Svätý Ján Almužník, patriarcha Alexandrijský

Svet 2. októbra 2016 (HSP/Foto:Wikipedia)

 

Svätý patriarcha Ján všetkým právom nazýva sa otcom chudobných, preto že bol nad mieru láskavý a dobrotivý ku všetkým biednym a opusteným

V meste Armathe, na ostrove Cypre, sa narodil, v mladom veku svojom vstúpil do stavu manželského, avšak veľmi skoro stratil manželku i deti svoje. Táto veľká strata pohla ho k tomu, aby sa odriekol sveta a žil jedine Bohu, Ježišu Kristu.

Ikona sv. Jána almužníka
Ikona sv. Jána almužníka

Svoje značné imanie rozdal chudobným, aby tým ľahšie k dokonalosti dôjsť mohol. Lebo mu skutočne na tom záležalo a on aj horlivo pracoval na spasení duše svojej, preto rýchle dosiahol veľký stupeň svätosti, pre ktorú na dôstojnosť biskupskú a patriarchálnu v Alexandrii pozdvihnutý bol. Sotva nastúpil úrad biskupský, zvolal k sebe všetkých otcov chudobných cirkvi svojej a v prítomnosti zhromaždeného ľudu, takto k ním prehovoril:

„Bratia moji! Nie je  slušné, aby sme o niečo iného väčšiu starosť mali, než o Spasiteľa Ježiša Krista. Choďte preto po celom meste a spíšte mi všetkých pánov mojich, ani jedného nevynímajúc.“

I keď sa ho otcovia, ktorým  starosť o chudobných zverená bola, s údivom  pýtali, akí by to boli páni ? odpovedal im:

„Ktorých vy nazývate žobrákmi a chudobnými, tých ja nazývam pánmi, a držím ich vskutku za takých, preto že nám oni do neba pomôcť môžu.“

Na žiadosť svätého spočítaní boli všetci chudobní v meste — počtom 7500, ktorým všetkým prisľúbil, že sa bude starať o nich ako otec. Po svojom vysvätení za biskupa rozdal kláštorom a špitálom 8000 kusov dukátov, ktoré našiel v pokladnici cirkvi svojej, a všetky svoje dôchodky určil chudobným. Jeho sluhovia ho od toho odhovárali, on ich však odkazoval na prozreteľnosť Božiu a povedal im nasledujúce videnie:

„ Keď‘ mi bolo ešte len 17 rokov, videl som raz vo snách pannu nad mieru ľúbeznú, ktorá zatemňovala slnko bleskom svojím a krásou prevyšovala všetko, čo som kedy videl. Táto panna stála u lôžka môjho a dotkla sa mňa útlo prstami, tak, že som sa prebudil. V strachu, že som videl pannu u lôžka svojho, poznačil som sa znamením sv. kríža a prehovoril som: „Kto si ty, a ako si sa mohla opovážiť vojsť do izby mojej ?“ Ona však mala na hlave korunu z ratolestí olivových a prívetivo sa mi dívala do očú, konečne ľúbezne sa usmejúc oslovila mňa takto: „ja som prvorodená kráľova, chceš li si mňa vyvoliť za priateľku, dovediem ťa pred obličaj Najvyššieho,  lebo u Neho nikto nemá takej moci ako ja. Ja som to učinila, že On na svet zostúpil a človečenstvo vykúpil.“ Po týchto slovách zmizla. Ked som opäť k sebe prišiel, poznal som, že to bolo videnie milosrdenstva“,  preto mala panna tá hlavu svoju ovenčenú ratolesťami olivovými. Na to som sa obliekol a odobral sa do kostola, lebo sa už červenala zora ranná. Na ceste stretol mňa jeden z bratov, ktorý bol na polo zmrznutý a triasol sa zimou. Hneď‘ som zvliekol plášť svoj a dávajúc ho skrehnutému , pomyslel som si: „ Z tohto chcem poznať, či je to videnie, ktoré som mal v noci pravé alebo klamné. A v skutku, ako som došiel do kostola, tu sa mi predstavil ktosi v rúchu snehobielom, dal mi mešec so 100 striebornými a povedal : „Vezmi brat! a rozdávaj podľa ľúbosti.“  — Ja, vezmúc mešec, vrátil som sa k bratovi na polo zmrznutému , aby som mu tie peniaze doručil, lebo som videl, že ich potrebuje, nebolo ho však viac nikde vidieť. Z tohto som poznal, že videnie moje nebolo klamné, lež v skutku videnie milosrdenstva.“

Čo dobrý Ján vo snách videl, to nosil v srdci svojom. Milosrdenstvo jeho k chudobným neznalo žiadnych medzí. On sám stal sa chudobným, aby rozdávať mohol chudobným. Keď‘ i sám trpel núdzu, celú svoju dôveru kládol v dobrotu božskú, a preto žiadneho stretnutého  neodpravil, keby bol aj koľkokrát prišiel. Milosrdná láska jeho nevzťahovala sa však výlučne na podporovanie núdznych, lež i na všetko, čo bolo k pokoju a k spaseniu. Vždy sa zaujímal cti blížneho. Ohováranie a opovážlivé posudky mal v najväčšej ošklivosti. Klebetník nesmel nikdy do jeho domu. Ak počul  o nepriateľstve, hneď všetko vynaložil, aby spor vyrovnal.

Kaplnka sv. Jána, almužníka na bratislavskom hrade
Kaplnka sv. Jána, almužníka na bratislavskom hrade

Istý veľký pán nechcel odpustiť svojmu nepriateľovi. Aby ho k zmiereniu pohol, dal ho k sebe zavolať a povedal mu, aby šiel s ním k omši svätej. Ked‘ svätý Ján prišiel k modlitbe Pána (Otče náš), ktorú sa vtedy pri omši  s kňazom všetci veriaci na hlas modlievali, pri slovách: „ 0dpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame“ — odmlčal sa, obrátil sa od oltára k onému veľkému pánovi a napomenul ho, aby o slovách týchto rozmýšľal. Nezmierlivý prekvapený týmto výjavom, vrhol sa svätému k nohám a sľúbil, že sa s nepriateľom zmieri, čo i učinil. Takto vykonával svätý Ján lásku k blízkemu, takto bol pravým učeníkom Ježišovým.

Najkrajšie svedectvo o jeho láske k chudobným podáva nám jeho závet, ktorý na smrteľnej posteli skrze pisára písať dal :

„Ja Ján, sluha, lež pre veľkú dôstojnosť kňazskú, ktorú mi  Boh dal, slobodný, ďakujem Tebe, o Pane a Bože môj, že si mňa biedneho v tom vyslyšal, aby pri mojom skonaní nebolo viacej po mne nájdené , než tri pätáky. Ked‘ som do paláca biskupského prišiel, našiel som tam do 80 centov zlata, čo mi však priatelia Kristovi darovali, bolo viacej, než kto spočítať môže. Toto všetko pokladal som za majetok Najvyššieho a vrátil som to jeho chudobným. Lebo  však ostávajú po mne ešte tri pätáky, posledná moja vôľa je, aby aj tie chudobným boli darované.“

Takéto milosrdenstvo odmenil Boh vernému sluhovi spôsobom najkrajším . Ked‘ roku 619 cestoval do Carihradu, zvestoval mu Pán príchod smrti jeho, na čo svätý poberal sa na ostrov Cyprus, kde v mestečku Armathe, rodisku svojom, dokonal beh života svojho. Pred jeho smrťou zjavil sa mu jasný mládenec so zlatou palicou pútnickou v ruke, prehovoriac k nemu :

„Ponáhľaj , lebo Kráľ kráľov ťa očakáva.“

Keď svätý umieral, videl v Alexandrii istý svätý muž, menom Sabina, vo vytŕžení , ako patriarcha Ján s rozžatou sviecou v ruke, v sprievode celého duchovenstva zo svojho palácu vychádza, a ako ho víta milostná Panna, ktorá skvelejšie žiarila než slnce a ktorej hlava ovenčená bola ratolesťami  olivovými . Takto sa splnilo na svätom Jánovi, čo mu v jeho mladosti božské milosrdenstvo sľúbilo:

„Ak chceš  mňa za priateľku mať, uvediem ťa pred obličaj najvyššieho Kráľa.“

Telo svätého pochovali na ostrove Cyprus v Armathe, odkiaľ  po dlhom čase prenesené bolo do Carihradu. Sultán turecký daroval neskôr sväté pozostatky Matejovi, král’ovi  uhorskému, ktorý ich k verejnej úcte v kapinke kráľovského paláca v Budíne vyložil. Odtiaľ preložené boli do kláštora paulinského v Mariethali roku 1530, odkiaľ v tom istom roku na rozkaz Ferdinanda I. preniesli ich do Prešporku. Tu zložené boli v pokladnici zborného chrámu svätého Martina a len raz v roku, v deň 12. novembra, vystavené bývali k verejnej úcte,  tu kniežatá a biskupi navštevovali svätého, ktorého milosrdenstvo dosť  obdivovať nemohli ; až napokon kardinál Peter Pázmány, arcibiskup ostrihomský, roku 1632 preložil telo svätého Jána Almužníka do svätyne chrámu, kde k tomuto cieľu na strane epištolnej vystavil oltár, pred ktorým vždy lampa horieť musela. Veľkolepá to bola slávnosť ! Boli tu prítomní tí najvyšší hodnostári, duchovní a svetskí, a ľudu toľká sila, že vo veľkom chráme nebolo mu miesta. Kanonici sami bdeli celú noc pri pozostatkoch svätého, načo na druhý deň, totiž 23. januára, nasledovala kázeň nemecká a slovenská a potom slávnostná omša svätá, ktorú konal sám kardinál arcibiskup Pázmány. Sto rokov boli pozostatky na tomto mieste v svätyni zložené. V roku 1732 Imrich Esterházy, arcibiskup ostrihomský, dal na severnej strane kostola vystaviť krásnu kaplnku, na ktorej oltár , pozostatky svätého Jána dňa 26. októbra prenesené boli a kde spočívajú až po dnešný deň.

Keď raz , kresťanská duša! ležať budeš na smrteľnej posteli,  keď plná strachu a úzkosti pozerať budeš do temnej budúcnosti, večnosti,  keď povážiš, že sa aj ty budeš musieť snáď‘ už onedlho presťahovať a predstaviť pred súdnu stolicu Božiu, zaiste si budeš priať, aby si mala na tejto ceste niekoľko priateľov, ktorí by ťa vyprevádzali a ku pomoci ti prispeli. Nikto však nepôjde s tebou, duša kresťanská! Ani príbuzný, ani priateľ, ani otec, ani matka; musíš ísť sám, celkom sám, o jak ti to bude trpké a horké! Avšak poteš sa, ja ti poviem o jednom dobrom priateľovi, ktorý ťa vyprevadí na tejto ťažkej ceste, ktorý ťa poteší, posilní, ktorý ťa dovedie až pred samú súdnu stolicu Božiu, ktorý ťa tam zastane a neodstúpi, až ti vymôže milosť a zmilovanie. Vieš, kto je ten dobrý priateľ?  To je almužna. O tejto je písané :

„Blahoslavený je, kto si spomenie na chudobného, v deň nešťastia vyslobodí ho Pán.“ (Žalm 40, 20.)

„Dávaj almužnu z imania svojho a neodvracaj tvár svoju od neho chudobného, lebo tak sa stane, že ani od teba neodvráti Pán tvár svoju.“ (Tob. 4, 7)

„Almužna vyslobodzuje od smrti, ona je, ktorá očisťuje od hriechu a pôsobí, že dôjdeš milosrdenstva a života večného.“ (Tob. 12, 8, 9.)

Nemysli si však, že môžeš almužnu dávať a pri tom hrešiť, a že ti Boh za tvoju almužnu všetko odpustí. Svätý Augustín vraví, že tomu musíme ináč rozumieť a síce:

„ Kto dáva almužnu, tomu Pán Boh ľahšie udeľuje tej milosti, aby seba poznal, pokánie činil a tak odpustenia hriechov dosiahol. Almužna nám ďalej zmierňuje trest u Boha a rozmnožuje imanie a majetok, lebo kto rád dáva, tomu Pán Boh ešte viacej požehnáva. Napokon, čo sme dali chudobným, Spasiteľ  to tak považuje, ako by sme to boli dali jemu samému. Ostatne máš vedieť, že almužnou nie sú len peniaze, lež každý telesný a duchovný skutok milosrdenstva. Preto hneď dnes podaj almužnu nejakému chudobnému,  vyhľadávaj chudobných, lebo mnohí sa hanbia žobrať a radšej trpia tú najväčšiu núdzu. Čo dáš na almužnu, to ti vždy prinesie veľké úroky u Pána Boha.“

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Steinmeier: Nedovoľme, aby nás pandémia rozdelila ako ľudí i spoločnosť

0 icon

Berlín 18. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Poprední nemeckí politici vrátane spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera a kancelárky Angely Merkelovej spolu s predstaviteľmi cirkvi si v nedeľu v koncertnej sieni v Berlíne (Konzerthaus) pripomenuli pamiatku takmer 80.000 obetí koronavírusovej pandémie a pozostalým vyjadrili sústrasť. Uviedli to nemecké médiá Steinmeier vyzval svojich…

MZV: Pretrvávajúce konflikty vo východnej Európe si vyžadujú sústavnú pozornosť SR

0 icon

Bratislava 18. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Z pohľadu Slovenskej republiky si bezprostrednú a neustálu pozornosť vyžadujú pretrvávajúce konflikty v regióne východnej Európy. Vyplýva to z Bezpečnostnej stratégie SR. Tá je výsledkom spoločnej práce ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy spolu s Kanceláriou prezidenta SR „Sme svedkami presadzovania mocenských a…

Prieskum: Čaputová si v prieskume udržala svoje prvenstvo, ľudia jej ale dôverujú menej. Expremiérovi Matovičovi nedôveruje čoraz viac ľudí

0 icon

Bratislava 18. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Súčasnému ministrovi financií SR a expremiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) nedôveruje 84 percent opýtaných. Jeho dôveryhodnosť tak naďalej klesá. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza, ktorý sa so vzorkou 1 001 respondentov uskutočnil od 31. marca do 7. apríla. Televízia ho…

EÚ vyzvala na okamžité prepustenie Navaľného; USA hrozia následkami, ak zomrie

0 icon

Berlín 18. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Európska únia vyzvala v nedeľu na "okamžité a bezpodmienečné" prepustenie ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorého zdravotný stav sa rýchlo zhoršuje vo väzení v ruskej kolónii, kde už viac ako dva týždne drží protestnú hladovku Únia zároveň - prostredníctvom šéfa svojej diplomacie Josepa…

Draxler ku kroku Česka, ktoré vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády: „Sú tri dôvody, prečo by som bol pri prijímaní správy opatrný.“ Chmelár: „Zatiaľ nemôžeme vylúčiť ani to, že ide o rozsiahlu spravodajskú hru, preto musíme byť veľmi opatrní vo vyhodnocovaní informácií“

0 icon

Bratislava 18. apríla 2021 (HSP/Foto:Screenshot YouTube/TASR - Marko Erd)   Predstavitelia Českej republiky v sobotu oznámili, že vyhostia 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, ktorí boli identifikovaní ako dôstojníci tajných služieb. Dôvodom vyhostenia je podozrenie zo zapojenia dôstojníkov ruskej vojenskej rozviedky do výbuchu muničných skladov v obci Vrbětice v Zlínskom…

Protiruská hystéria v Čechách už prekročila hranice bizarnosti, alebo kto financuje nahého Putina na zlatom záchode pred ruským veľvyslanectvom v Prahe?

0 icon

Praha 18. apríla 2021 (HSP/Denik/Lidovky/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Už v čase, keď zvažoval minister Hamáček odletieť do Moskvy kúpiť Sputnik V, ešte predtým ako Andrej Babiš sedem rokov po výbuchu muničných skladov zvalil vinu na Rusov, začala sa v Prahe proti ruská kampaň, ktorá svojou bizarnosťou prekročila všetky doteraz známe…

Naď tvrdí, že v Maďarsku sa už testuje vakcína Sputnik V

0 icon

Bratislava 18. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) tvrdí, že v Maďarsku sa už testujú vzorky ruskej vakcíny Sputnik V. Keďže zmluvu na jej dodávku dohadoval exminister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) a tím na rezorte zdravotníctva, Naďovi neprekáža, že Igor Matovič (OĽANO) zmluvu nečítal. Vyhlásil to v…

Podpredseda NR SR odštartoval sériu rozhovorov, chce zlepšiť slovensko-maďarské vzťahy

0 icon

Bratislava 18. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Gábor Grendel (OĽaNO) odštartoval sériu rozhovorov, ktorými chce vrátiť umiernenosť a rozvahu do slovensko-maďarských vzťahov. Ako uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti, tieto vzťahy totiž nie sú len o priateľských kontaktoch politikov dvoch susedných štátov, ale…

V súvislosti s informáciami o činnosti ruských služieb v ČR prijala SIS nevyhnutné opatrenia

0 icon

Bratislava 18. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Slovenská informačná služba (SIS) v súvislosti s informáciami o nepriateľských činnostiach ruských služieb v Českej republike prijala nevyhnutné opatrenia. Informovala o tom hovorkyňa SIS Simona Svítková Uviedla, že získané poznatky priebežne odstupujú zákonným príjemcom a v spomínanej súvislosti úzko spolupracujú s partnerskými službami iných…

Rusko na bezprecedentný krok Česka odpovie, vidí aj americkú stopu

0 icon

Moskva 18. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay, TASR-Jaroslav Novák)   Rusko dôrazne protestuje voči postupu českých orgánov, ktoré sa v sobotu rozhodli vyhostiť 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, identifikovaných ako dôstojníci tajných služieb. Moskva prijme "odvetné opatrenia, vďaka ktorým si autori tejto provokácie uvedomia svoju plnú zodpovednosť za zničenie základov normálneho…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Tiger a lev

0icon

Tiger a lev. Pýtal som sa priateľky, ktorá chovala tigra a leva, ktorého má radšej. Povedala, že spočiatku boli obe šelmičky veľmi milé, prítulné, priateľské a priadli ako mačičky. Tešila sa na každé stretnutie s nimi a mala pocit, že ju milujú. Zväčšila im výbehy, vybudovala im objekty na bývanie,…

Boris Mesár

V stredu večer USA, vo štvrtok Poľsko a v sobotu Česko! Vazalské štáty USA nasledujú Ameriku v mamutej spravodajskej hre proti Rusku s cieľom zastavenia dostavby Nord Stream 2 za každú cenu!. Takže Slovenky a Slováci ,ste pripravení na vojnu s Ruskom ,keď držíte huby ?

0icon

Naši dvaja americkí análni alpinisti Naď a Korčok  zrejme zaspali , ale v pondelok sa určite pridajú ! Babišovho vláda hodila Vrbětický kontraband s nelegálnymi dodávkami zbraní v roku 2014 do Sýrie cez Ukrajinu na údajných ruských agentov z kauzy Skripalovcov ! Praha vyhostí 18 ruských diplomatov a česká opozícia…

Ivan Lehotský st.

Pupuš ministrom všeličoho

0icon

Mladší žiaci ešte nevedia celkom presne, čo znamená slovo, či označenie, pupuš. Starší, povedzme od desiatich rokov, to už vedia presne a vedia, že sa vzťahuje aj na ministra, ktorý stojí na čele školskej hierarchie. Ale to nie je všetko, ten má pod palcom aj vedu a šport. Ak si…

Radovan Hrádek

Záverečná správa komisie na vyšetrenie úmrtia gen. Milana Lučanského a výhrady M. Kotlebu

0icon

Priatelia, ako som povedal, dávam do pozornosti záverečnú správu komisie, ktorú môžete nájsť tu: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Informacie/Mimoriadna-udalost-v-UVV-a-UVTOS-Presov.aspx Zároveň prikladám výhrady člena komisie a poslanca NR SR v plnom znení. Názor si urobte sami. Pripomínam, že ani poslankyňa Saková a ani poslanec Saloň zatiaľ svoje stanovisko k záverečnej správe nedali. Pod čiarou sú…

Pavel Jacz

Pán premiér Heger, nehanbíte sa za ypsilonku?

0icon

To, že naši politici nevedia po slovensky a ich PR manažéri, ktorí majú byť v gramatike ako doma, sa ich hanbia upozorniť na chyby, alebo tieto upozornenia svojich mediálnych guru ignorujú, je ich problémom. Preto sa aj často blamujú. Spomeniem na úvod samé cudzie výrazy, anglikanizmy a čechizmy našich politikov…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Protestant v psom tele ukazuje ľuďom, čo ho najviac vytáča

0 icon

Ak je niečo rozkošnejšie ako samotný pes, je to pes, ktorý ti má čo povedať. Zoznámte sa - tento protestant každý deň nosí v ústach kartónové poslanie s nevinným výrazom. Zabávať sa treba stále. Niekto pozerá televízor, iný zasa číta knihy a niekto pridáva do ohňa svojej závislosti tým, že hľadá…

Tom a Jerry: Fakty o legendárnej rozprávke, ktoré si netušil

0 icon

Tom a Jerry sú súčasťou pamäťovej schránky nejedného z nás. Je tu ale zopár vecí, ktoré ti ešte aj ako dospelému vyrazia dych. Pamätáš si, ako si v detstve musel cez víkend a prázdniny vstávať skoro ráno, aby si si mohol pozrieť v telke svoje obľúbené rozprávky? Pre niekoho pokémoni,…

Karol IX. ako syn legendárnej Kataríny Medicejskej

0 icon

Karol IX. zastával post francúzskeho kráľa medzi rokmi 1560 až 1574. Narodil sa dňa 27.6.1550 ako Karol Maximilián, orleánsky vojvoda, syn Henricha II. a Kataríny Medicejskej. Pri vyslovení mena francúzskeho kráľa Karola IX. sa dnes každému pravdepodobne vybaví krvi preliatie v roku 1572, neslávne známe pod názvom bartolomejská noc. Prinášame ďalší článok…

Každodenné zlozvyky, ktoré zabíjajú tvoje vlasy

0 icon

Aj keď je tvoj šampón akokoľvek drahý, tvoje vlasy vyzerajú čoraz redšie. Možno by si sa mal bližšie pozrieť na svoju rutinu. Aj jednoduché veci ako použitie nesprávnej vlasovej gumičky alebo zabalenie vlasov do uteráka ich môže poškodiť a spôsobiť z dlhodobého hľadiska vážne škody.  1. Tvoje vlasy sa šúchajú o vlnu

Jazyk môže dramaticky zmeniť tvoju tvár. Ako?

0 icon

Dvojitá brada sa formuje v dôsledku genetiky, starnutia a priberania. Ako sa však ukazuje, je tu ešte jeden dôvod: nesprávne držanie jazyka. Dobrá správa je, že je možné sa tejto fyzickej vlastnosti zbaviť. Mladší ľudia s napnutou pokožkou si môžu vďaka tomu dramaticky vylepšiť kontúry tváre. Teraz je čas zistiť, ako ti môže jazyk pomôcť získať tú nádhernú čeľusť už navždy.…

Vo svete IT

Takto si môžete aktivovať aplikáciu Windows Photo Viewer z Windows 7 aj vo vašom Windows 10

0 icon

Operačný systém Windows 10 priniesol v porovnaní so svojim predchodcom, Windows 7, viacero vylepšení vrátane nových aplikácií. Jednou z nich je aplikácia Fotografie, ktorá sa stala predvolenou naprieč celým systémom. Aplikácia Windows Photo Viewer, ktorá bola prítomnou v predošlých verziách systému, bola z nejakého dôvodu v nových Windows 10 počítačoch odstránenou. A to…

Xiaomi, Realme i Apple: Čo bude predstavené budúci týždeň?

0 icon

Zdalo by sa, že predstavovanie smartfónov a elektronických noviniek sa už pomaly ustáluje, no opak je pravdou. Už tento týždeň sa môžeme tešiť na hneď niekoľko predstavovacích eventov, počas ktorých uvidíme novinky od amerického Apple, nové laptopy od Lenova, indické verzie Redmi K40 a mnohé ďalšie produkty. Pozrite sa na…

Ako si môžete nainštalovať GCAM 8.1 (port aplikácie Google kamera) do vášho Androidu?

0 icon

Google kamera je jednou z najobľúbenejších aplikácií určených na fotografovanie. Dôvodom je hlavne skvelá softwarová optimalizácia a množstvo dodatočných funkcionalít. Aplikácia ako taká je dokonca schopnou v mnohých prípadoch citeľne zvýšiť kvalitu snímok v porovnaní s fotografiami vytvorenými prostredníctvom vstavanej aplikácie. Bohužiaľ však, aplikácia ako taká, je viac menej dostupnou len pre…

Apple Music odkrýva, koľko platí za streamovanie hudby, keď počúvate pesničky

0 icon

Služby, ktoré streamujú hudbu patria medzi veľmi populárne a to naprieč celým svetom. Medzi tie najznámejšie patria Spotify, či Apple Music. Podľa publikovaných správ portálom WSJ, poplatok za prehratie jednej skladby je vo výške 1-centu.  Portál s týmito informáciami prišiel s odvolaním sa na list, ktorý mal byť distribuovaný umelcom…

Dron MJX Bugs 5W so špičkovou 4K kamerou a pokročilou stabilizáciou aktuálne kúpiš za šialene nízku cenu

0 icon

Chceš sa konečne ponoriť do sveta dronov a natáčania videí z vtáčej perspektívy, poprípade chceš presedlať zo začiatočníckeho dronu na „silnejší“ a výkonnejší kaliber so značne lepším video záznamom a fotografiami? Ak patríš do jednej z týchto skupiny ľudí, určite neprehliadni dnešnú akciu na skvelý dron MJX Bugs 5W so špičkovou 4K kamerou…

Armádny Magazín

Americké námorné sily budú monitorovať Rusko z Nórska

0 icon

Nórsko, 18.apríl 2021 (AM) – Nórsky minister obrany Frank Bakke-Jensen oznámil, že USA vybudujú v Nórsku infraštruktúru na monitorovanie Ruska. Podľa šéfa rezortu obrany obidve strany už podpísali zodpovedajúcu dohodu. Podľa podmienok zmluvy bude môcť Washington využívať tri letiská a námornú základňu, ako aj vybudovať hangár pre protiponorkové hliad

USA budú naďalej dodávať zbrane na Ukrajinu. Nevylučujú ani zvýšenie počtu amerických vojakov

0 icon

USA, 18.apríl 2021 (AM) –Hovorca amerického ministerstva obrany John Kirby počas brífingu 16. apríla oznámil, že USA budú naďalej dodávať Ukrajine zbrane. „Podpora bude pokračovať, aby sme naďalej pomáhali Ukrajine brániť sa,“ vyhlásil Kirby. Hovorca Pentagonu sa pritom vyhol odpovedi na otázku ohľadom dodávok nových zbraňových systémov na Ukrajinu. „D

Rusi robia poriadky v Čiernom mori, Pentagon zúri

0 icon

Rusko, 18. apríl 2021 (AM) – Podľa vyhlásenia odboru navigácie a oceánografie Ministerstva obrany Ruskej federácie sa v Čiernom mori zavádzajú obmedzenia, ktoré budú trvať od 24. apríla do 31. októbra.   Hovorca Pentagonu John Kirby na piatkovom pravidelnom tlačovom brífingu vyhlásil, že obmedzenie a znemožnenie plavby zahraničných vojenských a štátnych

Nový Francúzsky 140mm zabijak

0 icon

Francúzsko, 18.apríl 2021 (AM)Spoločnosť Nexter (KNDS Group), ktorá čerpá zo svojich skúseností v oblasti tankovej výzbroje, ilustrovaných samonabíjacím kanónom Leclerc, a z vynikajúcich výsledkov svojej dcérskej spoločnosti vyrábajúcej muníciu, predstavuje novú koncepciu hlavnej výzbroje pre bojové tanky, ktorá je určená n

To nie je vtip. České ministerstvo vnútra verí že agenti ktorí údajne otrávili Skripaľa odpálili aj muničné sklady

0 icon

Česko, 17. apríl 2021 (AM) – Oficiálna webová stránka českého ministerstva vnútra uvádza, že sklady v obci Vrbetice v roku 2014 vyhodili do vzduchu Alexander Petrov a Ruslan Boširov. Nie nie je to vtip. Česká republika obvinila "Skripaľských travičov " Alexandra Petrova a Ruslana Boširova z vý

Svetlo sveta

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali