Verejná výzva vláde SR, Etickej komisii Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR

Bratislava 19. februára 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)

 

My, nižšie podpísaní členovia a predstavitelia Združenia slovenskej inteligencie, ktorým nie je ľahostajná epidemiologická situácia a s ňou súvisiaca činnosť vyššie uvedených štátnych inštitúcií, zasielame túto výzvu

vláda
Na snímke zľava: Minister financií SR Eduard Heger, minister vnútra SR Roman Mikulec, minister zdravotníctva SR Marek Krajčí a predseda vlády SR Igor Matovič

Vychádzajúc z medzinárodných dokumentov, ako sú Všeobecná deklarácia ľudských práv (ďalej Deklarácia), Norimberský kódex, Charta základných práv EU (ďalej Charta), Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny (ďalej Dohovor), Ústava SR, ako aj zo všeobecne prijatého a akceptovaného presvedčenia,

že ľudská prirodzenosť, ako prameň ľudskej dôstojnosti, je nedotknuteľná,

že sloboda človeka je prirodzeným elementom ľudskej prirodzenosti a darom,

že každý ľudský život má nezmerateľnú hodnotu a zdravie človeka ako jednotlivca je prioritou, ktorá má prednosť pred záujmami vedy a spoločnosti,

že základné práva a slobody človeka sú neodňateľné,

vyjadrujeme rozhodný nesúhlas s experimentálnym používaním a nanucovaním takých vakcín proti ochoreniu COVID-19, pri ktorých absentujú testy bezpečnosti (vakcíny nie sú testované na karcinogenitu, na toxicitu adjuvantov a konzervantov, na génovú toxicitu, na toxicitu PEG, farmakokinetiku, na toxicitu anorganických nanočastíc, na reprodukčnú toxicitu, na toxicitu substancií založených na syntetickej biológii, na embryofetálnu toxicitu, na toxicitu GMO substancií, na sekundárnu farmakodynamiku, na biologickú bezpečnosť mRNA technológie), ktoré nie sú riadne schválené spoločnosťou EMA (nie iba dočasne a podmienečne na emergentné použitie) a pri vývoji ktorých boli použité bunkové línie pochádzajúce z násilne potratených detí.

V rámci problému neetických vakcín treba poznamenať, že v dnešnej dobe je k dispozícii viacero alternatívnych vývojových, výskumných a výrobných stratégií, ktoré sú už dávnejšie vo vedeckom svete známe a sú funkčné pre vývoj vakcín proti ochoreniu COVID-19 a zároveň nie sú eticky sporné z bioetického hľadiska. Ide o ľudské bunkové línie, ktoré nie sú spojené s násilnými potratmi, čiže ide o bunkové línie vytvorené z amniocentézových buniek, ako aj o dospelé kmeňové bunky, vhodné na vývoj a výskum vakcín, ktoré sú dostupné už niekoľko rokov.  O týchto alternatívnych vývojových a výrobných stratégiách informovali viaceré vedecké a občianske subjekty na Slovensku i v zahraničí.

Vyzývame preto Etickú komisiu MZ SR, Vládu Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva, ako aj  príslušné štátne orgány, aby zabezpečili a zaručili prednostné dodanie klinicky bezpečných a etických vakcín, ktoré prešli všetkými fázami klinického testovania, a ktoré nebudú spôsobovať vážne negatívne vedľajšie účinky (zaznamenané a medializované v zahraničí) a morálne kontroverzie vo svedomí občanov.

Preto žiadame, aby sa na základe neabsolvovania kompulzívneho testovania a očkovania okamžite zastavila nezákonná diskriminácia slovenských občanov, lebo v článku 19 Deklarácie sa konštatuje, že  „Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu; toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel ujmu za svoje presvedčenie a zahrňuje právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice“. To znamená, že občania, ktorí na základe svojho presvedčenia odmietajú vyššie spomenuté testovanie a očkovanie, nesmú utrpieť žiadnu ujmu zo strany akéhokoľvek subjektu v SR. Súčasne to znamená, že je absolútne neakceptovateľná otvorená alebo hypokritická forma cenzúry, ktorá zabraňuje šíreniu dôležitých a pravdivých informácií o negatívnych dôsledkoch inštitucionálnych krokov štátu ako aj o negatívnych dôsledkoch očkovania a testovania.

Vidiac mediálny tlak a propagandu, ktorá sa na Slovensku realizuje na slovenských občanoch, aby sa dali zaočkovať neetickými a experimentálnymi vakcínami, ktoré neprešli všetkými štádiami klinického testovania, vytvára odborné pochybnosti a veľký rozpor vo svedomí občanov. Občania, ktorí sa nechcú zaočkovať z dôvodov reálneho medicínskeho rizika, na ktoré upozorňujú desiatky vedcov v zahraničí a na Slovensku, ako aj z morálneho či náboženského hľadiska, nesmú byť nespravodlivo trestaní a diskriminovaní.

Ideologické nálepkovanie takýchto občanov štátnymi predstaviteľmi, ako nezodpovedných alebo dokonca nebezpečných, nemá nič spoločné s vedou a medicínou založenou na dôkazoch, keďže z vedeckého aj empirického hľadiska ide o nepodloženú manipuláciu. V článku 2 Dohovoru sa garantuje priorita ľudskej bytosti:

„Záujmy a blaho človeka budú mať prednosť pred výhradným záujmom vedy a spoločnosti“ a preto žiadame zastavenie výskumného, experimentálneho a kompulzívneho testovania a očkovania slovenských občanov. Žiadame, aby štát a jeho inštitúcie rešpektovali tento princíp Dohovoru, ktorý garantuje ochranu ľudskej bytosti pred totalitnými zásahmi štátnych inštitúcií, keďže majú nacistický nádych.

Súčasne vyjadrujeme nesúhlas s neúčinnými a devastačnými opatreniami Vlády SR, ako aj protiústavnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva, ktoré paradoxne v rámci kompulzívneho plošného testovania obyvateľstva (ako ukazujú oficiálne dáta štátnych inštitúcií) ešte zhoršili epidemiologickú situáciu. Výrobcovia testov RT-PCR uvádzajú, že nie sú vhodné na diagnostické účely asymptomatických pacientov a výrobcovia Ag testov, používaných počas plošného (a tzv. skríningového) testovania, pri všetkých testoch uvádzajú, že sú určené len pre symptomatických pacientov na orientačné rýchle určenie infekčnosti pacienta. Senzitivita a špecificitaAg testov sa uvádza len v korelácii so symptomatickými pacientmi a preto je validita výsledkov u asymptomatických občanov z vedeckého hľadiska nulová.

V súčasnej situácii existujú viaceré, v zahraničí úspešne už celé mesiace aplikované spôsoby terapie (napr. Marikov terapeutický protokol), ako aj niekoľko iných účinných farmakologických (nie neúčinný Remdesivir) postupov pri prevencii, ako aj pri terapii ochorenia COVID-19. Preto je násilné pretláčanie neúčinných opatrení a vakcinácie štátnymi inštitúciami SR nezodpovedným biomedicínskym hazardom nielen so zdravím občanov SR, ale aj s hospodárstvom a celou spoločnosťou.

Od začiatku vypuknutia tzv. pandémie je v slovenskej spoločnosti a v médiách, ako aj zo strany štátnych inštitúcií, veľmi slabo prezentovaná a odporúčaná podpora nešpecifickej imunity v podobe doplnenia vitamínu D3, vitamínu C, zinku či užívania probiotík. Až opakované mediálne apely mnohých špecialistov a lekárov dotlačili kompetentné orgány SR, aby sa schválilo liečivo Ivermektin, ktorého profylaktický aj terapeutický účinok je vyšší a rýchlejší než účinok vakcín, pričom toto liečivo bolo úspešne používané mnohými lekárskymi kapacitami na Slovensku už skôr. Podobná situácia je i pri intravenóznej aplikácií vitamínu C, o ktorej v médiách vydal svedectvo okrem iných aj doc. MUDr. Pavol Török, CSc.

Vyjadrujeme principiálny nesúhlas s porušovaním základných ľudských práv slovenských občanov, ktorým sú cez protiústavné usmernenia, opatrenia a nariadenia štátnych inštitúcií odňaté niektoré práva a slobody. V článku 5 Všeobecnej deklarácie ľudských práv sa garantuje, že „Nikto nesmie byť podrobovaný mučeniu alebo krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu“, pričom podľa článku 7 Deklarácie sa zakazuje diskriminácia občanov, keďže „Všetci sú si pred zákonom rovní a majú právo na rovnakú zákonnú ochranu bez akejkoľvek diskriminácie. Všetci majú právo na rovnakú ochranu proti akejkoľvek diskriminácii, ktorá porušuje túto deklaráciu a proti akémukoľvek podnecovaniu takejto diskriminácie“. Preto nie je právne prípustné, aby štátne orgány prijímali vyhlášky a opatrenia, ktorými by sa zavádzala akákoľvek forma diskriminácie a trestania netestovaných a neočkovaných občanov v akejkoľvek oblasti ich života.

Žiadame, aby menované inštitúcie rešpektovali slobodné a zodpovedné rozhodnutia občanov v otázke prípadnej vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 a testovania (RT-PCR, Ag testami), a aby nepodnikali legislatívne a iné kroky, ktorými si kompulzívne  vynucujú od občanov súhlas. Takéto postupy štátnych predstaviteľov hraničia s trestným činom nátlaku podľa Trestného zákona a majú totalitný charakter. Podľa Norimberského kódexu

„Dobrovoľný súhlas ľudskej osoby je absolútne nevyhnutný. To znamená, že dotknutá osoba musí byť právne spôsobilá dať súhlas. Musí byť v postavení, v ktorom má moc vykonávať slobodné rozhodnutia, a to bez ovplyvňovania akýmkoľvek násilím, podvodom, klamstvom/zavádzaním, hrozbami, preháňaním, či inou skrytou/záludnou podobou obmedzovania alebo donucovania. Musí mať tiež dostatočné poznanie a pochopenie podstaty predmetnej záležitosti, čo jej umožní učiniť informované a zasvätené rozhodnutie.

To si vyžaduje, aby bol účastník pokusu pred prijatím súhlasného rozhodnutia oboznámený s povahou, trvaním a účelom pokusu, so spôsobmi a prostriedkami, ktoré majú byť v pokuse použité, so všetkými nepríjemnosťami a nebezpečenstvami, ktoré možno odôvodnene očakávať, ako aj s účinkami na svoje zdravie alebo osobnosť, ktoré možno nastanú kvôli jeho účasti na tomto pokuse“.

Preto žiadame, aby štátne inštitúcie rešpektovali tieto princípy v rámci svojich protiepidemiologických krokov.

Žiadame Vládu Slovenskej republiky (najmä MZ SR), Úrad verejného zdravotníctva, RTVS, ako aj príslušné štátne orgány, aby zabezpečili a zaručili pravdivé informovanie slovenských občanov o rizikách spojených s vakcináciou proti ochoreniu COVID-19 podľa dokumentácie producentov vakcín, ktorú predložila EMA v rámci schvaľovacieho procesu pre dočasné emergentné použitie a na ktoré boli podmienečne schválené.

Na základe článku 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, v ktorej sa garantuje, že „Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva; toto právo zahrňuje v sebe aj voľnosť zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, vyučovaním, vykonávaním náboženských úkonov, bohoslužbou a zachovávaním obradov“, žiadame, aby štátne orgány okamžite prestali s diskrimináciou veriacich na Slovensku a obnovili slobodu náboženstva. Je teda neprípustné a aj podľa Ústavy SR neústavné a podľa platnej slovenskej legislatívy nezákonné, aby štát cez svoje inštitúcie pozbavil vlastných občanov základných práv a slobôd v tejto oblasti.

Pripomíname, že podľa článku 29 Deklarácie bodu 2: „Každý je pri výkone svojich práv a slobôd podrobený len takým obmedzeniam, ktoré stanoví zákon a ktoré slúžia výhradne len preto, aby bolo zaručené uznanie a zachovanie práv a slobôd ostatných a aby sa vyhovelo spravodlivým požiadavkám morálky, verejného poriadku a všeobecného blaha v demokratickej spoločnosti“, čiže občanom nesmú byť tieto práva odňaté. Vyzývame, aby vyššie spomenuté štátne orgány konali v duchu a zmysle článku 30 tejto Deklarácie, pretože „V tejto deklarácii nič nemožno vykladať tak, aby oprávňovalo ktorýkoľvek štát, skupinu, alebo osobu vyvíjať činnosť alebo dopúšťať sa činov, ktoré by smerovali k potlačeniu niektorého z práv alebo slobôd v tejto deklarácii vyhlásených“.

Vyzývame Etickú komisiu MZ SR, Vládu Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva, ako aj ostatné príslušné štátne orgány, aby  sa zasadili o zvýšenie informovanosti verejnosti v Slovenskej republike o všetkých účinných možnostiach prevencie a terapie ochorenia COVID-19. Okrem toho trváme na tom, aby Vláda SR, MZ SR, ÚVZ SR spolu s NR SR rešpektovali príslušné ľudsko-právne medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorých signatárom je aj SR, ako aj Ústavu SR. V týchto zmluvách a dohovoroch sú bezpodmienečne garantované základné práva a slobody slovenských občanov, ktoré sú neľudskými a totalitnými krokmi štátnych inštitúcií občanom odopierané, čo v slobodnej spoločnosti nie je akceptovateľné.

za Združenie slovenskej inteligencie

Dr René Balák PhD., autor výzvy, etik a morálny teológ

Ing. Branislav Čech, predseda ZSI

Mgr. Margaréta Vyšná

RNDr. Igor Serváček

PhDr. Martin Lacko, PhD

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.

Ing. Edita Rechtorisová

MUDr. Ján Lakota, CSc

František Gajdoš

Ing. Peter Kohút, CSc.

doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Dvaja muži kradli naftu zo zaparkovaných autobusov

0 icon

Trenčín 7. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Obvineniu z prečinu krádeže v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci čelia dvaja muži vo veku 34 a 27 rokov z okresu Nové Mesto nad Váhom. Polícia ich viní z viacerých krádeží nafty zo zaparkovaných autobusov vo viacerých obciach okresu Trenčín. Informovala o tom…

V hliadkach dve zlaté medaily pre Slovensko, konkurenciu nenašli kanoistky ani kanoisti

0 icon

Bratislava 7. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovensko získalo v piatkových tímových súťažiach na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskej Ivrei dve zlaté medaily. O prvú sa postarala hliadka kanoistiek Simona Glejteková, Monika Škáchová a Zuzana Paňková, druhú vyjazdili kanoisti Matej Beňuš, Michal Martikán a Alexander Slafkovský Z predchádzajúcich…

Rokovania o návrate USA k jadrovej dohode s Iránom sa zintenzívňujú

0 icon

Viedeň 7. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Svetové mocnosti v piatok usporiadali v rakúskej Viedni štvrté kolo rozhovorov, ktorých cieľom je opätovné pristúpenie Spojených štátov k jadrovej dohode s Iránom. Obe strany signalizujú ochotu vyriešiť hlavné „kamene úrazu“ Rokovania vo Viedni sa začali ešte začiatkom apríla. Ruský zástupca Michail Uľanov…

USA a Mexiko sa zaviazali k spolupráci pri riešení príčin migrácie

0 icon

Washington/Mexiko 7. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Manuel Balce Ceneta)   Americká viceprezidentka Kamala Harrisová a mexický prezident Andrés Manuel López Obrador sa v piatok zaviazali k spolupráci pri riešení základných príčin nelegálnej migrácie do Spojených štátov. Informovala o tom agentúra AFP "Je v spoločnom záujme našich krajín poskytnúť okamžitú pomoc krajinám (tzv.)…

Maďarsko a Poľsko sa na sociálnom summite krajín EÚ dôrazne ohradili proti gender ideológii v záverečnom dokumente. Prečo ostalo Slovensko ticho?

0 icon

Brusel/Porto 7. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Laszlo Balogh)   Premiéri Poľska a Maďarska sa v piatok v rámci dvojdňového sociálneho summitu EÚ v meste Porto ohradili proti začleneniu výrazu "rodová rovnosť" do záverečného vyhlásenia, ktoré v sobotu na záver podujatia prijmú lídri EÚ. Informovali o tom tlačové agentúry AFP a Reuters Text…

Minister Lengvarský ocenil aktívny prístup banskobystrickej župy k zriaďovaniu mobilných očkovacích tímov

0 icon

Banská Bystrica 7. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák   Zriadenie vakcinačných centier a aktívny prístup k zriaďovaniu mobilných očkovacích tímov Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) ocenil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Ako ďalej uviedol šéf rezortu na brífingu po návšteve krajského vakcinačného centra v Banskej Bystrici a po rokovaní s vedením BBSK, toto…

Superliga: Deväť klubov sa s UEFA dohodlo, ďalším trom hrozia sankcie

0 icon

Nyon 7. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Peter Dejong)   Deväť z dvanástich futbalových klubov sa už aj formálne vzdalo svojej účasti v neúspešnom projekte európskej Superligy. Zároveň uzavreli s Európskou futbalovou úniou (UEFA) dohodu o finančnom postihu za ich pôvodný plán vytvoriť nezávislú elitnú súťaž Dohodu odmietli Real Madrid, FC Barcelona i…

Volkov: Amnesty International vráti Navaľnému štatút väzňa svedomia

0 icon

Londýn 7. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) má na budúci týždeň oznámiť, že sa rozhodla väznenému ruskému opozičnému lídrovi Alexejovi Navaľnému vrátiť štatút "väzňa svedomia", ktorý mu koncom februára odobrala. Povedal to popredný Navaľného spolupracovník Leonid Volkov, ktorého v piatok citovala agentúra Reuters Amnesty…

Rusko žiada od Slovenska ospravedlnenie za „klamstvo o vakcíne Sputnik V“

0 icon

Moskva 7. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Ruský fond priamych investícií (RFPI) očakáva od slovenského liekového regulátora ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv) verejné ospravedlnenie za šírenie nepravdivých informácií o ruskej vakcíne Sputnik V, informoval portál „lenta.ru“ s odvolaním na tlačovú agentúru „Interfax“ RFPI pripomenul, že slovenské ministerstvo zdravotníctva potvrdilo…

Od 10. mája nastávajú zmeny vo vyhláške k činnosti prevádzok

0 icon

Bratislava 7. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Činnosť maloobchodných prevádzok a prevádzok služieb a organizáciu hromadných podujatí počas pandémie doteraz upravovala jedna vyhláška. Pre prehľadnosť budú po novom dve vyhlášky – jedna pre prevádzky, druhá pre hromadné podujatia. Účinnosť vyhlášok, ktoré obsahujú aj viaceré zmeny pravidiel, je stanovená na 10. mája…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Matej Kečkéš

Moje výroky

0icon

"Jedine život pre lepšiu budúcnosť vytvorí budúcnosť pre lepší život." "Každý človek je vyvolený, vyvolený svojou dušou." "Najvyššia forma viery a jej najvyšší praideál je viera v seba samého!" "Jadro múdrosti spočíva v správnosti rozhodovania sa." "Vnútorná rovnováha je najvyššia múdrosť, pretože vychádza z najväčších hlbín vnútra ľudskej duše." "Meditácia…

Peter Štrba

Black Lives Matter na slovenský spôsob alebo ako nám už horí cigánska otázka

0icon

Je už takmer skalopevným pravidlom, že všetky zvrátenosti, ktoré sa objavia na západe, sa s nejakým časovým odstupom objavia aj u nás. Ako človek, ktorý dlhodobo sleduje dianie za morom, som nadobudol dojem, že rasizmus v USA je prítomný len v absolútne minimálnej miere, a aj to len u niektorých…

Pavel Jacz

Zábavné odstúpenie Šeligu a Žitňanskej z funkcií je na hurónsky smiech. Droba však vyložil vyššie eso!

0icon

Nebudem spomínať Šeligove silné slová o SMER-áckej mafii, o zločincoch z tejto partie a dodržiavaní predpisov, nariadení a zákonov. To všetci poznajú. Tento politický zelenáč dostal hneď na úvod vysokú politickú funkciu a má len sebavedomé silné plamenné reči o morálke, ktoré si doniesol z tribún. A po tom, čo…

Radovan Hrádek

Kto to so Slovenskom myslí naozaj vážne

0icon

Včera, t.j. 06.05.2021 sa v NRSR hlasovalo o 4 návrhov zmeny zákonov predložených politickou stranou Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. Jednalo sa o nasledovné návrhy zmien zákonov: zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších…

Ivan Holek

O čo ide farmaceutickému priemyslu v prvom rade?

0icon

Môžete trikrát hádať! Predsa o zisky tak, ako každému priemyslu. Ide mu o „o peniaze až v prvom rade“, ako sa zvykne ironicky hovoriť. A pretože je to úplne rovnaké ako v každom inom druhu priemyslu, porovnajme si to napríklad so zbrojárskym priemyslom, ktorý generuje obrovské zisky podobne, ako priemysel…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Cintoríny lietadiel: Čo sa stane, keď sú už lietadlá zastarané?

0 icon

Množstvo peňazí, ktoré letecké spoločnosti investujú do svojich lietadiel, je ohromujúce. Čo sa ale s nimi stane, ak prestanú slúžiť danému účelu? Ceny lietadiel nie sú vôbec zanedbateľné. Napríklad Boeing 787-9 Dreamliner sa predáva za 265 miliónov dolárov, Airbus A38 stojí zasa 432,6 milióna dolárov. Takže aby sa leteckej spoločnosti…

Tipy, ako sa zbaviť tmavých kruhov pod očami

0 icon

Tmavé kruhy pod očami vytvárajú často jedinu prekážku k tvojej bezchybnej kráse. Nedostatok vitamínu K je ich hlavnou príčinou, preto je ideálne ich začať liečiť čo najskôr. Keď hovoríme o kráse, tmavé kruhy pod očami k nej určite nezaraďuješ ani ty. Prečo sa vlastne objavujú? Existuje hneď niekoľko dôvodov a ak sa ich chceš natrvalo…

Bitka o Los Angeles - Najpravdepodobnejšie vysvetlenie 6. časť

0 icon

Predtým, ako sa v poradí šiestej časti minisérie Bitka o Los Angeles dostaneme k najpravdepodobnejšiemu vysvetleniu, sa spoločne pozrime na obľúbené mýty, ktoré v súvislosti s bizarnou bitkou vzišli. Teraz však už poďme na poslednú časť minisérie. Jedným z najobľúbenejších mýtov o udalostiach toho dňa je, že predmet na oblohe pripomínal obrieho motýľa. Pôvodne vraj pramenil z článku…

Atentát na Hitlera (Konal Elser na vlastnú päsť?) časť 6

0 icon

Prinášame záverečný - šiesty - článok z minisérie Atentát na Hitlera. Ďalšia teória totiž hovorí o tom, že Elser bol jedným z troch členov bunky komunistickej strany. Niet pochýb, že bol straníkom a vždy volil komunistov. Na druhej strane mal povesť samotára a na úlohu, akú plánoval, by bolo mimoriadne nebezpečné zháňať spojencov. Vzhľadom k svojej…

Ľudia, ktorí zmenili naše životy 2. časť

0 icon

Ľudia ako Thomas Edison a Dr. Martin Luther King sú pamätaní po celom svete pre ich úžasné počiny. Ich činy zmenili spôsob, akým myslíme a vidíme náš svet a spôsob, akým žijeme svoje životy. Existujú však ľudia, ktorých činy a životy nie sú dostatočne spomenuté, aj keď boli ohromne priekopnícke. Jedným z príkladov…

Vo svete IT

Neprehliadnite ponuku na Windows 10 kľúče, či Office. Môžete ich získať v atraktívnej cene vďaka kupónu VS20!

0 icon

Už viac ako rok nepodporovaný Windows 7 je stále „vareným pečeným“ medzi používateľmi. Naprieč našim regiónom, ho aktuálne nájdeme približne v 13 počítačoch zo 100. Ďalších približne 5% používateľov má iný Windows, ako je 10. Ukazujú to štatistiky spoločnosti Statcounter. Windows 7, ako sme už vyššie spomínali, hoci aj naďalej…

Xiaomi WalkingPad R1 Pro – jeden z najdostupnejších bežeckých pásov s aktuálne s ešte nižšou cenou!

0 icon

Výrobcu WalkingPad sme už na našom portáli spomínali už pri viacerých príležitostiach. Spoločnosť, za ktorou stojí čínsky gigant Xiaomi, sa už niekoľko rokov venuje vývoju a výrobe špičkových pásov na beh a chôdzu, ktoré sa pýšia nie len už tradične nízkou cenou oproti konkurencii, ale aj náramne kompaktnými rozmermi. V minulosti sme vám…

Sopečná aktivita na Marse by mohla vytvoriť vhodné podmienky pre špecifický druh života

0 icon

Objavujú sa stále nové dôkazy, ktoré poukazujú na to, že Mars môže byť geologicky, ale aj sopečne aktívnou planétou, píše portál Science Alert. Nová štúdia objavila stopy sopečnej aktivity v oblasti Elysium Planitia, ktoré nebudú staršie ako 50-tisíc rokov. Možno sa to na prvý pohľad zdá ako veľa, no z…

Google v obchode Play pridá žiadanú funkciu. Inšpiráciu našiel v konkurenčnom App Store od Apple

0 icon

V mnohých prípadoch môžeme aplikácie z obchodu Google Play stiahnuť kompletne zadarmo. Rovnako aj ich funkcionalita, nie je častokrát obmedzené. Mohlo by sa zdať, že vývojári to robia bez nároku na odmenu, ale opak je pravdou. V tomto prípade najčastejšie platí, ak je niečo zadarmo, tak pravdepodobne ste produktom vy.…

RECENZIA: Reproduktor LAMAX Street2 je ideálnym spoločníkom nielen na cesty, ale aj na chatu

0 icon

Ideálny spoločník na cesty, chaty, opekačky a všetko ostatné. Aj tak by sa dal v skratke charakterizovať prenosný reproduktor LAMAX Street2, ktorý ponúka kvalitný, čistý zvuk, čiastočnú vodeodolnosť a najdôležitejšie, dlhú výdrž batérie. Technické špecifikácie Aj v malom tele reproduktora sa môže ukrývať veľká sila. Reproduktor podáva výkon až 15…

Armádny Magazín

Londýn poslal dva krížniky do Lamanšského prielivu kvôli francúzskym hrozbám

0 icon

Francúzsko, 7.máj 2021 (AM) – Veľká Británia vyslala k ostrovu Jersey (korunný majetok Veľkej Británie v Lamanšskom prielive) dve hliadkové lode potom, čo Francúzsko pohrozilo vypnutím elektriny na ostrove na znak protestu proti zmenám pravidiel rybolovu po brexite, povedal hovorca kancelárie premiéra Spojeného kráľovstva. Britský

Savčenková prekvapivo o blokáde Donbasu: „Celé to bolo zlé od samého začiatku". Video

0 icon

Ukrajina, 7.máj 2021 (AM) – Bývalá poslankyňa Najvyššej rady Nadežda Savčenková považuje blokádu Donbasu za fatálnu chybu Kyjeva. „Celé to bolo zlé od samého začiatku… a treba si uvedomiť, že to začalo rozhodnutiami Najvyššej rady v rokoch 2014, 2015, 2016, keď sme spustili takýto proces,“ tvrdí Savčenková pre Kanál 4. Poznamenala tiež,…

Nové dokumenty vyjavili ako sa Hitler stal nacistom

0 icon

Nemecko, 7.máj 2021 (AM) – „Život Adolfa Hitlera bol neustále hodnotený zo všetkých možných i nemožných strán. Zatiaľ sa to však nedotklo jedného človeka, jeho otca Aloisa. Túto medzeru vyplnil rakúsky historik Roman Sandgruber, ktorý pri tom vychádzal aj z doposiaľ neznámych zdrojov,“ napísal nemecký časo

20 rokov väzenia. V Česku začali proces s obrancom Donbasu

0 icon

Ukrajina, 7.máj 2021 (AM) – Mestský súd v Prahe sa začal zaoberať prípadom českého občana, ktorý sa zúčastnil ozbrojeného konfliktu na Donbase na strane ľudových republík. 32-ročný Martin Kantor, ktorý bojoval proti ukrajinskej agresii, sa stal v Českej republike „teroristickým komplicom“. Muž je súdený v neprítomnosti, pretože je údajne na Donbase. Zárov

Chorvátsko zriaďuje vojenský tábor v Kosove

0 icon

Chorvátsko, 7.máj 2021 (AM) – Chorvátsky minister zahraničia Gordan Grlić-Radman oznámil , že Chorvátsko zriadi vojenský tábor v Kosove a Metochiji kvôli zvýšeniu bezpečnosti. Včera tiež v Prištine vyhlásil, že Chorvátsko podporuje dialóg medzi Belehradom a Prištinou

Svetlo sveta

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali