Horúci zemiak Európskej únie – podarí sa ho schladiť alebo zapáli Európu?

Moskva 16. júla 2015 (HSP/odnako/Foto:Facebook)

 

Dňa 9. mája 1950 vystúpil Robert Schuman, v tom čase už trojnásobný minister financií a predtým dvojnásobný premiér 4. francúzskej republiky v mene francúzskej vlády s návrhom zjednotiť francúzsky a nemecký uhoľný, železnorudný a hutnícky priemysel s cieľom odstrániť príčiny potenciálnych nových vojen medzi týmito štátmi. V súčasnosti sa 9. mája 2015 oslavuje Deň Európy a Robert Schuman je považovaný za zakladateľov Európskej únie. Medzi „otcov Európy“ patrí aj samotný autor myšlienky zverejnenej Robertom Schumanom – Jean Monnet – prvý predseda Európskeho združenia uhlia a ocele – EZUO –  (okrem toho aktívny účastník mnohých medzinárodných štruktúr, dokonca aj zakladateľ niektorých z nich a v mladosti aj úspešný riaditeľ veľkej továrne na výrobu koňaku).

Odvtedy európska integrácia neustále napreduje. Permanentné vojenské konflikty medzi krajinami európskeho kontinentu sú minulosťou a dnes sa všetko rieši mierovou cestou. Azda okrem rozpadu Juhoslávie, sprevádzaného takmer dekádou vojen a dokonca priamou vojenskou intervenciou NATO, kam patria takmer všetky krajiny EÚ, ktoré z EZUO vzniklo. Táto intervencia bola nazvaná ako „humanitárne bombardovanie“ podľa autora jej názvu – Václava Havla – prezidenta Česka a predtým ČSFR, dramaturga, spisovateľa, disidenta a člena jednej z najbohatších českých rodín z predkolektivizačných čias. Lenže Juhoslávia bola v tom čase za hranicami EÚ, takže tie udalosti sa ani nepriečili úmyslom Monneta a Schumana. Navyše – krajiny bývalej Juhoslávie – Slovinsko (od 1.5.2004) a Chorvátsko (od 1.7.2013) medzi sebou ani neskúšajú bojovať alebo nebodaj súperiť ekonomicky.

Lenže dejiny nikdy nespia. Jej kľukaté cesty sú ovešané úlomkami večných dohôd, nerozbitných zväzov a dokonalých plánov. Ešte aj manželstvo z rozumu je večné ak je kalkul správne spracovaný, no môže sa rozpadnúť ak sa v určitú chvíľu objaví výhodnejšia kalkulácia.

Kalkul zakladateľov EZUO vychádzal z porovnateľnej ekonomickej úrovne členov – berúc do úvahy zjavné rozdiely v absolútnych rozmeroch ich ekonomík (Belgicka, Holandska, Luxemburska, Nemecka, Talianska, Francúzska) a z potenciálu ekonomického rastu – povojnová obnova svetového trhu ľahko absorbovala zvýšenú produkciu nového, spojeného hospodárstva, znásobenú úsporami z rozsahu takéhoto združenia. Následne sa vypracovali mechanizmy konvergencie novo prijímaných krajín do hospodárskej únie tak, aby dosahovali priemer únie, a súčasne jednotný trh stíhal absorbovať väčšinu produkcie, ktorú únia produkovala.

Postupne sa do EÚ dostávalo stále viac krajín, zjavne bez záujmu (a asi aj bez schopnosti) dodržiavať spoločné výrobné normy a spotrebiteľský apetít. Zásadne sa však zmenil spôsob zarábania starých členov EÚ na vstupe tých nových. Od nových kandidátov sa požaduje zatvorenie vlastných výrobných kapacít, ktoré konkurujú s už existujúcimi v rámci EÚ. Týmto spôsobom starí členovia EÚ získavajú dodatočný trh pre svoju produkciu. Nováčik má formálne právo budovať nové odvetvia a dokonca dostáva úvery na jeho budovanie, ako aj dotácie na podporu životnej úrovne občanov, ktorí o prácu prišli do vzniku nových pracovných miest, pričom splátky úverov majú plynúť zo ziskov týchto novovybudovaných odvetví. Neformálne sa nováčikovia EÚ snažia kompenzovať svoje straty v ďalšej etape rozšírenia EÚ, pričom prejedajú úvery a všetky formy dotácií z únijného rozpočtu v očakávaní šťastného momentu prijatia nových členov.

Ako sa volá štruktúra, v ktorej každý nováčik platí za vstup a potom dostáva podiel zo vstupného od neskorších nováčkov ? Finančná pyramída. Takúto vlnu pyramíd prežila väčšina krajín bývalej Varšavskej zmluvy v 90-tych rokoch. Osvietený Západ si podobné zemetrasenia zažil oveľa skôr – Carlo Ponzi založil jednu z najznámejších finančných pyramíd v 20-tych rokoch 20. storočia v USA. Podľa výsledkov vyšetrovania jeho činnosti boli v mnohých krajinách prijaté zákony proti vytváraniu takýchto pyramíd – no skúsenosti odkrývania finančných pyramíd sa časom vytratili, a to natoľko úspešne, že Bernard Madoff – jeden z najväčších hráčov na trhu investícií, zakladajúci člen (8.2.1971) a predseda predstavenstva (začiatkom 90-tych rokov) burzy akcií hi-tech podnikov NASDAQ bez akýchkoľvek zábran pretransformoval svoju firmu „Bernard L. Madoff Investment Securities LLC“, založenú v 1960, do finančnej pyramídy, čo sa zistilo až v 1999 tom roku (členovia – investori, ktorí stratili celkovo 18 miliárd USD neutešil ani rozsudok 150 rokov basy pre Madoffa v roku 2009. Vyzerá to tak, že kandidáti na členstvo v EÚ tiež nezistili včas kam vstupujú. Alebo uvažovali tak ako mnohí spoluzakladatelia pyramídy – svoje straty zo vstupu sanujú zo vstupného ďalších smoliarov (do Madoffovej pyramídy bolo investovaných 36 miliárd, čiže prvotní investori, ktorí vystúpili včas zarobili 18 miliárd USD).

Dnes so záujmom sledujeme následky príliš neskorého vstupu do pyramídy. V čase vstupu Grécka do EÚ mali jej starí členovia výkonné všetky tie odvetvia, ktoré Grécko do únie prinášalo. Grécku sa nepodarilo rozvinúť žiadne nové odvetvie ako kompenzáciu za zatvorený lodný priemysel (naplno fungujúci v Nemecku, Holandsku, Fínsku a Francúzsku), vinárenstvo (aj keď v Grécku sú najsladšie vína v Stredozemí, no trhu už bol obsadený Španielskom a Talianskom), či výrobu olív a lisovania oleja (olivovník sa z Grécka ešte v antických časoch rozšíril do Španielska a Talianska). No a členovia EÚ, ktorí do pyramídy vstúpili neskôr nemali odvetvia, ktorých zatvorenie v prospech starších členov by umožnili Grécku zaplniť vzniknuté trhové medzery v týchto krajinách. Preto nemá Grécko prostriedky na splácanie úverov, ktoré prejedli v nádeji na lepšiu budúcnosť vďaka ďalšiemu rozširovaniu EÚ – a toto vyústilo do súčasnej dlhovej krízy. O osude nových členov EÚ z bývalého sovietskeho bloku ani nechcem písať, veď je to smutný príbeh – rozpredali takmer všetko čo vybudovali v sovietskych časoch, vrátane veľkej časti nehnuteľností a dnes sa živia v podstate prácou v zahraniční.

Uvedené protirečenia neboli povšimnutiahodné kým svetový trh rástol a spoločné zisky EÚ postačovali na transfery ekonomicky slabším členom – podľa pravidiel EÚ má členská krajina s nižším príjmom ako ¾ priemeru EÚ na hlavu automaticky nárok na dotácie zo spoločného rozpočtu (vďaka čomu sa daná slabšia krajina nemusí trápiť kvôli strate príjmov pri vstupe do EÚ a v rámci EÚ nemusí vyvíjať mimoriadne ekonomické úsilie, veď straty jej budú nahradené dotáciami). Lenže v súčasnosti svetový trh klesá. A rozpočet EÚ má výrazné deficity. V takýchto podmienkach je myšlienka formulovaná ministrom financií a podpredsedom vlády Ruskej federácie Alexandra Livšiča (1996-1997) „neškoďte a podeľte sa!“ zjavným posmeškom, lebo sa už netýka len majstrov daňových únikov ale aj čestne (v rámci trhových podmienok) zarábajúcich a platiacich dane starých členov EÚ podľa zákonov z čias pokoja a hojnosti.

Hlasovací mechanizmus v EÚ dáva malým krajinám možnosti neúmerné ich veľkosti. To však nijako neudivuje. Ešte pred sto rokmi sa projekt Spojených štátov európskych konštruoval podľa projektu Spojených štátov amerických (pre zaujímavosť v článku V. I. Uľjanova z 23.8.1915 „O hesle Spojených štátov Európy“ sa poukazuje na to, že v podmienkach kapitalizmu spojenie krajín do únie neodstráni nerovnomernosť ekonomickej úrovne jej členov a limity trhu, a to ani pri zmene pomeru síl jej členov).

13 britských kolónií v Severnej Amerike vyhlásilo nezávislosť od koruny 4.7.1776, no spájali sa s veľkými ťažkosťami. V ústave z 1787 bolo nutné dať každému štátu formálne záruky rovnakých práv. Konkrétne – v dolnej komore parlamentu (Kongrese) je vždy jeden poslanec zvolený 300.000 voličmi a v hornej (Senáte) komore má každý štát dvoch senátorov, a to bez ohľadu na počet obyvateľov. V kolégiu voliteľov prezidenta má každý štát toľko voliteľov, koľko poslancov za daný štát má je v obidvoch komorách parlamentu (a všetci sú povinní podporiť toho kandidáta, ktorý v danom štáte nazbieral najviac hlasov, aj keď ústava teoreticky neobmedzuje ich hlasovacie práva), čo už nie raz priviedlo do Bieleho domu kandidáta, ktorý celkovo nazbieral menej hlasov ako konkurent. Zoznam právomocí federálnej vlády je presne vymenovaný v ústave, no tieto právomoci si vláda neustále rozširuje sofistikovaným umením dopĺňania nových politických úloh do nemenného zoznamu. Akákoľvek zmena ústavy nadobúda účinnosť len po ratifikovaní ¾ štátov USA. Trestné činy, ktoré nie sú taxatívne vymenované vo federálnych zákonoch spadajú pod federálnu jurisdikciu len v prípade, že sa dotýkajú viacerých štátov naraz. A tak ďalej.

Prvotná etapa formovania EÚ bola tiež sprevádzaná vážnymi (a podľa súčasného stavu aj opodstatnenými) obavami o suverenitu členov únie. Preto aj zákony EÚ obsahujú značný objem taxatívne menovaných práv každého štátu bez ohľadu na ekonomickú silu alebo počet obyvateľov. Ekonomickým tlakom je možné dosiahnuť vzdania sa určitých záujmov určitej členskej krajiny v konkrétnej oblasti. Ale ak sa vláda takéhoto tlaku nebojí (alebo predpokladá kompenzovať následné straty napríklad cez horeuvedený mechanizmus automatických dotácií), takýto členský štát môže aj samostatne vážnym spôsobom vplývať na celkovú politiku EÚ.

Zoberme si konkrétne 5 členov tzv. Novej Európy – Poľsko, Rumunsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko – spoločne majú v spoločných orgánoch EÚ viac hlasov ako hlavní ťahúni európskej ekonomiky – Nemecka a Francúzska. Vlády všetkých týchto štátov nehája spoločné záujmy EÚ, dokonca ani tie svoje, ale záujmy USA. V týchto krajinách je každý, pre ktorého Slnko nevychádza na ďalekom Západe považovaný za irelevantnú menšinu bez možnosti vplývať na politiku štátu. A tí, ktorí sú v poli zvoliteľnosti sú podriadení USA viac ako úplne – nielenže plnia akúkoľvek zaoceánsku túžbičku, ale skúšajú si ich domýšľať aby ich potom splnili aj bez priameho príkazu. Uvedený mechanizmus umožňuje, aby bola spoločná politika EÚ skôr pro-americkou ako pro-európskou.

V súčasnej dlhovej Gréckej kríze Nemecko ako hlavný veriteľ už kompenzovalo svojím bankám značnú časť ich strát prostredníctvom spoločných finančných mechanizmov a teraz, v snahe nevytvárať nové straty, je výrazne zainteresované vylúčiť Grécko z Eurozóny (čo však nie je ošetrené v Maastrichtskej zmluve z roku 1992, takže 12.7.2015 Nemecko navrhlo dočasne vylúčiť Grécko z menovej únie – do doby, kedy pominú predpoklady pre pokračovanie rastu rozpočtového deficitu Grécka, teda do „gréckych kalend – ktoré nikdy nenastanú“ a možno vylúčiť Grécko z Európskej únie ako takej. Lenže väčšina hlasov členov EÚ tento návrh zamietla. A nielen preto, že Írsko, Španielsko, Taliansko a Portugalsko sú v porovnateľnej situácii ako Grécko, takže sa tiež spoliehajú dorovnať svoje rozpočtové deficity zo spoločnej peňaženky EÚ. Dôležitým dôvodom je to, že pre USA je dosť dôležité oslabiť spoločnú ekonomiku EÚ – zbankrotované krajiny sa kupujú ľahšie.

O tom prečo sa USA usilujú pokoriť EÚ nielen politicky ale aj ekonomicky, nech aj za cenu úplného bankrotu, už bolo napísaného pomerne dosť. Preto len pripomenieme formálne proti-ruské, no v podstate proti-európske sankcie, na ktoré USA donútili EÚ, pričom samotné USA len minimálne obmedzili obchodnú spoluprácu s Ruskou federáciou. Dovolím si len malú poznámku – v súčasnosti sa možnosti USA podriadiť si EÚ výrazne vzrástli.

Ešte na prelome tisícročí USA ponúkli Európe projekt Transatlantickej zóny voľného obchodu (TAFTA), vo všeobecnosti výhodný pre európskych obchodníkov (veď im je jedno ktorým smerom idú ich obchody) ale zjavne likvidačný pre európskych výrobcov (USA by ich nutne zlikvidovali, pretože slobodný obchod sa oplatí tomu, kto môže dlhšie držať znížené ceny a možnosti úverovania v USA (ktorých mena sa používa na celom svete a je celým svetom podporovaná na rozdiel od eura, ktoré je podporované len lokálne) výrazne prevyšujú možnosti úverovania v EÚ. V čase rastu svetového trhu boli pozície výrobcov EÚ silnejšie ako pozície jej obchodníkov. Po niekoľkých rokoch posudzovania návrhu TAFTA, EÚ projekt odmietla. Dnes však svetový trh padá a americké príslovie „dolár za nápad, desať pre výrobcu a sto dolárov predajcovi“ začína byť vnímané veľmi vážne. Pozície obchodníkov v rámci EÚ výrazne posilnili a výrobcovia si držia pozície akurát v Nemecku, Francúzsku a Taliansku, kde si udržali vlastný priemysel a vlastné poľnohospodárstvo. Nový projekt – zmluva TTIP – by fakticky zrušil ekonomickú jurisdikciu EÚ tým, že by sa na EÚ vzťahovali hospodárske zákony USA, tento projekt má dnes dobré výhliadky na schválenie v EÚ. V snahe skrotiť tie málopočetné, no vplyvné výrobné podniky v rámci EÚ, ktoré sa vzpierajú americkej expanzii, USA ich nútia obmedzovať trhy odbytu a míňať zvyšky zdrojov na vnútroeurópsku solidárnosť či dobročinnosť (mnohé sankcie voči Rusku boli pripravované dávno pred štátnym prevratom v Kyjeve).

Mimochodom – predchádzajúci 4 z 5 gréckych premiérov za sebou pokračovali v politike navyšovania zadlženosti voči EÚ (a MMF, v ktorom sumárne vklady krajín EÚ a teda aj sumárne pôžičky tohto fondu výrazne prevyšujú vklady USA, napriek tomu, že platné pravidlá hlasovania MMF dovoľujú USA jednohlasne vetovať ľubovoľné riešenie a tým pádom presadzovať záujmy USA, a to aj pri zjavne stratových riešeniach pre samotný MMF). Všetci uvedení 4 grécki expremiéri študovali na amerických univerzitách:

1.     Konstantinos Karamanlis – najprv Aténska univerzita, potom Tufts University

2.     Georgios Papandreu – Amherst College, Stockholm University, London school of Economics and Politics, Harvard University

3.     Lucas Papadimos – MIT (Massachusetts Institute of Technology)

4.     Antonis Samaras – Amherst College, Harvard University

Iba súčasný premiér Alexis Tsipras, ktorý žiada nielen úvery ale aj právo obnoviť vlastný grécky priemysel aby generovalo zisky na splácanie dlhov, ukončil Aténsku technickú univerzitu a v zahraničí neštudoval.

Ako autor si nedovolím odhadnúť do akej miery sú poradcovia z USA angažovaní v príprave pravidiel EÚ. Neviem, či myšlienka automatických dotácií krajín s priemerným príjmom ¾ európskeho priemeru na hlavu je od týchto poradcov. Avšak v odmietnutí vylúčenia Grécka z EÚ a Eurozóny vidím stopu tých krajín EÚ, ktoré sú závislé od USA. Preto predpokladám – USA sa spoliehajú na to, že Grécko bude aj naďalej čiernou dierou rozpočtu EÚ, čím úniu oslabí natoľko aby neexistovalo iné politické riešenie ako plné podriadenie sa USA, vrátane schválenia TTIP.

Súčasne však USA rozhodne nepotrebujú otvorenú vojnu medzi členmi EÚ – korisť musí ostať celá. A ani samotní Európania nevidia dôvod bojovať medzi sebou. Povedzme, že Poľsko, Rumunsko spolu s tromi pobaltskými štátmi ani spoločnými silami nedokážu odhryznúť kus Nemecka, alebo aspoň Rakúska (pôvodne oddeleného od Nemecka od 1866 – 1938 a následne od 1945 dodnes). A keby aj, čo by s takou trofejou robili ? Rozpredali za zlomok tak ako celé dedičstvo zo sovietskych čias ? Ešte nezmyselnejšie je pre malých dravcov bojovať medzi sebou – korisť je chudá a vlastných nezamestnaných namiesto ozbrojenia a popudenia proti sebe  je lepšie vyzbrojiť rukavicami a poslať na zárobky na „starý Západ“ – hlavne do Nemecka, keďže samotní Nemci sú zamestnaní v zásade na vážnych pozíciách, vyžadujúcich výraznú pedanciu, takže pracovní migranti sa im hodia aj v čase klesajúcich trhov. Pre samotné Nemecko je oveľa jednoduchšie vypoklonkovať takéto krajiny ako čierne diery za hranice EÚ (ihneď ako USA na chvíľu zadrieme) ako podriaďovať si ich silou vo väčšej miere ako je tomu v súčasnosti.

Avšak proti besnote nie je očkovanie. Rozpad Juhoslávie a potom ZSSR dokázal, že pre vytvorenie kritickej masy ľudí schopných zabíjať (a zomierať) sa vyžadujú desaťročia propagandy a presvedčivé návnady. Po dvadsaťpäťročnej agitácii za nacizmus a európsku cestu v jednom sa Amerike na Ukrajine predsa len podarilo sformovať dostatočnú skupinu masových vrahov, a aj to schopnú strieľať do neozbrojených ľudí na bezpečnú vzdialenosť, a to len do času skončenia beztrestnosti. Na vytvorenie takejto skupiny kriminálnikov USA minuli, podľa ich vlastných údajov, 2 mld. USD pred prvým štátnym prevratom v roku 2004 a 3 mld. USD pred druhým prevratom v roku 2014. V EÚ sú príjmy obyvateľov oveľa vyššie ako na Ukrajine, takže zopakovať ukrajinský scenár by vyšlo USA podstatne viac. Je nepravdepodobné, že by sa USA vážne zaoberali hromadnou výrobou rozbušiek v hlavách občanov EÚ – zatiaľ považujú za dostatočný tlak zvonku – aj cez prinútenie k ukončeniu hospodárskych vzťahov s Ruskou federáciou, rozširovanie afgánskeho heroínu z prekladiska na základni BondSteel v Kosove a cez hrozbu prechodu albánskych a ukrajinských bojovníkov cez hranicu EÚ a tlak zvnútra cez privatizáciou manažmentu EÚ.

V blízkej budúcnosti nie je možné očakávať prechod konfliktov v rámci EÚ do silovej formy. No ekonomický tlak bude pokračovať. Predpokladám, že akonáhle Grécko začne z dlhovej jamy vyliezať vďaka odmietnutiu zákazov rozvíjania vlastného hospodárstva a spolupráce s Ruskom, dlhová kríza sa rozrastie do krajín, ktoré sú pod silnejším vplyvom USA, a ktoré si zachovali menej možnosti pre budovanie vlastného hospodárstva. Akonáhle prestaneme sledovať zasadnutia ohľadom dlhov Grécka, prídu debaty o problémoch dlhov minimálne Poľska, Rumunska a možno troch pobaltských nasledovníkov ZSSR. Možno sa objavia aj iné horúce témy – veď ústupok malého veľkému znamená na trhu stratu pre menšieho a EÚ bude chudobnieť podľa miery svojej podriadenosti USA, tak ako schudobneli krajiny bývalého socialistického bloku podriadením sa EÚ a ako chudobnejú tie z nich, ktorým sa podarilo vstúpiť do menovej únie a niekoľko rokov konzumovať syr zdarma zabudnúc pritom, že syr zdarma býva len v pasci – ako upozorňovala Margaret Hilda Roberts Thatcher.

Anatolij Wasserman

Publicista, politický konzultant, vzdelanec. Narodený v 1952 v Odese. Vzdelaním inžinier so špecializáciou v termodynamike. Pracoval vyše 20 rokov ako programátor. Mnohonásobný víťaz vedomostných súťaží.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Ľuboš Ferus by sa mal v septembri postaviť pred dva rôzne súdy v jeden deň

0 icon

Bratislava 31. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Ľuboš F., považovaný za bývalého bosa nitrianskeho podsvetia, sa opätovne postaví pred Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku. Ako vyplýva z rozpisu činnosti ŠTS, hlavné pojednávanie s ním a ďalším obžalovaným je naplánované na pracovisku Banská Bystrica na 16. septembra "Prokurátor Úradu špeciálnej…

Dnes bude veľká, prechodne zmenšená oblačnosť

0 icon

Bratislava 31. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Dnes bude na území Slovenska prevažne veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach sa postupne môžu vyskytnúť prehánky, dážď, miestami búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) Najvyššia denná teplota dosiahne 22 až 28, v Above…

Zmarenie zásahu inšpekcie ministerstva vnútra iniciovali mainstreamoví novinári. Minister Mikulec sa priznal, že konal na ich podnet

0 icon

Bratislava 31. júla 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister vnútra Roman Mikulec sa priznal, že zásah úradu inšpekčnej služby bol zmarený na jeho žiadosť. Učinil tak na podnet mainstreamových novinárov, ktorí od skorých ranných hodín monitorovali situáciu pred inšpekciou a na ministra vnútra sa obracali s otázkami, prečo z inšpekčnej služby vyrazilo 20 policajtov…

Naď: „Do zahraničných operácií budú chodiť iba vojaci očkovaní proti COVID-19.“ Nepovinné očkovanie zaradili do povinnej očkovacej schémy

0 icon

Bratislava/Nikózia 31. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Do zahraničných operácií budú vysielaní iba vojaci očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Rezort obrany doplnil vakcínu do očkovacích schém. Povinná bude pred odchodom na misiu kdekoľvek na svete. Pre médiá to potvrdil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) „Každý vojak, ktorý odchádza do operácií a…

Slávna nemecká speváčka Nena upadla do nemilosti: „Burcuje“ občanov proti korona opatreniam

0 icon

Berlín 31. júla 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot YouTube)   Patrí k najúspešnejším speváčkam nemeckej hudobnej histórie. Predalo sa už viac ako 25 miliónov jej hudobných nosičov. Je aj úspešnou skladateľkou a herečkou. Jej obrovská popularita, ktorá sa rýchlo šírila aj do zahraničia, sa začala v roku 1983 hitom 99 Luftballons. Nena…

„Pyrrhovo víťazstvo Ruska.“ Bývalý dánsky politik chce použiť Nord Stream 2 proti Moskve

0 icon

Kodaň 31. júla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Dmitrij Leltschuk)   Bývalý dánsky minister zahraničia Uffe Ellemannn-Jensen vyzval západné krajiny, aby využili všetky dostupné prostriedky, aby zmenili plynovod Nord Stream 2 v "Pyrrhovo víťazstvo Moskvy" Bývalý minister priznal, že plynovod je takmer hotový, a to nehľadiac na prieťahy kvôli sankciám. Jedným z faktorov, ktoré…

Generálny štrajk na Slovensku? Nespokojnosť občanov s opatreniami vlády sa stupňuje

0 icon

Bratislava 31. júla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Jakub Kotian,Facebook)   Víkendové rokovanie parlamentu, ktoré prijalo kontroverzný zákon zvýhodňujúci zaočkovaných, malo dozvuky. Skupina tisíc až tisícpäťsto protestujúcich protestovala proti prijatiu tohto zákona pred Prezidentským palácom, zrejme v snahe zabrániť jeho podpísaniu Bohužiaľ, v čase protestov bol zákon už dávno podpísaný - prezidentka ho podpísala…

Prvý tlačený Špeciál nájdete v novinových stánkoch

0 icon

    Priatelia, vážení čitatelia S radosťou vám dávame do pozornosti naše prvé tlačené vydanie - Špeciál Hlavných správ. Mali by ste ho nájsť v predajniach s novinami a časopismi a vo všetkých novinových stánkoch. Je to naša prvotina, prvý pokus vydať Hlavné správy na papieri a vyjsť tak v ústrety tým z vás, ktorí máte takúto…

Bieloruský prezident Lukašenko poveril premiéra, aby poslal Tichanovskej balíček so sušienkami

0 icon

Minsk 31. júla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Sergei Shelega/BelTA Pool Photo via AP)   Bieloruský prezident Alexander Lukašenko poveril premiéra Romana Golovčenka, aby opozičnej političke Svetlane Tichanovskej poslal niekoľko balení sušienok V stredu ráno sa s ňou v Bielom dome stretol americký prezident Joe Biden. Tichanovská požiadala prezidenta, aby podporil "nenásilný prechod k…

Olympijské hry bez budúcnosti?

0 icon

Bratislava 31. júla 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Kiichiro Sato)   V tomto roku 2021 sa konajú olympijské hry 2020 v Tokiu, ktoré sú vnímané ako kontroverzné nielen v samotnom Japonsku, ale aj v mnohých ďalších krajinách. Ešte zaujímavejším faktom je veľký nezáujem sveta o organizáciu LOH 2032, ktoré nakoniec Medzinárodný olympijský výbor (MOV)…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ján Droppa

TV Covid (TA3)

0icon

Voľakedy mala TA3 hlavnú náplň info – správy. Zdesil som sa, že za posledné týždne má náplň Covid. Prepnem sem-tam a stále covid, nič iné. Mal by som podať trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy, Ale médiá sa bránia – vraj prevzaté z objektívnych svetových spravodajstiev. Kedy, a ako sa…

Pavol Lazar

Pravdy, lži a omyly späté s protestom pred prezidentským palácom dňa 29.07. mojimi očami.

0icon

Pravdy, lži a omyly späté s protestom pred prezidentským palácom dňa 29.07. mojimi očami. 1. "Generálny štrajk".

Marián Moravčík

Riadenie pandémie sa čoraz viac podobá na systematický zločin proti ľudskosti

0icon

Keď sa pred necelým rokom začali distribuovať prvé „vakcíny“ proti Covid-19, sprevádzali ich informácie o tom, že ich účinnosť je viac ako 90 %. Ak by to bola pravda, ich použitie by veľmi rýchlo redukovalo šírenie vírusu a napríklad už pri súčasnom percente zaočkovanosti slovenskej populácie by sme mohli s…

Ivan Holek

Poznajme pravdu o záplavách v Nemecku a spamätajme sa!

0icon

Očista zeme od negatívnych ľudských mentálnych energií pokračuje! O prepojení týchto negatívnych energií so vznikom prírodných katastrof som hovoril už v súvislosti s tornádom na Morave, čo ale mnohí nechcú akceptovať. Avšak pri apokalyptických záplavách v Nemecku je toto prepojenie ešte očividnejšie.

Boris Mesár

Vakcíny proti Covid-19 vedú k novým infekciám a úmrtnosti: Dôkazy sú ohromujúce

0icon

Prípadové štúdie krajín. Úmrtnosť a chorobnosť Prvýkrát bol publikovaný na Global Research 27. mája 2021 Tento článok doktora Gérarda Delépina bol prvýkrát publikovaný vo francúzštine na našom francúzskom webovom serveri mondialisation.ca https://www.mondialisation.ca/lhecatombe-post-vaccinale-setend-dans-le-monde/5656922 Tento článok jednoznačne ukazuje, že úmrtnosť a chorobnosť sa v dôsledku očkovania dramaticky zvýšila. Zvýš

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Pláž je pre teba to najlepšie! Prečo je to tak?

0 icon

Pláž môže byť pre nás veľmi prospešná , emocionálne i fyzicky. Je to najlepší liek, keď sa cítime nahnevaní, úzkostní alebo vystresovaní. Okrem toho, že zlepšuje naše celkové duševné zdravie, môže tiež liečiť kožné ochorenia a dokonca nám pomáha spáliť pár kalórií. Čo je na pláži najlepšie? Voda

Admirál Canaris ako dvojitý agent? 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o nemeckom admirálovi Canarisovi. Keď bol v roku 1933 menovaný na čelo vojenskej rozviedky, za cieľ si vytýčil vybudovanie špionážnej siete v Španielsku. Dosť mu v tom pomáhalo osobné priateľstvo s Francom a to, že hovoril plynule španielsky. Canaris mal mnoho priateľov medzi Židmi a snažil sa ich v čo najväčšej miere zachrániť. Ako…

Rampy pre ľudí so zdravotným postihnutím vymysleli už starí Gréci

0 icon

Rampy pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré dnes väčšinou umožňujú hladký vstup do mnohých verejných budov, nie sú moderným vynálezom. Starí Gréci stavali podobné kamenné rampy, aby pomohli jednotlivcom, ktorí mali problémy s chôdzou alebo výstupom na schody. Pravda, vtedy chodili na sväté miesta úplne všetci. To robí z tohto bezbariérového prístupu…

Aké spotrebiče sú tí najväčší požierači elektrickej energie?

0 icon

Viete, kde sa vo vašej domácnosti spotrebuje najviac elektriny? Možno ste ani netušili, že hodina pozerania do televízora vás stojí 3 centy. A také vysávanie? Jedna hodina za 20 centov. Kto by to bol povedal, že pracujeme aj doma za takú almužnu, však? Medzi najväčších žrútov by ste zrejme aj vy…

Pearl Harbor: Provokácia? 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku z mini série Pearl Harbor. O tom, že väčšina Američanov vo vojne sympatizovala skôr s Britmi, ako s nacistami, asi ani nemusíme hovoriť. Najjasnejšie to potvrdzuje nečakaný výber Wendella Willkieho za kandidáta republikánov v prezidentských voľbách z roku 1940. Ako bývalý demokrat a podnikateľ získal nomináciu napriek odporu zo strany časti republikánov. Bol…

Armádny Magazín

Skončia americkí vojaci v kotli? Tisícky Talibancov chcú zaútočiť na vojenskú základňu v Afganistane

0 icon

Afganistan, 31.júl 2021 (AM) – Taliban pred niekoľkými hodinami zahájil ofenzívu na Gozarech a Karoch a plánoval do niekoľkých hodín zahájiť útok na mesto Herát, odkiaľ budú mať militanti priamy prístup na americkú základňu v Šindande, kde je niekoľko stoviek amerických vojakov a stále môžu byť rozmiestnené rôzne druhy zbraní. 

Vzdušná prevaha. Ruská stíhačka preletela vedľa stíhačky F-35. Video

0 icon

Rusko, 31.júl 2021 (AM) – Na webe sa objavilo unikátne video, kde je možné vidieť ako sa stíhačka ruských vzdušných síl Su-30SM dokázala priblížiť k stíhačke F-35 talianskeho letectva na vzdialenosť len dvoch metrov, čím demonštrovala, že má nad bojovým lietadlom NATO piatej generácie jasnú prevahu.  

„Führer bol všade.“ Ako Hitler sedel vo väzení v Moskve, slúžil i v námorníctve USA

0 icon

Slovensko, 31.júl 2021 (AM) –  „Jedného dňa sa ma dôstojník, ktorý kontroloval poriadok na lodi, opýtal, ako sa volám,“ spomínal William Patrick. „Hitler,“ odvetil som. „Teší ma, Hitler!,“ rozosmial sa dôstojník. „Ja sa volám Hess.“ Námorník si spočiatku myslel, že dôstojník žartuje, lenže ten hovoril čistú pravdu.   Do US armá

Bez konkurencie. Rusi spustili na vodu atómovú ponorku Krasnojarsk. Video

0 icon

Rusko, 31.júl 2021 (AM) – V Severodvinsku bola spustená na vodu najnovšia jadrová ponorka Krasnojarsk za účasti vrchného veliteľa ruského námorníctva Nikolaja Evmenova. 30. júla sa uskutočnil slávnostný ceremoniál spustenia raketovej ponorky štvrtej generácie s jadrovým pohonom Krasnoj

Lukašenko: V prípade potreby pre bezpečnosť vstúpia do Bieloruska Ozbrojené sily Ruska

0 icon

Bielorusko, 31.júl 2021 (AM) – Prezident Bieloruska prvýkrát informoval o rozmiestnení ruských vojsk na území republiky. Včera na stretnutí s miestnymi aktivistami o aktuálnych otázkach sociálno-politickej situácie Alexander Lukašenko povedal, že je pripravený povoliť nasadenie ruských ozbrojených síl v Bie

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali