Branislav Fábry: Ústavné zmeny v Rusku a budúcnosť prezidenta Putina

Moskva 25. januára 2020 (HSP/Foto:SITA/AP/Sputnik, Kremlin-Alexei Nikolsky)

 

Dňa 15. januára vystúpil Ruský prezident V. Putin pred Federálnym zhromaždením s výročným posolstvom. Venoval sa síce rôznym témam, najmä sociálnym a ekonomickým, vrátane úlohy rodiny v spoločnosti, avšak najväčšiu pozornosť vyvolali návrhy ústavných zmien, ktoré predložil

Na snímke Vladimir Putin

Veľkým prekvapením bolo, že išlo o návrhy, ktoré majú oslabiť pozíciu prezidenta v ústavnom systéme RF. V ten istý deň zložila funkciu vláda D. Medvedeva, čo vyvolalo ďalšie špekulácie o budúcnosti RF. Za nového premiéra bol vymenovaný M. Mišustin a spolu s ním sa objavilo aj viacero nových členov vlády. Uvedené návrhy ústavných zmien sa už stihli stať predmetom špekulácií, avšak je možné, že realita bude odlišná od toho, čo rôzni pozorovatelia očakávajú.

V nasledujúcom texte sa budem venovať týmto témam:

Návrhy ústavných zmien

Posilnenie alebo oslabenie Vladimíra Putina?

Stabilizácia Ruska za prezidenta Putina

Stabilita Ruska v budúcnosti?
Návrhy ústavných zmien

Pokiaľ ide o samotné ústavné návrhy, tie sa dajú rozdeliť do niekoľkých okruhov. Prvý okruh je spojený s posilnením suverenity Ruska a to najmä cez prednosť ústavy RF pred medzinárodným právom a rozhodnutiami medzinárodných orgánov. Ide o trend, ktorý v zásade nie je v Rusku nový a presadzuje už niekoľko rokov (pozri tu). Je spojený najmä so zhoršenými vzťahmi medzi Ruskom a západnými štátmi. Konkrétne ide o rozpory v orgánoch Rady Európy, kde Rusko v roku 2019 zvažovalo kvôli odňatiu hlasovacích opráv aj úplný odchod z danej organizácie. Tento scenár sa napokon podarilo zažehnať, ale vplyv medzinárodných organizácií na ruský ústavný systém klesá.

S uvedenou snahou o posilnenie ruskej suverenity súviseli aj zvýšené požiadavky na lojalitu verejných funkcionárov, napr. vo forme zákazu dvojakého občianstva či predĺženie požiadavky trvalého pobytu v RF (25 rokov pri kandidatúre na prezidenta). Suverenitu RF posilňuje aj návrh na zjednotenie systému verejnej moci, pri ktorom by sa vytvorili silnejšie väzby medzi štátnou mocou a jednotlivými orgánmi samosprávy. V súčasnosti sa táto požiadavka môže ukazovať ako premrštená, avšak mnohé vnútorné rozpory medzi štátnou mocou a samosprávou pretrvávajú, hoci vďaka pôsobeniu V. Putina nie sú až tak vypuklé. V prípade jeho nástupcu sa však môžu ukázať podobné rozpory aké existovali v 90-tych rokoch. Federalizmus a samospráva v RF sú stále nedostatočne upravené a často ide o inštitúcie, ktoré využívajú oligarchické skupiny. S tým súvisí aj potreba ústavného zakotvenia Štátnej rady, poradného orgánu, ktorý zahŕňa najmä hlavy ruských regiónov.

Za najzávažnejšie ústavné návrhy možno považovať snahu o presunutie právomoci týkajúcich sa kreácie vlády z prezidenta na Štátnu dumu. Z obsahového hľadiska ide o právo Štátnej dumy schvaľovať kandidatúru predsedu, podpredsedu vlády a federálnych ministrov – prezident by mal byť povinný ich aj vymenovať. Tento návrh je významný, lebo prezidenta oslabuje spôsobom, ktorý od prijatia ústavy v roku 1993 nebol predstaviteľný. Forma prezidentskej republiky zostáva zachovaná a posilňuje sa princíp deľby moci, i keď len formálne. Faktom ale je, že moc sa v Rusku (a nielen tam) už dávno nedelí medzi parlamentom a prezidentom. V situácii, keď sa oba orgány kreujú voľbami a tam víťazí vždy hlavná politická sila (Jednotné Rusko), stráca deľba moci svoju presvedčivosť. Možno aj preto prezident vo svojom prejave navrhol uskutočniť o uvedených návrhoch referendum.

 

Posilnenie alebo oslabenie Vladimíra Putina?

Mainstreamové médiá už návrhy prezidenta V. Putina označili ako snahu o posilnenie jeho osobnej moci, hoci takáto interpretácia je viac ako pochybná. Niet sa čo diviť, keďže podobná téza sa objavovala pri akejkoľvek ústavnej zmene v Rusku, lenže médiá by mali pri terajších návrhoch viac zohľadniť, či zmeny prinášajú koncentráciu alebo dekoncentráciu moci. Keby mali ústavné zmeny za cieľ posilniť osobnú moc V. Putina, najjednoduchšie by bolo zmeniť ústavu tak, aby mohol kandidovať tretí krát za sebou. Z hľadiska cieľa koncentrácie moci v jedných rukách by tiež bolo účelné prezidentské právomoci posilniť, nie oslabiť a to zvlášť v oblasti legislatívy. Pri súčasnom prerozdelení síl v ruských inštitúciách by podobné návrhy poslanci určite schválili a aj verejnosť by ich prijala bez väčších protestov.

Je však nepravdepodobné, že by kroky, navrhované v prezidentskom prejave, smerovali k posilneniu osobnej moci V. Putina. Ako nepresné možno označiť aj hľadanie analógie s rokom 2008, keď sa V. Putin stal premiérom a funkciu prezidenta prebral D. Medvedev. Uvedená analógia je problematická už preto, lebo D. Medvedev vtedy preberal pozíciu ústavne silného prezidenta a naopak, V. Putin vykonával funkciu ústavne veľmi slabého premiéra. Za účelom oslabenia funkcie prezidenta alebo za účelom posilnenia funkcie premiéra sa vtedy nemenila ani ústava. Tento krát však má ísť o zásadný obrat v porovnaní s doterajšími ústavnými pravidlami: prichádza k oslabeniu ústavných právomocí prezidenta, čím sa v značnej miere modifikuje i superprezidentská forma vlády, ktorá v Rusku fungovala od prijatia Jeľcinovej ústavy v roku 1993.

Pri návrhoch prezidenta V. Putina zohráva kľúčovú úlohu otázka, ktorá je aktuálna už niekoľko rokov: ako zabezpečiť stabilitu Ruska aj po jeho odchode z funkcie. Pre V. Putina ako prezidenta, ktorý rozvrátené Rusko z konca 20. storočia v podstate obnovil, boli možnosti vytvorené Jeľcinovou ústavou spočiatku veľmi výhodné. Lenže silná prezidentská ústava je rizikom do budúcnosti, najmä pre prípad, že by sa k moci dostal menej schopný politik. Pri silnej prezidentskej republike totiž veľa záleží od toho, kto bude prezidentom: ak bude prezident schopný, štát bude úspešný, ak bude prezident neschopný, tak toho bude môcť aj veľa pokaziť. Obmedziť riziko „zlého prezidenta“ však môže práve oslabenie silného postavenia hlavy štátu v období po V. Putinovi.

Prezident V. Putin tu v podstate preberá predstavu, známu z klasickej filozofie, že štáty potrebujú dobrého zakladateľa so silnými právomocami, avšak jeho nasledovníci by mali „dobre založený štát“ už len udržovať a rešpektovať „mravy predkov“ (mos maiorum). Môžeme diskutovať, či sa súčasné Rusko dá považovať za „dobre založený štát“ a existuje veľa dôvodov aj pre opačné tvrdenie. V. Putin sa však cíti ako zakladateľ stabilného štátu a preto chce stabilitu, vytvorenú na troskách Jeľcinovho Ruska, udržať. Pre V. Putina, ako aj celú generáciu politikov, ktorí sú dnes pri moci, je skúsenosť s vývojom v 80-tych a 90-tych rokoch určujúca. Zrejme sa obávajú, aby sa v budúcnosti k moci nedostal nejaký „nový B. Jeľcin“ a s ním aj skupiny liberálnych reformátorov z medzinárodných inštitúcií, ktoré sa v Rusku tak zle zapísali. Pre pochopenie významu, aký má nedávna skúsenosť na súčasné návrhy ústavných zmien, je potrebné pripomenúť si vývoj Ruska za B. Jeľcina a V. Putina.

 

Stabilizácia Ruska za prezidenta Putina

Ako je dobre známe, súčasná ruská ústava bola prijatá v roku 1993 v procese, ktorý sa vyznačoval mnohými kontroverziami. Ústava bola síce prijatá v referende, ale proti vôli ústavného súdu. Snahy o prijatie ústavy narazili na silný odpor najmä v parlamente a celý konflikt tak skončil občianskou vojnou. B. Jeľcinovi sa v ňom podarilo zvíťaziť vďaka podpore domácich oligarchov a ekonomických reformátorov. Tí vtedy silného prezidenta potrebovali, aby sa podarilo dokončiť proces privatizácie štátneho majetku. B. Jeľcin tak nechal rozstrieľať parlament s pomocou vojakov, vyplácaných z peňazí oligarchie. Následne zakázal kandidovať svojim demokratickým oponentom (nie však komunistom) a tým sa sám pasoval do úlohy „hlavného demokrata“. Lenže násilie v centre Moskvy v roku 1993 a následný vývoj mali dopad i na Jeľcinovu popularitu a v prezidentských voľbách 1996 sa proti komunistovi G. Zjuganovovi presadil len tesne, aj to najmä vďaka propagande oligarchických médií.

Keďže ekonomické reformy počas Jeľcinovej vlády prinášali Rusku bezprecedentný úpadok a podpora medzi obyvateľstvom klesala, B. Jeľcin sa stále viac dostával do závislosti na oligarchii a jej médiách. A aby si udržal priazeň oligarchov, robil im nové ústupky na úkor širokých más obyvateľov. Na začiatku 21. storočia sa tak Rusko ocitlo vo veľmi zlej situácii a mnohí politici i „experti“ očakávali rozpad Ruska. Zadlženosť dosahovala 100% HDP, reálny HDP Ruska bol viac ako dvakrát menší než pri rozpade ZSSR, devalvácia a inflácia sa od finančnej krízy 1998 vyvíjali zle, obyvateľstvo žilo v beznádejnej chudobe. Federálne zákony sa nedokázali presadzovať v mnohých regiónoch a centrálna moc bola slabá. Navyše, v auguste 1999 zaútočili z Čečenska ozbrojené jednotky pod vedením bývalého čečenského premiéra Š. Basajeva na ruský Dagestan a tým sa rozpútala druhá čečenská vojna.

Takto vyzerala situácia v čase, keď sa k moci dostal V. Putin. Je pochopiteľné, že hlavným motívom pri nástupe nového prezidenta bola stabilizácia situácie a zabránenie rozpadu štátu. Po kolapse Perestrojky a neľudských reformách z 90-tych rokoch si presne to želala väčšina obyvateľov Ruska. Fakt, že prezident dokázal vycítiť a naplniť želanie ľudí, bolo aj hlavným dôvodom jeho trvalo vysokej podpory. Stabilizácia Ruska sa pritom uskutočnila nielen v politickej, ale aj v ekonomickej oblasti: znížilo sa sa zahraničné zadĺženie, HDP začal narastať a roku 2013 bol v pomere na 1 obyv. dokonca vyšší než v Poľsku alebo v Maďarsku. Takisto aj mzdy zamestnancov začali po rokoch stagnácie a poklesu rásť. Hlavným dôvodom úspechov bolo to, že prezident dokázal zaviesť určitý poriadok a vynútiť poslušnosť oligarchov, niekedy kompromismi, niekedy nekompromisne (M. Chodorkovský, B. Berezovský). Po roku 2014 sa však situácia v ekonomike výrazne zhoršila, vláda nedokázala na nový vývoj presvedčivo reagovať a aj to vyvoláva obavy z destabilizácie krajiny v budúcnosti.

Za účelom stabilnej kontinuity zotrval prezident V. Putin po svojom nástupe pri existujúcej jeľcinskej ústave, hoci niektoré ustanovenia sa postupne novelizovali. Silná prezidentská ústava predstavovala základ pre jeho postup voči oligarchom. Samozrejme, že určitý vplyv na úspech V. Putina mali vonkajšie ekonomické faktory, napr. vysoké ceny ropy, ale keby V. Putin nedokázal vytvoriť aspoň určitý poriadok v ekonomike, tak by príjmy z ropy skončili v rovnako ako privatizačné príjmy z Jelcinovej éry (ktoré boli potenciálne oveľa vyššie). Vďaka svojim úspechom získal V. Putin popularitu aj medzi masami a preto sa stal menej závislým na oligarchii. Napriek tomu sa však ani on nepokúsil privatizačnú oligarchiu úplne odstrániť. Toto rozhodnutie situáciu krátkodobo stabilizovalo, ale tiež spôsobilo, že v Rusku naďalej pretrváva sociálna nespravodlivosť a jedna z najvyšších ekonomických nerovností vo svete. Z dlhodobého hľadiska ide o zásadnú hrozbu pre stabilitu RF.

 

Stabilita Ruska v budúcnosti?

Rusko v roku 2020 stojí pred výzvami tak vo vnútornej ako i zahraničnej politike. Vo vnútornej politike sú hlavnými problémami zlý demografický vývoj a veľká sociálna nespravodlivosť. V. Putin vo svojom príhovore Federálnemu zhromaždeniu tieto výzvy reflektoval a veľkú časť prejavu venoval podpore rodiny. Uviedol, že Rusko vstúpilo do obdobia silnej demografickej vlny a navrhol zabezpečiť pre deti jasle, vyslovil sa za bezplatné obedy pre školákov, venoval sa otázke prídavkov na deti a sľúbil ďalšiu podporu pre program tzv. materského kapitálu. V otázke zlepšenia sociálnej situácie obyvateľstva prezident prisľúbil skvalitnenie zdravotnej starostlivosti, zvýšenie príjmov pre zdravotníckych pracovníkov a odstránenie problémov pri prístupe k liekom. Prezident tiež prisľúbil zlepšenie situácie v oblasti vzdelávania, vrátane zvýšenia platov učiteľov.

Je však otázne, či prisľúbené opatrenia budú naozaj fungovať a či povedú k odstráneniu existujúcich problémov. Sociálnu nespravodlivosť sa navrhovanými krokmi odstrániť nepodarí a pri otázkách populačného vývoja má ruský štát len obmedzené možnosti. RF je síce stále magnetom pre pracovných migrantov z krajín bývalého ZSSR a imigrácia do Ruska výrazne prekračuje emigráciu z Ruska (pozri tu), avšak súčasný migračný prírastok už nie je tak veľký ako do roku 2014. Prezident tiež upozornil na fakt, že priemerný vek sa od roku 2000 zvýšil o osem rokov, ale faktom zostáva aj to, že natalita občanov RF je neuspokojivá. Takže hoci najkatastrofickejšie scenáre nastať nemusia, demografický vývoj RF oprávnene vyvoláva obavy a môže byť dôvodom nestabilného vývoja RF v budúcnosti. Na druhej strane, ide o štrukturálny problém celej Európy, na ktorý doteraz nenašla presvedčivé riešenie.

Veľkou výzvou pre stabilitu Ruska v budúcnosti bude aj vývoj medzinárodných vzťahov. Zdá sa, že môže prísť k novým konfliktom najmä na Blízkom Východe, pri ktorých bude Rusko cítiť ohrozenie. Rovnako rastúce výdavky na zbrojenie spolu s agresívnou rétorikou Západu predstavujú pre Moskvu vážnu výzvu. Rusko bude pritom vychádzať z vlastnej skúsenosti posledných desaťročí a vnímať Západ negatívne. Taktiež pokúsi brániť zasahovaniu do svojich vnútorných záležitostí a politické predstavy Západu o liberálnej demokracii nenájdu takmer žiadnu podporu. Treba si uvedomiť, že ruská verejnosť je dnes ešte viac protizápadne naladená než ruská vláda a západné naratívy sa najväčšmi diskreditujú práve zahraničnou politikou západných štátov. Z pozície EÚ by bolo preto najvhodnejšie rešpektovať Rusov, aby sa sami prepracovali k takej forme vlády, ktorá im vyhovuje, aj keď forma ich štátu nemusí byť v súlade s predstavami EÚ o liberálnej demokracii.

Branislav Fábry

 

PODPORTE JEDINE NEZÁVISLÉ MÉDIUM
Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Budú môcť voliť bosovia podsvetia i na doživotie odsúdení vrahovia

Bratislava 23. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Na rozdiel od parlamentných volieb v roku 2016 budú môcť vo februárových voľbách do NR SR voliť i osoby odsúdené za spáchanie obzvlášť závažného trestného činu. Svoje hlasy tak budú môcť odovzdať i odsúdení masoví vrahovia alebo bosovia podsvetia "V roku 2016 bol…

Demokrati, národní populisti a extrémisti – Mesežnikov referoval o skvelom úspechu, ktorý Západ očakáva po blížiacich sa voľbách. Katastrofa pre Slovensko

Bratislava 23. februára 2020 (HSP/Foto:SITA-Michal Burza)   Inštitút pre verejné otázky (IVO) spolu s  Institut für Wisenschaften vom Menschen (IWM), teda „Inštitútu pre vedy o človeku“, usporiadali verejnú prednášku o prognózach do volieb.  Akcia patrí do programu Europe’s Futures  (Európska budúcnosť) Hlavným referujúcim bol Grigorij Mesežnikov, prezident IVO a zároveň…

Premiéra Pellegriniho hospitalizovali. Ruší svoj program

Bratislava 23. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) v noci zo soboty na nedeľu hospitalizovali v Nemocnici sv. Michala v Bratislave. TASR o tom informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR Dôvodom je akútna infekcia horných dýchacích ciest spojená s vysokými teplotami. Vzhľadom na svoj…

Schôdza Národnej rady bude pokračovať v utorok diskusiou k Istanbulskému dohovoru

Bratislava 23. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Diskusiou k Istanbulskému dohovoru bude v utorok (25. 2.) od 9.00 h pokračovať mimoriadna schôdza parlamentu. O 10.00 h majú zároveň poslanci hlasovať o prerokovaných návrhoch na skrátené legislatívne konanie k trom novelám zákonov, ktorými sa majú zvýšiť prídavok na dieťa, zrušiť diaľničné…

Najčítanejší nemecký týždenník Der Spiegel varoval pred úspechom ĽSNS vo voľbách. Vraj môže otriasť demokraciou na Slovensku

Berlín/Bratislava 23. februára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Na budúci týždeň, konkrétne v sobotu 29. februára, sa budú konať parlamentné voľby. V súvislosti s tým sa v médiách objavujú rôzne informácie. Najčítanejší nemecký týždenník Der Spiegel napríklad vo svojom článku varuje, že by prípadný úspech krajne pravicových kotlebovcov vo voľbách mohol…

Austrálski policajti zastrelili muža v Brisbane, údajne ohrozoval nožom ľudí

Canberra 23. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/AAP-Dan Peled)   Austrálski policajti zastrelili v nedeľu muža v aute v centre mesta Brisbane v štáte Queensland, informovala agentúra DPA. Podľa televíznej stanice ABC, ktorá sa odvolala na svedkov, muž ohrozoval nožom ľudí "Jeden muž zomrel a druhá osoba bola prevezená do nemocnice," uviedol hovorca…

Súdna rada dostane na stôl aj správu komisie, ktorá preveruje prípady z komunikácie Mariana K.

Bratislava 23. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Členovia Súdnej rady SR dostanú na stôl okrem iného aj správu osobitnej komisie, ktorá preveruje prípady z komunikácie obžalovaného Mariana K. Vyplýva to zo zverejneného programu rady, ktorý je dostupný na jej webovej stránke. Rada sa stretne už v pondelok S kontroverzným podnikateľom…

„Zánik európskej civilizácie a zbedačenie svojich občanov.“ Robejšek prehovoril, o čo naozaj ide v sporoch o rozpočet EÚ

Praha 23. februára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Petr Robejšek Facebook)   Český politológ, ekonóm, komentátor a publicista Peter Robejšek sa na svojom účte na Facebooku vyslovil k súčasnému stavu dnešnej Európskej únie a okomentoval tiež to, ako dopadol summit o viacročnom rozpočte EÚ Robejšek vo svojom komentári na sociálnej sieti uvádza, že "ani…

Chameneí: Zahraničné médiá sa snažili odradiť ľudí od volieb

Teherán 23. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Office of the Iranian Supreme Leader)   Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí kritizoval v nedeľu zahraničné médiá, že sa snažili využiť výskyt nového koronavírusu v Iráne, aby odradili ľudí od hlasovania v parlamentných voľbách. Informovala o tom agentúra AFP "Táto negatívna propaganda sa začala…

Vyradili v Sýrii Rusi z prevádzky elekroniku amerického F-22 a izraelského F-35?

Hmeimim 23. februára 2020 (HSP/Nationalinterest/Foto: Foto:TASR/AP-Kyodo News via AP)   Americký portál Nationalinterest publikoval článok v ktorom sa zaoberá možnosťou, že Rusi v Sýrskom vzdušnom priestore vyradili z prevádzky elektroniku amerického F-22 a izraelského F-35. Ak Rusi naozaj vyradili z prevádzky elektroniku F-22 a F-35, evidentne Rusom podobne ako kedysi Srbom…

VideoHarabin navštívil Oktagon. Títo chlapci by ubránili našu vlasť aj holými rukami. Porozprával sa aj so srbským bojovníkom. Nie „Slovačka“ dala súhlas na prelety, ale títo naši americkí judáši

Bratislava 23. februára 2020 (HSP/Foto:HSP)   Harabin sa bol pozrieť na ostrých chlapcov z OFA Management v Bratislave. Túto akadémiu bojového športu založil „otec slovenského MMA“ a legendárny tréner šampiónov Ilja Škondrič, slovenská žijúca legenda a vôbec jeden z prvých MMA bojovníkov na Slovensku Pod značkou OFA bojujú také esá…

Google začal cenzurovať predvolebné reklamy Smeru-SD. Šíria vraj nenávisť

Bratislava 23. februára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Internetový gigant Google zablokoval desiatky reklám slovenskej strany Smer-SD. Hoci v spoločnosti neuviedli príčinu, podľa českých médií by reklamy mohli podnecovať k nenávisti. Americký digitálny gigant tak priamo zasiahol do predvolebného boja na Slovensku Reč je o zhruba tridsiatich bannerových predvolebných reklamách a…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Exkluzívny rozhovor so Slovenkou žijúcou vo Švédsku: Odkedy Švédsko smeruje liberálnou cestou a napomáha migrácii veľmi vzrástla kriminalita

Milí čitatelia, prinášam vám exkluzívny rozhovor so Slovenskou Ivankou žijúcou vo Švédsku, ktorá dobre pozná pomery a situáciu v tejto krajine. Prečítajte si daný rozhovor a urobte si názor sami… Na úvod sa ťa chcem spýtať, prečo práve Švédsko? Prečo nie iná krajina? V lete 2018 som si povedala, že…

Nemúdra odpoveď SNS poskytla Hnutiu Slovenská liga návod, ako splniť svoj volebný sľub: ušetriť na stíhačkách a dať miliardu mladým rodinám a dôchodcom.

Tak sme sa najprv od hovorkyne SNS a potom aj od jej rečníckym talentom obdareného predsedu SNS dozvedeli, prečo musíme kúpiť americké stíhačky za 1,6 miliardy. Vraj by sme inak museli za ochranu vzdušného priestoru platiť ročne až 60 miliónov. Nuž, logika nepustí, za 16 rokov od môjho odchodu do vojenského…

Liberalizmus. Demokracia. Fašizmus. Účel svätí prostriedky

Liberalizmus je: všeobecne: zhovievavosť, zmierlivosť, tolerancia voči iným názorom či ideológiám sústava politických alebo ekonomických alebo spoločenských názorov snažiacich sa presadiť slobodu a práva jednotlivca

K diskusii o tzv. fašizme: idey liberálnej demokracie sú na ústupe

V rámci svojej obvyklej kaviarenskej prechádzky som nahliadol do denníka Pravda a tam ma zaujal článok Petra Takáča ku knihe Jakuba Drábika Fašizmus (mimochodom, pri návšteve Martinusu som si všimol, že kniha je na 1. priečke). Článok nebol ani tak recenziou, ako skôr autorovou vlastnou úvahou k fašizmu. Takáč jednoznačne…

Ako správne/ múdro zvoliť?

O týždeň budem stáť vo volebnej miestnosti pred volebnou urnou, do ktorej hodlám vhodiť svoj hlas. Žijeme v slobodnej spoločnosti a ja mám právo si zo širokej ponuky vybrať. Nebudem analyzovať programy strán. Všetky charakterizuje sebeckosť lídrov derúcich sa k moci, túžba spraviť sebe a svojim "kamarátom" lepši život tu…

Zajacovci a Tomáš Janovic napriek všetkému chcú Kisku!

To bol týždeň! V jedno ráno som sa vďaka kamerám našej neverejnoprávnej spravodajskej televízie ocitol tvárou v tvár skupinke zaujímavých, trochu nahlúplych ľudí, ktorí sa sami častujú prívlastkami ako „slušní“, „progresívni“, „demokrati“ a tak, a pritom dva dni a jednu noc okupovali „kecpult“ parlamentu. Ak je toto demokracia a sloboda, ktorej majú plné ústa, Pánboh nech…

TopDesat

Pomenovanie "domáce zviera" môže urážať vášho psa

0

Volať psa alebo mačku "domáce zviera" je podľa Ľudí pre etické zaobchádzanie so zvieratami hanlivé. Podľa štúdie uverejnenej v časopise Journal of Animal Ethics môže mať toto slovo vplyv na spôsob zaobchádzania so zvieratami. Zástupkyňa PETA Jennifer Whiteová navrhla, aby sme k týmto výrazom pristupovali s úctou, pretože aj naše mačky a psy nás…

Kliatba rodu Erskineov 2. Časť

0

Po tom, ako opát preklial rod Erskineov hroznou kliatbou, sa za života grófa Z Maru nič nestihlo udiať. Zdalo sa, že prekliatie nevyšlo, alebo si aspoň dávalo načas. Uplynulo veľa rokov, než sa udalosti ukázali ako prekliate. Kliatba sa začala napĺňať. Pozrime sa spoločne, čo sa so zakliatym rodom stalo v rámci…

Inteligencia týchto ľudí ti dokáže, že géniom môžeš byť aj bez vysokej školy

0

Ak sa niečo zlomí alebo pokazí, tak väčšina ľudí to hodí do koša. Existujú však ľudia, ktorí berú takúto vec ako výzvu. Ich inteligencia im totižto nedovolí niečo len tak vyhodiť. A práve o tom bude dnešný príspevok. Inteligencia niektorých ľudí je neuveriteľná. Dokážu zachovať chladnú hlavu takmer v každej…

TOP10: Najdrahšie psy. Ktoré plemeno stojí najviac?

0

Ak si chceš zaobstarať psíka, výber plemena je veľmi dôležitý. Určite ti je jasné, že nie všetky psy sa hodia do každých podmienok. Okrem toho, že rasu si treba vyberať podľa povahy a toho, na čo bol daný pes šľachtený, mnoho ľudí pozerá aj na cenu. Toto je rebríček, ktorý…

10 zaujímavých faktov o Austrálii, ktoré ťa určite prekvapia

0

Ak si myslíš, že si o Austrálii počul veľa vecí a už ťa o tejto krajine nedokáže nič prekvapiť, budeš sa čudovať. Táto krajina je naozaj krásna a výnimočná a prekvapiť má naozaj stále niečím. 1. Austrálske Alpy majú viac snehu ako Švajčiarske Alpy [caption id="attachment_46718" align="aligncenter" width="1000"]

Sprievodca vesmírnymi telesami: Mesiac a jeho podoby

0

Mesiac vykoná kompletný obeh okolo Zeme asi za jeden kalendárny mesiac. V akých všetkých farbách sa objavuje na nebi? Misia Apollo určila analýzou vzoriek hornín, že Mesiac je starý 50 miliónov rokov. Pred viac ako 4,5 miliardami rokov pokrýval jeho povrch tekutý oceán magmy. Mesačná kôra je zložená z množstva…

Vo svete IT

Huawei P40 má údajne ponúkne vyšší WiFi štandard ako konkurencia

0

Zatiaľ čo prvá polovica tohto mesiaca patrila hlavne spoločnosti Xiaomi, ktorá predstavila vlajkové smartfóny  z produktovej línie Mi 10, tak koniec by mal patriť podľa všetkého spoločnosti Huawei, ktorá chystá na 24. februára veľkú online konferenciu. Zahraničný portál gsmarena.com prišiel so správami, v ktorých píše, že počas tejto online konferencie…

Samsung zverejnil cenu opravy rozbitého displeja Galaxy Z Flip pre región USA. Už sme začali zisťovať „slovenské ceny“

0

Samsung Galaxy Z Flip bol predstavený 13. februára a pár dní dozadu mal aj „slovenskú“ premiéru, v rámci ktorej sme mali možnosť zoznámiť sa s týmito inovatívnym smartfónom. Boli sme zvedaví obzvlášť na displej smartfónu. Dôvodom bolo, že jeden z testov odolnosti od známeho Youtubera nedopadol bohvieako. Youtuber, ktorý si…

Japonská vesmírna agentúra pošle misiu na mesiace Marsu

0

Poslať misiu na jeden z mesiacov Marsu bolo v hľadáčiku vesmírnych agentúr už dlhšiu dobu. Za posledné roky sa tím, z japonskej vesmírnej agentúry JAXA s touto neľahkou úlohou popasoval. Tím inžinierov a vedcov pracoval na misii s názvom Marian Moon eXploration (pozn. redakcie:MMX). Misia bola posunutá dopredu s cieľom…

Vedci objavili planétu, ktorá sa nachádza na hranici svojej deštrukcie

0

Vesmír zažil nový rekord. Viac než tisíc svetelných rokov od nás sa nachádza plynný obor s názvom NGTS-10b, ktorý sa nachádza tak blízko pri hviezde, že ju stihne celú obehnúť len za 18 hodín. Ak by bola pri svojej domovskej hviezde čo i len o kúsok bližšie, tá by ju…

Google vylepší možnosti vyhľadávania informácií v e-mailoch. Pozrite sa, ako to bude vyzerať

0

Určite ste sa stretli so situáciou, kedy ste potrebovali vyhľadať nejaké informácie vo Vašej e-mailovej schránke Gmail. Ide o celkom náročný proces, a to obzvlášť v prípadoch, kedy hľadáte informáciu pomocou kľúčového slova, ktorú máte v desiatkach až stovkách ďalších správ. Paradoxom je, že hlavným produktom spoločnosti Google je vyhľadávanie…

Mobilné služby Huawei rastú raketovým tempom. Už má viac ako 1-milión vývojárov. Stále to však nestačí na Google

0

Mobilné služby Huawei (HMS) sú odpoveďou na absentujúcu možnosť kooperácie spoločnosti Huawei s americkými spoločnosťami v dôsledku sankcií zo strany americkej garnitúry. HMS boli oznámene prvýkrát počas konferencie HDC v priebehu minulého roka. V tom čase existovalo 14 služieb vrátane 9 základných služieb a 5 rastových. Dnes je ich takmer…

TopSpeed

Peugeot Landtrek prichádza. Francúzske prekvapenie roka

3

Tušili ste, že Peugeot robí aj pickupy? Možno nie, napriek tomu je táto francúzska značka na poli pracovných áut už ostrieľaným hráčom. A najnovším počinom poriadne prekvapil. Štýlový Peugeot Landtrek odvezie 1,2 tony, utiahne trojtonový príves a z tvarov jeho palubnej dosky možno spadnete na zadok.

Volkswagen Golf GTI bude mať premiéru už v Ženeve

0

O najnovšej generácii VW Golf sme vás už podrobne informovali a hoci jeho ôsme vydanie práve prichádza do predaja, mnoho záujemcov stále netrpezlivo čaká na Volkswagen Golf GTI. Už sme písali o jeho výkonových variantoch, Volkswagen však ešte pred premiérou ukázal aj skicu prednej časti. A na nej je nový Golf GTI skutočne zaujímavý.

Škoda Octavia RS 2020 príde aj s manuálom. Pohon 4x4 nečakajte

3

Pravdepodobne nečakaný únik informácií z interného dokumentu automobilky Škoda stojí za zverejnením podrobnejších informácií o jednotlivých motorizáciách novinky Škoda Octavia RS 2020. Podľa predpokladov sa ešte tento rok reálne objavia všetky tri motorizácie – benzínová, naftová, aj hybrid. Nadšenci dostanú aj manuálnu prevodovku, ale len k jedinej motorizácii. A zdá…

Video Audi e-tron 4x4 test

10

Ako iste viete, veľa elektromobilov sme v našom 4x4 teste zatiaľ nemali. Ich počet sa na slovenskom trhu stále zvyšuje, no tých s pohonom všetkých kolies, stále veľa nenájdete. Jednou z výnimiek je prvý elektromobil od Audi, e-tron. Toto elektrické SUV sa pýši nielen pekným dizajnom (spomedzi elektromobilov), ale aj…

Škoda oslavuje 7 mil. vyrobených Octavií. Dobrý dôvod na šampanské

2

Automobilka Škoda oslavuje dôležitý míľnik vlastnej histórie. Z jej výrobných pásov zišlo už 7 miliónov Octavií, čo z tohto auta robí najpopulárnejší a najlepšie predávaný model v histórii mladoboleslavskej značky. Svoju novodobú históriu pritom začala Octavia písať až v roku 1996. Jej raketový nástup a rastúca popularita nedá mnohým dodnes spávať.

Najvýkonnejšia CUPRA Leon príde len ako kombi

2

Pred pár dňami sme vás informovali o novinke CUPRA Leon, ktorá bude mať premiéru už o pár dní. Dnes je už po premiére a my môžeme obdivovať nielen jej tvary, ale aj technické parametre. Bude plug-in hybrid tým naj alebo bude v ponuke aj len spaľovací motor? Nebudem vás naťahovať, najvýkonnejšia CUPRA Leon príde len so spaľovacím motorom, teda…

KAMzaKRÁSOU

Najčastejšie chyby pri úprave obočia: Robíš ich aj ty?

2

Nik učený z neba nespadol, ale je dobré vedieť, čomu sa radšej vyhýbať, najmä čo sa obočia týka. Najčastejšie chyby pri úprave obočia - robíte ich?

Pomóóóc, mám opar! Aké sú prírodné lieky na herpes?

2

Herpes je ochorenie, ktoré sa prenáša priamym kontaktom a často sa však prejavuje ako nepekný opar na pere. Aké sú prírodné lieky na herpes?

Vyhraj 4-krát Matis Réponse Regard Hyalushot-Eyes - očné masky

0

Očná maska pre okamžitú redukciu tmavých kruhov a celkové omladenie okolia očí. Zapojte sa do súťaže a vyhrajte Matis Réponse Regard Hyalushot-Eyes!

Zriedkavé nádorové ochorenie: Čo spôsobuje Kaposiho sarkóm?

0

Kaposiho sarkóm predstavuje pomerne zriedkavé nádorové ochorenie, za vznikom ktorého stojí vírus. V článku sa o tejto vážnej chorobe dozviete všetko dôležité.

TEST: ARTISTRY STUDIO™ Bangkok Matná ceruzka na pery 2-v-1

1

Matné ruže na pery nemusia vyhovovať úplne každému, pretože môžu spôsobovať nepohodu na perách. Matná ceruzka na pery od Artistry sú však iné. V čom?

Beauty tajomstvá kráľovien krásy: Ako byť dokonalá ako misska?

0

Sú krásne a pôsobia naozaj dokonalo. Reč je o misskách, ktoré svoj život zasvätili práve kráse a dokonalosti. Aké beauty tajomstvá kráľovien krásy si osvojiť?

Svetlo sveta

Biskupi riešili korupciu, vraždenie detí nespomenuli

0

Pred budúcotýždňovými voľbami sa opäť slovenskí biskupi prihovorili veriacim na Slovensku. V príhovore sa snažili zdôrazniť prvky, ktoré by veriaci mali zohľadňovať pri svojom rozhodovaní sa bez toho, že by menovali konkrétnu politickú stranu. Biskupi hovoria o potrebe rozhodovať sa v duchu evanjelia a zo všetkých problémov spoločnosti menovite zdôraznili…

Nitrianske biskupstvo sa ohradzuje voči osočovaniu Cirkvi vo filme Sviňa

0

Vzhľadom na aktuálne bežiacu prezentáciu spopularizovaného projektu SVIŇA sa chceme, vzhľadom na fikciu „biskupstva“ a „biskupa“ jasne smerujúcu na Nitrianske biskupstvo, vyjadriť k uvedenému projektu. Aj napriek tomu, že je uvádzaný prehlásením o vymyslených postavách a udalostiach, ktoré sú podobnosťou „čisto náhodné“, predsa len, uvažujúcemu divákovi sú zrejmé hlavné „osoby…

100 výročie úmrtia sv. Hyacinty z Fatimy

0

Sv. František a Hyacinta, pastierikovia a vizionári z Fatimy, ktorým sa zjavila Panna Mária pred vyše 100 rokmi, patria k najmladším svätcom v Cirkvi, ktorí nie sú martýrmi. Obaja boli svätorečení pápežom Františkom počas 100 výročia zjavení vo Fatimy. František bol desiate z jedenástich detí. Sestra Lucia, ktorá bola najstaršia z vizionárov, Františka definovala ako chlapca, ktorý…

Marián Tkáč: ĽSNS nie je fašistická. Najväčším priateľom pravdy je čas.

0

Svetlo Sveta: Boli ste sedem rokov predsedom Matice slovenskej a teraz ste na kandidátke strany, ktorej neprajníci dávajú prívlastok „fašistická“. Ako tomu mame rozumieť? Marián Tkáč: Je tu jasné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, že ĽS Naše Slovensko fašistická strana nie je. Za štyri roky v parlamente sme zaznamenali veľa pozitívnych aktivít…

V Nitre bol Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov

0

Po po ôsmy raz sa v Mestskej hale na Klokočine v Nitre uskutočnil v sobotu modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov. Zúčastnilo sa na ňom takmer tritisíc mariánskych ctiteľov nielen z Nitry, ale aj celého Slovenska. Nechýbali ani Poliaci, Maďari, Česi, Nemci, či Rakúšania. Pre účastníkov podujatia…

Bude parlament tretíkrát hlasovať o Istanbulskom dohovore?

0

Vypovedanie ratifikácie Istanbulského dohovoru už začína pripomínať na Slovensku nedôstojnú frašku. Vláda a prezidentka napriek dvom rozhodnutiam parlamentu doposiaľ neposlali list Rade Európy, v ktorom by oznámili, že sa Slovensko nehodlá stať zmluvnou stranou dokumentu. Opoziční politici obviňujú koalíciu, že proces naschvál naťahuje, pretože sa nádejá, že takto z danej…

Armádny Magazín

Video: V irackej armáde sa úspešne udomácňuje najnovšia verzia ruského BMP-3

0

Irak, 23. februára 2020 (Sputniknews) - Najnovšia verzia ruského bojového vozidla pechoty BMP-3 prešla cvičné streľby v irackej armáde. Cvičenie dopadlo úspešne a irackí vojaci si novú techniku ​​rýchlo osvojujú.  

Rusko ukončilo skúšky tanku, ktorý bude pôsobiť v spojení s tankom Armata

0

Rusko, 23. februára 2020 (Sputniknews, Dmitrij Kornev) - Rusku po dlhú dobu chýbal univerzálny moderný tank. Teraz je tento stroj vyskúšaný, opatrený delom, aké má dobre známy T-14 Armata, a, ako sa očakáva, bude môcť pôsobiť ako samostatn

USA stratili v Sýrii zbrane v hodnote 715 miliónov dolárov, píšu médiá

0

USA, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Tisíce zbraní, ktoré Spojené štáty dodali svojim spojencom v Sýrii, mohli byť stratené alebo ukradnuté. Informovali o tom noviny Military Times s odvolaním sa na správu generálneho inšpektora Pentagónu. Z finančného hľadiska

USA počas vojenského cvičenia simulovali jadrový útok na Rusko

0

  USA, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Spojené štáty uskutočnili "malé" vojenské cvičenie pre prípad ruského jadrového útoku na Európu a odvetného útoku Spojených štátov, uviedol hovorca Pentagonu.  

Bolo uverejnené video zachytávajúce odrazenie útoku bojovníkov v Idlibe

0

Sýria, 22. februára 2020 (SANA, Sputniknews) - Sýrska agentúra SANA uverejnila video zachytávajúce odrazenie útoku bojovníkov pri dedine Najrab západne od Sarakíbu v provincii Idlib. Snímky zhotovené z dronu ukazujú ničenia teroristického vybavenia vrátane tankov, obrnených transportérov a pick-upov so zbraňami. &n

Tvoja Svadba

Svadobné tenisky pre nevestu, ženícha aj hostí: Vsadíš na pohodlnosť?

0

Svadobné tenisky pre nevestu, ženíchov, ale aj svadobných hostí sú skvelým riešením, ako neprísť o nohy počas svadobného dňa. Budete ich mať aj vy?

Svadobné šaty po mame alebo babke: Nosia skutočné šťastie?

4

Niekedy vám vaši predkovia dokážu vyber uľahčiť. Svadobné šaty po mame, babke a celkovo po predkoch majú svoju históriu, ale aj tradíciu. Akú?

Ako vybrať dátum svadby? Urči si ho pomocou numerológie

5

Po mesiacoch alebo rokoch randenia si konečne pokľakol a vy ste povedali ÁNO? Tak už to začína! Ako vybrať dátum svadby? Pomôžte si pri výbere s numerológiou.

Kto platí za svadbu: Aké sú zvyky a s čím všetkým počítať?

5

Začali ste plánovať, ale predtým, než sa pustite do tých príjemnejších záležitostí, musíte si stanoviť rozpočet. Kto platí za svadbu a koľko taká svadba stojí?

Svadba doma na záhrade: Ako ju naplánovať a aké sú jej pre a proti?

3

Premýšľate nad svadbou v domácom prostredí? Svadba doma na záhrade môže byť dobrý nápad, ale má svoje podmienky a rovnako aj svoje pre a proti.

Trendy svadobné kytice na rok 2020: Aké kvety zvoliť?

6

Trendy svadobné kytice na rok 2020 budú zaujímavé rovnako, ako boli zaujímavé trendy v minulom roku. Aké kvety voliť do kytice v tomto roku?

Tvoje Zdravie

Poznáte účinky chlorelly? Čo sa stane, keď ju začnete užívať?

0

Rod Chlorella predstavuje skupinu zelených sladkovodných jednobunkových rias. Spomenúť môžeme zástupcov s latinskými názvami Chlorella pyrenoidosa či Chlorella vulgaris. Tieto zelené riasy pritom našu planétu údajne obývajú už miliardy rokov, pričom nami objavené boli v 19. storočí. Vyskytujú sa bežne v sladkých vodách po celom svete, no ich najväčšími producentmi sú v súčasnosti ázijské krajiny. Chlorella totiž…

Normálna teplota ľudského tela sa zmenila! Aká je jej hodnota?

0

Normálna teplota ľudského tela je už takmer 150 rokov ekvivaletná číslu 37. Nová štúdia z vlaňajška však tento fakt, ktorého sa doteraz držali lekári i pacienti, popiera, pričom tvrdí, že toto číslo dosť signifikantne kleslo. Nie všetci z vedeckej, ale i laickej verejnosti s týmto názorom súhlasia. Kde je pravda a…

Viete, aké účinky má čaj rooibos? Tu sú dôvody, prečo si ho dopriať!

0

Rooibos predstavuje čaj či vo všeobecnosti nápoj, ktorý sa pripravuje z čajovca kapského, nesúceho latinské meno Aspalathus linearis. Ide o suchomilný ker z čeľade bôbovité, ktorého domovinou je juh Afriky. Hojne rozšírený je napríklad v suchých až piesočnatých oblastiach Juhoafrickej republiky. Dorastá do výšky okolo dvoch metrov, má jemne ihličkovité listy…

TOP zaujímavosti o ľudskej krvi: Z čoho sa skladá a koľko jej máme?

0

Krv v podstate predstavuje tekuté tkanivo. Ide o tekutinu tvorenú krvnou plazmou a v nej rozptýlenými krvnými bunkami. Medzi krvné bunky radíme červené (erytrocyty) a biele krvinky (leukocyty) a krvné doštičky (trombocyty). Krv má jasnočervenú až tmavočervenú farbu, záleží na tom, či je okysličená alebo odkysličená. Za jej červenú farbu je zodpovedný…

Ako znížiť vysoký tlak? Najlepšími pomocníkmi sú tieto bylinky!

0

Nakoniec nemôžeme zabudnúť ani na známy a u nás rozšírený nechtík lekársky. Táto bylinka má vskutku všestranné využitie. Napomáha upravovať tlak, posilňuje srdcovú činnosť a podporuje regeneráciu ciev. Priaznivo vplýva aj na tráviaci trakt. Uľavuje podráždenému žlčníku i pečeni. Uvoľňuje kŕče a tíši nervový systém. Pri použití zvonka podporuje hojenie…

Ako bojovať proti zápalom? Čo tak skúsiť korenie?

0

Aj vy máte občas problém dvihnúť sa z postele a fungovať po celý deň? Tak vám pomôžeme! Ako bojovať proti zápalom kĺbov a užívať si úplnú pohodu?