Eva Feketeová: V rámci Svetového dňa zdravého spánku si pripomíname dôležitosť spánku, negatívne dopady nespavosti a význam prevencie

Košice 21. marca 2017 (HSP/Foto:LF UPJŠ)

 

Na nedávnom 8. európskom dni narkolepsie konanom na ostrove Malorka mala svoje zastúpenie aj Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach. Medzinárodného kongresu sa zúčastnila odborná asistentka MUDr. Eva Feketeová, PhD., ktorá pôsobí na Neurologickej klinike UPJŠ LF a UNLP Košice a v zdravotníckej aj vedecko-výskumnej činnosti sa venuje somnológii, teda problematike porúch spánku a bdenia, zvlášť narkolepsii, ktorú charakterizujú záchvaty neodolateľného chorobného spánku, teda náhleho a nechceného zaspávania.

Ilustračné foto: EEG vyšetrenia na Neurologickej klinike UPJŠ LF a UNLP Košice

Práve tomuto ochoreniu bolo venované odborné podujatie organizované španielskou spánkovou spoločnosťou na Malorke, ktoré sa konalo v dňoch 18.-19. marca a stretlo sa na ňom vyše sto somnológov zo 17 krajín Európy.

„Narkolepsia je zriedkavé chronické ochorenie mozgu, ktorým trpí na Slovensku len asi šesťdesiat pacientov. Príčinou je, že poškodené nervové bunky prestávajú produkovať látku zodpovednú za udržanie bdelosti – hypokretín. Prvé príznaky zvýšenej spavosti sa objavujú zvyčajne v období dospievania, postupne sa pridružujú ďalšie príznaky ochorenia ako sú halucinatórne zážitky pri zaspávaní a prebúdzaní sa, či spánková obrna a kataplexia. Diagnóza sa opiera o klinické príznaky, vyšetrenie likvoru (mozgovomiechovej tekutiny) a polysomnografické vyšetrenie v spánkovom laboratóriu, ktoré zaznamenáva spánok a bdenie prostredníctvom EEG mozgu, pohybov očí, aktivity svalstva a sleduje sa pri ňom aj dýchanie, EKG a ďalšie životne dôležité funkcie,“ vysvetľuje MUDr. Eva Feketeová, PhD.

Na Európskom dni narkolepsie sa prezentovali výsledky najnovších výskumov o pôvode, diagnostike a liečbe narkolepsie. Väčšina odborných štúdií pritom vznikla na podklade databázy, ktorá je výsledkom práce lekárov združených v neziskovej organizácii Európska narkoleptická sieť, na Slovensku zastúpenej Neurofyziologickým laboratóriom Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP Košice.

„Neoddeliteľnou súčasťou odborného podujatia je tradične aj účasť zástupov pacientskych organizácií zúčastnených krajín, ktorí sa aktívne zúčastňujú na diskusiách  o možnostiach zlepšenia liečby dotýkajúcich sa režimových opatrení a diéty, ktoré sú pri liečbe narkolepsie nevyhnutné,“ spresňuje MUDr. Eva Feketeová, PhD. Účasť zástupcov  pacientskych organizácií na odbornom podujatí prispela k výmene skúseností s liečbou, uhrádzaním zdravotnej starostlivosti a legislatívnych otázkach pri žiadosti o vodičské oprávnenie u pacientov s narkolepsiou v jednotlivých členských krajinách.

„Odborné prednášky boli venované najnovším poznatkom o vzniku a liečbe tohto ochorenia a výsledkom získaným z Európskej narkoleptickej databázy, ktorej vytvorenie bolo nevyhnutné pre celoeurópsky výskum a zlepšenie liečebného manažmentu narkolepsie. V súčasnosti je do tohto projektu zapojených 26 spánkových centier a laboratórií zo 17 európskych krajín a súčasťou databázy je aj naša klinika,“ poznamenáva neurologička.

Podľa slov prednostky Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP prof. MUDr. Zuzany Gdovinovej, CSc. na tomto pracovisku sledujú a liečia väčšinu pacientov s narkolepsiou na Slovensku. „Práve naša databáza ako súčasť Európskej narkoleptickej siete umožnila identifikovať genetické riziká narkolesie spojenej s kataplexiou – čo je strnulosť spôsobená náhlym návalom emócií, najčastejšie smiechom, alebo šokom zapríčineným nečakaným prekvapením – a sledovať priebeh ochorenia v tehotenstve,“ poznamenáva prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., podľa ktorej pracovníci Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP Košice venujú pozornosť poruchám spánku, ktoré sprevádzajú aj iné ochorenia, ako Parkinsonova choroba či roztrúsená skleróza. Výsledky ich práce už boli publikované vo viacerých renomovaných zahraničných odborných časopisoch.

Ilustračné foto: EEG vyšetrenia na Neurologickej klinike UPJŠ LF a UNLP Košice

 

Najčastejšou poruchou spánku je nespavosť 

Spánok je pravidelný stav odpočinku ľudí charakterizovaný spomaleným rytmom dýchania, tepu srdca a nižšou citlivosťou na vonkajšie podnety. Zabezpečuje regeneráciu organizmu a jeho nedostatok sa odráža na duševnom a telesnom stave človeka – zapríčiňuje psychickú a fyzickú vyčerpanosť, poruchy myslenia a pamäte, nepokoj, zmeny nálady, ale aj závažné zdravotné komplikácie, napríklad je rizikovým faktorom srdcovo-cievnych ochorení.

„Nespavosť je najčastejšou poruchou spánku a ľudí, ktorí ňou trpia, trápia viac bolesti hlavy a depresie, mávajú zvýšený krvný tlak a oslabenú imunitu,“ konštatuje MUDr. Eva Feketeová, PhD., podľa ktorej medzi rozšírenejšie poruchy spánku patrí aj syndróm nepokojných nôh prejavujúci sa nepríjemnými pocitmi v nohách v pokoji a pri zaspávaní, ktoré nútia k neustálemu pohybu nôh, bruxizmus (škrípanie zubami),  a  spánkové apnoe, pri ktorom dochádza počas spánku k opakovaným zástavám dychu. „Ďalšími sú parasomnie s prítomným abnormálnym pohybom v podobe námesačnosti alebo s agresívnym správaním pri narušení REM spánku. Novodobým fenoménom je problém adolescentov a mladých dospelých jedincov, ktorí si posúvajú zaspávanie na skoré ranné hodiny a spánkovú periódu na dennú dobu (syndróm oneskorenej spánkovej fázy),“ objasňuje MUDr. Eva Feketeová, PhD.

Dĺžka spánku potrebná na dobrú regeneráciu je individuálna, zvyčajne je to 6 až 8 hodín denne. K dobrému odpočinku prispieva viacero faktorov, okrem iného neponocovanie a skorší budíček, zdravý životný štýl, pravidelná pohybová aktivita, pohodové životné tempo málo stresu, relax, pohodlná posteľ, tmavá a chladnejšia miestnosť, či pohodlná poloha pri spánku. Spánku môžu pomôcť bylinkové čaje alebo preparáty (valeriána, chmeľ, medovka, materina dúška), vôňa levandule či teplý kúpeľ. Príležitostne skrátený spánok nemá na zdravie vážnejšie následky, no pri dlhodobej nespavosti, alebo inej poruche spánku, mal by človek vyhľadať odbornú pomoc, pretože neliečené problémy znižujú kvalitu života, podpisujú sa pod horšie spoločenské a pracovné uplatnenie a častou sú i príčinou dopravných či priemyselných nehôd.

„V snahe predchádzať týmto negatívnym dopadom a pripomenúť význam zdravého spánku bol 21. marec vyhlásený za Svetový deň zdravého spánku. Je to príležitosť poukázať na dôležitosť spánku a význam prevencie a riešení porúch spánku,“ poznamenáva MUDr. Eva Feketeová, PhD., ktorá sa venuje štúdiu a liečbe spánkových porúch už dvadsať rokov.

 

Posun času sa môže podpísať pod horší spánok a zvýšenú únavu 

V nedeľu 26. marca 2017 sa opäť zmení čas – v rámci prechodu na letný si ručičky hodín posunieme dopredu a vstávať budeme oproti predošlému času o hodinu skôr. Aký to má vplyv na náš organizmus?

„Problém so zmenou času mávajú citlivejší jedinci, pre ktorých sa môže spájať hlavne v prvých dňoch s pocitom únavy a horšou koncentráciu. Zvlášť negatívne ho môžu vnímať malí školáci s výučbou od skorého rána a starší ľudia s horším spánkom,“ hovorí MUDr. Eva Feketeová, PhD., podľa ktorej by bolo z pohľadu spánkovej medicíny vhodnejšie čas neposúvať. Ako liek na prekonanie časového posunu radí všetku dennú aktivitu vykonávať už podľa posunutého času a nedospávať prípadnú únavu v priebehu dňa. „Okrem toho je dobré dodržiavať aj ďalšie zásady ‚spánkového desatora‘, ako striedmosť v pití kávy, čaju a alkoholických nápojov, zvlášť pred spaním, ďalej nejedávanie a nešportovanie navečer, či neriešiť problémové záležitosti krátko pred usnutím,“ podotýka.

 

Neurologická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice 

Vznikla v roku 1948 ako prvá neurologická Klinika na Slovensku. V liečebno-preventívnej činnosti sa pracovisko venuje liečbe a diagnostike  akútnych  stavov v neurológii, predovšetkým cievnych mozgových príhod a celej škále ďalších neurologických ochorení, ako sú extrapyramídové ochorenia, demyelinizačné, nervosvalové a záchvatové ochorenia, či poruchy spánku a bdenia.
Ako klinické pracovisko Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zabezpečuje pregraduálnu výučbu predmetu Neurológia nielen v doktorských študijných programoch v slovenskom i anglickom jazyku, ale aj v bakalárskych študijných programoch Ošetrovateľstvo a Fyzioterapia, ako aj postgraduálne  štúdium v odbore neurológia. Výsledky pracoviska z vedecko-výskumnej oblasti sú prezentované na odborných podujatiach a publikované v domácich aj zahraničných odborných časopisoch. V priebehu roka 2016 boli publikované práce so zameraním na manažment cievnych mozgových príhod, identifikáciu premotorických symptómov Parkinsonovej choroby a prediktorov kvality života u pacientov s cervikálnou dystóniou, zistenie rozdielov v kvalite života pacientov s roztrúsenou sklerózou v závislosti od pohlavia, či objasnenie niektorých patogenetických čŕt narkolepsie. Klinika aktívne spolupracuje s  Univerzitou v Gröningene (Holandsko) a výsledkom tejto spolupráce je nielen výmena odborných skúsenosti, ale aj výchova spoločných doktorandov.

Spánkové laboratórium Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP sa venuje predovšetkým narkolepsii a parasomniám (ide o neprirodzené stavy sprevádzajúce spánok, napríklad námesačnosť a nočné mory). Pracovníci Lekárskej fakulty UPJŠ realizovali nedávno v rámci získaného APVV projektu nočné polysomnografické vyšetrenia u ľudí s vyšším rizikom poruchy správania v REM spánku, na ktorom participovali aj študenti a doktorandi UPJŠ LF dohliadaním na priebeh nočných vyšetrení pacientov. (Porucha sa u ľudí prejavuje nebezpečným správaním počas spánku spojeným s úrazmi a pádmi z postele a môže predznamenávať blížiacu sa Parkinsonovu chorobu).

Redakciu informovala RNDr. Jaroslava Oravcová z LF UPJŠ v Košiciach.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Smer-SD podáva podnet na Ústavný súd SR v súvislosti s novelou zákona o prokuratúre

0 icon

Bratislava 22. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto: Screenshot video)   Opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) podáva podnet na Ústavný súd SR v súvislosti s novelou zákona o prokuratúre. Na tlačovej konferencii o tom informoval šéf strany Robert Fico Opozičná strana podľa jeho slov od ústavného súdu požaduje, aby túto novelizáciu…

Muž prepadol dôchodkyňu v jej dome v Galante

0 icon

Bratislava/Galanta 22. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:Polícia SR Facebook)   Policajti obvinili muža, ktorý cez víkend prepadol 75-ročnú babičku v jej dome v Galante. Chytili ho krátko po čine aj s lupom. Ako informovala trnavská krajská polícia, muž vtrhol do kuchyne a dôchodkyňu začal biť po rukách Kričal, že chce peniaze. Žena…

Do prípadu vstúpila Generálna prokuratúra a Havrana zbavili obvinenia vo veci hanobenia kresťanov

0 icon

Bratislava 22. septembra 2020 (HSP/Foto:Pavel Neubauer)   Koncom februára tohto roku sme priniesli správu, že policajti z NAKA začali trestné stíhanie liberálneho novinára Michala Havrana kvôli jeho článku  "Podľa vzneseného obvinenia, pán Havran spáchal uvedené trestné činy s osobitným motívom nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo…

Draxler otvorene o Gröhlingovi: Odborne je úplne mimo. Nie je to ani na vyhadzov, ale doslova na zopár faciek ministrovi

0 icon

Bratislava 22. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR - Dano Veselský)   Exminister školstva Juraj Draxler v príspevku na sociálnej sieti kritizuje súčasného ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS). Podľa jeho názoru Gröhling svoju prácu na rezorte vôbec nezvláda V uplynulých dňoch analytická jednotka ministerstva školstva zverejnila zarážajúce čísla. Počas zavretia škôl na jar…

Jaroslav Naď: Hurbanovských bojovníkov a našich vojakov spája hrdinstvo a vďačnosť

0 icon

Brezová pod Bradlom 22. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel, TASR-Martin Baumann)   Hurbanovských bojovníkov a našich profesionálnych vojakov spája predovšetkým hrdinstvo a vďačnosť. Počas utorkových osláv Dňa Ozbrojených síl (OS) SR v Brezovej pod Bradlom to povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) „Tak, ako vtedy niekoľko tisíc dobrovoľníkov bojovalo za to,…

Záborská: Nesúdime, pomáhame!

0 icon

Bratislava 22. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Pod Výzvu poslancom NR SR na podporu opatrení pre pomoc tehotným ženám sa podpísalo viac ako 160 organizácií z celého sveta Skupina 13-tich poslancov poslaneckého klubu OĽANO a Kresťanskej únie - predkladatelia návrhu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich…

USA informovali o vytvorení koalície proti Nord Stream 2

0 icon

Washington 22. septembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP/dpa-Jens Buettner)   Washington vytvára koalíciu, aby zabránil dokončeniu plynovodu Nord Stream 2. Informáciu poskytol v rozhovore s publikáciou Bild americký minister zahraničia Mike Pompeo Podľa jeho slov si Amerika myslí, že plynovod tvorí riziká pre Európu, keďže sa tak stane závislá na ruskom plyne, rovnako tak…

Hapal debatoval so Škrtelom: „Téma jeho návratu ešte nie je uzavretá“

0 icon

Bratislava 22. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal sa už rozprával s Martinom Škrtelom o možnosti jeho návratu do národného tímu Momentálne táto téma nie je podľa kouča aktuálna, keďže obranca tureckého Basaksehiru má zdravotné problémy, dohodli sa však, že sa ešte telefonicky spoja pred…

NAKA zasahuje v budove Slovenského zväzu ľadového hokeja

0 icon

Bratislava 22. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) zasahuje v budove Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Informuje o tom spravodajský portál TV Joj Noviny.sk. Zásah má súvisieť s verejným obstarávaním NAKA vykonáva procesné úkony na SZĽH a prípad má súvisieť s verejným obstarávaním. Informáciu TV Joj potvrdil…

Sedembolestnú Pannu Máriu oslávili Slováci žijúci v Spojených štátoch

0 icon

Washington 22. septembra 2020 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)   Slováci žijuci v Spojených štátoch amerických oslávili patrónku slovenského národa Sedembolestnú Pannu Máriu slávnostnou svätou omšou, ktorú slávili v sobotu 19. septembra 2020 v Národnej bazilike Nepoškvrneného počatia Panny Márie vo Washingtone Táto svätyna slávi 23. septembra tohto roku sté výročie položenia…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Slavěna Vorobelová

Matovičova schizofrénia?

0icon

Trošku si zaspomínajme, čo Matovič vyvádzal, keď sa prevalil škandál s Dankovou plagiátorskou rigoróznou prácou. V skratke, bol v takom pre neho špecifickom tranze, kde mohol dokonale uspokojovať svoje vyšetrovateľské, prokurátorské a sudcovské dopamínové receptory. Matovič svojim svojským populistickým štýlom neustále prilieval olej do ohňa tejto spravodajskej hry rozohranej na diskreditáciu…

Štefan Harabin

Nezákonne zavretí do karantény nemusia za ňu platiť, ale majú nesporný nárok na náhradu škody okrem iného i za izoláciu 3333 EUR za 4, resp. 1666 za 2 týždne.

0icon

Viete si predstaviť situáciu, že vrah znásilni a zavraždí rodičom dcéru a potom ich vyzve, aby mu za jeho láskavosť zaplatili? Detailne o tom hovorím vo videu, link ktorého pripájam: https://www.youtube.com/watch?v=X3HKxv9S5VU&feature=youtu.be

Andrej Sablič

Makroekonómia jednou vetou.

0icon

Makroekonómia je špinavá hra nastavená tak, aby v nej vždy vyhrával kapitál nad človekom a virtuálny svet peňazí nad svetom reality, vrátane prírody. Vysvetlenie: Problém nie je v neschopnosti ľudí, ale pravidlách hry. A to je všetko. V Michalovciach 21.9.2020 Andrej Sablič

Peter Švec

Kam kráčaš Slovensko, riadené „obyčajnou“ ľudskou malosťou?

0icon

Psychicky nestabilný a nekompetentný premiér, protištátny nekompetentný prezident, vydierateľný a nedovzdelaný predseda parlamentu, nedozretí a neraz kolaborantskí ministri, neprimerane „obyčajný“ parlament. Do toho nemalá časť voličov, ktorých ľudskú úbohosť, ich závistlivý, zákerný, zlostný, podliacky osobnostný charakter vyjadrujú niektoré z komentárov pod mojimi blogmi typu „bezočivec má vysoký zárobok..., opovažuje sa poberať…

Boris Mesár

Aké sú skryté ciele ilúzie pandémie COVID-19, ktorých splnenie očakávajú jej tvorcovia a majitelia -globalisti a fašistické korporácie ?

0icon

V pozadí tejto ilúzie sa v rýchlom tempe mení spoločnosť ,bez toho aby  to ľudia zameraní na ,,pandémiu“ vôbec registrovali a uvedomovali si ich hrozný dopad na každého z nás , od novorodencov až po dôchodcov . Tu sú niektoré s tých cieľov (veľa cieľov sa prekrýva , to si…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Vrak nacistickej vojnovej lode objavili po 80 rokoch

0 icon

Potopené pozostatky nemeckej vojnovej lode, stále vysvätenej hrdzavými symbolmi nacistického režimu, boli objavené pri pobreží Nórska. Vrak lode nedávno objavil štátny prevádzkovateľ nórskej energetickej siete Statnett, ktorý sa nachádza asi 24 kilometrov od pobrežného mesta Kristiansand v južnom Nórsku, v 490 metroch pod hladinou mora. Pozoruhodné je, že sa nachádza len pár metrov…

Disponujú vašim telefónnym číslom: Donald Trump (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Disponujú vašim telefónnym číslom: Donald Trump. Aby sme zbytočne nestrácali čas, poďme rovno tam, kde sme skončili v rámci prvej časti. Bezpečnostná firma Crowstrike, ktorá už predtým vyšetrovala hackerské útoky na Biely dom, Pentagon a na ministerstvo zahraničia, tiež usúdila, že útoky na DNC prišli z Ruska. Zistila,…

WikiLeaks: Julian Assange a Fightback (2. časť)

0 icon

Prinášame viac než zaujímavý článok o zakladateľovi a šéfredaktorovi serveru WikiLeaks, ktorý bol obvinený zo sexuálneho násilia údajne spáchaného vo Švédsku a na ktorého bol následne vydaný európsky zatykač. Poďme však tam, kde sme v rámci prvej časti článku skončili. V marci roku 2010 server WikiLeaks publikoval materiály dodané Chelsea Manningovou (spomíname ju aj v článku…

TOP10+ dôkazov toho, že aj pri čakaní na lietadlo sa môžete pozabávať

0 icon

Každý deň nasadnú do lietadla milióny cestujúcich, ktorí si vybrali túto formu dopravy. Lietadlo už ale nie je taká spoľahlivá vec ako kedysi, pretože lety meškajú, letecké spoločnosti predávajú viac leteniek ako by mali a dlhé medzipristátia či zmeny vstupných hál nám zbytočne komplikujú život. To všetko je len stotina…

Viete presne, ako funguje spojka?

0 icon

Spojka patrí medzi základné konštrukčné časti pohonného reťazca. Mnohí z vás určite poznajú princíp jej práce a to, na čo slúži. Pre mnohých fanúšikov áut je pohľad na tretí pedál pohladenie na duši, keďže v súčasnej dobe expanzie automatických prevodoviek je na ústupe. Raz bude manuál pôsobiť ako vyhynutý dinosaurus.…

Vo svete IT

Nádherné zábery na mesiac Saturnu, Enceladus, ukazujú, že je pokrytý čerstvým ľadom

0 icon

Jeden z mesiacov Saturnu, Enceladus, nevyzerá na prvý pohľad nijak zaujímavo. Pozrite sa naňho ale v inej vlnovej dĺžke a zistíte, aký je fascinujúci. Svedčia o tom aj nasledujúce zábery, ktoré ukazujú, mesiac Enceladus, ktorý je pokrytý čerstvým ľadom. Znamená to, že v interiéry tohto kozmického telesa môže prebiehať aktivita, ktorá…

Zaspomínajme si na prvý Xiaomi telefón, Mi 1. Dokázal v tom čase konkurovať súčasným vlajkovým lodiam?

0 icon

Spoločnosť Xiaomi vznikla v roku 2010, avšak svoj prvý smartfón predstavila až 1 rok na to, konkrétne 16. augusta 2011. Išlo o model smartfónu Mi 1. Medzi hlavných konkurentov spoločnosti Xiaomi, približne 10 rokov dozadu, patrili výrobcovia smartfónov ako Sony, Apple, Nokia, Samsung, Motorola, HTC a ďalšie. Mnohé z nich…

WhatsApp by mohol dostať do vienka funkciu miznúcich multimediálnych správ

0 icon

Len včera sme informovali o tom, že spoločnosť Facebook v spojitosti so službou WhatsApp, pomaly, ale isto finišuje prípravné práce spojené s možnosťou rovnocenného využívania jedného účtu na viacerých zariadeniach súčasne. Ide o takzvanú funkciu Linked-devices. Najnovšie portál wabetainfo upozorňuje na ďalšie vítané funkcie, ktoré sú dobre známymi napríklad pre…

Ďalší veľký developer sa oprel do Apple. Tentokrát skúša šťastie u šéfky protimonopolného úradu Európskej únie

0 icon

Veľký americký developer, spoločnosť Blix, sa oprela do App Store. Firma sa obrátila na šéfku protimonopolného úradu Európskej únie, Margrethe Vestager. Informuje o tom portál Reuters.com. Sťažnosti spoločnosti Blix prichádzajú v čase, keď sa na App Store valia problémy spojené s platobnými podmienkami z transakcií z aplikácií. Developeri na čele…

Trosnmart Sono – dostupné herné slúchadlá s vynikajúcou cenou a expresným dodaním

0 icon

Hranie počítačových hier, vzdelávanie, či práca na diaľku, či jednoducho bežná kancelárska práca sa vo väčšine prípadov nezaobíde bez poriadneho headsetu, teda slúchadiel, ktoré ponúkajú skvelú ergonómiu a zároveň výkonné audio, ktoré si obľúbia nie len hráči, ale aj milovníci hudby. Ak spadáte do tejto kategórie a jednoducho si neviete…

Armádny Magazín

Minister obrany prvý polrok vo funkcii: Naďalej budem presadzovať princípy zodpovednosti a transparentnosti

0 icon

Slovensko, 22. september 2020 (AM) - Verím, že zmeny na ktorých makáme už šesť mesiacov, vidia jednak občania, a to tak, že im je práca vojakov bližšia, sú viac informovaní a s vojakmi prichádzajú častejšie do kontaktu či už cez médiá alebo aj osobne. Na druh

Ruský tvorca hypersonických zbraní uzemnil Donalda Trumpa za slová o krádeži vývoja

0 icon

Rusko, 22. september 2020 (AM) - Ruský konštruktér raketovej a vesmírnej technológie, tvorca raketového systému s navádzanou hypersonickou hlavicou „Avangard“ - Herbert Jefremov reagoval na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa o krádeži ruského vývoja. Informovala o tom Rossijskaja gazeta.  

Podarilo sa Turecku odhaliť totálne zlyhanie obranyschopnosti Európskej únie?

0 icon

Turecko, 22. september 2020 (AM) - Európska obrana bola jednou z hlavných tém kampane kandidáta Emmanuela Macrona počas prezidentských volieb v roku 2017. Bol ledva zvolený, a už sa pustil do niekoľkých veľmi komplexných partnerských programov s Nemeckom. Odvtedy sa naďalej snaží presvedčiť svojich európskych

Politológ Kedmi: Pentagon keby mohol už dávno by fyzicky eliminoval Putina

0 icon

Izrael, 22. september 2020 (AM) - Keby mali americké spravodajské služby príležitosť, boli by už fyzicky eliminovali ruského prezidenta Vladimira Putina. Uviedol to politológ, bývalý šéf izraelskej špeciálnej služby „Nativ“ Jakov Kedmi v éteri spoločenskej a politickej diskusnej šou „Právo

Puška Perun 15 - český klon populárnej platformy AR15

0 icon

Česko, 22. september 2020 (AM) - Puška od známej českej firmy Perun, už v nízkej cenovej hladine ponúka množstvo prvkov, ktoré zväčša majú konkurenčné zbrane za dvojnásobnú cenu - nitridovaná za studena kovaná hlaveň s chróm molybdénom zaručuje dlhovekosť a vynikajúcu presnosť. Zatiaľ je možné si vybrať z 2 variant -…

Svetlo sveta

Na sviatok Sedembolestnej sa u nás začína 40-dňová pôstna reťaz za kňazov

0 icon

Na Slovensku sa v utorok – od sviatku Sedembolestnej Panny Márie – začína opäť 40-dňová pôstna reťaz za kňazov. “Bude to výnimočný ročník, lebo súčasne sme sa podujali zorganizovať aj putovanie relikvie neporušeného srdca veľkého svätca Jána Vianneya. Vyprosovať milosti pre kňazov s ich najväčším patrónom, arským farárom, bude iste mimoriadna…

14.9. Sviatok Povýšenia sv. Kríža

0 icon

Sviatok povýšenia sv. Kríža je sviatkom úcty ku krížu, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Bol zavedený po tom, ako sv. Helena, manželka cisára Konštantína, začala hľadať a aj našla ostatky sv. Kríža na Kalvárii v Jeruzaleme. Pod kalváriou, ktorá bola miestom ukrižovávania sa nachádzalo veľa driev, ktoré rímski vojaci…

Arcibiskup Fulton Sheen: Pád a návrat Šimona Petra

0 icon

Šimon Peter je najmilovanejšou postavou Nového zákona. V charaktere svätého Petra sa stretajú dve podstaty. Jedná je tá svätá, ktorú dostal od Boha a druhá je tá ľudská, ktorú dostal od svojich rodičov. Poznáme príbeh, ako Ježiš Kristus pri stretnutí so Šimonom mení jeho identitu tým, že mu zmení meno…

Prečo mal Páter Pio stigmy?

0 icon

Jeden z najväčších svätcov modernej doby, páter Pio, je známy nielen ako muž modlitby, zázrakov a hlbokej nábožnosti, ale vonkajší znak jeho svätosti sa prejavil viditeľnými stigmami na tých častiach tela, ktoré človek spôsobil pri ukrižovaní Ježišovi. Vo víziach svätej Kataríny Emmerichovej sme našli opis, že okrem známych piatich rán…

Po kázni Kuffu bude musieť vystúpiť vždy Havran

0 icon

Licenčná rady udelila televízii TV Lux sankciu za to, že na Trnavskej novéne pri kázni otca Mariána Kuffu „nezabezpečila informačnú všestrannosť a názorovú pluralitu v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti.“ Toto rozhodnutie je najväčším útokom na náboženské slobody na Slovensku od roku 1989 a som presvedčený, že pošliapava ústavné…

icon FOTO DŇA