Slávnosť svätého Gorazda v Gorazdove

Gorazdov 4. augusta 2020 (HSP/Foto:Michal Lašut)

 

27. júla si každoročne pripomíname sviatok svätého Gorazda, prvého nástupcu svätého Metoda v jeho službe, svätca, ktorý pochádzal z nášho rodu, z významnej slovenskej rodiny a narodil sa v Gorazdove, dnešnom Močenku

Slávnosť svätého Gorazda v Gorazdove

Pontifikálnu svätú omšu 2. augusta pri príležitosti sviatku svätého Gorazda a vyvrcholenia XXVIII.  ročníka Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok 2020 celebroval Mons. František Rábek.  Pútnikov  privítal dekan farnosti sv. Klimenta v Močenku otec Peter Michalov.

Otec biskup František, rodák z Močenku, je veľkým ctiteľom a pokračovateľom v diele sv. Gorazda. Otec biskup na začiatku sv. omše odovzdal pútnikom srdečné pozdravenia od otca biskupa Viliama Judáka a uviedol: „Do spoločenstva cirkvi patríme na základe viery a krstu, ktorý sme prijali. A tak si teraz obnovíme našu krstnú vieru tým, že požehnám vodu a necháme sa symbolicky pokropiť a takto vyjadríme náš súhlas s naším krstom a naše rozhodnutie žiť podľa krstných sľubov.“

Homília zanechala u pútnikov hlboký dojem, prinášame ju v plnom znení.

Úspech veľkých podujatí závisí od toho, či sa do práce na realizácii projektu zapojí dosť ochotných a schopných spolupracovníkov. Mám na mysli veľké stavby, podniky či kultúrne diela.

A naopak, neraz sa nám naskytá smutný obraz spustnutých polí, rozpadajúcich sa budov bývalých družstiev, ale i tovární – jednoducho ľudia tam prestali pracovať, odišli za výhodnejšími platmi či inými podmienkami – a riaditeľ či majiteľ si sám nič nepomôže…

Aj my si dnes na tomto mieste uctievame svätého Gorazda a jeho spoločníkov. Tak Gorazd, ako aj jeho priatelia sa stali veľkými a svätými preto, že sa podieľali na veľkom misijnom diele solúnskych bratov, svätých Cyrila a Metoda. Boli ich veľkodušnými, vernými a obetavými spolupracovníkmi.

V dnešnom druhom čítaní sme počuli úryvok z listu apoštola Pavla svojmu spolupracovníkovi Timotejovi. Povzbudzuje ho k vytrvalej a vernej spolupráci na diele šírenia evanjelia, dodáva mu odvahy, aby sa nebál a nedal sa odradiť ťažkosťami a nepochopením ľudí, aby bol ochotný, ak treba, aj trpieť v službe šírenia evanjelia.

Tieto slová Cirkev aplikuje aj na spolupracovníkov našich Vierozvestcov.

Mohli by sme sa opýtať, čo viedlo týchto – vtedy ešte mladých mužov – k tomu, aby sa dali do spolupráce s Konštantínom-Filozofom a Metodom na diele, ktoré bolo odpoveďou na žiadosť Rastislava a jeho ľudu o učiteľa, ktorý by našim predkom priblížil obsah kresťanskej viery v ich jazyku. Splnením tejto požiadavky poveril cisár Michal III. práve Konštantína a jeho brata Metoda. Konštantín mal jasnú víziu, uvedomoval si, že takáto úloha si bude vyžadovať preložiť do reči nášho ľudu Sväté písmo a liturgické knihy; aby to bolo možné, bude treba vytvoriť pre našu reč písmená. Budúcnosť tohto diela bude závisieť od vzdelávania domorodej mládeže. Bude treba písať knihy, učiť a zvládať množstvo ďalších činností až po prijatie kňazskej služby a jej vykonávanie. Gorazd, Kliment, Naum, Angelár a Sáva sa zapojili do spolupráce s Vierozvestcami. Ich motiváciou nebol nejaký hmotný zisk ani žiadne svetské ciele. Boli vedení úprimnou vierou v Ježiša Krista, Jeho evanjeliom, príkladom obetavej a veľkodušnej služby svätých bratov, láskou k ľuďom, ktorým chceli priniesť Krista v slovách evanjelia, v liturgii, v morálnom a usporiadanom živote jednotlivcov, rodín i spoločnosti. Tomuto žili, pre toto pracovali, a preto aj po smrti sv. Metoda trpeli, keď boli brutálne vyhnaní z našej vlasti. Po Gorazdovi sa strácajú stopy. Zostali však v pamäti veriaceho ľudu ako svätí, čiže ako dokonalí kresťania, dokonalí v láske ku Kristovi i k ľuďom, obetovali až do konca svoje životy službe Cirkvi.

Tento príklad veľkodušnej spolupráce sv. Gorazda a jeho spoločníkov na diele svätých Cyrila a Metoda, ktoré malo a má pre náš národ, pre všetky slovanské národy, ba i pre celú Európu trvalý význam až doteraz, je súčasne otázkou pre nás: čomu žijeme my, čomu žijem ja, na akom diele spolupracujem, čo napomáham a podporujem…

V našich časoch sú pre ľudí motivačné najmä peniaze, kde viacej zarobíme. Iste, aj peniaze sú potrebné pre zabezpečenie seba a rodiny. Niektoré aktivity, na ktorých spolupracujeme,  sú pre ľudí potrebné a priam nevyhnutné, iné sú umelo vytváranými potrebami, bez ktorých by sme sa v skutočnosti celkom dobre zaobišli…

Žijeme v dobe individualizmu, životným štýlom mnohých je starať sa o seba, ľudia nemajú záujem spojiť sa v snahe o dosiahnutie nejakého dôležitého a veľkého cieľa. Tým strácame schopnosť šľachetného nadšenia, rozpadá sa spoločenstvo rodiny, obce, farnosti či národa, upadá naša duchovná i kultúrna úroveň a po skonzumovaní materiálno-citových dobrodení života zostáva ľuďom iba nudné vegetovanie a ako unavená civilizácia sa stávame korisťou aktívnych národov, žijúcich v nedostatku, ktoré sa nemienia donekonečna nečinne pozerať, ako my bezohľadne konzumujeme a ich necháme hladovať…

Je tu však aj oblasť ducha človeka, je tu posolstvo Božieho Syna Ježiša Krista, sú tu Jeho duchovné dary v liturgii a vo sviatostiach, Jeho život v spoločenstve Cirkvi, je tu výchova –  ľudská i kresťanská – mladých generácií, rozvíjanie kultúry v kresťanskom duchu… Uvedomujeme si potrebnosť a dôležitosť tohto všetkého pre človeka, pre svet? Ježiš Kristus jasne povedal, že prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali v hojnosti. Povedal, že Jeho slovo je svetlom pre náš život; že bez spojenia s Ním nemôžeme urobiť nič, čo by malo trvalú hodnotu. Dosiahnuť večný cieľ, prísť k nebeskému Otcovi, je možné jedine s Jeho pomocou.

Niet na svete väčšieho a dôležitejšieho projektu, než je ten, ktorý uskutočnil Ježiš Kristus. Aby mohli mať na tomto projekte účasť ľudia každej generácie a každého národa, sú nevyhnutní veľkodušní apoštoli, akými boli svätí Cyril a Metod, ale aj ochotní a obetaví spolupracovníci, ako bol svätý Gorazd a jeho spoločníci. Ježiš sám zdôrazňoval význam čo i najmenšej spolupráce na Jeho diele, na pomoci Jeho služobníkom: „Kto by vám dal čo len pohár studenej vody ako učeníkom, nepríde o svoju odmenu.“

Máme ochotu rozličným spôsobom na týchto záležitostiach spolupracovať, podľa svojich možností ich napomáhať? Možno nemáme podmienky na to, aby sme sa týmto duchovným službám venovali na plný úväzok, ale nejakým spôsobom ich môžeme dobrovoľnícky napomáhať, spolupracovať s tými, ktorí zasvätili tejto službe celý svoj život…

V minulosti boli Slováci známi svojím veľkodušným podporovaním misií. Mladíci i dievčatá sa stávali misionármi a obetavo pracovali v Indonézii, v Afrike, v Južnej Amerike či v Japonsku. A z vlasti im mnohí pomáhali predovšetkým duchovne, modlitbami a obetami, ale aj posielaním materiálnej pomoci. Aj dnes mnohí prispievajú na pápežské misijné diela.

V súčasnosti je v móde vypracovávanie a predkladanie rozličných projektov, ktoré sa uchádzajú o podporu. Nie je na čase, aby sme vytvárali projekty, ktoré by reagovali na výzvy našej doby, najmä výzvy duchovnej a morálnej biedy a aby sa dali mnohí týmito projektmi osloviť a zapojili sa do rozličnej spolupráce na ich uskutočňovaní? Možno takéto projekty nenájdeme medzi výzvami Európskej únie, nedostaneme na ne podporu, ale ich realizácia závisí od veľkodušnej podpory a spolupráce mnohých. Nejde v prvom rade len o finančnú pomoc. Sv. Gorazd a jeho spoločníci nedávali sv. Cyrilovi a Metodovi peniaze, lež dali do spolupráce samých seba, svoje schopnosti, svoj život. Počas spolupráce si osvojovali aj ducha našich Vierozvestcov a rástli v schopnosti stať sa pokračovateľmi v ich diele, stali sa dokonalými kresťanmi, svätcami.

Nedávno zomrel na ukrajinskom Zakarpatí obetavý biskup – misionár, pôvodom Slovák od Nitry, vladyka Milan Šášik. Svojou neúnavnou službou vybudoval z popola komunistami zničenú tamojšiu gréckokatolícku Cirkev. Napomohol stavbu asi 200 kostolov, postavil kňazský seminár. Na túto jeho aktivitu reagovali mnohí mladí muži záujmom o kňazskú službu. To však malo aj svoje podhubie. V roku 1996 som bol na pozvanie môjho priateľa a mladšieho spolužiaka pátra Milana Šášika, vtedy ešte sekretára nuncia v Kyjeve, na návšteve Ukrajiny. Na Zakarpatí v obci Dolhé som stretol tamojších Slovákov, konkrétne rodinu Slivkovcov. Starý pán Slivka mi rozprával, že po vojne im sovieti zastrelili kňaza a odvtedy celé desaťročia on viedol náboženský život tamojších veriacich. V nedeľu sa zhromaždili v kostole, položili na oltár ornát, spievali omšové piesne, čítali modlitby a texty Svätého písma; on krstil deti, pochovával mŕtvych – napriek tomu, že sa mu komunisti vyhrážali. A povedal mi: „Tí mladí chlapci, čo vám miništrovali, to sú moji vnukovia, všetci sú veriaci.“ Neskôr mi Milan hovoril, že dvaja z nich vstúpili do seminára. Starý drevený kostol im už nestačil a práve v tom čase dokončievali stavbu nového kostola, ktorý zasvätili svätému Gorazdovi.

Slávnosť svätého Gorazda v Gorazdove

Aby som spomenul aj svoju konkrétnu skúsenosť s ochotou spolupracovať na apoštoláte: pred pár rokmi sa mi prihlásili niekoľkí muži so záujmom stať sa trvalými diakonmi pre službu nášho ordinariátu. Jeden z nich je tu, pri oltári, a pôsobí ako učiteľ na univerzite a súčasne ako väzenský diakon. Ďalší štyria dokončievajú svoju prípravu a mám nádej, že koncom roka budú vysvätení za trvalých diakonov. Popri svojich rodinách, popri svojom zamestnaní chcú venovať svoj voľný čas nezištnej službe pri odovzdávaní viery, evanjelia a budovaní spoločenstva Cirkvi v prostredí ľudí v uniformách, ale aj inde.

Iste, nie každý sa môže stať trvalým diakonom, ale každý a každá môže nejakým spôsobom napomáhať poslanie Cirkvi, podporovať dobré diela, každý sa môže stať spolupracovníkom kňazov či biskupov a tak súčasne rásť v nasledovaní Krista, v podobnosti s Ním, teda vo svätosti. Celkom iste je takouto oblasťou apoštolátu aj tvorenie a šírenie kresťanskej kultúry. To je tiež obrovská a dôležitá misia. Tvoriť, nacvičovať a na mnohých miestach uvádzať predstavenia s hodnotným, povzbudivým obsahom – a pritom s veľmi skromnými prostriedkami – to je obetavá služba, ale veľmi potrebná! Vďaka aj všetkým vám, ktorí ju prichádzate predviesť na tento gorazdovský festival… Jedným zo spôsobov spolupráce na Kristovom projekte je aj služba pracovníkov televízie, ktorí rok čo rok obetavo zabezpečujú tento prenos a ktorým zabúdam poďakovať – vďaka za vašu spoluprácu.

Nech nám Pán Boh na príhovor sv. Gorazda a jeho spoločníkov pomáha, aby sme sa veľkodušne zapájali do spolupráce na misii Cirkvi, aby o každom z nás mohli platiť Ježišove slová: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostalo.“ (Jn 15, 16).

Slávnosť, ktorú v priamom prenose vysielala RTVS, hudobne sprevádzala dychová hudba Močenská kapela pod vedením Tomáša Obalu a spevácky zbor Glória z Nitry pod vedením Jána Petráša.

Starosta obce Močenok Roman Urbánik poďakoval otcovi biskupovi za vyslúženie sv. omše i za podporu a priazeň, ktorú venuje festivalu Gorazdov  Močenok. Podľa jeho slov všetci účastníci festivalu počas predchádzajúcich dní pochopili spojenie kresťanského divadla a viery.

Na svätej omši sa zúčastnil predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Ján Belica, prítomní boli aj poslanci NR SR, zástupcovia obce a spoločenských organizácií, ako aj v hojnom počte domáci i pútnici.

Modlime sa, aby prosby prednesené na sv. omši Nebeský Otec vyslyšal.

Svätý Gorazd, oroduj za nás!

Daniela Suchá, CYRILOMETODIADA, o. z.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Stopka zníženému kvóru referenda či dobrovoľnému očkovaniu: Plénum Národnej rady odmietlo viacero návrhov ĽSNS i novelu nezaradených poslancov

0 icon

Bratislava 24. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Poslanci Národnej rady (NR) SR počas septembrovej schôdze odmietli viacero poslaneckých noviel z dielne ĽSNS a nezaradených poslancov Poslanci ĽSNS neuspeli s návrhom na zníženie kvóra pri referende a počtu potrebných podpisov pod petíciou za vyhlásenie referenda. Rovnako ani s novelou zákona o…

Tréner DAC Storck vníma LASK ako favorita: „Môžeme iba získať“

0 icon

Linz 24. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Edmund Örzsik)   Tréner futbalistov dunajskostredského DAC Bernd Storck považuje za favorita štvrtkového súboja 3. predkola Európskej ligy UEFA 2020/2021 súpera, ktorým je štvrtý tím predchádzajúceho ročníka najvyššej rakúskej súťaže LASK Linz. Už postupom do tejto fázy dosiahol klub zo Žitného ostrova najväčší úspech na medzinárodnej…

Zatkli vyše 150 ľudí protestujúcich proti Lukašenkovej inaugurácii

0 icon

Minsk 24. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/BelTA-Nikolai Petrov)   Bieloruská polícia v stredu zatkla viac ako 150 demonštrantov, ktorí vyšli do ulíc na protest proti tajnej inaugurácii prezidenta Alexandra Lukašenka znovuzvoleného v sporných augustových voľbách. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na ľudskoprávne centrum Viasna Protestné akcie v stredu večer…

Pracovná skupina RTVS navrhla zvýšiť koncesionárky poplatok na 8,5 eur

0 icon

Bratislava 24. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian)   Pracovná skupina pre stabilizáciu Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) navrhla zvýšiť koncesionárky poplatok na 8,5 eur. Tento návrh by mal smerovať do medzirezortného pripomienkového konania, následne na vládu a potom do parlamentu. Uviedol to na dnešnom rokovaní Rady RTVS generálny riaditeľ Jaroslav Rezník.…

Obvinili policajta v súvislosti so zastrelením Afroameričanky v Louisville

0 icon

Louisville 24. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Americké úrady vzniesli obvinenia voči jednému z policajtov zodpovednému za zastrelenie 26-ročnej Afroameričanky Breonny Taylorovej, ku ktorému došlo v marci v meste Louisville v štáte Kentucky. Informovala o tom v stredu agentúra AFP Medzičasom už bývalého príslušníka polície v Louisville Bretta Hankinsona na…

Kam až chcú zájsť?! V dánskej televíznej relácii ukazovali deťom nahých ľudí

0 icon

Kodaň 24. septembra 2020 (HSP/Foto: The New York Times-Betina Garcia)   Dekadencia už niekde prekračuje všetky medze. V Dánsku bola v televízii vysielaná relácia, kde deti pozerali na nahých dospelých ľudí a následne sa ich mohli pýtať na otázky ohľadom ich tela. Tvorca relácie sa bráni tým, že cieľom relácie…

EÚ-komisia predložila návrh na európske riešenie migračnej krízy. Čo predstavuje pre nás?

0 icon

Bratislava/Brusel 24. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Stephanie Lecocq/Pool Photo via AP)   Bruselské politbyro sa prerozdeľovania nelegálnych migrantov nikdy nevzdalo a sa vzdať nikdy nemieni Keďže bruselsko-berlínski byrokrati, pod silným vplyvom nemeckej politiky, doteraz narážali na rázny odpor “neposlušných“ štátov V4-ky a v poslednej dobe aj Rakúska, ktorého kancelár Kurz len pred zopár dňami…

Minister Müller: Na následky Lockdownu zomrie oveľa viac ľudí ako na koronu

0 icon

Berlín 24. septembra 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:SITA/AP-Matt Dunham, Pool)   Nemecký minister Gerd Müller (CSU) to vyslovil v renomovanom Handelsblatte. Podľa neho sa to extrémne prejaví predovšetkým v najchudobnejších krajinách sveta, ktoré to postihne najtvrdšie Müller povedal: „Pomaly to začína chápať už aj Brusel,  že nestačí bojovať proti pandémii s našimi opatreniami…

Trumpov prejav v OSN: Čína nakazila celý svet, musí niesť zodpovednosť!

0 icon

New York 24. septembra 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Trump vyzval OSN, aby učinili Čínu zodpovednou za rozšírenie koronavírusu do celého sveta. Povedal tak v príhovore k 75. výročiu založenia tejto organizácie. Trump na úvod povedal, že 75 rokov po skončení druhej svetovej vojny, sme zase zatiahnutí do globálneho boja, tentoraz…

Moskva rozširuje zoznam európskych predstaviteľov, ktorí majú zákaz vstupu do krajiny. „Varovali sme EÚ!“

0 icon

Moskva 23. septembra 2020 (SITA/AFP/HSP/Foto:TASR/AP-Dmitry Lovetsky)   Rusko rozširuje zoznam európskych predstaviteľov, ktorí majú zákaz vstupu na jeho územie. Moskva tak podľa svojich slov reaguje na agresívne konanie Európskej únie (EÚ), informuje agentúra AFP Ruské ministerstvo zahraničia v stanovisku nekonkretizovalo, na aké konkrétne "nepriateľské kroky" voči Rusku a jeho občanom…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Štefan Kuffa

Peniaze Bielorusku, alebo ako zabrániť, aby sa za naše peniaze nekupovali zbrane.

0icon

Už dlhšiu dobu sa v médiách objavuje informácia o pláne ministra zahraničných vecí I. Korčoka, poslať do Bieloruska peniaze slovenských daňových poplatníkov vo výške 750 000 EUR. Dodnes som sa však nedozvedel, komu a za akým účelom majú byť naše peniaze poslané. Keď chce dnes obec, podnikateľ alebo skupina občanov dostať príspevok zo…

Štefan Harabin

Nezákonne zavretí do karantény nemusia za ňu platiť, ale majú nesporný nárok na náhradu škody okrem iného i za izoláciu 3333 EUR za 4, resp. 1666 za 2 týždne.

0icon

Viete si predstaviť situáciu, že vrah znásilni a zavraždí rodičom dcéru a potom ich drzo vyzve, aby mu za jeho láskavosť zaplatili? Detailne o tom hovorím vo videu, link ktorého pripájam: https://www.youtube.com/watch?v=X3HKxv9S5VU&feature=youtu.be

Slavěna Vorobelová

Matovičova schizofrénia?

0icon

Trošku si zaspomínajme, čo Matovič vyvádzal, keď sa prevalil škandál s Dankovou plagiátorskou rigoróznou prácou. V skratke, bol v takom pre neho špecifickom tranze, kde mohol dokonale uspokojovať svoje vyšetrovateľské, prokurátorské a sudcovské dopamínové receptory. Matovič svojim svojským populistickým štýlom neustále prilieval olej do ohňa tejto spravodajskej hry rozohranej na diskreditáciu…

Andrej Sablič

Makroekonómia jednou vetou.

0icon

Makroekonómia je špinavá hra nastavená tak, aby v nej vždy vyhrával kapitál nad človekom a virtuálny svet peňazí nad svetom reality, vrátane prírody. Vysvetlenie: Problém nie je v neschopnosti ľudí, ale pravidlách hry. A to je všetko. V Michalovciach 21.9.2020 Andrej Sablič

Peter Švec

Kam kráčaš Slovensko, riadené „obyčajnou“ ľudskou malosťou?

0icon

Psychicky nestabilný a nekompetentný premiér, protištátny nekompetentný prezident, vydierateľný a nedovzdelaný predseda parlamentu, nedozretí a neraz kolaborantskí ministri, neprimerane „obyčajný“ parlament. Do toho nemalá časť voličov, ktorých ľudskú úbohosť, ich závistlivý, zákerný, zlostný, podliacky osobnostný charakter vyjadrujú niektoré z komentárov pod mojimi blogmi typu „bezočivec má vysoký zárobok..., opovažuje sa poberať…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ako ceruzka spôsobí, že budeš šťastný?

0 icon

Psychológovia naznačujú, že môžeš byť šťastnejší, keď sa budeš viac usmievať. Vedci tvrdia, že aj napriek mnohým stresujúcim faktorom môže tvoju náladu napraviť obyčajná ceruzka. Buďme teda tvorcami svojho vlastného šťastia a nedovoľme, aby sa niekam stratilo. Ako na to? Naše emócie môžu formovať jednoduché kroky a cielené správanie

Prečo ľudia potrebujú spánok? Závisí to od nášho veku

0 icon

Vedci už po celé desaťročia vedia, že spánok je pre náš mozog zásadnou premennou jednotkou. Jeho funkcia sa však dramaticky posúva v závislosti od nášho veku. Spánok... Náš mozog zostáva aj počas neho stále zaneprázdnený. Hlavnou hypotézou je, že počas hodín, ktoré strávime mimo reality, sa náš mozog buď sám opravuje a…

Toto sú tie najinteligentnejšie zvieratá na Zemi. Niektoré priečky prekvapia

0 icon

Premýšľal si niekedy o tom, aké najinteligentnejšie zvieratá sa nachádzajú na našej planéte? Ako prvé by ti možno napadli delfíny, šimpanzy a psy. Nuž, v skutočnosti je inteligentných zvierat oveľa viac. Výskum ukázal, že zvieratá sú oveľa múdrejšie, než si o nich myslíme. V niektorých ohľadoch môžu byť dokonca múdrejšie ako…

Veľký brat vás vidí: 1. časť

0 icon

Edward Snowden, ktorého meno pre mnohých z vás nie je otáznikom, je bývalý agent CIA, ktorý prešiel na druhú stranu a prijal azyl v Rusku. S týmto pánom sa taktiež spája množstvo konšpiračných teórií a niet sa preto čudovať, že mu budeme venovať hneď niekoľko článkov. Edward Snowden, ktorý v očiach Národnej bezpečnostnej služby (NSA) teraz…

Japonsko začne oficiálne dokumentovať stretnutia s UFO

0 icon

Vyzerá to tak, že Japonsko začína brať stretnutia s UFO vážne. Minister obrany Taro Kono v polovici septembra predstavil nové protokoly o tom, čo robiť, ak sa japonské vojenské sily stretnú s neidentifikovanými lietajúcimi objektmi alebo UFO. Spoločnosť Kono požiadala pracovníkov zodpovedných za ochranu vzdušného priestoru Japonska, aby dokumentovali všetky javy UFO…

Vo svete IT

Dokáže sa NASA držať svojho ambiciózneho plánu, ktorý vráti ľudí na Mesiac?

0 icon

NASA vydala svoj prvý úplný plán pre nadchádzajúci vesmírny program Artemis, ktorý vráti ľudí na povrch Mesiaca, po prvýkrát od roku 1972. Podľa plánu by sa malo pristátie odohrať v roku 2024, avšak ešte predtým má NASA v pláne vyslať k Mesiacu dve misie, v ktorých by otestovali novú raketu…

„TON 618“ je najmasívnejšia čierna diera, aká bola v známom vesmíre objavená

0 icon

Vesmír je plný fascinujúcich, niekedy až desivých objektov, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť výplodmi ľudskej fantázie. Medzi tieto objekty sa radia aj čierne diery, ktoré boli dlho považované za nereálne. Ich existenciu sa podarilo definitívne potvrdiť len nedávno, 10. apríla 2019. V tento deň mohlo ľudstvo vidieť prvú…

Samsung Galaxy S20 FE je oficiálne predstavený – špecifikácie vlajkovej lode za 649 eur!

0 icon

Spoločnosť Samsung Electronics na dnešnom podujatí Unpacked oficiálne predstavila nový model Galaxy S20 Fan Edition (FE), ktorý je najnovším prírastkom do modelového radu Galaxy S20. Od svojich „súrodencov“ si vypožičal hneď niekoľko technológií, ktoré by vo vlajkovej lodi rozhodne nemali chýbať, pričom výrobca v tomto prípade zvolil naozaj agresívnu cenovku…

Asteroid 2020 SW preletí dnes v noci v tesnej blízkosti Zeme. Tu môžete sledovať jeho prelet popri nás naživo!

0 icon

Tento štvrtok, 24. septembra, by mal popri Zemi preletieť asteroid, a to nebezpečne blízko. Dostať by sa mal bližšie, než je obežná dráha Mesiaca. Napriek tomu sa nemáme čoho báť, tvrdí Centrum pre štúdiu blízkych kozmických objektov (pozn. redakcie: Center for Near Earth Object Studies – CNEOS). Neočakáva sa, že…

Huawei je pripravený na obnovenie dodávok čipov od Qualcommu. Čaká na udelenie licencie od amerických úradov

0 icon

Nie je žiadnou novinkou, že čínsky telekomunikačný gigant Huawei sa po 15. septembri ocitol v akejsi slepej uličke. Od tohto dátumu boli totižto pozastavené všetky dodávky mikročipov od spoločností, ktoré sídlia v USA, poprípade využívajú americké technológie pri vývoji a výrobe mikročipov. Nanešťastie, americké technológie využíva zrejme veľká väčšina výrobcov…

Armádny Magazín

Američania chcú predávať „menej tajné“ lietadlá F35 menejcenným krajinám

0 icon

USA, 24. september 2020 (AM) - Washington chce predať „menej tajné“ lietadlá F35 Spojeným arabským emirátom Po dosiahnutí dohody o normalizácii vzťahov medzi Abú Dabí a Jeruzalemom očakávali vodcovia Emirátov kladnú odpoveď na ich žiadosť o získanie stíhačiek F35 z USA. Podľa agentúry Reuters by Was

Lietajúca pevnosť - vojnový bombardér B-17 Flying Fortress bol objavený po rozmrazení ľadovca na Islande

0 icon

Island, 23. september 2020 (AM) - Na Islande na ľadovci Eyafjallajökull na juhu ostrova sa objavili fragmenty bombardéra B-17 Flying Fortress, ktorý havaroval pred 76 rokmi, oznámil 23. septembra The Daily Mail. V správe 

50 statočných: Putin chce transformovať ruský obranný priemysel novou generáciou manažérov

0 icon

Rusko, 23. september 2020 (AM) - Obranný priemysel v Rusku má osobitné postavenie v ekonomike a národnom priemyselnom prostredí. Nielenže je najväčším priemyselným zamestnávateľom v kraj

V ruskej Tverskej oblasti sa zrútila stíhačka Su-30

0 icon

Rusko, 23. september 2020 (AM) - Stíhacie lietadlo Su-30 havarovalo v ruskej Tverskej oblasti, posádka sa bezpečne katapultovala, na zemi nedošlo k poškodeniu majetku. Informuje o tom tlačová služba Západného vojenského okruhu. "Dvadsiateho druhého sep

Budú Američania stíhačky F-35 dodávať s bleskozvodmi?

0 icon

USA, 23. september 2020 (AM) - NATO: Riziko búrky zabránilo holandským lietadlám F-35 v účasti na operácii Allied Sky. 28. augusta preletelo šesť bombardérov B-52H Stratofortress amerického letectva nad členskými krajinami NATO v rámci operácie "Allied Sky" s cieľom p

Svetlo sveta

Na sviatok Sedembolestnej sa u nás začína 40-dňová pôstna reťaz za kňazov

0 icon

Na Slovensku sa v utorok – od sviatku Sedembolestnej Panny Márie – začína opäť 40-dňová pôstna reťaz za kňazov. “Bude to výnimočný ročník, lebo súčasne sme sa podujali zorganizovať aj putovanie relikvie neporušeného srdca veľkého svätca Jána Vianneya. Vyprosovať milosti pre kňazov s ich najväčším patrónom, arským farárom, bude iste mimoriadna…

14.9. Sviatok Povýšenia sv. Kríža

0 icon

Sviatok povýšenia sv. Kríža je sviatkom úcty ku krížu, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Bol zavedený po tom, ako sv. Helena, manželka cisára Konštantína, začala hľadať a aj našla ostatky sv. Kríža na Kalvárii v Jeruzaleme. Pod kalváriou, ktorá bola miestom ukrižovávania sa nachádzalo veľa driev, ktoré rímski vojaci…

Arcibiskup Fulton Sheen: Pád a návrat Šimona Petra

0 icon

Šimon Peter je najmilovanejšou postavou Nového zákona. V charaktere svätého Petra sa stretajú dve podstaty. Jedná je tá svätá, ktorú dostal od Boha a druhá je tá ľudská, ktorú dostal od svojich rodičov. Poznáme príbeh, ako Ježiš Kristus pri stretnutí so Šimonom mení jeho identitu tým, že mu zmení meno…

Prečo mal Páter Pio stigmy?

0 icon

Jeden z najväčších svätcov modernej doby, páter Pio, je známy nielen ako muž modlitby, zázrakov a hlbokej nábožnosti, ale vonkajší znak jeho svätosti sa prejavil viditeľnými stigmami na tých častiach tela, ktoré človek spôsobil pri ukrižovaní Ježišovi. Vo víziach svätej Kataríny Emmerichovej sme našli opis, že okrem známych piatich rán…

Po kázni Kuffu bude musieť vystúpiť vždy Havran

0 icon

Licenčná rady udelila televízii TV Lux sankciu za to, že na Trnavskej novéne pri kázni otca Mariána Kuffu „nezabezpečila informačnú všestrannosť a názorovú pluralitu v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti.“ Toto rozhodnutie je najväčším útokom na náboženské slobody na Slovensku od roku 1989 a som presvedčený, že pošliapava ústavné…

icon FOTO DŇA