Vyjadrenie predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej k článkom denníka Korzár

Košice 29. novembra 2018 (HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský)

 

Denník  Korzár zverejnil  28. novembra 2018 na  internetovej stránke www.korzar.sme.sk a v tlačenom vydaní novín články „Ústavný súd je voči Rašimu nadštandardne ústretový“, „Rajtáková: Púť Rašiho sťažnosti cez email Macejkovej je znepokojujúca“ a „Predsedníčka Ústavného súdu: Sťažnosti mi adresovali bežne“

Na snímke predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková

V uvedených článkoch boli uvedené neúplné, zavádzajúce a pravdu skresľujúce informácie, hoci redaktorovi denníka Korzár boli Kanceláriou Ústavného súdu Slovenskej republiky 20. a 21. novembra 2018 prostredníctvom dvoch mailových správ poskytnuté podrobné informácie týkajúce sa predmetnej sťažnosti. Ako  predsedníčka  Ústavného  súdu Slovenskej  republiky (ďalej  aj  „ústavný  súd“) považujem  za  potrebné  vyjadriť sa k uvedeným článkom, pretože verejnosť má právo na objektívne a úplné informácie a toto právo jej bolo v predmetných článkoch upreté, čo je      v rozpore s Etickým kódexom novinára a s Rezolúciou rady Európy o žurnalistike.

Podanie, ktorým sťažovateľ MUDr. Richard Raši, PhD., MPH (ďalej aj „sťažovateľ“), podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) namietal neústavnosť                a nezákonnosť volieb predsedu Košického samosprávneho kraja, ktoré sa konali 4. novembra 2017, bolo doručené na mail predsednicka@ustavnysud.sk 15. novembra 2017 o 22.01 h. Nasledujúci pracovný deň, t. j. 16. novembra 2017 v čase o 7.44 h som predmetné elektronické podanie preposlala pracovníčke sekretariátu predsedníčky ústavného súdu. Následne bol tento mail o 8.06 h preposlaný do podateľne ústavného súdu.

V nadväznosti na zverejnené informácie si dovoľujem ozrejmiť, že elektronický kontakt predsednicka@ustavnysud.sk bol zverejnený na webovom sídle ústavného súdu v časti Kontakty    ako jeden z oficiálnych elektronických kontaktov, na ktoré sa verejnosť môže obrátiť. Z dôvodu nadmerného zaťaženia bol tento elektronický kontakt z webového sídla ústavného súdu odstránený v máji 2018.

Stáva sa, že verejnosť sa so svojimi podaniami obráti na ústavný súd a doručí svoje podanie   aj na iný elektronický kontakt ako ten, ktorý je na to primárne vyhradený, t. j. elektronický kontakt na podateľňu ústavného súdu. Je bežnou praxou, že sa takéto podania doručia v rámci internej mailovej komunikácie príslušnej organizačnej zložke Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky. V takýchto prípadoch sa za deň doručenia podania považuje deň, v ktorom bolo podanie doručené už na prvú elektronickú adresu.

Považujem za potrebné zdôrazniť, že predmetná sťažnosť bola doručená na môj pracovný mail predsednicka@ustavnysud.sk a následne preposlaná prostredníctvom služobného mobilného telefónu, ktorý je prepojený s mojím pracovným mailovým kontom. Nešlo teda o žiadnu súkromnú komunikáciu, ako je to navodzované vo vyjadrení právnej zástupkyne odporcu. Rovnako by ústavný súd postupoval v každom obdobnom prípade, t. j. aj v prípade, ak by rovnakým spôsobom podala podanie právna zástupkyňa odporcu.

O tom, že nešlo o neobvyklý „bezprecedentný“ postup zvýhodňujúci určité osoby, svedčí skutočnosť, že:

  • v roku 2016 bolo na môj pracovný mail zaslaných 20 podaní, z toho boli 2 ústavné sťažnosti (sp. zn. III. ÚS 630/2016, III. ÚS 78/2017),
  • v roku 2017 bolo na môj pracovný mail zaslaných 36 podaní, z toho bolo 6 ústavných sťažností (sp. zn. I. ÚS 563/2017, II. ÚS 9/2018, PL. ÚS 2/2018, II. ÚS 265/2018, II. ÚS 265/2018, IV. ÚS 105/2018) a
  • v roku 2018 bolo na môj pracovný mail zaslaných 7 podaní, z toho boli 2 ústavné sťažnosti (sp. zn. IV. ÚS 55/2018, IV. ÚS 453/2018).

Z uvedeného vyplýva, že v prípade evidencie a vybavovania predmetnej sťažnosti sa postupovalo štandardne v súlade so zaužívaným postupom ústavného súdu, o čom svedčí skutočnosť, že ústavný súd obdobne postupoval aj v prípade iných podaní doručených na môj pracovný mail (pozri už uvedený štatistický prehľad).

V súvislosti s uvádzanými pochybnosťami o doručení príloh podania v zákonnej 10-dňovej lehote považujem za potrebné uviesť, že prílohy k predmetnému podaniu boli doručené na prvotný elektronický kontakt, t. j. na mail predsednicka@ustavnysud.sk, o čom svedčí kópia predmetného mailu. Pre ozrejmenie uvádzam, že aplikácia mailového klienta pri preposielaní elektronických správ neuvádza informáciu o prílohách v rámci pôvodnej správy. Informácia o prílohách sa zobrazuje         až konečnému adresátovi (pozri kópia preposlaného mailu).

Z už uvedených skutočností vyplýva, že podanie sťažovateľa bolo ústavnému súdu doručené 15. novembra 2017 o 22.01 h, t. j. v zákonnej 10-dňovej lehote.

Sťažnosť bola po doručení do podateľne ústavného súdu v zmysle Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie od 1. marca 2017 do 28. februára 2018 elektronicky pridelená sudcovi spravodajcovi JUDr. Lajosovi Mészárosovi. Celý procesný postup po doručení podania (sťažnosti) je vo výhradnej právomoci sudcu spravodajcu. Sudca spravodajca rozhoduje o tom,          či v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“)

  1. sťažnosť odloží (§ 23a zákon o ústavnom súde),
  2. predloží plénu ústavného súdu návrh na odmietnutie sťažnosti (§ 25 ods. 2 zákon o ústavnom súde) okrem iného aj z dôvodu oneskoreného podania návrhu, alebo
  3. predloží plénu ústavného súdu návrh na prijatie sťažnosti na ďalšie konanie (§ 25 ods. 3 zákon o ústavnom súde).

Bolo teda na výlučnom posúdení sudcu spravodajcu, aký procesný postup zvolí. Akýkoľvek zásah do tejto právomoci by predstavoval zásah do nezávislosti sudcu spravodajcu a narušenie princípu práva na zákonného sudcu.

Podľa čl. 131 ústavy s poukazom na čl. 129 ods. 2 ústavy ústavný súd rozhoduje v pléne o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy a volieb do Európskeho parlamentu. Ako z uvedeného ustanovenia ústavy vyplýva, je výlučne na právnom posúdení 13-členného pléna ústavného súdu, či sťažnosť podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde odmietne alebo podľa § 25 ods. 3 zákona o ústavnom súde prijme na ďalšie konanie.

V tejto súvislosti je nutné podotknúť, že sudca spravodajca JUDr. Lajos Mészáros predložil plénu ústavného súdu návrh uznesenia o odmietnutí sťažnosti z dôvodu nesplnenia zákonom predpísaných náležitostí, pričom ako ďalší možný dôvod odmietnutia predmetnej sťažnosti uviedol zjavnú neopodstatnenosť návrhu, ku ktorej dospel po prepočítaní hlasovacích lístkov v dotknutom volebnom okrsku. Prepočítanie hlasovacích lístkov pritom inicioval sám sudca spravodajca, ktorý     po oboznámení sa so zápisnicou okrskovej volebnej komisie zistil, že sťažovateľ ako kandidát          na predsedu Košického samosprávneho kraja, s číslom kandidáta na hlasovacom lístku 8, získal podľa zápisnice 0 (slovom nula) platných hlasov. Po prepočítaní hlasovacích lístkov však bolo zistené, že sťažovateľovi ako kandidátovi na predsedu Košického samosprávneho kraja bolo             vo volebnom okrsku 1 obce Zemplínska Široká odovzdaných 88 platných hlasov, čo nereflektuje zápisnica a ani oficiálne výsledky volieb uverejnené Štatistickým úradom Slovenskej republiky.      Na základe týchto zistení sudca spravodajca konštatoval, že opísané pochybenie okrskovej volebnej komisie nie je spôsobilé založiť nezákonnosť či neústavnosť volieb, keďže uvedených 88 hlasov         v prospech sťažovateľa nič nemení na konečnom výsledku volieb predsedu Košického samosprávneho kraja a nemení víťaza volieb predsedu Košického samosprávneho kraja.

Keďže na neverejnom zasadnutí pléna ústavného súdu 31. januára 2018 návrh uznesenia predložený sudcom spravodajcom nezískal ústavou stanovený počet 7 hlasov sudcov ústavného súdu (§ 4 ods. 3 zákona o ústavnom súde), sťažnosť sťažovateľa sa považuje podľa  § 25 ods. 3 zákona      o ústavnom súde za prijatú na ďalšie konanie. Plénum ústavného súdu na neverejnom zasadnutí zároveň uznesením prerušilo konanie o predmetnej sťažnosti až do prešetrenia sťažovateľom podaného trestného oznámenia príslušnými orgánmi činnými v trestnom konaní, resp. príslušnými orgánmi verejnej moci. Dôvody, pre ktoré plénum prijalo predmetnú sťažnosť na ďalšie konanie a konanie zároveň prerušilo, sú podrobne uvedené v odôvodnení uznesenia o prijatí sťažnosti (úplné znenie uznesenia ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 2/2018).

Vzhľadom na to, že odpadla prekážka, pre ktorú bolo predmetné konanie prerušené, plénum ústavného súdu sa na neverejnom zasadnutí 28. novembra 2018 uznieslo, že v konaní o sťažnosti MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH,  pokračuje. V ďalšom konaní bude ústavný súd pokračovať vo vykonávaní procesných úkonov smerujúcich k vydaniu meritórneho rozhodnutia vo veci a účastníkom konania, teda aj odporcovi a jeho právnej zástupkyni bude umožnené vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam týkajúcim sa predmetného konania.

V kontexte medializovaných súvislostí chcem v závere zdôrazniť, že sa výrazne ohradzujem voči šíreniu neúplných a pravdu skresľujúcich informácií, ktoré hrubým spôsobom zavádzajú verejnosť, znevažujú činnosť ústavného súdu a smerujú k neodôvodnenej a cielenej diskreditácii mojej osoby.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

ECB podľa jej šéfky nebude na zvýšenú infláciu reagovať prehnane

0 icon

Frankfurt nad Mohanom 28. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Boris Roessler/dpa via AP)   Terajšie posilnenie inflácie v eurozóne je dočasné a nepovedie Európsku centrálnu banku (ECB) k „prehnanej reakcii" tým, že by stiahla stimuly alebo zvýšila úrokové sadzby. Povedala to v utorok šéfka ECB Christine Lagardová „Teraz pozorujeme predovšetkým fázu dočasnej inflácie…

Polícia má podozrenie, že explóziu v bytovom dome spôsobilo výbušné zariadenie

0 icon

Helsinki 28. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Bjorn Larsson Rosvall/TT via AP)   Švédska polícia má podozrenie, že explóziu v bytovom dome vo švédskom Göteborgu spôsobilo výbušné zariadenie Hovorca polície Thomas Fuxborg povedal vysielateľovi TV4, že príčinu explózie zatiaľ nepoznajú, no vyšetrovatelia si myslia, že by to mohlo byť v dôsledku cudzieho zavinenia,…

Sanofi ruší plány na výrobu vakcíny na báze mRNA

0 icon

Paríž 28. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Francúzska farmaceutická spoločnosť Sanofi oznámila, že ruší plány na výrobu vakcíny proti ochoreniu COVID-19 na báze mRNA napriek pozitívnym výsledkom úvodných skúšok Firma v utorok uviedla, že bude pokračovať vo vývoji inej vakcíny, v prípade ktorej realizuje záverečné testy. Táto vakcína, ktorú vyvíja…

Banka Goldman Sachs zhoršila prognózu rastu čínskej ekonomiky

0 icon

Bratislava 28. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP - Richard Drew, File)   Americká spoločnosť Goldman Sachs ako ďalšia z bankových gigantov zredukovala svoju prognózu ekonomického rastu Číny. Nedostatočné dodávky energií v dôsledku snahy o ochranu životného prostredia a rastúcich cien totiž spôsobili, že niektoré závody zostali bez elektriny. Informuje o tom portál…

Cenu Karola Planka získal Peter Lysina za štúdiu Ochrana právneho štátu v podmienkach EÚ

0 icon

Bratislava 28. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Screenshot Facebook/Ministerstvo spravodlivosti)   Dvadsiatu prvú Cenu Karola Planka získal Peter Lysina za štúdiu Ochrana právneho štátu v podmienkach Európskej únie (EÚ) uverejnenú v Justičnej revue. Odovzdala mu ju v utorok 28. septembra ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (nom. SaS) spolu so šéfredaktorom časopisu Justičná Revue…

Bieloruský prezident Lukašenko nie je partner na spoluprácu, tvrdí eurokomisárka Johanssonová

0 icon

Nikózia 28. septembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Francisco Seco, Pool)   Európska únia (EÚ) si pevne stojí za režimom sankcií proti bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi. Vyhlásila to v utorok európska komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová Autoritársku hlavu štátu obvinila, že „zo zúfalstva“ tlačí migrantov na územie európskeho bloku. „Lukašenko nie je partner,…

SPD chce s FDP a Zelenými rokovať o vytvorení koalície už koncom týždňa

0 icon

Berlín 28. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Nemeckí sociálni demokrati (SPD), ktorí v nedeľu zvíťazili v parlamentných voľbách a porazili tak konzervatívcov z únie CDU/CSU odchádzajúcej kancelárky Angely Merkelovej, v utorok vyjadrili nádej, že koncom týždňa začnú rokovať o vytvorení trojčlennej koalície so Zelenými a liberálnou Slobodnou demokratickou stranou (FDP).…

Na Kočnera, Zsuzsovú a ďalších podal prokurátor obžalobu pre prípravu vrážd Žilinku, Lipšica a Šufliarskeho

0 icon

Bratislava 28. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann, Pavel Neubauer, Jaroslav Novák)   Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal v utorok na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) obžalobu na päť osôb - Mariana Kočnera, Alenu Zsuzsovú, Tomáša Szabóa, Dušana Kracinu a Darka Dragica. Ako organizovaná skupina mali pripravovať vraždu v súčasnosti…

Lukašenko ohlásil na február 2022 referendum o novej ústave

0 icon

Kyjev 28. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Maxim Guchek/BelTA Pool Photo via AP)   V Bielorusku sa vo februári budúceho roka uskutoční referendum o novej ústave, oznámil v utorok tamojší prezident Alexander Lukašenko a prisľúbil, že nedopustí, aby sa opozícia dostala k moci Podľa analytikov sa autoritársky líder pripravuje na ešte väčšie upevnenie…

Obama: Situácia na hraniciach potvrdzuje, že USA potrebujú imigračnú reformu

0 icon

Washington 28. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Slocum)   Bývalý americký prezident Barack Obama v utorok označil migračnú krízu na hraniciach štátu Texas za "srdcervúcu" a poukázal na potrebu novej migračnej reformy. Informovala o tom stanica ABC Na nápravu systému, ktorý je ako "celok nefunkčný", je podľa Obamu potrebná komplexná imigračná reforma.…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Štátomafia má strach zo Slovenského národného povstania číslo 2 !!!

0icon

Štátomafia má strach zo Slovenského národného povstania číslo 2 !!! Po tom,  ako si  štátomafia uzurpovala právo osláv SNP pre seba a predvádzali sa vo vzletných príhovoroch v rozpore s ústavnými právami občana na slobodný život je zjavné, že SNP č. 2 je pred dverami. Občania si opäť musia v uliciach vybojovať slobodu po…

Erik Majercak

Strata zamestnania, vzťahy s políciou, hovoriace hlavy v TV, vyjadrenia prezidentky, ministri v TV, kde je pravda, ako sa k veciam postaviť?

0icon

Čo reálne hovoria tí čo vám niečo hovoria? Viete sa zorientovať v motiváciách, čo z toho vyplýva pre nich a pre vás? Čo robiť, aby pre vás nenastala katastrofická udalosť v týchto prípadoch? Posledný diel videoblogu Ako zistiť Pravdu v dnešnom svete. Návod ako si poradiť vo vlastnom živote, vzťahu, rodine, vo vzťahu k…

Matej Kečkéš

Genocída Slovanov v globálnej eugenike

0icon

Začalo to už dávno, keď slovanské národy začali masívne potlačovať a zotročovať anglosasi, ale nebolo to až tak dávno, čo to vyvrcholilo v masívnu genocídu Slovanov zvanú aj holokaust. Paradoxne dnes sa však od genocídy Slovanov neustále odvádza pozornosť len na holokaust židov. Ktorých však bolo zabitých cca 5 miliónov…

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 6. časť: Odpoveď Petrovi Weissovi a podobným

0icon

Františkova návšteva nás mala zjednocovať, takto nám to sľúbili natešení arcipastieri a ich hovorca a najmä Grasalkovičov palác. Nemám taký pocit. A ak zjednotila, tak predovšetkým liberálov a neznabohov vo vynášaní Františka priam do neba. Oslavný text na jezuitu Františka napísal ateista Samuel Marec, aj Magda Vášaryová: „Na niektorých z…

Boris Mesár

Jeden smutný očkovací príbeh z jednej krajiny .

0icon

Anna Shafran sľúbila, že keď začne s programom, porozpráva smutný príbeh o jednej krajine. V tejto krajine bol vytvorený vysokokvalitný systém lekárskej starostlivosti - systém Semashko, podľa ktorého majú všetci občania právo na univerzálnu, rovnakú a bezplatnú pomoc. Plus hygiena . Vďaka systému Semashko občania tejto krajiny napriek ťažkej epidemiologickej…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP 5 najhorších vlakových nešťastí na svete

0 icon

Môžeme si myslieť, že cestovanie vlakom je bezpečnejšie ako cestovanie lietadlom. Takýto názor je však nesprávny. Podľa štúdie z roku 2013 je cestovanie vlakom druhým najbezpečnejším spôsobom cestovania ihneď po leteckej doprave, kde je nižší index úmrtnosti. To však neznamená, že cestovanie vlakom je nebezpečné. Naopak, ako už bolo spomenuté, cestovanie…

Zvrátenosť, alebo genialita? Ako Rusi počas vojny využívali protitankové psy: 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o ruských protitankových psoch. O tom, ako boli vyzbrojené, koľko kilogramov mín dokázali uniesť aj to, akým spôsobom boli cvičené, sme si povedali v prvej časti článku. Z pôvodných 30 psov dokázali splniť svoju úlohu, teda spôsobiť výbuch pod nemeckým tankom, iba 4 z nich. Efektivita…

10 osobností, o ktorých si (pravdepodobne) netušil, že získali Nobelovu cenu za mier

0 icon

Poznáš ich. Sú to mená, pri ktorých sa ti v pamäti hneď vynorí známa tvár. Čo však možno nevieš, je to, že získali jedno z najprestížnejších ocenení sveta. Preto ti prinášame 10 osobností, o ktorých si (pravdepodobne) netušil, že získali Nobelovu cenu za mier. Alfred Nobel bol švédsky inžinier, chemik a…

10 najväčších dizajnových prešľapov v histórii ľudstva

0 icon

Od dvoch homosexuálnych levov na Noemovej arche až po neriešiteľnú detskú hádanku: tieto veselé zlyhania ukazujú, že aj dizajnéri sú len ľudia. Tieto fotky boli zhromaždené z threadu na portáli reddit s názvom "Crappy Design", ktorý obsahuje niektoré z najzábavnejších príkladov práce dizajnérov. Fotografie nižšie dokazujú, že aj každá maličkosť, ako napríklad čiarka, má…

Nebudeš veriť vlastným očiam! Tieto zvieratá sa očividne roztápajú

0 icon

Zima je už definitívne za nami a blížime sa k tým neznesiteľným horúčavám, ktoré nás čakajú v lete. Predstav si ten pocit, že sa roztápaš. Ako čokoláda, ktorú si nechal na slnku dlhšie, ako bolo potrebné. Presne tak sa v lete cíti nejden človek. A nie len ľudia zdieľajú tieto…

Armádny Magazín

Rusko má nový prieskumný dron Merlin-VR

0 icon

Rusko, 28.september 2021 (AM) – V Rusku bol vyvinutý nový prieskumný dron Merlin-VR, ktorého vývojárom je Vedecký výskumný ústav moderných telekomunikačných technológií v Smolensku.   Prieskumný UAV Merlin-VR je schopný prieskumu v automatických a poloautomatických režimoch po dobu 10 hodín vo výške až 5 km. Užitočné zaťaženie dronu je 6,5 kg,…

Luhanská republika informovala že ukrajinský ostreľovač zabil obrancu Donbasu

0 icon

Donbas, 28.september 2021 (AM) – Ukrajina a Luhanská republika informovali o smrti svojich vojakov pri ostreľovaní Donbasu.   Ukrajinské ozbrojené sily naďalej udržiavajú napätie na kontaktnej línii v Donbase. Dnes bolo niekoľko obetí. Zástupcovia Luhanskej ľudovej republiky informovali o ostreľovaní ukrajinskou armádou a smrti príslušníka jej Ľudových

Boeing začal práce na vylepšení gondoly konvertoplánu CV-22

0 icon

Amarillo, Texas (28. september 2021) - Do montážneho strediska spoločnosti Bell v Amarille dorazil 21. septembra prvý konvertoplán CV-22 Osprey amerického letectva, ktorému sa budú upravovať gondoly. Stroj je súčasťou prebiehajúceho spoločného projektu spoločnosti Bell Textron Inc., dcérskej firmy Textron Inc. (NYSE: TXT) a Boeing (NYSE: BA) – „Bell B

Taliban poslal tisíce samovražedných bojovníkov Mansuriho bataliónu do pohraničnej provincie Tadžikistan

0 icon

Afganistan, 28.september 2021 (AM) – Taliban, ktorý po uchopení moci v Afganistane oznámil vytvorenie islamského emirátu Afganistan, poslal vojakov k provincii Takhar "na odstránenie bezpečnostných hrozieb a pre ďalšie potenciálne hrozby, uviedlo Radio Azattyk. Tadžické úrady sa domnievajú, že táto správa je „trochu prehnaná“, uvád

Únos alebo vražda Assangea: Plány tajnej vojny CIA proti WikiLeaks

0 icon

Veľká británia, 27.september 2021 (AM) – CIA údajne plánovala únos Juliana Assangeho a niektorí vyšší úradníci agentúry a Trumpovej administratívy údajne zašli tak ďaleko, že zvažovali aj možnosť, ako zavraždiť zakladateľa WikiLeaks, uviedli

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali