Príspevok strednej Európy k diskusii o úlohe osobnosti pri zjednocovaní Európy

Bratislava 11. marca 2018 (HSP/slovenske slovo/Foto: TASR- Michal Svítok)

 

Medzi ľudské činitele, ktoré udržujú európsku civilizáciu patrí ľudská osoba a osobnosť

Ilustračné foto

V tlači prebehla správa, že sa chystajú oslavy 200 výročia narodenia Karla Marxa v Trevíri, jeho rodisku. Údajne to má byť za účasti čelných predstaviteľov EU. Preto je namieste aby stredná  Európa nie len kriticky pripomenula túto osobnosť, ale hlavne pripomenula aký zástoj  zaujíma tento ľudský činiteľ v jej vlastných snaženiach. Stredná Európa má skúsenosť s pokusom o komunistický experiment totalitou v nedávnom období.

Stredná Európa bola vyspelou súčasťou Európy. Preto tu nemôže platiť výhovorka, že komunizmu sa nepodaril, pretože vyžaduje vyspelú poznatkovú spoločnosť a vyspelé ekonomické prostredie, ako svojho času komentoval komunizmus v Rusku T.G. Masaryk. Komunizmus chápal osobnosť materialisticky. To znamená, že  popieral konečnú úlohu duchovnosti pri jej utváraní . Najmä pri úlohách  dejinného sociálneho rozvoja spoločnosti. Popieral duchovnosť ako činiteľa, ktorý  by personalizoval  tento  rozvoj. Marxisticko dialektický prístup k osobnosti zase predpokladal, že  odstránením záporných javov sa vyjaví dobro a tak robil dobro závislé od zla. Iba toľko dobra koľko bolo odstránené zla v podobe kapitalistického vykorisťovania  človeka. Triedna nenávisť bola hnacím motorom tohto procesu a nedokázala vyjadriť lásku. Spoločnosti chýbala láska. Ale aj kapitalistickej spoločnosti neraz chýbala láska. S týmto má stredná Európa a východná Európa svoju skúsenosť, ktorá nie je dobrá. Preto aj stanoviská  krajín V4  súvisia vo väčšej, alebo menšej miere s obnovou osobnosti v kresťanskom duchu. Osobnosť v kresťanskom duchu sa chápe ako činiteľ, ktorý môže prispieť  k udržaniu civilizácie. V marxistickom chápaní dialektiky vývoja spoločnosti, nespokojná masa proletariátu pomohla komunistom zaujať moc, výhody a výsadné postavenie.

Následne, ale komunizmus potreboval jednotlivca, ktorý by komunizmus uskutočnil, rozvíjal. Toto nemohla urobiť masa.  Komunistická výchova mala  z človeka tejto masy urobiť indivíduum spôsobilé budovať komunistickú spoločnosť, čo predpokladalo, istú podobu osobnosti. Naviac tak sa dalo zabezpečiť aby nebodaj táto masa sa  neobrátila proti aktérom komunizmu. Osobnosť v komunizme bola neslobodná, závislá od determinánt materialistickej povahy. Ak aj vystúpila z anonymity masy, vstúpila do novej anonymity iba materialisticky determinovaných procesov. Osobnosť iba ako objekt materialistický chápaného dejinného vývoja. Vyčleňovanie osobnosti z masy sa odohráva v tomto nevyhnutnom prúde, ktorý bol garantovaný generálnou líniou strany. Takto neslobodná osobnosť si nevytvárala svoju etiku ako prejav slobody a rozhodovania sa pre príslušnosť k hodnotám, ktoré sú k človeku v transcendentnom vzťahu.  Čo znamená, že ich nemôže  naplniť bezo zbytku, ale tým, že o to usiluje sa formuje k lepšiemu. Naopak platilo, že komunistické dobrá je možné a treba naplniť  úplne, pretože sa týkali iba materiálnej stránky hodnôt. Vyššie hodnoty neboli docenené.   Toto úplné napĺňanie komunistický chápaných hodnôt sa kontrolovalo. S čím súvisia aj politické procesy.  Trestanecké tábory, gulagy v Rusku.  V našich podmienkach najmä  jáchymovský koncentračný tábor. Novou náplňou osobnosti  bola triedna uvedomelosť. Triedou sa tu rozumela robotnícka trieda ako oslobodená od vykorisťovania, čo malo aj reálny základ. Pretože v kapitalizme tých čias bola vykorisťovaná a sociálne encykliky sa v praxi neuskutočnili v potrebnej miere.  Bola to triedne uvedomelá osobnosť.  Ale táto línia na Západe neskončila  zánikom proletariátu, ústupom komunizmu, ale oživila ju sexuálna revolúcia. Potom čo v revolučné masy študentských nepokojov v šesťdesiatich rokoch minulého storočia na Západe, rozrušili tradičnú podobu kultúry, ktorá chcela mať vzťah ku kresťanstvu, bolo potrebné aby vystúpili z anonymity nespokojnej masy a prijali individuálnu podobu , dnes by sme povedali  „genderickej“ povahy. Môžeme povedať genderickú osobnosť. Ide osobnosť nového  obsahu ktorá za zdroj svojho vzniku vďačí iba a iba sociálnej štruktúre, vonkajším zdrojom sociálno materiálneho sveta. Materializmus sa zachoval v transformovanej podobe ako jej zdroj.  Takáto nová osobnosť svoju identitu čerpá iba zo sociálneho prostredia a to dôsledne až k popretiu svojej pohlavnosti. Táto sociálna štruktúra dáva identitu z vonku. Osobnosť prestáva byť neopakovateľná, jedinečná, stáva sa iba sériovým javom.  Obetovať takto  chápaného človeka, ako sériový jav,  nie je problém , ak toto vyžadujú vyššie záujmy. To je riziko pre moderných ľudí. Je zrejme, že radikálne revolúcie toto praktizovali. A v modifikovanej podobe môžu praktizovať aj dnes. Tento vývoj sa zakladal na západe a chce expandovať ako sexuálna revolúcia do celého sveta, aj toho po novembri 1989 v strednej Európe.

A iste aj táto skutočnosť sa podieľala na tom, že  ani po roku 1989, nedošlo k potrebnej obnove osobnosti v kresťanskom duchu. Bola tu aj iný  problém. Nebolo skúsenosti s prechodom od komunistického experimentu ku kapitalizmu. Je známe, že sa rada Európy sa pýtala amerického ekonóma M. Friedmana, čo robiť so štátmi bývalého komunistického bloku. Odpovedal privatizovať, privatizovať a privatizovať. Ale v roku 2002 čestne priznal, že sa mýlil, že bolo treba najsamprv transformovať právny systém a až potom privatizovať.

Nasledovalo desaťročie divokej privatizácie.  Zapríčinilo  ťažké poškodzovanie možnosti ľudskej osobnosti v možnostiach jej  obnovy. Naopak jej materialistická determinácia sa umocnila šokovou terapiou. Následne vzbudením pudu sebazáchovy a s ním všetkých známych aj ešte neznámych negatívnych javov, ktoré sa postupne vyplávajú na povrch, bez komplexnejšieho vyjadrenia. A to aj za pomoci   novinárov. Takže na jednej strane boli novinári zakrývajúci tento negatívny vývoj spoločnosti rozličnými zábavnými témami a zase novinári, ktorí vyplavovali tieto záporné javy. Tým sa začalo hovoriť investigatívny novinári. Neraz  iritujúc takto spoločnosť. Nie je to ich chyba, ale celej spoločnosti, že sa nepokúša prehodnotiť doterajší vývoj spoločnosti, diskusiou o tom čo udržuje civilizáciu a čo ju podrýva. Demokracia k tomu dáva podmienky.   V takomto, na zákonnosť chudobnom prostredí, sa osobnosť ľahko vyprázdňovala, strácal svoju podstatu. Môže sa stať obeťou davových prejavov. Môže hľadať niečo čo by prikrylo tento stav, nejakým klišé, alebo  aj niečím   kladným. Celkom oprávnene napríklad slušnosťou. Lenže  človek v daných situáciách spoločenského života  sa môže chovať slušne, ale  to neznamená, že vždy aj mravne.  Urobí napríklad zlo, veľké zlo a nikto ho nerozpozná, pretože sa chová „slušne“. Preto by malo ísť o mravnú spoločnosť. Aj mravnosť možno predstierať, ale jej požiadavky sú hlbšie založené a predpokladajú požiadavku zvnútornenia hodnôt, ako predpoklad regulácie etického správania človeka.  Teda má ísť o mravnú obnovu spoločnosti a to bez osobnosti nepôjde.

Aj v deväťdesiatich rokov bola snaha, mimo iné, prekonať túto degradáciu ľudskej osobnosti národným vzopätím, ale tak ako dnes apel na toto národné vzopätie mal ťažkosti povedať v čom by to malo byť. Pretože by sa malo hovoriť o obnove osobnosti v kresťanskom duchu. Ale naviac, toto by už dnes narážalo na elementy sexuálnej revolúcie, ktorá šíri povedomie slobody od všetkého čo imponuje. Oproti slobode, ktorú rakúsky mysliteľ a psychoterapeut V. E. Frankl nazval slobodu k niečomu, čo predpokladá religiózny, náboženský  rozmer, ako súčasť prirodzenosti človeka, v jeho biologicko psychologicko duchovných realitách.

Stredná Európa, najmä krajiny V4,  odmietajú relikty sexuálne revolúcie. Medzi ktoré patrí gender ideológia a imigráciou  menené chápanie ľudskej osobnosti.  V stredoeurópskom prostredí prebieha zápas  o právo  vyjadriť myšlienku, že ľudská osobnosť je vo vzťahu k duchovnu. Je oprávnená snaha aplikovať kresťanský chápanú osobnosť do podmienok spoločenského rozvoja. Paradoxne môže narážať na stereotypy akademického chápania problému v kresťanstve, kedy sa problematika  vylepšuje na ťažko dostupnej úrovni kresťanskej  akademickej pôdy. V jej uzavretom prostredí, ktoré jej témy stráži, aby sa nepošpinili v životnej praxi. Tomu zodpovedá aj kritický nedostatok diskusie o tom v kresťanskej kultúrnej tlači. Jej scvrknutie sa   na veľmi zriedkavo, cez rok,  vydávané periodiká.  Marxizmus naopak pochopil dôležitosť aplikácie svojho chápania osobnosti do životnej praxe a následne sa z toho učil. Výsledok je snaha obsadiť všetky civilizačné inštitúcie a zmeniť ich tak aby dominovalo marxistické, alebo neomarxistické, alebo genderové chápanie osobnosti. Stredná Európa má v historickej pamäti skúsenosť s tým marxizmom.    Preto sa bráni istambulskému dohovoru, imigrantskej dobrodružnej politike západu. Vlády V4 sú v súčasnosti v tomto zajedno. Čo teba oceniť. Je viacero zdrojov rozvoja tejto duchovnej osobnosti Európana.  Bude to antická skúsenosť s udržiavaním povedomia, že žijeme na pomedzi časnosti a večnosti. Že okrem otázok okolo toho čo je, či nie je univerzum, vesmír je tu aj otázka okolo cnosti človeka, ako ju nastolil Sokrates. A že ona sa pýta po tom personálnom jave, ktorý predpokladal aj vo vesmíre, ktorý sa vynára ako Boh. Človek sa mu  chce  pripodobniť. A to nie len zakázaným ovocím  z rajského stromu, čo pozorujeme aj v súčasnosti, ale  aj rozvojom svojich cnosti, ako cesty rozvoja svojej prirodzenosti.  Osobnosť kresťana nie je ponechaná bez podpory duchovnej povahy, ktorej referenčným bodom je Kristus.  Za povahou európskej osobnosti sú aj  ďalšie  biblické skúsenosti. Ale nakoniec je to aj mimo iné vzťah ku kresťanstvu a jeho analektike. Analektika  vyjadruje skutočnosť , že v rozdieloch sú  vopred dané vzdialenosti. Tieto umožňujú  harmonizáciu. Nemusí to byť iba dialektika. Ale ak aj je, je tu rozum bádavý, ktorý skúma to čo sa nedá exaktne zmerať , ale je dôležité a je vyjadrené v symboloch. Ale je tu tiež rozum  činorodý, zameraný k technológiám. Obidva sú súčasťou kresťanskej osobnosti. Rozum bádavý má brániť expandovaniu iba rozumu činorodého a jeho technologických moci. A zlých trúfalosti.  Ako to vyjadril sv. Tomáš Aquinský.  Ten sa pýta sa, je trúfalosť zla? Odpovedám nie je. Aj Abrahám bol trúfalý, keď prosil  za Sodomu a Gomoru až po desať spravodlivých. Ale Abrahám mal pokoru pred Bohom.   Sv. Tomáš potom robí záver, iba tá trúfalosť je dobrá, ktorá má  pokoru pred Bohom. Stredná Európa zažila čo je to  trúfalosť bez pokory pred Bohom v komunistickom experimente. Ale zažila to aj východná Európa, osobitne Rusko. Preto by sa nemalo vylučovať. Niektoré štáty strednej Európy majú preto rezervovaný prístup k sankciám.   Stredná Európa má preto tendenciu nastoľovať v rozličnej podobe vlastné videnie problémov, ktorými odmieta rodovú ideológiu, odmieta imigráciu ako zámernú snahu zmeniť povahu tejto religiozitou ovplyvnenej osobnosti Európana. A jeho inštitúcii.

A práve táto skúsenosť strednej Európy môže byť jej príspevkom k legitimite diskusii o tom čo udržuje európsku civilizáciu.

Stanislav Hvozdík

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

18:12

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v pondelok v Kyjeve stretol s britským ministrom zahraničných vecí Jamesom Cleverlym.

18:10

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v pondelok zdôraznil dôležitosť normalizácie vzťahov medzi Saudskou Arábiou a Izraelom a zaviazal sa, že USA nikdy nedovolia Iránu získať jadrovú zbraň.

17:31

Český prezident Petr Pavel v pondelok na Pražskom hrade vymenoval troch nových ústavných sudcov, ktorých na jeho návrh minulý týždeň schválil Senát. Pavla tento rok čaká výmena ďalších štyroch ústavných sudcov vrátane predsedu. Ide tak o tretiu veľkú obmenu ÚS od jeho vzniku.

16:58

Kremeľ v pondelok uviedol, že niekoľko ruských rozhlasovaných staníc napadli hackeri a odvysielali falošný príhovor prezidenta Vladimira Putina. V ňom ohlásil prienik ukrajinských síl do troch ruských regiónov hraničiacich s Ukrajinou a núdzové opatrenia.

16:45

Neexistuje “nijaké riziko”, že nadchádzajúce predsedníctvo Španielska v Európskej únii ovplyvnia júlové predčasné parlamentné voľby, uviedol v pondelok španielsky premiér Pedro Sánchez.

16:37

Maďarská prezidentka Katalin Nováková nepovažuje za povinnosť hlavy štátu kritizovať vládu, avšak ani opozíciu. Vyplýva to z rozhovoru Novákovej pre server 24.hu zverejnený v pondelok.

16:36

Ministri vnútra šiestich členských štátov EÚ sa v pondelok zišli v belgickom meste Antverpy a rokovali o kontrole nákladných kontajnerov a ďalších otázkach v súvislosti s pašovaním drog cez hlavné prístavy západnej Európy.

16:08

Irán v utorok po siedmich rokoch znovu otvorí svoje veľvyslanectvo v Saudskej Arábii. Uviedol to zdroj z prostredia saudskoarabskej diplomacie

16:06

Francúzske úrady požiadajú o zrušenie imunity pre libanonského veľvyslanca v Paríži. Je podozrivý zo znásilnenia a násilnej trestnej činnosti, imunita ho však zatiaľ chráni.

16:01

Twitter “si vybral konflikt” rozhodnutím odstúpiť od dobrovoľného Kódexu postupov EÚ proti šíreniu dezinformácií, ktorý vytvára základ pre pripravovaný Akt o digitálnych službách (DSA), uviedla v pondelok eurokomisárka Věra Jourová.

15:35

India nakúpila v máji viac ropy z Ruska ako Saudská Arábia, Irak, Spojené arabské emiráty a USA spolu, uvádza The Economic Times. V máji India nakúpila od Ruska 1,96 mil. barelov denne, čo je o 15 % viac ako predchádzajúce maximum v apríli.

Na Ruskú federáciu tak pripadlo takmer 42 % všetkej ropy, ktorú India v tomto mesiaci nakúpila. Ide o najvyšší podiel pre jednotlivú krajinu za posledné roky.

15:34

Súdny dvor EÚ v pondelok vydal rozhodnutie, podľa ktorého poľská reforma súdnictva z roku 2019 porušuje spoločnú legislatívu EÚ.

15:27

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán prijal v pondelok generálneho riaditeľa ruskej štátnej agentúry Rosatom Alexeja Lichačova a jeho zástupcu Kirilla Komarova. Na schôdzke bol prítomný aj maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó, uviedol pre agentúru MTI premiérov hovorca Bertalan Havasi. K detailom rozhovoru sa však bližšie nevyjadril.

15:25

Od februára, keď sa skončili dočasné kontroly na česko-slovenskej štátnej hranici, odhalili policajti Juhomoravského kraja 236 nelegálnych migrantov. V pondelok ich na dvoch miestach našli 27.

14:51

Špeciálna prokuratúra podala obžalobu na Štefana Harabina pre “status o schvaľovaní ruskej invázie na Ukrajinu”. Denníku N to potvrdila hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová. Za status mu hrozia najviac tri roky. V statuse Harabin uviedol, že by urobil presne to isté, čo Putin v súvislosti s udalosťami na Ukrajine.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

SHMÚ vydal na utorok výstrahy pred búrkami, platia pre celé Slovensko

0 icon

Bratislava 5. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Tobias Hartl/dpa)   V utorok (6. 6.) očakávajú meteorológovia búrky na celom území Slovenska. Na západe krajiny platí výstraha už od polnoci, pre regióny stredného a východného Slovenska ju vydali od 10.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe Búrky spojené s…

ESĽP prijal Haščákove sťažnosti pre zásah v sídle Penty

0 icon

Bratislava 5. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) prijal sťažnosti Jaroslava Haščáka v súvislosti so zásahom v bratislavskom sídle finančnej skupiny Penta z decembra 2020. TASR o tom informoval jeho advokát Martin Škubla s tým, že by sa prípad mohol stať tzv. impact case, ktoré…

Messi by podľa jeho otca najradšej išiel do Barcelony

0 icon

Barcelona 5. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michel Euler)   Otec Lionela Messiho Jorge vyhlásil, že jeho syn by sa najradšej vrátil do FC Barcelona. Povedal to v pondelok v Barcelone po stretnutí s prezidentom katalánskeho veľkoklubu Joanom Laportom Messi v sobotu ukončil svoje pôsobenie v tíme Paríž St. Germain a jeho meno…

Aký je pomer zubov k chvostu ukrajinských jednotiek

0 icon

Kyjev 5. júna 2023 (HSP/sonar21/Foto:TASR/AP-Libkos)   Spoločným znakom všetkých moderných ozbrojených síl je skutočnosť, že len malé percento z celkového počtu vojakov sa skutočne zúčastňuje na bojoch, píše Larry Johnson. Aspoň taká je teória. Koncept "Tooth - to - Tail Ratio" je vo vojenskej reči označenie množstva vojenského personálu, ktoré…

Nový dôkaz spájaný s výbuchmi Nord Streamu

0 icon

Bratislava 5. júna 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Americký portál The Grayzone tvrdí, že uskutočnil nezávislú expedíciu v blízkosti miesta výbuchu plynovodu Nord Stream a objavil údajne "chýbajúci dôkaz" - topánku, ktorú vraj bežne nosia potápači amerického a ukrajinského námorníctva Reportérovi publikácie sa podarilo preskúmať dno Baltského mora pomocou podvodného dronu. "Zrazu…

Úrad špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na Harabina pre status o konaní Putina na Ukrajine

0 icon

Bratislava 5. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer) Aktualizované 5. júna 2023 15:30 Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal obžalobu na politika a bývalého sudcu Štefana H. z hanobenia národa, rasy a presvedčenia a schvaľovania trestného činu. Vyplýva to z vyjadrenia hovorkyne Generálnej prokuratúry SR Jany Tökölyovej. Upozornil na to Denník N s…

O situácii vo VšZP má budúci týždeň opäť rokovať dozorná rada

0 icon

Bratislava 5. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Situáciou v štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) sa bude opäť zaoberať jej dozorná rada. Potvrdil to generálny riaditeľ poisťovne Richard Strapko. O návrhoch Dozornej rady VšZP, ktoré ministrovi zdravotníctva Michalovi Palkovičovi doručila minulý týždeň, sa ešte bude rokovať "Od dozornej rady sme dostali…

Rozhodol Brusel o rozšírení zákazu dovozu obilia z Ukrajiny?

0 icon

Bratislava 5. júna 2023 (HSP/Foto:Pixabay)   Európska komisia poprela správy v poľských médiách, že Brusel už rozhodol o rozšírení zákazu dovozu obilia z Ukrajiny na susedné krajiny EÚ: Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko Súčasné obmedzenie sa končí dnes, ale EK o tejto téme stále rokuje, uviedla hovorkyňa Európskej komisie…

Ukrajina sa chystá na kamikadze

0 icon

Kyjev 5. júna 2023 (HSP/sonar21/Foto:TASR/AP-Ukrainian Presidential Press Office via AP)   Márne pokusy Ukrajiny začať ofenzívu údajne s cieľom vytlačiť Rusko z "dobytých" území v Donbase mi pripomínajú japonské bombardéry kamikadze, ktoré sa snažili zabrániť nevyhnutnému víťazstvu USA v Tichomorí. Sú to zbytočné obete na životoch v mene národnej cti,…

ŽSR evidujú za posledný mesiac sedem smrteľných zrážok vlaku s osobou

0 icon

Bratislava 5. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zaznamenali v období od 2. mája do 5. júna 11 zrážok vlaku s osobou, z toho sedem smrteľných. Došlo tiež k jednej zrážke vlaku s motorovým vozidlom. TASR o tom informoval Denis Dymo z odboru komunikácie a marketingu ŽSR…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Milan Šupa

Zostaňme ľuďmi! Vždy a v každej situácii!

0icon

V istom blogu na sme.sk, s počtom prečítaní 9000, sa jeho autor tešil z toho, koľko Rusov už „zdochlo“ vo vojne a ľutoval, že ich „nezdochlo“ viac. Normálnemu človeku je ľúto, ako mŕtvych Rusov, tak i mŕtvych Ukrajincov. Postoj spomínaného blogera, tolerovaný platformou sme.sk, je svedectvom elementárnej straty ľudskosti, prejavujú

Ivan Štubňa

Ochudobnený urán na Ukrajine zabíja. V Európe a na Slovensku nie?

0icon

  Problém začal, keď Briti poslali na Ukrajinu muníciu s ochudobneným uránom. Dopustili sa tak podobne ako USA v Juhoslávii (1999), Sýrii, Iraku a pod. vojnového zločinu najťažšieho rangu. Tvrdenie a zľahčovanie kolektívneho Západu, že o

Gustáv Murín

Blogosféra na Hlavných správach príkladom, ako sa vysporiadať s hejtermi na diskusiách k blogom

0icon

V internetovej TV relácii „G. Murín: Na moment, blogeri!“ hodnotíme čítanosť troch vybraných blogosfér za daný mesiac. V máji 2023 skončila doterajšia dominancia článkov na Pravda.blog, keď tu tri najčítanejšie články blogerov dosiahli súhrnne čítanosť „len“ 104 772x, kým na SME-blog bola takmer dvojn&

Viktória Hellenbart

Hovoriť pravdu je kľúčom k získaniu dôvery a dôvera je základom úspešného vládnutia

0icon

Medzi blogerov v Hlavných správach som sa zaradila článkom "Homo homini lupus", v ktorom okrem iného poukazujem na dôsledky zneužívania rôznych káuz politikmi v predvolebnom boji a to na pozadí konkrétnej kauzy známej ako "Čistý deň". Dňa 25.5.2023 zorganizovala strana Smer SSD tlačovú besedu, v ktorej sa Robert Fico, Tibor…

Peter Kohút

Vlastenecký blok – ďalšie spájanie vlastencov s cieľom záchrany Slovenska a obnovy jeho suverenity

0icon

Blížiace sa voľby sa stanú pre Slovensko zlomové. Ak v nich zvíťazia liberálno-progresívne sily, bude to pre Slovensko znamenať koniec jeho existencie. Zločinná mocenská garnitúra na čele s prezidentkou, ktorá doteraz devastovala Slovensko, ho priviedla na pokraj kolapsu. Hospodársky ho ochromila a enormne zadlž

Vášeň v Tebe

Je možné zachrániť po praní scvrknuté oblečenie? Ukázala spôsob, ktorý ju naučila jej mama

0 icon

5.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: súkromný archív). Pravdepodobne každý z nás už aspoň raz vypral svoje oblečenie v práčke tak, že sa scvrklo. Ako sa to dá napraviť? V takýchto situáciách niektorí ľudia zavolajú svojej mame a požiadajú ju o cennú radu. Ako sa ukazuje, naši rodičia nám často…

Pripravte si hnojivo zo žihľavy. Na čo ho využijete? Tieto rastliny po ňom v krátkom čase vystrelia

0 icon

5.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: youtube.com/eChaluparka). Ak chcete svoje rastliny vyživiť, pripravte si hnojivo zo žihľavy. Na čo je najlepšie? Niektoré plodiny ho milujú, iné je lepšie ním nezalievať, pretože im môže uškodiť. Ako si vyrobíte žihľavové hnojivo a čím by ste ním mali hnojiť? Kobieta Gazeta prináša niekoľko…

Vytvorte dve guľôčky a vložte ich do umývačky riadu. Na vašom riade nezostanú žiadne biele škvrny

0 icon

5.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: súkromný archív). Umývačka riadu je spotrebič, bez ktorého si dnes nevieme predstaviť život. Upratovanie po hosťoch a každodenný život je vďaka nej oveľa jednoduchší. Niekedy však riad nevyčistí alebo na ňom zanechá nevzhľadné škvrny. Ako sa to dá napraviť? Kobieta Gazeta priniesla trik na…

S manželom sa rozišla po 24 rokoch. Dnes má 55 rokov a vyzerá lepšie ako kedykoľvek predtým

0 icon

4.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: instagram.com/ms_ninette). Ninette začala svoju premenu po rozvode s manželom a teraz je v lepšom stave ako pred 18 rokmi. Tvrdí, že „v každom veku môžete zmeniť svoj život“. - "Mladneš", "Úžasná premena" - píšu pod jej fotky užívatelia internetu. Ninette je 55-ročná fitness inštruktorka a osobná trénerka. Nebolo to…

Prečo uhorky žltnú? Pozor na tri chyby. Zmaríte celú úrodu

0 icon

4.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: pixabay.com/Couleur). Uhorky sú jednou z najčastejšie pestovaných zelenín v záhradách, no niekedy im začnú žltnúť a vädnúť listy. Znamená to, že plodiny sú odpísané? Kobieta Gazeta vysvetľuje, prečo uhorky žltnú a navrhuje ako tomu zabrániť.

Armádny Magazín

Záhada vzdorovitého dronu. Umelá inteligencia nie je až taká skvelá

0 icon

USA,5.jún 2023 (AM) – Počas testovacej prevádzky americkej armády sa dron riadený umelou inteligenciou (AI) rozhodol zabiť operátora, aby mu neprekážal v plnení úloh, informoval denník The Guardian. Znie to strašidelne.   Niektorým to pripomína hru Karla Čapka "R.U.R", i

Video: Turecko vyslalo špeciálne jednotky do Kosova

0 icon

Turecko,5.jún 2023 (AM) – Turecké ministerstvo obrany dnes oznámilo začiatok nasadenia špeciálnych síl v Kosove a Metohiji. "V nadväznosti na udalosti v Kosove sa do Kosova presúva prápor komanda 65. motostreleckej brigády," uviedlo turecké ministerstvo vo vyhlásení. Včera bolo oznámené, že Turecko v priebehu nasledujúcich dvoch dní na žiadosť NATO vyšle do…

Uzbekistan sa mení na bojisko

0 icon

USA, 5.jún 2023 (AM) – USA sa všetkými prostriedkami snažia vtiahnuť Strednú Áziu do informačnej vojny a považujú tento región za ideologické bojisko proti Rusku a všetkým Rusom. Uzbekistan nie je výnimkou. Prostredníctvom mimovládnych organizácií, médií a blogov financovaných ministerstvom zahraničných vecí sa vytrvalo presadzuje protiruská agenda. Cieľ sa ani neskrýv

Päť dôvodov Erdoganovho víťazstva: "Prvýkrát sme zastihli Západ a Ameriku v slabej pozícii"

0 icon

Turecko,5.jún 2023 (AM) – Erdogan sa ukázal ako sedemnásobný triumfátor. Aj keď sa v roku 1994 ujal prestížneho postu istanbulského starostu, keď sa trikrát stal premiérom v rokoch 2002, 2007 a 2011, aj keď bol trikrát znovuzvolený v prezidentských voľbách v rokoch 2014, 2018 a teraz v roku 2023. Jeho hlavný súper…

Podarí sa Ukrajine pretlačiť cez "otvorené dvere do NATO"?

0 icon

USA,5.jún 2023 (AM) – Minule gruzínsky premiér Irakli Garibašvili vyhlásil, že jedným z dôvodov spustenia systému EWS bola snaha Ukrajiny vstúpiť do NATO. Táto verzia je určite zaujímavá, ale pravdupovediac, hodí sa len na deklaratívne politické vyhlásenia. Prinajmenšom preto, že Ukrajina by mohla ašpirovať na vstup do NATO stále - kto…

TopDesať

Život s mužom je ťažký a zábavný. Fotografie ako dôkaz

0 icon

Život s mužom vie byť občas poriadne ťažký. Ale aby sme mužskému pohlaviu nekrivdili, musíme uznať, že často je aj poriadne zábavný. A práve tento fakt vám dokážu nasledujúce fotografie. Na nich môžete vidieť, že život s mužom nie je iba o trápení ale aj o poriadnej zábave. Chlap vymyslí všetko možné…

Očakávanie vs. krutá realita: Nakupovanie nás občas dokáže prekvapiť

0 icon

Nakupovanie má mnoho z nás v obľube. Taktiež ste už niekedy určite nakupovali na internete. Občas sa stane, že naše očakávania sú oveľa vyššie a realita nám ukáže skutočnú pravdu. V tejto dobe neustáleho rozvoja technológií a informačnej dostupnosti sme často obklopení dokonalými produktovými fotografiami, ktoré nám sľubujú naplnenie našich túžob…

TOP10: Najdesivejší sérioví vrahovia všetkých čias

0 icon

Psychológovia sa stále snažia zistiť, prečo sa z niektorých ľudí stávajú sérioví vrahovia. Existuje genetický faktor? Môže za ich správanie výchova? Alebo je to kombinácia premenných, po ktorých sa z človeka stane sériový vrah? Nikto to nevie s istotou, ale je známe, že všetci sérioví vrahovia majú niektoré spoločné znaky:…

3-dňový novorodenec prekvapivo lezie, dvíha hlavu a snaží sa rozprávať

0 icon

Čerstvá mamička bola ohromená, keď sa jej 3-dňový novorodenec začal správať ako 3-mesačný. Neuveriteľný moment, ktorý bol zachytený na video a stal sa virálnym, prekvapil ju aj jej vlastnú matku. Lekár sa k tejto skutočnosti vyjadril a vysvetlil, prečo a ako sa to stalo. Prvor

Tieto fotografie vám ukážu, aký fascinujúci je náš svet

0 icon

V dnešnom článku si ukážeme úžasné fotografie, ktoré nám dokážu, že náš svet je aj napriek mnohej zlobe fascinujúcim miestom.  Naša planéta je naozaj krásnym miestom pre život. Na svete nie je núdza o rôzne objavy a pamiatky, ktoré môžeme vidieť na vlastné oči, prípadne aspoň na displejoch svojich mobilných…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali