Neporušiteľnosť spovedného tajomstva – plné znenie Nóty Apoštolskej penitenciárie

Bratislava 19. augusta 2019 (HSP/Vaticannews/Foto:SITA/AP-Andrew Medichini)

 

V plnom znení prinášame dokument, ktorým Apoštolská penitenciária vysvetľuje pre ľudí dnešnej hypermediálnej doby trvalý význam neporušiteľnosti spovedného tajomstva a pripomína dôležitosť rešpektovania evanjeliových zásad v oblasti používania informácií dôverného charakteru

Na snímke pápež František

Apoštolská penitenciária je najvyšší tribunál Svätej stolice pre oblasť tzv. „vnútorného fóra“. Jej nóta s podpismi najvyššieho penitenciára kardinála Maura Piacenzu a regensa Mons. Krzysztofa Nykiela, schválená Svätým Otcom Františkom, bola publikovaná 29. júna 2019 vo Vatikáne. Nasleduje jej plný text a spracovanie jej obsahu do audiopodoby.

 

Nóta Apoštolskej penitenciárie o význame vnútorného fóra a neporušiteľnosti spovedného tajomstva

„Svojím vtelením sa Boží Syn určitým spôsobom spojil s každým človekom“[1]; svojimi činmi a slovami osvetlil jeho vznešenú a neporušiteľnú dôstojnosť; v sebe samom, svojou smrťou a zmŕtvychvstaním obnovil padnuté ľudstvo, zvíťazil nad temnotami hriechu a smrti; tým, ktorí v neho veria, umožnil nadviazať vzťah so svojím Otcom; vyliatím Ducha Svätého posvätil Cirkev ako svoje pravé telo a dal spoločenstvu veriacich účasť na svojom prorockom, kráľovskom a kňazskom úrade, aby bolo vo svete predĺžením jeho vlastnej prítomnosti a poslania. Má ohlasovať ľuďom každej doby pravdu, sprevádzať ich do jasu svojho svetla a umožniť im, aby sa ich životov skutočne dotkol a premenil ich.

V tomto čase ľudských dejín poznačenom utrpením, zdá sa, rastúcemu vedecko-technickému pokroku nezodpovedá primeraný etický a sociálny rozvoj, ba ide skôr o skutočný kultúrny a morálny „regres“, keď sa v dôsledku zabudnutia na Boha – ak nie priam nepriateľstva voči nemu – stávame neschopnými spoznať a rešpektovať základné koordináty ľudského života v každom prostredí a na každej úrovni a s nimi aj samotný život Cirkvi.

„Ak technickému pokroku nezodpovedá pokrok v etickej formácii človeka,
v raste vnútorného človeka […], potom to nie je pokrok, ale hrozba pre človeka a svet.“[2] Aj v oblasti súkromnej a masmediálnej komunikácie neúmerne vzrastajú „technické možnosti“, no nie láska k pravde, úsilie o jej hľadanie, zmysel pre zodpovednosť voči Bohu a ľuďom; ukazuje sa znepokojivá disproporcia medzi dostupnými prostriedkami a etikou. Zdá sa, že abnormálny komunikačný rast sa obracia proti pravde a následne proti Bohu a proti človeku; proti Ježišovi Kristovi, Bohu, ktorý sa stal človekom, a Cirkvi, jej historickej a reálnej prítomnosti.

V posledných desaťročiach sa rozšírila istá „nenásytnosť“ po informáciách, takmer bez ohľadu na ich reálnu dôveryhodnosť a príhodnosť, a to až tak, že sa zdá, akoby „svet komunikácií“ chcel „nahradiť“ skutočnosť tým, že jednak ovplyvňuje jej vnímanie, jednak manipuluje jej chápanie. Od tejto tendencie, ktorá môže nadobúdať znepokojivé, chorobné črty, nie je, žiaľ, uchránené ani cirkevné spoločenstvo, ktoré žije vo svete a často prijíma jeho kritériá. Aj veriaci často míňajú vzácnu energiu na vyhľadávanie „správ“ – alebo skutočných „škandálov“ – ktoré sú prispôsobené vnímavosti istej časti verejnosti, a to s cieľmi a zámermi, ktoré nekorešpondujú s božsko-ľudskou (teandrica) povahou Cirkvi. To všetko vážne poškodzuje hlásanie evanjelia každému stvoreniu a požiadavky misie. Treba pokorne priznať, že niekedy nie sú od tejto tendencie oslobodení ani členovia kléru, ba ani najvyšší hierarchovia.

Z pozície najvyššieho súdneho tribunálu pripomíname skutočnosť, že verejnej mienke sa príliš často predkladajú informácie rôzneho druhu, týkajúce sa aj tej najdôvernejšej a najtajnejšej sféry, čo sa nevyhnutne dotýka aj života Cirkvi, pričom vyvolávajú – alebo aspoň podporujú – unáhlené úsudky, protiprávne a nenapraviteľne poškodzujú dobrú povesť druhých, ako aj právo každého človeka chrániť si svoje súkromie (porov. kán. 220 CIC). V tejto situácii nám znejú zvlášť aktuálne slová svätého Pavla Galaťanom: „Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske! […] Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom neponičili“ (Gal 5, 13 – 15).

Zdá sa, že sa v tomto kontexte presadzuje istá znepokojivá „negatívna zaujatosť“ voči Katolíckej cirkvi, ktorej existencia je kultúrne prezentovaná a spoločensky chápaná na jednej strane vo svetle napätí, ktoré možno pozorovať v rámci samotnej hierarchie, a na druhej strane vychádzajúc z nedávnych ohavných škandálov zneužívania, spáchaných niektorými členmi kléru. Tento predsudok, ktorý zabúda na pravú povahu Cirkvi, na jej autentické dejiny a reálny pozitívny vplyv, ktorý vždy mala a má na život ľudí, sa niekedy transformuje do neodôvodniteľného „očakávania“, že sama Cirkev v niektorých otázkach prispôsobí svoj právny poriadok civilnému poriadku štátov, v ktorých žije, ako jedinej možnej „záruke korektnosti a spravodlivosti“.

S ohľadom na toto všetko považuje Apoštolská penitenciária za vhodné zasiahnuť prostredníctvom tejto nóty, aby zdôraznila význam a podporila lepšie pochopenie tých konceptov, ktoré sú vlastné cirkevnej i spoločenskej komunikácii a ktoré sa dnes verejnej mienke a niekedy aj samotnému občianskemu právnemu poriadku javia ako cudzie. Ide o spovedné tajomstvo, dôvernosť vnútorného mimosviatostného fóra, služobné tajomstvo, kritériá a hranice akejkoľvek inej komunikácie.

 

1. Spovedné tajomstvo

Keď Svätý Otec nedávno hovoril o sviatosti zmierenia, chcel zdôrazniť, že  spovedné tajomstvo je bezpodmienečné a nedostupné: „Samotné zmierenie je dobrom, ktoré Cirkev vždy chránila celou svojou morálnou a právnou silou – spovedným tajomstvom. Aj keď moderná mentalita ho často nechápe, ono je nevyhnutné pre svätosť sviatosti a pre slobodu svedomia penitenta; preto si penitent musí byť v každom momente istý, že sviatostný rozhovor ostane tajomstvom spovede, medzi vlastným svedomím, ktoré sa otvára Božej milosti, a nevyhnutným kňazovým prostredníctvom. Spovedné tajomstvo je nevyhnutné a nijaká ľudská moc nemá nad ním právomoc ani sa jej nemôže dožadovať“.[3]

Neporušiteľná tajnosť spovede pochádza priamo zo zjaveného božského práva  a má korene v samotnej sviatosti, takže nepripúšťa nijakú výnimku ani v cirkevnej,  a už vôbec nie v civilnej oblasti. Totiž v slávení sviatosti zmierenia je akoby zhrnutá samotná podstata kresťanstva a Cirkvi: Boží Syn sa stal človekom, aby nás spasil a rozhodol sa zapojiť do tohto diela spásy ako „nutný nástroj“ Cirkev a v nej tých, ktorých si vyvolil, povolal a ustanovil za svojich služobníkov.

Cirkev vždy učila – aby vyjadrila túto pravdu –, že kňazi pri slávení sviatostí konajú „in persona Christi capitis“, teda v osobe samého Krista Hlavy: „Kristus nám dovoľuje používať svoje ,jaʻ a dovoľuje nám spojiť sa s ním, spája nás so svojím ,jaʻ. […] Toto zjednotenie s jeho ,jaʻ sa uskutočňuje v slovách premenenia. Pretože nik z nás nemôže odpúšťať hriechy; aj v slovách ,a ja ťa rozhrešujemʻ – ide o Kristovo Božie ,jaʻ, ktoré jediné môže odpúšťať“.[4]

Každý kajúcnik, ktorý pokorne príde ku kňazovi, aby vyznal svoje hriechy, svedčí o tomto veľkom tajomstve vtelenia a nadprirodzenej podstaty Cirkvi a služobného kňazstva, prostredníctvom ktorého zmŕtvychvstalý Kristus ide v ústrety ľuďom, dotýka sa skrze sviatosti – teda reálne – ich života a udeľuje im spásu. Z tohto dôvodu predstavuje ochrana spovedného tajomstva zo strany spovedníka, ak by bolo potrebné usque ad sanguinis effusionem (až po obetu vlastného života), nielen akt náležitej „lojality“ voči penitentovi, ale oveľa viac: nevyhnutné a priamo vydávané svedectvo – „mučeníctvo“ – o jedinečnosti a spásnej univerzálnosti Krista a Cirkvi.[5]

Matéria spovedného tajomstva je aktuálne vysvetlená a regulovaná kánonmi 983 – 984 a 1388 § 1 CIC a kán. 1456 CCEO, ako aj kán. 1467 Katechizmu Katolíckej cirkvi, kde sa príznačne neuvádza, že Cirkev na základe svojej autority „stanovuje“, ale že „vyhlasuje“ – teda uznáva ako nespochybniteľný fakt, vyplývajúci práve zo svätosti sviatosti ustanovenej Kristom – „že každý kňaz, ktorý spovedá, je pod veľmi prísnymi trestami viazaný zachovať absolútne tajomstvo, čo sa týka hriechov, z ktorých sa mu jeho kajúcnici vyznali“.

Spovedník nesmie nikdy „slovami  ani nijakým iným spôsobom, ani z nijakého dôvodu, ani len čiastočne prezradiť kajúcnika“ (kán. 983, § 1 CIC), a tiež je spovedníkovi zakázané „použitie poznatku získaného zo spovede, ktorý priťaží kajúcnikovi, aj keď je vylúčené akékoľvek nebezpečenstvo odhalenia“ (kán. 984, § 1 CIC). Náuka Cirkvi ďalej prispela k bližšej špecifikácii obsahu spovedného tajomstva, ktorý zahŕňa „všetky hriechy penitenta, ako aj iné známe hriechy zo spovede penitenta, či už ťažké alebo ľahké, skryté alebo verejné, keďže boli vyjavené v poriadku rozhrešenia a teda spovedník sa o nich dozvedel z moci sviatostného poznania“.[6] Spovedné tajomstvo sa teda týka všetkého, čo kajúcnik priznal aj v prípade, keď spovedník nemohol udeliť rozhrešenie: hoci by aj bola spoveď neplatná alebo z nejakého dôvodu nebolo udelené rozhrešenie, predsa musí byť spovedné tajomstvo zachované.

Kňaz sa totiž dozvedá o hriechoch veriaceho „non ut homo, sed ut Deus – nie ako človek, ale ako Boh“[7] a teda on jednoducho „nevie“, čo mu bolo povedané v spovednici, pretože nepočúval ako človek, ale práveže v Božom mene. Spovedník by teda mohol bez akejkoľvek ujmy vo svojom svedomí aj „prisahať“, že „nevie“, čo vie iba ako Boží služobník. Pre svoju špecifickú povahu zaväzuje spovedné tajomstvo spovedníka aj „vnútorne“, a to tak, že má zakázané dobrovoľne si pripomínať spoveď a má potláčať akékoľvek nedobrovoľné spomienky na ňu. K zachovávaniu tajomstva pochádzajúceho zo spovede je viazaný aj ten, kto sa akýmkoľvek spôsobom dozvedel hriechy zo spovede: „Zachovávať tajnosť je povinný aj tlmočník, ak sa zúčastní, ako aj všetci ostatní, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom dozvedeli o hriechoch zo spovede“ (kán. 983, § 2 CIC).

Absolútny zákaz vyplývajúci zo spovedného tajomstva je taký, že bráni kňazovi hovoriť o obsahu spovede mimo sviatosť zmierenia aj so samotným penitentom, „okrem jeho  výslovného súhlasu. Je však lepšie, nežiadať si tento súhlas“.[8] Spovedné tajomstvo sa vymyká aj spod právomoci penitenta, ktorý po vyslúžení sviatosti už nemá moc zbaviť spovedníka povinnosti zachovať tajomstvo, pretože táto povinnosť pochádza priamo od Boha.

Ochrana spovedného tajomstva a svätosť spovede nikdy nemôžu predstavovať nejakú formu spoluúčasti na zle, naopak, predstavujú jediný pravý liek proti zlu, ktoré ohrozuje človeka a celý svet; sú reálnou možnosťou ako sa zveriť Božej láske, nechať sa obrátiť a premeniť touto láskou, naučiť sa konkrétne podľa nej konať vo svojom živote. V prípade hriechov, ktoré napĺňajú skutkovú podstatu trestného činu, nikdy nie je dovolené uložiť penitentovi ako podmienku rozhrešenia povinnosť udať sa civilnej spravodlivosti, a to na základe prirodzeného princípu „nemo tenetur se detegere“ (od nikoho nemožno žiadať sebaudanie), uznávaného každým právnym poriadkom. Zároveň však patrí k samotnej „štruktúre“ sviatosti zmierenia, ako podmienka jej platnosti, úprimné pokánie, spolu s pevným predsavzatím polepšiť sa a neopakovať spáchaný hriech. Kedykoľvek ide o penitenta, ktorý bol obeťou iných, má sa spovedník postarať o to, aby ho informoval ohľadom jeho práv, ako aj konkrétnych právnych nástrojov, ktoré môže využiť, aby ohlásil túto skutočnosť na civilnom alebo cirkevnom fóre a dožadoval sa spravodlivosti.

Každá politická aktivita alebo legislatívna iniciatíva zameraná na „prelomenie“ neporušiteľnosti spovedného tajomstva by predstavovala neakceptovateľný útok na libertas Ecclesiae (slobodu Cirkvi), ktorej oprávnenosť nepochádza od jednotlivých štátov, ale od Boha; zároveň by to predstavovalo porušenie náboženskej slobody, ktorá právne zakladá všetky ďalšie slobody, vrátane slobody svedomia jednotlivých veriacich, či už kajúcnikov alebo spovedníkov. Zneuctenie spovedného tajomstva by sa rovnalo zneucteniu úbožiaka, ktorý je v hriešnikovi.

 

2. Vnútorné mimosviatostné fórum a duchovné vedenie

Do právno-morálnej oblasti vnútorného fóra patrí aj tzv. „vnútorné mimosviatostné fórum“, ktoré je mimo sviatosti zmierenia, no vždy tajné. Aj v rámci neho vykonáva Cirkev svoje poslanie a spásonosnú moc: nie odpúšťaním hriechov, ale udeľovaním milostí, odstraňovaním právnych prekážok (ako sú napríklad cenzúry) a zaoberaním sa všetkým, čo sa týka posvätenia duší, teda oblasťou, ktorá je pre každého veriaceho vlastná, intímna a osobná.

Do interného mimosviatostného fóra patrí osobitne duchovné vedenie, pri ktorom jednotlivý veriaci zveruje svoju cestu obrátenia a posväcovania do rúk niektorého kňaza, zasvätenej osoby alebo laika/laičky.

Kňaz vykonáva túto službu z moci poslania reprezentovať Krista, ktoré mu bolo zverené skrze sviatosť posvätného stavu a ktoré má vykonávať v hierarchickom spoločenstve Cirkvi prostredníctvom tzv. tria munera: úlohy učiť, posväcovať a spravovať. Laici ju vykonávajú z moci krstného kňazstva a daru Ducha Svätého.

Pri duchovnom vedení veriaci slobodne otvára tajomstvo svojho svedomia duchovnému vodcovi/sprevádzateľovi, aby ho usmernil a podporil v počúvaní a plnení Božej vôle.

Aj táto špecifická oblasť si preto vyžaduje isté utajenie ad extra, ktoré je vlastné pre obsah duchovných rozhovorov a vyplýva z práva každého človeka na rešpektovanie jeho súkromia (porov. kán. 220 CIC). Hoci len „analogicky“ k tomu, čo sa deje v spovedi, duchovný vodca sa dozvedá o svedomí jednotlivého veriaceho čiastočne z titulu svojho „špeciálneho“ vzťahu s Kristom, ktorý pochádza zo svätosti jeho života a – ak je klerikom – z prijatého posvätného stavu

Ako svedectvo o osobitnej dôvernosti, ktorá sa priznáva duchovnému vedeniu, je potrebné brať do úvahy nielen právne sankcionovaný zákaz žiadať pri príležitosti pristúpenia k posvätným stavom, alebo, naopak, pri prepustení kandidátov na kňazstvo zo seminára (porov. kán. 240, § 2 CIC; kán. 339, § 2 CCEO) o názor spovedníka, ale aj duchovného vodcu. Inštrukcia Sanctorum Mater z roku 2007 týkajúca sa vykonávania diecéznych alebo eparchiálnych šetrení v kauzách svätosti, zároveň zakazuje umožniť svedectvo nielen spovedníkov – z dôvodu ochrany spovedného tajomstva – ale aj duchovných vodcov Božieho služobníka, a to aj ohľadom všetkého, čo sa dozvedeli vo fóre svedomia, mimo sviatostnej spovede.[9]

Toto nevyhnutné utajenie je o to „prirodzenejšie“ pre duchovného vodcu, pretože on sa učí poznať a „byť pohnutý“ tajomstvom slobody veriaceho, ktorý sa prostredníctvom neho obracia na Krista; duchovný vodca má chápať svoje poslanie a svoj vlastný život výlučne pred Bohom, v službe jeho slávy, pre dobro osoby, Cirkvi a pre spásu celého sveta.

 

3. Tajomstvá a ďalšie špecifické obmedzenia komunikácie

Odlišnú povahu ako sviatostné a mimosviatostné vnútorné fórum majú dôverné informácie zverené pod pečaťou tajomstva, ako aj tzv. „služobné tajomstvá“, ktoré vlastnia osobitné kategórie osôb tak v civilnej spoločnosti, ako aj v cirkevných organizáciách z titulu istého špeciálneho úradu, ktorý zastávajú ako jednotlivci alebo kolektívy.
Tieto tajomstvá sa na základe prirodzeného práva majú vždy zachovávať, „okrem výnimočných prípadov, v ktorých by zachovanie tajomstva spôsobilo tomu, kto ho zveril, alebo tomu, kto ho prijal, alebo tretej osobe, veľmi ťažké škody, ktorým by sa mohlo vyhnúť iba vyzradením pravdy“ – ako hovorí Katechizmus Katolíckej cirkvi v bode 2491.

Osobitný prípad tajomstva je „pápežské tajomstvo“, ktoré viaže na základe prísahy spojenej s vykonávaním istých úradov v službe Apoštolskej stolici. Ak prísaha ohľadom tajomstva viaže toho, kto ju zložil, vždy coram Deo, konečným dôvodom (ratio) prísahy spojenej s „pápežským tajomstvom“ je verejné dobro Cirkvi a salus animarum. Predpokladá sa, že toto dobro a samotné požiadavky salus animarum, vrátane použitia informácií, ktoré nespadajú pod pečať tajomstva, môžu a musia byť správne interpretované samotnou Apoštolskou stolicou, v osobe rímskeho veľkňaza, ktorého Kristus Pán ustanovil a postavil ako viditeľný princíp a základ jednoty viery a spoločenstva celej Cirkvi.[10]

Pokiaľ ide o iné oblasti komunikácie či už verejné, alebo privátne, vo všetkých ich formách a prejavoch Cirkev vždy múdro označovala za základné kritérium „zlaté pravidlo“ vyslovené Pánom, ktoré uvádza Evanjelium podľa Lukáša: „Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!“ (Lk 6, 31). Teda tak v komunikácii pravdy, ako aj v jej zamlčaní – ak pýtajúci nemá právo ju poznať – treba vždy svoj život formovať podľa prikázania bratskej lásky, majúc pred očami dobro a bezpečnosť druhých, rešpektovať ich súkromný život a spoločné dobro.[11]

Ako osobitnú povinnosť povedať pravdu, ktorá je diktovaná bratskou láskou, treba spomenúť „bratské napomenutie“ v jeho rôznych stupňoch, o ktorom učí Pán. Z jeho učenia máme vychádzať pri rozhodovaní, kde je nutné a kde ho konkrétne okolnosti dovoľujú a vyžadujú: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi“ (Mt 18,15 – 17).

V čase masívnej komunikácie, keď každá informácia hneď „zhorí“ a s ňou, žiaľ, aj časť života osôb, je nevyhnutné si znovu uvedomiť silu slova, jeho konštruktívnu moc, ale aj jeho deštruktívny potenciál; musíme bdieť, aby spovedné tajomstvo nebolo nikdy a nikým porušené a aby sa úzkostlivo chránila nevyhnutná dôvernosť súvisiaca s vykonávaním služobného kňazstva, majúc ako jediný horizont pravdu a integrálne dobro osôb.

Od Ducha Svätého vyprosujeme pre celú Cirkev vrúcnu lásku k pravde v každom prostredí a vo všetkých okolnostiach života; schopnosť uchovávať ju celistvú v ohlasovaní evanjelia každému stvoreniu, ochotu k mučeníctvu na obranu neporušiteľného spovedného tajomstva, ako aj zdržanlivosť a nevyhnutnú múdrosť vyhnúť sa akémukoľvek inštrumentálnemu a nesprávnemu používaniu informácií, ktoré spadajú do súkromného, spoločenského a cirkevného života a ktoré by mohli uraziť dôstojnosť osoby a samotnej pravdy, ktorou je vždy Kristus, Pán a Hlava Cirkvi.

V starostlivom strážení spovedného tajomstva a nevyhnutnej diskrétnosti spojenej s vnútorným mimosviatostným fórom a inými služobnými povinnosťami žiari mimoriadna syntéza petrovského a mariánskeho rozmeru Cirkvi.

S Petrom chráni Kristova nevesta až do konca dejín inštitucionálnu službu „moci kľúčov“; a tak ako Najsvätejšia Mária aj Cirkev uchováva „všetky slová vo svojom srdci“ (Lk 2, 51 b), vediac, že v nich sa odráža svetlo, ktoré osvecuje každého človeka a ktoré musí byť chránené, obhajované a strážené v posvätnom priestore medzi osobným svedomím a Bohom.

Najvyšší veľkňaz František  21. júna 2019 schválil túto nótu a nariadil jej zverejnenie.

Dané v Ríme v sídle Apoštolskej penitenciárie 29. júna roku Pána 2019, na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla.

Kardinál Mauro Piacenza, najvyšší penitenciár

Mons. Krzysztof Nykiel, regens

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Horolezec, ktorý na Mont Blancu našiel drahokamy, dostal polovicu nálezu

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP - Fernando Vergara)   Horolezec, ktorý našiel krabicu plnú smaragdov, rubínov a zafírov, dostal polovicu tohto nálezu. Ako uviedol spravodajský web BBC, poklad desaťročia ležal pod snehom na vrchu Mont Blanc na francúzsko-talianskej hranici Nemenovaný horolezec objavil vzácne drahokamy v roku 2013 a odovzdal krabicu…

Vo veku 98 rokov zomrel bývalý senátor a prezidentský kandidát Bob Dole

0 icon

Washington 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Carolyn Kaster)   Vo veku 98 rokov zomrel v nedeľu Bob Dole, bývalý senátor za americký štát Kansas a prezidentský kandidát za Republikánsku stranu v roku 1996. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica CNN "Senátor Robert Joseph Dole zomrel dnes skoro ráno…

Sopka na ostrove La Palma spôsobila škody za vyše 800 miliónov eur

0 icon

La Palma 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Emilio Morenatti)   Po jedenástich týždňoch erupcie sopky na Španielsku patriacom kanárskom ostrove La Palma odhadla regionálna vláda doterajšie škody na viac ako 842 miliónov eur, informovala v nedeľu štátna televízia RTVE Od "prebudenia" sopky Cumbre Vieja na juhu ostrova z 19. septembra…

Ruské ministerstvo zahraničia sa vyjadrilo k incidentu s lietadlom NATO nad Čiernym morom

0 icon

Moskva 5. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik / Sergey Mamontov)   USA a ich spojenci v NATO nemôžu beztrestne riskovať životy ľudí, uviedla hovorkyňa Ministerstva zahraničných vecí RF Maria Zacharovová k incidentu s lietadlom nad Čiernym morom „Jednanie amerického letectva vytvorilo hrozbu pre civilné letectvo. A keď sa teraz podarilo zabrániť katastrofe…

Pápež v Aténach celebroval svätú omšu; žiadal rešpekt pre malých a prostých

0 icon

Atény 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Alessandra Tarantino)   Pápež František v nedeľu počas svätej omše v Aténach žiadal rešpekt pre "malých a prostých". Informovala o tom agentúra AFP "Náš Pán má najradšej to, čo je malé a prosté. Vykúpenie sa nezačalo v Jeruzaleme, Aténach, či v Ríme, ale na…

„Vážne znepokojenie“ až zdesenie vyvolal Kolíkovej absurdný a totalitný návrh. A tiež negatívnu reakciu Žilinku, ale aj Remišovej

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v uplynulých dňoch predstavila hlavné body návrhu novely Trestného zákona, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predkladá jej rezort. Návrh novely prináša zmeny, ktoré sa týkajú drogovej trestnej činnosti, sexuálnej trestnej činnosti, ale aj šírenia tzv. dezinformácií Remišovej návrh pripomína…

Pápež na Lesbose označil zanedbávanie migrantov za “zlyhanie civilizácie”

0 icon

Mytilini 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Louisa Gouliamaki)   Pápež František v nedeľu navštívil tábor migrantov na gréckom ostrove Lesbos, na ktorý cestoval už v roku 2016. Zanedbávanie migrantov označil za "zlyhanie civilizácie". Informovala o tom tlačová agentúra AFP Pápež chcel návštevou upozorniť na ťažkosti utečencov a vyzval na ich začlenenie do…

Heger: “Cestou z pandémie je povinné očkovanie pre osoby 60+”

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Predseda vlády Eduard Heger dnes na sociálnej sieti zverejnil výzvu občanom, aby neprepadávali hnevu. "Kľúčom k zmene nie je búchanie do stola, ale preukazovanie úcty a rozhodnosť," uviedol Heger. Eduard Heger hovorí, že si uvedomil, že ak chceme na Slovensku zvládnuť pandémiu a ak…

Konzílium odborníkov navrhuje predĺžiť lockdown do 16. decembra. Liberáli zo SaS ho podporia, len ak prinesie výhody pre zaočkovaných

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Sebastian Gollnow, SITA-Ľudovít Vaniher)   Konzílium odborníkov navrhuje predĺžiť tzv. lockdown do 16. decembra. Odporúča zvýšiť intenzitu kontrol zákazu vychádzania a home officu. Odborníci navrhli aj nové opatrenie, ktorým je zavedenie režimu OTP vo vlakoch a na diaľkových autobusových linkách. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva…

Polícia obvinila 57-ročného muža z okresu Žilina zo zločinu vraždy

0 icon

Žilina 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR - Banskobystrický kraj)   Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline obvinil 57-ročného muža z okresu Žilina z obzvlášť závažného zločinu vraždy Podľa hovorkyne KR PZ v Žiline Gabriely Kremeňovej mal obvinený muž vo štvrtok (2. 12.) v rodinnom dome v Lietavskej…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marek Brna

Referendum treba hlavne o vystúpení z EÚ

0icon

Už dávno presakujú kuloárne informácie, že pravdepodobne celý Brusel fičí na kokaíne. Po informáciách, že EÚ plánuje členským štátom nariadiť povinné očkovanie, sa v plnej nahote ukazuje, že to je ozaj diablov spolok. Tak v najzaočkovanejších krajinách už dlhšie zreteľne stúpajú počty infikovaných a úmrtí, čo jasne dokazuje, že

Jozef Slávik

Slovo k všetkým ľuďom dobrej vôle ...

0icon

Ľudstvo žije v súčasnosti vo veľmi hektickej dobe. Nie sú to len lokálne vojnové konfliky, násilné činy  radikálov, ale aj rôzne iné hrozby akou je preľudnateľnosť a obsencia dostatku potravín hlavne v krajinách tretieho sveta, nedostatok vody v niektorých tropických krajinách, radikálne zmeny klímy spôsobené ľudskou nenásitnosťou po pohodlnom živote,…

Marek Bičík

Zásterka pred vojnou, COVID – 19.

0icon

Už v predchádzajúcom blogu som predpokladal, že covid je vlastne tretia svetová vojna. Rád by som to možno poopravil. Covid sám nieje vojna, je to príprava na vojnu.   Zhromažďovanie vojsk na ruských hraniciach nemôže nevidieť len slepec alebo naivný človek. Nemôže to byť nič iné ako príprav

Marián Moravčík

Farebná revolúcia je pomaly minulosťou

0icon

Text kanadského politického analytika o tom, ako sa dá poraziť zvonku riadená a cez mimovládne organizácie režírovaná „farebná revolúcia“. Text, ktorý by počas „kuciakiády“ mohol pomôcť Robertovi Ficovi, ale verím, že e&sca

Boris Mesár

Admin Polície SR , prieskumník mužských ritných otvorov Púchovský ,klame až sa mu z huby práši ! 

0icon

A nie je to prvý krát !Toto nedávno uverejnil .     A toto je stanovisko M

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Advent z inej strany

Autor: Sophia Klissenbauerová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Horolezec, ktorý na Mont Blancu našiel drahokamy, dostal polovicu nálezu

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP - Fernando Vergara)   Horolezec, ktorý našiel krabicu plnú smaragdov, rubínov a zafírov, dostal polovicu tohto nálezu. Ako uviedol spravodajský web BBC, poklad desaťročia ležal pod snehom na vrchu Mont Blanc na francúzsko-talianskej hranici Nemenovaný horolezec objavil vzácne drahokamy v roku 2013 a odovzdal krabicu…

Vo veku 98 rokov zomrel bývalý senátor a prezidentský kandidát Bob Dole

0 icon

Washington 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Carolyn Kaster)   Vo veku 98 rokov zomrel v nedeľu Bob Dole, bývalý senátor za americký štát Kansas a prezidentský kandidát za Republikánsku stranu v roku 1996. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica CNN "Senátor Robert Joseph Dole zomrel dnes skoro ráno…

Sopka na ostrove La Palma spôsobila škody za vyše 800 miliónov eur

0 icon

La Palma 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Emilio Morenatti)   Po jedenástich týždňoch erupcie sopky na Španielsku patriacom kanárskom ostrove La Palma odhadla regionálna vláda doterajšie škody na viac ako 842 miliónov eur, informovala v nedeľu štátna televízia RTVE Od "prebudenia" sopky Cumbre Vieja na juhu ostrova z 19. septembra…

Ruské ministerstvo zahraničia sa vyjadrilo k incidentu s lietadlom NATO nad Čiernym morom

0 icon

Moskva 5. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik / Sergey Mamontov)   USA a ich spojenci v NATO nemôžu beztrestne riskovať životy ľudí, uviedla hovorkyňa Ministerstva zahraničných vecí RF Maria Zacharovová k incidentu s lietadlom nad Čiernym morom „Jednanie amerického letectva vytvorilo hrozbu pre civilné letectvo. A keď sa teraz podarilo zabrániť katastrofe…

Pápež v Aténach celebroval svätú omšu; žiadal rešpekt pre malých a prostých

0 icon

Atény 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Alessandra Tarantino)   Pápež František v nedeľu počas svätej omše v Aténach žiadal rešpekt pre "malých a prostých". Informovala o tom agentúra AFP "Náš Pán má najradšej to, čo je malé a prosté. Vykúpenie sa nezačalo v Jeruzaleme, Aténach, či v Ríme, ale na…

„Vážne znepokojenie“ až zdesenie vyvolal Kolíkovej absurdný a totalitný návrh. A tiež negatívnu reakciu Žilinku, ale aj Remišovej

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v uplynulých dňoch predstavila hlavné body návrhu novely Trestného zákona, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predkladá jej rezort. Návrh novely prináša zmeny, ktoré sa týkajú drogovej trestnej činnosti, sexuálnej trestnej činnosti, ale aj šírenia tzv. dezinformácií Remišovej návrh pripomína…

Pápež na Lesbose označil zanedbávanie migrantov za “zlyhanie civilizácie”

0 icon

Mytilini 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Louisa Gouliamaki)   Pápež František v nedeľu navštívil tábor migrantov na gréckom ostrove Lesbos, na ktorý cestoval už v roku 2016. Zanedbávanie migrantov označil za "zlyhanie civilizácie". Informovala o tom tlačová agentúra AFP Pápež chcel návštevou upozorniť na ťažkosti utečencov a vyzval na ich začlenenie do…

Heger: “Cestou z pandémie je povinné očkovanie pre osoby 60+”

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Predseda vlády Eduard Heger dnes na sociálnej sieti zverejnil výzvu občanom, aby neprepadávali hnevu. "Kľúčom k zmene nie je búchanie do stola, ale preukazovanie úcty a rozhodnosť," uviedol Heger. Eduard Heger hovorí, že si uvedomil, že ak chceme na Slovensku zvládnuť pandémiu a ak…

Konzílium odborníkov navrhuje predĺžiť lockdown do 16. decembra. Liberáli zo SaS ho podporia, len ak prinesie výhody pre zaočkovaných

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Sebastian Gollnow, SITA-Ľudovít Vaniher)   Konzílium odborníkov navrhuje predĺžiť tzv. lockdown do 16. decembra. Odporúča zvýšiť intenzitu kontrol zákazu vychádzania a home officu. Odborníci navrhli aj nové opatrenie, ktorým je zavedenie režimu OTP vo vlakoch a na diaľkových autobusových linkách. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva…

Polícia obvinila 57-ročného muža z okresu Žilina zo zločinu vraždy

0 icon

Žilina 5. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR - Banskobystrický kraj)   Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline obvinil 57-ročného muža z okresu Žilina z obzvlášť závažného zločinu vraždy Podľa hovorkyne KR PZ v Žiline Gabriely Kremeňovej mal obvinený muž vo štvrtok (2. 12.) v rodinnom dome v Lietavskej…

Podkasty

„V tejto republike médiá vládnu, majú obrovské kompetencie a žiadnu zodpovednosť.“ Ktoré médiá má na mysli člen výboru NR SR pre kultúru Dušan Jarjabek?

icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:) Na žiadosť Európskej komisie vypracoval rezort Natálie Milanovej súbor zákonov týkajúcich sa mediálneho prostredia, všetkých druhov médií aj autorského zákona. Dva z balíka zákonov sú už v parlamente. Podľa šéfky ministerstva kultúry vyvolá tento balík zákonov v praxi doslova „kultúrnu revolúciu“. Zvuk: Milanová Bývalá ministerka kultúry Jana Laššáková, dnes pod krídlami Hlasu-SD, si...

Liečiť covid vakcínami alebo tradične? Stret záujmov medicíny a biznisu?

icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:) Šéf Pfizeru Albert Bourla otvorene priznal, že očkovanie proti Covidu sa treťou dávkou nekončí. Ľudia ho budú musieť podstúpiť každoročne „po mnoho nasledujúcich rokov.” Snaží sa nás tiež presvedčiť, že 35-miliardový zisk firmy s tým nemá nič spoločné, motiváciou je láska. Na výčitku svetových zdravotných charitatívnych organizácií, že farmaceutickým spoločnostiam...

Zákon o smrti slobody a demokracie najviac ublíži alternatívnym médiám

icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Pred niekoľkými dňami, 27. novembra, sme povedali, že ministerky Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá. Odozva bola veľmi veľká. Vybrali sme aspoň jeden z názorov „podčiarnikov“: „Sloboda, demokracia, ľudské práva, ľudská dôstojnosť a bezpečnosť vraj nemôžu byť rukojemníkmi nadnárodných korporácií. Asi v tom kláštore (poznámka: myslí sa na ubytovanie...

Výzva na generálny štrajk apeluje na všetkýh Rakúšanov, Nemcov, Čechov aj Slovákov

icon

Bratislava 1. decembra (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Už od leta sa najmä na sociálnych sieťach objavujú výzvy na generálny štrajk. A tak si povedzme, čo to ten generálny štrajk vlastne je. Je to štrajk zasahujúci všetky odvetvia alebo ich rozhodujúcu väčšinu. Jeho motívy sú politické, úsilie o odstúpenie vlády alebo o stiahnutie návrhu zákona, o ktorom sa...

Vydieranie v priamom prenose: veľká skúška charakteru našich seniorov

icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Ľudovít Vaniher) Keď Remišová povedala, že očkovanie za každú cenu treba stimulovať, nečakali sme, že jej minister financií Igor Matovič vyhovie takmer v priamom prenose. Napriek vetu kolegov zo SaS-ky štát ústami Matoviča chce poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré utrpeli škody počas pandémie, ale nie priamo. Peniaze sa k nim majú...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Referendum treba hlavne o vystúpení z EÚ

0icon

Už dávno presakujú kuloárne informácie, že pravdepodobne celý Brusel fičí na kokaíne. Po informáciách, že EÚ plánuje členským štátom nariadiť povinné očkovanie, sa v plnej nahote ukazuje, že to je ozaj diablov spolok. Tak v najzaočkovanejších krajinách už dlhšie zreteľne stúpajú počty infikovaných a úmrtí, čo jasne dokazuje, že

Jozef Slávik

Slovo k všetkým ľuďom dobrej vôle ...

0icon

Ľudstvo žije v súčasnosti vo veľmi hektickej dobe. Nie sú to len lokálne vojnové konfliky, násilné činy  radikálov, ale aj rôzne iné hrozby akou je preľudnateľnosť a obsencia dostatku potravín hlavne v krajinách tretieho sveta, nedostatok vody v niektorých tropických krajinách, radikálne zmeny klímy spôsobené ľudskou nenásitnosťou po pohodlnom živote,…

Marek Bičík

Zásterka pred vojnou, COVID – 19.

0icon

Už v predchádzajúcom blogu som predpokladal, že covid je vlastne tretia svetová vojna. Rád by som to možno poopravil. Covid sám nieje vojna, je to príprava na vojnu.   Zhromažďovanie vojsk na ruských hraniciach nemôže nevidieť len slepec alebo naivný človek. Nemôže to byť nič iné ako príprav

Marián Moravčík

Farebná revolúcia je pomaly minulosťou

0icon

Text kanadského politického analytika o tom, ako sa dá poraziť zvonku riadená a cez mimovládne organizácie režírovaná „farebná revolúcia“. Text, ktorý by počas „kuciakiády“ mohol pomôcť Robertovi Ficovi, ale verím, že e&sca

Boris Mesár

Admin Polície SR , prieskumník mužských ritných otvorov Púchovský ,klame až sa mu z huby práši ! 

0icon

A nie je to prvý krát !Toto nedávno uverejnil .     A toto je stanovisko M

TopDesať

Ruwenzori: Miesto, kde aj obyčajné rastliny majú gigantické rozmery. 2. časť

0 icon

Západné vetry vanú nad pariacimi sa dažďovými lesmi v povodí Konga a zbierajú vlahu. Pohorie Ruwenzori ich donúti stúpať vyššie a skondenzovať sa na dážď a kryštáliky ľadu. Výsledkom sú mraky, ktoré takmer ustavične zahaľujú vrcholky Ruwenzori. Ako správne tušíte, práve tento proces má za následok, že rastliny rastú do…

TOP15 dôvodov, prečo sa jednoducho nedá nemilovať Slovensko

0 icon

Veríš v lásku na prvý pohľad? Ak áno, tak potom by si mal čítať ďalej. Možno sa to bude zdať neuveriteľne, no tieto fotografie boli nafotené na Slovensku, v samotnom srdci Európy. Naša krajina má skutočne čo ponúknuť, príroda odhaľuje krásu všade, kam sa pozrieme. Či už si spravíš výlet medzi majestátne…

Pluckley je najstrašidelnejšia dedina v Anglicku, v ktorej sa oficiálne nachádzajú duchovia

0 icon

Malá a krásna dedinka s počtom obyvateľov približne 1000, ktorá sa nachádza v blízkosti Ashford v Kente. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že je to typická anglická dedinka podobná všetkým iným, nedaj sa oklamať. Pluckley je najstrašidelnejšia dedina v celom Anglicku. Samotná obec je naozaj krásna a obklopená je…

Reálna podobizeň historických osobností: Tak vyzerali Bach či Nefertiti!

0 icon

V dobe, keď ešte neexistovali fotoaparáty, sa ľudia nechávali zvečniť maliarom na plátno. Nie každý maliar bol však natoľko talentovaný, aby dokázal človeka zobraziť do detailov presne. Alebo sa len ponáhľal alebo mal radšej abstraktné diela. Možno dostal príkazom obraz trocha vylepšiť. Doteraz sme podobizeň slávnych historických osobností mohli vidieť…

Čo ste nevedeli o jedle? Tepelná úprava jedál na 6 spôsobov

0 icon

Teplo vyvoláva v jedlách chemické a fyzikálne zmeny, vďaka ktorým sa stávajú mäkšími a stráviteľnejšími a zároveň sa z nich ľahšie uvoľňujú živiny. Pri tepelnej úprave potravín sa však niektoré živiny rozkladajú. Viete prečo a akým spôsobom sa jedlá tepelne upravujú? Pozrite sa na na prvý pohľad samozrejmé veci trošku…

Armádny Magazín

Americká rozviedka zistila termíny ruského „vpádu“ na Ukrajinu

0 icon

Rusko, 5.december 2021 (AM, Sputnik) – Americké výzvedné služby tvrdia, že Rusko plánuje vpád na územie Ukrajiny začiatkom roku 2022. Oznámila to agentúr

Recenzia na ruský bojový film Turista (2021)

0 icon

Rusko, 5.december 2021 (AM) – Tento rok som si v júli na dovolenke pozrel ruský bojový film Turista (2021). Film vo mne zanechal veľmi dobrý dojem a odporúčam ho všetkým, ktorí majú radi ruské bojové filmy.   Film natočila spoločnosť Paritet film, režisérom je Andrej Ščerbinin, scenár napísal Vladimir Izmailov. Premié

Francúzsko dodalo Saudom zbrane s vedomím, že sa použijú v Jemene. Vojna si vyžiadala takmer 377 000 obetí

0 icon

Francúzsko, 5. december 2021 (AM) – Podľa webovej stránky Disclose Francúzsko, ktorému v tom čase predsedal Francois Hollande, dodalo

Rusko podniklo rozsiahly útok na americké vojenské satelity

0 icon

USA, 5. december 2021 (AM) – Velenie americkej armády oznámilo, že ruská armáda podnikla bezprecedentný útok na americké vojenské vesmírne satelity. Útoky boli vykonané pomocou systémov rádio-elektronického boja neznámeho typu, trvali veľmi dlho a takéto útoky majú vážny dopad na prevádzku amerických kozmických objektov. Vo vyhlásení amerického vojenského veleni

Die Welt: „Kým sa nemecké tanky prebíjali k Moskve, Stalin organizoval luxusnú hostinu“

0 icon

Nemecko, 5.december 2021 (AM) – „Na jeseň 1941 bola situácia na východnom fronte čoraz kritickejšia: sovietske vojská trpeli porážky, nemecké hitlerovské vojská sebavedome postupovali k Moskve. V meste vládol chaos, zlodeji vykrádali opustené byty a obchody, no Stalin organizoval v Kremli skutočnú hostinu s ikrami, grilovanými prasiatkami a riek

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Advent z inej strany

Autor: Sophia Klissenbauerová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali