Nebezpečnosť spojenectva oligarchie a zapredanectva amatérskych štátnikov pre masy

Bratislava 16. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)

 

Základnou témou dnešnej úvahy je prezentovanie toho, akým ohrozeniam čelíme, prečo nesmieme podceňovať ozbrojené sily a zbory. Medzi nimi ani spravodajské prvky a kvalifikáciu tých, ktorí ich majú riadiť

Ilustračné foto

Medzinárodné prostredie bolo po páde železnej opony charakterizované zásadným znížením ohrozenia globálnym konfliktom. Tým sa výrazne znížila pravdepodobnosť rozsiahleho ozbrojeného konfliktu podobného dvom svetovým vojnám. S ustupu­júcim ohrozením globálnej konfrontácie sme v poslednom období čeliliproblémom, ktoré sú spô­sobené dôsledkami regionálnych ozbro­jených konfliktov. Špecifickú kategóriu dnes predstavuje zmena charakteru ohrození, ktoré sa v minulosti nevyskytovali.

Na orientáciu v pojmoch je možné za vojenské ohrozenia označiť také faktory ohrozujúce bezpečnosť štátu, ktorých eliminácia je možná prednostne použitím vojenských síl a prostriedkov štátu. Rozhodujúcou črtou vojenských ohrození je aktívna účasť ozbrojených síl protivníka. Týka sa to aj vnútorných konfliktov charakteru občianskej vojny.

Na druhej strane nevojenské ohrozenia predstavujú také faktory ohrozujúce bezpečnosť štátu, ktorých eliminácia je možná prednostne použitím nevojenských síl a prostriedkov štátu. Tieto ohrozenia v prípade neriešenia, nesprávnej analýzy alebo nezvládnutia, môžu prerásť do ozbrojeného konfliktu. Časť nevojenských ohrození má taký charakter, že ozbrojené sily musia byť pripravené poskytnúť osobitnú podporu vojenského charakteru príslušným orgánom štátnej moci a samosprávy. Rýchly reakčný čas v takýchto podporných operáciách si vyžaduje, aby si ozbrojené sily vybudovali a udržiavali špecifické spôsobilosti.

Jedno je isté – Slovensko nepotrebuje, nebuduje, nemodernizuje ozbrojené sily pre NATO. Členstvo v NATO je len jeden z nástrojov prípravy na potenciálne riešenie konfliktov väčšieho rozsahu. Ale je to dvojsečné, pretože riziko zatiahnutia štátu do konfliktu väčšieho rozsahu zároveň s členstvom narastá. Armádu všetky štáty, čiže aj Slovensko potrebuje výlučne a len na zabezpečenie vlastnej obranyschopnosti. A predovšetkým na ochranu štátnosti a štátu pred vonkajšími ohrozeniami.Akákoľvek iná vojenská angažovanosť mimo domova je politickým rozhodnutím.

Nástroje na analýzu bezpečnostného prostredia sú rôzne. Spracovatelia prvej a jedinej Vojenskej stratégie v histórii Slovenska, ktorým som šéfoval, zvolili veľmi unikátny prístup. Rozhodli sme sa nielen zadefinovať typy ohrození, ale tieto sme podrobili analýze podľa systému charakteristík. Tie sme zapracovali do prehľadnej tabuľky. Analýza aj dnes potvrdzuje, že pravdepodobnosť vypuknutia rozsiahleho vojenského konfliktu je pomerne nízka a čas výstrahy aj prípravy na tento typ konfliktu zostáva primerane dlhý. Odraďovacím elementom je jadrový potenciál. Aj keď provokovaním dvoch superveľmocí ich obkľučovaním vojenskými základňami,sa politici zahrávajú so zápalkami pri sude s pušným prachom. Ibaže, vplyv rozsiahleho vojenského konfliktu na životné záujmy štátu je vysoký, dnes dokonca fatálny pre ľudstvo a civilizáciu. Tento typ ohrozenia nie je v rukách malých štátov, ich politici môžu hrať len úlohu užitočných idiotov mocností.

Ani podceňovanie pravdepodobnosti vojenského konfliktu obmedzeného rozsahu by nebolo rozumné napriek tomu, že je relatívne nízka. Čas výstrahy aj prípravy na taký typ konfliktu zostáva relatívne dlhý. Vplyv na životné záujmy malého štátu je pomerne vysoký. Zmenilo sa niečo v porovnaní s prvou polovicou roka 2001, keď bola Vojenská stratégia spracovaná? Určite. Nové ohrozenia vyjadruje stredný riadok tabuľky.

Pozn.: unikátny koncept akceptovateľného rizika je popísaný v inom článku

Dnes v Európe prudko narástli vnútorné ohrozenia s vonkajšími zdrojmi. Ohrozenia s hĺbkovými koreňmi v nezodpovednej a pokryteckej politike pseudo-humanistického ultraľavicového liberalizmu, spôsobujúceho vnútorný rozklad štátov. Ako sa ukázalo, vznik vo svojej podstate nového typu ohrozenia podmieňuje viacero faktorov. A netýkajú sa len Slovenska.

Akýsi začiatokmožno datovať už sledovaním nedomyslených reakcií neadekvátnymi prostriedkami na útok z 11.9.2001. Neskôr precenením schopnosti koalície v obidvoch irackých vojnách vyhrať vojnu, ako aj fatálnym nedocenením dôsledkov aroganciou prehratého mieru, sme sa ocitli v pasci. Vývoj pokračoval sledovaním tzv. Arabskej jari, kedy boli porevolučné dôsledky podobné – rozklad štátov a chaos. Vždy ide o reťazec zlyhaní rozvinutých štátov na všetkých úrovniach. Od politickej, cez sociálnu, diplomatickú, vojensko-analytickú, policajno-ochrannú, atď.

Výsledky sú evidentným dôkazom absencie kontinuálnej kvalifikovanej analýzy situácie zodpovednými orgánmi. Ide o krízu informačno-spravodajského charakteru. Táto má korene v mechanizmoch riadenia spravodajských služieb. Tie majú v demokracii byť v rukách politikov. Ak ich nedokážu riadiť stále menej kvalifikovaní amatérski zliberalizovaní a zhumanizovaní politici-aktivisti, riadia ich stále pragmatické náhradné orgány v pozadí politikov. Riadi ich oligarchia. Je najvyšší čas na kritickú analýzu schopnosti politickej elity rozpoznať trendy a riadiť relevantné orgány, ktoré majú vplyv na politické rozhodovanie v bezpečnosti a obrane. Rovnako vážny je fakt, že vyspelý svet pokračuje v aplikovaní analytických šablón, ktoré sa neosvedčili.

Hĺbkové korene stavu sú v rozsiahlej politickej nekvalifikovanosti politikov. Pritom masy sú pod vplyvom cielenej mediálnej manipulácie stále viac náklonné voliť nepolitikov do politiky. Politik sa musí sformovať. Kombináciou praxe, prekonávania ťažkostí, sumy vedomostí, formulačných schopností. Dnešný stav nie je náhoda, je to riadený proces. Vyhovuje len novodobej šľachte – oligarchii, ktorá prípravu na vládnutie nepodceňuje.

Akej novej kategórii ohrození dnes čelíme? Ukazuje sa, že sme svedkami asymetrického a nelineárneho typu ohrození proti podstate štátnosti resp. štátností. Nielen proti civilným cieľom a objektom štátnej moci, ale najmä proti charakteru spoločnosti. Pravdepodobnosť vážnych dôsledkov, vyplývajúcich z nelineárnych ohrození pre štáty, pre ich zachovanie a pevnosť ich základov, ako aj pre bezpečnosť ich obyvateľov, má znaky malej predvídateľnosti a z dlhodobého hľadiska môže byť veľmi vysoká. Likvidácia štátov, čiže dosahovanie absolútnych cieľov vojny, má svoje presné zámery. Ich nahradenie superštátmi totalitného charakteru, pevne v rukách elitárskej hŕstky – oligarchie, teda vlády menšiny nad väčšinou.

Zárodky tohto procesu boli zasiate dávno v rámci Slovenska aj mimo neho. Týka sa aj a najmä obsadzovania rozhodujúcich najvyšších štátnych funkcií v štátoch amatérmi, zapredancami, kolaborantmi, agentmicudzích mocí, bez vzťahu a bez hlboko zakorenenej úcty k vlastnej štátnosti. Dosadenými za obrovské cudzie peniaze na to, aby plnili zámery tých, ktorí ich vstupenku k moci zaplatili. Vo vojnách ide o štáty. V občianskych vojnách ide často o zmeny moci, čiže režimu v štáte. Vojny vyvolávajú nekvalitní nekvalifikovaní politici. Ich dôsledky najviac doľahnú na obyvateľov. Ale zarába na nich predovšetkým oligarchia. Je ťažké pochopiť, prečo je amaterizmus politikov v záujme oligarchie, ale ide úplne proti záujmom väčšiny? Ktorá im práve svojou neúčasťou umožní zvolenie? V hybridnej vojne „progresivizmu“ ide o ovládnutie štátov nekrvavou formou cestou ich rozvrátenia zvnútra a prevzatia moci politickými šarlatánmi v prospech nadnárodných totalitných oligarchických superštátov. Sú to ohrozenia – štátu a štátnosti, čiže slobody, maximálnej miery nezávislosti, ľudskej dôstojnosti väčšiny, ale najmä demokracie ako vlády drvivej väčšiny v záujme  drvivej väčšiny.

Priamo súvisiace politickým amaterizmom vyvolané vnútorné ohrozenia, s vonkajším pôvodom, majú zdroj vytvorením obrovskej masy ľudí, ktorí v dôsledku vojen a revolúcií stratili perspektívu a dôstojnosť. Tým sme v nich aj v početnom potomstve na desaťročia zasiali nenávisť k tým režimom, ktorých rozhodnutia ich stav spôsobili. Aj malá časť takto zmýšľajúcich a zradikalizovaných jednotlivcov zodpovedá paralele tisícok zbraňových nosičov. Časť z nich prešla vojenskou kariérou, alebo v novej generácii militantnou rodinnou výchovou. Nevieme aká je veľká, pretože štátne orgány sa pod závojom humanizmu vzdali svojej povinnosti preverovania individuí, ktoré si pustíme do našich bytov. Tým fatálne zlyhali v ochrannej úlohe svojich občanov. Systém sa nemusí podobať sieti buniek a nezávisí od existencie formálnych štruktúr. Skôr sa podobá infikovaniu vírusom. Detekcia je možná až po infikovaní. Inkubačná lehota a symptómy prepuknutia sú neznáme alebo nepredvídateľné. Či už ide o nenávisť alebo túžbu po pomste, tieto symptómy sú len v hlavách nosičov. A tí sazriedka zoskupujú do orgánov, ktoré by umožňovali ich detekciu.

Vznikajú tu organizácie s vojenskými črtami a mimo štátnej kontroly. A nemyslím tým Slovenských brancov. Tí sú presným opakom, náhradou za absenciu systémovej štátnej reakcie. Oveľa väčšiu pozornosť si vyžadujú provokatéri z tábora „mimovládne slušných“. Takéto v podstate civilné armády bez kontroly, platené najmä z vonkajších zdrojov, sa pomerne nepozorovane už teraz infiltrujúaj do našej spoločnosti. Môžu v nich kreovať kritickú masu aktérov, ktorých možno nazvať osamelými šakalmi alebo svorkami. Kto môže zaručiť, že okrem vlajok EÚ a plagátov na okamžité použitie nemajú niekde vo svojich brlohoch aj zbrane?

Jedna zahraničná polovojenská skupina, ktorá sa začala premávať po Slovensku, je už legitímne v Európskom parlamente a potichu si v susedných štátoch zakladá filiálky. Bez reakcie zo strany tých, ktorí v menej vážnych prípadoch okamžite posielajú nóty. Nepodceňujme niektoré zdanlivo nesúvisiace vyhlásenia amatérskej držiteľky prezidentského úradu. Ktorá explicitne nezastupuje väčšinovú časť štátotvorného národa, ktorému chce vládnuť. Čas výstrahy a prípravy na dôsledky, vyplývajúce z popísaného typu ohrozenia,môže byť nulový.

Rovnaký charakter majú „spontánne“ vyprovokované protesty „slušných“. Alebo demonštrácie na podporu EÚ s tisíckami vlajok EÚ, ako to vidíme v posledných dňoch v Londýne. Tie sa ľahko môžu zvrhnúť na niečo vážne. Zamyslime sa.Už len kto by zaplatil z vlastného vrecka všetko, čo si vyžaduje príprava? Skúste spontánne zorganizovať pokojnú vlasteneckú demonštráciu so stovkami slovenských vlajok. Vôbec nie je prekvapujúce, že všetko zlo podporuje práve protištátny ultraliberálny „progresivizmus“. Hádam aspoň táto analýzabude mať účinok na pochopenie, o čo pôjde v nasledujúcich parlamentných voľbách z pohľadu ohrození, čo a prečo treba kategoricky odmietnuť. Nepodceňujme politický amaterizmus, pôsobí práve proti záujmom väčšiny.

Peter Švec

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Dohoda na kandidátovi na šéfa Generálnej prokuratúry SR má vzniknúť na koaličnej rade: Šeliga: Žiaden z kandidátov nemal nič dopredu sľúbené

0 icon

Bratislava 29. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Dohoda na kandidátovi na generálneho prokurátora v koalícii ešte nie je. Vzniknúť má na koaličnej rade na základe odporúčaní klubov. Zástupcovia koalície to dnes povedali v diskusnej relácii TA3 V politike. Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Milan Vetrák (OĽaNO) zároveň vylúčil politizáciu generálnej…

Česká republika uvoľní opatrenia zamerané na zastavenie šírenia infekcií

0 icon

Praha 29. novembra (SITA/AP/HSP/Foto:Twitter)   Česká vláda oznámila, že uvoľňuje opatrenia, ktoré prijala s cieľom zastaviť šírenie infekcií koronavírusom. Nedeľňajší krok sa stal možným preto, že počet nových potvrdených prípadov nákazy klesá Český minister zdravotníctva Jan Blatný uviedol, že všetky obchody, reštaurácie a bary sa môžu od štvrtka otvoriť a…

Na protestoch proti policajnému násiliu vo Francúzsku zadržali 81 ľudí

0 icon

Paríž 29. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francois Mori)   Dovedna 81 ľudí zadržala polícia počas sobotňajších protestov proti policajnému násiliu i kontroverznému návrhu bezpečnostného zákona, ku ktorým došlo vo viacerých francúzskych mestách. S odvolaním sa na správy miestnych médií o tom v nedeľu informovala agentúra DPA Protesty sa konali v približne 70…

Focus: Voľby by v novembri vyhral Hlas-SD s 19,1 percenta, nasleduje OĽaNO

0 icon

Bratislava 29. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Upozornenie: Pretože prieskumy agentúr sa pri posledných parlamentných voľbách od skutočných výsledkov značne líšili, k výsledkom aktuálnych prieskumov pristupujte s použitím kritického myslenia Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v novembri, vyhrala by ich mimoparlamentná strana Hlas-SD so ziskom…

Čo napísal Soros Orbánovi a čo odpovedal Orbán Sorosovi – zaujímavé čítanie

0 icon

Bratislava 29. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-John Thys)   George Soros vyzval európskych politikov, aby sa rázne vysporiadali s vetom Maďarska a Poľska, ktorým blokujú vyplácanie peňazí z európskeho rozpočtu a Fondu obnovy. Viktor Orbán mu na to tvrdo odpovedal Americký finančný špekulant a manipulátor židovsko-maďarského pôvodu George Soros napísal na jednom…

Remišová: Snahou koalície je, aby sa čo najskôr dohodla na kandidátovi na generálneho prokurátora. Fico: Hlasovania sa zdržím, no nastal posun

0 icon

Bratislava 29. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Snahou koalície je, aby sa čo najskôr dohodla na kandidátovi na generálneho prokurátora. V relácii televízie TA3 V politike to povedala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová Doplnila, že v strane Za ľudí si…

Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách

0 icon

Bratislava 29. novembra 2020 (HSP/Lekárnici za život/Foto:Pixabay)   Lekárnici na svojich stránkach publikovali článok, kde vysvetľujú proces výroby vakcín, a to aj tých, na ktorých výrobu boli použité bunky orgánov potratených detí. Jednou takou má totiž byť zaočkované obrovské množstvo svetovej populácie proti koronavírusu. Ich článok vám prinášame v plnom…

Mária Kolíková chce v rámci novej súdnej mapy zachovať pracoviská súdov

0 icon

Bratislava 29. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Aby bola implementácia novej súdnej mapy čo najmenej problémová, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) chce zachovať pracoviská súdov. Naďalej v nich majú sídliť sudcovia so svojím aparátom, pričom na pojednávania by mohli v rámci svojho obvodu dochádzať Návrh reformy súdnej mapy počíta…

Kollárova nemocničná kauza sa ukazuje v inom svetle. Médiá aj politickí oponenti to prepískli

0 icon

Bratislava 29. novembra 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Spoločnosť je v súvislosti s koronaopatreniami a ich neodbornou a často protiprávnou aplikáciou podráždená a tak si rada zanadáva na všetko, čo má súvis s vládnou koalíciou. Zviesť sa na vlne hnevu, sú vždy pripravení aj opoziční politici, ktorí cítia, že je správny čas…

Premiér dal z rezervy 153.000 eur na pomoc obciam s povodňou a škole vo Vrútkach

0 icon

Bratislava 29. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Premiér Igor Matovič (OĽANO) vyčlenil z rezervy predsedu vlády 153.000 eur, ktoré prerozdelil siedmim subjektom. Pre TASR to uviedol tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR Peniaze šli liptovským obciam zasiahnutým povodňami a tiež spojenej škole vo Vrútkach, kde sa v júni…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Robo Bačinský

Konečne cenzúra, hallelujah.

0icon

Z našej ,,novej slušnej“ vlády, ktorá mala byť akýmsi novým, čerstvým vetrom, studnicou osobností s nepokrivenou morálkou a chrbticou, ktorú mali tvoriť odborníci, sa už pár týždňov po voľbách vykľula organizovaná skupina záškodníkov, diletantov, zahraničím platených agentov, daňových podvodníkov, úžerníkov, mafiánov, klamárov, sociopatov, sexuálnych deviantov, fašistov a plagiátorov. Ich verejný…

Peter Švec

Prebieha naozaj 3. svetová vojna? Existujú dôkazy?

0icon

Pri hľadaní odpovede na otázky skúsme pochopiť podstatu, o čom je vojna.  Vojna nie je vždy o viditeľnom násilí, o bombardovaní, o streľbe, o prechode frontov. Vojna je v prvom rade vnucovanie vôle protivníka. Vôle vyvolávateľa, dravca. Komu ju vnucuje? Predsa koristi, ovládaným, väčšine. Násilie nemusí prísť v očividnej forme a okamžite. Tie najbrutálnejšie formy násilia sa…

Marián Tkáč

Matovič sa chce očkovať posledný, ako kapitán (potápajúcej sa?) lode.

0icon

Drahí priatelia, v príručkách pre kapitánov lietadiel je napísané, že v prípade ohrozenia výpadkom kyslíka si musí kapitán nasadiť masku ako prvý, aby bol pripravený zvládnuť kritickú situáciu. Až potom druhý pilot, posádka a tak ďalej. V predletovej príprave ukazujú stevardi a letušky cestujúcim postup v prípade nebezpečenstva. Najprv si…

Viktor Pondělík

Konečně je (ne)jasno

0icon

V České republice se můžeme pochlubit nejednou zajímavostí. A kuriozitou, jaká se jinde ve světě zřejmě jenom těžko hledá, je i česká vláda. Je tomu tak dlouhodobě a ani poslední dny nejsou výjimkou. Již před skoro dvěma týdny se tu například vědělo, že je situace stran Covidu natolik příznivá, že mohou…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Moskovské metro: Keď je cesta zaujímavejšia ako jej cieľ

0 icon

Uznávame, krása je vo veľkej miere subjektívna. No pri pohľade na tieto fotografie sa minimálne väčšina z nás zhodne, že moskovské metro patrí medzi tie naj architektonické skvosty na svete. Výstavbu moskovského metra ruskí pohlavári prvýkrát oznámili v 30. rokoch 20. storočia. Obyvatelia boli fascinovaní tým, ako by nové moskovské metro mohlo…

Vražda Malcolma X: 1. časť

0 icon

Počuli ste už o Malcolmovi X? Možno áno, možno nie. Určite ste však počuli o Martinovi Lutherovi Kingovi, ktorý bol zavraždený. Malcolm bol vedúcou osobnosťou černošských politických postáv, avšak oproti Lutherovi bol oveľa viac radikálnejší. Zavraždili ho ešte skôr, ako Luthera. V rámci trojdielnej série článkov s názvom Vražda Malcolma X sa pozrieme na…

Ako žuvačka spôsobí, že budeš bacuľatý?

0 icon

Žuvačka existuje vedľa ľudskej rasy už asi 10 000 rokov. Dnes nám pomáha starať o naše zuby a dokonca schudnúť! Neponáhľaj sa však zjesť celé balenie na jedno posedenie. Pri žutí žuvačiek musíš mať na pamäti toto... Nadmerné žuvanie môže zväčšiť svaly čeľuste

Záchrana planéty: Aj ty môžeš priložiť ruku k dielu

0 icon

V posledných desaťročiach sa k nám dostavil ekologický životný štýl, ktorý nie je na škodu. Záchrana planéty teda započala. Každý deň viac a viac ľudí v spoločnosti odmieta používať plastové jednorázové obaly a predmety. Napríklad portugalská spoločnosť Hi Fly Airlines kompletne odmietla používanie jednorazových plastov na palube svojich lietadiel.  Práve…

Je Veľký čínsky múr skutočne viditeľný z vesmíru? Pravda alebo lož?

0 icon

Veľký čínsky múr je starý systém opevnenia, ktorý sa ťahá napriek severnou Čínou. Mnoho domácich aj svetových nadšencov sa domnievalo, že stavbu takejto veľkosti je určite vidno aj z vesmíru. Je to pravda, alebo je to len turistická kačka? Už v 3. storočí pred naším letopočtom začal prvý cisár prebudovávať existujúce múry…

Vo svete IT

Najlepšie animované seriály na Netflixe, ktoré záujmu hlavne dospelých

0 icon

Mnohí z nás si z času na čas radi pozrú dobrý film, či seriál. V tomto článku by sme vás chceli upozorniť na niekoľko zaujímavých animovaných seriálov, ktoré však skôr záujmu dospelé publikum. Všetky sú okrem iného dostupnými prostredníctvom platformy Netflix. BIG MOUTH BIG MOUTH je prvým animovaným seriálom, ktorý…

Google chce obmedziť používanie smartfónu počas chôdze. Táto nová funkcia zavíta do Androidu!

0 icon

Digitálna rovnováha od spoločnosti Google je vcelku známou službou, ktorá ponúka prehľadné štatistiky o tom, ako používame naše zariadenia. Rovnako disponuje viacerými funkciami. Napríklad si môžete pomocou služby nastaviť režim nerušenia, či obmedzenie prístupu do jednotlivých aplikácií potom, ako prekročíte povolený čas. Nová verzia aplikácie, ktorá sa objavila v obchode Google…

Huawei pracuje na kamerovom module, aký sme doposiaľ ešte nevideli

0 icon

Huawei by mohol v nadchádzajúcej vlajkovej lodi z modelového radu „P“ priniesť kameru, akú sme doposiaľ ešte v smartfóne nevideli. Ide konkrétne o nový kamerový modul, ktorý využíva tekuté šošovky. Odhaľuje to najnovší patent spoločnosti, na ktorý poukazuje portál Gizmochina.com. Podľa publikovaných správ, nová technológia kvapalných šošoviek by sa mala začať vyrábať už v priebehu…

Telekom opäť rozdáva 15 GB dátový balíček. Aktivovať si ho môžu všetci zákazníci s paušálmi

0 icon

Zákazníci slovenského Telekomu si môžu už od zajtrajšieho dňa, t.j. 30.11., aktivovať bezplatný balíček až 15 GB dát. Pomerne veľký predvianočný darček od slovenského Telekomu si môžu v mobilnej aplikácii aktivovať všetci zákazníci s aktívnymi paušálmi. Balíček je dostupný pre takmer všetkých zákazníkov Bezplatný 15 GB dátový balíček je podľa…

Prečítajte si príbeh kapitána, ktorý visel za nohy z lietadla, 5-tisíc metrov nad zemou

0 icon

V roku 1990 došlo k nehode na palube lietadla British Airlines. Jedno z okien v pilotnej kabíne sa uvoľnilo a jeden z pilotov bol vytiahnutý cez okno von z lietadla. Šťastím bolo, že nohy ostali v kabíne, a tak ho mohla posádka držať, kým sa kopilot pokúsil o núdzové pristátie, píše portál IFLScience. Konkrétne išlo o let s číslom 5390,…

Armádny Magazín

Wasserman: Joe Biden bude v prípade konečného víťazstva v prezidentských voľbách pracovať výlučne v záujme globálnych elít

0 icon

Rusko, 29.október 2020 (AM) - Politický konzultant Anatolij Wasserman uviedol, že americký politik Joe Biden bude v prípade konečného víťazstva v prezidentských voľbách pracovať výlučne v záujme globálnych elít.   Voľba hlavy štátu v USA sa nezaobišla bez škandálu. Pred očami všetkých sa objavujú početné falošné fakty zo strany spoluprac

Akademik Perendžev vysvetlil, prečo Rusko umožnilo americkému torpédoborcu narušiť hranice a priblížiť sa k Baltijsku

0 icon

Rusko, 29. november 2020 (AM) - Vojenský expert Alexander Perendžev je presvedčený, že vojenské velenie Ruskej federácie sa tým, že umožnilo americkej vojnovej lodi narušiť ruské hranice, vyhlo hlúpym obvineniam zo Západu.   27. novembra torpédoborec amerického námorníctva USS Ross narušil štátnu hranicu Rus

Sila vlčej svorky: Rheinmetall predstavil robotické vozidlo Mission Master pre ozbrojený prieskum a palebnú podporu

0 icon

Nemecko, 29. november 2020 (AM) - Rheinmetall predstavil nový modul robotického vozidla Mission Master vo verzii pre ozbrojený prieskum: zaručuje zvýšené situačné povedomie a posilnenú palebnú podporu v prvej línii    

Živí budú závidieť mŕtvym: Satanovskij o vražde iránskeho atómového vedca

0 icon

Irán, 29. november 2020 (AM) - Politológ a orientalista Jevgenij Satanovskij sa domnieva, že útok na život iránskeho vedca Mohsena Fachrizadeha môže mať pre Teherán hrozné následky.   K vražde otca iránskeho jadrového programu došlo na predmestí hlavného mesta Islamskej republiky Absard. Podľa oficiálnych informácií neznáme osoby zabloko

Na konci vojny znásilňovali nemecké ženy...

0 icon

Nemecko, 29. november 2020 (AM)  ...vojaci všetkých armád, napísal v The Guardian Mick Hall.   Azda aj to je jedna z príčin prečo sa Rusi cítia urazení, keď historici typu Antonyho Beevora popisujú trestné činy páchané nad nemeckými ženami na konci 2. sv. vojny len vojakmi Červenej armády. Písať, že to isté páchali…

Svetlo sveta

Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

0 icon

Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

icon FOTO DŇA