Branislav Fábry: Ústavné zmeny v Rusku a budúcnosť prezidenta Putina

Moskva 25. januára 2020 (HSP/Foto:SITA/AP/Sputnik, Kremlin-Alexei Nikolsky)

 

Dňa 15. januára vystúpil Ruský prezident V. Putin pred Federálnym zhromaždením s výročným posolstvom. Venoval sa síce rôznym témam, najmä sociálnym a ekonomickým, vrátane úlohy rodiny v spoločnosti, avšak najväčšiu pozornosť vyvolali návrhy ústavných zmien, ktoré predložil

Na snímke Vladimir Putin

Veľkým prekvapením bolo, že išlo o návrhy, ktoré majú oslabiť pozíciu prezidenta v ústavnom systéme RF. V ten istý deň zložila funkciu vláda D. Medvedeva, čo vyvolalo ďalšie špekulácie o budúcnosti RF. Za nového premiéra bol vymenovaný M. Mišustin a spolu s ním sa objavilo aj viacero nových členov vlády. Uvedené návrhy ústavných zmien sa už stihli stať predmetom špekulácií, avšak je možné, že realita bude odlišná od toho, čo rôzni pozorovatelia očakávajú.

V nasledujúcom texte sa budem venovať týmto témam:

Návrhy ústavných zmien

Posilnenie alebo oslabenie Vladimíra Putina?

Stabilizácia Ruska za prezidenta Putina

Stabilita Ruska v budúcnosti?
Návrhy ústavných zmien

Pokiaľ ide o samotné ústavné návrhy, tie sa dajú rozdeliť do niekoľkých okruhov. Prvý okruh je spojený s posilnením suverenity Ruska a to najmä cez prednosť ústavy RF pred medzinárodným právom a rozhodnutiami medzinárodných orgánov. Ide o trend, ktorý v zásade nie je v Rusku nový a presadzuje už niekoľko rokov (pozri tu). Je spojený najmä so zhoršenými vzťahmi medzi Ruskom a západnými štátmi. Konkrétne ide o rozpory v orgánoch Rady Európy, kde Rusko v roku 2019 zvažovalo kvôli odňatiu hlasovacích opráv aj úplný odchod z danej organizácie. Tento scenár sa napokon podarilo zažehnať, ale vplyv medzinárodných organizácií na ruský ústavný systém klesá.

S uvedenou snahou o posilnenie ruskej suverenity súviseli aj zvýšené požiadavky na lojalitu verejných funkcionárov, napr. vo forme zákazu dvojakého občianstva či predĺženie požiadavky trvalého pobytu v RF (25 rokov pri kandidatúre na prezidenta). Suverenitu RF posilňuje aj návrh na zjednotenie systému verejnej moci, pri ktorom by sa vytvorili silnejšie väzby medzi štátnou mocou a jednotlivými orgánmi samosprávy. V súčasnosti sa táto požiadavka môže ukazovať ako premrštená, avšak mnohé vnútorné rozpory medzi štátnou mocou a samosprávou pretrvávajú, hoci vďaka pôsobeniu V. Putina nie sú až tak vypuklé. V prípade jeho nástupcu sa však môžu ukázať podobné rozpory aké existovali v 90-tych rokoch. Federalizmus a samospráva v RF sú stále nedostatočne upravené a často ide o inštitúcie, ktoré využívajú oligarchické skupiny. S tým súvisí aj potreba ústavného zakotvenia Štátnej rady, poradného orgánu, ktorý zahŕňa najmä hlavy ruských regiónov.

Za najzávažnejšie ústavné návrhy možno považovať snahu o presunutie právomoci týkajúcich sa kreácie vlády z prezidenta na Štátnu dumu. Z obsahového hľadiska ide o právo Štátnej dumy schvaľovať kandidatúru predsedu, podpredsedu vlády a federálnych ministrov – prezident by mal byť povinný ich aj vymenovať. Tento návrh je významný, lebo prezidenta oslabuje spôsobom, ktorý od prijatia ústavy v roku 1993 nebol predstaviteľný. Forma prezidentskej republiky zostáva zachovaná a posilňuje sa princíp deľby moci, i keď len formálne. Faktom ale je, že moc sa v Rusku (a nielen tam) už dávno nedelí medzi parlamentom a prezidentom. V situácii, keď sa oba orgány kreujú voľbami a tam víťazí vždy hlavná politická sila (Jednotné Rusko), stráca deľba moci svoju presvedčivosť. Možno aj preto prezident vo svojom prejave navrhol uskutočniť o uvedených návrhoch referendum.

 

Posilnenie alebo oslabenie Vladimíra Putina?

Mainstreamové médiá už návrhy prezidenta V. Putina označili ako snahu o posilnenie jeho osobnej moci, hoci takáto interpretácia je viac ako pochybná. Niet sa čo diviť, keďže podobná téza sa objavovala pri akejkoľvek ústavnej zmene v Rusku, lenže médiá by mali pri terajších návrhoch viac zohľadniť, či zmeny prinášajú koncentráciu alebo dekoncentráciu moci. Keby mali ústavné zmeny za cieľ posilniť osobnú moc V. Putina, najjednoduchšie by bolo zmeniť ústavu tak, aby mohol kandidovať tretí krát za sebou. Z hľadiska cieľa koncentrácie moci v jedných rukách by tiež bolo účelné prezidentské právomoci posilniť, nie oslabiť a to zvlášť v oblasti legislatívy. Pri súčasnom prerozdelení síl v ruských inštitúciách by podobné návrhy poslanci určite schválili a aj verejnosť by ich prijala bez väčších protestov.

Je však nepravdepodobné, že by kroky, navrhované v prezidentskom prejave, smerovali k posilneniu osobnej moci V. Putina. Ako nepresné možno označiť aj hľadanie analógie s rokom 2008, keď sa V. Putin stal premiérom a funkciu prezidenta prebral D. Medvedev. Uvedená analógia je problematická už preto, lebo D. Medvedev vtedy preberal pozíciu ústavne silného prezidenta a naopak, V. Putin vykonával funkciu ústavne veľmi slabého premiéra. Za účelom oslabenia funkcie prezidenta alebo za účelom posilnenia funkcie premiéra sa vtedy nemenila ani ústava. Tento krát však má ísť o zásadný obrat v porovnaní s doterajšími ústavnými pravidlami: prichádza k oslabeniu ústavných právomocí prezidenta, čím sa v značnej miere modifikuje i superprezidentská forma vlády, ktorá v Rusku fungovala od prijatia Jeľcinovej ústavy v roku 1993.

Pri návrhoch prezidenta V. Putina zohráva kľúčovú úlohu otázka, ktorá je aktuálna už niekoľko rokov: ako zabezpečiť stabilitu Ruska aj po jeho odchode z funkcie. Pre V. Putina ako prezidenta, ktorý rozvrátené Rusko z konca 20. storočia v podstate obnovil, boli možnosti vytvorené Jeľcinovou ústavou spočiatku veľmi výhodné. Lenže silná prezidentská ústava je rizikom do budúcnosti, najmä pre prípad, že by sa k moci dostal menej schopný politik. Pri silnej prezidentskej republike totiž veľa záleží od toho, kto bude prezidentom: ak bude prezident schopný, štát bude úspešný, ak bude prezident neschopný, tak toho bude môcť aj veľa pokaziť. Obmedziť riziko „zlého prezidenta“ však môže práve oslabenie silného postavenia hlavy štátu v období po V. Putinovi.

Prezident V. Putin tu v podstate preberá predstavu, známu z klasickej filozofie, že štáty potrebujú dobrého zakladateľa so silnými právomocami, avšak jeho nasledovníci by mali „dobre založený štát“ už len udržovať a rešpektovať „mravy predkov“ (mos maiorum). Môžeme diskutovať, či sa súčasné Rusko dá považovať za „dobre založený štát“ a existuje veľa dôvodov aj pre opačné tvrdenie. V. Putin sa však cíti ako zakladateľ stabilného štátu a preto chce stabilitu, vytvorenú na troskách Jeľcinovho Ruska, udržať. Pre V. Putina, ako aj celú generáciu politikov, ktorí sú dnes pri moci, je skúsenosť s vývojom v 80-tych a 90-tych rokoch určujúca. Zrejme sa obávajú, aby sa v budúcnosti k moci nedostal nejaký „nový B. Jeľcin“ a s ním aj skupiny liberálnych reformátorov z medzinárodných inštitúcií, ktoré sa v Rusku tak zle zapísali. Pre pochopenie významu, aký má nedávna skúsenosť na súčasné návrhy ústavných zmien, je potrebné pripomenúť si vývoj Ruska za B. Jeľcina a V. Putina.

 

Stabilizácia Ruska za prezidenta Putina

Ako je dobre známe, súčasná ruská ústava bola prijatá v roku 1993 v procese, ktorý sa vyznačoval mnohými kontroverziami. Ústava bola síce prijatá v referende, ale proti vôli ústavného súdu. Snahy o prijatie ústavy narazili na silný odpor najmä v parlamente a celý konflikt tak skončil občianskou vojnou. B. Jeľcinovi sa v ňom podarilo zvíťaziť vďaka podpore domácich oligarchov a ekonomických reformátorov. Tí vtedy silného prezidenta potrebovali, aby sa podarilo dokončiť proces privatizácie štátneho majetku. B. Jeľcin tak nechal rozstrieľať parlament s pomocou vojakov, vyplácaných z peňazí oligarchie. Následne zakázal kandidovať svojim demokratickým oponentom (nie však komunistom) a tým sa sám pasoval do úlohy „hlavného demokrata“. Lenže násilie v centre Moskvy v roku 1993 a následný vývoj mali dopad i na Jeľcinovu popularitu a v prezidentských voľbách 1996 sa proti komunistovi G. Zjuganovovi presadil len tesne, aj to najmä vďaka propagande oligarchických médií.

Keďže ekonomické reformy počas Jeľcinovej vlády prinášali Rusku bezprecedentný úpadok a podpora medzi obyvateľstvom klesala, B. Jeľcin sa stále viac dostával do závislosti na oligarchii a jej médiách. A aby si udržal priazeň oligarchov, robil im nové ústupky na úkor širokých más obyvateľov. Na začiatku 21. storočia sa tak Rusko ocitlo vo veľmi zlej situácii a mnohí politici i „experti“ očakávali rozpad Ruska. Zadlženosť dosahovala 100% HDP, reálny HDP Ruska bol viac ako dvakrát menší než pri rozpade ZSSR, devalvácia a inflácia sa od finančnej krízy 1998 vyvíjali zle, obyvateľstvo žilo v beznádejnej chudobe. Federálne zákony sa nedokázali presadzovať v mnohých regiónoch a centrálna moc bola slabá. Navyše, v auguste 1999 zaútočili z Čečenska ozbrojené jednotky pod vedením bývalého čečenského premiéra Š. Basajeva na ruský Dagestan a tým sa rozpútala druhá čečenská vojna.

Takto vyzerala situácia v čase, keď sa k moci dostal V. Putin. Je pochopiteľné, že hlavným motívom pri nástupe nového prezidenta bola stabilizácia situácie a zabránenie rozpadu štátu. Po kolapse Perestrojky a neľudských reformách z 90-tych rokoch si presne to želala väčšina obyvateľov Ruska. Fakt, že prezident dokázal vycítiť a naplniť želanie ľudí, bolo aj hlavným dôvodom jeho trvalo vysokej podpory. Stabilizácia Ruska sa pritom uskutočnila nielen v politickej, ale aj v ekonomickej oblasti: znížilo sa sa zahraničné zadĺženie, HDP začal narastať a roku 2013 bol v pomere na 1 obyv. dokonca vyšší než v Poľsku alebo v Maďarsku. Takisto aj mzdy zamestnancov začali po rokoch stagnácie a poklesu rásť. Hlavným dôvodom úspechov bolo to, že prezident dokázal zaviesť určitý poriadok a vynútiť poslušnosť oligarchov, niekedy kompromismi, niekedy nekompromisne (M. Chodorkovský, B. Berezovský). Po roku 2014 sa však situácia v ekonomike výrazne zhoršila, vláda nedokázala na nový vývoj presvedčivo reagovať a aj to vyvoláva obavy z destabilizácie krajiny v budúcnosti.

Za účelom stabilnej kontinuity zotrval prezident V. Putin po svojom nástupe pri existujúcej jeľcinskej ústave, hoci niektoré ustanovenia sa postupne novelizovali. Silná prezidentská ústava predstavovala základ pre jeho postup voči oligarchom. Samozrejme, že určitý vplyv na úspech V. Putina mali vonkajšie ekonomické faktory, napr. vysoké ceny ropy, ale keby V. Putin nedokázal vytvoriť aspoň určitý poriadok v ekonomike, tak by príjmy z ropy skončili v rovnako ako privatizačné príjmy z Jelcinovej éry (ktoré boli potenciálne oveľa vyššie). Vďaka svojim úspechom získal V. Putin popularitu aj medzi masami a preto sa stal menej závislým na oligarchii. Napriek tomu sa však ani on nepokúsil privatizačnú oligarchiu úplne odstrániť. Toto rozhodnutie situáciu krátkodobo stabilizovalo, ale tiež spôsobilo, že v Rusku naďalej pretrváva sociálna nespravodlivosť a jedna z najvyšších ekonomických nerovností vo svete. Z dlhodobého hľadiska ide o zásadnú hrozbu pre stabilitu RF.

 

Stabilita Ruska v budúcnosti?

Rusko v roku 2020 stojí pred výzvami tak vo vnútornej ako i zahraničnej politike. Vo vnútornej politike sú hlavnými problémami zlý demografický vývoj a veľká sociálna nespravodlivosť. V. Putin vo svojom príhovore Federálnemu zhromaždeniu tieto výzvy reflektoval a veľkú časť prejavu venoval podpore rodiny. Uviedol, že Rusko vstúpilo do obdobia silnej demografickej vlny a navrhol zabezpečiť pre deti jasle, vyslovil sa za bezplatné obedy pre školákov, venoval sa otázke prídavkov na deti a sľúbil ďalšiu podporu pre program tzv. materského kapitálu. V otázke zlepšenia sociálnej situácie obyvateľstva prezident prisľúbil skvalitnenie zdravotnej starostlivosti, zvýšenie príjmov pre zdravotníckych pracovníkov a odstránenie problémov pri prístupe k liekom. Prezident tiež prisľúbil zlepšenie situácie v oblasti vzdelávania, vrátane zvýšenia platov učiteľov.

Je však otázne, či prisľúbené opatrenia budú naozaj fungovať a či povedú k odstráneniu existujúcich problémov. Sociálnu nespravodlivosť sa navrhovanými krokmi odstrániť nepodarí a pri otázkách populačného vývoja má ruský štát len obmedzené možnosti. RF je síce stále magnetom pre pracovných migrantov z krajín bývalého ZSSR a imigrácia do Ruska výrazne prekračuje emigráciu z Ruska (pozri tu), avšak súčasný migračný prírastok už nie je tak veľký ako do roku 2014. Prezident tiež upozornil na fakt, že priemerný vek sa od roku 2000 zvýšil o osem rokov, ale faktom zostáva aj to, že natalita občanov RF je neuspokojivá. Takže hoci najkatastrofickejšie scenáre nastať nemusia, demografický vývoj RF oprávnene vyvoláva obavy a môže byť dôvodom nestabilného vývoja RF v budúcnosti. Na druhej strane, ide o štrukturálny problém celej Európy, na ktorý doteraz nenašla presvedčivé riešenie.

Veľkou výzvou pre stabilitu Ruska v budúcnosti bude aj vývoj medzinárodných vzťahov. Zdá sa, že môže prísť k novým konfliktom najmä na Blízkom Východe, pri ktorých bude Rusko cítiť ohrozenie. Rovnako rastúce výdavky na zbrojenie spolu s agresívnou rétorikou Západu predstavujú pre Moskvu vážnu výzvu. Rusko bude pritom vychádzať z vlastnej skúsenosti posledných desaťročí a vnímať Západ negatívne. Taktiež pokúsi brániť zasahovaniu do svojich vnútorných záležitostí a politické predstavy Západu o liberálnej demokracii nenájdu takmer žiadnu podporu. Treba si uvedomiť, že ruská verejnosť je dnes ešte viac protizápadne naladená než ruská vláda a západné naratívy sa najväčšmi diskreditujú práve zahraničnou politikou západných štátov. Z pozície EÚ by bolo preto najvhodnejšie rešpektovať Rusov, aby sa sami prepracovali k takej forme vlády, ktorá im vyhovuje, aj keď forma ich štátu nemusí byť v súlade s predstavami EÚ o liberálnej demokracii.

Branislav Fábry

 

PODPORTE JEDINE NEZÁVISLÉ MÉDIUM
Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Umývanie si rúk a nosenie rúška nestačí. Čínsky lekár prezradil, čo je ešte potrebné robiť pre zastavenie infekcie

Peking 29. marca 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Roman Hanc)   Wang Haiyu, lekár v jednej z nemocníc nemocníc Pekinskej lekárskej univerzity, povedal v rozhovore pre denník Huanqiu Shibam, že nosenie rúšok a umývanie rúk nestačí k ochrane pred koronavírusom. Pripomenul, že nos je "bránou" do dýchacieho traktu a nečistoty sa v ňom môžu…

Nákupná panika v slovenských obchodoch v treťom marcovom týždni ustala

Bratislava 30. marca 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   V treťom marcovom týždni od 16. do 22. marca spomalil rast tržieb v slovenských obchodoch oproti predchádzajúcemu roku na 14 % a nákupná panika tak ustala. Vyplýva to z najaktuálnejších výsledkov maloobchodného auditu spoločnosti Nielsen "Tretí marcový týždeň sa síce rast tržieb už…

Rodičovský príspevok vyšší o 150 eur dostali vo februári šiesti z desiatich rodičov

Bratislava 30. marca 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Rodičovský príspevok vyšší takmer o 150 eur dostalo vo februári šesť z desiatich poberateľov tejto dávky. Išlo o 86,5 tisíca rodičov, ktorým sa táto rodinná dávka zvýšila z 220,70 eura na 370 eur Zvyšní štyria z desiatich rodičov si od minulého mesiaca na rodičovskom…

V Bardejovských kúpeľoch sú dvaja pozitívni repatrianti, zdravotne sa cítia dobre

Bardejov 30. marca 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Dvaja z celkovo 119 repatriantov z Londýna, ktorí boli po príchode na Slovensko (20. 3.) umiestnení do Kúpeľno-liečebného ústavu (KLÚ) Družba v Bardejovských kúpeľoch, boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19. "Okrem toho, že majú pozitivitu, nemajú žiadne prejavy choroby," opísal ich zdravotný stav pre TASR…

Rómsky kráľ vyzýva Rómov k súčinnosti

Košice 30. marca 2020 (TASR/HSP/Foto:ScreenShot Facebook)   Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach zverejnilo na svojej stránke na sociálnej sieti video, v ktorom sa rómsky kráľ prihovára Rómom. "Ak porušíte stanovené pravidlá, straty môžu byť naozaj veľké. Predíďme tomu, že deti stratia matky, ženy mužov," znie jeho odkaz Ako pre TASR potvrdila…

Vlhovej pomáha aj netradičná forma tréningu. Rytmus a koncentráciu zdokonaľuje hraním na bicích

Bratislava 30. marca 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová má za sebou mimoriadne úspešnú sezónu, ktorej dôkazom sú dva malé krištáľové glóbusy za prvenstvá v hodnoteniach slalomu a paralelných disciplín Svetového pohára. Veľký podiel na tom má aj jej taliansky tréner Livio Magoni, ktorý 24-ročnú Liptáčku…

VideoVeci Verejné: Prvý týždeň novej vlády alebo plačko Matovič

Bratislava 30. marca 2020 (/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Politológ Roman Michelko sa vo svojom najnovšom videokomentári venuje novej vládnej koalícii pod vedením lídra OĽaNO, Igora Matovička. Táto nová vládna koalícia nastúpila v období pandémie koronavírusu. Ide o krízovú situáciu, ktorá zavládla takmer na celom svete. A práve v tomto momente je…

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zmrazil dotácie na projekty krajanov

Bratislava 30. marca 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ladislav Vallach)   Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) zmrazil dotácie na projekty krajanov a pozastavuje prípravu všetkých ústredných podujatí na Slovensku. Rozhodol sa tak urobiť pre situáciu, v akej sa ocitlo Slovensko v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu. Informuje o tom predseda ÚSŽZ Ján…

Mestské časti v Bratislave hľadajú dobrovoľníkov na pomoc seniorom

Bratislava 30. marca 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Mestské časti v Bratislave hľadajú dobrovoľníkov na pomoc seniorom. Bratislavský samosprávny kraj o tom informuje na svojej internetovej stránke. "Pre aktuálnu situáciu s pandémiou nového koronavírusu viaceré bratislavské mestské časti hľadajú dobrovoľníkov. Prioritou je pomoc starším občanom, napríklad s nákupom potravín. O pomoc prosia…

Mikloš pri vládnych opatreniach upozorňuje na „nepredstaviteľný nárast objemu žiadostí“. Peniaze sa vraj k firmám dostať až v máji a neskôr. Navrhuje plošne 500 eur pre každého postihnutého krízou

Bratislava 30. marca 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Exminister financií Ivan Mikloš (predtým SDKÚ) komentoval balík nových ekonomických opatrení vlády Igora Matoviča, ktorý bol predstavený cez víkend s tým, aby sa podarilo udržať zamestnanosť. Podľa Mikloša môže byť problémom vysoký počet žiadostí, ktoré budú v týchto dňoch posielať firmy príslušným inštitúciám,…

KORENE si pripomínajú 30 rokov svojej činnosti

Bratislava 30. marca 2020 (HSP/Foto:KORENE)   30. marca pred tridsiatimi rokmi, v čase, kedy sa slovenský národ vo vtedajšej ČSFR hlási o svoje právo na sebaurčenie vzniká v Bratislave v nenápadnom dome v byte na piatom poschodí Spoločnosť slovenskej inteligencie KORENE. V nasledujúcom období zohrá kľúčovú rolu v napĺňaní sebaručovacieho práva slovenského národa a natrvalo sa zapíše…

Trump predĺžil opatrenia proti koronavírusu do konca apríla

Washington 30. marca 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Federálne opatrenia proti koronavírusu, ako je napríklad zníženie sociálnych kontaktov, budú v Spojených štátoch platiť najmenej do 30. apríla. Oznámil to americký prezident Donald Trump Šéf Bieleho domu pritom ešte nedávno naznačoval, že pravidlá by mohol uvoľniť už na Veľkú noc, teda v…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Karanténa celých štátov – nevyhnutnosť či pripravovaný plán?

800 amerických profesorov spolupracujúcich s Yaleskou univerzitou hlavne v oblasti epidemiológie a medicíny varuje, že ide o bezprecedentnú mediálnu hystériu, ktorá sa nezakladá na kvalitných údajoch, ktoré sú už dostupné o koronavíruse. Aj ďalší ako Dr Peter Goetzsche, zakladateľ Cochraine project a riaditeľ Inštitútu vedeckej slobody v Kodani, prof

Cestovateľská heréza

Cestovateľská heréza Po cestovateľskej anamnéze, už môžeme smelo zaradiť aj nový pojem "cestovateľská heréza". Čo to je? No falošná viera v nedotknuteľnosť počas cestovania na čierno, počas ktorého udierate do interiéra vozňa a nerešpektujete nariadenia o ochrane zdravia a po slovnom incidente sa začnete všetkým prítomným vyhrážať. Sociálnou sieťou  Facebooku…

Žiadna kríza

Ja len vyvaľujem oči, keď čítam správy na nete. Čo všetko chceme zachraňovať? Vlády evidentne nerozumejú, že toto nie je žiadna kríza. Jedná sa o kolaps systému. Totálny kolaps. V niektorých predchádzajúcich článkoch som spomínal, že k tomu dôjde, že sa treba pripraviť. No, zbytočné je byť po vojne generálom, treba prijať situáciu…

Monopoly pre dospelých – Srbsko II – Lajčák osobitým zástupcom pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou

Tento článok je akýsi informačný UPGRADE prvej časti Monopoly pre dospelých – Srbsko, kde neboli uvedené dnešné informácie. V čase písania prvej časti som ich nepokladal za dôležité a dĺžka článku aj bez nich, presahovala štandardný rámec. Ale situácia na Balkáne sa rýchlo mení a spomínané informácie dostávajú nový rozmer. Pokúsim sa zhrnúť…

Ľudstvo čaká kríza akú zatiaľ nepoznalo.

Ekonómovia predpovedajú krízu ktorej príčinou vraj bude koronavírus. Ide o nezmysel. Koronavírus bude len jej spúšťačom ale nie príčinou. Príčinou je ekonomická podstata kapitalistickej spoločnosti a jej veľkosť spôsobuje fakt, že sa jej obsah akumuluje vo svete a osobitne v USD mene, už od 70-tých rokov minulého storočia. Pre pochopenie…

Keď nás Ján Pavol II. nabádal, aby sme sa nebáli, myslel aj na koronavírus?

Fakty nepustia. Ktorási z našich nemocníc má pripravených 300 lôžok pre napadnutých koronavírusom. Ale teraz, na sklonku 26. marca 2020, nakazených na celom Slovensku máme len 226. A nikto nie je mŕtvy. Všade ľudia umierajú, len tu nik. Čo s tým? Budeme teda testovať viac a možno ich bude viac? Tak radí…

TopDesat

Karanténa je ten správny čas na adoptovanie a výcvik psíka

0

Už dlho uvažuješ o pridaní domáceho miláčika do svojej rodiny? Karanténa môže byť skvelým počiatkom nového priateľstva, aj keď len na dočasnú starostlivosť. Zober si psíka z útulku a už sa doma nudiť nebudeš. Nájsť si v živote najlepšieho priateľa trvá niekedy desiatky rokov. Proces, kým preselektuješ ľudí a zistíš,…

Silná imunita ako účinná ochrana v boji proti vírusom

0

Imunita, teda odolnosť, obranyschopnosť organizmu znamená, že naše telo je pripravené vysporiadať sa s nepriaznivými vonkajšími okolnosťami v podobe vírusov a ďalších patogénov, ktoré na nás v podstate nepretržite útočia. Ak náš imunitný systém funguje správne, všetko dobre dopadne. Moderný život však prináša výzvy v podobe chronického stresu, vysokej toxicity…

Ženské vlasy a veselé problémy, ktoré s nimi zažiješ

0

Každá žena vie, že jej vlasy sú mocnou vecou. Vážne, dokonca jediný prameň vlasov môže byť silnejší a pevnejší ako prameň oceľového drôtu! Ale s veľkou mocou prichádza veľká zodpovednosť: starať sa o svoje vlasy (a bojovať proti zlým vlasovým dňom) je naozajstná fuška, ktorú by si neprial ani svojmu najhoršiemu nepriateľovi! Vieme, že…

Pád mýtu o Eldoráde 1. časť

0

Mýtus o Eldoráde bol pre mnohých španielskych bádateľov motiváciou, aby sa vybrali do hĺbin Nového sveta, ale žiadna z expedícií s cieľom nájsť toto mýtické mesto zo zlata, ktoré sa malo nachádzať medzi riekami Orinoco a Amazonka, nebola úspešná. Pozrite sa s nami v rámci dvoch častí článkov o Páde mýtu Eldorádo na to, v čo dobrodruhovia dúfali…

Nápady dizajnérov na týchto fotografiách si nemôžeš nechať ujsť

0

Ľudská fantázia nepozná hranice. Dnes sme si pre teba pripravili nápady dizajnérov, ktoré sa podarilo zachytiť na tieto skvelé fotografie. Všetko na tomto svete sa vyvíja a napreduje. Dôležitú úlohu v našom živote zohráva aj dizajn. Niektoré nápady dizajnérov sú poriadne pritiahnuté za vlasy. Dnešný príspevok však venujeme dizajnu, ktorý…

Mohli by ľudia žiť v podvodných mestách? Budeme ich raz potrebovať?

0

Hladina morí a počet populácie neustále stúpa a začíname míňať priestor na súši. Niektorí priekopníci si myslia, že v budúcnosti môžeme premýšľať aj o podvodných mestách. 75-ročný francúzsky architekt Jacques Rougerie navrhol počas svojej kariéry desiatky podmorských biotopov. Na lodenici Bordeaux ležia prvé puzzle do skladačky jeho najnovšej myšlienky: SeaOrbiter, plávajúca výskumná…

Vo svete IT

Trápi Vás pomalé Wi-Fi pripojenie? Pozrite sa, ako ho môžete hneď teraz vylepšiť

0

Wi-Fi signál v našich domovoch nie je vždy sto percentný. V skutočnosti jeho sila závisí na mnohých faktoroch, ako napríklad pozícia routera, množstvo prekážok medzi routerom a počítačom, alebo či sa nachádzajú v okolí zdroje, ktoré rušia signál. Tu je niekoľko tipov z portálu WikiHow, ktoré vám pomôžu zlepšiť váš…

Nová generácia teleskopov bude môcť lepšie preskúmať planéty, podobné Zemi

0

V roku 2021 spustí americká vesmírna agentúra NASA poputuje do vesmíru teleskop Jamesa Webba, ktorý odštartuje novú generáciu vesmírnych teleskopov. Jeho misia bude začínať tam, kde iné teleskopy, ako napríklad Hubblov, Keplerov, či Spitzerov, skončili. Znamená to, že okrem objasňovania najväčších kozmických záhad, bude pátrať aj po potenciálne obývateľných exoplanétach,…

Využívate potenciál rýchleho nabíjania Vášho Android smartfónu naplno? Pozrite sa, ako to to zistíte

0

Výdrž našich smartfónov je čoraz viac skúšanou. V smartfónoch nám pribúdajú nové funkcie, ktoré sú častokrát energeticky náročnejšími, alebo k ním pripájame externé zariadenia, ktoré chceme mať neustále prepojenými a aktualizovanými. Na druhej strane zas zariadenia zostávajú veľkostne približne rovnakými.  Vzhľadom na to, že aktuálne nie je dostupná technológia, ktorá…

OneWeb, hlavný rival SpaceX, je na pokraji bankrotu

0

Spoločnosť SpaceX je známa hlavne vďaka vízii Elona Muska, ktorá nás chce dostať na červenú planétu. Jej oblasť podnikania je však omnoho širšia. Nie tak dávno sme Vás napríklad informovali o tom, že spoločnosť vyniesla na obežnú dráhu 350 satelitov, celkovo ich má byť však až 12-tisíc. Ich úlohou je…

6 platených a dobre hodnotených hier na Steame, ktoré stiahnete aktuálne zadarmo

0

Aktuálne situácia okolo COVID-19 motivovala viacero známych vývojárov, aby sprístupnili svoje hry zadarmo. Ich cieľom je, aby ľudia vrátane mládeže zostali doma a nevystavovali sa tak zbytočnému riziku nakazenia sa. Dnes sme si pre Vás preto pripravili 6 hier z platformy Steam, ktoré by ste nemali prehliadnuť (nižšie na odkaze…

Vyzlečte svoj smartfón „donaha“. Pozrite sa na špecifikácie Vášho zariadenia, o ktorých ste ani netušili

0

Naše smartfón sú bezpochyby zariadeniami, ktoré svojim výkonom a špecifikáciami prekonávajú počítače či notebooky z pred niekoľkých rokov. Častokrát výrobcovia reklamujú len tie hlavné špecifikácie, akými sú procesor, niektoré vlastnosti displejov, kamera a prípadne podpora rýchleho nabíjania. Nižšie Vám preto prinášame niekoľko aplikácií a šikovných tipov, ako sa môžete pozrieť…

TopSpeed

Posledné kupé vyrobila Škoda pred 30 rokmi. Rapid je dnes vzácnosť

3

Fanúšikovia automobilky Škoda dodnes s láskou spomínajú na obdobie, keď fabrika produkovala čistokrvné dvojdverové kupé. A hoci to nikdy neboli výkonoví dravci, tvarmi karosérie si vždy získavali rešpekt. Dnes patria medzi najvyhľadávanejšie mladé veterány značky. Posledné kupé Škoda Rapid opustilo výrobnú linku presne 26. januára 1990.

Škoda predlžuje odstávku výroby. Sťahuje aj ľudí z Indie

0

Po dohode s odborovou organizáciou Kovo sa vedenie automobilky Škoda Auto rozhodlo, že Škoda predlžuje odstávku výroby z pôvodného termínu 6. apríl až na termín 14. apríl 2020. Zúriaca pandémia koronavírusu predstavuje až príliš vysoké riziko. Odstávka sa týka všetkých troch výrobných podnikov – Mladá Boleslav, Vrchlabí aj Kvasiny.

Video Test Honda Civic 1.5 VTEC Turbo CVT: Podľa starých poriadkov

6

Honda Civic bola vždy nízkym a rozkročeným autom s výrazným športovým nádychom a dobrými jazdnými vlastnosťami. Od siedmej generácie sa síce začala nafukovať a tváriť rodinnejšie, no v aktuálnej podobe sa znova prikrčila a hlási návrat k svojim koreňom. Ide však len o maskovanie, alebo naozaj jazdí tak, ako sa na…

Správy, že rodinné MPV Alhambra končí sú nepravdivé, tvrdí SEAT

1

Trh priestranných rodinných minivanov, známych aj ako MPV pomaly vymiera. Ešte pred 20 rokmi boli v Európe mimoriadne obľúbené, no ich miesto zaujali SUV. Napriek ich nesporným výhodám, ktoré nám v redakcii dokazuje Alexová Alhambra, sú tieto autá už dnes miernym prežitkom. Uvedomuje si to aj Volkswagen Group a zdá…

Ako by dopadol drag race raketové auto vs Bugatti Chiron vs F1?

1

Aktuálna pandémia ohľadom koronavírusu Covid-19 spôsobila, že veľké množstvo ľudí je doma. Chránime tak nie len seba, ale aj ostatných. No po viac ako dvoch týždňoch už ľuďom dochádzajú nápady ako sa zabaviť a zabiť čas. Povedzte, napadlo vám niekedy, ako by dopadol drag race: raketové auto vs Bugatti Chiron…

Čo sa stane s diskami, ak z nich začneme odrezávať lúče?

2

Skutočne skvelou vlastnosťou Youtube je to, že jeho algoritmus vám častokrát ponúkne odpovede na otázky, ktoré vás nikdy netrápili. Presne tak dopadlo aj moje neskoré večerné brázdenie internetom. Schválne, zamysleli ste sa niekedy, koľko lúčov môžete odrezať z diskov bez toho, aby sa disk rozpadol? Čo sa stane, ak s…

KAMzaKRÁSOU

Lekári bojujúci s koronavírusom: Skutoční hrdinovia týchto dni - ĎAKUJEME!

0

ĎAKUJEME všetkým, ktorí pre nás ostávajú v práci! Lekári bojujúci s koronavírusom, sestričky, predavačky a všetci pracujúci si zaslúžia obdiv. Prečo?

Jarné umývanie okien rýchlo, jednoducho a hlavne bez šmúh! Ako na to?

0

Pustili ste sa do upratovania domácnosti? Využívate tak čas počas karantény a zaháňate nudu? Jarné umývanie okien by ste určite nemali vynechať!

Ako zlepšiť ranné vstávanie? Ranné vtáča ďalej doskáče?!

0

“Ranné vtáča doskáče ďalej.” Toto je staré známe príslovie, ktoré však mnohí nevedia pretaviť do reality. Ako zlepšiť ranné vstávanie, čo pre to spraviť?

Sebarozvoj s koučkou: Päť pravidiel, ako lepšie porozumieť mužom

0

Ženy sa ma často pýtajú, ako sa v mužoch lepšie vyznať. Vždy zaplesám nad tým, ako chceme pochopiť opačné pohlavie. Vypláca sa to, lebo nie je nič horšie, ako skĺznuť do povrchných schém, zašlých mýtov, mylných predpokladov a rodových stereotypov. Prinášam podnety zo svojej praxe zo sprevádzania mužov a odporúčam päť pravidiel,…

Ako zamaskovať odrastené korienky vlasov: Prinášame 5 tipov!

0

Ako zamaskovať odrastené korienky vlasov, keď nemôžete ísť k vašej kaderníčke? Nezúfajte! Máme pre vás päť skvelých tipov. Nech sa páči.

Recept na kakaovo-tvarohové rezy: Každý si po nich prsty oblíže!

0

Hrnčekové recepty patria medzi najjednoduchšie a najžiadanejšie, preto si určite obľúbite aj tento recept na kakaovo-tvarohové rezy. Určite sa po ňom zapráši!

Svetlo sveta

Vo Fatime sa modlili za zastavenie pandémie. Ochranu prosili aj pre Slovensko

0

Modlitbu zasvätenia národov Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie predniesol vo Fatime na sviatok Zvestovania Pána kardinál Antonio Dos Santos, biskup diecézy Leiria-Fatima. Obrad nasledoval po modlitbe ruženca, ktorú kardinál viedol v sanktuáriu pred sochou Panny Márie Fatimskej, prosiac o zastavenie šírenia koronavírusu.Okrem Portugalska – ktoré iniciatívu podnietilo – viacero biskupských…

Homília pápeža Františka pri Urbi et Orbi: Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba

0

Stovky miliónov katolíckych veriacich celého sveta, a nielen oni, sa v piatok 27. marca o 18. hodine spojili prostredníctvom médií v modlitbe so Svätým Otcom Františkom, aby vyprosovali zastavenie pandémie Covid-19. Svätý Otec viedol modlitbu na prázdnom námestí sv. Petra a eucharistickú poklonu pod priečelím baziliky za mierneho mrholenia. Modlitba…

Trnavský arcibiskup vyzýva k účasti na požehnaní Urbi et Orbi

0

Z láskavého poverenia Štátneho sekretariátu trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzýva všetkých veriacich a kresťanov iných konfesií na území Trnavskej arcidiecézy, aby sa v piatok 27. marca duchovne spojili so Svätým Otcom Františkom na modlitbe, po ktorej udelí zúčastneným požehnanie Urbi et Orbi. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzýva všetkých…

Svätý Otec vymenoval za spišského pomocného biskupa Mons. Jána Kuboša

0

Svätý Otec František vymenoval za pomocného biskupa Spišskej diecézy vdp. Jána Kuboša, ktorý je členom kňazského zboru spomenutej diecézy a momentálne pôsobil ako farár a dekan v Kežmarku. Svätý Otec mu pridelil titulárne sídlo Quiza. Mons. Ján Kuboš má 54 rokov. Narodil sa 28. februára 1966 v Trstenej. Kňazskú vysviacku prijal…

Biskupi prijali pozvanie pápeža, veriacich volajú k modlitbe Otčenáš

0

Európski biskupi prijali pozvanie pápeža spojiť sa v stredu 25. marca napoludnie v modlitbe Otčenáš a prosiť za odvrátenie pandémie. Predseda Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) janovský arcibiskup kardinál Angelo Bagnasco reagoval, že sa bude v Janove o dvanástej hodine modliť v spojení so Svätým Otcom, a prosí, aby sa…

Arcibiskup Ján Orosch o polnoci udeľuje eucharistické požehnanie

0

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch každú noc, pravidelne o polnoci, udeľuje eucharistické požehnanie veriacim a ostatným obyvateľom mesta Trnava a celej Trnavskej arcidiecézy. Prvý raz udelil trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch toto požehnanie o polnoci zo soboty 21. marca na nedeľu 22. marca, teda na 4. pôstnu nedeľu. Úmyslom eucharistického…

Armádny Magazín

Prvá vesmírna spoločnosť vyhlásila bankrot kvôli epidémii Covid-19

0

Veľká Británia, 29. marca 2020 ( Sputnik ) - Britská spoločnosť OneWeb, ktorá vypúšťa družice z kozmodrómov Vostočnyj a Bajkonur, vyhlásila bankrot. "Spoločnosť On

Ruské podvodné loďstvo: sovietske dedičstvo a ponorky piatej generácie

0

Rusko, 28. marca 2020 ( Sputnik ) - Rusko vykonáva modernizáciu ponoriek postavených v 80. a 90. rokoch a vybavuje ich modernými zbraňami. Súčasne sa pracuje na ponorkách budúcej generácie. Bude to stačiť k ochrane námorných hraníc kraj

Rusko a Sýria informovali o amerických plánoch doviezť do Rukbanu dodávky materiálu pre islamských militantov

0

Sýria, 28. marca 2020 ( Sputnik ) - Medzirezortný koordinačný štáb Ruska a Sýrie oznámil, že Spojené štáty plánujú na pozadí pandémie koronavírusu odovzdať sýrskym militantom dodávky pod rúškom humanitárnej pomoci pre utečenecký tábor Rukban.   "Americká strana sa cy

Oficiálne vyhlásenie členov núdzového samitu G20 o výzve COVID-19

0

Irak, 28. marca 2020 ( AM. TASS ) - Krajiny, ktoré sa zúčastnili núdzového summitu G20 o koronavíruse, prijali záverečné vyhlásenie: Nevídaná pandémia COVID-19 je presvedčivou pripomienkou našej prepojenosti a zraniteľnosti. Tento vírus nerozpoznáva hranice. Boj proti tejto pandémii vyžaduje prijatie transparentných,

Prvý let modernizovaného transportného lietadla An-225 Mrija

0

Ukrajina, 29.marec 2020 ( AM, topcor ) - V stredu 25. marca 2020 vzlietlo po

Tvoja Svadba

Svadobné noviny: Novinka, ktorá poteší hostí, snúbencov aj rodičov!

0

Svadobné tlačoviny sú aktuálne veľkým trendom na svadbách. Svadobné noviny by mali vyrozprávať váš príbeh lásky, ale mali by byť aj poďakovaním. Pre koho?

Jedinečné svadobné ceremónie: Už si o nich počula?

0

Jedinečné svadobné ceremónie sú krásny aktom, ktorý vyjadruje spojenie dvoch ľudí a ich rodín. Pozrite sa s nami na niekoľko z nich a inšpirujte sa.

Skvelé nápady na svadbu, ktoré ju spravia nezabudnuteľnou

0

Skvelé nápady na svadbu, ktoré dokážu premeniť klasickú svadbu na výnimočnú udalosť, na ktorú budete nielen vy, ale i vaši hostia dlho spomínať. Inšpirujte sa!

Zrušená svadba kvôli vírusu: Ako postupovať ďalej?

0

Zrušená svadba kvôli vírusu je v súčasnej dobe horúcou témou medzi mladými pármi, ktoré sa plánovali v najbližších mesiacoch vziať. Ako postupovať?

Žltá svadobná výzdoba: 31 inšpirácii, ktoré rozžiaria tvoj deň D!

0

Hľadáte jednu farbu, ktorá by bola ideálna na jarnú alebo letnú svadbu? Našli ste ju! Žltá svadobná výzdoba očarí každého hneď, ako vojde do sály!

Bohémska svadba v prírodnom duchu: Necháš sa aj ty inšpirovať?

0

Bohémsky štýl tvorí oku lahodiaca kombinácia prvkov prírody, dávky romantizmu a kreatívnej individuality. Vo svete je tento štýl známy aj ako boho-chic či hippie-chic, ktorý čerpá zo slobody ducha a kultúry hippie. Vitaj kvetinová koruna a vzdušné čipkované šaty! Boho svadby začleňujú do dizajnu eklektickú zmes prírodných, rustikálnych a historických detailov.…

Tvoje Zdravie

Bojujete s hyperglykémiou? Tu sú TOP bylinky na zníženie cukru v krvi!

0

Ktoré bylinky na zníženie cukru v krvi sú najlepšími pomocníkmi pri cukrovke či problémoch s vysokým cukrom? Ak máte tieto ťažkosti i vy, musíte ich spoznať!

Ako si doplniť vitamín C? Ktoré potraviny ho majú najviac?

0

Ako si doplniť vitamín C prirodzene a prostredníctvom pestrej stravy? V nasledujúcom článku sa pozrieme na to, ktoré potraviny je dobré zaradiť do jedálnička!

Prečo je káva z čakanky zázračným nápojom? Inú už piť nebudete!

0

Viete, vďaka čomu je slávna káva z čakanky a prečo si ju mnohí obľúbili? Ide o zdravý nápoj, vďaka ktorému si tiež môžete zdravotne polepšiť.

TOP 7 dôvodov, prečo jesť špenát: Nie je len zdrojom železa!

0

Ak budete pravidelne konzumovať špenát, urobíte niečo pre svoje srdce a cievy. Napríklad vďaka draslíku prispieva k udržiavaniu dobrej hladiny krvného tlaku. Taktiež je vhodnou súčasťou stravy, ktorá napomáha udržiavať úroveň cholesterolu v norme. Špenát navyše obsahuje i kyselinu listovú, ktorá má rovnako priaznivý vplyv na zdravie srdca a ciev.…

Poznáte účinky huby reishi? Podporí imunitu a zvládne toho ešte viac!

0

Účinky huby reishi sú v azíjských kultúrach známe už celé tisícročia. I dnes sa však jej vplyvom venujú mnohé štúdie a vedecké práce. Napríklad v Číne či Japonsku je táto huba schválená ako podporná liečba rakoviny a zároveň aj preventívny prostriedok. Práve v prevencii mnohých zdravotných problémov býva reishi nápomocná. Obsahuje esenciálne…

TOP recepty z byliniek pre zdravé dýchacie cesty: Čo odporúčajú bylinkári?

0

Medzi liečivé bylinky, ktoré podporujú zdravie dýchacích ciest, patrí aj šalvia lekárska. Táto rastlinka s typicky fialovomodrými kvetmi a plstnatými listami pôsobí protizápalovo aj baktericídne a okrem toho zbavuje telo nadbytočnej vody. Môže byť užitočným podporným prostriedkom pri liečbe zápalov horných dýchacích ciest aj pri pľúcnych chorobách. Pripraviť si z nej môžete…