Stredisko tmárskej politiky či neochotná lekáreň? Je to inak! Predsedníčka Prvých lekárnických odborov vysvetlila uplatňovanie výhrady vo svedomí i register svedomiu repugnantných liečiv

Bratislava 19. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR – Pavel Neubauer/lzz)

 

Aktuálne prebieha na Slovensku diskusia týkajúca sa pomoci ženám v snahe znížiť počet potratov cez novelu zákona. Napriek tomu, že novela neznižuje hranicu týždňov, kedy je u nás možné potrat vykonať, čelí značnej kritike a útokom zo strany liberálov. S témou potratov súvisí aj antikoncepcia, jej predaj v lekárňach a výhrada vo svedomí

lekáreň, recept
Ilustračné foto: Na snímke Veronika Cagáňová

Začiatkom roka rezonovali v liberálnych médiách útoky na lekárničku, ktorá odmietla vydať žene hormonálnu antikoncepciu. Odvolala sa na výhradu vo svedomí. Aby boli títo lekárnici chránení a mohli vykonávať svoje povolanie podľa svojho svedomia, vzniklo odborové združenie Prvé lekárnické odbory.

Aké skutočnosti musia lekárnici riešiť so svojimi zamestnávateľmi pri uplatňovaní výhrady svedomia? Je na Slovensku dostatočná legislatíva pre uplatňovanie výhrady svedomia? Na tieto a ďalšie otázky týkajúce sa potratov, antikoncepcie či očkovania, nám odpovedala predsedníčka lekárnických odborov Veronika Cagáňová.

 

Zriadili ste prvé odborové združenie Prvé lekárnické odbory. Vnímate na Slovensku, že zo strany zamestnávateľov si lekárnici nemôžu slobodne uplatňovať výhradu vo svedomí pri vydávaní určitých liekov?

Častokrát sa stretávam s prípadmi, pri ktorých pracujúci lekárnik uplatňovanie výhrady vo svedomí svojmu zamestnávateľovi neoznámi, čo je, samozrejme, porušenie zákona. Robia tak ale najmä zo strachu, že o svoje zamestnanie prídu práve kvôli uplatňovaniu si výhrady vo svedomí pri vydávaní niektorých liekov či produktov. Niektorí kvôli tejto skutočnosti nemôžu nájsť lekáreň, ktorá by ich zamestnala. Hoci sú aj lekárne, kde uplatňovanie výhrady vo svedomí akceptujú, je ich málo, a tak je bežné, že vo svojom okolí sa takýto farmaceut zamestnať nevie.

V rámci odborového združenia chceme chrániť, obhajovať a uplatňovať etické presvedčenie a všeobecné ústavné práva našich členov. Smerom k zamestnávateľom je cieľom odborového združenia uzatvárať kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, dohody o spolupráci, kolektívne zmluvy, a tak podľa svojich možností pomáhať odstraňovať príčiny sociálnych neistôt našich členov.

 

Ako na vaše odborové združenie reagujú zamestnávatelia?

Všeobecne nemajú zamestnávatelia odbory radi, pretože im pozerajú na prsty a chránia zamestnancov. Považujem naše odbory však za ešte veľmi mladé, aby som situáciu celkovo ohodnotila.

Pred ich založením sme si uvedomili, že odbory v oblasti farmácie či lekárenstva sú veľmi slabo zastúpené. Dohľadateľné sú Združenie odborárov farmácie Slovenska a viaceré odbory týkajúce sa skôr farmaceutického priemyslu. Boli založené ešte v deväťdesiatych rokoch a v súčasnej dobe neregistrujeme ich aktívne pôsobenie. Radi by sme ich časom kontaktovali a dohodli spoločné ciele.

Našou motiváciou je najmä to, aby sme boli prostredníkom medzi zamestnancom a zamestnávateľom, keďže práve v komunikácii medzi týmito stranami vidíme medzery. Verím, že aj zamestnávatelia to budú vnímať podobne.

 

Aké skutočnosti musia lekárnici riešiť so svojimi zamestnávateľmi pri uplatňovaní výhrady svedomia?

Prvou vecou by malo byť upovedomenie o tejto skutočnosti ako určuje Etický kódex zdravotníckeho pracovníka ako príloha k zákonu 578/2004 Z.z. Na našej stránke lzz.sk si naši registrovaní členovia môžu automaticky vygenerovať tlačivo o oznámení uplatňovania si výhrady, ktorú následne predložia zamestnávateľovi.

Zároveň je korektné, ak zamestnanec upovedomí zamestnávateľa aj o rozsahu ním uplatňovanej výhrady vo svedomí. V našom občianskom združení Lekárnici za život – Slovensko, sme vypracovali Register svedomiu repugnantných liečiv (RSR liečiv), vďaka ktorému je jednoznačnejšie pre zamestnanca aj zamestnávateľa určiť, na aké liečivá si lekárnik bude výhradu vo svedomí uplatňovať, a tento zoznam je elektronickou prílohou, na ktorú náš člen vo svojom oznámení poľahky zamestnávateľa odkáže.

Naše združenie zároveň prichádza s fenoménom, ktorý môže napokon oceniť aj zamestnávateľ – a síce, každý náš člen pri uplatnení si výhrady pri konkrétnom výdaji liečiva odovzdá pacientovi vizitku s jedinečným kódom, na ktorej vyznačí svoj dôvod výhrady vo svedomí.

Tento spôsob pôsobí omnoho profesionálnejšie než rôzne nesystematické spôsoby, na ktoré boli lekárnici odkázaní doteraz. Zrazu lekárnik s lekárňou, ktorú zastupuje, nevyzerajú pri takomto uplatnení si výhrady vo svedomí ako nejaké stredisko tmárskej politiky alebo neochotná lekáreň, kde si pacienta prehadzujú lekárnici medzi sebou, ale ako pracovisko s odborníkmi, ktorí sú schopní pacientovi poskytnúť relevantné dôvody, prečo je daný liek eticky sporný.

Pokiaľ bude mať zákazník záujem, sám sa môže neskôr prostredníctvom anonymizovaného kontaktu spojiť priamo s lekárnikom a zistiť, aké etické aspekty môže mať užívanie daného lieku aj pre samotného pacienta. Lekárnik tak etiku nikomu nediktuje, chráni v prvom rade svoje svedomie a odmietnutím výdaja rozsvecuje pomyselný výstražný trojuholník, ktorý môže (aj nemusí) pacienta primäť, aby sa nad etickými aspektmi užívania daného lieku zamyslel.

Veríme, že takýto štandardizovaný postup pri uplatňovaní si výhrady podľa manuálu môžu zamestnávatelia len a len oceniť, lebo v konečnom dôsledku zvyšuje aj úroveň ich lekárne.

 

Je na Slovensku podľa vás dostatočná legislatíva pre uplatňovanie výhrady svedomia?

Bola by dostatočná, keby sa uzavreté zmluvy a dohody dotiahli poriadne do detailov.

Pojem výhrady vo svedomí bol prvýkrát použitý v právnom poriadku Slovenskej republiky v roku 2001 oznámením č. 326/2001 Z. z. v rámci Oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou  stolicou (ďalej len „zmluva so Svätou stolicou“). Podpísali ich Mikuláš Dzurinda a zo strany Svätej stolice kardinál Angelo Sodano. V nej sa píše:

„Slovenská republika uznáva každému právo uplatňovať výhrady vo svedomí podľa vieroučných a mravoučných zásad Katolíckej cirkvi. Rozsah a podmienky uplatnenia tohto práva ustanoví osobitná medzinárodná zmluva uzavretá medzi zmluvnými stranami.“

Okrem toho bola podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktorá bola publikovaná v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 250/2002 Z. z (ďalej len „zmluva s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami“).

V nej sa v článku 7 uvádza:

„Slovenská republika uznáva právo každého uplatňovať výhrady vo svedomí podľa vieroučných a mravoučných zásad svojej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Rozsah a podmienky uplatnenia tohto práva ustanovia osobitné dohody uzatvorené medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami.“

Právo zdravotníckeho pracovníka uplatniť výhradu vo svedomí je explicitne upravené v Etickom kódexe zdravotníckeho pracovníka, ktorý tvorí Prílohu č. 4 k zákonu 578/2004 Z.z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tu sa uvádza, že:

„od zdravotníckeho pracovníka nemožno vyžadovať taký výkon alebo spoluúčasť na ňom, ktorý odporuje jeho svedomiu okrem prípadov bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia osôb. Ak si zdravotnícky pracovník uplatní výhradu svedomia, je povinný o tejto skutočnosti informovať svojho zamestnávateľa a pri uplatnení výhrady svedomia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj svojich pacientov.“

Teda legislatívne je výhrada vo svedomí na Slovensku podchytená, avšak v praxi to častokrát vyzerá inak. Navyše, všetky zákony sa dajú veľmi ľahko novelizovať, a tak stratiť svoje opodstatnenie.

Z hľadiska vymožiteľnosti práva a medzinárodnej kredibility je asi najzaujímavejšia zmluva so Svätou stolicou, ktorá má ako medzinárodná zmluva podľa našej Ústavy SR prednosť pred inými zákonmi. Teda, ak by Katolícka cirkev na Slovensku prostredníctvom Konferencie biskupov Slovenska ako svojho hlavného orgánu, u nás oficiálne uznala nami vypracovaný register svedomiu repugnantných liečiv za súhlasný s „vieroučnými a mravoučnými zásadami Katolíckej cirkvi“, potom by lekárnici uplatňujúci si výhradu na základe tohto registra požívali istým spôsobom zvýšenú právnu ochranu.

Akékoľvek pracovno-právne spory vo veci uplatňovania si výhrady svedomia podľa tohto registra by mohli získať medzinárodnú pozornosť, a to dokonca aj v prípade vlažných súdnych rozhodnutí v neprospech takýchto lekárnikov by mohla Svätá stolica prostredníctvom svojho nuncia požadovať od Slovenskej republiky dodržiavanie medzinárodných zmlúv.

Nikto však doteraz nemal odvahu ani chuť doviesť takýto precedentný prípad na Slovensku až do takéhoto konca. Ale práve takýto súdny prípad by mohol byť cestou, ako prešliapať cestu pre ostatných lekárnikov. Liberáli si uvedomujú silu tejto medzištátnej zmluvy, a preto trvajú ich snahy, vždy keď sú blízko moci, aby túto zmluvu vypovedali, tak ako je tomu teraz.

 

Médiami začiatkom tohto roka rezonoval prípad košickej lekárničky, ktorá  odmietla vydať HAK. Po svojom uplatnení si výhrady vo svedomí musela čeliť pranierovaniu zo strany liberálnych médií. S akými reakciami pacientov sa stretávajú lekárnici, ak im odmietnu  vydať určitý produkt, napr. antikoncepčné tabletky, ak ich pacientka nechce použiť na liečbu hormonálnych zmien, ale ako ochranu  pred neplánovaným tehotenstvom?

Stretávame sa s rôznymi reakciami; niektorí sú prekvapení, ale pochopia, že má lekárnik na to právo, iní sú nahnevaní a vystatujú sa, čo si to daný lekárnik dovoľuje. Častokrát sa pacienti hneď pýtajú na inú lekáreň, kde im daný liek či produkt môže byť vydaný.

Je veľmi ťažko pre lekárnika rozlíšiť, na čo konkrétne si pacient daný liek pýta, aspoň čo sa týka hormonálnej antikoncepcie. Tu je potrebná veľmi citlivá komunikácia s pacientom, čo tiež nie je vždy pochopené správne z ich strany.

Pri niektorých produktoch, napríklad vnútromaternicovom teliesku, kondómoch či spermicídnych prípravkoch je viac-menej jednoznačné, s akým úmyslom sa použijú. Tak či onak, lekárnik má právo odmietnuť vydať takýto produkt a aj klasickú hormonálnu antikoncepciu len na základe výhrady vo svedomí. Aj keby bol jediný lekárnik v lekárni.

Do združenia nám písali ľudia, ktorí navrhovali aj to, aby sme lekárne označovali nálepkami, že sa tu uplatňuje výhrada vo svedomí, aby vedeli, že sa im majú vyhnúť – ale to by nebolo riešením. Resp. je fajn, ak sa takto označia pro-life lekárne, ak chcú a vytvorí sa na to platforma, ale označovať všetky lekárne, kde si niektorí zo zamestnancov môže uplatňovať výhradu vo svedomí nemá zmysel. Naopak, je omnoho dôležitejšia osveta aj medzi pacientmi, aby pochopili, že s niečím takým sa bežne v lekárni môžu stretnúť a nie je to neochota lekárnika, ani protiprávne konanie a dokonca ani konanie, ktorým by mal byť poškodený majiteľ lekárne či samotný pacient.

I keď je morálne relativizovanie cestou dopekla – všimnime si, ako sú ľudia ochotní akceptovať názorovú pluralitu vo veciach takej prostitúcie, homosexuality, dnes už aj náboženstva a politiky – a to len preto, že si na to zvykli pod vplyvom dlhotrvajúcich kampaní. Prečo by sa ľudia nemohli naučiť, že tam, kde ide o ľudský život a kvalitu života, jestvuje tiež viacero prístupov? Niektoré sú čisto ekonomické, iné utilitaristické, často iba partikulárne, a niektoré, naopak, holistické, pozerajúce sa na človeka inak ako na zviera či chodiaci balík peňazí.

 

Medzi argumenty liberálov patrí aj vyjadrenie, že prevencia vo forme  antikoncepcie znamená nižší počet potratov. Aký je váš postoj k  uvedenej argumentácii podporujúcej užívanie antikoncepčných tabletiek?

Dokonca z úst niektorých politikov z liberálnych strán odzneli návrhy, aby bola antikoncepcia preplácaná zo všeobecného poistenia. Áno, dalo by sa veľmi jednoducho tvrdiť, že tým, ako zabránime otehotneniu, tak zabránime potratu, ktorý vlastne nemá ako nastať. Je to ale hlúpo omieľaná fráza.

V súčasnosti na trhu nejestvuje taká hormonálna antikoncepcia, ktorá by nemohla ovplyvniť sliznicu maternice natoľko, aby sa už oplodnené vajíčko na nej nemohlo viac uhniezdiť. To v praxi znamená, že žiadna sexuálne aktívna žena si pri užívaní žiadnej hormonálnej antikoncepcie nemôže byť istá, že v dôsledku svojho vedomého rozhodnutia mohla zahubiť už oplodnené vajíčko, teda ľudský zárodok.

Okrem znižovania počtu potratov sa argumentuje aj tým, že sa znižuje aj spotreba každej formy antikoncepcie. Znižovanie čísel v štatistikách má však inú príčinu. Celkovo sa totižto mení reprodukčné správanie ľudí. A za tým stojí aj používanie antikoncepcie, ktoré podporuje antikoncepčnú mentalitu spoločnosti.

Navyše, dnes pracuje okolo 300-tisíc Slovákov v zahraničí, zväčša mladá generácia, medzi nimi aj mladé ženy v reprodukčnom veku, najviac sexuálne aktívne, ktoré môžu siahnuť po potratových tabletkách všade tam v zahraničí, kde sú legálne a nikdy preto do našich štatistík ani nevstúpia.

Ďalej, ženy a muži odkladajú založenie rodiny a potom sa snažia o splodenie dieťaťa niekoľko mesiacov, niekedy rokov, pričom sa často musia konfrontovať s ďalším etickým problémom, ktorým je umelé oplodnenie od rozhodnutia ho podstúpiť, cez priebeh príprav až po potraty oplodnených embryí, o ktorých svojvoľne rozhoduje lekár na základe toho, ktoré sa mu zdá byť vitálnejšie.

 

V parlamente boli za uplynulé obdobie predložené viaceré návrhy zákonov na ochranu nenarodených detí. Prečo sa podľa vás poslanci bránia znížiť hranicu možnosti potratu, aby tým chránili najzraniteľnejších?

Téma potratov sa stala spolitizovanou a využívanou na vytváranie sympatií či antipatií voči jednotlivým politickým stranám. Teda, je to aj kalkul jednotlivých strán, aký zákon predložia.

Úplne zakázať potraty sa neodváži žiadna strana, pretože by stratili voličov. No okrem aspoň nejakého sprísňovania podmienok hodnotím pozitívne aj tie prístupy, ktoré podporia ženu, ktorá neplánovane otehotnela, a tak ju motivujú k tomu, aby nemusela svoje dieťa zabiť, ale mohla sa oň s podporou štátu postarať.

 

Do registra svedomiu odporujúcich liečiv ste zaradili aj očkovacie látky, pri výrobe ktorých boli použité bunky umelo potratených ľudských plodov v rôznych štádiách ich ešte prenatálneho vývoja. Aktuálne diskutovanou témou je aj očkovanie detí. Aký je váš postoj? Očkovať alebo neočkovať deti?

Etická dilema spôsobená zavedením týchto očkovacích látok do praxe je opodstatnená. Na jednej strane stojí pacient alebo rodič, ktorý chce očkovaním chrániť seba či svoje dieťa pred ochorením. Na strane druhej však stojí morálny zákon a pohľad na pôvod týchto vakcín a spôsob ich prípravy.

V prípade vakcín výskumníci nielenže nedostali súhlas od výskumných subjektov, ale zámerne v procese ich prípravy siahli na niečí život. Napríklad, len pri vývoji bunkovej línie WI-38 bolo potratených až 80 jednotlivých plodov. Napriek tomu, že sa argumentuje faktom, že už pre získanie týchto línii neprebiehajú ďalšie potraty, je treba upozorniť na fakt, že tieto bunky majú obmedzený počet svojich množení, a teda sa dá predpokladať, že skôr či neskôr ich bude treba nahradiť novou bunkovou líniou, čo si bude vyžadovať ďalšie embryonálne bunky. A teda ďalšie potraty.

K tejto spornej otázke sa podrobnejšie vyjadrila v roku 2005 Pápežská akadémia pre život (7) v a taktiež Kongregácia pre náuku viery v Inštrukcii Dignitas personae (8).

Vyjadrenie Katolíckej cirkvi v otázke používania očkovacích látok bolo na Slovensku zahrnuté v Stanovisku Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (ďalej len Subkomisia) z roku 2013, kde sa kladie dôraz, aby sa veriaci snažili o využitie očkovacích látok, ktoré neboli vyvinuté na neeticky získaných embryonálnych bunkách, ale aby využili ich alternatívy.

Ale ak „nie je k dispozícii očkovacia látka, ktorá by bola pripravená s použitím bunkovej alebo tkanivovej kultúry pripravenej eticky vhodným spôsobom, rodičia sú morálne oprávnení, ba povinní – vzhľadom na závažné dôvody ochrany života a zdravia svojho dieťaťa – dať svoje dieťa zaočkovať aj existujúcou očkovacou látkou.“

Nie je však už len využitie takýchto vakcín vlastne súhlas s vykonaným zlom, ktoré sa vykonalo na týchto potratených deťoch?

Z morálneho hľadiska sa do spolupráce s potratom zapájajú štyri kategórie osôb, a to tí, ktorí vakcíny vyrábajú; tí, ktorí sa podieľajú na ich predaji a marketingu; tí, ktorí ich predpisujú a vydávajú (lekári a lekárnici) a  tí, ktorí ich potrebujú zo zdravotných dôvodov (pacienti, rodičia, deti…).

Je zjavné, že najväčšiu mieru spoluzodpovednosti nesú osoby uvedené v prvej kategórii, avšak rovnako nesú mieru spoluzodpovednosti aj morálne autority, ktoré v tejto veci mlčia (biskupi, kňazi). Pre ľudí v poslednej kategórii je úlohou hlavne zvážiť potrebu danej vakcíny a najmä skúmať ich pôvod a spôsob prípravy.

Na tému zdravotného rizika vakcín existuje rovnako veľa sporných diskusií. Dohľadať sa dajú štúdie, ktoré zdravotnú nezávadnosť vakcín potvrdzujú, ale aj určité množstvo takých, ktoré ju vyvracajú a rozoberajú škodlivé účinky jednotlivých zložiek vakcín. Treba preto adekvátne a kriticky pristupovať k týmto štúdiám a pozrieť sa, kto za nimi stojí.

Ak sa jednotlivec rozhodne očkovať, je jeho povinnosťou siahnuť aspoň po eticky nesporných vakcínach a taktiež vytvárať tlak na politických predstaviteľov a zdravotníctvo, aby boli sprístupnené na Slovenskom trhu morálne prijateľné vakcíny.

A ak nie sú takéto eticky nesporné vakcíny dostupné vo svete, prečo by ich Slovensko nemohlo začať vyvíjať?  Dlho sa diskutuje o dlhodobom smerovaní Slovenska, ktoré je teraz len montážnou dielňou Európy. Prečo by sme nemohli priniesť Európe aj svetu niečo viac ako len zmontovanie spaľovacích motorov? Tam, kde patenty jednotlivých vakcín padli, by stačilo laboratórne postupy okopírovať s použitím neembryonálnych bunkových línií, dôkladnejšie očistiť od škodlivých rezíduí a tým, ktorí chcú, ponúkať alternatívy.

Lebo ak chcú štáty vynucovať očkovanie, potom musia dať ľuďom aj na výber nielen z rôznych značiek, ale aj prístupov pri vývoji.

Zuzana Franková

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Na Slovensku pribudlo v stredu 2785 ľudí s pozitívnym testom zo 14.355 testovaných

0 icon

Bratislava 29. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/University of Oxford-John Cairns)   Na Slovensku v stredu (28. 10.) pribudlo 2785 nakazených novým koronavírusom zo 14.355 testov. Pribudlo 16 nových úmrtí. Z ochorenia sa za stredu vyliečilo ďalších 428 ľudí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. Percento pozitívnych testov…

Bidenova výhra nemusí znamenať zmenu v obsahu zahraničnej politiky

0 icon

Washington/Praha/Bratislava 29. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Carolyn Kaster)   Pokiaľ sa americkým prezidentom stane demokrat Joe Biden, okrem veľkých symbolických krokov v podobe pristúpenia k Parížskej klimatickej dohode či k jadrovej dohode s Iránom je ťažké očakávať výraznú zmenu v obsahu zahraničnej politiky Spojených štátov. Pre TASR to povedal analytik z českej…

Iniciatíva Za otvorenú justíciu verí v odhalenie a vylúčenie všetkých sudcov, ktorí boli súčasťou korupčnej siete

0 icon

Bratislava 29. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) verí, že z justičného systému budú odhalení a vylúčení všetci sudcovia, prokurátori a advokáti, ktorí boli a sú súčasťou korupčnej zločineckej siete ovládajúcej slovenské súdy. Majú tiež nádej, že nastal čas, keď sa vyšetria všetky indície a…

Ústavný súd dostal žiadosť o väzbu pre obvinených sudcov, rozhodne plénum

0 icon

Košice 29. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR–František Iván)   Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR vo štvrtok rozhodne o žiadosti generálneho prokurátora o súhlas na vzatie do väzby troch obvinených sudcov. Ide o Jozefa K., Jarmilu U. a Davida L. Žiadosť bola na ÚS podaná vo štvrtok ráno. „Predseda Ústavného súdu SR Ivan…

Vo Philadelphii platí pre rasové nepokoje zákaz vychádzania

0 icon

Philadelphia 29. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Tim Tai/The Philadelphia Inquirer)   V americkom meste Philadelphia platí od stredy 21. hodiny miestneho času zákaz vychádzania, informuje spravodajský portál BBC. Úrady tým reagujú na násilnosti a prípady rabovania, ktoré sprevádzajú najnovšiu vlnu demonštrácií proti rasizmu. Nepokoje prepukli v pondelok potom, čo polícia zastrelila ďalšieho…

Advokát Ján Čarnogurský ml. upokojuje: „Nezabúdajte, že celoplošné testovanie na Covid-19 je dobrovoľné. Podľa zákona žiadny policajt a ani žiadny štátny orgán nie je oprávnený požadovať informácie o zdravotnom stave občana“

0 icon

Bratislava 29. októbra 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Podľa známeho advokáta Jána Čarnogurskehé mladšieho, verejnosť by nemala zabúdať na to, že celoplošné testovanie na covid-19 je dobrovoľné Ján Čarnogurský ml. v reakcii na vyjadrenia vládnych politikov o tom, že polícia, prípadne ozbrojené sily budú na budúci týždeň kontrolovať certifikáty občanov o negativite…

Milan Vetrák chce meniť rokovací poriadok a zlepšiť legislatívny proces

0 icon

Bratislava 29. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Lepšia predvídateľnosť a jednoznačnosť práva, väčšia kontrola dodržania podmienok na rokovanie o zákonoch v skrátenom legislatívnom konaní (SLK) či úprava lehôt pri prerokovaní pozmeňujúcich návrhov. Aj to by malo byť cieľom novely rokovacieho poriadku Národnej rady (NR) SR, ktorú plánuje predseda ústavnoprávneho výboru…

Smer-SD hľadá podporu v opozícii na odvolávanie Matovičovej vlády. Grendel: „Je to kvôli policajným akciám“

0 icon

Bratislava 29. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Politici z opozície údajne na budúci týždeň chystajú pokus na vyslovenie nedôvery vláde Igora Matoviča Podľa Denníka N opozičná strana Smer-SD začína zbierať podpisy na odvolávanie vlády. "V pondelok sa strana chystá osloviť aj ostatných opozičných poslancov," píše denník. Dôvodom na vyslovovanie nedôvery…

V Česku zaznamenali takmer 13-tisíc prípadov

0 icon

Bratislava 29. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   České laboratóriá v stredu potvrdili 12 977 nových prípadov nákazy koronavírusom. V krajine tiež pribudlo 74 nových úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz Celkovo v Česku potvrdili infekciu u viac ako 297-tisíc ľudí, 2 675 nakazených zomrelo a vyše…

Pročko reagoval na slová Mariana Kollára zo SLK: „Matovič ani nechtíkom nezasiahol do štátnej zákazky na testy. Ak by to realizoval Fico, tak nás to nestojí 40, ale 100 miliónov. Lebo 60 by birmovný socialista ukradol“

0 icon

Bratislava 29. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Krátko po včerajšej tlačovej besede Slovenskej lekárskej komory (SLK) zvolal svoj brifing premiér Igor Matovič, ktorý tvrdil, že lekári šírili "kotlebovský hoax" o koronavíruse. Celá táto ostrá výmena názorov v súvislosti s celoplošných testovaním rozpútala ešte ostrejší názorový zápas na sociálnych sieťach. Jednu…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Roman Huťa

Čo si to dovoľujete ústavní činitelia?

0icon

30 septembra vláda svojim nariadením vyhlásila na území Slovenskej republiky núdzový stav na 45 dní bez vymedzenia rozsahu obmedzení základných práv a slobôd 12 októbra vláda svojim uznesením vyhlásila zákaz zhromažďovania 15 októbra vyšiel nález ÚS SR, ktorý kroky vlády posvätil, proti rozhodnutiu niet odvolania 22 októbra vláda vyhlásila zákaz…

Boris Mesár

Slovenský premiér predložil dňa 28.10.2020 návrh vládneho uznesenia, ktorý odporúča hlavnému hygienikovi SR, aby na území Slovenska zaviedol de facto Apartheid, rozdelenie obyvateľstva na dve kasty ľudí

0icon

Kovidový Apartheid: Slovenská vláda Igora Matoviča na deň 102. výročia vzniku Československa prijala vládne uznesenie zavádzajúce Apartheid, ktorým sa napĺňa hrozivé proroctvá z Biblie, že bez "znamení šelmy" nenakúpiš! Vláda v uznesení odporúča hlavnému hygienikovi, aby vydal vyhlášku, ktorú zamestnávatelia, živnostníci a prevádzkovatelia obchodov a služieb na Slovensku nebudú smieť…

Peter Švec

Prehrávame premiérovi vojnu s vírusom? Vojnu neprehráva vojsko, ale neschopné velenie. Pôsobenie proti prevahe 9. časť

0icon

Ostrieľaný veliteľ preto získava víťazstvo zo situácie a nepožaduje ho od podriadených. Energiu vojsk zo zručným velením v boji možno potom prirovnať k rýchlosti pohybu okrúhlych balvanov,  ktoré sa valia z tisícky metrov vysokej hory (Sun Tzu). V kontexte zápasu s COVIDom môžeme nadpis rozvinúť na nasledujúce konštatovanie: cielene chráňme zraniteľných, plošne…

Andrej Biras

Kto berie dych zvieratám, zasieva to, že mu tiež bude braný dych.

0icon

To, čo človek seje, to bude žať. To, čo človek spôsobuje svojim blížnym, prírode a zvieratám, to sa vráti naspäť na neho presne v tej istej intenzite a vytrvalosti. Platí to pre každého a všetko je zaznamenané vo veľkej knižnici Božej,  teda v súhvedziach  materiálneho a jemnohmotného  Vesmíru. Dokonca každý…

Peter Bilský

Tak som sa dopočul ...

0icon

Slovač je národ tvorivý a satire sa nevyhýba. Veď máme tú onú – slobodu myslenia i slova. A tak som sa dopočul (neviem či je to blud alebo fakt, možno klamem - no a čo! - ospravedlňujem sa), že nášho pána premiéra začínajú prezývať „premiér Igor Prvý Slnko“. Každému hneď napadne…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Slávni Američania, ktorí vlastne nie sú Američanmi

0 icon

Keď počuješ niektoré zvučné mená slávnych osobností, automatický si k ním priradíš rodnú krajinu. Nie je to však vždy správne priradenie. V dnešnom príspevku ti ukážeme 10 slávnych Američanov, ktorí vlastne nie sú Američania, aj keď si si to o nich celý život myslel.  10. Henry Kissinger

Naša pravá tvár sa prejaví vtedy, keď sme opití. Je to potvrdené vedcami

0 icon

Opití ľudia sa správajú úplne inak ako ich triezva verzia a štúdie narazili na neuveriteľný objav. Niekoľko drinkov dokáže aj z najrezervovanejšej osoby behom chvíle urobiť kráľovnú parketu! Je ťažké si predstaviť, že tvoj frustrovaný šéf skáče okolo a nacvičuje svoje hlúpe tanečné pohyby, však? Ukazuje sa, že alkohol je…

Tieto každodenné návyky si robil doteraz zle!

0 icon

Naše dni vypĺňajú rituály a návyky, ktoré si pravdepodobne doteraz robil zle. Možno vám tieto návyky uľahčujú život, ale na druhej strane môžu byť aj veľmi škodlivé. Nechávaš kurča rozmraziť pri izbovej teplote celý deň alebo si dopraješ príliš teplú sprchu? Možno práve tieto zlozvyky ti môžu uškodiť na zdraví.…

Smrť Roberta Calviho – Božieho bankára a nové skutočnosti (2. časť)

0 icon

Deň predtým, než Calvi zomrel, spáchala jeho sekretárka Teresa Corrocherová samovraždu skokom z okna v jednom z vyšších poschodí ústredia banky Ambrosiano. Nechala po sebe na lístku napísané, že za všetko môže jej šéf. Vitajte pri pokračovaní článku s názvom Smrť Roberta Calviho – Božieho bankára a nové skutočnosti. Vyzerá…

Čo všetko boli ženy v minulosti schopné urobiť pre krásu?

0 icon

Ľudia urobia takmer všetko, aby vyzerali a cítili sa mladí a atraktívni, a preto sa kozmetickému priemyslu tak darí. A nezáleží na tom, či sú tieto trendy neuveriteľne čudné, pokiaľ ich ostatní nasledujú - je pravdepodobné, že jednoducho naskočíš do rozbehnutého vlaku. Keď sa však pozriete späť do histórie, v minulosti došlo…

Vo svete IT

Adaptácia iOS 14 je o niečou pomalšou ako to bolo pri iOS 13. Android používatelia však môžu aj napriek tomu závidieť

0 icon

Oficiálne uvoľnenie novej verzie operačného systému iOS 14 sa odohralo približne mesiac dozadu pričom aktuálne pokrýva už viac zariadení, ako to je v prípade iOS 13. Odhaľujú to dáta, na ktoré poukazuje portál macrumors.com. Ako môžete vidieť nižšie, tak dáta ukazujú, že iOS 14 aktuálne nájdeme v 46,74% zariadeniach, zatiaľ čo…

Vyhľadávač Google sa zrejme už čoskoro vytratí zo zariadení spoločnosti Apple

0 icon

Vyhľadávač Google je bez akýchkoľvek pochýb najpoužívanejším internetovým vyhľadávačom na svete. Konkurenciu by mu človek hľadal naozaj márne, keďže podľa odhadov momentálne stojí za zhruba 90% vyhľadávaniami na internete po celom svete. Vyhľadávač od spoločnosti Google sa momentálne nachádza takmer vo všetkých zariadeniach, či už ide o smartfóny, notebooky, počítače,…

Nad Huaweiom sa „rozťahujú mračná“ a svitá na lepšie časy. Malo by dôjsť k čiastočnému uvoľneniu sankcií

0 icon

Huawei je pod zvýšeným tlakom amerických úradov už takmer 2 roky pričom situácia sa výrazne zhoršila v priebehu tohto roka, kedy spoločnosti bolo obmedzené nakupovanie produktov vyrábaných americkými technológiami. V praxi sa to pretavilo do toho, že spoločnosť má problémy s dodávkami procesorov. Hoci sa opatrenia dotýkajú aj ďalších komponentov,…

Príchod astronautov na Mars bude znamenať obrovskú zmenu: Spoznáme vôbec o 100 rokov červenú planétu?

0 icon

Je viac ako pravdepodobné, že v tomto alebo v tom ďalšom desaťročí uvidíme cestu prvých astronautov na planétu Mars, nášho planetárneho suseda. Tento míľnik v objavovaní vesmíru je nielen snom šéfa spoločnosti SpaceX, Elona Muska, ale aj americkej vesmírnej agentúry, NASA. Tá vidí Mars ako ďalšiu destináciu, v prípade úspechu…

Jeden z mesiacov Saturnu prekvapil: V jeho atmosfére našli astronómovia jedinečnú molekulu

0 icon

Na jednom z mesiacov Saturnu, Titane, astronómovia odhalili molekulu, ktorá sa nenachádza nikde inde v Slnečnej sústave. Ide o molekulu s označením C3H2 a inak sa označuje aj ako cyklopropenylidén, ktorá sa údajne nachádza v atmosfére mesiaca, píše portál Science Alert. Cyklopropenylidén je extrémne vzácna uhlíková molekula, ktorá je navyše mimoriadne…

Armádny Magazín

Ďalšie prázdne sľuby: USA hrozia vylúčením Turecka z NATO po teste ruských systémov S400

0 icon

USA, 29.október 2020 (AM) - Turci boli po nákupe Ruských S-400 vylúčení z programu F-35 (našťastie). Trvalo viac ako týždeň, kým americké úrady oficiálne zareagovali na testy týchto už tureckých protilietadlových systémov. Americká zdržanlivosť môže vychádzať z viacerých faktorov. Jedným z ni

Bude Putin zachraňovať aj Francúzov? Macron požiadal o pomoc v boji proti islamistom

0 icon

Francúzsko, 29. októbra (AM) - Po tom, čo čečenský islamistický fanatik odsekol hlavu francúzskemu učiteľovi, sa Paríž obliekol do smútku. Macron po piatkovom útoku navštívil školu v meste Conflans-Saint-Honorine v severozápadnej časti metropolitnej oblasti Paríža, kde učiteľ pracoval a stretol sa s jej zamestnancami. „Jeden z našich krajanov bol zavra

Ukrajinský historik Jurij Dudkin: Výsadkárom zo Pskova potrvá dobytie Kyjeva iba 30 minút

0 icon

Ukrajina, 29.október 2020 (AM) - Ak sa ukrajinská elita rozhodne pre rozsiahlu ozbrojenú provokáciu proti Luhanskej ľudovej republike - Rusko okamžite zavedie svoje jednotky na územie Ukrajiny. A tentoraz je nepravdepodobné, že by sa ruská armáda zastavila 40 kilometrov od hlavného mesta, ako to bolo v Gruzínsku pred 12 rokmi.   S…

Spiaci vojenský potenciál Pentagonu: V čiernomorskom regióne vsádzajú USA na chudobné Rumunsko

0 icon

Rumunsko, 29.október 2020 (AM) - Do Rumunska Američania začínajú s dodávkou protilietadlových raketových systémov  Patriot. V blízkej budúcnosti má Bukurešť dostať sedem raketových batérií. Kontrakt s americkými vojensko-priemyselnými komplexnými spoločnosťami bol uzavretý na konci roka 2017, objem dodávok

IRÁN : Bude stíhačka Kowsar čoskoro vo Venezuele?

0 icon

Irán, 28.október 2020 (AM) - Pred dvoma dňami, 23. októbra, vystúpil venezuelský prezident v štátnej televízii s úmyslom vytvoriť vojenskú radu v partnerstve s Iránom, Ruskom a Čínou, s cieľom dosiahnuť nezávislosť v oblasti obrany. Madurov návrh na vytvorenie vojenskej rady, ktorá by pomohla dosiahnuť nezávislosť venezuelskej armády by tak mala…

Svetlo sveta

Zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka

0 icon

V nemocnici v Levoči dnes ráno zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. TK KBS o tom informoval hovorca Spišskej diecézy Peter Majcher. Podrobnosti o pohrebe budú zverejnené neskôr, uviedol. “Zomrel náš milovaný otec biskup. Do nemocnice ho prijali cez víkend so zdravotnými problémami, ktoré ho trápili dlhodobo. Trpel vážnou…

Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie na deti do 12 rokov

0 icon

Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie aj na deti do 12 rokov. V Holandsku totiž vláda oznámila, že povolí vykonávanie eutanázie aj u terminálne chorých detí do 12 rokov. Krajina, ktorá umožnila eutanáziu ako prvá na svete, najskôr len v obmedzenej forme, postupne rozšírila jej vykonávanie na všetky vekové…

S modlitbou ruženca premenil prázdny kostol v moslimskej štvrti na živú farnosť s 1000 veriacimi na omši.

0 icon

Michel Marie Zanotti je katolíkom z prinútenia, keď starý otec, žid, pred strachom z II. svetovej vojny, dal svoje deti pokrstiť. Otec Michel, ako ho dnes pozná celé Francúzsko, patrí dnes k veľkým pokladom francúzskeho katolíckeho duchovenstva. Veľa moderných kňazov pri vlastnej interpretácii II. Vatikánskeho koncilu nadobudlo dojem, že k…

Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

0 icon

Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

0 icon

Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

icon FOTO DŇA