Ústavný súd vyslovil v roku 2016 porušenie práva sťažovateľov na konanie bez zbytočných prieťahov v 263 nálezoch

Košice 2. marca 2017 (HSP/Foto:TASR-František Iván)

 

Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil v roku 2016 porušenie práva sťažovateľov na konanie bez zbytočných prieťahov v 263 nálezoch, pričom až v 29 prípadoch trvali prieťahy v konaniach pred všeobecnými súdmi vyše 16 rokov. V 28 nálezoch konštatoval opakované porušenie práva sťažovateľov na konanie bez zbytočných prieťahov.

Na snímke predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková

Ústavné sťažnosti fyzických a právnických osôb namietajúcich porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) predstavujú najefektívnejší spôsob právnej ochrany proti pretrvávajúcej nečinnosti všeobecných súdov.

„Ústavný súd Slovenskej republiky svojimi rozhodnutiami vyslovujúcimi porušenie základného práva sťažovateľov na spravodlivý súdny proces podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy  a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru ochraňuje jednotlivca pred nesprávnym postupom konania všeobecných súdov, prokuratúry a polície, ktorý má za následok nielen zbytočné prieťahy v konaní, ale najmä stratu dôvery jednotlivca v spravodlivý a efektívny výkon súdnej moci. Zároveň ide o jednu z najpočetnejších skupín nálezov ústavného súdu, v ktorých je rozhodnutie vydané v prospech sťažovateľa“ vysvetľuje predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

Je potrebné upriamiť pozornosť na prípady tzv. extrémnych prieťahov, v ktorých konania pred všeobecnými súdmi trvajú viac ako 16 rokov, a prípady tzv. opakovaných prieťahov, v ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) opakovane viacerými nálezmi konštatoval porušenie čl. 48 ods. 2 ústavy a/alebo čl. 6 ods. 1 dohovoru.

 

I. Ústavný súd Slovenskej republiky v roku 2016 vyslovil porušenie vyššie uvedených práv v kategórii tzv. extrémnych prieťahov29 nálezoch.

Tabuľka 1: Prehľad  nálezov, v ktorých ústavný súd v roku 2016 vyslovil porušenie základného práva podľa

čl. 48 ods. 2 ústavy a  práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote zakotveného v  čl. 6 ods. 1 dohovoru – konania dlhšie ako 16 rokov – tzv. extrémne prieťahy

 

p. č. súd sp. zn. odporcu sp. zn.  ÚS SR sudca, ktorému je vec pridelená rok začatia konania pred všeobecnými súdmi- dĺžka konania
1. Okresný súd Bratislava III 6 C 299/98 II. ÚS 511/2015 Mgr. Fekete 1998 /18 rokov
2. Okresný súd Bratislava I 7 Nc 154/88 III. ÚS 564/2015 JUDr. Hadrbulcová 1988 /28 rokov
3. Okresný súd Bratislava I 11 C 42/96 I. ÚS 582/2015 JUDr. Bizoňová 1996 /20 rokov
4. Okresný súd Bratislava II 13 C 200/98 II. ÚS 876/2014 JUDr. Staněk 1998 /18 rokov
5. Okresný súd Bratislava III V-2-7 C 186/96 I. ÚS 115/2016 JUDr. Lamprechtová 1996 /20 rokov
6. Okresný súd
Dunajská Streda
5 C 171/96 I. ÚS 492/2015 JUDr. Csémyová 1996 /20 rokov
7. Okresný súd
Dunajská streda
9 C 171/96 II. ÚS 704/2015 JUDr. Vörösová 1996 /20 rokov
8. Okresný súd Galanta 11 Cb 47/00 II. ÚS 500/2015 JUDr. Jakubovič 2000 /16 rokov
9. Okresný súd
Košice – okolie
11 C 514/99 II. ÚS 767/2015 JUDr. Mlejová 1999 /17 rokov
10. Okresný súd Košice II 19 C 155/06 (19 C 389/96) I. ÚS 27/2016 JUDr. Burkušová 1996 /20 rokov
11. Okresný súd Košice II 29 C 34/97 I. ÚS 577/2015 JUDr. Mičková 1997 /19 rokov
12. Okresný súd
Liptovský Mikuláš
13 C 146/97 II. ÚS 503/2016 JUDr. Michalíková 1997 /19 rokov
13. Okresný súd Revúca 6 Er 453/08 (Er 173/99) II. ÚS 300/2015 JUDr. Kvetková 1999 /17 rokov
14. Okresný súd Svidník 6 C 261/99 I. ÚS 36/2016 JUDr. Tvrdíková 1999 /17 rokov
15. Okresný súd Svidník 5 C 602/00 III. ÚS 70/2016 JUDr. Tvrdíková 2000 /16 rokov
16. Okresný súd Trnava 17 C 2/00 III. ÚS 282/2016 Mgr. Mizerová 2000 /16 rokov
17. Okresný súd Trnava 14 C 119/00 II. ÚS 496/2016 JUDr. Kordošová 2000 /16 rokov
18. Okresný súd
Vranov nad Topľou
10 C 221/00 III. ÚS 335/2016 JUDr. Šviderská 2000 /16 rokov
19. Okresný súd Čadca 8 C 917/98 II. ÚS 612/2015 JUDr. Krišťáková 1998/18 rokov
20. Okresný súd Žilina 14 C 244/00 II. ÚS 567/2015 JUDr. Kozáčik 2000/16 rokov
21. Okresný súd Čadca 5 C 337/90 II. ÚS 827/2015 JUDr. Plichtíková 1990/26 rokov
22. Okresný súd Bratislava I 19 C 268/95 III. ÚS 582/2015 JUDr. Cviková 1995/21 rokov
23. Okresný súd Bratislava II 19 C 258/94 II. ÚS 27/2016 JUDr. Fakanová 1994/22 rokov
24. Okresný súd Košice II 32 Cb 406/98

(Nc 3304/97

1 Rob 1009/97)

I. ÚS 560/2016 JUDr. Raábová 1997/19 rokov
25. Okresný súd Bratislava I 19 C 56/94 III. ÚS 79/2016 Mgr. Bajánková 1994/22 rokov
26. Okresný súd Čadca Er 1260/96 I. ÚS 626/2016 JUDr. Pytliaková 1996/20 rokov
27. Okresný súd Košice-okolie 16 P 335/99 III. ÚS 561/2016 JUDr. Švrčeková 1996/20 rokov
28. Okresný súd Košice I 34 C 197/92 III. ÚS 486/2016 Mgr. Čisovská 1992/24 rokov
29. Okresný súd Bratislava III 14 C 165/00 III. ÚS 471/2016 JUDr. Lohnertová 2000/16 rokov

 

Zdroj: vlastné spracovanie

Poznámka: Sudca uvedený pri jednotlivých konaniach súdov je zákonný sudca, ktorý vo veci konal ako posledný v poradí. 

„Jedno z najstarších sledovaných konaní prebiehalo na Okresnom súde Košice II pod
sp. zn. 34 C 197/1992 až 24 rokov. Ústavný súd konštatoval, že zásadným faktorom, ktorý mal negatívny dopad na súvislý priebeh konania, boli závažné nedostatky v postupe konania okresného súdu, keďže zbytočných  prieťahov sa okresný súd dopustil v dôsledku svojej nečinnosti.

Vzhľadom na dĺžku konania a nesprávny postup v konaní okresného súdu, berúc do úvahy určitú pasivitu sťažovateľa, ako aj všetky okolnosti prípadu, ústavný súd priznal sťažovateľovi finančné zadosťučinenie v sume 8 000 €“ zdôrazňuje predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková. 

 

II. Opakované prieťahy sú prieťahy zistené v konaniach pred všeobecnými súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní, v ktorých ústavný súd opakovane nálezom konštatoval porušenie základného práva podľa čl.  48 ods. 2 ústavy a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote zakotveného v  čl. 6 ods. 1 dohovoru. 

Ústavný súd v roku 2016 vyslovil opakované porušenie vyššie uvedených práv v 28 nálezoch.

 

Tabuľka 2: Prehľad nálezov, v ktorých ústavný súd v roku 2016 vyslovil porušenie základného práva podľa
čl. 48 ods. 2 ústavy a  práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote zakotveného v  čl. 6 ods. 1 dohovoru– tzv. opakované prieťahy

 

p. č. odporca sp. zn.

odporcu

sudca, ktorému je vec pridelená sp. zn.

ústavného súdu

predchádzajúca

sp. zn. ústavného súdu

rok začatia

konania pred všeobecnými súdmi

– dĺžka konania

1. Okresný súd Bratislava I 18 C 315/09 JUDr. Líšková III. ÚS 125/2016 III. ÚS 288/2014 2009 /7 rokov
2. Okresný súd Bratislava I 19 C 268/95 Mgr. Skotnická III. ÚS 582/2015 I. ÚS 2/2011 1995/ 21 rokov
3. Okresný súd Bratislava II 13 C 200/98 JUDr. Staněk II. ÚS 876/2014 II. ÚS 405/2012 1998 /18 rokov
4. Okresný súd Bratislava II 19 C 258/94 JUDr. Fakanová II. ÚS 27/2016 III. ÚS 113/2010 1994/22 rokov
5. Okresný súd Bratislava III 6 C 299/98 Mgr. Fekete II. ÚS 511/2015 I. ÚS 102/06 1998 /18 rokov
6. Okresný súd Bratislava III 6 C 31/2011 (6 NcC 5/02) Mgr. Fekete III. ÚS 542/2015 III. ÚS 92/2010

(IV. ÚS 43/06)

2002 /14 rokov
7. Okresný súd Bratislava III 15 Ct 22/03 JUDr. Kurinec II. ÚS 71/2016 I. ÚS 4/06 2003/ 13 rokov
8. Okresný súd Čadca 7 C 31/06 JUDr. Pytliaková I. ÚS 401/2016 I. ÚS 355/2014 2006 /10 rokov
9. Okresný súd Čadca 7 C 31/06 JUDr. Pytliaková II. ÚS 560/2016 I. ÚS 355/2014 2006 /10 rokov
10. Okresný súd Čadca 8 C 917/98 JUDr. Krišťáková II. ÚS 612/2015 III. ÚS 121/2013

(I. ÚS 78/2011,

I. ÚS 327/09)

1998/ 18 rokov
11. Okresný súd Dunajská Streda 5 C 171/96 JUDr. Csémyová I. ÚS 492/2015 III. ÚS 47/09 1996 / 20 rokov
12. Okresný súd Galanta 11 Cb 47/00 JUDr. Jakubovič II. ÚS 500/2015 I. ÚS 189/2011 2000 /16 rokov
13. Okresný súd Košice – okolie 11 C 514/99 JUDr. Mlejová II. ÚS 767/2015 II. ÚS 60/2011 1999 /17 rokov
14. Okresný súd Košice – okolie 15 C 80/2010 JUDr. Puškášová III. ÚS 302/2016 I. ÚS 22/2016 2010 /6 rokov
15. Okresný súd Košice – okolie 8 C 1/03 JUDr. Mlejová I. ÚS 570/2016 IV. ÚS 226/2013,

(IV. ÚS 172/2010)

2003/ 13 rokov
16. Okresný súd Košice I 10 C 270/08 JUDr. Lučivjanská I. ÚS 312/2016 II. ÚS 690/2015 2008 / 8 rokov
17. Okresný súd Košice I 22 P 47/06 JUDr. Žáková II. ÚS 826/2015 II. ÚS 437/2012 2006/ 10 rokov
18. Okresný súd Košice I 27 C 38/04 JUDr. Korčáková III. ÚS 444/2016 I. ÚS 654/2014 2004/ 12 rokov
19. Okresný súd Košice I 11 C 1134/01 JUDr.Mlinárcsiková Novotná III. ÚS 511/2016 III. ÚS 397/2010 2001/ 15 rokov
20. Okresný súd Košice II 29 C 34/97 JUDr. Mičková I. ÚS 577/2015 I. ÚS 199/04 1997/ 19 rokov
21. Okresný súd Martin 12 P 303/2010 JUDr. Tichý III. ÚS 243/2016 III. ÚS 353/2015 2010 / 6 rokov
22. Okresný súd Pezinok 5 C 813/08 JUDr. Majerský II. ÚS 768/2015 I. ÚS 152/2014 2008 / 8 rokov
23. Okresný súd Žilina 8 C 2/07 Mgr. Chamula I. ÚS 53/2016 III. ÚS 297/09 2007 / 9 rokov
24. Okresný súd Žilina 15 P 135/02 Mgr. Halla II. ÚS 306/2016 I. ÚS 492/2011

(IV. ÚS 72/07)

2002 /14 rokov
25. Okresný súd Žilina 8 C 109/02 Mgr. Chamula I. ÚS 96/2016 IV. ÚS 129/09 2002/ 14 rokov
26. Okresný súd Nitra 25 C 220/06 JUDr. Kováč I. ÚS 397/2015 III. ÚS 82/08 2006/ 10 rokov
27. Okresný súd Trenčín 14 C 218/08 JUDr. Jánošková II. ÚS 540/2015 I. ÚS 95/2012 2008/ 8 rokov
28. Okresný súd Trenčín 12 C 171/08 JUDr. Knociková II. ÚS 705/2015 II. ÚS 50/2012 2008/ 8 rokov

 

Zdroj: vlastné spracovanie

Poznámka: Sudca uvedený pri jednotlivých konaniach súdov je zákonný sudca, ktorý vo veci konal ako posledný v poradí.

„Ústavný súd v súvislosti s konaním vedeným na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 8 C 917/92 vydal spolu 4 nálezy, v ktorých opakovane konštatoval porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov.

Prvý nález ústavného súdu bol vydaný v januári 2010 pod sp. zn. I. ÚS 327/09, kde ústavný súd prikázal Okresnému súdu Čadca konať. Druhý nález pod sp. zn. I. ÚS 78/2011, v ktorom ústavný súd opätovne konštatoval porušenie daného práva, bol vydaný v roku 2011, pričom okrem iného bolo konštatované, že ide o vec, ktorá nie je právne zložitá. V treťom náleze pod sp. zn. III. ÚS 121/2013 ústavný súd uviedol, že základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov je príkazom na také konanie, ktoré vytvára právnu istotu pre všetky subjekty práva.

Štvrtý nález ústavného súdu v konaní vedenom pod sp. zn. II. ÚS 612/2015 bol vydaný v roku 2016. Ide o absolútne bezprecedentný prípad, keďže Okresný súd Čadca bol schopný právoplatne rozhodnúť v danej veci až po vydaní štyroch nálezov ústavného súdu a až po 18 rokoch od začatia konania.

Podľa informácií okresného súdu bolo v konaní rozhodnuté 27. septembra 2016 a rozsudok nadobudol právoplatnosť 28. decembra 2016“ objasňuje predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

Redakciu informoval Tlačový a informačný odbor, Ústavný súd Slovenskej republiky.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Podpredseda NR SR odštartoval sériu rozhovorov, chce zlepšiť slovensko-maďarské vzťahy

0 icon

Bratislava 18. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Gábor Grendel (OĽaNO) odštartoval sériu rozhovorov, ktorými chce vrátiť umiernenosť a rozvahu do slovensko-maďarských vzťahov. Ako uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti, tieto vzťahy totiž nie sú len o priateľských kontaktoch politikov dvoch susedných štátov, ale…

Rusko na bezprecedentný krok Česka odpovie, vidí aj americkú stopu

0 icon

Moskva 18. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay, TASR-Jaroslav Novák)   Rusko dôrazne protestuje voči postupu českých orgánov, ktoré sa v sobotu rozhodli vyhostiť 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, identifikovaných ako dôstojníci tajných služieb. Moskva prijme "odvetné opatrenia, vďaka ktorým si autori tejto provokácie uvedomia svoju plnú zodpovednosť za zničenie základov normálneho…

Prieskum: Čaputová si v prieskume udržala svoje prvenstvo, ľudia jej ale dôverujú menej. Expremiérovi Matovičovi nedôveruje čoraz viac ľudí

0 icon

Bratislava 18. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Súčasnému ministrovi financií SR a expremiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) nedôveruje 84 percent opýtaných. Jeho dôveryhodnosť tak naďalej klesá. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza, ktorý sa so vzorkou 1 001 respondentov uskutočnil od 31. marca do 7. apríla. Televízia ho…

Naď tvrdí, že v Maďarsku sa už testuje vakcína Sputnik V

0 icon

Bratislava 18. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) tvrdí, že v Maďarsku sa už testujú vzorky ruskej vakcíny Sputnik V. Keďže zmluvu na jej dodávku dohadoval exminister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) a tím na rezorte zdravotníctva, Naďovi neprekáža, že Igor Matovič (OĽANO) zmluvu nečítal. Vyhlásil to v…

Draxler ku kroku Česka, ktoré vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády: „Sú tri dôvody, prečo by som bol pri prijímaní správy opatrný.“ Chmelár: „Zatiaľ nemôžeme vylúčiť ani to, že ide o rozsiahlu spravodajskú hru, preto musíme byť veľmi opatrní vo vyhodnocovaní informácií“

0 icon

Bratislava 18. apríla 2021 (HSP/Foto:Screenshot YouTube/TASR - Marko Erd)   Predstavitelia Českej republiky v sobotu oznámili, že vyhostia 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, ktorí boli identifikovaní ako dôstojníci tajných služieb. Dôvodom vyhostenia je podozrenie zo zapojenia dôstojníkov ruskej vojenskej rozviedky do výbuchu muničných skladov v obci Vrbětice v Zlínskom…

Protiruská hystéria v Čechách už prekročila hranice bizarnosti, alebo kto financuje nahého Putina na zlatom záchode pred ruským veľvyslanectvom v Prahe?

0 icon

Praha 18. apríla 2021 (HSP/Denik/Lidovky/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Už v čase, keď zvažoval minister Hamáček odletieť do Moskvy kúpiť Sputnik V, ešte predtým ako Andrej Babiš sedem rokov po výbuchu muničných skladov zvalil vinu na Rusov, začala sa v Prahe proti ruská kampaň, ktorá svojou bizarnosťou prekročila všetky doteraz známe…

Tvrdenie ŠÚKL bez dôkazov, že Sputnik V v 40 krajinách spája iba názov a každý je iný – je to pokus o podpásové celosvetové odrovnanie nepohodlnej ruskej konkurencie? Čo píše o správe ŠÚKL najčítanejší americký denník The New York Times (NYT)?

0 icon

Bratislava 18. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Tvrdenie ŠÚKL bez dôkazov, že Sputnik V v 40 krajinách spája iba názov a každý je iný – je to pokus o podpásové celosvetové odrovnanie nepohodlnej ruskej konkurencie? Očkovanie je predsa veľký biznis. Uzatvoriť obrovský a bohatý trh EU a USA so 780…

Prezidentka, Heger a Korčok podporili Českú republiku vo veci vyhostenia ruských diplomatov. SaS žiada zvolať Bezpečnostnú radu SR. Naď vyzval na rázne kroky voči sieti ruských spravodajských služieb v krajinách EÚ a NATO

0 icon

Bratislava 18. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Pixabay, TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák, Pavol Neubauer/ SITA-Branislav Bibel)   Vládna strana Sloboda a Solidarita (SaS) žiada pre vyhostenie ruských diplomatov z Českej republiky zvolať Bezpečnostnú radu SR. Informoval o tom jej hovorca Ondrej Šprlák. Strana tak reagovala na mimoriadnu tlačovú konferenciu premiéra ČR Andreja…

Viskupič spolu s Blahom a Šutajom Eštokom volajú po ukončení testovania. Pri diskusii o Sputniku sa už nezhodli

0 icon

Bratislava 18. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Koaličný poslanec parlamentu Marián Viskupič (SaS) volá spolu s opozičnými poslancami Ľubošom Blahom (Smer-SD) a Matúšom Šutajom Eštokom (nezaradený) po ukončení masívneho antigénového testovania. Zhodli sa na tom v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Juraj Krúpa z OĽANO reagoval, že…

Nie všetci Ukrajinci sa hrnú do vojny s Ruskom a niektorí majú aj zdravé názory, ako napríklad tento

0 icon

Bratislava 18. apríla 2021 (HSP/Foto:Screenshot)   Situácia na hraniciach Ukrajiny a Ruska je stále napätá. Na sociálnej sieti aktuálne koluje video zachytávajúce rozhovor pravdepodobne s ukrajinským občanom, ktorý popisuje ako vníma situáciu a jeho názory názory asi nepotešia ukrajinských nacionalistov. Na dnešnej Ukrajine však nebude s týmito názormi osamotený Muž…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Tiger a lev

0icon

Tiger a lev. Pýtal som sa priateľky, ktorá chovala tigra a leva, ktorého má radšej. Povedala, že spočiatku boli obe šelmičky veľmi milé, prítulné, priateľské a priadli ako mačičky. Tešila sa na každé stretnutie s nimi a mala pocit, že ju milujú. Zväčšila im výbehy, vybudovala im objekty na bývanie,…

Boris Mesár

V stredu večer USA, vo štvrtok Poľsko a v sobotu Česko! Vazalské štáty USA nasledujú Ameriku v mamutej spravodajskej hre proti Rusku s cieľom zastavenia dostavby Nord Stream 2 za každú cenu!. Takže Slovenky a Slováci ,ste pripravení na vojnu s Ruskom ,keď držíte huby ?

0icon

Naši dvaja americkí análni alpinisti Naď a Korčok  zrejme zaspali , ale v pondelok sa určite pridajú ! Babišovho vláda hodila Vrbětický kontraband s nelegálnymi dodávkami zbraní v roku 2014 do Sýrie cez Ukrajinu na údajných ruských agentov z kauzy Skripalovcov ! Praha vyhostí 18 ruských diplomatov a česká opozícia…

Ivan Lehotský st.

Pupuš ministrom všeličoho

0icon

Mladší žiaci ešte nevedia celkom presne, čo znamená slovo, či označenie, pupuš. Starší, povedzme od desiatich rokov, to už vedia presne a vedia, že sa vzťahuje aj na ministra, ktorý stojí na čele školskej hierarchie. Ale to nie je všetko, ten má pod palcom aj vedu a šport. Ak si…

Radovan Hrádek

Záverečná správa komisie na vyšetrenie úmrtia gen. Milana Lučanského a výhrady M. Kotlebu

0icon

Priatelia, ako som povedal, dávam do pozornosti záverečnú správu komisie, ktorú môžete nájsť tu: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Informacie/Mimoriadna-udalost-v-UVV-a-UVTOS-Presov.aspx Zároveň prikladám výhrady člena komisie a poslanca NR SR v plnom znení. Názor si urobte sami. Pripomínam, že ani poslankyňa Saková a ani poslanec Saloň zatiaľ svoje stanovisko k záverečnej správe nedali. Pod čiarou sú…

Pavel Jacz

Pán premiér Heger, nehanbíte sa za ypsilonku?

0icon

To, že naši politici nevedia po slovensky a ich PR manažéri, ktorí majú byť v gramatike ako doma, sa ich hanbia upozorniť na chyby, alebo tieto upozornenia svojich mediálnych guru ignorujú, je ich problémom. Preto sa aj často blamujú. Spomeniem na úvod samé cudzie výrazy, anglikanizmy a čechizmy našich politikov…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Protestant v psom tele ukazuje ľuďom, čo ho najviac vytáča

0 icon

Ak je niečo rozkošnejšie ako samotný pes, je to pes, ktorý ti má čo povedať. Zoznámte sa - tento protestant každý deň nosí v ústach kartónové poslanie s nevinným výrazom. Zabávať sa treba stále. Niekto pozerá televízor, iný zasa číta knihy a niekto pridáva do ohňa svojej závislosti tým, že hľadá…

Tom a Jerry: Fakty o legendárnej rozprávke, ktoré si netušil

0 icon

Tom a Jerry sú súčasťou pamäťovej schránky nejedného z nás. Je tu ale zopár vecí, ktoré ti ešte aj ako dospelému vyrazia dych. Pamätáš si, ako si v detstve musel cez víkend a prázdniny vstávať skoro ráno, aby si si mohol pozrieť v telke svoje obľúbené rozprávky? Pre niekoho pokémoni,…

Karol IX. ako syn legendárnej Kataríny Medicejskej

0 icon

Karol IX. zastával post francúzskeho kráľa medzi rokmi 1560 až 1574. Narodil sa dňa 27.6.1550 ako Karol Maximilián, orleánsky vojvoda, syn Henricha II. a Kataríny Medicejskej. Pri vyslovení mena francúzskeho kráľa Karola IX. sa dnes každému pravdepodobne vybaví krvi preliatie v roku 1572, neslávne známe pod názvom bartolomejská noc. Prinášame ďalší článok…

Každodenné zlozvyky, ktoré zabíjajú tvoje vlasy

0 icon

Aj keď je tvoj šampón akokoľvek drahý, tvoje vlasy vyzerajú čoraz redšie. Možno by si sa mal bližšie pozrieť na svoju rutinu. Aj jednoduché veci ako použitie nesprávnej vlasovej gumičky alebo zabalenie vlasov do uteráka ich môže poškodiť a spôsobiť z dlhodobého hľadiska vážne škody.  1. Tvoje vlasy sa šúchajú o vlnu

Jazyk môže dramaticky zmeniť tvoju tvár. Ako?

0 icon

Dvojitá brada sa formuje v dôsledku genetiky, starnutia a priberania. Ako sa však ukazuje, je tu ešte jeden dôvod: nesprávne držanie jazyka. Dobrá správa je, že je možné sa tejto fyzickej vlastnosti zbaviť. Mladší ľudia s napnutou pokožkou si môžu vďaka tomu dramaticky vylepšiť kontúry tváre. Teraz je čas zistiť, ako ti môže jazyk pomôcť získať tú nádhernú čeľusť už navždy.…

Vo svete IT

Xiaomi, Realme i Apple: Čo bude predstavené budúci týždeň?

0 icon

Zdalo by sa, že predstavovanie smartfónov a elektronických noviniek sa už pomaly ustáluje, no opak je pravdou. Už tento týždeň sa môžeme tešiť na hneď niekoľko predstavovacích eventov, počas ktorých uvidíme novinky od amerického Apple, nové laptopy od Lenova, indické verzie Redmi K40 a mnohé ďalšie produkty. Pozrite sa na…

Ako si môžete nainštalovať GCAM 8.1 (port aplikácie Google kamera) do vášho Androidu?

0 icon

Google kamera je jednou z najobľúbenejších aplikácií určených na fotografovanie. Dôvodom je hlavne skvelá softwarová optimalizácia a množstvo dodatočných funkcionalít. Aplikácia ako taká je dokonca schopnou v mnohých prípadoch citeľne zvýšiť kvalitu snímok v porovnaní s fotografiami vytvorenými prostredníctvom vstavanej aplikácie. Bohužiaľ však, aplikácia ako taká, je viac menej dostupnou len pre…

Apple Music odkrýva, koľko platí za streamovanie hudby, keď počúvate pesničky

0 icon

Služby, ktoré streamujú hudbu patria medzi veľmi populárne a to naprieč celým svetom. Medzi tie najznámejšie patria Spotify, či Apple Music. Podľa publikovaných správ portálom WSJ, poplatok za prehratie jednej skladby je vo výške 1-centu.  Portál s týmito informáciami prišiel s odvolaním sa na list, ktorý mal byť distribuovaný umelcom…

Dron MJX Bugs 5W so špičkovou 4K kamerou a pokročilou stabilizáciou aktuálne kúpiš za šialene nízku cenu

0 icon

Chceš sa konečne ponoriť do sveta dronov a natáčania videí z vtáčej perspektívy, poprípade chceš presedlať zo začiatočníckeho dronu na „silnejší“ a výkonnejší kaliber so značne lepším video záznamom a fotografiami? Ak patríš do jednej z týchto skupiny ľudí, určite neprehliadni dnešnú akciu na skvelý dron MJX Bugs 5W so špičkovou 4K kamerou…

Vesmírna sonda má svoj podpis na asteroide: Takto zmenila misia OSIRIS-REx povrch objektu Bennu

0 icon

V októbri minulého roka pristála sonda americkej vesmírnej agentúry, NASA, na povrchu asteroidu Bennu. Úlohou sondy bolo dostať sa na povrch asteroidu a zozbierať vzorky, ktoré následne prinesie späť na Zem. Sonda pristávala na dopredu vybranom mieste, ktorý vedci označovali ako kráter Nightingale. Sonde sa podarilo pristáť n povrchu, a to…

Armádny Magazín

Americké námorné sily budú monitorovať Rusko z Nórska

0 icon

Nórsko, 18.apríl 2021 (AM) – Nórsky minister obrany Frank Bakke-Jensen oznámil, že USA vybudujú v Nórsku infraštruktúru na monitorovanie Ruska. Podľa šéfa rezortu obrany obidve strany už podpísali zodpovedajúcu dohodu. Podľa podmienok zmluvy bude môcť Washington využívať tri letiská a námornú základňu, ako aj vybudovať hangár pre protiponorkové hliad

USA budú naďalej dodávať zbrane na Ukrajinu. Nevylučujú ani zvýšenie počtu amerických vojakov

0 icon

USA, 18.apríl 2021 (AM) –Hovorca amerického ministerstva obrany John Kirby počas brífingu 16. apríla oznámil, že USA budú naďalej dodávať Ukrajine zbrane. „Podpora bude pokračovať, aby sme naďalej pomáhali Ukrajine brániť sa,“ vyhlásil Kirby. Hovorca Pentagonu sa pritom vyhol odpovedi na otázku ohľadom dodávok nových zbraňových systémov na Ukrajinu. „D

Rusi robia poriadky v Čiernom mori, Pentagon zúri

0 icon

Rusko, 18. apríl 2021 (AM) – Podľa vyhlásenia odboru navigácie a oceánografie Ministerstva obrany Ruskej federácie sa v Čiernom mori zavádzajú obmedzenia, ktoré budú trvať od 24. apríla do 31. októbra.   Hovorca Pentagonu John Kirby na piatkovom pravidelnom tlačovom brífingu vyhlásil, že obmedzenie a znemožnenie plavby zahraničných vojenských a štátnych

Nový Francúzsky 140mm zabijak

0 icon

Francúzsko, 18.apríl 2021 (AM)Spoločnosť Nexter (KNDS Group), ktorá čerpá zo svojich skúseností v oblasti tankovej výzbroje, ilustrovaných samonabíjacím kanónom Leclerc, a z vynikajúcich výsledkov svojej dcérskej spoločnosti vyrábajúcej muníciu, predstavuje novú koncepciu hlavnej výzbroje pre bojové tanky, ktorá je určená n

To nie je vtip. České ministerstvo vnútra verí že agenti ktorí údajne otrávili Skripaľa odpálili aj muničné sklady

0 icon

Česko, 17. apríl 2021 (AM) – Oficiálna webová stránka českého ministerstva vnútra uvádza, že sklady v obci Vrbetice v roku 2014 vyhodili do vzduchu Alexander Petrov a Ruslan Boširov. Nie nie je to vtip. Česká republika obvinila "Skripaľských travičov " Alexandra Petrova a Ruslana Boširova z vý

Svetlo sveta

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali