Rozhovor s doc. Jánom Dudášom, DrSc. o jeho trestnom stíhaní, kvôli verejnej polemike s riaditeľom Múzea holokaustu

Bratislava 24. júla 2020 (HSP/Združenia slovenskej inteligencie Korene/Foto:Korene)

 

Oslovili sme docenta Jána Dudáša so žiadosťou o rozhovor ohľadom posledných udalostí.  Začiatkom júna k nemu vtrhlo komando NAKA. Dôvodom je list Doc. Dudáša, DrSc. šéfovi „Múzea holokaustu v Seredi“

Na snímke doc. Ján Dudáš, DrSc

Keď ste boli vo vysielaní rádia Infovojna (čas: cca 42 min. ), popisovali ste priebeh zásahu NAKA u vás. Aký ďalší smer nabrali udalosti?

V reakcii na zásah desaťčlenného komanda, najprv päť hodín v dome a neskôr tri hodiny na pracovisku, som spísal Protest proti brachiálnemu útoku súdnej a výkonnej moci proti slobode vedeckého výskumu ako civilizačného základu spoločnosti. Napadlo mi, čo môžem, urobiť v tomto štáte, ktorý sa zaštiťuje pojmami právny a demokratický? Protest som poslal sudcovi pre prípravné konanie R. Púchovskému. V proteste proti útoku súdnej a výkonnej moci proti vedeckému výskumu zdôvodňujem vedeckosť bádania a bránim sa. Upozornil som ho, že tento útok je

  • Útokom na slobodu vedeckého výskumu;
  • Útokom na slobodu a nedotknuteľnosť akademickej pôdy;
  • Útokom proti slobode slova, garantovanou Ústavou Slovenskej republiky ako aj ďalšími medzinárodnými, de facto medzištátnymi dokumentmi, ktorých flagrantným hrubým porušením sú uvedené činy štátnej súdnej a výkonnej moci.

A prehlasujem, že najvyššou hodnotou je humánne bytie človeka a druhou najvyššou hodnotou je poznanie. Akceptujem ideológie, hnutia a politicko-ekonomické systémy, rešpektujúce slovom i skutkom prirodzené právo človeka i neodňateľné ľudské práva, právo slobody a rovnosti pred spravodlivým zákonom. Odmietam akékoľvek slovom i skutkom šírené antihumánne, rasistické a svetovládne ideológie a systémy.

Zakazovať ľuďom klásť otázky a hľadať odpovede znamená popierať to, čo nás robí ľuďmi. Veď od renesancie, kedy sa utváral moderný Európan, patrí kritické myslenie a právo pochybovať o čomkoľvek k vlastnostiam, tvoriacim identitu Európana. Esenciou civilizácie je systematická cesta za pravdou.

Ďalej som uviedol, že ja som vedec a intelektuál, hľadajúci pravdu vedeckými metódami, nie politik ani ideológ, politológ či žurnalista, vytvárajúci ideologické konštrukty, konšpiračné konštrukty či fake news a hoaxy. Ako vedec a intelektuál  hľadám pravdu  podľa princípu „De omnibus dubitandum“ (O všetkom treba pochybovať), ktorý je princípom skutočnej vedy.

Upozornil som, že niektoré subústavné zákony sú v evidentnom rozpore so základnou právnou listinou štátu – ústavou a vnášajú do legislatívy legislatívnu  schizofréniu, vytvárajú legislatívny chaos v legislatíve a v súdnictve, čo vedie k chaosu v spoločnosti a je cestou do záhuby. Takáto schizofrénia a chaos sú vylúčené v prírodných a technických vedách. Obsah a zameranie tzv. protiextrémistického zákona je v príkrom rozpore s obsahom Ústavy Slovenskej republiky, ktorá v 3 článku nepripúšťa resp. zakazuje cenzúru a v článku 26, ods. 2. občanom Slovenskej republiky garantuje slobodu vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom.

Uviedol som, že Výbor Organizácie spojených národov pre ľudské práva na svojom 102. zasadaní prijal záväzné rozhodnutie, platné aj pre SR pod názvom Konvencia Organizácie spojených národov pre ľudské práva. V nej sa, okrem iného píše: „Zákony, ktoré prenasledujú vyjadrenie názorov vo vzťahu k historickým faktom sú nezlučiteľné s povinnosťami, ktoré ukladá Konvencia krajinám, ktoré ju podpísali ohľadne slobody slova a slobody prejavu. Konvencia nedovoľuje žiadny obecný zákaz vyjadrovania mylných názorov alebo nesprávnej interpretácie minulých udalostí“. Ďalej sa v tomto dokumente píše, že: „Kriminalizácia toho, že má človek vlastný názor je nezlučiteľná s bodom 1. danej Konvencie, ktorý deklaruje, že prenasledovanie, zastrašovanie alebo stigmatizácia človeka, vrátane jeho uväznenia, držania vo väzbe, súdneho prejednávania alebo zbavenia slobody za vyslovené názory, ktoré môže zastávať, je porušením bodu 1, § 19 tejto Konvencie“.

Podotýkam, že právo slobodne vyjadrovať svoje názory deklaruje aj európsky Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd prijatý na pôde Rady Európy. Vychádzajúc zo znenia tohto dokumentu Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, v jednom zo svojich rozhodnutí, prijatých 24.2.1997 uviedol, že: „Právo na slobodu prejavu neplatí len pre „informácie“ alebo „myšlienky“ prijímané priaznivo, či považované za neškodné alebo nedôležité, ale aj pre tie, ktoré sú nepríjemné, šokujúce, či znepokojujúce štát, alebo akúkoľvek skupinu spoločenstva“.

Tvrdím, že výrok súdu nebol a nikdy nemôže byť o pravde (lebo právo nie je konštruované na princípe pravdy, ale na princípe dohovoru, teda vôle či brucha), ale len o vine či kvázivine a treste, takže z hľadiska poznania skutočnosti je výrok súdu irelevantný.

A na margo som dodal:

Keby sme my, vedci v prírodných a technických vedách, pracovali tak, ako navrhovatelia, prijímatelia a schvaľovatelia schizofrénnej legislatívy a schizofrénneho súdnictva, kde vecný názor je, alebo môže byť nedovolený, alebo obmedzený do predurčených parametrov a dogiem, alebo dokonca zakázaný a prenasledovaný „domovou prehliadkou“, tak ľudstvo by dodnes žilo v jaskyni a čakalo na blesk, aby si mohlo založiť oheň na uvarenie jedla.

Odpoveď sudcu Púchovského prišla za niekoľko dní. Oznámil mi, že Protest s prílohami posiela na špeciálnu prokuratúru. Ako sudca mohol vzniesť obvinenie – nevzniesol. Takisto mohol zrušiť trestné stíhanie – nezrušil. „Posunul jeleňa“ – teda bremeno na niekoho iného, ako hovorí jeden z Murphyho zákonov – keď nechcem prevziať zodpovednosť, presuniem ju na niekoho iného. Ďalšie kroky očakávam zo špeciálnej prokuratúry.

 

Čo sa týka špeciálnej prokuratúry, zásah sa udial z iniciatívy prokurátora Honza.

Áno, ten smutne známy Honz, ktorého útoky – praktiky pripomínajú neslávne známeho prokurátora (či prokurvátora Urválka, ako navrhol jeden firemný právnik JUDr. J. Koudelka) z boľševických politických súdnych excesov v 50 – tych rokoch. Honz dal pokyn – súhlas, sudca Púchovský vydal príkaz na domovú prehliadku a desaťčlenné komando NAKA pod vedením vyšetrovateľa Iványiho uskutočnilo prepad. V Proteste som žiadal sudcu Púchovského o informáciu,  či podnet na trestné stíhanie bol

1) podaný ex offo,

2) alebo bol podaný fyzickou či právnickou osobou, ak áno, ktorou konkrétnou osobou.

Sudca Púchovský na túto otázku neodpovedal.

 

Videl som aj list, ktorý zverejnila Infovojna, v ktorom ste písali ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi a premiérovi Igorovi Matovičovi. Prišla Vám už odpoveď?

Ja som sa rozhodol listom obrátiť na tri okruhy ľudí. Prvým boli médiá, poslal som ten list s popisom zásahu a s Protestom do TASR, SITA a do Pravdy, jeden vzdelanec kontaktoval aj Slovenské národné noviny (SNN). Odpoveďou mi bolo hlboké mlčanie, teda implicitná podpora útokov proti slobode vedeckého výskumu médiami, ktoré sa spreneverili svojmu poslaniu byť strážcami pravdy a objektívne informovať. SNN odmietli uverejniť Protest.

Potom som Protest posielal najvyšším vládnym činiteľom – premiérovi Matovičovi, ministerke spravodlivosti, ministrovi vnútra, ministrovi školstva, ministerke kultúry, ďalej predsedovi parlamentu, predsedovi najvyššieho súdu, predsedovi generálnej prokuratúry a na ústavný súd. Popri tom som poslal tieto informácie aj rektorom takzvaných kamenných univerzít, vrátane kamenných univerzít v Prahe a v Brne. Z oslovených rektorov reagoval len rektor Technickej univerzity v Košiciach:

„Vážený pán docent Ing. Ján Dudáš, DrSc.,

v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z.,  teda Zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, som vždy považoval a stále považujem slobodu vedeckého bádania, výskumu, vývoja umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, ako aj zverejňovanie ich výsledkov, za zásadnú pre ďalší rozvoj vedy a spoločnosti. Využívanie akademických slobôd a akademických práv musí byť v súlade so zásadami demokracie, humanity a s právnym poriadkom“.

 

V odpovedi som uviedol:

„Vážený pán rektor,

ďakujem Vám veľmi pekne za Vaše pozitívne stanovisko ku slobode vedeckého výskumu, ktoré reprezentuje akademickú intelektualitu v súlade nielen s prvou humánnou paradigmou univerzitného vzdelávania (Tháles z Milétu), podľa ktorej úlohou univerzitného výskumu je klásť otázky a hľadať odpovede, a ja dodávam, že bez obmedzenia, ale aj s humánnou  vzkriesenou ideou univerzity od rektora Dublinskej univerzity J. H. Newmana ako aj s Humboldtovou paradigmou univerzitného vzdelávania.

Súhlasím, že využívanie akademických slobôd a akademických práv musí byť v súlade s humánnymi zásadami skutočnej demokracie a s humánnym právnym poriadkom. Avšak subústavné zákony, ktoré sú v evidentnom rozpore nielen so základnou právnou listinou štátu – ústavou a navyše v rozpore aj s medzinárodnými dokumentmi o ľudských právach, vytvárajú schizofrénnu legislatívu a následne schizofrénne súdnictvo, ktoré sú v priamom rozpore s demokraciou a právnym štátom. Obdobne absencia nezávislej súdnej moci je v rozpore s princípom právneho štátu.

A čo je v rozpore s ústavou, spĺňa podmienku skutočného  legislatívneho extrému či extrémizmu. A ak tieto extrémy navrhujú a schvaľujú právne vzdelané osoby, jedná sa dokonca o právnický superextrémizmus.

Z kancelárie predsedu vlády mi JUDr. K. Rábara oznámil, že emailové podanie J. Dudáša z Rozhanoviec  poslal na generálnu prokuratúru a na ministerstvo spravodlivosti, čiže opäť iba posunuli zodpovednosť. V tejto otázke podľa mňa predseda vlády i úrad vlády absolútne zlyhali. Zaštítil sa formálnym konštatovaním, že to patrí pod prokuratúru a ministerstvo spravodlivosti.

Na internete je petícia na Vašu podporu. Medzi hlavnými iniciátormi sú členovia združenia Stála konferencia slovenskej inteligencie SLOVAKIA PLUS. Zastal sa Vás aj niekto iný, okrem týchto kruhov, z takých známejších osobností medzi intelektuálmi, alebo niekto mediálne známych osobností?

Z akademického prostredia jedine niektorí akademici, intelektuáli v Bratislave, v Košiciach i inde. Protest Kongresu slovenskej inteligencie je zverejnený takisto na viacerých portáloch. Publikovala ho aj Kultúra č.12/2020. Potom spoločnosť slovenskej inteligencie Korene – Stála konferencia slovenskej inteligencie (SKSI), kde som člen celoštátneho výboru a predseda košického klubu, vydala vyhlásenie. Táto spoločnosť iniciovala petíciu proti potláčaniu slobody a za zastavenie trestného stíhania. Momentálne je vyše 2500 podpisov z celého Slovenska, ba aj zo západnej Európy i z Kanady a SŠA. Je tam celá reprezentatívna vzorka spoločnosti, čo ma teší. Taktiež som našiel na mailovej adrese podporu od Science SVK, avšak nedokázal som ich identifikovať, no poďakoval som im.

Sú tu teda ešte ľudia, ktorí sa zastávajú humánnych hodnôt, ľudských práv a slobody vedeckého bádania. Poďakoval som im, že poslali tieto informácie do poslaneckých klubov parlamentu, pretože sám som mal ambíciu poslať to všetkým poslancom. V súvislosti s tým musím dodať, že po brachiálnom prepade som kontaktoval riaditeľa Infovojny (Norbert Lichtner pozn.), kde teda publikovali ten môj list riaditeľovi seredského múzea. Vyzvali ma na telefonický vstup, v ktorom  som podal zopár pravdivých informácií. Neskôr ma oslovili viacerí ľudia, napríklad pán poslanec Mazurek, ktorý nakrútil krátke video o prepade NAKA v mojom dome a na pracovisku a navyše mi oznámil, že bude iniciovať v NR SR, aby takéto zásahy štátnej moci odsúdila, čo neprešlo. Žiaľ len 17 poslancov sa postavilo za túto jeho výzvu, čo samozrejme reflektuje charakter, intelektuálnu, ale aj odbornú i morálnu biedu poslancov NR SR.

Aj na mojom prípade je vidieť právnický superextrémizmus. Mlčia o tom právnici aj právnické organizácie. Kde sú humanitní vzdelanci, údajne strážcovia hodnôt? Tí by mali byť strážcami ľudských hodnôt! Filozofia, sociológia, žurnalistika, v prípade seredského múzea sa mal ozvať historik. Fakt, že sa ozval fyzik a elektrotechnik, ktorý zašiel „do záhrady“ humanitným vzdelancom, hovorí o obrovskej biede humanitnej inteligencie. Už francúzsky vzdelanec židovského pôvodu J. Benda v svojom diele „Zrada vzdelancov, 1929“ poukázal na zradu inteligencie, ktorá namiesto obhajoby všeľudských hodnôt sa dala do služby politickým vášňam a ideológiám. Zrejme námedzný charakter práce inteligencie je jednou z príčin jej úchyliek. Nech mi oponenti namietajú, ja som za diskusiu, ale treba postaviť fakt proti faktu, nie domnienky proti faktu.

To, čo koná štátna moc je zavrhnutiahodné v zmysle základných ľudských práv. Pri práci na knihe „Je Slovenská republika protiprávny štát?“ som si prečítal Ústavu SR. Montesquieu požaduje tri nezávislé moci – zákonodarnú, výkonnú a súdnu. Keď som si pozrel ústavu, tak tam je súdna moc podriadená výkonnej a zákonodarnej, teda je tam ignorancia moderného právneho štátu. Na akej úrovni teda boli právnici, ktorí to formulovali?  Veď už ústava umožňuje „sudcokraciu“ v zmysle právnej a politickej podriadenosti súdnej moci ďalším dvom – zákonodarnej a výkonnej – podľa objednávok. Chaos, ktorý zažívame v práve i spoločnosti, je umožnený nedokonalosťou práve ústavy. Ústava napríklad neurčuje žiadne kvalifikačné podmienky pre uchádzačov na nominácie do volených politických orgánov, čo znamená, že aj analfabet môže byť premiérom. Ústava je primárnym zdrojom chaosu v spoločnosti. Komu to vyhovuje? Kto je informovaný o legislatíve a politickej praxi Weimarskej republiky, pozná odpoveď.

 

Na výročnej schôdzi SKSI v Bratislave v novembri 2019 som navrhol dva podstatné body:

Uvedomujúc si, že podľa výskumu inteligencie dve tretiny obyvateľstva sú genotypu M2M2 s inteligenciou nižšou ako je priemerná (V. Weiss,. DIE IQ-FALLE: INTELIGENZ, SOCIALSTRUKTUR UND POLITIK, 2000), a toto množstvo je možné ovládať médiami a v ústave je zakotvené, v treťom oddieli Politické práva, čl. 26, odst. 2 „Tlačoviny nepodliehajú povoľovaciemu konaniu“, som navrhol uvažovať o modifikácii tohto článku ústavy.

Druhý bod bol návrh premýšľať o novom politickom systéme, lebo tento nastavený po parížskom slobodomurárskom puči v roku 1789 (tzv. francúzska revolúcia) je permanentným zdrojom chaosu a nestability v spoločnosti, ktorý vyhovuje silám spoza opony, ktoré chcú byť štátom v štáte.

 

Keď sa pozrieme na informovanie o Vašom prípade, hlavný prúd na to prakticky nereagoval, akoby sa nič neudialo. Tému tlačia práve alternatívne projekty ako Kulturblog, Slobodný vysielač, Hlavné správy, Infovojna a iné. Ako vnímate to mlčanie hlavného prúdu?

Hlavný prúd, po anglicky mainstream, ja ho nazývam main-scream, z anglického slova scream = bučať. To sú médiá hlavného bučiaceho prúdu. Tie nie sú schopné v princípe z titulu a záujmov vlastníka a z titulu absencie odborných a humánnych prístupov prezentovať objektívne. Mainscream vrátane RTVS produkuje kastráty informačnej hodnoty zbavené správy. Nemenovaný kritický vzdelanec sa vyjadril“ „žurnalisti sú najhlúpejšia socio-profesná skupina“. Jediným riešením pre nadobudnutie objektívnych informácií je sledovanie alternatívnych zdrojov a čítanie objektivizujúcich kníh a štúdií. Aj tam sa však môžu objaviť isté hodnotenia a hodnotenie je vždy podmienené dvoma faktormi: úroveň toho, kto hodnotí a samotným faktom. Mňa neprekvapuje tento prepad žurnalistiky, ten je cieľavedomý a slúži silám spoza opony. Platí, že kto ovláda médiá, ovláda spoločnosť. Slovensko je toho evidentným dôkazom.

 

Ako hodnotíte súčasný stav demokracie?

Otázka je, či vôbec demokracia existuje. Britský historik P. Johnson uviedol výrok G. Orwella, že demokraciu nikto nedefinoval a všetci sa bránia ju definovať. Teda spomínate niečo, čo nie je definované. Pozrite sa, vo voľbách si väčšina demokraticky zvolí menšinu, ktorá potom vládne bez ohľadu na názor väčšiny. Teda od zavedenia tohto modelu po parížskom puči v r. 1789 vždy vládla menšina väčšine. Menšina si zvolí do parlamentu ľudí, ktorí vládnu väčšinovému obyvateľstvu. Ľud si niky nevládol, ani nebude vládnuť, to je chiméra. Čiže demokracia ako vláda ľudu je z princípu neuskutočniteľná. A čo nie je uskutočniteľné, nedá sa definovať. A víťaz volieb? – hneď po voľbách v tomto roku bolo auto trnavského župana zaparkované pred budovou americkej ambasády. S americkou veľvyslankyňou sa údajne stretol premiér i predseda parlamentu, ktorý po komunikácii s americkou veľvyslankyňou ľuďom povedal, že: „Nebudem hovoriť, o čom sme hovorili.“ To je tá „demokracia“ v praxi, keď cudzia veľmoc diktuje, čo má domáca moc robiť a domáca moc ignoruje priania väčšiny.

 

Môžeme vlastne skonštatovať, že v týchto takzvaných demokraciách bude vždy nad väčšinou vládnuť lepšie zorganizovaná menšina?

Áno. Napríklad židovské klany sú zosieťované a skoordinované naprieč celým svetom (pozri napr. D. Korn, Das Netz. Israels Lobby in Deutschland, 2003). Aj na Slovensku máme napríklad lóžu B’nai B’rith a iné. Už Čarnogurský z KDH mal oslavný prejav pri otváraní jej pobočky v októbri 1991 v Bratislave (ZMENA č. 14/92). Obnoveniu košickej lóže Concordia sa zúčastnil aj vtedajší primátor Košíc R. Bauer (J. Dudáš, Lexikon … 2017, s. 356). Známa je aj existencia Rotary klubov na Slovensku. Za prvej Slovenskej republiky boli slobodomurárske lóže zakázané, tiež za „socíku“! Avšak po roku 1990 ich prezident Havel povolil obnoviť. Izraelský autor Ilan Pappé (I. Pape, The Ethnic Cleansing of Palestine“, 2006) popisuje, ako sa to dialo v oblasti Palestíny. Palestína je dnes okupovaná Izraelom. Izrael tam zaviedol apartheid. Na prvom mieste sú aškenázski judaisti, čiže potomkovia Chazarov, ktorí nemajú semitský pôvod, ani semitský jazyk. V roku 740 začali preberať judaizmus vo svojom chazarskom štáte. Potom sú tam Sefardi, sčasti potomkovia Chazarov a sčasti Berberov. Nasleduje tretia vrstva, ktorú tvoria pôvodní obyvatelia  – Palestínci a tí sú nesmierne utláčaní. Niekto povedal, že Izrael je posledná európska kolónia, môžeme o tom uvažovať aj v týchto dimenziách. Chcem tým povedať, že tieto sily sú zjednotené. Americký historik a politik David Duke v diele „My awakness, 2008“ tvrdí, že Amerika je vo vojne židov proti kresťanom, ale nevedia to ani jednoduchí kresťania, ani jednoduchí židia.

To všetko, čo som tvrdil, nemám z vlastného brucha. Jeden recenzent mi Lexikón hodnotil, že vykopávam pravdu z veľkého nánosu lží, pričom sa opieram o serióznych autorov, najmä židovského pôvodu. Čo je zaujímavé, židia teraz cezo mňa útočia na židovských autorov.

 

V Izraeli existuje termín self-hate jew, teda sám seba nenávidiaci žid, ktorým sú označovaní odporcovia oficiálnej politiky a ideológie štátu Izrael a sionizmu.

Áno, o tom hovorí aj jedna nemecká autorka židovského pôvodu E. Hecht-Galinski (DAS ELFTE GEBOT: ISRAEL DARF ALLES, Klartexte über Antisemitizmus und Israel-Kritik, 2012). Tvrdí, že existuje jedenáste prikázanie – Izrael smie všetko. Sionisti majú rôzne podivné označenia, ktorými označujú kritických a humánne založených židov.

 

Vy ste prežili bývalý aj terajší režim. Čo sa týka slobody bádania, prejavu a myslenia, nevraciame sa späť?   

Určite je to návrat nielen do 50-tych rokov, ktoré boli poznačené boľševickými súdnymi procesmi. Po roku 1990 je to precedens,  kvalitatívne nové, vidím v tom skôr návrat do 16-teho storočia, kedy bol odsúdený Galileo Galilei. G. Galilei pomocou nového prístroja ďalekohľadu urobil významné pozorovanie v astronómii a ako prvý vedec urobil objav vedeckého zdôvodňovania, ktorý bol jeden z najdôležitejších výdobytkov v histórii ľudského myslenia. Jeho objav nás učí, že „intuitívne závery založené na bezprostrednom pozorovaní nie sú vždy dôveryhodné a niekedy vedú ku falošným záverom a že treba zničiť – rozbúrať tento intuitívny pohľad a nahradiť ho novým – vedeckým“, teda argumentáciou na základe overiteľných faktov (pozri napr. A. Einstein, L. Infeld, The Evolution of Physics, 2007, s. 6-9).

Odsúdený, dokonca zavraždený, bol aj Giordano Bruno. Vraciame sa do temného stredoveku, nehovoriac o Kostnickom koncile, kde vatikánska cirkev zavraždila bývalého rektora Pražskej univerzity Jána Husa.

 

Aké budú Vaše ďalšie kroky smerom k prípadu?

Uvidíme, ako sa to bude celé vyvíjať. V textoch píšem, že došlo k porušeniu trestného poriadku. Budem zvažovať ďalšie kroky, sudcu Púchovského som žiadal o informáciu, či to bolo ex offo, alebo či to niekto podal. Ak by som mal informáciu, že to niekto podal, okamžite podávam trestné oznámenie. Zatiaľ mi však neodpovedal, iba to posunul na špeciálnu prokuratúru.

 

Článok pôvodne vyšiel na portáli zsi-korene.sk.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Messi má po sezóne údajne prestúpiť do Interu Miami v MLS

0 icon

Paríž 27. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Thibault Camus)   Argentínsky futbalista Lionel Messi je blízko k prestupu do Interu Miami, tvrdí britský denník The Times. Messimu vyprší súčasná zmluva s Parížom Saint-Germain na konci prebiehajúcej sezóny a hoci bol spájaný s návratom do Barcelony, podľa periodika pravdepodobne odíde do americkej MLS Americký…

Na strednom a východnom Slovensku treba počítať s poľadovicou

0 icon

Liptovský Hrádok 27. novembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj, Facebook)   V okresoch na strednom a východnom Slovensku sa môže z nedele na pondelok (28. 11.) tvoriť poľadovica. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí v niektorých okresoch Banskobystrického kraja a v…

Voľby na Taiwane zásadným spôsobom menia situáciu

0 icon

Tchajpej 27. novembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP - Chiang Ying-ying)   Miestne voľby dramaticky zmenili politické prostredie na Taiwane Po drvivej porážke vládnucej Demokratickej pokrokovej strany (DPP), ktorá vsadila na spojenectvo s USA, sa miestna moc presunula do rúk opozičnej strany Kuomintang, ktorá podporuje zbližovanie s pevninskou Čínou. Taiwanská prezidentka Tsai Ing-wen,…

Pomstili sa za chlapcov: Rusi rozdrvili 80. brigádu AFU, “preslávenú” streľbou v Makejevke

0 icon

Kyjev 27. novembra 2022 (HSP/svpressa/Foto:TASR/AP-Roman Chop) Ukrajinská armáda sa zatiaľ nevzdáva nádeje na dobytie Svatova, ale zakaždým je porazená a na bojisku zostávajú jej mŕtvi a ranení. Ruské noviny Svobodnaja Pressa analyzujú situáciu na severovýchodnom fronte Popredné americké think-tanky, ktoré sa špecializujú na štúdium vojenstva, s istým oneskorením oznámili, že…

Mesto Svidník prijalo v súvislosti s krízou viaceré úsporné opatrenia

0 icon

Svidník 27. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Mesto Svidník prijalo v súvislosti s energetickou krízou viaceré opatrenia. Materské a základné školy v pôsobnosti mesta boli inštruované k šetreniu "Cenu elektrickej energie máme zakontrahovanú veľmi dobre, vzhľadom na to, čo sa deje na trhoch dnes. Máme to za sumu 112 eur za…

Slovenské školy navštevuje vyše 10.000 žiakov z Ukrajiny

0 icon

Bratislava 27. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Slovenské školy navštevuje takmer 10.300 žiakov z Ukrajiny. Vyplýva to z údajov o počte odídencov z Ukrajiny k 31. októbru, ktoré zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na svojom webe v týchto dňoch Najviac žiakov podľa údajov navštevuje základné školy,…

Nový škandál na majstrovstvách sveta vo futbale v Katare

0 icon

Dauha 27. novembra 2022 (HSP/Foto:screenshot)   27-ročný kamerunský záložník Gael Ondoua mal v zápase proti Švajčiarsku na nohách kopačky s ruskou a kamerunskou vlajkou FIFA po ruskej invázii na Ukrajinu vylúčila ruský národný tím z majstrovstiev sveta 2022 a zakázala aj používanie ruských symbolov - štátnej hymny, názvu krajiny a…

V obci Košeca zlomili slovenský rekord v tvorbe najväčšieho adventného venca

0 icon

Košeca 27. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Slovenský rekord v tvorbe čo najväčšieho adventného venca zlomili v nedeľu v obci Košeca, okres Ilava. Veniec, ktorý tamojší obyvatelia vytvorili, má priemer 36 metrov a 20 centimetrov. Potvrdil to zástupca Slovenskej knihy rekordov Igor Svítok Akciu nazvali Adventný amfiteáter. Na okrúhlom obvodovom múre…

Kanada prvýkrát víťazom Davisovho pohára, rozhodol Auger-Aliassime

0 icon

Malaga 2á. novembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Joan Monfort)   Tenisti Kanady sa stali prvýkrát v histórii víťazmi Davisovho pohára. Vo finálovom dueli v Malage si poradili s Austráliou 2:0. O rozhodujúci bod pre kanadské farby sa postaral Felix Auger-Aliassime, ktorý v súboji tímových jednotiek zdolal Alexa de Minaura 6:3, 6:4 V…

Macron je ako polepetko, ktoré príchádza stále neskoro

0 icon

Paríž 27. novembra 2022 (HSP/vz.ru/Foto:Facebook)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron robí v poslednom čase viac rozruchu ako zvyčajne. Pohádal sa so všetkými spojencami Paríža a je pripravený posunúť konflikt s Moskvou na novú úroveň a žiada, aby bolo Rusko potrestané za výpadok elektriny na Ukrajine. Aké ciele sleduje? A prečo…

NAJNOVŠIE

BLOG

Boris Mesár

Prečo dal Zelenskyj príkaz na masovú popravu

0icon

Jurij Selivanov: Vražda podľa plánuHromadná streľba do ruských zajatcov zo strany bojovníkov kyjevského režimu v žiadnom prípade nebola spontánnym, emotívnym činom radových vojakov, ale má všetky znaky a predpoklady starostlivo naplánovaného vojnového zločinu kyjevským vedením a jeho americkými patrónmi Predseda ruskej &Sca

Peter Lipták

Čo sa stalo Jurajovi Krajčíkovi?

0icon

1. Tento 19 ročný mladý muž na svojom Twitteri 15.8.2022 uviedol, že je homosexuálny Žid. Jeho vyhlásenie z Twittera, kde je to Jurajom Krajčikom napísané, reprodukovala vo svojej reportáži aj televízia JOJ (noviny.sk)https://www.noviny.sk/krimi/711690-o-tom-co-sa-odohrav

Marek Brna

Rusko a my

0icon

Pred pár rokmi som zhliadol úryvok videa, kde sa ukrajinské deti v tábore učili strieľať zo samopalu a ako terč im slúžila maketa s hlavou Putina. Pomyslel som si: To je niečo mimoriadne choré. Pýtam sa, existuje alebo existovalo niečo podobné v Rusku, strieľali tam deti na trebárs Obamu?   …

Ľubica Cyprianová

Môj názor na úlohu umenia

0icon

Umenie je večné a krásne, pretože prináša svetu krásu a dobro Úloha umenia -

Erik Majercak

Kapitalizmus nie je zdrojom bohatstva ale spôsobom rozdelenia výsledku práce spoločnosti

0icon

Klamstvo, že kapitalizmus je zdrojom bohatstva je nám vtĺkané do hláv od 89. Áno je to zdrojom bohatstva, ale len pre niektorých. Pre zvyšok je to spôsob ako sa na delení výsledného produktu nepodieľať, alebo podieľať sa v miere, ktorá je proporcionálne nižšia o hodnotu, ktorá ide tým, čo na systéme benefitujú…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke prvý deň vianočných trhov v centre Trenčína

Autor: FOTO TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Messi má po sezóne údajne prestúpiť do Interu Miami v MLS

0 icon

Paríž 27. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Thibault Camus)   Argentínsky futbalista Lionel Messi je blízko k prestupu do Interu Miami, tvrdí britský denník The Times. Messimu vyprší súčasná zmluva s Parížom Saint-Germain na konci prebiehajúcej sezóny a hoci bol spájaný s návratom do Barcelony, podľa periodika pravdepodobne odíde do americkej MLS Americký…

Na strednom a východnom Slovensku treba počítať s poľadovicou

0 icon

Liptovský Hrádok 27. novembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj, Facebook)   V okresoch na strednom a východnom Slovensku sa môže z nedele na pondelok (28. 11.) tvoriť poľadovica. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí v niektorých okresoch Banskobystrického kraja a v…

Voľby na Taiwane zásadným spôsobom menia situáciu

0 icon

Tchajpej 27. novembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP - Chiang Ying-ying)   Miestne voľby dramaticky zmenili politické prostredie na Taiwane Po drvivej porážke vládnucej Demokratickej pokrokovej strany (DPP), ktorá vsadila na spojenectvo s USA, sa miestna moc presunula do rúk opozičnej strany Kuomintang, ktorá podporuje zbližovanie s pevninskou Čínou. Taiwanská prezidentka Tsai Ing-wen,…

Pomstili sa za chlapcov: Rusi rozdrvili 80. brigádu AFU, “preslávenú” streľbou v Makejevke

0 icon

Kyjev 27. novembra 2022 (HSP/svpressa/Foto:TASR/AP-Roman Chop) Ukrajinská armáda sa zatiaľ nevzdáva nádeje na dobytie Svatova, ale zakaždým je porazená a na bojisku zostávajú jej mŕtvi a ranení. Ruské noviny Svobodnaja Pressa analyzujú situáciu na severovýchodnom fronte Popredné americké think-tanky, ktoré sa špecializujú na štúdium vojenstva, s istým oneskorením oznámili, že…

Mesto Svidník prijalo v súvislosti s krízou viaceré úsporné opatrenia

0 icon

Svidník 27. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Mesto Svidník prijalo v súvislosti s energetickou krízou viaceré opatrenia. Materské a základné školy v pôsobnosti mesta boli inštruované k šetreniu "Cenu elektrickej energie máme zakontrahovanú veľmi dobre, vzhľadom na to, čo sa deje na trhoch dnes. Máme to za sumu 112 eur za…

Slovenské školy navštevuje vyše 10.000 žiakov z Ukrajiny

0 icon

Bratislava 27. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Slovenské školy navštevuje takmer 10.300 žiakov z Ukrajiny. Vyplýva to z údajov o počte odídencov z Ukrajiny k 31. októbru, ktoré zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na svojom webe v týchto dňoch Najviac žiakov podľa údajov navštevuje základné školy,…

Nový škandál na majstrovstvách sveta vo futbale v Katare

0 icon

Dauha 27. novembra 2022 (HSP/Foto:screenshot)   27-ročný kamerunský záložník Gael Ondoua mal v zápase proti Švajčiarsku na nohách kopačky s ruskou a kamerunskou vlajkou FIFA po ruskej invázii na Ukrajinu vylúčila ruský národný tím z majstrovstiev sveta 2022 a zakázala aj používanie ruských symbolov - štátnej hymny, názvu krajiny a…

V obci Košeca zlomili slovenský rekord v tvorbe najväčšieho adventného venca

0 icon

Košeca 27. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Slovenský rekord v tvorbe čo najväčšieho adventného venca zlomili v nedeľu v obci Košeca, okres Ilava. Veniec, ktorý tamojší obyvatelia vytvorili, má priemer 36 metrov a 20 centimetrov. Potvrdil to zástupca Slovenskej knihy rekordov Igor Svítok Akciu nazvali Adventný amfiteáter. Na okrúhlom obvodovom múre…

Kanada prvýkrát víťazom Davisovho pohára, rozhodol Auger-Aliassime

0 icon

Malaga 2á. novembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Joan Monfort)   Tenisti Kanady sa stali prvýkrát v histórii víťazmi Davisovho pohára. Vo finálovom dueli v Malage si poradili s Austráliou 2:0. O rozhodujúci bod pre kanadské farby sa postaral Felix Auger-Aliassime, ktorý v súboji tímových jednotiek zdolal Alexa de Minaura 6:3, 6:4 V…

Macron je ako polepetko, ktoré príchádza stále neskoro

0 icon

Paríž 27. novembra 2022 (HSP/vz.ru/Foto:Facebook)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron robí v poslednom čase viac rozruchu ako zvyčajne. Pohádal sa so všetkými spojencami Paríža a je pripravený posunúť konflikt s Moskvou na novú úroveň a žiada, aby bolo Rusko potrestané za výpadok elektriny na Ukrajine. Aké ciele sleduje? A prečo…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Prečo dal Zelenskyj príkaz na masovú popravu

0icon

Jurij Selivanov: Vražda podľa plánuHromadná streľba do ruských zajatcov zo strany bojovníkov kyjevského režimu v žiadnom prípade nebola spontánnym, emotívnym činom radových vojakov, ale má všetky znaky a predpoklady starostlivo naplánovaného vojnového zločinu kyjevským vedením a jeho americkými patrónmi Predseda ruskej &Sca

Peter Lipták

Čo sa stalo Jurajovi Krajčíkovi?

0icon

1. Tento 19 ročný mladý muž na svojom Twitteri 15.8.2022 uviedol, že je homosexuálny Žid. Jeho vyhlásenie z Twittera, kde je to Jurajom Krajčikom napísané, reprodukovala vo svojej reportáži aj televízia JOJ (noviny.sk)https://www.noviny.sk/krimi/711690-o-tom-co-sa-odohrav

Marek Brna

Rusko a my

0icon

Pred pár rokmi som zhliadol úryvok videa, kde sa ukrajinské deti v tábore učili strieľať zo samopalu a ako terč im slúžila maketa s hlavou Putina. Pomyslel som si: To je niečo mimoriadne choré. Pýtam sa, existuje alebo existovalo niečo podobné v Rusku, strieľali tam deti na trebárs Obamu?   …

Ľubica Cyprianová

Môj názor na úlohu umenia

0icon

Umenie je večné a krásne, pretože prináša svetu krásu a dobro Úloha umenia -

Erik Majercak

Kapitalizmus nie je zdrojom bohatstva ale spôsobom rozdelenia výsledku práce spoločnosti

0icon

Klamstvo, že kapitalizmus je zdrojom bohatstva je nám vtĺkané do hláv od 89. Áno je to zdrojom bohatstva, ale len pre niektorých. Pre zvyšok je to spôsob ako sa na delení výsledného produktu nepodieľať, alebo podieľať sa v miere, ktorá je proporcionálne nižšia o hodnotu, ktorá ide tým, čo na systéme benefitujú…

Vášeň v Tebe

Ako prestať jesť sladkosti? Osobná trénerka prezradila svojich „7 dní bez cukru“

0 icon

Prestať jesť sladkosti vôbec nie je ľahké predsavzatie. Problém nadmernej konzumácie cukru trápi každým rokom čoraz viac ľudí. Naučte sa, ako sa oslobodiť od sladkostí. Portál Gazeta upozorňuje, že na úplnom začiatku je dobré nájsť príčinu jedenia sladkostí. Následne môžete zvoliť správny prístup a zbaviť sa tohto neduhu.

Kto je najštýlovejšia osoba na svete? Vyhral váš tip?

0 icon

Podľa britského magazínu GQ sa najštýlovejšou osobou planéty pre rok 2023 stala americká modelka Bella Hadid. Len 26-ročná top modelka, ktorú v minulosti ocenili aj za najkrajšiu tvár, získala ocenenie GQ, pretože jej sedí takmer každý módny trend. Dámske, pánske, elegantné.... Hadid totiž podľa odborníkov na módu vyzerá v pánskom oblečení lepšie…

Pondelková pieseň - ... Feliz Navidad ...

0 icon

Začal sa 48. pracovný týždeň. Zároveň sa v nedeľu začal aj advent – čas prípravy na Vianoce. Dnes vám preto prinášame vianočnú pesničku portorického speváka Josého Feliciana - Feliz Navidad, španielsky Veselé Vianoce. Pieseň vyšla ešte v roku 1970. Je naspievaná čiastočne v španielčine a čiastočne v angličtine. K piesni sa mi…

Najprv poplašné správy, teraz už skutočnosť. Speváčku z Flashdance našli mŕtvu

0 icon

Uplynulý štvrtok sa začala šíriť správa o smrti oscarovej speváčky z Flashdance Irene Cara. V piatok prišlo vyhlásenie hovorcu, že speváčka žije a informácie o jej smrti nie sú pravdivé. V sobotu však

Je prvá adventná nedeľa. Ktorý člen rodiny by mal zapáliť 1. sviečku?

0 icon

Dnes sa prvou adventnou nedeľou začína advent. Váš adventný veniec má všetky štyri sviece ešte nezapálené. Viete, komu podľa tradície prislúcha zapáliť práve prvú sviečku? Prvá sviečka je sviečkou nádeje a zapaľuje ju najmladšie dieťa rodiny. Podľa tradície by sa mala zapáliť pred večerou. Na budúcu adventnú nedeľu by malo zapáliť…

Armádny Magazín

Satelitné snímky ukazujú novú ruskú obranu v mori pri Sevastopole a Novorossijsku

0 icon

Rusko, 27.november 2022 (AM) – Po masívnom útoku ukrajinských bezpilotných lietadiel na základňu Čiernomorskej flotily v Sevastopole z 29. októbra Rusko výrazne posilnilo obranu svojich hlavných námorných prístavov na Čiernom mori. Ukázali to nové satelitné snímky zverejnené na webovej stránke západného vojenského analytika známe

November vo vojenských dejinách

0 icon

Slovensko, 27.november 2022 (AM) – V ostatných dvoch storočiach sa do vojenských dejín významne zapísal aj november. Napríklad bitkou Rusov s Napoleonom pri Berezine (26. 11. 1812), úmrtím jedného z najvýznamnejších vojen

Ako zmierenie medzi Erdoganom a Asadom posilní pozíciu Ruska

0 icon

Sýria, 27.november 2022 (AM) – Politológovia už niekoľko dní čakajú na oficiálne potvrdenie veľkej medzinárodnej senzácie – zmierenia dvoch odvekých nepriateľov Erdogana a Asada. Ale práve teraz Turecko vedie vojenskú operáciu v Sýrii. Prečo Erdogan dáva najavo, že je pripravený stretnúť sa s Asadom – a ako môže byť táto doho

Ako strieľajú tí najlepší. V Thajsku prebehli majstrovstvá sveta v praktickej streľbe

0 icon

Thajsko, 27.november 2022 (AM) – Vyvrcholením tohto ročníka pretekov v praktickej streľbe sú majstrovstvá sveta IPSC Handgun World Shoot 2022 organizované v thajskom meste Pattaya.  Už 19. ročník súbojov najlepších strelcov planéty v streľbe podľa pravidiel IPSC prebieha od 16. novembra až do 3. decembra 2022. Hlavné preteky, na ktorom sa zúčastní strelecká…

Západ si už demilitarizoval zásoby a tak tlačí Ukrajinu do rozhodujúcej bitky. Prehľad vojenskej operácie

0 icon

Ukrajina, 27. november 2022 (AM) – Okamžite po dokončení Zelenského víťazného fotenia v Chersone, ozbrojené sily Ukrajiny začali v tomto meste rozmiestňovať pechotu, techniku ​​a údernú techniku, skrývajúc sa za obytnými budovami, školami a nemo

TopDesať

Architekt sa inšpiruje každodennými predmetmi a vytvára fascinujúce vizualizácie

0 icon

Architekt môže hľadať inšpiráciu naozaj kdekoľvek. Ten dnešný ju dokáže nájsť jednoducho všade, pretože sa zameriava na každodenný život a veci okolo neho. Len ten najnekreatívnejší človek môže povedať, že nájsť inšpiráciu v každodennom živote je nemožné. Bez ohľadu na to, aký nudný môže byť náš každodenný život, veci, ktoré zažívame…

10 trikov pre motoristov, vďaka ktorým bude šoférovanie pohodlnejšie

0 icon

V dnešnom svete používa auto takmer každý z nás. Je neoddeliteľnou súčasťou nášho živote a šoférovanie sa tak stalo našou každodennou aktivitou pri bežných činnostiach, ako je nakupovanie alebo cesta do práce. Keď si človek kúpi nové auto, zo začiatku sa oň veľmi dobre stará, no po pár jazdách so…

Otestuj sa! Toto je minútový IQ test, má len tri otázky

0 icon

V roku 2005 psychológ Shane Frederick vytvoril najkratší IQ test, ktorý vyhodnotí tvoj intelekt v priebehu minúty. Má len tri otázky, ktoré musíš zodpovedať čo najskôr. Odpovede si môžeš dokonca skontrolovať aj ty sám!   Pozývame ťa teda spraviť si IQ test, vďaka ktorému si okamžite skontroluješ svoje kognitívne schopnosti. Zapni mozgové závity, zapíš si…

10 najzvláštnejších vecí, ktoré sa pasažieri snažili prepašovať na palubu lietadla

0 icon

Ľudia sú nepoučiteľní. Dnes si ukážeme 10 najzvláštnejších vecí, ktoré sa pasažieri snažili prepašovať na palubu lietadla. S odhadovanými 22,2 miliónmi domácich a globálnych letov v roku 2021 a priemerne 2 miliónmi ľudí, ktorí lietajú každý deň, je iba prirodzené, že TSA zaviedla prísne smernice. Tieto smernice určujú, čo je…

Týchto ľudí uväznili do emocionálnej pasce nešťastné udalosti

0 icon

Nešťastné udalosti, nešťastie alebo smola. Všetky tieto slová opisujú problémy s ktorými sa stretávajú mnohí z nás.  Sú chvíle, keď má každý z nás pocit, že vesmír sa spojil proti nám. Či už je to naša vlastný chyba, alebo preto, že veci naberú nečakane nesprávny smer, život nám niekedy ponúka…

FOTO DŇA

Na snímke prvý deň vianočných trhov v centre Trenčína

Autor: FOTO TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali