Vasyľ Kuzmyk: Kňaz musí byť v prvom rade milujúcim otcom

Sabinov 15. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Maroš Černý)

 

V súčasnosti chcú ľudia prísť do chrámu a duchovne si tam oddýchnuť. Od kňaza očakávajú, aby upustil od formálnosti a nadradenosti. Chcú s ním mať otvorený a prirodzený vzťah. Pravoslávny duchovný Vasyľ Kuzmyk tiež hovorí, že v ostatných rokoch mnohí ľudia hľadajú okrem sociálnych istôt i duchovnú istotu. V tom spočíva podľa neho najhlavnejšia úloha duchovných, aby na to vedeli správne zareagovať. Kňaz musí byť v prvom rade milujúcim otcom.

Na snímke duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Sabinove Vasyľ Kuzmyk
Na snímke duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Sabinove Vasyľ Kuzmyk

Vasyľ Kuzmyk je duchovným správcom Pravoslávnej cirkevnej obce v Sabinove. Pochádza z Ukrajiny. Na Slovensku žije od roku 1999. Spolu s manželkou vychováva tri deti.

V rozhovore, ktorý je súčasťou multimediálneho projektu TASR Osobnosti: tváre, myšlienky, odpovedá Vasyľ Kuzmyk aj na otázky súvisiace so sviatkami narodenia Iisusa Christa v pravoslávnej cirkvi, rodinným životom i pohľadom na súčasnú spoločnosť.

 

Pravoslávna cirkev na rozdiel od Rímskokatolíckej cirkvi slávila Kristovo narodenie začiatkom januára. Prečo tento sviatok slávite neskôr?

Sviatok narodenia Spasiteľa u nás pripadá na 7. januára. Pravoslávna cirkev túto tradíciu udržuje nemeniteľne a kontinuálne od štvrtého storočia. Ak ide o dátum slávenia Narodenia Spasiteľa Iisusa Christa v cirkvi, spadá to do obdobia celej histórie a genézy Narodenia Spasiteľa. V prvých troch storočiach boli kresťania kruto prenasledovaní a v rôznych oblastiach sa sviatok narodenia slávil trošku odlišne. Do štvrtého storočia sa sviatok Narodenia Iisusa Christa a sviatok Bohozjavenia čiže Krstu Iisusa Christa na rieke Jordán slávil spolu 19. januára podľa juliánskeho kalendára. Vo štvrtom storočí, keď kresťanstvo už bolo slobodné a mnohí pohania prijímali kresťanstvo, cirkevní predstavitelia si boli vedomí toho, že viacerí pohania, ktorí prijali kresťanstvo, aj naďalej zmýšľajú pohansky. Koncom 3. storočia poslední rímski cisári ustanovili 7. januára podľa juliánskeho kalendára – kult Boha Slnka – za celoštátny alebo celoimperiálny kult. Mnohí pohania, keď slávili kult boha slnka v Rímskej ríši, sa opíjali, spadali do mnohých hriechov, čo bolo pre pohanov prirodzenou súčasťou ich života. Niektorí kresťania, aj keď už boli kresťania, nechceli sa zriecť svojich bývalých pohanských zvykov. Cirkev následne vytvorila istú alternatívu pre kresťanov. Cirkevní predstavitelia si povedali, že ustanovia na tento deň slávenie sviatku Narodenia Spasiteľa, pretože Spasiteľ je Boh slnko, slnko pravdy, Spasiteľ sveta, ktorý k nám prichádza z východu. Takto chceli vlastne to nezdravé zmýšľanie u kresťanov odstrániť práve cez zdôraznenie sviatku Narodenia Spasiteľa. Čo sa týka vzťahov východnej a západnej cirkvi a ich pohľad na sviatkovanie narodenia Iisusa Christa. Cirkev bola do roku 1054 jedna. Následne po rozkole vznikla západná Rímskokatolícka cirkev, ktorá však aj naďalej pokračovala v slávení sviatku tak, ako ho dodnes slávi Pravoslávna cirkev. Až v 16. storočí, konkrétne v roku 1582, pápež Gregor XIII. uviedol takzvaný gregoriánsky kalendár do praxe, ktorý súvisel s letopočtom. Odvtedy všetky sviatky západná cirkev slávi o 13 dní skôr.

 

Nestrácajú pravoslávni veriaci záujem o slávenie Vianoc podľa juliánskeho kalendára?

Vždy to závisí od krajiny a prostredia, v ktorom žijú. Aj niektoré pravoslávne krajiny, kde je pravoslávne kresťanstvo dominujúce, tiež boli čiastočne pod vplyvom Západu a prijali gregoriánsky kalendár. Napríklad Ruská pravoslávna cirkev, ktorá má vyše 150 miliónov pravoslávnych kresťanov, Srbská pravoslávna cirkev, Jeruzalemská, Gruzínska, Svätá Hora Athos a podobne, pokračujú v pôvodnej tradícii juliánskeho kalendára a takto slávia sviatky. Samozrejme, niektoré miestne autokefálne Cirkvi ako Rumunská, čiastočne Bulharská, čiastočne Poľská pravoslávna cirkev sa pridržujú pri slávení sviatku Narodenia Spasiteľa už gregoriánskeho kalendára. Avšak v súvislosti so slávením najväčšieho sviatku sviatkov Paschy – Veľkej noci stále všetky tieto cirkvi usilujú o to, aby spoločne slávili podľa juliánskeho kalendára. Ak ide o Pravoslávnu cirkev v českých krajinách a na Slovensku, máme prevažne farnosti, ktoré slávia sviatok Narodenia Spasiteľa podľa juliánskeho kalendára. Sú však aj farností, ktoré slávia podľa gregoriánskeho kalendára. Súvisí to viac-menej s obdobím v minulom storočí, keď vlastne aj vplyvom bývalého režimu bolo vhodnejšie kontrolovať cirkev, keď všetci kresťania nezávisle od vierovyznania spoločne slávili sviatok narodenia Iisusa Christa. V ostatnom období môžeme vidieť istý návrat k pôvodnému sláveniu sviatkov Narodenia Spasiteľa. Čo sa týka samotného termínu slávenia sviatkov Narodenia, tu ide v prvom rade o to, že treba vyjadriť samotnú podstatu narodenia a tá s tým úzko súvisí. Prvotní kresťania nehovorili o sviatkoch Narodenia Spasiteľa, sviatok Narodenia bol len istou alternatívou, ako odstrániť pohanské zmýšľanie kresťanov. Takto bol oddelený sviatok Narodenia od sviatku Bohozjavenia od sviatku Krstu Iisusa Christa na rieke Jordán. Čo sa týka samotného termínu, keď hovoríme, či to má byť 7. január alebo 25. december, nie je to až také podstatné, pretože, ak by sme pozerali na najnovšie vedecké a historické poznatky, je veľmi ťažké určiť konkrétny deň, dátum narodenia Spasiteľa. Keď pozrieme na Sväté Písmo, Sväté Písmo nám nehovorí o tom, že Iisus Christos sa narodil 7. januára alebo 25. decembra. Ak sa na tieto udalosti pozrieme z pohľadu vedy a teológie súbežne, je prirodzené, že pastieri mohli vlastne pásť stádo v Betleheme a v okolí zrejme na jar alebo aj v letnom období, to znamená, že samotný čas narodenia Spasiteľa mohol byť v jarnom období alebo v lete. Najpodstatnejšie je to, čo slávime, slávime Boha.

 

Keď prejdeme k duchovnej rovine, aký význam má pre veriacich sviatok Kristovho narodenia?

Pravoslávni veriaci slávia príchod Božieho Syna v tele. Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom. Boh sa stal človekom podľa prirodzenosti, aby sa človek stal Bohom podľa milostí. V praxi to znamená, že prví ľudia Adam a Eva zhrešili, a tým, že mali prvú skúsenosť s hriechom, poškodili svoju ľudskú prirodzenosť, ktorá bola dokonalá. Človek bol povolaný k nesmrteľnosti, a tým že okúsil hriech, tú ľudskú prirodzenosť poškodil. Poškodil to najčistejšie, najdokonalejšie, čo Boh stvoril. Bolo potrebné, aby človek mal možnosť spásy a docielil to, že bude mať ľudskú prirodzenosť. Lenže ako vidíme, od Adama do Iisusa Christa prešlo dosť dlhé obdobie a nikto z ľudí nedokázal takto čistým spôsobom žiť, aby očistil ľudskú prirodzenosť. Preto Boh prejavil svoju lásku a posiela svojho jednorodeného Syna, aby sa stal človekom, narodil sa z Panny Márie, Bohorodičky, a tak prijal celú ľudskú prirodzenosť, aby ju uzdravil.

 

Sviatku Kristovho narodenia predchádzal pôst, ktorý je v pravoslávnej cirkvi pomerne striktný. Ľudia sa majú zdržiavať okrem zábav i jedál, ktoré sú živočíšneho pôvodu. Aký to má význam?

Ak ide o pôst pred sviatkom Narodenia Spasiteľa, súvisí to so samotným sviatkom a vyplýva z neho. Boží Syn, Spasiteľ prichádza na zem, neprichádza v celej svojej sláve, o tom bude druhý príchod Spasiteľa, ale prichádza v absolútnej pokore. V pokore a poníženosti. Celý pôst je duchovnou prípravou človeka k tomu najdôležitejšiemu, keď spoločne rodina oslávi sviatok narodenia. V pravoslávnej tradícii je štedrovečerný stôl prestretý tak, že sú tam pôstne jedlá. Nie je tam žiadne mäso alebo mliečne výrobky. Prečo to tak je? Iisus Christos svojím narodením ukazuje, že prišiel v pokore, v chudobe a v jednoduchosti. A toto je najdôležitejšie. On nám to ukazuje a my sa mu chceme v tomto podobať. Je pre nás príkladom v našom každodennom živote. Prichádza nie v pýche, ale naopak v pokore a úbohosti.

 

Všetky bohoslužby slúžite v cirkevnoslovanskom jazyku. Nie je v súčasnosti problém pre veriacich, aby mu rozumeli?

Liturgický jazyk je veľmi náročná otázka. Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku prevažne vo všetkých farnostiach používa ako liturgický jazyk cirkevnoslovančinu. Cirkevnoslovanský jazyk je na 65 percent podobný staroslovenskému jazyku, ktorý priniesli svätí Cyril a Metod. Pravoslávna cirkev aj cez ten bohoslužobný jazyk chce poukázať na dedičstvo, ktoré nám zanechali svätí Cyril a Metod. Čo sa týka zrozumiteľnosti jazyka, v pravoslávnej Cirkvi, máme pre veriacich praktické texty, kde je liturgia napísaná dvojjazyčne. Veriaci tak majú možnosť sa nejakým spôsobom oboznámiť s krásou cirkevnoslovanského jazyka. Slovenský jazyk v porovnaní s cirkevnoslovanským jazykom je pomerne chudobný. Vieroučná pravda o Bohu, cirkvi a duchovnom živote sa, aspoň z môjho pohľadu, nedá vyjadriť cez slovenský jazyk. Mohli by sme nájsť veľa pojmov zo samotnej liturgie, ktoré, ak by sme preložili do slovenského jazyka, nevyjadrovalo by to celú podstatu cirkevného učenia. Preto nepovažujem za správne, aby sme odstúpili od používania cirkevnoslovančiny ako liturgického jazyka cirkevnoslovanského. V súčasnosti sa ľudia okrem anglického, nemeckého, ruského, španielskeho jazyka dokážu naučiť aj čínsky alebo kórejský jazyk. Cirkevnoslovanský jazyk ma veľmi veľa slov podobných so slovenským jazykom, ako aj so všetkými slovanskými jazykmi. Deťom je tento jazyk veľmi blízky. Ak dieťa odmalička pravidelne chodí do chrámu, tak vo veku 16 – 18 rokov polovica z nich pozná každé jedno cirkevnoslovanské slovo zo svätej liturgie. Čiže, chce to trocha námahy v rodinnom prostredí, ako aj zo strany duchovných.

 

Teraz trocha zmeníme tému. Pred poldruha rokom spravodajský server DutchNews.nl s odvolaním sa na denník Trouw a prieskum holandskej pobočky inštitútu Ipsos uviedol, že počet ateistov v Holandsku prvýkrát predstihol počet ľudí, ktorí veria v Boha. Ako to vnímate u nás, ak by ste mali dnešný postoj ľudí k cirkvi a viere porovnať s minulosťou?

Zo skúseností z farností, na ktorých som pôsobil, by som povedal asi toľko, že v súčasnosti ľudia, ktorí prichádzajú do chrámu, majú odlišný postoj voči cirkvi. Máme skupinu ľudí, ktorí chodia do chrámu na základe toho, že ich rodičia dali pokrstiť, a preto dodržiavajú návštevy chrámu. Druhá skupina – sú to obzvlášť ľudia, ktorí cestujú a pracujú v zahraničí. Tam si odvyknú navštevovať chrám, avšak, keď prídu naspäť domov, tak navštevujú chrám. Pozitívom je to, že väčšina ľudí, nakoľko žijú v zložitej dobe, sa snažia s vnútorným presvedčením chodiť do chrámu. Robia to z niekoľkých dôvodov. Posledné obdobie 15 až 20 rokov, čo tu žijem, som zistil, že mnohí ľudia hľadajú isté sociálne a ekonomické istoty, je to pre nich priorita. Človek je však zložený z duše a tela a nehľadí len na to materiálne, chcú mať preto duchovnú istotu. Hlavne mladí ľudia vo veku 18 až 35 rokov sa hľadajú, hľadajú Boha a prichádzajú do chrámu. Tu je tá najhlavnejšia úloha duchovných, aby vedeli správne zareagovať. Je to veľmi náročná úloha pre kňaza, ktorý plní svoje poslanie, ktoré mu ustanovil samotný Boh. V prvom rade musí byť milujúcim otcom. To, že má rád svoje duchovné dieťa preukazuje v prvom rade tým, že si ho vypočuje a má s ním priateľský vzťah. Musí upustiť od každej jednej formálnosti.

 

Majú ľudia v dnešnej dobe nejaké očakávania od kňaza alebo celkovo od cirkvi?

V dnešnej dobe ľudia nechcú veľa. Tým, že zažívajú každodenný zhon, majú svoje povinnosti, chcú prísť do chrámu a tam si duchovne oddýchnuť. Od kňaza očakávajú, aby upustil od formálnosti a nadradenosti. Chcú s ním mať otvorený a prirodzený vzťah.

 

Ako ste spomínali, pochádzate z Ukrajiny, rozhodli ste sa však žiť na Slovensku. Čo vás sem priviedlo? Ako sa vám tu žije?

Na Slovensko ma v roku 1999 priviedlo štúdium teológie. Po päťročnom štúdiu na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove som bol odhodlaný študovať v Srbsku v rámci postgraduálneho štúdia. Avšak, ako sa hovorí, Božie cesty sú nevyspytateľné. Stretol som svoju terajšiu manželku a tak sme sa rozhodli, že ostaneme žiť na Slovensku, keďže manželka v tom čase ešte študovala. Na Slovensku sa mi žije pomerne dobre. Človek musí byť spokojný so všetkým, čo mu život prináša. Ako sa hovorí, kto si neváži málo, nezaslúži si veľa.

 

Pravoslávni duchovní sa v porovnaní s kňazmi Rímskokatolíckej cirkvi môžu ženiť. Ako vyzerá život kňaza v rodine?

Je to život ako v bežnej rodine, pretože doma som otcom troch detí a manželom. Mám svoje povinnosti ako otec rodiny. Nemyslím si, že je v tom nejaký rozdiel, čo sa týka života kňaza a bežného veriaceho. Na každého človeka, kresťana sa vzťahuje Boží zákon, desať Božích prikázaní, to znamená cnostný duchovný život. To, že mám rodinu, považujem z pohľadu práce s rodinami za veľmi pozitívne a je to prínosom pri príprave budúcich manželov k prijatiu sviatosti manželstva.

 

Spomenuli ste výchovu detí. Je ťažké vychovávať deti v kresťanskom duchu, v kontexte tlaku okolia, modernizmu?

V dnešnej dobe je vo všeobecnosti náročné vychovávať deti. Avšak musím povedať, že v súvislosti s mnohými kňazskými povinnosťami, ktoré mám, hlavné gro výchovy spadá na ramená manželky. V tomto smere je práve ona tou hlavnou nositeľkou výchovy a duchovnej prípravy detí. Sú dni, keď mám ako duchovný množstvo povinností, kde reagujem na všetky potreby veriacich. Samozrejme, vždy, keď si nájdem čas, tak sa venujem výchove detí.

 

Určite sa na vás ľudia ako kňaza obracajú s rôznymi problémami. Ako postupujete v prípade, že sa na vás niekto obráti s niečím, čo je, takpovediac, nad vaše sily a možnosti?

Ľudia v dnešnej dobe žijú v stresujúcom prostredí, alebo majú silnú psychickú záťaž. Necítia sa komfortne, preto sa obracajú na kňaza a očakávajú, že im pomôže. Osobne si myslím, že kňaz, čo sa týka duchovného života, má v prvom rade úlohu viesť človeka. Ak má však niekto psychický problém, tak v takomto prípade je lepšie odporučiť návštevu psychológa, ktorý danému človeku poradí. Ak sa človek z psychického hľadiska cíti komfortne, tak sa s ním ľahšie pracuje aj v oblasti duchovného života. Na kňaza sa ľudia obracajú s rôznymi rodinnými problémami a je takpovediac mediátorom. Jedným z prvých mediátorov bol Iisus Christos. Keď chceli ukameňovať ženu cudzoložnicu, tak prišiel a povedal, že kto je bez hriechu, nech hodí kameňom, tak riešil medziľudské spory. Rovnako i svätý Ján Milostivý, biskup Alexandrijský vždy dvakrát do týždňa sedával na schodoch pri svojej katedrále, kde za ním prichádzali ľudia, ktorým sa snažil pomôcť nájsť riešenie.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Je rozhodnuté: Ľudia nad 15 rokov bez modrého certifikátu ani do prírody. Lockdown sa spojí s jednorazovým celoslovenským „nepovinným“ testovaním. Proti bola len Remišová

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto: screenshot video) AKTUALIZOVANÉ   Zákaz vychádzania sa predlžuje do 7. februára a bude spojený s jednorazovým celoslovenským testovaním. To bude prebiehať od zajtra, 18. januára, do 26. januára. Po tomto termíne budú môcť ľudia ísť do práce len s certifikátom o testovaní  Po mimoriadnom nedeľňajšom…

Designovaný personálny šéf Bieleho domu očakáva v USA v najbližších 5 týždňoch ďalších 100-tisíc úmrtí

0 icon

Washington 17. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Revolution)   Designovaný personálny šéf Bieleho domu Ron Klain uviedol, že pandémia koronavírusu sa ešte zhorší pred tým, ako nastane zlepšenie. Prognózuje pritom, že počas prvých piatich týždňov funkčného obdobia nového amerického prezidenta Joea Bidena si pandémia ochorenia COVID-19 v USA vyžiada ďalších 100-tisíc ľudských životov…

Južné Tirolsko ignoruje rozhodnutie Ríma o čiastočnom lockdowne v regióne

0 icon

Rím 17. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Taliansky autonómny región Južné Tirolsko, v ktorom žije nemecká menšina, ignoruje rozhodnutie Ríma o tom, že v oblasti sa od nedele má uplatňovať čiastočný lockdown. Guvernér Južného Tirolska Arno Kompatshcer uviedol, že označenie regiónu za červenú zónu ho prekvapilo. Podal preto sťažnosť ministrovi…

Zamestnanosť ľudí z marginalizovaných komunít výrazne zaostáva za majoritnou populáciou

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Zamestnanosť ľudí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) výrazne a dlhodobo zaostáva za majoritnou populáciou. Tiež sa výraznejšie prejavujú rodové rozdiely. Vyplýva to z Revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, ktorú pripravilo Ministerstvo financií SR v spolupráci s Útvarom hodnoty…

Pellegrini pripúšťa referendovú kampaň pri testovaní, Kolíková namieta: Bude to hrubé podkopávanie! Podľa nej tiež opakovane zneužívajú Lučanského, ktorému vo väzbe neboli odopierané práva

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:screenshot video)   Ak vláda spraví celoplošné testovanie na nový koronavírus naraz na celom Slovensku počas jedného víkendu, expremiér Peter Pellegrini (Hlas-SD) a jeho strana zrejme budú počas toho zbierať podpisy na referendum za predčasné voľby. Hovorí, že ak vláda spraví testovanie takýmto spôsobom, majú právo…

Čaputová: Posun k lepšiemu nenastal. „Keď som počula premiéra hovoriť o tom, ako budú zdravotníci, samosprávy, dobrovoľníci potiť krv, bolo to pre mňa mrazivé.“

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že v komunikácii a manažovaní pandémie zo strany vlády neprišlo k pozitívnemu posunu. Priznala to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 Čaputová zdôraznila, že vláda urobila aj dobré kroky, ukazuje sa však, že v niektorých…

Krčméry: Viem si predstaviť, že by boli seniori zaočkovaní do Veľkej noci

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovensko potrebuje v boji proti pandémii pokračovať v prísnom lockdowne. Ďalej by sa malo komunitne testovať v ohniskách. Tretím úspechom na zvládnutie pandémie je vakcinácia. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol dátový analytik z občianskej platformy Dáta bez pátosu…

Voľby by v januári vyhrala strana Hlas-SD s obrovským skokom nad OĽANO. Za ľudí mimo parlamentu, nahradili by ich Progresívci

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Na začiatku januára by voľby vyhrala strana Hlas-SD s 21,7 percenta hlasov Druhé by skončilo hnutie OĽANO so 14,9 percenta. SaS by skončila tretia so ziskom 11,8 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median SK pre televíziu RTVS na vzorke 1001 respondentov. Prieskum…

K Slovensku sa približuje arktický vzduch

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jane Barlow/PA)   K Slovensku sa približuje kontinentálny arktický vzduch. Čiastočne k nám prenikne z Bieloruska, kde je teplota pod mínus 20 stupňami Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti "Už večer teplota v dolinách a kotlinách pri vyjasnení a na snehovej…

Bude aj „nepovinne povinné“ očkovanie? Von der Leyenová hovorí, že očkovací preukaz je „zo zdravotného hľadiska potrebný“

0 icon

Brusel 17. januára 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Francisco Seco)   Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok 14. januára privítala iniciatívu gréckej vlády, ktorá by umožnila očkovaným osobám slobodne cestovať. Tak isto požaduje, aby boli očkovacie preukazy vo všetkých krajinách Európskej únie vzájomne uznávané "Je to zo zdravotného hľadiska potrebné, aby…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Kleban

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 8.)

0icon

  FOCUS   Focus (lat. ohnisko) je v modernom time manažmente pojem používaný pre pomenovanie spôsobu na výrazné zvýšenie efektivity a produktivity práce. Jeho podstatou je zameranie sa – sústredenie sa vždy len na jednu úlohu až do doby, pokiaľ nie je úplne dokončená. V princípe to znamená celkové vypustenie…

Marek Brna

Akvaristika je super

0icon

Dôležitý je najmä výber nádrže. Pre začiatočníkov odporúčam zakúpiť minimálne 60 litrovú nádrž. V menších nádržiach sa omnoho ťažšie dosahuje biologická a chemická rovnováha. Veľmi dôležité je dodržiavanie pravidelných intervalov výmeny časti vody. Odporúča sa raz za 7 dní výmena štvrtiny vody. Dôležitou súčasťou údržby je aj pravidelná kontrola filtrácie.…

Rastislav Slovák

Ten šialený psychopat Matovič nás nenávidí, ponižuje a terorizuje. Choromyseľný šialenec Matovič chce občanov SR donútiť k ďalšiemu nezmyselnému celoplošnému testovaniu! Toho šialeného diabla Matoviča môžme zastaviť a povaliť len úspešným referendom, ktoré bude viesť k predčasným parlamentným voľbám v tomto roku

0icon

Šialený psychopat Matovič chce tento mesiac znova donútiť občanov SR ísť na ďalšie nezmyselné celoplošné testovanie. Už mu to odsúhlasila aj tá jeho koalícia troch diablov (Matovič, Kollár, Sulík) a jednej bábkoherečky (Remišová). Matovič už raz vytvoril ohniská nákazy po celom Slovensku koncentráciou veľkého množstva ľudí na malom priestore, keď…

Boris Mesár

Slovenské mamičky ,dokedy necháte Matovičovu fašistickú chuntu ,aby terorizovala a poškodzovala Vaše deti ( aj Vás) ?

0icon

Masky poškodzujú fyzické a duševné zdravie detí Nie sú k dispozícii žiadne spoľahlivé údaje, ktoré by poukazovali na výhody používania masiek na prevenciu chorôb prenášaných vzduchom, skôr naopak. Existuje však dostatočný dôvodov domnievať sa, že poškodenie zdravia  nosením masiek , najmä u starších ľudí, osôb trpiacich kardiovaskulárnymi chorobami a c

Štefan Paulov

My nič, my muzikanti

0icon

  My nič, my muzikanti.   Dostali sme odpoveď z Úradu pre dohľad na náš podnet, ktorý si môžete prečítať: https://blog.hlavnespravy.sk/24817/podnet-na-presetrenie-opakovaneho-porusenia-zakonov-medicinskych-postupov-a-zasad-

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Huba požierajúca žiarenie v Černobyle zachráni budúcich astronautov

0 icon

Magnetické pole našej planéty nám neumožňuje nájsť iba sever, je to tiež neoceniteľný štít pred kozmickým žiarením. Túto ochranu nemožno považovať za samozrejmosť a existuje veľa obáv z toho, ako môžeme poskytnúť rovnakú ochranu astronautom pri budúcich misiách v hlbokom vesmíre. Potenciálna odpoveď pochádza zo zvláštneho zdroja: huba. Na huby sa v…

Konštantín a kríž, ktorý mu ukázal cestu 1. časť

0 icon

Slovné spojenie „uvidieť svetlo“ ako synonymum prestúpenia na inú vieru má dvoch slávnych pôvodcov: svätého Pavla a rímskeho cisára Konštantína, ktorý žil v rokoch 274 až 337 po Kristovi. Práve druhému menovanému znamenie na nebi v podobe kríža ukázalo cestu, po ktorej sa má vydať, aby porazil svojho soka Marca Aurelia Maxentia. Keď…

Migréna? Tieto potraviny s ňou zatočia!

0 icon

Migréna je ako neželaný hosť, ktorý sa vopred neohlásil a ťažko sa ho zbaviť. Ak často trpíš bolesťami hlavy, vieš, aké ťažké môže byť žiť s týmto problémom normálny život. Iste, môžeš si vziať tabletky alebo cvičiť, aby si sa pokúsili obmedziť svoju bolesť, ale tieto prostriedky sú dočasné, čo znamená, že…

Najnapínavejšie vesmírne misie roku 2021: Mesiac, Mars aj vesmírny ďalekohľad

0 icon

Pokiaľ ide o skúmanie vesmíru ľudstvom, 2021 vyzerá, že to bude vzrušujúci rok s mnohými začiatkami, trpko-sladkým koncom a jeho súčasťou budú aj niektoré misie, pri ktorých budeme zatínať zuby. Po mnohých a mnohých oneskoreniach (začiatkom misie sa plánoval na rok 2007), by tento rok mohol byť skutočne rokom, kedy bude konečne…

2021 bude rokom neuveriteľných astronomických udalostí, ktoré to sú?

0 icon

Ak hľadáš koníček, ktorému sa budeš venovať, zatiaľ čo budeš čakať na očkovanie alebo koniec pandémie, pohľad na vesmír nie je zlou voľbou. V roku 2021 sa udeje mnoho vzrušujúcich astronomických udalostí! Väčšina z nasledujúcich astronomických udalostí bude viditeľná po celom svete bez potreby akéhokoľvek špeciálneho vybavenia, aj keď v prípade niektorých určite…

Vo svete IT

Z obchodu Google Play bolo odstránených ďalších 164 nebezpečných aplikácií. Odstráňte ich čo najskôr!

0 icon

Obchod s aplikáciami pre zariadenia s operačným systémom Android, Google Play, prechádza ďalšími veľkými čistkami. Z obchodu bolo len nedávno odstránených ďalších 164 potencionálne nebezpečných aplikácií, ktoré môžu spôsobovať zobrazovanie nechcených reklám, môžu monitorovať používateľov, či zberať citlivé údaje. Na novo objavenú hrozbu upozornil známy tím Satori Threat Intelligence. Rozmach…

Astronómovia objavili doteraz najstarší kvazar a tvrdia, že by nemal existovať

0 icon

Astronómovia odhalili viac ako 750-tisíc kvazarov (pozn. redakcie: Kvazar je extrémne jasné jadro galaxie, ktoré v sebe ukrýva čiernu dieru). Spomedzi obrovského množstva týchto jasných objektov však jeden vynikal. Ide o kvazar J0313-1806 a vedci tvrdia, že by mohlo ísť o najstarší kvazar vo vesmíre, píše portál ExtremeTech. Podľa výskumu je supermasívna čierna diera,…

3 známe osobnosti, ktoré si v minulosti vymazali Facebook. Prečo tak spravili?

0 icon

Mnohí z nás používajú Facebook na dennej báze. Dôvodom je, že nám ponúka zábavu – videá, námety na čítanie, tipy na rôzne produkty, interakcie s inými ľuďmi a podobne. Najlepšie na tom je, že je zadarmo. Teda, je vlastne zadarmo? Vskutku tomu tak nie je a je to len ilúzia, že je zadarmo.…

Nielen Galaxy S21, ale aj ďalšie modely smartfónov od Samsungu budú dodávané bez nabíjacieho adaptéra

0 icon

Zatiaľ čo po predstavení nových iPhone 12 zariadení ešte v októbri minulého roka, sa mnoho technologických gigantov, vrátane Xiaomi, či Samsungu, spoločnosti vysmievali a odsudzovali, že nové smartfóny sú dodávane bez nabíjacieho adaptéra, tak dnes sa karta obracia. Výrobcovia smartfónov postupne odstraňujú nabíjací adaptér z balení nových zariadení. V minulosti sme mohli vidieť…

Z YouTubu sa môže čoskoro stať nákupná platforma. Spoločnosť začala testovať novú funkciu

0 icon

YouTube platforma, ktorá je aktuálne najväčším video serverom na svete, by mohla v budúcnosti ponúknuť novú službu, ktorá by ju čiastočne premenila na nákupnú platformu. Spoločnosť totiž začala aktívne testovať novú funkciu, ktorá umožňuje pomocou videí realizovať nákupy. Spoločnosť na svojom blogu oznámila, že začala s testovaním novej možnosti nakupovania. „Testujeme…

Armádny Magazín

V predvečer inaugurácie sa Biely dom a Kapitol z bašty slobody a demokracie menia na vojenský bunker

0 icon

USA, 17. január 2021 (AM) - Pripravení na uvedenie do služby! Počet vojakov v okolí vládneho cent

Ďalšie informácie o výstroji „Sotnik“

0 icon

Rusko, 17. január 2021 (AM) - Ruský výstroj vojaka budúcnosti „Sotník“ (Stotník) dosiahne vďaka použitým špeciálnym materiálom nízku hmotnosť a dokáže sa prispôsobovať figúre vojaka. Zároveň sa stane najochraňujúcejšou zo všetkých doposiaľ existujúcich nepriest

Iránske revolučné gardy demonštrovali svoju raketovú silu. Video

0 icon

Irán, 17. január 2021 (AM) - Ako sa dalo čakať IRGC vystrelili aj balistické rakety Emad, Qadr a Sejjil počas 2. fázy cvičenia „Veľký prorok-15“. Rakety boli vystrelené na niekoľko námorných cieľov nachádzajúcich sa vo vzdialenosti 1800 km v Indickom oceáne, aby simulovali zameranie na nosnú skupinu lodí americké

Roman Michelko: Nákup 3D radarov alebo názorové premety ministra obrany Jaroslava Naďa

0 icon

[caption id="attachment_30343" align="alignnone" width="640"] Minister obrany Naď: Ja normálnych ľudí nevidím demonštro

Tvrdé boje na hraniciach Turecka - Rusi posilňujú svoju prítomnosť. Video

0 icon

Sýria, 16. január 2021 (AM)  - Lietadlá ruských vzdušných síl prenášajú svoje jednotky do zóny tvrdých bojov na hraniciach Sýrie s Tureckom. Rusko oficiálne oznámilo rozmiestnenie spoločných rusko-sýrskych postov v oblasti Ain Isa, po prvýkrát to bolo zverejnené 28. decembra 2020.  

Svetlo sveta

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

PATRÓNI LEKÁROV – SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN

0 icon

SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN. Boli bratia a dvojičky. Vyštudovali lekárstvo. Zo svojho povolania si neurobili výnosný biznis. Neprofitovali na cudzom nešťastí. Liečili všetkých a nezištne – bezplatne. Mnohí, keď videli ich príklad, stali sa kresťanmi. Pohanskí kňazi ich obžalovali, že robia čary, a tak zvádzajú ľudí, aby sa klaňali kresťanskému…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali