Eva Feketeová: V rámci Svetového dňa zdravého spánku si pripomíname dôležitosť spánku, negatívne dopady nespavosti a význam prevencie

Košice 21. marca 2017 (HSP/Foto:LF UPJŠ)

 

Na nedávnom 8. európskom dni narkolepsie konanom na ostrove Malorka mala svoje zastúpenie aj Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach. Medzinárodného kongresu sa zúčastnila odborná asistentka MUDr. Eva Feketeová, PhD., ktorá pôsobí na Neurologickej klinike UPJŠ LF a UNLP Košice a v zdravotníckej aj vedecko-výskumnej činnosti sa venuje somnológii, teda problematike porúch spánku a bdenia, zvlášť narkolepsii, ktorú charakterizujú záchvaty neodolateľného chorobného spánku, teda náhleho a nechceného zaspávania.

Ilustračné foto: EEG vyšetrenia na Neurologickej klinike UPJŠ LF a UNLP Košice

Práve tomuto ochoreniu bolo venované odborné podujatie organizované španielskou spánkovou spoločnosťou na Malorke, ktoré sa konalo v dňoch 18.-19. marca a stretlo sa na ňom vyše sto somnológov zo 17 krajín Európy.

„Narkolepsia je zriedkavé chronické ochorenie mozgu, ktorým trpí na Slovensku len asi šesťdesiat pacientov. Príčinou je, že poškodené nervové bunky prestávajú produkovať látku zodpovednú za udržanie bdelosti – hypokretín. Prvé príznaky zvýšenej spavosti sa objavujú zvyčajne v období dospievania, postupne sa pridružujú ďalšie príznaky ochorenia ako sú halucinatórne zážitky pri zaspávaní a prebúdzaní sa, či spánková obrna a kataplexia. Diagnóza sa opiera o klinické príznaky, vyšetrenie likvoru (mozgovomiechovej tekutiny) a polysomnografické vyšetrenie v spánkovom laboratóriu, ktoré zaznamenáva spánok a bdenie prostredníctvom EEG mozgu, pohybov očí, aktivity svalstva a sleduje sa pri ňom aj dýchanie, EKG a ďalšie životne dôležité funkcie,“ vysvetľuje MUDr. Eva Feketeová, PhD.

Na Európskom dni narkolepsie sa prezentovali výsledky najnovších výskumov o pôvode, diagnostike a liečbe narkolepsie. Väčšina odborných štúdií pritom vznikla na podklade databázy, ktorá je výsledkom práce lekárov združených v neziskovej organizácii Európska narkoleptická sieť, na Slovensku zastúpenej Neurofyziologickým laboratóriom Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP Košice.

„Neoddeliteľnou súčasťou odborného podujatia je tradične aj účasť zástupov pacientskych organizácií zúčastnených krajín, ktorí sa aktívne zúčastňujú na diskusiách  o možnostiach zlepšenia liečby dotýkajúcich sa režimových opatrení a diéty, ktoré sú pri liečbe narkolepsie nevyhnutné,“ spresňuje MUDr. Eva Feketeová, PhD. Účasť zástupcov  pacientskych organizácií na odbornom podujatí prispela k výmene skúseností s liečbou, uhrádzaním zdravotnej starostlivosti a legislatívnych otázkach pri žiadosti o vodičské oprávnenie u pacientov s narkolepsiou v jednotlivých členských krajinách.

„Odborné prednášky boli venované najnovším poznatkom o vzniku a liečbe tohto ochorenia a výsledkom získaným z Európskej narkoleptickej databázy, ktorej vytvorenie bolo nevyhnutné pre celoeurópsky výskum a zlepšenie liečebného manažmentu narkolepsie. V súčasnosti je do tohto projektu zapojených 26 spánkových centier a laboratórií zo 17 európskych krajín a súčasťou databázy je aj naša klinika,“ poznamenáva neurologička.

Podľa slov prednostky Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP prof. MUDr. Zuzany Gdovinovej, CSc. na tomto pracovisku sledujú a liečia väčšinu pacientov s narkolepsiou na Slovensku. „Práve naša databáza ako súčasť Európskej narkoleptickej siete umožnila identifikovať genetické riziká narkolesie spojenej s kataplexiou – čo je strnulosť spôsobená náhlym návalom emócií, najčastejšie smiechom, alebo šokom zapríčineným nečakaným prekvapením – a sledovať priebeh ochorenia v tehotenstve,“ poznamenáva prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., podľa ktorej pracovníci Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP Košice venujú pozornosť poruchám spánku, ktoré sprevádzajú aj iné ochorenia, ako Parkinsonova choroba či roztrúsená skleróza. Výsledky ich práce už boli publikované vo viacerých renomovaných zahraničných odborných časopisoch.

Ilustračné foto: EEG vyšetrenia na Neurologickej klinike UPJŠ LF a UNLP Košice

 

Najčastejšou poruchou spánku je nespavosť 

Spánok je pravidelný stav odpočinku ľudí charakterizovaný spomaleným rytmom dýchania, tepu srdca a nižšou citlivosťou na vonkajšie podnety. Zabezpečuje regeneráciu organizmu a jeho nedostatok sa odráža na duševnom a telesnom stave človeka – zapríčiňuje psychickú a fyzickú vyčerpanosť, poruchy myslenia a pamäte, nepokoj, zmeny nálady, ale aj závažné zdravotné komplikácie, napríklad je rizikovým faktorom srdcovo-cievnych ochorení.

„Nespavosť je najčastejšou poruchou spánku a ľudí, ktorí ňou trpia, trápia viac bolesti hlavy a depresie, mávajú zvýšený krvný tlak a oslabenú imunitu,“ konštatuje MUDr. Eva Feketeová, PhD., podľa ktorej medzi rozšírenejšie poruchy spánku patrí aj syndróm nepokojných nôh prejavujúci sa nepríjemnými pocitmi v nohách v pokoji a pri zaspávaní, ktoré nútia k neustálemu pohybu nôh, bruxizmus (škrípanie zubami),  a  spánkové apnoe, pri ktorom dochádza počas spánku k opakovaným zástavám dychu. „Ďalšími sú parasomnie s prítomným abnormálnym pohybom v podobe námesačnosti alebo s agresívnym správaním pri narušení REM spánku. Novodobým fenoménom je problém adolescentov a mladých dospelých jedincov, ktorí si posúvajú zaspávanie na skoré ranné hodiny a spánkovú periódu na dennú dobu (syndróm oneskorenej spánkovej fázy),“ objasňuje MUDr. Eva Feketeová, PhD.

Dĺžka spánku potrebná na dobrú regeneráciu je individuálna, zvyčajne je to 6 až 8 hodín denne. K dobrému odpočinku prispieva viacero faktorov, okrem iného neponocovanie a skorší budíček, zdravý životný štýl, pravidelná pohybová aktivita, pohodové životné tempo málo stresu, relax, pohodlná posteľ, tmavá a chladnejšia miestnosť, či pohodlná poloha pri spánku. Spánku môžu pomôcť bylinkové čaje alebo preparáty (valeriána, chmeľ, medovka, materina dúška), vôňa levandule či teplý kúpeľ. Príležitostne skrátený spánok nemá na zdravie vážnejšie následky, no pri dlhodobej nespavosti, alebo inej poruche spánku, mal by človek vyhľadať odbornú pomoc, pretože neliečené problémy znižujú kvalitu života, podpisujú sa pod horšie spoločenské a pracovné uplatnenie a častou sú i príčinou dopravných či priemyselných nehôd.

„V snahe predchádzať týmto negatívnym dopadom a pripomenúť význam zdravého spánku bol 21. marec vyhlásený za Svetový deň zdravého spánku. Je to príležitosť poukázať na dôležitosť spánku a význam prevencie a riešení porúch spánku,“ poznamenáva MUDr. Eva Feketeová, PhD., ktorá sa venuje štúdiu a liečbe spánkových porúch už dvadsať rokov.

 

Posun času sa môže podpísať pod horší spánok a zvýšenú únavu 

V nedeľu 26. marca 2017 sa opäť zmení čas – v rámci prechodu na letný si ručičky hodín posunieme dopredu a vstávať budeme oproti predošlému času o hodinu skôr. Aký to má vplyv na náš organizmus?

„Problém so zmenou času mávajú citlivejší jedinci, pre ktorých sa môže spájať hlavne v prvých dňoch s pocitom únavy a horšou koncentráciu. Zvlášť negatívne ho môžu vnímať malí školáci s výučbou od skorého rána a starší ľudia s horším spánkom,“ hovorí MUDr. Eva Feketeová, PhD., podľa ktorej by bolo z pohľadu spánkovej medicíny vhodnejšie čas neposúvať. Ako liek na prekonanie časového posunu radí všetku dennú aktivitu vykonávať už podľa posunutého času a nedospávať prípadnú únavu v priebehu dňa. „Okrem toho je dobré dodržiavať aj ďalšie zásady ‚spánkového desatora‘, ako striedmosť v pití kávy, čaju a alkoholických nápojov, zvlášť pred spaním, ďalej nejedávanie a nešportovanie navečer, či neriešiť problémové záležitosti krátko pred usnutím,“ podotýka.

 

Neurologická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice 

Vznikla v roku 1948 ako prvá neurologická Klinika na Slovensku. V liečebno-preventívnej činnosti sa pracovisko venuje liečbe a diagnostike  akútnych  stavov v neurológii, predovšetkým cievnych mozgových príhod a celej škále ďalších neurologických ochorení, ako sú extrapyramídové ochorenia, demyelinizačné, nervosvalové a záchvatové ochorenia, či poruchy spánku a bdenia.
Ako klinické pracovisko Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zabezpečuje pregraduálnu výučbu predmetu Neurológia nielen v doktorských študijných programoch v slovenskom i anglickom jazyku, ale aj v bakalárskych študijných programoch Ošetrovateľstvo a Fyzioterapia, ako aj postgraduálne  štúdium v odbore neurológia. Výsledky pracoviska z vedecko-výskumnej oblasti sú prezentované na odborných podujatiach a publikované v domácich aj zahraničných odborných časopisoch. V priebehu roka 2016 boli publikované práce so zameraním na manažment cievnych mozgových príhod, identifikáciu premotorických symptómov Parkinsonovej choroby a prediktorov kvality života u pacientov s cervikálnou dystóniou, zistenie rozdielov v kvalite života pacientov s roztrúsenou sklerózou v závislosti od pohlavia, či objasnenie niektorých patogenetických čŕt narkolepsie. Klinika aktívne spolupracuje s  Univerzitou v Gröningene (Holandsko) a výsledkom tejto spolupráce je nielen výmena odborných skúsenosti, ale aj výchova spoločných doktorandov.

Spánkové laboratórium Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP sa venuje predovšetkým narkolepsii a parasomniám (ide o neprirodzené stavy sprevádzajúce spánok, napríklad námesačnosť a nočné mory). Pracovníci Lekárskej fakulty UPJŠ realizovali nedávno v rámci získaného APVV projektu nočné polysomnografické vyšetrenia u ľudí s vyšším rizikom poruchy správania v REM spánku, na ktorom participovali aj študenti a doktorandi UPJŠ LF dohliadaním na priebeh nočných vyšetrení pacientov. (Porucha sa u ľudí prejavuje nebezpečným správaním počas spánku spojeným s úrazmi a pádmi z postele a môže predznamenávať blížiacu sa Parkinsonovu chorobu).

Redakciu informovala RNDr. Jaroslava Oravcová z LF UPJŠ v Košiciach.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Prezident Miloš Zeman je už týždeň v nemocnici

0 icon

Bratislava 21. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Český prezident Miloš Zeman je už ôsmy deň v nemocnici. Je to dvakrát dlhšie ako pri jeho predošlom rekondičnom pobyte pred dvomi rokmi. Zatiaľ stále nie je jasné, kedy ho prepustia. Podľa kancelárie prezidenta však už má hlava štátu na stredu naplánovaný pracovný…

Opätovne vyhlásili voľby kandidátov na sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ

0 icon

Bratislava 21. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Predseda súdnej rady Ján Mazák vyhlásil v poradí štvrté voľby kandidátov na sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Po tom, ako Súdnej rade SR oprávnené subjekty nedoručili žiaden návrh na kandidátov, Mazák zrušil voľby, ktoré sa mali konať dňa 13. októbra…

Bude víno tento rok zdražovať? Úroda vínnej révy bude v Európe historicky nízka

0 icon

Moskva 21. septembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Maks Vetrov)   Agentúra Bloomberg informuje, že vinič v Európe tento rok zasiahlo sucho, krupobitie a choroby. Preto sa očakáva historicky nízka úroda, ale kvalita hrozna by mala byť naopak vyššia Hlavnými európskymi producentmi sú Taliansko, Francúzsko a Španielsko. Produkcia v týchto krajinách klesne oproti predchádzajúcemu…

Ladislavovi Kucovi, odsúdenému za výbuch bomby, priznal ESĽP nemajetkovú ujmu 2 000 eur

0 icon

Bratislava 21. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) priznal právoplatne odsúdenému Ladislavovi Kucovi 2 000 eur z titulu nemajetkovej ujmy, keďže konštatoval porušenie Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd v súvislosti s jeho väzbou Ako na svojej internetovej stránke informuje rezort spravodlivosti, Kuc,…

Študenta, ktorý strieľal na univerzite v Perme, vyšetria psychiatri

0 icon

Moskva 21. september 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Dmitri Lovetsky)   U študent Timura Bekmansurova, ktorý v pondelok strieľal zo zbrane v areáli univerzity v ruskom meste Perm, vykonajú komplexnú psychologicko-psychiatrickú expertízu. Informovala v utorok agentúra TASS s odvolaním sa na zdroj zo zdravotníctva Expertízu vykonajú, aby "zistili jeho psychický stav, či bol v…

Cyprus preradí Slovensko medzi rizikovejšie krajiny

0 icon

Bratislava 21. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Cyprus preradil Slovenskú republiku spomedzi zelených krajín medzi oranžové krajiny, teda také, v ktorých platí vyššie riziko nákazy. Rozhodnutie cyperskej vlády vstúpi do platnosti vo štvrtok 23. septembra. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke Do krajiny…

Na Slovensko prúdi chladný vzduch, najvyššia denná teplota do 19 stupňov Celzia

0 icon

Bratislava 21. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Od západu zasahuje do strednej Európy výbežok tlakovej výše a po jeho okraji prúdi na Slovensko od severozápadu naďalej chladný vzduch. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav Dnes bude prevažne polooblačno, miestami postupne ojedinele zamračené nízkou oblačnosťou. Zrána ojedinele hmla. Chladno.…

USA prijmú v nadchádzajúcom fiškálnom roku 125.000 utečencov

0 icon

Washington 21. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Susan Walsh)   Vláda amerického prezidenta Joea Bidena oznámila, že v období od októbra 2021 do septembra 2022, teda počas tzv. fiškálneho roka, Spojené štáty príjmu 125.000 utečencov, čo je dvojnásobok v porovnaní s fiškálnym rokom, ktorý sa práve končí. Informovala o tom agentúra AFP Biely…

Kollár vyzval Lipšica, aby sa ospravedlnil SIS: Nemali ste dôkazy, ale do médií ste tvrdili, že vás sleduje SIS

0 icon

Bratislava 20. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Branislav Bibel)   Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) vyzval špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, aby sa ospravedlnil Slovenskej informačnej službe (SIS) v súvislosti s vyjadreniami o jeho sledovaní "Očakávam, že sa ospravedlníte SIS, že ste ich klamlivo zatiahli do prebiehajúcej kauzy a do…

Zacharovová odmietla tvrdenie EÚ o absencii pozorovateľov na voľbách v Rusku

0 icon

Moskva 21. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Twitter)   Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v pondelok podrobila kritike reakciu Európskej únie na parlamentné voľby v Rusku, pričom Brusel osobitne upozornil na absenciu nezávislých volebných pozorovateľov Zacharovová vo svojom príspevku na sociálnej sieti Facebook zdôraznila, že na minulotýždňových voľbách do Štátnej dumy…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 3. časť: Čo sme počuli a čo nie?

0icon

Posol z Ríma sa stretol so všeobecným nadšením médií, skoro ako tzv. pandémia. Návštevu pápeža Františka považujú takmer všetci naši europoslanci za prínosnú a výnimočnú. Hlava katolíckej cirkvi podľa nich ukázala, že Slovensko nie je bezvýznamnou krajinou v srdci Európy, a zviditeľnila spoločenské témy, ktoré politici prehliadajú. Na počudovanie sa…

Ivan Holek

Medzi ľudstvom a rajom stojí Posolstvo Syna Človeka!

0icon

„Keď raz príde Syn Človeka ...“, hovoril často výstražne Kristus. A dobre si všimnime, že na mnohých miestach v evanjeliách spomína príchod Syna Človeka v tretej osobe, ako keď hovoríme o niekom inom. Ježiš o ňom v skutočnosti nikdy nehovoril v prvej osobe, ako o sebe samom napríklad slovami: „Keď…

Boris Mesár

Novodobé otrokárstvo : „Osobné uhlíkové kvóty"

0icon

BM : veci ,ktoré sa dejú v súčasnosti  a zároveň súčasne musia začať dávať zmysel aj liberálnym imbecilom ,aj keď sa to boja priznať ... Osobné emisné kvóty sa rozvíjajú v súlade s cieľmi Agendy 2030, cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDG) a podvodom spôsobeným zmenou klímy. O…

Gustáv Murín

Samovládca Lipšic má zachrániť koalíciu "zmeny k zlu"...

0icon

Internet a sociálne siete sú posledným útočiskom demokracie. Veď vďaka sociálnym sieťam prepukla napríklad aféra „Gorila“, ktorú Nicholson tri roky tajil pod zámienkou, že ju on sám „vyšetrí“. Vďaka sociálnym sieťam bolo odhalené prepojenie Kisku na popradské podsvetie. Ale tiež vďaka demagogickým vystúpeniam na sociálnych sieťach sa do parlamentu dostal…

Andrej Sablič

Budíček!!!

0icon

Motto: Slovensko sa stalo členom komisie OSN pre budovanie mieru?!

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Toto sú krajiny s najvyšším priemerným IQ. Je medzi nimi aj Slovensko?

0 icon

Premýšľal si niekedy o tom, aká inteligentná je naša krajina v porovnaní so zvyškom sveta? Mnoho ľudí sa túto  otázku pýta a počas mnohých rokov sa uskutočnilo hneď niekoľko prieskumov priemerného IQ. Jeden z najnovších a najkomplexnejších výskumov IQ vykonal v roku 2016 štatistický výskumný ústav Statistic Brain Research Institute, medzinárodný vzdelávací…

10 vecí, o ktorých by sme mali premýšľať pred uzavretím manželstva

0 icon

Pri prvotnom pobláznení vnímame naše polovičky ináč ako je tomu v skutočnosti. Sú pre nás ideálne bytosti, ktoré nemajú ani jednu chybu. Je to naozaj úžasné, ale má to však jeden háčik. Je to iba dočasné a ak chceme šťastné manželstvo, mali by sme si to čím skôr uvedomiť. Lepšie…

10 hrôzostrašných tetovaní alebo keď sa kerka stretne s realitou. Mysli predtým, než sa necháš potetovať!

0 icon

Povolanie tatéra si vyžaduje mnoho zručností. Predsa len, aj toto je druh umenia, ktoré si vyžaduje okrem iného dávku talentu. Avša cesta k úspešnému zvládnutiu povolania tatéra je dlhá a často plná chýb. Aká je tá najhoršia časť? Tetovanie ti ostane po zvyšok tvojho života (ak si ho nedáš prekryť alebo odstrániť laserom). Dobrým spôsobom,…

Hľadá sa autor nástenných malieb z druhej svetovej vojny

0 icon

Bývalé vojenské zariadenie na Orknejských ostrovoch v Škótsku, kde sídlila delostrelecká batéria Ness Battery, sa pýši neobyčajnými nástennými maľbami. Vznikli počas druhej svetovej vojny a nesú podpis A. R. Woodsa. O okolnostiach či umelcovej identite toho však veľa nevieme. Iná maľba, tentokrát znázorňujúca Towerský most - bola v roku 2011…

Jedenie pneumatík či laku na nechty. Toto sú tie najšialenejšie úchylky

0 icon

Úchylky sú odlišnosti, rozdielnosti či nezhody s niečim normálnym. Ide o určité vybočenie z toho, čo ľudia pokladajú za normálne. Každý z nás občas vyčnieva z davu. U týchto ľudí však ide o niečo extrémne. TOP10 ti predstaví ďalších 5 ľudí, ktorých úchylky sú neuveriteľné!   5. Jedenie obrúskov do…

Armádny Magazín

Americká armáda zaútočila na jedného z vodcov al-Kájdy

0 icon

USA, 21. septembra 2021 (AM, Sputnik) – Americkí vojaci na severozápade Sýrie zaútočili na jedného z vodcov teroristickej skupiny al-Kájda, povedal na briefingu tlačový hovorca Pentagonu

Štyri krajiny EÚ sa odmietajú zúčastňovať cvičení NATO v blízkosti ruských hraníc

0 icon

Nemecko, 21. septembra 2021 (AM) – 20. septembra, sa začali ukrajinsko-americké vojenské cvičenia, ktoré budú trvať do 1. októbra. Cieľom cvičení je pripraviť sa na spoločné akcie ako súčasť mnohonárodných síl počas koaličných operácií. Cvičenia sa zúčastní 6 tisíc vojakov

Náklady na údržbu presiahnu kúpnu cenu: V Česku kritizujú akvizíciu izraelských systémov protivzdušnej obrany SPYDER

0 icon

Česko, 21. septembra 2021 (AM) – V Českej republike sa minulý víkend zdvihla vlna kritiky po oznámení podmienok nákupu izraelského protilietadlového raketového systému SPYDER. Prevádzkové náklady boli napriek predpokladanej relatívne krátkej životnosti výrazne vyššie ako obstarávacia cena systému.   Ako infor

Ako na začiatku vojny Sovieti 9-krát bombardovali Berlín?

0 icon

Rusko, 21.september 2021 (AM) – Viete, že mesiac po nemeckom útoku proti ZSSR uskutočnilo 195 lietadiel Luftwaffe v noci z 21. na 22. 7. 1941 prvý masový nálet na Moskvu?   Sovietska PVO ho však úspešne odrazila a tak Nemci vážne poškodenia Moskve nespôsobili. Podpísalo sa pod to aj cvičenie moskovskej PVO, ktoré…

V Argentíne budú mať zrejme opäť stíhacie letectvo, vybrali si JF-17 Thunder

0 icon

Argentína, 20. septembra 2021 (AM) – V 70. rokoch disponovalo Vojenské letectvo Argentíny na tú dobu jednými z najmodernejších bojových lietadiel, mali: záchytné stíhačky Mirage III, stíhačky IAI Dagger (izraelská verzia francúzskej stíhačky Dassault Mirage V), b

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali