Svätí Krispin a Krispinián, sedeli vo vriacom oleji ako vo vlažnom kúpeli a prespevovali žalm

Rím 15. apríla 2018 (HSP/Foto:HSP)

 

Svätí bratia Krispin a Krispinian narodili sa asi v polovici tretieho storočia z kresťanských šlachtických rodičov v Ríme. Vychovaní nábožne, zahoreli horúcou láskou ku Pánu Ježišovi, i venovali sa v mladosti službe Božej. Toho času prenasledovaní boli kresťania ukrutnými cisárami rimskými: Deciom, Valerianom a Aurelianom. Mnoho nábožných mužov opustilo Rím a rozišlo sa po svete, aby premáhali kráľovstvo diablovo a roznášali zaslepeným pohanom svetlo svätého Evanjelia.

Na snímke svätí Kispín a Krispinián

Niektorí horliví vierozvestci vybrali sa za tým bohumilým účelom do Gálie, terajšieho Francúzska, a k ním pripojili sa urodení mladíci Krispin a Krispinian, ktorí, ačkoľvek zo vznešeného rodu pochádzali, priučili sa v rodnom meste Ríme remeslu obuvníckemu tým cieľom, aby v cudzom svete medzi pohanmi pohodlnejšie žiť a slovo spásy ohlasovať mohli. I usadili sa v meste Soassone pri rieke Ezne v Gálii , a začali sprevádzať remeslo svoje obuvnícke. Remeslo išlo od ruky zbehlým a umelým pracovníkom. Pohanskí obyvatelia navštevovali svätých bratov radi, lebo práca ich bola dobrá, vkusná, krásná, trvanlivá a lacná. Pri usilovnej práci boli svätí bratia veselí a spokojní, čistí a bezúhonní. V krátkom čase naučili sa reč obyvateľov. A každý pohan zastavil sa rád v dielni ich, i rád pohovoril si s umnými, prívetivými a veselými remeselníkami. A svätí Krispin a Krispinian použili vhodnú príležitosť, a potichu, obozretne, bez všetkého hluku zvestovali spasiteľnú vieru a učenie Ježiša Krista, i poučovali pohanov, aká smiešna, záhubná a rozumného človeka nedôstojná je modloslužba pohanská.

Zadivení pohania radi počúvali zajímavé a krásné reči ich, navštevovali ich častejšie, prosili o dokonále vyučenie v pravej spasiteľnej viere, a za krátky čas vstúpilo mnoho pohanov do lona svätej cirkvi, a to z každého stavu a povolania, pohlavia a veku. Tak povstala prvá kresťanská cirkevná obec v meste Soassone. Svätí bratia svietili všetkým kresťanom krásnym príkladom nábožnosti a kresťanskej lásky.Zo značného dôchodku svojho podporovali chudobných a to bez rozdielu, či boli kresťanami alebo či ešte boli pohanami. Úcta ich rástla v celom kraji a mladá obec kresťanská vzrástala mohutne za niekoľko rokov. Keď badali pohanskí žreci , že chrámy ich ostávajú prázdné a vplyv ich a vážnosť klesajú, hľadeli na účinkovanie svätých bratov závistlivo, i pomýšľali na pomstu.

Roku 286, dňa 1. apríla povýšil cisár rimský Dioklecián za spolucisára Maximiana Herkulia, sedliackeho syna zo Sriemu v Panónii , i odovzdal mu Gáliu a iné západné krajiny pod správu. Maximian Herkulius bol ukrutný tyran a veľký nepriateľ kresťanov. Nasledujúceho roku tiahol s veľkým vojskom do Gallie a keď premohol povstalcov, začal krvavo prenasledovať kresťanov. I vykrvácali toho roku po hrozných mukách premnohí kresťania, menovite v meste Nante svätí Donatus a Rogacian, v Amiane svätý Kvinktinus, syn senátora rimského, Lucianus, v inších mestách svätí Viktorikus, Fuscianus, Gencianus a Rufinus. Ukrutník prišiel r. 287 i do mesta Soassonu. Pohanskí žretci ponosovali sa cisárovi, že chrámy ich ostávajú prázdne, že sú bohovia rimskí rozhnevaní, že hrozia nešťastím a pohromami, ktorými chcú vlasť trestať, že sa im úcta nepreukazuje, i mnohé iné smiešné a poverčivé žaloby viedli proti nevinným kresťanom. Nevzdelaný, surový a ukrutný cisár bol veľmi poverčivý, ako to u sprostých ľudí obyčajne býva, a preto dopytoval sa na kresťanov, ktorí sa bôžikom klaňať nechceli. I vydal vojakom rozkaz, aby dľa udania pohanských žrecov pochytali všetkých kresťanov v meste a v okolí, a uväznili. Keď žreci udali, že najhlavnejšími nepriateľmi bohov štátnych sú bratia Krispin a Krispinian, dal si ich cisár Maximian pred svoj trón predviesť. Svätí bratia Krispin a Krispinian boli dovedení zo žaláru pred cisára, ktorý vypytoval sa ich na rodný kraj, na rodinu a na stav ich. Keď počul, že pochádzajú zo vznešenej rodiny rimskej, dohováral im prívetive, sľuboval im vyznačenie a vysoké výnosné úrady, keď sa zrieknu kresťanskej viery a bohom štátnym obetovať budú. Pohan si myslel, že keď svätých bratov po dobrotky získa, všetci ostatní kresťania budú ich nasledovať a modlám sa klaňať. Ale márné bolo namáhanie jeho. I začal hroziť ukrutnými mukami. Svätí Krispin a Krispinian odpovedali:

«Cisár, tresty tvoje trvajú len za krátky čas, i netrasieme sa pred nimi. Radi obetujeme život svoj a krv za Pána Ježiša Krista a za svätú vieru. Dôstojnosť a statky, ktoré nám sľubuješ, nezvedú nás. Veď opovrhli sme v mladosti bohatstvom pre Krista, i tešíme sa teraz, i ďakujeme Bohu a zvelebujeme Ho, ktorý v milosrdenstve Svojom poprial nám k tomu predsavzatiu milosti Svojej. Oj, keby si i ty poznal dobrého pastiera Ježiša Krista a pravdu! I obľúbil by si sebe dobrotu svätého náboženstva Jeho, opovrhol by si bohatstvami a trónom, i vydobyl by si sebe pokoj srdca svojho a svedomia, i večnú korunu blaženého života!“

Na snímke umučenie bratov

Cisár zadivil sa nad týmito slovami, ale v ňom skypela stará zlosť oproti kresťanom, i odovzdal svätích bratov miestodržiteľovi svojmu Rikciovarovi, aby ich ku modlárstvu donútil, alebo dľa zákonov s nimi naložil. Rikciovarus bol úhlavným nepriateľom kresťanstva v Gallii a veľmi ukrutný muž, česť svoju a slávu vyhľadával v tom, keď mohol vôľu cisárov plniť a kresťanov krvavo prenasledovať. I predvolal po odchode Maximianovom pred súdnu stolicu svoju svätích Krispina a Krispiniana a snažil sa svätích vyznavačov dobrotky od kresťanského náboženstva odvrátiť. Ale svätí bratia vyznávali pred všetkým prítomným ľudom svätú vieru a zvelebovali Spasiteľa Ježiša Krista. Ukrutník, ktorý nemal milosrdenstva oproti podriadeným občanom, tým menej mohol byť ľudským oproti nenávideným kresťanom, i dal svätích Krispina a Krispiniana najprv ukrutne bičovať, na škripec natiahnuť, pod nehty na rukách a na nohách šidlá vbíjať a pásy z kože ich drať. Počas týchto ukrutných múk chovali sa svätí bratia pokojne, s dôverou obracali oči svoje k nebu a tíško sa modlili. I potešil ich Boh a posilnil zázračne. Miestodržiteľ dal krvácajúcich vyznavačov do žaláru hodiť a hladom moriť. Keď sa rany ich divotvorne zacelely, predvolal ich ukrutník opäť pred stolicu súdnu. Márne namáhal sa, aby modlám obetovali. I rozkázal katom, aby ich do vriaceho oleja hodili. Katovia ubičovali svätích vyznavačov a hodili ich do vriaceho kotla. Myslel si ukrutník, že vriaci olej pomaly a bolestným spôsobom konec urobí životu nenávidených horlivcov kresťanských. Ale milostivý Boh, ktorý zachránil troch mládencov v ohnivej peci, do ktorej ich boli hodili pohania pre vieru v pravého Boha, neopustil ani týchto verných služobníkov Svojich. Svätí bratia sedeli vo vriacom oleji ako vo vlažnom kúpeli a prespevovali siedmy žalm:

„Pane, Bože náš, v Tebe dúfame,  vysloboď nás od všetkých protivníkov našich a vytrhni nás, aby nešľachetník nikdy neuchvátil ako lev dušu našu, keby nebolo, kto by vykúpil, ani kto by vyslobodil.“

Keď počul zverský Rikciovarus, že svätí bratia vo vriacom oleji Bohu svojmu žalmy prespevujú a neporušení sú, išiel sám ku vriacemu kotlu, aby videl, akými čarami sa to deje. Sotva priblížil sa k ohnisku, vyfrkla z vriaceho kotla kvapka olejová a padla miestodržiteľovi do oka. Ukrutník pocítil nesmiernu bolesť, i začal zúriť a besnieť sa. I vyplnily sa na ňom slová žalmu, ktoré svätí bratia práve spievali:

„Hľa, pracoval bezbožník ku pôrodu nespravodlivosti, počal bolesť, a porodil neprávosť. Hlbokú jamu kopal, i vykopal ju, ale sám upadol do jamy, ktorú bol urobil. Obráti sa bolesť jeho na hlavu jeho, a na vrch hlavy jeho neprávosť jeho zostúpi!“

I dal zbesnenec veľkú hranicu dreva naklásť, zapáliť a oboch vyznavačov do plameňov hodiť. Ale mocná a ruka Pánova zachovala i na hranici svätích vyznavačov. A keď svätí bratia prespevovali dokončenie žalmu:

„Ja sláviť budem Pána podľa spravodlivosti Jeho, a prespevovať budem menu najvyššieho Pána,“

vrhol sa zbláznený od zlosti Rikciovarus k ním do plameňov a hneď zhorel. Svätí bratia sostúpili neporušení z horiacej hranice a mnohí pohania obrátili sa na vieru kresťanskú, keď videli ten zázrak. A svätí Krispin a Krispinian ohlasovali zase verejne moc a slávu Ježiša Krista, že v krátkom čase všetci obyvatelia mesta Soassonu prijali svätú vieru.

Cisár Maximian dozvedel sa od susedných pohanov, čo sa v meste Soassone stalo, ponáhľal ta s vojskom svojím, dal svätích bratov chytiť, ukrutne mučiť, hlavy im pozotínať a mŕtvoly ich divým zverom k potrave pohodiť. Keď divé šelmy nedotkly sa mrtvých tiel svätích Krispina a Krispiniana, odvliekli ich vojaci v noci ku rieke Ezne a hodili ich do nej. Voda vyniesla ostatky svätých na breh. A v noci zjavil sa dobrotivý Boh vo sne nábožnému starcovi, aby išiel ku rieke, telá svätích mučeníkov zobral a počestne pochoval. Zbožný kresťan vstal, išiel k rieke, vzal sväté ostatky a pochoval ich pri dome svojom. To stalo sa r. 287, dňa 25. októbra. Na hrobe svätích mučeníkov stali sa mnohé divy, a keď vo štvrtom storočí sväté. náboženstvo stalo sa panujúcim v celej ríši rimskej, postavený bol nad hrobom ich kostol kresťanský. V šiestom storočí vystavili nábožní kresťania v meste Soassone nový krásny chrám ku cti svätích mučeníkov, do ktorého ostatky ich slávnostne boly prenesené. Od toho času ctení bývajú svätí Krispin a Krispinian ako patróni remesla obuvníckeho.

Svätí Krispin a Krispinian vyobrazujú sa s palmami v rukách, u nôh nástroje obuvnícke a pohodené modly. Svätí Krispin a Krispinian sú patrónmi poctivého remesla obuvníckeho a spolu zbožného bratstva – Tovaryšov obuvníckych a krajčírskych, ktoré r. 1045 v Paríži povstalo a vo Francúzsku a v Itálii je rozšírené. Dľa príkladu týchto svätích mučeníkov žije  bratstvo v bohumilom používaní času popri prácach svojich, odbavujú modlitby, navštevujú v posvätné dni chrámy, nemocných a chudobných, a chránia sa zaháľky a roztopašného života, ktorému obyčajne odovzdáva sa mládež remeselnícka v mestách. I v našej vlasti povstávajú kde tu v mestách podobné bohumilé spolky mládeže remeselníckej: Bože daj, aby sa čím viac rozšírily! Svätí Krispin a Krispinian neopovrhli remeslom, ačkoľvek, boli zo vznešeného rodu a remeslo svoje použili k rozširovaniu slávy Božej. Svätý Pavel hovorí (Galat. 6, 10.):

„Kým čas máme, čiňme dobre.“

A Duch svätý v knihe Príslovia (6, 6.) hovorí:
„Ó lenivý, iď k mravcom, a nauč sa múdrosti!“

Prečo? Ako ten malý tvor celé leto pilne pracuje, aby v zime mohol žiť, podobne má robiť a pracovať každý človek, už duševne, už telesne, po celý život svoj, lebo každá poctivá práca je milá Bohu. Pri práci o výživu nemáme ani na dušu svoju zabúdať. Každý človek môže pri práci svojej Bohu slúžiť, pokánie činiť, bližným osožiť. Kto nečiní to, na prácach jeho nespočíva požehnanie Božie. Svätý Hieronym píše zo života svätého Malchusa udalosť, povšimnutia hodnú. Keď svätý Malchus ako otrok pohanovi ovce pásol, sadol si k mravenčiemu kopcu. I pozoroval, s akou usilovnosťou tie malinké tvory Božie potravu svoju snášajú, žiaden z nich nezaháľa, mnohí väčšiu, než sú sami, ťarchu nesú, vlečú alebo pred sebou váľajú, ako obťaženým ťarchou iné mravce s cesty vyhýbajú, ako usilovne malými ústočkami trávu a bylinky ukusujú a na hromadu snášajú. Vnútorne pohnutý pustovník, ktorý ľahkomyseľne opustil bratov a do sveta išiel, za čo do otroctva upadol, zvolal:

„Hľa, Malchus, ako sú tíe mravce pilné a starostlivé a ako bedlivo, kým slnce im svieti a leto trvá, potravu si snášajú! A čo ty biedny robíš? Keď máš teraz leto života, a slnce milosti Božej tak hojne svieti tebe, ako sa namáhaš pre budúci život dobré skutky si shromaždiť, aby si z nich večne žiť mohol? Prečo ťa, ó lenivý človeče, posiela Boh k mravcom a hovorí: „Ó lenivý, choď k mravcom, a nauč sa múdrosti a pilnosti o večné veci?!“

A Malchus prebral sa z vlažnosti svojej, zatúžil po kláštore pustovníckom, vrátil sa po mnohých ťažkosťach do neho, i viedol v ňom prísny a svätý život až do smrti svojej. Kresťan, choď k mravcom, aby si od nich naučil sa pravej múdrosti, pracovitosti a starosti o večný život! Modli sa a pracuj!

Karol Jerguš

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Česi po výskume: „Nie je dôvod nebrať Covid len ako ďalšie respiračné ochorenie. Je načase stanoviť podmienky pre vyhlásenie, ale aj ukončenie pandémie,“ tvrdí česká epidemiologička Zuzana Krátka

0 icon

Bratislava 2. augusta 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Najdiskutovanejšou témou v spoločnosti za posledný rok a pol sa stal Covid. Téma pandémie, opatrení, očkovania i hladiny protilátok má svojich zástancov i odporcov nie len medzi laickou verejnosťou, ale aj medzi odborníkmi. V susednom Česku sa uskutočnil výskum, podľa ktorého je určujúcim faktorom pre ukončenie pandémie zistenie…

V Rusku sa začala registrácia voličov na elektronické hlasovanie

0 icon

Moskva 2. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   V Rusku sa v pondelok začala registrácia voličov do systému dištančného elektronického hlasovania (DEG), ktorý bude použitý v nadchádzajúcich septembrových parlamentných voľbách. Svoje žiadosti o registráciu môžu voliči podávať do polnoci 13. septembra. Informovala o tom v pondelok agentúra Interfax Podľa pravidiel, ktoré…

Lesné požiare ďalej pustošia Turecko, počet obetí stúpol na osem

0 icon

Mazikoy 2. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP)   Lesné požiare neďaleko tureckých dovolenkových destinácií Antalya a Mugla a v ich okolí v nedeľu už piaty deň pustošili krajinu. Záchranári, ktorí našli ďalšie telá, zároveň zvýšili počet obetí na osem Obyvatelia aj turisti pred nebezpečenstvom unikali v člnoch na more, kde tiež čakala…

Horúčavy nekončia; požiar na ostrove Rodos sa vymkol spod kontroly

0 icon

Atény 2. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andreas Alexopoulos)   Vlna horúčav v Grécku nekončí. V pondelok i počas celého týždňa možno podľa miestnej meteorologickej služby očakávať, že teploty presiahnu 44 stupňov Celzia. V dôsledku extrémneho sucha a silného vetra sa vymkol spod kontroly rozsiahly požiar na dovolenkármi vyhľadávanom ostrove Rodos, uviedli v…

Teplári sa už pripravujú na tretiu vlnu pandémie koronavírusu

0 icon

Bratislava 2. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Teplárenské spoločnosti sa už pripravujú na tretiu vlnu pandémie koronavírusu. „Maximalizujeme naše úsilie, aby boli všetky kľúčové projekty, údržba a investície dokončené čo najskôr do začiatku vykurovacej sezóny, t. j. do 1. septembra,“ povedal v rozhovore pre portál vEnergetike.sk senior manažér pre centrálne zásobovanie…

Jány nepostúpil do finále v ĽM 3×40, na rozstrel mu chýbali štyri body

0 icon

Bratislava 2. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenský reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány nepostúpil do finále v disciplíne ľubovoľná malokalibrovka 3x40 na olympijských hrách v Tokiu. V kvalifikácii dosiahol výkon 1172 bodov, čo mu v konkurencii 39 aktérov na strelnici Asaka Shooting Range stačilo na 13. miesto. Víťazom kvalifikácie…

Pojednávanie v kauze vraždy Miroslava Sýkoru by malo pokračovať v septembri

0 icon

Bratislava 2. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR- Jakub Kotian)   Hlavné pojednávanie v kauze vraždy údajného zakladateľa zločineckej skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru by malo na Okresnom súde Bratislava I pokračovať 16. septembra. Vyplýva to z rozpisu súdnych pojednávaní na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR Na pojednávanie by mali byť predvolaní traja svedkovia…

Zverev zvažuje po triumfe pauzu: „Potrebujem oddych“

0 icon

Tokio 2. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Patrick Semansky)   Nemecký tenista Alexander Zverev zvažuje, že si po zisku titulu v mužskej dvojhre na OH 2020 dopraje odpočinok. Pôvodne mal už v pondelok odletieť z Japonska a budúci týždeň sa predstaviť na turnaji ATP Masters 1000 v Toronte, no po triumfe v Tokiu…

Dnes bude polooblačno až oblačno, s prehánkami a ojedinelými búrkami

0 icon

Bratislava 2. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Dnes bude na Slovensku polooblačno až oblačno. Ojedinele, na severe len miestami, sa vyskytnú prehánky a zriedkavo aj búrky. Ochladí sa a zrána sa môže občasne tvoriť hmla. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať…

Uvedenie nového protopresbytera otca Maroša Riníka

0 icon

Košice 2. augusta 2021 (HSP/TSKE/grkatke/Foto:grkatke.sk)   V sobotu 31. júla, v predvečer sviatku Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho kríža sa počas veľkej večierne uskutočnilo uvedenie nového protopresbytera (dekana) Michalovského protopresbyterátu otca Maroša Riníka Modlitbe večierne predsedal archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie za účasti viacerých kňazov Michalovského protopresbyterátu a za…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Sablič

Analýza ekonómie pokračovanie III.

0icon

Virtuálny apartheid                                                                            Makroekonómia vychovala

Dušan Hirjak

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Záverečná časť.

0icon

Vládna moc v podmienkach SR oficiálne realizuje globálny príbeh o „pandémii“ koronavírusu. Tento príbeh bol nastolený z úrovne nadnárodných štruktúr a zástupcov globálneho kapitalizmu aj za pomoci ich spoločných prisluhovačov. Najdôležitejšiu úlohu na strane globáln

Ján Droppa

TV Covid (TA3)

0icon

Voľakedy mala TA3 hlavnú náplň info – správy. Zdesil som sa, že za posledné týždne má náplň Covid. Prepnem sem-tam a stále covid, nič iné. Mal by som podať trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy, Ale médiá sa bránia – vraj prevzaté z objektívnych svetových spravodajstiev. Kedy, a ako sa…

Pavol Lazar

Pravdy, lži a omyly späté s protestom pred prezidentským palácom dňa 29.07. mojimi očami.

0icon

Pravdy, lži a omyly späté s protestom pred prezidentským palácom dňa 29.07. mojimi očami. 1. "Generálny štrajk".

Marián Moravčík

Riadenie pandémie sa čoraz viac podobá na systematický zločin proti ľudskosti

0icon

Keď sa pred necelým rokom začali distribuovať prvé „vakcíny“ proti Covid-19, sprevádzali ich informácie o tom, že ich účinnosť je viac ako 90 %. Ak by to bola pravda, ich použitie by veľmi rýchlo redukovalo šírenie vírusu a napríklad už pri súčasnom percente zaočkovanosti slovenskej populácie by sme mohli s…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

10+ zvierat, ktoré nedokážu ukrývať svoje emócie

0 icon

Myslíš si, že sa zvieratá nedokážu vyjadrovať svoje pocity? Ak veríš evolučnej teórii Charlesa Darwina, potom áno, zvieratá majú emócie a majú schopnosť vyjadriť ich. Darwin dokonca tvrdil, že ľudské emócie vznikli na základe podobného mechanizmu, ako ten, ktorý viedol k existencii emócií u zvierat. A aby si si nemyslel, že hovoríme (píšeme)…

TOP 10 nezvyčajných úmrtí. Takúto smrť by si nechcel!

0 icon

Každý z nás nejak zomrie. To je fakt, ktorý zatiaľ nikto na svete nevyvrátil. Jediné, v čom sa smrť jedného odlišuje od smrti druhého, je spôsob, akým nastane. A niektorí ľudia zomierajú naozaj zvláštne. Toto je rebríček TOP10 zvláštnych úmrtí. Veril by si tomu, že niekto takto zomrel? Keď zabíja…

10 prípadov, kedy si študenti za svoju vynaliezavosť zaslúžili 1 s hviezdičkou

0 icon

Škola je (alebo by mala byť) prostredie, v ktorom sa formujú mysle mladých ľudí. No je všeobecný fakt, že minimálne ten náš školský systém zabíja kreativitu žiakov. Študenti majú často iný názor na to, ako by mala vyzerať škola. Existujú mnohé prípady slávnych a úspešných ľudí, ktorí sa presadili na poli intelektu…

Špionážna sieť Lucy: 1. časť

0 icon

Opäť sa spoločne s nami pozrite do dejín druhej svetovej vojny, ktorá patrí medzi tie najlepšie zdokumentované udalosti v dejinách ľudstva. Prinášame článok o špionážnej sieti Lucy, ktorá počas druhej svetovej vojny patrila k najúčinnejším protinacistickým spravodajským sieťam. Pôsobila vo Švajčiarsku a jej vodca pracoval pre niekoľko spravodajských služieb. Pôvodne sieť analyzovala informácie od švajčiarskej…

Pearl Harbor: Vyprovokoval útok sám Roosevelt? 3. časť

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku z mini série Pearl Harbor. Vyprovokoval svojimi opatreniami a čoraz vzrastajúcim bojovým postojom voči Japonsku útok na Pearl Harbor sám Roosevelt? Jedným z dôvodov prečo sa americká verejnosť zdráhala nechať priamo zasiahnuť do európskeho konfliktu, bola spomienka na 4-ročnú patovú situáciu na západnom fronte. V roku 1939 ľudia na oboch…

Armádny Magazín

Varšavské povstanie. Poľská tragédia v rukách manipulátorov

0 icon

Poľsko, 1.August 2021 (AM) – Poľský ľud dnes oslavuje tragický dátum — Deň varšavského povstania. Vedúci predstavitelia „poľskej exilovej vlády“ a velenia Krajinskej armády zorganizovali 1. augusta 1944 v Nemcami okupovanej Varšave povstanie, cieľom ktorého bolo 2-3 dni pred príchodom Červenej armády oslobodiť Varšavu od Nemcov, čo malo prinútiť ZSSR uznať v Poľsku…

Glorifikácia zločincov: Estónski nacisti si uctili pamiatku legionárov Waffen SS na Sinimäe

0 icon

Estónsko, 1.August 2021 (AM) – Na ceremoniál uctenia si pamiatky legionárov 20. granátnickej divízie Waffen-SS pri pamätníku na Grenadierskom kopci v Sinimäe prišli aj poslanci z pravicovej Konzervatívnej ľudovej strany (EKRE). Poslanci Anti Poolamets a Ruuben Kaalep

Stiahnutie americkej armády z Afganistanu je dôsledkom vnútorných problémov USA

0 icon

Afganistan, 1.August 2021 (AM) – Andrej Serenko, vedúci Centra pre štúdium afganskej politiky vysvetlil, prečo americké jednotky odchádzajú z Afganistanu v takom zhone. Túto tému prediskutoval v rozhovore s korešpondentom portálu „Ukraina.ru“. Expert poznamenal, že tento ústup je čisto vnútro americký a nemá s Afganista

"Hroznejšie než protilietadlové delá." Pred čím boli esá Luftwaffe bezmocní

0 icon

Rusko, 2.August 2021 (AM) – Za roky Veľkej vlasteneckej vojny nabúrali sovietski letci nemecké stroje viac ako 600 krát. Nestalo sa to na žiadnom inom bojisku Druhej svetovej vojny. Esa Červenej armády zdokonalili túto taktiku tak, že ju používali dokonca v noci.   Úmrtnosť 50%

Bombardér B-21 Raider bude najhoršou nočnou morou ruskej protivzdušnej obrany

0 icon

USA, 2.August 2021 (AM) – Ruské systémy protivzdušnej obrany čelia v budúcnosti veľkým ťažkostiam, najnovší americký bombardér B-21 sa stane „najhoršou nočnou morou“ pre Rusko, hovorí autor článku pre americký časopis National Interest Chris Osborne.   Najnovší americký tajný bombardér B-21 bude pre ruské systémy protivzdušnej ob

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali