Svätý Konrád: “Biskup má veľkú a prísnu zodpovednosť pred Bohom“

Kostonica 17. februára 2019 (HSP/Foto:HSP)

 

V meste Kostnici  bola jedna z najstarších a najslávnejších stolíc biskupských v Nemecku, ktorej mnohí biskupi vyznačovali sa učenosťou, vznešenými cnosťami a horlivosťou apoštolskou; medzi nimi vynikal svätý Konrád

“Svätý Konrád, pustovník”

Svätý Konrád pochádzal z rodu grófskeho, ktorý vždy vyznačoval sa horlivou príchylnosťou ku cirkvi. Otec jeho bol Henrik, gróf z Altdorfu, matka Beata pochádzala z domu grófov Hohenvarthských z Bavorska. Obaja rodičia nasledovali zbožný príklad vznešených predkov, i vychovávali starostlivo mladšieho syna Konráda, ktorý prejavoval od útlej mladosti náchylnosť k dokonalosti kresťanskej. Keď zbožný Konrád povyrástol z veku detského, dali ho rodičia do Kostnice na slávnú školu biskupskú k ďalšiemu vzdelávaniu. Biskup Noting, v ktorého dome mladík býval, obdivoval pokroky jeho vo vedách, horlivosť v modlitbe, pokoru, sebazapieranie a dobrotu srdca. On spájal ako mládenec prísnosť s veselou mysľou, akou vyznačujú sa sluhovia Boží. Každý človek, ktorý poznal ho, obľúbil si a vysoko vážil vznešeného mládenca.

Keď biskup badal veľkú náklonnosť jeho k stavu duchovnému, vysvätil ho po dokončených štúdiách za kňaza a ustanovil ho tajomníkom svojím. A usilovný i svedomitý Konrád dokazoval úradovaním svojím, že hodný je v plnej miere dôvery biskupovej. Bol opatrný, spravodlivý, zručný v prácach, láskavý a štedrý oproti bližným, i veľmi nábožný. Nielen biskup Noting, ale i kňažstvo ctilo a milovalo ho veľmi. I vyvolený bol nezadlho za prepošta kapituly a vikára biskupského. Roku 934 zomrel biskup Noting. Ku pohrebu jeho do Kostnice prišiel svätý Ulrich, biskup z Augsburgu. Duchovenstvo žiadalo po pohrebe  biskupa, aby riadil voľbu nového arcipastiera. Po trojdennom modlení vyslovil sa biskup, že rozhodol sa za prépošta Konráda. Sotva vyslovil svätý Ulrich mienku svoju, zvolali všetci kňazi:

„Konrád nech je biskupom naším!“

Pokorný sluha Boží nechcel prevziať ten ťažký úrad, lebo považoval seba za nehodného a neschopného. Na veľké prosby kňažstva a veriaceho ľudu i na príhovor svätého Ulricha prijal konečne po dlhom zdráhaní posvätenie a stal sa vzorným biskupom. Ako dobrý pastier vynaložil celý život svoj svätému úradu so silnou vierou, pokorou, čistotou, nábožnosťou, láskou a milosrdenstvom. Horlivo ohlasoval učenie Božie, staral sa o čisté mravy kňažstva a veriacich a zvláštne ležalo na srdci jeho šťastie a pohodlie chudobných i nemocných. Majetky svoje otcovské zamenil za pozemky, ktoré ležali pri sídelnom meste Kostnici, a tieto daroval z čiastky chrámu biskupskému a z čiastky chudobným ľuďom. I dôchodky biskupské upotreboval k takýmto cieľom. Chudobným a trpiacim veriacim svojim bol láskavým otcom a nikto neopúšťal palác jeho bez potešenia a podpory. Ale sláva Božia ležala najviac na zbožnom srdci jeho. V Kostnici vystaval tri chrámy a síce ku cti svätých Jána, a Mórica.

Ozdobil nádherne chrám Matky Božej, a obohatil ho svätými ostatkami a drahocennými nádobami. Založil špitál, v ktorom denne nasyťovaní bývali dvanásti chudobní, rozmnožil dôchodky kanonikov pri chráme kapitulskom a naložil, aby bývali spolu v jednom dome a žiaden nemal osobitnú domácnosť a živnosť. O zbožnosti a vznešených cnosťach horlivého biskupa svedčí i to, že svätý Ulrich vyvolil si ho za úprimného priateľa.

Spolu navštevovali často pútnické miesto Einsiedeln a posilňovali sa vzájomne zbožnými rozpravami vo svätej viere, v nádeji a láske, a každý z nich nachádzal u druhého poučenie, povzbudenie a útechu.

Svätý Konrád putoval tri razy do Svätej Zeme, kde po obtiažnej a nebezpečnej ceste ponavštevoval prepamätné miesta, ktoré oslávil Spasiteľ narodením, životom a utrpením Svojím, i podivným vzkriesením a slávným vystúpením do slávy nebeskej, aby obživil lásku svoju ku Pánu Ježišovi a bol horlivým sluhom Jeho. Aby oživoval pamiatku na bolestnú smrť Spasiteľovu i u veriacich svojich, dal vystaviť v kostole svätého Mórica hrob, celkom dľa tej podoby, aký vídal v Jeruzaleme. A dľa príkladu jeho začali sa po celom Západe stavať hroby Spasiteľove v chrámoch a konať pobožnosti vo veľkom týždni pred radostnými sviatkami veľkonočnými. Často rozjímal pri tom hrobe Božom pohrúžený do blaženosti a nadzemskosti o prehorkom utrpení a smrti Pána nášho Ježiša Krista. A keď potom slúžil svätú omšu, odbleskovalo sa hlboké pohnutie jeho nad prítomnosťou Spasiteľovou z obličaja a celej postavy jeho.

Dobrotivý Boh navštevoval verného sluhu Svojho mnohými milosťami, a na príhovor jeho stávali sa divy. Pri boku svätého. Konráda účinkoval v Kostnici ako kanonik svätý Gebhard, syn grófa Uza z Bregenzu. Svätý Konrád predpovedal mu, že bude biskupom a nasledovníkom jeho. A to sa i stalo. A tento svätý učeník jeho bol hodným nástupcom svätého Konráda, on založil pri Kostnici opátstvo Petershausen a povolal Benediktínov z MariaAinsidelnu do neho, i zomrel blahoslavenou smrťou ako otec chudobných r. 985. On bol svedkom i divotvorného vysvätenia kaplnky preblahoslavenej Panny Márie v Ainsidelne skrze anjelov a svätých, ktorí zostúpili z neba.

Tam, kde teraz stojí chrám a slávný kláštor Maria Einsiedeln, žil pred vyše tisíc rokmi svätý pustovník Menrád v pustom lese, ktorého zavraždili tam dvaja zbojníci. Až do roku 907 stála pustovňa svätého Menráda prázdna, v nej usadil sa svätý Benno a započal zúrodňovať zem a ľud putovával sem k obrazu Panny Márie, ktorý ctil svätý Menrád. Divy a zázraky množili sa, a svätý Eberhard, opát neskôr vystaveného kláštora, dal postaviť nad kaplnkou, kde bol zavraždený svätý Menrád, veľký chrám.

Svätí Konrád a Ulrich prišli okolo 13. septembra roku 947, i mnohí nemeckí veľmoži a početný zástup ľudu, aby sa posvätil nový chrám. Svätý Konrád išiel o pol noci pred slávnosťou podľa obyčaja svojho s niekoľkými mníchmi do kaplnky chrámovej, ktorá zriadená bola k úcte Panny Márie na starom mieste svojom, aby sa modlil. Sotva vošli do kaplnky, uslyšali ľúbezné spevy, a hneď na to uzreli Pána Ježiša Krista a preblahoslavenú Pannu Máriu, tiež i anjelov a svätých, ktorí svätili s obyčajnými obradami kaplnku. Počas svätenia slyšali hlasy nebeské:

„Svätý Bože, v sieni slávnej Panny, zmiluj sa nad nami! Požehnaný buď Syn Márie, ktorý prišiel, aby panoval večne.“

A na to zase počuli spev anjelský:

„Baránku Boží, zmiluj sa nad živými, ktorí veria v Teba, zmiluj sa nad nami! Baránku Boží, zmiluj sa nad mrtvými, ktorí blahoslavene odpočívajú v Tebe, zmiluj sa nad nami! Baránku Boží, udeľ pokoja živým i mrtvým, ktorí blahoslavene s Tebou panujú!“

Svätý strach i radosť zmocnili sa svätého biskupa Konráda a sprievodcov jeho, i zostali v chráme na modlitbách s najhlbšou pobožnosťou až do svitania. Ráno zišli sa kňazi a veriace zástupy do kaplnky chrámovej ku posviacke. Svätý Konrád nechcel konať posvätný obrad a rozprával videnie, ktoré mal. Ale prítomní nútili svätého biskupa, aby posvätil kaplnku. Svätý Konrád nepodvolil sa, i vylieval modlitby svoje k milostivému Bohu až do poludnia.

Netrpezlivé zástupy nútili muža Božieho, aby započal obrad. A hľa, slyšal hlas s neba:

„Prestaňte bratia, kaplnka je už posvätená!“  Svätý zdelil im zjavenie a vôľu Božiu a všetci uspokojili sa a zvelebovali Boha, i Matku Spasiteľovu. Potom posvätil iba chrám.

Roku 964, teda šestnásť rokov nato, poslal cisár Otto vojsko svoje do Ríma na pomoc pápežovi Levovi VIII, ktorého napadli nepriatelia. S ním bola pri vojsku jeho Adelhaida, mnohí biskupi, vojvodcovia, veľmoži a rytieri z Nemecka, a medzi nimi nachádzali sa svätí biskupi Konrád a Ulrich, i druhí očití svedkovia zázraku, ktorý bol sa stal v Ainsidelne. Ten zázrak bol veľmi znamenitý a svätý Konrád rozprával o ňom obšírne pápežovi Levovi VIII. a kardinálom jeho. Prítomní biskupi z Nemecka potvrdili slová jeho. A pápež uznal ho i potvrdil.

O svätom Konrádovi rozpráva sa tiež, že počas svätej omše spadol so steny po premenení jedovatý pavúk do kalicha jeho. Svätý z úctivosti k najsvätejšej Sviatosti oltárnej, i aby nevzbudil pozornosť ľudu, vypil Krv Božiu i s hnusným hmyzom. A hľa, keď sedel pri stole, vyšiel pavúk z úst jeho, a neuškodil mu. Svätý Konrád konal úrad svoj biskupský so slávou a vidomým požehnaním Božím za 42 rokov i povolal ho milostivý Boh k Sebe na večnosť dňa 26. novembra r. 976.

Telo jeho pochované bolo, dľa výslovnej žiadosti jeho, vedľa kaplnky svätého Mórica. Neskôr prenesené boli ostatky jeho do biskupského chrámu v Kostnici. Pri hrobe jeho stali sa mnohé divy, i vystavená bola kaplnka nad ním. Pápež Kalixt II. vyhlásil ho roku 1120 za svätého. Svätý Konrád vyobrazuje sa v rúchu biskupskom, ako drží v ľavej ruke kalich a pravou požehnáva ho.

Svätý Konrád pochádzal z bohatého a slávneho rodu grófskeho a predsa opovrhol slávou svetskou a stal sa kňazom, a to kňazom dľa Srdca Ježišovho. Keď vyvolený bol za biskupa, zhrozil sa prijať tú vysokú dôstojnosť. A prečo? On znal, že s dôstojnosťou biskupskou spojené sú veľké ťarchy duševné, veľká zodpovednosť, väčšia, než jednoduchého kňaza. Keď osvietenému biskupovi Avilovi bolo oznámené, že istý mladý kňaz jeho po prvej svätej omši hneď zomrel, odpovedal ten nábožný biskup:

„On má predsa veľké a prísné zodpovedanie pred Bohom!“  A o mnoho väčšie zodpovedanie má biskup, ktorému zverené je mnoho tisíc kresťanských duší.

A ten istý zbožný biskup hovorí :

„Tak veľkú a obtiažnú povinnosť majú duchovní pastieri, že, keby niektorý urobil zadosť len tretej čiastke, považovaný bol by od ľudu za svätého,  keď predsa, keby chcel byť spokojný s tou treťou čiastkou, neušiel by ohňu pekelnému.“

A tak, jak ťažký, nebezpečný je úrad kňazský, a najmä biskupský! A preto napomínal už svätý Pavol horlivo Timothea a Títa, aby dávali dobrý príklad veriacim v slovách, v láske, vo viere, v čistote.

Svätému Františkovi Serafinskému zjavil sa raz anjel s čistou krištálovou nádobou a riekol mu:

„František, taký čistý má byť každý kňaz ako to sklo!“

A svätý František považoval sa za nehodného, aby sa dal vysvätiť za kňaza, ačkoľvek bol mužom veľkej svätosti. Toto naplnilo bázňou i svätého Konráda pred dôstojnosťou biskupskou, A on mal na mysli i vyvýšenosť dôstojnosti tej, ktorej v pokore svojej považoval sa za nehodného.

Svätý Ignác hovorí:

„Kňažstvo je súhrn a rozkvet všetkej hodnosti, ktorá môže byť nájdená u ľudí.“

A svätý Ambróz hovorí :

„Ako zlato vznešenejšie a drahšie je nad olovo, tak vznešenejší a drahší je kňaz nad stav kráľovský.“

Veď akýže je úrad a aká moc biskupa a kňaza? Biskup a kňaz schopní sú slúžiť svätú omšu, premeňovať chlieb a víno v pravé Telo a Krv Kristovu, rozväzovať hriechy u hriešnikov, prisluhovať iné sviatosti, hlásať slovo Božie, spravovať veriacich, poťažne i kňazov. A tak biskup a kňaz prevyšuje všetkých hodnostárov sveta. On zvoláva málo slovami Pána Boha s vysokého neba dolu na biednu zem a môže premeniť pri svätej omši chlieb a víno v opravdivé Telo a Krv Jeho, čo nemôže urobiť ani anjel ani iný svätý v kráľovstve nebeskom.

Biskup a čiastočne i kňaz krátkymi slovami môže oslobodiť od väzby hriechov, vymôcť z priepasti pekelnej i najväčšieho hriešnika, ktorého spravodlivosť božská uvrhnúť sa chystá do priepasti ohňa pekelného, a to vtedy, keď taký hriešnik má opravdivú ľútosť v srdci svojom nad spáchanými hriechami, pri svätej spovedi vyzná ich, polepšiť sľubuje život svoj a dosť učiní, i otvára kajúcnikovi bránu slávy nebeskej. Či to nie veľká a nesmierna moc a dôstojnosť? Ktorý mocnár sveta môže to?

Áno, sám Syn Boží zostúpil na zem z neba, prijal človečenstvo a zastával úrad najvyššieho kňaza, a udôstojnil osobne stav kňazský. Ako svätý Konrád, podobne konajú vrúcni duchovní pastieri obtiažné práce svoje na vinici Pánovej, lebo dobre vedia, že keď skrze horlivé rozsievanie semena slova Božieho a kresťanského cvičenia prinesú úžitok, že za to majú v nebi k očakávaniu veľkú odplatu a že účastní budú všetkých tých dobrých skutkov, ktoré pochádzajú z duchovnej práce ich. Kresťane, maj v úctivosti kňazstvo svoje, ktoré ustanovil Ježiš Kristus v apoštoloch v nepretrženom rade so zdedenou právomocnosťou! Veď Boh sám hovorí so Žalmistom :

„Netýkajte sa pomazaných mojich!“

A Kristus Pán hovorí o svätích apoštoloch a plnomocných nástupcoch ich, biskupoch a kňazoch v pravej cirkvi:

„Kto pohŕda vami, pohŕda Mnou, a kto pohŕda Mnou, pohŕda Tým, ktorý Mňa poslal.“

Henrik VIII, kráľ anglický, veľký nepriateľ pápeža, biskupov a kňazov, zomieral v zúfalstve a polomrtvý zvolal:

„Ó duchovní, ó duchovní!“

Karol Jerguš

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Blaha nazval Lipšica lúzrom. Pčolinský ho prerušil a potom ho vypol

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) nazval Daniela Lipšica lúzrom. Na čo ho prerušil podpredseda parlamentu Peter Pčolinský (Sme rodina) "Takýto škandál ešte parlament nezažil. Nielenže nás vláda kriminalizuje za naše názory, oni nám najnovšie berú ako opozícii slovo už aj priamo v…

Skauti prinesú betlehemské svetlo na Slovensko v sobotu

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Skauti prinesú betlehemské svetlo z Viedne na Slovensko v sobotu (10. 12.) po 33. raz. Počas najbližších dvoch týždňov ho po dvojročnej prestávke budú rozvážať po Slovensku aj vlakovými spojeniami. TASR o tom informovala tajomníčka Rady pre komunikáciu Slovenského skautingu Mária Dirgová Betlehemské…

Zmobilizovaní muži v zákopoch hovoria: “Chceme útočiť!” Na čo Rusko čaká?

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Kp/Foto:TASR/AP-Leo Correa,Screenshot YouTube)   Vojenský spravodajca Komsomoľskej pravdy Alexander Koc vysvetľuje, čo Rusko potrebuje na víťazstvo a kedy ho možno očakávať Ako žijú mobilizovaní muži v zákopoch? Čo žiadajú? Vyčerpajú sa "Kalibre"? Kedy môžeme očakávať zlom vo vojenskej operácii Ruska a čo mu chýba k víťazstvu?…

Si Ťin-pching v Saudskej Arábii: prečo táto návšteva znamená veľa pre budúcnosť sveta

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Kp/Foto:TASR/AP-Maurizio Gambarini)   Čínsky líder Si Ťin-pching cestuje do Rijádu, aby hodil rukavicu americkému vplyvu v arabskom svete, píše ruský denník Komsomoľskaja pravda Arabský mediálny gigant Al-Džazíra uviedol, že čínskemu lídrovi Si Ťin-pchingovi sa na oficiálnej návšteve Saudskej Arábie v Rijáde dostane oveľa srdečnejšieho privítania, než…

Vyjadrenie Ministerstva vnútra SR k rozhodnutiu ÚVO ohľadom spoločnosti Dustream

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   "MV SR v tomto verejnom obstarávaní postupovalo v súlade s ustanovením § 82 ods.2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nevyžadovalo predloženie dôkazov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia a to najmä z dôvodu akútnej časovej tiesne. Zákon v týchto prípadoch logicky…

Princ, sudca a nevydarený štátny prevrat v Nemecku. Podrobnosti o tom, kto a prečo chcel v krajine monarchiu

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Zeit/Foto:TASR/AP/dpa-Boris Roessler)   Podľa viacerých nemeckých novín bol v Nemecku ohlásený pokus o štátny prevrat. Pučisti chceli vtrhnúť do Bundestagu Nemecké orgány činné v trestnom konaní zadržali viac ako 25 osôb, ktoré boli členmi alebo podporovateľmi tejto pravicovej organizácie. V súčasnosti prebiehajú prehliadky v 137…

Podržia vládu? Čepček ani Vorobelová ešte nepovedali, ako budú hlasovať

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR Martin Čepček ani Slavěna Vorobelová zatiaľ nepovedali, ako sa zachovajú pri hlasovaní o vyslovení nedôvere vláde. Chcú si počkať na priebeh rozpravy k návrhu. Podľa Vorobelovej ešte nie je jasné, čo by nasledovalo po páde vlády Čepček sa…

Matovič: Nasledujúce dni sa rozhodne

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Nasledujúce dni sa rozhodne, či si Slovensko uchová demokraciu. Ak poslanec Richard Sulík (SaS) rozbije koalíciu, k moci nastúpi väčšina, ktorá bráni zmene paragrafu 363 či nevydala Robert Fica (Smer-SD) na väzobné stíhanie. V stredu to uviedol minister financií Igor Matovič (OĽANO) "Ktokoľvek,…

“Kde sú rodičia, že toto robia vaše deti? Ukážte sa! Cigáni kde ste? Ale už aj!” Polícia preveruje video Mikuláša v Poprade

0 icon

Poprad 7. decembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Polícia sa bude zaoberať videom Putujúceho Mikuláša v Poprade, ktoré sa objavilo na sociálnych sieťach. TASR to v stredu potvrdil krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik. Bývalý mestský poslanec Rudolf Kubus mal ako Mikuláš v mestskej časti Matejovce počas vystúpenia kričať na…

Prezidentka si vyslúžila poriadnu dávku kritiky za to, že prijala cenu Madeleine Albrightovej: “Klesla na samé dno. Dokonca ho prerazila”

0 icon

Washington/Bratislava 7. decembra (TASR/HSP/Foto: TASR-Jaroslav Novák )   "Demokracia je len taká silná, aká silná je naša každodenná angažovanosť v nej – trpí, keď ju nebránime." V noci na stredu to prostredníctvom videoodkazu uviedla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová pri prevzatí Ceny za demokraciu Madeleine Albrightovej, ktorú jej udelil americký Národný…

NAJNOVŠIE

BLOG

Boris Mesár

Veľký reset : Británia padla: S Rishi Sunakom je „prevrat“ WEF dokončený. Výraz „globalista“ je antisemitský a mal by byť zakázaný. 

0icon

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO:Ak ste nestihli všimnúť, Spojené kráľovstvo má za posledných 11 týždňov už tretieho premiéra. Najprv bol odvolaný Boris Johnson, potom bola Liz Trussová 45 dní premiérkou, kým nebola tiež odvolaná. Najkratšie slúžiacu premiérku v britskej histórii nahradil Rishi Sunak, člen WEF, miliardár a majiteľ tieňovej

Slavěna Vorobelová

Divná logika progresívca Šimečku

0icon

Hlavným účelom západných sankcií proti Rusku po vstupe jeho vojska na Ukrajinu bola snaha o zastavenie ruského predaja energonosičov, najmä ruského plynu prostredníctvom plynovodov do Európy. Ruskí producenti boli dovtedy hlavnými dod&aacu

Marek Brna

Vláda SR

0icon

Je tomu naozaj tak. Máme najlepšiu vládu v dejinách. Sľub dodržali. Tak rád sledujem hlavné večerné správy. Som nadšený z každej tlačovky, každého jedného člena vlády veľmi obdivujem. Každý deň si ráno kupujem všetky mienkotvorné denníky, články venované opozícii  ignorujem. Po celý deň mám noviny na stole rozložené a aby

Pavel Jacz

Moderátor Iliev z TA3 – krivič faktov.

0icon

Pre každý režim je príznačné, že veľká časť mainstreamu vďaka „demokratickému“ vedeniu krajiny zamlčuje nepríjemnú pravdu, zavádza v inform&aacu

Ľubica Cyprianová

Úbohosť spôsobu, akým MVSR vyvracia údajné HOAXY alebo "Ministerstvo vnútra V TEJTO CHVÍLI neplánuje stavať žiadne ďalšie stanové mestečká pre nelegálnych migrantov"

0icon

Internetom sa posledné dni rozšírila fotografia mailu, ktorý odoslala pracovníčka Okresného úradu v Ilave starostom v danom okrese, a v ktorom žiada o vytipov

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke stovky husí vrchovských (Anser indicus), ktoré migrujú z Tibetu a Strednej Ázie, sa zhromaždili v blízkosti indicko-pakistanských hraníc pri dedine Gharana v Indii 6. decembra 2022

Autor: TASR/AP-Channi Anand

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Blaha nazval Lipšica lúzrom. Pčolinský ho prerušil a potom ho vypol

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) nazval Daniela Lipšica lúzrom. Na čo ho prerušil podpredseda parlamentu Peter Pčolinský (Sme rodina) "Takýto škandál ešte parlament nezažil. Nielenže nás vláda kriminalizuje za naše názory, oni nám najnovšie berú ako opozícii slovo už aj priamo v…

Skauti prinesú betlehemské svetlo na Slovensko v sobotu

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Skauti prinesú betlehemské svetlo z Viedne na Slovensko v sobotu (10. 12.) po 33. raz. Počas najbližších dvoch týždňov ho po dvojročnej prestávke budú rozvážať po Slovensku aj vlakovými spojeniami. TASR o tom informovala tajomníčka Rady pre komunikáciu Slovenského skautingu Mária Dirgová Betlehemské…

Zmobilizovaní muži v zákopoch hovoria: “Chceme útočiť!” Na čo Rusko čaká?

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Kp/Foto:TASR/AP-Leo Correa,Screenshot YouTube)   Vojenský spravodajca Komsomoľskej pravdy Alexander Koc vysvetľuje, čo Rusko potrebuje na víťazstvo a kedy ho možno očakávať Ako žijú mobilizovaní muži v zákopoch? Čo žiadajú? Vyčerpajú sa "Kalibre"? Kedy môžeme očakávať zlom vo vojenskej operácii Ruska a čo mu chýba k víťazstvu?…

Si Ťin-pching v Saudskej Arábii: prečo táto návšteva znamená veľa pre budúcnosť sveta

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Kp/Foto:TASR/AP-Maurizio Gambarini)   Čínsky líder Si Ťin-pching cestuje do Rijádu, aby hodil rukavicu americkému vplyvu v arabskom svete, píše ruský denník Komsomoľskaja pravda Arabský mediálny gigant Al-Džazíra uviedol, že čínskemu lídrovi Si Ťin-pchingovi sa na oficiálnej návšteve Saudskej Arábie v Rijáde dostane oveľa srdečnejšieho privítania, než…

Vyjadrenie Ministerstva vnútra SR k rozhodnutiu ÚVO ohľadom spoločnosti Dustream

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   "MV SR v tomto verejnom obstarávaní postupovalo v súlade s ustanovením § 82 ods.2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nevyžadovalo predloženie dôkazov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia a to najmä z dôvodu akútnej časovej tiesne. Zákon v týchto prípadoch logicky…

Princ, sudca a nevydarený štátny prevrat v Nemecku. Podrobnosti o tom, kto a prečo chcel v krajine monarchiu

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Zeit/Foto:TASR/AP/dpa-Boris Roessler)   Podľa viacerých nemeckých novín bol v Nemecku ohlásený pokus o štátny prevrat. Pučisti chceli vtrhnúť do Bundestagu Nemecké orgány činné v trestnom konaní zadržali viac ako 25 osôb, ktoré boli členmi alebo podporovateľmi tejto pravicovej organizácie. V súčasnosti prebiehajú prehliadky v 137…

Podržia vládu? Čepček ani Vorobelová ešte nepovedali, ako budú hlasovať

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR Martin Čepček ani Slavěna Vorobelová zatiaľ nepovedali, ako sa zachovajú pri hlasovaní o vyslovení nedôvere vláde. Chcú si počkať na priebeh rozpravy k návrhu. Podľa Vorobelovej ešte nie je jasné, čo by nasledovalo po páde vlády Čepček sa…

Matovič: Nasledujúce dni sa rozhodne

0 icon

Bratislava 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Nasledujúce dni sa rozhodne, či si Slovensko uchová demokraciu. Ak poslanec Richard Sulík (SaS) rozbije koalíciu, k moci nastúpi väčšina, ktorá bráni zmene paragrafu 363 či nevydala Robert Fica (Smer-SD) na väzobné stíhanie. V stredu to uviedol minister financií Igor Matovič (OĽANO) "Ktokoľvek,…

“Kde sú rodičia, že toto robia vaše deti? Ukážte sa! Cigáni kde ste? Ale už aj!” Polícia preveruje video Mikuláša v Poprade

0 icon

Poprad 7. decembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Polícia sa bude zaoberať videom Putujúceho Mikuláša v Poprade, ktoré sa objavilo na sociálnych sieťach. TASR to v stredu potvrdil krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik. Bývalý mestský poslanec Rudolf Kubus mal ako Mikuláš v mestskej časti Matejovce počas vystúpenia kričať na…

Prezidentka si vyslúžila poriadnu dávku kritiky za to, že prijala cenu Madeleine Albrightovej: “Klesla na samé dno. Dokonca ho prerazila”

0 icon

Washington/Bratislava 7. decembra (TASR/HSP/Foto: TASR-Jaroslav Novák )   "Demokracia je len taká silná, aká silná je naša každodenná angažovanosť v nej – trpí, keď ju nebránime." V noci na stredu to prostredníctvom videoodkazu uviedla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová pri prevzatí Ceny za demokraciu Madeleine Albrightovej, ktorú jej udelil americký Národný…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Veľký reset : Británia padla: S Rishi Sunakom je „prevrat“ WEF dokončený. Výraz „globalista“ je antisemitský a mal by byť zakázaný. 

0icon

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO:Ak ste nestihli všimnúť, Spojené kráľovstvo má za posledných 11 týždňov už tretieho premiéra. Najprv bol odvolaný Boris Johnson, potom bola Liz Trussová 45 dní premiérkou, kým nebola tiež odvolaná. Najkratšie slúžiacu premiérku v britskej histórii nahradil Rishi Sunak, člen WEF, miliardár a majiteľ tieňovej

Slavěna Vorobelová

Divná logika progresívca Šimečku

0icon

Hlavným účelom západných sankcií proti Rusku po vstupe jeho vojska na Ukrajinu bola snaha o zastavenie ruského predaja energonosičov, najmä ruského plynu prostredníctvom plynovodov do Európy. Ruskí producenti boli dovtedy hlavnými dod&aacu

Marek Brna

Vláda SR

0icon

Je tomu naozaj tak. Máme najlepšiu vládu v dejinách. Sľub dodržali. Tak rád sledujem hlavné večerné správy. Som nadšený z každej tlačovky, každého jedného člena vlády veľmi obdivujem. Každý deň si ráno kupujem všetky mienkotvorné denníky, články venované opozícii  ignorujem. Po celý deň mám noviny na stole rozložené a aby

Pavel Jacz

Moderátor Iliev z TA3 – krivič faktov.

0icon

Pre každý režim je príznačné, že veľká časť mainstreamu vďaka „demokratickému“ vedeniu krajiny zamlčuje nepríjemnú pravdu, zavádza v inform&aacu

Ľubica Cyprianová

Úbohosť spôsobu, akým MVSR vyvracia údajné HOAXY alebo "Ministerstvo vnútra V TEJTO CHVÍLI neplánuje stavať žiadne ďalšie stanové mestečká pre nelegálnych migrantov"

0icon

Internetom sa posledné dni rozšírila fotografia mailu, ktorý odoslala pracovníčka Okresného úradu v Ilave starostom v danom okrese, a v ktorom žiada o vytipov

Vášeň v Tebe

Dara Rolins dnes oslavuje krásnych 50 rokov. Jej život nebol len úspech. „Zomlelo ma to,“ priznala

0 icon

Dnes, o 8.00 h ráno, kedy sa deťom začína škola, priviedla Zlatka z Bratislavy na svet malú ManDarinku. Takto začala dnešný status k svojim 50. narodeninám speváčka Dara Rolins, ktorú mnohí poznajú najmä ako Darinku Rolincovú. „50 je mocné číslo a ja som šťastná, že som šťastná, zdravá, milovaná. Každý deň sa dívam…

Herečka seriálu Wednesday spí so svojim 8-ročným synom v posteli. Pomáha mu či ubližuje?

0 icon

Christina Ricci, jedna z postáv aktuálne značne obľúbeného seriálu medzi mladými ľuďmi, Wednesday, prezradila, že jej 8-ročný syn spí ešte pri nej v posteli. Avšak, 9-mesačná dcéra už spí sama v postieľke. Christina Ricci je herečka, ktorá v 90. rokoch hrala v pôvodnom filme o rodine Adamsovcov malú Wednesday. Prešli desiatky rokov a ona opäť hrá v modernej…

Syndróm vianočného stromčeka. Jedným z príznakov sú vyrážky

0 icon

Pomaly sa blíži 24. december a čoskoro príde čas vybrať si ten správny stromček. Živý či umelý? Ak sa rozhodnete tento rok vyskúšať živý, mali by ste si všímať, či sa u vás nezačnú prejavovať niektoré nepríjemnosti. Každoročne sa totiž u niektorých objaví kašeľ, škrabanie v hrdle, dýchavičnosť či slzenie. Počuli ste už o syndróme…

Čo je dôvodom manželských hádok? Určite aspoň jeden dôvod poznáte aj vy

0 icon

Súčasťou aj tých najšťastnejších a najkompatibilnejších vzťahov sú hádky. Aj keď sa možno zdá, že v každom páre sú dôvody na hádku iné, existujú problémy, o ktorých sa pravidelne hádajú mnohé páry. Niektoré ťažkosti vás možno ako dôvod hádky prekvapia, v iných sa možno „nájdete“. Otravné návyky ako dôvod hádky

GUITARDISCO do auta či domov, ale hlavne nahlas

0 icon

Po dlhých rokoch, počas ktorých Peter Cmorik so svojou kapelou vydávali len single, či EP, sme sa dočkali uceleného albumu s názvom GUITARDISCO. “Názov je možno zvláštny, ale vystihuje to, čo som pri jeho tvorbe a nahrávaní hovoril najčastejšie - že chcem aby to tancovalo, aby to bolo svieže a…

Armádny Magazín

Ukrajinskej armáde v Artemovsku dorazili posily. Vojenský expert vysvetlil kde zmizli iránske drony a kedy prestane ostreľovanie civilistov v Donecku

0 icon

Rusko, 7.december 2022 (AM) – Do ukrajinskej armády v Artemovsku dorazili posily. Jednotky Ozbrojených síl Ukrajiny nachádzajúce sa v meste ju súrne potrebujú, pretože utrpeli vážne straty. Oznámil to dôstojník Ľudových milícií Luhanskej republiky Andrej Maročko s odvolaním sa na údaje, ktoré získala rozviedka LPR. Príchod posíl pre ozbrojené formácie Ukrajiny bol

Spravodajský dôstojník CIA naznačil, prečo Ukrajinci zaútočili na ruské letiská. Dôsledky ruských odvetných úderov na energetický systém

0 icon

USA, 7.december 2022 (AM) – V pondelok 5. decembra zaútočili ukrajinské drony na letiská Djagilevo v Riazanskej oblasti a Engels v Saratovskej oblasti. V dôsledku akcií Ozbrojených síl Ukrajiny boli zabití traja ľudia a štyria boli zranení. Na druhý deň zaútočil ukrajinský dron na letisko Kursk

Ukrajina stratila za mesiac viac ako osemtisíc vojakov. Britskí žoldnieri prepustení Ruskom sa vracajú na bojisko. Prehľad operácie

0 icon

Rusko, 7.december 2022 (AM) – Britskí žoldnieri Sean Pinner a Aiden Aslin, ktorých predtým zajali ruské jednotky a po výmene vojnových zajatcov sa vrátili domov, sa vracajú na Ukrajinu. Prisľúbili, že už nebudú brať zbrane do ruky. Sean Pinner (49), ktorý predtým slúžil v Severnom Írsku, sa pripojil k ukrajinským silám v roku…

Mierové rozhovory ako nenápadný západný doplnok bojovej činnosti

0 icon

Rusko, 7.december 2022 (AM) – Momentálne sa zo strany USA (Biden), Francúzska (Macron) a Nemecka (Scholz) ozývajú výzvy na začatie mierových rozhovorov v otázke bojov na Ukrajine.   K tejto téme sa v špeciálnom vydaní televízie Rossija 1 v pondelok 5. decembra vyjadril profesor Aleksej Fenenko z Moskovskej štátnej univerzity, ktorý ju

USA tajne znížili dostrel raketometov HIMARS pre Ukrajinu

0 icon

USA, 7. december 2022 (AM) – USA plánujú v priebehu nasledujúcich troch rokov strojnásobiť výrobu 155 mm munície. Americká ministerka armády Christine Wormuth (civilná pozícia) uviedla, že USA zvýšia svoju mesačnú produkciu 155 mm delostreleckej munície v dôsledku presunu nábojov na Ukrajinu. USA prejdú zo súčasnej produkcie 14 000 nábojov 155 mm…

TopDesať

TOP 10: Predpovede z minulosti, ktoré boli totálne mimo

0 icon

Už od začiatku histórie ľudstva nás zaujímali predpovede budúcnosti. A bolo ich naozaj veľa, a dokonca boli niektoré z nich až neuveriteľne presné. Jedným z najznámejších "prorokov" bol Nostradamus, francúzsky lekár a astrológ, ktorý predvídal udalosti ako francúzska revolúcia, obe svetové vojny a dokonca smrť princeznej Diany. Hoci sa jeho príbeh môže zdať neuveriteľný, veľa…

Aj majster tesár sa niekedy utne… Tieto fotografie ťa pobavia!

0 icon

Slovenské príslovie "Aj majster tesár sa niekedy utne." nadobúda pri týchto fotografiách úplne nový rozmer. Alebo žeby to vôbec nebol majster, kto sa uťal? Je totiž len ťažké uveriť, že toto robili profesionáli vo svojom odbore... Internetom sa často šíria fotografie, na ktorých sa baví celý svet. Táto zbierka obrázkov…

Vitamín D: Tieto varovné signály ťa upozornia na jeho nedostatok

0 icon

Za normálnych okolností sa vitamín D tvorí v koži prostredníctvom slnečného žiarenia. Jeho nedostatok spôsobuje napríklad nadmernú únavu. Odhaduje sa, že približne 1 miliarda ľudí na celom svete má nedostatok vitamínu D. Počet ľudí, ktorým vitamín D chýba je naozaj obrovský a tento nedostatok môže viesť k mnohým zdravotným problémom, ktoré…

10 jednoduchých návykov, ktoré ti zlepšia život

0 icon

Niekedy, ak chceš v živote dosiahnuť nejakú pozitívnu zmenu, mal by si sa pozrieť na svoj životný štýl. Počas dňa robíme veľa vecí automaticky - sú to naše návyky. Tak prečo ich nezmeniť a z negatívnych spraviť také, ktoré na nás budú vplývať pozitívne. Dnes ti predstavíme 10 jednoduchých návykov,…

Kreativita bez hraníc: Tieto nápady by dostali aj Steva Jobsa

0 icon

Kreativita bez hraníc. Aj takto by sme mohli nazvať kreativitu týchto ľudí, ktorí sa vynašli v rôznych situáciách. Riešenie problémov je jednoduché, ak máš peniaze. Pôjdeš do obchodu, kúpiš si, čo potrebuješ, peniaze položíš na pult a domov odchádzaš spokojný s geniálnou novou vecou, po ktorej si túžil. Našťastie medzi…

FOTO DŇA

Na snímke stovky husí vrchovských (Anser indicus), ktoré migrujú z Tibetu a Strednej Ázie, sa zhromaždili v blízkosti indicko-pakistanských hraníc pri dedine Gharana v Indii 6. decembra 2022

Autor: TASR/AP-Channi Anand

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali