Piata kázeň pátra Cantalamessu: Boh si vyvolil to, čo je svetu bláznivé

Vatikán 16. apríla 2019 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TK KBS)

 

Pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa predniesol v piatok 12. apríla záverečnú kázeň svojho pôstneho cyklu. Tentoraz sa zameral na tajomstvo kríža, a to v duchu slov sv. Pavla z Prvého listu Korinťanom: „Boh si vyvolil to, čo je svetu bláznivé, aby zahanbil múdrych“

Na snímke kazateľ páter Raniero Cantalamessa

Svätému Otcovi a členom Rímskej kúrie zhromaždeným v kaplnke Redemptoris Mater sa taliansky kapucín prihovoril už v atmosfére nastupujúceho Veľkého týždňa. V duchu motta „Moja duša žízni po Bohu živom“ zo Žalmu 42 vo svojom polhodinovom vystúpení osvetlil harmonickú jednotu dvoch samostatných prístupov ku Kristovmu tajomstvu, ktoré nachádzame v jánovskej a pavlovskej teológii. Poukázal na prekonané prístupy v teologickom myslení, ktorým chýbalo správne skĺbenie rozmeru vykúpenia s rozmerom vtelenia  a spomenul aj vzájomné dopĺňanie sa tradícií kresťanského Východu a Západu.

 

Boh si vyvolil to, čo je svetu bláznivé, aby zahanbil múdrych

„Vedecký svet je v týchto dňoch vo vytržení kvôli obrazu vesmírnej čiernej diery, ktorú bolo konečne možné zachytiť pomocou ďalekohľadov rozmiestnených v rôznych častiach sveta. Je to epochálna udalosť, ako si možno všimnúť, je to prekvapenie potvrdzujúce teóriu relativity Alberta Einsteina.

My veriaci sa podieľame na tomto entuziazme s ešte silnejšou motiváciou, ale máme k tomu ešte niečo na dôvažok. Okrem tej časopriestorovej relativity, ktorú objavil Einstein, je tu iná relativita, ktorú je nekonečne dôležitejšie poznať, pretože na nej závisí náš osud: relativita všetkého – priestoru i času – vzhľadom na toho Absolútneho a Večného, ktorým je Boh. „Nebesia (s ich čiernymi dierami a všetkým ostatným) sa pominú – povedal ten, ktorý prišiel v čase z večnosti, – ale moje slová sa nepominú“.

A o ňom budeme hovoriť v tejto poslednej pôstnej kázni.“

 

Ján a Pavol: dva odlišné pohľady na tajomstvo

„V Novom zákone a v dejinách teológie sú veci, ktoré sa nedajú pochopiť bez uvedomenia si jednej základnej skutočnosti, ktorou je existencia dvoch odlišných, i keď doplňujúcich sa prístupov k tajomstvu Krista: je tu prístup Pavlov a prístup Jánov.

Ján hľadí na tajomstvo Krista vychádzajúc z vtelenia. Ježiš, Slovo, ktoré sa stalo telom, je pre neho najvyšším zjaviteľom živého Boha, tým, bez ktorého nikto nemôže „prísť k Otcovi“. Spása spočíva v uznaní, že Ježiš „prišiel v tele“ (2 Jn 7) a vo viere, že „on je Syn Boží“ (1 Jn 5,5); „Kto má Syna, má život; kto nemá Syna, nemá život“ (1 Jn 5,12). V centre všetkého, ako sa dá vidieť, je osoba – Bohočlovek Ježiš.

Osobitosť tejto jánovskej vízie je očividná, ak ju porovnáme s Pavlovou. Pre Pavla nie je v centre pozornosti natoľko Kristova osoba, chápaná ako ontologická realita, ale skôr Kristovo dielo, čiže jeho veľkonočné tajomstvo smrti a zmŕtvychvstania. Spása nespočíva natoľko vo viere, že Ježiš je Syn Boží, ktorý prišiel v tele, ako skôr vo viere v Ježiša, ktorý „zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie“ (Rim 4,25). Ústrednou udalosťou nie je vtelenie, ale veľkonočné tajomstvo.

Bolo by fatálnou chybou vidieť v tomto akúsi rozchodnosť v samotnom východisku kresťanstva. Každý, kto číta Nový zákon bez predsudkov, chápe, že u Jána je vtelenie vo výhľade veľkonočného tajomstva, keď Ježiš konečne vyleje svojho Ducha na ľudstvo (Jn 7,39) a chápe, že pre Pavla veľkonočné tajomstvo predpokladá vtelenie a je na ňom založené.“

Raniero Cantalessa ďalej pripomenul vplyv vývoja historického kontextu na spomenutý odlišný výber dôrazu. Jánova teológia, ktorá je neskoršia, sa totiž potrebovala postaviť proti spochybňovaniu reality vtelenia, aké predstavovala v tej dobe hroziaca heréza doketizmu.

Spomínaný rozdiel prístupov sv. Jána a sv. Pavla je dôležitý aj pre chápanie vzťahu kresťanského Východu a Západu, pokračoval pápežský kazateľ:

„Je dôležité uvedomovať si to, aby sme pochopili rozdiel a komplementárnosť medzi teológiou východnou a teológiou západnou. Dve perspektívy, Pavlova a Jánova, i  keď sa zlievajú dohromady (ako sa to deje v Nicejsko-carihradskom vyznaní viery), udržujú si svoj odlišný dôraz, tak ako si dve rieky vlievajúce sa jedna do druhej, ešte dlho udržiavajú odlišnú farbu svojich vôd. Ortodoxná teológia a spiritualita sa zakladá prevažne na Jánovi; tá západná (a protestantská ešte vo väčšej miere ako katolícka) sa zakladá prevažne na Pavlovi.“

 

Kríž, Božia múdrosť a Božia moc

Páter Cantalamessa zdôraznil nadväznosť svojich pôstnych kázní na predchádzajúci cyklus, ktorý mal v Advente, stále zotrvávajúc pri téme hľadania tváre živého Boha.

„V závere adventných meditácií som hovoril o Kristovi podľa Jána, ako o tom, ktorý v tej istej chvíli ako sa vteľuje, vnáša do sveta večný život. Na záver týchto veľkopôstnych meditácií chcem hovoriť o Kristovi podľa Pavla, ktorý na kríži premieňa osud ľudstva.“

Ako kľúčový biblický text uviedol Raniero Cantalamessa Pavlove slová z Prvého listu Korinťanom:

«Lebo keď svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania. Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť. Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia» (1 Kor 1,21-25).

„Apoštol hovorí o novosti v Božom konaní, takmer ako o zmene kroku a metódy. Svet nevedel rozpoznať Boha v nádhere a múdrosti stvorenstva; a tak sa rozhodne, že sa zjaví opačným spôsobom, cez bezmocnosť a bláznovstvo kríža. Nemožno čítať toto Pavlovo tvrdenie bez spomenutia si na Ježišove slová: «Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým» (Mt 11,25).“

 

Čo viedlo Ježiša k tomu, aby zomrel na kríži?

„Ako interpretovať toto obrátenie hodnôt naruby?“ – položil si otázku pápežský kazateľ. Odpoveď na ňu predstavil v teologickom prehľade citujúc autorov katolíckej i protestantskej teológie a teológov kresťanského Východu i Západu: Karl Barth, Benedikt XVI., Nicolas Cabasilas, Henri de Lubac. Uvažovanie teológov a exegétov ešte stále má pred sebou priestor dopracovať sa k ďalším dôsledkom, skonštatoval Raniero Cantalamessa a sám zhrnul odpoveď do týchto slov:

„Ježiš zomiera ukrižovaný, aby Božia láska mohla dosiahnuť človeka na tom najvzdialenejšom mieste, kam sa sám vyhnal, keď rebeloval proti nemu, to znamená uprostred smrti. Aj smrť je už teraz obývaná Božou láskou.“

„Tradičný dôvod odčinenia (vynáhrady) za hriechy si zachováva, ako vidíme, celú svoju platnosť, ale nie je to konečný dôvod. Konečným dôvodom je „Božia bezpodmienečná dobrota“, jeho láska.“

„Na ceste veľkonočnej viery Cirkvi môžeme identifikovať tri etapy“, vysvetlil ďalej pápežský kazateľ:

– Na začiatku sú len dva holé fakty: „Zomrel, vstal z mŕtvych“. „Vy ste ho ukrižovali, Boh ho vzkriesil“, kričí na zástupy Peter v deň Turíc (porov. Sk 2,23-24).

– V druhej fáze sa kladie otázka: „Prečo zomrel a prečo vstal z mŕtvych?“ A odpoveďou je kerygma: „On zomrel za naše hriechy; bol vzkriesený pre naše ospravodlivenie“ (porov. Rim 4,25).

– Stále tu zostáva otázka: „A prečo zomrel za naše hriechy? Čo ho viedlo k tomu, aby to urobil?“ Odpoveď (v ktorú sú v tomto bode Pavol aj Ján jednomyseľní) je: „Pretože nás miloval“. „Miloval ma a vydal seba samého za mňa,“ píše Pavol (Gal 2,20);

„Miloval svojich, čo boli na tomto svete, miloval ich do krajnosti“, píše Ján (Jn 13,1).

 

Odpoveď viery, ktorá sa zmocňuje Božieho kráľovstva

„Aká bude naša odpoveď zoči-voči tajomstvu, ktoré sme kontemplovali a ktoré nám znovu oživí liturgia vo Veľkom týždni? Prvá a základná odpoveď je viera. Nie hocaká viera, ale viera, prostredníctvom ktorej si osvojíme to, čo pre nás Kristus získal. Viera, ktorá sa „zmocňuje“ Božieho kráľovstva (Mt 11,12). Apoštol uzatvára text, z ktorého sme vychádzali týmito slovami:

«Kristus Ježiš […] sa pre nás stal múdrosťou od Boha i spravodlivosťou, posvätením a vykúpením, aby, ako je napísané: „Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.“» (1 Kor 1,30-31).

Páter Cantalamessa v tejto súvislosti pripomenul myšlienku sv. Bernarda z Clairvaux o tajomstve Božieho milosrdenstva. To, že Kristus sa „pre nás“ stal spravodlivosťou, svätosťou a vykúpením, znamená, že to, čo nám chýba, si vezmeme, „uzurpujeme“, z Pánovho vnútra, keďže on prekypuje milosrdenstvom (porov. Sv. Bernard z Clairvaux, Kázne k Veľpiesni, 61,4-5, PL 183,1072).

„Svätý Pavol často vyzýva kresťanov, aby si „vyzliekli starého človeka“ a „obliekli si Krista“ (porov. Kol 3,9; Rim 13,14; Gal 3,27; Ef 4,24). Obraz zoblečenia sa a oblečenia sa nanovo nie je poukázaním na čisto asketický úkon, spočívajúci v zanechaní určitých „šiat“ (habitov, zvykov) a nahradiť ich inými, teda opustiť neresti a nadobudnúť cnosti. Je to predovšetkým úkon, ktorý treba vykonať prostredníctvom viery. Človek sa postaví pred Ukrižovaného a v úkone viery mu odovzdáva všetky svoje hriechy, svoju minulú i súčasnú biedu, ako ten, kto si vyzlečie a hodí do ohňa svoje vlastné špinavé handry. Potom sa prezlečie do spravodlivosti, ktorú nám získal Kristus. Povie ako colník v chráme: „Ó, Bože, zmiluj sa nado mnou, hriešnikom“, a vracia sa domov tak ako on, „ospravodlivený“ (porov. Lk 18,13-14). Toto by bolo ozajstné vykonanie „Svätej paschy“, uskutočnenie svätého „prechodu“!

Prirodzene, tu sa to všetko nekončí. Od osvojenia si musíme prejsť k napodobňovaniu. Kristus – ako pripomínal filozof Kierkegaard svojim luteránskym priateľom – nie je iba „darom Božím, ktorý máme prijať skrze vieru“, je aj „vzorom, ktorý máme napodobňovať v živote“ (porov. Søren Kierkegaard, Denník, X, A, 154, rok 1849).

 

Prechod od konania dobročinnosti k ochote trpieť

Raniero Cantalamessa pripomenul rozmery lásky ako prejavovania dobrodení i ako ochoty znášať utrpenie. Pripomenul, ako je prvý z nich viditeľný v prežívaní vzájomného vzťahu snúbencov, no neskôr v manželskom živote sa ukazuje dôležitosť aj toho druhého rozmeru: „Už nestačí robiť darčeky, ale na napredovanie vo svojom manželstve a udržanie ho živým sa treba naučiť «niesť si vzájomne bremená» (porov. Gal 6,2).“ Citoval aj tieto slová Benedikta XVI. z Encykliky Deus Caritas est:

«Aj keď je eros spočiatku predovšetkým žiadostivý, vystupujúci – fascinácia veľkým prísľubom lásky -, keď sa potom približuje k druhému, kladie si čoraz menej otázok o sebe, hľadá čoraz viac šťastie druhého, stará sa oňho stále viac a viac, dáva sa a túži „byť tu pre druhého“. Tak sa doň včleňuje moment agapé; v opačnom prípade eros vedie k úpadku a stráca aj svoju vlastnú identitu. Na druhej strane človek nemôže žiť ani výlučne v darujúcej sa, zostupujúcej láske. Nemôže stále iba dávať, musí aj prijímať» (Benedikt XVI., Encyklika Deus Caritas est, 7).

Napodobňovanie Boha sa týka nielen manželstva a tých, ktorí v ňom žijú, ale všetkých, a zasvätené osoby v prvom rade, zdôraznil pápežský kazateľ:

„Progres v našom prípade spočíva v tom, že prejdeme od robenia množstva vecí pre Krista a pre Cirkev k tomu, že budeme trpieť pre Krista a pre Cirkev. V rehoľnom živote sa deje to, čo sa deje aj v manželstve, a niet sa čomu diviť, veď aj rehoľný život je manželstvom, zosobášením sa s Kristom“.

 

Tajomstvo za úsmevom Matky Terezy

Ako dôkaz toho uviedol Raniero Cantalamessa nasledujúcu príhodu zo života sv. Matky Terezy:

„Raz Matka Tereza z Kalkaty hovorila k skupine žien a vyzvala ich, aby sa vedeli usmiať na svojho manžela. Jedna z nich namietala: „Matka, hovoríte takto, pretože nie ste vydatá a nepoznáte môjho manžela.“ Ona jej odpovedala: „Mýliš sa. Som tiež vydatá a ubezpečujem ťa, že niekedy nie je ani pre mňa ľahké sa usmiať na môjho Ženícha.“ Po jej smrti sa zistilo, čo týmito slovami svätica myslela. Po tom, ako bola povolaná dať sa do služby najchudobnejším z chudobných, pustila sa s entuziazmom do práce pre jej božského Ženícha, zakladajúc diela, ktoré ohromovali celý svet.

Čoskoro však radosť a entuziazmus klesali, upadla do temnej noci, ktorá ju sprevádzala po celý zvyšok jej života. Prišla až k pochybovaniu, či má ešte vieru, takže keď po jej smrti boli publikované jej osobné denníky, niekto, úplne neznalý duchovných vecí, dokonca hovoril o „ateizme Matky Terezy“. Mimoriadna svätosť Matky Terezy spočíva v tom, že toto všetko prežívala v absolútnom mlčaní pred všetkými, skrývala svoje vnútornú prázdnotu pod neustálym úsmevom na tvári. V nej vidíme, čo znamená prejsť od robenia vecí pre Boha k znášaniu utrpenia pre Boha a pre Cirkev.

Je to veľmi náročný cieľ, ale našťastie Ježiš nám na kríži dal nielen príklad tohto nového druhu lásky; zaslúžil nám aj milosť, aby sme si to vzali za svoje, osvojením si toho prostredníctvom viery a sviatostí. Nech preto prepukne z nášho srdca počas Veľkého týždňa výkrik: «Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum». Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.“

Preložila: Slovenská redakcia VR

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Bezpečnostná rada OSN odmietla rozhodnutie Turecka opätovne otvoriť cyperské mesto Varoša

0 icon

New York 23. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Seth Wenig)   Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) v piatok odmietla rozhodnutie Turecka a cyperských Turkov opätovne otvoriť cyperské mesto Varoša a vyzvala k "okamžitému odvráteniu" tejto jednostrannej akcie, ktorá by mohla zvýšiť napätie na Cypre, informovala agentúra AP V prezidentskom vyhlásení, ktoré v piatok…

Mikulec: Nedokážem pochopiť ľudí, ktorí hádžu po policajtoch vajíčka

0 icon

Bratislava 23. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) vyjadril pochopenie, že pre niektorých ľudí sú pandémia nového koronavírusu i s ňou súvisiace obmedzenia natoľko frustrujúce, že sa rozhodnú prísť protestovať pred Národnú radu (NR) SR. Nedokáže však pochopiť, aký je skutočný úmysel a cieľ ľudí, ktorí…

Delta variant je v Európe dominantný

0 icon

Londýn 23. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Andreea ALexandru)   Delta variant koronavírusu je už v Európe dominantný. V piatok to povedal regionálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge Zároveň vyzval krajiny, aby prijali prísnejšie opatrenia na monitorovanie vírusu vrátane zlepšenia prístupu k bezplatnému testovaniu, posilnenia trasovania kontaktov a poskytovania…

Ruské ministerstvo spravodlivosti označilo investigatívne médium a piatich novinárov za zahraničných agentov

0 icon

Moskva 23. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Ruské ministerstvo spravodlivosti v piatok označilo investigatívnu webstránku Insider a piatich novinárov za „zahraničných agentov“. Medzi nimi sú aj dvaja novinári z investigatívneho webu Projekt, ktorého vydavateľstvo nedávno generálna prokuratúra vyhlásila za „nežiaducu organizáciu“ Insider informoval o vyšetrovaniach údajnej korupcie a zneužívania moci poprednými…

SAK: Novela trestného poriadku nespĺňa predstavy o reálnej zmene

0 icon

Bratislava 23. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Slovenská advokátska komora (SAK) víta, že sa o téme kolúznej väzby ako o roky potláčanej téme hovorí, novela trestného poriadku ako celok však nespĺňa predstavy o reálnej zmene trestnej politiky štátu, ktorá by krajinu v tejto oblasti zaradila medzi vyspelé európske štáty. SAK to…

Boris Kollár: O pripravovanej súdnej mape budem diskutovať

0 icon

Bratislava 23. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Pripravovaná súdna mapa z dielne ministerky spravodlivosti bola témou spoločného stretnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kollára a primátora mesta Trenčín, Richarda Rybníčka. Primátor krajského mesta požiadal šéfa parlamentu o prípadne založenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v Trenčíne. Primátor Rybníček to…

Kovařík: Dal som vykonať kontrolu, či polícia dav zvládla a nepodcenila situáciu

0 icon

Bratislava 23. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Policajný prezident Peter Kovařík dal vykonať kontrolu, či polícia zvládla dav, nepodcenila situáciu a vykonala dostatočné bezpečnostné opatrenia. Uviedol to v reakcii na piatkový protest stoviek nespokojných občanov pred budovou Národnej rady (NR) SR v Bratislave. Jeho stanovisko TASR poskytla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru…

Španielsko a Holandsko sa dostali do nemeckého zoznamu oblastí s vysokým výskytom vírusu

0 icon

Berlín 23. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/DPA-Oliver Dietze)   Nemecko zaradilo Španielsko a Holandsko do zoznamu „oblastí s vysokým výskytom" koronavírusu. Znamená to, že väčšina ľudí prichádzajúcich z týchto štátov, ktorí nie sú úplne zaočkovaní, budú musieť od budúceho týždňa ísť do karantény Inštitút Roberta Kocha, ktorý v Nemecku zodpovedá za kontrolu…

UNESCO žiada Turecko o správu o chráme Hagia Sofia po jeho premene na mešitu

0 icon

Istanbul 23. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Emrah Gurel)   Výbor svetového dedičstva UNESCO v piatok požiadal Turecko, aby do začiatku budúceho roka predložilo správu o stave zachovalosti Chrámu Božej múdrosti (Hagia Sofia) v Istanbule. Výbor zároveň vyjadril "vážne znepokojenie" v súvislosti s dôsledkami premeny chrámu na mešitu, informovala agentúra AFP Krok Turecka…

V Bulharsku začali sa koaličné vyjednávania pod taktovkou prezidenta

0 icon

Sofia 23. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francois Mori)   Bulharský prezident Rumen Radev v piatok začal konzultácie o zostavení novej vlády. Na úvod sa stretol s predstaviteľmi populistickej strany Je taký národ (ITN), ktorá v predčasných voľbách z 11. júla získala najviac hlasov. Informovala o tom agentúra BTA Podpredseda ITN Toško Jordanov…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Tencer

Manipulačné techniky provakcinérov!

0icon

Kolektívna vina, umelo vytvorný nedostatok, klamstvá, znevhodňovanie, zastrašovanie to sú základné manipulačné techniky provakcinérov. Kolektívna vina. Až nenosíš rúško tak všetkých ohrozuješ, až pôjdeš navštíviť svojich blízkych tak ich môžeš zabiť. Takto nás strašila vláda pred Veľkou Nocou 2020. Strašenie pokračovalo tým že do

Boris Mesár

Dnes Národná rada (zrada) rozhoduje o prijatí ,,Čínskeho sociálneho kreditu " na Slovensku!!!

0icon

Dnes stojíme na prahu zavedenie Total Control režime plne odvodeného od čínskeho Sociálneho kreditu! V piatok bude Národná rada SR schvaľovať drakonických zákon, ktorý zabráni vstupu Slovákom do všetkých miest, prevádzok a budov, ak sa nepreukážu Digital Green Pass aplikácií! Právnik dokument rozobral a varuje, že jeho definíciu možno výkladom…

Ivan Holek

Úvaha o rizikách ženského pôvabu

0icon

Krása predstavuje moc, pretože je to niečo, čo veľmi silne pôsobí na iných. Krásu, a teda moc, je však možné využiť na niečo pozitívne, alebo zneužiť na niečo negatívne. Čo však kto seje, to nakoniec aj zožne, čo vo vzťahu k negatívnemu zneužitiu krásy kvôli osobnému prospechu, peniazom, alebo nejakým…

Andrej Sablič

Analýza ekonómie

0icon

Začiatok Prečo som sa rozhodol pre jej analýzu? Po II. Svetovej vojne sa ČLOVEK prostredníctvom svojich politikov dušoval, že už nikdy takúto katastrofu nepripusti. Dnes stojíme nad priepasťou ešte hrozivejšej vojny a politici sa už ani nepretvarujú a šíria virtuálny oheň a síru svetom. ČLOVEK zlyhal a tak je načase…

Dušan Hirjak

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Časť II.

0icon

Teraz sa pozrime na určité množstvo singulárnych tvrdení, ktoré vyplývajú z idey ochrany globálneho zdravia či z idey boja proti „pandémii“ koronavírusu. Podľa uvedených a ďalších podobných tvrdení pracujú národné vlády a organizujú celé národné spoločnosti do boja proti koronavírusu až do definitívneho víťazstva. Singulárne tvrdenia patria do sféry domnienok…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ako ovplyvňuje meno tvoj život? Je jeho výber dôležitý?

0 icon

Vybrať meno dieťaťa je jedným z prvých veľkých rozhodnutí, ktoré musia rodičia urobiť. A ukázalo sa, že výber tejto „životnej“ značky pre dieťa si vyžaduje hlboké zamyslenie, pretože podľa jednej štúdie môžu mená určovať, ako bude človek vyzerať v dospelosti. Respondenti dokázali správne odhadnúť meno cudzinca na základe fotografie tváre

Hľadá sa Liberator: 2. časť

0 icon

Prinášame pokračovanie článku s názvom Hľadá sa Liberator. Po tom, čo ťažbári ropy našli v Líbyjskej púšti vrak lietadla, sa rozpútalo vyšetrovanie. Všetkých členov posádky našli uprostred púšti mŕtvych, chýbal však jeden člen. Už pri vzlietaní v nepriaznivých podmienkach sa z 25 člennej skupiny lietadiel s cieľom bombardovať Neapol, vrátilo 9 kusov. Medzi nimi však…

8 potravín, ktoré majú naozaj pozitívny vplyv na tvoje zdravie!

0 icon

V dnešnej dobe sa medicína rozvíja naozaj veľmi rýchlo. Lieky na všetky možné choroby máme k dispozícii v rôznych formách prípadne aj príchutiach. Kedykoľvek čelíme zdravotným problémom, rozmýšľame, aké kapsule by bolo najvhodnejšie užiť. Nech sme čím skôr fit! So zdravím sa však spájajú aj potraviny ako špenát, cesnak či banány.…

TOP10: Kuchynské katastrofy alebo ty už do kuchyne nikdy nevkročíš!

0 icon

Ak chceš tráviť čas v miestnosti, kde sa pripravuje jedlo, mal by si vedieť aspoň nejaké základy. Ak ich ale nemáš, kuchynské katastrofy na seba nenechajú dlho čakať. Nesprávne používanie sporáku alebo ostrých nožov môže byť skutočne nebezpečné. Hlavne keď ani nemáš šajnu, čo vlastne robíš. Svoje o tom vedia…

10 šokujúcich fotografií, ktoré odhaľujú život v Hongkongu

0 icon

V Hongkongu žije takmer až 7,5 milióna obyvateľov.  Aj preto je v tomto veľkomeste veľmi obtiažne nájsť miesto vhodné miesto na bývanie. Našlo sa však jedno, nie veľmi šťastné riešenie. Ľudia tu bývajú v akýchsi malých kockách. Organizácia spojených národov takéto byty odsúdila za "urážku ľudskej dôstojnosti". To však nemení…

Armádny Magazín

Rusko ponúka nové stíhačky 5. generácie za cenu útočného dronu

0 icon

India, 23.júl 2021 (AM) – Denník India Today komentuje predstavenie nádejnej ruskej stíhačky na leteckej prehliadke MAKS-2021. Hlavná pozornosť sa venuje najmä tomu, aká cena za základnú verziu stíhačky Checkmate bola uvedená v Žukovskom pri Moskve. Pripomeňme, že ohlásená cena je 25 - 30 miliónov dolárov a za túto cenu sa…

Bude Česko vyrábať nákladné lietadlá L-410? V Moskve pokračuje letecká výstava MAKS

0 icon

Česko, 23.júl 2021 (AM, Sputnik) –Na letisku Žukovskij neďaleko Moskvy pokračuje Medzinárodná letecká a vesmírna výstava MAKS 2021. V tomto roku je na leteckom salóne bohato zastúpené aj Česko, ktoré má v jednom z pavilónov svoje miesto slávy. Jednou z českých spoločností je Aircraft Industries, ktorá vyrába známe lietadlá L-410.  …

Maria Zacharovová: Máme dôkazy o spolupráci USA s „Islamským štátom“

0 icon

Rusko, 23.júl 2021 (AM) – Rusko už skôr signalizovalo, že disponuje dôkazmi o spolupráci USA s militantmi z teroristickej skupiny Islamský štát v Afganistane. Oficiálna zástupkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová to dnes opäť pripomenula.   „Ak ide o dôka

Postupimská konferencia a odsun Nemcov z Československa, aká je pravda? Transfer alebo vyhnanie?

0 icon

Česko, 23.júl 2021 (AM) – Máme výročie Postupimskej konferencie. Jedným z bodov rokovania bol odsun Nemcov zo štátov budúceho východného bloku. Publicistov Tomáša Krystlíka a Jozefa Skály sa pýtame, či by zhodnotili tran

Prečo Moskva odpúšťa miliardové dlhy africkým štátom z vojenských kontraktov?

0 icon

Rusko, 23.júl 2021 (AM) – Často možno počuť špekulácie o príliš veľkorysej politike ruských úradov, ktoré údajne nezodpovedne odpisujú staré dlhy voči rôznym štátom sveta. V poslednej dobe Rusko nevedie nezmyselnú zahraničnú politiku, v čom je teda podstata týchto zdanliv

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali