Aká veľká časť územia Slovenska bola súčasťou Rímskej ríše? Budú sa prepisovať učebnice dejepisu?

Bratislava 1. augusta 2021 (HSP/Foto:Pixabay)

 

Archeológovia urobili na juhu Slovenska dôležitý objav, ktorý zásadným spôsobom vstupuje do sporu historikov o tom, či bolo alebo nebolo územie Slovenska súčasťou Rímskej ríše

Slovensko mapa
Ilustračné foto

V poslednom období zarezonovali v médiách zásadné informácie týkajúce sa rímskej histórie v nadväznosti na územie Slovenska. Rímsky kastel Gerulata sa stal súčasťou dedičstva UNESCO a archeológovia objavili mostné prepojenie rímskeho mesta Brigetio ležiaceho na maďarskej strane Dunaja a protiľahlého vojenského tábora Kelemantia na slovenskom území.

Staršia predstava hovorí, že Rímska ríša sa končila Dunajom a za ňou sa už nachádzalo územie, na ktoré sa Rimania dostávali iba sporadicky. Doposiaľ nebolo jasné, ako Rimania, najmä vojenské oddiely, prekračovali rieku, ale predpokladalo sa, že zrejme po vode. Archeológovia našli dve kotvy z rímskych čias, a preto hľadali zvyšky prístavu – namiesto toho však našli na dne Dunaja pri obci Iža neďaleko Komárna kamenné pilóty, na ktorých kedysi (podľa archeológov v 2. až 4. storočí n. l.) stál mohutný rímsky most.

Na lokalite sa samozrejme ďalej pracuje, zatiaľ toho oveľa viac nevieme, vzhľadom na to, že potápači musia pracovať v hĺbke 7 metrov pri viditeľnosti 30 cm a zápasiť so silným prúdom. Ten základný fakt je však zrejmý už teraz: most cez takú mohutnú rieku, ako je Dunaj, malo zmysel budovať iba ak na druhej strane rieky nebolo „územie divochov a barbarov“, ako nám to vykresľovala tradičná historiografia, ale plnohodnotná súčasť vtedajšieho kultúrneho sveta.

V tejto súvislosti bude možno zaujímavé si pripomenúť, čo dnes vieme o pobyte Rimanov na území dnešného Slovenska. Poslúžiť nám k tomu môže napríklad časť knihy Zrodenie Európy od Patrika Števíka.

 

Kapitola „Slovensko súčasťou rímskeho sveta“ z knihy Zrodenie Európy od Patrika Števíka

„V 1. st. pred Kr., v období okolo roku 40, sa v priestore dnešnej Bratislavy vytvorilo mocenské vákuum. Ríša dáckeho kráľa Burebistu, ktorá siahala až k dnešnej Bratislave, sa po jeho smrti v roku 44 pred Kr. rozpadla a Dákovia sa stiahli do oblastí súčasného stredného a východného Slovenska, kde sa časť z nich usadila. Keltskí Bójovia, ktorých Dákovia porazili okolo roku 59 pred Kr. likvidačným spôsobom (podľa tvrdení starovekých historikov Strabóna a Plinia st.), síce na území dnešnej Bratislavy žili naďalej, ale bez reálneho mocenského vplyvu.

Keltskí Norikovia boli v tomto období spojencami Ríma a Regnum Noricum sa končilo Viedenskou panvou. Bratislava bola teda mimo sféry mocenského vplyvu Norikov. Germánske kmene Kvádov sa začali na našom území etablovať až okolo roku 10 pred Kr. a Rimania už boli s najväčšou pravdepodobnosťou okolo roku 40 pred Kr. pri dnešnej Bratislave. Práve vďaka tomuto mocenskému vákuu mohli Rimania využiť ponúknutú možnosť a dostať sa až k Dunaju. Neexistujúca mocenská protiváha im umožnila prekročiť Dunaj a postaviť na mieste bratislavského oppida svoje sídlo. Tento fakt umocňuje aj strategická poloha hradného vrchu, ležiaceho priamo nad jednou z vetiev frekventovanej jantárovej cesty.

Nie je žiaden dôvod myslieť si, že Rimania sa pozerali z pravej strany Dunaja na toto strategické miesto a neobsadili ho, keď v tomto priestore nemali súpera. Tento záver podporujú aj archeologické nálezy nájdené na bratislavskom hradnom vrchu, na ktorom sa našla rímska architektúra pochádzajúca z 1. st. pred Kristom. Na hradnom vrchu sa v roku 2008 našli viaceré pozostatky rímskej architektúry z uvedeného obdobia: rímska mozaiková dlažba impozantných rozmerov, zvyšky základov rímskej siene s ôsmimi dvojicami pilierov, 16,5 metra dlhý rímsky opevňovací múr a množstvo ďalších menších nálezov.

Niektorí historici síce vyslovili názor, že Rimania stavali pre keltskú aristokraciu, no v širších súvislostiach tento názor neobstojí. Rimania boli už vtedy veľmoc a svoje stavby nestavali a rímsku architektúru neposkytovali kadekomu a pre nič za nič. Robili tak len vtedy, ak cítili ohrozenie, alebo keď z toho mohli mať úžitok.

Neviem si predstaviť, ako by rímski remeselníci mohli bez vedomia rímskych úradov vyvážať Rím do barbarika. A v období okolo roku 40 pred Kr. Rimania nemali dôvod stavať pre Keltov na Bratislavskej akropole. Bójovia žijúci v priestore dnešnej Bratislavy už neboli pre Rimanov reálnym nebezpečenstvom a mocenská aktivita Norikov preukázaná nebola. Norikum sa končilo Viedenskou panvou a svoje hlavné mesto mali od dnešnej Bratislavy ďaleko. Aj keby územie dnešnej Bratislavy na určité obdobie obsadili, nemali dôvod, aby tu na okraji sféry svojho vplyvu začínali nejaké veľké projekty, uvedomujúc si postup Rimanov k Dunaju.

Poklad keltských mincí, ktorý sa našiel na hradnom vrchu a je základným argumentom zástancov teórie, že Rimania stavali pre Keltov, nedokazuje existenciu bohatého norického sídla. Poklad mincí je súbor hnuteľných vecí a ten sa mohol dostať na hradnú akropolu v ktoromkoľvek období.

Je vylúčené, aby nájdená rímska architektúra pochádzala z prelomu 2. a 1. st. pred Kr. do roku 60, keď keltské oppidum v Bratislave prežívalo svoj vrchol. V tomto období Rimania nemohli stavať pre seba, lebo vtedy ešte neboli pri Bratislave a územie severne za Dunajom im bolo známe iba pod názvom Hercynský les. Navyše nemali ešte konkrétnu predstavu o svojej sfére vplyvu v tomto kraji. Nemohli teda stavať ani pre bójskych Keltov, ktorí v tom čase zažívali vrchol svojej moci – neboli pre Rimanov priamym súperom.

Udalosti okolo roku 59 pred Kr. som už spomínal. Dácky kráľ Burebista porazil keltských Bójov a ich spojencov Tauriskov vedených Kritosirom a zničil ich panstvo, čím Bójovia stratili reálnu moc aj nad územím vtedajšej Bratislavy. Treba zároveň dodať, že Burebistova ríša, hlavne na mimodáckych okrajoch ríše, nepredstavovala silný centralizovaný mocenský útvar. Závislosť od Burebistu sa prejavovala v zahraničnej politike, pri platení poplatkov a v poskytovaní vojakov. Pravdepodobne aj preto porazení Kelti ostali žiť na území dnešnej Bratislavy, ale bez mocenského vplyvu. Aktívne pôsobenie Dákov na území dnešnej Bratislavy doteraz nebolo preukázané. Rimania teda nemohli reálne stavať ani pre Dákov.

V čase, keď sa už schyľovalo k zrážke Iulia Caesara a Burebistu, boli obaja v roku 44 pred Kr. zavraždení (paradoxne z tých istých dôvodov) a cesta k bratislavskej časti Dunaja sa pre Rimanov otvorila dokorán. Z východu pominula hrozba Dákov, na západe bolo spriaznené poloromanizované Regnum Noricum, zo severu ešte Germáni nedorazili a na juhu stáli Rimania pred bránami súčasnej Bratislavy. Prekročili Dunaj, vkročili na územie dnešnej Bratislavy a postavili okolo roku 40 pred Kr. medzi zdecimovanými Keltmi najstaršie rímske sídlo na strednom toku Dunaja.

Že sa o tejto dejinnej udalosti nezachovala žiadna písomná zmienka? Tak ako všetky staroveké národy, aj Rimania si potrpeli na zaznamenávanie najmä vojenských udalostí. Preto o vojenských výpravách Marca Vinicia proti novej vlne dáckych útokov tesne pred zmenou letopočtov a Tiberiovho ťaženia proti Marobudovi tesne po zmene letopočtov, pri ktorých obaja prekročili Dunaj, písomné pramene nemlčia. Obsadenie územia dnešnej Bratislavy Rimanmi sa udialo bez boja, lebo nebolo s kým bojovať. Nápis z Tuscula, pochádzajúci z roku 10 pred Kr., na ktorom sa spomína výprava Marca Vinicia, nám prezrádza dôležitú okolnosť: Marcus Vinicius svojou úspešnou vojenskou výpravou, pri ktorej ako prvý prekročil Dunaj, priviedol porazených späť do područia Augusta a rímskeho národa.

Ak má byť tento nápis dôkazom, že Rimania prvýkrát prekročili Dunaj a vstúpili na územie Slovenska, tak potom musí byť aj dôkazom, že už pred rokom 10 pred Kr. bolo územie Slovenska – alebo jeho časť – pod rímskym vplyvom. Je viac ako pravdepodobné, že tvrdenie z nápisu, že Marcus Vinicius ako prvý prenikol za Dunaj, si treba vykladať ako prvú vojenskú kampaň za Dunajom.

Teda nie v Budapešti, v ktorej sa našlo známe Aquincum, nie v rakúskom Carnunte, v niekdajšom hlavnom meste provincie Panónia, ba ani nie vo Viedni, ktorá doteraz držala primát vďaka Vindobone, založenej v roku 15 pred Kr., ale v Bratislave stálo najstaršie rímske sídlo na strednom toku Dunaja, založené pravdepodobne už okolo roku 40 pred Kristom.

Oblasť dnešnej Bratislavy bola dôležitou križovatkou dvoch veľkých starovekých obchodných ciest (Jantárovej cesty a Dunajskej cesty). Na území Bratislavy existovali tri významné rímske urbanizačné projekty. Najstarší bol už spomínaný na hradnej akropole, pochádzajúci z 1. st. pred Kristom. Išlo o rímske sídlo pravdepodobne vojensko-obchodného charakteru. Ďalším bol kastel Gerulata s priľahlou civilnou osadou vicus a rímske sídlo existovalo aj v Devíne, kde sa z rímskych čias našiel najstarší kresťanský kostol severne od Dunaja (4. st.). Početné rímske pamiatky objavili aj v bratislavskom Starom Meste.

Podľa rakúskeho historika Aloisa Stuppnera sú rímske nálezy na Devíne dôkazom, že rímska posádka tam bola už v posledných desaťročiach pred Kristom. A slovenský historik Titus Kolník bol názoru, že sotva možno pripustiť, že by tak strategické miesto ako hradný vrch v Bratislave, zostalo Rimanmi nekontrolované. Nemecký humanistický historik Johannes Aventinus spomína rímsku hraničnú pevnosť Pisonium na mieste dnešnej Bratislavy a nie je dôvod o tom pochybovať.

Nieslo rímske sídlo v Bratislave názov Pisonium už od svojho vzniku (okolo roku 40 pred Kr.), alebo sa na Pisonium premenovalo až neskôr? Zahrňovalo iba rímsku Bratislavu alebo aj rímsky Devín?

Na našom území sa na prelome letopočtov etablovali germánske kmene. Rimania ich napriek viacerým konfliktom držali na dištanc účinnými prostriedkami, akými boli najmä klientske kráľovstvá a ich králi Vannius, Vangio, Sido, neznámy rex quadis datus, Furtius a mnohí ďalší známi aj neznámi, a udržiavanie limitného pásma.

Integrálnou súčasťou Rímskej ríše bola nielen dnešná Bratislava, ale aj časť územia južného Slovenska nachádzajúca sa na ľavom brehu Dunaja. Na našom území existovali rôzne stupne účasti na záujmoch Rímskej ríše. Limitné pásmo na ľavom brehu rieky Dunaj bolo územie s plnoprávnou participáciou na impériu. Oblasti mimo limitného pásma boli v jednotlivých obdobiach územia s väčším alebo menším vplyvom Ríma.

Napríklad rímsky historik Cassius Dio uvádza, že za čias markomanských vojen prenikli rímske vojská hlboko do vnútrozemia dnešného Slovenska a zakladali tam vojenské tábory s 20 000 vojakmi. Neboli to tábory na niekoľko dní. Boli to tábory so všetkým komfortom pre posádku, vrátane kúpeľov. Pravdivosť týchto slov potvrdzujú objavené rímske vojenské tábory v Mušove a Olomouci na Morave, ktorá mala podobný osud. Aj na Slovensku sa našli hlboko vo vnútrozemí rímske objekty v Stupave, Cíferi či Milanovciach. Nápis na trenčianskej skale je dôkazom nielen rímskeho vplyvu, ale aj rímskej prítomnosti. A sám cisár Marcus Aurelius uviedol vo svojom filozofickom diele Myšlienky k sebe, že prvú kapitolu písal pri Hrone (najpravdepodobnejšie v okolí Šároviec).

Známe sú i ďalšie rímske kamenné pamiatky z rôznych období, ako je napríklad kenotaf centuriona Quinta Atilia Prima v Boldogu. V obci Virt pri Komárne bol nájdený rímsky míľnik z 3. storočia, ktorý nám oznamuje, že rímsky cisár Gordianus dal obnoviť cesty a mosty 5 míľ od Brigetionu. Pri konverzii rímskych míľ na kilometre a pri vzdialenosti obce Virt od časti Komáromu Szőny, kde stálo Brigetio, je nesporné, že míľnik sa našiel na mieste, kde ho osadili Rimania. Rovnako ako míľnik, ktorého kópia stojí v Podunajských Biskupiciach v Bratislave. Ten bol osadený za vlády cisára Alexandra Severa tiež v 3. storočí a informuje, že stojí vo vzdialenosti 16 míľ od Carnunta, čo zodpovedá skutočnosti. Prečo by teda Rimania stavali časti infraštruktúry na území, ktoré by nepovažovali za svoje? Toto všetko sú dostatočné dôkazy pre záver, že limitné pásmo na ľavom brehu Dunaja Rimania považovali za súčasť svojej ríše.

Všetko nasvedčuje tomu, že dotknuté územie dnešného Slovenska bolo pripravované na vytvorenie novej rímskej provincie Markomania, resp. Sarmatia. Po smrti cisára Marca Aurelia jeho syn Commodus nepokračoval vo vojnách s Germánmi a s de facto porazeným protivníkom uzavrel mier, ktorý zaväzoval Rimanov stiahnuť sa zo všetkých oblastí za hranicou 7,5 kilometrov od ľavého brehu Dunaja. Táto skutočnosť dokazuje, že fortifikačný systém limes Romanus nebol hranicou impéria, ale iba istotou, keď zlyhajú všetky ostatné prostriedky na udržanie rímskeho vplyvu na sever od Dunaja.

Ako príklad sa nám núka Hadriánov val v Británii a neskôr severnejšie postavený Antonínov val. Limes Romanus netvorili rímske oporné body iba na pravom brehu Dunaja, ale v spojení s nimi aj na ľavom brehu, ktorý potrebovali mať Rimania neustále pod kontrolou. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj publikácia belgického historika Joëla Koteka L’Europe et ses villes-frontières, v ktorej uvádza, že Bratislava tvorila rímsky oporný bod Pisonium a bola súčasťou Limes Romanus.“

Toľko kapitola z knihy Zrodenie Európy od Patrika Števíka (mimochodom, dá sa ešte kúpiť v kníhkupectvách), ktorá sumarizuje, čo hovoria dostupné historické pramene o Rimanoch na Slovensku. Všetko nasvedčuje tomu, že Dunaj nebol hranicou rímskeho impéria, a hoci Limes Romanus bolo opevnenie po oboch stranách Dunaja, časť územia Slovenska na sever od Dunaja v určitom období plnohodnotne participovala na impériu. Dôkazom sú mnohé historiografické záznamy a kamenné pamiatky najdené na našom území. Tvrdenie, že Dunaj bol hranicou ríše a nazývať územie Slovenska – en bloc – Barbarikom je už dnes vo svetle faktov a historických súvislostí neudržateľné.

Ivan Lehotský

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Komentované udalosti týždňa: Odposluchy vyšetrovateľov NAKA odhaľujú obludný manipulátorský systém Hegeromatovičovej vlády. (Ne)spravodlivý súdny proces s Dušanom Kováčikom sa chýli ku koncu – rozhoduje Tódovej kamoška? Pápež František na Slovensku. Nicholsonová odkazuje nezaočkovaným: Ak nemáte covid-pas, nepatríte do spoločnosti

0 icon

Bratislava 18. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar,Jakub Kotian,Martin Baumann,Pavol Zachar)   Prinášame vám top udalosti týždňa   Odposluchy vyšetrovateľov NAKA odhaľujú obludný manipulátorský systém Hegeromatovičovej vlády Igor Matovič a jeho hnutie OĽaNO dostalo vo voľbách silný mandát na boj proti korupcii - zákonným spôsobom. Matovič si však svoj mandát vysvetlil po…

Zomrel bývalý alžírsky prezident Abdal Azíz Buteflika

0 icon

Alžír 18. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Sidali Djarboub, File)   Bývalý alžírsky prezident Abdal Azíz Buteflika, ktorý v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch minulého storočia bojoval za nezávislosť krajiny od Francúzska a po 20 rokoch pri moci z funkcie v roku 2019 pod tlakom masových prodemokratických protestov odstúpil, zomrel vo veku…

Austrálska senátorka odkazuje nezaočkovaným: Ešte vám bude horúco!

0 icon

Canberra 18. septembra 2021 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Austrália, ktorú „preslávili“ prísne lockdowny i masívna výstavba karanténnych centier, má ďalšiu hviezdu „covidového neba“ – tentoraz sa ňou stala senátorka za Tasmániu Jacqui Lambie, ktorá vyhlásila vojnu nezaočkovaným Austrálčanom Vlnu pobúrenia len nedávno vyvolala premiérka Nového Južného Walesu Gladys Berejiklian, ktorá občanom…

Prvýkrát v histórii: Francúzsko reaguje na strategickú spoluprácu a povoláva svojich veľvyslancov z USA a Austrálie

0 icon

Paríž 18. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Pavol Zachar, TASR/AP-Evan Vucci)   Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian v piatok večer oznámil, že krajina okamžite povoláva svojich veľvyslancov z USA a Austrálie na konzultácie. Francúzsko tak reaguje na novú strategickú spoluprácu USA, Británie a Austrálie, v dôsledku ktorej Canberra zrušila…

Posolstvo kapitána, ktorý sa búri proti povinnému očkovaniu: Austrália, zobuď sa!

0 icon

Canberra 18. septembra 2021 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Po kapitánovi hasičov Cristianovi Granuccim, ktorý sa verejne vzoprel nariadeniu, zavádzajúcemu povinné očkovanie zamestnancov mesta Los Angeles, pozná svet meno ďalšieho rebela. Je ním kapitán najväčšej austrálskej leteckej spoločnosti Qantas Graham Hood. Vo videu, ktoré obletelo planétu, striktne odmietol povinnú vakcináciu - svojmu…

Ukrajina uvalila sankcie na organizátorov ruských parlamentných volieb na Kryme

0 icon

Kyjev 18. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Rada národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny (RNBO) uvalila sankcie na organizátorov ruských parlamentných volieb na Kryme a v samozvaných republikách v Donbase. Oznámil to v piatok tajomník RNBO Olexij Danilov, informuje tlačová agentúra TASS "Väčšina týchto sankcií sa vzťahuje na jednotlivcov zainteresovaných v…

Krúpa po výbore oznámil poslanecký prieskum na ÚIS, od Mikulca žiada zmeny. Šeliga chce indície o sledovaní Lipšica SIS riešiť na mimoriadnom výbore

0 icon

Bratislava 17. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský, Jakub Kotian)   Členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť zrealizujú v stredu 22. septembra na Úrade inšpekčnej služby (ÚIS) poslanecký prieskum. Predseda výboru Juraj Krúpa (OĽANO) o tom informoval po piatkovom mimoriadnom zasadnutí k situácii v bezpečnostných zložkách. Záverom…

Dušan Kováčik tvrdí, že 11 mesiacov nemal možnosť brániť sa voči nezmyslom. V záverečnej reči uviedol, že “sa hanbí za to, čo sa v súčasnosti deje na prokuratúre”

0 icon

Pezinok 17. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian,Jaroslav Novák)   Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik je v kolúznej väzbe už takmer 11 mesiacov a za ten čas sa podľa vlastných slov nemal možnosť brániť proti nezmyslom. Uviedol to dnes na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v rámci svojej záverečnej reči. Zároveň…

Tehotná rakúska operná speváčka odmietla očkovanie, prišla o prácu

0 icon

Bratislava 18. septembra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:SITA/AP-Mark Lennihan)   Určite veľa Rakúšanov ešte nazabudlo na to ako ich vláda spočiatku veľakrát sľubovala, že očkovanie proti korone je a bude nepovinné. Medzičasom sa to ale zmenilo – a vláda si už na to „nespomína“! Naopak, jej tlak na občanov, ktorí sa nechcú…

182. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

0 icon

Bratislava 18. septembra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot YouTube)   „Som zvedavá veľmi, a či lepšie povedané priam zmieram zvedavosťou dozvedieť sa kto si, odkiaľ pochádzaš, ale predovšetkým chcem vedieť, odkiaľ máš ten neobyčajne zvláštny amulet, čo ti visí na krku, lebo musíš vedieť, že tento amulet je...“ Prv však ako mohla…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Vystúpiť z NATO má byť priorita

0icon

Skončením takzvanej studenej vojny mal zaniknúť aj význam aliancie NATO. Lenže sa vymyslelo nové opodstatnenie, aby sa udržal stabilný odbyt amerických výrobkov, štáty aliancie majú vydávať 2% svojho ročného HDP na obranu. Aj za cenu, že majú dlhodobo deficitné hospodárenie, prostriedky na nákup americkej vojenskej techniky je potrebné nájsť. Za…

Peter Lipták

Ako sa proti kovidu profesionálne chránime v našej ambulancii prvého kontaktu

0icon

Jednak čístíme a dekovidizujeme vzduch a to kontinuálne tromi spôsobmi súčasne, vo všetkých priestoroch našej ambulancie od čakárne, cez jej jednotlivé ordinácie, až po vrátane aj WC. 1. V každej miestnosti, vrátane vstupnej čakárne, máme filter TherapyAir- päťvrstvový veľkokapacitný s hepa zložkou a ionizáciou vzduchu. 2. Všade kontinuálne bežia

Boris Mesár

Ďalší ťažký podvod ,,matovičových" fašistov pri covid semafore !

0icon

BM : dnes som už nechcel písať blog ,ale keď som si prečítal tento článok musel som tak urobiť ! Na pochybnosti ohľadne PCR testov upozorňujú rôzni experti už od samotného začiatku pandémie. Ich hlavným nedostatkom je to, že ak sú nastavené na príliš vysoký cyklus amplifikácie, tak ukazujú extrémne veľa „falošne…

Andrej Sablič

Otvorený list p. Marte a spoločnosti!

0icon

P. Marta mi zaželala ŠŤASTLIVÝ NOVÝ ROK 7530 , vysvetlila o čom to je, ale zároveň sa ma spýtala či jej r

Gustáv Murín

Trestné oznámenie na Matoviča, Hegera, Mikulca a Naďa

0icon

Priatelia, sme svedkami takého rozkladu právneho štátu, aký sme ešte nezažili. A neverte, že sa vás to osobne netýka, lebo infekcia svojvoľných obvinení na základe manipulovaných „svedectiev“ tu už bola za vlády komunistov a doplatili na to státisíce nevinných. Nezabúdajme, že ako v prípade komunistov, aj táto „koalícia zmeny k…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Týchto 18 obrázkov je dôkazom úplného perfekcionizmu

0 icon

Kto nemiluje ten pocit pohodlia? Dnes ti ukážeme krátku zbierku bezchybne organizovaných objektov z každodenného života, ktoré ťa jednoducho upokoja a uspokoja tvoj perfekcionizmus. V každom z nás sa nachádza kúsok perfekcionistu - ten pocit hrdosti rozdeľovať veci a vytvárať poriadok z chaosu. Zoradiť veci chronologicky, abecedne, podľa tvaru, veľkosti alebo…

Dunkerque a 2. svetová vojna 2. časť

0 icon

Spojenci si boli až príliš istý tým, že Nemci povedú útok po nevydarenom vzore z prvej svetovej vojny. Akoby ani nezvážili, že bude útok vedený inou cestou. Boli vydané rozkazy vyslať prevažnú časť francúzskej armády do Belgicka a tam zahájiť útok na nemecké pozície. Pokračujeme druhou časťou článku s názvom…

10 najväčších architektonických zlyhaní, ktoré si kedy videl

0 icon

Správnym architektonickým návrhom môže architekt zožať obrovský úspech a vyraziť dych zopár ľudom. Ale keď sa architekt vyberie zlým smerom, vyznie to ako škvrna od kečupu na krásnom novom bielom tričku. Dnes ti ukážeme rôzne úkazy od škaredých hotelov po zle navrhnuté budovy. Do rebríčka sa dokonca dostala aj budova, ktorú…

10 ľudí, ktorí majú zaručene horší deň ako ty

0 icon

Každý z nás zažil naozaj otrasný deň, na ktorý by najradšej ihneď zabudol. Možno si sa prebudil na nesprávnej strane postele. Možno si zmeškal  autobus a musel si ísť do školy či do práce pešo. Možno si sa počas tejto nechcenej prechádzky potkol a rozlial celú kávu, ktorú si mal pripravenú na…

TOP 10 tajomstiev najznámejších značiek. Čo skrývajú vo svojich logách?

0 icon

Všade kam sa pohneme, nás prenasledujú známe logá značiek. Môžeme ich vidieť v televíznych reklamách, na ceste do práce, na tričkách a na internete. V 90% prípadoch však nemáme ani len tušenie, aký skrytý význam sa v týchto zdanlivo abstraktných obrázkoch nachádza. Dnes ti preto ukážeme, význam týchto desiatich známych…

Armádny Magazín

V Austrálii sa môžu objaviť nové americké základne. USA rozširujú svoju vojenskú prítomnosť

0 icon

Austrália, 18.september 2021 (AM, Sputnik) –USA posilní svoju vojenskú prítomnosť v Austrálii, uvažuje sa o rozmiestnení stálych amerických vojenských základní na juhu kontinentu, oznámil v piatok v relácii Today televíznej stanice 9News austrálsky minister obrany Peter Dutton.   \"Niektoré z nich budú stále, prerokúvame ich počet.

AUKUS - najnovšia vojenská aliancia USA, Veľkej Británie a Austrálie. Francúzsko zúri. EÚ chce svoju armádu

0 icon

USA, 18.september 2021 (AM) – Americký prezident Joe Biden s austrálskym a britským premiérom Scottom Morrisonom a Borisom Johnsonom oznámili vytvorenie nového trojstranného bezpečnostného partnerstva — AUKUS, uvádza agentúra „Interfax“.   „Partnerstvo Austrálie, Veľkej Británie a USA — AUKUS – znie síce pri všetkých týchto skratkách zvláštn

Objektívne o 17. septembri 1939

0 icon

Poľsko, 18.september 2021 (AM) – Červená armáda prekročila 17. septembra 1939 východnú hranicu vtedajšieho Poľska a oslobodila takmer rovnaké územia bývalého cárskeho Ruska, ktoré Sovietskemu zväzu odobral okrem iných aj poľský revolucionár a zakladateľ poľskej armá

Dva smery amerického útoku: Izraelský analytik Kedmi komentuje najnovšiu západnú vojenskú alianciu

0 icon

Izrael, 18.september 2021 (AM) – Bývalý vedúci izraelskej tajnej služby Nativ - Jakov Kedmi vysvetlil, prečo Spojené štáty vlastne potrebujú novú vojensko-politickú alianciu.   Americký prezident Joe Biden, britský premiér Boris Johnson a austrálsky premiér Scott Morrison oznámili vytvorenie novej vojenskej aliancie. Alia

Česko: Od Francúzska dostaneme kanóny za miliardy. Bez munície? Delá si čiastočne aj sami vyrobíme ...

0 icon

Česko, 17.september 2021 (AM, Sputnik) – Česká republika má značný schodok štátneho rozpočtu. Napriek tomu kúpi francúzske kanóny, trochu sa nerozmyslelo, kto dodá muníciu. Nie sú cudzie húfnice polenom našim zbrojný

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali