Stredisko tmárskej politiky či neochotná lekáreň? Je to inak! Predsedníčka Prvých lekárnických odborov vysvetlila uplatňovanie výhrady vo svedomí i register svedomiu repugnantných liečiv

Bratislava 19. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR – Pavel Neubauer/lzz)

 

Aktuálne prebieha na Slovensku diskusia týkajúca sa pomoci ženám v snahe znížiť počet potratov cez novelu zákona. Napriek tomu, že novela neznižuje hranicu týždňov, kedy je u nás možné potrat vykonať, čelí značnej kritike a útokom zo strany liberálov. S témou potratov súvisí aj antikoncepcia, jej predaj v lekárňach a výhrada vo svedomí

lekáreň, recept
Ilustračné foto: Na snímke Veronika Cagáňová

Začiatkom roka rezonovali v liberálnych médiách útoky na lekárničku, ktorá odmietla vydať žene hormonálnu antikoncepciu. Odvolala sa na výhradu vo svedomí. Aby boli títo lekárnici chránení a mohli vykonávať svoje povolanie podľa svojho svedomia, vzniklo odborové združenie Prvé lekárnické odbory.

Aké skutočnosti musia lekárnici riešiť so svojimi zamestnávateľmi pri uplatňovaní výhrady svedomia? Je na Slovensku dostatočná legislatíva pre uplatňovanie výhrady svedomia? Na tieto a ďalšie otázky týkajúce sa potratov, antikoncepcie či očkovania, nám odpovedala predsedníčka lekárnických odborov Veronika Cagáňová.

 

Zriadili ste prvé odborové združenie Prvé lekárnické odbory. Vnímate na Slovensku, že zo strany zamestnávateľov si lekárnici nemôžu slobodne uplatňovať výhradu vo svedomí pri vydávaní určitých liekov?

Častokrát sa stretávam s prípadmi, pri ktorých pracujúci lekárnik uplatňovanie výhrady vo svedomí svojmu zamestnávateľovi neoznámi, čo je, samozrejme, porušenie zákona. Robia tak ale najmä zo strachu, že o svoje zamestnanie prídu práve kvôli uplatňovaniu si výhrady vo svedomí pri vydávaní niektorých liekov či produktov. Niektorí kvôli tejto skutočnosti nemôžu nájsť lekáreň, ktorá by ich zamestnala. Hoci sú aj lekárne, kde uplatňovanie výhrady vo svedomí akceptujú, je ich málo, a tak je bežné, že vo svojom okolí sa takýto farmaceut zamestnať nevie.

V rámci odborového združenia chceme chrániť, obhajovať a uplatňovať etické presvedčenie a všeobecné ústavné práva našich členov. Smerom k zamestnávateľom je cieľom odborového združenia uzatvárať kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, dohody o spolupráci, kolektívne zmluvy, a tak podľa svojich možností pomáhať odstraňovať príčiny sociálnych neistôt našich členov.

 

Ako na vaše odborové združenie reagujú zamestnávatelia?

Všeobecne nemajú zamestnávatelia odbory radi, pretože im pozerajú na prsty a chránia zamestnancov. Považujem naše odbory však za ešte veľmi mladé, aby som situáciu celkovo ohodnotila.

Pred ich založením sme si uvedomili, že odbory v oblasti farmácie či lekárenstva sú veľmi slabo zastúpené. Dohľadateľné sú Združenie odborárov farmácie Slovenska a viaceré odbory týkajúce sa skôr farmaceutického priemyslu. Boli založené ešte v deväťdesiatych rokoch a v súčasnej dobe neregistrujeme ich aktívne pôsobenie. Radi by sme ich časom kontaktovali a dohodli spoločné ciele.

Našou motiváciou je najmä to, aby sme boli prostredníkom medzi zamestnancom a zamestnávateľom, keďže práve v komunikácii medzi týmito stranami vidíme medzery. Verím, že aj zamestnávatelia to budú vnímať podobne.

 

Aké skutočnosti musia lekárnici riešiť so svojimi zamestnávateľmi pri uplatňovaní výhrady svedomia?

Prvou vecou by malo byť upovedomenie o tejto skutočnosti ako určuje Etický kódex zdravotníckeho pracovníka ako príloha k zákonu 578/2004 Z.z. Na našej stránke lzz.sk si naši registrovaní členovia môžu automaticky vygenerovať tlačivo o oznámení uplatňovania si výhrady, ktorú následne predložia zamestnávateľovi.

Zároveň je korektné, ak zamestnanec upovedomí zamestnávateľa aj o rozsahu ním uplatňovanej výhrady vo svedomí. V našom občianskom združení Lekárnici za život – Slovensko, sme vypracovali Register svedomiu repugnantných liečiv (RSR liečiv), vďaka ktorému je jednoznačnejšie pre zamestnanca aj zamestnávateľa určiť, na aké liečivá si lekárnik bude výhradu vo svedomí uplatňovať, a tento zoznam je elektronickou prílohou, na ktorú náš člen vo svojom oznámení poľahky zamestnávateľa odkáže.

Naše združenie zároveň prichádza s fenoménom, ktorý môže napokon oceniť aj zamestnávateľ – a síce, každý náš člen pri uplatnení si výhrady pri konkrétnom výdaji liečiva odovzdá pacientovi vizitku s jedinečným kódom, na ktorej vyznačí svoj dôvod výhrady vo svedomí.

Tento spôsob pôsobí omnoho profesionálnejšie než rôzne nesystematické spôsoby, na ktoré boli lekárnici odkázaní doteraz. Zrazu lekárnik s lekárňou, ktorú zastupuje, nevyzerajú pri takomto uplatnení si výhrady vo svedomí ako nejaké stredisko tmárskej politiky alebo neochotná lekáreň, kde si pacienta prehadzujú lekárnici medzi sebou, ale ako pracovisko s odborníkmi, ktorí sú schopní pacientovi poskytnúť relevantné dôvody, prečo je daný liek eticky sporný.

Pokiaľ bude mať zákazník záujem, sám sa môže neskôr prostredníctvom anonymizovaného kontaktu spojiť priamo s lekárnikom a zistiť, aké etické aspekty môže mať užívanie daného lieku aj pre samotného pacienta. Lekárnik tak etiku nikomu nediktuje, chráni v prvom rade svoje svedomie a odmietnutím výdaja rozsvecuje pomyselný výstražný trojuholník, ktorý môže (aj nemusí) pacienta primäť, aby sa nad etickými aspektmi užívania daného lieku zamyslel.

Veríme, že takýto štandardizovaný postup pri uplatňovaní si výhrady podľa manuálu môžu zamestnávatelia len a len oceniť, lebo v konečnom dôsledku zvyšuje aj úroveň ich lekárne.

 

Je na Slovensku podľa vás dostatočná legislatíva pre uplatňovanie výhrady svedomia?

Bola by dostatočná, keby sa uzavreté zmluvy a dohody dotiahli poriadne do detailov.

Pojem výhrady vo svedomí bol prvýkrát použitý v právnom poriadku Slovenskej republiky v roku 2001 oznámením č. 326/2001 Z. z. v rámci Oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou  stolicou (ďalej len „zmluva so Svätou stolicou“). Podpísali ich Mikuláš Dzurinda a zo strany Svätej stolice kardinál Angelo Sodano. V nej sa píše:

„Slovenská republika uznáva každému právo uplatňovať výhrady vo svedomí podľa vieroučných a mravoučných zásad Katolíckej cirkvi. Rozsah a podmienky uplatnenia tohto práva ustanoví osobitná medzinárodná zmluva uzavretá medzi zmluvnými stranami.“

Okrem toho bola podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktorá bola publikovaná v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 250/2002 Z. z (ďalej len „zmluva s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami“).

V nej sa v článku 7 uvádza:

„Slovenská republika uznáva právo každého uplatňovať výhrady vo svedomí podľa vieroučných a mravoučných zásad svojej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Rozsah a podmienky uplatnenia tohto práva ustanovia osobitné dohody uzatvorené medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami.“

Právo zdravotníckeho pracovníka uplatniť výhradu vo svedomí je explicitne upravené v Etickom kódexe zdravotníckeho pracovníka, ktorý tvorí Prílohu č. 4 k zákonu 578/2004 Z.z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tu sa uvádza, že:

„od zdravotníckeho pracovníka nemožno vyžadovať taký výkon alebo spoluúčasť na ňom, ktorý odporuje jeho svedomiu okrem prípadov bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia osôb. Ak si zdravotnícky pracovník uplatní výhradu svedomia, je povinný o tejto skutočnosti informovať svojho zamestnávateľa a pri uplatnení výhrady svedomia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj svojich pacientov.“

Teda legislatívne je výhrada vo svedomí na Slovensku podchytená, avšak v praxi to častokrát vyzerá inak. Navyše, všetky zákony sa dajú veľmi ľahko novelizovať, a tak stratiť svoje opodstatnenie.

Z hľadiska vymožiteľnosti práva a medzinárodnej kredibility je asi najzaujímavejšia zmluva so Svätou stolicou, ktorá má ako medzinárodná zmluva podľa našej Ústavy SR prednosť pred inými zákonmi. Teda, ak by Katolícka cirkev na Slovensku prostredníctvom Konferencie biskupov Slovenska ako svojho hlavného orgánu, u nás oficiálne uznala nami vypracovaný register svedomiu repugnantných liečiv za súhlasný s „vieroučnými a mravoučnými zásadami Katolíckej cirkvi“, potom by lekárnici uplatňujúci si výhradu na základe tohto registra požívali istým spôsobom zvýšenú právnu ochranu.

Akékoľvek pracovno-právne spory vo veci uplatňovania si výhrady svedomia podľa tohto registra by mohli získať medzinárodnú pozornosť, a to dokonca aj v prípade vlažných súdnych rozhodnutí v neprospech takýchto lekárnikov by mohla Svätá stolica prostredníctvom svojho nuncia požadovať od Slovenskej republiky dodržiavanie medzinárodných zmlúv.

Nikto však doteraz nemal odvahu ani chuť doviesť takýto precedentný prípad na Slovensku až do takéhoto konca. Ale práve takýto súdny prípad by mohol byť cestou, ako prešliapať cestu pre ostatných lekárnikov. Liberáli si uvedomujú silu tejto medzištátnej zmluvy, a preto trvajú ich snahy, vždy keď sú blízko moci, aby túto zmluvu vypovedali, tak ako je tomu teraz.

 

Médiami začiatkom tohto roka rezonoval prípad košickej lekárničky, ktorá  odmietla vydať HAK. Po svojom uplatnení si výhrady vo svedomí musela čeliť pranierovaniu zo strany liberálnych médií. S akými reakciami pacientov sa stretávajú lekárnici, ak im odmietnu  vydať určitý produkt, napr. antikoncepčné tabletky, ak ich pacientka nechce použiť na liečbu hormonálnych zmien, ale ako ochranu  pred neplánovaným tehotenstvom?

Stretávame sa s rôznymi reakciami; niektorí sú prekvapení, ale pochopia, že má lekárnik na to právo, iní sú nahnevaní a vystatujú sa, čo si to daný lekárnik dovoľuje. Častokrát sa pacienti hneď pýtajú na inú lekáreň, kde im daný liek či produkt môže byť vydaný.

Je veľmi ťažko pre lekárnika rozlíšiť, na čo konkrétne si pacient daný liek pýta, aspoň čo sa týka hormonálnej antikoncepcie. Tu je potrebná veľmi citlivá komunikácia s pacientom, čo tiež nie je vždy pochopené správne z ich strany.

Pri niektorých produktoch, napríklad vnútromaternicovom teliesku, kondómoch či spermicídnych prípravkoch je viac-menej jednoznačné, s akým úmyslom sa použijú. Tak či onak, lekárnik má právo odmietnuť vydať takýto produkt a aj klasickú hormonálnu antikoncepciu len na základe výhrady vo svedomí. Aj keby bol jediný lekárnik v lekárni.

Do združenia nám písali ľudia, ktorí navrhovali aj to, aby sme lekárne označovali nálepkami, že sa tu uplatňuje výhrada vo svedomí, aby vedeli, že sa im majú vyhnúť – ale to by nebolo riešením. Resp. je fajn, ak sa takto označia pro-life lekárne, ak chcú a vytvorí sa na to platforma, ale označovať všetky lekárne, kde si niektorí zo zamestnancov môže uplatňovať výhradu vo svedomí nemá zmysel. Naopak, je omnoho dôležitejšia osveta aj medzi pacientmi, aby pochopili, že s niečím takým sa bežne v lekárni môžu stretnúť a nie je to neochota lekárnika, ani protiprávne konanie a dokonca ani konanie, ktorým by mal byť poškodený majiteľ lekárne či samotný pacient.

I keď je morálne relativizovanie cestou dopekla – všimnime si, ako sú ľudia ochotní akceptovať názorovú pluralitu vo veciach takej prostitúcie, homosexuality, dnes už aj náboženstva a politiky – a to len preto, že si na to zvykli pod vplyvom dlhotrvajúcich kampaní. Prečo by sa ľudia nemohli naučiť, že tam, kde ide o ľudský život a kvalitu života, jestvuje tiež viacero prístupov? Niektoré sú čisto ekonomické, iné utilitaristické, často iba partikulárne, a niektoré, naopak, holistické, pozerajúce sa na človeka inak ako na zviera či chodiaci balík peňazí.

 

Medzi argumenty liberálov patrí aj vyjadrenie, že prevencia vo forme  antikoncepcie znamená nižší počet potratov. Aký je váš postoj k  uvedenej argumentácii podporujúcej užívanie antikoncepčných tabletiek?

Dokonca z úst niektorých politikov z liberálnych strán odzneli návrhy, aby bola antikoncepcia preplácaná zo všeobecného poistenia. Áno, dalo by sa veľmi jednoducho tvrdiť, že tým, ako zabránime otehotneniu, tak zabránime potratu, ktorý vlastne nemá ako nastať. Je to ale hlúpo omieľaná fráza.

V súčasnosti na trhu nejestvuje taká hormonálna antikoncepcia, ktorá by nemohla ovplyvniť sliznicu maternice natoľko, aby sa už oplodnené vajíčko na nej nemohlo viac uhniezdiť. To v praxi znamená, že žiadna sexuálne aktívna žena si pri užívaní žiadnej hormonálnej antikoncepcie nemôže byť istá, že v dôsledku svojho vedomého rozhodnutia mohla zahubiť už oplodnené vajíčko, teda ľudský zárodok.

Okrem znižovania počtu potratov sa argumentuje aj tým, že sa znižuje aj spotreba každej formy antikoncepcie. Znižovanie čísel v štatistikách má však inú príčinu. Celkovo sa totižto mení reprodukčné správanie ľudí. A za tým stojí aj používanie antikoncepcie, ktoré podporuje antikoncepčnú mentalitu spoločnosti.

Navyše, dnes pracuje okolo 300-tisíc Slovákov v zahraničí, zväčša mladá generácia, medzi nimi aj mladé ženy v reprodukčnom veku, najviac sexuálne aktívne, ktoré môžu siahnuť po potratových tabletkách všade tam v zahraničí, kde sú legálne a nikdy preto do našich štatistík ani nevstúpia.

Ďalej, ženy a muži odkladajú založenie rodiny a potom sa snažia o splodenie dieťaťa niekoľko mesiacov, niekedy rokov, pričom sa často musia konfrontovať s ďalším etickým problémom, ktorým je umelé oplodnenie od rozhodnutia ho podstúpiť, cez priebeh príprav až po potraty oplodnených embryí, o ktorých svojvoľne rozhoduje lekár na základe toho, ktoré sa mu zdá byť vitálnejšie.

 

V parlamente boli za uplynulé obdobie predložené viaceré návrhy zákonov na ochranu nenarodených detí. Prečo sa podľa vás poslanci bránia znížiť hranicu možnosti potratu, aby tým chránili najzraniteľnejších?

Téma potratov sa stala spolitizovanou a využívanou na vytváranie sympatií či antipatií voči jednotlivým politickým stranám. Teda, je to aj kalkul jednotlivých strán, aký zákon predložia.

Úplne zakázať potraty sa neodváži žiadna strana, pretože by stratili voličov. No okrem aspoň nejakého sprísňovania podmienok hodnotím pozitívne aj tie prístupy, ktoré podporia ženu, ktorá neplánovane otehotnela, a tak ju motivujú k tomu, aby nemusela svoje dieťa zabiť, ale mohla sa oň s podporou štátu postarať.

 

Do registra svedomiu odporujúcich liečiv ste zaradili aj očkovacie látky, pri výrobe ktorých boli použité bunky umelo potratených ľudských plodov v rôznych štádiách ich ešte prenatálneho vývoja. Aktuálne diskutovanou témou je aj očkovanie detí. Aký je váš postoj? Očkovať alebo neočkovať deti?

Etická dilema spôsobená zavedením týchto očkovacích látok do praxe je opodstatnená. Na jednej strane stojí pacient alebo rodič, ktorý chce očkovaním chrániť seba či svoje dieťa pred ochorením. Na strane druhej však stojí morálny zákon a pohľad na pôvod týchto vakcín a spôsob ich prípravy.

V prípade vakcín výskumníci nielenže nedostali súhlas od výskumných subjektov, ale zámerne v procese ich prípravy siahli na niečí život. Napríklad, len pri vývoji bunkovej línie WI-38 bolo potratených až 80 jednotlivých plodov. Napriek tomu, že sa argumentuje faktom, že už pre získanie týchto línii neprebiehajú ďalšie potraty, je treba upozorniť na fakt, že tieto bunky majú obmedzený počet svojich množení, a teda sa dá predpokladať, že skôr či neskôr ich bude treba nahradiť novou bunkovou líniou, čo si bude vyžadovať ďalšie embryonálne bunky. A teda ďalšie potraty.

K tejto spornej otázke sa podrobnejšie vyjadrila v roku 2005 Pápežská akadémia pre život (7) v a taktiež Kongregácia pre náuku viery v Inštrukcii Dignitas personae (8).

Vyjadrenie Katolíckej cirkvi v otázke používania očkovacích látok bolo na Slovensku zahrnuté v Stanovisku Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (ďalej len Subkomisia) z roku 2013, kde sa kladie dôraz, aby sa veriaci snažili o využitie očkovacích látok, ktoré neboli vyvinuté na neeticky získaných embryonálnych bunkách, ale aby využili ich alternatívy.

Ale ak „nie je k dispozícii očkovacia látka, ktorá by bola pripravená s použitím bunkovej alebo tkanivovej kultúry pripravenej eticky vhodným spôsobom, rodičia sú morálne oprávnení, ba povinní – vzhľadom na závažné dôvody ochrany života a zdravia svojho dieťaťa – dať svoje dieťa zaočkovať aj existujúcou očkovacou látkou.“

Nie je však už len využitie takýchto vakcín vlastne súhlas s vykonaným zlom, ktoré sa vykonalo na týchto potratených deťoch?

Z morálneho hľadiska sa do spolupráce s potratom zapájajú štyri kategórie osôb, a to tí, ktorí vakcíny vyrábajú; tí, ktorí sa podieľajú na ich predaji a marketingu; tí, ktorí ich predpisujú a vydávajú (lekári a lekárnici) a  tí, ktorí ich potrebujú zo zdravotných dôvodov (pacienti, rodičia, deti…).

Je zjavné, že najväčšiu mieru spoluzodpovednosti nesú osoby uvedené v prvej kategórii, avšak rovnako nesú mieru spoluzodpovednosti aj morálne autority, ktoré v tejto veci mlčia (biskupi, kňazi). Pre ľudí v poslednej kategórii je úlohou hlavne zvážiť potrebu danej vakcíny a najmä skúmať ich pôvod a spôsob prípravy.

Na tému zdravotného rizika vakcín existuje rovnako veľa sporných diskusií. Dohľadať sa dajú štúdie, ktoré zdravotnú nezávadnosť vakcín potvrdzujú, ale aj určité množstvo takých, ktoré ju vyvracajú a rozoberajú škodlivé účinky jednotlivých zložiek vakcín. Treba preto adekvátne a kriticky pristupovať k týmto štúdiám a pozrieť sa, kto za nimi stojí.

Ak sa jednotlivec rozhodne očkovať, je jeho povinnosťou siahnuť aspoň po eticky nesporných vakcínach a taktiež vytvárať tlak na politických predstaviteľov a zdravotníctvo, aby boli sprístupnené na Slovenskom trhu morálne prijateľné vakcíny.

A ak nie sú takéto eticky nesporné vakcíny dostupné vo svete, prečo by ich Slovensko nemohlo začať vyvíjať?  Dlho sa diskutuje o dlhodobom smerovaní Slovenska, ktoré je teraz len montážnou dielňou Európy. Prečo by sme nemohli priniesť Európe aj svetu niečo viac ako len zmontovanie spaľovacích motorov? Tam, kde patenty jednotlivých vakcín padli, by stačilo laboratórne postupy okopírovať s použitím neembryonálnych bunkových línií, dôkladnejšie očistiť od škodlivých rezíduí a tým, ktorí chcú, ponúkať alternatívy.

Lebo ak chcú štáty vynucovať očkovanie, potom musia dať ľuďom aj na výber nielen z rôznych značiek, ale aj prístupov pri vývoji.

Zuzana Franková

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa môžu prihlásiť vodiči MHD, taxikári či predavači

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa môžu prihlásiť ďalšie vybrané skupiny ľudí. Ministerstvo zdravotníctva SR o tom informovalo v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Očkovacou látkou Astra Zeneca sa okrem učiteľov budú môcť dať zaočkovať aj predavači, sprievodcovia a vlakvedúci…

Demonštranti v uliciach Tuniska žiadali národnú jednotu a politickú stabilitu

0 icon

Tunis 27. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Hassene Dridi)   Tisíce podporovateľov tuniskej vládnej umiernenej islamistickej Strany obnovy (an-Nahda) sa v sobotu v hlavnom meste Tunis zúčastnili na "pochode na obranu demokratických inštitúcií", informovala agentúra DPA Demonštranti žiadali "národnú jednotu" a "politickú stabilitu", píše DPA s odvolaním sa na tuniskú tlačovú agentúru TAP.…

Kotleba si myslí, že vojaci budú nasadení preto, že „vláde vadí, že policajti v dvojčlenných hliadkach sú príliš ľudskí“

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   V sobotu unikli do médií údajné vládnou pripravované sprísnené epidemické opatrenia, ktoré budú pravdepodobne platiť od 8. marca 2021. V rámci vymožiteľnosti opatrení sa navrhuje aj to, aby dodržiavanie zákazov kontrolovali aj príslušníci Ozbrojených síl. Špekulácie o tom, že po novom budú opatrenia…

Od Antarktídy sa odtrhol ľadovec veľký ako metropolitná oblasť Londýna

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-British Antarctic Survey)   Blízko britskej výskumnej stanice Halley sa od Antarktídy odtrhol veľký ľadovec. Ako uvádza spravodajský web BBC, jeho rozloha sa približuje veľkosti metropolitnej oblasti Londýna V súčasnosti sa na spomenutej základni na ľadovom šelfe Brunt nenachádzajú žiadni výskumníci, takže odtrhnutie ľadovca nepredstavuje žiadne…

Médiá sa dostali ku informáciám, aké nové opatrenia majú platiť od 8. marca. Pripravte sa na povinné respirátory či zrušenie niektorých výnimiek v rámci zákazu vychádzania

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Premiér Igor Matovič (OĽaNO) zatiaľ neinformoval o konkrétnych záveroch rokovaní so skupinou odborníkov, ktorých si pozval na Úrad vlády začiatkom tohto týždňa, a ktorí majú určiť ďalšie smerovanie krajiny vo vrcholiacej pandémii. Niektorým médiám sa ale podarilo zistiť údajné pripravované opatrenia, ktoré majú vstúpiť…

Podľa názoru Melichera zo Smeru koalícia pri núdzovom stave „znásilňuje ústavu“. “ Parlament, ako zástupca ľudu, má dnes len rolu štatistu“

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Člen vedenia Smeru-SD Igor Melicher poukázal na diktátorské metódy vlády Igora Matoviča v súvislosti s predlžovaním núdzového stavu kvôli pandémii koronavírusu. Melicher sa o spôsobe predlžovania núdzového stavu na Slovensku rozpísal začiatkom tohto týždňa, keď prirovnal vládu Igora Matoviča ku režimu čilského vodcu…

Bezpečnostná rada OSN vyzýva znepriatelené strany v konfliktných oblastiach, aby umožnili očkovanie ľudí

0 icon

New York 27. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Boris Grdanoski)   Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (OSN) v piatok schválila rezolúciu požadujúcu „trvalú humanitárnu pauzu“. Tá by mala umožniť nerušené dodanie vakcín proti ochoreniu COVID-19 a zaočkovanie miliónov ľudí v konfliktných oblastiach sveta Spojeným kráľovstvom navrhnutý dokument, na ktorom sa spolupodieľalo 112 krajín,…

Hlina: „Matovič sa v októbri ohlásil u Merkelovej s tým, že má geniálny nápad na záchranu sveta. Dopadlo to tak, že v 80-miliónovom Nemecku za deň na covid umrelo 369 občanov a na Slovensku 109“

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský, Úrad vlády SR)   Bývalý líder KDH Alojz Hlina pokračuje v kritizovaní svojho niekdajšieho politického kolegu a v súčasnosti premiéra Igora Matoviča z hnutia OĽaNO. Hlina pripomenul predsedovi vlády jeho vyjadrenia z jesene, kedy okrem iného tvrdil, že plošné testovanie antigénovými testami je "atómová…

Poprad aj Slovan prekvapujúco prehrali, lídrom tabuľky je Zvolen, Michalovce dosiahli už desiaty triumf za sebou

0 icon

Bratislava 27. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Súboje 42. kola slovenskej hokejovej extraligy priniesli hneď niekoľko prekvapení. Tým prvým bola prehra lídra tabuľky HK Poprad na zvolenskom ľade s "domácim" tímom HC '05 Banská Bystrica 3:4, ktorá "kamzíkov" pripravila o prvú priečku. Zaváhanie Popradčanov totiž využili Zvolen a triumfom 4:1…

Česká vláda napokon vyhlásila nový núdzový stav od 28. februára, platiť bude mesiac. Zatvoria sa školy a škôlky, na dodržiavanie obmedzení má dohliadať armáda

0 icon

Praha 27. februára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Česká vláda vyhlásila v piatok pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v krajine nový núdzový stav. Platiť bude od 28. februára do 28. marca, informoval spravodajský portál iDNES.cz Stalo sa tak bezprostredne po tom, ako dolná komora parlamentu, Poslanecká snemovňa, zamietla žiadosť…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Boli Izraelčania zadržaní 11. septembra 2001 špióni ?

0icon

Biela dodávka Milióny  ľudí sledovali  zábery útokov na WTC a tí, čo ich videli, na ne nikdy nezabudnú. Aj domáca pani z New Jersey bola v to ráno svedkom čohosi, čo napokon skončilo vyšetrovaním piatich mladých Izraelčanov, s možnou nadväznosťou na izraelskú tajnú službu. Istá žena, budeme jej hovoriť Mária,…

Peter Švec

Kto nepozná plány susedných štátov, ten s nimi nemôže uzatvárať spojenectvá: Sun-Tzu. 11.

0icon

Pokračujem 11. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na národnosť, ktorí chcú…

Ivan Holek

O nevyhnutnosti aktívneho a pasívneho odporu voči korona totalite!

0icon

Tak sme sa teda v počte úmrtí pretestovali na prvé miesto na svete! Ale žiaľ, vláda i tak nechápe to, čo by už pochopilo aj desaťročné dieťa. A síce, že ak sa niečo robí úplne zle, musí to mať nevyhnutne aj zlé následky. A ak chceme zmenu k lepšiemu, musíme…

Marek Brna

Národ, čo chce opraviť

0icon

V školskej lavici som si všimol obraz nad tabuľou. Gustáv Husák. Keď som z vysielania televízie dokázal vydedukovať, že je Slovák, prekvapilo ma to. Hovoril po česky, ale zle. Tak v tomto 15 miliónovom národe je čelný predstaviteľ Slovák... To je fajn, bol som spokojný. Ale v Prahe som sa…

Ľudovít Gunčaga

Komu nezahral klavír a husličky v nedeľu doobeda v rozhlase RTVS

0icon

Každú nedeľu dopoludnia slovenský rozhlas RTVS v relácii "Encyklopédia spravodlivých", predstavuje príbehy záchrany príslušníkov istého etnického pôvodu, občanov 1. Slovenskej republiky pred deportovaním v období 2.svetovej vojny. Takto rozhlas RTVS od roku 2014 odvysielal stovky relácií, v ktorých spravodlivosť, aj keď zaiste ušľachtilá, je spojená takmer výlučne s konaním v prospech…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Sovietsky projekt superhlbokého vrtu 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Sovietsky projekt superhlbokého vrtu. Kolský superhlboký vrt zmiatol množstvo ľudí. Veľmi rýchlo uverili nepravdepodobnému príbehu, že niekoľko kilometrov pod zemským povrchom vedci objavili peklo. Pozrite sa spoločne s nami na realitu tohto prípadu. Sprvu plánovali dosiahnuť hĺbku 15 kilometrov, čo vyzeralo ako odvážny plán, keďže by…

TOP10: Čo sa stane, ak budeš jesť Chia každý deň?

0 icon

Aztékovia a Mayovia odhalili význam Chia semien ako prví, však, moderný svet len nedávno uznal pozitívne účinky tejto plodiny a označil ju ako superjedlo. Tieto drobné semená sú veľmi bohaté na živiny a vďaka svojej neutrálnej chuti môžu byť potenciálne pridané do akéhokoľvek receptu. Aké výhody ti prinesie konzumácia Chia semien každý deň?…

TOP10+: Keď už niečo vyleješ, nech to stojí za to!

0 icon

Ľudská nešikovnosť je pre svet nevyhnutá. Ak sa považujete za človeka s oboma rukami ľavými, tak ste na tvorenie neporiadku určite zvyknutý. Ale nech to stojí za to! A nehoda v podobe vyliateho džúsu či kávy nie je ničím výnimočným. Takéto incidenty, ktorý si následne vyžadujú upratovanie, vedia byť niekedy…

Aká tenká je hranica medzi pravdou a podvodom?

0 icon

Už mnohokrát sa ukázalo, že takzvané „záhady“ boli len obyčajnými podvodmi. Motiváciou ich vzniku sú väčšinou sláva, finančné obohatenie sa alebo pôžitok z balamutenia vedcov a nadšencov. Pokiaľ ide o zvláštne, netradičné alebo dokonca magické javy, ľudská vynaliezavosť nepozná hraníc, a preto je ľahké chytiť sa do pasce lží. Nepopierateľné dôkazy konšpiračných teórií spochybňujú…

Protokoly sionských mudrcov a antisemitský magnát

0 icon

Protokoly sionských mudrcov vznikli údajne počas tajných stretnutí významných židovských osobností. Išlo o antisemitskú klamlivú publikáciu, ktorú preložili do viac než 20 jazykov. Všetko sa začalo v roku 1903, keď sa v ruskom denníku Vlajka (znamja) objavili úryvky zo známeho diela. O dva roky neskôr vyšli ako príloha knihy Veľké v malom: Príchod Antikrista a vláda…

Vo svete IT

Mobilná satirická hra „Testovič: atomovka na hnusobu“ vám určite vyčarí úsmev na tvári

0 icon

Aktuálna zložitá pandemická situácia na Slovensku, ale aj v Česku takmer určite ide hore krkom väčšine z nás. Keďže sme ale technologický portál, nebudeme do tejto témy príliš hlboko „zabŕdať“ a radšej by sme vám chceli dať do pozornosti nedávny počin šikovných slovenských vývojárov, ktorý rozhodne stojí za vyskúšanie a…

Microsoft sa údajne pripravuje na predstavenie „nového Windowsu“. Prísť by mohol už čoskoro

0 icon

Spoločnosť Microsoft už niekoľko rokov pracuje na novej verzii operačného systému Windows 10, ktorá by mala byť určená pre menej výkonné zariadenia. Reč je o operačnom systéme Windows 10X logicky vychádzajúceho z klasického desktopového Windowsu 10, ktorý poznáme všetci. Na túto odľahčenú verziu čakáme už naozaj zopár rokov, keďže práve…

Huawei údajne rozmýšľa, že by sa vrhol do podnikania s elektromobilmi. Uvidíme elektromobil s logom spoločnosti?

0 icon

Huawei v priebehu posledných 2 rokov má čo to robiť, aby dokázal odolávať aktuálnym sankciám zo strany amerických úradov. Tie nabrali na obrátkach v priebehu minulého roka, kedy boli spoločnosti obmedzené možnosti nakupovania produktov od firiem, ktoré na ich výrobu využívajú americké technológie. Odhaduje sa, že tento rok spoločnosť bude…

Takúto rýchlosť distribúcie iOS 14 môžu Android používatelia závidieť. iOS 14 má toľkoto percent zariadení!

0 icon

Keď príde reč na rýchlosť distribúcie nových verzií Androidu, tak máloktorý používateľ povie, že je spokojný. Dôvodom je, že od oficiálneho uvoľnenia novej verzie operačného systému, častokrát ubehne od 6 do 18-mesiacov s výnimkou telefónov Pixel, kým si aktualizáciu nájdu prví používatelia vo svojich smartfónoch. Bohužiaľ je to spôsobené širokou…

Chrome už čoskoro bude využívať HTTPS protokol ako predvolený. Prečo je to skvelá správa?

0 icon

Vývojári internetového prehliadača Google Chrome v posledných rokoch aktívne pracujú na zvyšovaní bezpečnosti prehliadania internetu. Za spomenutie napríklad stoja rozšírené nastavenia bezpečnosti. Ide o takzvanú funkciu „Rozšírenej ochrany“. Tieto nastavenia umožňujú nastaviť ochranu pred škodlivými stránkami a ďalšími potenciálnymi hrozbami na internete. Samozrejme, nejde o 100% ochranu, ale aj napriek…

Armádny Magazín

Zahraniční agenti budú od marca napĺňať ruský rozpočet. Poďakovať za to môžu Spojeným štátom

0 icon

Slovensko, 26. február 2021 (AM) - V správnom poriadku Ruska sa uskutočnili zmeny, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby zahraniční agenti v Rusku aktívne dopĺňali ruský rozpočet, píše Alexander Travnikov. Predpokladá sa, že teraz vo federálnom rozpočte bude dokonca samostatná položka príjmu.  

Zelenskyj žiada viac prítomnosti NATO v Čiernom mori. Do oblasti vplávali dve lode aliancie

0 icon

Ukrajina, 27. februára 2021 (AM) - Do Čierneho mora vplávali dve lode určené na hľadanie min - loď Tahoe španielskeho námorníctva a loď Europa gréckeho námorníctva. Informovalo o tom Národné centrum riadenia obrany Ruskej federácie. Čo to znamená?   Dané centrum následne obja

Vojenský analytik: Izraelský SPYDER je výborný pre ťaženie na východ, ale nie na obranu Českej republiky

0 icon

Česko, 27. februára 2021 (AM) - Prečo nakoniec české ministerstvo obrany pre modernizáciu protivzdušnej obrany krajiny vybralo izraelský mobilný protilietadlový raketový systém SPYDER na nákladnom kolesovom podvozku? Systém navyše používa dva typy pre AČR nových striel Derby a Python.  

Nedajú sa objaviť. Rusko vyvíja nové a skryté nosiče raketových zbraní

0 icon

Rusko, 27. február 2021 (AM) - Perspektívne zbrojné systémy, nehlučnosť a vysoká skrytosť. Prvé sériové dieselové elektrické ponorky projektu 677 Lada ruské námorníctvo dostane v roku 2022. Vývoj trv

Bývalý šéf CIA obvinil Chruščova zo zavraždenia Kennedyho

0 icon

USA, 27. februára 2021 (AM) - Bývalý riaditeľ americkej spravodajskej služby CIA James Woolsey obvinil 1. tajomníka ÚV KSSZ Nikitu Chruščova zo smrti 35. prezidenta USA Johna Kennedyho. Napísali o tom The New York Times s odvolávkou sa na spoločnú knihu Woolseyho a utečeného genporučíka zahraničnej rozviedky rumunskej Securitate Iona M

Svetlo sveta

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

0 icon

„Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

0 icon

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

0 icon

V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali