Svätý Konrád: “Biskup má veľkú a prísnu zodpovednosť pred Bohom“

Kostonica 17. februára 2019 (HSP/Foto:HSP)

 

V meste Kostnici  bola jedna z najstarších a najslávnejších stolíc biskupských v Nemecku, ktorej mnohí biskupi vyznačovali sa učenosťou, vznešenými cnosťami a horlivosťou apoštolskou; medzi nimi vynikal svätý Konrád

„Svätý Konrád, pustovník“

Svätý Konrád pochádzal z rodu grófskeho, ktorý vždy vyznačoval sa horlivou príchylnosťou ku cirkvi. Otec jeho bol Henrik, gróf z Altdorfu, matka Beata pochádzala z domu grófov Hohenvarthských z Bavorska. Obaja rodičia nasledovali zbožný príklad vznešených predkov, i vychovávali starostlivo mladšieho syna Konráda, ktorý prejavoval od útlej mladosti náchylnosť k dokonalosti kresťanskej. Keď zbožný Konrád povyrástol z veku detského, dali ho rodičia do Kostnice na slávnú školu biskupskú k ďalšiemu vzdelávaniu. Biskup Noting, v ktorého dome mladík býval, obdivoval pokroky jeho vo vedách, horlivosť v modlitbe, pokoru, sebazapieranie a dobrotu srdca. On spájal ako mládenec prísnosť s veselou mysľou, akou vyznačujú sa sluhovia Boží. Každý človek, ktorý poznal ho, obľúbil si a vysoko vážil vznešeného mládenca.

Keď biskup badal veľkú náklonnosť jeho k stavu duchovnému, vysvätil ho po dokončených štúdiách za kňaza a ustanovil ho tajomníkom svojím. A usilovný i svedomitý Konrád dokazoval úradovaním svojím, že hodný je v plnej miere dôvery biskupovej. Bol opatrný, spravodlivý, zručný v prácach, láskavý a štedrý oproti bližným, i veľmi nábožný. Nielen biskup Noting, ale i kňažstvo ctilo a milovalo ho veľmi. I vyvolený bol nezadlho za prepošta kapituly a vikára biskupského. Roku 934 zomrel biskup Noting. Ku pohrebu jeho do Kostnice prišiel svätý Ulrich, biskup z Augsburgu. Duchovenstvo žiadalo po pohrebe  biskupa, aby riadil voľbu nového arcipastiera. Po trojdennom modlení vyslovil sa biskup, že rozhodol sa za prépošta Konráda. Sotva vyslovil svätý Ulrich mienku svoju, zvolali všetci kňazi:

„Konrád nech je biskupom naším!“

Pokorný sluha Boží nechcel prevziať ten ťažký úrad, lebo považoval seba za nehodného a neschopného. Na veľké prosby kňažstva a veriaceho ľudu i na príhovor svätého Ulricha prijal konečne po dlhom zdráhaní posvätenie a stal sa vzorným biskupom. Ako dobrý pastier vynaložil celý život svoj svätému úradu so silnou vierou, pokorou, čistotou, nábožnosťou, láskou a milosrdenstvom. Horlivo ohlasoval učenie Božie, staral sa o čisté mravy kňažstva a veriacich a zvláštne ležalo na srdci jeho šťastie a pohodlie chudobných i nemocných. Majetky svoje otcovské zamenil za pozemky, ktoré ležali pri sídelnom meste Kostnici, a tieto daroval z čiastky chrámu biskupskému a z čiastky chudobným ľuďom. I dôchodky biskupské upotreboval k takýmto cieľom. Chudobným a trpiacim veriacim svojim bol láskavým otcom a nikto neopúšťal palác jeho bez potešenia a podpory. Ale sláva Božia ležala najviac na zbožnom srdci jeho. V Kostnici vystaval tri chrámy a síce ku cti svätých Jána, a Mórica.

Ozdobil nádherne chrám Matky Božej, a obohatil ho svätými ostatkami a drahocennými nádobami. Založil špitál, v ktorom denne nasyťovaní bývali dvanásti chudobní, rozmnožil dôchodky kanonikov pri chráme kapitulskom a naložil, aby bývali spolu v jednom dome a žiaden nemal osobitnú domácnosť a živnosť. O zbožnosti a vznešených cnosťach horlivého biskupa svedčí i to, že svätý Ulrich vyvolil si ho za úprimného priateľa.

Spolu navštevovali často pútnické miesto Einsiedeln a posilňovali sa vzájomne zbožnými rozpravami vo svätej viere, v nádeji a láske, a každý z nich nachádzal u druhého poučenie, povzbudenie a útechu.

Svätý Konrád putoval tri razy do Svätej Zeme, kde po obtiažnej a nebezpečnej ceste ponavštevoval prepamätné miesta, ktoré oslávil Spasiteľ narodením, životom a utrpením Svojím, i podivným vzkriesením a slávným vystúpením do slávy nebeskej, aby obživil lásku svoju ku Pánu Ježišovi a bol horlivým sluhom Jeho. Aby oživoval pamiatku na bolestnú smrť Spasiteľovu i u veriacich svojich, dal vystaviť v kostole svätého Mórica hrob, celkom dľa tej podoby, aký vídal v Jeruzaleme. A dľa príkladu jeho začali sa po celom Západe stavať hroby Spasiteľove v chrámoch a konať pobožnosti vo veľkom týždni pred radostnými sviatkami veľkonočnými. Často rozjímal pri tom hrobe Božom pohrúžený do blaženosti a nadzemskosti o prehorkom utrpení a smrti Pána nášho Ježiša Krista. A keď potom slúžil svätú omšu, odbleskovalo sa hlboké pohnutie jeho nad prítomnosťou Spasiteľovou z obličaja a celej postavy jeho.

Dobrotivý Boh navštevoval verného sluhu Svojho mnohými milosťami, a na príhovor jeho stávali sa divy. Pri boku svätého. Konráda účinkoval v Kostnici ako kanonik svätý Gebhard, syn grófa Uza z Bregenzu. Svätý Konrád predpovedal mu, že bude biskupom a nasledovníkom jeho. A to sa i stalo. A tento svätý učeník jeho bol hodným nástupcom svätého Konráda, on založil pri Kostnici opátstvo Petershausen a povolal Benediktínov z MariaAinsidelnu do neho, i zomrel blahoslavenou smrťou ako otec chudobných r. 985. On bol svedkom i divotvorného vysvätenia kaplnky preblahoslavenej Panny Márie v Ainsidelne skrze anjelov a svätých, ktorí zostúpili z neba.

Tam, kde teraz stojí chrám a slávný kláštor Maria Einsiedeln, žil pred vyše tisíc rokmi svätý pustovník Menrád v pustom lese, ktorého zavraždili tam dvaja zbojníci. Až do roku 907 stála pustovňa svätého Menráda prázdna, v nej usadil sa svätý Benno a započal zúrodňovať zem a ľud putovával sem k obrazu Panny Márie, ktorý ctil svätý Menrád. Divy a zázraky množili sa, a svätý Eberhard, opát neskôr vystaveného kláštora, dal postaviť nad kaplnkou, kde bol zavraždený svätý Menrád, veľký chrám.

Svätí Konrád a Ulrich prišli okolo 13. septembra roku 947, i mnohí nemeckí veľmoži a početný zástup ľudu, aby sa posvätil nový chrám. Svätý Konrád išiel o pol noci pred slávnosťou podľa obyčaja svojho s niekoľkými mníchmi do kaplnky chrámovej, ktorá zriadená bola k úcte Panny Márie na starom mieste svojom, aby sa modlil. Sotva vošli do kaplnky, uslyšali ľúbezné spevy, a hneď na to uzreli Pána Ježiša Krista a preblahoslavenú Pannu Máriu, tiež i anjelov a svätých, ktorí svätili s obyčajnými obradami kaplnku. Počas svätenia slyšali hlasy nebeské:

„Svätý Bože, v sieni slávnej Panny, zmiluj sa nad nami! Požehnaný buď Syn Márie, ktorý prišiel, aby panoval večne.“

A na to zase počuli spev anjelský:

„Baránku Boží, zmiluj sa nad živými, ktorí veria v Teba, zmiluj sa nad nami! Baránku Boží, zmiluj sa nad mrtvými, ktorí blahoslavene odpočívajú v Tebe, zmiluj sa nad nami! Baránku Boží, udeľ pokoja živým i mrtvým, ktorí blahoslavene s Tebou panujú!“

Svätý strach i radosť zmocnili sa svätého biskupa Konráda a sprievodcov jeho, i zostali v chráme na modlitbách s najhlbšou pobožnosťou až do svitania. Ráno zišli sa kňazi a veriace zástupy do kaplnky chrámovej ku posviacke. Svätý Konrád nechcel konať posvätný obrad a rozprával videnie, ktoré mal. Ale prítomní nútili svätého biskupa, aby posvätil kaplnku. Svätý Konrád nepodvolil sa, i vylieval modlitby svoje k milostivému Bohu až do poludnia.

Netrpezlivé zástupy nútili muža Božieho, aby započal obrad. A hľa, slyšal hlas s neba:

„Prestaňte bratia, kaplnka je už posvätená!“  Svätý zdelil im zjavenie a vôľu Božiu a všetci uspokojili sa a zvelebovali Boha, i Matku Spasiteľovu. Potom posvätil iba chrám.

Roku 964, teda šestnásť rokov nato, poslal cisár Otto vojsko svoje do Ríma na pomoc pápežovi Levovi VIII, ktorého napadli nepriatelia. S ním bola pri vojsku jeho Adelhaida, mnohí biskupi, vojvodcovia, veľmoži a rytieri z Nemecka, a medzi nimi nachádzali sa svätí biskupi Konrád a Ulrich, i druhí očití svedkovia zázraku, ktorý bol sa stal v Ainsidelne. Ten zázrak bol veľmi znamenitý a svätý Konrád rozprával o ňom obšírne pápežovi Levovi VIII. a kardinálom jeho. Prítomní biskupi z Nemecka potvrdili slová jeho. A pápež uznal ho i potvrdil.

O svätom Konrádovi rozpráva sa tiež, že počas svätej omše spadol so steny po premenení jedovatý pavúk do kalicha jeho. Svätý z úctivosti k najsvätejšej Sviatosti oltárnej, i aby nevzbudil pozornosť ľudu, vypil Krv Božiu i s hnusným hmyzom. A hľa, keď sedel pri stole, vyšiel pavúk z úst jeho, a neuškodil mu. Svätý Konrád konal úrad svoj biskupský so slávou a vidomým požehnaním Božím za 42 rokov i povolal ho milostivý Boh k Sebe na večnosť dňa 26. novembra r. 976.

Telo jeho pochované bolo, dľa výslovnej žiadosti jeho, vedľa kaplnky svätého Mórica. Neskôr prenesené boli ostatky jeho do biskupského chrámu v Kostnici. Pri hrobe jeho stali sa mnohé divy, i vystavená bola kaplnka nad ním. Pápež Kalixt II. vyhlásil ho roku 1120 za svätého. Svätý Konrád vyobrazuje sa v rúchu biskupskom, ako drží v ľavej ruke kalich a pravou požehnáva ho.

Svätý Konrád pochádzal z bohatého a slávneho rodu grófskeho a predsa opovrhol slávou svetskou a stal sa kňazom, a to kňazom dľa Srdca Ježišovho. Keď vyvolený bol za biskupa, zhrozil sa prijať tú vysokú dôstojnosť. A prečo? On znal, že s dôstojnosťou biskupskou spojené sú veľké ťarchy duševné, veľká zodpovednosť, väčšia, než jednoduchého kňaza. Keď osvietenému biskupovi Avilovi bolo oznámené, že istý mladý kňaz jeho po prvej svätej omši hneď zomrel, odpovedal ten nábožný biskup:

„On má predsa veľké a prísné zodpovedanie pred Bohom!“  A o mnoho väčšie zodpovedanie má biskup, ktorému zverené je mnoho tisíc kresťanských duší.

A ten istý zbožný biskup hovorí :

„Tak veľkú a obtiažnú povinnosť majú duchovní pastieri, že, keby niektorý urobil zadosť len tretej čiastke, považovaný bol by od ľudu za svätého,  keď predsa, keby chcel byť spokojný s tou treťou čiastkou, neušiel by ohňu pekelnému.“

A tak, jak ťažký, nebezpečný je úrad kňazský, a najmä biskupský! A preto napomínal už svätý Pavol horlivo Timothea a Títa, aby dávali dobrý príklad veriacim v slovách, v láske, vo viere, v čistote.

Svätému Františkovi Serafinskému zjavil sa raz anjel s čistou krištálovou nádobou a riekol mu:

„František, taký čistý má byť každý kňaz ako to sklo!“

A svätý František považoval sa za nehodného, aby sa dal vysvätiť za kňaza, ačkoľvek bol mužom veľkej svätosti. Toto naplnilo bázňou i svätého Konráda pred dôstojnosťou biskupskou, A on mal na mysli i vyvýšenosť dôstojnosti tej, ktorej v pokore svojej považoval sa za nehodného.

Svätý Ignác hovorí:

„Kňažstvo je súhrn a rozkvet všetkej hodnosti, ktorá môže byť nájdená u ľudí.“

A svätý Ambróz hovorí :

„Ako zlato vznešenejšie a drahšie je nad olovo, tak vznešenejší a drahší je kňaz nad stav kráľovský.“

Veď akýže je úrad a aká moc biskupa a kňaza? Biskup a kňaz schopní sú slúžiť svätú omšu, premeňovať chlieb a víno v pravé Telo a Krv Kristovu, rozväzovať hriechy u hriešnikov, prisluhovať iné sviatosti, hlásať slovo Božie, spravovať veriacich, poťažne i kňazov. A tak biskup a kňaz prevyšuje všetkých hodnostárov sveta. On zvoláva málo slovami Pána Boha s vysokého neba dolu na biednu zem a môže premeniť pri svätej omši chlieb a víno v opravdivé Telo a Krv Jeho, čo nemôže urobiť ani anjel ani iný svätý v kráľovstve nebeskom.

Biskup a čiastočne i kňaz krátkymi slovami môže oslobodiť od väzby hriechov, vymôcť z priepasti pekelnej i najväčšieho hriešnika, ktorého spravodlivosť božská uvrhnúť sa chystá do priepasti ohňa pekelného, a to vtedy, keď taký hriešnik má opravdivú ľútosť v srdci svojom nad spáchanými hriechami, pri svätej spovedi vyzná ich, polepšiť sľubuje život svoj a dosť učiní, i otvára kajúcnikovi bránu slávy nebeskej. Či to nie veľká a nesmierna moc a dôstojnosť? Ktorý mocnár sveta môže to?

Áno, sám Syn Boží zostúpil na zem z neba, prijal človečenstvo a zastával úrad najvyššieho kňaza, a udôstojnil osobne stav kňazský. Ako svätý Konrád, podobne konajú vrúcni duchovní pastieri obtiažné práce svoje na vinici Pánovej, lebo dobre vedia, že keď skrze horlivé rozsievanie semena slova Božieho a kresťanského cvičenia prinesú úžitok, že za to majú v nebi k očakávaniu veľkú odplatu a že účastní budú všetkých tých dobrých skutkov, ktoré pochádzajú z duchovnej práce ich. Kresťane, maj v úctivosti kňazstvo svoje, ktoré ustanovil Ježiš Kristus v apoštoloch v nepretrženom rade so zdedenou právomocnosťou! Veď Boh sám hovorí so Žalmistom :

„Netýkajte sa pomazaných mojich!“

A Kristus Pán hovorí o svätích apoštoloch a plnomocných nástupcoch ich, biskupoch a kňazoch v pravej cirkvi:

„Kto pohŕda vami, pohŕda Mnou, a kto pohŕda Mnou, pohŕda Tým, ktorý Mňa poslal.“

Henrik VIII, kráľ anglický, veľký nepriateľ pápeža, biskupov a kňazov, zomieral v zúfalstve a polomrtvý zvolal:

„Ó duchovní, ó duchovní!“

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Európska únia pomôže Litve s prílevom migrantov z Bieloruska

0 icon

Vilnus 2. augusta 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Olivier Matthys)   Predstavitelia Európskej únie (EÚ) v pondelok sľúbili niekoľkomiliónovú pomoc Litve v snahe vyriešiť migračnú krízu, ktorú pripisujú režimu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka Tento rok prekročili litovsko-bieloruskú hranicu stovky migrantov, prevažne z Iraku, čo je niekoľkonásobne viac ako minulý rok. „Toto je provokácia Lukašenkovho…

Francúzi chcú predchádzať domácemu násiliu. Vlani partneri zabili 102 žien

0 icon

Brusel 2. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Maurizio Gambarini)   V roku 2020 zomrelo vo Francúzsku 102 žien, ktoré sa stali obeťou domáceho násilia. Takmer pätina z nich pred smrťou podala sťažnosť na svojho manžela či partnera z dôvodu prejavov násilia. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra Belga Agentúra upozornila na správu…

Nikola Pašinjana oficiálne menovali predsedom novej vlády

0 icon

Jerevan 2. augusta 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Tigran Mehrabyan/PAN Photo via AP)   Arménsky prezident oficiálne vymenoval úradujúceho premiéra Nikola Pašinjana za predsedu novej vlády. V pondelok po prvý raz zasadol novozvolený parlament a Pašinjanova strana Občianska zmluva, ktorá má väčšinu kresiel, ho nominovala za premiéra Krátko na to prezident Armen Sarkisjan podpísal…

Do očkovacej lotérie sa zatiaľ registrovalo 160-tisíc ľudí. V nedeľu sa to celé začne. Kto nebude sledovať RTVS, má smolu

0 icon

Bratislava 2. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Do očkovacej lotérie sa do pondelka 15:00 registrovalo 160-tisíc ľudí. Na pondelňajšom brífingu o tom informoval minister financií SR Igor Matovič. Expremiér tiež predstavil podrobnosti o týždennom žrebovaní v očkovacej prémii V nedeľu sa budú losovať piati ľudia, ktorí môžu vyhrať špeciálnu…

Polícia: Porovnávanie protipandemických opatrení s fašizmom je primitívna konštrukcia a urážka obetí

0 icon

Bratislava 2. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Hoaxy a podvody - Polícia SR)   Porovnávanie protipandemických opatrení s fašizmom či dianím počas obdobia II. svetovej vojny je primitívnou konštrukciou, ktorá uráža pamiatku tých, ktorí prehrali boj o svoj život v najhoršom vojenskom konflikte, aký kedy zasiahol našu planétu. Na profile „Hoaxy a podvody…

Grécko sužujú najväčšie horúčavy za uplynulých 30 rokov, vyhlásil premiér

0 icon

Atény 2. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Varaklas)   Grécko sužuje najhoršia vlna horúčav od roku 1987, uviedol v pondelok grécky premiér Kyriakos Mitsotakis. Informuje o tom agentúra AFP Meteorológovia varovali, že teploty môžu v pondelok v Grécku miestami presiahnuť 46 stupňov Celzia. Extrémne sucho, teplo a silný vietor prispievajú k šíreniu…

Amnesty kritizuje obštrukcie pri vyšetrovaní výbuchu v bejrútskom prístave

0 icon

Bejrút 2. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Bilal Hussein)   Ľudskoprávna organizácia Amnesty International v pondelok obvinila libanonské úrady zo sústavného a hanebného marenia vyšetrovania minuloročného mohutného výbuchu v bejrútskom prístave Informoval o tom libanonský denník L'Orient-Le Jour a zároveň avizoval, že na stredu - pri príležitosti prvého výročia katastrofy - sa v…

Belgicko a Španielsko v zaočkovanosti proti COVID-19 dobiehajú Britániu

0 icon

Brusel 2. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Belgicko začiatkom augusta dostihlo Spojené kráľovstvo v miere zaočkovanosti obyvateľstva proti ochoreniu COVID-19. Uviedol to v pondelok internetový denník The Brussels Times Podľa údajov z 1. augusta bola miera zaočkovanosti v Belgicku - jednou alebo dvoma vakcínami - na úrovni 68,97 percent populácie.…

Odštartovala kampaň za prísne obmedzenie predaja zvierat cez inzerciu

0 icon

Bratislava 2. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Rafiq Maqbool)   Sloboda zvierat odštartovala kampaň za prísne obmedzenie predaja zvierat cez inzerciu. Organizácia to oznámila v tlačovej správe, ktorú zaslala Kristína Devínska zo Slobody zvierat Cieľom kampane je obmedziť fungovanie nelegálnych množiarní, v ktorých sú zvieratá často držané v zlých podmienkach. Slovensku patrí medzi…

Zapletalová na 400 m prek. bez finále, v druhom semifinále finišovala šiesta a celkovo skončila pätnásta

0 icon

Bratislava 2. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenská reprezentantka v atletike Emma Zapletalová sa na olympijských hrách v Tokiu neprebojovala na 400 m prekážok do finále. Zverenka Petra Žňavu v ŠK ŠOG Nitra v pondelkovom druhom semifinále finišovala šiesta za 55,79 s Semifinále sa bežalo v náročných podmienkach, v Tokio…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Lazar

Budú mať nezaočkovaní voliči ešte volebné právo?

0icon

BUDÚ MAŤ NEZAOČKOVANÍ VOLIČI EŠTE VOLEBNÉ PRÁVO? 👉 Znie to ako vtip, či pokus o vybičovanie napätia a rozhorčenia polarizovanej spoločnosti očkovaním a iných súvislostí s infekciou COVID-19. Poďme sa však na to pozrieť bližšie, či je možné považovať takúto hrozbu za rýdzu utópiu. 👉 V súvislosti s novelou zákona…

Viliam Oberhauser

Rozlúčka s Júliusom Binderom, jednou z najväčších osobností Slovenska

0icon

V utorok 3.augusta o 11,45 hodine v Bratislavskom krematóriu bude rozlúčka s Júliusom Binderom, Rytierom rádu sv. Gregora Veľkého. Hoci smútime vieme, že Slovensko vo večnosti získava ďalšieho patróna, ktorý tak ako tu na zemi bude slúžiť Bohu a národu. S Julkom Binderom som sa prvý raz stretol niekedy na jar roku 1990 v sídle Kresťanského demokratického…

Ivan Štubňa

Šakali v Bruseli pripravovali vakcinačné pasy dvadsať mesiacov pred vypuknutím pandémie!!!

0icon

V týchto plánoch sa hovorí nielen o nejakom dokumente, ktorý by obmedzil váš vstup alebo pohyb na určité miesta. Predstavuje sa celý systém COVID, budúcnosť, v ktorej sú všetky aspekty vášho života monitorované a regulované podľa rozmarov a fantázie farmaceutických vládcov. Prvý návrh na „vakcinačné pasy“ Európska komisia zverejnila 26. apríla…

Marek Tencer

15 rokov bez liekov a zákrokov lekárov - ako som riešil zdravotné problémy ktoré ma postretli?

0icon

      Ako som si vyriešil upchatý nos, bolavé hrdlo, nachladnutie, kašel, chrípku, bolesť chrbtice, problém z krížami, bolesť zuba, suché oči, cievy bez liekov a lekárov? Všetko čo je tu napísané s

Pavel Jacz

Diktátorská zúfalosť Biháriovej z témovo chudobného Progresívneho Slovenska.

0icon

To, že predsedníčka PS Biháriová nemá témy, dokázala organizáciou protestu či skôr stretnutím najfanatitckejších priaznivcov očkovania. Na štvrtkové stretnutie na Námestí Slobody v Bratislave vpúšťali iba s covid pasom zaočkovaných a iba s rúškami na tvári!!! Ešte dobre, že nemali ovečkárske angažované transparenty: Nech žije PS!, Nech žije Bihárióva!, S…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

10+ zvierat, ktoré nedokážu ukrývať svoje emócie

0 icon

Myslíš si, že sa zvieratá nedokážu vyjadrovať svoje pocity? Ak veríš evolučnej teórii Charlesa Darwina, potom áno, zvieratá majú emócie a majú schopnosť vyjadriť ich. Darwin dokonca tvrdil, že ľudské emócie vznikli na základe podobného mechanizmu, ako ten, ktorý viedol k existencii emócií u zvierat. A aby si si nemyslel, že hovoríme (píšeme)…

TOP 10 nezvyčajných úmrtí. Takúto smrť by si nechcel!

0 icon

Každý z nás nejak zomrie. To je fakt, ktorý zatiaľ nikto na svete nevyvrátil. Jediné, v čom sa smrť jedného odlišuje od smrti druhého, je spôsob, akým nastane. A niektorí ľudia zomierajú naozaj zvláštne. Toto je rebríček TOP10 zvláštnych úmrtí. Veril by si tomu, že niekto takto zomrel? Keď zabíja…

10 prípadov, kedy si študenti za svoju vynaliezavosť zaslúžili 1 s hviezdičkou

0 icon

Škola je (alebo by mala byť) prostredie, v ktorom sa formujú mysle mladých ľudí. No je všeobecný fakt, že minimálne ten náš školský systém zabíja kreativitu žiakov. Študenti majú často iný názor na to, ako by mala vyzerať škola. Existujú mnohé prípady slávnych a úspešných ľudí, ktorí sa presadili na poli intelektu…

Špionážna sieť Lucy: 1. časť

0 icon

Opäť sa spoločne s nami pozrite do dejín druhej svetovej vojny, ktorá patrí medzi tie najlepšie zdokumentované udalosti v dejinách ľudstva. Prinášame článok o špionážnej sieti Lucy, ktorá počas druhej svetovej vojny patrila k najúčinnejším protinacistickým spravodajským sieťam. Pôsobila vo Švajčiarsku a jej vodca pracoval pre niekoľko spravodajských služieb. Pôvodne sieť analyzovala informácie od švajčiarskej…

Pearl Harbor: Vyprovokoval útok sám Roosevelt? 3. časť

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku z mini série Pearl Harbor. Vyprovokoval svojimi opatreniami a čoraz vzrastajúcim bojovým postojom voči Japonsku útok na Pearl Harbor sám Roosevelt? Jedným z dôvodov prečo sa americká verejnosť zdráhala nechať priamo zasiahnuť do európskeho konfliktu, bola spomienka na 4-ročnú patovú situáciu na západnom fronte. V roku 1939 ľudia na oboch…

Armádny Magazín

Varšavské povstanie. Poľská tragédia v rukách manipulátorov

0 icon

Poľsko, 1.August 2021 (AM) – Poľský ľud dnes oslavuje tragický dátum — Deň varšavského povstania. Vedúci predstavitelia „poľskej exilovej vlády“ a velenia Krajinskej armády zorganizovali 1. augusta 1944 v Nemcami okupovanej Varšave povstanie, cieľom ktorého bolo 2-3 dni pred príchodom Červenej armády oslobodiť Varšavu od Nemcov, čo malo prinútiť ZSSR uznať v Poľsku…

Glorifikácia zločincov: Estónski nacisti si uctili pamiatku legionárov Waffen SS na Sinimäe

0 icon

Estónsko, 1.August 2021 (AM) – Na ceremoniál uctenia si pamiatky legionárov 20. granátnickej divízie Waffen-SS pri pamätníku na Grenadierskom kopci v Sinimäe prišli aj poslanci z pravicovej Konzervatívnej ľudovej strany (EKRE). Poslanci Anti Poolamets a Ruuben Kaalep

Stiahnutie americkej armády z Afganistanu je dôsledkom vnútorných problémov USA

0 icon

Afganistan, 1.August 2021 (AM) – Andrej Serenko, vedúci Centra pre štúdium afganskej politiky vysvetlil, prečo americké jednotky odchádzajú z Afganistanu v takom zhone. Túto tému prediskutoval v rozhovore s korešpondentom portálu „Ukraina.ru“. Expert poznamenal, že tento ústup je čisto vnútro americký a nemá s Afganista

"Hroznejšie než protilietadlové delá." Pred čím boli esá Luftwaffe bezmocní

0 icon

Rusko, 2.August 2021 (AM) – Za roky Veľkej vlasteneckej vojny nabúrali sovietski letci nemecké stroje viac ako 600 krát. Nestalo sa to na žiadnom inom bojisku Druhej svetovej vojny. Esa Červenej armády zdokonalili túto taktiku tak, že ju používali dokonca v noci.   Úmrtnosť 50%

Bombardér B-21 Raider bude najhoršou nočnou morou ruskej protivzdušnej obrany

0 icon

USA, 2.August 2021 (AM) – Ruské systémy protivzdušnej obrany čelia v budúcnosti veľkým ťažkostiam, najnovší americký bombardér B-21 sa stane „najhoršou nočnou morou“ pre Rusko, hovorí autor článku pre americký časopis National Interest Chris Osborne.   Najnovší americký tajný bombardér B-21 bude pre ruské systémy protivzdušnej ob

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali