Vyjadrenie predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej k článkom denníka Korzár

Košice 29. novembra 2018 (HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský)

 

Denník  Korzár zverejnil  28. novembra 2018 na  internetovej stránke www.korzar.sme.sk a v tlačenom vydaní novín články „Ústavný súd je voči Rašimu nadštandardne ústretový“, „Rajtáková: Púť Rašiho sťažnosti cez email Macejkovej je znepokojujúca“ a „Predsedníčka Ústavného súdu: Sťažnosti mi adresovali bežne“

Na snímke predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková

V uvedených článkoch boli uvedené neúplné, zavádzajúce a pravdu skresľujúce informácie, hoci redaktorovi denníka Korzár boli Kanceláriou Ústavného súdu Slovenskej republiky 20. a 21. novembra 2018 prostredníctvom dvoch mailových správ poskytnuté podrobné informácie týkajúce sa predmetnej sťažnosti. Ako  predsedníčka  Ústavného  súdu Slovenskej  republiky (ďalej  aj  „ústavný  súd“) považujem  za  potrebné  vyjadriť sa k uvedeným článkom, pretože verejnosť má právo na objektívne a úplné informácie a toto právo jej bolo v predmetných článkoch upreté, čo je      v rozpore s Etickým kódexom novinára a s Rezolúciou rady Európy o žurnalistike.

Podanie, ktorým sťažovateľ MUDr. Richard Raši, PhD., MPH (ďalej aj „sťažovateľ“), podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) namietal neústavnosť                a nezákonnosť volieb predsedu Košického samosprávneho kraja, ktoré sa konali 4. novembra 2017, bolo doručené na mail predsednicka@ustavnysud.sk 15. novembra 2017 o 22.01 h. Nasledujúci pracovný deň, t. j. 16. novembra 2017 v čase o 7.44 h som predmetné elektronické podanie preposlala pracovníčke sekretariátu predsedníčky ústavného súdu. Následne bol tento mail o 8.06 h preposlaný do podateľne ústavného súdu.

V nadväznosti na zverejnené informácie si dovoľujem ozrejmiť, že elektronický kontakt predsednicka@ustavnysud.sk bol zverejnený na webovom sídle ústavného súdu v časti Kontakty    ako jeden z oficiálnych elektronických kontaktov, na ktoré sa verejnosť môže obrátiť. Z dôvodu nadmerného zaťaženia bol tento elektronický kontakt z webového sídla ústavného súdu odstránený v máji 2018.

Stáva sa, že verejnosť sa so svojimi podaniami obráti na ústavný súd a doručí svoje podanie   aj na iný elektronický kontakt ako ten, ktorý je na to primárne vyhradený, t. j. elektronický kontakt na podateľňu ústavného súdu. Je bežnou praxou, že sa takéto podania doručia v rámci internej mailovej komunikácie príslušnej organizačnej zložke Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky. V takýchto prípadoch sa za deň doručenia podania považuje deň, v ktorom bolo podanie doručené už na prvú elektronickú adresu.

Považujem za potrebné zdôrazniť, že predmetná sťažnosť bola doručená na môj pracovný mail predsednicka@ustavnysud.sk a následne preposlaná prostredníctvom služobného mobilného telefónu, ktorý je prepojený s mojím pracovným mailovým kontom. Nešlo teda o žiadnu súkromnú komunikáciu, ako je to navodzované vo vyjadrení právnej zástupkyne odporcu. Rovnako by ústavný súd postupoval v každom obdobnom prípade, t. j. aj v prípade, ak by rovnakým spôsobom podala podanie právna zástupkyňa odporcu.

O tom, že nešlo o neobvyklý „bezprecedentný“ postup zvýhodňujúci určité osoby, svedčí skutočnosť, že:

  • v roku 2016 bolo na môj pracovný mail zaslaných 20 podaní, z toho boli 2 ústavné sťažnosti (sp. zn. III. ÚS 630/2016, III. ÚS 78/2017),
  • v roku 2017 bolo na môj pracovný mail zaslaných 36 podaní, z toho bolo 6 ústavných sťažností (sp. zn. I. ÚS 563/2017, II. ÚS 9/2018, PL. ÚS 2/2018, II. ÚS 265/2018, II. ÚS 265/2018, IV. ÚS 105/2018) a
  • v roku 2018 bolo na môj pracovný mail zaslaných 7 podaní, z toho boli 2 ústavné sťažnosti (sp. zn. IV. ÚS 55/2018, IV. ÚS 453/2018).

Z uvedeného vyplýva, že v prípade evidencie a vybavovania predmetnej sťažnosti sa postupovalo štandardne v súlade so zaužívaným postupom ústavného súdu, o čom svedčí skutočnosť, že ústavný súd obdobne postupoval aj v prípade iných podaní doručených na môj pracovný mail (pozri už uvedený štatistický prehľad).

V súvislosti s uvádzanými pochybnosťami o doručení príloh podania v zákonnej 10-dňovej lehote považujem za potrebné uviesť, že prílohy k predmetnému podaniu boli doručené na prvotný elektronický kontakt, t. j. na mail predsednicka@ustavnysud.sk, o čom svedčí kópia predmetného mailu. Pre ozrejmenie uvádzam, že aplikácia mailového klienta pri preposielaní elektronických správ neuvádza informáciu o prílohách v rámci pôvodnej správy. Informácia o prílohách sa zobrazuje         až konečnému adresátovi (pozri kópia preposlaného mailu).

Z už uvedených skutočností vyplýva, že podanie sťažovateľa bolo ústavnému súdu doručené 15. novembra 2017 o 22.01 h, t. j. v zákonnej 10-dňovej lehote.

Sťažnosť bola po doručení do podateľne ústavného súdu v zmysle Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie od 1. marca 2017 do 28. februára 2018 elektronicky pridelená sudcovi spravodajcovi JUDr. Lajosovi Mészárosovi. Celý procesný postup po doručení podania (sťažnosti) je vo výhradnej právomoci sudcu spravodajcu. Sudca spravodajca rozhoduje o tom,          či v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“)

  1. sťažnosť odloží (§ 23a zákon o ústavnom súde),
  2. predloží plénu ústavného súdu návrh na odmietnutie sťažnosti (§ 25 ods. 2 zákon o ústavnom súde) okrem iného aj z dôvodu oneskoreného podania návrhu, alebo
  3. predloží plénu ústavného súdu návrh na prijatie sťažnosti na ďalšie konanie (§ 25 ods. 3 zákon o ústavnom súde).

Bolo teda na výlučnom posúdení sudcu spravodajcu, aký procesný postup zvolí. Akýkoľvek zásah do tejto právomoci by predstavoval zásah do nezávislosti sudcu spravodajcu a narušenie princípu práva na zákonného sudcu.

Podľa čl. 131 ústavy s poukazom na čl. 129 ods. 2 ústavy ústavný súd rozhoduje v pléne o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy a volieb do Európskeho parlamentu. Ako z uvedeného ustanovenia ústavy vyplýva, je výlučne na právnom posúdení 13-členného pléna ústavného súdu, či sťažnosť podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde odmietne alebo podľa § 25 ods. 3 zákona o ústavnom súde prijme na ďalšie konanie.

V tejto súvislosti je nutné podotknúť, že sudca spravodajca JUDr. Lajos Mészáros predložil plénu ústavného súdu návrh uznesenia o odmietnutí sťažnosti z dôvodu nesplnenia zákonom predpísaných náležitostí, pričom ako ďalší možný dôvod odmietnutia predmetnej sťažnosti uviedol zjavnú neopodstatnenosť návrhu, ku ktorej dospel po prepočítaní hlasovacích lístkov v dotknutom volebnom okrsku. Prepočítanie hlasovacích lístkov pritom inicioval sám sudca spravodajca, ktorý     po oboznámení sa so zápisnicou okrskovej volebnej komisie zistil, že sťažovateľ ako kandidát          na predsedu Košického samosprávneho kraja, s číslom kandidáta na hlasovacom lístku 8, získal podľa zápisnice 0 (slovom nula) platných hlasov. Po prepočítaní hlasovacích lístkov však bolo zistené, že sťažovateľovi ako kandidátovi na predsedu Košického samosprávneho kraja bolo             vo volebnom okrsku 1 obce Zemplínska Široká odovzdaných 88 platných hlasov, čo nereflektuje zápisnica a ani oficiálne výsledky volieb uverejnené Štatistickým úradom Slovenskej republiky.      Na základe týchto zistení sudca spravodajca konštatoval, že opísané pochybenie okrskovej volebnej komisie nie je spôsobilé založiť nezákonnosť či neústavnosť volieb, keďže uvedených 88 hlasov         v prospech sťažovateľa nič nemení na konečnom výsledku volieb predsedu Košického samosprávneho kraja a nemení víťaza volieb predsedu Košického samosprávneho kraja.

Keďže na neverejnom zasadnutí pléna ústavného súdu 31. januára 2018 návrh uznesenia predložený sudcom spravodajcom nezískal ústavou stanovený počet 7 hlasov sudcov ústavného súdu (§ 4 ods. 3 zákona o ústavnom súde), sťažnosť sťažovateľa sa považuje podľa  § 25 ods. 3 zákona      o ústavnom súde za prijatú na ďalšie konanie. Plénum ústavného súdu na neverejnom zasadnutí zároveň uznesením prerušilo konanie o predmetnej sťažnosti až do prešetrenia sťažovateľom podaného trestného oznámenia príslušnými orgánmi činnými v trestnom konaní, resp. príslušnými orgánmi verejnej moci. Dôvody, pre ktoré plénum prijalo predmetnú sťažnosť na ďalšie konanie a konanie zároveň prerušilo, sú podrobne uvedené v odôvodnení uznesenia o prijatí sťažnosti (úplné znenie uznesenia ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 2/2018).

Vzhľadom na to, že odpadla prekážka, pre ktorú bolo predmetné konanie prerušené, plénum ústavného súdu sa na neverejnom zasadnutí 28. novembra 2018 uznieslo, že v konaní o sťažnosti MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH,  pokračuje. V ďalšom konaní bude ústavný súd pokračovať vo vykonávaní procesných úkonov smerujúcich k vydaniu meritórneho rozhodnutia vo veci a účastníkom konania, teda aj odporcovi a jeho právnej zástupkyni bude umožnené vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam týkajúcim sa predmetného konania.

V kontexte medializovaných súvislostí chcem v závere zdôrazniť, že sa výrazne ohradzujem voči šíreniu neúplných a pravdu skresľujúcich informácií, ktoré hrubým spôsobom zavádzajú verejnosť, znevažujú činnosť ústavného súdu a smerujú k neodôvodnenej a cielenej diskreditácii mojej osoby.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Policajný prezident vyhlásil, že by rozpustil inšpekciu. “Ak sa má na Slovensko vrátiť právo a zákon, najprv treba zrušiť špeciálnu prokuratúru a nanovo postaviť NAKA,” reaguje Eštok

0 icon

Bratislava 23. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Dočasne vymenovaný policajný prezident Štefan Hamran v jednom z rozhovorov vyhlásil, že by rozpustil inšpekciu ministerstva vnútra. To sa nepozdáva opozičnému poslancovi Matúšovi Šutaj Eštokovi (Hlas-SD), ktorý prišiel s vlastným návrhom Harman mal svoje slová odôvodniť tým, že inšpekcia ide po…

Kucka prispel premiérovým gólom za Watford k triumfu na pôde Evertonu

0 icon

Londýn 23. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Martin Rickett/PA via AP, TASR/AP - Ian Walton)   Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka zaznamenal svoj premiérový gól v anglickej lige a prispel ním k triumfu Watfordu v dueli 9. kola na ihrisku Evertonu 5:2. Kucka v 78. minúte vyrovnal na 2:2 a jeho…

Opozícia kritizuje Hegera po účasti v diskusnej relácii. Podľa Hlasu premiér absolútne zlyháva. „Edo stačilo, musíš odísť,” odkazuje Smer

0 icon

Bratislava 23. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP/dpa-Oliver Berg)   Domácnosti by vďaka regulácii cien energií nemali byť výrazne dotknuté ich zvyšovaním. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO). Reguláciu cien energií pre domácnosti podľa neho nemá zavedených veľa krajín v Európe, Slovensko však áno Zvyšovanie cien…

Výbuch míny v odbojnom regióne Casamance v Senegale si vyžiadal šesť mŕtvych

0 icon

Dakar 23. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Šesť mladých ľudí zahynulo v piatok pri výbuchu nášľapnej míny na juhu Senegalu. K incidentu došlo v regióne Casamance pri hraniciach s Gambiou po tom, ako ich povoz ťahaný koňmi narazil na starú, dažďom odkrytú mínu, tvrdia miestne úrady, ktoré v sobotu citovala…

Čo je také nebezpečné na poslednom odkaze Kaddáfího, že ho nesmú vidieť deti, hoci Kaddáfího popravu vidieť smú?

0 icon

Bratislava 23. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP - Amr Nabil, Screenshot)   Desať rokov po zavraždení Kaddáfího a zničení Líbye bolo zverejnené video s Kaddáfího posledným odkazom rodine. Globálny internetový monopolista video zamkol pre mládež pod 18 rokov. Naopak, zábery Kaddáfího vraždy si deti pozerať môžu Je to desať rokov od zavraždenia…

Gröhling: Finančná gramotnosť by mohla byť prierezová téma i ďalší predmet

0 icon

Bratislava 23. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:Foto:SITA-Jana Birošová, Pixabay)   Finančná gramotnosť by sa na školách mohla učiť ako prierezová téma v rámci rôznych predmetov. Nie je vylúčené, aby si základné a stredné školy vytvorili samostatný predmet "finančná gramotnosť" v rámci disponibilných hodín. Vyhlásil to minister školstva Branislav Gröhling (SAS) v uplynulom…

“Ide o ukážkový príklad nedôvodného trestného stíhania len na základe výpovede spolupracujúcej osoby.” Generálny prokurátor vysvetľuje, prečo zrušil obvinenia voči Petrovi Brhelovi

0 icon

Bratislava 23. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Generálny prokurátor Maroš Žilinka zrušil obvinenia voči Petrovi Brhelovi, pretože dospel k záveru, že neboli splnené zákonné podmienky na trestné stíhanie. Žilinka to uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti. Dôvodom rozhodnutia má byť absencia dôkazov, ktoré by dôvodnosť vzneseného obvinenia…

Väčšina nakazených sú očkovaní vo väčšine vekových skupín – profesor medicíny zo Stanfordskej univerzity ukazuje na dáta z Anglicka a nezmyselnosť covid pasov

0 icon

Bratislava 23. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák, Public Health England, MZ SR)   Profesor Jay Bhattacharya z prestížnej Stanfordskej univerzity v Kalifornii nedávno zdieľal na Twitteri graf, ktorý spracoval aktuálne britské dáta nakazených podľa vakcinačného statusu a vekových skupín vo vysoko preočkovanom Anglicku s nasledujúcim komentárom: „Veľmi poučný graf, z ktorého je…

Ak by reformy neprešli, bol by to výsmech občanom do tváre, vyjadril sa premiér. Zavedú opäť núdzový stav?

0 icon

Bratislava 23. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Reformy nemôžu neprejsť, keďže boli definované v programovom vyhlásení vlády (PVV). Ak parlament podporil program vlády a napokon reformy neodhlasuje, bol by to výsmech občanom do tváre. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO) Podľa Hegera…

“Čo sa prezentuje navonok, býva iné, než čo sa tam odohráva.” Babiš prehovoril o Európskej rade

0 icon

Praha 23. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP - Olivier Matthys, Pool)   Dosluhujúci predseda českej vlády Andrej Babiš publikoval video, kde ilustruje, čo sa dialo na Európskej rade. Podľa jeho slov sa navonok často prezentuje niečo iné, než čo sa v skutočnosti deje pri rokovaní. Prehovoril aj o dvoch najväčších chybách Angely…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Pakoš

Prečo je to absurdné divadlo okolo nás?

0icon

Po troch desaťročiach znovu prichádza nátlak zo strany štátnej moci. Treba dodať, že na ňu tlačí niekto vplyvný zhora, kto má sám pravdepodobne obsedantno nutkavé neurózy a poruchy správania. Temnými silami sa nechal dookrádať o ľudskú dôstojnosť aj zdravý rozum. Ako kedysi boli vizitkou uvedomelého občana preukaz člena KSČ a…

Slavěna Vorobelová

Ministerstvo prostitúcie a inkvizície

0icon

Už niekoľkokrát sme sa presvedčili o tom, že OĽaNO je v skutku podivná strana a zhluk zvláštnych ľudí. Túto jej povesť parádne „zaklincoval“ alebo skôr “vyšperkoval” ich len 25 ročný poslanec Tomáš Šudík. Ten, kto túto poslaneckú partičku sleduje pozorne, si musí ťukať do čela z toho, ako takýto ideologický…

Peter Lipták

Podliehajú ilúzii: Väčšina očkovaných si myslí, že sa nenakazí

0icon

Dajte sa zaočkovať. Dvakrát aj trikrát, hovorí nám reklama aj predstavitelia vlády a podporuje to aj Matovičova lotériová kampaň. Vraj je to jediná záchrana, hovoria takí lekári ako laureát Sabaka, profesor Krčméri aj pediatrička Prokopová. Hovoria,  že toto očkovanie chráni aj pred tým, aby sme iných neinfikovali kovidom. Ale v…

René Pavlík

Parlament

0icon

Hlasovanie Ak aspoň občas sledujete rokovanie v parlamente NRSR musíte plakať od nemohúcnosti. Nie len že nie sú peniaze pre matky, deti, platy, dôchodky, cesty, mosty, železnice, nemocnice, učiteľov, sestričky, lekárov, ani na všetko čo si spomeniete , ale najmä nie sú peniaze na dovzdelanie našich volených „reprezentantov“ v najvyššom zastupiteľskom orgáne.…

Pavel Jacz

Včerajší rozsudok pezinského ŠTS v prípade Judáš - teda 200 tisícového úplatku exšéfovi kontrarozviedky SIS a expolicajtovi nám vraví, že justičná spravodlivosť u nás stále kríva!!!

0icon

Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Sabová včera odsúdila v kauze Judáš bývalého šéfa kontrarozviedky SIS Gašparoviča a bývalého policajta Vlčana za prijatie úplatku vo výške 200 000 Euro na 11 a 10 rokov väzenia a pokuty 50 000 a v druhom prípade 40 000 Euro a zhabanie automobilu. Prokurátor…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Slovanský Enoch alebo poznávací výlet po nebesiach: 2. časť

0 icon

„Tak som zavolal svojich synov Matuzalema, Regima a Gaidada a povedal som im tú úžasnú novinu,“ napísal o tom Enoch. Chlapci si najprv museli pomyslieť, že sa foter definitívne zbláznil, ale nahlas nepovedali nič, pretože v oných časoch sa odporovať otcovi nepatrilo. Pokračujeme druhou časťou článku o Enochovi, ktorému bolo…

Hra s tieňmi: Na chodníky maľuje falošné tiene, ktoré vyzerajú fantasticky

0 icon

Ak by si sa niekedy prechádzal ulicami mesta Redwood City v Kalifornii, môžeš mať pocit, že niečo nie je v úplnom poriadku. Svoju pozornosť by si mal obzvlášť venovať tieňom. Všimol si si, že na nich niečo nesedí? Z koša je zrazu kvetina, poštové schránky sa menia na príšerky a…

Deti a svadba: 10 zábavných fotografií

0 icon

Buďme na chvíľku úprimní: svadby nás môžu poriadne unaviť. Najmä vtedy, ak sa staráme o množstvo vecí pred, či počas samotného obradu. Rozdielne to nie je ani počas svadobnej hostiny. Dnes sa však budeme baviť o inej únave (nie, nemám na mysli ani tú spoločenskú :D). Ukážeme si zbierku fotografií…

Vizuálne porovnanie života v Severnej a Južnej Kórei

0 icon

Autor fotografií približne pred rokom absolvoval prísne vedený 7 dňový pobyt v Severnej Kórei. Jednoducho mu vzali pas a nedovolili mu vidieť niečo, čo nechceli. Severná Kórea bola určite najdivoejšia krajina, akú kedy navštívil. Počas celého pobytu sa sám seba pýtal, aký je asi život vo vedľajšej Južnej Kórei, ktorá…

Muži v žiarivých brneniach: biblické bytosti alebo mimozemšťania? 3. časť

0 icon

Zvláštne na svetelných démonoch - okrem iného - je to, akým spôsobom sa vymykajú bežnej náboženskej viere svojej doby. „Pýtal som sa ich na nesmrteľnosť duše a oni povedali, že neprežije nič. Povedali, že svet sa tvorí každým okamihom, a ak by Boh stratil odvahu, svet by okamžite zahynul,“ poznamenal…

Armádny Magazín

Veľká Británia začala tajnú špeciálnu operáciu proti Rusku a Číne

0 icon

Veľká Británia, 23. október 2021 (AM, Sputnik) – Tajné "bankové" oddelenie britského ministerstva obrany, vytvorené za účelom obmedzenia finančných aktivít teroristickej skupiny Islamský štát, teraz nasmerovalo svoje úsilie na boj

USA poľujú na hlavné tajomstvo rakety „Avangard“

0 icon

USA, 23. október 2021 (AM) – Územie USA je ohrozené. Od kedy? Minimálne odvtedy, ako sa zjavili hypersonické hlavice rakety „Avangard“. Aby si americkí vojaci zabezpečili bezpečnosť svojho štátu, potrebujú skonštruovať raketu, ktorej vytvorenie sa donedávna považovalo za nemožné.   Americkí vojaci po prvýkrát predsta

Päť európskych krajín vytvorí ozbrojené sily rýchlej reakcie

0 icon

Nemecko, 23. október 2021 (AM) – Päť krajín EÚ vrátane Nemecka sa rozhodlo vytvoriť polovojenské sily rýchlej reakcie v prípade kríz a bezpečnostných hrozieb. Budú zahŕňať špeciálne, letecké a kybernetické jednotky.   Okrem Nemecka sa na iniciatíve podieľajú Holandsko, Portugalsko, Fínsko a Slovinsko. Nie je vylúčené, že sa k nej neskôr…

Izraelský analytik Kedmi vysvetlil Satanovskému, aký je rozdiel medzi Šojgum a šéfom Pentagonu

0 icon

Izrael, 23. október 2021 (AM) – "Medzi ministrami obrany Ruska a USA je veľký rozdiel a šéf Pentagonu nikdy nedosiahne úroveň šéfa ministerstva obrany RF." Toto vyhlásenie urobil izraelský politológ a vojenský expert Jakov Kedmi vo vysielaní rozhlasového programu Jevgenija Satanovské

300. výročie Ruského impéria prebehlo úplne bez povšimnutia

0 icon

Rusko, 22. október 2021 (AM, Vzglyad) – 2. október v starom kalendári (2. novembra, nový) si pripomína 300. výročie Ruskej ríše. Práve v tento deň, po víťazstve nad Švédskom v Severnej vojne a po konsolidácii Ruska v Baltskom mori, bol cár Peter vyhlásený za cisára celého Ruska a za

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali