Ideológia gender podkopáva už aj Cirkev

Viedeň 10. apríla 2018 (HSP/kath.net/Foto:TASR/AP-Visar Kryeziu)

 

Požiadavka Druhého vatikánskeho koncilu uvedená v dokumente Gaudium et Spes v bode 29 „prekonať každú diskrimináciu spoločenského či sexuálneho druhu“ sa v cirkevných spoločenstvách niekedy odôvodňuje citátom z Listu Galaťanom 3,28 a keďže tam ide o rovnosť, genderisti to zneužili a dávajú to teraz do súvisu s ideológiou gender a na jej propagáciu prostredníctvom letákov, ktoré rozdávajú ľuďom 

Srbsko Kosovo homosexuáli pochod dúhový pride

„Konečne v zmysle genderu a moderné! Veď aj v genderi ide o rovnosť a antidiskrimináciu – či nie?“ V Nemecku sa už šíria takéto úvahy a aktivity pomocou „náučných“ letákov. Konzervatívni veriaci preto vyzývajú, aby si ľudia čítali List Galaťanov celý a predišli tak manipulácii.

List Galaťanom ako biblické odôvodnenie genderizmu

V Liste Galaťanom 3,15-28 nejde o spoločenskú, či sexuálnu diskrimináciu, ale o oslobodenie pokrstených pohanov zo židovského zákona (obriezka, stravovacie predpisy atď.) Spor, ktorý sv. Pavol apoštol musel viesť so všetkou tvrdosťou s kresťanmi zo židovstva.

Úplne falošné interpretácie vznikajú vždy tým, že sa nejaký verš vytrhne zo súvislosti a potom sa svojvoľne vykladá. Aj popis pojmov gender, gender mainstreaming, sex sa v šírených letákoch na základe uvedených príkladov prejavuje ako naivné zľahčovanie, keď ideológia genderu vystupuje proti spoločenskej a sexuálnej diskriminácii, sledujú sa však úplne iné ciele.

Ideológia gender a neomarxizmus

Pre genderizmus, ako neskoré dieťa neomarxizmu (pozri Horkheimer, Adorno, Marcuse) je antidiskriminácia sexuálne odlišných ľudí a žien iba predsunutým argumentom s funkciou zatemňovania skutočnosti. Tak ako pri všetkých ľavicovo-extrémistických aktivitách ide o radikálne, spoločenské usmerňovanie – ide tu o politiku, nie o vedu! Na dosiahnutie toho sa musia tradičné štruktúry, ktoré upravujú spoločenský a politický život, vyradiť – rozbiť. To je aj cieľ a spôsob postupu ideológie gender. Po tom, čo to neklapalo so znárodnením výrobných prostriedkov (v starom komunizme), s neomarxizmom, ani so sexuálnymi komúnami, nastúpilo sa na skrytý tajný marš skrze inštitúcie s priateľsky znejúcimi heslami pre ľudí. Teraz sa cez ministerstvá a zdravotnícke organizácie dostala táto ideológia už aj do škôl, materských škôlok a do Cirkvi! Pápež František nazýva tento postup „zákernosťou“!

Zahmlievanie

Keďže marxizmus už dnes nie je schopný dosiahnuť väčšinu, maskuje sa ideológia gender ako veda a zdesene vrieska, keď ju dávajú do súvisu s marxizmom. Platí tu úsudok slovinského filozofa Slavoja Žižeka: „Jednou z ideálnych podmienok pre ideológiu je predpoklad, že nijaká ideológia neexistuje.“

Človeka to pokúša pripomenúť si malého škriatka, zloducha Martinka Klingáča, ako pomocníčka. Dnes sa tento pomocníček pre rodičov a učiteľov, ktorí deti nechcú sami poučiť, nazýva „Neo-marxi“. Tancuje okolo štósu textov sexuálnej výchovy a kričí: „Ach, ako dobre, že nikto nevie, že sa volám Neo-marxi a v škole a materskej škole si pochytám deti dôverčivých matiek.“ A to pod zámienkou boja proti pornografii, pedofílii a predčasnému tehotenstvu! Preto 9-ročné dievčatká učia naťahovať kondómy cez imitácie penisu. Veď nikdy nie je príliš skoro začať (vytvárať celoživotnú traumu)!

Vyznanie viery pseudonáboženstva

Láska je pre materialistický neomarxizmus lžou. Sex sa chápe čisto materialisticky iba ako uvoľnenie pudu na maximalizáciu rozkoše a tým sa stáva – bez nejakého zväzku – vzájomným sebauspokojovaním na druhom. Sexualita vo zväzku preto vraj len stabilizuje nadvládu a utláčanie! Pod týmto sa rúcajú nielen pevné partnerské vzťahy – najmä manželstvo – ale aj heterosexuálna rodina ako taká, ktorá ako otec a matka odovzdáva túto nerovnosť ďalej deťom. Na odstránenie v sexuálnej orientácii zakotvenej nerovnosti rozbíjajú sexualitu na organické zložky „sex“ a na sociálne zložky „gender“. Sociálne pohlavie spoločnosť vraj natíska ako nanútenie dvoch rolí ľuďom. Tieto štruktúry sa musia zničiť – dekonštruovať“!

TAKTIKA

Znehodnotenie tradičnej rodiny až po jej zrušenie

Sexualita orientovaná na plodenie a zväzky – základ rodiny – sa znehodnocuje. Pred definitívnym zrušením heterosexuálnej rodiny voľnými partnerstvami alebo dúhovými rodinami ako ďalekým cieľom treba urobiť ešte veľa krokov.

Jazyk citlivý voči rodovej rovnosti

Keďže aj jazykom – slovami – sa priraďuje pohlavie a tým sa upevňuje nerovnosť, máme sa podľa možnosti v každom výraze vyhýbať určeniu pohlavia a tým spôsobiť babylonské zmätenie jazyka a jeho spotvorenie.

„Manželstvo pre všetkých“, ľudské právo na sex

Preto je tu aj vehementná požiadavka „manželstva pre všetkých“.  O to sa usilujú ako o rovnoprávny zväzok zvlášť homosexuálov. Ešte lepšie ako homosexuálne vzťahy je však nenadväzovať nijaké vzťahy. Najskôr sa to dosiahne „voľným sexom“ (čo je ľudské právo ideológie gender!) s meniacimi sa partnermi a rovnocennosťou scestných sexuálnych praktík ako orálny a análny pohlavný styk.
Zrušenie pohlavnej identity

K dobre pociťovanému sexu treba aj dobre pociťované pohlavie: Keďže sociálne pohlavie určuje iba spoločnosť, možno sa z toho aj oslobodiť a zvoliť si inú identitu. Muži sa môžu cítiť dobre aj ako ženy a naopak. Popri tom existuje nespočetne veľa voliteľných pohlavných identít. Tu genderizmus prekonáva neo-marxizmus, ktorý ešte očakával spásu sveta skrze heterosexuálny orgazmus s mnohými partnermi.

Zvrátená sexuálna výchova

Deti majú mamu alebo ocka ako vzor a chcú raz byť nimi aj oni sami. To sa musí z nich vypudiť. Na to slúžia pre 6-12-ročných a pre materské škôlky schválené učebné texty „Celkom pekne intímne“: Matka sa prezentuje ako luhárka. Sexualita sa desakralizuje (banalizuje) používaním ordinárnych slov, zrovnoprávnenie orálneho, análneho, vaginálneho sexu a orgazmus sa opisuje pocitom ako pri vyprázdňovaní stolice. Nielen už Sigmund Freud aj dnešní renomovaní psychiatri a psychológovia upozorňujú na masívne psychické problémy spojené s ranou sexualizáciou detí. Okrem iných to uvádza aj „Nemecká medicínska dokumentácia“ ako hroziace nebezpečenstvo porúch v nadväzovaní vzťahov. Všetky nemecké a rakúske podklady ako „Inštitút pre sexuálnu pedagogiku v Dortmunde, či „Spolková centrála pre zdravotnú osvetu“ sledujú ideológiu genderového sexu! Oni trénujú aj rakúskych obchodníkov v sex-shopoch.

Antidiskriminácia

Antidiskriminácia a sociálna pomoc, ako to požaduje ideológia gender aj na plagátikoch, sú predsa už dôkladne naplnené príkazom lásky k blížnemu, čo je zásadnou úlohou kresťanov. „Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: ´Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!´“ (Gal 5, 14). Je to pre kresťanskú prax zásadné prikázanie od Knihy Levitikus 19,18, ktoré sa stále opakuje: Mt 19,19, Mt 22,39, Mk, 12,31 a 33. Kto je náš blížny, to nám Ježiš ukazuje v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi a rovnako aj slovami „Veru, hovorím vám: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25,40). Tým patrí každý druh potrebnej pomoci k samozrejmostiam nezávislým na pohlaví či veku. Aj pri prehreškoch sa ponúka bratská pomoc – „Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon (Gal 6,2).

Sexuálna výchova – áno – ale primeraná veku

Boh stvoril aj muža aj ženu na svoju podobu (Gen 1, 26) ako rovnoprávnych v ich doplňujúcej sa rozdielnosti. Prikázanie milovať rodičov a blížnych (Mt 19, 19) úplne prekonáva každý genderizmus. Ak katolíci ignorujú „Amoris Laetitia“ (najmä odseky 285 a 286), mali by sa – ako aj iní kresťania – aspoň orientovať Svätým písmom a nepotrebujú sa nechať zvádzať pekne znejúcimi frázami ideológie gender. A sexuálna výchova primeraná veku má viesť k láske a vzájomnému darovaniu sa. O to usiluje aj „Teológia tela“.

Rakúska biskupská konferencia uverejnila pod titulkom „Aufgeklärt“ pomôcku na takúto sexuálnu výchovu.

Ježišov úsudok o falošných prorokoch

Sexuálna výchova orientujúca sa egoistickým ziskom rozkoše je iste cestou, ktorá deti odvádza preč od Ježiša a platia tu Ježišove slová: „Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny“( Mt 18,6, aj Lk 17,2 a Mk 9,42). Platí toto len pre tých, ktorí aktívne bojujú proti tvrdošijnému ideálu rodiny „otec-matka-dieťa“ a preto našim deťom lákavo predkladajú rovnocennosť scestných sexuálnych praktík, striedajúcich sa partnerstiev, či pohlavných identít, alebo aj pre „toto všetko trpiacich nečinných“ zodpovedných? A slovo pápeža tu už neplatí? “ Vatikán plánuje dokumenty k tejto téme rozoslať na všetky diecézy. Je potrebné konať rýchlo, aby sa zabránilo ďalšiemu prenikaniu genderového „pseudonáboženstva“ do cirkevných zariadení!

Riešenie

Ministerstvo školstva musí bujné výrastky ideologickej „pedagogiky rôznosti“ nahradiť sexuálnou výchovou zameranou na budovanie trvalých vzťahov lásky, s ktorou môžu všetci súhlasiť. Predpokladmi toho sú nasledovné body na základe rôznych vývojových stupňov detí so zapojením psychiatrov:

• zvolať komisiu reprezentujúcu obyvateľstvo

• vypracovať aprobované učebné plány pre jednotlivé predmety s jasne definovanými učebnými cieľmi a obsahom, ktoré okrem organických informácií poskytnú aj upozornenie na nebezpečenstvá pornografie, pedofílie a scestných sexuálnych techník a najmä sa budú usilovať o budovanie trvalých vzťahov

• pripraviť príslušné učebné materiály

• pripustiť do školy cudzích iba ak dodržia vyššie uvedené body a budú jednotné smernice pre všetkých vyučujúcich

• zákaz iniciatívam nedospelej mládeže vysielať na výuku svojich „inštruktorov“ (nebezpečie zneužívania na vyučovaní)

autorom textu je Dr. Gerhard Lueghammer (Viedeň) promoval na katedre pre filozofiu politiky a kritiku ideológie

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Stovky žien žiadali, aby Turecko neodstupovalo od Istanbulského dohovoru

0 icon

Istanbul 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Mustafa Kamaci/Turkish Presidency)   Stovky žien v sobotu vyšli do ulíc Istanbulu a žiadali tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby zmenil svoje rozhodnutie odstúpiť od Dohovoru Rady Európy o predchádzaní a boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, informovala agentúra AFP. Turecko má od tohto…

Víťazom prezidentských volieb v Iráne je konzervatívec Raísí

0 icon

Teherán 19. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ebrahim Noroozi, Office of the Iranian Supreme Leader, Ebrahim Noroozi))   V prezidentských voľbách v Iráne zvíťazil konzervatívny kandidát Ebráhím Raísí. Doterajší šéf iránskej justície mal po sčítaní veľkej časti hlasov výrazný náskok pred svojimi súpermi, oznámilo v sobotu ministerstvo vnútra v Teheráne. Informovali o…

Stranu Jednotné Rusko do parlamentných volieb povedú ministri Šojgu a Lavrov

0 icon

Moskva 19. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service, Russian Foreign Ministry Press Service)   Stranu Jednotné Rusko do jesenných parlamentných volieb povedú minister obrany Sergej Šojgu a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Oznámil to v sobotu prezident Vladimir Putin Na zozname piatich hlavných kandidátov chýba predseda strany Dmitrij…

Britská vláda sa ospravedlnila obetiam znásilnenia, obvinený je poslanec Imran Ahmad Khan

0 icon

Londýn 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Stefan Rousseau)   Prokuratúra v Británii obvinila poslanca vládnucej Konzervatívnej strany zo sexuálneho útoku. Imran Ahmad Khan, ktorý v parlamente zastupuje volebný obvod Wakefield v severnom Anglicku, toto obvinenie odmieta Khan je obvinený z trestného činu sexuálneho útoku  súvisiaceho s incidentom v roku 2008 Khan je obvinený…

Prezidenti SR a Maďarska sa stretli pri zrekonštruovanom kaštieli v Borši

0 icon

Borša 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a maďarský prezident János Áder sa v sobotu stretli pri slávnostnom otvorení zrekonštruovaného Rákociho kaštieľa v obci Borša v okrese Trebišov. Na tomto projekte spolupracovali obe krajiny. Slovenská hlava štátu poďakovala Áderovi za osobný vklad a spoluprácu Maďarska…

Merkelová a Macron varovali pred šírením nových variantov koronavírusu

0 icon

Berlín 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok v Berlíne vyzvali krajiny Európskej únie, aby koordinovali svoju politiku opätovného otvárania hraníc a mali sa na pozore pred novými variantmi koronavírusu SARS-CoV-2 Macron podľa agentúry Reuters uviedol, že štáty EÚ musia…

Borrell vyzval libanonských politikov, aby sformovali vládu. Pohrozil sankciami

0 icon

Bejrút 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jean-François Badias)   Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v sobotu libanonských politikov kritizoval za zdržiavanie pri tvorbe novej vlády a upozornil, že Európska únia by mohla zaviesť sankcie voči osobám zodpovedným za toto zdržanie. Píše o tom agentúra AP Borrel po stretnutí s libanonským prezidentom Michelom…

Hlas-SD má informácie, že všetky nitky manipulovania vyšetrovaní vedú k Igorovi Matovičovi, tvrdí Erik Tomáš

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Facebook)   Členovia strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas – SD) majú informácie, že všetky nitky manipulovania policajných vyšetrovaní veľkých káuz, o ktorom hovorí tajná správa Slovenskej informačnej služby (SIS), vedú k Igorovi Matovičovi (OĽaNO). V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal…

Obvinený poslanec Ján Herák sa vzdá mandátu k 30. júnu, zvyšný čas chce využiť na komunikáciu s partnermi

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ján Herák, ktorý bol do Národnej rady (NR) SR zvolený ako poslanec za hnutie OĽANO, trvá na záväzku vzdať sa mandátu poslanca. Národná rada zatiaľ podľa slov odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR zatiaľ nemá vedomosť o tom, že by…

Špecializovaný trestný súd prepustil trojicu obvinených z akcie Motorest na slobodu

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto: TASR-Michal Svítok)   Trojicu obvinených z akcie Motorest prepustil Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku zo zadržania na slobodu. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. TASR o tom informovala Katarína Kudjáková, hovorkyňa ŠTS "Sudca pre prípravné konanie ŠTS nevyhovel návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry na vzatie…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Lazar

Slovenské dôchodky v ohrození?

0icon

Dôchodky na Slovensku v ohrození! Kotlebovci od roku 2016 neustále upozorňujú na potrebný vyrovnaný štátny rozpočet a zásadnú obozretnosť pri akomkoľvek zadlžovaní. 👉 Varujú pravidelne pred tým, čo všetko spôsobí veľké zadĺženie Slovenska. 👉 Ich nespočetné upozornenia, že sociálny systém musí byť založený aj na princípe zásluhovosti, aby mohol motivovať tých,…

Ivan Štubňa

„Arbeit macht frei“ alebo „Vakcína je sloboda“

0icon

„Arbeit macht frei“ – smutne známy nápis z koncentračných táborov nacistov, známy v preklade ako prácou k slobode, práca oslobodzuje alebo práca Vás urobí slobodným. Týkalo sa to koncentrákov a cynizmus nacistov sa prejavil v tom, že keď ste neboli schopní pracovať, skončili ste v plynovej komore ako odpad. Čiže ste boli „oslobodení“ - smrťou... Dnes…

Štefan Harabin

Výzva občanov Slovenskej republiky parlamentu na okamžite odvolanie náčelníka podvodných pyramídových hier, Jána Mazáka, z členstva v Súdnej rade.

0icon

Ťažký kriminálnik Mazák sa pre Sorošovské ultraliberálne, fašistické média vyslovil, že je nehorázne u sudcu Mgr. Dalibora Miľana, ak si v súvislosti s rozhodovacím procesom viažucim aj k protipandemickým opatreniam Mikasa a vlády dovolil vykladať Ústavu. Treba mu preto okamžite zastaviť výkonu funkcie sudcu. Mazák bez najmenších pochybnosti na politickú…

Boris Mesár

Chazarská mafia už takmer zničila Ukrajinu .

0icon

Pád až na samé dno ! Ucro-stad vydal štatistiku za rok 2020 , z ktorej stávajú vlasy dupkom ! Keď som to videl prvý krát , nemohol som veriť ,že sa odvážili toto zverejniť. Demografia, priemysel, medicína, poľnohospodárstvo ... Tu sú len tie najpôsobivejšie body: V porovnaní s rokom 2013.…

Ivan Holek

Testovaním zlomené posledné zbytky hrdosti

0icon

Na Slovensku existuje rádio, ktoré o sebe tvrdí, že ako jediné má guráž. Je to hlavne preto, lebo hrá iba rockovú muziku. O rockových interpretoch je známe, že sú značne nekonvenční, alebo až rebeli. A to isté platí aj o ich fanúšikoch. Nektorí z nich sú otvorení rebeli, či už…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Najdrsnejšie filmové matky, z ktorých ide strach a rešpekt

0 icon

Možno by si aj ty viac poslúchal ako malý, keby tvoja mama ovládala perfektnú hru s katanou alebo dokázala odstreliť muža na niekoľko kilometrov. Vyslúžila by si tak konečne tvoj rešpekt? Nuž, nie všetci majú v reálnom živote akčnú ženu, ale všetky matky si zaslúžia náš obdiv a uznanie nielen…

Paleontológovia zistili, že najnebezpečnejšie miesto v dejinách Zeme bola Sahara

0 icon

Podľa nového dokumentu bola dlho známym, no málo študovaným ložiskom kriedového kameňa. Reč je o púšti Sahara, ktorá je viac ako len pohrebisko pre dinosaurov. Oblasť Kem Kem (Sahara) vo východnom Maroku by tiež mohla byť hlavným kandidátom na najnebezpečnejšie miesto a čas, kde prehistorické tvory Zeme trávili svoje obľúbené…

Ako prichádzajú hurikány k svojim menám a opakujú sa?

0 icon

Hurikány sa vyskytujú každý rok a niekedy môžu byť aktívne 2 alebo 3 súčasne. Používanie mien týchto búrok značne uľahčuje všetkým ľuďom komunikovať o konkrétnych hurikánoch. Meteorológovia, výskumní pracovníci, núdzový štáb, kapitáni lodí aj občania musia jasne vedieť, čo sa k nim blíži. Z tohto dôvodu Svetová meteorologická organizácia vypracúva…

Záhada nacistických pokladov: Ukrývanie nacistického pokladu. 4. časť

0 icon

Po tom, čo esesáci zistili, že sú spojenecké vojská už priam za rohom, rozhodli sa lup zakopať pod stromy. Ďalší esesáci si postupne delili iné poklady, až sa do toho zamiešal neslávne známy podplukovník Otto Skorzeny. Korisť vzal na horský svah a zakopal. Z jeho pokladu sa nikdy nič nenašlo. Po vojne…

Francúzsky umelec premieňa ulice svojimi 3D grafikami

0 icon

Bez ohľadu na to, ako si zaneprázdnený alebo do akej miery sa ponáhľaš, nie je možné si nevšimnúť prácu pouličného umelca Grafodeca . Francúzsky umelec vytvára 3D pouličné obrazy, ktoré sú také skutočné, že sa budeš musieť zastaviť a lepšie sa pozrieť, aby si sa uistil, že ten dinosaurus ťa nesleduje. Jeho graffiti sú také…

Vo svete IT

Bol Mars lepšou planétou pre život ako naša Zem? Pozrite sa, čo tvrdí nová štúdia

0 icon

Ako vznikol život na Zemi? To je otázka, na ktorú zatiaľ vedci nedokážu presne odpovedať, no v nedávnej štúdii medzinárodný tím vedcov zistil, že život ktorý sa vyvíjal na Zemi mohol prísť z Marsu, píše portál Air & Space. Výsledky štúdie naznačujú, že šanca vzniku života na Marse je minimálne tak veľká,…

Mi Note 11 má byť predstavený už budúci mesiac: Čo o smartfóne vieme?

0 icon

Keď pred dvoma rokmi Xiaomi predstavilo smartfóny z radov Mi Note 10, celý svet ostal v nemom úžase. Za dostupné peniaze spoločnosť predstavila smartfóny, ktoré nemali konkurenciu a doteraz sa tešia naozaj vysokej popularite. Minulý rok však čínsky gigant nepredstavil nástupcu populárnych modelov a zdá sa, že tento rok tomu…

Mi 6 je jedným z najobľúbenejších Xiaomi v histórii: Prekvapí vás, koľko ľudí ho stále využíva!

0 icon

Písal sa rok 2017 a Xiaomi predstavilo svoj nový vlajkový smartón s názvom Mi 6. Spoločnosť vtedy však ešte ani len netušila, akú popularitu smartfón naberie v najbližších rokoch. Vlajkový model roku 2017 bol posledným smartfónom s fyzickými tlačidlami a rámikom pre selfie kameru, no i tak sa stále nájde…

Je možné študovať povrch exoplanét bez toho, aby sa naňho vedci pozreli?

0 icon

V novembri tohto roku sa do vesmíru dostane teleskop Jamesa Webba, ktorý bude pozorovať vesmír pomocou pokročilej infračervenej technológie, umožňujúcej vedcom vidieť veci, ktoré doteraz pozorovať nemohli, píše portál Universe Today. Do roku 2024 sa k vesmírnemu teleskopu Jamesa Webba pridá Nancy Grace Roman Space Telescope. Tento nástroj bude nástupcom Hubblovho vesmírneho…

Môžu internetové stránky vidieť vašu reálnu polohu?

0 icon

Môže webové stránky pristupovať k vašej reálnej polohe? Ide o otázku, ktorá bezpochyby zaujíma mnohých z nás. Poďme si ju preto zodpovedať. Téme sa venoval portál howtogeek.com. Čo hovorí vaša IP adresa webstránke? IP adresou označujeme sled čísiel, ktoré sú prideľované zariadeniam, ktoré sa pripájajú k internetu prostredníctvom protokolu IP. Používateľovi…

Armádny Magazín

Turecko chce v Azerbajdžane vojenskú základňu. Lavrov rázne odpovedal

0 icon

Turecko, 19. júna 2021 (AM) – Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan oznámil možnosť otvorenia vojenskej základne na území Azerbajdžanu, informuje NTV. Bolo by to možné v rámci rozvoja vzťahov medzi oboma krajinami, čo bolo potvrdené podpísaním príslušného dokumentu v Šuši. „Nešlo by to nad rámec ustanov

Izraelský vojenský expert Kedmi: Analýza stretnutia prezidentov v Ženeve a čo možno očakávať v budúcnosti

0 icon

Izrael, 18. júna 2021 (AM) – Samit sa skončil. Ženeva sa ochladzuje za silným prílivom významných politických osobností a odborníkov a rôznych veľvyslancov. Bolo to zaujímavé. Bolo to realistické a vôbec nie také, aké mnohí očakávali.   Liberáli a Ukrajinci bezpochyby zažívajú tragédiu, čo je celkom pochopiteľné. Pretože ako zaobch

USA ukázali útok ničiteľa raketových systémov ​​S-400 na nepriateľskom ostrove. video

0 icon

USA, 19. júna 2021 (AM) – Americká armáda ukázala video, ktoré ukazuje, ako sa bude používať raketa Precision Strike Missile (PrSM), ktorá sa považuje za potenciálneho ničiteľa ruských PVO systémov vrátane S-400. Podľa scenára sa zbrane použili na fiktívnom ostrove obsadenom nepriateľom.   Video ukazuje, ako na ostrov najskôr zosadnú tra

Irán náhle otočil svoje vojnové lode k pobrežiu Izraela. Hrozí ďalšia ofenzíva v Gaze?

0 icon

Irán, 19. júna 2021 (AM) – Skupina iránskych vojnových lodí nachádzajúcich sa v Atlantickom oceáne nečakane zmenila smer a smeruje do Stredozemného mora. Podľa sýrskych informačných zdrojov môžu iránske lode demonštrovať Izraelu svoju prítomnosť v blízkosti izraelských hraníc, pravdepodobne môžu vplávať aj do sýrskych prístavov.   Je pozoruhodné,

Alexander Rogers: FED privádza Američanov do nového poddanstva. Skončí to ako pražské defenestrácie?

0 icon

USA, 19. júna 2021 (AM) – Existuje čoraz viac informácií o tom, čo sa deje na trhu rezidenčných nehnuteľností v Spojených štátoch. A je príznačné, že sa to rovnako nepáči pravicovým konzervatívcom z radov Trumpových podporovateľov aj ľavému krídlu Demokratickej strany.   Najväčší svetový investičný fond „Black Rock“ (Black Rock), ktorý…

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali