Svätý Konrád: “Biskup má veľkú a prísnu zodpovednosť pred Bohom“

Kostonica 17. februára 2019 (HSP/Foto:HSP)

 

V meste Kostnici  bola jedna z najstarších a najslávnejších stolíc biskupských v Nemecku, ktorej mnohí biskupi vyznačovali sa učenosťou, vznešenými cnosťami a horlivosťou apoštolskou; medzi nimi vynikal svätý Konrád

“Svätý Konrád, pustovník”

Svätý Konrád pochádzal z rodu grófskeho, ktorý vždy vyznačoval sa horlivou príchylnosťou ku cirkvi. Otec jeho bol Henrik, gróf z Altdorfu, matka Beata pochádzala z domu grófov Hohenvarthských z Bavorska. Obaja rodičia nasledovali zbožný príklad vznešených predkov, i vychovávali starostlivo mladšieho syna Konráda, ktorý prejavoval od útlej mladosti náchylnosť k dokonalosti kresťanskej. Keď zbožný Konrád povyrástol z veku detského, dali ho rodičia do Kostnice na slávnú školu biskupskú k ďalšiemu vzdelávaniu. Biskup Noting, v ktorého dome mladík býval, obdivoval pokroky jeho vo vedách, horlivosť v modlitbe, pokoru, sebazapieranie a dobrotu srdca. On spájal ako mládenec prísnosť s veselou mysľou, akou vyznačujú sa sluhovia Boží. Každý človek, ktorý poznal ho, obľúbil si a vysoko vážil vznešeného mládenca.

Keď biskup badal veľkú náklonnosť jeho k stavu duchovnému, vysvätil ho po dokončených štúdiách za kňaza a ustanovil ho tajomníkom svojím. A usilovný i svedomitý Konrád dokazoval úradovaním svojím, že hodný je v plnej miere dôvery biskupovej. Bol opatrný, spravodlivý, zručný v prácach, láskavý a štedrý oproti bližným, i veľmi nábožný. Nielen biskup Noting, ale i kňažstvo ctilo a milovalo ho veľmi. I vyvolený bol nezadlho za prepošta kapituly a vikára biskupského. Roku 934 zomrel biskup Noting. Ku pohrebu jeho do Kostnice prišiel svätý Ulrich, biskup z Augsburgu. Duchovenstvo žiadalo po pohrebe  biskupa, aby riadil voľbu nového arcipastiera. Po trojdennom modlení vyslovil sa biskup, že rozhodol sa za prépošta Konráda. Sotva vyslovil svätý Ulrich mienku svoju, zvolali všetci kňazi:

„Konrád nech je biskupom naším!“

Pokorný sluha Boží nechcel prevziať ten ťažký úrad, lebo považoval seba za nehodného a neschopného. Na veľké prosby kňažstva a veriaceho ľudu i na príhovor svätého Ulricha prijal konečne po dlhom zdráhaní posvätenie a stal sa vzorným biskupom. Ako dobrý pastier vynaložil celý život svoj svätému úradu so silnou vierou, pokorou, čistotou, nábožnosťou, láskou a milosrdenstvom. Horlivo ohlasoval učenie Božie, staral sa o čisté mravy kňažstva a veriacich a zvláštne ležalo na srdci jeho šťastie a pohodlie chudobných i nemocných. Majetky svoje otcovské zamenil za pozemky, ktoré ležali pri sídelnom meste Kostnici, a tieto daroval z čiastky chrámu biskupskému a z čiastky chudobným ľuďom. I dôchodky biskupské upotreboval k takýmto cieľom. Chudobným a trpiacim veriacim svojim bol láskavým otcom a nikto neopúšťal palác jeho bez potešenia a podpory. Ale sláva Božia ležala najviac na zbožnom srdci jeho. V Kostnici vystaval tri chrámy a síce ku cti svätých Jána, a Mórica.

Ozdobil nádherne chrám Matky Božej, a obohatil ho svätými ostatkami a drahocennými nádobami. Založil špitál, v ktorom denne nasyťovaní bývali dvanásti chudobní, rozmnožil dôchodky kanonikov pri chráme kapitulskom a naložil, aby bývali spolu v jednom dome a žiaden nemal osobitnú domácnosť a živnosť. O zbožnosti a vznešených cnosťach horlivého biskupa svedčí i to, že svätý Ulrich vyvolil si ho za úprimného priateľa.

Spolu navštevovali často pútnické miesto Einsiedeln a posilňovali sa vzájomne zbožnými rozpravami vo svätej viere, v nádeji a láske, a každý z nich nachádzal u druhého poučenie, povzbudenie a útechu.

Svätý Konrád putoval tri razy do Svätej Zeme, kde po obtiažnej a nebezpečnej ceste ponavštevoval prepamätné miesta, ktoré oslávil Spasiteľ narodením, životom a utrpením Svojím, i podivným vzkriesením a slávným vystúpením do slávy nebeskej, aby obživil lásku svoju ku Pánu Ježišovi a bol horlivým sluhom Jeho. Aby oživoval pamiatku na bolestnú smrť Spasiteľovu i u veriacich svojich, dal vystaviť v kostole svätého Mórica hrob, celkom dľa tej podoby, aký vídal v Jeruzaleme. A dľa príkladu jeho začali sa po celom Západe stavať hroby Spasiteľove v chrámoch a konať pobožnosti vo veľkom týždni pred radostnými sviatkami veľkonočnými. Často rozjímal pri tom hrobe Božom pohrúžený do blaženosti a nadzemskosti o prehorkom utrpení a smrti Pána nášho Ježiša Krista. A keď potom slúžil svätú omšu, odbleskovalo sa hlboké pohnutie jeho nad prítomnosťou Spasiteľovou z obličaja a celej postavy jeho.

Dobrotivý Boh navštevoval verného sluhu Svojho mnohými milosťami, a na príhovor jeho stávali sa divy. Pri boku svätého. Konráda účinkoval v Kostnici ako kanonik svätý Gebhard, syn grófa Uza z Bregenzu. Svätý Konrád predpovedal mu, že bude biskupom a nasledovníkom jeho. A to sa i stalo. A tento svätý učeník jeho bol hodným nástupcom svätého Konráda, on založil pri Kostnici opátstvo Petershausen a povolal Benediktínov z MariaAinsidelnu do neho, i zomrel blahoslavenou smrťou ako otec chudobných r. 985. On bol svedkom i divotvorného vysvätenia kaplnky preblahoslavenej Panny Márie v Ainsidelne skrze anjelov a svätých, ktorí zostúpili z neba.

Tam, kde teraz stojí chrám a slávný kláštor Maria Einsiedeln, žil pred vyše tisíc rokmi svätý pustovník Menrád v pustom lese, ktorého zavraždili tam dvaja zbojníci. Až do roku 907 stála pustovňa svätého Menráda prázdna, v nej usadil sa svätý Benno a započal zúrodňovať zem a ľud putovával sem k obrazu Panny Márie, ktorý ctil svätý Menrád. Divy a zázraky množili sa, a svätý Eberhard, opát neskôr vystaveného kláštora, dal postaviť nad kaplnkou, kde bol zavraždený svätý Menrád, veľký chrám.

Svätí Konrád a Ulrich prišli okolo 13. septembra roku 947, i mnohí nemeckí veľmoži a početný zástup ľudu, aby sa posvätil nový chrám. Svätý Konrád išiel o pol noci pred slávnosťou podľa obyčaja svojho s niekoľkými mníchmi do kaplnky chrámovej, ktorá zriadená bola k úcte Panny Márie na starom mieste svojom, aby sa modlil. Sotva vošli do kaplnky, uslyšali ľúbezné spevy, a hneď na to uzreli Pána Ježiša Krista a preblahoslavenú Pannu Máriu, tiež i anjelov a svätých, ktorí svätili s obyčajnými obradami kaplnku. Počas svätenia slyšali hlasy nebeské:

„Svätý Bože, v sieni slávnej Panny, zmiluj sa nad nami! Požehnaný buď Syn Márie, ktorý prišiel, aby panoval večne.“

A na to zase počuli spev anjelský:

„Baránku Boží, zmiluj sa nad živými, ktorí veria v Teba, zmiluj sa nad nami! Baránku Boží, zmiluj sa nad mrtvými, ktorí blahoslavene odpočívajú v Tebe, zmiluj sa nad nami! Baránku Boží, udeľ pokoja živým i mrtvým, ktorí blahoslavene s Tebou panujú!“

Svätý strach i radosť zmocnili sa svätého biskupa Konráda a sprievodcov jeho, i zostali v chráme na modlitbách s najhlbšou pobožnosťou až do svitania. Ráno zišli sa kňazi a veriace zástupy do kaplnky chrámovej ku posviacke. Svätý Konrád nechcel konať posvätný obrad a rozprával videnie, ktoré mal. Ale prítomní nútili svätého biskupa, aby posvätil kaplnku. Svätý Konrád nepodvolil sa, i vylieval modlitby svoje k milostivému Bohu až do poludnia.

Netrpezlivé zástupy nútili muža Božieho, aby započal obrad. A hľa, slyšal hlas s neba:

„Prestaňte bratia, kaplnka je už posvätená!“  Svätý zdelil im zjavenie a vôľu Božiu a všetci uspokojili sa a zvelebovali Boha, i Matku Spasiteľovu. Potom posvätil iba chrám.

Roku 964, teda šestnásť rokov nato, poslal cisár Otto vojsko svoje do Ríma na pomoc pápežovi Levovi VIII, ktorého napadli nepriatelia. S ním bola pri vojsku jeho Adelhaida, mnohí biskupi, vojvodcovia, veľmoži a rytieri z Nemecka, a medzi nimi nachádzali sa svätí biskupi Konrád a Ulrich, i druhí očití svedkovia zázraku, ktorý bol sa stal v Ainsidelne. Ten zázrak bol veľmi znamenitý a svätý Konrád rozprával o ňom obšírne pápežovi Levovi VIII. a kardinálom jeho. Prítomní biskupi z Nemecka potvrdili slová jeho. A pápež uznal ho i potvrdil.

O svätom Konrádovi rozpráva sa tiež, že počas svätej omše spadol so steny po premenení jedovatý pavúk do kalicha jeho. Svätý z úctivosti k najsvätejšej Sviatosti oltárnej, i aby nevzbudil pozornosť ľudu, vypil Krv Božiu i s hnusným hmyzom. A hľa, keď sedel pri stole, vyšiel pavúk z úst jeho, a neuškodil mu. Svätý Konrád konal úrad svoj biskupský so slávou a vidomým požehnaním Božím za 42 rokov i povolal ho milostivý Boh k Sebe na večnosť dňa 26. novembra r. 976.

Telo jeho pochované bolo, dľa výslovnej žiadosti jeho, vedľa kaplnky svätého Mórica. Neskôr prenesené boli ostatky jeho do biskupského chrámu v Kostnici. Pri hrobe jeho stali sa mnohé divy, i vystavená bola kaplnka nad ním. Pápež Kalixt II. vyhlásil ho roku 1120 za svätého. Svätý Konrád vyobrazuje sa v rúchu biskupskom, ako drží v ľavej ruke kalich a pravou požehnáva ho.

Svätý Konrád pochádzal z bohatého a slávneho rodu grófskeho a predsa opovrhol slávou svetskou a stal sa kňazom, a to kňazom dľa Srdca Ježišovho. Keď vyvolený bol za biskupa, zhrozil sa prijať tú vysokú dôstojnosť. A prečo? On znal, že s dôstojnosťou biskupskou spojené sú veľké ťarchy duševné, veľká zodpovednosť, väčšia, než jednoduchého kňaza. Keď osvietenému biskupovi Avilovi bolo oznámené, že istý mladý kňaz jeho po prvej svätej omši hneď zomrel, odpovedal ten nábožný biskup:

„On má predsa veľké a prísné zodpovedanie pred Bohom!“  A o mnoho väčšie zodpovedanie má biskup, ktorému zverené je mnoho tisíc kresťanských duší.

A ten istý zbožný biskup hovorí :

„Tak veľkú a obtiažnú povinnosť majú duchovní pastieri, že, keby niektorý urobil zadosť len tretej čiastke, považovaný bol by od ľudu za svätého,  keď predsa, keby chcel byť spokojný s tou treťou čiastkou, neušiel by ohňu pekelnému.“

A tak, jak ťažký, nebezpečný je úrad kňazský, a najmä biskupský! A preto napomínal už svätý Pavol horlivo Timothea a Títa, aby dávali dobrý príklad veriacim v slovách, v láske, vo viere, v čistote.

Svätému Františkovi Serafinskému zjavil sa raz anjel s čistou krištálovou nádobou a riekol mu:

„František, taký čistý má byť každý kňaz ako to sklo!“

A svätý František považoval sa za nehodného, aby sa dal vysvätiť za kňaza, ačkoľvek bol mužom veľkej svätosti. Toto naplnilo bázňou i svätého Konráda pred dôstojnosťou biskupskou, A on mal na mysli i vyvýšenosť dôstojnosti tej, ktorej v pokore svojej považoval sa za nehodného.

Svätý Ignác hovorí:

„Kňažstvo je súhrn a rozkvet všetkej hodnosti, ktorá môže byť nájdená u ľudí.“

A svätý Ambróz hovorí :

„Ako zlato vznešenejšie a drahšie je nad olovo, tak vznešenejší a drahší je kňaz nad stav kráľovský.“

Veď akýže je úrad a aká moc biskupa a kňaza? Biskup a kňaz schopní sú slúžiť svätú omšu, premeňovať chlieb a víno v pravé Telo a Krv Kristovu, rozväzovať hriechy u hriešnikov, prisluhovať iné sviatosti, hlásať slovo Božie, spravovať veriacich, poťažne i kňazov. A tak biskup a kňaz prevyšuje všetkých hodnostárov sveta. On zvoláva málo slovami Pána Boha s vysokého neba dolu na biednu zem a môže premeniť pri svätej omši chlieb a víno v opravdivé Telo a Krv Jeho, čo nemôže urobiť ani anjel ani iný svätý v kráľovstve nebeskom.

Biskup a čiastočne i kňaz krátkymi slovami môže oslobodiť od väzby hriechov, vymôcť z priepasti pekelnej i najväčšieho hriešnika, ktorého spravodlivosť božská uvrhnúť sa chystá do priepasti ohňa pekelného, a to vtedy, keď taký hriešnik má opravdivú ľútosť v srdci svojom nad spáchanými hriechami, pri svätej spovedi vyzná ich, polepšiť sľubuje život svoj a dosť učiní, i otvára kajúcnikovi bránu slávy nebeskej. Či to nie veľká a nesmierna moc a dôstojnosť? Ktorý mocnár sveta môže to?

Áno, sám Syn Boží zostúpil na zem z neba, prijal človečenstvo a zastával úrad najvyššieho kňaza, a udôstojnil osobne stav kňazský. Ako svätý Konrád, podobne konajú vrúcni duchovní pastieri obtiažné práce svoje na vinici Pánovej, lebo dobre vedia, že keď skrze horlivé rozsievanie semena slova Božieho a kresťanského cvičenia prinesú úžitok, že za to majú v nebi k očakávaniu veľkú odplatu a že účastní budú všetkých tých dobrých skutkov, ktoré pochádzajú z duchovnej práce ich. Kresťane, maj v úctivosti kňazstvo svoje, ktoré ustanovil Ježiš Kristus v apoštoloch v nepretrženom rade so zdedenou právomocnosťou! Veď Boh sám hovorí so Žalmistom :

„Netýkajte sa pomazaných mojich!“

A Kristus Pán hovorí o svätích apoštoloch a plnomocných nástupcoch ich, biskupoch a kňazoch v pravej cirkvi:

„Kto pohŕda vami, pohŕda Mnou, a kto pohŕda Mnou, pohŕda Tým, ktorý Mňa poslal.“

Henrik VIII, kráľ anglický, veľký nepriateľ pápeža, biskupov a kňazov, zomieral v zúfalstve a polomrtvý zvolal:

„Ó duchovní, ó duchovní!“

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Od vzniku SR takú tragickú dopravnú nehodu neevidujeme: Opitý vodič zabil najmenej piatich ľudí, ďalší sú vo vážnom stave. Má ísť o známeho športového funkcionára

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 AKTUALIZUJEME (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Na bratislavskej Zochovej ulici narazilo krátko po 22.15 h auto do zastávky mestskej hromadnej dopravy (MHD). Nehoda si podľa doterajších informácií vyžiadala štyroch mŕtvych a sedem zranených. Polícia a hasiči o tom informovali na sociálnej sieti Podľa doterajších informácii vodič osobného motorového…

Číňania oslavujú Národný deň veľkolepo a s hrdosťou

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto:Twitter/Zhang Hequing, TASR/AP-Yuki Iwamura)   Číňania v sobotu začali oslavy 73. narodenín Čínskej ľudovej republiky, ktoré sú zároveň prvým dňom týždenných sviatkov Národného dňa, a viac ako 200 tisíc ľudí sa zhromaždilo na námestí Tian'anmen v Pekingu na slávnostnom vztýčení štátnej vlajky plnom nadšenia a hrdosti…

Káčer: Readmisné dohody neplníme vzorne, ale ich systém je zastaraný

0 icon

Praha/Bratislava 3. októbra 2022  (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Readmisné dohody neplníme úplne vzorne, ale ich systém je zastaraný. Uviedol to v pondelok slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer po stretnutí s českým rezortným partnerom Janom Lipavským v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe "Áno, tu si…

SHMÚ varuje pred nárazovým vetrom na juhozápade SR i na horách

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR)   Na juhozápadnom Slovensku je v priebehu popoludnia a večera potrebné rátať s nárazovým vetrom. "Môže dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu," upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo vydanej výstrahe s platnosťou od 12.00 do 22.00 h Meteorológovia takisto varujú pred víchricou na…

Vo Fínsku prestali fungovať čínske karty UnionPay po tom, ako Rusi začali príliš rýchlo vyprázdňovať bankomaty

0 icon

Helsinki 3. októbra 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Vo Fínsku prestali fungovať čínske karty UnionPay po tom, ako Rusi začali príliš rýchlo vyprázdňovať bankomaty, informovali ruské médiá Jediná spoločnosť vo Fínsku, ktorá spolupracuje s UnionPay, uviedla, že spoločnosť nemá čas na dopĺňanie bankomatov, pretože Rusi ich v pohraničných oblastiach vyprázdňujú príliš rýchlo.…

Politici reagujú na tragické nešťastie. Taraba: “Ten idiot dostane nižší trest akoby ukradol kabelku.” Matovič volá po prísnych trestoch

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto: YouTube)   Tragédia, ktorá sa odohrala na autobusovej zastávke na Zochovej ulici v Bratislave v nedeľu večer dvadsať minút po dvadsiatej druhej hodine otriasla Slovenskom. Na mieste konštatoval lekár smrť štyroch ľudí a šiesti boli zranení, dvaja z nich boli s polytraumou uvedení do…

Za predčasné voľby sú najviac voliči Republiky a Smeru. Prekvapujúci postoj majú SaS

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto: Screenshot Markíza)   V relácii Na telo TV Markíza zverejnila výsledky prieskumu agentúry Focus. Otázka k respondentom znela: Ako by ste riešili súčasnú vládnu krízu? Možné odpovede boli štyri: rýchlymi predčasnými voľbami, dovládnutím súčasnej menšinovej vlády, úradníckou vládou, neviem. Výsledky nikoho neprekvapili Z prieskumu vyplýva,…

V Chersonskej oblasti je napätá situácia. Zopakuje sa Liman?

0 icon

Kyjev 3. októbra 2022 (HSP/Foto:Telegram)   Smer Cherson prielom ukrajinskej armády v Dudčanoch. Vývoj je nepredvídateľný Včera ukrajinská armáda silným úderom prelomila obranu našich vojsk na severe Chersonskej oblasti a vo veľkých kolónach (vyše 100 obrnených vozidiel) sa rútila na juh. Po prekonaní viac ako 20 km po ceste do…

Kolíková ma problém. Kuffa i Taraba chcú podať trestné oznámenie

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto: TASR-Jaroslav Novák)   Mária Kolíková (SaS) v diskusnej relácii O päť minút dvanásť pohla žlčou Tarabovcov a asi nielen ich. Na otázku moderátora o stabilite vlády povedala: "Momentálne je stabilita udržateľná na troch fašistoch." Reakcie sa dočkala okamžite od G. Gyimesiho (SaS): "Každý, kto nie…

Šeliga: Ja nemám chodiť po uliciach? Majú nás biť? Opľúvať?

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto: TASR - Dano Veselský)   Filip Obradovič z Denníka N v Newsfiltri okrem iného na adresu Juraja Šeligu (Za ľudí) píše, že on a jeho kolegyne kolegyne zo strany sa nemajú ukazovať na uliciach, ak majú nejaký “chochmes”. Šeliga očividne tieto slová nie celkom správne…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marek Brna

Fico je king

0icon

Hneď v začiatkoch konfliktu sa nebál vyhlásiť, že je to vojna USA proti Rusku. Že na Ukrajine sa mastia dve veľmoci a do toho nás nič nie je. Nemáme sa do toho miešať. Robert Fico, nech spravil chyby, aké spravil, je politik skúsený a v zahraničí rešpektovaný.V minulosti prejavoval oddanosť…

Gustáv Murín

Dystópia: Odpáli Zelenský atómovú bombu?

0icon

Už niekoľko týždňov hlásne trúby washingtonskej svetovládnej kliky „varujú“ Rusov pred použitím taktických jadrových zbraní. Tie „varovania“ sa st

Pavel Jacz

Charakter sa s poslancom Krúpom nikdy ani nekrižoval! Je to totálna kombinačná nemožnosť!!!

0icon

  Politický či skôr len politizujúci pracovník, nie politik Krúpa sa totiž zrazu zrodil ako objavujúci Kolumbus a začal búrkovať ako 5 centimetrové krúpy! Doslovne a do písmena môžeme šéfa branno-bezpečnostného výboru parlamentu (Čudujem sa, že ešte stále sedí na tejto stoličke!) charakterizovať nielen ako p

Boris Mesár

Je Krasnyj Liman pripravená ruská pasca ? + dobré správy z bojov 

0icon

Americká rozviedka varovala Kyjev, že tvrdohlavá obrana Krasného Limanu by sa mohla ukázať ako diverzná taktika na zakrytie smeru hlavnej ofenzívy spojeneckých síl.Zatiaľ čo Zelenského generáli presúvajú posledné rezervy pri Limane, znižujú počet vojakov v Donbase a dokonca aj pri Kyjeve, Rusko pripravuje Ukrajine nepríjemné a dosť možno zdrvujúce prekvapenie.

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke dobový kostýmový sprievod cez Staré mesto Bratislavy pri príležitosti rekonštrukcie historického boja Bitka o Bratislavu - Prešporok 1620. V Bratislave 1. októbra 2022

Autor: TASR-Martin Baumann

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Od vzniku SR takú tragickú dopravnú nehodu neevidujeme: Opitý vodič zabil najmenej piatich ľudí, ďalší sú vo vážnom stave. Má ísť o známeho športového funkcionára

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 AKTUALIZUJEME (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Na bratislavskej Zochovej ulici narazilo krátko po 22.15 h auto do zastávky mestskej hromadnej dopravy (MHD). Nehoda si podľa doterajších informácií vyžiadala štyroch mŕtvych a sedem zranených. Polícia a hasiči o tom informovali na sociálnej sieti Podľa doterajších informácii vodič osobného motorového…

Číňania oslavujú Národný deň veľkolepo a s hrdosťou

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto:Twitter/Zhang Hequing, TASR/AP-Yuki Iwamura)   Číňania v sobotu začali oslavy 73. narodenín Čínskej ľudovej republiky, ktoré sú zároveň prvým dňom týždenných sviatkov Národného dňa, a viac ako 200 tisíc ľudí sa zhromaždilo na námestí Tian'anmen v Pekingu na slávnostnom vztýčení štátnej vlajky plnom nadšenia a hrdosti…

Káčer: Readmisné dohody neplníme vzorne, ale ich systém je zastaraný

0 icon

Praha/Bratislava 3. októbra 2022  (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Readmisné dohody neplníme úplne vzorne, ale ich systém je zastaraný. Uviedol to v pondelok slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer po stretnutí s českým rezortným partnerom Janom Lipavským v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe "Áno, tu si…

SHMÚ varuje pred nárazovým vetrom na juhozápade SR i na horách

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR)   Na juhozápadnom Slovensku je v priebehu popoludnia a večera potrebné rátať s nárazovým vetrom. "Môže dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu," upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo vydanej výstrahe s platnosťou od 12.00 do 22.00 h Meteorológovia takisto varujú pred víchricou na…

Vo Fínsku prestali fungovať čínske karty UnionPay po tom, ako Rusi začali príliš rýchlo vyprázdňovať bankomaty

0 icon

Helsinki 3. októbra 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Vo Fínsku prestali fungovať čínske karty UnionPay po tom, ako Rusi začali príliš rýchlo vyprázdňovať bankomaty, informovali ruské médiá Jediná spoločnosť vo Fínsku, ktorá spolupracuje s UnionPay, uviedla, že spoločnosť nemá čas na dopĺňanie bankomatov, pretože Rusi ich v pohraničných oblastiach vyprázdňujú príliš rýchlo.…

Politici reagujú na tragické nešťastie. Taraba: “Ten idiot dostane nižší trest akoby ukradol kabelku.” Matovič volá po prísnych trestoch

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto: YouTube)   Tragédia, ktorá sa odohrala na autobusovej zastávke na Zochovej ulici v Bratislave v nedeľu večer dvadsať minút po dvadsiatej druhej hodine otriasla Slovenskom. Na mieste konštatoval lekár smrť štyroch ľudí a šiesti boli zranení, dvaja z nich boli s polytraumou uvedení do…

Za predčasné voľby sú najviac voliči Republiky a Smeru. Prekvapujúci postoj majú SaS

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto: Screenshot Markíza)   V relácii Na telo TV Markíza zverejnila výsledky prieskumu agentúry Focus. Otázka k respondentom znela: Ako by ste riešili súčasnú vládnu krízu? Možné odpovede boli štyri: rýchlymi predčasnými voľbami, dovládnutím súčasnej menšinovej vlády, úradníckou vládou, neviem. Výsledky nikoho neprekvapili Z prieskumu vyplýva,…

V Chersonskej oblasti je napätá situácia. Zopakuje sa Liman?

0 icon

Kyjev 3. októbra 2022 (HSP/Foto:Telegram)   Smer Cherson prielom ukrajinskej armády v Dudčanoch. Vývoj je nepredvídateľný Včera ukrajinská armáda silným úderom prelomila obranu našich vojsk na severe Chersonskej oblasti a vo veľkých kolónach (vyše 100 obrnených vozidiel) sa rútila na juh. Po prekonaní viac ako 20 km po ceste do…

Kolíková ma problém. Kuffa i Taraba chcú podať trestné oznámenie

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto: TASR-Jaroslav Novák)   Mária Kolíková (SaS) v diskusnej relácii O päť minút dvanásť pohla žlčou Tarabovcov a asi nielen ich. Na otázku moderátora o stabilite vlády povedala: "Momentálne je stabilita udržateľná na troch fašistoch." Reakcie sa dočkala okamžite od G. Gyimesiho (SaS): "Každý, kto nie…

Šeliga: Ja nemám chodiť po uliciach? Majú nás biť? Opľúvať?

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto: TASR - Dano Veselský)   Filip Obradovič z Denníka N v Newsfiltri okrem iného na adresu Juraja Šeligu (Za ľudí) píše, že on a jeho kolegyne kolegyne zo strany sa nemajú ukazovať na uliciach, ak majú nejaký “chochmes”. Šeliga očividne tieto slová nie celkom správne…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Fico je king

0icon

Hneď v začiatkoch konfliktu sa nebál vyhlásiť, že je to vojna USA proti Rusku. Že na Ukrajine sa mastia dve veľmoci a do toho nás nič nie je. Nemáme sa do toho miešať. Robert Fico, nech spravil chyby, aké spravil, je politik skúsený a v zahraničí rešpektovaný.V minulosti prejavoval oddanosť…

Gustáv Murín

Dystópia: Odpáli Zelenský atómovú bombu?

0icon

Už niekoľko týždňov hlásne trúby washingtonskej svetovládnej kliky „varujú“ Rusov pred použitím taktických jadrových zbraní. Tie „varovania“ sa st

Pavel Jacz

Charakter sa s poslancom Krúpom nikdy ani nekrižoval! Je to totálna kombinačná nemožnosť!!!

0icon

  Politický či skôr len politizujúci pracovník, nie politik Krúpa sa totiž zrazu zrodil ako objavujúci Kolumbus a začal búrkovať ako 5 centimetrové krúpy! Doslovne a do písmena môžeme šéfa branno-bezpečnostného výboru parlamentu (Čudujem sa, že ešte stále sedí na tejto stoličke!) charakterizovať nielen ako p

Boris Mesár

Je Krasnyj Liman pripravená ruská pasca ? + dobré správy z bojov 

0icon

Americká rozviedka varovala Kyjev, že tvrdohlavá obrana Krasného Limanu by sa mohla ukázať ako diverzná taktika na zakrytie smeru hlavnej ofenzívy spojeneckých síl.Zatiaľ čo Zelenského generáli presúvajú posledné rezervy pri Limane, znižujú počet vojakov v Donbase a dokonca aj pri Kyjeve, Rusko pripravuje Ukrajine nepríjemné a dosť možno zdrvujúce prekvapenie.

Vášeň v Tebe

Česi ocenili Pavla Haberu. Po dvoch rokoch sa odovzdania medaily mohla zúčastniť aj Daniela Peštová

0 icon

Slovenský spevák Pavol Habera dostal v roku 2020 od predsedu Senátu Českej republiky striebornú medailu. Odovzdávanie však vzhľadom na ochorenie Covid-19 prebehlo v komornej atmosfére. Dnes je už situácia iná. Opätovného odovzdania ocenení sa mohli zúčastniť už aj rodinní príslušníci či priatelia. „Obyčajný pesničkár“

5 jednoduchých spôsobov ako byť (oveľa) lepším otcom

0 icon

18-ročná úloha vychovávať dieťa od narodenia až po dospelosť je najušľachtilejšou cestou človeka, ale zároveň aj najväčšou výzvou. V jednom momente skladáte postieľku a v inom už hovoríte o nástrahách alkoholu. Dobrý otec musí byť čiastočne tréner a policajt, kazateľ a učiteľ, priateľ aj nepriateľ, aby dosiahol vzťah, ktorý bude trvať oveľa dlhšie ako…

Kanye West šokoval fanúšikov. Na profilovku si dal foto ex-svokry Kris Jenner. Prečo muž toto urobí?

0 icon

Viac ako 17,8 milióna sledovateľov Kanyeho Westa čakalo prekvapenie. Rapper, bývalý manžel Kim Kardashian, totiž na profilovú fotografiu svojho instagramového účtu umiestnil fotografiu svojej bývalej svokry Kris Jenner.

Daniel Hevier dal deťom úžasný darček: Škola pre tvoju budúcnosť

0 icon

Začiatok školského roka som považovala sa výbornú príležitosť kúpiť deťom knihu od básnika, prozaika, dramatika, scenáristu, textára, výtvarníka a autora literatúry pre deti a mládež Daniela Heviera. Daniel Hevier dal totiž deťom úžasný darček v podobe knihy Škola pre tvoju budúcnosť – Nauč sa učiť sa pre seba. Prv ako zakotvila na…

Čo môžete urobiť pre mozog vašich detí? Povedzte im o troch návykoch pri učení

0 icon

„,Nemusím si robiť poznámky na hodine, pretože to všetko mám v knihe. Na písomku sa naučím deň vopred,“ aj takto argumentujú žiaci v súvislosti s učením. Niektorí vysokoškoláci môžu ešte dodať: „Nemusím ísť na prednášku, pretože si ju môžem pozrieť cez sociálne siete, alebo si nahrávku prednášky pozriem neskôr.“ Každý…

Armádny Magazín

USA nenápadne vytvárajú útočné letecké jednotky v Európe. Ich sila bude kolosálna

0 icon

USA, 3.október 2022 (AM) – Američania pokračujú v posilňovaní svojej vojenskej prítomnosti v Európe. Dnes sa očakáva príchod 12 stíhacích bombardérov amerického letectva F-15E Strike Eagle do Anglicka.   V súčasnosti sú tieto lietadlá 38

Ruské vzdušné sily premiestnili k severným hraniciam šesť strategických bombardérov

0 icon

Rusko, 3.október 2022 (AM) – Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú v špeciálnej vojenskej operácii, o jej priebehu informoval generálporučík Igor Konašenkov.  

Generálny konštruktér Degťjar: „Sarmat“ anuluje vývoj NATO

0 icon

Rusko, 3.október 2022 (AM) – Najnovšia medzikontinentálna balistická raketa RS-28 „Sarmat“, odpaľovaná z podzemných síl, anuluje všetky vývojové úspechy oponentov v oblasti výzbroje, povedal generálny riaditeľ a generálny konštruktér Makejevovho štátneho raketového centra akademik RAV Vladimir Degťjar.

Henry Kissinger nalieha na ozbrojené sily, aby reagovali na prípadné ruské použitie jadrových zbraní. Video

0 icon

USA, 3.október 2022 (AM) – Na Západe prebieha diskusia o reakcii, ktorú by bolo potrebné poskytnúť, ak by Rusko náhle použilo taktické jadrové zbrane na Ukrajine. Svoj názor na túto vec vyjadril aj bývalý šéf ministerstva zahraničia, exasistent prezidenta Spojených štátov amerických, 99-ročný Henry Kissinger. Poznamenal, že ak sa tak stane, Spojené…

Hunt Group sa posúva míľovými krokmi a predstavil samonabíjaciu brokovnicu MX4

0 icon

Slovensko, 3.október 2022 (AM) – Hunt Group posunul svojou novou brokovnicou M13 MX4 svoju produkciu o 2 triedy vyššie. Systém obťahovania je na brokovnici M13 MX4 inertný a teda podobný, ako používa legendárna Benelli M4 alebo niektoré brokovnice ďalšej prestížnej talianskej značky - Franchi.  

FOTO DŇA

Na snímke dobový kostýmový sprievod cez Staré mesto Bratislavy pri príležitosti rekonštrukcie historického boja Bitka o Bratislavu - Prešporok 1620. V Bratislave 1. októbra 2022

Autor: TASR-Martin Baumann

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali