Svätý Leonhard-pustovník vyprosil si od kráľa milosť prepúšťať kajúcnych väzňov

Paríž 22. júla 2018 (HSP/Foto:Karol Jerguš)

 

Koncom piateho storočia boli Frankovia, ktorí zo severnej Germánie cez Belgiu do Gálie vtrhli, ešte pohania. Chlodovik  I, kráľ mohutných Frankov, vzal si r. 490 za manželku zbožnú Klotildu, dcéru kresťanského kráľa Burgundského, ktorá všemožne sa namáhala, aby manžela svojho ku prijatiu svätého krstu priviedla.

Na snímke svätý Leonhard.

Márne boli prosby jej, až r. 496 v krvavej bitke s Alemanmi pri Tolbiaku v úzkosti svojej obrátil sa k pravému Bohu a zvolal:

„Ježišu Kriste, ktorého Klotilda Synom živého Boha menuje, Teba vzývam, popraj mi víťazstva nad nepriateľom, i uznám moc Tvoju a prijmem vieru a krst Tvoj!“

A to sa i stalo, keď divotvorne pomocou Božou podporovaný nad mocnejšími nepriateľmi svojimi skvele zvíťazil.

S kráľom svojím prijali i poddaní jemu Frankovia a premožení Alemani na svätý večer narodenia Spasiteľovho, toho istého roku v meste Remeši svätý krst. Pri dvore tohto skôr pohanského kráľa Frankov v Gálii bol vychovaný mladík, menom Leonhard, syn jednej z najvznešenejších rodín veľmožských, ktorá vo veľkej vážnosti u kráľa bola.

Vznešeným a spravodlivým chovaním svojím vydobyl si vtipný veľmožský mladík úplnú dôveru kráľovu, ktorá mu kliesnila cestu k najvyšším dôstojnostiam a najmastnejším úradom. Ačkoľvek bol Leonhard pohanom, predsa vinul sa útlou láskavosťou ku bliížnym svojim, najmä ku zajatým a uväzneným, a ako len mohol, pomáhal uľavovať každú biedu a núdzu. Možno, že by časom i on bol celkom sa venoval sláve a pýche života a zahynul večne, keby milosť Božia nebola sa o neho starala. Keď na Vianoce roku 496 kráľ Chlodovik a s ním množstvo velikášov frankských v meste Remeši prijímali sviatosť krstu z rúk svätého biskupa Remigia, nachádzal sa i Leonhard medzi nimi. Tento svätý úkon a učenie svätého Remigia dotkli sa tak mohutne srdca veľmožovho, ktoré predtým túžilo iba po sláve svetskej a po veľkosti, že úplne odriekol sa diabla a skutkov jeho, opustil dvor kráľovský a nasledovať chcel svätého učiteľa svojho Remigia.

Pri boku tohoto veľkého biskupa vzdelával sa vtipný Leonhard vo svätej viere, v zapieraní seba a zo dňa na deň pokračoval na ceste k dokonalosti kresťanskej. Svätý Remigius posvätil učeného a zbožného Leonharda najprv za diakona, a keď zbadal u neho i veľké, neobyčajné pokroky v zapovrhovaní sveta, v láske k blížnym a v prísnom zapieraní seba, udelil mu i sviatosť posvätenia kňažstva, i poveril ho, aby miesto neho slovo Božie ohlasoval. Horlivý kňaz Leonhard popredal všetok veľký majetok svoj, rozdal chudobným a stal sa za príkladom učiteľa svojho vierozvestom Kristovým medzi pohanmi. I ohlasoval slovo Božie v okolitých krajoch, kde ešte posiaľ modloslužba a povery panovali, a to s takým apoštolským pomazaním a s takou divotvornou výrečnosťou, že obrátil premnohých modlárov na vieru Kristovu a priviedol ku opravdivému pokániu. Sláva horlivého účinkovania Leonhardovho šírila sa so dňa na deň medzi Frankami. Keď sa dozvedel kráľ Chlodovik I. o tom, ako požehnane pôsobí zbožný Leonhard medzi poddanými jeho, povolal ho na dvor kráľovský a ponúkal mu vysoké dôstojnosti. A keď svätý muž odmietal hodnosti svetské, prosil ho kráľ, aby aspoň pri dvore jeho ostal, kým mu nebude môcť udeliť sídlo biskupské. Pokorný sluha Boží vyprosil si od kráľa len tú milosť, že by smel navštevovať žaláre a tých väzňov, ktorých za hodných uzná, na slobodu prepúšťať. Keď túto žiadosť jeho kráľ milostivo vyplnil, účinkoval svätý Leonhard za istý čas u dvora kráľovského. Ale pokornému sluhovi Božiemu neľúbil sa skvelý život na dvore kráľovskom, i zatúžil po samote, v ktorej by sa Bohu celkom mohol posvätiť.

I ušiel tajne s dvora kráľovského a ukryl sa v kláštore, Micy zvanom, ktorý asi dve hodiny cesty od mesta Orleanu ležal a ktorý r. 308 svätý Euspicius založil. Opátom v kláštore bol svätý Maximín, vnuk svätého Euspicia. Pokorný sluha Boží, Leonhard, prosil opáta svätého Maximína, aby ho medzi mníchov svojich prijal. Opát vyplnil žiadosť Leonhardovu, a on s radosťou zložil prísne sľuby a odovzdal sa s dôverou duchovnej správe jeho.

Chytro vžil sa v prísny život kláštorský a spolubratia obdivovali ho ako vzor zbožnosti, pokory a prísneho zapierania seba samého. Svätý Leonhard a svätý Letus boli ozdobou kláštora a svetlom, ktoré ostatným mníchom cestu k dokonalosti kresťanskej osvetľovalo. Roku 500 zomrel opát kláštora svätý Maximín, ktorý bol vzorom svätému Leonhardovi. I zatúžil muž Boží Leonhard po samote a opustil kláštor. Na ceste svojej k Biturigumu uzrel modly pohanské, i začal ohlasovať slovo Božie pohanom, činil mnohé divy ku potvrdeniu pravdy, ktorú ohlasoval, uzdravil mnohých nemocných divotvorným spôsobom a pomáhal nešťastníkom, i podarilo sa mu, že za krátky čas mnohých pohanov do svätej cirkvi uviedol. Z tohto kraja išiel do mesta Limoges, vstúpil do blízkej hory a vyhľadal si v nej pusté miesto, na ktorom sa ako pustovník usadil.

V pustom lese vystavil si kaplnku. Ovocie lesné a byliny boly mu pokrmom, čerstvá voda bola mu nápojom, modlitba a sväté rozjímanie bolo mu blahoslavenstvom. Tak žil svätý Leonhard ako pustovník v skromnej chyžke pri kaplnke v nedostupnom lese ďaleko od ľudí, a iba milostivý Boh bol svedkom verejnej modlitby a prísneho zapierania jeho. A keď takýmto pokánim podrobil celkom duchu svojmu zmyselnosť telesnú, zatúžil zase po verejnom živote.

I začal okolitému ľudu slovo spásy ohlasovať. Ľud hrnul sa zástupmi k zbožnému pustovníkovi, obracal sa k Bohu a svätý Leonhard rozširoval v tom kraji veľké požehnanie Božie. Mnohí mladíci hlásili sa u zbožného pustovníka, aby ich za učeníkov prijal. Svätý Leonhard vyplnil žiadosť ich, vystaval im chyžky a viedol na ceste dokonalosti kresťanskej.

Toho času onemocnela nebezpečne manželka kráľa Theodoberta, ktorý nad Akvitaniou panoval. Ako obyčajne i kráľovná zúčastnila sa na poľovačke v rozsiahlych súsedných lesoch. Náhle napadli ju bolesti pôrodu. Služobníci odniesli nemocnú kráľovnú na blízky hrad a zavolaní lekári márne vynakladali všetko umenie svoje, aby kráľovnej úľavy poskytli. Kráľovná nachádzala sa v nebezpečenstve smrti. Veľký smútok panoval pri dvore kráľovskom a naľakaný kráľ Theodobert neznal, kam sa má o pomoc obrátiť. V najhoršej chvíli oznámili roľníci skľúčenému kráľovi, že v lese žije zbožný pustovník, ktorý už mnohým nemocným divotvorne zpomohol a ich uzdravil. Kráľ vyslal hneď posla do pustovne k svätému Leonhardovi s prosbou, aby k nemu na hrad prišiel. Svätý Leonhard vyplnil žiadosť kráľovu. A keď prišiel na hrad kráľovský, pokľakol si pri bolestnom lôžku kráľovnej, modlil sa skrúšene, aby milostivý Boh poprial služobkyni Svojej ľahký a šťastlivý pôrod. Sotva svätý Leonhard sa pomodlil a svetlicu kráľovnej opustil, porodila šťastne živé dieťa a nezadlho i celkom sa uzdravila. Veľká bola radosť na dvore kráľovskom nad týmto divotvorným uzdravením milovanej kráľovny a kráľ ponúkal sluhovi Božiemu štedré dary. Ale svätý Leonhard prosil kráľa, aby mu daroval ten kus lesa, v ktorom by s učeníkmi svojimi žiť mohol a riekol ku kráľovi:

„Milosť Božia nedá sa kúpiť za peniaze, ale viera je cena, za ktorú sa ona veriacim udeľuje. Daj, kráľ môj, čo si mne dať chcel, chudobným, vdovám a sirotám.“

Kráľ urobil po vôli svätého a daroval mu veľký kus tej hory, v ktorej stála drevená kaplnka a pustovňa, áno pomohol svätému Leonhardovi vystavať tam i kláštor a pri ňom chrám. Tak povstal kláštor, neskôr veľmi preslávený, pod menom Svätého Leonharda v Noblaku. V tomto kláštore žil svätý Leonhard s učeníkmi svojimi veľmi prísne.

Neprestajné modlitby, pôsty a iné zapieranie seba, sväté rozjímania a horlivá starosť o spásu duší okolia boli zamestnaním mníchov v Noblaku, ktorých svätý Leonhard viedol s otcovskou starostlivosťou a láskavosťou po tŕnistej ceste dokonalosti kresťanskej. I v tomto kláštore oslávil sa svätý Leonhard skvelou láskou svojou ku trpiacim bližným. Ako skôr u kráľa Chlodvika I., tak i teraz u kráľa Theodoberta vyprosil si milosť, aby smel kajúcnych alebo nevinných väzňov zo žalárov na slobodu prepúšťať. Toho času bývali časté vojny. Premožení a zajatí nepriatelia bývali sputnaní a nakladalo sa s nimi ako s otrokmi. I mnoho nevinných obyvateľov bývalo väznených. Svätý Leonhard opúšťal kláštor svoj a lesnú samotu a navštevoval väzňov, tešil ich a prepúšťal dľa možnosti na slobodu, ba i do žalárov, v ktorých zločinci boli uväznení, vstupoval, a hovoril im do svedomia, aby kajúcne oľutovali hriechy svoje. Nie jeden zločinec oľutoval ťažké hriechy svoje, napravil sa, bol na slobodu prostredkovaním jeho prepustený, vstúpil k nemu do kláštora, pracoval usilovne v hore, pomáhal ju klčovať a na žítné lúky a zeme prerábať.

Povesť o láskavosti svätého Leonharda rozniesla sa i v okolitých krajinách, že i vzdialení väzni o príhovor jeho sa uchádzali. A mnohí z nich divotvorným spôsobom oslobodení bývali z väzenia a zo žalárov, i prichádzali k nemu do kláštora, skladali okovy svoje k nohám svätého a žiadali o prijatie do kláštora, aby v ňom v kajúcnosti život svoj mohli dokonať. Kráľ udelil neskôr istým biskupom toto právo, aby väzňov oslobodzovali.

Sv. Leonhard pri všetkých milostiach, ktoré mu všemohúci Boh udeľoval, stával sa so dňa na deň vždy pokornejším a ešte väčšmi zapieral seba. Tak žil svätý pustovník v službe Božej a bližnym svojich mnohé roky. Častejšie pretrhol modlitby a sväté rozjímania svoje v úkryte kláštora, náhlil do okolitých obcí a miest, vyučoval, napomínal nekajúcnych hriešnikov a obracal ich k milostivému Bohu.

V takomto bohumilom pôsobení dožil sa svätý Leonhard vysokého veku, pôsobením jeho vzkvetla svätá cirkev v krajine, ktorú obýval, ľud osvojil si úplne mravy kresťanské, mnísi a duchovenstvo preslávili sa pôsobením jeho zriedkavou múdrosťou a skvelými cnosťami. Horlivý a pokorný sluha Boží dokončil vo vysokom veku cestu putovania svojho pozemského dňa 6. novembra roku 559. Pozostatky jeho pochované boli slávnostným spôsobom v chráme, ktorý sám v Noblaku vystaval.

Nad hrobom svätého Leonharda stáli sa mnohé divy. A preto nielen v Gálii , ale i v súsedných krajinách bola zavčasu blahoslavená pamiatka jeho oslavovaná a mnohé chrámy k úcte jeho povstali. Vo Francúzsku vzývaný býva svätý Leonhard ako patrón väzňov a žien ku pôrodu pracujúcich, v Nemecku ctený býva ako patrón proti nákaze zverov domácich, najmä koňov a rožného dobytku. Na mnohých miestach Nemecka odbývajú sa výročné sprievody svätého Leonharda, ktorých tradícia dostatočne poukazuje na veľkú úctu a dôveru k tomuto svätému. Medzi premnohé divy a zázraky, ktoré na mocný príhovor svätého Leonharda sa stáli, náleží jeden, ktorý stal sa v štrnástom storočí.

Dôkazom jeho sú pre pravdivosť jeho ústné podanie obyvateľov francúzskej obce, menom  Bacqueville, prastará kaplnka a slávnostný sprievod, ktorý výročne, na večnú pamiatku podivuhodnej udalosti sa odbýva. Šľachtic Martel upadol vo vojne s Turkami s dvoma druhmi francúzskymi do zajatia nepriateľského. Dlho znášali väzňi ťažké putá a trápenia v žalári tureckom, i nemali žiadnej nádeje, že niekdy pokrvných a rodný kraj svoj uzrú. Martel prelieval jedného dňa horké slzy nad stratou slobody a milovanej vlasti. Večer doniesol mu žalárnik obyčajný kúsok chleba a trochu vody, i riekol mu, že za rána bude usmrtený. Ačkoľvek položenie Martelovo bolo zúfanlivé, nuž predsa hrôzou naplnila ho táto zpráva. Hodil sa na kolená, prosil Boha v úzkosti svojej o pomoc a o vyslobodenie z nešťastia svojho a zvlášte odporúčal sa s veľkou dôverou orodovaniu svätého Leonharda.

Unavený a premožený bôľom usnul na zemi. Keď sa prebudil, zadivil sa, veď ležal na kraji lesu svojho v Bakvile! Na rukách a na nohách mal ešte putá otrocké. Povstal, ďakoval milostivému Bohu za zázračné oslobodenie svoje z istej potupnej smrti a za prenesenie do kraja rodného. Potom pospiechal na hrad svoj, vystaval kaplnku ku cti svätého Leonharda, v ktorej do najnovšieho času putá jeho otrocké sa prechovávaly. Túto udalosť rozprávajú mnohí vierohodní spisovatelia.

Verejné listiny z roku 1442 dokazujú, že kráľ Karol VII. vysoko ctil svätého Leonharda. Keď tiahol do poľa s vojskom svojím proti Angličanom, odporúčal ochrane svätého Leonharda kráľovstvo svoje francúzske. Po skvelom víťazstve nad nepriateľmi poslal do kláštora v Noblaku skvostnú skriňu pre ostatky svätého Leonharda, ktorá predstavovala pevnosť Bastillu, v Paríži sa nachádzajúcu. Podobne daroval tomu chrámu skriňu, na ktorej svätý kľačiačky bol vyobrazený, dielo bolo zo striebra zhotovené, pozlátené a umele okrášlené. Do jednej skrine bola vložená hlava svätého Leonharda, do druhej ostatné sväté ostatky jeho. Svätý Leonhard vyobrazuje sa v rúchu pustovníckom, ako drží v ruke zlomené putá, okolo neho i zvieratá domáce.

Medzi tých mnohých svätých, ktorí opustili z bázne pred nákazou tento zvodný a márný svet a utiahli sa do samoty, aby výlučne Bohu slúžili, náleží i svätý Leonhard. On znal to nebezpečenstvo, o ktorom tak ostrovtipne hovorí blahoslavený kardinál Hugo:

„Siedmimi povrazmi pripútaný je človek ku svetu: samoláskou, láskou ku svetu, láskou k rodičom, ctibažnosťou, zlými navyklosťami, bláznivými sľubmi a opovážlivosťou.“

A s druhej strany znal on, čo poskytuje stretávanie s milostivým Bohom, znal, čo hovoril svätý Augustín:

„Boh je svetlo, ktoré žiaden priestor neohraničuje,  je hlas, ktorý nepodmieňuje žiaden čas, je ľúbezná vôňa, ktorú nerozptyluje žiaden vetor, je pokrm, ktorý netrávi žiadne požívanie, je milovník, ktorého neodtíska žiadne nasýtenie.“

Jediná útecha na tomto márnom svete bol mu Boh. Preto zavrhol ponúkané mu dôstojnosti pri dvore kráľovskom, ba i dôstojnosť biskupskú a žil ako pustovník Bohu a službe trpiacich bližných svojich. Najmä plnil tie slová, ktoré niekedy pri poslednom súde Vykupiteľ božský vyriekne :

„Väzňom som bol a vy ste navštívili Mňa.“

Vedel, že veľká bude v nebi odmena tých vyvolených Božích, ktorí v živote svojom väzňom a prenasledovaným pomáhali. Preto vyprosil si u dvoch kráľov, ktorí mu hodnosti a bohatstvá ponúkali, dovolenie, že by smel väzňov tešiť, ku pokániu privádzať a ich na slobodu prepúšťať. Kresťan, i ty môžeš svätého Leonharda nasledovať! Môžeš i v hluku sveta slúžiť verne Bohu a od nákazy sveta zvodného nepoškvrnene sa zachovať. Môžeš väzňom a nevinne prenasledovaným útechou, pomocou hmotnou a modlitbou pomáhať. Hľa, máme bohumilé spolky, ktoré zbierajú peňažité milodary pre poľahčenie biedy tých zbožných kresťanov a najmä misionárov, ktorí v ďalekých východných krajinách v putách, v prenasledovaní, v najväčšej núdzi stenajú. Prispej im ku pomoci a poľahčeniu dľa možnosti milodarom svojím. Hľa, v Ázii, v Afrike odkupujú naši horliví misionári úbohé dietky od zverských pohanov, a vychovávajú v útulňach svojich za horlivých kresťanov. Usiluj sa nepatrným milodarom svojím aspoň jedno pohanské dieťa od časnej a večnej smrti vyslobodiť. Hľa, v Ríme väznený je svätý Otec, rimský pápež, na Vatikáne svojom surovou mocou násilníckeho votrelca a uchvátiteľa a odkázaný je na podporu veriacich svojich, aby svätú cirkev zdarné riadiť mohol. Hľa, kresťane obetuj k napomoženiu trónu svätého Petra! Modlievaj sa za prenasledovanú najvyššiu hlavu svätej cirkve. A nasledovať budeš svätého Leonharda a budeš mať nádej, že i tebe budú znieť tie radostné slová spravodlivého Sudcu:

„Amen vravím vám, čokoľvek ste učinili najmenšiemu bratovi svojmu v mene Mojom, Mne ste učinili.“

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

USA poskytnú Ukrajine vojenskú pomoc v hodnote 150 miliónov dolárov

0 icon

USA 12. júna 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Alex Brandon)   Nová dávka vojenskej pomoci zo strany USA Ukrajine bude vo výške 150 miliónov dolárov, vyhlásil tlačový hovorca amerického ministerstva obrany John Kirby "Dnes ministerstvo obrany vydeľuje nový balík pomoci v hodnote 150 miliónov dolárov v rámci iniciatívy pre pomoc bezpečnosti Ukrajiny, aby bolo…

Poliaci sú favorit, ale Slováci sa zvyknú zobudiť v zápasoch so silnejšími, prognózuje Ľubomír Guldan

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Niekdajší slovenský futbalový reprezentant Ľubomír Guldan vníma poľskú reprezentáciu ako favorita pondelňajšieho duelu E-skupiny majstrovstiev Európy proti Slovensku. Pred duelom na štadióne Krestovskij v Petrohrade sa však domnieva, že mužstvo trénera Štefana Tarkoviča môže byť úspešné, ak podá zodpovedný a organizovaný výkon "Poliaci…

Putin podporil budúcnosť VC Ruska, organizátori budú oslobodení od platenia daní minimálne do roku 2025

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Yevgeny Odinokov, Sputnik, Kremlin Pool)   Ruský prezident Vladimir Putin učinil dôležité rozhodnutie týkajúce sa budúcnosti pretekov motoristickej formuly 1 v najrozľahlejšej krajine sveta. Organizátori VC Ruska, ktorá sa už od roku 2014 koná v Soči, budú podľa nedávno podpísaného zákona oslobodení od platenia daní minimálne…

Dánsky hráč skolaboval na ihrisku, oživovali ho približne 15 minút

0 icon

Kodaň 12. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Martin Meissner, Pool)   Sobotný zápas majstrovstiev Európy medzi futbalistami Dánska a Fínska v Kodani dohrali od 20.30 h. Dánska futbalová asociácia to oznámila na twitteri po tom, ako hráči dostali ubezpečenie, že domáci hráč Christian Eriksen je po kolapse v poriadku O večerné dohratie stretnutia…

Sulík verí, že parlamentné voľby budú v riadnom termíne v roku 2024. Mikloš dnes považuje SaS za najväčšiu záruku toho, „aby sa hranatý s jamkatým nevrátili k moci“

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík verí, že najbližšie parlamentné voľby budú tie riadne, a to vo februári 2024. Uviedol to vo svojom príhovore v úvode straníckeho kongresu v Pezinku. Doplnil, že štart vlády Igora Matoviča (OĽaNO) bol rozpačitý aj…

Prešovský kraj je pripravený očkovať aj v rómskych osadách, použiť chce jednodávkové vakcíny, potvrdil Majerský

0 icon

Poprad 12. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Archív Milana Majerského)   Prešovský samosprávny kraj má v pláne očkovanie proti ochoreniu COVID-19 aj v rómskych osadách, a to prostredníctvom výjazdových očkovacích tímov. Potvrdil to župan Milan Majerský. Podľa jeho slov by však chceli v takomto prípade využiť skôr jednodávkové vakcíny „Práve s nimi by…

Putin: Biden je kariérny politik

0 icon

Moskva 12. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Sergei Bobylev/TASS News Agency Pool Photo)   Ruský prezident Vladimir Putin v rozhovore pre televíznu stanicu NBC News uviedol, že jeho americký náprotivok Joe Biden je “kariérny politik”, ktorý sa “radikálne” líši od exprezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom v sobotu agentúra TASS Putin v tomto…

Exšéf SIS Vladimír Pčolinský požiada, aby jeho prípad prevzala generálna prokuratúra

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Obvinený bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský v pondelok (14. 6.) požiada, aby dozor nad jeho trestnou vecou prevzala Generálna prokuratúra (GP) SR. TASR o tom informoval jeho obhajca Marián Bošanský Bývalý šéf SIS taktiež chce, aby GP SR preskúmala zákonnosť…

Prerušili očkovanie detí proti Covidu-19

0 icon

Bratislava 12. júna 2021 (HSP/Foto:TASR/AP - Andreea Alexandru)   Ministerstvo zdravotníctva SR prerušilo očkovanie detí vo veku od 12 do 15 rokov. Niektoré deti však už boli zaočkované, iným Národné centrum poslalo termín a potom ho náhle zrušilo Kompetentní podľa informácií televízie Markíza tvrdia, že ide o logický dôvod a…

SaS si zvolila členov republikovej rady

0 icon

Pezinok 12. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Strana SaS si v sobotu na kongrese v Pezinku zvolila ôsmich chýbajúcich členov republikovej rady. Najviac hlasov spomedzi 26 kandidátov získal Martin Klus. Predseda SaS Richard Sulík ho označil za "jasného víťaza" volieb Členom rady sa stal aj Michal Uherčík, ktorý bude v…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

Ako Mikulcovi praskli nervy: „Fico je chrapúň a gauner“. Psychiater by mu pomohol.

0icon

To, čo vo štvrtok predviedol minister vnútra Mikulec, nemá v slovenskej vládnej politike obdoby. Jediný kto sa mu môže vyrovnať, je jeho stranícky šéf Matovič ešte keď nebol vo vládnej koalícii, ale ako poslanec potreboval zaujať, i keď občas zaperlil zo začiatku aj ako premiér. Mikulec vraj s vysokým IQ…

Tony Belohorec

Názor analytika: Nadpráca médii v prípade väzneného Vladimíra Pčolinského je škandál

0icon

Etický kódex slovenskej žurnalistiky sa definitívne vytráca s prácou niektorých novinárov. Zaujaté médiá vykonávajú zjavnú nadprácu aj v spoločensky najzávažnejších kauzách. Paradoxne, aby mohli selektívne kritizovať politikov za zjavnú nadprácu.  Na verejnosť sa dostalo interview novinára Mareka Vagoviča s obhajcom ex-riaditeľa SIS Petra Pčolinského, advokátom Ondrejom Urbanom. Spôsob, akým bol…

Ivan Štubňa

Po Dzurindovej skupinke tu máme skupinku politických monštier...

0icon

V krátkosti sa vráťme do čias Dzurindistanu.  Druhý najznámejší Miki na Slovensku vo funkcii premiéra mal na jeseň 2003 vizionársky sen, ktorý vyústil do podozrení o existencii protištátnej skupinky. Na tomto základe nechal odvolať riaditeľa NBÚ Jána Mojžiša a stiahol z vlády ministra obrany Ivana Šimka. Polícia preverovala trestné oznámenie predsedu vlády. Ten ho…

Viliam Oberhauser

Zastavme vakcináciu zdravých detí ohrozujeme im tým ich zdravie

0icon

Ministerstvo zdravotníctva otvorilo čakáreň na vakcínu proti covid19 pre deti od 12 rokov. Ich očkovanie vakcínou Pfizer nemá žiadnu logiku. Riziká prevyšujú benefity. Hovoria o tom aj českí špičkoví virológovia  https://www.youtube.com/watch?v=SwaF9nUA-CE&t=1s Argumentácia, ktorou sa presadzuje vakcinácia je postavená na tom, že benefity prevyšujú riziká. Odhliadnime od toho, že táto téza…

Boris Mesár

Neomarxisti v USA likvidujú bielu rasu .

0icon

V USA získavajú na popularite večere s pokáním za ,,rasizmu" pre biele ženy. Boj proti rasovej diskriminácii, ktorá sa bezhlavo dotýka Ameriky, nadobúda nové groteskné formy, niekedy sa mení na priamy biely masochizmus. Módne kľačanie pred ,,tmavou pleťou"0 už nie je pôsobivé na pozadí novo rastúcej inej ,,populárnej" americkej metóde…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Hľadá sa Hitlerov glóbus: 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Hľadá sa Hitlerov glóbus. Ako už názov vypovedá, zaoberáme sa problematikou záhadne strateného glóbusu. Prečítajte si o svetoznámom Hitlerovom glóbuse, ktorý bol zosmiešnený takou legendou, akou bol Charlie Chaplin. Viaceré organizácie preklamujú, že práve oni majú Hitlerov glóbus, vyrobený na mieru, avšak fotografické dôkazy ukazujú opak.…

TOP10+: Arogantní domáci miláčikovia, ktorí to robia určite naschvál

0 icon

Niektorí domáci miláčikovia nepoznajú osobné hranice, nemajú chrbtovú kosť a svojim vlastníkom spôsobujú bolesť hlavy. Vyčkávajú na vhodnú príležitosť, kedy nám spraviť zo života miš-maš? Nie je divu, že v tomto rebríčku vynikajú hlavne mačky. Tie nemajú pud sebazáchovy a skúšajú tvoju toleranciu zväčša vtedy, keď sú maškrtné a práve…

Riasy vyvinuté v laboratóriu by mohli chrániť koralové útesy

0 icon

Po tretíkrát za 5 rokov sa podvodná horúca vlna zmenila na obrovskú skazu. Koralové útesy na austrálskej Veľkej koralovej bariére umierajú. Teraz vedci urobili malý krok k tomu, aby pomohli koralom prežiť aj v teplejšom svete. Vedci po prvýkrát vypestovali riasy v laboratóriu, ktoré môžu znížiť bielenie koralov. Výsledky sú pozoruhodným pokrokom…

Vyvinula sa brada mužom, aby absorbovala nárazy do čeľuste?

0 icon

Hustá a luxusná brada je pre muža korunou krásy podobne, ako pre ženu zdravé a dlhé vlasy. Je síce pekná na pohľad, ale môže mať tiež praktickejší účel. Počas celej histórie oslavujú niektoré kultúry dlhú bradu ako symbol spoločenskej dominancie a mužnosti podobne, ako to má lev so svojou obrovskou…

Ako zredukovať počet vrások bez návštevy kozmetického salóna?

0 icon

Keďže naša pokožka vekom produkuje stále menej bielkovín, kolagénu a elastínu, počet vrások na našej tvári pribúda. Je ale spôsob, ako toto "poškodenie" zastaviť? Expozícia životného prostredia, dehydratácia a toxíny môžu spôsobiť, že tvoja tvár bude náchylnejšia na vznik výrazných vrások. Ak však premýšľaš nad tým, ako spomaliť príznaky starnutia…

Vo svete IT

Ako na zariadeniach s Windowsom 10 odstrániť novú ponuku „Novinky a záujmy“?

0 icon

Nedávna aktualizácia operačného systému Windows 10 opäť vyčarila určitej časti používateľov vrásky na tvári. Tradičná utorková aktualizácia je poväčšine iba formálnou aktualizáciou, ktorá občasne prinesie iba markantné zmeny, či bezpečnostné záplaty. Tentokrát však priniesla jednu zásadnú zmenu – aktívny panel, respektíve ponuku „Novinky a záujmy“, ktorá ukazuje aktuálnu teplotu vo…

Má vesmír vôbec nejakú teplotu? Ak áno, aká potom je?

0 icon

Vesmír je plný mesiacov, planét, hviezd a galaxií a v rámci tohto obrovského priestoru existujú aj rôzne štruktúry, píše portál Inverse. Vedci stále nedokážu pochopiť všetko, čo sa vo vesmíre deje a tak odpovede na tie najdôležitejšie otázky, ako napríklad Aký veľký je vesmír? Ako vznikol? Akú má teplotu? Ostávajú nezodpovedané. Vedci sa však…

Google si posvieti na „ohováračské stránky“. Zníži ich dosahy

0 icon

Internet je miestom, kde ak niečo niekto publikuje, tak už len ťažko sa dá dosiahnuť, aby obsah bol odstráneným. Týka sa to hlavne obsahu, ktorý vytvoril niekto druhý, ale spomínate sa v ňom. Tento typ obsahuje je problémovým hlavne v prípadoch, kedy vás vykresľuje v negatívnom svetle, prípadne v situáciách,…

Huawei sa pomaly, ale isto vytráca z trhu so smartfónmi. Štatistiky ukazujú, že z giganta sa stáva trpaslík

0 icon

Keď sa povie Huawei, tak väčšinu z nás napadnú smartfóny. Najnovšie dáta, ktoré prinášajú analytici z counterpointresearch však naznačujú, že Huawei sa postupne vytráca z trhu so smartfónmi. Dôvodom však nie je nezáujem o mobilné zariadenia, ale sankcie zo strany amerických úradov. Hoci Huawei dominoval trhu, tak dnes strmo padá…

Z Androidu 12 sa stane „chameleón“. Pozrite sa, ako bude meniť farebnosť ikon aplikácií

0 icon

Google len niekoľko dní dozadu uvoľnil ďalšiu verziu Androidu 12 v BETA programe a ako plynie čas, tak deň čo deň sa objavujú nové informácie o nových funkciách. Nie je žiadnym tajomstvom, že Android 12 bude schopným meniť farebnosť UI v závislosti od tapety, Google to prezradil už počas predstavenia…

Armádny Magazín

Rekordná zákazka. India chce kúpiť 1770 ruských tankov Armata

0 icon

India, 12.jún 2021 (AM) – India má v úmysle kúpiť 1770 tankov strednej triedy. Momentálne je vyhlásené príslušné výberové konanie a hoci ruský tank T-14 Armata nepatrí do triedy stredných tankov, bola spoločnosti Rosoboronexport zaslaná žiadosť o predaj týchto bojových vozidiel, ktorá by z Indie mohla urobiť najväčšieho nákupcu ruských ťažkých…

Znepokojenie v Pentagóne. Bude Irán sledovať americké a izraelské zariadenia vďaka novému ruskému satelitu?

0 icon

Irán, 12.jún 2021 (AM) – USA sú hlboko znepokojené príležitosťou Iránu využívať ruský satelit na sledovanie potenciálnych cieľov na Blízkom východe. Podľa denníka The Washington Post dostane Teherán z Moskvy zodpovedajúci satelitný systém.   Podľa denníka s odvolaním sa na niekoľko zdrojov Rusko predá Iránu civilný satelit Kanopus-V, ktorý je možn

Rusko pre normálny dialóg s USA potrebuje jedinú vec - rakety na Kube

0 icon

Rusko, 12.jún 2021 (AM) – Tí, ktorí si myslia, že vzťahy medzi Ruskom a „kolektívnym Západom“ (pričom neexistuje kolektívny Západ — sú to USA) sa v roku 2014 zhoršili, samozrejme, opomínajú situáciu v roku 1999, kedy „kolektívny Západ“ začal bombardovať Juhosláviu, ktorá je nám blízka, bez toho, aby na to Rusko…

Boli strelení do hlavy. Luhanská republika oznámila zabitie piatich milicionárov ukrajinskými diverzantmi

0 icon

Luhansk. 12. júna (AM)  - Z Luhanskej ľudovej republiky sa šíria alarmujúce správy o novom zintenzívnení činnosti ukrajinských sabotážnych a prieskumných skupín. Tlačová služba orgánov Luhanskej republiky uvádza, že skupina niekoľkých vybavených a dobre vyzbrojených príslušníkov ozbrojených síl Ukrajiny, zaútočila na pozorovateľňu neďaleko obce

Cvičenie NATO a ruská stopa. Predstavujeme hlavné verzie havárie bulharskej stíhačky MiG-29

0 icon

Bulharsko, 11.jún 2021 (AM) – Predvčerom bulharské médiá informovali o incidente, ktorý sa stal v noci v rámci cvičenia Sable-21. Pilot stíhačky MiG-29 si v noci precvičoval streľbu, ale potom, čo sa mu podarilo zasiahnuť cieľ, stratil kontakt s radarom. Stíhačka sa zrútila do Čierneho mora a pilot zomrel. V súčasnej…

Svetlo sveta

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali