Piata kázeň pátra Cantalamessu: Boh si vyvolil to, čo je svetu bláznivé

Vatikán 16. apríla 2019 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TK KBS)

 

Pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa predniesol v piatok 12. apríla záverečnú kázeň svojho pôstneho cyklu. Tentoraz sa zameral na tajomstvo kríža, a to v duchu slov sv. Pavla z Prvého listu Korinťanom: „Boh si vyvolil to, čo je svetu bláznivé, aby zahanbil múdrych“

Na snímke kazateľ páter Raniero Cantalamessa

Svätému Otcovi a členom Rímskej kúrie zhromaždeným v kaplnke Redemptoris Mater sa taliansky kapucín prihovoril už v atmosfére nastupujúceho Veľkého týždňa. V duchu motta „Moja duša žízni po Bohu živom“ zo Žalmu 42 vo svojom polhodinovom vystúpení osvetlil harmonickú jednotu dvoch samostatných prístupov ku Kristovmu tajomstvu, ktoré nachádzame v jánovskej a pavlovskej teológii. Poukázal na prekonané prístupy v teologickom myslení, ktorým chýbalo správne skĺbenie rozmeru vykúpenia s rozmerom vtelenia  a spomenul aj vzájomné dopĺňanie sa tradícií kresťanského Východu a Západu.

 

Boh si vyvolil to, čo je svetu bláznivé, aby zahanbil múdrych

„Vedecký svet je v týchto dňoch vo vytržení kvôli obrazu vesmírnej čiernej diery, ktorú bolo konečne možné zachytiť pomocou ďalekohľadov rozmiestnených v rôznych častiach sveta. Je to epochálna udalosť, ako si možno všimnúť, je to prekvapenie potvrdzujúce teóriu relativity Alberta Einsteina.

My veriaci sa podieľame na tomto entuziazme s ešte silnejšou motiváciou, ale máme k tomu ešte niečo na dôvažok. Okrem tej časopriestorovej relativity, ktorú objavil Einstein, je tu iná relativita, ktorú je nekonečne dôležitejšie poznať, pretože na nej závisí náš osud: relativita všetkého – priestoru i času – vzhľadom na toho Absolútneho a Večného, ktorým je Boh. „Nebesia (s ich čiernymi dierami a všetkým ostatným) sa pominú – povedal ten, ktorý prišiel v čase z večnosti, – ale moje slová sa nepominú“.

A o ňom budeme hovoriť v tejto poslednej pôstnej kázni.“

 

Ján a Pavol: dva odlišné pohľady na tajomstvo

„V Novom zákone a v dejinách teológie sú veci, ktoré sa nedajú pochopiť bez uvedomenia si jednej základnej skutočnosti, ktorou je existencia dvoch odlišných, i keď doplňujúcich sa prístupov k tajomstvu Krista: je tu prístup Pavlov a prístup Jánov.

Ján hľadí na tajomstvo Krista vychádzajúc z vtelenia. Ježiš, Slovo, ktoré sa stalo telom, je pre neho najvyšším zjaviteľom živého Boha, tým, bez ktorého nikto nemôže „prísť k Otcovi“. Spása spočíva v uznaní, že Ježiš „prišiel v tele“ (2 Jn 7) a vo viere, že „on je Syn Boží“ (1 Jn 5,5); „Kto má Syna, má život; kto nemá Syna, nemá život“ (1 Jn 5,12). V centre všetkého, ako sa dá vidieť, je osoba – Bohočlovek Ježiš.

Osobitosť tejto jánovskej vízie je očividná, ak ju porovnáme s Pavlovou. Pre Pavla nie je v centre pozornosti natoľko Kristova osoba, chápaná ako ontologická realita, ale skôr Kristovo dielo, čiže jeho veľkonočné tajomstvo smrti a zmŕtvychvstania. Spása nespočíva natoľko vo viere, že Ježiš je Syn Boží, ktorý prišiel v tele, ako skôr vo viere v Ježiša, ktorý „zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie“ (Rim 4,25). Ústrednou udalosťou nie je vtelenie, ale veľkonočné tajomstvo.

Bolo by fatálnou chybou vidieť v tomto akúsi rozchodnosť v samotnom východisku kresťanstva. Každý, kto číta Nový zákon bez predsudkov, chápe, že u Jána je vtelenie vo výhľade veľkonočného tajomstva, keď Ježiš konečne vyleje svojho Ducha na ľudstvo (Jn 7,39) a chápe, že pre Pavla veľkonočné tajomstvo predpokladá vtelenie a je na ňom založené.“

Raniero Cantalessa ďalej pripomenul vplyv vývoja historického kontextu na spomenutý odlišný výber dôrazu. Jánova teológia, ktorá je neskoršia, sa totiž potrebovala postaviť proti spochybňovaniu reality vtelenia, aké predstavovala v tej dobe hroziaca heréza doketizmu.

Spomínaný rozdiel prístupov sv. Jána a sv. Pavla je dôležitý aj pre chápanie vzťahu kresťanského Východu a Západu, pokračoval pápežský kazateľ:

„Je dôležité uvedomovať si to, aby sme pochopili rozdiel a komplementárnosť medzi teológiou východnou a teológiou západnou. Dve perspektívy, Pavlova a Jánova, i  keď sa zlievajú dohromady (ako sa to deje v Nicejsko-carihradskom vyznaní viery), udržujú si svoj odlišný dôraz, tak ako si dve rieky vlievajúce sa jedna do druhej, ešte dlho udržiavajú odlišnú farbu svojich vôd. Ortodoxná teológia a spiritualita sa zakladá prevažne na Jánovi; tá západná (a protestantská ešte vo väčšej miere ako katolícka) sa zakladá prevažne na Pavlovi.“

 

Kríž, Božia múdrosť a Božia moc

Páter Cantalamessa zdôraznil nadväznosť svojich pôstnych kázní na predchádzajúci cyklus, ktorý mal v Advente, stále zotrvávajúc pri téme hľadania tváre živého Boha.

„V závere adventných meditácií som hovoril o Kristovi podľa Jána, ako o tom, ktorý v tej istej chvíli ako sa vteľuje, vnáša do sveta večný život. Na záver týchto veľkopôstnych meditácií chcem hovoriť o Kristovi podľa Pavla, ktorý na kríži premieňa osud ľudstva.“

Ako kľúčový biblický text uviedol Raniero Cantalamessa Pavlove slová z Prvého listu Korinťanom:

«Lebo keď svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania. Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť. Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia» (1 Kor 1,21-25).

„Apoštol hovorí o novosti v Božom konaní, takmer ako o zmene kroku a metódy. Svet nevedel rozpoznať Boha v nádhere a múdrosti stvorenstva; a tak sa rozhodne, že sa zjaví opačným spôsobom, cez bezmocnosť a bláznovstvo kríža. Nemožno čítať toto Pavlovo tvrdenie bez spomenutia si na Ježišove slová: «Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým» (Mt 11,25).“

 

Čo viedlo Ježiša k tomu, aby zomrel na kríži?

„Ako interpretovať toto obrátenie hodnôt naruby?“ – položil si otázku pápežský kazateľ. Odpoveď na ňu predstavil v teologickom prehľade citujúc autorov katolíckej i protestantskej teológie a teológov kresťanského Východu i Západu: Karl Barth, Benedikt XVI., Nicolas Cabasilas, Henri de Lubac. Uvažovanie teológov a exegétov ešte stále má pred sebou priestor dopracovať sa k ďalším dôsledkom, skonštatoval Raniero Cantalamessa a sám zhrnul odpoveď do týchto slov:

„Ježiš zomiera ukrižovaný, aby Božia láska mohla dosiahnuť človeka na tom najvzdialenejšom mieste, kam sa sám vyhnal, keď rebeloval proti nemu, to znamená uprostred smrti. Aj smrť je už teraz obývaná Božou láskou.“

„Tradičný dôvod odčinenia (vynáhrady) za hriechy si zachováva, ako vidíme, celú svoju platnosť, ale nie je to konečný dôvod. Konečným dôvodom je „Božia bezpodmienečná dobrota“, jeho láska.“

„Na ceste veľkonočnej viery Cirkvi môžeme identifikovať tri etapy“, vysvetlil ďalej pápežský kazateľ:

– Na začiatku sú len dva holé fakty: „Zomrel, vstal z mŕtvych“. „Vy ste ho ukrižovali, Boh ho vzkriesil“, kričí na zástupy Peter v deň Turíc (porov. Sk 2,23-24).

– V druhej fáze sa kladie otázka: „Prečo zomrel a prečo vstal z mŕtvych?“ A odpoveďou je kerygma: „On zomrel za naše hriechy; bol vzkriesený pre naše ospravodlivenie“ (porov. Rim 4,25).

– Stále tu zostáva otázka: „A prečo zomrel za naše hriechy? Čo ho viedlo k tomu, aby to urobil?“ Odpoveď (v ktorú sú v tomto bode Pavol aj Ján jednomyseľní) je: „Pretože nás miloval“. „Miloval ma a vydal seba samého za mňa,“ píše Pavol (Gal 2,20);

„Miloval svojich, čo boli na tomto svete, miloval ich do krajnosti“, píše Ján (Jn 13,1).

 

Odpoveď viery, ktorá sa zmocňuje Božieho kráľovstva

„Aká bude naša odpoveď zoči-voči tajomstvu, ktoré sme kontemplovali a ktoré nám znovu oživí liturgia vo Veľkom týždni? Prvá a základná odpoveď je viera. Nie hocaká viera, ale viera, prostredníctvom ktorej si osvojíme to, čo pre nás Kristus získal. Viera, ktorá sa „zmocňuje“ Božieho kráľovstva (Mt 11,12). Apoštol uzatvára text, z ktorého sme vychádzali týmito slovami:

«Kristus Ježiš […] sa pre nás stal múdrosťou od Boha i spravodlivosťou, posvätením a vykúpením, aby, ako je napísané: „Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.“» (1 Kor 1,30-31).

Páter Cantalamessa v tejto súvislosti pripomenul myšlienku sv. Bernarda z Clairvaux o tajomstve Božieho milosrdenstva. To, že Kristus sa „pre nás“ stal spravodlivosťou, svätosťou a vykúpením, znamená, že to, čo nám chýba, si vezmeme, „uzurpujeme“, z Pánovho vnútra, keďže on prekypuje milosrdenstvom (porov. Sv. Bernard z Clairvaux, Kázne k Veľpiesni, 61,4-5, PL 183,1072).

„Svätý Pavol často vyzýva kresťanov, aby si „vyzliekli starého človeka“ a „obliekli si Krista“ (porov. Kol 3,9; Rim 13,14; Gal 3,27; Ef 4,24). Obraz zoblečenia sa a oblečenia sa nanovo nie je poukázaním na čisto asketický úkon, spočívajúci v zanechaní určitých „šiat“ (habitov, zvykov) a nahradiť ich inými, teda opustiť neresti a nadobudnúť cnosti. Je to predovšetkým úkon, ktorý treba vykonať prostredníctvom viery. Človek sa postaví pred Ukrižovaného a v úkone viery mu odovzdáva všetky svoje hriechy, svoju minulú i súčasnú biedu, ako ten, kto si vyzlečie a hodí do ohňa svoje vlastné špinavé handry. Potom sa prezlečie do spravodlivosti, ktorú nám získal Kristus. Povie ako colník v chráme: „Ó, Bože, zmiluj sa nado mnou, hriešnikom“, a vracia sa domov tak ako on, „ospravodlivený“ (porov. Lk 18,13-14). Toto by bolo ozajstné vykonanie „Svätej paschy“, uskutočnenie svätého „prechodu“!

Prirodzene, tu sa to všetko nekončí. Od osvojenia si musíme prejsť k napodobňovaniu. Kristus – ako pripomínal filozof Kierkegaard svojim luteránskym priateľom – nie je iba „darom Božím, ktorý máme prijať skrze vieru“, je aj „vzorom, ktorý máme napodobňovať v živote“ (porov. Søren Kierkegaard, Denník, X, A, 154, rok 1849).

 

Prechod od konania dobročinnosti k ochote trpieť

Raniero Cantalamessa pripomenul rozmery lásky ako prejavovania dobrodení i ako ochoty znášať utrpenie. Pripomenul, ako je prvý z nich viditeľný v prežívaní vzájomného vzťahu snúbencov, no neskôr v manželskom živote sa ukazuje dôležitosť aj toho druhého rozmeru: „Už nestačí robiť darčeky, ale na napredovanie vo svojom manželstve a udržanie ho živým sa treba naučiť «niesť si vzájomne bremená» (porov. Gal 6,2).“ Citoval aj tieto slová Benedikta XVI. z Encykliky Deus Caritas est:

«Aj keď je eros spočiatku predovšetkým žiadostivý, vystupujúci – fascinácia veľkým prísľubom lásky -, keď sa potom približuje k druhému, kladie si čoraz menej otázok o sebe, hľadá čoraz viac šťastie druhého, stará sa oňho stále viac a viac, dáva sa a túži „byť tu pre druhého“. Tak sa doň včleňuje moment agapé; v opačnom prípade eros vedie k úpadku a stráca aj svoju vlastnú identitu. Na druhej strane človek nemôže žiť ani výlučne v darujúcej sa, zostupujúcej láske. Nemôže stále iba dávať, musí aj prijímať» (Benedikt XVI., Encyklika Deus Caritas est, 7).

Napodobňovanie Boha sa týka nielen manželstva a tých, ktorí v ňom žijú, ale všetkých, a zasvätené osoby v prvom rade, zdôraznil pápežský kazateľ:

„Progres v našom prípade spočíva v tom, že prejdeme od robenia množstva vecí pre Krista a pre Cirkev k tomu, že budeme trpieť pre Krista a pre Cirkev. V rehoľnom živote sa deje to, čo sa deje aj v manželstve, a niet sa čomu diviť, veď aj rehoľný život je manželstvom, zosobášením sa s Kristom“.

 

Tajomstvo za úsmevom Matky Terezy

Ako dôkaz toho uviedol Raniero Cantalamessa nasledujúcu príhodu zo života sv. Matky Terezy:

„Raz Matka Tereza z Kalkaty hovorila k skupine žien a vyzvala ich, aby sa vedeli usmiať na svojho manžela. Jedna z nich namietala: „Matka, hovoríte takto, pretože nie ste vydatá a nepoznáte môjho manžela.“ Ona jej odpovedala: „Mýliš sa. Som tiež vydatá a ubezpečujem ťa, že niekedy nie je ani pre mňa ľahké sa usmiať na môjho Ženícha.“ Po jej smrti sa zistilo, čo týmito slovami svätica myslela. Po tom, ako bola povolaná dať sa do služby najchudobnejším z chudobných, pustila sa s entuziazmom do práce pre jej božského Ženícha, zakladajúc diela, ktoré ohromovali celý svet.

Čoskoro však radosť a entuziazmus klesali, upadla do temnej noci, ktorá ju sprevádzala po celý zvyšok jej života. Prišla až k pochybovaniu, či má ešte vieru, takže keď po jej smrti boli publikované jej osobné denníky, niekto, úplne neznalý duchovných vecí, dokonca hovoril o „ateizme Matky Terezy“. Mimoriadna svätosť Matky Terezy spočíva v tom, že toto všetko prežívala v absolútnom mlčaní pred všetkými, skrývala svoje vnútornú prázdnotu pod neustálym úsmevom na tvári. V nej vidíme, čo znamená prejsť od robenia vecí pre Boha k znášaniu utrpenia pre Boha a pre Cirkev.

Je to veľmi náročný cieľ, ale našťastie Ježiš nám na kríži dal nielen príklad tohto nového druhu lásky; zaslúžil nám aj milosť, aby sme si to vzali za svoje, osvojením si toho prostredníctvom viery a sviatostí. Nech preto prepukne z nášho srdca počas Veľkého týždňa výkrik: «Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum». Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.“

Preložila: Slovenská redakcia VR

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Guterres: Mocnosti zaujali jednotný prístup k Afganistanu

0 icon

New York 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Martial Trezzini/Keystone)   Pätica stálych členov Bezpečnostnej rady (BR) OSN má jednotný postoj k stabilite Afganistanu. Vyhlásil to v stredu generálny tajomník OSN António Guterres po rokovaní ministrov zahraničných vecí Británie, Číny, Ruska, Spojených štátov a Francúzska. Informovala o tom agentúra AFP Všetkých päť mocností…

Jágr boduje ako zamlada, ale cíti sa priemerne. O mesiac to bude lepšie, sľubuje

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Jaromír Jágr vo februári oslávi päťdesiatku, ale okrem toho, že je šéfom extraligového Kladna, stále je aj aktívny hokejista. A nie hocijaký. V piatich zápasoch nového ročníka najvyššej českej súťaže nazbieral 7 bodov za štyri góly a tri asistencie, v štatistikách produktivity…

Láva zo sopky stráca rýchlosť; stále však ohrozuje okolie

0 icon

Madrid 23. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Emilio Morenatti)   Prúd lávy zo sopky Cumbre Vieja na kanárskom ostrove La Palma sa spomalil, stále však predstavuje hrozbu pre okolie. Informoval o tom vo štvrtok na svojej webovej stránke denník El Mundo Výbuch, ktorý sa začal v nedeľu, už zasiahol plochu s rozlohou 154…

Gruzínsko je jednou z troch prioritných krajín slovenskej rozvojovej pomoci, uviedol minister Korčok

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Gruzínsko je jednou z troch prioritných krajín slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci. Po stretnutí s gruzínskym podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí v New Yorku Davidom Zalkalianim to povedal šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí svojmu…

Fed smeruje k ukončovaniu mimoriadnej podpory americkej ekonomike

0 icon

Washington 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP/Jose Luis Magana)   Šéf amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Jerome Powell naznačil, že centrálna banka USA začiatkom novembra ohlási odštartovanie sťahovania mimoriadnej podpory ekonomike, ktorú uplatnila pred 18 mesiacmi, keď pandémia koronavírusu paralyzovala hospodárstvo Powell po stredajšom zasadaní Fed-u povedal, že ak na trhu práce…

KDH získalo nového konkurenta. Bude to zaujímavý zápas o kresťanského voliča

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (HSP/Foto:Facebook-KDH)   Zmenilo sa KDH od čias Hlinu, ktorý z neho chce otvorene urobiť CDU? Dá sa povedať, že áno ale asi nie tak, ako očakávali voliči, ktorí s týmto Hlinovým nápadom boli nespokojní Nevýrazný Milan Majerský na pozícii predsedu ovládaný svojou dnes už manželkou Miriam…

Dnes bude prevážne polooblačno a oteplí sa. Meteorológovia vydali výstrahy pred vetrom na horách

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Dnes bude na Slovensku polooblačno a oteplí sa. Spočiatku miestami hmla alebo zamračené s nízkou oblačnosťou. Popoludní začne oblačnosť pribúdať. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) Najvyššia denná teplota dosiahne 13 až 18 stupňov Celzia, v južnej polovici západného…

Slovenská pomoc Grécku má podobu konkrétnych činov, tvrdí štátna tajomníčka

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Slovenská podpora Grécku má podobu konkrétnych a adresných činov pre zvládanie migrácie. Počas svojej trojdňovej návštevy Grécka to povedala štátna tajomníčka rezortu diplomacie Ingrid Brocková. V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Brocková okrem ostrova…

Uhrík v rozhovore pre Hlavné správy: Opozícia teraz musí byť maximálne pozorná a akčná, aby čo najviac bránila tejto vláde škodiť

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (HSP/Foto:Archív Milan Uhrík)   Na slovenskej politickej scéne sa už pol roka nachádza politický subjekt s názvom hnutie Republika. Aké sú jeho ciele a aké sú podmienky dnešnej reality, v ktorých sa snaží ich napĺňať, to sme sa pýtali jeho predsedu Milana Uhríka   Hlavné správy:…

Odmena za tie správne názory? Málo sa hovorí o tom, že súčasťou vyznamenania, ktoré dostal Sabaka je aj 28 000 eur

0 icon

Bratislava 23. septembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Lekár Peter Sabaka, ktorého v mainstreamových médiách predstavujú  ako jeden z hlavných odborníkov na koronavírus bol ocenený štátnou cenou Jozefa Miloslava Hurbana, ktorej súčasťou je finančná odmena. Upozornil na to včera na Facebooku poslanec Európskeho parlamentu a líder strany Republika Milan Uhrík. Predseda NR…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 4. časť: Povedz mi, kto je tvoj priateľ a ja...

0icon

... a ja ti poviem, kto si. Riešenie tejto výzvy ešte na chvíľku odložíme. Tretie zamyslenie „na okraj“ sme ukončili otázkou, na koho asi František myslel, keď v bratislavskej Katedrále sv. Martina povedal „niečo, čo sa stalo pred nejakým časom, ide o list od biskupa, v ktorom hovorí o nunciovi: –…

Boris Mesár

Aké svinstvo obsahujú vakcíny (jedy) ?

0icon

Celá americká a tiež nemecká alternatíva žije v posledných hodinách závermi a dozvukmi absolútne šokujúcej pondelňajšej tlačovej konferencie rakúskych výskumníkov z radov súdnych a forenzných patológov, ktorí sa rozhodli, že prestanú mlčať a odhalia svetu, čo sa v skutočnosti nachádza vo vakcínach proti COVID-19 a čo robí s ľudskou krvou. Tlačová…

Gustáv Murín

Ilúzie o Žilinkovi skončili na kauze Tódovej

0icon

Loď, ktorej kapitán vypne všetky kontrolky, nutne raz stroskotá. Nezodpovedný neoliberálny experiment urobil z novinárov „strážnych psov demokracie“. Ale pretože najnovšie vďaka eko-fašistom (tento termín po drastických skúsenostiach s agresivitou „ochrancov zvierat“ vznikol na Západe) psy nesmú byť na reťazi, aj tí mediálni sa z tej reťaze utrhli a nie je nateraz toho statočného,…

Andrej Sablič

Ako merať spoločenskú hlúposť?

0icon

Na to je potrebné použiť peniaze. Je to síce najhlúpejší nástroj na meranie, aký ľudstvo vymyslelo, ale pre tento účel je ideálny. Potom už stačí iba poznať hodnotu majetku najbohatšieho člena spoločnosti a najchudobnejšieho a tento rozdiel je presná hodnota spoločenskej hlúposti národa či sveta. Zároveň táto hodnota ukazuje o…

Erik Majercak

Ako riešiť problémy vo vzťahoch muž a žena. Ako predchádzať likvidácii vlastnej rodiny, manželstva, ako zabrániť vlastnej životnej katastrofe.

0icon

Čo robiť, aby sa katastrofa nestala? Ako zistiť pravdu vo vzťahu? Pre tých, čo majú majú problémy, čo ich nechcú mať, čo chcú vzťah zlepšiť, pre podpapučníkov aj tých čo do vzťahu len idú vhupnúť. V dnešnom svete extrémne ťažká téma a jedna z najpodstatnejších v živote. Pokračovanie videoblogu Ako…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo sa stane, ak dospelák chytí do ruky detské omaľovánky: Čierny humor alebo nechutná zvrátenosť?

0 icon

Čo môže byť nevinnejšie ako detské omaľovánky? Nuž, fantázii sa medze nekladú a ak máš dostatočne zvrátenú myseľ, dokážeš aj z nich spraviť niečo, čo by deti pre dobro ich zdravého psychického vývoja radšej nemali vidieť... Na zábavnom portáli 9gag sa objavili tieto diela, ktoré boli vytvorené kreatívnymi (nielen) amatérskymi…

Ako by to vyzeralo, ak by známe značky začali vyrábať neočakávané výrobky

0 icon

Ruský návrhár predstavil sériu obrázkov, na ktorých zobrazuje ako by to asi vyzeralo, ak by sa niektoré známe značky rozhodli vyrábať veci z úplne iného odvetvia, akému sa venujú. Ilya Kalimulin sa rozhodol vyjadriť svoje myšlienky v sérii obrázkov, ktoré zverejnil na tejto webovej adrese. Výsledky sú naozaj zábavné a niekedy až prekvapujúce. Rozhodli…

Alpská bašta a posledný odpor nacistov

0 icon

Opäť sa nachádzame v období druhej svetovej vojny, ktorej udalosti nenechávajú chladnými ľudí ani do dnešných dní. Generál Omar Bradley si bol istý, že si spojeneckí velitelia robili veľké starosti kvôli tomu, ako sa Nemci pripravujú k „poslednému odporu“ v „alpskej bašte“, v pásme pevností v juhozápadnom Nemecku a Rakúsku.…

Nevera ako koníček? V týchto krajinách dochádza k podvádzaniu partnerov najčastejšie

0 icon

Podvádzanie partnera/partnerky alebo manžela/manželky nikdy nie je dobrý nápad. Rozhodne to nie je niečo, čím by sme sa mali chváliť a čomu by sme mali uznanlivo tlieskať. Bohužiaľ, nevera je pre niektorých ľudí ako droga, ktorej jednoducho musia podľahnúť.  Na svete snáď neexistuje krajina, o ktorej by sme mohli povedať,…

Dunkerque a 2. svetová vojna (3. časť)

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku o francúzskom meste Dunkerque, ktorý bol roky roky, vďaka svojej strategickej polohe, zmietaný rôznymi vojnami či väčšími a menšími bitkami. Trvalo tri dni, kým francúzskemu veliteľovi generálovi Mauricemu Gamelinovi došlo, ako vážna situácia vôbec je. Nielen že sa Nemecko chystalo napadnúť Paríž, ale britské a francúzske…

Armádny Magazín

Kalašnikov testuje nový ľahký guľomet RPL-20

0 icon

Rusko, 23.september 2021 (AM) – Nový ľahký guľomet RPL-20, ktorý vyvinul koncern Kalašnikov, vstúpil do testovacej fázy. Hovoril o tom hlavný konštruktér koncernu Sergej Urzhumcev. Podľa generálneho projektanta guľomet k dnešnému dňu dosiahol štádium testovania prototypov, aby sa potvrdil jeho súlad s požiadavkami zákazníka. V rozhovore pre RIA Novosti Urzhumcev nehovori

Náčelníci generálnych štábov ruských a amerických ozbrojených síl sa stretli vo Fínsku

0 icon

Fínsko, 23.september 2021 (AM) – Vo Fínsku sa uskutočnilo stretnutie medzi náčelníkmi generálneho štábu armád Ruska a USA. Podľa tlačovej služby ruského ministerstva obrany generál armády Valerij Gerasimov rokoval so svojim americkým náprotivkom generálom Markom Millim.   Stretnutie rusk

„Zradiť znamená predvídať včas.“ Politológ o tureckom prezidentovi

0 icon

Turecko, 23.september 2021 (AM) – Hlava Turecka Recep Tayyip Erdogan na pôde OSN opäť obvinil Rusko z anexie Krymu a porušovania práv krymských Tatárov. Politický analytik Aleksey Anpilogov vysvetlil pozíc

V nasledujúcich troch rokoch Rusko vynaloží na obranu takmer 11 biliónov rubľov

0 icon

Rusko, 23.september 2021 (AM) – Ruské výdavky na národnú obranu v roku 2022 budú predstavovať viac ako tri a pol bilióna rubľov, čo je o 400 miliárd viac ako v aktuálnom roku, vyplýva z vysvetliviek k návrhu federálneho rozpočtu.   V projekte sa tiež uvádza, že v roku 2024 sa suma…

V Škótsku budú postavené malé bojové lode pre Ukrajinu

0 icon

Škótsko, 23.september 2021 (AM) – Ako súčasť dohody o programe vylepšenia ukrajinských námorných spôsobilostí (UNCEP) podpísanej s britskou vládou v októbri 2020 spoločnosť Babcock postaví vo svojom zariadení Rosyth pre Ukrajinu najmenej jeden, pravdepodobne dva rýchle námorné útočné člny (FIAC).   P50-U bude vzhľadom na svoju veľkosť silne vyzbrojená, aby posk

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali