KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Svätý Konrád: “Biskup má veľkú a prísnu zodpovednosť pred Bohom“

Kostonica 17. februára 2019 (HSP/Foto:HSP)

 

V meste Kostnici  bola jedna z najstarších a najslávnejších stolíc biskupských v Nemecku, ktorej mnohí biskupi vyznačovali sa učenosťou, vznešenými cnosťami a horlivosťou apoštolskou; medzi nimi vynikal svätý Konrád

„Svätý Konrád, pustovník“

Svätý Konrád pochádzal z rodu grófskeho, ktorý vždy vyznačoval sa horlivou príchylnosťou ku cirkvi. Otec jeho bol Henrik, gróf z Altdorfu, matka Beata pochádzala z domu grófov Hohenvarthských z Bavorska. Obaja rodičia nasledovali zbožný príklad vznešených predkov, i vychovávali starostlivo mladšieho syna Konráda, ktorý prejavoval od útlej mladosti náchylnosť k dokonalosti kresťanskej. Keď zbožný Konrád povyrástol z veku detského, dali ho rodičia do Kostnice na slávnú školu biskupskú k ďalšiemu vzdelávaniu. Biskup Noting, v ktorého dome mladík býval, obdivoval pokroky jeho vo vedách, horlivosť v modlitbe, pokoru, sebazapieranie a dobrotu srdca. On spájal ako mládenec prísnosť s veselou mysľou, akou vyznačujú sa sluhovia Boží. Každý človek, ktorý poznal ho, obľúbil si a vysoko vážil vznešeného mládenca.

Keď biskup badal veľkú náklonnosť jeho k stavu duchovnému, vysvätil ho po dokončených štúdiách za kňaza a ustanovil ho tajomníkom svojím. A usilovný i svedomitý Konrád dokazoval úradovaním svojím, že hodný je v plnej miere dôvery biskupovej. Bol opatrný, spravodlivý, zručný v prácach, láskavý a štedrý oproti bližným, i veľmi nábožný. Nielen biskup Noting, ale i kňažstvo ctilo a milovalo ho veľmi. I vyvolený bol nezadlho za prepošta kapituly a vikára biskupského. Roku 934 zomrel biskup Noting. Ku pohrebu jeho do Kostnice prišiel svätý Ulrich, biskup z Augsburgu. Duchovenstvo žiadalo po pohrebe  biskupa, aby riadil voľbu nového arcipastiera. Po trojdennom modlení vyslovil sa biskup, že rozhodol sa za prépošta Konráda. Sotva vyslovil svätý Ulrich mienku svoju, zvolali všetci kňazi:

„Konrád nech je biskupom naším!“

Pokorný sluha Boží nechcel prevziať ten ťažký úrad, lebo považoval seba za nehodného a neschopného. Na veľké prosby kňažstva a veriaceho ľudu i na príhovor svätého Ulricha prijal konečne po dlhom zdráhaní posvätenie a stal sa vzorným biskupom. Ako dobrý pastier vynaložil celý život svoj svätému úradu so silnou vierou, pokorou, čistotou, nábožnosťou, láskou a milosrdenstvom. Horlivo ohlasoval učenie Božie, staral sa o čisté mravy kňažstva a veriacich a zvláštne ležalo na srdci jeho šťastie a pohodlie chudobných i nemocných. Majetky svoje otcovské zamenil za pozemky, ktoré ležali pri sídelnom meste Kostnici, a tieto daroval z čiastky chrámu biskupskému a z čiastky chudobným ľuďom. I dôchodky biskupské upotreboval k takýmto cieľom. Chudobným a trpiacim veriacim svojim bol láskavým otcom a nikto neopúšťal palác jeho bez potešenia a podpory. Ale sláva Božia ležala najviac na zbožnom srdci jeho. V Kostnici vystaval tri chrámy a síce ku cti svätých Jána, a Mórica.

Ozdobil nádherne chrám Matky Božej, a obohatil ho svätými ostatkami a drahocennými nádobami. Založil špitál, v ktorom denne nasyťovaní bývali dvanásti chudobní, rozmnožil dôchodky kanonikov pri chráme kapitulskom a naložil, aby bývali spolu v jednom dome a žiaden nemal osobitnú domácnosť a živnosť. O zbožnosti a vznešených cnosťach horlivého biskupa svedčí i to, že svätý Ulrich vyvolil si ho za úprimného priateľa.

Spolu navštevovali často pútnické miesto Einsiedeln a posilňovali sa vzájomne zbožnými rozpravami vo svätej viere, v nádeji a láske, a každý z nich nachádzal u druhého poučenie, povzbudenie a útechu.

Svätý Konrád putoval tri razy do Svätej Zeme, kde po obtiažnej a nebezpečnej ceste ponavštevoval prepamätné miesta, ktoré oslávil Spasiteľ narodením, životom a utrpením Svojím, i podivným vzkriesením a slávným vystúpením do slávy nebeskej, aby obživil lásku svoju ku Pánu Ježišovi a bol horlivým sluhom Jeho. Aby oživoval pamiatku na bolestnú smrť Spasiteľovu i u veriacich svojich, dal vystaviť v kostole svätého Mórica hrob, celkom dľa tej podoby, aký vídal v Jeruzaleme. A dľa príkladu jeho začali sa po celom Západe stavať hroby Spasiteľove v chrámoch a konať pobožnosti vo veľkom týždni pred radostnými sviatkami veľkonočnými. Často rozjímal pri tom hrobe Božom pohrúžený do blaženosti a nadzemskosti o prehorkom utrpení a smrti Pána nášho Ježiša Krista. A keď potom slúžil svätú omšu, odbleskovalo sa hlboké pohnutie jeho nad prítomnosťou Spasiteľovou z obličaja a celej postavy jeho.

Dobrotivý Boh navštevoval verného sluhu Svojho mnohými milosťami, a na príhovor jeho stávali sa divy. Pri boku svätého. Konráda účinkoval v Kostnici ako kanonik svätý Gebhard, syn grófa Uza z Bregenzu. Svätý Konrád predpovedal mu, že bude biskupom a nasledovníkom jeho. A to sa i stalo. A tento svätý učeník jeho bol hodným nástupcom svätého Konráda, on založil pri Kostnici opátstvo Petershausen a povolal Benediktínov z MariaAinsidelnu do neho, i zomrel blahoslavenou smrťou ako otec chudobných r. 985. On bol svedkom i divotvorného vysvätenia kaplnky preblahoslavenej Panny Márie v Ainsidelne skrze anjelov a svätých, ktorí zostúpili z neba.

Tam, kde teraz stojí chrám a slávný kláštor Maria Einsiedeln, žil pred vyše tisíc rokmi svätý pustovník Menrád v pustom lese, ktorého zavraždili tam dvaja zbojníci. Až do roku 907 stála pustovňa svätého Menráda prázdna, v nej usadil sa svätý Benno a započal zúrodňovať zem a ľud putovával sem k obrazu Panny Márie, ktorý ctil svätý Menrád. Divy a zázraky množili sa, a svätý Eberhard, opát neskôr vystaveného kláštora, dal postaviť nad kaplnkou, kde bol zavraždený svätý Menrád, veľký chrám.

Svätí Konrád a Ulrich prišli okolo 13. septembra roku 947, i mnohí nemeckí veľmoži a početný zástup ľudu, aby sa posvätil nový chrám. Svätý Konrád išiel o pol noci pred slávnosťou podľa obyčaja svojho s niekoľkými mníchmi do kaplnky chrámovej, ktorá zriadená bola k úcte Panny Márie na starom mieste svojom, aby sa modlil. Sotva vošli do kaplnky, uslyšali ľúbezné spevy, a hneď na to uzreli Pána Ježiša Krista a preblahoslavenú Pannu Máriu, tiež i anjelov a svätých, ktorí svätili s obyčajnými obradami kaplnku. Počas svätenia slyšali hlasy nebeské:

„Svätý Bože, v sieni slávnej Panny, zmiluj sa nad nami! Požehnaný buď Syn Márie, ktorý prišiel, aby panoval večne.“

A na to zase počuli spev anjelský:

„Baránku Boží, zmiluj sa nad živými, ktorí veria v Teba, zmiluj sa nad nami! Baránku Boží, zmiluj sa nad mrtvými, ktorí blahoslavene odpočívajú v Tebe, zmiluj sa nad nami! Baránku Boží, udeľ pokoja živým i mrtvým, ktorí blahoslavene s Tebou panujú!“

Svätý strach i radosť zmocnili sa svätého biskupa Konráda a sprievodcov jeho, i zostali v chráme na modlitbách s najhlbšou pobožnosťou až do svitania. Ráno zišli sa kňazi a veriace zástupy do kaplnky chrámovej ku posviacke. Svätý Konrád nechcel konať posvätný obrad a rozprával videnie, ktoré mal. Ale prítomní nútili svätého biskupa, aby posvätil kaplnku. Svätý Konrád nepodvolil sa, i vylieval modlitby svoje k milostivému Bohu až do poludnia.

Netrpezlivé zástupy nútili muža Božieho, aby započal obrad. A hľa, slyšal hlas s neba:

„Prestaňte bratia, kaplnka je už posvätená!“  Svätý zdelil im zjavenie a vôľu Božiu a všetci uspokojili sa a zvelebovali Boha, i Matku Spasiteľovu. Potom posvätil iba chrám.

Roku 964, teda šestnásť rokov nato, poslal cisár Otto vojsko svoje do Ríma na pomoc pápežovi Levovi VIII, ktorého napadli nepriatelia. S ním bola pri vojsku jeho Adelhaida, mnohí biskupi, vojvodcovia, veľmoži a rytieri z Nemecka, a medzi nimi nachádzali sa svätí biskupi Konrád a Ulrich, i druhí očití svedkovia zázraku, ktorý bol sa stal v Ainsidelne. Ten zázrak bol veľmi znamenitý a svätý Konrád rozprával o ňom obšírne pápežovi Levovi VIII. a kardinálom jeho. Prítomní biskupi z Nemecka potvrdili slová jeho. A pápež uznal ho i potvrdil.

O svätom Konrádovi rozpráva sa tiež, že počas svätej omše spadol so steny po premenení jedovatý pavúk do kalicha jeho. Svätý z úctivosti k najsvätejšej Sviatosti oltárnej, i aby nevzbudil pozornosť ľudu, vypil Krv Božiu i s hnusným hmyzom. A hľa, keď sedel pri stole, vyšiel pavúk z úst jeho, a neuškodil mu. Svätý Konrád konal úrad svoj biskupský so slávou a vidomým požehnaním Božím za 42 rokov i povolal ho milostivý Boh k Sebe na večnosť dňa 26. novembra r. 976.

Telo jeho pochované bolo, dľa výslovnej žiadosti jeho, vedľa kaplnky svätého Mórica. Neskôr prenesené boli ostatky jeho do biskupského chrámu v Kostnici. Pri hrobe jeho stali sa mnohé divy, i vystavená bola kaplnka nad ním. Pápež Kalixt II. vyhlásil ho roku 1120 za svätého. Svätý Konrád vyobrazuje sa v rúchu biskupskom, ako drží v ľavej ruke kalich a pravou požehnáva ho.

Svätý Konrád pochádzal z bohatého a slávneho rodu grófskeho a predsa opovrhol slávou svetskou a stal sa kňazom, a to kňazom dľa Srdca Ježišovho. Keď vyvolený bol za biskupa, zhrozil sa prijať tú vysokú dôstojnosť. A prečo? On znal, že s dôstojnosťou biskupskou spojené sú veľké ťarchy duševné, veľká zodpovednosť, väčšia, než jednoduchého kňaza. Keď osvietenému biskupovi Avilovi bolo oznámené, že istý mladý kňaz jeho po prvej svätej omši hneď zomrel, odpovedal ten nábožný biskup:

„On má predsa veľké a prísné zodpovedanie pred Bohom!“  A o mnoho väčšie zodpovedanie má biskup, ktorému zverené je mnoho tisíc kresťanských duší.

A ten istý zbožný biskup hovorí :

„Tak veľkú a obtiažnú povinnosť majú duchovní pastieri, že, keby niektorý urobil zadosť len tretej čiastke, považovaný bol by od ľudu za svätého,  keď predsa, keby chcel byť spokojný s tou treťou čiastkou, neušiel by ohňu pekelnému.“

A tak, jak ťažký, nebezpečný je úrad kňazský, a najmä biskupský! A preto napomínal už svätý Pavol horlivo Timothea a Títa, aby dávali dobrý príklad veriacim v slovách, v láske, vo viere, v čistote.

Svätému Františkovi Serafinskému zjavil sa raz anjel s čistou krištálovou nádobou a riekol mu:

„František, taký čistý má byť každý kňaz ako to sklo!“

A svätý František považoval sa za nehodného, aby sa dal vysvätiť za kňaza, ačkoľvek bol mužom veľkej svätosti. Toto naplnilo bázňou i svätého Konráda pred dôstojnosťou biskupskou, A on mal na mysli i vyvýšenosť dôstojnosti tej, ktorej v pokore svojej považoval sa za nehodného.

Svätý Ignác hovorí:

„Kňažstvo je súhrn a rozkvet všetkej hodnosti, ktorá môže byť nájdená u ľudí.“

A svätý Ambróz hovorí :

„Ako zlato vznešenejšie a drahšie je nad olovo, tak vznešenejší a drahší je kňaz nad stav kráľovský.“

Veď akýže je úrad a aká moc biskupa a kňaza? Biskup a kňaz schopní sú slúžiť svätú omšu, premeňovať chlieb a víno v pravé Telo a Krv Kristovu, rozväzovať hriechy u hriešnikov, prisluhovať iné sviatosti, hlásať slovo Božie, spravovať veriacich, poťažne i kňazov. A tak biskup a kňaz prevyšuje všetkých hodnostárov sveta. On zvoláva málo slovami Pána Boha s vysokého neba dolu na biednu zem a môže premeniť pri svätej omši chlieb a víno v opravdivé Telo a Krv Jeho, čo nemôže urobiť ani anjel ani iný svätý v kráľovstve nebeskom.

Biskup a čiastočne i kňaz krátkymi slovami môže oslobodiť od väzby hriechov, vymôcť z priepasti pekelnej i najväčšieho hriešnika, ktorého spravodlivosť božská uvrhnúť sa chystá do priepasti ohňa pekelného, a to vtedy, keď taký hriešnik má opravdivú ľútosť v srdci svojom nad spáchanými hriechami, pri svätej spovedi vyzná ich, polepšiť sľubuje život svoj a dosť učiní, i otvára kajúcnikovi bránu slávy nebeskej. Či to nie veľká a nesmierna moc a dôstojnosť? Ktorý mocnár sveta môže to?

Áno, sám Syn Boží zostúpil na zem z neba, prijal človečenstvo a zastával úrad najvyššieho kňaza, a udôstojnil osobne stav kňazský. Ako svätý Konrád, podobne konajú vrúcni duchovní pastieri obtiažné práce svoje na vinici Pánovej, lebo dobre vedia, že keď skrze horlivé rozsievanie semena slova Božieho a kresťanského cvičenia prinesú úžitok, že za to majú v nebi k očakávaniu veľkú odplatu a že účastní budú všetkých tých dobrých skutkov, ktoré pochádzajú z duchovnej práce ich. Kresťane, maj v úctivosti kňazstvo svoje, ktoré ustanovil Ježiš Kristus v apoštoloch v nepretrženom rade so zdedenou právomocnosťou! Veď Boh sám hovorí so Žalmistom :

„Netýkajte sa pomazaných mojich!“

A Kristus Pán hovorí o svätích apoštoloch a plnomocných nástupcoch ich, biskupoch a kňazoch v pravej cirkvi:

„Kto pohŕda vami, pohŕda Mnou, a kto pohŕda Mnou, pohŕda Tým, ktorý Mňa poslal.“

Henrik VIII, kráľ anglický, veľký nepriateľ pápeža, biskupov a kňazov, zomieral v zúfalstve a polomrtvý zvolal:

„Ó duchovní, ó duchovní!“

Karol Jerguš

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Dan Landa o obmedzovaní slobody: Nie je možné, aby sa tu ľudia báli hovoriť o svojom názore

Praha 15. júla 2020 (HSP/Sputnik/Foto: Facebook)   Český rockový spevák, skladateľ, amatérsky bojovník muay thai, príležitostný herec a automobilový pretekár Daniel Landa sa vo svojom nedávnom rozhovore s Pavlom Štruncom na CNN Prima dotkol témy obmedzovania slobody, čo ho v poslednej dobe vcelku trápi. V tejto súvislosti sa tak zmienil…

Macron sa zastal nového ministra vnútra obvineného zo znásilnenia

Paríž 14. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ludovic Marin)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v utorok verejne zastal nového ministra vnútra Géralda Darmanina, ktorého vyšetrujú pre podozrenie zo znásilnenia. Informovala o tom agentúra AFP "Ak sa niekto stane obeťou súdu ulice či sociálnych sietí od chvíle, keď je obvinený, avšak ešte nie…

Kráľovná Alžbeta II. predstavila svoju vlastnú značku ginu

Brusel/Londýn 14. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Buckingham Palace)   Britská kráľovná Alžbeta II. predstavila svoj vlastný gin založený na prísadách zo svojej záhrady. Informoval o tom v utorok webový spravodajský portál The Brussels Times „Nápoj je ochutený citrusovým plodom a bylinnými tónmi získanými z 12 rastlinných výťažkov, z ktorých niekoľko pochádza zo…

Rumunský súd potvrdil, že expremiér Ponta sa dopustil plagiátorstva

Bukurešť 14. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Vadim Ghirda)   Rumunského expremiéra Victora Pontu uznal najvyšší súd vinným z plagiátorstva, keďže časť jeho dizertačnej práce bola skopírovaná z iných zdrojov, ktoré navyše neboli citované. Informovala o tom v utorok agentúra DPA V tejto veci boli voči Pontovi podané žaloby ešte v roku 2012,…

Izrael hlási rekordných 1681 nových prípadov nákazy za deň

Jeruzalem 14. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-David J. Phillip)   V Izraeli pribudlo za ostatných 24 hodín 1681 prípadov infekcie novým koronavírusom. Oznámilo to v utorok tamojšie ministerstvo zdravotníctva s tým, že ide o dosiaľ najvyšší denný prírastok, píše agentúra AP Izrael zareagoval na pandémiu nového koronavírusu pomerne skoro, a to zatvorením…

Chorvátsky premiér Plenkovič absolvuje test na koronavírus

Záhreb 14. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP)   Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič absolvuje test na koronavírus, pretože sa v pondelok stretol s ministerkou, ktorej nariadili domácu izoláciu. Oznámil to v utorok hovorca chorvátskej vlády Marko Milič, ktorého vyjadrenie sprostredkovala agentúra HINA Premiér v pondelok predsedal zasadnutiu, ktoré sa venovalo otázke zavedenia eura…

Kanadsko-americké hranice zostanú pravdepodobne aj naďalej uzavreté

Ottawa 14. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Elaine Thompson)   Hranice medzi Kanadou a Spojenými štátmi zostanú v snahe zamedziť šíreniu nového koronavírusu pravdepodobne uzavreté ešte najmenej ďalší mesiac. Výnimkou však aj naďalej budú nevyhnutné cesty a preprava tovarov. S odvolaním sa na zdroje z prostredia kanadskej vlády o tom v utorok informovali…

Poslanci prepísali rozpočet, schodok navýšili na rekordných 12 miliárd eur

Bratislava 14. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky)   Poslanci definitívne prepísali tohtoročný štátny rozpočet a navýšili jeho schodok na rekordnú výšku. V utorok totiž schválili návrh novely zákona o štátnom rozpočte, ktorý predpokladá tohtoročný deficit na úrovni až takmer 12 miliárd eur Oproti pôvodnému rozpočtu z dielne predchádzajúceho…

Kmeť: Minister dopravy navrhne vláde za kandidáta na voľbu šéfa regulačného úradu Ivana Martáka

Bratislava 14. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) predloží vláde ako kandidáta na voľbu nového predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb opäť Ivana Martáka V rozhovore pre agentúru SITA to v utorok potvrdil štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby…

Obce by mohli zakázať hazard aj bez potreby petície občanov

Bratislava 14. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Obce by mohli na svojom území zakázať hazardné hry aj bez potreby petície občanov. Vyplýva to z novely zákona o hazardných hrách, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Novelu predložili koaliční poslanci Podmienka petície na prijatie všeobecne záväzného…

Mikulec: Štát sa pripravuje na možné zhoršenie situácie s novým koronavírusom

Bratislava 14. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Štát sa pripravuje na možné zhoršenie situácie s novým koronavírusom na Slovensku a na prípadný príchod druhej vlny pandémie. Po utorkovom rokovaní ústredného krízového štábu na Úrade vlády SR v Bratislave to uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). V štábe rokovali o úlohách…

Parlament na východe Líbye dovolil Egyptu zasiahnuť do konfliktu

Tripolis 14. júla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Manu Brabo)   Snemovňa reprezentantov v líbyjskom parlamente na východe tejto krajiny dovolila egyptským ozbrojeným silám zasiahnuť do líbyjského konfliktu. Vyplýva to z vyhlásenia snemovne Koncom júna egyptský prezident Abd al-Fattah as-Sisi vyhlásil, že jeho krajina je ochotná pomôcť výcvikom a zbraňami líbyjským kmeňom v ich…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Nepýtajme sa KTO má byť budúci líder nacionalistov, pýtajme sa AKÝ má byť.

Pri výbere budúceho predsedu akejkoľvek politickej strany dostávame médiami v rukách „nezávislých“ oligarchických zoskupení podsúvané komentáre. V týchto sa prakticky bez výnimky čitateľom prezentujú „zaručené“ informácie z „overených“ zdrojov o tom, KTO má byť budúcim predsedom strany. Následne poslušní novinárski manipulátori popisujú údajné predpoklady jednotlivých budúcich sluhov oligarchov vo funkciách predsedov a masírujú vedomie…

Otvorený list poslancom NR SR: Majte srdce pre deti!

Vážený pán poslanec, v súčasnosti sa prerokúvajú v parlamente štyri návrhy zákonov, ktoré môžu zlepšiť situáciu či už matiek alebo ich nenarodených detí v ťažkej situácii, v ktorej sú nenarodené deti ohrozené potratom. Prosíme Vás, podporte svojim hlasovaním všetky návrhy zákonov,

V parlamente pôjde tieto dni O ŽIVOT. Poslanci - kresťania, nech je vaše áno - ÁNO, nie -NIE, lebo všetko, čo je navyše, je od zlého!

Aktuálne tento týždeň pôjde v našom parlamente skutočne O ŽIVOT. Na prebiehajúcej schôdzi sú predložené štyri návrhy zákonov na obmedzenie umelých potratov na požiadanie a pomoc tehotných matkám. Otázka ochrany života je principiálna a nemôže stáť na politickom tričku. Toto nie je diskusia o výške DPH a podobne. Ak raz…

Matovič cez Korčoka cielene likviduje slovenskú štátnosť.

Matovič cez Korčoka cielene likviduje slovenskú štátnosť.   V súčasnosti je ľudstvo na svete organizované približne do asi dvesto navzájom v rôznej intenzite spolupracujúcich štátov. Vzťahy medzi nimi sú v záujme zachovania mieru regulované zo strany OSN dohodnutými všeobecnými medzinárodnými princípmi. Všetky štáty ich musia rešpektovať a svedomito plniť. Silu…

Riešenie potravinovej sebestačnosti - využitie geotermalnej energie na Slovensku

Riešenie potravinovej sebestačnosti Slovenska využitím jeho geotermálnej energie   Slovensko vo svojej histórii už od čias Samovej ríše a neskôr aj Veľkomoravskej ríše bolo silno agrárne nastavené a potravinovo sebestačné. Obrábali sme si polia a pestovali obilie, ktoré bolo použité na pekárenské výrobky a chov zvierat pre mäs

Liberálne šialenstvo , alebo likvidácia bielej rasy napreduje a zrýchľuje . Toto chceme aj u nás ?

Británia : Vrcholný anglikánsky arcibiskup tvrdí, že Ježiš bol černoch. Podľa nového arcibiskupa z Yorku je Anglická cirkev "príliš biela," zatiaľ čo "Ježiš bol černoch."Stephen Cottrell v rozhovore pre Sunday Times pochválil hnutie - Na čiernych životoch záleží (BLM) - a povedal, že jeho inaugurácia tento týždeň ako belocha nahrádzajúceho…

TopDesat

Ako sa vyrába káva bez kofeínu? Môže za ňu Wolfgang?

0

Príbeh kávy bez kofeínu zrejme započal Johann Wolfgang von Goethe. Okrem toho, že bol jedným z najslávnejších nemeckých autorov, venoval sa aj prírodovedám. V roku 1819 videl chemického laboranta Friedlieba Ferdinanda Rungeho demonštrovať, ako dokáže smrteľný extrakt z korenín rozšíriť mačkám zreničky. Wolfgang bol tak zaujatý, že mu dal malú…

Železná maska: Nevyriešiteľná záhada? 2. časť

0

Počas panovania kráľa Slnko bol v Bastile záhadný väzeň, ktorý mal tvár ukrytú pod maskou a nikto ju nikdy nevidel. Nikto ho ani nevolal po mene. Jeho a identita a dôvod, pre ktorý sa tam dostal, naďalej zostávajú záhadou. Napriek tomu je pár vecí omnoho jasnejších. Pozrime sa na ne spoločne v rámci článku železná…

Prečo čerstvo pokosená tráva vonia tak úžasne? Aké má tajomstvo?

0

Čerstvo pokosená tráva je jedným z náznakov, že leto sa už začalo. Sladká a ostrá vôňa, ktorá rozvonia celú ulicu. Tiež ju miluješ? Keď sa ti dostane do nosných dierok, nejako sa jej podarí presne ti v hlave premietnuť, akú zelenú farbu má. Čo však naozaj cítiš, keď ti pľúcami…

Prečo niektorí muži trávia na záchode tak veľa času?

0

Ak si aj ty zvedavý, prečo sa mužom tak veľmi páči na záchode pri vykonávaní potreby a sú tam tak dlho, máme odpoveď. Toaleta je pre nich bezpečným miestom na zamyslenie sa nad veľkými otázkami života. Takže nejde o anatomický pôvod. V skutočnosti môžu byť muži pri výkone svojich defektačných…

Prečo musí počas spánku tvoja noha vykúkať spod prikrývky?

0

Všetci sme zažili ten boj pri zaspávaní. A napodiv je to omnoho jednoduchšie, keď jedna tvoja noha vykúka spod prikrývky. Záhada toho, čo nás k tomu núti, spočíva v tom, že ideálna teplota v izbe pre dobrý nočný spánok je asi 18° C a naše nohy sú bránou do tohto dokonalého prostredia.…

Kráľ Artuš: Panovník hradu Kamelot. 2. časť

0

V Británii 5. a 6. storočia, pustošenej nájazdmi Sasov a rozdelenej do nespočetného množstva malých kráľovstiev, vládol kráľ Artuš hradu Kamelot. Rozprávanie o jeho živote a dejinách jeho kráľovstva sa však zakladá viac na legendách než na skutočných historických faktoch. V prvej časti článku sme sa pozreli na vcelku zložitú genézu dejín Britských ostrovov, ktoré v minulosti…

Vo svete IT

Kompaktný ochladzovač a ventilátor v jednom, Xiaomi Microhoo aktuálne kúpiš za neuveriteľne nízku cenu

0

Neznesiteľné horúčavy sú už v plnom prúde a práca za počítačom sa stáva stále neúnosnejšou, najmä v neklimatizovaných priestoroch. Čo tak ale siahnuť aspoň po čiastočnom schladení a príjemnom vánku, ktorý ponúka 3v1 ventilátor Xiaomi Microhoo, ktorý aktuálne kúpiš na e-shope TomTop.com za naozaj skvelých 38 eur s bezplatnou dopravou…

Chrome dostáva nový režim, ktorý pri prehrávaní videí šetrí dáta. Takto ho zapnete!

0

Najväčším žrútom dát bývajú na internete videá, pričom častokrát je možné ich sledovaním vyčerpať v  priebehu niekoľkých minút stovky dát megabajtov. Len pre zaujímavosť, pri 4K videu za 1 minútu prenesiete približne 250 megabajtov. Google pravdepodobne z tohto dôvodu zavádza do prehliadača Chrome vcelku vítanú funkciu, ktorú oceníte pri pozeraní…

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7 – špičková pracovná stanica, ktorej cieľovou skupinou sú tí najnáročnejší

0

Do redakcie nám po dlhšom čase zavítal poriadny notebook, tentokrát padla karta na pracovný ultrabook ThinkPad X1 Carbon 7 od spoločnosti Lenovo, ktorý je v kategórií kompaktných notebookov na popredných priečkach čo sa výkonnosti, výbavy, ale aj cenovky týka. Po dlhšom testovaní tohto zariadenia vám aspoň čiastočne priblížim aké je…

Prečo sa planéty nezrážajú? Ktoré z nich sú v sústave stabilnými, a ktoré nie? Vedci budú poznať odpovede rýchlejšie ako doposiaľ

0

Prečo sa planéty nezrážajú? Ako je možné že sa planéty v sústave dokážu organizovať a koľko z nich ostane stabilných počas miliárd rokov? Dokázať odfiltrovať všetky možnosti, ktoré by nevyhnutne viedli ku kolízii, by vedcom odhalili oveľa jasnejší pohľad na vzdialené planetárne systémy, píše portál Phys. Nie je to však…

Je to oficiálne. Briti odstrihnú Huawei od svojej 5G siete

0

Čínsky technologický gigant, spoločnosť Huawei Technologies je aktuálne uprostred ekonomického konfliktu medzi americkou administratívou a Pekingom, pričom je na spoločnosť z viacerých strán neustále vyvíjaný tlak. Obzvlášť v prípade 5G sietí, kde postupne, ale isto pribúdajú jednotlivé krajiny, ktoré vylučujú Huawei z možnej kooperácie. Jedným z partnerov, ktorý proti Huawei…

Bitka o najrýchlejšiu nabíjačku pre smartfóny pokračuje! Do hry sa najnovšie zapája aj známy výrobca Realme

0

Len včera sme vás informovali o tom, že spoločnosť Oppo plánuje už o pár dní oficiálne predstaviť prvý ultra rýchly nabíjací systém pre smartfóny s výkonom až 125W, po boku ktorého bude podľa všetkého predstavený aj prvý smartfón s touto technológiou od tohto čínskeho výrobcu. Ihneď po prevalení týchto informácií…

KAMzaKRÁSOU

Jednoduché letné líčenie, ktoré vás doslova rozžiari

0

Leto je v plnom prúde a tak je načase zažiariť v plnej kráse. Jednoduché letné líčenie vás doslova rozžiarí a vdýchne sviežosť do tváre. Vyskúšajte! 

Šatka ako tričko?! Inšpiruj sa nápadmi, ako ju uviazať!

0

Šatka už dávno nepatrí len medi tie doplnky, ktoré sa nosia len na krku alebo vo vlasoch. Šatka ako tričko je najnovším trendom. Ako si ju uviazať?

Jednoduché recepty z mletej hovädziny: Expresná pochúťka 3x inak!

0

Výhodou mletého mäsa je jeho naozaj expresná príprava, nehovoriac aj o skvelej chuti. My vám prinášame tri jednoduché a chutné recepty z mletej hovädziny.

Vyhraj 5x Eucerin Krémový gél na opaľovanie Dry Touch Oil Control SPF 30

0

Správnu odpoveď nájdete tu: eucerin.sk Súťažíme od 14.7 do 28.7.2020

Tichý zabijak! Ako odhaliť plesne v tele a ako sa ich zbaviť?

0

Niekedy si ani neuvedomíme, že žijeme s niečím, čo nášmu organizmus škodí. A pritom plesne v tele spôsobujú mnoho zdravotných problémov. Viac v článku!

Chystáš letný filmový večer? Tu sú tipy na najlepšie rodinné filmy!

0

Nie je nič krajšie ako príjemný letný večer strávený s rodinou pri dobrom filme. Čo premietať? My sme si pre vás pripravili tie najlepšie rodinné filmy!

Svetlo sveta

Turecko rozhodlo, že Hagia Sofia bude mešitou

0

Konštantínopolská Bazilika Božej Múdrosti – Hagia Sofia – sa stane mešitou. Rozhodol o tom v piatok 10. júla dekrétom prezident Turecka po tom, ako Štátna rada zrušila rozhodnutie z roku 1934 o premene miesta kultu na múzeum. Prezident Erdogan oznámil, že 24. júla sa v Hagii Sofii uskutoční prvá moslimská…

Z globálneho otepľovania sa stalo falošné náboženstvo. Svetoznámy aktivista sa ospravedlnil.

0

Popredný svetový aktivista v boji proti globálnemu otepľovaniu sa ospravedlnil svetovej verejnosti “za paniku, ktorú za posledné rokoy tejto oblasti enviroaktivisti spôsobil.” Týmito slovami Michael Shellenberger charakterizoval to, čo sa v tejto oblasti deje. Shellenberger poukázal na obrovské finančné zdroje, ktoré sa dostávajú enviroaktivistom a medzičasom jeho článok bol z…

Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

0

Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

0

Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

0

Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

0

Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

Armádny Magazín

Video - Teroristi zaútočili na spoločnú rusko-tureckú hliadku na diaľnici M4 v Sýrii

0

Sýria, 14. júl 2020 (AM) - Teroristi zaútočili nástražným výbušným zariadením. Výbuch nastal pri vchode do mesta Ariha na diaľnici M4. Medzi ruskými silami sú správy o 3 zranených.       [capti

Video: Pôsobivé zábery pilotáže a streľby priamo z kokpitu ruského SU-25SM3

0

Rusko, 14. júl 2020 (AM, Sputnik) - Ruský televízny kanál Zvezda zverejnil exkluzívne video paľby z kokpitu stíhačky SU-25SM3 ruského letectva. Zábery boli nasnímané priamo z pilotnej kabíny. Pri manévroch boli odpálené rakety na podmienené

Video - V Rusku vyvinuli ľahké rýchlostné obrnené vozidlo Strela

0

Rusko, 14. júl 2020 (AM, Sputnik) - V Rusku vyvinuli ľahké obrnené vozidlo Strela, oznámil generálny riaditeľ konštrukčnej kancelárie Vojenská priemyselná spoločnosť Alexander Krasovickij.  

Moskva ironizuje Trumpove slová o jeho nových „veľmi rýchlych" raketách

0

Rusko, 14. júl 2020 (AM) - Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová reagovala prostredníctvom Facebooku na pripomienky Donalda Trumpa, ktorý predtým uviedol, že USA vyvíjajú raketu 17-krát rýchlejšiu ako čokoľvek, čo sa v súčasnosti deje. Podľa amerického prezidenta „letí tak rýchlo, že je veľmi ťažké si ju

Letecká obrana ruskej základne Hmeimim v Sýrii odrazila útok dronov

0

Sýria, 14. júl 2020 (AM) - Ruské centrum pre zmierenie bojujúcich strán oznámilo, že systémy protivzdušnej obrany ruskej základne Hmeimim v Sýrii odrazili útok dronov. Niekoľko dronov vypustených radikálmi zaútočilo na leteckú základňu Hmeimim v sýrskej Latakii. Systémy pr

Ruská FSB zlikvidovala v Rostove teroristickú bunku Islamského štátu. Video

0

Rusko, 14. júl 2020 (AM) - Vodca gangu bol smrteľne zranený, potom čo začal strieľať na dôstojníkov FSB. Zvyšných päť členov skupiny bolo zadržaných.     https://twitter.com/i/status/1282624971706163201   Zamestnanci Federálnej bezpečnostnej služby - FSB Ruska potlačili činnosť teroristickej skupiny islamského št

Tvoja Svadba

Dlhý, čipkovaný, vintage? Ktorý svadobný závoj si vybrať?

0

Dlhý, čipkovaný, vintage? Svadobný závoj je krásnym doplnkom svadobných šiat. Ktorý svadobný závoj si vybrať? Ktorý sa hodí k svadobným šatám? 

Tipy, ako zvládnuť letné horúčavy na svadbe: Čo pripraviť hosťom?

0

Plánujete svadbu v mesiacoch júl a august, no neviete, ako zvládnuť letné horúčavy na svadbe? Poradíme vám, na čo by ste nemali zabudnúť!

Metalické doplnky vo svadobnej výzdobe: Stavíš aj ty na tento trend?

0

Nesmieme zabudnúť na sladký vrchol vášho veľkého dňa – svadobnú tortu. Správnou kombináciu farieb a ozdôb môžete dosiahnuť priam majstrovské dielo. Metalické torty sú veľmi elegantné a zaujmú na prvý pohľad. Ak nie ste zástancom klasiky a hľadáte niečo modernejšie, určite vsaďte na svadobnú tortu so zlatými pásmi, s rôznymi…

Neónové nápisy na svadbe: Horúci trend, ktorý musíš mať aj ty!

0

Neónové nápisy sú jedným z najhorúcejších svadobných trendov tohto roku. Dokážu krásne oživiť každú svadobnú výzdobu. Necháte sa aj vy inšpirovať?

Ako využiť jutovinu na svadbe? Inšpiruj sa tými najlepšími nápadmi!

0

Je to najhorúcejší trend, ktorý je v kurze už nejaký ten rok. Ako využiť jutovinu na svadbe a mať dokonalú rustikálnu svadbu? Inšpirujte sa skvelými nápadmi!

TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

0

Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

Tvoje Zdravie

Bezpečné opaľovanie sa: Čo robiť, aby slnko nebolelo? Radí odborníčka

0

Niekto chytá letný bronz cielene a niekto len pasívne popri práci. Čo však robiť, aby slnko nebolelo? Bezpečné opaľovanie sa je možné, tak ako naň?

Ako zlepšiť stav celulitídy? Vďaka tomuto získate krajšiu pokožku!

0

Ako zlepšiť stav celulitídy, ktorá trápi mnohé ženy a môže predstavovať väčší kozmetický problém? Zmenu možno dosiahnuť v prvom rade zmenou v životnom štýle!

TOP recepty z mäty: Skúsite domáci odvar, olej či mätový ocot?

0

Z mäty je možné v prvom rade pripraviť skutočne lahodný čaj, podobne ako z mnohých iných bylín. A verte, že domáci čaj z vlastnej čerstvej či nasušenej mäty je ten najlepší. Na jednu šálku čaju vám postačí pár čerstvých lístkov, podľa veľkosti 5 až 10, prípadne jedna až dve lyžičky doma nasušenej…

Toto sú najväčšie chyby pri behaní. Dopúšťate sa ich aj vy?

0

Ako sme už načrtli v úvode, medzi najzávažnejšie a najčastejšie chyby pri behu radíme nesprávnu a zlú techniku. Častými problémami v súvislosti s technikou je napríklad zvieranie rúk do pästí počas behu, zakláňanie trupu dozadu, kývanie tela do strán, príliš dlhý krok či zlé došľapovanie. Veľkým problémom je aj nesprávne…

Správny pitný režim počas leta: Čo by sme mali vedieť a dodržiavať?

0

Základnou otázkou pravdepodobne je, koľko tých tekutín by sme vlastne počas dňa mali vypiť. Vo všeobecnosti sa hovorí o priemernom objeme okolo 2 až 2,5 litra na dospelého človeka, môže však ísť aj o 1,5 až 3 litre tekutín denne. Spravidla sa počíta s objemom 20 až 40 ml tekutín na…

Otrava slnkom verzus spálenie: Ako ich rozoznať a ako sa im vyhnúť?

0

Príliš dlhý a nechránený pobyt na slnku môže vyvolať oveľa viac ako len obyčajné spálenie pokožky. Otrava slnkom je totiž úplne reálna. Ako sa prejavuje?