Čo hovoril Dzurinda v parlamente pred bombardovaním Juhoslávie

Bratislava 15. novembra 2017 (HSP/Foto: TASR – Pavel Neubauer)

 

Zo zápisnice 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa konala 9. apríla 1999 sa od vtedajšieho premiéra Mikuláša Dzurindu okrem iného dozviete,

„že v Juhoslovanskej zväzovej republike sa deje genocída nevídaného rozsahu.  Jej autorom je neľudský Miloševičov režim, ktorý sa rozhodol etnicky vyčistiť svoj štát. Pravda je taká, že Miloševičovi ľudia vyháňajú z vlasti už státisíce svojich spoluobčanov. Ľudia utekajú z Kosova nie pred náletmi aliancie, ale pred besnením Miloševičových ľudí.“

„Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky prejavuje úctu veľvyslanectvu Spojených štátov amerických a má česť odpovedať na Vašu nótu číslo 113/1998 – žiadosť o udelenie permanentného stáleho diplomatického povolenia – a má česť informovať veľvyslanectvo Spojených štátov amerických, že súhlasí s permanentným diplomatickým povolením pre prelety a pristátia vojenských i civilných lietadiel Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky“

Na archívnej smímke Mikuláš Dzurinda

Predseda vlády SR M. Dzurinda:

Vážený pán predseda Národnej rady,

panie poslankyne, páni poslanci,

v prvom rade sa vám chcem poďakovať za vašu ústretovosť, za to, že ste preložili dokončenie rozpravy vzhľadom na naše cesty na dnešný deň, na dnešné dopoludnie.

Rád využívam túto príležitosť predstúpiť pred najvyšší zákonodarný orgán Slovenskej republiky s informáciou o reakciách slovenskej vlády na prebiehajúci konflikt v Juhoslovanskej zväzovej republike a o krokoch, ktoré boli v tejto súvislosti z našej strany podniknuté. Viem, že by som sa mohol vo svojom vystúpení obmedziť na strohé konštatovanie, že vláda postupovala v zmysle svojich kompetencií. Neporušila ústavu, ani iný zákon a opierajúc sa o široký mandát voličov z nedávnych parlamentných volieb uplatnila svoje právo a svoju povinnosť v takýchto situáciách konať. Nechcem sa však v nijakom prípade skrývať do ulity vlastných kompetencií, práve naopak, som presvedčený, že nastal čas, aby bolo o aktivitách vlády v tejto oblasti plne informované plénum Národnej rady Slovenskej republiky.

Úprimne povediac, ak majú niektorí z vás pocit, že ten čas mohol nastať už dávnejšie, ani sa nebudem usilovať vám veľmi a za každú cenu protirečiť. Dovolím si iba apelovať na vaše pochopenie toho, že v uplynulých dvoch týždňoch nabrali udalosti dynamický spád, všetci sme boli priebežne konfrontovaní s meniacou sa situáciou a novými výzvami a možno je aj na jednej strane dobré, že sa takto schádzame až dnes, po dvoch mimoriadnych zasadnutiach vlády z tohto týždňa, keď je zároveň už lepšie možné odprezentovať pred vami aktivity vlády v určitom, aspoň čiastkovom súhrne. Tento čas, ktorý sme získali, sme využili aj na to, že sme získali niektoré nové informácie, doplňujúce informácie. A ja by som vás rád napríklad oboznámil s touto informáciou.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky prevzalo 15. októbra, teda ešte za predchádzajúcej vlády, nótu Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov s nasledujúcou požiadavkou, ktorú najlepšie vystihne odpoveď Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 23. októbra 1998. Podčiarkujem, bolo to ešte za obdobia vlády dnešnej opozície. Dovoľte mi, aby som túto odpoveď Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky prečítal.

„Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky prejavuje úctu veľvyslanectvu Spojených štátov amerických a má česť opovedať na Vašu nótu číslo 113/1998 – žiadosť o udelenie permanentného stáleho diplomatického povolenia – a má česť informovať veľvyslanectvo Spojených štátov amerických, že súhlasí s permanentným diplomatickým povolením pre prelety a pristátia vojenských i civilných lietadiel Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky na rok 1999 za nasledujúcich podmienok:

  1. Letový plán bude informatívne predložený v súlade s AIP Slovenskej republiky na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.
  2. Let sa bude uskutočňovať výhradne po stanovených letových trasách a líniách.
  3. Slovenské orgány si vyhradzujú právo zrušiť svoj súhlas v prípade mimoriadnej udalosti, o ktorej bude druhá strana včas informovaná diplomatickou cestou.“

Na záver je zdvorilostná formulácia.

Na základe tohto politického súhlasu ministerstva zahraničných vecí, bol to všeobecný súhlas na všetky prelety lietadiel Spojených štátov, reagoval Generálny štáb Armády Slovenskej republiky, podpísaný generálporučík Štefan Gombík, toho istého dňa 23. októbra. Opakujem, bolo to v dobe vlády dnešnej opozície takto.

Ministerstvo. Vec: Udelenie permanentného diplomatického povolenia. „Na základe vašej žiadosti“, je tam číslo ministerstva zahraničných vecí, „súhlasím s udelením permanentného diplomatického povolenia k preletom špeciálov Spojených štátov amerických pre transporty VIP, to znamená významných osôb, humanitárne lety, prepravu oficiálnych delegácií a vojenských transportných lietadiel, cez územie Slovenskej republiky, a k pristátiu na území Slovenskej republiky na dobu od 1. januára 1999 do 31. decembra 1999.

Diplomatické povolenie je potrebné žiadať, ak z kontextu vyplýva individuálne následné:

– ak let alebo časť letu bude mimo stanovenej letovej trasy,

– ak ide o prepravu zbraní, munície, rádioaktívnych a výbušných látok,

– ak ide o let alebo pristátie vojenského bojového lietadla,

– ak ide o pristátie na vojenskom letisku.“

Všeobecný súhlas bol teda podmienený aj žiadosťami o individuálne súhlasy v takýchto prípadoch.

Dovoľte mi, aby som teraz jasne deklaroval, že vláda Slovenskej republiky nemala a nemá v úmysle postupovať v takejto závažnej oblasti jednostranne bez komunikácie s ostatnými ústavnými inštitúciami a verejnosťou, či dokonca zámerne zamlčujúc a skrývajúc niektoré skutočností, ako to v uplynulých dňoch niektoré kritické hlasy na našu adresu tvrdili. Dúfam, že sa mi v mojom vystúpení a následnej diskusii podarí akékoľvek pochybnosti o transparentnosti našej politiky v tomto smere celkom odbúrať.

Ešte chcem vyjadriť svoj súhlas so všetkými, ktorí zastávajú názor, že krízový vývin v oblasti bývalej Juhoslávie, konflikt v Kosove a následné vojenské operácie Severoatlantickej aliancie proti Juhoslovanskej zväzovej republike sú závažnými javmi odohrávajúcimi sa v tesnej blízkosti našich hraníc. Aj preto naše postoje k nim môžu na dlhé roky ovplyvniť ďalšie smerovania, budúce postavenie Slovenskej republiky v celoeurópskom kontexte, a preto by bolo veľmi nebezpečné pokúšať sa zamiesť takéto problematické otázky pod koberec a tváriť sa, že sa nič závažné nedeje.

Výmenu informácií a vecnú diskusiu k tejto téme vítam, pretože som presvedčený, že ak sa nám podarí odbúrať emócie, a to je, domnievam sa, v takýchto situáciách tak vo vláde, ako aj v parlamente našou profesionálnou povinnosťou, ak sa nám podarí hodnotiť situáciu cez prizmu dlhodobých strategicko-bezpečnostných záujmov našej vlasti a jej obyvateľov, máme reálnu nádej, že naše stanoviská sa zblížia a kroky uskutočnené vládou v uplynulých dňoch nebudú vnímané niektorými našimi oponentmi v takej rozpornej polohe.

Chcem sa zámerne vo svojom vystúpení vyhnúť akýmkoľvek zmienkam, ktoré by dnešnú politickú atmosféru v slovenskom parlamente ďalej polarizovali. Naopak, dúfam, že sa nám všetkým podarí v diskusii k tejto závažnej téme odložiť optiku našich prirodzene odlišných politických a straníckych záujmov s cieľom hľadať riešenia, ktoré nebudú v rozpore s principiálnymi záujmami Slovenskej republiky.

A teraz mi dovoľte, aby som uviedol niekoľko faktov, niekoľko skutočností.

  1. marca tohto roku ministerstvo zahraničných vecí dostalo nótu Spojených štátov amerických, ktorá žiadala o súhlas alebo o povolenie s preletmi tzv. tankovacích lietadiel nad územím Slovenskej republiky.
  2. marca – deň na to Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky dostalo nótu Severoatlantickej aliancie, ktorá žiadala o všeobecný súhlas, podobný, ako udelila predchádzajúca vláda, tak ako som ho pred chvíľočkou prečítal.
  3. marca prebehla diskusia vo vláde navzdory tomu, že kompetencie sú plne na strane Generálneho štábu a ministerstva zahraničných vecí. Podnetom na túto diskusiu boli teda uvedené dve nóty, ktorých konkrétne vymedzenie, o aké lietadlá by malo ísť, teda o tankovacie lietadlá, obsahovala iba jedna z týchto nót. Aj preto sa diskusia vnímala vo veľkej časti verejnosti, ale ako sa neskôr ukázalo, aj vo vláde, predovšetkým z pohľadu tankovacích lietadiel. Takto vzniklo aj určité nedorozumenie aj medzi samotnými členmi vlády o konkrétnom obsahu nášho súhlasu. Aj preto sa problémom vláda zaoberala ihneď po Veľkej noci v utorok 6. apríla 1999, kde okrem odstránenia nedorozumenia sme rozhodli o zjednodušení povoľovacieho systému na individuálne lety a prelety, ako aj o humanitárnej pomoci.

Rád by som vás veľmi zodpovedne informoval ešte o jednej skutočnosti. Do onoho zasadania v utorok 6. apríla 1999 nepreletelo ponad územím Slovenskej republiky ani jediné bojové lietadlo.

Ďalšia moja informácia sa bude dotýkať zasadania vlády dnes ráno, keď sme naše rozhodnutie o poskytnutí humanitárnej pomoci premenili na celkom konkrétne opatrenia a prijali sme uznesenie o vyčlenení 80 mil. Sk na humanitárnu pomoc v rozčlenení na 39 463 000 Sk, ktoré je potrebné vyčleniť na ubytovanie potenciálneho množstva 500 utečencov alebo vyhnancov. A ten zvyšok 40 537 000 korún bude rozdelený tak, ako sa dohodnú ministerstvá hospodárstva, pôdohospodárstva, dopravy na spoločnom rokovaní. Do 15. apríla tieto peniaze budú vyčlenené. Celou koordináciou je poverený minister zahraničných vecí v spolupráci s ministerstvom vnútra a minister hospodárstva v spolupráci s ministrom pôdohospodárstva a ministrom dopravy majú takpovediac rozmeniť na drobné – na lieky, najmä na potraviny a na ostatné potrebné veci, ale aj o zabezpečení dopravy tak, aby sa tieto veci dostali na miesto určenia včas. Táto suma 80 mil. korún je doplnená ešte objemom 4,2 mil. Sk, ktoré netreba zaplatiť, pretože ministerstvo vnútra našlo isté vnútorné rezervy – deky, prikrývky, stanový materiál a iné zariadenia -, ktoré je schopné vyčleniť bez toho, že by tento materiál bolo nevyhnutné pokrývať novými peniazmi, prostriedkami povedzme zo štátneho rozpočtu. Toľko zatiaľ fakty.

Panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi teraz krátke hodnotenie situácie z pohľadu súčasnosti aj po tom, čo som mal možnosť diskutovať vývoj v Kosove, vývoj v Juhoslovanskej zväzovej republike s predstaviteľmi viacerých krajín v nedávnych dňoch. Otázka znie, či Slovensko, myslím si, že fundamentálna otázka znie, či Slovensko chce patriť do rodiny kultúrnych, prosperujúcich a kultivovaných národov Európy alebo azda niekde inde. Ak Slovensko chce patriť do tejto rodiny a vláda Slovenskej republiky tvrdí, že jednoznačne áno, potom nemôžeme zatvárať oči pred pravdou a zbavovať nás samých zodpovednosti, ktorú poznanie tejto pravdy prináša.

Podľa môjho názoru pravda hovorí, že v Juhoslovanskej zväzovej republike sa deje genocída nevídaného rozsahu. Presvedčil som sa o tom napríklad v rozhovoroch s predsedom bulharskej vlády, ktorý navštívil Slovensko tento týždeň a ktorý ma informoval, že spočiatku bolo bulharské obyvateľstvo proti náletom aliancie, ale keď začali vyhnanci, lebo pán premiér Kostov ma upozornil, aby sme nehovorili o utečencov, ale o vyhnancoch z Kosova, z Juhoslávie, keď začali prúdiť do Bulharska, keď občania začali vnímať tú strašnú katastrofu, ako sa s týmito ľuďmi zaobchádza, začali vnímať pravdu a verejná mienka sa jednoznačne mení a obracia iným smerom. Podčiarkujem, že Bulharsko je susediacou krajinou s Juhoslovanskou zväzovou republikou. Podčiarkujem, že je to slovanský národ a národ, ktorého drvivá väčšina sa hlási ku kresťanstvu.

Mal som teraz veľmi dobrú možnosť hovoriť s predsedom talianskej vlády Massimom D´Alemom, okrem nášho oficiálneho stretnutia sme strávili spolu čas pri obede a bol veľmi široký priestor. Predseda talianskej vlády ma informoval, že strávil ostatnú nedeľu celý deň na hraniciach medzi Albánskom a Kosovom. Nebudem apelovať na vaše city, keď som pred chvíľočkou volal po tom, aby sme rozhodovali racionálne, ale poviem iba niekoľko slov. Predseda vlády bol zhrozený z toho, čo videl. Informoval ma o číslach, o ľuďoch, o počtoch ľudí, ktorí sú dnes už v Albánsku, v Čiernej Hore, Macedónii. Hovoril o nevídanom utrpení, ktoré títo ľudia zažívajú a ocenil doterajšie principiálne postoje vlády Slovenskej republiky.

Pravda naozaj teda hovorí, že v Juhoslovanskej zväzovej republike sa deje genocída nevídaného rozsahu, že jej autorom je neľudský Miloševičov režim, ktorý sa rozhodol etnicky vyčistiť svoj štát, svoju krajinu. Pravda je taká, že Miloševičovi ľudia vyháňajú z vlasti nie desiatky, stovky, ale už státisíce, státisíce svojich spoluobčanov. Ľudia utekajú nie z Kosova pred náletmi aliancie, ale pred besnením Miloševičových ľudí.

Politický súhlas na prelet lietadiel Severoatlantickej aliancie ponad územie bol vlastne potvrdením vzťahu k hodnotám, ktoré chce slovenská vláda, ale myslím aj občania Slovenskej republiky, podporovať. Sú to hodnoty ako právo na život, právo na spolunažívanie bez ohľadu na rasovú, náboženskú alebo etnickú príslušnosť. Je to právo žiť vo svojej vlasti slobodne na základe všeobecne prijatých ľudských a občianskych práv.

Politický súhlas s preletmi lietadiel NATO ponad územie Slovenskej republiky je potrebné vnímať predovšetkým z tohto uhla pohľadu ako výraz našich jasných principiálnych postojov rešpektujúcich tieto hodnoty, na ktorých stojí Severoatlantická aliancia, Európska únia, vyspelé civilizované európske obyvateľstvo.

Pokojne môžeme však tento súhlas vnímať aj ako potvrdenie schopnosti a vôle zintenzívniť spoluprácu s alianciou a jej členskými krajinami, ale aj ako schopnosť prispievať k bezpečnosti a stabilite v Európe s cieľom zabrániť rozsiahlej humanitárnej katastrofe. Dodržiavanie základných ľudských a občianskych práv a slobôd nie je iba vnútornou záležitosťou jedného štátu. Dotýka sa aj medzinárodného spoločenstva, ktoré sa nemôže nečinne prizerať, ako sa tieto práva hrubo porušujú. Takto to vnímali aj naši partneri, členovia Severoatlantickej aliancie.

Súhlas vlády Slovenskej republiky s povolením preletov lietadiel aliancie ponad územie Slovenskej republiky bol prijatý zo strany aliancie veľmi pozitívne. Deklarovali sme našu ochotu na spoluprácu a ochotu niesť spoločnú zodpovednosť za vývoj. Veríme, že aj tento posledný krok vlády pozitívne prispeje k vnímaniu Slovenskej republiky. Ak sa chceme niekedy stať členom aliancie, nemôžeme váhať, musíme prejavovať synergickú politickú vôľu rovnako zmýšľajúcich spojencov. Lebo aj o tom je aliancia a členstvo v nej.

Ak by som hovoril o tom, že máme jasne deklarovanú našu zahraničnú politickú orientáciu v programovom vyhlásení, myslím, že by som zbytočne zdržiaval a že toto je každému v tejto sále celkom jasné.

Vážené panie poslankyne,

vážení páni poslanci,

dovoľte mi, aby som vás na záver svojho vystúpenia vyzval a poprosil, aby ste svojím pôsobením neprispievali k bičovaniu vášní, k zvyšovaniu polarizácie spoločnosti, ktorá je už aj tak dosť polarizovaná, ale aby sme spoločne prispeli k solidarite s trpiacimi a k hľadaniu tých najlepších východísk. Vláda Slovenskej republiky nevidí východisko ani v etnickom vyčistení Juhoslovanskej zväzovej republiky, ani v spálenej zemi. Toto východisko vidíme v dialógu. Ak chceme, aby sa podarilo nadviazať dialóg v Juhoslovanskej zväzovej republike, pokúsme sa nadviazať dialóg najprv medzi sebou. Pretože existuje spoločná platforma, som hlboko presvedčený, že existuje takáto spoločná platforma na vzájomný dialóg a za takúto spoločnú platformu považujem záujem našej vlády. Záujem Slovenskej republiky. Aj koalícia, aj opozícia chce Slovensku len to najlepšie. Ak budeme vychádzať z tejto premisy, z tohto predpokladu, z tejto skutočnosti, potom dialóg je možný a som pevne presvedčený, že môže byť aj efektívny.

Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. (Potlesk.)

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Nové správy liečby Covid-19: V boji proti pandémii Británia zavádza dva lieky na artritídu. Ich vývoz z krajiny nateraz zakázala

0 icon

Londýn 20. januára 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Brian Inganga)   Neľútostný nárast koronavírusových infekcií je zdrvujúci v nemocniciach po celom svete a dobré správy ohľadne liečby Covid-19 prichádzajú len sporadicky O to viac je potešujúce, že sa vedci vo svete pokúšajú zastaviť pandémiu nielen lockdownom a očkovaním, ale aj už dostupnými liekmi. K…

Zaočkovanie tretiny Slovenska by podľa vedcov zabránilo 98 percentám úmrtí na COVID-19

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Zaočkovanie tretiny obyvateľov Slovenska vakcínou proti novému koronavírusu by zabránilo približne 98 percentám úmrtí na ochorenie COVID-19. Išlo by najmä o obyvateľov Slovenska nad 50 rokov, ktorí túto skupinu tvoria. V utorkovej online diskusii iniciatívy Veda pomáha to uviedli slovenskí vedci a odborníci…

Pompeo označil konanie Číny voči Ujgurom za genocídu

0 icon

Washington 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Manuel Balce Ceneta)   Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v utorok vyhlásil, že považuje kroky čínskej vlády namierené voči Ujgurom a príslušníkom ďalších prevažne moslimských menšín v oblasti Sin-ťiang na západe krajiny za genocídu a zločiny proti ľudskosti. Informovali o tom agentúry AP a AFP…

Kalousek zložil poslanecký mandát, vyslúžil si potlesk v stoji

0 icon

Praha 19. januára 2021 (TASR//HSP/Foto:TASR/AP-Peter MorrisonSR)   Predseda poslaneckého klubu českej strany TOP 09 Miroslav Kalousek sa v utorok vzdal poslaneckého mandátu. Už skôr avizoval, že v jesenných voľbách do snemovne nemieni znovu kandidovať. V politike bol 22 rokov. Kolegovia naprieč politickým spektrom mu venovali potlesk postojačky, informoval portál Novinky.cz…

Europoslanci chcú sankcie EÚ aj pre osoby zodpovedné za zadržanie Navaľného

0 icon

Brusel 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francois Lenoir)   Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli počas utorňajšej rozpravy k situácii okolo zadržania a uväznenia ruského opozičného politika Alexeja Navaľného dôrazne odsúdili kroky ruskej strany a vyzvali EÚ, aby rozšírila súčasný rámec sankcií proti ruským predstaviteľom aj voči osobám, ktoré sú zapojené do…

Európska komisia predstavila kroky pre jednotný boj proti pandémii

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-John Thys)   Európska komisia (EK) predstavila kroky potrebné na posilnenie jednotného boja proti pandémii koronavírusu. V dnes prijatom oznámení vyzýva členské štáty Európskej únie (EÚ), aby urýchlili vakcináciu v bloku Do do marca 2021 malo v každom členskom štáte dostať vakcínu prinajmenšom 80% ľudí nad…

Gazprom pripúšťa, že projekt Nord Stream 2 je ohrozený

0 icon

Moskva 19. januára 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/DPA-Stefan Sauer)   Ruská spoločnosť Gazprom pripúšťa, že dokončenie plynovodu Nord Stream 2 je ohrozené. Dôvodom sú nové americké sankcie, ktoré môžu spôsobiť, že projekt bude pozastavený alebo zrušený, oznámil v utorok Gazprom Plynovod Nord Stream 2 má prepravovať ruský zemný plyn cez Baltské more do…

Očkovanie by mohlo byť pre niektorých seniorov dostupné tento týždeň, avizuje minister Krajčí

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Registrovať sa na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa možno budú môcť už na konci tohto týždňa v niektorých okresoch aj seniori nad 85 rokov. V utorok to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v relácii TV Markíza Na telo Plus Krajčí…

Prezident Zeman dostane vakcínu v stredu, v nemocnici zostane aspoň dva dni

0 icon

Praha 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Alexey Vitvitsky)   Český prezident Miloš Zeman sa dá v stredu zaočkovať proti koronavírusu. Tohto prominentného hosťa privíta pražská Ústredná vojenská nemocnica. Informáciu oznámil denníku MF DNES samotný prezident v utorok počas rozsiahleho rozhovoru, ktorý vyjde v papierovom vydaní vo štvrtok Zeman v rámci utorkového interview…

Demokracia sa voči extrémizmu musí brániť aktívne, zdôrazňujú poslanci

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Demokracia sa musí voči extrémizmu brániť aktívne. Množiace sa extrémistické útoky, a to či už fyzické alebo verbálne, je dôležité potláčať už v zárodku. Uvádza sa to v stanovisku, pod ktoré je podpísaných 26 koaličných poslancov Národnej rady SR (NR SR). Reagujú tak…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Patrik Spišiak

Je v súčasnej dobe politika zadlžovania nerozumná?

0icon

Mnoho ľudí, ktorí používajú zdravý rozum a sú proti zadlžovaniu si nevšimli, že doba sa zmenila a Slovensko má v súčasnosti menu Euro. To znamená, že naše ekonomické pôsobenie už nie je iba Slovensko, ale zasahuje všade, kde sa Euro používa. Čo to, teda pre bežného človeka znamená? Napríklad to,…

Robo Bačinský

Toto platím zo svojich daní? Čaputovej ,,uhlíkové“ farizejstvo, a Mikulca s Naďom, ako prototyp papalášstva???

0icon

V dobe, keď sa priamo pred očami Čaputovej rúca chod štátu, keď západu otrocky oddaní politickí diletanti demontujú demokraciu a z vlastnej krajiny si urobili s.r.o – čku, keď dochádza k úmrtiu nevinného generála v Kolíkovej base a tá sa z toho rehoce, keď reprezentanti štátu ignorujú vlastné nariadenia, keď…

Rastislav Slovák

Sociálny netvor a cynický sociopat Sulík patrí na smetisko politických dejín, samozrejme aj s psychopatom Matovičom a úchylom Kollárom

0icon

Matovič a Kollár sú pravdepodobne ešte horší ako Sulík, ale to, že títo dvaja sú ešte horší od sociálneho netvora Sulíka, to ešte nie je dôvod na to, aby si sociálny netvor Sulík za to niečo zasluhoval! Je nezmysel, keď niekto chce Sulíka ľutovať kvôli konfliktom s Matovičom. Tie ich…

Štefan Harabin

S „vyšetrovateľmi“ ako Kotleba a Radačovský Kolíková zodpovednosti unikne. Kolíková sa správa ako posledná prériová hyena.

0icon

Už pri nominovaní Kotlebu do vyšetrovacej komisie vznikla pochybnosť, či bude mať schopnosti, ale hlavne záujem niečo vyšetriť. Kotleba je odsúdený Špecializovaným trestným súdom na vyše štvorročný nepodmienečný trest, ktorý môže zvrátiť už len Najvyšší súd. Vzhľadom na politické ovládnutie justície súčasnou vládou, nemožno vylúčiť, že rozhodnutie v jeho kauze…

Marek Brna

Médiá, neurážajte stále premiéra!

0icon

Blázon z Trnavy, mali by ho riešiť pracovníci v bielych plášťoch, ľudia sú zvedaví na jeho psychotest, kreslené politické karikatúry, kde si tlmočník do posunkovej reči klope na čelo. Čo to má znamenať? Takáto arogancia na adresu tretieho najvyššieho ústavného činiteľa! Veď sa trochu vcíťte do role radového občana, ktorý…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Fakty o Čile, ktoré zmenia tvoj pohľad na túto krajinu!

0 icon

Mnoho ľudí si spája Čile s korením rovnakého mena a vznešenými horami, ktoré zaberajú široké územia tejto krajiny. Ako každý iný človek, aj obyvatelia tejto krajiny majú kultúrne zvláštnosti, ktorým cudzinci len ťažko porozumejú. Niektoré z ich zvykov sú ale také neobvyklé, že by mohli šokovať nepripraveného turistu. 1. Miestni obyvatelia majú…

Historické fotografie, ktoré ťa uchvátia!

0 icon

Historické fotografie nám môžu povedať veľa o minulosti. Fotografi sú obrovskou pomocou pre historikov, dokázali zachytiť najdôležitejšie udalosti a najzaujímavejšie fakty. Historické fotografie vedia jedným obrazom vysvetliť atmosféru celej éry. Bohužiaľ, najúchvatnejšie zábery sa do školských učebníc nedostali. Preto sa mohlo ľahko stať, že si nasledujúce historické fotografie nikdy nevidel,…

Tajomná správa z vesmíru - 2.časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o neznámom signáli, ktorý zachytil v roku 1977 istý astronóm Jerry R. Ehman a ktorý trval 72 sekúnd. Ba čo viac, vyzeralo to, akoby niekto signál s kódom 6EQUJ5, vysielal zámerne. Systém Big Ear neumožňuje prehľadávať vesmír. Funguje tak, že sa zameria na jedno miesto na oblohe a využije rotáciu Zeme.…

Mount Everest, najvyššia hora sveta, je o dva metre vyššia

0 icon

Presná výška najvyššej hory sveta, Mount Everest, je predmetom diskusií už viac ako 170 rokov, ale po tom, čo geológovia nazývajú doposiaľ najdôkladnejším prieskumom Mount Everestu, bolo dohodnuté konečné meranie. Rast Mount Everest, ktorý vyrastá asi dve metre od svojich predchádzajúcich oficiálnych meraní, údajne odzrkadľuje hrdosť Nepálčanov, ktorí zdieľajú horu so…

Žena sa bála susedovho pitbulla, až kým jej nezachránil život

0 icon

Na svete môžu byť miliardy milovníkov psov, ale zároveň sa nájdu ľudia, ktorí majú z našich štvornohých miláčikov strach. Rovnako to bolo aj u starej panej, ktorá sa bála susedovho pitbulla. Vo väčšine prípadov je tento strach iracionálny a pretrvávajúci, ale keď sa niekto cíti nepríjemne v blízkosti psov, nedá…

Vo svete IT

Explózia väčšia než akákoľvek supernova: Čo presne sú hypernovy a ako vznikajú?

0 icon

V galaxii, ktorá sa od nás nachádza 25-miliónov svetelných rokov, objavili astronómovia zvláštny úkaz, ktorý poukazuje na explóziu hviezdy. Ide o takzvanú hypernovu, najsilnejší typ explózie vo vesmíre, od čias veľkého tresku, hovorí YouTube kanál Insane Curiosity. Hypernovy sú vysoko energetické supernovy, ktoré vznikajú dôsledkom extrémneho kolapsu hviezdneho jadra. Vzniká, keď sa…

Takto vyzerá aktuálny prehľad platených Android aplikácií a hier, ktoré stiahnete zadarmo. Vyberiete si dačo?

0 icon

Google Play opäť raz ponúka niekoľko platených aplikácií a hier kompletne zadarmo. Nižšie na zozname nájdete 20 aplikácií, z ktorých vám dávame extra do pozornosti Simple App Locker a Everifit!. V prvom prípade ide o aplikáciu, ktorá je schopnou obmedziť prístup k aplikáciám nainštalovaným v telefóne. Službu oceníte v prípadoch,…

Google Telefón: Ktoré funkcie robia z tejto aplikácie jednu z najžiadanejších aplikácií svojho druhu?

0 icon

V súčasnosti väčšina výrobcov smartfónov ponúka vo svojich zariadeniach predinštalovanú aplikáciu Telefón, ktorá plní svoj účel – telefonovanie. Jedna z aplikácií tohto druhu však vyčnieva nad ostatnými. Je ňou aplikácia Google Telefón. Tá bola po dlhú dobu dostupnou len pre hŕstku smartfónov, najmä pre telefóny Pixel a zariadenia zapojené v…

Pozrite sa, ako vidia naši domáci miláčikovia svet naokolo v porovnaní s nami

0 icon

Zaujímali ste sa niekedy, ako vidia svet naokolo naši domáci miláčikovia? Hneď v úvode treba povedať, že každý živočíšny druh vidí rozdielne. Zatiaľ čo my môžeme pokladať svet za vcelku farebným, tak mnoho zvierat vidí len malý podiel farieb. Na druhej strane treba povedať, že to platí vo viacerých prípadoch…

Fitbit už patrí pod Google. Čo to bude znamenať pre používateľov?

0 icon

Rick Osterloh, viceprezident divízie zariadení a služieb, ešte v novembri 2019 prostredníctvom sociálnej siete Twitter oznámil, že podpísali so spoločnosťou Fitbit dohodu, ktorej cieľom je akvizícia tohto giganta na poli s nositeľnou elektronikou. Looking forward to working with @parkjames & the really talented team @fitbit, excited about what we can…

Armádny Magazín

Minister obrany Naď: „Rektorka im nepredĺžila zmluvu. Čo k tomu dodať, je to obrovská strata pre ľudstvo…“

0 icon

Slovensko, 19. január 2021 (AM) Na Akadémii policajného zboru v roku 2021 už ako pedagógovia nebudú pôsobiť poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) a politológ Eduard Chmelár. Obaja známi akademici sa ako jedni z mála pravidelne kriticky vyjadrujú na adresu politikov súčasnej vládnej koalície.

Lavrov prehovoril o nebezpečenstve cenzúry v USA pre celý svet

0 icon

Rusko, 19. január 2021 (AM) - "Moskva dúfa, že americká spoločnosť nedovolí americkým elitám použiť cenzúru v ich vzájomnom boji," uviedol počas tlačovej konferencie ruský minister zahraničia Sergej Lavrov. Varoval, že ak sa tak nestane, „následky budú veľmi vážne“ nielen pre USA, ale pre celý svet, informovala agentúra RIA Novosti. Ruský minister

Francúzsko : Nepriateľské Rusko vynieslo nový špionážny satelit na orbit

0 icon

Francúzsko, 19. január 2021 (AM) - Tento nový satelit umiestnený na nízkej obežnej dráhe vo výške 480 kilometrov bude schopný poskytovať snímky vo vysokom rozlíšení vo dne aj v noci.     Bolo to na palube rakety Sojuz, ktorá vy

Uživia nás moria a oceány po atómovej vojne?

0 icon

Nemecko, 19. január 2021 (AM) - „Ak nastane atómová zima, svetová produkcia potravín sa razantne zníži. Vedci zisťovali do akej miery sa to dotkne lovu rýb,“ píše rakúsky list Der Standard.   „V súčasnosti vlastní atómovú zbraň deväť štátov. Podľa Medzinárodnej kampane za zrušenie atómových zbraní (International Campa

Delenie USA pokračuje: Bidenovci vyštvali z New Yorku najstaršie americké združenie vlastníkov palných zbraní

0 icon

USA, 19. január 2021 (AM)  - "Joe Biden sľubuje, že „porazí NRA“. Kamala Harris kričí: „NRA musí

Svetlo sveta

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali