Stredisko tmárskej politiky či neochotná lekáreň? Je to inak! Predsedníčka Prvých lekárnických odborov vysvetlila uplatňovanie výhrady vo svedomí i register svedomiu repugnantných liečiv

Bratislava 19. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR – Pavel Neubauer/lzz)

 

Aktuálne prebieha na Slovensku diskusia týkajúca sa pomoci ženám v snahe znížiť počet potratov cez novelu zákona. Napriek tomu, že novela neznižuje hranicu týždňov, kedy je u nás možné potrat vykonať, čelí značnej kritike a útokom zo strany liberálov. S témou potratov súvisí aj antikoncepcia, jej predaj v lekárňach a výhrada vo svedomí

lekáreň, recept
Ilustračné foto: Na snímke Veronika Cagáňová

Začiatkom roka rezonovali v liberálnych médiách útoky na lekárničku, ktorá odmietla vydať žene hormonálnu antikoncepciu. Odvolala sa na výhradu vo svedomí. Aby boli títo lekárnici chránení a mohli vykonávať svoje povolanie podľa svojho svedomia, vzniklo odborové združenie Prvé lekárnické odbory.

Aké skutočnosti musia lekárnici riešiť so svojimi zamestnávateľmi pri uplatňovaní výhrady svedomia? Je na Slovensku dostatočná legislatíva pre uplatňovanie výhrady svedomia? Na tieto a ďalšie otázky týkajúce sa potratov, antikoncepcie či očkovania, nám odpovedala predsedníčka lekárnických odborov Veronika Cagáňová.

 

Zriadili ste prvé odborové združenie Prvé lekárnické odbory. Vnímate na Slovensku, že zo strany zamestnávateľov si lekárnici nemôžu slobodne uplatňovať výhradu vo svedomí pri vydávaní určitých liekov?

Častokrát sa stretávam s prípadmi, pri ktorých pracujúci lekárnik uplatňovanie výhrady vo svedomí svojmu zamestnávateľovi neoznámi, čo je, samozrejme, porušenie zákona. Robia tak ale najmä zo strachu, že o svoje zamestnanie prídu práve kvôli uplatňovaniu si výhrady vo svedomí pri vydávaní niektorých liekov či produktov. Niektorí kvôli tejto skutočnosti nemôžu nájsť lekáreň, ktorá by ich zamestnala. Hoci sú aj lekárne, kde uplatňovanie výhrady vo svedomí akceptujú, je ich málo, a tak je bežné, že vo svojom okolí sa takýto farmaceut zamestnať nevie.

V rámci odborového združenia chceme chrániť, obhajovať a uplatňovať etické presvedčenie a všeobecné ústavné práva našich členov. Smerom k zamestnávateľom je cieľom odborového združenia uzatvárať kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, dohody o spolupráci, kolektívne zmluvy, a tak podľa svojich možností pomáhať odstraňovať príčiny sociálnych neistôt našich členov.

 

Ako na vaše odborové združenie reagujú zamestnávatelia?

Všeobecne nemajú zamestnávatelia odbory radi, pretože im pozerajú na prsty a chránia zamestnancov. Považujem naše odbory však za ešte veľmi mladé, aby som situáciu celkovo ohodnotila.

Pred ich založením sme si uvedomili, že odbory v oblasti farmácie či lekárenstva sú veľmi slabo zastúpené. Dohľadateľné sú Združenie odborárov farmácie Slovenska a viaceré odbory týkajúce sa skôr farmaceutického priemyslu. Boli založené ešte v deväťdesiatych rokoch a v súčasnej dobe neregistrujeme ich aktívne pôsobenie. Radi by sme ich časom kontaktovali a dohodli spoločné ciele.

Našou motiváciou je najmä to, aby sme boli prostredníkom medzi zamestnancom a zamestnávateľom, keďže práve v komunikácii medzi týmito stranami vidíme medzery. Verím, že aj zamestnávatelia to budú vnímať podobne.

 

Aké skutočnosti musia lekárnici riešiť so svojimi zamestnávateľmi pri uplatňovaní výhrady svedomia?

Prvou vecou by malo byť upovedomenie o tejto skutočnosti ako určuje Etický kódex zdravotníckeho pracovníka ako príloha k zákonu 578/2004 Z.z. Na našej stránke lzz.sk si naši registrovaní členovia môžu automaticky vygenerovať tlačivo o oznámení uplatňovania si výhrady, ktorú následne predložia zamestnávateľovi.

Zároveň je korektné, ak zamestnanec upovedomí zamestnávateľa aj o rozsahu ním uplatňovanej výhrady vo svedomí. V našom občianskom združení Lekárnici za život – Slovensko, sme vypracovali Register svedomiu repugnantných liečiv (RSR liečiv), vďaka ktorému je jednoznačnejšie pre zamestnanca aj zamestnávateľa určiť, na aké liečivá si lekárnik bude výhradu vo svedomí uplatňovať, a tento zoznam je elektronickou prílohou, na ktorú náš člen vo svojom oznámení poľahky zamestnávateľa odkáže.

Naše združenie zároveň prichádza s fenoménom, ktorý môže napokon oceniť aj zamestnávateľ – a síce, každý náš člen pri uplatnení si výhrady pri konkrétnom výdaji liečiva odovzdá pacientovi vizitku s jedinečným kódom, na ktorej vyznačí svoj dôvod výhrady vo svedomí.

Tento spôsob pôsobí omnoho profesionálnejšie než rôzne nesystematické spôsoby, na ktoré boli lekárnici odkázaní doteraz. Zrazu lekárnik s lekárňou, ktorú zastupuje, nevyzerajú pri takomto uplatnení si výhrady vo svedomí ako nejaké stredisko tmárskej politiky alebo neochotná lekáreň, kde si pacienta prehadzujú lekárnici medzi sebou, ale ako pracovisko s odborníkmi, ktorí sú schopní pacientovi poskytnúť relevantné dôvody, prečo je daný liek eticky sporný.

Pokiaľ bude mať zákazník záujem, sám sa môže neskôr prostredníctvom anonymizovaného kontaktu spojiť priamo s lekárnikom a zistiť, aké etické aspekty môže mať užívanie daného lieku aj pre samotného pacienta. Lekárnik tak etiku nikomu nediktuje, chráni v prvom rade svoje svedomie a odmietnutím výdaja rozsvecuje pomyselný výstražný trojuholník, ktorý môže (aj nemusí) pacienta primäť, aby sa nad etickými aspektmi užívania daného lieku zamyslel.

Veríme, že takýto štandardizovaný postup pri uplatňovaní si výhrady podľa manuálu môžu zamestnávatelia len a len oceniť, lebo v konečnom dôsledku zvyšuje aj úroveň ich lekárne.

 

Je na Slovensku podľa vás dostatočná legislatíva pre uplatňovanie výhrady svedomia?

Bola by dostatočná, keby sa uzavreté zmluvy a dohody dotiahli poriadne do detailov.

Pojem výhrady vo svedomí bol prvýkrát použitý v právnom poriadku Slovenskej republiky v roku 2001 oznámením č. 326/2001 Z. z. v rámci Oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou  stolicou (ďalej len „zmluva so Svätou stolicou“). Podpísali ich Mikuláš Dzurinda a zo strany Svätej stolice kardinál Angelo Sodano. V nej sa píše:

„Slovenská republika uznáva každému právo uplatňovať výhrady vo svedomí podľa vieroučných a mravoučných zásad Katolíckej cirkvi. Rozsah a podmienky uplatnenia tohto práva ustanoví osobitná medzinárodná zmluva uzavretá medzi zmluvnými stranami.“

Okrem toho bola podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktorá bola publikovaná v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 250/2002 Z. z (ďalej len „zmluva s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami“).

V nej sa v článku 7 uvádza:

„Slovenská republika uznáva právo každého uplatňovať výhrady vo svedomí podľa vieroučných a mravoučných zásad svojej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Rozsah a podmienky uplatnenia tohto práva ustanovia osobitné dohody uzatvorené medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami.“

Právo zdravotníckeho pracovníka uplatniť výhradu vo svedomí je explicitne upravené v Etickom kódexe zdravotníckeho pracovníka, ktorý tvorí Prílohu č. 4 k zákonu 578/2004 Z.z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tu sa uvádza, že:

„od zdravotníckeho pracovníka nemožno vyžadovať taký výkon alebo spoluúčasť na ňom, ktorý odporuje jeho svedomiu okrem prípadov bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia osôb. Ak si zdravotnícky pracovník uplatní výhradu svedomia, je povinný o tejto skutočnosti informovať svojho zamestnávateľa a pri uplatnení výhrady svedomia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj svojich pacientov.“

Teda legislatívne je výhrada vo svedomí na Slovensku podchytená, avšak v praxi to častokrát vyzerá inak. Navyše, všetky zákony sa dajú veľmi ľahko novelizovať, a tak stratiť svoje opodstatnenie.

Z hľadiska vymožiteľnosti práva a medzinárodnej kredibility je asi najzaujímavejšia zmluva so Svätou stolicou, ktorá má ako medzinárodná zmluva podľa našej Ústavy SR prednosť pred inými zákonmi. Teda, ak by Katolícka cirkev na Slovensku prostredníctvom Konferencie biskupov Slovenska ako svojho hlavného orgánu, u nás oficiálne uznala nami vypracovaný register svedomiu repugnantných liečiv za súhlasný s „vieroučnými a mravoučnými zásadami Katolíckej cirkvi“, potom by lekárnici uplatňujúci si výhradu na základe tohto registra požívali istým spôsobom zvýšenú právnu ochranu.

Akékoľvek pracovno-právne spory vo veci uplatňovania si výhrady svedomia podľa tohto registra by mohli získať medzinárodnú pozornosť, a to dokonca aj v prípade vlažných súdnych rozhodnutí v neprospech takýchto lekárnikov by mohla Svätá stolica prostredníctvom svojho nuncia požadovať od Slovenskej republiky dodržiavanie medzinárodných zmlúv.

Nikto však doteraz nemal odvahu ani chuť doviesť takýto precedentný prípad na Slovensku až do takéhoto konca. Ale práve takýto súdny prípad by mohol byť cestou, ako prešliapať cestu pre ostatných lekárnikov. Liberáli si uvedomujú silu tejto medzištátnej zmluvy, a preto trvajú ich snahy, vždy keď sú blízko moci, aby túto zmluvu vypovedali, tak ako je tomu teraz.

 

Médiami začiatkom tohto roka rezonoval prípad košickej lekárničky, ktorá  odmietla vydať HAK. Po svojom uplatnení si výhrady vo svedomí musela čeliť pranierovaniu zo strany liberálnych médií. S akými reakciami pacientov sa stretávajú lekárnici, ak im odmietnu  vydať určitý produkt, napr. antikoncepčné tabletky, ak ich pacientka nechce použiť na liečbu hormonálnych zmien, ale ako ochranu  pred neplánovaným tehotenstvom?

Stretávame sa s rôznymi reakciami; niektorí sú prekvapení, ale pochopia, že má lekárnik na to právo, iní sú nahnevaní a vystatujú sa, čo si to daný lekárnik dovoľuje. Častokrát sa pacienti hneď pýtajú na inú lekáreň, kde im daný liek či produkt môže byť vydaný.

Je veľmi ťažko pre lekárnika rozlíšiť, na čo konkrétne si pacient daný liek pýta, aspoň čo sa týka hormonálnej antikoncepcie. Tu je potrebná veľmi citlivá komunikácia s pacientom, čo tiež nie je vždy pochopené správne z ich strany.

Pri niektorých produktoch, napríklad vnútromaternicovom teliesku, kondómoch či spermicídnych prípravkoch je viac-menej jednoznačné, s akým úmyslom sa použijú. Tak či onak, lekárnik má právo odmietnuť vydať takýto produkt a aj klasickú hormonálnu antikoncepciu len na základe výhrady vo svedomí. Aj keby bol jediný lekárnik v lekárni.

Do združenia nám písali ľudia, ktorí navrhovali aj to, aby sme lekárne označovali nálepkami, že sa tu uplatňuje výhrada vo svedomí, aby vedeli, že sa im majú vyhnúť – ale to by nebolo riešením. Resp. je fajn, ak sa takto označia pro-life lekárne, ak chcú a vytvorí sa na to platforma, ale označovať všetky lekárne, kde si niektorí zo zamestnancov môže uplatňovať výhradu vo svedomí nemá zmysel. Naopak, je omnoho dôležitejšia osveta aj medzi pacientmi, aby pochopili, že s niečím takým sa bežne v lekárni môžu stretnúť a nie je to neochota lekárnika, ani protiprávne konanie a dokonca ani konanie, ktorým by mal byť poškodený majiteľ lekárne či samotný pacient.

I keď je morálne relativizovanie cestou dopekla – všimnime si, ako sú ľudia ochotní akceptovať názorovú pluralitu vo veciach takej prostitúcie, homosexuality, dnes už aj náboženstva a politiky – a to len preto, že si na to zvykli pod vplyvom dlhotrvajúcich kampaní. Prečo by sa ľudia nemohli naučiť, že tam, kde ide o ľudský život a kvalitu života, jestvuje tiež viacero prístupov? Niektoré sú čisto ekonomické, iné utilitaristické, často iba partikulárne, a niektoré, naopak, holistické, pozerajúce sa na človeka inak ako na zviera či chodiaci balík peňazí.

 

Medzi argumenty liberálov patrí aj vyjadrenie, že prevencia vo forme  antikoncepcie znamená nižší počet potratov. Aký je váš postoj k  uvedenej argumentácii podporujúcej užívanie antikoncepčných tabletiek?

Dokonca z úst niektorých politikov z liberálnych strán odzneli návrhy, aby bola antikoncepcia preplácaná zo všeobecného poistenia. Áno, dalo by sa veľmi jednoducho tvrdiť, že tým, ako zabránime otehotneniu, tak zabránime potratu, ktorý vlastne nemá ako nastať. Je to ale hlúpo omieľaná fráza.

V súčasnosti na trhu nejestvuje taká hormonálna antikoncepcia, ktorá by nemohla ovplyvniť sliznicu maternice natoľko, aby sa už oplodnené vajíčko na nej nemohlo viac uhniezdiť. To v praxi znamená, že žiadna sexuálne aktívna žena si pri užívaní žiadnej hormonálnej antikoncepcie nemôže byť istá, že v dôsledku svojho vedomého rozhodnutia mohla zahubiť už oplodnené vajíčko, teda ľudský zárodok.

Okrem znižovania počtu potratov sa argumentuje aj tým, že sa znižuje aj spotreba každej formy antikoncepcie. Znižovanie čísel v štatistikách má však inú príčinu. Celkovo sa totižto mení reprodukčné správanie ľudí. A za tým stojí aj používanie antikoncepcie, ktoré podporuje antikoncepčnú mentalitu spoločnosti.

Navyše, dnes pracuje okolo 300-tisíc Slovákov v zahraničí, zväčša mladá generácia, medzi nimi aj mladé ženy v reprodukčnom veku, najviac sexuálne aktívne, ktoré môžu siahnuť po potratových tabletkách všade tam v zahraničí, kde sú legálne a nikdy preto do našich štatistík ani nevstúpia.

Ďalej, ženy a muži odkladajú založenie rodiny a potom sa snažia o splodenie dieťaťa niekoľko mesiacov, niekedy rokov, pričom sa často musia konfrontovať s ďalším etickým problémom, ktorým je umelé oplodnenie od rozhodnutia ho podstúpiť, cez priebeh príprav až po potraty oplodnených embryí, o ktorých svojvoľne rozhoduje lekár na základe toho, ktoré sa mu zdá byť vitálnejšie.

 

V parlamente boli za uplynulé obdobie predložené viaceré návrhy zákonov na ochranu nenarodených detí. Prečo sa podľa vás poslanci bránia znížiť hranicu možnosti potratu, aby tým chránili najzraniteľnejších?

Téma potratov sa stala spolitizovanou a využívanou na vytváranie sympatií či antipatií voči jednotlivým politickým stranám. Teda, je to aj kalkul jednotlivých strán, aký zákon predložia.

Úplne zakázať potraty sa neodváži žiadna strana, pretože by stratili voličov. No okrem aspoň nejakého sprísňovania podmienok hodnotím pozitívne aj tie prístupy, ktoré podporia ženu, ktorá neplánovane otehotnela, a tak ju motivujú k tomu, aby nemusela svoje dieťa zabiť, ale mohla sa oň s podporou štátu postarať.

 

Do registra svedomiu odporujúcich liečiv ste zaradili aj očkovacie látky, pri výrobe ktorých boli použité bunky umelo potratených ľudských plodov v rôznych štádiách ich ešte prenatálneho vývoja. Aktuálne diskutovanou témou je aj očkovanie detí. Aký je váš postoj? Očkovať alebo neočkovať deti?

Etická dilema spôsobená zavedením týchto očkovacích látok do praxe je opodstatnená. Na jednej strane stojí pacient alebo rodič, ktorý chce očkovaním chrániť seba či svoje dieťa pred ochorením. Na strane druhej však stojí morálny zákon a pohľad na pôvod týchto vakcín a spôsob ich prípravy.

V prípade vakcín výskumníci nielenže nedostali súhlas od výskumných subjektov, ale zámerne v procese ich prípravy siahli na niečí život. Napríklad, len pri vývoji bunkovej línie WI-38 bolo potratených až 80 jednotlivých plodov. Napriek tomu, že sa argumentuje faktom, že už pre získanie týchto línii neprebiehajú ďalšie potraty, je treba upozorniť na fakt, že tieto bunky majú obmedzený počet svojich množení, a teda sa dá predpokladať, že skôr či neskôr ich bude treba nahradiť novou bunkovou líniou, čo si bude vyžadovať ďalšie embryonálne bunky. A teda ďalšie potraty.

K tejto spornej otázke sa podrobnejšie vyjadrila v roku 2005 Pápežská akadémia pre život (7) v a taktiež Kongregácia pre náuku viery v Inštrukcii Dignitas personae (8).

Vyjadrenie Katolíckej cirkvi v otázke používania očkovacích látok bolo na Slovensku zahrnuté v Stanovisku Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (ďalej len Subkomisia) z roku 2013, kde sa kladie dôraz, aby sa veriaci snažili o využitie očkovacích látok, ktoré neboli vyvinuté na neeticky získaných embryonálnych bunkách, ale aby využili ich alternatívy.

Ale ak „nie je k dispozícii očkovacia látka, ktorá by bola pripravená s použitím bunkovej alebo tkanivovej kultúry pripravenej eticky vhodným spôsobom, rodičia sú morálne oprávnení, ba povinní – vzhľadom na závažné dôvody ochrany života a zdravia svojho dieťaťa – dať svoje dieťa zaočkovať aj existujúcou očkovacou látkou.“

Nie je však už len využitie takýchto vakcín vlastne súhlas s vykonaným zlom, ktoré sa vykonalo na týchto potratených deťoch?

Z morálneho hľadiska sa do spolupráce s potratom zapájajú štyri kategórie osôb, a to tí, ktorí vakcíny vyrábajú; tí, ktorí sa podieľajú na ich predaji a marketingu; tí, ktorí ich predpisujú a vydávajú (lekári a lekárnici) a  tí, ktorí ich potrebujú zo zdravotných dôvodov (pacienti, rodičia, deti…).

Je zjavné, že najväčšiu mieru spoluzodpovednosti nesú osoby uvedené v prvej kategórii, avšak rovnako nesú mieru spoluzodpovednosti aj morálne autority, ktoré v tejto veci mlčia (biskupi, kňazi). Pre ľudí v poslednej kategórii je úlohou hlavne zvážiť potrebu danej vakcíny a najmä skúmať ich pôvod a spôsob prípravy.

Na tému zdravotného rizika vakcín existuje rovnako veľa sporných diskusií. Dohľadať sa dajú štúdie, ktoré zdravotnú nezávadnosť vakcín potvrdzujú, ale aj určité množstvo takých, ktoré ju vyvracajú a rozoberajú škodlivé účinky jednotlivých zložiek vakcín. Treba preto adekvátne a kriticky pristupovať k týmto štúdiám a pozrieť sa, kto za nimi stojí.

Ak sa jednotlivec rozhodne očkovať, je jeho povinnosťou siahnuť aspoň po eticky nesporných vakcínach a taktiež vytvárať tlak na politických predstaviteľov a zdravotníctvo, aby boli sprístupnené na Slovenskom trhu morálne prijateľné vakcíny.

A ak nie sú takéto eticky nesporné vakcíny dostupné vo svete, prečo by ich Slovensko nemohlo začať vyvíjať?  Dlho sa diskutuje o dlhodobom smerovaní Slovenska, ktoré je teraz len montážnou dielňou Európy. Prečo by sme nemohli priniesť Európe aj svetu niečo viac ako len zmontovanie spaľovacích motorov? Tam, kde patenty jednotlivých vakcín padli, by stačilo laboratórne postupy okopírovať s použitím neembryonálnych bunkových línií, dôkladnejšie očistiť od škodlivých rezíduí a tým, ktorí chcú, ponúkať alternatívy.

Lebo ak chcú štáty vynucovať očkovanie, potom musia dať ľuďom aj na výber nielen z rôznych značiek, ale aj prístupov pri vývoji.

Zuzana Franková

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Boris Kollár: Jednorazový príspevok na deti musia dostať tie rodiny, ktoré to potrebujú

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Tento týždeň zarezonovala na našej politickej scéne téma jednorazového príspevku na deti pre rodiny postihnuté pandémiou. S návrhom prišiel opozičný Hlas – SD a, pre mnohých prekvapivo, ho podporil aj Boris Kollár a jeho hnutie Sme rodina V konkrétnostiach návrhu sa síce Pellegrini s Kollárom…

Prekvapujúci objav: Hviezdy sú mladšie ako stavebné kamene života

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (HSP/Roman Bednar/Foto:Pixabay)   Život môže vzniknúť len vtedy, ak sa planéty vytvoria v určitej vzdialenosti od hviezdy, ktorá tiež musí mať určité vlastnosti. Okrem toho tam musí byť aj isté množstvo vhodného stavebného materiálu, bez ktorého by sa nemohla realizovať biochémia života Odkiaľ sa tam ale…

Bytový dom na Bratislavskej ulici v Žiline zostane po nočnom požiari uzavretý

0 icon

Žilina 15. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar, Erika Ďurčová)   Bytový dom na Bratislavskej ulici, ktorého strecha zhorela pri nočnom požiari, zostane uzavretý.  Ako informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, mesto poskytlo náhradné ubytovanie 17 ľuďom, medzi ktorými je deväť detí. Ostatné rodiny našli útočisko u príbuzných a známych Dnes predpoludním bytový…

Poslanci koalície ľutujú, že podržali Kolíkovú za aroganciu, ktorú predviedla v NR SR kvôli kolúznej väzbe. Taraba hovorí o gestapáckych metódach

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar, Andrej Galica, Michal Svítok)   V piatok v parlamente sa prejednával návrh zákona o skrátení kolúznej väzby z 5 rokov na 4 mesiace. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková proti tomuto návrhu Sme rodina arogantne vystúpila a takto bola pokorená Nezávislý poslanec Tomáš Taraba to komentoval…

Čaputová: Ako spoločenstvo musíme dosiahnuť, aby sme boli lepšou oporou pre každú jednu rodinu, akúkoľvek má podobu

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   K dnešnému Medzinárodnému dňu rodiny sa na sociálnej sieti vyjadrila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Podľa jej slov ako spoločenstvo musíme dosiahnuť, aby sme boli lepšou oporou pre každú jednu rodinu, akúkoľvek má podobu Prezidentka si želá, aby bola pre každého tá…

Leteckí záchranári pomáhali vodičovi, ktorý s autom spadol 300 metrov do rokliny

0 icon

Vyšná Boca 15. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:screenshot Facebook)   Leteckí záchranári z Popradu pomáhali v sobotu popoludní neďaleko Vyšnej Boce v okrese Liptovský Mikuláš 40-ročnému vodičovi. Po šmyku padal s vozidlom približne 300 metrov do strmej rokliny. Leteckí záchranári o tom informovali na svojej internetovej stránke Doplnili, že vodič ostal v…

Zvláštne výberové konanie na šéfa nového Úradu pre správu zaisteného majetku. Ďalší „náš človek“ dosadený ministerkou Kolíkovou do kľúčovej funkcie?

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Screenshot facebook-kolikova.maria)   Na základe nového zákona o zaisťovaní majetku, ktorý bol prijatý na jeseň, vznikol nový úrad, a ten potrebuje riaditeľa. Je to zaujímavá, lukratívna pozícia, na ktorú ministerka spravodlivosti Mária Kolíková vybrala človeka. Ako? No predsa transparentne, ako inak? Nový Úrad pre…

Izraelský útok na Pásmo Gazy zničil budovu s kanceláriami medzinárodných médií

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Mohammed Salem)   Letecký útok izraelského letectva viedol k úplnému zničeniu päťnásťposchodovej budovy v Pásme Gazy, kde sa nachádzali kancelárie medzinárodných médií "Izraelské vojenské letectvo úplne zničilo výškovú budovu Al Džala, kde sídlil rad medzinárodných médií, vrátane agentúry Associated Press a Al-Džazíra," uviedol zdroj. Podľa dostupných informácií…

Od 17. mája bude Slovensko pre Česko znovu zaradené medzi červené krajiny

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Od pondelka 17. mája bude Slovensko pre Českú republiku znovu zaradené medzi červené krajiny s vysokým rizikom nákazy. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na svojom webe s tým, že od 10. mája patrilo Slovensko medzi krajiny so…

Prezidentka vyjadrila uznanie a vďaku zdravotníckym operátorom

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Veľké uznanie a hlbokú vďaku za prácu vyjadrila prezidentka SR Zuzana Čaputová zdravotníckym operátorom. Urobila tak pri príležitosti sobotného Dňa tiesňovej linky 155 Prezidentka uviedla, že svojou obetavou a profesionálnou činnosťou zabezpečujú, že sa rýchla pomoc dostane k ľuďom, ktorých život a zdravie…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Jozef Slávik

Žoldnieri slobody ? ...

0icon

Význam slova žoldnier - príslušník platenej, najatej armády, námezdný vojak, zapredanec. Ja by som to ešte rozšíril nielen na najatých profesionálnych vojakov, či aj dobrovoľníkov, ale podľa mňa by to malo významovo platiť na každého, kto akýmkoľvek spôsobom, či platený, alebo ideologicky ovplyvnený slúži cudzí záujmom. Chápem, ak naša armáda…

Tony Belohorec

Erdogan nazval Izrael teroristickým štátom

0icon

Turecký prezident zasahuje do arabsko-izraelského konfliktu. Označil za povinnosť ľudstva zastaviť teroristický štát Izrael. „Izrael prekročil všetky hranice,“ uviedol Erdogan. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, využil svoj včerajší televízny prejav pri príležitosti Eid al-Adha na hlasité zahraničnopolitické vyhlásenia a ostro kritizoval politiku židovského štátu. "Sme nahnevaní na útlak teroristického štátu Izrael." Izrael prekročil…

René Pavlík

Kartel

0icon

Kartel. Kartel je obchodná špatnosť, lebo likviduje konkurenciu. Ak sa firmy sčuchnú, uzavrú dohodu, samozrejme tajnú, a sami si určia cenu, zákazník je bezmocný. Navyše, každá firma sa potom, v dohodou vymedzenej oblasti, môže správať ako monopol. Vytvorenie kartelu je aj v našom štáte trestné, lebo hrubým spôsobom znevýhodňuje kupujúcich.…

Ján Droppa

Vymením letku F-16 za VSŽ (US Steel)

0icon

Predaj US Steel bol na pretras už päť rokov. Ale použiť to ako hospodársky  (politický) nátlak je  aj pre mňa veľkým prekvapením. Zrušenie - odstavenie troch vysokých pecí , ktoré majú obdobu kvalitou a veľkosťou len v Japonsku je poprava.  Ničím sa to už nebude dať nahradiť. Keď už je…

Jana Tutková

Minulé leto Covid vymizol aj bez vakcín, no MZ SR im ide teraz robiť reklamu za 1,5 milióna

0icon

Práve v čase, keď sa ľudia pohoršujú nad miliardou, ktorá išla na povinné testovania, ministerstvo zdravotníctva podpísalo zmluvy na obrovské balíky reklamy, ktoré majú sprostredkovať viac informácií o očkovaní proti Covid. Tu je prehľad

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo spôsobuje bolesť krížov a ako tomu predísť?

0 icon

Ak ťa zabíja bolesť chrbta, nie si sám. Polovica pracujúcich ľudí pozná tento nepríjemný boľavý pocit v dolnej časti chrbta. A hoci sa veľa ľudí rozhodne pre lieky na úľavu od bolesti, nie vždy je to najefektívnejší spôsob. V skutočnosti môže zmena niektorých vecí, ktoré robíme každý deň, pomôcť pri riešení tohto problému. 1.…

Bomba na svetovej výstave - Výbuch 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku z minisérie výbuchu bomby na svetovej výstave, ktorá sa uskutočnila v roku 1940. Bomba vybuchla presne 4. júla, v britskom pavilóne. Poďme na druhú časť článku. Všetky nádeje sa rozplynuli v onen deň - 4. júla 1940. telefonistka v britskom pavilóne obdŕžala hovor, v ktorom ju anonym varoval, aby „vypadla“, pretože je…

Existujú zvieratá, ktoré dokážu vidieť WiFi alebo Bluetooth signál?

0 icon

Technológia Bluetooth a WiFi je tu s nami už takmer 30 rokov. Za ten čas sme si spoločné chvíle s týmito dvoma signálmi tak zamilovali, že si bez nich nevieme predstaviť život. Aký názor na to majú zvieratá? Bluetooth má v rodnom liste zapísanú krajinu Švédsko a tvorcu firmu Ericsson. Od…

Ktoré miesto je najchladnejším vo vesmíre? Volá sa Boomerang

0 icon

Najchladnejším miestom vo vesmíre je hmla Boomerang, kde teplota dosahuje iba 1 stupeň Kelvina. V našej reči je to - 272,15 stupňov Celsia. Ľudia však v laboratóriu dosiahli oveľa mrazivejšie teploty. Bolo to v roku 1980 na observatóriu v Novom Južnom Walese, ktorý sídli v Austrálii. Keith Taylor a Mike…

Lítium a elektrické autá: Odkiaľ vôbec tento prvok pochádza?

0 icon

S rastúcim dopytom po elektrických vozidlách sa zvyšuje aj dopyt po kovoch. Lítium sa v posledných rokoch začalo využívať vo výrobe batérií pre EV. Odkiaľ vôbec pochádza a ako sa ťaží? Lítium je v zásade vysoko reaktívny alkalický kov s vynikajúcou tepelnou a elektrickou vodivosťou. Vďaka týmto vlastnostiam je obzvlášť…

Vo svete IT

Redmi Note 8 2021: V čom sa bude líšiť od pôvodného modelu?

0 icon

Xiaomi tento rok produkuje jeden smartfón za druhým a podľa najnovších informácií sa dočkáme návratu populárneho smartfónu z roku 2019. Pôvodný Redmi Note 8 by však mal prejsť niekoľkými zmenami, čím bude atraktívnym modelom i v tomto roku. Portál Newsbytesapp.com prináša teraz informácie o jeho výbave a musíme uznať, naozaj…

Ako zistiť silu WiFi signálu vrátane toho, či niekto cudzí nie je pripojený na vašu sieť?

0 icon

Internet je neodlúčiteľnou súčasťou životov mnohých z nás. Využívame ho ako za zábavou, tak aj za prácou. Z času na však hapruje, pričom dôvodov prečo, môže byť hneď niekoľko. A práve preto by sme vám chcel dať do pozornosti jednu zo šikovných aplikácií určených na analýzu WiFi siete. Ide konkrétne…

Pre tieto Samsung smartfóny je k dnešnému dňu u nás dostupný Android 11. Je medzi nimi aj váš?

0 icon

Dáta spoločnosti AppBrain odhalili, že Android 11 sa z mesiaca na mesiac dostáva čoraz do väčšieho množstva smartfónov. Nehovoríme pritom len o „kozmetických“ zmenách, ale o skokových. Od konca marca po dnešný deň, sa trhový podiel Androidu 11 rozrástol z približne z 5% na takmer 10%. Samozrejme, do týchto čísiel…

Android 11 dobýja smartfóny. Dáta odhaľujú, na koľkých percent zariadení ho už nájdeme. Je to veľa, či málo?!

0 icon

Hoci naša pozornosť sa postupne, ale isto presúva ku konferencii Google I/O 2021, počas ktorej sa očakáva uvedenie Androidu 12, tak stále mnohí z nás ešte čakajú na Android 11. Dobrou správou je, že Android 11 dobýja stále viac a viac smartfónov. Ešte na prelome marca a apríla sme vám…

Aktualizácia Windows 10 KB5003173 robí viacerým používateľom vrásky na čele. Takto vyriešite vzniknuté problémy!

0 icon

Windows 10 pre mnohých z nás je operačným systémom, s ktorým nemáme žiadne problémy. Nie však každý z používania tohto operačného systému má rovnaký zážitok. Najnovšie portál windowslatest poukazuje na aktualizáciu Windows 10 KB5003173, ktorá je aktuálne distribuovanou aj naprieč našim regiónom, že spôsobuje viacerým používateľom chybu 0x800f0922.   S chybou…

Armádny Magazín

Ruský návrh Cypru vyvolal obavy v NATO. Zrýchlia dodávku stíhačiek F-35?

0 icon

USA, 15.máj 2021 (AM) – Americkí vojenskí analytici informovali o obavách NATO a USA, ktoré naďalej vzrastajú po ruskom návrhu, ktorý bol predložený Cypru. Rusko už skôr dávalo jasne najavo, že je pripravené vystupovať v úlohe zmierovacieho subjektu v spore medzi Gréckom a Tureckom o ostrov Cyprus, ako aj o

Zachráni Putin aj Izrael? Vyjadril sa k zhoršeniu palestínsko-izraelského konfliktu

0 icon

Rusko, 15.máj 2021 (AM) – "Situácia, ktorá v súčasnosti prebieha medzi Palestínou a Izraelom, priamo ovplyvňuje bezpečnostné záujmy Ruska", uviedol prezident Vladimir Putin počas stretnutia so stálymi členmi Rady bezpečnosti. Prepis stretnutia bol zverejnený na webovej stránke Kremľa.  

Jediný tajne urobený záznam Hitlerovho rokovania kde hovorí neoficiálne a pokojne. Video

0 icon

Nemecko, 15.máj 2021 (AM) –  V roku 1942 dostal fínsky zvukár Thor Dalen pokyn urobiť záznam oficiálneho stretnutia Carla G. E. Mannerheima a Adolfa Hitlera. Lenže on sa rozhodol zaznamenať aj neoficiálnu časť tohto stretnutia.   Maršal Carl Gustaf Emil Mannerheim bol fínsky politik, diplomat a vojvodca, Fínmi uctievaný ako ná

Viacúčelové bojové vozidlo JAGUAR testuje nové zbrane

0 icon

Francúzsko, 15.máj 2021 (AM) – V posledných mesiacoch zaznamenala raketa stredného doletu [MMP], ktorú vyvinula spoločnosť MBDA, niekoľko "prvenstiev". V decembri 2020 bola takáto munícia úspešne vystrelená vozidlom Sabre určeným pre špeciálne jednotky. Po tomto teste nasledovala nasledujúci mesiac

Vojenský expert o najnovšom varovaní pre NATO: „Ak nebudú chcieť, pošleme stíhačky.“

0 icon

Rusko, 14.máj 2021 (AM) – Vojenský expert Viktor Murachovskij vysvetlil, prečo sú Rusi nútení vysielať svoje lietadlá smerom k lietadlám NATO. Faktom je, že letectvo aliancie nijako nesúhlasí so vzájomným používaním transpondérov, ktoré umožňujú zistiť účel letu. "No, oni nechcú, takže budeme zakaždým vysiel

Svetlo sveta

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali