Vo Vatikáne Svätý Otec František kanonizoval sedem nových svätcov

Vatikán 15. septembra 2018(HSP/TK KBS/RV/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)

 

Cirkev má sedem nových svätcov a svätíc. Na vatikánskom námestí zaplnenom 70-tisíc pútnikmi ich v nedeľu 14. októbra kanonizoval Svätý Otec František. Prítomných bolo päť hláv štátov a celkovo 15 oficiálnych delegácií, vrátane zastúpenia Anglikánskej cirkvi

Pápež František prichádza v sprievode arcibiskupov na svätorečenie zavraždeného salvádorského arcibiskupa Óscara Romera a pápeža Pavla VI. a ďalších piatich blahoslavených pochádzajúcich z Talianska, Nemecka a Španielska na Námestí sv. Petra vo Vatrikáne 14. októbra 2018

Kanonizovaní boli pápež sv. Pavol VI., biskup a mučeník sv. Oscar Romero, diecézny kňaz a rehoľný zakladateľ sv. František Spinelli, diecézny kňaz sv. Vincent Romano, dvojica panien a rehoľných zakladateliek sv. Mária Katarína Kasperová a sv. Nazaria Ignacia od Terézie Ježišovej a svätý laik Nunzio Sulprizio.

Pri svätej omši s pápežom Františkom koncelebrovali členovia kardinálskeho zboru, stovky biskupov zúčastňujúcich sa na synode a veľký počet kňazov. Slávnosť sa konala bez fyzickej účasti emeritného pápeža Benedikta XVI., Svätý Otec František ho však v predchádzajúci večer navštívil v jeho rezidencii vo Vatikánskych záhradách.

Pri obrade kanonizácie siedmich kandidátov predstavil prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kard. Giovanni Angelo Becciu, ktorý potom požiadal pápeža o slávnostný výrok o ich zapísaní medzi svätých.

V homílii Svätý Otec František predložil evanjeliovú výzvu nasledovať Ježiša nie z povinnosti alebo vypočítavo, ale z lásky a naplno. Pápež František vysvetlil radikálnosť Ježišovej požiadavky na udalosti z Markovho evanjelia (Mk 10,17-30) o neznámom mužovi, ktorý na Ježišovu radu rozdať majetok a nasledovať ho nedokázal dať radostnú odpoveď.

Ježiš, ktorý miluje totálnou láskou, žiada od človeka odpoveď nerozdeleného srdca, zdôraznil Svätý Otec:

„Tomu, ktorý sa stal naším služobníkom, až tak, že išiel kvôli nám až na kríž, nemôžeme odpovedať iba dodržiavaním akéhosi predpisu. Tomu, ktorý nám ponúka večný život, nemôžeme venovať len nejaký zlomok času. Ježiš sa neuspokojí s nejakými „percentami lásky“: nemôžeme ho milovať na dvadsať, päťdesiat či šesťdesiat percent. Buď všetko, alebo nič.”

Plné darovanie sa v láske je zdrojom radosti, vysvetlil pápež František. Naopak smútok je podľa jeho slov dôkazom nenaplnenej lásky a vlažného srdca:

„Srdce odľahčené od majetku, ktoré slobodne miluje Pána, neustále šíri radosť, tú radosť, ktorú dnes tak veľmi treba. Svätý pápež Pavol VI. napísal: „Uprostred svojich úzkostí potrebujú naši súčasníci spoznať radosť, počuť jej spev“ (Gaudete in Domino, I). Ježiš nás dnes pozýva vrátiť sa k prameňom radosti, ktorými je stretnutie sa s ním, odvážna voľba riskovať v jeho nasledovaní, chuť zanechania niečoho pre vykročenie jeho cestou. Svätci prešli touto cestou.”

Všetci siedmi noví svätí „v rozličných kontextoch pretlmočili svojím životom dnešné Božie slovo, bez vlažnosti, bez kalkulácií, so zápalom riskovať a niečoho sa zriecť“, pripomenul v závere homílie pápež František a veriacich pozval k nasledovaniu ich príkladu. Po pápežovi Pavlovi VI. poukázal aj na vzor Mons. Oscara Romera, „ktorý zanechal istoty sveta, dokonca aj svoju osobnú bezpečnosť, aby podľa Evanjelia daroval svoj život, blízky chudobným a svojmu ľudu, so srdcom priťahovaným k Ježišovi a k bratom. To isté môžeme povedať i o Francescovi Spinellim, o Vincenzovi Romanovi, o Márii Catharine Kasperovej, o Nazarii Ignazii od sv. Terézie Ježišovej a aj o našom abrucko-neapolskom chlapcovi Nunziovi Sulpriziovi. Svätý mladík, odvážny, pokorný, ktorý sa vedel stretávať s Ježišom v utrpení, v tichu, a v obetovaní seba samého.”

 

Prinášame plné znenie homílie Svätého Otca Františka pri kanonizačnej svätej omši 14. októbra 2018 na Námestí sv. Petra vo Vatikáne.

Druhé čítanie nám hovorí, že „Božie slovo je živé, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč“ (Hebr 4,12). A je to skutočne tak: Božie slovo nie len súbor právd alebo povzbudivé duchovné rozprávanie. Nie. Je živým slovom, ktoré sa dotýka života, ktoré ho premieňa. V ňom sa Ježiš, ktorý je živým Božím Slovom, osobne prihovára našim srdciam.

Obzvlášť evanjelium nás pozýva stretnúť sa s Pánom, a to cez príklad onoho neznámeho muža, ktorý k nemu pribehol (porov. Mk 10,17). S tým mužom sa môžeme stotožniť, lebo text nám nehovorí jeho meno, čím nám akoby chcel povedať, že môže predstavovať ktoréhokoľvek z nás. Onen muž sa pýta Ježiša, ako môže „obsiahnuť večný život“ (v. 17). Pýta sa na život, čo trvá večne, na život v plnosti: kto z nás by ho nechcel? Ale všimnime si, že sa naň pýta ako na dedičstvo, ktoré možno získať, ako na isté dobro, ktoré možno nadobudnúť, podmaniť si svojimi silami. Vskutku, aby toto dobro raz vlastnil, dodržiaval prikázania od svojej mladosti a pre dosiahnutie tohto cieľa je odhodlaný dodržiavať aj ďalšie; preto sa pýta: „Čo mám robiť, aby som to mal?“.
Ježišova odpoveď ho zaskočí. Pán sa neho zadíval s láskou (porov. 21). Ježiš mení perspektívu: od dodržiavania prikázaní kvôli dosiahnutiu odmeny k láske, nezištnej a totálnej. Onen muž rozprával v kategóriách dopytu a ponuky, Ježiš mu ale navrhuje príbeh lásky. Pozýva ho prejsť od dodržiavania zákonov k darovaniu seba samého, od robenia pre seba, k bytiu s Ním. Dáva mu životný návrh, „režúci do živého“: „Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným […] Potom príď a nasleduj ma!“ (v. 21).

Aj tebe Ježiš hovorí: „Príď, nasleduj ma!“ Príď: nezostaň stáť, lebo na to, aby si bol Ježišov, nestačí nerobiť nič zlé. Nasleduj ma: nekráčaj za Ježišom iba vtedy, keď sa ti to hodí, ale snaž sa o to každý deň; neuspokoj sa s dodržiavaním prikázaní, s dávaním trocha almužny a s odriekaním nejakej modlitby: nachádzaj v ňom Boha, ktorý ťa neustále miluje, zmysel tvojho života, silu darovať seba.

Ježiš ešte dodáva: „Predaj, čo máš a rozdaj chudobným.“ Pán nevytvára teórie o chudobe a bohatstve, ale ide priamo k životu. Žiada ťa, aby si zanechal to, čo zaťažuje srdce, vyprázdnil sa od imania, aby si dal priestor jemu, jedinému dobru. Nedá sa skutočne nasledovať Ježiša, keď nás zaťažujú pozemské veci. Lebo ak je srdce preplnené majetkom, už v ňom nie je miesta pre Pána, ktorý bude iba jednou vecou medzi ostatnými. Práve preto je bohatstvo nebezpečné a – ako hovorí Ježiš ­– robí ťažkým vôbec dosiahnuť spásu. Nie preto, že by bol Boh prísny, nie! Problém je na našej strane: naše prílišné vlastníctvo, naša príliš veľká túžba po ňom nás zadúšajú, zadúšajú nám srdce a robia nás neschopnými milovať. Svätý Pavol nám preto pripomína, že „koreňom všetkého zla je láska k peniazom“ (1 Tim 6,10). Vidíme to: tam, kde peniaze hrajú prím, tam nie je miesto pre Boha a niet tam miesta ani pre človeka.

Ježiš je radikálny. On dáva všetko a aj žiada všetko: dáva lásku, ktorá je totálna a žiada srdce, ktoré je nerozdelené. Aj dnes sa nám dáva ako živý Chlieb; môžeme mu my vrátiť omrvinky? Tomu, ktorý sa stal naším služobníkom, až tak, že išiel kvôli nám až na kríž, nemôžeme odpovedať iba dodržiavaním akéhosi predpisu. Tomu, ktorý nám ponúka večný život, nemôžeme venovať len nejaký zlomok času. Ježiš sa neuspokojí s nejakými „percentami lásky“: nemôžeme ho milovať na dvadsať, päťdesiat či šesťdesiat percent. Buď všetko, alebo nič.

Drahí bratia a sestry, naše srdce je ako magnetka: nechá sa pritiahnuť láskou, no môže zostať prichytené iba na jednej strane; musí sa preto rozhodnúť: buď bude milovať Boha, alebo bude milovať bohatstvo sveta (porov. Mt 6,24); buď bude žiť pre lásku, alebo pre seba (porov. Mk 8,35). Opýtajme sa samých seba, na ktorej sme strane. Opýtajme sa, kde sa nachádzame v našom príbehu lásky k Bohu. Uspokojujeme sa s dodržiavaním nejakých predpisov, alebo nasledujeme Ježiša ako zamilovaní, skutočne pripravení zanechať niečo kvôli nemu?

Ježiš kladie otázku každému z nás i nám všetkým ako putujúcej Cirkvi: sme Cirkvou, ktorá len káže o dobrých predpisoch, alebo sme Cirkvou-Nevestou, ktorá sa z lásky k svojmu Pánovi priam vrhá do lásky? Naozaj ho nasledujeme, alebo sa vraciame do šľapají sveta, ako onen neznámy muž? V skratke: stačí nám Ježiš, alebo hľadáme množstvo istôt vo svete?

Prosme o milosť vedieť niečo zanechať z lásky k Pánovi: zanechať bohatstvo, zanechať snívanie po postavení a moci, zanechať štruktúry, ktoré už nie sú primerané na ohlasovanie Evanjelia, tie závažia, ktoré brzdia misiu, tie povrazy, ktoré nás pútajú k svetu.

Bez skoku vpred v láske náš život a naša Cirkev ochorejú na „egocentrickú samoľúbosť“ (Apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 95): vtedy sa radosť hľadá iba v nejakom prchavom pôžitku, dochádza k uzatváraniu sa do sterilných debát, k spohodlneniu v monotónnom žití kresťanstva bez elánu, kde narcizmus zakrýva smútok z pocitu nenaplnenia.

Takto to bolo u toho neznámeho muža, ktorý – ako hovorí Evanjelium – „odišiel zarmútený“ (v. 22). Zostal naviazaný na predpisoch a svojom veľkom majetku, nedaroval svoje srdce. A síce stretol Ježiša a dostalo sa mu od neho láskavého pohľadu, odišiel zarmútený. Smútok je dôkazom nenaplnenej lásky. Je znamením vlažného srdca. Naopak, srdce odľahčené od majetku, ktoré slobodne miluje Pána, neustále šíri radosť, tú radosť, ktorú dnes tak veľmi treba. Svätý pápež Pavol VI. napísal: „Uprostred svojich úzkostí potrebujú naši súčasníci spoznať radosť, počuť jej spev“ (Apoštolská exhortácia Gaudete in Domino, I). Ježiš nás dnes pozýva vrátiť sa k prameňom radosti, ktorými je stretnutie sa s ním, odvážna voľba riskovať v jeho nasledovaní, chuť zanechania niečoho pre vykročenie jeho cestou. Svätci prešli touto cestou.

Prešiel ňou Pavol VI., podľa príkladu apoštola, od ktorého prevzal meno. Ako on, tiež vydal svoj život za Kristovo Evanjelium, prekračujúc nové hranice a stávajúc sa jeho svedkom v ohlasovaní a v dialógu, prorokom extrovertnej Cirkvi, ktorá hľadí na vzdialených a stará sa o chudobných. Pavol VI., i v únave a uprostred nepochopení, vášnivo svedčil o kráse a radosti totálneho nasledovania Ježiša. I dnes nás znova povzbudzuje, spolu s Koncilom, ktorého bol múdrym kormidelníkom, žiť naše spoločné povolanie: univerzálne povolanie k svätosti. Nie k polovičatosti, ale k svätosti.

Je pekné, že spolu s ním a spolu s ostatnými dnešnými svätcami a sväticami je i Mons. Romero, ktorý zanechal istoty sveta, dokonca aj svoju osobnú bezpečnosť, aby podľa Evanjelia daroval svoj život, blízky chudobným a svojmu ľudu, so srdcom priťahovaným k Ježišovi a k bratom. To isté môžeme povedať i o Francescovi Spinellim, o Vincenzovi Romanovi, o Márii Catharine Kasperovej, o Nazarii Ignazii od sv. Terézie Ježišovej a aj o našom abrucko-neapolskom chlapcovi Nunziovi Sulpriziovi.

Svätý mladík, odvážny, pokorný, ktorý sa vedel stretávať s Ježišom v utrpení, v tichu, a v obetovaní seba samého.  Všetci títo svätí v rozličných kontextoch pretlmočili svojím životom dnešné Božie slovo, bez vlažnosti, bez kalkulácií, so zápalom riskovať a niečoho sa zriecť. Bratia a sestry, nech nám Pán pomáha napodobňovať ich príklady.

Preložila: Slovenská redakcia VR)

 

Slávnosť kanonizácie uzavrela spoločná modlitba Anjel Pána, pred ktorou pápež František poďakoval okrem cirkevných predstaviteľom i hlavám štátov, medzi ktorými bola španielska kráľovná Sofia a prezidenti Talianska, Čile, Salvádoru a Panamy. Osobitnú vďaku vyjadril delegácii Anglikánskej cirkvi pod vedením emeritného canterburského arcibiskupa Rowana Williamsa. Pápež pozdravil aj veľkú skupinu talianskeho katolíckeho združenia pracujúcich ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), ku ktorému mal sv. Pavol VI. mimoriadny vzťah.

 

Prinášame životopisné črty 7 nových svätých vyhlásených pápežom Františkom

Svätý Otec František v nedeľu 14. októbra 2018 kanonizoval siedmich nových svätých. Prinášame ich biografické črty podľa prezentácie, ktorú v úvode kanonizačného obradu na Námestí sv. Petra predniesol prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kard. Giovanni Angelo Becciu.

Sv. Pavol VI., vlastným menom Giovanni Battista Montini, sa narodil 26. septembra 1897 v Concesiu pri Brescii na severe Talianska. Ako 22-ročný bol vysvätený za diecézneho kňaza. V roku 1937 bol menovaný za substitúta vatikánskeho Štátneho sekretariátu. Počas II. svetovej vojny podporoval charitatívnu pomoc a pohostinnosť prenasledovaným nacizmom a fašizmom, osobitne Židom. Neskôr bol štátnym prosekretárom pre bežné záležitosti a v roku 1954 bol menovaný za milánskeho arcibiskupa.

Sv. Ján XXIII. mu udelil kardinálsky biret v roku 1958. Na Petrov stolec nastúpil 21. júna 1963, prijmúc meno Pavol VI. Medzi jeho nespočetnými iniciatívami sa vynímajú vedenie II. vatikánskeho koncilu a jeho následné uvádzanie do života, apoštolské cesty, ekumenický a medzináboženský dialóg. Po krátkej chorobe zomrel v Castel Gandolfe večer 6. augusta 1978. Blahorečil ho v roku 2014 pápež František.

Sv. Oscar Romero (Óscar Arnulfo Romero Galdámez) sa narodil 15. augusta 1917 v salvádorskom Ciudad Barrios. Po prijatí kňazskej vysviacky v roku 1942 bol dvadsať rokov farárom v diecéze San Miguel. V roku 1970 bol menovaný za pomocného biskupa San Salvadoru, neskôr za biskupa Santiaga de Maria a v roku 1977 za arcibiskupa San Salvadoru. Medzičasom vypukla v krajine ťažká politická kríza, ktorá vyústila do občianskej vojny. Keď Mons. Romero sledoval násilie páchané na slabších a vraždy kňazov a katechétov, cítil pastoračnú povinnosť zaujať postoj nebojácnosti. Bol zavraždený 24. marca 1980 pri slávení omše. V roku 2015 ho pápež František vyhlásil za blahoslaveného.

Sv. František (Francesco) Spinelli sa narodil 14. apríla 1853 v Miláne. Kňazstvo prijal v roku 1875. V Ríme bol inšpirovaný dať počiatočný podnet pre komunitu mladých žien, ktoré zasvätili svoj život Pánovi prítomnému v Eucharistii. Touto cestou, v kontakte so sv. Gertrúdou Katarínou Comensoli dal zrod Inštitútu sestier poklony Najsvätejšej Sviatosti a plnil si svoju úlohu zakladateľa a predstaveného. Zomrel pokojne 6. februára 1913. Medzi blahoslavených ho zaradil Ján Pavol II. v roku 1992.

Sv. Vincent (Vincenzo) Romano sa narodil 3. júna 1751 v Torre del Greco pri Neapole. V roku 1775 prijal kňazstvo a pôsobil v rodnej obci. Jeho služba sa od počiatku vyznačovala osobitnou pozornosťou k núdznym a usilovnosťou vo výchove detí a mládeže. Po tom, ako bola obec Torre del Greco takmer úplne zničená lávou z erupcie Vezuvu 15. júna 1794, Vincent sa stal dušou jej obnovy po materiálnej, ale predovšetkým po duchovnej a mravnej stránke. Zomrel 20. decembra 1831. Blahorečil ho pápež Pavol VI. v roku 1963.

Sv. Mária Katarína Kasperová (Maria Katharina Kasper) sa narodila 26. mája 1820 v Dernbachu v Nemecku, v oblasti Porýnia. So svojou fyzickou silou a extrovertnou povahou pracovala na poliach a pri lámaní kameňa na výstavbu ciest. Tu pramenila jej intuícia založiť inštitút sestier zameraných na službu chudobným vrstvám spoločnosti. V roku 1848 otvorila dom „Chudobných služobníc Ježiša Krista“, kde našli útočisko chudobní z okolia. Kongregácia sa rýchlo rozšírila za hranice Nemecka i Európy, do Ameriky a následne do Indie. Sestra Mária Katarína Kasperová zomrela 2. februára 1898 na infarkt. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Pavol VI. v roku 1978.

Sv. Nazaria od sv. Terézie Ježišovej (Nazaria Ignacia March Mesa) sa narodila v Madride 10. januára 1889. V Mexiku, kam sa jej rodina presťahovala, sa zoznámila s rehoľníčkami inštitútu Sestier opustených starých ľudí a v roku 1908 k nim vstúpila. Po zložení prvých sľubov v roku 1911 bola vyslaná do Bolívie. Vedomie stále náročnejšej sociálnej situácie ju priviedlo k založeniu kongregácie Krížových misijných sestier Cirkvi  (Misioneras Cruzadas de la Iglesia – MCI), zameraných na službu chudobným a na pozdvihnutie a rozvoj žien. Jej život bol vo vážnom ohrození ako v Bolívii, tak i v Španielsku počas občianskej vojny v rokoch 1936-1939. Zo Španielska sa v roku 1942 presunula do Buenos Aires, no jej zdravotný stav sa zhoršoval. Zomrela 6. júla 1943. Pápež Ján Pavol II. v roku 1992 slávil jej blahorečenie.

Sv. Nunzio Sulprizio sa narodil 13. apríla 1817 obci Pescosansonesco v oblasti Pesary v strednom Taliansku. Po strate oboch rodičov sa ho ako šesťročnej siroty ujala babka z maminej strany, ktorá ho naučila vyhľadávať Ježiša prítomného v Eucharistii a vzývať Pannu Máriu. Zakrátko aj stará matka zomrela a Nunzio bol zverený strýkovi, ktorý pracoval ako kováč. Tvrdá práca a zlé zaobchádzanie, akého sa mu dostávalo, mu privodili ochorenie na kostnú tuberkulózu. Po presune do Neapola a hospitalizácii v Nemocnici pre nevyliečiteľne chorých mohol konečne prijať Prvé sväté prijímanie, po ktorom tak veľmi túžil. Choroba sa rapídne zhoršovala a krátko po dosiahnutí 19 rokov Nunzio 5. mája 1836 dokonal. Pápež Lev XIII. v roku 1890 dekrétom potvrdil jeho hrdinské cnosti a dal ho za vzor mladým. Dňa 1. decembra 1963 ho Pavol VI. vyhlásil za blahoslaveného.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Stovky žien žiadali, aby Turecko neodstupovalo od Istanbulského dohovoru

0 icon

Istanbul 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Mustafa Kamaci/Turkish Presidency)   Stovky žien v sobotu vyšli do ulíc Istanbulu a žiadali tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby zmenil svoje rozhodnutie odstúpiť od Dohovoru Rady Európy o predchádzaní a boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, informovala agentúra AFP. Turecko má od tohto…

Víťazom prezidentských volieb v Iráne je konzervatívec Raísí

0 icon

Teherán 19. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ebrahim Noroozi, Office of the Iranian Supreme Leader, Ebrahim Noroozi))   V prezidentských voľbách v Iráne zvíťazil konzervatívny kandidát Ebráhím Raísí. Doterajší šéf iránskej justície mal po sčítaní veľkej časti hlasov výrazný náskok pred svojimi súpermi, oznámilo v sobotu ministerstvo vnútra v Teheráne. Informovali o…

Stranu Jednotné Rusko do parlamentných volieb povedú ministri Šojgu a Lavrov

0 icon

Moskva 19. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service, Russian Foreign Ministry Press Service)   Stranu Jednotné Rusko do jesenných parlamentných volieb povedú minister obrany Sergej Šojgu a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Oznámil to v sobotu prezident Vladimir Putin Na zozname piatich hlavných kandidátov chýba predseda strany Dmitrij…

Britská vláda sa ospravedlnila obetiam znásilnenia, obvinený je poslanec Imran Ahmad Khan

0 icon

Londýn 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Stefan Rousseau)   Prokuratúra v Británii obvinila poslanca vládnucej Konzervatívnej strany zo sexuálneho útoku. Imran Ahmad Khan, ktorý v parlamente zastupuje volebný obvod Wakefield v severnom Anglicku, toto obvinenie odmieta Khan je obvinený z trestného činu sexuálneho útoku  súvisiaceho s incidentom v roku 2008 Khan je obvinený…

Prezidenti SR a Maďarska sa stretli pri zrekonštruovanom kaštieli v Borši

0 icon

Borša 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a maďarský prezident János Áder sa v sobotu stretli pri slávnostnom otvorení zrekonštruovaného Rákociho kaštieľa v obci Borša v okrese Trebišov. Na tomto projekte spolupracovali obe krajiny. Slovenská hlava štátu poďakovala Áderovi za osobný vklad a spoluprácu Maďarska…

Merkelová a Macron varovali pred šírením nových variantov koronavírusu

0 icon

Berlín 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok v Berlíne vyzvali krajiny Európskej únie, aby koordinovali svoju politiku opätovného otvárania hraníc a mali sa na pozore pred novými variantmi koronavírusu SARS-CoV-2 Macron podľa agentúry Reuters uviedol, že štáty EÚ musia…

Borrell vyzval libanonských politikov, aby sformovali vládu. Pohrozil sankciami

0 icon

Bejrút 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jean-François Badias)   Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v sobotu libanonských politikov kritizoval za zdržiavanie pri tvorbe novej vlády a upozornil, že Európska únia by mohla zaviesť sankcie voči osobám zodpovedným za toto zdržanie. Píše o tom agentúra AP Borrel po stretnutí s libanonským prezidentom Michelom…

Hlas-SD má informácie, že všetky nitky manipulovania vyšetrovaní vedú k Igorovi Matovičovi, tvrdí Erik Tomáš

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Facebook)   Členovia strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas – SD) majú informácie, že všetky nitky manipulovania policajných vyšetrovaní veľkých káuz, o ktorom hovorí tajná správa Slovenskej informačnej služby (SIS), vedú k Igorovi Matovičovi (OĽaNO). V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal…

Obvinený poslanec Ján Herák sa vzdá mandátu k 30. júnu, zvyšný čas chce využiť na komunikáciu s partnermi

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ján Herák, ktorý bol do Národnej rady (NR) SR zvolený ako poslanec za hnutie OĽANO, trvá na záväzku vzdať sa mandátu poslanca. Národná rada zatiaľ podľa slov odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR zatiaľ nemá vedomosť o tom, že by…

Špecializovaný trestný súd prepustil trojicu obvinených z akcie Motorest na slobodu

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto: TASR-Michal Svítok)   Trojicu obvinených z akcie Motorest prepustil Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku zo zadržania na slobodu. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. TASR o tom informovala Katarína Kudjáková, hovorkyňa ŠTS "Sudca pre prípravné konanie ŠTS nevyhovel návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry na vzatie…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Lazar

Slovenské dôchodky v ohrození?

0icon

Dôchodky na Slovensku v ohrození! Kotlebovci od roku 2016 neustále upozorňujú na potrebný vyrovnaný štátny rozpočet a zásadnú obozretnosť pri akomkoľvek zadlžovaní. 👉 Varujú pravidelne pred tým, čo všetko spôsobí veľké zadĺženie Slovenska. 👉 Ich nespočetné upozornenia, že sociálny systém musí byť založený aj na princípe zásluhovosti, aby mohol motivovať tých,…

Ivan Štubňa

„Arbeit macht frei“ alebo „Vakcína je sloboda“

0icon

„Arbeit macht frei“ – smutne známy nápis z koncentračných táborov nacistov, známy v preklade ako prácou k slobode, práca oslobodzuje alebo práca Vás urobí slobodným. Týkalo sa to koncentrákov a cynizmus nacistov sa prejavil v tom, že keď ste neboli schopní pracovať, skončili ste v plynovej komore ako odpad. Čiže ste boli „oslobodení“ - smrťou... Dnes…

Štefan Harabin

Výzva občanov Slovenskej republiky parlamentu na okamžite odvolanie náčelníka podvodných pyramídových hier, Jána Mazáka, z členstva v Súdnej rade.

0icon

Ťažký kriminálnik Mazák sa pre Sorošovské ultraliberálne, fašistické média vyslovil, že je nehorázne u sudcu Mgr. Dalibora Miľana, ak si v súvislosti s rozhodovacím procesom viažucim aj k protipandemickým opatreniam Mikasa a vlády dovolil vykladať Ústavu. Treba mu preto okamžite zastaviť výkonu funkcie sudcu. Mazák bez najmenších pochybnosti na politickú…

Boris Mesár

Chazarská mafia už takmer zničila Ukrajinu .

0icon

Pád až na samé dno ! Ucro-stad vydal štatistiku za rok 2020 , z ktorej stávajú vlasy dupkom ! Keď som to videl prvý krát , nemohol som veriť ,že sa odvážili toto zverejniť. Demografia, priemysel, medicína, poľnohospodárstvo ... Tu sú len tie najpôsobivejšie body: V porovnaní s rokom 2013.…

Ivan Holek

Testovaním zlomené posledné zbytky hrdosti

0icon

Na Slovensku existuje rádio, ktoré o sebe tvrdí, že ako jediné má guráž. Je to hlavne preto, lebo hrá iba rockovú muziku. O rockových interpretoch je známe, že sú značne nekonvenční, alebo až rebeli. A to isté platí aj o ich fanúšikoch. Nektorí z nich sú otvorení rebeli, či už…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Francúzsky umelec premieňa ulice svojimi 3D grafikami

0 icon

Bez ohľadu na to, ako si zaneprázdnený alebo do akej miery sa ponáhľaš, nie je možné si nevšimnúť prácu pouličného umelca Grafodeca . Francúzsky umelec vytvára 3D pouličné obrazy, ktoré sú také skutočné, že sa budeš musieť zastaviť a lepšie sa pozrieť, aby si sa uistil, že ten dinosaurus ťa nesleduje. Jeho graffiti sú také…

Psy sú darom z neba! Presvedč sa s nami...

0 icon

Mať psa znamená, že nikdy z teba nebude gaučový domased. Psy nás povzbudzujú, aby sme sa stýkali s ľuďmi a trávili viac času vonku, aj keď je zlé počasie a všetko, čo by si chcel, je ľahnúť si do postele a nevystrčiť von ani nos. Sú to tiež naši najlepší kamaráti na…

TOP10: Neskutočné architektonické diela

0 icon

Budova, ktorá sa roztápa pred tvojimi očami, dom otočený hore nohami alebo džungľa, ktorá je starostlivo udržiavaná vo vnútri letiska: nejde o zábery zo sci-fi filmu ale o diela, ktoré vytvorila ľudská ruka a fantázia. V skutočnosti všetky tieto architektonické diela naozaj existujú. A je toho ešte viac, pretože schopnosť niektorých talentovaných myslí…

Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu: 4. časť

0 icon

Prinášame záverečný článok z mini série s názvom Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu. Nebudeme vás viac napínať, poďme rovno naspäť do deja. Vossa v továrni poznalo niekoľko zamestnancov a tí ho pustili dovnútra. Vyhľadal istých pracovníkov a zistil, že väčšina významných dokumentov je naložená na nákladné auto. Preto zašiel za zodpovedným americkým dôstojníkom a vysvetlil mu, že…

Záhada nacistických pokladov: Presťahovanie rezerv. 3. časť

0 icon

Správa, že Američania uchmatli nacistické rezervy ríšskej banky v Merkerse, nacistickými pohlavármi riadne otriasla. Prezident banky Walther Frank naliehavo požiadal Hitlera, aby dal zvyšné rezervy previezť z Berlína niekam inam. Ruské vojsko neustále postupovalo, a tak Nemci nemali na záchranu ostávajúcich prostriedkov čas nazvyš. Pokračujeme treťou časťou série článkov s podtitulom Záhada nacistických pokladov.…

Vo svete IT

Je možné študovať povrch exoplanét bez toho, aby sa naňho vedci pozreli?

0 icon

V novembri tohto roku sa do vesmíru dostane teleskop Jamesa Webba, ktorý bude pozorovať vesmír pomocou pokročilej infračervenej technológie, umožňujúcej vedcom vidieť veci, ktoré doteraz pozorovať nemohli, píše portál Universe Today. Do roku 2024 sa k vesmírnemu teleskopu Jamesa Webba pridá Nancy Grace Roman Space Telescope. Tento nástroj bude nástupcom Hubblovho vesmírneho…

Môžu internetové stránky vidieť vašu reálnu polohu?

0 icon

Môže webové stránky pristupovať k vašej reálnej polohe? Ide o otázku, ktorá bezpochyby zaujíma mnohých z nás. Poďme si ju preto zodpovedať. Téme sa venoval portál howtogeek.com. Čo hovorí vaša IP adresa webstránke? IP adresou označujeme sled čísiel, ktoré sú prideľované zariadeniam, ktoré sa pripájajú k internetu prostredníctvom protokolu IP. Používateľovi…

Xiaomi pre niektoré smartfóny pridáva užitočnú novinku do MIUI: Je dostupná i pre vás?

0 icon

I keď je Xiaomi mladou inovatívnou spoločnosťou, predsa nájdeme nejaké funkcie, ktoré nám spoločnosť za svoje roky pôsobnosti neponúkla. Jednou z nich je i indikátor zdravia batérie, ktorý bol doteraz pýchou amerických iPhonov. Portál Gizmochina.com nás však teraz informuje, že do MIUI sa práve teraz pomaly dostáva funkcia, ktorá bude…

Microsoft prakticky potvrdil príchod Windowsu 11, ktorý je už na spadnutie

0 icon

Veľká aktualizácia Windowsu 10, ktorá je predo dvermi, zapĺňa plátky čoraz väčšieho množstva médií. Dôvodom je, že pôvodne sa očakávala „len“ väčšia aktualizácia operačného systému. Nakoniec to však vyzerá tak, že Microsoft predstaví ďalšiu veľkú verziu Windowsu s poradovým číslom 11. Prvé úvahy, ktoré naznačovali tento krok sa objavili potom,…

Záujem o 5G smartfóny skokovo rastie! Analytici hovoria o odhadoch predajov 5G telefónov v tomto roku. Číslo vás prekvapí!

0 icon

Trh so smartfónmi v tomto roku rastie najrýchlejšie od roku 2015. Analytici z IDC nedávno prišli s analýzou, ktorá hovorí, že v tomto roku bude predaných 1,38-miliardy smartfónov. To predstavuje medziročný rast predajov smartfónov na úrovni takmer 8%. Najnovšie Strategy Analytics sa pozreli na predaje 5G smartfónov, kde analyzovali nielen predaje 5G zariadení…

Armádny Magazín

Turecko chce v Azerbajdžane vojenskú základňu. Lavrov rázne odpovedal

0 icon

Turecko, 19. júna 2021 (AM) – Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan oznámil možnosť otvorenia vojenskej základne na území Azerbajdžanu, informuje NTV. Bolo by to možné v rámci rozvoja vzťahov medzi oboma krajinami, čo bolo potvrdené podpísaním príslušného dokumentu v Šuši. „Nešlo by to nad rámec ustanov

Izraelský vojenský expert Kedmi: Analýza stretnutia prezidentov v Ženeve a čo možno očakávať v budúcnosti

0 icon

Izrael, 18. júna 2021 (AM) – Samit sa skončil. Ženeva sa ochladzuje za silným prílivom významných politických osobností a odborníkov a rôznych veľvyslancov. Bolo to zaujímavé. Bolo to realistické a vôbec nie také, aké mnohí očakávali.   Liberáli a Ukrajinci bezpochyby zažívajú tragédiu, čo je celkom pochopiteľné. Pretože ako zaobch

USA ukázali útok ničiteľa raketových systémov ​​S-400 na nepriateľskom ostrove. video

0 icon

USA, 19. júna 2021 (AM) – Americká armáda ukázala video, ktoré ukazuje, ako sa bude používať raketa Precision Strike Missile (PrSM), ktorá sa považuje za potenciálneho ničiteľa ruských PVO systémov vrátane S-400. Podľa scenára sa zbrane použili na fiktívnom ostrove obsadenom nepriateľom.   Video ukazuje, ako na ostrov najskôr zosadnú tra

Irán náhle otočil svoje vojnové lode k pobrežiu Izraela. Hrozí ďalšia ofenzíva v Gaze?

0 icon

Irán, 19. júna 2021 (AM) – Skupina iránskych vojnových lodí nachádzajúcich sa v Atlantickom oceáne nečakane zmenila smer a smeruje do Stredozemného mora. Podľa sýrskych informačných zdrojov môžu iránske lode demonštrovať Izraelu svoju prítomnosť v blízkosti izraelských hraníc, pravdepodobne môžu vplávať aj do sýrskych prístavov.   Je pozoruhodné,

Alexander Rogers: FED privádza Američanov do nového poddanstva. Skončí to ako pražské defenestrácie?

0 icon

USA, 19. júna 2021 (AM) – Existuje čoraz viac informácií o tom, čo sa deje na trhu rezidenčných nehnuteľností v Spojených štátoch. A je príznačné, že sa to rovnako nepáči pravicovým konzervatívcom z radov Trumpových podporovateľov aj ľavému krídlu Demokratickej strany.   Najväčší svetový investičný fond „Black Rock“ (Black Rock), ktorý…

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali