Svätí Krispin a Krispinián, sedeli vo vriacom oleji ako vo vlažnom kúpeli a prespevovali žalm

Rím 15. apríla 2018 (HSP/Foto:HSP)

 

Svätí bratia Krispin a Krispinian narodili sa asi v polovici tretieho storočia z kresťanských šlachtických rodičov v Ríme. Vychovaní nábožne, zahoreli horúcou láskou ku Pánu Ježišovi, i venovali sa v mladosti službe Božej. Toho času prenasledovaní boli kresťania ukrutnými cisárami rimskými: Deciom, Valerianom a Aurelianom. Mnoho nábožných mužov opustilo Rím a rozišlo sa po svete, aby premáhali kráľovstvo diablovo a roznášali zaslepeným pohanom svetlo svätého Evanjelia.

Na snímke svätí Kispín a Krispinián

Niektorí horliví vierozvestci vybrali sa za tým bohumilým účelom do Gálie, terajšieho Francúzska, a k ním pripojili sa urodení mladíci Krispin a Krispinian, ktorí, ačkoľvek zo vznešeného rodu pochádzali, priučili sa v rodnom meste Ríme remeslu obuvníckemu tým cieľom, aby v cudzom svete medzi pohanmi pohodlnejšie žiť a slovo spásy ohlasovať mohli. I usadili sa v meste Soassone pri rieke Ezne v Gálii , a začali sprevádzať remeslo svoje obuvnícke. Remeslo išlo od ruky zbehlým a umelým pracovníkom. Pohanskí obyvatelia navštevovali svätých bratov radi, lebo práca ich bola dobrá, vkusná, krásná, trvanlivá a lacná. Pri usilovnej práci boli svätí bratia veselí a spokojní, čistí a bezúhonní. V krátkom čase naučili sa reč obyvateľov. A každý pohan zastavil sa rád v dielni ich, i rád pohovoril si s umnými, prívetivými a veselými remeselníkami. A svätí Krispin a Krispinian použili vhodnú príležitosť, a potichu, obozretne, bez všetkého hluku zvestovali spasiteľnú vieru a učenie Ježiša Krista, i poučovali pohanov, aká smiešna, záhubná a rozumného človeka nedôstojná je modloslužba pohanská.

Zadivení pohania radi počúvali zajímavé a krásné reči ich, navštevovali ich častejšie, prosili o dokonále vyučenie v pravej spasiteľnej viere, a za krátky čas vstúpilo mnoho pohanov do lona svätej cirkvi, a to z každého stavu a povolania, pohlavia a veku. Tak povstala prvá kresťanská cirkevná obec v meste Soassone. Svätí bratia svietili všetkým kresťanom krásnym príkladom nábožnosti a kresťanskej lásky.Zo značného dôchodku svojho podporovali chudobných a to bez rozdielu, či boli kresťanami alebo či ešte boli pohanami. Úcta ich rástla v celom kraji a mladá obec kresťanská vzrástala mohutne za niekoľko rokov. Keď badali pohanskí žreci , že chrámy ich ostávajú prázdné a vplyv ich a vážnosť klesajú, hľadeli na účinkovanie svätých bratov závistlivo, i pomýšľali na pomstu.

Roku 286, dňa 1. apríla povýšil cisár rimský Dioklecián za spolucisára Maximiana Herkulia, sedliackeho syna zo Sriemu v Panónii , i odovzdal mu Gáliu a iné západné krajiny pod správu. Maximian Herkulius bol ukrutný tyran a veľký nepriateľ kresťanov. Nasledujúceho roku tiahol s veľkým vojskom do Gallie a keď premohol povstalcov, začal krvavo prenasledovať kresťanov. I vykrvácali toho roku po hrozných mukách premnohí kresťania, menovite v meste Nante svätí Donatus a Rogacian, v Amiane svätý Kvinktinus, syn senátora rimského, Lucianus, v inších mestách svätí Viktorikus, Fuscianus, Gencianus a Rufinus. Ukrutník prišiel r. 287 i do mesta Soassonu. Pohanskí žretci ponosovali sa cisárovi, že chrámy ich ostávajú prázdne, že sú bohovia rimskí rozhnevaní, že hrozia nešťastím a pohromami, ktorými chcú vlasť trestať, že sa im úcta nepreukazuje, i mnohé iné smiešné a poverčivé žaloby viedli proti nevinným kresťanom. Nevzdelaný, surový a ukrutný cisár bol veľmi poverčivý, ako to u sprostých ľudí obyčajne býva, a preto dopytoval sa na kresťanov, ktorí sa bôžikom klaňať nechceli. I vydal vojakom rozkaz, aby dľa udania pohanských žrecov pochytali všetkých kresťanov v meste a v okolí, a uväznili. Keď žreci udali, že najhlavnejšími nepriateľmi bohov štátnych sú bratia Krispin a Krispinian, dal si ich cisár Maximian pred svoj trón predviesť. Svätí bratia Krispin a Krispinian boli dovedení zo žaláru pred cisára, ktorý vypytoval sa ich na rodný kraj, na rodinu a na stav ich. Keď počul, že pochádzajú zo vznešenej rodiny rimskej, dohováral im prívetive, sľuboval im vyznačenie a vysoké výnosné úrady, keď sa zrieknu kresťanskej viery a bohom štátnym obetovať budú. Pohan si myslel, že keď svätých bratov po dobrotky získa, všetci ostatní kresťania budú ich nasledovať a modlám sa klaňať. Ale márné bolo namáhanie jeho. I začal hroziť ukrutnými mukami. Svätí Krispin a Krispinian odpovedali:

«Cisár, tresty tvoje trvajú len za krátky čas, i netrasieme sa pred nimi. Radi obetujeme život svoj a krv za Pána Ježiša Krista a za svätú vieru. Dôstojnosť a statky, ktoré nám sľubuješ, nezvedú nás. Veď opovrhli sme v mladosti bohatstvom pre Krista, i tešíme sa teraz, i ďakujeme Bohu a zvelebujeme Ho, ktorý v milosrdenstve Svojom poprial nám k tomu predsavzatiu milosti Svojej. Oj, keby si i ty poznal dobrého pastiera Ježiša Krista a pravdu! I obľúbil by si sebe dobrotu svätého náboženstva Jeho, opovrhol by si bohatstvami a trónom, i vydobyl by si sebe pokoj srdca svojho a svedomia, i večnú korunu blaženého života!“

Na snímke umučenie bratov

Cisár zadivil sa nad týmito slovami, ale v ňom skypela stará zlosť oproti kresťanom, i odovzdal svätích bratov miestodržiteľovi svojmu Rikciovarovi, aby ich ku modlárstvu donútil, alebo dľa zákonov s nimi naložil. Rikciovarus bol úhlavným nepriateľom kresťanstva v Gallii a veľmi ukrutný muž, česť svoju a slávu vyhľadával v tom, keď mohol vôľu cisárov plniť a kresťanov krvavo prenasledovať. I predvolal po odchode Maximianovom pred súdnu stolicu svoju svätích Krispina a Krispiniana a snažil sa svätích vyznavačov dobrotky od kresťanského náboženstva odvrátiť. Ale svätí bratia vyznávali pred všetkým prítomným ľudom svätú vieru a zvelebovali Spasiteľa Ježiša Krista. Ukrutník, ktorý nemal milosrdenstva oproti podriadeným občanom, tým menej mohol byť ľudským oproti nenávideným kresťanom, i dal svätích Krispina a Krispiniana najprv ukrutne bičovať, na škripec natiahnuť, pod nehty na rukách a na nohách šidlá vbíjať a pásy z kože ich drať. Počas týchto ukrutných múk chovali sa svätí bratia pokojne, s dôverou obracali oči svoje k nebu a tíško sa modlili. I potešil ich Boh a posilnil zázračne. Miestodržiteľ dal krvácajúcich vyznavačov do žaláru hodiť a hladom moriť. Keď sa rany ich divotvorne zacelely, predvolal ich ukrutník opäť pred stolicu súdnu. Márne namáhal sa, aby modlám obetovali. I rozkázal katom, aby ich do vriaceho oleja hodili. Katovia ubičovali svätích vyznavačov a hodili ich do vriaceho kotla. Myslel si ukrutník, že vriaci olej pomaly a bolestným spôsobom konec urobí životu nenávidených horlivcov kresťanských. Ale milostivý Boh, ktorý zachránil troch mládencov v ohnivej peci, do ktorej ich boli hodili pohania pre vieru v pravého Boha, neopustil ani týchto verných služobníkov Svojich. Svätí bratia sedeli vo vriacom oleji ako vo vlažnom kúpeli a prespevovali siedmy žalm:

„Pane, Bože náš, v Tebe dúfame,  vysloboď nás od všetkých protivníkov našich a vytrhni nás, aby nešľachetník nikdy neuchvátil ako lev dušu našu, keby nebolo, kto by vykúpil, ani kto by vyslobodil.“

Keď počul zverský Rikciovarus, že svätí bratia vo vriacom oleji Bohu svojmu žalmy prespevujú a neporušení sú, išiel sám ku vriacemu kotlu, aby videl, akými čarami sa to deje. Sotva priblížil sa k ohnisku, vyfrkla z vriaceho kotla kvapka olejová a padla miestodržiteľovi do oka. Ukrutník pocítil nesmiernu bolesť, i začal zúriť a besnieť sa. I vyplnily sa na ňom slová žalmu, ktoré svätí bratia práve spievali:

„Hľa, pracoval bezbožník ku pôrodu nespravodlivosti, počal bolesť, a porodil neprávosť. Hlbokú jamu kopal, i vykopal ju, ale sám upadol do jamy, ktorú bol urobil. Obráti sa bolesť jeho na hlavu jeho, a na vrch hlavy jeho neprávosť jeho zostúpi!“

I dal zbesnenec veľkú hranicu dreva naklásť, zapáliť a oboch vyznavačov do plameňov hodiť. Ale mocná a ruka Pánova zachovala i na hranici svätích vyznavačov. A keď svätí bratia prespevovali dokončenie žalmu:

„Ja sláviť budem Pána podľa spravodlivosti Jeho, a prespevovať budem menu najvyššieho Pána,“

vrhol sa zbláznený od zlosti Rikciovarus k ním do plameňov a hneď zhorel. Svätí bratia sostúpili neporušení z horiacej hranice a mnohí pohania obrátili sa na vieru kresťanskú, keď videli ten zázrak. A svätí Krispin a Krispinian ohlasovali zase verejne moc a slávu Ježiša Krista, že v krátkom čase všetci obyvatelia mesta Soassonu prijali svätú vieru.

Cisár Maximian dozvedel sa od susedných pohanov, čo sa v meste Soassone stalo, ponáhľal ta s vojskom svojím, dal svätích bratov chytiť, ukrutne mučiť, hlavy im pozotínať a mŕtvoly ich divým zverom k potrave pohodiť. Keď divé šelmy nedotkly sa mrtvých tiel svätích Krispina a Krispiniana, odvliekli ich vojaci v noci ku rieke Ezne a hodili ich do nej. Voda vyniesla ostatky svätých na breh. A v noci zjavil sa dobrotivý Boh vo sne nábožnému starcovi, aby išiel ku rieke, telá svätích mučeníkov zobral a počestne pochoval. Zbožný kresťan vstal, išiel k rieke, vzal sväté ostatky a pochoval ich pri dome svojom. To stalo sa r. 287, dňa 25. októbra. Na hrobe svätích mučeníkov stali sa mnohé divy, a keď vo štvrtom storočí sväté. náboženstvo stalo sa panujúcim v celej ríši rimskej, postavený bol nad hrobom ich kostol kresťanský. V šiestom storočí vystavili nábožní kresťania v meste Soassone nový krásny chrám ku cti svätích mučeníkov, do ktorého ostatky ich slávnostne boly prenesené. Od toho času ctení bývajú svätí Krispin a Krispinian ako patróni remesla obuvníckeho.

Svätí Krispin a Krispinian vyobrazujú sa s palmami v rukách, u nôh nástroje obuvnícke a pohodené modly. Svätí Krispin a Krispinian sú patrónmi poctivého remesla obuvníckeho a spolu zbožného bratstva – Tovaryšov obuvníckych a krajčírskych, ktoré r. 1045 v Paríži povstalo a vo Francúzsku a v Itálii je rozšírené. Dľa príkladu týchto svätích mučeníkov žije  bratstvo v bohumilom používaní času popri prácach svojich, odbavujú modlitby, navštevujú v posvätné dni chrámy, nemocných a chudobných, a chránia sa zaháľky a roztopašného života, ktorému obyčajne odovzdáva sa mládež remeselnícka v mestách. I v našej vlasti povstávajú kde tu v mestách podobné bohumilé spolky mládeže remeselníckej: Bože daj, aby sa čím viac rozšírily! Svätí Krispin a Krispinian neopovrhli remeslom, ačkoľvek, boli zo vznešeného rodu a remeslo svoje použili k rozširovaniu slávy Božej. Svätý Pavel hovorí (Galat. 6, 10.):

„Kým čas máme, čiňme dobre.“

A Duch svätý v knihe Príslovia (6, 6.) hovorí:
„Ó lenivý, iď k mravcom, a nauč sa múdrosti!“

Prečo? Ako ten malý tvor celé leto pilne pracuje, aby v zime mohol žiť, podobne má robiť a pracovať každý človek, už duševne, už telesne, po celý život svoj, lebo každá poctivá práca je milá Bohu. Pri práci o výživu nemáme ani na dušu svoju zabúdať. Každý človek môže pri práci svojej Bohu slúžiť, pokánie činiť, bližným osožiť. Kto nečiní to, na prácach jeho nespočíva požehnanie Božie. Svätý Hieronym píše zo života svätého Malchusa udalosť, povšimnutia hodnú. Keď svätý Malchus ako otrok pohanovi ovce pásol, sadol si k mravenčiemu kopcu. I pozoroval, s akou usilovnosťou tie malinké tvory Božie potravu svoju snášajú, žiaden z nich nezaháľa, mnohí väčšiu, než sú sami, ťarchu nesú, vlečú alebo pred sebou váľajú, ako obťaženým ťarchou iné mravce s cesty vyhýbajú, ako usilovne malými ústočkami trávu a bylinky ukusujú a na hromadu snášajú. Vnútorne pohnutý pustovník, ktorý ľahkomyseľne opustil bratov a do sveta išiel, za čo do otroctva upadol, zvolal:

„Hľa, Malchus, ako sú tíe mravce pilné a starostlivé a ako bedlivo, kým slnce im svieti a leto trvá, potravu si snášajú! A čo ty biedny robíš? Keď máš teraz leto života, a slnce milosti Božej tak hojne svieti tebe, ako sa namáhaš pre budúci život dobré skutky si shromaždiť, aby si z nich večne žiť mohol? Prečo ťa, ó lenivý človeče, posiela Boh k mravcom a hovorí: „Ó lenivý, choď k mravcom, a nauč sa múdrosti a pilnosti o večné veci?!“

A Malchus prebral sa z vlažnosti svojej, zatúžil po kláštore pustovníckom, vrátil sa po mnohých ťažkosťach do neho, i viedol v ňom prísny a svätý život až do smrti svojej. Kresťan, choď k mravcom, aby si od nich naučil sa pravej múdrosti, pracovitosti a starosti o večný život! Modli sa a pracuj!

Karol Jerguš

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Čarnogurský st.: „USA a NATO žiadajú Rusko, aby prestalo označovať USA (a Česko) ako nepriateľskú krajinu. Čo si tí Američania myslia o sebe?“

0 icon

Bratislava/Ženeva 18. júna 2021 (HSP/Foto:SITA-Gabriel Kuchta)   Vo švajčiarskej Ženeve prebehlo 16. júna 2021 stretnutie Vladimír Putin – Joe Biden. Na jeden deň neboli svetovou udalosťou číslo jeden Majstrovstvá Európy vo futbale, ale vysoká politika, stretnutie prezidentov krajín s najväčším počtom jadrových zbraní a najpresnejšími medzikontinentálnymi raketami. Uviedol vo svojej…

Slovensko nevyužíva podľa NKÚ efektívne príležitosti prichádzajúce vďaka eurofondom

0 icon

Bratislava 18. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:flickr/Alex Guibord)   Slovensko nedokáže efektívne využívať príležitosti prichádzajúce vďaka eurofondom. Upozornili na to dnes analytici Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), podľa ktorých sme mohli v minulom roku v rámci programového obdobia 2014 až 2020 využiť na udržateľný rozvoj spoločnosti 13,7 miliardy eur, avšak k záveru roka…

Rezort dopravy predĺžuje termín doručenia prihlášok do výberového konania na členov predstavenstva bratislavského letiska do 2. júla

0 icon

Bratislava 18. júna 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako vyhlasovateľ výberového konania na členov predstavenstva Letiska M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) sa rozhodlo predĺžiť termín na doručenie prihlášok do výberového konania, vyhláseného dňa 28. mája. 2021; do 2. júla 2021 Ministerstvo chce týmto krokom rozšíriť…

Bulharsko a Severné Macedónsko hľadajú spôsoby, ako vyriešiť spor pred samitom EÚ

0 icon

Sofia 18. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Olivier Matthys, Pool via AP)   Premiér Severného Macedónska Zoran Zaev zavítal do susedného Bulharska. V Sofii sa chce pokúsiť vyriešiť spor medzi obomi štátmi ohrozujúci integráciu Severného Macedónska do Európskej únie. Návšteva 46-ročného politika prichádza niekoľko dní pred samitom EÚ, na ktorom by…

V Nemecku sa začína kampaň za prijatie viac utečencov a evakuáciu táborov

0 icon

Berlín 18. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Panagiotis Balaskas)   Pod mottom "O ľudských právach nie je možné vyjednávať" sa v Nemecku začína kampaň za prijatie väčšieho množstva utečencov do krajiny, informovala v piatok agentúra DPA Kampaň štartuje cez víkend akciami vo viacerých nemeckých mestách. "Tábory na vonkajších hraniciach Európy sú…

Kouč Švédov Andersson pred SR: „Bude to úplne iné ako v Seville“

0 icon

Petrohrad 18. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Thanassis Stavrakis, Pool)   Futbalisti Švédska pôjdu do zápasu so Slovenskom na EURO 2020 v diametrálne odlišnom nastavení ako proti Španielom. V Seville sa im podarilo uhrať bezgólovú remízu, v Petrohrade v 2. kole E-skupiny však chcú viac Tréner Janne Andersson pred piatkovou konfrontáciou charakterizoval hru…

Dnes bude jasno až polooblačno a veľmi teplo

0 icon

Bratislava 18. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Dnes bude na Slovensku jasno až polooblačno a veľmi teplo. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 29 do 34 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 27 stupňov. Teplota na horách…

Londýn požiadal EÚ o predĺženie ochrannej lehoty pri kontrolách tovaru prepravovaného medzi Britániou a Severným Írskom

0 icon

Londýn 18. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP - Eddie Mulholland/Pool Photo via AP)   Spojené kráľovstvo požiadalo o odklad v súvislosti s uskutočňovaním niektorých pobrexitových obchodných kontrol, ktoré spôsobujú napätie medzi Britániou a Európskou úniou i nestabilitu v Severnom Írsku Londýn začiatkom tohto roka nahneval Brusel, keď sa rozhodol jednostranne predĺžiť ochrannú…

Dobrovoľnosť už nie je garantovaná. Lengvarský: Uvažujeme o povinnom očkovaní určitých skupín. Rozhodne krízový štáb a pozrie sa na to Ministerstvo spravodlivosti

0 icon

Bratislava 18. júna 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister zdravotníctva generál Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) vo štvrtok v diskusii Denníka N hovoril o tom, či sa niektoré skupiny obyvateľstva nebudú očkovať proti koronavírusu povinne Pri očkovaní sa od začiatku pripomína princíp dobrovoľnosti a slobody rozhodnutia. Po novom by už ani táto garancia…

Exprezident Pobrežia Slonoviny Gbagbo sa vrátil do vlasti

0 icon

Abidjan 18. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Jerry Lampen, Pool)   Exprezident Pobrežia Slonoviny Laurent Gbagbo, ktorého Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu nedávno oslobodili spod obvinení zo zločinov proti ľudskosti, sa po desaťročnom exile vo štvrtok (17. júna) vrátil do vlasti. Informovala o tom agentúra AFP Gbagbo (76)…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

„Arbeit macht frei“ alebo „Vakcína je sloboda“

0icon

„Arbeit macht frei“ – smutne známy nápis z koncentračných táborov nacistov, známy v preklade ako prácou k slobode, práca oslobodzuje alebo práca Vás urobí slobodným. Týkalo sa to koncentrákov a cynizmus nacistov sa prejavil v tom, že keď ste neboli schopní pracovať, skončili ste v plynovej komore ako odpad. Čiže ste boli „oslobodení“ - smrťou... Dnes…

Štefan Harabin

Výzva občanov Slovenskej republiky parlamentu na okamžite odvolanie náčelníka podvodných pyramídových hier, Jána Mazáka, z členstva v Súdnej rade.

0icon

Ťažký kriminálnik Mazák sa pre Sorošovské ultraliberálne, fašistické média vyslovil, že je nehorázne u sudcu Mgr. Dalibora Miľana, ak si v súvislosti s rozhodovacím procesom viažucim aj k protipandemickým opatreniam Mikasa a vlády dovolil vykladať Ústavu. Treba mu preto okamžite zastaviť výkonu funkcie sudcu. Mazák bez najmenších pochybnosti na politickú…

Boris Mesár

Chazarská mafia už takmer zničila Ukrajinu .

0icon

Pád až na samé dno ! Ucro-stad vydal štatistiku za rok 2020 , z ktorej stávajú vlasy dupkom ! Keď som to videl prvý krát , nemohol som veriť ,že sa odvážili toto zverejniť. Demografia, priemysel, medicína, poľnohospodárstvo ... Tu sú len tie najpôsobivejšie body: V porovnaní s rokom 2013.…

Ivan Holek

Testovaním zlomené posledné zbytky hrdosti

0icon

Na Slovensku existuje rádio, ktoré o sebe tvrdí, že ako jediné má guráž. Je to hlavne preto, lebo hrá iba rockovú muziku. O rockových interpretoch je známe, že sú značne nekonvenční, alebo až rebeli. A to isté platí aj o ich fanúšikoch. Nektorí z nich sú otvorení rebeli, či už…

Pavel Jacz

Minister zdravia Lengvarský chce kupčiť so zdravím. Za očkovanie chce ponúkať peniaze na ruku, alebo lotériu.

0icon

Zostal som ako prikovaný, keď sa minister zdravotníctva Lengvarský vyjadril, že chcú zvýšiť percentá zaočkovania Slovákov štátnym úplatkom - finančnou odmenou, alebo lotériou. Aj týmto spôsobom sa chceme opičiť po Američanoch (max 100 USD) a Srboch (25 €)? Lenže všeobecná vzdelanostná úroveň Slovákov je o mnoho percent vyššia, ako našich…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Záhada nacistických pokladov: Presťahovanie rezerv. 3. časť

0 icon

Správa, že Američania uchmatli nacistické rezervy ríšskej banky v Merkerse, nacistickými pohlavármi riadne otriasla. Prezident banky Walther Frank naliehavo požiadal Hitlera, aby dal zvyšné rezervy previezť z Berlína niekam inam. Ruské vojsko neustále postupovalo, a tak Nemci nemali na záchranu ostávajúcich prostriedkov čas nazvyš. Pokračujeme treťou časťou série článkov s podtitulom Záhada nacistických pokladov.…

Ak chceš byť šťastný, nechaj si svoj život pre seba

0 icon

Mať nablízku svojich priateľov a rodinu je dôležité, no tí skutoční a oddaní priatelia sú vzácni. Mnohí z nás však zabúdajú, že svet nie je úplne ideálnym miestom, a tak by sme si mali nechávať svoj osobný život pre seba. Každý z nás je obklopený negatívnymi vibráciami a nie každý,…

Prečo je také ťažké prestať si chytať tvár?

0 icon

Niekedy chceme ovládať naše gestá a pohyby, ale keďže mnohé z nich sú neúmyselné, napríklad pomocou rúk vyjadrujeme svoje pocity, môže to byť zložitejšie, ako by sa očakávalo. Zamysli sa napríklad nad tým, že sa dotýkaš svojej tváre, čo je jednou z najbežnejších reakcií ľudského tela. Mohlo by ťa prekvapiť, koľkokrát…

Umelec strávil 3000 hodín úpravou historických fotografií

0 icon

Každého zaujíma, aké by to bolo, žiť v rôznych historických obdobiach a prežiť na vlastnej koži historické udalosti.  Možno by sa ti páčila príležitosť spoznať niektorých známych ľudí minulosti, ktorí už bohužiaľ medzi nami nie sú, a tak si ich nemohol stretnúť osobne. Napríklad, nás by potešilo zoznámiť sa s osobnosťami,…

Môže cvičenie pred spaním ovplyvniť tvoj spánok?

0 icon

Pravidelné cvičenie má mnoho výhod, vrátane lepšieho spánku. Môže podporovať relaxáciu, znižovať úzkosť a normalizovať tvoje vnútorné hodnoty. Cvičenie tiež zvyšuje teplotu tela a keď začne klesať, cítiš sa ospalo. Dlho sa verilo, že cvičenie pred spaním sťažuje zaspávanie. Podľa nedávneho výskumu to však nemusí byť pravda. Štúdie zistili, že…

Vo svete IT

Google pracuje na technológii, ktorá umožní vyhľadať stratený smartfón aj bez toho, aby zariadenie bolo online

0 icon

Stratený, či ukradnutý smartfón nie je nič príjemné a to bez ohľadu na to z akej cenovej kategórie máte zariadenie. Jedným z riešení, ako je možné vypátrať stratené zariadenie, je pomocou funkcie „Find my device“, teda nájdi moje stratené zariadenie. Táto funkcia funguje za podmienky, že váš smartfón je online.…

MIUI 12.5 mieri do ďalších dvoch smartfónov: Na zozname druhej vlny aktualizácií však neboli!

0 icon

Čínska spoločnosť Xiaomi len nedávno oznámila, že svoj zoznam podporovaných zariadení pre MIUI 12.5 rozšíri o štyri modely. Medzi ne patrili aj staršie smartfóny ako napríklad Mi 8, o novšej generácii smartfónov z radu Mi 9 sa zatiaľ nerozprávalo. Pochopiteľne i tieto smartfóny získajú novú nadstavbu, neboli však hlásené v…

„Ak nás navštívia mimozemšťania, nebudú pravdepodobne živí,“ vyjadril sa člen inštitútu SETI

0 icon

Existuje tam vonku inteligentný mimozemský život? Ak áno, ako vyzerá? Ako komunikuje? Predstava prvého kontaktu s mimozemskou civilizáciou sa postupom času vyvíjala. V Sci-fi filmoch ide zvyčajne o stále rovnaký scenár. Zo dňa na deň sa na oblohe objaví vesmírna loď a návštevníci komunikujú s ľuďmi pomocou matematiky, alebo iného, univerzálneho jazyka, píše portál IFL…

Prečo ľudia nedokážu liezť po stenách, ako to dokážu niektoré živočíchy?

0 icon

Keď sme boli malí, chceli sme byť ako Spider-Man a liezť po stenách budov, či lietať pomedzi budovy na vlákne pavučiny. Samozrejme že sme v kútiku duše vedeli, že je to len fantázia a to, čo sme vídavali na obrazovkách televízie každé ráno nemôže byť skutočné. Vedia to aj vedci, no v nedávnej štúdii…

Windows 11 zrejme príde ako bezplatný upgrade Windowsu 10. Tešiť sa môžu aj používatelia starších verzií

0 icon

Oficiálne predstavenie len nedávno predčasne odhaleného operačného systému Windows 11 od spoločnosti Microsoft sa už nezadržateľne blíži. I keď do samotného predstavenia zostáva už iba týždeň, stále nepoznáme úplne všetky detaily a informácie o nadchádzajúcom operačnom systéme od Microsoftu. V priebehu dnešného dňa však začali internetom kolovať ďalšie dôležité detaily…

Armádny Magazín

Poľsko na východných hraniciach rozmiestňuje americké raketové systémy Javelin. Prvé testy už prebehli

0 icon

Poľsko, 18. júna 2021 (AM) – Poľsko na východe svojej krajiny rozmiestni protitankové raketové systémy FGM-148F Javelin. Vo štvrtok to novinárom povedal poľský minister národnej obrany Mariusz Błaszczak. Minister informoval, že sa vo štvrtok zúčastnil ukážkových cvičení na polyg

Ruské ministerstvo obrany informovalo o novej verzii stíhačky SU-57

0 icon

  Rusko, 18. júna 2021 (AM) – Ruské ministerstvo obrany a konštrukčná kancelária Suchoj plánujú vyvinúť pre export dvojmiestnu verziu stíhačky Su-57, informoval podpredseda vlády Jurij Borisov počas pracovnej cesty do Prímorského kraja. Podľa jeho slov takáto úprava zvýši dopyt v zahraničí.   "O tento stroj je záujem a podľa môjh

Klamali vám: Napoleona a Hitlera neporazili nízke teploty

0 icon

Nemecko, 17. júna 2021 (AM) – Zvyčajne sa uvádza, že Napoleon a Hitler boli v Rusku porazení surovými teplotami ruskej zimy, hoci vedeli o zložitosti vojenskej kampane v takýchto podmienkach. Španielsky autor Manuel P. Villatoro v tomto článku analyzuje, na čo sa obaja agresori spoliehali a čo ich zničilo.   Napoleon Bonaparte a Adolf

Rusi priviezli pre amerického prezidenta Joe Bidena aj jedno nepríjemné prekvapenie - generála Gerasimova

0 icon

Rusko, 18.jún 2021 (AM) – Rusi pripravili pre amerického prezidenta Joe Bidena prekvapenie, ktoré „Američania zjavne neočakávali“. V rámci delegácie bol na rokovanie s prezidentom vyslaný aj generál Valerij Gerasimov.   „Naše posledné varovanie,“ uviedol

Po čistkách v armáde Bielorusko začalo všeobecnú vojenskú mobilizáciu

0 icon

Bielorusko, 18.jún 2021 (AM) – Bieloruský prezident Alexander Lukašenko podľa viacerých údajov na pozadí hromadného prepúšťania v radoch dôstojníkov ozbrojených síl a „vojakov na kontrakt“ kvôli augustovým udalostiam minulého roka vyhlásil všeobecnú vojenskú mobilizáciu. Inform

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali