Reč a odpovede na otázky Sergeja Lavrova na Moskovskej konferencii o nešírení jadrových zbraní

Moskva 30. októbra 2017 (HSP/Foto:TAR/AP-Alexander Zemlianichenko)

 

Prinášame vám reč a odpovede na otázky ministra zahraničných vecí Ruskej federácie Sergeja Lavrova na Moskovskej konferencii o nešírení jadrových zbraní v Moskve z 20. októbra 2017

Na snímke ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov

Vážené dámy a páni,

S potešením sa zúčastňujem Moskovskej konferencie o nešírení jadrových zbraní. Vidím tu veľa známych tvárí – mojich kolegov-diplomatov, zahraničných predstaviteľov, súčasných a minulých vedúcich činiteľov medzinárodných organizácií, ktoré sa podieľajú na nešírení zbraní hromadného ničenia. Ďakujeme, že sa zúčastňujete na tomto, podľa nášho názoru, dôležitom podujatí. Zvláštne poďakovanie patrí organizátorom – Centru pre energetiku a bezpečnosť na čele s jej riaditeľom A.V.Chlopkovym, s ktorým Ministerstvo zahraničných vecí má dlhodobú a plodnú spoluprácu. Budeme v tom pokračovať.

Za roky existencie sa fórum nesporne etablovalo ako pevná diskusná platforma, združujúca autoritatívnych zástupcov spoločenstva „nešírenia zbraní hromadného ničenia“ – diplomatov, príslušníkov armády, vedcov, expertov,- všetkých, ktorí sa venujú takým dôležitým aspektom globálnej bezpečnosti ako je nešírenie zbraní hromadného ničenia a kontrola zbrojenia.

1. júla budúci rok si pripomenieme 50. výročie otvorenia na podpisovanie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní – oporného piliera súčasného medzinárodného bezpečnostného systému. Je poľutovania hodné, ale dnes sme nútení uznať, že režim, zriadený týmto dokumentom a ktorý bol zakladajúcim právnym prvkom pre rad dôležitých dohôd, prechádza zložitým obdobím a je vážne testovaný.

Do značnej miery je to zapríčinene skutočnosťou, že niektoré krajiny spochybňujú všeobecne uznávané normy a pravidlá, snažia sa využívať pre úzke záujmy výdobytky, ktoré sú výsledkom kolektívnych snáh a kompromisov.

Pociťujeme znepokojenie z neuspokojivých výsledkov s akými doteraz pristupujeme k Hodnotiacej konferencii o preskúmaní Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT). Deštruktívne kroky niektorých štátov, ktoré porušili konsenzus o návrhu výsledného dokumentu predchádzajúcej Hodnotiacej konferencie z roku 2015, spôsobili vážne škody na životaschopnosti Zmluvy, podnietili pomerne veľkú skupinu štátov k urýchlenému vypracovaniu dohody o zákaze jadrových zbraní, ktorá bola nedávno otvorená na podpis.

Pozícia Ruska je dobre známa – nemáme v úmysle pristúpiť k Dohode o zákaze jadrových zbrani (DZJZ). Jej stúpenci, vrátane, napríklad, organizácia „Medzinárodná kampaň za zákaz jadrových zbraní“ (ICAN), ktorá nedávno získala Nobelovu cenu za mier, zrejme vychádza so vznešeného chápania účelu – dosiahnuť čo najskorší zákaz jadrových zbraní. Ale nesmieme zabúdať, že úplné ich likvidovanie je možné iba v kontexte všeobecného a úplného odzbrojenia pod podmienkou zaistenia rovnakej a nedeliteľnej bezpečnosti pre všetkých, vrátane vlastníkov jadrových zbraní, tak, ako je stanovené v NPT. Predkladaný na podpis dokument o zákaze jadrových zbraní je vzdialený týmto zásadám, ignoruje nutnosť zohľadňovania všetkých faktorov, ktoré dnes ovplyvňujú strategickú stabilitu a môže mať tak destabilizujúci účinok na režim nešírenia. V dôsledku toho svet sa môže stať menej stabilným a predvídateľným.

Nie je dosiahnutá zhoda v názoroch na jednotlivé prvky existujúceho režimu nešírenia. Najmä nie je zrejmá perspektíva zriadenia zóny bez jadrových a iných typov zbraní hromadného ničenia ako aj ich nosičov (WMDF) na Blízkom východe. Ako viete, zriadenie tejto zóny bolo slávnostne prisľúbené v rezolúcii o Blízkom východe, prijatej na Hodnotiacej konferencii NPT už v roku 1995. Vzhľadom na zmarenie v poslednej chvíli konsenzu o príslušnom dokumente Hodnotiacej konferencie o NPT v roku 2015, bola premárnená reálna šanca smerovať, konečne, k dosiahnutiu cieľa. Sme presvedčení o tom, že nedostatok praktických krokov v tomto smere, vrátane zo strany USA a Veľkej Británii, ktoré sú  spolu s Ruskom spoluzakladateľmi Konferencie o WMDF na Blízkom východe, bude mať negatívny dopad na základy NPT. Z našej strany budeme aj naďalej podporovať úsilia o zriadenie takejto zóny na Blízkom východe, spolupracovať so všetkými zainteresovanými krajinami a stranami. Zárukou úspechu podľa nás je dosiahnutie konsenzu ku konkrétnym problémom tejto otázky v širokom kontexte regionálnej bezpečnosti.

Doteraz nie je vyriešená otázka Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok. My, ako principiálni stúpenci tejto zmluvy, pokračujeme v práci na jej uplatnení. Vyzývame všetkých, ktorí o tom rozhodujú, predovšetkým známych 8. štátov, úspešne ukončiť podpisovanie a ratifikáciu Zmluvy, čo by významne prispelo k posilneniu režimu nešírenia jadrových zbraní.

Ďalšou spoločnou výzvou je terorizmus s používaním zbraní hromadného ničenia – WMDT, odpor proti ktorému si vyžaduje konsolidované úsilie medzinárodného spoločenstva. Samozrejme, že existujúce mechanizmy, ako sú CWC, BWC, rezolúcia BR OSN 1540 platia v plnom rozsahu pre odvrátenie možnosti získania zbraní hromadného ničenia (WMD) neštátnymi subjektmi. Na zabezpečenie spoľahlivej bariéry WMD-terorizmu je však potrebné zjednotiť protiteroristické normy. V tomto smere sme sa zamerali na čo najskoršie zaradenie do programu Konferencie o odzbrojení v Ženeve nášho projektu, navrhnutého ešte v marci 2016, o medzinárodnej konvencii pre potláčanie činov chemického a biologického terorizmu. Veríme, že táto iniciatíva, zodpovedajúca záujmom všetkých štátov bez výnimky, bude schopná pretrhnúť dlhotrvajúcu stagnáciu v ženevských jednaniach (mám na mysli Konferenciu o odzbrojení).

So znepokojením sledujeme pretrvávajúce pokusy zneužiť zdroje Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA). Najmä snahy zmeniť ju na nástroj politického nátlaku alebo systém spravodajskej kontroly, rozšíriť platnosť mandátu pre aktivity, ktoré nesúvisia so štatutárnymi cieľmi a úlohami Agentúry, ako aj ukladať povinnosti overovania jadrového odzbrojenia, donucovať vykonávať kontrolu vojenských aktivít, nesúvisiacich s jadrovým materiálom.

Vychádzame z predpokladu, že IAEA, ako „hnací remeň“ režimu nešírenia jadrových zbraní, by mala zostať profesionálnym technickým mechanizmom dozoru garančných záväzkov, navyše zastávať ústrednú úlohu pri koordinácii medzinárodnej spolupráce v oblasti fyzickej jadrovej bezpečnosti (CNN), ktorá by mala byť dobrovoľná a nesprístupňovať citlivé informácie. Štáty by samostatne mali zodpovedať za zabezpečenie CNN na svojom území, vrátane určenia vhodných parametrov pre národné bezpečnostné systémy a opatrenia.

My sa zo svojej strany budeme snažiť, aby systém záruk Agentúry zostal objektívny, depolitizovaný, odôvodnený, opieral sa o medzinárodné právo a prispieval k upevneniu spoločných výdobytkov, takých ako Spoločný komplexný akčný plán týkajúci sa iránskeho jadrového programu. Medzinárodná agentúra pre jadrovú energiu ako jediný orgán, ktorý má splnomocnenie Bezpečnostnej rady OSN, uskutočňuje v Iráne pravidelné kontroly a potvrdzuje, že Irán prísne dodržiava svoje záväzky. Dúfame, že sa nám spoločne podarí zachovať a v plnom rozsahu využiť jedinečný potenciál Spoločného akčného plánu. V každom prípade návrat k tej situácii okolo iránskeho jadrového programu, ktorá bola pred prijatím Spoločného akčného plánu, nie je možný. Znovuobnovenie sankcií Bezpečnostnej rady OSN absolútne neprichádza do úvahy.

Je jasné, že zmarenie Spoločného akčného plánu, navyše vinou jedného z najaktívnejších účastníkov tohto plánu, v podstate lídra skupiny 5+1, by bolo znepokojivým signálom pre celú architektúru medzinárodnej bezpečnosti vrátane perspektív na urovnanie jadrového problému na Kórejskom polostrove. Vyriešenie tohto problému si vyžaduje intenzívne diplomatické úsilie. Hlavnou úlohou v súčasnosti je zabrániť vojenskému konfliktu, ktorý by nevyhnutne viedol k obrovskej humanitárnej, hospodárskej a ekologickej katastrofe. Všetky zaangažované strany sa musia správať zdržanlivo. Pripomeniem, že v každej rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN, ktorá bola doteraz prijatá vo vzťahu k jadrovému problému Kórejského polostrova, sú okrem sankcií obsiahnuté aj ustanovenia o potrebe vrátiť sa k rokovaniam. Neexistuje iná alternatíva ako diplomatické metódy urovnania tohto problému na základe dialógu medzi všetkými zainteresovanými stranami.

Vyzývame zodpovedných členov svetového spoločenstva, aby podporili myšlienky rusko-čínskej „cestovnej mapy“ urovnania, ktoré sú sformulované v Spoločnom vyhlásení ministrov zahraničných vecí Ruska a Čínskej ľudovej republiky zo dňa 4. júla. Sme presvedčení, že realizácia tejto „cestovnej mapy“ prispeje k zníženiu vojenskej aktivity a napätia na Kórejskom polostrove a celkove k vytvoreniu systému jednotnej a nedeliteľnej bezpečnosti v Severovýchodnej Ázii.

Mimoriadne nebezpečne pôsobia systematické pokusy niektorých krajín a vojensko-politických aliancií narušiť existujúcu rovnováhu v oblasti kontroly zbrojenia. Snahy o dosiahnutie vojenskej prevahy, o využitie silového faktora na dosiahnutie zištných geopolitických cieľov veľmi škodia strategickej stabilite. Jedným z kľúčových problémov sú v tejto súvislosti snahy USA a ich spojencov o vytvorenie globálneho súvislého systému protiraketovej obrany v Európe, ázijsko-pacifickom regióne a iných regiónoch, o rozmiestnenie elementov tohto systému tesne pri ruských a čínskych hraniciach.

V podstate bez odpovede zostávajú naše výzvy, aby sme spoločne riešili otázku eliminácie rizík súvisiacich so zväčšovaním kvalitatívnych a kvantitatívnych rozdielov v oblasti konvenčných zbraní v Európe. So znepokojením napríklad sledujeme realizáciu plánov na modernizáciu jadrových bômb rozmiestnených v Európe, vrátane zvyšovania ich presnosti a možného zníženia ich sily. Obavy vyvoláva aj úsilie členských krajín NATO o zavedenie leteckých prostriedkov dvojakého použitia, určených tak na obyčajné, ako aj na jadrové ciele. Všetko toto nesie so sebou riziko zníženia prahu použitia jadrových zbraní. Dôsledne vystupujeme za stiahnutie amerických jadrových zbraní na americké teritórium, za ukončenie tzv. „jadrových misií“ NATO, ktoré v rozpore so Zmluvou o nešírení jadrových zbraní počítajú so zapojením nejadrových členov aliancie do plánovania a získavania návykov v oblasti používania jadrových zbraní.

Zložitá je situácia okolo Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu. Neraz sme potvrdili, že sme zástancami jeho plnenia. Hovorili sme, že sme ochotní diskutovať o obavách zmluvných strán, tak našich, ako aj amerických. Žiaľ, vo Washingtone naďalej vytrvalo fabrikujú voči nám nepodložené obvinenia a odmietajú ich konkretizovať. Taký prístup neprispieva k riešeniu problémov okolo Zmluvy. Naopak, vzniká podozrenie, že skutočným cieľom takých „podvrhov“ je vykresliť Rusko ako podlého porušovateľa medzinárodných záväzkov, zatiaľ čo o vlastnej bezcharakternosti sa pomlčí.

Naše výsostne konkrétne námietky voči USA v súvislosti so Zmluvou o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu sú dobre známe a odborníci ich bezpochyby chápu. Inak o politickom prístupe k tejto situácii sa včera veľmi jasne vyjadril prezident Ruskej federácie V. V. Putin na Valdajskom fóre.

Na strategickú stabilitu negatívne vplývajú aj ďalšie faktory. Keďže neexistuje zákaz na rozmiestňovanie zbraňových systémov vo vesmíre (samozrejme okrem zbraní hromadného ničenia), čelíme hrozbe, že kozmos sa môže stať miestom vojenského súperenia. Takýto vývoj situácie nesmieme pripustiť. Aby sa tomu zabránilo, o to sa snaží rusko-čínsky návrh zmluvy o nerozmiestňovaní zbraní vo vesmíre, ako aj naša iniciatíva nerozmiestňovať zbrane v kozme ako prví, ktorú okrem Ruska podporuje ďalších 16 štátov.

Vážení kolegovia,

Režim nešírenia je vecou kolektívnej zodpovednosti celého svetového spoločenstva. Rusko má v úmysle dôsledne presadzovať pozitívny program v záujme zabezpečenia stability celého režimu. Sme ochotní spoločne cieľavedome pracovať s každým, komu nie je ľahostajná jeho budúcnosť, kto má záujem na upevnení svetového mieru a bezpečnosti.

Ďakujem vám za pozornosť. Som pripravený odpovedať na vaše otázky.

Otázka: Vyslali ste do Washingtonu veľmi skúseného veľvyslanca. Má veľké skúsenosti v oblasti vedenia rokovaní so Spojenými štátmi o odzbrojení. Nedostal od vás pokyn obnoviť dialóg s Američanmi v tejto sfére?

Lavrov:Za posledného poldruha roka náš dialóg s Američanmi naozaj ustrnul. Stalo sa tak ešte za čias vlády B. Obamu. Vtedy veľa vecí zavislo vo vzduchu, nie našou vinou, ale to je iná téma. Po tom, ako prišiel do Bieleho domu D. Trump, naznačili sme, že sme pripravení obnoviť dialóg vo všetkých smeroch, pričom sme chápali, v akej situácii prevzala Trumpova administratíva vládu, pod akým nepredstaviteľným tlakom sa ocitla a akým obvineniam musela čeliť. Tí, čo volili kandidáta demokratickej strany, sa doteraz pokúšajú vyliať si na nej svoju zlosť. Preto sme chápali, že administratíva D. Trumpa je v zložitom postavení a vyjadrili sme ochotu obnoviť dialóg v tých smeroch a v tom rozsahu, aký bude prijateľný a vyhovujúci pre administratívu D. Trumpa. Hovoril som o tom s prezidentom Spojených štátov, keď ma prijal vo svojej Oválnej pracovni na jar tohto roku. Rovnako sme o tom hovorili ešte mesiac pred mojou cestou do USA s americkým štátnym sekretárom R. Tillersonom, ktorého počas návštevy Ruska prijal v Moskve prezident V. V. Putin.

Ako viete, vznikol napokon kanál na úrovni zástupcov šéfov zahraničnopolitických rezortov S. A. Riabkova a T. Shannona, ktorý okrem iných otázok v kontexte nášho posledného stretnutia, mal slúžiť aj na to, aby sa zistilo, ako napredujeme v problematike strategickej stability. Základným programom tohto kanálu boli dvojstranné problémy a ako zabrániť tomu, aby sa táto špirála konfrontácií nevymkla spod kontroly. Opakujem, v septembri sa uskutočnil špeciálny rozhovor o otázkach strategickej stability, najmä o plnení Zmluvy o opatreniach na ďalšie zníženie a obmedzenie strategických zbraní medzi Ruskou federáciou a Spojenými štátmi z roku 2010 a Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu.

Dialóg pokračuje. Nedá sa povedať, že môžeme rátať s dosiahnutím konkrétnych, významných výsledkov v najbližšej budúcnosti, ale dialóg sa aspoň obnovil a bude pokračovať po vzájomných bilaterálnych kanáloch, ako aj v kontexte mechanizmov na verifikáciu Zmluvy o obmedzení a znížení počtu strategických zbraní a Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu.

Otázka: Myslím si, že v tomto všetci s Vami súhlasia: jadrovú dohodu s Iránom treba zachovať. Jedna z hrozieb, ktorá je s ňou spätá, súvisí s otázkami verifikácie takzvanej časti „T“[1]. Мá zmysel upevniť mandát Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) pri verifikácii plnenia téz časti „T“?

Lavrov: Nedá sa upevňovať niečo, čo neexistuje. Medzinárodná agentúrapreatómovú energiu nemá mandát na verifikáciu časti „T“. Toto odzrkadľuje konsenzus, ktorý bol dosiahnutý na rokovaniach „šestky“[2] s Iránom za účasti EÚ a ktorý bol jednohlasne zakotvený v rezolúcii BR OSN. Vychádzam z toho, že zmeny ktorejkoľvek časti tohto konsenzu si vyžadujú súhlas všetkých členov „šestky“, a, samozrejme, Iránu. Rovnako ako naši európski kolegovia, i ja som presvedčený, že akékoľvek pokusy začať takýto rozhovor môžu pochovať veľmi dôležitú dohodu v sfére strategickej stability a nešírenia jadrových zbraní.

Otázka: Na podobných stretnutiach sa ľudia obratne vyhýbajú problémom súvisiacim s odzbrojením. Ide o nejaký jednotný postoj elít v súvislosti so Zmluvou o nešírení jadrových zbraní? Bránia nám dosiahnuť tieto ciele.

  1. V. Lavrov:To, čo som od Vás počul, nie je otázka, je to skôr filozofická úvaha. Myslím si, že sa predsa len musíme riadiť ustanoveniami Zmluvy. V tom zmysle je zásadné zachovať smer k ďalšiemu znižovaniu jadrových zbraní, smerovať tak k jadrovému odzbrojovaniu, ale v kontexte všeobecného znižovania zbrojenia. Včera o tom veľmi podrobne hovoril prezident V. V. Putin na zasadnutí diskusného klubu „Valdaj“.

Nemôžeme ignorovať úspechy vojenského myslenia a priemyslu, ku ktorým došlo už po tom, ako Zmluva o nešírení vstúpila do platnosti. Bolo by absolútne nezodpovedné ignorovať súčasné prostriedky vedenia vojny. Tí, čo iniciovali Dohodu o zákaze jadrových zbraní, vykročili presne cestou ignorovania reálnych hrozieb, ktoré vznikajú pre strategickú stabilitu a bezpečnosť v dôsledku vytvárania nových, efektívnych druhov smrtonosných zbraní. Preto vlastne ani neviem, čo by som dodal. Zmluvu o nešírení jadrových zbraní treba zachovať. Nesmie sa dopustiť, aby vznik druhého paralelného režimu v oblasti nešírenia jadrových zbraní umožnil tým, čo by s týmto problémom chceli špekulovať, hrať hry, rozhadzovať rukami a pritom tvrdiť, že budeme pokračovať v línii, ktorá berie do úvahy existenciu dvoch navzájom si protirečiacich dokumentov. Podľa mňa je dôležité toto nebezpečenstvo vidieť a nepripustiť, aby nás všetkých ovládlo.

Otázka: Pred dvoma týždňami vo Washingtone senátor S. Nann vyhlásil, že na to, aby došlo k posunu vpred v otázke kontroly zbrojenia, nestačí pracovať na úrovni administrácií prezidentov USA, Ruska a zahraničnopolitických rezortov týchto dvoch krajín. Treba pracovať s Kongresom USA, pretože on musí schváliť každú novú zmluvu v tejto oblasti. Aký je na to Váš názor? 

Lavrov:Počet hráčov musí byť ešte väčší, pretože v prípade otázky nešírenia jadrových zbraní a strategickej stability svoje predstavy prezidentom nepredkladajú len ministerstvá zahraničia, ale robí sa tak v súčinnosti s ministerstvami obrany, aj u nás je povinná účasť štátnej korporácie „Rosatom“,FSB – Federálnej bezpečnostnej služby – je to medzirezortný proces. Niet pochýb o tom, že od toho, nakoľko efektívne v prípadnom balíku dohôd medzi Ruskom a USA budú vyjadrené záujmy tvojho štátu, závisí, nakoľko pozitívnou bude reakcia v parlamente. Preto, samozrejme, s parlamentom treba pracovať.

Vidím, ako sa administratíva D. Trumpa usiluje pracovať s parlamentom a ako sa tomuto úplne normálnemu procesu pokúšajú prekážať tí, čo Kongres nevyužívajú na hájenie záujmov USA, ale usilujú sa robiť neprekonateľné ťažkosti samotnému D. Trumpovi a jeho administrácii. Kým tieto hry pokračujú, pochybujem, že je možné od Kongresu získať objektívnu reakciu na tie či oné dohody, keď k tomu ešte zvážime, že ho pochytil záchvat rusofóbie.

Otázka: Ako by Rusko, okrem usporiadania podobnej Konferencie, mohlo konkrétnejšie prispieť k dosiahnutiu výsledkov na hodnotiacej konferencii Zmluvy o nešírení jadrových zbraní v roku 2020?

Lavrov:Bolo také heslo: „Nepýtaj sa, čo môže krajina urobiť pre teba. Spýtaj sa seba, čo môžeš ty urobiť pre ňu“.

Už nás obviňujú nielen zo zasahovania do amerických volieb. Švédsko už hovorilo o nebezpečenstve, že voľby, ktoré budú v tejto krajine na budúci rok, budú predmetom záujmu ruských hackerov. Hovorili o tom i Francúzi, aj mnohí ďalší. Obviňujú nás z toho, že blokujeme plnenie Minských dohôd o Ukrajine, hoci sa tam uvádza že 90% zo všetkých bodov má plniť prezident P. A. Porošenko. Začali nás obviňovať z toho, že sýrske urovnanie závisí od Ruska a momentálne si počíname nesprávne. Chvalabohu, v ostatnom čase tieto tvrdenia mierne ustali. Hovorí sa tiež, že nesieme zodpovednosť aj za severokórejský problém, pretože, ako povedal D. Trump, Čína to nezvláda. Teraz nám začínajú robiť výčitky aj v tejto súvislosti.

Pokus formulovať otázku, ktorá môže obsahovať narážku na to, že závisí od Ruska, či hodnotiaca konferencia bude úspešná, je podľa mňa celkom nekorektné. Naše úsilie o budovanie konsenzu som v hlavných obrysoch načrtol na poslednej Konferencii. V sále sedí riaditeľ Odboru MZV Ruska pre nerozširovanie a kontrolu nad zbrojením M. I. Uľjanov, ktorý sa potom celkom iste bude môcť vyjadriť k veci podrobnejšie.

S obrovským úsilím sa podarilo dospieť k vzájomnému porozumeniu v tom, ako začať rokovania o vytvorení zóny bez zbraní hromadného ničenia na Blízkom východe. Boli zohľadnené všetky zložky kompromisu, vrátane obáv Izraela (nebudem zachádzať do podrobností). A práve tí spoluorganizátori Konferencie, ktorí sa veci mali venovať spolu s nami, sa v skutočnosti stali „brzdou“ prijatia tohto mimoriadne dôležitého dokumentu.

Nám nechýba dobrá vôľa. Aj teraz na rokovaniach, prebiehajúcich v kontexte hodnotiaceho procesu, naďalej pretláčame túto iniciatívu, hľadáme dodatočné riešenia, ktoré by pomohli prekonať vzdor. Dúfam, že keď ste v kontakte s Američanmi či Britmi, tiež ich pozornosť obraciate na to, že je nevyhnutné zabezpečiť úspech hodnotiaceho procesu. Ak znova, už 35 rokov po prijatí rozhodnutia o zvolaní takejto Konferencie, utrpíme neúspech, tak si myslím, že zasadíme režimu nešírenia veľmi vážny úder a vložíme veľký tromf do rúk tých, čo ho chcú rozvrátiť.

Otázka: Rusko a USA už podnikli dôležité kroky v procese jadrového odzbrojenia. Očakávate, že odzbrojenie bude pokračovať ako dvojstranný proces týchto dvoch krajín alebo predpokladáte, že sa rozšíri a vtiahne ďalšie krajiny, ktoré vlastnia jadrové zbrane?

Lavrov:Platnú Zmluvu sme splnili. Vo februári 2018 nastane zmluvne stanovený termín, ku ktorému to USA a Rusko majú potvrdiť. Potom budeme rozmýšľať o pokračovaní platnosti tejto zmluvy a ďalších krokoch.

Som presvedčený, že   dialóg medzi Ruskom a USA o strategickej stabilite bude pokračovať, ale zároveň si je dosť ťažko predstaviť situáciu, že by sa nové, zatiaľ ešte len hypotetické (potenciálne, eventuálne) kolo rokovaní o ďalšom znižovaní jadrového arzenálu, konalo len v bilaterálnom formáte. Čísla, uvedené v platnej Zmluve, už skutočne približujú arzenály USA a Ruska k tým parametrom, ktoré dosiahli iné krajiny vlastniace jadrové zbrane.

[1] týka sa vojenských objektov Iránu, – pozn. prekl. podľa agentúry TASS).

[2] „šestka“: Rusko, USA, Čína, Francúzsko, Veľká Británia, Nemecko, – pozn. prekl.

 

Redakciu informovalo Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Únos dieťaťa do Ruska? Alebo hyenizmus prestitútov a zneužitie rodinného sporu na protiruskú propagandu?

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (HSP/Foto:Pixabay, Facebook)   Na portáli Aktuality.sk sa nedávno objavil článok o rodinnej dráme, v ktorej Slovák údajne mal uniesť pred matkou ich maloletú dcéru do Ruska a tam sa s ňou ukrývať pred spravodlivosťou. Lenže zdá sa, že veci môžu byť aj trochu inak Pred niekoľkými…

Baťová sa po (geo)politickom stanovisku k Sputniku stala liberálnou hviezdou. Zdá sa, že pre ňu a jej fanúšikov s kvetmi už neplatí ani zákaz zhromažďovania

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Milan Kapusta, Screenshot)   Šéfka Štátneho Ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), Zuzana Baťová svojím stanoviskom k Sputniku V, do ktorého primiešala aj politiku, zrejme škodí reputácii slovenskej vedy vo svete. Napriek tomu sa Baťovej podľa všetkého práve začala sľubná politická kariéra. S najväčšou pravdepodobnosťou…

Predlžuje sa dĺžka výnimky po prekonaní ochorenia COVID-19, zverejnili aj výhody pre zaočkovaných

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jacob King)   Výnimka týkajúca sa časového intervalu po prekonaní ochorenia COVID-19 sa predlžuje z troch mesiacov na 180 dní. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá od 19. apríla upravuje vstup do prevádzok a priestorov zamestnávateľa Rozširujú sa aj možnosti vstupu do…

Postupuje sa podľa tradičného scenára. Spontánne kytice už dostala, nasledovať bude ocenenie Biela Vrana?

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (HSP/Foto:SITA/Branislav Bibel)   Pracujúci občania a pracovné kolektívy z celého Slovenska spontánne prinášajú kytice kvetov vedúcej ústavu na kontrolu liečiv Zuzane Baťovej. K spontánnej akcií pracujúcich sa pridáva aj prezidentka Čaputová. Toto nie je výjav z 50. rokov toto akcia organizovaná ľuďmi ktorí do 50. rokov…

Odvetné kroky Ruska sú poľutovaniahodné, vyostrujú spor, hlása USA

0 icon

Washington 17. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Russian Foreign Ministry Press Service via AP)   Americké ministerstvo zahraničných vecí v piatok vyjadrilo ľútosť nad rozhodnutím Ruska vyhostiť amerických diplomatov, pričom dodalo, že Moskva tak vyostruje spor medzi krajinami. Informovala o tom agentúra AFP "Nie je v našom záujme vstupovať do eskalačného cyklu, vyhradzujeme…

Líderka potratových aktivistiek v Argentíne zomrela počas potratu

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (HSP/Remix/Foto:Screenshot Youtube/Noticias - HM Televisión)   Smrť 23-ročnej bojovníčky za potraty Marie de Valle Gonzalez Lopezovej je prvým zaznamenaným úmrtím v Argentíne po tom, čo krajina legalizovala potrat koncom roku 2020 Španielske médiá zverejnili správu, že radikálna podporovateľka potratov zomrela pri potrate, ktorý predtým označovala ako…

Pohľadnica zo železničnej stanice v Nitre. Odoslaná je na východ?

0 icon

Nitra 16. apríla 2021 (HSP/Foto:HSP)   Vonku zúri pandémia, človek sa bez rúška bojí čo i len nos vystrčiť. Ale naši vojaci nie: tí sa veru neboja. Pandémia-nepandémia, oni idú plniť rozkazy. A tak si na nich aspoň takto spomeňme: veď koniec-koncov, oni to všetko robia v našom mene Napriek…

Na Windsorskom hrade sa uskutoční pohreb princa Philipa

0 icon

Londýn 17. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Na Windsorskom hrade sa v sobotu uskutoční posledná rozlúčka s princom Philipom, manželom kráľovnej Alžbety II., ktorý zomrel minulý piatok vo veku 99 rokov Pohrebné obrady sa budú konať v hradnej Kaplnke sv. Juraja o 15.00 h miestneho času (16.00 h SELČ).…

Aj Matovič posiela kvety vedkyni. Baťová je „strašne rada, že sa zmobilizovala zdravá časť spoločnosti“

0 icon

Bratislava 16. apríla 2021 (HSP/Foto: kombosnímka TASR Dano Veselský/fb)   Po tom, čo dnes na podporu riaditeľky ŠÚKL Zuzany Baťovej niekto zorganizoval verejnú podporu kvetmi, svoju podporu vyjadril aj expremiér Igor Matovič. Ale komu?  Podľa neoverených informácií a indícií, ktoré tomu nasvedčujú, hnutie Progresívne Slovenso zmobilizovalo niekoľko desiatok ľudí, aby…

Ukrajinský prezident Zelenskyj označil plynovod Nord Stream 2 za otázku vojny

0 icon

Kyjev 17. apríla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Ukrainian Presidential Press Office)   Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že odpor realizácie projektu plynovodu Nord Stream 2 je otázkou vojny, nie biznisu. Vyhlásenie bolo zverejnené na oficiálnom webe prezidenta Ukrajinský prezident obvinil Rusko z energetickej vojny proti Ukrajine a podotkol, že rovnako ako v každej…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Jozef Slávik

Hochštapler ...

0icon

Ide o udomácnený cudzí výraz, ktorý v slovenčine označuje takúto osobu ako podvodníka uhladeného vystupovania, podvodníckeho dobrodruha, fičúra, šviháka, dokonale vymódeného, aby už iba ten prvý dojem, na ktorý, žiaľ naletia tisíce ľudí mu pomohli svoje klamstvá premeniť na dokonalý úspech. V novodobom svete si hlavne starší ľudia získali skúsenosť…

Rene Molnaru

Chyba nie je v ľuďoch, chyba je v systéme, ktorí vytvorili nadľudia

0icon

Podľa mojej skromnej mienky, nadľudia sú všetci tí, ktorí si o sebe myslia, že len oni majú pravdu a všetci ostatní sú hlupáci. Pravda je ovšem úplne inde, hlupáci sú práve tí, ktorí považujú správnych ľudí s morálnym kompasom za neschopných, lebo nedokážu uživiť rodinu inak len poctivou prácou, kým…

Ivan Holek

Nedajte sa oklamať! Vakcína nie je sloboda! Vakcína je lož!

0icon

Čo je sloboda ducha? Čo je najdôležitejším predpokladom slobody, ktorý ak nesplníme, prepadneme sa do vonkajšej neslobody? Čo je skutočnou príčinou toho, že ľudia začnú byť zrazu navonok obmedzovaní, neustále kontrolovaní a systematicky oberaní o svoje predchádzajúce práva a slobody. Inými slovami povedané, čo je príčinou stavu neslobody, do ktorého…

Boris Mesár

Prečo považujem USA za teroristický štát .

0icon

Najprv je potrebné naštudovať ako je vlastne definovaný terorizmus . Wikipédia -Terorizmus je definovaný ako súhrn antihumánnych metód hrubého zastrašovania politických odporcov hrozbou sily a užitia rôznych foriem násilia. Vedľa individuálneho terorizmu existuje terorizmus skupín, niektoré koordinujú svoju činnosť na medzinárodnej úrovni (medzinárodný terorizmus). Iný zdroj - Terorizmus je veľmi…

Martin Borguľa

Čo sa to vlastne deje v zariadeniach pre seniorov?

0icon

Prípadov týrania, zlého zaobchádzania a hrubého zanedbávania starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb pribúda. O niektorých sa dozvieme prostredníctvom médií, mnohé ale zostanú pred očami verejnosti a, bohužiaľ, aj pred kontrolou, skryté. Keď sa tento rok v médiách objavila správa o týraní seniorov v zariadení sociálnych služieb v Prievidzi, bol to šok. Mnoho ľudí si ale povedalo, že…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Jazyk môže dramaticky zmeniť tvoju tvár. Ako?

0 icon

Dvojitá brada sa formuje v dôsledku genetiky, starnutia a priberania. Ako sa však ukazuje, je tu ešte jeden dôvod: nesprávne držanie jazyka. Dobrá správa je, že je možné sa tejto fyzickej vlastnosti zbaviť. Mladší ľudia s napnutou pokožkou si môžu vďaka tomu dramaticky vylepšiť kontúry tváre. Teraz je čas zistiť, ako ti môže jazyk pomôcť získať tú nádhernú čeľusť už navždy.…

Nevieš zohnať droždie? Vyrob si doma vlastný kvások a budeš za vodou

0 icon

Zdá sa, že droždie sa v posledných týždňoch stalo žiadaným tovarom, ktorý sa na regáloch dlho neohreje. Prečo si ale radšej neskúsiš doma vyrobiť vlastný kvások? Pandémia COVID-19 v nás vyvolala určitú spolupatričnosť, pretože tisíce ľudí darovali peniaze, čas a úsilie na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. U niektorých…

TOP10+: Chlpáči, ktorí sa nevedomky stali agentmi 007

0 icon

Zvieratá sú od prírody obdarené ideálnym prestrojením. Majú na to farbu, inštinkt, pôvab aj vynaliezavosť. Máš aj ty doma agenta 007? Všetky vlastnosti majú nielen zvieratá v divočine, ale aj domáci miláčikovia. Aj keď trošku menej podareným spôsobom. Mnoho majiteľov môže potvrdiť, že ich chlpatí obľúbenci sa radi často schovávajú…

Ilumináti: Oko, ktoré všetko vidí - 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Oko, ktoré všetko vidí. Ilumináti a nové usporiadanie sveta na základe cieľov vytýčených Rádom už na konci 18.storočia, si toto hnutie získavalo sympatizantov po celej Európe. Dodnes sa Rád Iluminátov považuje za najstaršiu stále živú konšpiráciu. Dosť bolo úvodných rečí. Poďme na druhú časť. V tajnej organizácii…

Čo o tvojej povahe hovorí tvoja krvná skupina?

0 icon

Ukázalo sa, že teraz môžeš dokonca získať popis svojej osobnosti len podľa svojej krvnej skupiny. Ketsueki-Gata, ktorá sa objavila v Japonsku, je v podstate teóriou osobnosti krvnej skupiny. Ak uvažuješ o tom, aký druh zamestnania sa ti hodí, stačí sa pozrieť, čo ti radí tvoja krvná skupina. Krvná skupina O

Vo svete IT

Veľký prehľad platených aplikácií a hier z Google Play, ktoré stiahnete dočasne zadarmo! Čo si vyberiete?

0 icon

Tak, ako ste u nás zvyknutí, tak aj tento víkend vám prinášame pravidelnú nádielku plateného softwaru z obchodu Google Play, ktorý stiahnete dočasne zadarmo. Na zozname nižšie nájdete celkovo 20 aplikácií, z ktorých vyčnievajú SkanApp Dokumentenscanner, šikovný pomocník na skenovanie dokumentov, a One Launcher. V druhom prípade ide o aplikáciu,…

Simulácia ukazuje extrémne správanie svetla v prípade dvoch čiernych dier

0 icon

Čierne diery sú rozhodne fascinujúce kozmické objekty, no je extrémne zložité ich pozorovať, píše portál Science Alert. Astronómovia ale na základe množstva dát, ktoré majú k dispozícii, dokážu vytvoriť pozoruhodné simulácie. Zaujímavosťou je, že tieto simulácie sa javia byť celkom presné. Prvá fotografia čiernej diery, ktorú zachytil projekt Event Horizon…

Na Slovensku, stále viac ako každý 10 počítač, má Windows 7. Aktualizácia na Windows 10 nemusí byť drahou!

0 icon

V priebehu začiatku minulého roka Windows 7 prestal byť zo strany Microsoftu oficiálne podporovaným. V praxi to znamená, že už nedostáva žiadne ďalšie aktualizácia vrátane bezpečnostných záplat, ak si neplatíte predĺženú podporu. Dnes je viac ako rok od straty podporu tejto verzie Windowsu, ktorá bola mimochodom predstavená ešte v októbri…

RECENZIA: Jimmy H8 Pro, bezdrôtový tyčový vysávač, ktorý robí z vysávania zážitok a zo zaprášeného bytu hotel Hilton

0 icon

Po pár dňoch s vysávačom Jimmy H8 Pro sa môj vzťah k domácim prácam radikálne zmenil. Aspoň čo sa týka vysávania, utierania prachu a čistenia kuchynskej linky. A nie je to len o novej hračke v domácnosti, z ktorej sa prvých pár dní tešíte a chcete ju veľa používať. Bezdrôtový…

Najnovšia aktualizácia Windowsu 10 opäť spôsobuje mnoho problémov na najrôznejších zariadeniach

0 icon

Operačný systém Windows 10 opäť trápia problémové kumulatívne aktualizácie. Na najnovšie problémy po aktualizovaní rôznych zariadení upozorňuje zahraničný portál Techradar.com, ktorý sa odvoláva aj na zahraničné používateľské fóra. Kritika na najnovšie kumulatívne aktualizácie je vyzerá byť naozaj oprávnená, keďže hlásení o problémoch s touto aktualizáciou je stále viac a viac.…

Armádny Magazín

Legendárna 58. armáda, ktorá dobyla Cchinval, bola presunutá na Krym

0 icon

Rusko, 17. apríl 2021 (AM) – Útvary 58. kombinovanej armády južného vojenského okruhu boli presunuté zo Severného Kaukazu na Krym, informovala novinárov tlačová služba južného vojenského okruhu. Na území polostrova sa armáda zaoberala streleckou prípravou.   Cvičenia sa konali na cvičisku Opu

Izraelský analytik Kedmi: Ruské ozbrojené sily majú unikátnu schopnosť zaskočiť nepriateľa

0 icon

Izrael, 17.apríl 2021 (AM) – "Ruská federácia ukázala svetu nezvyčajné schopnosti svojich ozbrojených síl, ktoré dokázali, že je schopná rýchlo a účinne reagovať na vojenskú hrozbu v blízkosti svojich hraníc." K tomuto záveru dospel známy izraelský vojenský a politický expert, bývalý šéf tajnej služby Nativ Jakov Kedmi. V živom vysielaní interne

Viete, že podľa Bismarcka sú Rusi ako ortuť? Že nacisti a Sovieti mali zavedené takmer rovnaké pravidlo a že Chorváti mali cez vojnu Kráľa hrdlorezov?

0 icon

Francúzsko, 17. apríl 2021 (AM) – Takže, viete, že...? ...Hitler v roku 1933 zaviedol vo svojich oddieloch pri kontrole počtov aj čítanie mien padlých počas pivného puču z 8. na 9. novembra 1923? Keď zaznelo meno takéhoto človeka, tak ostatní zakričali: „Prítomný!“. Niečo podobné mala zavedené aj povojnová Sovietska armáda. Pri večernýc

Američania sa pripravujú na výsadok v Arktíde

0 icon

USA, 17. apríl 2021 (AM) - USA sa snažia znížiť zaostávanie za Ruskom v Arktíde. V týchto dňoch americké pozemné vojská uzavreli zmluvu s koncernom Oshkosh Defense v kooperácii so singapurskou spoločnosťou ST Engineering a BAE Systems na vývoj vojenskej techniky pre Arktídu. Vyšlo najavo, že moderné stroj

Idú slovenské obrnence na Ukrajinu? V Nitre sa objavil vlak s bojovou technikou smerujúci na východ

0 icon

Slovensko, 16. apríl 2021 (AM) – V Nitre sa včera podľa očitých svedkov premiestňovala vojenská technika údajne smerom na východ.  Fotografie boli urobené zo železničnej stanice v Nitre vo štvrtok 15. apríla 2021 podvečer. Na snímkach je vidieť niekoľko armádnych nákladných vozidiel a približne 20 bojových pechotných vozidiel  so slovenskými znakmi. &nbs

Svetlo sveta

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali