už ako útly chlapčok prejavoval zárodok cností, z ktorých dalo sa uzatvárať na budúcu svätosť života jeho

Svätý Andrej Avellino

Matička vychovávala ho nábožne. Ešte ani zreteľne slová nevyslovoval, už modlieval sa s ňou svätý ruženec. A milosť Božia pôsobila popri vychovávaní rodičovskom mohutne a divotvorne na tohto svätého chlapca. Ustavične zaoberal sa skrze modlitbu a sväté rozjímanie s milostivým Bohom. Keď iní chlapci po uliciach mestečka sa ihrali a preháňali, staval si zbožný Avellin doma oltár a prespevoval pred ním nábožné piesne.

Keď zbožní rodičia zbadali, že synčok má vlohy a vôľu k učeniu, poslali ho na verejné školy do blízkeho mesta Senisie, lebo chceli ho venovať dľa túžby srdca jeho stavu duchovnému. Ako študent v Senisii vynikal všestranne nad ostatných rovesníkov svojich. I vyrastal v takého prekrásneho mladíka, že mimovoľne ľudia na neho oči obracali, keď do školy uliciami kráčal.

Preto podstúpil ťažkú zkúšku, nie jedna ľahkomyseľná ženská usilovala sa, aby ho lichotením alebo i darmi zviesť mohla. Najnáruživejšie po ňom túžila istá vdova. Najprv posielala mu dary, ale svätý mládenec neprijal ich. Potom poslala k nemu nestudnú ženu, ktorá nahovárala ho, aby ju navštívil, ale svätý mládenec odkázal bezbožníci, že si radšej oči vylúpi, než by zhrešil. I vbehla k nemu v noci do izbičky, ked práve na kolenách kľačal a skrúšene sa modlil.

Zbožný a cnostný mládenec preľakol sa veľmi, krv od hanby poliala tvár mu a nebol v stave ani slovíčka prehovoriť, i vstúpil do vedľajšej izby a zamkol za sebou dvere. Takýmto spôsobom, ako i horlivou modlitbou a svätým rozjímaním zachránil sa pred všetkými nástrahami hriešnymi a zachoval telo i dušu svoju nepoškvrnené, čisté. I prijal nižšie posviacky z rúk biskupských, aby podobným pokúšaniam ušiel.

Ked v meste Senisii dokončil štúdie, chystal sa na vysoké školy do Neapolu. Medzitým zaoberal sa i vyučovaním mládeže. Prišiel do mestečka Nova Rokka, zvolal mládež a vykladal jej pravdy náboženstva kresťanského. Potom išiel s ňou do chrámu ku svätej omši a popoludní opakoval s mládežou to, čo ráno prednášal, pomodlil sa so všetkými dietkami loretánske litánie a prepustil ich. Takto zachádzal s mládežou za dlhší čas každodenne.

V nedeľu vodieval mládež po chrámoch. Takýmto spôsobom napravil v spomenutom meste pokazenú mládež a dietky a skrze nich i rodičov. Ale i diabol ho pokúšal. Jedna dcérka vzácnych rodičov, ktorá tiež chodila k nemu na cvičenie, poklesla. Zlí ľudia pripisovali pád nešťastnice mladému svätému učiteľovi. Navedení zlými jazykami pokrvní siahali na život jeho.

I odišiel na vysoké školy do Neapolu. Na vysokých školách neapolských venoval sa bohosloveckým vedám, svetskému a cirkevnému právu. I vyznačoval sa takou usilovnosťou, že nezadlho zložil prísné zkúšky zo svetského a cirkevného práva a doktorský klobúk si vydobyl. Ale i počas štúdií v Neapole číhali na svätého mládenca zvodnice, aby nástrahám ich vyhnul, menil často obydlie svoje tak, že ho nájsť nemohli.

Keď dokončil i bohoslovecké vedy, vysvätil ho biskup za kňaza. Biskup ponúkal novo vysvätenému učenému kňazovi výnosné dôstojenstvá. Zlý duch vzbudil v ňom žiadosť po cti a po bohatstve, i chcel už prijať výnosné postavenie, ale spovedný otec jeho z rádu Theatínov, menom Marioni, odhovoril ho od toho a učený mladý kňaz prijal iba úrad advokáta pri súde duchovnom. Úrad svoj pravotársky zastával skvele, ale postavenie toto svätého muža netešilo, lebo srdce jeho nemohlo výlučne Bohu slúžiť a pomaly chladnúť počalo.

I stalo sa, že mladý pravotár Avellin zastával priateľa. Pri pojednávaní pred súdom vyklzlo sa mu lživé slovo a následkom toho vyhral pravotu priateľovu. V noci rozpamätal sa pravotár Avellin na slová Ducha svätého:

„Ústa, ktoré hovoria lož, zabíjajú dušu!“  I preľakol sa veľmi, zložil úrad svoj pravotársky, i začal veľmi kajúcne žiť a Bohu horlivé slúžiť.

Arcibiskup poslal ho na vinicu Pána, i pracoval Avellin horlivo po dedinách v správe duchovnej, najmä vyučoval vo svätom náboženstve zanedbanú mládež a viedol ju k mravnosti a k cnosťam kresťanským. Požehnané bolo ovocie, ktoré účinkovanie zbožného kňaza Avellina v okolí donášalo. Prísny a svätý život horlivého kňaza obrátil na seba pozornosť arcibiskupovu, ktorý mu naložil, aby obnovil kleslú kázeň mníšok v kláštore u sv. Michala v Neapole. Horlivý sluha Boží plnil žiadosť arcipastierovu svedomite, i vykorenil všetky nadužívania, ktoré sa v kláštore boly zahniezdili. Ale mníšky, ktoré samotu kláštorskú nevyvolili si pre posvätenie svoje, lež z časných ohľadov, nenávideli ho, ba vzdorovali poriadkom jeho. Na rozkaz arcibiskupa ubytoval sa v tom kláštore. Svetárske mníšky nemohli zniesť prísny zátvor kláštorský, jedna z nich najala šľachtických mladíkov, aby ho zabili. A skutočne, keď svätý Avellin jedného dňa pripustiť nechcel niekoľkých šľachtických mladíkov do kláštora, oborili sa títo na neho, bili ho a iba milosti Božej ďakovať mohol život svoj, ktorá divotvorne z rúk zúrivých vrahov vyslobodila ho.

Ťažko ranený svätý Avellin hľadal útočište u Theatínov, kde bol opátom spovedný otec jeho Marioni. Pod starostlivou opaterou zbožných mníchov vyzdravel za krátky čas, i odpustil vrahovi, ktorý mu do tváre dve ťažké rany bol zasadil, ba vyprosil pre neho u miestokráľa i omilostenie. Už dávno túžil svätý Avellin po samote, v ktorej by život svoj Bohu mohol venovať. I vstúpil roku 1556 do sboru Theatínov v Neapoli a stal sa vzorom ich. Pri skladaní slávnostného sľubu prijal meno sv. apoštola Andreja a od toho času menoval sa Andrej Avellin, i nasledoval sv. apoštola, patróna svojho, na ceste kríža. Vtedy mal 35 rokov veku svojho. A od toho času tak rýchle po ceste k dokonalosti najvyššej kresťanskej kráčal, že všetci bratia obdivovali ho. Nielen že až na poslednú písmenu plnil ťažké pravidlá rádu, lež pridal si ku sľubom kláštorným ešte dva nové, že bude sa v trpezlivosti a v zapieraní seba cvičiť a bez ustania proti všetkým žiadosťam svojim a proti vlastnej vôli či samoláske bojovať. A pokora u svätého Andreja Avellina bola od toho času taká veľká, že žiadnej chvály nezniesol. On hovorieval:

„Chvála ľudská je krádež cti Božej.“

Naproti tomu bol veľký milovník potupy a uponížovania a preto rád hovorieval o nízkom rode svojom, dával si potupné mená a rád by bol poklesky svoje celému svetu zjavil. Podobne veľká bola i poslušnosť jeho. On hovorieval:

„Nič nie je nebezpečnejšieho nad vlastnú vôľu a preto máme sa denne modlievať, zbav nás tohoto zlého.“

Počas prípravných rokov svätého Andreja Avellina býval v kláštore šialenec, ktorý niekedy tak veľmi zúril, že tých chcel poškrtiť, ktorí ho obsluhovali. Nikto z bratov mníchov nechcel šialenca obsluhovať, ale svätý Andrej Avellin znášal z lásky k Bohu všetky príkoria a opatroval starostlivé šialenca, kým sa neuzdravil. Keď bratia ľutovali trýzneného sluhu Božieho, riekol:

„Tí, ktorí ma ľutujú, posmievajú sa Pánovi, ktorý mi dáva, o čo Ho prosím. Trápenie nie je nič zlého, a len vtedy stáva sa zlým, keď neradi trpíme.“

Veľká bola láska jeho i oproti nepriateľom. Vnuka jeho, zbožného a cnostného mládenca, zavraždil istý bezbožník úkladne. Svätý Andrej Avellin znal vraha a nevyzradil ho súdu, a keď bol predsa vrah odkrytý, prosil svätý brata svojho, aby sa nad ním nepomstil, a sudcu, aby ho omilostil. Po zložení slávnostného sľubu stal sa svätý Andrej Avellin správcom novicov, ktorých ku dokonalosti kresťanskej viedol. Veľký počet kňazov a svetských, ktorých na vysoký stupeň dokonalosti pozdvihol, dokazuje, že svätý Andrej Avellin znal zriedkavé umenie, ako treba ľudí na svätých pretvoriť. Úrad duchovného správcu novicov zastával za desať rokov. Potom konal po rozličných kláštoroch rozličné služby. Konečne bol predstaveným v mnohých kláštoroch. A všade, kdekoľvek pôsobil, rozširoval požehnanie Božie. Najprvší mužovia toho veku vyhľadávali svätého Andreja Avellina, aby sa s ním vo vážnych záležitosťach radili. Slávný kardinál Pavel z Arezzo a sv. Karol Borromejský zverili mu vážné veci.

V Piacenzi založil arcibiskup nový kláštor pre Theatínov a svätý Andrej Avellin bol ustanovený za predstaveného, i účinkoval v tomto meste ako spovedný otec tak požehnane, že nie jednu svetársku pannu a ženu z pádu povzniesol a na cestu cnosti upravil. Vyrovnal spory a nepriateľstvá, zmieril najväčších nepriateľov. Všetci dobre zmýšľajúci kresťania považovali svätého Andreja Avellina za posla Božieho, iba bezbožníci nenávideli ho. I očiernili niektorí zlostníci pokorného sluhu Božieho u vojvodcu z Parmy, že je pokrytcom a že iba pred svetom skvieť sa chce. Vojvodca z Parmy navštívil svätého Andreja Avellina v kláštore. Ako sa zadivil, keď v izbičke pokorného sluhu Božieho našiel iba tvrdé lôžko, drevený stolec, hlinenú nádobu na vodu, obrazy svätých a drevený krížik.

Ako predstavený v kláštore žil svätý, ako by bol najposlednejším z bratov. Vždy vyvolil si jedného z mladších bratov, o ktorom vedel, že je dokonalý, za vodcu svojho, a dal sa od neho v duchovnom ohľade vodievať, ako dieťa povoľné. Ačkoľvek bratia nazývali svätého Andreja Avellina „anjelom v tele ľudskom“, pre čistotu života jeho a svätosť, predsa považoval sám seba za najväčšieho hriešnika a často vzdychával bolestne, že od spravodlivého Boha do zatratenia večného bude odsúdený. Telo svoje mŕtvil veľmi prísne. V jedle bol taký striedmy, že sa zdalo, akoby bolo nemožno, aby bol živý. Od toho času, čo stal sa Theatínom, nepožíval žiadneho mäsitého pokrmu, ba ani rýb, vajec, mlieka. Jediným pokrmom jeho bola strova, najmä bôb. Keď ho v starobe bratia napomneli, aby v chorobe záživnejšie pokrmy užíval, riekol:

„Znám, že ma staroba moja od pôstu oslobodzuje, avšak keď si pomyslím na hriechy svoje, ktorými som Boha obrážal a na lenivosť svoju, nuž mám dosť príčiny, aby som telo svoje karhal a tak rozhnevaného Boha udobril.“

Najčastejšie rozjímal o umučení Pána Ježiša Krista. A častoráz cez deň zvolal:

„Ach, ako málo je to, čo trpím a konám, keď to porovnávam s tým, čo Pán Ježiš Kristus trpel a konal pre mňa! Ó keby som bol hoden, že by som Mu ku cti bol prútami bičovaný a klincami prebodnutý na kríži život svoj hriešny dokonať mohol!“

A keď slúžil svätú omšu, rozpálený býval láskou Božou celý a tvár jeho skvela sa ako tvár anjela Serafína. A milostivý Boh poprial svätému Andrejovi Avellinovi zvláštné milosti. V Neapoli žila toho času ženská, ktorú svet považoval za svätú, pod zásterou zbožnosti lákala k sebe mládencov a panny. Toto pokrytstvo bolo tajené dlho, ale svätý Andrej Avellin poznal, že dom domnelej svätuškárky je pelechom hriechu, i vystríhal ľahkovernú mládež pred zvodkyňou.

V spovedelnici nemohol svätému Andrejovi Avellinovi nikto odolať a veľké veci spasenia preukázal ako spovedný otec. Raz povolali ho k nemocnému. Na ceste riekol svätý Andrej Avellin k poslovi:

„Ty si ma zavolal, aby som vyslyšal hriechy iného. A o to sa nestaráš, aby si svedomie svoje od neprávosti očistil.“  I pošepkal poslovi ťažký hriech, ktorého sa tajne dopustil. A doložil:

„Dobre si to rozváž, lebo pomsta Božia je blízka!“

Prestrašený hriešnik prosil sluhu Božieho, aby ho hneď vyspovedal. Takto pôsobil pokorný sluha Boží až do vysokej staroby svojej medzi veriacimi.

Svätý Andrej Avellin staral sa i o napravenie kázne cirkevnej medzi duchovenstvom. Pričinením jeho pozakladali biskupi družstvá, pozostávajúce zo svetského kňažstva, ktoré spoločne bývalo bez toho, aby sa ku životu kláštorskému slávnym sľubom bolo zaviazalo. V týchto družstvách pôsobil svätý Andrej Avellin veľmi požehnane. S ním spojil sa sv. Karol Borromejský, aby ducha opravdive apoštolského takýmto družstvom medzi kňazmi svojimi vzkriesil.

Chýr o svätosti života pokorného sluhu Božieho niesol sa širokodaleko. Vysoko postavení mužovia i jednoduchí ľudia vyhľadávali svätého Andreja Avellina, aby sa s ním v záležitostiach duchovných radili. Veď milostivý Boh oslavoval verného sluhu svojho s času na čas mimoriadnymi darmi, keď poprial, že na prostredkovanie jeho divy sa diali a niejednu vec budúcu predpovedal. Chudobu miloval veľmi a vždy bol rád, keď mu niečo chybovalo. Keď postretol chudobného človeka, bolelo ho to, že je nie takým chudobným, ako ten. Takto účinkoval spasonosne svätý Andrej Avellin až do osemdesiateho ôsmeho roku veku svojho po mnohých kláštoroch rádu Theatínov, ktoré pozakladal a zveľadil. Dňa 10. novembra roku 1608 chystal sa k odchodu z tejto márnej zeme, lebo už dávno bol predpovedal hodinku smrti svojej.

Celú noc ztrávil bol na modlitbách a potom išiel veľmi slabý do chrámu, aby svätú omšu slúžil. Keď prišiel k oltáru, napomínal ho kostolník, aby sa vrátil do sakristie. Ale túžba jeho po Sviatosti oltárnej to nedopustila. I prežehnal sa a začal hovoriť:

„lntroibo ad altare Dei (Chcem vstúpiť k oltáru Božiemu).“  Miništrant neodpovedal mu, lebo videl, že pre veľkú slabosť svätú omšu nebude môcť dokončiť. Svätý začal druhý raz odriekať tie slová, miništrant zase mlčal. A po tretí raz začal svätý Andrej Avellin odriekať slová vstupnej modlitby, vtedy poklesol na schody oltáru, lebo ranila ho mŕtvica na jazyk a na ľavý bok. Bratia odniesli ho do kláštorskej izbičky, tam prijal pri úplnom povedomí sväté sviatosti zomierajúcich, požehnal bratov, pohliadol hore, zašepkal:

„K nebu, k nebu!“  a nebeský pokoj zažiaril na tvári jeho, keď odovzdal dušu svoju Stvoriteľovi svojmu. Telo svätého Andreja Avellina bolo pochované v kláštorskom chráme sv. Petra v Neapoli. Na hrobe jeho stali sa mnohé divy a zázraky. Pápež Innocent X. vriadil ho roku 1624 do soznamu blahoslavených a Klement XI. roku 1712 vyhlásil ho za svätého. V Neapolskú býva ctený jako patrón proti porážke. Svätý Andrej Avellin vyobrazuje sa v rúchu rádu Theatínskeho, ako stojí pred oltárom s rozprestreným v rukách ručníkom, na ktorom je nápis:

„Introibo ad altare Dei.“

Svätý Andrej Avellin nastúpil cestu dokonalosti, keď ho prestrašili slová svätého Písma:

„Ústa, ktoré hovoria lož, zabíjajú dušu.“  On poznal, že človek má život svoj riadiť nielen dľa priradenej spravodlivosti, lež i dľa svätého Evanjelia, ktoré zakazuje i každé nepravé slovo a požaduje sväté úmysly. I zapieral seba a pracoval bez ustania na spasení duševnom svojom a bližných svojich. A pracoval príkladom prísneho a svätého života svojho, slovom i spismi.

Ačkoľvek neustále sa modlil, ako súčasný životopisec jeho poznamenáva, napísal predsa veľký počet vzdelávajúcich spisov, ktoré vyšli po smrti jeho v piatich sväzkoch. V jednom spise svojom hovorí, že nenašiel lepšieho prostriedku vo všetkých namáhaniach, než že sa odhodlal :

„Nikdy sebe v tomto biednom živote pokoja nepopriať.“

A od vstúpenia do rádu Theatínov neriekol žiadneho nepotrebného slova, na nič nadarmo sa nedíval, všetko budilo v ňom zbožné myšlienky. Kedykoľvek slabé a chorľavé telo mu dovoľovalo, nemal pokoja ani nedbal na zotavenie, lež pracoval na spasení bližných svojich a konal skutky lásky. Keď mu hovorili, aby sa šetril ohľadom na starobu svoju, obyčajne riekol:

„K nebu, k nebu!“  Tak žil a horlil svätý Andrej Avellin pre česť a slávu Božiu ustavične, lebo mal vždy pred očami smrť, a po smrti prísneho a spravodlivého Sudcu.

Kresťan, nasleduj svätého Andreja Avellina. Pamätaj, čo hovorí sv. Bernard:

„Lebo ťa smrť všade očakáva, máš ju i ty, keď si múdrym, všade očakávať.“  Ty máš tak žiť, ako žil svätý Andrej Avellin, a žiadneho ťažkého hriechu sa nedopúšťať, máš premáhať samolásku svoju, nepopriať biednemu životu svojmu pokoja v službe Božej a bližných svojich, i vždy pamätať na smrť a túžiť po kráľovstve Božom.

Karol Jerguš

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Takže nepolitikárčili? ŠÚKL odsudzuje „emocionálny a politický nátlak“ zo strany Matoviča, hovorí o mediálnom lynči ústavu a Baťovej

0 icon

Bratislava 15. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) odsudzuje emocionálny a politický nátlak vyvíjaný zo strany ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) voči ústavu, jeho riaditeľke Zuzane Baťovej a jej rodine. Reakciu ŠÚKL na štvrtkové vyjadrenia Matoviča TASR poskytla hovorkyňa ústavu Magdaléna Jurkemíková. ŠÚKL podčiarkol, že…

Od pondelka sa za určitých podmienok ruší 14-dňová karanténa pre ľudí prichádzajúcich z EÚ a vybraných krajín

0 icon

Bratislava 15. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Od pondelka 19. apríla sa za určitých podmienok ruší 14-dňová karanténa pre ľudí, ktorí prídu na Slovensko z členských krajín Európskej únie (EÚ) alebo Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska či Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Úradu…

EÚ aj NATO odsúdili hekerský útok na USA a vyjadrili solidaritu s Američanmi

0 icon

Brusel 15. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Aris Oikonomou, Pool)   Európska únia aj Severoatlantická aliancia vyjadrili vo štvrtok podporu Spojeným štátom v súvislosti s najnovšími kybernetickými útokmi, z ktorých Washington obviňuje Rusko "Európska únia a jej členské štáty vyjadrujú solidaritu s USA v súvislosti s vplyvom škodlivých kybernetických aktivít, najmä kybernetickej operácie…

Exriaditeľ leteckých opravovní tvrdo: V nákupe amerického šrotu Slovenskom nevidím žiadne výhody

0 icon

Bratislava 15. apríla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Slovensko si pred niekoľkými dňami pripomenulo 17. výročie vstupu do Severoatlantickej aliancie. Avšak potichu, bez viditeľných prejavov. Niet sa čo čudovať. Zatiaľ čo politické vedenie krajiny dáva v zahraničí na známosť svoju oddanosť NATO, pripravenosť zbrojiť a kritický postoj voči Moskve, zvyšok Slovenska má…

Babiš kritizuje cestu ministra Hamáčka do Ruska

0 icon

Praha 15. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Hoslet, Pool)   Český premiér Andrej Babiš kritizuje cestu ministra vnútra a zahraničných vecí Jana Hamáčka do Ruska. Česko podľa jeho môže okamžite dostať 300.000 dávok ruskej vakcíny proti koronavírusu Sputnik V. Babiš to povedal vo štvrtkovom rozhovore pre webový portál Blesk.cz Hamáček v stredu…

Matovič sa rozhodol povedať všetko o Sputniku V. „Ak by Baťová nepolitikárčila, už zajtra by sa ním očkovalo. Keď Rusi vidia, ako sa jej prezidentka zastáva, tak…“

0 icon

Bratislava 15. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Vakcína Sputnik V prešla v 14 zo 14 testov Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV). Vo štvrtok o tom informoval minister financií Igor Matovič (OĽANO) Dodal, že ak by Štátny ústav pre kontrolu liečiv nespochybnil reputáciu vakcíny, mohli sme ňou začať "zajtra"…

Rúško v exteriéri nebude od pondelka povinné pri dodržaní stanoveného odstupu

0 icon

Bratislava 15. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V exteriéri už nebude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty, a to v prípade osôb, ktoré sú vzdialené najmenej päť metrov od ostatných ľudí, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti. Vyplýva to z novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, platná bude od 19.…

Buffalo do konca sezóny bez kapitána Eichela, v tíme Dallasu sa už v tomto ročníku nepredstavia Radulov a Bishop

0 icon

Buffalo 15. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Jeffrey T. Barnes)   Najhorší tím aktuálnej sezóny zámorskej hokejovej NHL Buffalo Sabres prišiel do konca ročníka o svojho kapitána Jacka Eichela. Dvadsaťštyriročný center sa zranil ešte 7. marca a odvtedy za "šable" nenastúpil. Teraz vedenie klubu zverejnilo, že do hry nezasiahne až do konca sezóny.…

Vrchol pokrytectva či naplnenie zvrátených očakávaní úzkej skupiny aktivistov. Šéf hradnej kancelárie ČR napísal rozhorčený list UEFA

0 icon

Bratislava 15. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Vratislav Mynář)   Desaťzápasový trest pre obrancu pražskej Slavie Ondřeja Kúdelu od Európskej futbalovej únie za jeho údajný rasizmus voči fínskemu hráčovi tmavej pleti Glenovi Kamarovi z tímu Glasgow Rangers sa stretol s nesúhlasnými reakciami nielen u fanúšikov, ale aj na najvyšších politických miestach v Českej…

USA uvalili na Rusko sankcie, vyhostia desať ruských diplomatov

0 icon

Washington 15. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Patrick Semansky)   USA vo štvrtok oznámili uvalenie ekonomických sankcií proti Rusku a vyhostenie desiatich diplomatov. Ide o odvetu za to, čo Washington považuje za zasahovanie Kremľa do volieb v USA, rozsiahly kybernetický útok a ďalšie nepriateľské aktivity. Príslušné vykonávacie nariadenie vo štvrtok podpísal prezident USA…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Štefan Surmánek

Je úsmevné a nepresvedčivé, keď usvedčení plagiátori vyhlasujú boj proti plagiátorstvu

0icon

V súvislosti s medializáciou plagiátorstva záverečných prác najvyšších politických predstaviteľov (bývalý predseda vlády SR I. Matovič, bývalý predseda parlamentu SR J. Danko, terajší predseda parlamentu SR B. Kollár, minister školstva, vedy a športu SR B. Grohling a ďalší) sa tento problém stal príčinou prijatia novely Vysokoškolského zákona, ktorá bola dňa 8.12.2020 schválená v NR…

Lucia Žužová

Božia česť pošliapaná, autorita biskupov zlomená!.... alebo, keď sa vyjednáva s diablom!

0icon

Písať či nepísať? Dlho som rozmýšľala, dlho som váhala... Rok tu zápasíme všetci nie len s niečím, ale hlavne stále s niekým a mnohé je na hlavu postavené. Vyjadrujem tu svoje postrehy, vlastné skúsenosti, osobné vnímanie, ako osoba veriaca. Neprednášam to ako kritiku či patent na riešenie všetkého. Chcem len poukázať na fakt,…

Marek Kupec

Z parlamentu rovno na galeje

0icon

Od nás pacienti, ku nám migranti? Začalo sa tu hrať s verejnosťou čudné divadlo: Slovenskému zdravotníctvu zrazu musia všetci pomáhať: Prišli k nám lekári a sestričky z Rumunska, pacientov ideme prevážať do Poľska, údajne desiatich, Nemecko prebralo zo Slovenska 2 pacientov. Prevoz do Nemecka bol letecký, s jedným letela letecká…

Erik Majercak

Slovenské zlato v Anglicku? Aké ekonomické vlastizrady robí naša Národná banka a slniečkári v nej? Ako centrálna banka môže dokonca pomôcť Majdanu?

0icon

Mayer Amschel Rothschild v 18. storočí povedal „Dajte mi riadenie nad peniazmi národa a nebude ma zaujímať kto vydáva zákony“ (“Give me control of a nation's money and I care not who makes the laws.”). Kontrola nad menou, ktorú má daný štát na svojom území je alfa a omega akéhokoľvek ekonomického, dokonca možno…

Ivan Štubňa

Dnepropetrovsk: Nové židovské hlavné mesto sveta?

0icon

Rabín v Dnepropetrovsku a Dnepropetrovskej oblasti Shmuel Kamenetsky, je jednou z najvplyvnejších náboženských osobností v postsovietskom priestore V Dnepropetrovsku  žije asi 50 000 - 60 000 Židov väčšinou Chasidov. Tu plánuje rabín založiť Medzinárodnú judaistickú univerzitu (IJU), na ktorej sa budú vyučovať dogmy „Chabad-Lubavitch“. Dnepropetrovskí Židia sú chasidi. Chasidizmus, doktrína aškenázskych Židov, sa…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

10 odvážnych žien, ktoré navždy zmenili svet

0 icon

Mnohé štúdie ukazujú, že práve ženy sú tým silnejším pohlavím. Už v maternici predbiehajú mužské pohlavie v rýchlosti vývinu, sú schopné žiť dlhšie ako muži aj v extrémnych podmienkach (epidémie, hladomory),... No naprieč históriu sú to práve ženy, ktoré to často mali omnoho ťažšie ako muži. Dokonca ani nemali právo voliť! Existujú…

Čo o tebe môže prezradiť tvoja kúpeľňa?

0 icon

Možno tomu neveríš, ale to, ako si zariadiš veci vo svojej kúpeľni, môže o tebe prezradiť veľa faktov. Veci, ako napríklad to, ako vkladáš toaletný papier do držiaka, môžu naznačovať niečo o tvojej osobnosti. Predtým, ako túto predstavu odmietneš, prečítaj si nižšie, čo na to hovoria odborníci. Kúpeľňa ukáže viac, ako si…

Bol človek skutočne na Mesiaci? (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Bol človek skutočne na Mesiaci? Ako už z názvu vyplýva, snažíme sa zhrnúť základné fakty o lete na mesiac. V rámci druhej časti článku sa spoločne pozrieme na niekoľko nejasností, ktoré oplývajú misiu Apollo XI., ale aj na iné fámy, ktoré neustále „bežia“ v éteri. Po tom, ako sa…

20 úžasných čiernobielych fotografií, na ktoré jednoducho nebudeš môcť prestať pozerať

0 icon

Čiernobiele fotografie sú obzvlášť fascinujúce. Z nejakého dôvodu sa mnohokrát zdajú byť oveľa hlbšie a výraznejšie ako tie farebné. Možno je to preto, že sa nás nesnažia rozptýliť farbami, ale radšej sa zameriavajú na vystihnutie samotnej podstaty. 20 úžasných čiernobielych fotografií, ktoré dokazujú, aké expresívne čiernobiele fotografie môžu byť. Skús…

Prečo niektoré deti majú vlasy a iné nie?

0 icon

Existuje povera, ktorá hovorí, že žena, ktorá počas tehotenstva zažíva pálenie záhy, bude mať dieťa s množstvom vlasov. V roku 2006 to vedci naozaj preskúmali a zistili, že z 28 žien, ktoré zažívali pálenie záhy, malo 23 deti s dlhými vlasmi. Verili, že hormóny uvoľňované počas tehotenstva môžu tiež riadiť to, ako rastú deťom…

Vo svete IT

Úlomky inej planéty, pochované hlboko pod zemou, môžu narúšať naše magnetické pole

0 icon

Minulý mesiac sa objavila teória, ktorá tvrdí, že v útrobách našej planéty sa môžu nachádzať pozostatky iného kozmického telesa. Ide o protoplanétu Theia, ktorá pred 4.5-miliardami rokov vrazila do Zeme a vymrštila na obežnú dráhu kus materiálu, z ktorého sa neskôr mal stať Mesiac. Teória o zrážke s protoplanétou Theia…

TSMC varuje, že nedostatok procesorov môže trvať dlhšie, ako sa pôvodne špekulovalo

0 icon

Spoločnosť TSMC je aktuálne jedným z najväčších výrobcov mobilných procesorov na svete pričom patrí medzi hlavných partnerov viacerých technologických gigantov vrátane Apple. Dlhé roky spoločnosť dodávala procesory aj pre spoločnosť Huawei a po uvalení sankcií na čínskeho technologického giganta, sa špekulovalo, že jednou z poškodených firiem bude aj TSMC. Situácia…

Google začal distribuovať verziu prehliadača Chrome 90. Oplatí sa aktualizovať? Veruže áno!

0 icon

Google začal s oficiálnou distribúciou aktualizácie pre internetový prehliadač Chrome, ktorá prináša verziu 90. Čo všetko prináša a oplatí sa aktualizovať prehliadač? Dozviete sa nižšie. Na dostupnosť aktualizácie upozorňuje spoločnosť Google prostredníctvom svojho blogu. Chrome 90 je aktuálne distribuovaný pre širokú verejnosť Najnovšie vydanie prehliadača Chrome prináša viacero zmien, z…

Ďalší veľký výrobca smartfónov odstráni nabíjací adaptér z balenia smartfónov

0 icon

Začal s tým Apple, ktorý ako prvý prestal dodávať v balení smartfónov iPhone 12 nabíjací adaptér. Následne sa zvrhla spŕška posmeškov zo strany konkurencie na čele so Xiaomi, či Samsungom. Nakoniec však Samsung, rovnako ako Apple, prestal pribaľovať nabíjací adaptér v balení smartfónov S21, ako aj Xiaomi vo vybraných „ECO-friendly“…

Hlasový asistent Google získava nové a hlavne užitočné funkcie. Ktoré z nich využijete!?

0 icon

Hlasový asistent Google vo všeobecnosti patrí medzi populárne služby a to aj v našom regióne, hoci zatiaľ nedisponuje hlasovou podporou Slovenčiny. Dôvodom je, že používateľom, ktorí ovládajú jeden zo svetových jazykov, dokáže pomôcť s ovládaním aplikácií, napríklad počas jazdy autom, s ovládaním domácich spotrebičov, vyhľadávať informácie na internete a podobne.…

Armádny Magazín

Putin ohlásil výstavbu najsilnejšej flotily ľadoborcov v Rusku

0 icon

Rusko, 15. apríl 2021 (AM) – Najvýkonnejšia flotila ľadoborcov na svete sa buduje v Rusku, uviedol prezident Vladimir Putin na zasadnutí správnej rady Ruskej geografickej spoločnosti. Vysielanie hostil televízny kanál Rusko 24.  

Najnovšia kniha si kladie otázku či by mali byť vírusy SARS-CoV-2 považované za biologickú zbraň

0 icon

USA, 15. apríl 2021 (AM) - Greg Felton sa vo svojej najnovšej knihe zamýšľa, či je "oficiálny" príbeh o SARS-CoV-2 iba nedostatočne vedecky podložený, alebo ide o účelnú lož; vyvracia totiž tvrdenie, že vírus preskočil na človeka priamo z netopiera, alebo prostredníctvom iného zvieraťa. Nielen, že pre toto stano

Zástupcovia Slovenskej armády urobili vo Švédsku prieskum trhu bojových vozidiel pechoty

0 icon

Slovensko, 15.apríl 2021 (AM, MOSR) – Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer absolvoval zahraničnú pracovnú návštevu Švédskeho kráľovstva. Pri tejto príležitosti spolu so zástupcami Ozbrojených síl SR navštívil spoločnosť BAE Systems Hägglunds v rámci prieskumu trhu, ktorý rezort obrany realizuje za účelom riešenia otázky plnenia medzinárodného záväzk

The Daily Mirror vydal zábery z vojenských cvičení na Sibíri za vojská pri hranici s Ukrajinou

0 icon

Rusko, 15. apríl 2021 (AM) – Britský bulvárny denník The Daily Mirror využil zábery ruskej televíznej stanice Zvezda z cvičení špeciálnych jednotiek Centrálneho vojenského okruhu na Sibíri ako ilustráciu k správe o "ruských vojskách pri hranici s Ukrajinou".  

Prečo Čína vyhlásila vojnu svetovým značkám

0 icon

Čína, 15. apríl 2021 (AM) – V posledných dňoch čínsky internet objavil zaujímavý trend: blogeri na videách pália tenisky zahraničných značiek a čínske celebrity rušia zmluvy so svetovými výrobcami oblečenia.   Prečo sa svetové firmy tak hnevajú na ľudí v Číne? Všetko je vina bavlny z autonómnej oblasti Sin-ťiang v Číne. Niekoľk

Svetlo sveta

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

Arcibiskup Sokol v knihe podrobne odhalil zákulisie intríg a klamstiev, ktorým čelil po nástupe Bezáka

0 icon

Žiadna kresťanská láska a milosrdenstvo, ale špinavosti, intrigy a klamstvá. Takto by sa dali dali zhodnotiť pomery po nástupe Roberta Bezáka voči arcibiskupovi Sokolovi od samotného jeho nástupu, tak ako ich arcibiskup Sokol podrobne rozpísal vo svojej knihe pamätí pod názvom „Je čas mlčať a čas hovoriť.“ Arcibiskup Sokol uviedol, že vymenovanie Bezáka…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali