Očkovanie tehotných žien a detí mRNA vakcínou proti SARS-CoV-2: „DES STORY,“ jeden z najväčších omylov medicíny by mal byť varovaním

Bratislava 17. júna 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Andreea Alexandru)

 

Príbeh dietylstilbestrol („DES story“) je jeden z najtragickejších prípadov ľudského  pochybenia v modernej medicíne. Tento syntetický estrogén sa používal na profylaxiu potratu, predčasného pôrodu a vnútromaternicového odumretia plodu,[1] ale aj ako núdzová antikoncepcia.[2]

Očkovanie detí
Ilustračné foto

Predpokladá sa, že celosvetovo bolo v období rokov 1940-1971 približne 6 miliónov matiek a ich plodov vystavených vplyvu dietylstilbestrolu (ďalej DES).[3] Ako sa ukázalo neskôr, DES, ktorý sa považoval za zázračný liek (miraculous drug),[4] pôsobil ako tzv. trans-placentárny karcinogén, prechádzal cez placentu matiek a spôsoboval ich dospievajúcim dcéram (približne vo veku 7-19 rokov) rakovinu reprodukčných orgánov, najmä adenokarcinóm pošvy alebo krčka maternice.[5] [6] [7] [8] Boli zaznamenané aj iné typy rakoviny u dcér týchto matiek, napríklad smrteľný teratóm vaječníka u 12 ročného dievčatka,[9] alebo adenóm hypofýzy u adolescentky vo veku 18 rokov.[10]

Okrem už spomínaných onkologických ochorení, dcéry, ktorých matkám bol podávaný DES počas tehotenstva, mali významne narušené reprodukčné zdravie prejavujúce sa výrazne vyšším výskytom zmien na krčku maternice a pošve,[11] neplodnosťou, spontánnymi potratmi, predčasnými pôrodmi, mimomaternicovými tehotenstvami, pôrodmi mŕtveho dieťaťa, predčasnou menopauzou, ale aj rakovinou prsníka.[12] [13] [14] [15] [16] Synovia matiek, ktorým bol počas tehotenstva podávaný DES, mali taktiež narušené reprodukčné funkcie prejavujúce sa napríklad poruchami tvorby spermií a neplodnosťou,[17] ale aj rakovinou semenníkov.[18] [19]

Uvedenými onkologickým a reprodukčnými ochoreniami detí, sa žiaľ tragicky príbeh „zázračného lieku“, ktorý sa mal odporúčať všetkým tehotným ženám,[20] neskončil. Ukázalo sa, že používanie DES počas tehotenstva vážne poškodilo zdravie nielen dcér a synov týchto matiek, ale ich vnučiek/vnukov a pravnučiek/pravnukov. V druhej a tretej generácii potomkov bolo zistené zvýšené riziko rakoviny,[21] [22]  vrodených chýb [23] [24] [25]  porúch nervového vývinu (porucha pozornosti s hyperaktivitou, ADHD),[26] porúch menštruačného cyklu a predčasných pôrodov.[27]

Uvedené zistenia potvrdili, že DES pôsobí negatívne na zdravie potomkov nielen prostredníctvom genotoxických účinkov,[28] ale najmä prostredníctvom epigenetických účinkov, ktoré sa prenášajú na ďalšie generácie, teda aj na tie, ktoré neboli priamo vystavené jeho účinkom (tzv. transgeneračné účinky).[29] [30] Epigenetické mechanizmy, ktoré sú veľmi citlivé voči externým intervenciám, nemenia sekvenciu DNA, ale regulujú génovú expresie na transkripčnej a posttranskripčnej úrovni. Klasické epigenetické mechanizmy zahŕňajú metyláciu DNA, modifikácie histónov a reguláciu mikroRNA (miRNA).[31]

 

V čom sú podobnosti medzi „DES STORY“ a očkovaním  tehotných žien a detí injekciami proti SARS-CoV-2?

1. Podobne ako dietylstilbestrol aj mRNA injekcia proti SARS-CoV-2  sa vehementne odporúča najzraniteľnejším populáciám ako sú tehotné ženy[32] a dospievajúce deti.[33] Obdobie embryonálneho vývinu ako aj obdobie dospievania (adolescencia) je charakteristické prudkým rastom a množením buniek, a preto si vyžaduje mimoriadnu pozornosť. Puberta štartuje fázu rýchleho rastu a dozrievania najmä reprodukčného, svalovo-kostrového, nervového, endokrinného, metabolického, imunitného a kardio-vaskulárneho systému. Z tohto dôvodu je dospievanie zvlášť citlivou fázou ľudského života počas ktorej môžu negatívne vplyvy významne ovplyvniť nielen vývin a zdravie jedinca ale aj zdravie nasledujúcej generácie.[34]

V súvislosti s očkovaním dospievajúcich detí injekciami proti SARS-CoV-2 je dôležité upozorniť na tzv. hypotalamickú kontrolu puberty. Je známe, že približne 10% hypotalamických génov (známych pod názvom Gény Súvisiace s Nádorom −Tumor Related Genes, TRG) zvyšujúcich svoju aktivitu počas puberty zároveň kontroluje tvorbu alebo potláčanie nádorov. Roth a kol. identifikovali 11 génov súvisiacich s TRG sieťou z ktorých 6 bolo identifikovaných ako gény potláčajúce nádory (napr. p53, SASH1, CUTL1) a 5 ako gény spôsobujúce nádory (napr. CCND1AF1Q, ktorých narušená expresia bola pozorovaná napr. pri rakovine prsníka[35] [36]).[37]  Pokiaľ mi je známe, nie sú k dispozícii  štúdie, ktoré by skúmali vplyv injekcií proti SARS-CoV-2 na TRG hypotalamickú sieť, ktorá v spolupráci s ďalšími génmi hrá významnú úlohu nielen v štarte puberty a regulácii reprodukčného vývinu, ale aj v tvorbe alebo potláčaní nádorov.[38] [39] Veľmi dôležitú úlohu v tomto období zohrávajú epigenetické mechanizmy, ktoré aktivujú alebo deaktivujú časti genómu v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste.[40] Pokiaľ mi je známe, neexistujú epidemiologické údaje o interakcii injekcií proti SARS-CoV-2 s epigenetickými mechanizmami.

2. Podobne ako DES aj vakcína proti SARS-CoV-2 sa považuje za zázračný liek, ktorý by sa mal podávať všetkým, vrátane tehotných žien[41] a detí.[42] Myšlienka predpisovať DES pre všetky tehotné ženy dlho pretrvávala najmä vďaka úsiliu farmaceutických spoločnosti a zaslepenosti kompetentných orgánov, ktoré dávali prednosť pozitívnym správam od propagátorov tohto „zázračného lieku“ pred správami, ktoré vyjadrovali pochybnosti.[43] Týmto úsilím sa naivne, ale predsa len úspešne spochybnila prítomnosť dostatočného množstva prirodzených estrogénov v tele väčšiny tehotných žien, tak ako sa teraz v súvislosti SARS-CoV-2 očkovaním naivne, ale predsa len úspešne spochybňuje prirodzená imunita v tele väčšiny ľudí.

Nedávne kvalitne prevedené štúdie jasne preukázali, že infekcia SARS-CoV-2 indukuje u ľudí silnú antigén-špecifickú, dlhodobú humorálnu imunitnú reakciu.[44] [45] Na druhej strane posmrtná štúdia (Hansen a kol., apríl 2021) na pacientovi očkovanom proti SARS-CoV-2 ukázala, že vakcinácia proti SARS-CoV-2 môže síce vyvolať humorálnu a /alebo bunkovú imunitu, ale tzv. sterilná imunita (schopnosť imunitného systém úplne zabrániť množeniu vírusu v tele) nie je dostatočne vyvinutá.[46] Potom aký je vlastne dôvod ohrozovať zdravie plodov počas vnútromaternicového vývinu a dospievajúcej  mládeže vakcínami, ktoré obsahujú genetický materiál (fragmenty mRNA) a lipidové nanočastice?

3. V roku 1943 začali Smith a kol., klinické hodnotenie DES, v roku 1946 obhajovali jeho používanie na prevenciu spontánnych potratov, predčasných pôrodov, vnútromaternicových úmrtí a preeklampsie. Už v roku 1947 americký úrad „Food and drug administration“ (FDA) povolil používanie DES pri hroziacich alebo opakovaných potratoch.[47] Kongres v Montreale v roku 1954 sa dokonca zaoberal podávaním DES všetkým tehotným ženám.[48] Aká zvláštna podobnosť s genetickými  injekciami proti SARS-CoV-2, ktoré sa taktiež odporúčajú všetkým, vrátane tehotných žien a detí. Výsledkom tohto rýchleho a nedôsledného postupu pri schvaľovaní DES, riadeného skôr ideológiou „zázračného  lieku“ ako vedeckými faktami, bolo tragické poškodenie zdravia miliónov matiek, ich detí, vnúčat a pravnúčat. Podobne ako v prípade DES, aj v súčasností je celý proces vývoja, testovania, a schvaľovanie vakcín proti SARS-CoV-2 veľmi rýchly; v prípade očkovania detí trval približne desať mesiacov.[49] Za normálnych okolností proces vývoja vakcíny trvá 12-15 rokov.[50]

V Súhrne charakteristických vlastností vakcíny Comirnaty sa uvádza „Štúdie genotoxicity ani karcinogenity sa neuskutočnili. Neočakáva sa, že zložky vakcíny (lipidy a mRNA) majú genotoxický potenciál.“[51] Vzhľadom na fakt, že ide o očkovanie miliónov tehotných žien a detí s rizikom narušenia ich epigenetických mechanizmov (čo môže ovplyvniť zdravie až tretej generácie potomkov), argumentácia „neočakáva sa“ je veľmi slabou zárukou bezpečnosti mRNA vakcíny obsahujúcej jednak genetický materiál (fragmenty mRNA) a jednak lipidové nanočastice.

Je známe, že viaceré typy nanočastíc prenikajú do jadra bunky (vrátane lipidových[52]) a ich akumulácia v tele už dávnejšie vyvoláva obavy o ich bezpečnosť pre ľudské zdravie najmä v súvislosti s epigenetickou toxicitou.[53] [54] [55] [56] Podľa dostupných údajov, nanočastice nesúce mRNA pre SARS-CoV-2 majú veľkosť 75-89 nm,[57] a teda by nemali prenikať do jadra bunky (do jadra môžu vstúpiť nanočastice menšie ako 40 nm). Avšak aj keby nanočastice nesúce mRNA neprenikli do jadra bunky, stále môžu vstúpiť do interakcie s  významným epigenetickým mechanizmom, ktorý sa nachádza v cytoplazme – mikroRNA (mikroRNA sú krátke nekódujúce RNA, ktoré potláčajú génovú expresiu prostredníctvom translačnej represie a/alebo degradácie cieľových mRNA[58]).  Celogenómové štúdie totiž ukázali, že mikroRNA sú prítomné v jadre aj v cytoplazme.[59] [60] V súvislosti s rizikom, že mRNA z vakcín môže vstúpiť do interakcie s mikroRNA v ľudských bunkách je potrebné poznamenať, že interakcie mikroRNA-mRNA predstavujú významnú kontrolnú dráhu regulujúcu viaceré dôležité procesy vrátane rakoviny a embryonálneho vývinu.[61] [62] [63]

Údaje o vplyve injekcií proti SARS-CoV-2  na epigenetické mechanizmy tehotných žien a dospievajúcich detí chýbajú a v podstate sa o nich ani nediskutuje. Ľudia zodpovední za DES tragédiu epigenetické mechanizmy nepoznali, ale my už o ich veľkom význame vieme, a preto je naša zodpovednosť za zdravie nových generácií detí podstatne väčšia. Podobne ako v prípade DES, kedy veda ešte nepoznala epigenetické mechanizmy, ani súčasná veda ešte nepozná, aké ďalšie citlivé a precízne kontrolné systémy fungujú popri epigenetike v telách vyvíjajúcich sa plodov a dospievajúcich detí, čo je ďalší dôvod na to, aby sme experimenty s  tehotnými ženami a dospievajúcim deťmi odmietli.

PharmDr. Jozef Laurinec, PhD.

 

[1] Briggs, GG., Freeman, RK., Yaffe SJ. Drugs in Pregnancy and Lactation, 9th ed.  Philadelphia: Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins, 2011, p. 415.
[2] Taubert, HD, Kuhl H. Kontrazeption mit Hormonen. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1995.
[3] Briggs, GG., Freeman, RK., Yaffe SJ. Drugs in Pregnancy and Lactation. p. 415.
[4] Diethylstilbestrol story]. Tournaire M, Epelboin S, Devouche E. Histoire du diéthylstilbestrol [Diethylstilbestrol story]. Therapie. 2014 Jan-Feb;69(1):101-14.
[5] Herbst AL, Ulfelder H, Poskanzer DC. Adenocarcinoma of the vagina. Association of maternal stilbestrol therapy with tumor appearance in young women. The New England Journal of Medicine. 1971 Apr 15;284(15):878-81.
[6] Herbst AL, Scully RE. Adenocarcinoma of the vagina in adolescence. A report of 7 cases including 6 clear-cell carcinomas (so-called mesonephromas). Cancer. 1970 Apr;25(4):745-57.
[7] Noller KL, Decker DG, Lanier AP, Kurland LT. Clear-cell adenocarcinoma of the cervix after maternal treatment with synthetic estrogens. Mayo Clinic Proceedings. 1972 Sep;47(9):629-30.
[8] Linden G, Henderson BE. Genital-tract cancers in adolescents and young adults. The New England Journal of Medicine. 1972 Apr 6;286(14):760-1.
[9] Lazarus KH. Maternal diethylstilboestrol and ovarian malignancy in offspring. Lancet. 1984 Jan 7;1(8367):53.
[10] Cunningham JR, Gidwani GP, Gupta MS, et al. Prolactin-secreting pituitary adenoma: occurrence following prenatal exposure to diethylstilbestrol.  Cleveland Clinic Quarterly. 1982 Winter;49(4):249-54.
[11] Briggs, GG., Freeman, RK., Yaffe SJ. Drugs in Pregnancy and Lactation. p. 415.
[12] Tournaire M, Devouche E, Espié M, et al. Cancer Risk in Women Exposed to Diethylstilbestrol in Utero. Therapie. 2015 Sep-Oct;70(5):433-41.
[13] Hilakivi-Clarke L. Maternal exposure to diethylstilbestrol during pregnancy and increased breast cancer risk in daughters. Breast Cancer Research. 2014;16(2):208.
[14] Hoover RN, Hyer M, Pfeiffer RM, et al. Adverse health outcomes in women exposed in utero to diethylstilbestrol. The New England Journal of Medicine. 2011 Oct 6;365(14):1304-14.
[15] Troisi, R., Hatch EE, Titus-Ernstoff  E. et al. Cancer risk in women prenatally exposed to diethylstilbestrol. International Journal of Cancer. 2007 Jul 15;121(2):356-60.
[16] Palmer JR, Wise LA, Hatch EE, et al. Prenatal diethylstilbestrol exposure and risk of breast cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2006 Aug;15(8):1509-14.
[17] Briggs, GG., Freeman, RK., Yaffe SJ. Drugs in Pregnancy and Lactation. 415.
[18] Schottenfeld, D. et al. The epidemiology of testicular cancer in young adults. American Journal of Epidemiology. 1980 Aug;112(2):232-46;
[19] Depue RH., Pike MC, Henderson BE. Estrogen exposure during gestation and risk of testicular cancer. Journal of the National Cancer Institute. 1983 Dec;71(6):1151-5.
[20] Diethylstilbestrol story]. Tournaire M, Epelboin S, Devouche E. Histoire du diéthylstilbestrol [Diethylstilbestrol story]. Therapie. 2014 Jan-Feb;69(1):101-14.
[21] Hilakivi-Clarke L. Maternal exposure to diethylstilbestrol during pregnancy and increased breast cancer risk in daughters. Breast Cancer Research. 2014;16(2):208.
[22] Titus-Ernstoff L, Troisi R, Hatch EE, et al. Offspring of women exposed in utero to diethylstilbestrol (DES): a preliminary report of benign and malignant pathology in the third generation. Epidemiology. 2008 Mar;19(2):251-7.
[23] Tournaire M, Epelboin S, Devouche E, et al. Adverse health effects in children of women exposed in utero to diethylstilbestrol (DES). Therapie. 2016 Sep;71(4):395-404.
[24] Titus-Ernstoff L, Troisi R, Hatch EE, et al. Birth defects in the sons and daughters of women who were exposed in utero to diethylstilbestrol (DES).  International Journal of Andrology. 2010 Apr;33(2):377-84.
[25] Kalfa N, Paris F, Soyer-Gobillard MO, et al. Prevalence of hypospadias in grandsons of women exposed to diethylstilbestrol during pregnancy: a multigenerational national cohort study. Fertility and Sterility. 2011 Jun 30;95(8):2574-7.
[26] Kioumourtzoglou MA, Coull BA, O’Reilly ÉJ, et al. Association of Exposure to Diethylstilbestrol During Pregnancy With Multigenerational Neurodevelopmental Deficits. JAMA Pediatrics. 2018;172(7):670-677.
[27] Titus L, Hatch EE, Drake KM, et al. Reproductive and hormone-related outcomes in women whose mothers were exposed in utero to diethylstilbestrol (DES): A report from the US National Cancer Institute DES Third Generation Study. Reproductive Toxicology. 2019 Mar;84:32-38.
[28] International Agency for Research on Cancer, Diethylstilbestrol, June 2018, https://monographs.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/06/mono100A-16.pdf. Accessed 16 June 2021.
[29] Shahidehnia M. Epigenetic Effects of Endocrine Disrupting Chemicals. Journal of Environmental & Analytical Toxicology. 2016; 6:4.
[30] International Agency for Research on Cancer, Diethylstilbestrol, June 2018, https://monographs.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/06/mono100A-16.pdf. Accessed 16 June 2021.
[31] Cacabelos R, Tellado I, Cacabelos P. The Epigenetic Machinery in the Life Cycle and Pharmacoepigenetics.  Pharmacoepigenetics . 2019; 10:1-100.
[32] Jaffe EF, Lyerly AD, Goldfarb IT. Advancing research in pregnancy during COVID-19: Missed opportunities and momentum in the US. Med (New York, N.Y.) 2021;2(5):460-464.
[33] Goldschmidt K. COVID-19 Vaccines for Children: The Essential Role of the Pediatric Nurse. Journal of Pediatric Nursing. 2021;57:96-98.
[34] Patton GC, Olsson CA, Skirbekk V, et al. Adolescence and the next generation. Nature. 2018 Feb 21;554(7693):458-466
[35] Colaprico A, Olsen C, Bailey MH, et al. Interpreting pathways to discover cancer driver genes with Moonlight. Nature Communications. 2020;11(1):69.
[36] Mohammadizadeh F, Hani M, Ranaee M, Bagheri M. Role of cyclin D1 in breast carcinoma. Journal of Research in Medical Sciences : the Official Journal of Isfahan University of Medical Sciences.  2013;18(12):1021-1025.
[37] Roth ChL and Mastronardi C. Early Puberty Onset and Female Cancers–Is There a Link? In: Moorland MT(ed.). Cancer in Female Adolescents. New York: Nova Science Publishers; 2008:174-175.
[38] Toro CA, Aylwin CF, Lomniczi A. Hypothalamic epigenetics driving female puberty. Journal of Neuroendocrinology.2018;30(7):e12589.
[39] Lomniczi A, Wright H, Ojeda SR, et al. Epigenetic regulation of female puberty. Frontiers in Neuroendocrinology. 2015 Jan;36:90-107.
[40] Shahidehnia M. Epigenetic Effects of Endocrine Disrupting Chemicals. Journal of Environmental & Analytical Toxicology. 2016; 6:4.
[41] Jaffe EF, Lyerly AD, Goldfarb IT. Advancing research in pregnancy during COVID-19: Missed opportunities and momentum in the US. Med (New York, N.Y.) 2021;2(5):460-464.
[42] Goldschmidt K. COVID-19 Vaccines for Children: The Essential Role of the Pediatric Nurse. Journal of Pediatric Nursing. 2021;57:96-98.
[43] Diethylstilbestrol story]. Tournaire M, Epelboin S, Devouche E. Histoire du diéthylstilbestrol [Diethylstilbestrol story]. Therapie. 2014 Jan-Feb;69(1):101-14.
[44] Turner JS, Kim W, Kalaidina E,  et al. SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans. Nature. 2021 May 24. doi: 10.1038/s41586-021-03647-4
[45] Nguyen-Contant P, Embong AK, Kanagaiah P, et al. Protein-Reactive IgG and Memory B Cell Production after Human SARS-CoV-2 Infection Includes Broad Reactivity to the S2 Subunit. mBio. 2020 Sep 25;11(5):e01991-20.
[46] Hansen T, Titze U, Kulamadayil-Heidenreich NSA, et al. First case of postmortem study in a patient vaccinated against SARS-CoV-2. Int J Infect Dis. 2021 Apr 16;107:172-175.
[47] [Diethylstilbestrol story]. Tournaire M, Epelboin S, Devouche E. Histoire du diéthylstilbestrol [Diethylstilbestrol story]. Therapie. 2014 Jan-Feb;69(1):101-14.
[48] Smith GV, Smith OW. Prophylactic hormone therapy; relation to complications of pregnancy. Obstet Gynecol. 1954 Aug;4(2):129-41.
[49] Goldschmidt K. COVID-19 Vaccines for Children: The Essential Role of the Pediatric Nurse. Journal of Pediatric Nursing. 2021;57:96-98.
[50] Han S. Clinical vaccine development. Clinical and experimental vaccine research. 2015;4(1):46-53. doi:10.7774/cevr.2015.4.1.46
[51] Comirnaty: EPAR-Product Information. Last updated:02/06/2021 https://www.ema.europa.eu/en
documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf. Accesed 15 June 2021. „Neither genotoxicity nor carcinogenicity studies were performed. The components of the vaccine (lipids and mRNA) are not expected to have genotoxic potential.“
[52] Behzadi S, Serpooshan V, Tao W, et al. Cellular uptake of nanoparticles: journey inside the cell. Chemical Society reviews. 2017;46(14):4218-4244
[53] Gedda MR, Babele PK, Zahra K, Madhukar P. Epigenetic Aspects of Engineered Nanomaterials: Is the Collateral Damage Inevitable?. Frontiers in bioengineering and biotechnology. 2019;7:228.
[54] Andreu V, Arruebo M. Current progress and challenges of nanoparticle-based therapeutics in pain management. Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society. 2018 Jan 10;269:189-213.
[55] Dusinska M, Tulinska J, El Yamani N, et al. Immunotoxicity, genotoxicity and epigenetic toxicity of nanomaterials: New strategies for toxicity testing? Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association. 2017 Nov;109(Pt 1):797-811.
[56] Sierra MI, Valdés A, Fernández AF, et al. The effect of exposure to nanoparticles and nanomaterials on the mammalian epigenome. International journal of nanomedicine. 2016 Nov 25;11:6297-6306.
[57] Schoenmaker L, Witzigmann D, Kulkarni JA, et al. mRNA-lipid nanoparticle COVID-19 vaccines: Structure and stability. International Journal of Pharmaceutics. 2021 May 15;601:120586.
[58] Leung AKL. The Whereabouts of microRNA Actions: Cytoplasm and Beyond. Trends in Cell Biology. 2015 Oct;25(10):601-610.
[59] Roberts TC. The MicroRNA Biology of the Mammalian Nucleus. Molecular therapy. Nucleic acids. 2014 Aug 19;3(8):e188.
[60] Jeffries CD, Fried HM, Perkins DO. Nuclear and cytoplasmic localization of neural stem cell microRNAs. RNA. 2011 Apr;17(4):675-86.
[61] Yousef M, Goy G, Mitra R, et al. miRcorrNet: machine learning-based integration of miRNA and mRNA expression profiles, combined with feature grouping and ranking. PeerJ. 2021;9:e11458.
[62] Yao Y, Jiang C, Wang F, et al. Integrative Analysis of miRNA and mRNA Expression Profiles Associated With Human Atrial Aging. Frontiers in Physiology. 2019;10:1226.
[63] Gross N, Kropp J, Khatib H. MicroRNA Signaling in Embryo Development. Biology (Basel). 2017;6(3):34.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Súd oslobodil podnikateľa Mariana Kočnera spod obžaloby v kauze motáky

0 icon

Bratislava 2. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Senát Okresného súdu Bratislava I oslobodil podnikateľa Mariana K. spod obžaloby v kauze motáky. Podľa súdu skutok nebol trestným činom Správu aktualizujeme.   Prokurátor žiada pre Mariana Kočnera súhrnný trest 22 rokov Prokurátor žiada pre obžalovaného Mariana K. v kauze motákov súhrnný…

Súdny dvor by mal zamietnuť žaloby Maďarska a Poľska proti princípu podmienenosti, navrhuje generálny advokát

0 icon

Brusel 2. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie (EÚ) navrhol zamietnutie žalôb Maďarska a Poľska proti princípu podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie v prípade porušenia zásad právneho štátu. Manuel Campos Sánchez-Bordona uviedol, že nariadenie o podmienenosti únia prijala „na vhodnom právnom základe“ a rešpektuje „zásadu právnej…

“Sloboda, právo, demokracia!”: V celom Rakúsku sa konali protesty proti pandemickým opatreniam

0 icon

Viedeň 1. decembra 2021 (TASR/teraz/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)    Protestné akcie odporcov protipandemických opatrení, najmä voči plánovanému povinnému očkovaniu, sa konali v stredu vo všetkých spolkových krajinách Rakúska. Informovala o tom agentúra APA. V hlavnom meste Viedeň sa zhromaždili stovky ľudí na námestí Márie Terézie. Novým symbolom protestu sa stali rúška s…

Akčný plán riešenia šikanovania je zameraný na elimináciu budúcich rizík

0 icon

Bratislava 2. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Akčný plán riešenia šikanovania v školách je zameraný na elimináciu budúcich rizík a možnosti ich prevencie v školách a školských zariadeniach. Vyplýva to z návrhu akčného plánu riešenia šikanovania v školách a školských zariadeniach na roky 2022 – 2023, ktorý predložilo Ministerstvo školstva, vedy,…

Asi sa tomu nevyhne ani SR: Šéfka Európskej komisie vyzvala na začatie diskusie o zavedení povinného očkovania v EÚ

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes na brífingu uviedla, že v súvislosti so vznikom nového variantu koronavírusu, omikrón, je potrebné začať diskutovať o zavedení povinného očkovania v Európskej únii Podľa nej je v krajinách EÚ očkovaných 77 % dospelej populácie, zatiaľ…

Grécki poslanci schválili povinné očkovanie pre ľudí vo veku nad 60 rokov. Každý mesiac seniori zaplatia pokutu 100 eur, až kým sa nezaočkujú

0 icon

Atény 2. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Thanassis Stavrakis)   Grécki poslanci schválili legislatívu, na základe ktorej je vakcinácia proti koronavírusu povinná pre všetkých obyvateľov krajiny vo veku nad 60 rokov. Zhruba 17 percent Grékov v tejto vekovej skupine je nezaočkovaných. Podľa novej legislatívy sa musia dať do 16. januára zaočkovať prvou dávkou,…

Slovenská advokátska komora: Trestné právo má byť využité ako posledná možnosť, reaguje komora na novelu Trestného zákona od Kolíkovej

0 icon

Bratislava 2. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Slovenská advokátska komora (SAK) upozorňuje, že trestné právo má byť využívané až ako posledná možnosť a vynucovať dodržiavanie opatrení v súvislosti s porušovaním pandemických opatrení či útokov na zdravotníkov a policajtov by mal štát vynucovať predovšetkým prostredníctvom správneho práva. Komora tak reaguje na…

Kolíková: Šírenie nepravdivej informácie bude po novelizácii Trestného zákona trestným činom. Šeliga nerozumie, prečo chce Kolíková zatvárať ľudí za hoaxy

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto:TASR-Martin Baumann, Jakub Kotian)   Ministerstvo kultúry a v spolupráci s rezortom spravodlivosti pripravujú novú legislatívu upravujúcu oblasť médií. Detaily majú predstaviť už tento týždeň na samostatnej tlačovej konferencii. Viacerí politici z radov opozície sa už vyjadrili, že z ich pohľadu vláda pripravuje nástroj na…

Počet hospitalizovaných štvrtý deň po sebe klesol

0 icon

Bratislava 2. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   PCR testy za stredu odhalili na Slovensku 7 853 nakazených, laboratóriá pritom vykonali 22 945 vyšetrení. Počet hospitalizovaných klesol o 38, v nemocniciach tak leží celkovo 3 431 pacientov s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň Za uplynulý deň pribudlo aj 103 obetí…

Slovenky na MS vo florbale rozstrieľali Američanky a vo štvrťfinále vyzvú obhajkyne striebra Švajčiarky

0 icon

Bratislava 2. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovenské reprezentantky vo florbale na majstrovstvách sveta vo švédskej Uppsale splnili základný cieľ, ktorým je postup do štvrťfinále vyraďovacej časti. Zverenky trénera Michala Jedličku na svetovom šampionáte vo Švédsku v osemfinálovom súboji zdolali Američanky hladko 20:0 V boji o prienik do vytúženého semifinále…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marek Danko

Sú Slováci prívrženci nacizmu?

0icon

Migračná kríza, ktorá sa už niekoľko mesiacov odohráva na hraniciach Európskej únie a Bieloruska, a napätie medzi Ruskom a Ukrajinou naďalej prispievajú k eskalácii konfliktu v regióne. Po vykonaní auditu rozmiestnenia svojich ozbrojených s&

Jozef Slávik

Moje názory na stav v zdravotníctve a ako sa ho mohlo zmeniť k lepšiemu ...

0icon

Úvod. Nie je podstatné aký je môj názor na revitalizáciu nášho zdravotníctva a či je dobrý alebo zlý, najpodstatnejšie je iba to, či moje názory niekoho z kompetentných alebo zodpovedných priaznivo oslovia. Na predošlú aj túto vládu som podal niekoľko projektov, ktoré by mohli posunúť našu krajinu trochu dopredu, doteraz…

Boris Mesár

1. P.C.Roberts: Čerstvé údaje z Británie a Nemecka dokazujú, že ide o pandédiu očkovaných 2. Valentin Katasonov: Ako je dnes na tom Gibraltár so 100 % zaočkovanosťou ?

0icon

1.Spojené kráľovstvo: Z čiernych údajov Agentúry pre zdravotnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva vyplýva, že v októbri tvorili neočkovaní občania Spojeného kráľovstva 39 % všetkých prípadov ochorenia Covid v Spojenom kráľovstve, 34 % všetkých hospitalizácií a 19 % všetkých úmrtí na ochorenie Covid, zatiaľ čo očkovaní

Dalimír Solčanský

Kam bude patriť Slovensko? alebo rozdelenie sveta na nové sféry vplyvu

0icon

Po 2. svetovej vojne bol svet rozdelený na sféry vplyvu podľa dohôd spojencov – veľmocí z Jaltskej konferencie 1945, kde rokovala tzv. Veľká trojka zástupcov USA,  ZSSR a Veľkej Británie. Tomu predchádzala ešte Moskovská konferencia na jeseň roku 1944, ktorej symbolom sa st

Erik Majercak

Ako budú žiť vzdelaní, vyššie príjmoví vaxeri, keď precitnú? Prečo robia čo robia?

0icon

Prečo sme na fórach „opice“, či „dezoláti“? Skúste sa vžiť do ich myslenia a pochopíte. Si predstavte ten pocit nejakého managera, ktorý si myslí, že očkovanie je záchrana. Na očkovanie nabaláchal, pretože bol zodpovedný, svojich rodičov, svoje deti, známych, kolegov a podriadených nútil

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Zamestnanci inštalujú model prehistorického žraloka veľkozubého (Megalodon) v Americkom prírodovednom múzeu v New Yorku

Autor: TASR/AP-Richard Drew

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Súd oslobodil podnikateľa Mariana Kočnera spod obžaloby v kauze motáky

0 icon

Bratislava 2. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Senát Okresného súdu Bratislava I oslobodil podnikateľa Mariana K. spod obžaloby v kauze motáky. Podľa súdu skutok nebol trestným činom Správu aktualizujeme.   Prokurátor žiada pre Mariana Kočnera súhrnný trest 22 rokov Prokurátor žiada pre obžalovaného Mariana K. v kauze motákov súhrnný…

Súdny dvor by mal zamietnuť žaloby Maďarska a Poľska proti princípu podmienenosti, navrhuje generálny advokát

0 icon

Brusel 2. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie (EÚ) navrhol zamietnutie žalôb Maďarska a Poľska proti princípu podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie v prípade porušenia zásad právneho štátu. Manuel Campos Sánchez-Bordona uviedol, že nariadenie o podmienenosti únia prijala „na vhodnom právnom základe“ a rešpektuje „zásadu právnej…

“Sloboda, právo, demokracia!”: V celom Rakúsku sa konali protesty proti pandemickým opatreniam

0 icon

Viedeň 1. decembra 2021 (TASR/teraz/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)    Protestné akcie odporcov protipandemických opatrení, najmä voči plánovanému povinnému očkovaniu, sa konali v stredu vo všetkých spolkových krajinách Rakúska. Informovala o tom agentúra APA. V hlavnom meste Viedeň sa zhromaždili stovky ľudí na námestí Márie Terézie. Novým symbolom protestu sa stali rúška s…

Akčný plán riešenia šikanovania je zameraný na elimináciu budúcich rizík

0 icon

Bratislava 2. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Akčný plán riešenia šikanovania v školách je zameraný na elimináciu budúcich rizík a možnosti ich prevencie v školách a školských zariadeniach. Vyplýva to z návrhu akčného plánu riešenia šikanovania v školách a školských zariadeniach na roky 2022 – 2023, ktorý predložilo Ministerstvo školstva, vedy,…

Asi sa tomu nevyhne ani SR: Šéfka Európskej komisie vyzvala na začatie diskusie o zavedení povinného očkovania v EÚ

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes na brífingu uviedla, že v súvislosti so vznikom nového variantu koronavírusu, omikrón, je potrebné začať diskutovať o zavedení povinného očkovania v Európskej únii Podľa nej je v krajinách EÚ očkovaných 77 % dospelej populácie, zatiaľ…

Grécki poslanci schválili povinné očkovanie pre ľudí vo veku nad 60 rokov. Každý mesiac seniori zaplatia pokutu 100 eur, až kým sa nezaočkujú

0 icon

Atény 2. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Thanassis Stavrakis)   Grécki poslanci schválili legislatívu, na základe ktorej je vakcinácia proti koronavírusu povinná pre všetkých obyvateľov krajiny vo veku nad 60 rokov. Zhruba 17 percent Grékov v tejto vekovej skupine je nezaočkovaných. Podľa novej legislatívy sa musia dať do 16. januára zaočkovať prvou dávkou,…

Slovenská advokátska komora: Trestné právo má byť využité ako posledná možnosť, reaguje komora na novelu Trestného zákona od Kolíkovej

0 icon

Bratislava 2. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Slovenská advokátska komora (SAK) upozorňuje, že trestné právo má byť využívané až ako posledná možnosť a vynucovať dodržiavanie opatrení v súvislosti s porušovaním pandemických opatrení či útokov na zdravotníkov a policajtov by mal štát vynucovať predovšetkým prostredníctvom správneho práva. Komora tak reaguje na…

Kolíková: Šírenie nepravdivej informácie bude po novelizácii Trestného zákona trestným činom. Šeliga nerozumie, prečo chce Kolíková zatvárať ľudí za hoaxy

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto:TASR-Martin Baumann, Jakub Kotian)   Ministerstvo kultúry a v spolupráci s rezortom spravodlivosti pripravujú novú legislatívu upravujúcu oblasť médií. Detaily majú predstaviť už tento týždeň na samostatnej tlačovej konferencii. Viacerí politici z radov opozície sa už vyjadrili, že z ich pohľadu vláda pripravuje nástroj na…

Počet hospitalizovaných štvrtý deň po sebe klesol

0 icon

Bratislava 2. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   PCR testy za stredu odhalili na Slovensku 7 853 nakazených, laboratóriá pritom vykonali 22 945 vyšetrení. Počet hospitalizovaných klesol o 38, v nemocniciach tak leží celkovo 3 431 pacientov s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň Za uplynulý deň pribudlo aj 103 obetí…

Slovenky na MS vo florbale rozstrieľali Američanky a vo štvrťfinále vyzvú obhajkyne striebra Švajčiarky

0 icon

Bratislava 2. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovenské reprezentantky vo florbale na majstrovstvách sveta vo švédskej Uppsale splnili základný cieľ, ktorým je postup do štvrťfinále vyraďovacej časti. Zverenky trénera Michala Jedličku na svetovom šampionáte vo Švédsku v osemfinálovom súboji zdolali Američanky hladko 20:0 V boji o prienik do vytúženého semifinále…

Podkasty

Výzva na generálny štrajk apeluje na všetkýh Rakúšanov, Nemcov, Čechov aj Slovákov

icon

Bratislava 1. decembra (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Už od leta sa najmä na sociálnych sieťach objavujú výzvy na generálny štrajk. A tak si povedzme, čo to ten generálny štrajk vlastne je. Je to štrajk zasahujúci všetky odvetvia alebo ich rozhodujúcu väčšinu. Jeho motívy sú politické, úsilie o odstúpenie vlády alebo o stiahnutie návrhu zákona, o ktorom sa...

Vydieranie v priamom prenose: veľká skúška charakteru našich seniorov

icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Ľudovít Vaniher) Keď Remišová povedala, že očkovanie za každú cenu treba stimulovať, nečakali sme, že jej minister financií Igor Matovič vyhovie takmer v priamom prenose. Napriek vetu kolegov zo SaS-ky štát ústami Matoviča chce poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré utrpeli škody počas pandémie, ale nie priamo. Peniaze sa k nim majú...

Výzva ministerstvu zdravotníctva: Vydajte pokyn na liečbu covidu ambulantnými lekármi

icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Na Slovensku počas tretej vlny Covidu 19 denne pribúdajú stovky nových infikovaných, nemocnice sú plné, zvyšok lekárov, ktorý ešte nezutekal do zahraničia, vyčerpaný a zúfalý. Pritom aj na Slovensku existujú ambulantní lekári, ktorí sa stále držia Hippokratovej prísahy a napriek všetkým prekážkam sa pacientom s Covidom 19 osobne venujú. Je ich však...

V zahraničí sú športoviská plné divákov. Prečo u nás nie?

icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto: Potom, čo lockdown a núdzový stav likviduje reštaurácie a služby, ide zlikvidovať aj cirkev, ktorú však ani brány pekelné nepremôžu. Kto však pomôže nášmu športu?To tí tam hore sa už úplne zbláznili?V zahraničí, na futbale v Glasgowe, v New Yorku aj inde plné hľadiská ľudí bez náhubkov. Koľkože to ľudí pustili na Slovan s PAOK Solún? Dvesto? Neuveriteľné....

Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá!

icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková) Že sa k nám vracia socializmus päťdesiatych rokov, o tom už zrejme málokto pochybuje. Našim vládnym činiteľom sa však zdá, že tej slobody máme ešte stále priveľa. Parlament ide rokovať o zákone o mediálnych službách z dielne rezortu Natálie Milanovej. A do toho zapadá aj cesta vicepremiérky Veroniky Remišovej...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Danko

Sú Slováci prívrženci nacizmu?

0icon

Migračná kríza, ktorá sa už niekoľko mesiacov odohráva na hraniciach Európskej únie a Bieloruska, a napätie medzi Ruskom a Ukrajinou naďalej prispievajú k eskalácii konfliktu v regióne. Po vykonaní auditu rozmiestnenia svojich ozbrojených s&

Jozef Slávik

Moje názory na stav v zdravotníctve a ako sa ho mohlo zmeniť k lepšiemu ...

0icon

Úvod. Nie je podstatné aký je môj názor na revitalizáciu nášho zdravotníctva a či je dobrý alebo zlý, najpodstatnejšie je iba to, či moje názory niekoho z kompetentných alebo zodpovedných priaznivo oslovia. Na predošlú aj túto vládu som podal niekoľko projektov, ktoré by mohli posunúť našu krajinu trochu dopredu, doteraz…

Boris Mesár

1. P.C.Roberts: Čerstvé údaje z Británie a Nemecka dokazujú, že ide o pandédiu očkovaných 2. Valentin Katasonov: Ako je dnes na tom Gibraltár so 100 % zaočkovanosťou ?

0icon

1.Spojené kráľovstvo: Z čiernych údajov Agentúry pre zdravotnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva vyplýva, že v októbri tvorili neočkovaní občania Spojeného kráľovstva 39 % všetkých prípadov ochorenia Covid v Spojenom kráľovstve, 34 % všetkých hospitalizácií a 19 % všetkých úmrtí na ochorenie Covid, zatiaľ čo očkovaní

Dalimír Solčanský

Kam bude patriť Slovensko? alebo rozdelenie sveta na nové sféry vplyvu

0icon

Po 2. svetovej vojne bol svet rozdelený na sféry vplyvu podľa dohôd spojencov – veľmocí z Jaltskej konferencie 1945, kde rokovala tzv. Veľká trojka zástupcov USA,  ZSSR a Veľkej Británie. Tomu predchádzala ešte Moskovská konferencia na jeseň roku 1944, ktorej symbolom sa st

Erik Majercak

Ako budú žiť vzdelaní, vyššie príjmoví vaxeri, keď precitnú? Prečo robia čo robia?

0icon

Prečo sme na fórach „opice“, či „dezoláti“? Skúste sa vžiť do ich myslenia a pochopíte. Si predstavte ten pocit nejakého managera, ktorý si myslí, že očkovanie je záchrana. Na očkovanie nabaláchal, pretože bol zodpovedný, svojich rodičov, svoje deti, známych, kolegov a podriadených nútil

TopDesať

Čo sa stane s tvojím telom, ak vyhodíš vankúš?

0 icon

Prvý vankúš, ktorý poznáme, pochádza zo starovekej Mezopotámie. Bol vyrobený z kameňa a mohli si ho dovoliť iba bohatí ľudia. Na rozdiel od starodávnych kamenných vankúšov sú dnes tie, ktoré používame, mäkké a nadýchané a veľa ľudí nemôže spať bez objatia veľkého útulného vankúša. Ale v skutočnosti nemusí byť spánok s vankúšom najlepším spôsobom odpočinku,…

Zábavné fotografie ti dokážu, že rodičia to majú občas ťažké

0 icon

Rodičia to majú občas poriadne ťažké. Tieto zábavné fotografie ti dokážu, že byť rodičom je naozaj veľká zodpovednosť. A prečo je to tak? Pretože rodičom si nonstop - 24 hodín, 7 dní v týždni. Nedá sa to zastaviť ani ukončiť. Keď sa raz rozhodneš pre dieťa, musíš počítač so všetkým,…

TOP10: Toto sú tie najhoršie bolesti, aké môžeš zažiť

0 icon

Aká je podľa teba najhoršia bolesť, akú môže človek zažiť? Existujú rôzne stupne bolesti a dokonca je bolesť aj merateľná. Máme lekársku tabuľku bolesti, ktorá nám pomôže zostaviť tento rebríček. Samozrejme, je potrebné brať do úvahy, že tolerancia bolesti nie je u každého rovnaká.  10. Trieska

Vzbura anjelov: Svet sa menil, ale nie k lepšiemu. 4. časť

0 icon

Pokračujeme štvrtou časťou článku s názvom Vzbura anjelov. Ako poznamenal Enoch „Svet sa menil,“. Ako však uvidíme ďalej, nebolo to k lepšiemu. Vychutnajte si poslednú časť našej série. „Michael, Gabriel, Suriel a Uriel sa pozreli dolu z nebies a uvideli tú záplavu krvi...“ Takže v tomto momente už poznáme aj…

Dych berúci Grand Canyon: 3. časť

0 icon

Prinášame pokračovanie tretej časti článku s názvom Dych berúci Grand Canyon. Pozrite sa s nami do tohto impozantného kútu sveta kaňonu, ktorý pôsobí na neškolené oko zdanlivo mŕtvym dojmom, ale poskytuje domov množstvu rastlín aj živočíchom. Veríme, že vám tretia a zároveň záverečná časť článku prinesie opäť nové informácie. Suchý…

Armádny Magazín

Jedinečný pohľad: Na video bolo natočené testovanie lietajúceho granátometu

0 icon

Nórsko, 2.december 2021 (AM, Sputnik) – Nórska spoločnosť Nammo aktuálne testuje dron s nainštalovaným protitankovým granátometom M72. Výrobca uvádza, že tieto nové zbrane môžu pôsobiť v húfo

Abcházski vojnoví veteráni odmietajú integráciu s Ruskou federáciou

0 icon

Abcházsko, 2. december 2021 (AM) – Zjednotená rada abcházskych veteránov kritizovala prezidenta samozvanej Abcházskej republiky Aslana Bžaniu. Veteráni tvrdia, že sú proti integrácii s Ruskou federáciou.   „Občania Abcházska! Prezident našej krajiny Aslan Bžania na stretnutí s vedeckou a tvorivou inteligenciou 22. nove

Elon Musk varoval pred hrozbou bankrotu SpaceX

0 icon

USA, 2. december 2021 (AM) – Súkromná vesmírna spoločnosť SpaceX čelí reálnemu riziku bankrotu v dôsledku výrobnej krízy s novou raketou Starship. Jej zakladateľ a generálny riaditeľ Elon Musk o tom napísal v liste zamestnancom víkend po Dni vďakyvzdania (26. novembra)

Posledný žijúci český pilot RAF - generál Emil Boček ocenil morálne autority Česka aj Slovenska

0 icon

Česko, 2. december 2021 (AM, MOČR) – Posledný žijúci český stíhací pilot RAF, armádny generál Emil Boček, dnes ôsmim osobnostiam a dvom inštitúciám odovzdal v Arcibiskupskom paláci cenu „Morálna autorita“. Udeľuje ju od roku 2019. Počas slávnostného večera vyznamenal dve osobnosti aj minister obrany Lubomír Metnar

Ruské sieťovo centralizované zväzky. Nie je to nový druh vojsk, ale novinka je to určite

0 icon

Rusko, 1. december 2021 (AM) – Dnes v noci sa na stránke RIA Novosti objavila správa, že v ruských ozbrojených silách sa objavili zväzky, ktoré sú spôsobilé viesť mohutné sieťovo-centrálne operácie.   Sieťovo-centrálny princíp predpokladá, že všetci účastníci bojovej operácie sa stanú súčasťou jednej siete výmeny údajov, čo im umožní dosiahnuť i

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Zamestnanci inštalujú model prehistorického žraloka veľkozubého (Megalodon) v Americkom prírodovednom múzeu v New Yorku

Autor: TASR/AP-Richard Drew

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali