List právničky riaditeľovi základnej školy: Nemáte právo podmieňovať účasť detí na výuke testovaním a nosením rúšok!

Bratislava 21. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)

 

Ďalší prípad rebélie proti kovid-teroru: matka – právnička v liste tvrdo, ale pritom právnicky exaktne odmieta nátlak školy, aby jej deti boli testované a nosili rúška. Čo na list odpovie riaditeľ školy?

Školstvo
Ilustračné foto

Konštatovali to už viacerí odborníci na právo: obmedzovať práva občanov v prípade ich neochoty nechať sa testovať a nosiť rúška či respirátory, nie je celkom v súlade so zákonom. Mnohí z nás to tušia, ale väčšina z nás sa do právnických ťahaníc so štátom neodváži ísť. Sú však aj takí, ktorí si na to vďaka svojmu právnemu vzdelaniu trúfnu. Napríklad JUDr. Eva Bieliková, ktorá riaditeľovi Základnej školy Pavla Marcelyho na Drieňovej ulici v Bratislave, kam chodia jej dve deti, precízne vyargumentovaným listom vysvetlila, že škola v zmysle platných zákonov nemá právo brániť jej deťom v prístupe ku vzdelávaniu ani vtedy, ak sa odmietajú nechať testovať a nosiť rúška.

 

List JUDr. Evy Bielikovej v plnom znení

V Bratislave dňa 20. 4. 2021

Vec: Výzva na zabezpečenie prístupu k vzdelaniu

Dňa 19. 4. 2021 som bola ako zákonný zástupca mojich maloletých detí navštevujúcich Základnú školu Pavla Marcelyho, ktorej ste riaditeľom, informovaná na triednom aktíve príslušnými triednymi učiteľmi o tom, že vstup do budovy, a tým účasť na prezenčnom vyučovaní mojich detí, bude podmienený prekrytím horných dýchacích ciest a u žiaka druhého stupňa aj jeho povinnou účasťou na testovaní kloktaním.

O týchto skutočnostiach informovali nielen triedni učitelia, ale aj škola na svojej internetovej stránke v časti ,,aktuality“ uvádza, že nás ako zákonných zástupcov detí uisťuje, že ak nesúhlasíme s opatreniami štátu v oblasti protipandemických opatrení a nariadení, škola postupuje podľa rozhodnutí a usmernení ministerstva, uznesení vlády a platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR.

Zároveň sa tam uvádza, že úlohou školy nie je obhajovať rozhodnutia nadriadených orgánov, ale dodržiavať platné opatrenia a v ich intenciách zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v bezpečnom prostredí pre deti. Preto škola podmieňuje nástup žiaka do školy predložením potvrdenia o bezinfekčnosti, u detí II. stupňa platným Covid negatívnym testom dieťaťa, ako aj jedného jeho zákonného zástupcu.

Podľa Článku 42 ods. 1 Ústavy SR ,,Každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná. Jej dĺžku po vekovú hranicu ustanoví zákon“.

Podľa Článku 2 ods. 2 Ústavy SR ,,Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“.

Podľa Článku 2 ods. 3 Ústavy SR „Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá“.

Podľa § 3 písm. b) a c) zákona č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon v znení noviel) výchova a vzdelávanie sú založené na princípoch

  1. b) bezplatnosti vzdelania v základných školách a v stredných školách zriadených orgánom miestnej štátnej správy v školstve, ústredným orgánom štátnej správy alebo orgánom územnej samosprávy (ďalej len „štátna škola“),
  2. c) rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie,

Podľa ust. § 15 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 400/2015 Z.z.“) „ O všetkom, čo bolo v zbierke zákonov vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenia sa stalo známym každému, koho sa to týka.“

Podľa ust. § 12 veta prvá zákona č. 400/2015 Z.z. „Zbierka zákonov je štátnym publikačným nástrojom Slovenskej republiky.“

Z vyššie citovaných zákonných ustanovení jasne vyplýva, že mi ako zákonnému zástupcovi maloletých detí nie je známy žiadny právny predpis, ktorý by bol publikovaný v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, a ktorý by pod hrozbou nejakej sankcie podmieňoval osobnú účasť žiaka na výučbe len s prekrytím horných dýchacích ciest a s negatívnym výsledkom testu na Covid 19.

Publikácia právneho predpisu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky je totiž nevyhnutnou súčasťou princípu právnej istoty v kontexte právneho štátu. Nikoho nemožno nútiť na splnenie povinností, o ktorých nemal možnosť sa dozvedieť zo zdroja, ktorý je štátom určený na publikáciu právnych predpisov, a ktorým je Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Preto je vylúčené, aby akýkoľvek akt orgánu verejnej moci, ktorý zasahuje do základných práv a povinností, nebol publikovaný v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

V kontexte vyššie uvedených skutočností a zákonných ustanovení nie je v súlade s Ústavou SR a platnými právnymi predpismi nižšej právnej sily, aby nebolo mojim maloletým deťom umožnené realizovať výkon ich ústavou garantovaného práva na vzdelanie tým, že odmietnu plnenie povinnosti mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šálom alebo šatkou, ako aj preukázaním sa negatívnym testom na Covid 19.

Zároveň poukazujem na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktoré prikladám v kópii, a v ktorom sa v odôvodnení rozhodnutia uvádza, že „Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako povinná osoba v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z.z. posúdil túto žiadosť a dospel k stanovisku, že žiadosti o sprístupnenie informácie nie je možné vyhovieť a odmieta ju z dôvodu, že informáciami, a to vedeckými, medicínskymi alebo inými dokumentmi, ktoré mali byť podkladom k zavedeniu povinnosti nosiť respirátor, rúško a podobné prostriedky na rôznych miestach a v rôznych situáciách, nedisponuje.“

Vychádzajúc z uvedeného je zrejmé, že Vyhláškam ÚVZ SR, ktorý nie je štátny orgán ani orgán štátnej správy, ale podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona o ochrane verejného zdravia iba „rozpočtová organizácia štátu“, sa právne neakceptovateľne priznáva postavenie zákona.

Fakticky sa tak akceptuje stav, keď na základe nariadenia prekrytia horných dýchacích ciest a s tým súvisiaceho zákazu pohybu na verejnosti uloženými formou prostého administratívneho aktu nevoleného subjektu (vyhláškou) dochádza k svojvoľnému (bez akejkoľvek zákonnej kompetencie) zásadnému obmedzeniu základných ľudských práv a slobôd zaručených Ústavou SR  práva na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia (článok 16 Ústavy SR), osobnej slobody (článok 17 Ústavy SR) a slobody pohybu a pobytu (článok 23 Ústavy SR), ako aj práva na vzdelanie ( článok 42 Ústavy SR).

Vzhľadom na uvedené treba v kontexte s ustanoveniami článku 2 ods. 3 a článku 13 ods. 1 písm. a) a ods. 2 citovaného článku Ústavy SR konštatovať, že takto konštruovaný zákaz, de facto uloženie povinnosti, nevykazuje známky právne relevantného všeobecne záväzného príkazu, nikoho nezaväzuje predpísaným spôsobom konať, a preto jeho dodržiavanie nemožno od nikoho oprávnene požadovať ukladaním sankcií a inými prostriedkami štátno-mocenského donútenia jeho plnenie vynucovať. V tomto zmysle má Vyhláška (ÚVZ) čisto odporúčajúci charakter.

Zároveň Vám dávam do pozornosti, že ani v zákone č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení noviel, nie je v článku 5 ods. 3 uvedené, že v čase výnimočného stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, ktorým môže byť aj celé územie Slovenskej republiky, a to najviac v tomto rozsahu, medzi ktoré je zahrnuté právo na vzdelanie. Navyše právo dieťaťa na vzdelanie je garantované aj Dohovorom o právach dieťaťa v článku 28.

Vyhláška hlavného hygienika SR udeľuje škole oprávnenie, nie povinnosť požadovať predloženie testu maloletého dieťaťa, ktoré je žiakom II. stupňa, ako aj jeho zákonného zástupcu, pričom postačuje prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti žiaka podpísané rodičom, čím ani škola ani zákonný zástupca neporušuje žiadny právny predpis. Čo sa týka AG testov, je všeobecne známa skutočnosť, že tieto testy sú nevhodné pre bezpríznakových ľudí.

Odmietnutím umožniť vstup žiaka do interiéru školy bez prekrytia horných dýchacích ciest rúškom, šálom alebo šatkou, ako aj bez predloženia negatívneho testu maloletého dieťaťa, môžu byť naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa § 211 ods.1 písm. e) Trestného zákona.

Navyše sa škola dopúšťa diskriminácie mojich detí, ktorým bráni nezákonnými podmienkami v povinnej školskej dochádzke. Obe maloleté deti sú zdravé a nevykazujú príznaky žiadneho ochorenia. Jediný pre mňa akceptovateľný spôsob prekrytia horných dýchacích ciest je ochranný štít.

Verím, že na základe vyššie uvedených skutočností prehodnotíte svoj postoj k povinnosti účasti môjho syna na testovaní, ako aj povinnosť oboch detí mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo šatkou a umožníte im vstup do interiéru školy. O možných rizikách poškodenia zdravia mojej dcéry nosením rúška Vám predložím potvrdenie od lekára.

Opakovane zdôrazňujem, že takáto povinnosť nie je daná žiadnym právnym predpisom a taktiež nie je podložená žiadnym vedeckým, medicínskym alebo iným dokumentom, čo nepochybne vyplýva z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 13. 4. 2021 č. OK/3560/19068.

O zaujatie stanoviska a odpovede na môj list Vás žiadam v lehote 7 dní na moju mailovú adresu.

S úctou

JUDr. Eva Bieliková

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Iránsky minister zrušil návštevu Rakúska, kritizoval vyvesenie vlajky Izraela

0 icon

Viedeň 15. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Russian Foreign Ministry Press Service)   Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf zrušil návštevu Rakúska plánovanú na sobotu. Urobil tak na protest proti vyveseniu vlajky Izraela na sídlo úradu rakúskeho kancelára a budovu rezortu diplomacie vo Viedni, informoval denník Die Presse Zaríf sa mal v…

Maďari zaočkovaní Sputnikom už môžu slobodne cestovať do Česka, Korčokov námestník Klus sa vyhovára – MZVEZ SR je iba poštár, slobodné cestovanie nevie vybaviť

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Česká republika a Maďarsko uzavreli dohodu o neobmedzenom cezhraničnom cestovaní občanov oboch krajín, ktorí sú zaočkovaní proti covid-19, bez ohľadu na druh očkovacej látky. Potvrdil to v piatok na sociálnej sieti šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó. To znamená, že aj Maďari zaočkovaní ruskou…

Premiér v príhovore: Dostali sme sa do vedenia. Sme bližšie k životu pred pandémiou, ale nad vírusom sme ešte úplne nevyhrali

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:screenshot Facebook)   Sme bližšie k životu pred pandémiou. Už len tým, že si budeme môcť vychutnať slobodu pohybu. Ale nad vírusom sme ešte úplne nevyhrali. Od takzvanej kolektívnej imunity máme ešte ďaleko. V príhovore na RTVS to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO) Predseda vlády SR…

Kde sú miliardy eur poslané Bruselom Palestíne? Veľvyslanec ČR v Izraeli Stropnický volá po audite

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Adam Berry)   Český veľvyslanec v Izraeli Martin Stropnický opisuje súčasnú napätú situáciu v regióne a vyťahuje otázky ohľadom prerozdeľovania finančných prostriedkov vyčlenených na rozvoj Palestíny zo strany Európskej únie. Stropnický tvrdí, že je potrebné usporiadať audit, v rámci ktorého by bolo možné zistiť, ako s…

Slovan Bratislava zvíťazil v Zlatých Moravciach a spečatil obhajobu titulu

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 9. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy 2020/2021 na trávniku FC ViOn Zlaté Moravce Vráble 4:0 (2:0) a v predstihu spečatili obhajobu majstrovského titulu. V novodobej ére samostatnej SR sa už jedenástykrát stali majstrami krajiny "Belasí"…

V USA porozprávali o nebezpečenstve vesmírnej vojny s Ruskom a Čínou

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Igor Zhuravlov)   Americkí vedci a odborníci v rozhovore pre portál Space.com porozprávali o pokračujúcej militarizácii vesmíru a vyslovili predpoklad, že môže prerásť v rozsiahly konflikt medzi Ruskom, Čínou a Spojenými štátmi Podľa názoru pracovníka Univerzity Severnej Karolíny Marka Gubruda dochádza už teraz k nejakej obdobe…

György Gyimesi: Podpora návrhu o kolúznej väzbe neporuší koaličnú zmluvu

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook, TASR-Martin Baumann)   Ak by koaliční poslanci hlasovali spolu s opozíciou za návrh Sme rodina o úprave kolúznej väzby, nebolo by to porušenie koaličnej zmluvy. V rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy na to upozornil podpredseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet  György Gyimesi (OĽANO) "Koaličná…

Poslanci koalície ľutujú, že podržali Kolíkovú za aroganciu, ktorú predviedla v NR SR kvôli kolúznej väzbe. Taraba hovorí o gestapáckych metódach

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar, Andrej Galica, Michal Svítok)   V piatok v parlamente sa prejednával návrh zákona o skrátení kolúznej väzby z 5 rokov na 4 mesiace. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková proti tomuto návrhu Sme rodina arogantne vystúpila a takto bola pokorená Nezávislý poslanec Tomáš Taraba to komentoval…

Čínsky rover po prvý raz pristál na Marse

0 icon

Peking 15. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Čína v sobotu pristála po prvý raz so svojou vesmírnou sondou na Marse, čo je technicky náročnejší počin ako pristátie na Mesiaci. Rover počas niekoľkých nasledujúcich dní podstúpi testy a následne začne skúmať oblasť nazývanú Utopia Planitia "Čína prvýkrát zanechala na Marse svoju stopu.…

Od 17. mája bude Slovensko pre Česko znovu zaradené medzi červené krajiny

0 icon

Bratislava 15. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Od pondelka 17. mája bude Slovensko pre Českú republiku znovu zaradené medzi červené krajiny s vysokým rizikom nákazy. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na svojom webe s tým, že od 10. mája patrilo Slovensko medzi krajiny so…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Jozef Slávik

Žoldnieri slobody ? ...

0icon

Význam slova žoldnier - príslušník platenej, najatej armády, námezdný vojak, zapredanec. Ja by som to ešte rozšíril nielen na najatých profesionálnych vojakov, či aj dobrovoľníkov, ale podľa mňa by to malo významovo platiť na každého, kto akýmkoľvek spôsobom, či platený, alebo ideologicky ovplyvnený slúži cudzí záujmom. Chápem, ak naša armáda…

Tony Belohorec

Erdogan nazval Izrael teroristickým štátom

0icon

Turecký prezident zasahuje do arabsko-izraelského konfliktu. Označil za povinnosť ľudstva zastaviť teroristický štát Izrael. „Izrael prekročil všetky hranice,“ uviedol Erdogan. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, využil svoj včerajší televízny prejav pri príležitosti Eid al-Adha na hlasité zahraničnopolitické vyhlásenia a ostro kritizoval politiku židovského štátu. "Sme nahnevaní na útlak teroristického štátu Izrael." Izrael prekročil…

René Pavlík

Kartel

0icon

Kartel. Kartel je obchodná špatnosť, lebo likviduje konkurenciu. Ak sa firmy sčuchnú, uzavrú dohodu, samozrejme tajnú, a sami si určia cenu, zákazník je bezmocný. Navyše, každá firma sa potom, v dohodou vymedzenej oblasti, môže správať ako monopol. Vytvorenie kartelu je aj v našom štáte trestné, lebo hrubým spôsobom znevýhodňuje kupujúcich.…

Ján Droppa

Vymením letku F-16 za VSŽ (US Steel)

0icon

Predaj US Steel bol na pretras už päť rokov. Ale použiť to ako hospodársky  (politický) nátlak je  aj pre mňa veľkým prekvapením. Zrušenie - odstavenie troch vysokých pecí , ktoré majú obdobu kvalitou a veľkosťou len v Japonsku je poprava.  Ničím sa to už nebude dať nahradiť. Keď už je…

Jana Tutková

Minulé leto Covid vymizol aj bez vakcín, no MZ SR im ide teraz robiť reklamu za 1,5 milióna

0icon

Práve v čase, keď sa ľudia pohoršujú nad miliardou, ktorá išla na povinné testovania, ministerstvo zdravotníctva podpísalo zmluvy na obrovské balíky reklamy, ktoré majú sprostredkovať viac informácií o očkovaní proti Covid. Tu je prehľad

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Aké výhody prináša konzumácia červeného vína?

0 icon

Červené víno, okrem toho, že je príjemným doplnkom k večernému sledovaniu televízie, k cestovinám a iným potravinám, je plné tisícok antioxidantov a fytochemikálií, ktoré ponúkajú mnohé zdravotné výhody. Aby si predišiel zdravotným rizikám spojeným s konzumáciou alkoholu, American Heart Association odporúča, aby muži nepili viac ako jeden až dva poháre…

Poteš prírodu aj seba a vyrob si doma jazierko pre vtáčiky

0 icon

V lete by sme vtáctvo už nemali prikrmovať, ale operencom môžeme poskytnúť v teplých dňoch aspoň jazierko, v ktorom sa budú môcť ovlažiť. Nepoznám človeka, ktorý by sa netešil z pohľadu na sýkorku alebo červienku, ktorá uňho pristála na parapete alebo na záhrade. V zime ich dokrmujeme, staviame im búdky,…

Alarmujúce znaky toho, že sa dosť nehýbeš

0 icon

Dnes plánujeme v našich kanceláriách pracovať o niečo dlhšie, zajtra plánujeme maratón Netflixu, sme príliš leniví na nakupovanie, takže si jedlo objednávame online. So všetkými týmito modernými vychytávkami sa z nás stávajú neuveriteľne leniví ľudia cediaci na gauči. Nie je žiadnym prekvapením, že naše telá začnú podliehať panike a hovoria nám, že…

Operácia Mincemeat: Neexistujúci muž. 1. časť

0 icon

Operácia Mincemeat bolo krycie označenie najúspešnejšieho dezinformačného projektu, ktorý kedy podnikli Briti. Pomocou nej oklamali Nemcov tak, aby uverili, že Spojenci plánujú v roku 1943 inváziu do Grécka, na Balkán a Sardíniu miesto skutočného cieľa - inváziu na ostrov Sicília. Prinášame minisériu článkov s názvom Operácia Mincemeat. Poďme spoločne na prvú časť. Nápad…

Čo spôsobuje bolesť krížov a ako tomu predísť?

0 icon

Ak ťa zabíja bolesť chrbta, nie si sám. Polovica pracujúcich ľudí pozná tento nepríjemný boľavý pocit v dolnej časti chrbta. A hoci sa veľa ľudí rozhodne pre lieky na úľavu od bolesti, nie vždy je to najefektívnejší spôsob. V skutočnosti môže zmena niektorých vecí, ktoré robíme každý deň, pomôcť pri riešení tohto problému. 1.…

Vo svete IT

VO2 max: Čo to je a aká hodnota je považovaná pri bežnom človeku za normálnu?

0 icon

Naše telo potrebuje kyslík neustále. Potrebujeme ho na to, aby sme sa mohli hýbať, rozmýšľať, či tráviť jedlo. Športovci sa už možno stretli s pojmom VO2 max, čo je jeden z najlepších ukazovateľov športovej výkonnosti, píše portál Android Authority. VO2 max je rýchlosť spotreby kyslíka, ktorá sa môže merať v mililitroch spotrebovaného…

RECENZIA: Haylou RT LS05S sú chytré hodinky, ktoré ponúkajú veľa muziky za málo peňazí

0 icon

V priebehu posledných týždňov ste mohli u nás čítať viacero recenzií. Od testov tyčových vysávačov, až po slúchadlá, či Bluetooth reproduktory. Najnovšie sa nám do redakcie dostala ďalšia elektronika, tentokrát z kategórie „nositeľnej elektroniky“. Ide konkrétne o fitness náramok Mi Band 6, a inteligentné hodinky Haylou RT LS05S. Zatiaľ čo v prípade Mi Band na recenzii…

Ako znie vesmír v okolí Slnečnej sústavy? Sonda Voyager prináša znepokojivé zvuky

0 icon

Každá jedna, človekom vyrobená, sonda vykonávala všetky vedecké merania vo vnútri heliosféry. Ide o obrovskú magnetickú bublinu ktorú vytvára naše Slnko. Táto hranica bola prekonaná 25. augusta 2012, sondou americkej vesmírnej agentúry, NASA. Bola to sonda Voyager 1, ktorá sa ako prvá dostala za hranice našej Slnečnej sústavy, píše portál…

Redmi Note 8 2021: V čom sa bude líšiť od pôvodného modelu?

0 icon

Xiaomi tento rok produkuje jeden smartfón za druhým a podľa najnovších informácií sa dočkáme návratu populárneho smartfónu z roku 2019. Pôvodný Redmi Note 8 by však mal prejsť niekoľkými zmenami, čím bude atraktívnym modelom i v tomto roku. Portál Newsbytesapp.com prináša teraz informácie o jeho výbave a musíme uznať, naozaj…

Ako zistiť silu WiFi signálu vrátane toho, či niekto cudzí nie je pripojený na vašu sieť?

0 icon

Internet je neodlúčiteľnou súčasťou životov mnohých z nás. Využívame ho ako za zábavou, tak aj za prácou. Z času na však hapruje, pričom dôvodov prečo, môže byť hneď niekoľko. A práve preto by sme vám chcel dať do pozornosti jednu zo šikovných aplikácií určených na analýzu WiFi siete. Ide konkrétne…

Armádny Magazín

Ruský návrh Cypru vyvolal obavy v NATO. Zrýchlia dodávku stíhačiek F-35?

0 icon

USA, 15.máj 2021 (AM) – Americkí vojenskí analytici informovali o obavách NATO a USA, ktoré naďalej vzrastajú po ruskom návrhu, ktorý bol predložený Cypru. Rusko už skôr dávalo jasne najavo, že je pripravené vystupovať v úlohe zmierovacieho subjektu v spore medzi Gréckom a Tureckom o ostrov Cyprus, ako aj o

Zachráni Putin aj Izrael? Vyjadril sa k zhoršeniu palestínsko-izraelského konfliktu

0 icon

Rusko, 15.máj 2021 (AM) – "Situácia, ktorá v súčasnosti prebieha medzi Palestínou a Izraelom, priamo ovplyvňuje bezpečnostné záujmy Ruska", uviedol prezident Vladimir Putin počas stretnutia so stálymi členmi Rady bezpečnosti. Prepis stretnutia bol zverejnený na webovej stránke Kremľa.  

Jediný tajne urobený záznam Hitlerovho rokovania kde hovorí neoficiálne a pokojne. Video

0 icon

Nemecko, 15.máj 2021 (AM) –  V roku 1942 dostal fínsky zvukár Thor Dalen pokyn urobiť záznam oficiálneho stretnutia Carla G. E. Mannerheima a Adolfa Hitlera. Lenže on sa rozhodol zaznamenať aj neoficiálnu časť tohto stretnutia.   Maršal Carl Gustaf Emil Mannerheim bol fínsky politik, diplomat a vojvodca, Fínmi uctievaný ako ná

Viacúčelové bojové vozidlo JAGUAR testuje nové zbrane

0 icon

Francúzsko, 15.máj 2021 (AM) – V posledných mesiacoch zaznamenala raketa stredného doletu [MMP], ktorú vyvinula spoločnosť MBDA, niekoľko "prvenstiev". V decembri 2020 bola takáto munícia úspešne vystrelená vozidlom Sabre určeným pre špeciálne jednotky. Po tomto teste nasledovala nasledujúci mesiac

Vojenský expert o najnovšom varovaní pre NATO: „Ak nebudú chcieť, pošleme stíhačky.“

0 icon

Rusko, 14.máj 2021 (AM) – Vojenský expert Viktor Murachovskij vysvetlil, prečo sú Rusi nútení vysielať svoje lietadlá smerom k lietadlám NATO. Faktom je, že letectvo aliancie nijako nesúhlasí so vzájomným používaním transpondérov, ktoré umožňujú zistiť účel letu. "No, oni nechcú, takže budeme zakaždým vysiel

Svetlo sveta

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali