Plné znenie príhovoru pápeža na medzináboženskom stretnutí v Abú Zabí

Spojené arabské emiráty 6. februára 2019 (HSP/TK KBS/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)

 

Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca Františka účastníkom medzináboženského stretnutia v areáli pamätníka Founders´ Memorial v Abú Zabí, zo 4. februára 2019

Na snímke pápež František

Zo srdca ďakujem Jeho Výsosti šejkovi Mohammedovi bin Zayed Al Nahyanovi a doktorovi Ahmadovi Al-Tayyibovi, veľkému imámovi Al-Azharu, za ich slová. Ďakujem Rade starších za stretnutie, ktoré sme mali pred malou chvíľou v Mešite šejka Zayeda.

Srdečne pozdravujem aj pána al-Fattaha al-Sisiho, prezidenta Egyptskej arabskej republiky, zeme [univerzity] Al-Azhar. Srdečný pozdrav patrí aj autoritám občianskeho a náboženského života a diplomatickému zboru. Dovoľte sa mi tiež úprimne poďakovať všetkým za vrelé prijatie, ktoré sa dostalo mojej osobe a našej delegácii.

Rovnako ďakujem všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby sa táto cesta uskutočnila a ktorí na tejto udalosti pracovali s nasadením, entuziazmom a profesionálne: organizátorom, personálu protokolárneho i bezpečnostného úseku a všetkým tým, ktorí k tejto udalosti prispeli rozličnými spôsobmi „v zákulisí“.

Z vašej domoviny sa obraciam aj na všetky ostatné krajiny tohto polostrova, ktorým chcem adresovať môj najsrdečnejší pozdrav v priateľstve a úcte.

V duchu vďačný Pánovi som prijal možnosť, pri príležitosti osemstého výročia stretnutia sv. Františka z Assisi a sultána al-Malika al-Kāmila, prísť sem ako veriaci smädný po pokoji, ako brat, ktorý sa usiluje o pokoj s bratmi. Chcieť pokoj, podporovať pokoj, byť nástrojmi pokoja: pre toto sme tu.

Logo tejto cesty predstavuje holubica s olivovou ratolesťou. Je to obraz, ktorý nám pripomína rozprávanie o potope sveta, rozprávanie prítomné v rôznych náboženských tradíciách. Podľa biblického príbehu, aby bolo ľudstvo zachránené pred zničením, Boh žiada Noeho, aby so svojou rodinou nastúpil do archy. I my dnes, aby sme v mene Božom zachránili mier, potrebujeme spoločne ako jedna rodina nastúpiť do takej archy, ktorá dokáže brázdiť moria v búrke sveta: do archy bratstva.

Východiskovým bodom je uznanie, že Boh stojí na počiatku jednotnej rodiny ľudstva. On, ktorý je Stvoriteľom všetkých a všetkého, chce, aby sme žili ako bratia a sestry a prebývali v spoločnom domove stvorenstva, ktoré nám on sám daroval. Tu, pri samotných koreňoch nášho spoločného človečenstva má svoje základy bratstvo ako „povolanie obsiahnuté v stvoriteľskom pláne Boha“ (Benedikt XVI., Príhovor k novým veľvyslancom pri Svätej stolici, 16. dec. 2010). Podľa neho máme všetci rovnakú dôstojnosť a nikto nemôže byť pánom alebo otrokom ostatných.

Nemožno si uctievať Stvoriteľa bez zachovávania posvätnosti každého jedného človeka a každého ľudského života: každý je v Božích očiach rovnako vzácny. Lebo Boh nepozerá na ľudskú rodinu s pohľadom uprednostňovania, ktorý vylučuje, ale s pohľadom prajnosti, ktorá začleňuje. Preto priznávať každému ľudskému bytiu rovnaké práva znamená zvelebovať Božie meno na zemi. V mene Boha Stvoriteľa teda musí byť bez váhania odsúdená každá forma násilia, pretože je hrubým znesvätením Božieho mena používať ho na ospravedlnenie nenávisti a násilia voči bratovi. Neexistuje násilie, ktoré by mohlo byť nábožensky ospravedlniteľné. Nikto nesmie použiť náboženstvá na podnecovanie nenávisti, násilia, extrémizmu a slepého fanatizmu či použiť meno Boha na ospravedlnenie vražedných činov, vyhostenia, terorizmu a utláčania.

Nepriateľom bratstva je individualizmus, ktorý sa prejavuje v úsilí presadiť seba samých a svoju vlastnú skupinku nad ostatných. Je to nástraha, ktorá ohrozuje všetky aspekty života, ba až tú najvyššiu a vrodenú výsadu človeka, čiže jeho otvorenosť voči nadprirodzenu a nábožnosť. Pravé náboženstvo spočíva v milovaní Boha celým srdcom a blížneho ako seba samého. Náboženské správanie teda potrebuje byť neustále očisťované od opakujúceho sa pokušenia posudzovať ostatných ako nepriateľov a protivníkov. Každé vierovyznanie je povolané prekonať priepasť medzi priateľmi a nepriateľmi, aby si osvojilo perspektívu Neba, ktorá objíma všetkých ľudí bez privilégií a diskriminácií.

Chcem preto vyjadriť uznanie voči úsiliu tejto krajiny tolerovať a garantovať slobodu náboženstva, čeliac extrémizmu a nenávisti. Týmto spôsobom, zatiaľ čo sa podporuje základná sloboda vyznávania vlastného náboženstva, čo je vnútorná nevyhnutnosť pre samotnú sebarealizáciu človeka, zároveň sa bdie nad tým, aby náboženstvo nebolo zneužité a nehrozilo mu, že by pripustilo násilie a terorizmus, čím by poprelo seba samé.

Bratstvo dozaista „tiež vyjadruje mnohorakosť a rozdielnosť, ktoré existujú medzi bratmi, no predsa sú spojení narodením a majú rovnakú podstatu a dôstojnosť“ (Posolstvo k Svetovému dňu pokoja 1. januára 2015, 2). Náboženská pluralita je toho vyjadrením. V tomto kontexte správnym prístupom nie je ani násilná uniformita, ani zmierlivý synkretizmus: to, k čomu sme ako veriaci povolaní, je zasadzovať sa za rovnakú dôstojnosť všetkých, v mene Milosrdného, ktorý nás stvoril a v mene ktorého sa máme usilovať o zosúladenie kontrastov a o bratstvo v rôznorodosti. Chcel by som tu zdôrazniť presvedčenie Katolíckej cirkvi: „Nemôžeme vzývať Boha, Otca všetkých ľudí, ak sa nechceme bratsky správať voči niektorým ľuďom, stvoreným na Boží obraz“ (Deklarácia o postoji Cirkvi k nekresťanským náboženstvám Nostra aetate, 5).

Natískajú sa však rôzne otázky: Ako sa vzájomne ochraňovať v jednotnej ľudskej rodine? Ako udržiavať bratskosť, ktorá nebude teoretická a pretaví sa do autentického bratstva? Ako dať prevážiť začleneniu iných nad ich vylúčením v mene vlastnej spolupatričnosti? Skrátka, ako môžu náboženstvá byť kanálmi bratstva, a nie bariérami oddelenia?

 

Ľudská rodina a odvaha k rôznosti

Ak veríme v existenciu ľudskej rodiny, vyplýva z toho, že samotnú rodinu treba ochraňovať. Ako v každej rodine, dochádza k tomu predovšetkým cez každodenný a účinný dialóg. Ten predpokladá vlastnú identitu, ktorej sa netreba vzdávať, aby sme sa azda druhému zapáčili. Zároveň si však vyžaduje odvahu k rôznosti (porov. Príhovor k účastníkom Medzinárodnej konferencie za mier, Konferenčné centrum Al-Azhar, Káhira, 28. apr. 2017), ktorá v sebe nesie plné uznanie toho druhého a jeho slobody, a následné zasadenie sa o to, aby základné práva toho druhého boli uznané vždy, kdekoľvek a kýmkoľvek. Pretože bez slobody už viac nemožno hovoriť o deťoch ľudskej rodiny, ale len o otrokoch. Spomedzi slobôd chcem zdôrazniť najmä tú náboženskú. Tá sa neobmedzuje iba na slobodu kultu, ale skutočne vidí v druhom svojho brata, syna toho istého nášho ľudstva, ktorého Boh necháva slobodným a ktorého preto nijaká ľudská inštitúcia nemôže do niečoho nútiť, ani len vo svojom mene. Sloboda je právom každej osoby: každý sa teší zo slobody viery, myslenia, prejavu a konania. Pluralizmus a rozličnosť náboženstva, farby, pohlavia, rasy a jazyka, sú múdrou Božou vôľou, s ktorou Boh stvoril ľudí. Táto Božia múdrosť je pôvodom, z ktorého pochádza právo na slobodu viery a na slobodu byť odlišnými.

 

Dialóg a modlitba

Odvaha k rôznosti je dušou dialógu, ktorý sa zakladá na úprimnosti úmyslov. Dialóg je totiž ohrozený predstieraním, ktoré zväčšuje vzdialenosti a podozrievavosť: nie je možné hlásať bratstvo a potom konať opačne. Podľa istého moderného spisovateľa, „kto klame sám sebe a počúva svoje vlastné lži, dôjde až do bodu, kedy už nebude môcť rozlíšiť pravdu, ani v sebe, ani okolo seba; a takto už viac nemá úctu ani voči sebe samému, ani k ostatným“ (F. M. Dostojevskij, Bratia Karamazovovci, II, 2, Miláno 2012, 60).

V tomto celom je nevyhnutnou modlitba: zatiaľ čo stelesňuje odvahu k rôznosti vzhľadom na Boha, v úprimnosti úmyslov očisťuje srdce od zamerania sa na samého seba. Modlitba vychádzajúca zo srdca je posilou bratstva. Preto, „čo sa týka budúcnosti medzináboženského dialógu, prvou vecou, ktorú musíme urobiť, je modliť sa. Modliť sa za seba navzájom: sme predsa bratia! Bez Pána nie je možné nič urobiť; s ním sa dá všetko! Kiež naša modlitba – každý podľa svojej tradície – bude plne v súlade s vôľou Boha, ktorý túži, aby sa všetci ľudia uznávali za bratov a žili podľa toho, aby vytvárali jednu veľkú ľudskú rodinu v harmónii rozdielností“ (Medzináboženská generálna audiencia, 28. okt. 2015).

Niet inej alternatívy: alebo budeme budovať budúcnosť spoločne, alebo budúcnosti nebude. Zvlášť náboženstvá sa nemôžu zrieknuť naliehavej úlohy stavať mosty medzi národmi a kultúrami. Nadišiel čas, kedy sa majú náboženstvá aktívnejšie zasadzovať, odvážne, smelo a bez predstierania, aby pomohli rodine ľudstva dozrievať v schopnosti zmierenia, v pozeraní sa dopredu s nádejou a vo vytváraní konkrétnych krokov k mieru.

 

Výchova a spravodlivosť

Vraciame sa teda k počiatočnému obrazu holubice mieru. Aj pokoj, aby mal vzlet, potrebuje krídla, ktoré ho budú nadnášať: sú to krídla výchovy a spravodlivosti.

Výchova – latinský výraz (educere) značí vyťahovať, vyberať von – znamená prinášať na svetlo vzácne zdroje ducha. Je potešujúce konštatovať, že sa v tejto krajine neinvestuje iba do vydobývania zdrojov zeme, ale aj zdrojov srdca, do vzdelávania mladých ľudí. Je to úsilie, ktorému žičím, aby pokračovalo a rozširovalo sa ďalej. Aj vzdelávanie sa odohráva vo vzťahoch, v reciprocite. K slávnemu starovekému pravidlu „poznaj sám seba“ musíme pripojiť „poznaj svojho brata“: jeho príbeh, jeho kultúru a jeho vieru, lebo niet opravdivého poznania seba bez toho druhého. Ako ľudia, a ešte viac ako bratia, pripomínajme si vzájomne, že nič z toho, čo je ľudské, nám nemôže zostať cudzie (porov. Terentius, Heautontimorumenos I, 1, 25). Je dôležité do budúcnosti formovať identity, ktoré budú otvorené a schopné prekonať pokušenie zamerať sa len na seba a ustrnúť.

Investovanie do kultúry napomáha ústupu nenávisti a nárastu civilizovanosti a prosperity. Výchova a násilie sú si nepriamo úmerné. Katolícke školy – tešiace sa úcte aj v tejto krajine a regióne – napomáhajú takémuto vzdelávaniu k mieru a vzájomnému poznaniu sa, na predchádzanie násiliu.

Mladí ľudia, častokrát obklopení negatívnymi a falošnými správami (fake news), sa potrebujú naučiť nepodľahnúť lákadlám materializmu, nenávisti a predsudkov; naučiť sa  správne reagovať na nespravodlivosť a aj na bolestivé zážitky z minulosti; naučiť sa obraňovať práva ostatných s tým istým oduševnením, s akým obraňujú vlastné práva. Jedného dňa to budú oni, čo nás budú súdiť: pozitívne, ak sme im dali solídne základy pre vytváranie nových stretnutí civilizácie; alebo negatívne, ak sme im nechali len fatamorgány a bezútešnú perspektívu neslávnych konfliktov necivilizovanosti.

Druhým krídlom mieru je spravodlivosť, ktorá často nie je ohrozovaná jednotlivými udalosťami, ale pomaly ju požiera rakovina nespravodlivosti. Spravodlivosť založená na milosrdenstve je cestou na dosiahnutie dôstojného života, na ktorý má právo každý človek.

Nemožno teda veriť v Boha a  nesnažiť sa zároveň žiť v spravodlivosti so všetkými podľa zlatého pravidla: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci“ (Mt 7,12).

Mier a spravodlivosť sú neoddeliteľné! Prorok Izaiáš hovorí: „účinkom spravodlivosti bude mier“ (32,17). Mier hynie, keď je oddelený od spravodlivosti, a spravodlivosť je zasa falošná, ak nie je univerzálna. Spravodlivosť určená len pre známych, pre spolurodákov, pre veriacich rovnakého náboženstva je krívajúcou spravodlivosťou, je to zamaskovaná nespravodlivosť!

Úlohou náboženstiev je aj pripomínať, že dychtivosť po zisku robí srdce necitlivým, a že zákony súčasného obchodu s požadovaním všetkého a hneď nenapomáhajú stretávaniu sa, dialógu, rodine – podstatným dimenziám života, ktoré si vyžadujú čas a trpezlivosť. Nech sa náboženstvá stanú hlasom tých posledných, ktorí nie sú štatistickými číslami, ale bratmi, a nech stoja na strane chudobných; nech ako stráž bratstva bdejú v noci konfliktov, nech sú bdejúcimi hlasmi, ktoré nedovolia ľudstvu zatvárať oči pred nespravodlivosťou a nikdy mu nedovolia rezignovať pred tak premnohými drámami sveta.

 

Kvitnúca púšť

Po tom, ako sme hovorili o bratstve ako o arche pokoja, chcem sa teraz inšpirovať druhým obrazom, obrazom púšte, ktorou sme tu obklopení.

Pred pár rokmi tu bola púšť predvídavým a múdrym spôsobom zmenená na prosperujúce a pohostinné miesto; púšť sa tu zmenila z prekážky, z nepriechodného a nedostupného miesta, na miesto stretnutia kultúr a náboženstiev. Tu púšť zakvitla, nielen na niekoľko dní v roku, ale na mnoho nasledujúcich rokov. Nech je táto krajina, v ktorej sa snúbi piesok s mrakodrapmi, naďalej dôležitou križovatkou medzi Západom a Východom, medzi Severom a Juhom planéty, miestom rozvoja, kde kedysi nehostinné priestory budú ponúkať pracovné miesta ľuďom rôznych národností.

Aj rozvoj má však svojich protivníkov. A ak nepriateľom bratstva je individualizmus, ako na prekážku rozvoja chcem prstom ukázať na ľahostajnosť, ktorá končí tým, že mení kvitnúcu realitu na pustatinu. Vskutku rozvoj, ktorý je čisto utilitaristický, nevedie k reálnemu a trvalému pokroku. Iba integrálny a kohézny rozvoj povedie k budúcnosti, ktorá je hodná človeka. Ľahostajnosť bráni vidieť v ľudskom spoločenstve aj niečo iné ako zdroj príjmu a v bratovi a sestre aj niečo iné okrem práce, ktorú vykonáva.

Ľahostajnosť v skutočnosti nepozerá na zajtrajšok; nestará sa o budúcnosť stvorenstva, nezaujíma ju dôstojnosť cudzinca ani budúci osud detí.

V tomto ohľade sa teším, že práve tu, v Abú Zabí sa vlani v novembri uskutočnilo medzinárodné medzináboženské stretnutie, ktorého výsledkom je Medzináboženská aliancia za bezpečnejšie spoločenstvá; za dôstojnosť dieťaťa v digitálnom svete. Táto udalosť nadviazala na posolstvo adresované z Ríma z Medzinárodného kongresu o dôstojnosti dieťaťa v digitálnom svete (v novembri 2017), ktorý dostal moju plnú podporu a povzbudenie. Ďakujem teda všetkým lídrom, ktorí sa angažujú na tomto poli, a uisťujem ich o podpore, solidárnosti a o podieľaní sa mňa osobne i Katolíckej cirkvi v tejto tak veľmi dôležitej záležitosti Ochrany maloletých vo všetkých jej formách.

Tu v púšti sa otvorila cesta plodného rozvoja, ktorá počnúc prácou ponúka nádej mnohým ľuďom z rôznych národov, kultúr a vierovyznania. Medzi nimi sú i mnohí kresťania, ktorých prítomnosť v regióne siaha do dávnejších storočí; kresťania tu našli príležitosti a významne prispeli k rastu a blahobytu krajiny. Okrem svojich odborných schopností si sem priniesli i svoju nefalšovanú vieru. Rešpekt a tolerancia, s ktorou sa tu stretávajú, ako aj nevyhnutné miesta na bohoslužbu, kde sa môžu modliť, im umožňujú duchovné dozrievanie, z ktorého má následne prospech celá spoločnosť. Povzbudzujem k tomu, aby sa pokračovalo v tejto ceste, aby všetci tí, čo tu žijú alebo tadiaľto prechádzajú, si v sebe uchovali nielen obraz o veľkých dielach vybudovaných v púšti, ale aj o krajine, ktorá prijíma a objíma všetkých.

Práve v tomto duchu žičím tomu, aby nielen tu, ale v celom milovanom a citlivom regióne Blízkeho východu vznikali konkrétne príležitosti na stretávanie sa: spoločnosti, v ktorých by ľudia z rôznych náboženstiev mali rovnaké právo na občianstvo, a kde by sa jedine samotnému násiliu v každej jeho forme takéto právo odňalo.

Bratské spolunažívanie, založené na výchove a na spravodlivosti; ľudský rozvoj budovaný na prijímajúcej inklúzii a na právach všetkých: toto sú semienka pokoja, ktorým sú náboženstvá povolané pomáhať klíčiť. Náboženstvám prináleží, azda ako možno ešte nikdy v minulosti, neodkladná úloha v tomto háklivom dejinnom vlnobití: aktívne prispievať k demilitarizácii srdca človeka. Preteky v zbrojení, rozširovanie vlastných zón vplyvu, agresívna politika na úkor ostatných nikdy neprinesú stabilitu. Vojna nedokáže priniesť nič iné ako biedu, zbrane nič iné ako smrť!

Bratstvo ľudí si od nás, náboženských predstaviteľov, vyžaduje povinnosť zakázať každý odtienok schvaľovania slova vojna. Vráťme tomu slovu jeho surovosť. Pred našimi očami máme jej neblahé dôsledky. Zvlášť myslím na Jemen, Sýriu, Irak a Líbyu.

Spoločne, ako bratia v jednej rodine ľudstva podľa Božieho priania, zasaďme sa proti logike ozbrojenej sily, proti speňažovaniu vzťahov, vyzbrojovaniu hraníc, dvíhaniu múrov, nasadzovania náhubkov chudobným; proti tomu všetkému postavme lahodnú silu modlitby a každodenné úsilie o dialóg. To, že sme dnes spolu, nech je posolstvom dôvery, povzbudením pre všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa nepoddali potopám násilia a dezertifikácii altruizmu. Boh stojí pri človeku, ktorý sa usiluje o pokoj, a z neba požehnáva každý krok na tejto ceste, ktorý sa na zemi urobí. Ďakujem!

Preložila: Slovenská redakcia VR.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Už o tom hovorí aj führerka von der Leyenová: Treba očkovať nasilu. A aby členské štáty neprotestovali, o všetkom sa má rozhodovať v Bruseli!

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Brusel sa tento týždeň pokúsil ukradnúť si potajomky moc nad členskými štátmi – tentoraz pod zámienkou „krízového stavu“. Nájde sa aj nabudúce niekto, kto bude podobné svinstvo vetovať? Jedna dávka vakcíny proti Covidu-19 stojí podľa ministra Lengvarského cca 20 eur. Keby na nej…

Reakcie na Žilinku, ktorý odmieta zavedenie trestného činu šírenia dezinformácii: Podľa Gyimesiho z OĽaNO návrh „neprejde cez parlament“. Belousovová: „Kolíková by mala odstúpiť“

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa v piatok večer vyjadril, že nová skutková podstata trestného činu šírenia nepravdivej informácie, ktorú v rámci nového Trestného zákona navrhuje ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, je „odborne nenáležitá a neadekvátna voči súčasnému stavu spoločnosti“. Žilinka otvorene hovorí o „absurdnosti, neurčitosti a…

Rozhoduje sa o predĺžení a podobe lockdownu, politici ale zase nie sú jednotní

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/Branislav Bibel)   V stredu uplynú dva týždne lockdownu. To, či je nutné ho predĺžiť, bude cez víkend riešiť konzílium odborníkov. Jednotlivé hnutia ale v tejto otázke nie sú jednotné. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský si myslí, že je potrebné sledovať trend nových prípadov a tiež hospitalizácií.…

Blaha: “Zavraždiť desiatku ľudí a podieľať sa na holokauste je o jeden rok prísnejšie potrestané ako mať iný názor na očkovanie. To je Kolíkovej návrh”

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha v sobotu na Facebooku zareagoval na komentár v Denníku N, ktorý naznačuje, že návrh novely Trestného zákona z dielne ministerky spravodlivosti Kolíkovej je namierený na prísne postihovanie nežiaducich názorov zverejňovaných na sociálnych sieťach a v médiách. Podľa opozičného poslanca…

Šokujúce číslo narastá – v novembri skolabovalo viac ako 100 športovcov

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR-Martin Baumann)   Mnohí z nich zomreli úplne nečakane. A všetci boli dobre trénovaní, mladí ľudia – tak prečo a z akého dôvodu sa im to mohlo stať? Za necelých 10 týždňov chce rakúska vláda presadiť povinné očkovanie Pri propagácii svojho úmyslu, proti ktorému vytrvalo…

Hovorkyňa ruského Ministerstva zahraničných vecí označila nové sankcie Západu za cynické a apelovala na dialóg s Minskom

0 icon

Moskva 5. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik/Foreign Ministry of the Russian Federation, TASR/AP - Leonid Shcheglov/BelTA via AP)   Nové sankcie Západu voči Bielorusku sú nezákonné, nehumánne a Rusko ich odsudzuje. Uviedla to hovorkyňa Ministerstva zahraničných vecí (MZV) Ruskej federácie Maria Zacharovová „Rozhodne odsudzujeme nové obmedzujúce opatrenia proti Bielorusku, ktoré synchrónne prijali…

Majú toho dosť: V sobotu proti opatreniam vo Viedni protestovalo vyše 40 000 ľudí. Do ulíc vyšli aj v Nemecku a Holandsku

0 icon

Viedeň 4. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Lisa Leutner)   Tisíce ľudí demonštrovali v sobotu v centre rakúskej metropoly Viedeň proti opatreniam v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Informovala o tom rakúska spravodajská stanica ORF Podľa policajných zdrojov vyšlo v popoludňajších hodinách do ulíc Viedne dovedna zhruba 10.000 ľudí. Polícia označila situáciu za…

Profesorka Frauke Rostalski, členka Nemeckej Etickej Rady odmieta povinné očkovanie

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot Youtube)   Renomovaná právna expertka a profesorka trestného práva na Universität zu Köln, Frauke Rostalski kritizuje možnosť zavedenia všeobecnej povinnosti očkovania, tak ako to žiada budúci kancelár Nemecka Olaf Scholz (SPD) Rostalski v rozhovore pre Kölner Stadt-Anzeiger uviedla: „Povinné očkovanie pre tých, ktorí nepredstavujú…

Predstavitelia spoločenského, kultúrneho, občianskeho a cirkevného prostredia podporujú biskupov a žiadajú zrušenie zákazu verejných bohoslužieb

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Predstavitelia spoločenského, kultúrneho, občianskeho a cirkevného prostredia podporujú biskupov a žiadajú zrušenie zákazu verejných bohoslužieb. Rovnako ako biskupi ani oni nepovažujú plošný zákaz verejných bohoslužieb za primeraný a žiadajú jeho čo najskoršie odvolanie V tejto súvislosti iniciovali petíciu, ktorú zverejnili na portále www.podpisem.sk…

Lukašenko: Západ chce, aby sa Bielorusko stalo ďalšou Ukrajinou, ale zlyháva

0 icon

Minsk 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Nikolay Petrov/BelTA Pool Photo via AP)   Bieloruský prezident Alexander Lukašenko prehlásil, že Západ vyvíja tlak na Bielorusko s cieľom premeniť ho na ďalšiu Ukrajinu, čo sa ale podľa jeho slov nikdy nestane "Požadujú, aby sa Bielorusko stalo ďalšou Ukrajinou, ktorú označili za demokratickú a vyspelú…

NAJNOVŠIE

BLOG

Jozef Slávik

Slovo k mojim neprajníkom ...

0icon

 Keď človek dlho žije, aj veľa prežije, veľa sa naoučí, ale sa aj mnoho poučí. Som blogerom už cez 15 rokov. Prispieval som do mnohých internetových médií - Pravda, SME 2 x, N - noviny a najnovšie som blogerom u blogu.hlavnésprávy.sk. Priznám sa, že sa mi všade ako blogerovi darilo…

Marek Brna

Hudba je mŕtva

0icon

Čisto subjektívne, čakám na jej zmŕtvychvstanie. Už asi 21 rokov som nezaznamenal nič pozoruhodné, cítim sa znepokojený, trvá to už príliš dlho. Vzniká všetko možné, dnes sú možnosti ako nikdy, ale sú to produkty, povedané s neprimeranou ohľaduplnosťou, netrvácne, prchavé, neobstoja v čase.  Vyzerá to, že hudba nemá teraz v…

Jana Tutková

Preočkované Portugalsko? Ani admirál nezabránil letnému covid umieraniu, keď u nás bolo 0 úmrtí

0icon

Vojenskej chunty sa im zachcelo a tak koncom septembra pustili svetové agentúry novú ikonu pre pandemických hysterikov a vakcinačných dogmatikov – portugalského admirála Henriqua Gouveia e Melo, ktorý vraj porazil kovid, keď v jeho krajine už niet koho očkovať. Alebo žeby to mohlo byť aj trochu ináč? Píše sa o…

René Pavlík

Zodpovednosť

0icon

Zodpovednosť za riešenie.   Parlament rokuje. Hurá. Poslanci mlátia slamu, pritom im horí komora. Trápilo by ma to menej, keby sa ich cepy nedotýkali aj mojej rodiny a všetkých mojich známych. Každý deň rastú ceny aj základných potravín, každý

Slavěna Vorobelová

Kolíkovej zúfalstvo a patent na pravdu

0icon

Zúfalí ľudia robia zúfalé veci. Zúfalá situácia si žiada zúfalé riešenia. Aj takto by sa dalo v skratke pomenovať to, čo sa dnes deje v súčasnosti na Slovensku. Občania sú zúfali z tejto vakcináckovskej vlády plnej duševných trosiek, ich chorého vládnutia a nezmyselných a nelogických nariadení. Provakcinačná vl&aacut

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Vianočná električka v Bratislave: Tohtoročná téma vianočnej električky sa nesie v duchu detských Vianoc

Autor: TASR-Dano Veselský

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Už o tom hovorí aj führerka von der Leyenová: Treba očkovať nasilu. A aby členské štáty neprotestovali, o všetkom sa má rozhodovať v Bruseli!

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Brusel sa tento týždeň pokúsil ukradnúť si potajomky moc nad členskými štátmi – tentoraz pod zámienkou „krízového stavu“. Nájde sa aj nabudúce niekto, kto bude podobné svinstvo vetovať? Jedna dávka vakcíny proti Covidu-19 stojí podľa ministra Lengvarského cca 20 eur. Keby na nej…

Reakcie na Žilinku, ktorý odmieta zavedenie trestného činu šírenia dezinformácii: Podľa Gyimesiho z OĽaNO návrh „neprejde cez parlament“. Belousovová: „Kolíková by mala odstúpiť“

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa v piatok večer vyjadril, že nová skutková podstata trestného činu šírenia nepravdivej informácie, ktorú v rámci nového Trestného zákona navrhuje ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, je „odborne nenáležitá a neadekvátna voči súčasnému stavu spoločnosti“. Žilinka otvorene hovorí o „absurdnosti, neurčitosti a…

Rozhoduje sa o predĺžení a podobe lockdownu, politici ale zase nie sú jednotní

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/Branislav Bibel)   V stredu uplynú dva týždne lockdownu. To, či je nutné ho predĺžiť, bude cez víkend riešiť konzílium odborníkov. Jednotlivé hnutia ale v tejto otázke nie sú jednotné. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský si myslí, že je potrebné sledovať trend nových prípadov a tiež hospitalizácií.…

Blaha: “Zavraždiť desiatku ľudí a podieľať sa na holokauste je o jeden rok prísnejšie potrestané ako mať iný názor na očkovanie. To je Kolíkovej návrh”

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha v sobotu na Facebooku zareagoval na komentár v Denníku N, ktorý naznačuje, že návrh novely Trestného zákona z dielne ministerky spravodlivosti Kolíkovej je namierený na prísne postihovanie nežiaducich názorov zverejňovaných na sociálnych sieťach a v médiách. Podľa opozičného poslanca…

Šokujúce číslo narastá – v novembri skolabovalo viac ako 100 športovcov

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR-Martin Baumann)   Mnohí z nich zomreli úplne nečakane. A všetci boli dobre trénovaní, mladí ľudia – tak prečo a z akého dôvodu sa im to mohlo stať? Za necelých 10 týždňov chce rakúska vláda presadiť povinné očkovanie Pri propagácii svojho úmyslu, proti ktorému vytrvalo…

Hovorkyňa ruského Ministerstva zahraničných vecí označila nové sankcie Západu za cynické a apelovala na dialóg s Minskom

0 icon

Moskva 5. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik/Foreign Ministry of the Russian Federation, TASR/AP - Leonid Shcheglov/BelTA via AP)   Nové sankcie Západu voči Bielorusku sú nezákonné, nehumánne a Rusko ich odsudzuje. Uviedla to hovorkyňa Ministerstva zahraničných vecí (MZV) Ruskej federácie Maria Zacharovová „Rozhodne odsudzujeme nové obmedzujúce opatrenia proti Bielorusku, ktoré synchrónne prijali…

Majú toho dosť: V sobotu proti opatreniam vo Viedni protestovalo vyše 40 000 ľudí. Do ulíc vyšli aj v Nemecku a Holandsku

0 icon

Viedeň 4. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Lisa Leutner)   Tisíce ľudí demonštrovali v sobotu v centre rakúskej metropoly Viedeň proti opatreniam v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Informovala o tom rakúska spravodajská stanica ORF Podľa policajných zdrojov vyšlo v popoludňajších hodinách do ulíc Viedne dovedna zhruba 10.000 ľudí. Polícia označila situáciu za…

Profesorka Frauke Rostalski, členka Nemeckej Etickej Rady odmieta povinné očkovanie

0 icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot Youtube)   Renomovaná právna expertka a profesorka trestného práva na Universität zu Köln, Frauke Rostalski kritizuje možnosť zavedenia všeobecnej povinnosti očkovania, tak ako to žiada budúci kancelár Nemecka Olaf Scholz (SPD) Rostalski v rozhovore pre Kölner Stadt-Anzeiger uviedla: „Povinné očkovanie pre tých, ktorí nepredstavujú…

Predstavitelia spoločenského, kultúrneho, občianskeho a cirkevného prostredia podporujú biskupov a žiadajú zrušenie zákazu verejných bohoslužieb

0 icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Predstavitelia spoločenského, kultúrneho, občianskeho a cirkevného prostredia podporujú biskupov a žiadajú zrušenie zákazu verejných bohoslužieb. Rovnako ako biskupi ani oni nepovažujú plošný zákaz verejných bohoslužieb za primeraný a žiadajú jeho čo najskoršie odvolanie V tejto súvislosti iniciovali petíciu, ktorú zverejnili na portále www.podpisem.sk…

Lukašenko: Západ chce, aby sa Bielorusko stalo ďalšou Ukrajinou, ale zlyháva

0 icon

Minsk 5. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Nikolay Petrov/BelTA Pool Photo via AP)   Bieloruský prezident Alexander Lukašenko prehlásil, že Západ vyvíja tlak na Bielorusko s cieľom premeniť ho na ďalšiu Ukrajinu, čo sa ale podľa jeho slov nikdy nestane "Požadujú, aby sa Bielorusko stalo ďalšou Ukrajinou, ktorú označili za demokratickú a vyspelú…

Podkasty

Liečiť covid vakcínami alebo tradične? Stret záujmov medicíny a biznisu?

icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:) Šéf Pfizeru Albert Bourla otvorene priznal, že očkovanie proti Covidu sa treťou dávkou nekončí. Ľudia ho budú musieť podstúpiť každoročne „po mnoho nasledujúcich rokov.” Snaží sa nás tiež presvedčiť, že 35-miliardový zisk firmy s tým nemá nič spoločné, motiváciou je láska. Na výčitku svetových zdravotných charitatívnych organizácií, že farmaceutickým spoločnostiam...

Zákon o smrti slobody a demokracie najviac ublíži alternatívnym médiám

icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Pred niekoľkými dňami, 27. novembra, sme povedali, že ministerky Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá. Odozva bola veľmi veľká. Vybrali sme aspoň jeden z názorov „podčiarnikov“: „Sloboda, demokracia, ľudské práva, ľudská dôstojnosť a bezpečnosť vraj nemôžu byť rukojemníkmi nadnárodných korporácií. Asi v tom kláštore (poznámka: myslí sa na ubytovanie...

Výzva na generálny štrajk apeluje na všetkýh Rakúšanov, Nemcov, Čechov aj Slovákov

icon

Bratislava 1. decembra (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Už od leta sa najmä na sociálnych sieťach objavujú výzvy na generálny štrajk. A tak si povedzme, čo to ten generálny štrajk vlastne je. Je to štrajk zasahujúci všetky odvetvia alebo ich rozhodujúcu väčšinu. Jeho motívy sú politické, úsilie o odstúpenie vlády alebo o stiahnutie návrhu zákona, o ktorom sa...

Vydieranie v priamom prenose: veľká skúška charakteru našich seniorov

icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Ľudovít Vaniher) Keď Remišová povedala, že očkovanie za každú cenu treba stimulovať, nečakali sme, že jej minister financií Igor Matovič vyhovie takmer v priamom prenose. Napriek vetu kolegov zo SaS-ky štát ústami Matoviča chce poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré utrpeli škody počas pandémie, ale nie priamo. Peniaze sa k nim majú...

Výzva ministerstvu zdravotníctva: Vydajte pokyn na liečbu covidu ambulantnými lekármi

icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Na Slovensku počas tretej vlny Covidu 19 denne pribúdajú stovky nových infikovaných, nemocnice sú plné, zvyšok lekárov, ktorý ešte nezutekal do zahraničia, vyčerpaný a zúfalý. Pritom aj na Slovensku existujú ambulantní lekári, ktorí sa stále držia Hippokratovej prísahy a napriek všetkým prekážkam sa pacientom s Covidom 19 osobne venujú. Je ich však...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Jozef Slávik

Slovo k mojim neprajníkom ...

0icon

 Keď človek dlho žije, aj veľa prežije, veľa sa naoučí, ale sa aj mnoho poučí. Som blogerom už cez 15 rokov. Prispieval som do mnohých internetových médií - Pravda, SME 2 x, N - noviny a najnovšie som blogerom u blogu.hlavnésprávy.sk. Priznám sa, že sa mi všade ako blogerovi darilo…

Marek Brna

Hudba je mŕtva

0icon

Čisto subjektívne, čakám na jej zmŕtvychvstanie. Už asi 21 rokov som nezaznamenal nič pozoruhodné, cítim sa znepokojený, trvá to už príliš dlho. Vzniká všetko možné, dnes sú možnosti ako nikdy, ale sú to produkty, povedané s neprimeranou ohľaduplnosťou, netrvácne, prchavé, neobstoja v čase.  Vyzerá to, že hudba nemá teraz v…

Jana Tutková

Preočkované Portugalsko? Ani admirál nezabránil letnému covid umieraniu, keď u nás bolo 0 úmrtí

0icon

Vojenskej chunty sa im zachcelo a tak koncom septembra pustili svetové agentúry novú ikonu pre pandemických hysterikov a vakcinačných dogmatikov – portugalského admirála Henriqua Gouveia e Melo, ktorý vraj porazil kovid, keď v jeho krajine už niet koho očkovať. Alebo žeby to mohlo byť aj trochu ináč? Píše sa o…

René Pavlík

Zodpovednosť

0icon

Zodpovednosť za riešenie.   Parlament rokuje. Hurá. Poslanci mlátia slamu, pritom im horí komora. Trápilo by ma to menej, keby sa ich cepy nedotýkali aj mojej rodiny a všetkých mojich známych. Každý deň rastú ceny aj základných potravín, každý

Slavěna Vorobelová

Kolíkovej zúfalstvo a patent na pravdu

0icon

Zúfalí ľudia robia zúfalé veci. Zúfalá situácia si žiada zúfalé riešenia. Aj takto by sa dalo v skratke pomenovať to, čo sa dnes deje v súčasnosti na Slovensku. Občania sú zúfali z tejto vakcináckovskej vlády plnej duševných trosiek, ich chorého vládnutia a nezmyselných a nelogických nariadení. Provakcinačná vl&aacut

TopDesať

Čo ste nevedeli o jedle? Tepelná úprava jedál na 6 spôsobov

0 icon

Teplo vyvoláva v jedlách chemické a fyzikálne zmeny, vďaka ktorým sa stávajú mäkšími a stráviteľnejšími a zároveň sa z nich ľahšie uvoľňujú živiny. Pri tepelnej úprave potravín sa však niektoré živiny rozkladajú. Viete prečo a akým spôsobom sa jedlá tepelne upravujú? Pozrite sa na na prvý pohľad samozrejmé veci trošku…

Mikuláš, Mikolaj či Télapó: Kto nosí darčeky vo svete?

0 icon

Ježiška a svätého Mikuláša pozná každý. Vieme, čo sú zač a že sa na nich môžeme spoľahnúť. V čižmičkách a pod stromčekom nám stále nechajú milé prekvapenia. Rozmýšľali ste už niekedy o tom, či to takto funguje všade vo svete? Kto nosí darčeky v Grécku, Anglicku či Rusku?

10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

0 icon

Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

Santa Claus: Je len výmyslom obchodníkov? 1. časť

0 icon

V západnej Európe je Santa Claus všeobecne známy ako milá postavička, ktorá rozdáva na Vianoce darčeky. Skutočne existoval alebo sa jedná len o marketingový ťah obchodníkov? V rámci dvojdielneho článku sa spoločne pozrieme, kým zrejme postava Mikuláša v skutočnom živote bola, a čo bolo pravdepodobne spúšťačom vzniku legendy o Santa Clausovi. Väčšina historikov a odborníkov na túto…

Čo sa stane s tvojím telom, ak budeš chodiť spať o 22:00?

0 icon

Kim Kardashian , Anna Wintour a Oprah Winfrey majú jednu spoločnú vec: všetky idú spať okolo 22:00. Zdá sa, že tieto ženy vedia, prečo to robia, pretože chodiť tak skoro spať môže mať veľa pozitívnych účinkov na telo a myseľ. Možno potom nie je prekvapením, že niektoré z najúspešnejších žien súčasnosti končia svoj deň tak skoro,…

Armádny Magazín

Americká rozviedka zistila termíny ruského „vpádu“ na Ukrajinu

0 icon

Rusko, 5.december 2021 (AM, Sputnik) – Americké výzvedné služby tvrdia, že Rusko plánuje vpád na územie Ukrajiny začiatkom roku 2022. Oznámila to agentúr

Recenzia na ruský bojový film Turista (2021)

0 icon

Rusko, 5.december 2021 (AM) – Tento rok som si v júli na dovolenke pozrel ruský bojový film Turista (2021). Film vo mne zanechal veľmi dobrý dojem a odporúčam ho všetkým, ktorí majú radi ruské bojové filmy.   Film natočila spoločnosť Paritet film, režisérom je Andrej Ščerbinin, scenár napísal Vladimir Izmailov. Premié

Francúzsko dodalo Saudom zbrane s vedomím, že sa použijú v Jemene. Vojna si vyžiadala takmer 377 000 obetí

0 icon

Francúzsko, 5. december 2021 (AM) – Podľa webovej stránky Disclose Francúzsko, ktorému v tom čase predsedal Francois Hollande, dodalo

Rusko podniklo rozsiahly útok na americké vojenské satelity

0 icon

USA, 5. december 2021 (AM) – Velenie americkej armády oznámilo, že ruská armáda podnikla bezprecedentný útok na americké vojenské vesmírne satelity. Útoky boli vykonané pomocou systémov rádio-elektronického boja neznámeho typu, trvali veľmi dlho a takéto útoky majú vážny dopad na prevádzku amerických kozmických objektov. Vo vyhlásení amerického vojenského veleni

Die Welt: „Kým sa nemecké tanky prebíjali k Moskve, Stalin organizoval luxusnú hostinu“

0 icon

Nemecko, 5.december 2021 (AM) – „Na jeseň 1941 bola situácia na východnom fronte čoraz kritickejšia: sovietske vojská trpeli porážky, nemecké hitlerovské vojská sebavedome postupovali k Moskve. V meste vládol chaos, zlodeji vykrádali opustené byty a obchody, no Stalin organizoval v Kremli skutočnú hostinu s ikrami, grilovanými prasiatkami a riek

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Vianočná električka v Bratislave: Tohtoročná téma vianočnej električky sa nesie v duchu detských Vianoc

Autor: TASR-Dano Veselský

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali