STANOVISKO: Predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky k článku…

Stanovisko predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky k článku podpredsedu Národnej rady SR a predsedu KDH Jána Figeľa v denníku Hospodárske noviny

Košice 27. novembra (TASR) – Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky a predseda KDH Ján Figeľ v denníku Hospodárske noviny 19. novembra 2013 publikoval článok pod titulkom "Ústavný súd nechráni ústavnosť", v ktorom sa sústredil na takzvané zlyhania Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd"). Nebyť skutočnosti, že pán Figeľ neprimerane a neoprávnene útočí na rozhodovaciu činnosť ústavného súdu a spochybňuje jeho nezávislosť, nemalo by zmysel opäť sa venovať týmto otázkam, pretože ústavný súd už ku všetkým trom ním zvýrazneným kauzám niekoľkokrát zaujal jasné stanoviská a primeraným spôsobom ich vysvetlil verejnosti. Samozrejme, pánovi Figeľovi nemožno odopierať jeho právo na vlastný názor a na jeho prezentáciu, ale súčasne treba zdôrazniť, že je ústavným činiteľom (podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky) a z toho následne vyplýva, že je nositeľom zodpovednosti za obsah svojich názorov, pretože nimi ovplyvňuje nielen čitateľov Hospodárskych novín, ale celú verejnosť – občanov Slovenskej republiky. Zdá sa, že k faktom, ktoré široká verejnosť pochopila, potrebuje pán Figeľ osobitné vysvetlenie, a preto považujem za potrebné uviesť k jeho názoru nasledovné:

1. Predseda KDH v článku píše: "Plénum Ústavného súdu uzná predsedu Najvyššieho súdu SR za vinného zo závažného disciplinárneho previnenia (v súvislosti s nevpustením kontroly ministerstva financií na Najvyšší súd) a následne Európsky súd pre ľudské práva konštatuje, že slovenský Ústavný súd svojím konaním porušil právo predsedu Najvyššieho súdu na prerokovanie veci pred nestranným súdom." Keby sa pán Figeľ oboznámil s rozsudkom Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len "ESĽP") vo veci sťažnosti č. 58688/11 sťažovateľa Š. H. z 20. novembra 2012, okrem iného by zistil aj to, že ESĽP bol toho názoru, že ústavný súd pri zvažovaní medzi dvoma pozíciami, a to a) konkrétnou potrebou zaoberať sa námietkou zaujatosti na vylúčenie jeho sudcov a b) potrebou udržať spôsobilosť rozhodovať vo veci (túto pozíciu ústavný súd uprednostnil), nezaujal primeraný postoj z hľadiska záruk čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ("Každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach alebo záväzkoch alebo o oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia proti nemu.") v tom, že sa dôsledne nezaoberal argumentmi, na základe ktorých sa vyžadovalo vylúčenie jeho sudcov. Dôvodom, prečo tak ústavný súd konal, bol fakt, že účastníci tohto konania podali námietky zaujatosti spolu na 7 sudcov z 13-členného pléna ústavného súdu – predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Š. H. na 4 sudcov a vtedajšia ministerka spravodlivosti L. Ž. na 3 sudcov. Zdôrazňujem, že ústavný súd bol toho názoru, že prílišný formalizmus a skúmanie jednotlivých námietok predpojatosti sudcov predstavuje hrozbu, že by konanie mohlo byť znefunkčnené. Podľa ústavného súdu preskúmanie veci plénom predstavovalo záruku, že ústavné princípy vrátane nezávislosti budú dodržané. V tejto súvislosti musím pripomenúť ešte skutočnosť, že keď ústavný súd uznal Š. H. za vinného zo závažného disciplinárneho previnenia a uložil mu disciplinárne opatrenie, pán Figeľ neprejavil ani náznak nespokojnosti, avšak po rozhodnutí ESĽP o porušení práva na prerokovanie veci pred nestranným súdom uvádza, že ide o tzv. zlyhanie ústavného súdu.

2. Pán Figeľ sa v spomínanom príspevku diví, že "Plénum Ústavného súdu zamietne disciplinárny návrh ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej proti predsedovi Najvyššieho súdu Štefanovi Harabinovi (v súvislosti so zmenou zloženia senátov na Najvyššom súde), hoci len krátko predtým senát Ústavného súdu, rozhodujúc o individuálnej ústavnej sťažnosti, rozhodol, že na Najvyššom súde bolo porušené (obmedzené) náhodné prideľovanie spisov".

Pripúšťam, že jeho pochybnosti mohli vzniknúť v dôsledku neznalosti rozdielov medzi rozhodovaním o disciplinárnom návrhu a rozhodovaním o individuálnej ústavnej sťažnosti. Preto na tomto mieste pripomínam, že o disciplinárnych návrhoch rozhoduje 13-členné plénum a o individuálnych ústavných sťažnostiach rozhodujú 3-členné senáty. Nezanedbateľnú úlohu v nich zohráva nielen počet sudcov rozhodujúcich v pléne a v senáte, ale predovšetkým skutočnosť, že sudcovia ústavného súdu sú pri rozhodovaní viazaní Ústavou Slovenskej republiky a rozhodujú podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne.

Dňa 30. októbra 2013 bolo na verejnom zasadnutí pléna rozhodnuté o zamietnutí troch návrhov na začatie disciplinárneho konania vedených pod sp. zn. PL. ÚS 93/2011, sp. zn. PL. ÚS 116/2011 a sp. zn. PL. ÚS 6/2012 proti Š. H. Súčasťou tohto verejného zasadnutia bolo aj moje odôvodnenie, prečo boli všetky tri návrhy zamietnuté. Dovoľujem si pripomenúť pánovi Figeľovi, že tlačová informácia z verejného zasadnutia pléna s mojím odôvodnením je verejne prístupná na www.concourt.sk (http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachment/main/ts_dat a/Tl_info_92_13_Harabin_verejne.pdf). Zdôrazňujem, že vo všetkých 3 konaniach – návrhoch na začatie disciplinárneho konania proti Š. H., ktoré iniciovala bývalá ministerka spravodlivosti L. Ž., bola totožná situácia, keď tak zo strany Š. H., ako aj zo strany L. Ž. boli podané námietky predpojatosti proti sudcom ústavného súdu, s ktorými sa muselo plénum dôsledne vysporiadať. S poukázaním na rozsudok ESĽP vo veci Harabin v. Slovenská republika tak plénum ústavného súdu urobilo a z konania boli vylúčení sudcovia namietaní tak Š. H., ako aj L. Ž. Vo všetkých troch disciplinárnych konaniach teda došlo k situácii, ktorá je upravená v čl. 131 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého sa plénum ústavného súdu uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých sudcov. Ak sa táto väčšina nedosiahne, návrh sa zamietne. Je preto nepochopiteľné, prečo pán Figeľ spochybňuje ústavný súd ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti. Považoval by snáď konanie v rozpore s týmto článkom Ústavy Slovenskej republiky za prejav ochrany ústavnosti?

3. "Senát Ústavného súdu nedokázal rozhodnúť v primeranej lehote o návrhu riadne zvoleného kandidáta na generálneho prokurátora Jozefa Čentéša na nariadenie dočasného opatrenia, ktorým by Ústavný súd zakázal parlamentu voliť nového kandidáta na generálneho prokurátora, čo umožnilo Národnej rade vykonať novú voľbu kandidáta na generálneho prokurátora" uvádza pán Figeľ v článku. Verím, že nasledujúci popis postupu, ktorý sa vzťahuje na predchádzajúce slová pána Figeľa, aj jemu postačí na vysvetlenie, prečo sa celá kauza Čentéš ešte stále nachádza v rukách ústavného súdu.

Na ústavnom súde je od 3. januára 2013 pod sp. zn. Rvp 11/2013 vedené konanie o sťažnosti doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., ktorej súčasťou je aj návrh na nariadenie dočasného opatrenia. Dňa 9. januára 2013 bola táto sťažnosť náhodným výberom na neverejnom zasadnutí pléna pridelená sudcovi spravodajcovi Petrovi Brňákovi, členovi I. senátu ústavného súdu. O uvedenej sťažnosti tak mal rozhodovať senát v zložení – predsedníčka senátu Marianna Mochnáčová a sudcovia Peter Brňák a Milan Ľalík. Ešte v ten deň bola ústavnému súdu doručená prvá námietka predpojatosti proti sudcom Petrovi Brňákovi a Milanovi Ľalíkovi, ktorou sa začala tzv. námietková vojna. Dňa 24. januára 2013 po rozhodnutí o ich vylúčení z rozhodovania o tejto veci ich mali nahradiť sudcovia Ján Luby a Ladislav Orosz. Proti týmto sudcom podal námietku predpojatosti 27. januára 2013 prezident Slovenskej republiky. Obidvaja účastníci tohto konania dosiaľ podali námietky predpojatosti proti 12 sudcom ústavného súdu. Prvú a poslednú námietku predpojatosti podal sťažovateľ Jozef Čentéš. Vznikla tak situácia, ktorá nemá v histórii ústavného súdnictva na Slovensku ani v okolitých krajinách obdobu, takže je len samozrejmé, ak považujem slová o "bezmocnom hľadaní riešenia kopiacich sa námietok predpojatosti" za urážku celého ústavného súdu. Ústavný súd sa nenachádza vo fáze bezmocného hľadania, ústavný súd hľadá riešenie, ktoré bude konformné aj z pohľadu rozhodovacej činnosti ESĽP (pozri prípad Harabin v. Slovenská republika).

4. Takmer identickým spôsobom možno reagovať aj na nasledujúce vyjadrenie: "Senát Ústavného súdu nedokáže za viac ako dva roky rozhodnúť o ústavnej sťažnosti riadne zvoleného kandidáta na generálneho prokurátora Jozefa Čentéša pre nečinnosť prezidenta Slovenskej republiky." Tzv. námietková vojna, žiaľ, poznačila aj konanie o sťažnosti Jozefa Čentéša, ktorá je na ústavnom súde vedená od 7. novembra 2011 pod sp. zn. Rvp 3901/2011. V tomto konaní registruje ústavný súd spolu 5 námietok predpojatosti obidvoch účastníkov konania. Na doplnenie uvádzam, že napriek vysokému počtu námietok predpojatosti zo strany obidvoch účastníkov konania v oboch sťažnostiach Jozefa Čentéša musím poukázať na skutočnosť, že právny poriadok Slovenskej republiky v súvislosti s konaním pred ústavným súdom pozná inštitút námietok predpojatosti, a preto nie je možné účastníkovi konania, nech je to ktokoľvek, vyčítať využívanie tohto inštitútu.

5. Čo sa týka tvrdenia "Predsedníčka ÚS SR pridelila spis v kauze Čentéš na základe ešte neúčinného zákona nepríslušnému sudcovi Petrovi Brňákovi, ktorý sa proti tomu musel ohradiť", musím pána Figeľa upozorniť, že ja ako predsedníčka ústavného súdu spisy neprideľujem. Spisy sú prideľované náhodným výberom plénom ústavného súdu. Svoj postup som jasne vysvetlila v stanovisku z 13. mája 2013 (tlačová informácia č. 45/2013). 6. Vyjadrenie pána Figeľa, že "Ústavný súd napriek osobitnému významu nedokáže ani za viac ako desať mesiacov rozhodnúť o ústavnej sťažnosti Jozefa Čentéša na rozhodnutie prezidenta, ktorým ho odmietol vymenovať za generálneho prokurátora", považujem za neprípustné. Pán Figeľ vyčíta ústavnému súdu, že za 10 mesiacov nedokázal vyriešiť problém, ktorého primárnym nositeľom sú parlamentné strany a ich neschopnosť demokratickým spôsobom a bez vzájomného upodozrievania sa zvoliť generálneho prokurátora Slovenskej republiky. Dovolím si tvrdiť, že práve tento postup, keď ústavný súd permanentne odoláva neprimeranej kritike a znevažovaniu nielen zo strany médií, ale aj predstaviteľov politických strán, je najzreteľnejším príkladom napĺňania Ústavy Slovenskej republiky, že ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. Nerozumiem, o akých zlyhaniach ústavného súdu pod mojím vedením pán Figeľ hovorí. Je absolútne neobjektívne vykresľovať obraz činnosti ústavného súdu na základe troch účelovo vybratých konaní, ktoré mu zapadli do hypotézy o nespoľahlivosti, závislosti a straníckosti v rozhodovaní ústavného súdu, keď sudcovia ústavného súdu rozhodli od 1. januára 2013 do 1. novembra 2013 v pléne o 13 návrhoch a v senátoch o 2540 sťažnostiach fyzických a právnických osôb.

Pre politické subjekty a ich čelných predstaviteľov sa stalo príznačným, že pri nedostatku tém a návrhov na zlepšovanie celkovej politickej, hospodárskej a spoločenskej situácie Slovenskej republiky využívajú vybrané kauzy ako námety na svoju medializáciu namiesto toho, aby efektívne riešili reálne celospoločenské problémy. Zamlčovanie faktov a ničím nepodložené očierňovanie ústavného súdu a mojej osoby ako jeho predsedníčky práve zo strany pána Figeľa ako významného ústavného činiteľa, ktoré je obsahom spomínaného článku, považujem za vážne spochybňovanie dôveryhodnosti ústavného súdu ako nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti.

JUDr. Ivetta Macejková, PhD. predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Matovič sa zľakol referenda o sebe, ktoré sám inicioval – základné chyby a problémy celoplošného testovania

0 icon

Bratislava 27. októbra 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Slovenská vláda prišla s originálnym a na svete ešte nikde neuskutočneným spôsobom boja proti covidu 19 – celoplošným otestovaním všetkého obyvateľstva celého štátu. Marketingovo dosť dobré. Slovensko sa zase raz ocitlo v zahraničných médiách Základnou ideou bolo, a vyznieva to veľmi logický, otestujeme všetkých, pozitívni dostanú karanténu,…

Podľa WHO majú vlády predísť lockdownu aj bez toho, aby používali sledovacie, testovacie a trasovacie systémy

0 icon

Ženeva 26. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto: Global Health Strategies Twitter)   Svetová zdravotnícka organizácia tvrdí, že celoplošnému lockdownu na zníženie nárastu prípadov nákazy novým koronavírusom môžeme predísť, ak sme schopní urobiť ústupky a ak sa do boja proti koronavírusu zapoja všetci. Informáciu priniesla agentúra AP Technická riaditeľka WHO pre oblasť ochorenia…

USA zaviedli nové sankcie voči iránskemu ropnému priemyslu

0 icon

Washington 26. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Spojené štáty v pondelok uvalili nové sankcie na iránsky ropný priemysel s cieľom vystupňovať tlak na Teherán, informovali agentúry AFP a Reuters Tieto opatrenia postihnú iránsku štátnu ropnú firmu NIOC, iránske ministerstvo ropného priemyslu a Iránsku národnú tankerovú spoločnosť (NITC). Americké ministerstvo financií vo…

Korčok zdôraznil význam regionálnej koordinácie a spolupráce v boji s pandémiou

0 icon

Bratislava/Washington 26. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok v pondelok vyzdvihol dôležitosť regionálnej koordinácie a spolupráce v boji s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Korčok sa v pondelok prostredníctvom…

Remišová: Keď sa Kollár dá do poriadku, verím, že odpovie na otázky

0 icon

Bratislava 26. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) verí, že len čo sa predseda Národnej rady SR Boris Kollár vystrábi zo zranení, vysvetlí niektoré okolnosti dopravnej nehody, ktorej bol účastníkom "Verím, že po tom, ako sa dá…

Akademický senát STU rokoval o odvolaní rektora, médiám zakázali zhotovovať audiovizuálne záznamy

0 icon

Bratislava 26. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Akademický senát Slovenskej technickej univerzity (AS STU) v Bratislave momentálne rokuje o odvolaní rektora Miroslava Fikara z funkcie, zhotovovanie akýchkoľvek audiovizuálnych záznamov zo zasadnutia bolo však médiám zakázané. Predseda AS STU Marián Peciar toto rozhodnutie odôvodnil tým, že je zabezpečené živé vysielanie Vo…

Gulyás o plošnom testovaní: Počet testov nesúvisí s úspešnosťou ochrany

0 icon

Budapešť 26. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto: TTA Haber Twitter )   Šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás v pondelok v parlamente odmietol opozičnú kritiku nedostatočného testovania na prítomnosť nového druhu koronavírusu, pričom zamietol tiež opozičný návrh, aby Maďarsko išlo slovenskou cestou celoplošného testovania obyvateľstva. Informoval o tom spravodajský server 24.hu Opozičný…

Trump poprel slová Bidena: Boj proti koronavírusu nevzdávam

0 icon

Allentown 26. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alex Brandon)   Americký prezident Donald Trump v pondelok poprel, že vzdáva boj proti šíreniu koronavírusu, a vyhlásil, že napriek novému nárastu prípadov nákazy pandémia ustupuje. Informovala o tom tlačová agentúra AFP "Nevzdávam to," odpovedal Trump na otázku k obvineniu svojho demokratického súpera v blížiacich sa…

Urážanie moslimov je zneužitie slobody slova, tvrdí Iránsky minister

0 icon

Teherán 26. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ebrahim Noroozi)   Urážanie moslimov je "oportunistické" zneužitie slobody slova, vyhlásil v pondelok iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf, pričom zdanlivo narážal na výroky francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, v ktorých údajne kritizoval islam. Informáciu priniesla agentúra Reuters "Moslimovia sú hlavnými obeťami kultu nenávisti", uviedol Zaríf…

Minister vnútra je pripravený vyslať k neposlušnému starostovi do Rimavskej Soboty štátnu políciu. Ak nie mestská, tak štátna už narobí poriadky s ľuďmi na cintorínoch

0 icon

Bratislava/Rimavská Sobota 26. októbra 2020 (HSP/Foto: SITA-Branislav Bibel)   Primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko na sociálnej sieti avizoval, že mestská polícia nebude na Dušičky rozdávať pokuty ľuďom, ktorí sa prídu pomodliť a zapáliť sviečku svojim zosnulým. Písali sme o tom TU. Následne reagoval minister vnútra Roman Mikulec, a tak je…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Kleban

Slovenské kráľovstvo: prorocké slová určené Slovákom a Slovensku

0icon

Doba, ktorú momentálne žijeme, je často rôznymi autormi charakterizovaná ako obdobie morálneho úpadku. Strata cnostných ľudských hodnôt v spoločnosti čoraz častejšie privádza ľudí do bezvýchodiskových životných situácií. Súčasný spoločenský systém túto skutočnosť buď nerieši dostačujúco, alebo potreby občanov aj naďalej prehliada úplne. Aj z toho dôvodu nastáva u mnohých ľudí…

Peter Košík

AKO SI IGORKO S JARKOM NA TESTOCH IDU VRECKA NAPCHAT. DO KEDY IM TO BUDEME TOLEROVAT???

0icon

Plačlavým hlasom by Igorko škriekal, keby si minulé vlády 50 milionový kšeft na testoch dohodli u pochybnej firmy. Veľmi dobre si tie jeho psychopatické prejavy pamätáme. A teraz čuduj sa svete, vodu kázal a víno pije. Aj s jeho súputnikom Jarkom teraz zavádzajú na Slovensku psychický teror, len aby sa…

Roman Huťa

Chammurapimu a tým, ktorí chcú ísť na dušičky

0icon

Najskôr trošku laického právneho rozboru núdzového stavu, pokúsim sa to však preložiť do ľudskej reči. Potom prídu na rad veci nemenej dôležité. Generálna prokuratúra a skupina poslancov podala podnet na ÚS SR v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu. Bola napadnutá jeho ústavnosť. Prešiel som si súvisiace zákony aj nález ÚS SR a dospel…

Peter Švec

Vrchol vojenskej zručnosti: víťazstvo bez obetí. Robia z nás ovce, vedené ovcami. Pôsobenie proti prevahe: 7. časť.

0icon

Ovce vedené ovcami, zahnané do košiara, sú predurčené na to, aby ich susediaca vlčia svorka vykántrila. Naši nevládcovia už vírusu obetovali sociálno-ekonomickú bezpečnosť. V tomto pokračovaní, ktoré sa v prenesenom zmysle výsostne týka premiérovej vojny s koronavírusom, v skutočnosti so strachom z neho, sa pobavíme o procese, ktorý možno popísať ako mentálny presun od relatívneho…

Marek Danko

EÚ nie je charitatívna organizácia a nie bankomat pre Ukrajinu

0icon

Ukrajina chce oveľa viac, než jej môže EÚ ponúknuť. Chce sa stať súčasťou Európy v každom zmysle, ale Brusel na to nie je pripravený. Okrem toho čoraz viac vo vzťahoch medzi stranami dominuje pozícia, že „EÚ nie je charitatívna organizácia a nie bankomat“. Finančné pôžičky, ktoré Európa poskytuje Ukrajine, sa využívajú neefektívne.…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10+: Veci, ktorými nás filmy a seriály klamú, pričom v skutočnosti neexistujú 1. časť

0 icon

Seriály a filmy majú niekedy jednoduchý dej, často sprevádzaný istými scénami, ktoré sa veľa krát opakujú. Čo z toho sú ale úplné hlúposti, ktoré sa v reálnom živote nikdy nestanú? Do výroby jedného filmu a seriálov sa často zapájajú stovky technikov, hercov a kameramanov, ale režisér  rozhoduje, čo bude vidieť na plátne. On určí ako bude všetko nakrútené.…

Röntgen: 10 obyčajných vecí, ktoré RTG žiarenie ukazuje v úplne inom svetle

0 icon

Odkedy ľudstvo vynašlo röntgen, skúšali sme zobraziť pod RTG žiarením doslova všetko, čo nám prišlo do rúk. Hoci sa táto technológia využíva predovšetkým ako diagnostická metóda v medicíne, umožňuje nám vidieť každodenné veci alebo činnosti v úplne inom svetle. Rozprávanie, pitie vody či nosenie podpätkov. Röntgen, presnejšie RTG žiarenie, nám…

Ilumináti – základný kameň konšpiračných teórií (3. časť)

0 icon

Ako sme sľúbili, v tretej časti článku, ktorá je zároveň poslednou s názvom Ilumináti – základný kameň konšpiračných teórií, sa pozrieme na vyhlásenie Thomasa Jeffersona a aj mimozemské plazy. Jefferson vyhlásil, že celkom chápe, prečo sa Ilumináti uchýlili do utajenia: Weishaupt žil pod nadvládou tyranie zo strany despotu a kňazov.…

Vypadávanie vlasov: Môžu za to gény alebo ovzdušie?

0 icon

Vypadávanie vlasov nie je vôbec príjemným javom. Bez rozdielu postihuje mužov aj ženy a spôsobuje mierne depresívne stavy. Vypadávanie vlasov sa odborne nazýva alopécia – tento názov je odvodený z gréckeho slova alopekia, čo označuje líšku, u ktorej sa vyskytuje „škvrnitá plešivosť“. Alopécia je pre väčšinu postihnutých nepríjemným hendikepom, a…

Zlyhania, ktoré zaboleli a rozosmiali. Títo ľudia mali smolu

0 icon

Každý z nás má občas svoj zlý deň. Niektoré tieto dni sú horšie a niektoré sú zasa len vtipné. Všetky zlyhania v našom živote však majú nejaký dôvod. Či už je to našou chybou, alebo iba zhoda náhod, ľudia sú  takýchto dní nešťastní. My ti dneska ukážeme, že takéto zlyhania…

Vo svete IT

Rusko ako samostatná planéta? Toto video vám ukáže nový pohľad na tie najväčšie krajiny sveta

0 icon

Ľudí fascinuje porovnávanie veľkostí. Dôkazom je množstvo videí na YouTube, ktoré nám ukazuje veľkosti mesiacov, planét, hviezd, alebo čiernych dier, či galaxií. Práve takýto typ videí nám ukazuje nepredstaviteľnú rozlohu vesmíru a dáva nám akýsi pocit malosti. Porovnávacie video používateľa MetaBallStudios sa však pozerá na našu Zem a vesmír z…

Stropné svetlo Xiaomi Yeelight je aktuálne dostupné v neodolateľnej akcii, ktorej sa ťažko odoláva

0 icon

Číňania opäť prichádzajú s neodolateľnou akciou, ktorá navnadí každého fanúšika spoločnosti Xiaomi. E-shop Cafago.com totižto tentokrát prichádza opäť s akciovou ponukou na stropné led svetlo Xiaomi Yeelight s výkonom až 28W, ktorý je momentálne dostupný v nemeckom sklade, pričom za expresnú dopravu si priplatíš iba pár eur navyše! Tentokrát je …

Farby vzdialených exoplanét: Modrá nemusí vždy znamenať život

0 icon

Naša Zem je známa aj ako modrá guľôčka. Pomenoval ju tak slávny astronóm Carl Sagan, na počesť zverejnenia rovnomennej fotografie, ktorá bola v roku 1990 zachytená sondou Voyager 1. Táto fotografia zachytáva Zem zo vzdialenosti 6-miliárd km, píše portál Universe Today. Naša planéta sa už neodmysliteľne spája s modrou farbou. Zároveň…

Premeňte kameru smartfónu na chytrú kalkulačku pomocou tejto aplikácie. Ocenia ju ako študenti, tak aj rodičia

0 icon

Hoci matematika patrí medzi základné predmety, ktorý je vyučovaným na každej škole, tak aj napriek tomu robí mnohým z nás problémy. A práve preto by sme vám radi dali do pozornosti vcelku zaujímavú aplikáciu Photomath, ktorá dokáže premeniť kameru vášho smartfónu v inteligentnú kalkulačku, ktorá si poradí ako s jednoduchými…

Facebook spustil službu Cloud Gaming. Na iOS platforme dostali však od spoločnosti Apple STOPKu!

0 icon

Nie je žiadnym tajomstvom, že svet sa pomaly, ale isto „presúva do Cloudu“. Dnes tieto služby využívame nie len na archiváciu našich dát, či spomienok, ale aj za pracovnými účelmi, či za zábavou. Sociálna sieť Facebook pred malými chvíľami informovala širokú verejnosť, že oficiálna spúšťa službu Cloud Gaming. Facebook spustil…

Armádny Magazín

Putinov historický prejav: "Obávame sa len jednej veci - ako neprechladnúť na pohrebe našich neprajníkov"

0 icon

Rusko, 26. októbra (AM) - Vo štvrtok 22. októbra sa uskutočnilo stretnutie Valdajského diskusného klubu. Na podujatí vystúpil ruský prezident Vladimir Putin. Hlava štátu nastolila najcitlivejšie témy rozhovorov.   Valdajský medzinárodný diskusný klub je pravidelne sa konajúci kongre

Jedno z detí, ktoré zahynuli v meste Ganja po arménskom raketovom útoku, bolo občanom Ruska

0 icon

BAKU, 26. októbra (AM) - Poradca prezidenta Azerbajdžanu Hikmet Hadžijev uviedol, že tínedžer, ktorý zahynul v nemocnici 17. októbra na následky raketovej paľby na mesto Ganja, bol občanom Ruska. 13-ročný Artur Majakov bol na návšteve u svojej tety. "Takýto poh

Čím bude Taiwan ostreľovať Čínu?

0 icon

Taiwan, 26.október 2020 (AM) - Americká administratíva schválila predaj rakiet, ktoré sa môžu dostať do Číny, Taiwanu. Poradca pre národnú bezpečnosť v Bielom dome Robert O'Brien začiatkom októbra uviedol, že monumentálne úsilie Číny o posilnenie vojenských námorných schopností bolo primárne zamerané na vytlačenie amerických síl zo západného Pa

Irán : Obrovské cvičenie protivzdušnej obrany - varovanie pre narušiteľa

0 icon

USA, 25.október 2020 (AM) - Priamo pred očami všetkých nepriateľov Iránu, aj tých nových, ktorí sú v týchto dňoch zaneprázdnení a podpisujú sa na akúkoľvek dohodu, alebo zmluvu, ktorú im Američania a Izraelčania ponúknu, za predpokladu, že text bude obsahovať „anti -Irán“, iránske ozbrojené sily spus

Ozbrojená po zuby: Fregata Maršal Šapošnikov

0 icon

USA, 25.október 2020 (AM)  - Časopis National Interest označil fregatu Maršal Šapošnikov "po zuby ozbrojenú mnohými novými raketami". Takto reagoval na správy ruských médií, že "fregata studenej vojny Maršal Šapošnikov potom, čo bola vyzbrojená strelami s plochou dráhou letu Kaliber-NK a U

Svetlo sveta

S modlitbou ruženca premenil prázdny kostol v moslimskej štvrti na živú farnosť s 1000 veriacimi na omši.

0 icon

Michel Marie Zanotti je katolíkom z prinútenia, keď starý otec, žid, pred strachom z II. svetovej vojny, dal svoje deti pokrstiť. Otec Michel, ako ho dnes pozná celé Francúzsko, patrí dnes k veľkým pokladom francúzskeho katolíckeho duchovenstva. Veľa moderných kňazov pri vlastnej interpretácii II. Vatikánskeho koncilu nadobudlo dojem, že k…

Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

0 icon

Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

0 icon

Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

0 icon

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

icon FOTO DŇA