Ničiť sochy alebo páliť knihy je podľa učenia islamu barbarstvo, tvrdí Ján Pauliny

Bratislava 6. marca 2015 (TASR/HSP)

 

Ján Pauliny upozornil, že rozdiel medzi európskym a orientálnym myslením, životnými pocitmi a životnou filozofiou je veľký

Je islam mierumilovné náboženstvo? Je ničenie vzácnych artefaktov v súlade s odkazom proroka Mohameda, ako tvrdia extrémisti z Islamského štátu, ktorí nedávno v múzeu v irackom Mosule rozbíjali tisícročia staré sochy? Na znepokojujúce otázky, ktoré si v súčasnosti kladie verejnosť na Slovensku a v celom svete, odpovedal pre TASR významný slovenský arabista a odborník na islam Ján Pauliny. Upozornil, že rozdiel medzi európskym a orientálnym myslením, životnými pocitmi a životnou filozofiou je veľký. Svoje špecifiká nemá podľa jeho slov iba islamský svet, ale aj hinduistická India, juhovýchodná Ázia a Čína.

Prof. Ján Pauliny, PhD (75) je arabista a islamológ. Vyštudoval Karlovu univerzitu v Prahe (1961) a bol na dlhodobých študijných pobytoch v Oriente: v Egypte, Jordánsku, Tunisku, Maroku. Od roku 1961 do júna 2013 pracoval ako vysokoškolský učiteľ na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vedecky pôsobil v oblasti arabskej stredovekej literatúry. Vydal cudzojazyčné monografie a štúdie o arabskej historickej a ľudovej literatúre. Prednášal ako hosť na viacerých európskych univerzitách. Písal populárno-náučné knihy a literatúru faktu. V rokoch 2009–2011 vydal kompletný preklad knihy Tisíc a jedna noc v ôsmich zväzkoch.

 

Prevláda názor, že islam je mierumilovné, nenásilné náboženstvo. Pod vplyvom najnovšej situácie, ako je napríklad pôsobenie organizácie Islamský štát (IS), sa však šíria vo verejnosti aj názory, že islam je násilná viera. Aký je teda islam? Pomôžte nám urobiť si v tejto otázke jasno a správny, voči islamu spravodlivý postoj.

Nedá sa povedať, že islam je celkom „mierumilovné“ neškodné náboženstvo, veď už najmenej 20 rokov sa v súvislosti s ním stretávame s označeniami islamský fanatizmus, fundamentalizmus, terorizmus a pod. a tieto označenia nie sú neopodstatnené. Vie sa, že islam (alebo islamisti) podporuje autoritárske režimy, dokonca zakladá štáty (napr. Islamský štát), ktorých politická orientácia nie je celkom jasná, ale rozhodne nie je demokratická. Takáto charakteristika islamu nie je však úplná a vyčerpávajúca. Islam má ako každé iné náboženstvo svoje posvätné ideály, medzi ktoré fanatizmus, terorizmus alebo boj o moc nepatria.

Moslimov je na svete 1,3 miliardy. Väčšina z nich žije mierumilovným životom. Odborníci si kladú otázku, prečo v niektorých islamských krajinách dochádza k teroristickým aktom, dokonca k nevídaným prejavom terorizmu a k likvidácii nevinných ľudí. Čo je za tým? – frustrácia, chudoba, nenaplnené ambície, pomsta Palestínčanov vyhnaných z vlasti či jednoducho chuť zabíjať. V súčasnosti sme svedkami toho, že islam (islamisti) čoraz viac začína zasahovať do politiky. Vznikajú islamské organizácie a islamské politické strany, ktoré majú čoraz väčšiu voličskú základňu (Alžírsko, Egypt). Je to azda tým, že svetské režimy zlyhali (napr. prezident Mubárak v Egypte a jeho dlhoročná sekularistická orientácia)? Aj v sekularizovanom Turecku sa zvýšil vplyv islamu. Vzrástol význam mystických (súfijských) reholí. Ich vplyv cítiť vo vládnych štruktúrach a v politických stranách. Návrat k tradícii (ženy najmä na vidieku sa začínajú zahaľovať) badať v Turecku už dávnejšie.

Náboženstvo hrá v súčasnom islamskom svete dôležitú úlohu. Rozhodne oveľa dôležitejšiu ako vplyv kresťanstva v súčasnej Európe (ak tu vôbec o nejakom vplyve kresťanstva možno hovoriť). Niektorí odborníci si myslia, že je to aj tým, že moslimovia sa cítia ohrození, lebo ich morálne, kultúrne a náboženské hodnoty sa spochybňujú vďaka vonkajším vplyvom a tlakom. V tejto politickej a hospodárskej neistote je náboženstvo pre mnohých moslimov jedinou oporou. Treba si uvedomiť, že v moslimských krajinách takmer niet ateistov. Ateizmus pokladajú bežní moslimovia za čosi veľmi škodlivé, hriešne a rúhačské. Rozdiel medzi európskym a orientálnym myslením, životnými pocitmi a životnou filozofiou je veľký. Svoje špecifiká nemá iba islamský svet, ale aj hinduistická India, juhovýchodná Ázia a Čína. Tieto krajiny však poznáme málo a hlavne sú ďaleko od nás. Ich problémy sa nás netýkajú a ani spôsob života či životná úroveň v týchto krajinách nás nezaujíma. Inakosť týchto krajín nás nijako neovplyvnila, čo nemožno povedať o islamskom svete, ktorého existencia napomohla upevniť európsku identitu a ustavične na nás vplýva, keďže moslimskí prisťahovalci žijú v integrovanej Európe. Inak, v Európe sú dve historické moslimské územia, dnes štáty Bosna a Albánsko. Do Európskej únie chce vstúpiť aj Turecko. Je otázne, či to u nás nevyvolá už jestvujúce xenofóbne nálady.

 

Veľa sa diskutuje o pojme džihád, ktorý je súčasťou islamu a znamená tiež „vedenie svätej vojny“. Za akých okolnosti ju moslimovia vedú? Neprehrešujú sa islamskí militanti a extrémisti voči islamu, keď v súčasnosti vedú džihád a zabíjajú ľudí v mene svojej viery?

Džihád je snaha dosiahnuť ušľachtilý cieľ, napríklad pri šírení islamu alebo mravným zdokonaľovaním sa. Tradiční islamskí právnici rozlišujú džihád srdcom (čiže podporovať vlastný mravný rast), džihád jazykom (šírenie islamu misiami), džihád rukou (robte dobročinné skutky) a džihád mečom (boj proti vnútorným a vonkajším nepriateľom). Prorok Muhammad nazval osobné mravné úsilie s cieľom zdokonaľovať sa mravne „veľký džihád“ a ozbrojený boj „malý džihád“. Toto rozlíšenie používal aj iránsky duchovný vodca ajátolláh Chomejní a iní významní muslimskí vodcovia. Muslimovia sa vyslovujú proti tomu, aby sa džihád prekladal slovami „svätá vojna“. Argumentujú tým, že v Koráne sa píše (2:256): „Nikoho nenúťte do boja za nejaké náboženstvo!“

 

Bojovníci Islamského štátu v irackom meste Mósul podpálili 20.-21. februára vzácnu knižnicu a zničili artefakty vrátane sôch starých až 5000 rokov. Vo videu títo vyznávači sunnitského islamu tvrdili, že sochy bôžikov a modly ničil za svojho života aj prorok Mohamed a oni teraz konajú v súlade s jeho príkazom. Nevysvetľujú si jeho posolstvo mylne?

Ničiť akékoľvek sochy alebo páliť knihy je podľa učenia islamu barbarstvo. Je síce pravda, že Muhammad, keď dobyl Mekku v roku 630 n.l., otvoril chrám Ka’bu a vyhádzal z neho sošky pohanských staroarabských bohov. Urobil to cielene a demonštratívne, aby ukázal svojim súkmeňovcom, že sa končí éra arabského pohanstva džáhilíja a začína sa éru islamu. Vyhlásil mekkský chrám Ka’bu za obydlie jediného Boha – Alláha, za Boží Dom (Bajt Alláh). Od tých čias je Ka’ba jediným Chrámom muslimov, ku ktorému konajú každý rok v mesiaci zul-hidždža posvätné púte (hadždž). Muslimovia sa modlia päťkrát za deň smerom k Mekke, lebo Ka’ba je ich jediný svätý chrám. Mešity sú len modlitebne (nie kostoly ako u kresťanov). Za povšimnutie stojí, že vo vnútri Ka’by nie je nič (je prázdna), lebo Boh nemá nijakú podobu (a nemožno ho znázorniť ani sochou).

 

Čoraz viac sa ozývajú hlasy, že islam treba reformovať. V českých médiách to pripustili aj niektorí predstavitelia moslimskej obce v Českej republike. Súhlasíte s tým?

Snahy o reformu islamu sú najmenej 200 rokov staré. Reformátormi islamu sa nazývali ľudia, ktorí sa často iba čiastočne usilovali do islamských štruktúr zaštepiť modernosť a poukazovali na to, že ideály západnej demokracie neodporujú islamu. Nie je to celkom pravda. Pri výskume stavu demokracie v 17 arabských krajinách v roku 2000, keď sa bodovali okrem iného slobodné voľby, hlasovacie právo, sloboda tlače, stav ľudských práv, index ľudského rozvoja (HDI) a sloboda podnikania, sa ukázalo, že stupeň demokracie v týchto krajinách nezodpovedá úrovni vzdelanosti a bohatstva v spoločnosti. Najvyšší bodový výsledok získalo Maroko a po ňom Libanon a Jordánsko, najnižší Saudská Arábia a Sudán. Veľmi zle v celom regióne dopadla aj sloboda tlače. Pritom niektorí islamskí fundamentalistickí politici tvrdia, že suverenita patrí Bohu, a nie ľuďom (stvorenému tvorstvu, machlúkát).

 

V štátoch západnej Európy žijú veľké komunity moslimov. Starostom holandského Rotterdamu sa stal moslim, čo je príklad európskeho multikulturalizmu. Na druhej strane, moslimské komunity sú niekde kritizované za to, že sa uzatvárajú do seba a nemajú záujem začleniť sa do spoločnosti. Káže im to ich viera, alebo sú podľa vás príčiny inde?

V Európe žije okolo 15 miliónov moslimov, v USA o niečo menej. Vo Francúzsku a v Nemecku je postavených vyše 1000 mešít, v Anglicku o niečo menej. Polovica muslimov v západnej Európe sa tam už narodila rodičom, ktorí sa prisťahovali v 50., v 60. rokoch a neskôr. Zväčša majú základné vzdelanie, niektorí aj stredné. V Anglicku majú niektorí muslimovia extrémne nároky, napr. koncom 90. rokov požadovali, aby sa zriadil muslimský parlament. Väčšina moslimov túto výzvu nepodporila, no Angličania sa začali obávať, že muslimovia sa nebudú chcieť integrovať do hlavného prúdu spoločnosti. Európania sa niekedy k muslimským spoluobčanom nesprávajú uvážene. Francúzska tlač sa nepriateľsky vyrútila na moslimské dievčatá, ktoré chceli nosiť do školy závoj. V Anglicku vyvolalo pobúrenie, keď muslimovia chceli pre svoje deti osobitné školy. Vlastné školy však pritom môžu mať katolíci, kvakeri alebo židia. Zdá sa, že v západnej Európe nemá väčšina muslimov záujem integrovať sa do majoritnej spoločnosti, ale sú radi, že tam žijú. Svojich francúzskych alebo anglických spoluobčanov kritizujú za spôsob ich života a mnohí ich nemajú radi.

Na Slovensku zatiaľ máme málo muslimov, väčšinou takých, ktorí sú asimilovaní, ale ak sa zvýši imigrácia z Orientu alebo z bývalých štátov Sovietskeho zväzu s moslimským obyvateľstvom (Uzbekistan, Kazachstan a pod.), s týmito problémami sa môžeme stretnúť. Zdá sa však, že tento problém nám bezprostredne nehrozí, lebo náš štát nemá voči cudzincom takú ústretovú politiku ako Anglicko, Francúzsko alebo Kanada. Finančne si to nemôžeme dovoliť. Po arabských revolúciách (Líbya) a v dôsledku občianskej vojny v Sýrii či vzniku Islamského štátu v Iraku sa počty utečencov z arabských krajín môžu zvýšiť. V USA je situácia pre moslimských prisťahovalcov lepšia. Tí, ktorí tam žijú už druhú, tretiu generáciu, tvoria strednú vrstvu, sú vzdelanejší a pracujú ako lekári, učitelia, úradníci, právnici a pod. V Európe sú muslimskí prisťahovalci väčšinou robotníci. Okrem toho sa v USA dá ľahšie integrovať do spoločnosti.

 

Arabi a moslimovia boli v predchádzajúcich storočiach obrovským prínosom pre našu civilizáciu. Môžete vyzdvihnúť niektoré oblasti?

V stredoveku bol islamský Orient kultúrne, spoločensky i politicky rozvinutejší než Európa. K zmene v neprospech Orientu došlo až za renesancie, za priemyselnej revolúcie a osvietenstva. Stredoveká arabsko-islamská vzdelanosť najprv kulminovala na Východe (v abbásovskom kalifáte so sídlom v Bagdade) od polovice 8. storočia, neskôr v Egypte a na Sicílii (od 10. storočia) a v muslimskom Španielsku (od 10. storočia).

Dôležitým mostom pri výmene vedeckých a technických poznatkov bolo najmä muslimské Španielsko. V Tolede vzniklo veľké medzinárodné prekladateľské stredisko, kde sa prekladalo z arabčiny do vtedy všade používanej latinčiny. Poznatky a skúsenosti sa preberali najmä z medicíny (lekárske diela Avicennu, najmä jeho slávny Kánon medicíny a jeho Kniha uzdravenia; diela Rhazesa a az-Zahrávího) a z matematiky. Arabi oboznámili Európu s indickými číslami a desatinnou sústavou. Sprostredkovali tiež algebru (po arabsky hisábal-džabr), ktorú vymyslel pravdepodobne perzský učenec al-Chvárizmí po roku 830 n.l., a kvadratické rovnice. V stredovekej Európe sa veľmi cenila arabská astrológia a astronómia, arabská chémia a farmakológia, arabská optika, poznatky arabských zemepiscov a navigátorov. Arabsko-islamskej vede a jej významu pre európske myslenie sa venuje rozsiahla literatúra. Všetky jej prínosy nie sú doposiaľ vyhodnotené.

ml

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

05:34

V roku 2018 bolo v Spojenom kráľovstve za svoje názory na internete zatknutých 8-krát viac ľudí ako v Rusku

Bývalý podpredseda austrálskej vlády John Anderson je týmito údajmi šokovaný. Nemôže uveriť, že dievča bolo odsúdené za trestný čin na 500 hodín verejnoprospešných prác za zverejnenie textu piesne so slovom „neger“.

03:53

Obaja českí prezidentskí kandidáti sa v poslednej televíznej debate pred voľbami zhodli na tom, že sa už konfrontovali dostatočne a budú sa baviť pokojne. Andrej Babiš vyhlásil, že ak by sa stal prezidentom, navrhol by Petra Pavla za náčelníka generálneho štábu. Pavel v úvode pripomenul dezinformáciu o svojej smrti, ktorá sa šírila v reťazových e-mailoch a na jeho falošnej webovej stránke.

Na snímke kandidáti na českého prezidenta Petr Pavel (vľavo) a Andrej Babiš

01:39

Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Çavuşoğlu oznámil pozastavenie rozhovorov so Švédskom a Fínskom o členstve v NATO.

Včera 17:55

Joe Biden plánuje pricestovať do Európy v deň výročia začiatku vojny na Ukrajine.

Včera 17:54

našla spôsob, ako použiť časť zmrazených ruských aktív na obnovu Ukrajiny.

Včera 17:50

Washington je pripravený zmierniť sankcie voči Moskve v záujme serióznych rokovaní o Ukrajine a stiahnutí ruských vojsk.

Včera 17:48

USA nebudú schopné poslať tanky Abrams na Ukrajinu na jar.

Včera 15:40

Maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó tvrdí, že zakarpatskí Maďari „sú tvrdo mobilizovaní do ukrajinskej armády, mnohí z nich sú zabití“.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Viktor Orbán: „Sme vo vojne s Ruskom”

0 icon

Budapešť 27. januára 2023 (HSP/theamericanconservative/Foto:TASR)   Zápisky z otvoreného stretnutia s protivojnovým maďarským premiérom, ktorý varuje, že tento konflikt sa môže ľahko zhoršiť Stalo sa to znova, píše legenda konzervatívnej žurnalistiky Rod Dreher. Včera večer som sa už tretíkrát zúčastnil na stretnutí v malej skupine s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.…

Boje o Ugledar ukazujú zmenenú stratégiu ruského vojenského vedenia

0 icon

Moskva 27. januára 2023 (HSP/vz.ru/Foto:Twitter)   Ruská námorná pechota vstúpila do mesta Ugledar a zakotvila sa na jeho juhovýchodnom okraji. Jednotky ruských ozbrojených síl zároveň vedú úspešné ofenzívy na viacerých smeroch pozdĺž kontaktnej línie. Strategický plán pre zimnú kampaň v roku 2023 sa tak už dá pozorovať a odhadnúť. Píšu…

Bober: Nech vymizne nenávisť, ktorá podnietila hrôzy holokaustu

0 icon

Bratislava 27. januára 2023  (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS), košický arcibiskup, metropolita Bernard Bober, pozval všetkých ľudí, aby sa pridali k slovám Svätého Otca k piatkovému Medzinárodnému dňu holokaustu. Poukazuje na to, nech vymizne nenávisť, ktorá podnietila hrôzy holokaustu. TASR o tom informovali z Tlačovej kancelárie KBS…

Bilčík odpovedá Chmelárovi, na ospravedlnenie to nevyzerá. Do sporu sa zaplietla tretia osobnosť

0 icon

Bratislava 27. januára 2023 (HSP/Facebook/Foto: TASR-Jaroslav Novák)   Vo štvrtok sme vás informovali o tom, ako sa europoslanec Vladimír Bilčík (Spolu - občianska demokracia) nestotožňuje s výberom publicistu Eduarda Chmelára ako hosťa polemickej relácie Do kríža. Dokonca to označuje ako ďalšie fatálne zlyhanie televízie pri výbere hostí, pričom Chmelára považuje…

Je Bratislava sci-fi mesto? CNN tvrdí, že áno

0 icon

Bratislava 27. januára 2023 (HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Americká CNN priniesla o Bratislave reportáž. CNN si všíma hlavne architektúru mesta. Podľa nej Bratislava v sebe skĺbila rôzne druhy architektúry, kde sa strieda socialistický štýl s architektúrou z Habsburskej éry a výškovými modernými budovami, ktoré vyrástli v poslednej dobe. Američanov ohúrili hlavne…

USA vedia, kedy Rusi spustia ofenzívu na Kyjev a ako sa skončí

0 icon

Washington 27. januára 2023 (HSP/svpressa/Foto:TASR/AP-Libkos)   Ruské noviny Svobodnaja Pressa analyzujú vývoj situácie na frontoch s predĺžením na možné scénare pričom berú do úvahy americké kanály Zelenského dve armády: osobná - na obranu hlavného mesta, zvyšok - "kanónenfutr" pre Wagnerovcov Generálplukovník Ozbrojených síl Ukrajiny Sergej Popko, náčelník Kyjevskej mestskej vojenskej…

Prezidentku neprekvapilo správanie bývalej koalície: Slovensko potrebuje predčasné voľby

0 icon

Prezidentka: Aj dianie v NR SR potvrdzuje nevyhnutnosť predčasných volieb. [caption id="attachment_3021989" align="alignnone" width="1280"] Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová[/caption]

Predpoveď počasia pre Slovensko na piatok 27. januára

0 icon

Počasie u nás ovplyvňuje výbežok tlakovej výše. Prevažne oblačno, miestami hmla.

Svet už načisto blázni aj blúzni… Všetko je hore nohami. Sranda už pominula

0 icon

Bratislava 27. januára 2023 (HSP/Facebook/Top War/Foto:TASR/AP)   Bývalý poslanec Karol Farkašovský (Slovenská národná strana) prostredníctvom sociálnej siete zhodnotil aktuálnu situáciu či už na Slovensku alebo prebiehajúci vojenský konflikt. Tvrdí, že aj tí najslabší lídri si osvojili ofenzívnu emocionálnu rétoriku a z ich úst znejú svalnaté reči o dodávkach ťažkých zbraní…

Tampa s Černákom vyrovnala klubový rekord, z výhry sa tešil aj Fehérváry

0 icon

New York 27. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Hokejisti Tampy Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom zdolali v noci na piatok v NHL Boston 3:2 a presekli lídrovi súťaže jeho šesťzápasovú víťaznú šnúru. Z víťazstva sa tešil aj Martin Fehérváry, ktorého Washington vyhral nad Pittsburghom 3:2 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci nájazd…

NAJNOVŠIE

BLOG

René Pavlík

Termín volieb.

0icon

Od rána sa poslanci dohadujú o termíne predčasných volieb. Neprekročili svoj tieň. Niekto rečnil, takmer nikto nepočúval. Rozhodne to nevyzeralo ako pracovné stretnutie na ktorom 150 zákonodarcov hľadá najlepšie riešenie pre svojich voličov. Stručne povedané, koalícia v demisii sa snažila posunúť termín na september oproti tomu opozícia, tiež v demisii,…

Ľubomír Lipták

Sme národ politických analfabetov III.

0icon

V predchádzajúcom príspevku „Sme národ politických analfabetov II.“ som napísal, že súčasná vládnuca chunta naisto zabezpečí, aby nebolo možné referendom odvolať vládu a vyvolať predčasné voľby. Tak sa aj stalo. Iba sa potvrdilo, čo som dal do nad

Marek Brna

Krviprelievanie by sa už mohlo skončiť

0icon

Na ťahu sú Ukrajinci. Musia pochopiť, že byť zadobre s Rusmi je rozumné. Napokon, sú si veľmi blízki, podobní náturou. Aj Putin sa k Ukrajincom prihováral ako k bratskému národu.  Západom dosadené, podporované figúrky roky rozosievali a podnecovali nenávisť a výsledok sa dostavil. Slovania sa navzájom kántria. Už vyše stotisíc…

Erik Majercak

Varovanie o rizikách vkladov v bankách

0icon

Ak si aspoň trošku vážite svoju prácu a ňou zarobené peniaze bolo by fajn do nasledujúceho krízového obdobia urobiť pár opatrení. Viac vo videu tu Alebo https://www.youtube.com/watch?v=hjtsN_NzSAE Na našej ISOP YT stránke

Pavel Jacz

Kto zmaril úspešné?, či neúspešné? referendum a kto by ho mal zaplatiť?

0icon

Aj jedna aj druhá strana hovoria o víťazstvách v referende, pričom vládna koalícia hovorí o vyhodených 10 miliónov Euro (Heger a ďalší), ale aj o najzbytočnejšom referende v histórii (Sulík), „super-premiér“ Heger pridal foto s manželkou a veril, že voliči využijú sobotu zmysluplnejšie, ako ísť na referendum!!! Režisér Bebjak ako prav&yacu

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Farmár zbiera ručne avokádo v sade v Santa Ana Zirosto, v mexickom štáte Michoacán

Autor: TASR/AP-Armando Solis

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Viktor Orbán: „Sme vo vojne s Ruskom”

0 icon

Budapešť 27. januára 2023 (HSP/theamericanconservative/Foto:TASR)   Zápisky z otvoreného stretnutia s protivojnovým maďarským premiérom, ktorý varuje, že tento konflikt sa môže ľahko zhoršiť Stalo sa to znova, píše legenda konzervatívnej žurnalistiky Rod Dreher. Včera večer som sa už tretíkrát zúčastnil na stretnutí v malej skupine s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.…

Boje o Ugledar ukazujú zmenenú stratégiu ruského vojenského vedenia

0 icon

Moskva 27. januára 2023 (HSP/vz.ru/Foto:Twitter)   Ruská námorná pechota vstúpila do mesta Ugledar a zakotvila sa na jeho juhovýchodnom okraji. Jednotky ruských ozbrojených síl zároveň vedú úspešné ofenzívy na viacerých smeroch pozdĺž kontaktnej línie. Strategický plán pre zimnú kampaň v roku 2023 sa tak už dá pozorovať a odhadnúť. Píšu…

Bober: Nech vymizne nenávisť, ktorá podnietila hrôzy holokaustu

0 icon

Bratislava 27. januára 2023  (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS), košický arcibiskup, metropolita Bernard Bober, pozval všetkých ľudí, aby sa pridali k slovám Svätého Otca k piatkovému Medzinárodnému dňu holokaustu. Poukazuje na to, nech vymizne nenávisť, ktorá podnietila hrôzy holokaustu. TASR o tom informovali z Tlačovej kancelárie KBS…

Bilčík odpovedá Chmelárovi, na ospravedlnenie to nevyzerá. Do sporu sa zaplietla tretia osobnosť

0 icon

Bratislava 27. januára 2023 (HSP/Facebook/Foto: TASR-Jaroslav Novák)   Vo štvrtok sme vás informovali o tom, ako sa europoslanec Vladimír Bilčík (Spolu - občianska demokracia) nestotožňuje s výberom publicistu Eduarda Chmelára ako hosťa polemickej relácie Do kríža. Dokonca to označuje ako ďalšie fatálne zlyhanie televízie pri výbere hostí, pričom Chmelára považuje…

Je Bratislava sci-fi mesto? CNN tvrdí, že áno

0 icon

Bratislava 27. januára 2023 (HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Americká CNN priniesla o Bratislave reportáž. CNN si všíma hlavne architektúru mesta. Podľa nej Bratislava v sebe skĺbila rôzne druhy architektúry, kde sa strieda socialistický štýl s architektúrou z Habsburskej éry a výškovými modernými budovami, ktoré vyrástli v poslednej dobe. Američanov ohúrili hlavne…

USA vedia, kedy Rusi spustia ofenzívu na Kyjev a ako sa skončí

0 icon

Washington 27. januára 2023 (HSP/svpressa/Foto:TASR/AP-Libkos)   Ruské noviny Svobodnaja Pressa analyzujú vývoj situácie na frontoch s predĺžením na možné scénare pričom berú do úvahy americké kanály Zelenského dve armády: osobná - na obranu hlavného mesta, zvyšok - "kanónenfutr" pre Wagnerovcov Generálplukovník Ozbrojených síl Ukrajiny Sergej Popko, náčelník Kyjevskej mestskej vojenskej…

Prezidentku neprekvapilo správanie bývalej koalície: Slovensko potrebuje predčasné voľby

0 icon

Prezidentka: Aj dianie v NR SR potvrdzuje nevyhnutnosť predčasných volieb. [caption id="attachment_3021989" align="alignnone" width="1280"] Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová[/caption]

Predpoveď počasia pre Slovensko na piatok 27. januára

0 icon

Počasie u nás ovplyvňuje výbežok tlakovej výše. Prevažne oblačno, miestami hmla.

Svet už načisto blázni aj blúzni… Všetko je hore nohami. Sranda už pominula

0 icon

Bratislava 27. januára 2023 (HSP/Facebook/Top War/Foto:TASR/AP)   Bývalý poslanec Karol Farkašovský (Slovenská národná strana) prostredníctvom sociálnej siete zhodnotil aktuálnu situáciu či už na Slovensku alebo prebiehajúci vojenský konflikt. Tvrdí, že aj tí najslabší lídri si osvojili ofenzívnu emocionálnu rétoriku a z ich úst znejú svalnaté reči o dodávkach ťažkých zbraní…

Tampa s Černákom vyrovnala klubový rekord, z výhry sa tešil aj Fehérváry

0 icon

New York 27. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Hokejisti Tampy Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom zdolali v noci na piatok v NHL Boston 3:2 a presekli lídrovi súťaže jeho šesťzápasovú víťaznú šnúru. Z víťazstva sa tešil aj Martin Fehérváry, ktorého Washington vyhral nad Pittsburghom 3:2 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci nájazd…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Termín volieb.

0icon

Od rána sa poslanci dohadujú o termíne predčasných volieb. Neprekročili svoj tieň. Niekto rečnil, takmer nikto nepočúval. Rozhodne to nevyzeralo ako pracovné stretnutie na ktorom 150 zákonodarcov hľadá najlepšie riešenie pre svojich voličov. Stručne povedané, koalícia v demisii sa snažila posunúť termín na september oproti tomu opozícia, tiež v demisii,…

Ľubomír Lipták

Sme národ politických analfabetov III.

0icon

V predchádzajúcom príspevku „Sme národ politických analfabetov II.“ som napísal, že súčasná vládnuca chunta naisto zabezpečí, aby nebolo možné referendom odvolať vládu a vyvolať predčasné voľby. Tak sa aj stalo. Iba sa potvrdilo, čo som dal do nad

Marek Brna

Krviprelievanie by sa už mohlo skončiť

0icon

Na ťahu sú Ukrajinci. Musia pochopiť, že byť zadobre s Rusmi je rozumné. Napokon, sú si veľmi blízki, podobní náturou. Aj Putin sa k Ukrajincom prihováral ako k bratskému národu.  Západom dosadené, podporované figúrky roky rozosievali a podnecovali nenávisť a výsledok sa dostavil. Slovania sa navzájom kántria. Už vyše stotisíc…

Erik Majercak

Varovanie o rizikách vkladov v bankách

0icon

Ak si aspoň trošku vážite svoju prácu a ňou zarobené peniaze bolo by fajn do nasledujúceho krízového obdobia urobiť pár opatrení. Viac vo videu tu Alebo https://www.youtube.com/watch?v=hjtsN_NzSAE Na našej ISOP YT stránke

Pavel Jacz

Kto zmaril úspešné?, či neúspešné? referendum a kto by ho mal zaplatiť?

0icon

Aj jedna aj druhá strana hovoria o víťazstvách v referende, pričom vládna koalícia hovorí o vyhodených 10 miliónov Euro (Heger a ďalší), ale aj o najzbytočnejšom referende v histórii (Sulík), „super-premiér“ Heger pridal foto s manželkou a veril, že voliči využijú sobotu zmysluplnejšie, ako ísť na referendum!!! Režisér Bebjak ako prav&yacu

Vášeň v Tebe

Prečo nestačí umyť ovocie a zeleninu čistou vodou? Ako ich zbaviť chémie?

0 icon

Ako sa správne umýva ovocie a zelenina? V mnohých prípadoch nestačí tečúca voda. Portál LoveNatura uvádza, že väčšina používaných pesticídov má olejovitú štruktúru. Konzistencia oleja je nevyhnutná na to, aby sa prípravok nezmýval na poli počas nepriaznivého počasia.

S kým by nešla na večeru Zdena Studenková?

0 icon

Do českej Ordinácie v ružovej záhrade 2 prichádza nová postava. Je ňou slovenská herecká hviezda Zdena Studenková. Naša herečka bude hrať mamu zdrvenú stratou syna, ktorá sa rozhodla vziať spravodlivosť do svojich rúk. Postavy Zita a Radka by sa preto mali mať na pozore. „Do Kamenice prichádzam ako Lívia. Je to žena…

Dobré manželstvo nie je samozrejmosť...

0 icon

Národný týždeň manželstva (NTM) propaguje manželstvo ako vzácnu hodnotu, ktorá obohacuje jednotlivcov aj celú spoločnosť. Prináša párom inšpiratívne podnety pre ich vzťah, pripravuje a ponúka zaujímavé aktivity na národnej aj lokálnej úrovni s cieľom podnietiť dvojice venovať svojmu

Brat Diany zverejnil portrét svojej matky. Spustil vlnu komentárov

0 icon

Charles Spencer zverejnil na Instagrame úžasný portrét svojej matky a matky princeznej Diany, informuje portál Hello. Značná podobnosť matky a dcéry je viditeľná na prvý pohľad. Portrét Frances Spencer so svojimi upra

Ukladáte poháre hore dnom? Môže to vytiahnuť peniaze z vášho vrecka

0 icon

Ako máte doma v skrinke poukladané sklenené poháre? Hore dnom alebo dnom nadol? Ukladanie hore dnom je praktické, keďže sa do pohárov nedostane prach. Je to však správne? TikTokový kanál

Armádny Magazín

Americké raketomety HIMARS už stratili svoj efekt. Vzdušné obranné sily zostrelili naraz rekordných 12 rakiet. Video

0 icon

Ukrajina, 27. januára 2023 (AM) – V súčasnosti hrajú veľmi dôležitú úlohu pri ostreľovaní Ozbrojenými silamil Ukrajiny americké raketomety HIMARS, tak na pozície ruských jednotiek v zóne špeciálnej vojenskej operácie a tylových objektoch, ako aj v obytných oblastiach a civilnej infraštruktúry na oslobodených územiach. R

List starého otca „Tigra“ jeho vnukovi „Leopardovi“ na Ukrajinu

0 icon

Nemecko, 27. januára 2023 (AM) –  Guten morgen, meine liebe vnúčik! Som nekonečne rád, že ste sa rozhodli pokračovať v Drang nah Osten. Po prvé, postarajte sa o svoje zdravie. A hlavne o prevodovku. Ona sa zlomí ako prvá. Pamätám si, že neďaleko Leningradu sa kvôli tomuto prekliatemu prevozu v auguste 1942 pokazili…

Kto je zodpovedný za útlak Maďarov na ukrajinskom Zakarpatsku?

0 icon

Maďarsko, 27. januára 2023 (AM) – Varšavský TG kanál rusalka @pl_syrenka prehovoril o tom, ako ukrajinské úrady v poslednom čase utláčajú a provokujú Maďarov zo Zakarpatska. Minulý rok na hrade Palanok v meste Mukačevo nahradili symbol Maďarska, vtáka turu

CNN: Ukrajina - laboratórium západných zbraní

0 icon

USA, 27. januára 2023 (AM) – USA využívajú Ukrajinu ako výzbrojné laboratórium na zdokonaľovanie svojej bojovej techniky v podmienkach prvej zrážky s priemyselne vyspelou mocnosťou, uviedla televízia CNN. Ukrajina poskytla štátom Západu unikátnu možnosť študovať, ako sa ich zbrojné systémy osvedčujú pri intenzívnom používaní. Takto analyzov

Ako ovplyvnia európske a americké dodávky tankov boje na Ukrajine

0 icon

Ukrajina, 27. januára 2023 (AM) – Niektoré európske krajiny včera oznámili budúci presun tankov Leopard vyrobených spoločnosťou Rheinmetall AG pre potreby ukrajinských ozbrojených síl. Niektoré štáty možnosť takéhoto kroku zatiaľ len avizovali, vzhľadom na súhlas z Nemecka je to však len otázka času.   [caption id="attachment_51038" align="alignn

TopDesať

Sny, ktoré sa snívali určite už aj tebe. Aký je ich význam?

0 icon

Ľudstvo sa pokúša objasniť tajomstvo snov už od nepamäti. Mnoho ľudí verí, že sny sa dajú interpretovať a dokážu predpovedať budúcnosť. Psychológovia zase veria, že sny nám ukazujú náš aktuálny stav a snažia sa nám niečo naznačiť. Existujú však sny, ktoré sa vo väčšom či menšom množstve vyskytujú takmer u…

TOP10: Najsilnejšie a najnebezpečnejšie zbrane sveta

0 icon

V dnešnom článku si ukážeme najsilnejšie a najnebezpečnejšie zbrane na svete, ktoré boli kedy vyrobené. Vývoj zbraní, ktoré spôsobujú hromadné ničenie, sa začal až v minulom storočí. Vojna bola vždy tak trocha významnou hnacou silou technologického pokroku. Vojna by nemala byť nikdy v žiadnom prípade podporovaná ani ospravedlňovaná, no tieto…

Čo sa stane, keď si hneď potom, ako si dáš jedlo, zdriemneš?

0 icon

Ľudia majú tendenciu byť hneď po jedle ospalí a nechcú nič iné ako si zdriemnuť. Ako sa však ukazuje, je to presne to, čomu by si sa mal vyhnúť. Spánok alebo len ležanie hneď po jedle môže mať skutočne nepríjemné následky. Možno dokonca poznáš niektoré príznaky, ale nikdy si si neuvedomil, že ich spôsobilo jedlo tesne…

Čo o tvojej povahe hovorí tvoja krvná skupina?

0 icon

Ukázalo sa, že teraz môžeš dokonca získať popis svojej osobnosti len podľa svojej krvnej skupiny. Ketsueki-Gata, ktorá sa objavila v Japonsku, je v podstate teóriou osobnosti krvnej skupiny. Ak uvažuješ o tom, aký druh zamestnania sa ti hodí, stačí sa pozrieť, čo ti radí tvoja krvná skupina. Krvná skupina 0

TOP10 podivných návykov Číňanov, ktoré zrejme Európan nikdy nepochopí

0 icon

V každej krajine sú špecifické kultúrne prvky. Ale čím viac sa naša mentalita líši, tým sa objavujú čudnejšie a nepochopiteľnejšie tradície, vkus či móda. Čína je iba jedným zo štátov kde je možné, že ich zvyky vás zarazia a ostanete v šoku. Pekingské bikiny Keď sa v Číne začína leto, Číňania nehanebne odhaľujú žalúdky. Neexistujú…

FOTO DŇA

Farmár zbiera ručne avokádo v sade v Santa Ana Zirosto, v mexickom štáte Michoacán

Autor: TASR/AP-Armando Solis

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali