Ústavný súd vyslovil v roku 2016 porušenie práva sťažovateľov na konanie bez zbytočných prieťahov v 263 nálezoch

Košice 2. marca 2017 (HSP/Foto:TASR-František Iván)

 

Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil v roku 2016 porušenie práva sťažovateľov na konanie bez zbytočných prieťahov v 263 nálezoch, pričom až v 29 prípadoch trvali prieťahy v konaniach pred všeobecnými súdmi vyše 16 rokov. V 28 nálezoch konštatoval opakované porušenie práva sťažovateľov na konanie bez zbytočných prieťahov.

Na snímke predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková

Ústavné sťažnosti fyzických a právnických osôb namietajúcich porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) predstavujú najefektívnejší spôsob právnej ochrany proti pretrvávajúcej nečinnosti všeobecných súdov.

„Ústavný súd Slovenskej republiky svojimi rozhodnutiami vyslovujúcimi porušenie základného práva sťažovateľov na spravodlivý súdny proces podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy  a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru ochraňuje jednotlivca pred nesprávnym postupom konania všeobecných súdov, prokuratúry a polície, ktorý má za následok nielen zbytočné prieťahy v konaní, ale najmä stratu dôvery jednotlivca v spravodlivý a efektívny výkon súdnej moci. Zároveň ide o jednu z najpočetnejších skupín nálezov ústavného súdu, v ktorých je rozhodnutie vydané v prospech sťažovateľa“ vysvetľuje predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

Je potrebné upriamiť pozornosť na prípady tzv. extrémnych prieťahov, v ktorých konania pred všeobecnými súdmi trvajú viac ako 16 rokov, a prípady tzv. opakovaných prieťahov, v ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) opakovane viacerými nálezmi konštatoval porušenie čl. 48 ods. 2 ústavy a/alebo čl. 6 ods. 1 dohovoru.

 

I. Ústavný súd Slovenskej republiky v roku 2016 vyslovil porušenie vyššie uvedených práv v kategórii tzv. extrémnych prieťahov29 nálezoch.

Tabuľka 1: Prehľad  nálezov, v ktorých ústavný súd v roku 2016 vyslovil porušenie základného práva podľa

čl. 48 ods. 2 ústavy a  práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote zakotveného v  čl. 6 ods. 1 dohovoru – konania dlhšie ako 16 rokov – tzv. extrémne prieťahy

 

p. č. súd sp. zn. odporcu sp. zn.  ÚS SR sudca, ktorému je vec pridelená rok začatia konania pred všeobecnými súdmi- dĺžka konania
1. Okresný súd Bratislava III 6 C 299/98 II. ÚS 511/2015 Mgr. Fekete 1998 /18 rokov
2. Okresný súd Bratislava I 7 Nc 154/88 III. ÚS 564/2015 JUDr. Hadrbulcová 1988 /28 rokov
3. Okresný súd Bratislava I 11 C 42/96 I. ÚS 582/2015 JUDr. Bizoňová 1996 /20 rokov
4. Okresný súd Bratislava II 13 C 200/98 II. ÚS 876/2014 JUDr. Staněk 1998 /18 rokov
5. Okresný súd Bratislava III V-2-7 C 186/96 I. ÚS 115/2016 JUDr. Lamprechtová 1996 /20 rokov
6. Okresný súd
Dunajská Streda
5 C 171/96 I. ÚS 492/2015 JUDr. Csémyová 1996 /20 rokov
7. Okresný súd
Dunajská streda
9 C 171/96 II. ÚS 704/2015 JUDr. Vörösová 1996 /20 rokov
8. Okresný súd Galanta 11 Cb 47/00 II. ÚS 500/2015 JUDr. Jakubovič 2000 /16 rokov
9. Okresný súd
Košice – okolie
11 C 514/99 II. ÚS 767/2015 JUDr. Mlejová 1999 /17 rokov
10. Okresný súd Košice II 19 C 155/06 (19 C 389/96) I. ÚS 27/2016 JUDr. Burkušová 1996 /20 rokov
11. Okresný súd Košice II 29 C 34/97 I. ÚS 577/2015 JUDr. Mičková 1997 /19 rokov
12. Okresný súd
Liptovský Mikuláš
13 C 146/97 II. ÚS 503/2016 JUDr. Michalíková 1997 /19 rokov
13. Okresný súd Revúca 6 Er 453/08 (Er 173/99) II. ÚS 300/2015 JUDr. Kvetková 1999 /17 rokov
14. Okresný súd Svidník 6 C 261/99 I. ÚS 36/2016 JUDr. Tvrdíková 1999 /17 rokov
15. Okresný súd Svidník 5 C 602/00 III. ÚS 70/2016 JUDr. Tvrdíková 2000 /16 rokov
16. Okresný súd Trnava 17 C 2/00 III. ÚS 282/2016 Mgr. Mizerová 2000 /16 rokov
17. Okresný súd Trnava 14 C 119/00 II. ÚS 496/2016 JUDr. Kordošová 2000 /16 rokov
18. Okresný súd
Vranov nad Topľou
10 C 221/00 III. ÚS 335/2016 JUDr. Šviderská 2000 /16 rokov
19. Okresný súd Čadca 8 C 917/98 II. ÚS 612/2015 JUDr. Krišťáková 1998/18 rokov
20. Okresný súd Žilina 14 C 244/00 II. ÚS 567/2015 JUDr. Kozáčik 2000/16 rokov
21. Okresný súd Čadca 5 C 337/90 II. ÚS 827/2015 JUDr. Plichtíková 1990/26 rokov
22. Okresný súd Bratislava I 19 C 268/95 III. ÚS 582/2015 JUDr. Cviková 1995/21 rokov
23. Okresný súd Bratislava II 19 C 258/94 II. ÚS 27/2016 JUDr. Fakanová 1994/22 rokov
24. Okresný súd Košice II 32 Cb 406/98

(Nc 3304/97

1 Rob 1009/97)

I. ÚS 560/2016 JUDr. Raábová 1997/19 rokov
25. Okresný súd Bratislava I 19 C 56/94 III. ÚS 79/2016 Mgr. Bajánková 1994/22 rokov
26. Okresný súd Čadca Er 1260/96 I. ÚS 626/2016 JUDr. Pytliaková 1996/20 rokov
27. Okresný súd Košice-okolie 16 P 335/99 III. ÚS 561/2016 JUDr. Švrčeková 1996/20 rokov
28. Okresný súd Košice I 34 C 197/92 III. ÚS 486/2016 Mgr. Čisovská 1992/24 rokov
29. Okresný súd Bratislava III 14 C 165/00 III. ÚS 471/2016 JUDr. Lohnertová 2000/16 rokov

 

Zdroj: vlastné spracovanie

Poznámka: Sudca uvedený pri jednotlivých konaniach súdov je zákonný sudca, ktorý vo veci konal ako posledný v poradí. 

„Jedno z najstarších sledovaných konaní prebiehalo na Okresnom súde Košice II pod
sp. zn. 34 C 197/1992 až 24 rokov. Ústavný súd konštatoval, že zásadným faktorom, ktorý mal negatívny dopad na súvislý priebeh konania, boli závažné nedostatky v postupe konania okresného súdu, keďže zbytočných  prieťahov sa okresný súd dopustil v dôsledku svojej nečinnosti.

Vzhľadom na dĺžku konania a nesprávny postup v konaní okresného súdu, berúc do úvahy určitú pasivitu sťažovateľa, ako aj všetky okolnosti prípadu, ústavný súd priznal sťažovateľovi finančné zadosťučinenie v sume 8 000 €“ zdôrazňuje predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková. 

 

II. Opakované prieťahy sú prieťahy zistené v konaniach pred všeobecnými súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní, v ktorých ústavný súd opakovane nálezom konštatoval porušenie základného práva podľa čl.  48 ods. 2 ústavy a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote zakotveného v  čl. 6 ods. 1 dohovoru. 

Ústavný súd v roku 2016 vyslovil opakované porušenie vyššie uvedených práv v 28 nálezoch.

 

Tabuľka 2: Prehľad nálezov, v ktorých ústavný súd v roku 2016 vyslovil porušenie základného práva podľa
čl. 48 ods. 2 ústavy a  práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote zakotveného v  čl. 6 ods. 1 dohovoru– tzv. opakované prieťahy

 

p. č. odporca sp. zn.

odporcu

sudca, ktorému je vec pridelená sp. zn.

ústavného súdu

predchádzajúca

sp. zn. ústavného súdu

rok začatia

konania pred všeobecnými súdmi

– dĺžka konania

1. Okresný súd Bratislava I 18 C 315/09 JUDr. Líšková III. ÚS 125/2016 III. ÚS 288/2014 2009 /7 rokov
2. Okresný súd Bratislava I 19 C 268/95 Mgr. Skotnická III. ÚS 582/2015 I. ÚS 2/2011 1995/ 21 rokov
3. Okresný súd Bratislava II 13 C 200/98 JUDr. Staněk II. ÚS 876/2014 II. ÚS 405/2012 1998 /18 rokov
4. Okresný súd Bratislava II 19 C 258/94 JUDr. Fakanová II. ÚS 27/2016 III. ÚS 113/2010 1994/22 rokov
5. Okresný súd Bratislava III 6 C 299/98 Mgr. Fekete II. ÚS 511/2015 I. ÚS 102/06 1998 /18 rokov
6. Okresný súd Bratislava III 6 C 31/2011 (6 NcC 5/02) Mgr. Fekete III. ÚS 542/2015 III. ÚS 92/2010

(IV. ÚS 43/06)

2002 /14 rokov
7. Okresný súd Bratislava III 15 Ct 22/03 JUDr. Kurinec II. ÚS 71/2016 I. ÚS 4/06 2003/ 13 rokov
8. Okresný súd Čadca 7 C 31/06 JUDr. Pytliaková I. ÚS 401/2016 I. ÚS 355/2014 2006 /10 rokov
9. Okresný súd Čadca 7 C 31/06 JUDr. Pytliaková II. ÚS 560/2016 I. ÚS 355/2014 2006 /10 rokov
10. Okresný súd Čadca 8 C 917/98 JUDr. Krišťáková II. ÚS 612/2015 III. ÚS 121/2013

(I. ÚS 78/2011,

I. ÚS 327/09)

1998/ 18 rokov
11. Okresný súd Dunajská Streda 5 C 171/96 JUDr. Csémyová I. ÚS 492/2015 III. ÚS 47/09 1996 / 20 rokov
12. Okresný súd Galanta 11 Cb 47/00 JUDr. Jakubovič II. ÚS 500/2015 I. ÚS 189/2011 2000 /16 rokov
13. Okresný súd Košice – okolie 11 C 514/99 JUDr. Mlejová II. ÚS 767/2015 II. ÚS 60/2011 1999 /17 rokov
14. Okresný súd Košice – okolie 15 C 80/2010 JUDr. Puškášová III. ÚS 302/2016 I. ÚS 22/2016 2010 /6 rokov
15. Okresný súd Košice – okolie 8 C 1/03 JUDr. Mlejová I. ÚS 570/2016 IV. ÚS 226/2013,

(IV. ÚS 172/2010)

2003/ 13 rokov
16. Okresný súd Košice I 10 C 270/08 JUDr. Lučivjanská I. ÚS 312/2016 II. ÚS 690/2015 2008 / 8 rokov
17. Okresný súd Košice I 22 P 47/06 JUDr. Žáková II. ÚS 826/2015 II. ÚS 437/2012 2006/ 10 rokov
18. Okresný súd Košice I 27 C 38/04 JUDr. Korčáková III. ÚS 444/2016 I. ÚS 654/2014 2004/ 12 rokov
19. Okresný súd Košice I 11 C 1134/01 JUDr.Mlinárcsiková Novotná III. ÚS 511/2016 III. ÚS 397/2010 2001/ 15 rokov
20. Okresný súd Košice II 29 C 34/97 JUDr. Mičková I. ÚS 577/2015 I. ÚS 199/04 1997/ 19 rokov
21. Okresný súd Martin 12 P 303/2010 JUDr. Tichý III. ÚS 243/2016 III. ÚS 353/2015 2010 / 6 rokov
22. Okresný súd Pezinok 5 C 813/08 JUDr. Majerský II. ÚS 768/2015 I. ÚS 152/2014 2008 / 8 rokov
23. Okresný súd Žilina 8 C 2/07 Mgr. Chamula I. ÚS 53/2016 III. ÚS 297/09 2007 / 9 rokov
24. Okresný súd Žilina 15 P 135/02 Mgr. Halla II. ÚS 306/2016 I. ÚS 492/2011

(IV. ÚS 72/07)

2002 /14 rokov
25. Okresný súd Žilina 8 C 109/02 Mgr. Chamula I. ÚS 96/2016 IV. ÚS 129/09 2002/ 14 rokov
26. Okresný súd Nitra 25 C 220/06 JUDr. Kováč I. ÚS 397/2015 III. ÚS 82/08 2006/ 10 rokov
27. Okresný súd Trenčín 14 C 218/08 JUDr. Jánošková II. ÚS 540/2015 I. ÚS 95/2012 2008/ 8 rokov
28. Okresný súd Trenčín 12 C 171/08 JUDr. Knociková II. ÚS 705/2015 II. ÚS 50/2012 2008/ 8 rokov

 

Zdroj: vlastné spracovanie

Poznámka: Sudca uvedený pri jednotlivých konaniach súdov je zákonný sudca, ktorý vo veci konal ako posledný v poradí.

„Ústavný súd v súvislosti s konaním vedeným na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 8 C 917/92 vydal spolu 4 nálezy, v ktorých opakovane konštatoval porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov.

Prvý nález ústavného súdu bol vydaný v januári 2010 pod sp. zn. I. ÚS 327/09, kde ústavný súd prikázal Okresnému súdu Čadca konať. Druhý nález pod sp. zn. I. ÚS 78/2011, v ktorom ústavný súd opätovne konštatoval porušenie daného práva, bol vydaný v roku 2011, pričom okrem iného bolo konštatované, že ide o vec, ktorá nie je právne zložitá. V treťom náleze pod sp. zn. III. ÚS 121/2013 ústavný súd uviedol, že základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov je príkazom na také konanie, ktoré vytvára právnu istotu pre všetky subjekty práva.

Štvrtý nález ústavného súdu v konaní vedenom pod sp. zn. II. ÚS 612/2015 bol vydaný v roku 2016. Ide o absolútne bezprecedentný prípad, keďže Okresný súd Čadca bol schopný právoplatne rozhodnúť v danej veci až po vydaní štyroch nálezov ústavného súdu a až po 18 rokoch od začatia konania.

Podľa informácií okresného súdu bolo v konaní rozhodnuté 27. septembra 2016 a rozsudok nadobudol právoplatnosť 28. decembra 2016“ objasňuje predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

Redakciu informoval Tlačový a informačný odbor, Ústavný súd Slovenskej republiky.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Za vlaňajším výrazným poklesom hospitalizácií vidí analytik pandémiu

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Za vlaňajším výrazným poklesom hospitalizácií vidí analytik pandémiu nového koronavírusu a obmedzenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. "Plánovaná, neakútna sa odkladala a aj samotní ľudia odkladali diagnostiku a liečbu," povedal pre TASR riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar v…

K čomu povedie boj Európy a Ázie o ruský plyn?

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/vz.ru/Foto:TASR/AP-Stefan Sauer)   "Zima v Európe by mohla byť pre Putina jarou," takto západné médiá opisujú nepripravenosť krajín EÚ na vykurovaciu sezónu. Jediným východiskom je, aby Európania zvýšili nákup LNG, ale na to budú musieť viesť boj s ázijskými krajinami. Čo by bol výsledok takejto konfrontácie?…

Kolíková chcela analýzu, prečo Žilinka nepodal žalobu na rozpustenie ĽSNS. GP reaguje: Nepodľahneme tlaku

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Martin Baumann)   Generálna prokuratúra (GP) SR už jasným a zrozumiteľným spôsobom informovala o dôvodoch nepodania žaloby na rozpustenie politickej strany ĽSNS. Nemá potrebu ich dopĺňať. Pre TASR to uviedol hovorca GP SR Dalibor Skladan v reakcii na stanovisko ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS),…

Sulík popiera medializované informácie: Niektoré nezmysly, ktoré sa o mne šíria, prekračujú všetky medze

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Predseda koaličnej SaS Richard Sulík odmieta tvrdenia o tom, že by obvolával opozičných poslancov s tým, aby bol odvolaný minister financií Igor Matovič (OĽANO). Strana SaS sa ohradila voči informáciám, ktoré sa podľa jej slov šíria na sociálnych sieťach a ktoré majú…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Skôr či neskôr sa Európa začne pýtať, či Zelenskyj robí všetko správne

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP, Telegram, Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 16:21 - Viac než desať výbuchov rôznej intenzity zaznamenali v utorok blízko ruskej vojenskej základne…

Letné sídlo exprezidenta Donalda Trumpa prepadli agenti FBI. Toto môže vyústiť do občianskej vojny, varuje kňaz

0 icon

Florida 9. augusta 2022 (HSP/Foto: screenshot video)   Agenti FBI prepadli letné sídlo bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa. Tí údajne vykonávajú príkaz na prehliadku USA ostali v šoku po tom, čo sa objavili správy o razii u exprezidenta Donalda Trumpa. Ten v pondelok večer miestneho času potvrdil, že jeho dom…

Protislovenský denník Sme a jeho mediálne sestry. Ako riešiť tieto médiá

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP / Foto: screenshot)   Denník Sme, Denník N a Aktuality sú tri veľké protislovenské médiá, ktoré systematicky pracujú pre cudzie záujmy. Nie sú jediné, ale na slovenskej mediálnej scéne majú osobité postavenie Problémovou sa ukazuje už ich vlastnícka štruktúra. Aktuality sú úplne vlastnené zahraničným mediálnym…

Klame Remišová alebo ÚHP? Raši: Vyzývam ministerku, aby prestala klamať a zverejnila stanovisko Útvaru

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR)   Richard Raši (Hlas-SD) tvrdí, že Veronika Remišová pripravila Slovensko o niekoľko miliónov EUR na nevýhodnom a pravdepodobne aj z veľkej časti nepotrebnom nájme, ktorý dohodla s jednou silnou slovenskou finančnou skupinou. Remišová to odmietla a Rašiho nazvala klamárom. Medzi politikmi došlo už viackrát k…

Riziko jadrovej katastrofy. Čo sa deje v Záporoží a hrozí Európe druhý Černobyľ?

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Vynikajúca ukrajinská novinárka portálu strana.ua Olesja Medvedeva s kvalitným kanálom na youtube analyzuje aktuálne dianie okolo Záporožskej jadrovej elektrárne. Výňatok toho najzaujímavejšieho prinášame v nasledovnom článku V meste Energodar a v Záporožskej jadrovej elektrárni (ZJE), ktorá sa tam nachádza, sa odohrávajú hrozivé udalosti.…

Jednotka pre tenisovú integritu potvrdila po pozitívnom dopingovom náleze suspendáciu Andreja Martina

0 icon

Londýn 9. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Jednotka pre tenisovú integritu (ITIA) potvrdila dočasnú suspendáciu Andreja Martina. Slovenský daviscupový reprezentant mal pozitívny dopingový nález na látku SARM 22. Martina dočasne suspendovali podľa článku 7.12.1 v rámci Tenisového antidopingového programu 2022 (TADP) Martin podstúpil 7. júna na challengerovom turnaji Kooperativa Bratislava…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marek Brna

Slováci Západ už zrejme prekukli

0icon

USA a Západ všeobecne nepriniesol Slovákom mnoho dobrého, skôr naopak. Nasmeroval tento národ priamo k zániku. Na splynutie v globálnom svete plnom prisťahovalcov, lgbt komunity a bezbožných biorobotov. V prvom rade sa to deje za pomoci médií, vlastnenými v konečnom dôsledku americkými vlastníkmi. Tieto médiá dávajú už roky rokúce priestor…

Ivan Štubňa

Súčasná neschopná vláda národného zdierania a národného ohrozenia sa drží pri moci aj vďaka bezzubej opozícii

0icon

V súčasnosti je okolo 80% občanov SR presvedčených o tom, že spolok politických amatérov, ktorý si hovorí vláda patrí na smetisko dejín. Za neuveriteľne krátky čas táto vláda dokázala: ohroziť zvrchovanosť SR, ohroziť mier a zvýšiť hrozbu voj

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

Boris Mesár

Komunista Trudeau spanikáril po tom, čo jeho vláda odhalila, že štvornásobné/trojnásobné očkovanie teraz predstavuje 92 % úmrtí na COVID v Kanade

0icon

Najnovšie oficiálne údaje zverejnené kanadskou vládou odhaľujú, že očkovaná populácia teraz predstavuje 92 % úmrtí na Covid-19 v celej Kanade, pričom takmer polovica týchto úmrtí bola zaznamenaná medzi štvornásobne očkovanou populáciou.

Marek Tencer

Ako vytvorili p(l)andémiu? - cielená manipulácia na rôznych úrovňach. .

0icon

V tomto mojom príspevku rozoberiem ako sa politikom, médiám podarilo ľudí dotlačiť do stavu že väčšina ľudí podporovala nezmyseľné obmedzenia základných práv a slobôd. Išlo a stále ide o manipuláciu a vymývanie mozgov svetového rozmeru.   Dusenie a zanášanie dýchacích ciest nosením respirá

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke pastier kôz so svojim stádom sa ukryl pod veľkým balvanom pred dažďom v severoindickej Dharmšále

Autor: TASR/AP-Ashwini Bhatia

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Za vlaňajším výrazným poklesom hospitalizácií vidí analytik pandémiu

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Za vlaňajším výrazným poklesom hospitalizácií vidí analytik pandémiu nového koronavírusu a obmedzenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. "Plánovaná, neakútna sa odkladala a aj samotní ľudia odkladali diagnostiku a liečbu," povedal pre TASR riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar v…

K čomu povedie boj Európy a Ázie o ruský plyn?

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/vz.ru/Foto:TASR/AP-Stefan Sauer)   "Zima v Európe by mohla byť pre Putina jarou," takto západné médiá opisujú nepripravenosť krajín EÚ na vykurovaciu sezónu. Jediným východiskom je, aby Európania zvýšili nákup LNG, ale na to budú musieť viesť boj s ázijskými krajinami. Čo by bol výsledok takejto konfrontácie?…

Kolíková chcela analýzu, prečo Žilinka nepodal žalobu na rozpustenie ĽSNS. GP reaguje: Nepodľahneme tlaku

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Martin Baumann)   Generálna prokuratúra (GP) SR už jasným a zrozumiteľným spôsobom informovala o dôvodoch nepodania žaloby na rozpustenie politickej strany ĽSNS. Nemá potrebu ich dopĺňať. Pre TASR to uviedol hovorca GP SR Dalibor Skladan v reakcii na stanovisko ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS),…

Sulík popiera medializované informácie: Niektoré nezmysly, ktoré sa o mne šíria, prekračujú všetky medze

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Predseda koaličnej SaS Richard Sulík odmieta tvrdenia o tom, že by obvolával opozičných poslancov s tým, aby bol odvolaný minister financií Igor Matovič (OĽANO). Strana SaS sa ohradila voči informáciám, ktoré sa podľa jej slov šíria na sociálnych sieťach a ktoré majú…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Skôr či neskôr sa Európa začne pýtať, či Zelenskyj robí všetko správne

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP, Telegram, Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 16:21 - Viac než desať výbuchov rôznej intenzity zaznamenali v utorok blízko ruskej vojenskej základne…

Letné sídlo exprezidenta Donalda Trumpa prepadli agenti FBI. Toto môže vyústiť do občianskej vojny, varuje kňaz

0 icon

Florida 9. augusta 2022 (HSP/Foto: screenshot video)   Agenti FBI prepadli letné sídlo bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa. Tí údajne vykonávajú príkaz na prehliadku USA ostali v šoku po tom, čo sa objavili správy o razii u exprezidenta Donalda Trumpa. Ten v pondelok večer miestneho času potvrdil, že jeho dom…

Protislovenský denník Sme a jeho mediálne sestry. Ako riešiť tieto médiá

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP / Foto: screenshot)   Denník Sme, Denník N a Aktuality sú tri veľké protislovenské médiá, ktoré systematicky pracujú pre cudzie záujmy. Nie sú jediné, ale na slovenskej mediálnej scéne majú osobité postavenie Problémovou sa ukazuje už ich vlastnícka štruktúra. Aktuality sú úplne vlastnené zahraničným mediálnym…

Klame Remišová alebo ÚHP? Raši: Vyzývam ministerku, aby prestala klamať a zverejnila stanovisko Útvaru

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR)   Richard Raši (Hlas-SD) tvrdí, že Veronika Remišová pripravila Slovensko o niekoľko miliónov EUR na nevýhodnom a pravdepodobne aj z veľkej časti nepotrebnom nájme, ktorý dohodla s jednou silnou slovenskou finančnou skupinou. Remišová to odmietla a Rašiho nazvala klamárom. Medzi politikmi došlo už viackrát k…

Riziko jadrovej katastrofy. Čo sa deje v Záporoží a hrozí Európe druhý Černobyľ?

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Vynikajúca ukrajinská novinárka portálu strana.ua Olesja Medvedeva s kvalitným kanálom na youtube analyzuje aktuálne dianie okolo Záporožskej jadrovej elektrárne. Výňatok toho najzaujímavejšieho prinášame v nasledovnom článku V meste Energodar a v Záporožskej jadrovej elektrárni (ZJE), ktorá sa tam nachádza, sa odohrávajú hrozivé udalosti.…

Jednotka pre tenisovú integritu potvrdila po pozitívnom dopingovom náleze suspendáciu Andreja Martina

0 icon

Londýn 9. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Jednotka pre tenisovú integritu (ITIA) potvrdila dočasnú suspendáciu Andreja Martina. Slovenský daviscupový reprezentant mal pozitívny dopingový nález na látku SARM 22. Martina dočasne suspendovali podľa článku 7.12.1 v rámci Tenisového antidopingového programu 2022 (TADP) Martin podstúpil 7. júna na challengerovom turnaji Kooperativa Bratislava…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Slováci Západ už zrejme prekukli

0icon

USA a Západ všeobecne nepriniesol Slovákom mnoho dobrého, skôr naopak. Nasmeroval tento národ priamo k zániku. Na splynutie v globálnom svete plnom prisťahovalcov, lgbt komunity a bezbožných biorobotov. V prvom rade sa to deje za pomoci médií, vlastnenými v konečnom dôsledku americkými vlastníkmi. Tieto médiá dávajú už roky rokúce priestor…

Ivan Štubňa

Súčasná neschopná vláda národného zdierania a národného ohrozenia sa drží pri moci aj vďaka bezzubej opozícii

0icon

V súčasnosti je okolo 80% občanov SR presvedčených o tom, že spolok politických amatérov, ktorý si hovorí vláda patrí na smetisko dejín. Za neuveriteľne krátky čas táto vláda dokázala: ohroziť zvrchovanosť SR, ohroziť mier a zvýšiť hrozbu voj

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

Boris Mesár

Komunista Trudeau spanikáril po tom, čo jeho vláda odhalila, že štvornásobné/trojnásobné očkovanie teraz predstavuje 92 % úmrtí na COVID v Kanade

0icon

Najnovšie oficiálne údaje zverejnené kanadskou vládou odhaľujú, že očkovaná populácia teraz predstavuje 92 % úmrtí na Covid-19 v celej Kanade, pričom takmer polovica týchto úmrtí bola zaznamenaná medzi štvornásobne očkovanou populáciou.

Marek Tencer

Ako vytvorili p(l)andémiu? - cielená manipulácia na rôznych úrovňach. .

0icon

V tomto mojom príspevku rozoberiem ako sa politikom, médiám podarilo ľudí dotlačiť do stavu že väčšina ľudí podporovala nezmyseľné obmedzenia základných práv a slobôd. Išlo a stále ide o manipuláciu a vymývanie mozgov svetového rozmeru.   Dusenie a zanášanie dýchacích ciest nosením respirá

Armádny Magazín

Ukrajina ešte viac ostreľuje jadrovú elektráreň. Šéf Záporožia vyzval na útoky na Kyjev

0 icon

Ukrajina, 9.august 2022 (AM) – Šéf Záporožskej oblasti Evgenij Balickij počas fóra verejného hnutia „Sme s Ruskom“ 8. augusta podpísal príkaz na uskutočnenie referenda o vstupe regiónu do Ruskej federácie. V Melitopole sa koná fórum „Sme spolu s Ruskom“, na podujatí sa zúčastňuje asi 700 delegátov z celého regiónu. Vedúci

Hlavný terč je Čína. Americká CIA má novú prioritu namiesto boja proti terorizmu

0 icon

USA, 9.august 2022 (AM) – Americká Ústredná spravodajská služba preorientováva svoje aktivity z boja proti terorizmu na Čínu. Uviedol to zástupca riaditeľa CIA David Cohen na neverejnom stretnutí so šéfmi protiteroristického oddelenia, o ktorom informuje agentúra Associated Press.   USA budú pokračovať v prenasledovaní teroristov, povedal Co

Ukrajinci s Britmi údajne pripravili scenár útoku na Krymský most

0 icon

Ukrajina, 9.august 2022 (AM) – Zo zdrojov v Očakove a Černomorska prišla informácia, že sa diskutuje o konkrétnom scenári útoku na Krymský most z mora. Plán (s najväčšou pravdepodobnosťou britský) predpokladá použitie obchodnej lode s ukrajinskou posádkou, ktorá sa použije ako nosič úderných zbraní - odpaľovacie zariadenie protilodných alebo riadených striel, prípa

Ruská vojenská základňa v Srbsku bude iba prvým krokom

0 icon

Srbsko, 9.august 2022 (AM) – Ruský veľvyslanec v Srbsku Alexander Bocsan-Charčenko oznámil potrebu umiestnenia ruských vojenských základní na srbskom území. Situáciu vysvetlil Alexander Michajlov, vedúci Úradu pre vojensko-politickú analýzu. Toto je len prvý krok Moskvy ...   Moskva

Ramzan Kadyrov oznámil vyslanie ďalšieho oddielu dobrovoľníkov na Ukrajinu. Video

0 icon

Čečensko, 8.august 2022 (AM) – Ďalší oddiel dobrovoľníkov z celého Ruska, vycvičený na území Čečenskej republiky, odišiel na Ukrajinu, aby sa pripojil k ruským jednotkám zúčastňujúcim sa na vojenskej operácii. Hlava republiky Ramzan Kadyrov o tom napísal vo svojom kanáli TG.  

FOTO DŇA

Na snímke pastier kôz so svojim stádom sa ukryl pod veľkým balvanom pred dažďom v severoindickej Dharmšále

Autor: TASR/AP-Ashwini Bhatia

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali