Verejná výzva vláde SR, Etickej komisii Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR

Bratislava 19. februára 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)

 

My, nižšie podpísaní členovia a predstavitelia Združenia slovenskej inteligencie, ktorým nie je ľahostajná epidemiologická situácia a s ňou súvisiaca činnosť vyššie uvedených štátnych inštitúcií, zasielame túto výzvu

vláda
Na snímke zľava: Minister financií SR Eduard Heger, minister vnútra SR Roman Mikulec, minister zdravotníctva SR Marek Krajčí a predseda vlády SR Igor Matovič

Vychádzajúc z medzinárodných dokumentov, ako sú Všeobecná deklarácia ľudských práv (ďalej Deklarácia), Norimberský kódex, Charta základných práv EU (ďalej Charta), Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny (ďalej Dohovor), Ústava SR, ako aj zo všeobecne prijatého a akceptovaného presvedčenia,

že ľudská prirodzenosť, ako prameň ľudskej dôstojnosti, je nedotknuteľná,

že sloboda človeka je prirodzeným elementom ľudskej prirodzenosti a darom,

že každý ľudský život má nezmerateľnú hodnotu a zdravie človeka ako jednotlivca je prioritou, ktorá má prednosť pred záujmami vedy a spoločnosti,

že základné práva a slobody človeka sú neodňateľné,

vyjadrujeme rozhodný nesúhlas s experimentálnym používaním a nanucovaním takých vakcín proti ochoreniu COVID-19, pri ktorých absentujú testy bezpečnosti (vakcíny nie sú testované na karcinogenitu, na toxicitu adjuvantov a konzervantov, na génovú toxicitu, na toxicitu PEG, farmakokinetiku, na toxicitu anorganických nanočastíc, na reprodukčnú toxicitu, na toxicitu substancií založených na syntetickej biológii, na embryofetálnu toxicitu, na toxicitu GMO substancií, na sekundárnu farmakodynamiku, na biologickú bezpečnosť mRNA technológie), ktoré nie sú riadne schválené spoločnosťou EMA (nie iba dočasne a podmienečne na emergentné použitie) a pri vývoji ktorých boli použité bunkové línie pochádzajúce z násilne potratených detí.

V rámci problému neetických vakcín treba poznamenať, že v dnešnej dobe je k dispozícii viacero alternatívnych vývojových, výskumných a výrobných stratégií, ktoré sú už dávnejšie vo vedeckom svete známe a sú funkčné pre vývoj vakcín proti ochoreniu COVID-19 a zároveň nie sú eticky sporné z bioetického hľadiska. Ide o ľudské bunkové línie, ktoré nie sú spojené s násilnými potratmi, čiže ide o bunkové línie vytvorené z amniocentézových buniek, ako aj o dospelé kmeňové bunky, vhodné na vývoj a výskum vakcín, ktoré sú dostupné už niekoľko rokov.  O týchto alternatívnych vývojových a výrobných stratégiách informovali viaceré vedecké a občianske subjekty na Slovensku i v zahraničí.

Vyzývame preto Etickú komisiu MZ SR, Vládu Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva, ako aj  príslušné štátne orgány, aby zabezpečili a zaručili prednostné dodanie klinicky bezpečných a etických vakcín, ktoré prešli všetkými fázami klinického testovania, a ktoré nebudú spôsobovať vážne negatívne vedľajšie účinky (zaznamenané a medializované v zahraničí) a morálne kontroverzie vo svedomí občanov.

Preto žiadame, aby sa na základe neabsolvovania kompulzívneho testovania a očkovania okamžite zastavila nezákonná diskriminácia slovenských občanov, lebo v článku 19 Deklarácie sa konštatuje, že  „Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu; toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel ujmu za svoje presvedčenie a zahrňuje právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice“. To znamená, že občania, ktorí na základe svojho presvedčenia odmietajú vyššie spomenuté testovanie a očkovanie, nesmú utrpieť žiadnu ujmu zo strany akéhokoľvek subjektu v SR. Súčasne to znamená, že je absolútne neakceptovateľná otvorená alebo hypokritická forma cenzúry, ktorá zabraňuje šíreniu dôležitých a pravdivých informácií o negatívnych dôsledkoch inštitucionálnych krokov štátu ako aj o negatívnych dôsledkoch očkovania a testovania.

Vidiac mediálny tlak a propagandu, ktorá sa na Slovensku realizuje na slovenských občanoch, aby sa dali zaočkovať neetickými a experimentálnymi vakcínami, ktoré neprešli všetkými štádiami klinického testovania, vytvára odborné pochybnosti a veľký rozpor vo svedomí občanov. Občania, ktorí sa nechcú zaočkovať z dôvodov reálneho medicínskeho rizika, na ktoré upozorňujú desiatky vedcov v zahraničí a na Slovensku, ako aj z morálneho či náboženského hľadiska, nesmú byť nespravodlivo trestaní a diskriminovaní.

Ideologické nálepkovanie takýchto občanov štátnymi predstaviteľmi, ako nezodpovedných alebo dokonca nebezpečných, nemá nič spoločné s vedou a medicínou založenou na dôkazoch, keďže z vedeckého aj empirického hľadiska ide o nepodloženú manipuláciu. V článku 2 Dohovoru sa garantuje priorita ľudskej bytosti:

„Záujmy a blaho človeka budú mať prednosť pred výhradným záujmom vedy a spoločnosti“ a preto žiadame zastavenie výskumného, experimentálneho a kompulzívneho testovania a očkovania slovenských občanov. Žiadame, aby štát a jeho inštitúcie rešpektovali tento princíp Dohovoru, ktorý garantuje ochranu ľudskej bytosti pred totalitnými zásahmi štátnych inštitúcií, keďže majú nacistický nádych.

Súčasne vyjadrujeme nesúhlas s neúčinnými a devastačnými opatreniami Vlády SR, ako aj protiústavnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva, ktoré paradoxne v rámci kompulzívneho plošného testovania obyvateľstva (ako ukazujú oficiálne dáta štátnych inštitúcií) ešte zhoršili epidemiologickú situáciu. Výrobcovia testov RT-PCR uvádzajú, že nie sú vhodné na diagnostické účely asymptomatických pacientov a výrobcovia Ag testov, používaných počas plošného (a tzv. skríningového) testovania, pri všetkých testoch uvádzajú, že sú určené len pre symptomatických pacientov na orientačné rýchle určenie infekčnosti pacienta. Senzitivita a špecificitaAg testov sa uvádza len v korelácii so symptomatickými pacientmi a preto je validita výsledkov u asymptomatických občanov z vedeckého hľadiska nulová.

V súčasnej situácii existujú viaceré, v zahraničí úspešne už celé mesiace aplikované spôsoby terapie (napr. Marikov terapeutický protokol), ako aj niekoľko iných účinných farmakologických (nie neúčinný Remdesivir) postupov pri prevencii, ako aj pri terapii ochorenia COVID-19. Preto je násilné pretláčanie neúčinných opatrení a vakcinácie štátnymi inštitúciami SR nezodpovedným biomedicínskym hazardom nielen so zdravím občanov SR, ale aj s hospodárstvom a celou spoločnosťou.

Od začiatku vypuknutia tzv. pandémie je v slovenskej spoločnosti a v médiách, ako aj zo strany štátnych inštitúcií, veľmi slabo prezentovaná a odporúčaná podpora nešpecifickej imunity v podobe doplnenia vitamínu D3, vitamínu C, zinku či užívania probiotík. Až opakované mediálne apely mnohých špecialistov a lekárov dotlačili kompetentné orgány SR, aby sa schválilo liečivo Ivermektin, ktorého profylaktický aj terapeutický účinok je vyšší a rýchlejší než účinok vakcín, pričom toto liečivo bolo úspešne používané mnohými lekárskymi kapacitami na Slovensku už skôr. Podobná situácia je i pri intravenóznej aplikácií vitamínu C, o ktorej v médiách vydal svedectvo okrem iných aj doc. MUDr. Pavol Török, CSc.

Vyjadrujeme principiálny nesúhlas s porušovaním základných ľudských práv slovenských občanov, ktorým sú cez protiústavné usmernenia, opatrenia a nariadenia štátnych inštitúcií odňaté niektoré práva a slobody. V článku 5 Všeobecnej deklarácie ľudských práv sa garantuje, že „Nikto nesmie byť podrobovaný mučeniu alebo krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu“, pričom podľa článku 7 Deklarácie sa zakazuje diskriminácia občanov, keďže „Všetci sú si pred zákonom rovní a majú právo na rovnakú zákonnú ochranu bez akejkoľvek diskriminácie. Všetci majú právo na rovnakú ochranu proti akejkoľvek diskriminácii, ktorá porušuje túto deklaráciu a proti akémukoľvek podnecovaniu takejto diskriminácie“. Preto nie je právne prípustné, aby štátne orgány prijímali vyhlášky a opatrenia, ktorými by sa zavádzala akákoľvek forma diskriminácie a trestania netestovaných a neočkovaných občanov v akejkoľvek oblasti ich života.

Žiadame, aby menované inštitúcie rešpektovali slobodné a zodpovedné rozhodnutia občanov v otázke prípadnej vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 a testovania (RT-PCR, Ag testami), a aby nepodnikali legislatívne a iné kroky, ktorými si kompulzívne  vynucujú od občanov súhlas. Takéto postupy štátnych predstaviteľov hraničia s trestným činom nátlaku podľa Trestného zákona a majú totalitný charakter. Podľa Norimberského kódexu

„Dobrovoľný súhlas ľudskej osoby je absolútne nevyhnutný. To znamená, že dotknutá osoba musí byť právne spôsobilá dať súhlas. Musí byť v postavení, v ktorom má moc vykonávať slobodné rozhodnutia, a to bez ovplyvňovania akýmkoľvek násilím, podvodom, klamstvom/zavádzaním, hrozbami, preháňaním, či inou skrytou/záludnou podobou obmedzovania alebo donucovania. Musí mať tiež dostatočné poznanie a pochopenie podstaty predmetnej záležitosti, čo jej umožní učiniť informované a zasvätené rozhodnutie.

To si vyžaduje, aby bol účastník pokusu pred prijatím súhlasného rozhodnutia oboznámený s povahou, trvaním a účelom pokusu, so spôsobmi a prostriedkami, ktoré majú byť v pokuse použité, so všetkými nepríjemnosťami a nebezpečenstvami, ktoré možno odôvodnene očakávať, ako aj s účinkami na svoje zdravie alebo osobnosť, ktoré možno nastanú kvôli jeho účasti na tomto pokuse“.

Preto žiadame, aby štátne inštitúcie rešpektovali tieto princípy v rámci svojich protiepidemiologických krokov.

Žiadame Vládu Slovenskej republiky (najmä MZ SR), Úrad verejného zdravotníctva, RTVS, ako aj príslušné štátne orgány, aby zabezpečili a zaručili pravdivé informovanie slovenských občanov o rizikách spojených s vakcináciou proti ochoreniu COVID-19 podľa dokumentácie producentov vakcín, ktorú predložila EMA v rámci schvaľovacieho procesu pre dočasné emergentné použitie a na ktoré boli podmienečne schválené.

Na základe článku 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, v ktorej sa garantuje, že „Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva; toto právo zahrňuje v sebe aj voľnosť zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, vyučovaním, vykonávaním náboženských úkonov, bohoslužbou a zachovávaním obradov“, žiadame, aby štátne orgány okamžite prestali s diskrimináciou veriacich na Slovensku a obnovili slobodu náboženstva. Je teda neprípustné a aj podľa Ústavy SR neústavné a podľa platnej slovenskej legislatívy nezákonné, aby štát cez svoje inštitúcie pozbavil vlastných občanov základných práv a slobôd v tejto oblasti.

Pripomíname, že podľa článku 29 Deklarácie bodu 2: „Každý je pri výkone svojich práv a slobôd podrobený len takým obmedzeniam, ktoré stanoví zákon a ktoré slúžia výhradne len preto, aby bolo zaručené uznanie a zachovanie práv a slobôd ostatných a aby sa vyhovelo spravodlivým požiadavkám morálky, verejného poriadku a všeobecného blaha v demokratickej spoločnosti“, čiže občanom nesmú byť tieto práva odňaté. Vyzývame, aby vyššie spomenuté štátne orgány konali v duchu a zmysle článku 30 tejto Deklarácie, pretože „V tejto deklarácii nič nemožno vykladať tak, aby oprávňovalo ktorýkoľvek štát, skupinu, alebo osobu vyvíjať činnosť alebo dopúšťať sa činov, ktoré by smerovali k potlačeniu niektorého z práv alebo slobôd v tejto deklarácii vyhlásených“.

Vyzývame Etickú komisiu MZ SR, Vládu Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva, ako aj ostatné príslušné štátne orgány, aby  sa zasadili o zvýšenie informovanosti verejnosti v Slovenskej republike o všetkých účinných možnostiach prevencie a terapie ochorenia COVID-19. Okrem toho trváme na tom, aby Vláda SR, MZ SR, ÚVZ SR spolu s NR SR rešpektovali príslušné ľudsko-právne medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorých signatárom je aj SR, ako aj Ústavu SR. V týchto zmluvách a dohovoroch sú bezpodmienečne garantované základné práva a slobody slovenských občanov, ktoré sú neľudskými a totalitnými krokmi štátnych inštitúcií občanom odopierané, čo v slobodnej spoločnosti nie je akceptovateľné.

za Združenie slovenskej inteligencie

Dr René Balák PhD., autor výzvy, etik a morálny teológ

Ing. Branislav Čech, predseda ZSI

Mgr. Margaréta Vyšná

RNDr. Igor Serváček

PhDr. Martin Lacko, PhD

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.

Ing. Edita Rechtorisová

MUDr. Ján Lakota, CSc

František Gajdoš

Ing. Peter Kohút, CSc.

doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Podľa štátnych ochranárov bol zásah v prípade utratenia dvoch medveďov vysoko profesionálny

0 icon

Poprad 6. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Štátne lesy TANAPu)   Štátna ochrana prírody SR sa ohradzuje voči tvrdeniu Slovenskej poľovníckej komory, podľa ktorej bol čin zásahového tímu v prípade eutanázie dvoch medveďov vo Vysokých Tatrách amatérsky či neodborný. „Zásah bol dlhodobo starostlivo pripravovaný, s odborníkmi konzultovaný, logisticky a odborne realizovaný v spolupráci…

Zvolen zdolal Poprad 3:2 v 5.finále a získal tretí titul

0 icon

Zvolen 6. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák,Jaroslav Novák)   Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v piatom zápase finále Kaufland play off Tipos extraligy 2020/2021 a získali titul majstra SR. Vo štvrtok triumfovali na domácom ľade nad HK Poprad 3:2 a celú sériu vyhrali 4:1 na zápasy HKM Zvolen – HK Poprad 3:2 (1:1,…

Naď po stretnutí so šéfom NATO: „Solidarita s Českom a netešme sa predčasne zo stiahnutia ruských vojsk pri Ukrajine“

0 icon

Brusel/Bratislava 6. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg počas štvrtkového stretnutia s ministrami obrany krajín EÚ v Bruseli rokoval o vojenskej mobilite, sťahovaní ruských vojsk od hraníc s Ukrajinou a o situácii v Afganistane. Uviedol to minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) po skončení zasadnutia Rady EÚ…

Česko – Slovensko 2:0, Ramsay: „Máme problém dávať góly“

0 icon

Praha 6. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo štvrtkovom federálnom derby v Prahe s Českom 0:2. Pre zverencov trénera Craiga Ramsayho to bola druhá prehra v siedmom stretnutí v príprave na majstrovstvá sveta v Rige. Záverečné ôsme odohrajú v piatok opäť v pražskej O2 aréne proti…

Volko končí vydarené sústredenie v Tenerife a mieri za prvými súťažami. Začne 13. mája stovkou v Savone

0 icon

Bratislava 6. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Najlepší slovenský šprintér Ján Volko sa čoskoro prepne z tréningového do súťažného rytmu. Trojnásobný medailista z halových ME na 60 m sa už v sobotu presunie z Kanárskych ostrovov na sever Talianska, kde vo štvrtok 13. mája absolvuje v Savone premiéru v letnej…

Nemecko sprístupnilo vakcínu od AstraZeneca pre všetkých dospelých

0 icon

Berlín 6. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Kay Nietfeld/dpa via AP)   Nemecko sprístupnilo vakcínu proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca pre všetkých dospelých. Krok, ktorý vo štvrtok oznámil minister zdravotníctva Jens Spahn, má pomôcť pri zaočkovaní čo najväčšieho počtu obyvateľov, čo najskôr sa dá V spojitosti so spomenutou vakcínou pretrvávajú obavy o zriedkavé…

V Békešskej Čabe evakuovali osem ľudí z horiacej bytovky

0 icon

Budapešť 6. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/MTI-Peter Lakatos)   Osem ľudí museli evakuovať vo štvrtok popoludní v juhomaďarskom meste Békešská Čaba z obytného domu, ktorému začala horieť strecha. Agentúru MTI o tom informoval šéf Úradu civilnej ochrany Békešskej župy Csaba Szűcs Podľa jeho slov sa osem obyvateľov domu presťahovalo k príbuzným. Evakuácia…

Dobrá pamäť zaručuje bezpečnú budúcnosť, píše pápež do Luján

0 icon

Vatikán 6. mája 2021 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS-SpC-Vatican)   Pápež František sa duchovne pripojí k biskupom svojej vlasti, ktorí sa v piatok 7. mája zhromaždia na modlitbovú vigíliu k modlitbe ruženca za zdravie argentínskeho národa, a o deň neskôr budú sláviť svätú omšu v národnej mariánskej svätyni v Luján. Ako pápež…

SIS: Počet žiadostí o odposluchy stúpol počas šéfovania Vladimíra Pčolinského takmer o tretinu

0 icon

Bratislava 6. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Počet žiadostí o odposluchy zo strany Slovenskej informačnej služby (SIS) počas šéfovania Vladimíra Pčolinského stúpol takmer o tretinu. Informáciu priniesol portál Webnoviny.sk. Kým v roku 2016 podala SIS 234 žiadostí o odposluch, v roku 2018 počet žiadostí stúpol na 280, v roku 2019…

Pri prestrelke v Riu de Janeiro zomrelo 25 ľudí

0 icon

Bratislava 6. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Silvia Izquierdo)   Najmenej 25 ľudí zomrelo pri prestrelke v brazílskom Riu de Janeiro. Medzi obeťami je aj policajt. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na miestne médiá a vyhlásenie polície Prestrelka sa odohrala počas policajnej operácie vo favele Jacarezinho. Guľky zasiahli aj…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Holek

O čo ide farmaceutickému priemyslu v prvom rade?

0icon

Môžete trikrát hádať! Predsa o zisky tak, ako každému priemyslu. Ide mu o „o peniaze až v prvom rade“, ako sa zvykne ironicky hovoriť. A pretože je to úplne rovnaké ako v každom inom druhu priemyslu, porovnajme si to napríklad so zbrojárskym priemyslom, ktorý generuje obrovské zisky podobne, ako priemysel…

Slavěna Vorobelová

Matovičov „Veľký tresk“ a ľuďom daňový preplesk

0icon

Pozerať Matovičove tlačovky je ako pozerať katastrofický film, no bohužiaľ s reálnym dopadom na naše každodenné bytie. Kto sledoval jeho poslednú tlačovku, musel sa začať báť o svoju ďalšiu existenciu. Igor Matovič, súčasný minister financi, uznaný daňový podvodník, plagiátor, novodobý symbol deštrukcie Slovenskej republiky a kat nevinných obetí pôsobil ako vodca sekty…

Viktor Pondělík

Velmi rychle zapomněli

0icon

Před pár dny jsme oslavili první máj. A jak už tomu v České republice, a nejen tady, bývá, nebyl to jenom lásky čas. Protože první máj tu už od dob Československa rádi využívají i komunisté jako svátek pracujících. Který se jim náramně hodí do krámu. A ani letos tomu nebylo jinak.…

Erik Majercak

Čo môže poraziť náboženstvo zlatého teľaťa? Dá sa vykoreniť korupcia a nastaviť spravodlivejšia a efektívnejšia spoločnosť?

0icon

Náboženstvo zlatého teľaťa svojim spôsobom nie je myšlienkovým náboženstvom, ale spôsobom ekonomického riadenia spoločnosti. Využíva nízke ľudské pudy ako lenivosť, závisť, chamtivosť,  podlosť, klamstvo, to všetko s cieľom zisku. Že to vo svojej práci nerobíte? Ale vo vašej firme niekto áno, musí to robiť, alebo to niekto už spravil a všetci z toho…

Boris Mesár

COVID -19 NAVŽDY ! TECHNIKY PREDLŽOVANIA PANDÉMIE

0icon

Teória očkovania úradnej medicíny a závery z nej. „Je nepravdepodobné, že by v Spojených štátoch vznikla kolektívna imunita voči COVID-19 kvôli veľkému počtu variantov koronavírusu a vysokému podielu ľudí, ktorí nechcú byť očkovaní. Informoval o tom 3. mája denník The New York Times s odvolaním sa na odborné odhady. Podľa…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ľudia, ktorí zmenili naše životy 2. časť

0 icon

Ľudia ako Thomas Edison a Dr. Martin Luther King sú pamätaní po celom svete pre ich úžasné počiny. Ich činy zmenili spôsob, akým myslíme a vidíme náš svet a spôsob, akým žijeme svoje životy. Existujú však ľudia, ktorých činy a životy nie sú dostatočne spomenuté, aj keď boli ohromne priekopnícke. Jedným z príkladov…

TOP10+: Hračky, ktoré mali potešiť deti, ale vystrašili rodičov

0 icon

Barbie, Ken a plyšové medvede sú už zjavne nuda. Preto výrobcovia vymysleli hračky, ktoré skôr vyzerajú ako z hororu. Výrobcovia detských hračiek vytvorili kreatívne hračky, alebo skôr kreatúry. Koľko ľudí je ochotných reálne zaplatiť za príšeru poníka z mužskou hlavou alebo dovoliť dieťaťu hrať sa s pištoľou Batmana, ktorá má umiestnený…

TOP10: Fakty o ľudskom tele, ktoré ťa nadchnú viac ako akčný film

0 icon

V ľudskom tele ukrývame viac tajomstiev, ako má detektív konšpiračných teórií. Tu sú ale fakty, ktoré ťa nadchnú viac ako akčný film. Každý rok vedci prichádzajú s ďalšími senzačnými objavmi, o ktorých sa nám ani nesnívalo. Spravidla sa ale väčšina z nás nezaoberá vedeckými teóriami a zisteniami, ale skôr riešime fakty o…

Bitka o Los Angeles - Čo sa vlastne stalo? 5. časť

0 icon

V poradí v piatom článku z minisérie Bitka o Los Angeles, sa pozrieme na to, čo sa vlastne stalo. Totiž podľa oficiálneho povojnového vysvetlenia si ľudia splietli s nepriateľskými lietadlami meteorologické balóny vypustené nad Los Angeles. Ciele, na ktoré protilietadlové jednotky strieľali, boli v porovnaní s japonskými lietadlami nesporne príliš pomalé. Akonáhle paľba začala, kúdeľ dymu ešte…

TOP10: Ako to vyzerá, keď zabudneš, čo do práčky nepatrí?

0 icon

Nie všetky momenty v živote sú veselé. Predstav si, že do práčky vložíš obľúbenú mikinu a po hodine začneš hľadať peňaženku. Ako veľmi ti stiahne žalúdok? Určite si spomínaš na tie chvíle, keď si doma prevracal očami, ak ti mama hovorila, že si treba pred praním starostlivo všetko vybrať z…

Vo svete IT

Vedci z NASA premenili signál z atmosféry Venuše na desivú nahrávku

0 icon

Nedávno sme písali o sonde Parker Solar Probe, ktorá v júli 2020 preletela blízko Venuše. Letela tak blízko, že sa sonde podarilo prejsť cez najvrchnejšiu časť jej atmosféry, ionosféru. Počas preletu zachytila prirodzený rádiový signál, ktorý nedávno vedci z NASA premenili na hudbu, píše portál Futurism. Normálny signál by nebolo možné počuť vo…

Nenechajte sa nachytať! Polícia upozorňuje na podvodníkov, ktorí prišli s taktikou „Návodu na bezpečný nákup“

0 icon

Internet je priestorom, ktorý okrem iného láka aj mnohých podvodníkov. S vidinou ľahkého zárobku a pod rúškom anonymity, sa nehanbia zneužiť dôverčivosť hockoho. Nie tak dávno sme upozorňovali napríklad na šíriacu sa správu cez službu WhatsApp okolo darčekov z obchodného reťazca Lidl, ktorá bola samozrejme falošnou. Podvodníci v tomto prípade…

Na Floride boli vypustené geneticky upravené komáre. V kontroverznom projekte má prsty aj známy filantrop

0 icon

Koncom apríla svet obehla správa okolo geneticky upravených komároch, ktoré by mohli nielen zredukovať populáciu komárov ako takých, ale zároveň by mohli v rozvojových krajinách dopomôcť k zníženiu prenosu rôznych závažných chorôb. V projekte má prsty aj známy, dnes už skôr filantrop, ako technologický magnát, Bill Gates. Ten v minulosti…

Globálna distribúcia MIUI 12.5 začína, majitelia tohto modelu obdržiavajú aktualizáciu ako prví!

0 icon

Zatiaľ čo doteraz sme v Európe o MIUI 12.5 mohli len snívať a dennodenne kontrolovať príchod aktualizácie, prvý model z portfólia Xiaomi už aktualizáciu získava. Ide o oficiálnu distribúciu systému, ktorá prichádza priamo od Xiaomi. A podľa portálu Xiaomiadictos.com pri globálnom vypúšťaní systému spoločnosť zvolila iné poradie ako v Číne.…

Kto zaujme miesto po LG na trhu so smartfónmi a prečo je jeho odchod pre nás všetkých zlou správou?

0 icon

Spoločnosť LG nedávno prezradila, že sa už čoskoro vytratí z trhu so smartfónmi. Stane sa tak k 31. júlu tohto roka. Okrem iného spoločnosť zverejnila aj finančné výsledky, z ktorých vplýva, že mobilná divízia je čiernou dierou na peniaze. Len v prvom kvartáli tohto roka, LG prerobilo viac ako 200-miliónov…

Armádny Magazín

VIDEO: Vyšetrovanie koronavírusu - relácia o knihe so šokujúcimi odhaleniami

0 icon

Francúzsko, 6.máj 2021 (AM) – Francúzsky investigatívny novinár Philippe Aimar počas vlastného vyšetrovania pochopil, že tzv. pandémia je ťažká manipulácia a podvod. V relácii Hľadanie pravdy predstavil svoju novú knihu 

Nebenzya v OSN jedným faktom ukázal, že západné krajiny opäť nechcú počuť o neonacizme na Ukrajine

0 icon

OSN, 6.máj 2021 (AM) – Vasilij Nebenzya, stály predstaviteľ Ruska pri OSN, vysvetlil reakciu Západu na príbehy obyvateľov východnej Ukrajiny o tom, čo sa v krajine po euromajdane vlastne stalo. Diplomat lamentoval, že európske krajiny opäť nechcú počuť „nepríjemné informácie“.   Účastníci udalostí z roku 2014 vystúpili na

Šéf ruskej rozviedky: "V Rusku si ľudia pamätajú na hrdinstvo slovenských vlastencov."

0 icon

Rusko, 6.máj 2021 (AM) – "Pamiatka na spoločný boj s fašizmom je spoločným mravným orientačným bodom pre Rusko a Slovensko, upevňuje priateľstvo a spoluprácu medzi oboma krajinami," vyhlásil predseda Ruskej historickej spoločnosti a riaditeľ Služby vonkajšej rozviedky RF Sergej Naryškin. &n

Ruger MAX-9 - nová, malá pištoľ na skryté nosenie

0 icon

USA, 6.máj 2021 (AM) – Poloautomatické pištole MAX-9 a MAX-9 Pro 9 mm rozširujú rad špecializovaných ručných zbraní určených na skryté nosenie zameraných na čoraz rozsiahlejší a vnímavejší americký trh, ktorý sa chystá čeliť priamym kontaktom s rešpektovanými konkurentmi, ako je Springfield Arm

Izrael zaútočil raketami na sýrske skladisko v Latakii. Video

0 icon

Sýria, 6.máj 2021 (AM) – Lietadlá Izraelského vojenského letectva zaútočili na skladisko plastových výrobkov v provincii Latakia, oznámila sýrska štátna agentúra SANA. Podľa informácií agentúry boli sýrske prostriedky protivzdušnej obrany nasadené pri odrazení izraelských r

Svetlo sveta

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali