Príspevok strednej Európy k diskusii o úlohe osobnosti pri zjednocovaní Európy

Bratislava 11. marca 2018 (HSP/slovenske slovo/Foto: TASR- Michal Svítok)

 

Medzi ľudské činitele, ktoré udržujú európsku civilizáciu patrí ľudská osoba a osobnosť

Ilustračné foto

V tlači prebehla správa, že sa chystajú oslavy 200 výročia narodenia Karla Marxa v Trevíri, jeho rodisku. Údajne to má byť za účasti čelných predstaviteľov EU. Preto je namieste aby stredná  Európa nie len kriticky pripomenula túto osobnosť, ale hlavne pripomenula aký zástoj  zaujíma tento ľudský činiteľ v jej vlastných snaženiach. Stredná Európa má skúsenosť s pokusom o komunistický experiment totalitou v nedávnom období.

Stredná Európa bola vyspelou súčasťou Európy. Preto tu nemôže platiť výhovorka, že komunizmu sa nepodaril, pretože vyžaduje vyspelú poznatkovú spoločnosť a vyspelé ekonomické prostredie, ako svojho času komentoval komunizmus v Rusku T.G. Masaryk. Komunizmus chápal osobnosť materialisticky. To znamená, že  popieral konečnú úlohu duchovnosti pri jej utváraní . Najmä pri úlohách  dejinného sociálneho rozvoja spoločnosti. Popieral duchovnosť ako činiteľa, ktorý  by personalizoval  tento  rozvoj. Marxisticko dialektický prístup k osobnosti zase predpokladal, že  odstránením záporných javov sa vyjaví dobro a tak robil dobro závislé od zla. Iba toľko dobra koľko bolo odstránené zla v podobe kapitalistického vykorisťovania  človeka. Triedna nenávisť bola hnacím motorom tohto procesu a nedokázala vyjadriť lásku. Spoločnosti chýbala láska. Ale aj kapitalistickej spoločnosti neraz chýbala láska. S týmto má stredná Európa a východná Európa svoju skúsenosť, ktorá nie je dobrá. Preto aj stanoviská  krajín V4  súvisia vo väčšej, alebo menšej miere s obnovou osobnosti v kresťanskom duchu. Osobnosť v kresťanskom duchu sa chápe ako činiteľ, ktorý môže prispieť  k udržaniu civilizácie. V marxistickom chápaní dialektiky vývoja spoločnosti, nespokojná masa proletariátu pomohla komunistom zaujať moc, výhody a výsadné postavenie.

Následne, ale komunizmus potreboval jednotlivca, ktorý by komunizmus uskutočnil, rozvíjal. Toto nemohla urobiť masa.  Komunistická výchova mala  z človeka tejto masy urobiť indivíduum spôsobilé budovať komunistickú spoločnosť, čo predpokladalo, istú podobu osobnosti. Naviac tak sa dalo zabezpečiť aby nebodaj táto masa sa  neobrátila proti aktérom komunizmu. Osobnosť v komunizme bola neslobodná, závislá od determinánt materialistickej povahy. Ak aj vystúpila z anonymity masy, vstúpila do novej anonymity iba materialisticky determinovaných procesov. Osobnosť iba ako objekt materialistický chápaného dejinného vývoja. Vyčleňovanie osobnosti z masy sa odohráva v tomto nevyhnutnom prúde, ktorý bol garantovaný generálnou líniou strany. Takto neslobodná osobnosť si nevytvárala svoju etiku ako prejav slobody a rozhodovania sa pre príslušnosť k hodnotám, ktoré sú k človeku v transcendentnom vzťahu.  Čo znamená, že ich nemôže  naplniť bezo zbytku, ale tým, že o to usiluje sa formuje k lepšiemu. Naopak platilo, že komunistické dobrá je možné a treba naplniť  úplne, pretože sa týkali iba materiálnej stránky hodnôt. Vyššie hodnoty neboli docenené.   Toto úplné napĺňanie komunistický chápaných hodnôt sa kontrolovalo. S čím súvisia aj politické procesy.  Trestanecké tábory, gulagy v Rusku.  V našich podmienkach najmä  jáchymovský koncentračný tábor. Novou náplňou osobnosti  bola triedna uvedomelosť. Triedou sa tu rozumela robotnícka trieda ako oslobodená od vykorisťovania, čo malo aj reálny základ. Pretože v kapitalizme tých čias bola vykorisťovaná a sociálne encykliky sa v praxi neuskutočnili v potrebnej miere.  Bola to triedne uvedomelá osobnosť.  Ale táto línia na Západe neskončila  zánikom proletariátu, ústupom komunizmu, ale oživila ju sexuálna revolúcia. Potom čo v revolučné masy študentských nepokojov v šesťdesiatich rokoch minulého storočia na Západe, rozrušili tradičnú podobu kultúry, ktorá chcela mať vzťah ku kresťanstvu, bolo potrebné aby vystúpili z anonymity nespokojnej masy a prijali individuálnu podobu , dnes by sme povedali  „genderickej“ povahy. Môžeme povedať genderickú osobnosť. Ide osobnosť nového  obsahu ktorá za zdroj svojho vzniku vďačí iba a iba sociálnej štruktúre, vonkajším zdrojom sociálno materiálneho sveta. Materializmus sa zachoval v transformovanej podobe ako jej zdroj.  Takáto nová osobnosť svoju identitu čerpá iba zo sociálneho prostredia a to dôsledne až k popretiu svojej pohlavnosti. Táto sociálna štruktúra dáva identitu z vonku. Osobnosť prestáva byť neopakovateľná, jedinečná, stáva sa iba sériovým javom.  Obetovať takto  chápaného človeka, ako sériový jav,  nie je problém , ak toto vyžadujú vyššie záujmy. To je riziko pre moderných ľudí. Je zrejme, že radikálne revolúcie toto praktizovali. A v modifikovanej podobe môžu praktizovať aj dnes. Tento vývoj sa zakladal na západe a chce expandovať ako sexuálna revolúcia do celého sveta, aj toho po novembri 1989 v strednej Európe.

A iste aj táto skutočnosť sa podieľala na tom, že  ani po roku 1989, nedošlo k potrebnej obnove osobnosti v kresťanskom duchu. Bola tu aj iný  problém. Nebolo skúsenosti s prechodom od komunistického experimentu ku kapitalizmu. Je známe, že sa rada Európy sa pýtala amerického ekonóma M. Friedmana, čo robiť so štátmi bývalého komunistického bloku. Odpovedal privatizovať, privatizovať a privatizovať. Ale v roku 2002 čestne priznal, že sa mýlil, že bolo treba najsamprv transformovať právny systém a až potom privatizovať.

Nasledovalo desaťročie divokej privatizácie.  Zapríčinilo  ťažké poškodzovanie možnosti ľudskej osobnosti v možnostiach jej  obnovy. Naopak jej materialistická determinácia sa umocnila šokovou terapiou. Následne vzbudením pudu sebazáchovy a s ním všetkých známych aj ešte neznámych negatívnych javov, ktoré sa postupne vyplávajú na povrch, bez komplexnejšieho vyjadrenia. A to aj za pomoci   novinárov. Takže na jednej strane boli novinári zakrývajúci tento negatívny vývoj spoločnosti rozličnými zábavnými témami a zase novinári, ktorí vyplavovali tieto záporné javy. Tým sa začalo hovoriť investigatívny novinári. Neraz  iritujúc takto spoločnosť. Nie je to ich chyba, ale celej spoločnosti, že sa nepokúša prehodnotiť doterajší vývoj spoločnosti, diskusiou o tom čo udržuje civilizáciu a čo ju podrýva. Demokracia k tomu dáva podmienky.   V takomto, na zákonnosť chudobnom prostredí, sa osobnosť ľahko vyprázdňovala, strácal svoju podstatu. Môže sa stať obeťou davových prejavov. Môže hľadať niečo čo by prikrylo tento stav, nejakým klišé, alebo  aj niečím   kladným. Celkom oprávnene napríklad slušnosťou. Lenže  človek v daných situáciách spoločenského života  sa môže chovať slušne, ale  to neznamená, že vždy aj mravne.  Urobí napríklad zlo, veľké zlo a nikto ho nerozpozná, pretože sa chová „slušne“. Preto by malo ísť o mravnú spoločnosť. Aj mravnosť možno predstierať, ale jej požiadavky sú hlbšie založené a predpokladajú požiadavku zvnútornenia hodnôt, ako predpoklad regulácie etického správania človeka.  Teda má ísť o mravnú obnovu spoločnosti a to bez osobnosti nepôjde.

Aj v deväťdesiatich rokov bola snaha, mimo iné, prekonať túto degradáciu ľudskej osobnosti národným vzopätím, ale tak ako dnes apel na toto národné vzopätie mal ťažkosti povedať v čom by to malo byť. Pretože by sa malo hovoriť o obnove osobnosti v kresťanskom duchu. Ale naviac, toto by už dnes narážalo na elementy sexuálnej revolúcie, ktorá šíri povedomie slobody od všetkého čo imponuje. Oproti slobode, ktorú rakúsky mysliteľ a psychoterapeut V. E. Frankl nazval slobodu k niečomu, čo predpokladá religiózny, náboženský  rozmer, ako súčasť prirodzenosti človeka, v jeho biologicko psychologicko duchovných realitách.

Stredná Európa, najmä krajiny V4,  odmietajú relikty sexuálne revolúcie. Medzi ktoré patrí gender ideológia a imigráciou  menené chápanie ľudskej osobnosti.  V stredoeurópskom prostredí prebieha zápas  o právo  vyjadriť myšlienku, že ľudská osobnosť je vo vzťahu k duchovnu. Je oprávnená snaha aplikovať kresťanský chápanú osobnosť do podmienok spoločenského rozvoja. Paradoxne môže narážať na stereotypy akademického chápania problému v kresťanstve, kedy sa problematika  vylepšuje na ťažko dostupnej úrovni kresťanskej  akademickej pôdy. V jej uzavretom prostredí, ktoré jej témy stráži, aby sa nepošpinili v životnej praxi. Tomu zodpovedá aj kritický nedostatok diskusie o tom v kresťanskej kultúrnej tlači. Jej scvrknutie sa   na veľmi zriedkavo, cez rok,  vydávané periodiká.  Marxizmus naopak pochopil dôležitosť aplikácie svojho chápania osobnosti do životnej praxe a následne sa z toho učil. Výsledok je snaha obsadiť všetky civilizačné inštitúcie a zmeniť ich tak aby dominovalo marxistické, alebo neomarxistické, alebo genderové chápanie osobnosti. Stredná Európa má v historickej pamäti skúsenosť s tým marxizmom.    Preto sa bráni istambulskému dohovoru, imigrantskej dobrodružnej politike západu. Vlády V4 sú v súčasnosti v tomto zajedno. Čo teba oceniť. Je viacero zdrojov rozvoja tejto duchovnej osobnosti Európana.  Bude to antická skúsenosť s udržiavaním povedomia, že žijeme na pomedzi časnosti a večnosti. Že okrem otázok okolo toho čo je, či nie je univerzum, vesmír je tu aj otázka okolo cnosti človeka, ako ju nastolil Sokrates. A že ona sa pýta po tom personálnom jave, ktorý predpokladal aj vo vesmíre, ktorý sa vynára ako Boh. Človek sa mu  chce  pripodobniť. A to nie len zakázaným ovocím  z rajského stromu, čo pozorujeme aj v súčasnosti, ale  aj rozvojom svojich cnosti, ako cesty rozvoja svojej prirodzenosti.  Osobnosť kresťana nie je ponechaná bez podpory duchovnej povahy, ktorej referenčným bodom je Kristus.  Za povahou európskej osobnosti sú aj  ďalšie  biblické skúsenosti. Ale nakoniec je to aj mimo iné vzťah ku kresťanstvu a jeho analektike. Analektika  vyjadruje skutočnosť , že v rozdieloch sú  vopred dané vzdialenosti. Tieto umožňujú  harmonizáciu. Nemusí to byť iba dialektika. Ale ak aj je, je tu rozum bádavý, ktorý skúma to čo sa nedá exaktne zmerať , ale je dôležité a je vyjadrené v symboloch. Ale je tu tiež rozum  činorodý, zameraný k technológiám. Obidva sú súčasťou kresťanskej osobnosti. Rozum bádavý má brániť expandovaniu iba rozumu činorodého a jeho technologických moci. A zlých trúfalosti.  Ako to vyjadril sv. Tomáš Aquinský.  Ten sa pýta sa, je trúfalosť zla? Odpovedám nie je. Aj Abrahám bol trúfalý, keď prosil  za Sodomu a Gomoru až po desať spravodlivých. Ale Abrahám mal pokoru pred Bohom.   Sv. Tomáš potom robí záver, iba tá trúfalosť je dobrá, ktorá má  pokoru pred Bohom. Stredná Európa zažila čo je to  trúfalosť bez pokory pred Bohom v komunistickom experimente. Ale zažila to aj východná Európa, osobitne Rusko. Preto by sa nemalo vylučovať. Niektoré štáty strednej Európy majú preto rezervovaný prístup k sankciám.   Stredná Európa má preto tendenciu nastoľovať v rozličnej podobe vlastné videnie problémov, ktorými odmieta rodovú ideológiu, odmieta imigráciu ako zámernú snahu zmeniť povahu tejto religiozitou ovplyvnenej osobnosti Európana. A jeho inštitúcii.

A práve táto skúsenosť strednej Európy môže byť jej príspevkom k legitimite diskusii o tom čo udržuje európsku civilizáciu.

Stanislav Hvozdík

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Orbán chváli Britnániu za rýchle schválenie vakcíny a kritizuje EÚ

0 icon

Budapešť 4. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francois Lenoir)   Maďarský premiér Viktor Orbán vyzdvihol v piatok Britániu za jej rýchle schválenie vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a naopak kritizoval Európsku úniu za to, že je v tomto procese pomalšia. Informovala o tom agentúra DPA "Ten, kto odchádza (z EÚ) a ide svojou cestou,…

Majetkové priznania poslancov a verejných funkcionárov verejnosť do konca roka neuvidí

0 icon

Bratislava 4. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Majetkové priznania poslancov Národnej rady SR (NR SR) a verejných funkcionárov verejnosť do konca roka 2020 neuvidí. Vo svojom článku o tom informuje spravodajský portál Webnoviny.sk. Podľa predsedu Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Borisa Suska (Smer-SD) môže za vzniknutú situáciu novela ústavného…

Mikas má určiť, kto bude môcť ísť do školy aj bez negatívneho testu

0 icon

Bratislava 4. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Hlavný hygienik SR Ján Mikas by mal určiť, ktorí žiaci, rodičia či školskí zamestnanci budú môcť od pondelka (7. 12.) vstúpiť do otvorenej školy aj bez negatívneho testu na ochorenie COVID-19. Odporučila mu to v piatok vláda, ktorá schválila návrh podmienok obnovenia prezenčného…

Remišová: Nehlasovali sme za uznesenie vlády o otvorení škôl

0 icon

Bratislava 4. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Koaličná strana Za ľudí nehlasovala za uznesenie vlády o otvorení škôl, ktoré má byť podmienené testovaním žiakov a učiteľov na nový koronavírus. Navrhovali, aby sa žiaci druhého stupňa základných škôl preukazovali certifikátom o bezinfekčnosti, tak ako to je v súčasnosti na prvom stupni.…

Rezort hospodárstva má zabezpečiť osem miliónov antigénových testov so špecificitou nad 99 %

0 icon

Bratislava 4. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Rezort hospodárstva má zabezpečiť osem miliónov antigénových testov na zistenie ochorenia COVID-19 so špecificitou nad 99 %. Ako vyplýva z piatkového uznesenia vlády, štyri milióny testov má Ministerstvo hospodárstva SR obstarať najneskôr do 17. decembra a ďalšie štyri milióny do 31. decembra tohto…

Našiel ďalšieho vinníka? Matovič: Lockdown nech oznámia kľúčové autority štátu, ktoré vystupovali proti plošnému testovaniu a hovorili o jeho dobrovoľnosti

0 icon

Bratislava 4. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Lockdown majú oznámiť kľúčové autority štátu, ktoré vystupovali proti plošnému testovaniu. Po rokovaní vlády to povedal predseda vlády Igor Matovič ako reakciu na otázku, či môžu byť vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu do Vianoc zavedené prísnejšia opatrenia "Očakávam, že veľmi skoro kľúčové…

Občania z červených krajín EÚ+ potrebujú pri ceste do Česka negatívny PCR test

0 icon

Bratislava 4. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Rezidenti z takzvaných červených krajín Európskej únie+ (EÚ) môžu od 3. decembra po predložení negatívneho výsledku PCR testu, nie staršieho ako 72 hodín a vopred vyplneného formulára, pricestovať do Českej republiky. Dôvod pobytu môže byť ľubovoľný, a to vrátane turistiky alebo rodinných návštev počas…

Grosjean verí, že stihne záverečné preteky v Abú Zabí:“Nechcem skončiť takto“

0 icon

Sachir 4. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Hamad Mohammed)   Francúzsky jazdec Romain Grosjean stále verí, že stihne finále tejto sezóny formuly 1 v Abú Zabí. Pretekár tímu Haas mal na nedeľnej Veľkej cene Sachiru vážnu nehodu, jeho monopost po náraze začal horieť a Grosjean utrpel popáleniny rúk S tímom nepredĺžil zmluvu a…

Juraj Kliment sa vzdal členstva v Súdnej rade, oznámil to listom. Nesúhlasí s menovaním nesudcov, ktoré sa očakáva po zmene ústavy

0 icon

Bratislava 4. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Sudca Juraj Kliment sa vzdal členstva v Súdnej rade. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa ústavného orgánu sudcovskej legitimity Veronika Müller Podľa jej informácií to Kliment urobil listom, ktorý na piatkovom zasadnutí Súdnej rady odovzdal priamo predsedovi Jánovi Mazákovi. "Vzdanie sa postu nadobudne účinnosť…

Ako na Slovensku? Určite nie. Rakúsko začalo s dobrovoľným hromadným testovaním, pozitívnych preveria PCR testom

0 icon

Viedeň 4. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Rakúsko začalo s dobrovoľným hromadným testovaním na koronavírus, ktoré, ako dúfajú miestne úrady, pomôže zabrániť dlhým a tvrdým lockdownom v budúcnosti Testovanie rýchlymi antigénovými testami v piatok odštartovalo vo Viedni a západných spolkových krajinách Vorarlbersko a Tirolsko. Pozitívne testovaní ľudia do 24 hodín…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Košík

NÁKUP F-16 POCHOVAL CIVILNÉ LETISKO SLIAČ. NA ZMENU OD HOAXU K PRAVDE STAČILO POČKAŤ. KOĽKO ČAKANÍ EŠTE POTREBUJEME, ABY SA NÁM OTVORILI OČI???

0icon

Kedysi povedať nahlas alebo napísať, že nákupom „zánovných“ stíhačiek F-16 vystrojíme funus civilnému letisku na Sliači, okamžite to mainstream a neoliberáli označia za konšpirátorstvo a HOAX hrubého zrna. Ale ako to na Slovensku chodí, stačilo počkať pár mesiacov a z HOAXU sa stala pravda. Zamestnancov civilného letiska na Sliači už prepúšťajú, núka sa predaj…

Štefan Harabin

Ak sa chcete očkovať, tak iba vtedy, keď ako prvý očkovanie prežije Matovič, Paulínka a jeho deti.

0icon

Už pol roka Vás Matovič a jeho fašistická klika agendou Covid-divadlá podvádza, hoci ide nesporne iba o bežnú virózu i podľa WHO, zrovnateľnú s predchádzajúcimi chrípkami. Matovič Vás v rozsahu cez tri milióny, ako to sám prezentoval, nechal podvodne testovať, akože dobrovoľne-povinne (k čomu sa aj sám dobrovoľne priznal), nesporne a bez najmenších pochybnosti, nespoľahlivými…

Gabriel Dragon

Rusko-podnestersko-moldavský pat a efekt kindervajca

0icon

Vyjadrenie novozvolenej prezidentky Moldavska Maii Sandu o stiahnutí ruských vojakov z medzinárodne neuznanej Podnesterskej moldavskej republiky /PMR/, nachádzajúcej sa na území Moldavska, je možné brať len ako politický folklór, nie ako reflektovanie politickej reality. Prečo požaduje ich stiahnutie, aké budú následné kroky a prečo si touto aktivitou môže Moldavsko uškodiť?…

Robo Bačinský

Slovensko hnije a Čaputová bojuje s klímou...

0icon

Slovensko je v stave, v akom ešte nikdy nebolo. Ani za banditov ako Mikloš, či Dzurinda. Netvrdím, že to boli vlastenci verní poslaneckému sľubu. Netvrdím ani, že nekradli, nerozpredávali Slovensko a nehrabali v prvom rade pre seba, na úkor nás všetkých a hlavne z nášho. Chcem povedať, že prístup politických…

Peter Lipták

Nehaňte očkovanie moje!

0icon

Som lekár, ktorý je celoživotne veľmi výrazne angažovaný za očkovanie. Očkovanie je imunoterapia. To znamená štandardný druh preventívnej antiinfekčnej liečby, ktorý využíva prirodzené schopnosti našej vlastnej imunity. Vakcín

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Prečo je pre mužov ťažké počúvať ženy?

0 icon

Či už je to priateľ, brat alebo kamarát - všetci poznáme chlapa, ktorý je zlým poslucháčom a často jednoducho nepočúva ženy. A nie, nie je to preto, že by sa nudil alebo bol arogantný. Existujú skutočne štúdie, ktoré ukazujú, že existuje niekoľko dôvodov, prečo v tejto oblasti muži tápajú. Zdá sa, že mužský mozog jednoducho…

Obávaní šamani s mocou zvierat a indiánske kmene Severnej Ameriky

0 icon

Šamanská maska spája človeka s jeho totemovým zvieraťom a rituálu dodáva magickú atmosféru. Dotyční šamani sa dokážu prevteliť do božstva, ktoré im umožní ovládať desivé prírodné javy. Takýmito pravidlami sa riadia tajomné rituály obávaných šamanov. Šaman je jedinec, ktorý dokáže silou vôle zmeniť svoje vedomie a získať informácie z oného sveta. Vďaka nim vie liečiť…

Konšpiračná teória o ovládaní mysle: MKULTRA. 1. časť

0 icon

Medzi tie najbizarnejšie konšpiračné teórie, aké sme vám doteraz priniesli, respektíve prinesieme, a zároveň najviac znepokojujúce, patrí aj tá o Projekte MKULTRA. MKULTRA bolo tajné označenie pre sériu experimentov vykonávaných CIA, ktoré mali prebiehať od 50. do 70 rokov minulého storočia. Práve o týchto experimentoch sme si pre vás pripravili trojdielny článok. Poďme…

Z čoho sa vyrába žuvačka a dokáže pomôcť pri chudnutí?

0 icon

Je reálne, aby mohla žuvačka pozitívne vplývať na energetickú rovnováhu a uľahčovať úbytok na váhe? Žuvačka je tu s nami už od doby kamennej - chicle guma sa vyrábala z miazgy stromu Sapodilla. Najmodernejšie žuvačky sú založené na syntetickom ekvivalente, gumovom materiáli zvanom polyizobutylén, ktorý sa tiež používa na výrobu duší kolies. Polyizobutylén…

Tieto fotografie ti dokážu, že samota vie byť niekedy poriadne krutá

0 icon

Samota vie byť niekedy poriadne krutá a každý kto ňou trpí, potrebuje niekoho, kto mu dá najavo, že je pre neho v živote dôležitý. Takéto podobné príbehy, aké uvidíš dnes na týchto fotografiách, sa odohrávajú po celom svete. Je pravda, že sa o týchto príbehoch veľa nehovorí, ale tieto fotografie sú…

Vo svete IT

Viac ako 60 platených Android aplikácií a hier aktuálne stiahnete zadarmo. Vyberiete si dačo?

0 icon

Pracovný týždeň väčšina z nás má úspešne za sebou, a práve preto vám prinášame pravidelnú nádielku platených Android aplikácií a hier, ktoré môžete dočasne stiahnuť z Google Play zadarmo. Na dnešnom zozname nájdete 21 aplikácií, z ktorých vyčnievajú SUI File Explorer PRO, či JPEG Optimizer PRO. V prvom prípade ide o podareného správcu súborov.…

Facebook: „Budeme odstraňovať falošné tvrdenia o vakcínach proti COVID-19“

0 icon

Sociálna sieť Facebook oznámila, že bude aktívnejšie bojovať voči dezinformáciám o vakcinácii proti COVID-19, ktoré sa šíria prostredníctvom ich stránok. Dôvodom tohto kroku je zvýšená intenzita šírenia zavádzajúcich informácií ohľadne očkovania v súvislosti so začatím distribúcie prvých vakcín. „Vzhľadom na nedávne správy, že vakcíny COVID-19 sa čoskoro rozšíria po celom…

Pomocou tejto Android aplikácie môžete nájsť zapatrošené Bluetooth hodinky, či fitness náramok

0 icon

Mnohí z nás dnes v oveľa väčšej miere využívajú bezdrôtové zariadenia s podporou technológie Bluetooth ako tomu bolo v minulosti. Dôvodom je, že nám ponúkajú väčšiu flexibilitu vrátane komfortu. Ide o rôzne chytré hodinky, fitness náramky, slúchadlá, ovládače a podobne. Zároveň ide však o vcelku drobné zariadenia, ktoré z času…

Android 10 je najrozšírenejšou verziou Androidu. Takto vyzerá trhové rozloženie síl jednotlivých verzií Androidu

0 icon

Ešte v apríli tohto roka sme vám priniesli štatistiky ohľadne distribúcie jednotlivých verzií operačného systému pričom najrozšírenejšou verziou v tom čase bol Android 9 Pie. Ten pokrýval 31,3% trhu. Druhou najrozšírenejšou verziou bol Android 8 Oreo s trhovým podielom 21,3%, a treťou najrozšírenejšou verziou bol Android 7 Nougats 12,9% pokrytím trhu…

Pozrite sa, ako si môžete do fitness náramkov Mi Band 4 a Mi Band 5 nahrať typ písma s diakritikou

0 icon

Mi Band náramky nielen v našom regióne, ale naprieč celým svetom, patria medzi populárne zariadenia. Dôvodom je atraktívna cena v kombinácii s pokročilými funkciami. Jeden neduh však tieto náramky majú – a ním je absencia písma s diakritikou. A práve preto by sme vám radi priniesli jednoduchý návod krok po…

Armádny Magazín

CHORVÁTSKO : Koľko miliónov bude stáť tento "výhodný" americký šrot?

0 icon

Chorvátsko, 4.December 2020 (AM) - Chorvátsko by mohlo minúť stovky miliónov eur na modernizáciu 76 obrnených vozidiel Bradley, ktoré venovala americká armáda. Dá sa v tomto prípade ešte hovoriť o dare, alebo vstupenke do pekla nekonečných opráv a rekonštrukcii?   V decembri 2019 chorvátsky minister obrany, ktorým bol vtedy Damir Krsticevic,…

Napravujte to čo porobili vaši predkovia: Sergej Šojgu dal nemeckej ministerke obrany nedostatočnú z dejepisu

0 icon

Rusko, 4.December 2020 (AM) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu absolútne oprávnene uzemnil šéfku Bundeswehru - Annegret Kramp-Karrenbauerovú, ktorá vyhlásila, že jej krajina by mala s Ruskom rokovať „z pozície sily“.   Pripomeňme, že konflikt sa začal po vyhlásení ministerky SRN, ktorá oznámila spoločný tlak s pobaltskými krajinami a ďalšími „

Zo Sorosa si urobia guláš: Maďarský vodca proti medzinárodným špekulantom

0 icon

Maďarsko, 4.December 2020 (AM)  - Maďarský premiér Viktor Orban vstúpil do tvrdej konfrontácie so svetovým špekulantom Georgom Sorosom, ktorý sa snaží vytvoriť z Európskej únie globálne protikresťanské impérium.   Deväťdesiatročný americký multimilionár, finančný špekulant a ľavicovo-liberálny ideológ George Soros sa nezmierňuje. Namiesto toho, aby si popíjal whisky (a

Výstroj „Stotník“ bude asi s umelým intelektom

0 icon

Rusko, 4.December 2020 (AM) - Ruský výstroj vojaka budúcnosti „Sotnik“ (Stotník), predtým známy ako Ratnik-3, môže obsahovať zootechnické komplexy a aj elementy umelej inteligencie, povedal pre RIA Novosti riaditeľ výzbrojného komplexu štátnej spoločnosti „Rostech“ Bekchan Ozdojev.   „Skúsenosti používania „Ratnika“ v bojových podmienkach odhalili n

S nárastom napätia v Iráne dostáva Izrael svoju najvyspelejšiu vojnovú loď

0 icon

Izrael, 4.December 2020 (AM) - Izraelská armáda prijala v stredu svoju najvyspelejšiu vojnovú loď a označila plavidlo nemeckej výroby ako hrádzu pre zraniteľné stredomorské plynové plošiny, pretože napätie v Teheráne stúpa po atentáte na popredného iránskeho jadrového vedca.   Korveta Saar-6, ktorá zakotvila v prístave Haifa, a tr

Svetlo sveta

Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

0 icon

Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

0 icon

Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

0 icon

Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

0 icon

Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

0 icon

Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali