P. FREŠO: BSK patrí na Slovensku medzi najmenej zadlžené kraje

Bratislava 5. februára (TASR) – Napriek poklesu príjmom a nižším objemom investícií do plánovaných projektov Bratislavský samosprávny kraj(BSK) plní kľúčové programy v oblasti sociálneho, zdravotného i školského zabezpečenia a cestného hospodárstva. Nevýhodou pre neho zostáva, že kraj kvôli vysoko nastavenej latke pri tvorbe hrubého domáceho produktu(HDP) nemôže už roky čerpať financie z kohéznych fondov Európskej únie, ku ktorým majú všetky ostatné kraje na Slovensku prístup. Exkluzívny rozhovor o aktuálnej situácii v kraji pre TASR poskytol predseda Bratislavského samosprávneho kraja a predseda SDKÚ-DS Pavol Frešo. Hodnotí v ňom doterajšie obdobie vo vyššom územnom celku a hovorí o víziách na nasledujúce obdobie v bratislavskej oblasti.

-Máte za sebou tretí rok vo funkcii predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Ako by ste zhodnotili uplynulý rok či už z pohľadu hospodárenia alebo investícií kraja?-

Rok 2012 považujem za úspešný. Hoci bol rozpočet nastavený konzervatívne, podarilo sa nám zrealizovať viaceré kľúčové projekty, či už v oblasti dopravy, školstva, športu alebo zdravotníctva. Najviac peňazí išlo na školstvo a sociálnu oblasť, dokončili sme projekty, na ktoré sme čerpali peniaze z Európskej únie a tiež sme investovali do opravy a rekonštrukcií ciest.

-Priblížte zopár najvýznamnejších projektov z minulého roka?-

Spomedzi všetkých by som vyzdvihol vybudovanie cyklomostu cez rieku Morava, ktorý je postavený v historickej trase a po desiatkach rokoch opäť spojil slovenský breh s rakúskym. Je to jeden z projektov, na ktorý sme čerpali eurofondy. Cyklomost slobody medzi Devínskou Novou Vsou s rakúskym Schlosshofom môže verejnosť využívať od polovice augusta a teší sa veľkému záujmu. Za kľúčovú však považujem aj modernizáciu Nemocnice v Malackách, ktorá prinesie do regiónu Záhoria kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. V rámci rekonštrukcie sa prerobili operačné sály, nové je Centrum diagnostiky a Centrum jednodňovej chirurgie a tiež oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a centrálneho príjmu. Náklady dosiahli 4,5 milióna eura a financovali sme to v spolupráci so súkromnou spoločnosťou Nemocničná a. s., ktorej nemocnicu prenajímame. Je to len zopár projektov, ktoré zlepšia život obyvateľov v regióne.

-Medzi priority kraja patrí aj doprava. BSK mal naplánované viaceré investície, no v dôsledku letných povodní v roku 2011 ich musel odložiť. V roku 2012 ste pokračovali v opravách po povodniach. Koľko vás všetky rekonštrukcie stáli a čo všetko bolo potrebné opraviť?-

Následky povodne na cestách v našej správe sa nám podarilo odstrániť za menej ako rok. Vlani sme v sanáciách pokračovali, dokončili sa práce na novom moste v Doľanoch, dokončili sa práce na konštrukcii vozovky, moste, priepuste a oporných múroch v Píle a tiež sa vybudoval nový most v Budmericiach. Celkové náklady na povodne si vyžiadali osem miliónov eur. Vlani sme zrekonštruovali aj cesty v Zohore a Vinosadoch. Spolu sme do rekonštrukcií investovali viac ako 6,3 milióna eur, pričom najnákladnejšou bola rekonštrukcia cesty vo Vinosadoch. Pôvodne plánované náklady vo výške 5,1 milióna eur sa nám podarilo znížiť na 3,7 milióna eur.

-V prípade opravy cesty vo Vinosadoch ide o nákladnú rekonštrukciu, bolo to nutné?-

Určite áno. Stav vozovky bol vysoko rizikový, vytvárali sa rozsiahle trhliny a zosúvala sa časť vozovky. Bola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, ale aj život a majetok obyvateľov. Cesta bola postavená na násype, ktorý sa v dôsledku jazdenia ťažkej nákladnej dopravy, tiež aj v dôsledku počasia a nevyhovujúceho stavu podložia začal zosúvať. Zrekonštruoval sa takmer 500 metrov dlhý úsek cesty.

-Aké má kraj plány v oblasti dopravy v tomto roku?-

V tomto roku bude najväčšou investíciou rekonštrukcia cesty cez horský prechod na Pezinskej babe, ktorá je v havarijnom stave. Už vlani sme začali pripravovať všetky sanačné práce podľa schválenej projektovej dokumentácie na všetky tri havarijné lokality, ktoré sa budú robiť naraz v rámci jednej stavby. Okrem toho začneme aj s prípravami na opravu cesty medzi Malackami a Rohožníkom. Opravovať plánujeme aj most cez Malý Dunaj v Zálesí a cesty v obciach Závod, Hrubá Borša, Dunajská Lužná a Modra, ktoré boli kvôli nedostatku financií, respektíve sanáciám ciest a objektov po povodniach, presunuté do tohtoročného plánu z roku 2011.

-Už dlhé roky sa hovorí o zlom stave Pezinskej Baby. Prijali ste aj určité bezpečnostné opatrenia.-

Na Pezinskej Babe je porušená stabilita cestného telesa, vytvárajú sa pozdĺžne trhliny a zosúvajú sa časti vozovky. V júni 2011 sme preto v záujme bezpečnosti cestnej premávky v troch kritických úsekoch usmernili dopravu do jedného jazdného pruhu, ktorá je riadená semaformi. Okrem toho je zakázaný prejazd nákladných vozidiel nad sedem ton.

-Kedy začnete s rekonštrukciou a čo všetko sa bude rekonštruovať? Koľko to bude stáť?-

V súčasnosti je už zhotoviteľ vysúťažený, takže s rekonštrukciou začneme hneď, ako nám to umožní počasie. Bude treba sčasti rozobrať teleso, vybudovať kotvenie násypu, urobiť odvodňovacie vrty a oporné múry. Predpokladané náklady sú viac ako 2,5 milióna eur.

-Na decembrovom rokovaní zastupiteľstva bol schválený rozpočet na rok 2013.-

Rozpočet na tento rok bude vyrovnaný, príjmy aj výdavky sú viac ako 122 miliónov eur. Schválený rozpočet znižuje zadlžovanie kraja zhruba o jedno percento, zároveň však musím povedať, že Bratislavský kraj patrí k najmenej zadlženým krajom na Slovensku.

-Koncom roka podpísali všetky kraje s Vládou SR Memorandum o spolupráci pri konsolidácii verejných peňazí. Ako to ovplyvní rozpočet Bratislavského kraja?-

Rozpočet rešpektuje Memorandum, čo znamená ďalšie šetrenie. Zaväzuje nás ušetriť 4,38 milióna eur. Hoci sme výrazne limitovaný predmetným Memorandom, podarilo sa nám v kľúčových programoch ako je školstvo, kultúra a sociálne služby zachovať rozpočet v oblasti miezd, odvodov a energií na približne rovnakej úrovni ako minulý rok.

-Kraj má schválený vyrovnaný rozpočet, kde sa zaväzuje šetriť. Môže sa však zmeniť situácia a bude potrebné vyčleniť ďalšie peniaze?-

Samozrejme, rozpočet môžu negatívne ovplyvniť aj neočakávané udalosti, ako boli povodne v júni 2011. Ovplyvniť ho môžu aj mimoriadne havárie na našich školách či zariadeniach, prípadná novelizácia legislatívnych noriem alebo výraznejší pokles žiakov na školách, čo by malo za následok pokles príjmov z normatívu na žiaka.

-Keď hovoríme o šetrení, šetríte aj priamo na Úrade BSK?-

Vždy treba začať od seba. Šetrenie sa priamo dotklo aj Úradu BSK. Upravila sa kolektívna zmluva zamestnancov, znížili sa viaceré benefity s dopadom na úsporu v čerpaní mzdových prostriedkov. Novou kolektívnou zmluvou ušetrí župa približne 30.000 eur.

-Na ktoré oblasti je v tomto roku vyčlenených najviac peňazí?-

Aj v tomto roku pôjdu najväčšie výdavky – viac ako 44 miliónov eur na školstvo a vyše 24 miliónov eur na sociálne veci. Sústredíme sa aj na infraštruktúru ciest.

-Čo sa podarilo zrealizovať v oblasti školstva a na čo sa ešte chcete zamerať?-

V roku 2012 sme spustili projekt učiteľských bytov, od začiatku roka sme riaditeľom škôl zvýšili platy v priemere o 14 percent s cieľom motivovať ich, investovali sme do opráv škôl a vznikli dve centrá odborného vzdelávania. V nastavených projektoch chceme pokračovať aj v tomto roku.

-Čo je cieľom centier odborného vzdelávania a pre koho sú primárne určené?-

Centrá odborného vzdelávania sú primárne určené študentom. Chceme, aby absolventi našich stredných škôl boli vzdelaní nielen teoreticky, ale aby z nich vychádzali kvalifikovaní odborníci. Práve preto sme v spolupráci so stavovskými organizáciami, zamestnávateľskými zväzmi a zamestnávateľmi rozhodli pre vytvorenie centier odborného vzdelávania. V súčasnosti fungujú dve – Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v Ivanke pri Dunaji a Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií na Hliníckej v Bratislave. Zároveň pripravujeme vytvorenie centier pre automobilový priemysel a potravinárstvo.

-Uvažuje sa aj o revitalizácii športových areálov. Ktoré to budú?-

Revitalizáciou športových areálov sa skvalitnia podmienky pre šport a voľno-časové aktivity. Chceme pritiahnuť najmä deti a mládež, aby sa odpútali od počítačov a začali viac športovať. Je to aj spôsob, ako sa socializujú, stretávajú s priateľmi a nadväzujú nové kamarátske známosti. V tomto roku plánujeme zrevitalizovať tri areály, a to multifunkčné ihrisko s atletickou dráhou na Gymnáziu A. Einsteina, ihrisko pre pozemný hokej a florbal aj s novým povrchom v telocvični na Gymnáziu L. Novomeského a zrevitalizovať športový areál na SPŠE K. Adlera v Bratislave.

-Kraj realizoval aj projekt Rešpekt pre zdravie. Čo je jeho cieľom?-

Projekt prebieha už vyše roka a je doňho zapojených zatiaľ 56 stredných škôl v našej pôsobnosti. Cieľom je mapovanie stavu kardio-metabolického zdravia stredoškolákov. Doteraz bolo vyšetrených vyše 3000 žiakov a výsledky sú alarmujúce. Až tretina chlapcov má nadváhu, s rovnakým problémom bojuje takmer 20 percent dievčat.

-Ako chcete tento stav zmeniť? Pripravujete nejaké opatrenia?-

Dôležité je mať zdravý životný štýl. Preto organizujeme športové aktivity, podporujeme školské krúžky a prostredníctvom súťaží motivuje žiakov k športu. Okrem toho na základe výsledkov projektu pripravujeme zmenu a skvalitnenie stravovania v školských jedálňach.

-Jednou z prioritných oblastí BSK sú aj sociálne veci.-

V tomto roku sme na oblasť sociálnych vecí vyčlenili 24 miliónov eur, čo je viac ako vlani. Zaviedli sme nové typy služieb, ktoré sa veľmi osvedčili a pomohli už stovkám rodín. Občania môžu vyhľadať pomoc pri riešení svojej sociálnej situácie v Kancelária prvého kontaktu, ktorá je otvorená od júna 2012, ale aj v Centre pre rodiny v kríze, ktoré funguje už štyri roky. Okrem toho sme otvorili päť zariadení podporovaného bývania, ktoré umožňujú žiť ľuďom so zdravotným postihnutím čo najsamostatnejšie. Významným krokom k zvýšeniu kvality sociálnych služieb je aj materiál „Podmienky kvality sociálnych služieb v kompetencií BSK“, ktoré schválili krajskí poslanci. Spomedzi VÚC na Slovensku ide o prvý a zatiaľ jediný materiál tohto druhu.

-Koľko má BSK sociálnych zariadení vo svojej pôsobností?-

BSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 15 zariadení sociálnych služieb pre rôzne cieľové skupiny a rôzne zdravotné postihnutia. V zariadeniach je umiestených približne 1700 klientov. Kraj však spolupracuje aj s neverejnými poskytovateľmi, podporuje viaceré organizácie a projekty, ktoré sa sústredia na sociálne služby a pomoc obyvateľom. Okrem toho organizujeme vlastné podujatia, napríklad Župnú olympiádu pre seniorov zo zariadení v pôsobnosti kraja a hlavného mesta. Vlani sa uskutočnil už 2. ročník a cieľom je poskytnúť seniorom hravou formou príležitosť na šport, pohyb aj zábavu.

-Medzi priority kraja patrí aj rozvoj cyklotrás. Plánujete aj v tomto roku budovať nové cyklotrasy?-

V oblasti cykloturistiky, ktorá je aj dobrým nástrojom pre rozvoj cestovného ruchu, plánujeme obnoviť 280 km cyklotrás v Malých Karpatoch od Bratislavy až po Pezinskú babu. V rámci tohto sa vyznačí 25 km nových cyklotrás, ktoré vhodne doplnia už jestvujúcu sieť cyklotrás. Nové cyklotrasy pribudnú na Devínskej Kobyle. Cyklisti sa môžu tešiť, pretože vďaka ním sa prepoja mestské časti Dúbravka, Karlova Ves, Dlhé Diely, Devín, Devínska Nová Ves s medzinárodnou cyklotrasou EuroVelo 13, s Cyklomostom v Devínskej Novej Vsi a dolnorakúskymi cyklotrasami. Okrem toho plánujeme vybudovať štyri cyklocentrá – Biely kríž, Malé Leváre, Devínska Nová Ves a Vysoká pri Morave.

-Vráťme sa ešte k tej doprave v regionálnom rozmere. Od marca by sa mala začať fungovať integrovaná doprava, ktorá zefektívni cestovanie v kraji. Čo všetko prinesie, respektíve čo všetko môže cestujúci očakávať?-

Bratislavská integrovaná doprava je spoločným projektom župy a mesta. Od marca spúšťame prvú etapu integrovanej dopravy pre Bratislavu a Záhorie, vďaka ktorej sa bude cestovať výhodnejšie. Zavedú sa predplatné cestovné lístky, ktoré bude možné kúpiť u všetkých dopravcov – Slovak Lines, Dopravný podnik Bratislava, Železničná spoločnosť Slovensko a RegioJet. Pre lepšiu orientáciu sa zavedie číselné označenie prímestských autobusových liniek a vlakov. Keďže prvá etapa integrovanej dopravy sa vzťahuje na hlavné mesto a Záhorie, posilnili sme najmä na Záhorí autobusové spoje, ktoré zvážajú obyvateľov k dopravným prestupným miestam.

-Čo to prinesie obyvateľom Bratislavy?-

Bratislavčania si budú môcť kupovať predplatné cestovné lístky s časovou platnosťou, tak ako doteraz. Doteraz však mohli na predplatný cestovný lístok cestovať len spojmi Dopravného podniku. Od marca budú môcť s takýmto predplatným cestovným lístkom využívať na území mesta aj vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko, RegioJet a autobusy Slovak Lines, čiže je to pre nich výhodnejšie. V rámci časovej platnosti a územia môžu zrealizovať neobmedzený počet jázd.

-Ako sa to prejaví na Záhorí?-

Predstavme si to na príklade, že cestujúci dochádza z Malaciek do Bratislavy vlakmi Železničnej spoločnosti, no v rámci Malaciek precestuje ešte 2,5 kilometra. Malacky sú veľkým okresným mestom a funguje tam mestská hromadná doprava. Cestujúci si môže kúpiť kombinovaný lístok s platnosťou pre hlavné mesto a príslušnú zónu na Záhorí – Malacky. S takýmto lístkom môže cestovať aj mestskou hromadnou dopravou, čo možno doteraz z úsporných dôvodov nerobil.

-Kedy sa integruje celé územie kraja?-

Ešte treba pre železnice obstarať elektronické označovače a samoobslužné predajné automaty, tiež dispečerský riadiaci systém. Až následne sa môže integrovať celé územie bratislavskej župy, to znamená aj so všetkými typmi cestovných lístkov, teda predplatné aj jednorazové.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Protestujúci zotrvávajú pred parlamentom, situácia je pokojnejšia

0 icon

Bratislava 23. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Nespokojní občania protestujúci proti opatreniam vlády na boj s pandémiou zotrvávajú pred budovou Národnej rady (NR) SR. Priebeh piatkového zhromaždenia je už pokojnejší, účastníci viac neblokujú vchod do budovy parlamentu. Na mieste je naďalej polícia, situáciu monitoruje. Počty protestujúcich klesli na niekoľko desiatok…

Boris Kollár: O pripravovanej súdnej mape budem diskutovať

0 icon

Bratislava 23. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Pripravovaná súdna mapa z dielne ministerky spravodlivosti bola témou spoločného stretnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kollára a primátora mesta Trenčín, Richarda Rybníčka. Primátor krajského mesta požiadal šéfa parlamentu o prípadne založenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v Trenčíne. Primátor Rybníček to…

Kovařík: Dal som vykonať kontrolu, či polícia dav zvládla a nepodcenila situáciu

0 icon

Bratislava 23. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Policajný prezident Peter Kovařík dal vykonať kontrolu, či polícia zvládla dav, nepodcenila situáciu a vykonala dostatočné bezpečnostné opatrenia. Uviedol to v reakcii na piatkový protest stoviek nespokojných občanov pred budovou Národnej rady (NR) SR v Bratislave. Jeho stanovisko TASR poskytla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru…

Španielsko a Holandsko sa dostali do nemeckého zoznamu oblastí s vysokým výskytom vírusu

0 icon

Berlín 23. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/DPA-Oliver Dietze)   Nemecko zaradilo Španielsko a Holandsko do zoznamu „oblastí s vysokým výskytom" koronavírusu. Znamená to, že väčšina ľudí prichádzajúcich z týchto štátov, ktorí nie sú úplne zaočkovaní, budú musieť od budúceho týždňa ísť do karantény Inštitút Roberta Kocha, ktorý v Nemecku zodpovedá za kontrolu…

UNESCO žiada Turecko o správu o chráme Hagia Sofia po jeho premene na mešitu

0 icon

Istanbul 23. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Emrah Gurel)   Výbor svetového dedičstva UNESCO v piatok požiadal Turecko, aby do začiatku budúceho roka predložilo správu o stave zachovalosti Chrámu Božej múdrosti (Hagia Sofia) v Istanbule. Výbor zároveň vyjadril "vážne znepokojenie" v súvislosti s dôsledkami premeny chrámu na mešitu, informovala agentúra AFP Krok Turecka…

V Bulharsku začali sa koaličné vyjednávania pod taktovkou prezidenta

0 icon

Sofia 23. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francois Mori)   Bulharský prezident Rumen Radev v piatok začal konzultácie o zostavení novej vlády. Na úvod sa stretol s predstaviteľmi populistickej strany Je taký národ (ITN), ktorá v predčasných voľbách z 11. júla získala najviac hlasov. Informovala o tom agentúra BTA Podpredseda ITN Toško Jordanov…

Podmienka očkovania na podujatiach s hlavou katolíckej cirkvi: Na pápeža sa chystajú desaťtisíce ľudí, očkovaním chceme ochrániť najzraniteľnejších

0 icon

Bratislava 23. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia)   Historická návšteva pápeža Františka bude príležitosťou pre desiatky tisíc ľudí, aby sa osobne zúčastnili svätých omší a verejných podujatí spolu s hlavou katolíckej cirkvi. Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je najefektívnejším nástrojom ako ochrániť účastníkov, ktorí sa budú chcieť zúčastniť podujatí s pápežom Stretnutia…

Parlament v Sierra Leone odhlasoval zrušenie trestu smrti

0 icon

Freetown 23. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Väčšina zákonodarcov v africkej krajine Sierra Leone v piatok hlasovala za zrušenie trestu smrti, informovala agentúra AFP Trest smrti bude v tejto západoafrickej krajine nahradený doživotným väzením alebo trestom odňatia slobody v dĺžke najmenej 30 rokov. Rozhodnutie parlamentu však ešte musí svojím podpisom potvrdiť…

Obvineného svedka Csabu Dömötöra vzali do väzby

0 icon

Bratislava 23.júal 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Csaba Dömötör, ktorý vystupuje ako jeden zo svedkov v kauze bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K., ide do väzby. Pre agentúru SITA to potvrdil hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak "Okresný súd Bratislava III vzal do väzby obvineného, a to z dôvodov takzvanej kolúznej a preventívnej väzby,…

Premiér ku protestom: Akýkoľvek útok alebo agresia voči policajtom sú neprípustné. Opatrenia robíme, aby sme chránili aj životy protestujúcich!

0 icon

Bratislava 23. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Súčasťou demokracie je aj právo vyjadriť svoj názor. Dôležité však je, aby demonštrácie prebiehali pokojne. Akýkoľvek útok alebo agresia voči policajtom sú neprípustné. Premiér Eduard Heger (OĽANO) to uviedol v reakcii na piatkové protesty pred Národnou radou (NR) SR. TASR o tom informovala…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Tencer

Manipulačné techniky provakcinérov!

0icon

Kolektívna vina, umelo vytvorný nedostatok, klamstvá, znevhodňovanie, zastrašovanie to sú základné manipulačné techniky provakcinérov. Kolektívna vina. Až nenosíš rúško tak všetkých ohrozuješ, až pôjdeš navštíviť svojich blízkych tak ich môžeš zabiť. Takto nás strašila vláda pred Veľkou Nocou 2020. Strašenie pokračovalo tým že do

Boris Mesár

Dnes Národná rada (zrada) rozhoduje o prijatí ,,Čínskeho sociálneho kreditu " na Slovensku!!!

0icon

Dnes stojíme na prahu zavedenie Total Control režime plne odvodeného od čínskeho Sociálneho kreditu! V piatok bude Národná rada SR schvaľovať drakonických zákon, ktorý zabráni vstupu Slovákom do všetkých miest, prevádzok a budov, ak sa nepreukážu Digital Green Pass aplikácií! Právnik dokument rozobral a varuje, že jeho definíciu možno výkladom…

Ivan Holek

Úvaha o rizikách ženského pôvabu

0icon

Krása predstavuje moc, pretože je to niečo, čo veľmi silne pôsobí na iných. Krásu, a teda moc, je však možné využiť na niečo pozitívne, alebo zneužiť na niečo negatívne. Čo však kto seje, to nakoniec aj zožne, čo vo vzťahu k negatívnemu zneužitiu krásy kvôli osobnému prospechu, peniazom, alebo nejakým…

Andrej Sablič

Analýza ekonómie

0icon

Začiatok Prečo som sa rozhodol pre jej analýzu? Po II. Svetovej vojne sa ČLOVEK prostredníctvom svojich politikov dušoval, že už nikdy takúto katastrofu nepripusti. Dnes stojíme nad priepasťou ešte hrozivejšej vojny a politici sa už ani nepretvarujú a šíria virtuálny oheň a síru svetom. ČLOVEK zlyhal a tak je načase…

Dušan Hirjak

Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Časť II.

0icon

Teraz sa pozrime na určité množstvo singulárnych tvrdení, ktoré vyplývajú z idey ochrany globálneho zdravia či z idey boja proti „pandémii“ koronavírusu. Podľa uvedených a ďalších podobných tvrdení pracujú národné vlády a organizujú celé národné spoločnosti do boja proti koronavírusu až do definitívneho víťazstva. Singulárne tvrdenia patria do sféry domnienok…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

10 šokujúcich fotografií, ktoré odhaľujú život v Hongkongu

0 icon

V Hongkongu žije takmer až 7,5 milióna obyvateľov.  Aj preto je v tomto veľkomeste veľmi obtiažne nájsť miesto vhodné miesto na bývanie. Našlo sa však jedno, nie veľmi šťastné riešenie. Ľudia tu bývajú v akýchsi malých kockách. Organizácia spojených národov takéto byty odsúdila za "urážku ľudskej dôstojnosti". To však nemení…

7 najpikantnejších sôch, pri ktorých sa budeš červenať

0 icon

Pred obnaženými mramorovými telami Venuše či Davida sa už dnes nikto nečervená, na celom svete ale stojí skutočne veľa ďalších eroticky ladených diel. V tomtu článku nájdeš 10 najpikantnejších sôch, ktoré naženú červeň do tvojich líc. :) 1. Love Land - Južná Kórea V dostatočne konzervatívnej Južnej Kórei sa nachádza magický ostrov…

Cap Arcona: Veľká ľudská tragédia 2. sv. vojny: 1. časť

0 icon

V máji 1945 už bolo v Európe takmer po vojne. Hitler bol po smrti a jeho nástupca admirál Karl Dönitz sa pripravoval na kapituláciu. Stále sa však ešte bojovalo a Spojenci pokračovali v neúprosnom bombardovaní. Prinášame dvojdielny článok o veľkej ľudskej tragédii 2. svetovej vojny menom Cap Arcona. Poďme spoločne na prvú časť. V záverečnej etape vojny…

10 najhorších selfie fotografií, aké si kedy videl

0 icon

Dobrou vecou na selfie je, že sa absolútne nemusíme spoliehať na niekoho iného, ak sa chceme vyfotografovať pri niečom zaujímavom. Ako povedal Charles- Guillaume Etienne, "Ak chcete, aby sa niečo urobilo správne, urobte si to sami". V takomto prípade sa nemôže nič pokaziť. A ak aj, nebude to chyba nikoho…

Záhady Zeme: Týchto 10 objavov nedokážeme vysvetliť

0 icon

V dnešnej dobe by sme radi verili, že dokážeme všetko vysvetliť. Veď veda je na vysokej úrovni a dokázala objasniť takmer všetky záhady Zeme. Mnoho ich však ostalo zahalených rúškom tajomstva. Dnes sa spolu pozrieme na 10 vecí, ktoré sa objavili na Zemi a vedci ich nedokážu vysvetliť. 10. Mechanizmus z…

Armádny Magazín

Rusko ponúka nové stíhačky 5. generácie za cenu útočného dronu

0 icon

India, 23.júl 2021 (AM) – Denník India Today komentuje predstavenie nádejnej ruskej stíhačky na leteckej prehliadke MAKS-2021. Hlavná pozornosť sa venuje najmä tomu, aká cena za základnú verziu stíhačky Checkmate bola uvedená v Žukovskom pri Moskve. Pripomeňme, že ohlásená cena je 25 - 30 miliónov dolárov a za túto cenu sa…

Bude Česko vyrábať nákladné lietadlá L-410? V Moskve pokračuje letecká výstava MAKS

0 icon

Česko, 23.júl 2021 (AM, Sputnik) –Na letisku Žukovskij neďaleko Moskvy pokračuje Medzinárodná letecká a vesmírna výstava MAKS 2021. V tomto roku je na leteckom salóne bohato zastúpené aj Česko, ktoré má v jednom z pavilónov svoje miesto slávy. Jednou z českých spoločností je Aircraft Industries, ktorá vyrába známe lietadlá L-410.  …

Maria Zacharovová: Máme dôkazy o spolupráci USA s „Islamským štátom“

0 icon

Rusko, 23.júl 2021 (AM) – Rusko už skôr signalizovalo, že disponuje dôkazmi o spolupráci USA s militantmi z teroristickej skupiny Islamský štát v Afganistane. Oficiálna zástupkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová to dnes opäť pripomenula.   „Ak ide o dôka

Postupimská konferencia a odsun Nemcov z Československa, aká je pravda? Transfer alebo vyhnanie?

0 icon

Česko, 23.júl 2021 (AM) – Máme výročie Postupimskej konferencie. Jedným z bodov rokovania bol odsun Nemcov zo štátov budúceho východného bloku. Publicistov Tomáša Krystlíka a Jozefa Skály sa pýtame, či by zhodnotili tran

Prečo Moskva odpúšťa miliardové dlhy africkým štátom z vojenských kontraktov?

0 icon

Rusko, 23.júl 2021 (AM) – Často možno počuť špekulácie o príliš veľkorysej politike ruských úradov, ktoré údajne nezodpovedne odpisujú staré dlhy voči rôznym štátom sveta. V poslednej dobe Rusko nevedie nezmyselnú zahraničnú politiku, v čom je teda podstata týchto zdanliv

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali