Branislav Fábry: Rozpadne sa Španielsko?

Bratislava 5. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP/Santi Palacios)

 

Jednou z hlavných tém jesene 2017 sa vo svetovej politike stali referendá o nezávislosti, prostredníctvom ktorých sa určité regióny pokúšajú získať nezávislosť. Z hľadiska EÚ bolo dôležité najmä referendum o nezávislosti Katalánska, ktoré sa uskutočnilo 1. októbra.

Na snímke demonštranti pochodujú po ulici Via Layetana vedľa španielskej policajnej stanice počas protestného zhromaždenia v centre Barcelony

Referendum bolo naplnením sľubov katalánskej volebnej koalície Junts pel Sí z roku 2015 a preto vyvolalo veľmi ostrú reakciu centrálnej vlády v Madride. Tá sa ho pokúsila zmariť silou, svojim zásahom však situáciu nielen že nevyriešila, ale dokonca skomplikovala. Násilie španielskej polície proti neozbrojeným voličom sa stalo len ďalším argumentom pre nezávislosť Katalánska. Súčasná situácia je veľmi napätá a treba hľadať riešenie, ktoré nepovedie k občianskej vojne.

V nasledujúcom texte sa budem venovať týmto témam:

Právo národa na sebaurčenie

Španielska ústava a jej limity

Katalánsko a susedné regióny

Separatistické snahy ďalších

Hospodárske dôvody separatizmu

Úloha pre EÚ?

Právo národa na sebaurčenie

Z právneho hľadiska stoja pri otázke katalánskeho referenda proti sebe právo katalánskeho národa na sebaurčenie a princíp územnej celistvosti Španielska. Katalánci sa odvolávajú na Chartu OSN a rôzne medzinárodné dohovory, garantujúce právo na sebaurčenie. Pre Madrid je zase základným argumentom ústavou garantovaná jednota štátu. Právo na sebaurčenie národa sa z hľadiska svojho charakteru obvykle zaraďuje medzi tzv. ľudské práva tretej generácie a je preto oveľa menej inštitucionalizované než mnohé iné práva. Napriek tomu, je toto právo je spomínané v čl. 1 a 55 Charty OSN, ako aj v čl. 1 v čl. 1 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a v čl 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach. Právo na sebaurčenie má svoj politický rozmer, teda najmä možnosť vytvárať si vlastný status, ale aj ďalšie rozmery, napr. kultúrny a ekonomický.

Keďže sa právo na sebaurčenie v medzinárodných dokumentoch spája s národom, je veľmi dôležitou otázkou stanovenie kritérií pre určenie „národa“. Tento pojem nie je v medzinárodnom práve jasne určený, avšak v prípade Kataláncov sa dá hovoriť, že podmienky pre definíciu národa spĺňajú. V zmysle sebaurčovacieho práva tieto kritériá spĺňali podľa Výboru OSN pre ľudské práva dokonca aj pôvodní obyvatelia Kanady (rozhodnutie Lubicon Lake Band v. Canada). Navyše, z hľadiska používania vlastného jazyka či dlhodobej spätosti s územím Katalánci určite presahujú minimálne požiadavky, ktoré by sa pre definíciu národa v medzinárodnom práve mali požadovať.

Problém práva na sebaurčenie však spočíva i v tom, že nie sú jasne stanovené ani predpoklady, za akých sa národy môžu odčleniť od jestvujúcich štátov a nadobudnúť vlastnú štátnosť. Konflikt práva na sebaurčenie a územnej celistvosti sa objavuje tak v Charte OSN, ako aj v Deklarácii zásad medzinárodného práva týkajúcich sa priateľských vzťahov a spolupráce medzi štátmi z roku 1970. Tieto dokumenty uznávajú význam práva národov na sebaurčenie, avšak ako dôležitý princíp spomínajú neporušiteľnosť územnej celistvosti krajín. Podobne ako niektoré iné práva, aj právo na sebaurčenie možno obmedziť, nemožno však odstrániť jeho podstatu a z hľadiska medzinárodného práva je preto pozícia katalánskeho úsilia o nezávislosť veľmi silná.

 

Španielska ústava a jej limity

Na rozdiel od predstaviteľov Katalánska sa vláda v Madride odvoláva hlavne na španielsku ústavu, ktorá je v otázke územnej celistvosti veľmi jednoznačná. V čl. 2 sa uvádza: „Ústava vychádza z nerozlučnej jednoty španielskeho národa, spoločnej a nedeliteľnej vlasti všetkých Španielov, a uznáva a zaručuje právo na autonómiu národností a regiónov, ktoré sa v ňom integrujú, a solidaritu medzi nimi.“ Treba zvlášť zdôrazniť, že ústava úmyselne hovorí o „španielskom národe“ a spomína „národnosti a regióny“, ktoré majú právo na autonómiu. Zaujímavé je tiež, že španielska ústava hovorí v čl. 3 o kastílčine ako o oficiálnom španielskom jazyku štátu, ale spomína aj ostatné „španielske jazyky“, ktoré môžu byť oficiálnymi jazykmi v určitých regiónoch.

Vzhľadom na koncepciu jedného „španielskeho národa“ a plurality „španielskych jazykov“ sa otázka uznania Kataláncov za národ stala veľmi zásadnou ústavnou témou. Problém sa objavil už v roku 2006 po prijatí nového autonómneho štatútu Katalánska. Tento dokument charakterizoval Kataláncov ako „národ“, čo však narazilo na odpor v Madride. Celý spor skončil na ústavnom súde, ktorý v roku 2010 odmietol ideu katalánskeho národa a vyhlásil 14 článkov štatútu za protiústavné. Aj na samotnom ústavnom súde však existovala skupina sudcov, ktorá nezdieľala konzervatívny postoj väčšiny a vnímala ho ako príliš nerealistický.

Z uvedeného a ďalších faktov vyplýva, že španielsky ústavný poriadok chápe problém sebaurčenia Kataláncov odlišne než medzinárodné právo. Veľmi dôležitou otázkou je aj to, ako riešiť tento konflikt medzi španielskou ústavou a právom na sebaurčenie podľa medzinárodných dohovorov. Na uvedenú otázku existujú rôzne odpovede, ale španielsky ústavný súd zďaleka neprijíma ideu prednosti práva na sebaurčenie pred španielskou ústavou. Táto pozícia nie je vo svete neobvyklá a mnoho ústavných súdov i v EÚ považuje vlastnú ústavu za nadradenú nad medzinárodným právom. Treba však dodať, že Španielsko dokumenty OSN, garantujúce právo na sebaurčenie, ratifikovalo a to jeho pozíciu oslabuje.

Ústavný súd Španielska však doteraz pokusy o nezávislosť Katalánska opakovane blokoval a zrejme bude blokovať i naďalej. Jeho konanie je striktne limitované princípmi ústavy, ktorá vznikala za špecifických okolností po páde Francovho režimu. Často sa poukazuje na to, že za schválenie ústavy v roku 1978 hlasovalo v referende až 90% zo zúčastnených obyvateľov Katalánska a Katalánci tak ústavu podporili oveľa silnejšie než napr. obyvatelia Kastílska. To však bolo ovplyvnené skôr nadšením z princípov demokratickej ústavy po skončení fašistického režimu, nie súhlasom obyvateľstva s mierou sebaurčenia v ústavnom texte.

 

Katalánsko a susedné regióny

Postoj ústavného súdu a vlády v Madride sú očividne jednostranné a sú motivované obavami z celkového rozpadu štátu. Tieto obavy však nie sú vôbec neopodstatnené a je pochopiteľné, že madridskí politici nechcú Španielsko deliť. Katalánsko je totiž len jedným z regiónov, ktoré môžu usilovať o nezávislosť. Separatistické hnutia sú v Španielsku rozšírené a to napriek tomu, že kastílsky jazyk je materským jazykom väčšiny obyvateľov v každej španielskej provincii s výnimkou Galície. Jazyková dominancia kastílčiny je však z veľkej časti výsledkom politiky frankizmu, ktorý menšinové jazyky systematicky potláčal. Situácia v niektorých národnostných regiónoch sa trochu podobá situácii v Bielorusku, kde sa etnickými Bielorusmi cíti väčšina obyvateľov, aj keď za svoj materský jazyk považujú ruštinu.

Avšak napriek tomu, že kastílsky jazyk ako jeden z najrozšírenejších jazykov sveta dominuje i v Katalánsku (materský jazyk pre 55%), obyvatelia Katalánska sa zjavne prikláňajú k požiadavke nezávislosti. Názorne to demonštrovalo už nezáväzné referendum z roku 2014, pri ktorom sa vyše 80% hlasujúcich vyslovilo za nezávislosť. Na to, že išlo o nezáväzné referendum, bola pomerne veľká aj účasť (41%). Určitá skupina kastílsky hovoriacich obyvateľov Katalánska sa síce na referende odmietla zúčastniť, ale aj značný počet z nich prišiel ideu nezávislosti podporiť. Fakt, že väčšina obyvateľov Katalánska nezávislosť podporuje, sa dá dedukovať i z doterajších údajov o referende 1. októbra 2017 pri celkovej volebnej účasti 42,6% hlasovalo za 90%

Úspešný boj za nezávislosť Katalánska by mal zrejme dopad aj na ostatné regióny s významnou katalánskou populáciou, najmä na Valenciu a Baleárske ostrovy (na Aragónsko oveľa menej). Na Baleárskych ostrovoch je podiel osôb, hovoriacich dialektom katalánskeho jazyka porovnateľný so samotným Katalánskom a región Valencia má význam zasa kvôli celkovému počtu obyvateľov (5 miliónov). Spolu s obyvateľmi Katalánska (7,5 milióna) a Baleárskych ostrovov (1,1 milióna) tu žije až tretina španielskej populácie. V uvedených troch regiónoch sa nachádza aj jadro kvitnúceho turistického ruchu Španielska a ich strata by spôsobila nielen demografický, ale aj hospodársky problém pre celú krajinu.

Pokiaľ ide o Valenciu a Baleárske ostrovy, Madrid sa tu historicky pokúšal katalánsky vplyv oslabiť najmä tým, že podporoval rozdiely medzi Katalánskom a Valenciou či Baleárskymi ostrovmi. Miestny dialekt katalánčiny sa vo Valencii oficiálne označuje ako valencijský jazyk, aby sa tým zdôraznila jeho odlišnosť od katalánčiny. Dokonca aj pri záujme o štátnu službu treba vo Valencii preukázať znalosť „valencijčiny“ a potvrdenie o štátnej skúške z katalánčiny nestačí. Podobná je situácia i na Baleárskych ostrovoch, kde mnohí tamojší jazyk „mallorquín“ mnohí považujú za dialekt katalánčiny, hoci sa od katalánčiny líši viac než valencijčina.

 

Separatistické snahy ďalších?

a prípadnú nezávislosť Katalánska by určite zareagovali i ďalšie španielske regióny, najmä Baskicko. To má s Madridom zo všetkých oblastí najkomplikovanejšie vzťahy a taktiež históriu krvavého boja za nezávislosť, ktorý neskončil ani po zániku Francovej diktatúry. Veľmi veľa Baskov má stále pocit, že Španielsko bráni plnej realizácii baskickej identity a že usilovní Baskovia na Kastílcov stále doplácajú. Z ekonomického hľadiska je Baskicko najrozvinutejším regiónom Španielska a má druhý najvyšší HDP na 1 obyv. (po hlavnom meste Madrid, tretia je Navarra, štvrté Katalánsko). Madrid sa však zrejme obáva, že separatistické snahy Baskov by sa nemuseli obmedziť len na Baskicko a mohli by pokračovať i v Navarre, kde je severná časť regiónu v podstate baskická, zatiaľ čo juh je čisto kastílsky.

Spomedzi národnostných regiónov Španielska patrí medzi chudobnejšie Galícia. Galícijský jazyk je však veľmi živým jazykom a ani počas frankizmu neutrpel tak veľmi ako iné menšinové jazyky. Významnú úlohu pritom zohrávala blízkosť Portugalska, keďže portugalčina je galícijčine veľmi podobná. Odtrhnutie Galície by síce nepredstavovalo pre Španielsko hospodársku katastrofu, región však má veľký symbolický význam pre španielsky katolicizmus, keďže sa tu nachádza slávne pútne miesto Santiago de Compostella.

Zaujímavou otázkou je vývoj v afrických oblastiach Španielska. Na Kanárskych ostrovoch už jazyk pôvodného obyvateľstva blízkeho Berberom už dávno zanikol a dnes sa tam hovorí špecifickým dialektom kastílčiny. A hoci na ostrovoch existujú úvahy o nezávislosti, mnohí sa obávajú blízkeho Maroka a väzby na Španielsko či celú EÚ sú preto veľmi vítané. Práve s Marokom má Madrid viacero teritoriálnych sporov – týkajú sa najmä Ceuty a Melilly, ktoré ležia priamo na africkom kontinente. O presnom vymedzení hraníc sa štáty nevedia dohodnúť a o kontrolu ostrova Perejil prebehla v roku  2002 dokonca krátka španielsko-marocká vojna. Je však jasné, že severoafrické enklávy po oddelení od Španielska netúžia.

 

Hospodárske dôvody separatizmu

Hoci existujú aj ďalšie oblasti Španielska, známe svojim regionalizmom, separatizmus hrozí hlavne vo vyššie uvedených prípadoch. Nejde pritom o malé územia, veď pri strate všetkých spomenutých regiónov by Španielsko počtom obyvateľstva kleslo až za Rumunsko a veľkosťou HDP na 1 obyv. za Slovensko. Hospodárske sú však nielen možné dôsledky nezávislosti Katalánska, ale aj príčiny, kvôli ktorým získala idea nezávislosti Katalánska tak masívnu podporu.

Hoci sa o tom málo hovorí, jedným z dôležitých dôvodov je neúspešný hospodársky vývoj Španielska. Separatizmus určitej skupiny Kataláncov existoval síce i na konci 20. storočia, nikdy sa však neprejavil takto intenzívne. Po páde frankizmu a prijatí ústavy z roku 1978 sa hlavným cieľom krajiny stalo členstvo v európskom integračnom procese, pri ktorom nebol separatizmus natoľko populárny. Po vstupe do EHS v roku 1986 zotrvávalo Španielsko dlho v pozícii prijímateľa štrukturálnych fondov a zahraničných investícii, čo veľmi pomohlo jeho hospodárskemu rozvoju a politickej stabilite, zvlášť v národnostných regiónoch. Španielsko sa tiež zasadilo za získanie usporiadateľstva olympiády v roku 1992 pre Barcelonu a aj to Katalánci ocenili.

V 21. storočí sa však situácia začala zhoršovať: rozdiely medzi bohatými a chudobnými sa stále zväčšovali, štrukturálne fondy EÚ sa presmerovali do východnej Európy, začala narastať nezamestnanosť a verejný dlh. Počas hospodárskej krízy z roku 2008 sa tak Španielsko dostalo do neslávnej spoločnosti zadĺžených krajín tzv. PIGS. Situáciu sa nepodarilo vyriešiť ani terajšiemu premiérovi M. Rajoyovi, naopak, ten svojimi neoliberálnymi reformami spoločnosť skôr podráždil. V európskych inštitúciách sa síce mnohí o reformách M. Rajoya vyjadrujú pozitívne, v samotnom Španielsku však prevažuje skeptické hodnotenie.

Na prvý pohľad je zníženie nezamestnanosti v Španielsku od roku 2011 pozoruhodné, v skutočnosti to až taký úspech nebol. Časť nezamestnaných mladých ľudí jednoducho odišla do zahraničia, ďalšiu časť nezamestnaných sa podarilo vyradiť z evidencie vďaka prísnejším kritériám evidencie a mnoho riadnych pracovných pomerov bolo nahradených menej serióznymi formami zamestnávania. Celkovo tak platí, že hoci sa počas vlády M. Rajoya znížila nezamestnanosť, v roku 2016 bolo v porovnaní s rokom 2011 o 3,7 milióna hodín práce menej. Takéto „úspechy“ sa dosahujú napr. i tým, že sa jeden pracovný pomer rozdelí medzi dva polovičné úväzky a potom možno hovoriť o dvoch ľuďoch, že nie sú nezamestnaní…

Zlá ekonomická situácia a zhoršovanie postavenia pracujúcich viedli k zhoršeniu všeobecnej atmosféry i v Katalánsku. Keď Katalánčan cestuje do Barcelony za prácou a vidí tam tú obrovskú koncentráciu bohatstva alebo keď počuje, že a jedného futbalistu predali za 222 miliónov, musí sa nutne pýtať, prečo sa jeho subjektívna situácia zhoršuje. Nie všetci si uvedomujú, že to nahromadené bohatstvo patrí nadnárodným korporáciám a ani katalánski politici nie sú ochotní svoje vzťahy s korporáciami objasniť. Mnohí z nich preto radšej hovoria, že Katalánci doplácajú na madridský centralizmus. V Madride zase mnohí politici šíria predstavu, že Katalánsko doteraz čerpalo iba výhody, bremená však nechávalo na Madrid a teraz by najradšej odišlo aj s nadobudnutým bohatstvom.

 

Úloha Európskej únie?

Z podobných nálad môžu vzniknúť vážne konflikty a je potrebné zabrániť ďalšiemu vyhrocova niu situácie. Do riešenia situácie by sa mala zapojiť aj EÚ, ktorá si doteraz držala skôr odstup. Je pochopiteľné, že Brusel si nechce znepriateliť žiadnu stranu sporu, avšak tvrdenie, že ide o vnútornú záležitosť Španielska je príliš alibistické. Vo vzťahu k východoeurópskym štátom, napr. k Rusku, sa orgány EÚ podobnou zdržanlivosťou nevyznačujú a dokážu kritizovať aj policajné zásahy oveľa menšieho rozsahu.

Z krátkodobého hľadiska by sa Brusel mal snažiť o zmiernenie napätia a hľadať kompromisné riešenia prijateľné pre obe strany. Tie už zašli veľmi ďaleko a v súčasnej situácii nie sú pripravené k ústupkom. Z dlhodobého hľadiska by si mala EÚ zasa uvedomiť, že reštriktívna hospodárska politika, ktorú spolu s MMF presadzuje v Grécku a v Španielsku, vyvoláva obrovskú nespokojnosť širokých más a tie potom hľadajú vinníka – jední v centralistoch, iní v separatistoch. V štátoch s početnými menšinami je takýto vývoj veľmi nebezpečný a ani pre mnohonárodnú EÚ neprináša prospech.

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Ministerka Remišová: Pokračujeme v transparentnom obsadzovaní IT pozícií, hľadáme dvoch členov predstavenstva Slovensko IT

0 icon

Bratislava 28. januára 2021 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výberové konanie na dvoch členov predstavenstva štátnej akciovky Slovensko IT. Pokračuje tak v transparentnom obsadzovaní IT pozícií tak, aby pre štát pracovali tí najlepší s chuťou meniť veci k lepšiemu. Jeden z vybraných členov predstavenstva…

Na SR 21 čakajú v C-skupine Španieli, Rusi či Severní Íri

0 icon

Nyon 28. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Slovenskí futbalisti do 21 rokov sa v kvalifikácii ME 2023 stretnú v C-skupine so Španielskom, Ruskom, Severným Írskom, Litvou a Maltou. Rozhodol o tom štvrtkový online žreb v Nyone Šampionát sa uskutoční v Gruzínsku a Rumunsku. O záverečný turnaj bude bojovať 53 národných…

Rada Európy žiada prísnejšiu reguláciu technológií rozpoznávania ľudskej tváre

0 icon

Brusel/Štrasburg 28. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Rada Európy (RE) vyzvala vo štvrtok na prijatie prísnych pravidiel, aby sa pri rastúcom používaní technológií rozpoznávania ľudskej tváre zabránilo porušeniu ochrany osobných údajov a práva na súkromie. Rada odporučila, aby s cieľom zabrániť možnej diskriminácii boli niektoré aplikácie rozpoznávania tváre zakázané V…

Vedci odhalili, prečo muži podliehajú koronavírusu častejšie ako ženy

0 icon

Moskva 28. januára 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Vedci z univerzity v Yale zistili, prečo muži podliehajú ochoreniu covid-19 1,7-krát častejšie ako ženy. Výsledky štúdie zverejnil časopis Science Odborníci zistili, že kľúčovú úlohu v otázke predispozície ku komplikáciám hrajú pohlavné hormóny. Hormón estrogén je schopný blokovať receptor ACE2, ktorý pre…

Ivan Korčok sa ohradil voči dezinformáciám o Bezpečnostnej stratégii SR

0 icon

Bratislava 28. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) sa v pléne Národnej rady (NR) SR ohradil voči dezinformáciám súvisiacim s Bezpečnostnou stratégiou SR Odmieta, že by dokument vytváral priestor na pobyt cudzích vojsk na Slovensku, ale aj niektoré vyjadrenia v…

Poslanci schválili po 16 rokoch novú Bezpečnostnú stratégiu SR

0 icon

Bratislava 28. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválili Bezpečnostnú stratégiu SR. Po 16 rokoch tento dokument odobrila nie len vláda, ale aj parlament. Bezpečnostná stratégia konštatuje, že globálna bezpečnosť sa vo viacerých ohľadoch zhoršila, čo má priamy dosah na bezpečnosť a odolnosť SR…

Štefanec: Vyšetrovanie smrti Jozefa Chovanca pokračuje

0 icon

Bratislava 28. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP)   Europoslanci v stredu 27. januára vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a domáce veci hovorili o posune v prípade smrti slovenského občana Jozefa Chovanca v rukách belgickej polície Zasadania sa zúčastnil Didier Reynolds, komisár pre spravodlivosť, Catherine DeBolle, výkonná riaditeľka Europolu, Detlef Schröder, výkonný…

Dostál: Snahy na poslednú chvíľu meniť v sčítaní otázku národnosti sú nešťastné

0 icon

Bratislava 28. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Koaliční poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS a Za ľudí vyzvali na ukončenie pokusov zmeniť uvádzanie národnosti v sčítaní obyvateľov len na jednu možnosť. Snahy označil poslanec Ondrej Dostál (SaS) za nesprávne i nešťastné vzhľadom na to, že tieto pokusy sa…

V roku 2019 ešte ako premiér letel Pellegrini za štátne peniaze do Nemecka na vystúpenie slovenského tenoristu. Matovič: Zajtra očakávam lup vrátený na účte ministerstva

0 icon

Bratislava 28. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová, Úrad vlády SR/TASR - Martin Baumann)   Predseda mimoparlamentnej strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini ešte ako premiér za vlády Smeru - sociálnej demokracie (Smer-SD) využil vládny špeciál na let do nemeckých Drážďan, aby si pozrel operetu Za náklady pritom nezaplatil…

Martin Klus: Fenomén dezinformácií a pokusy o prepisovanie histórie nám pripomínajú, že hodnoty demokracie a právneho štátu treba neustále chrániť

0 icon

Bratislava 28. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   „Slovensko a Litvu spája okrem členstva v Európskej únii (EÚ) a Severoatlantickej aliancii (NATO) aj podobná história. Vďaka vlastným skúsenostiam z boja za nezávislosť si aj tri desaťročia od pádu komunizmu v Európe uvedomujeme, že hodnoty ako pravda či sloboda nie sú samozrejmosťou…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Radovan Hrádek

Odídenci z politickej strany Kotlebovci - ĽSNS

0icon

v masmédiách, sociálnych sieťach, a vôbec kam sa pozriete, je nepreberné množstvo teórií čo stálo za odchodom poslancov ĽSNS z poslaneckého klubu a ich vystúpenie zo strany. Tak sa prosím pozrime na to veľmi objektívne a s faktami. Tu prikladám odkaz na zmeny Stanov a Stanovy v úplnom znení tak ako boli zaregistrované na MV SR, aby…

Jozef Slávik

Neuveriteľne pravdivé klamstvá ...

0icon

Už aj tí menej sčítanejší a hlavne tí, čo tak bezmyšlienkovito naleteli tomu tiežreferendu Matoviča tesne pred voľbami pochopili, kde nás vďaka nim a ich naivita a pasivita v myslení dostala. Stále viac a viac sa presviedčame o tom, že sa akosi dlhodobo nevieme vymaniť z toho začarovaného kruhu, keď…

Boris Mesár

1. Lockdownový extrémismus -posadnutosť bláznov a fašistov 2. Spravodajské metódy používané na rozvrátenie vlasteneckých scén v EÚ 3. Navaľnyj je židovský produkt univerzity v Yale

0icon

1. Lockdownový extrémizmus - to je tak, keď existujú jasné dôkazy o tom, že Lockdowny nijako na šírenie vírusu nefungujú, a vy toto opatrenie stále presadzujete. BM- Eistein povedal peknú myšlienku ( voľný preklad) - ,, Robiť tú vec stále rovnako a čakať iný výsledok je debilizmus !" Posledný rok…

Rastislav Slovák

Republika v rozvrate! Kriminálnik, mafián, podvodník a psychopat Matovič predsedom vlády SR! Hanba!!! Uvedomuje si tých 721 166 občanov SR, ktorí volili Matoviča akú sprostosť vykonali?

0icon

Tých 721 166 občanov SR, ktorí volili Matoviča sa svojim spôsobom postavili za kriminálnika, mafiána, podvodníka a psychopata Matoviča. Osobne nechápem ako sa nejaký normálny človek môže nejakým spôsobom (napríklad hlasovaním vo voľbách) postaviť za nejakého kriminálnika, mafiána, podvodníka a psychopata Matoviča. Nonsens! Ja by som nikdy nič také neučinil a…

Dušan Hirjak

Čo má spoločného autoritatívne riadenie spoločnosti v čase organizovanej „pandémie“ koronavírusu s fašistickým Nemeckom ? Časť III.

0icon

IX. Spisovateľ Michail Gus sa v svojej knihe „Ošiaľ hákového kríža“ dotkol otázky najlepšieho politického zriadenia pre Nemecko, o ktorom sa písalo v novinách New York Times v roku 1932. Z politickej situácie v Nemecku pre korešpondenta z Berlína vyplynulo, že

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Budú záhrady a polia budúcnosti vyzerať takto?

0 icon

Treba sa pohrávať s myšlienkou, ktorá by mohla vyriešiť nedostatok ornej pôdy a výrazne by dopomohla znížiť spotrebu vody pri obrábaní pôdy. Vertikálne záhrady nie sú novým konceptom, ale prototyp, ktorý nedávno predstavila spoločnosť Plenty so sídlom v San Franciscu, prináša niektoré revolučné riešenia, ktoré by mohli znamenať globálnu budúcnosť poľnohospodárstva. Podľa…

Tibetské orákulum a veštby 1. časť

0 icon

Veštenie je v Tibete veľmi rozšírené. Jestvuje však jeden prorok - Ctihodný Thubten Ngodup - a tomu dôveruje pri rozhodovaní o transcendentálnych otázkach aj sám dalajláma. Veštenie je jedným z najtradičnejších tibetských zvykov. Aj sám dalajláma, ktorý sa v roku 2011 vzdal politickej funkcie, aby ostal len duchovným a náboženským vodcom, dodržuje túto dávnu a záhadnú tradíciu.…

TOP10: Veci, ktoré sú menej zdravé, ako si si myslel 1. časť

0 icon

Mnohí z nás počuli o určitých potravinách fakty, ktoré sme považovali za pravdivé - až neskôr zistíme, že išlo o mýtus. Rovnako ako napríklad skutočnosť, že obmedzenie kalórií a dodržiavanie bezlepkovej diéty môžu tvojmu zdraviu spôsobiť viac škody ako úžitku. Je to dosť náročné snažiť sa udržiavať si zdravú váhu a jesť…

Zlozvyky reči tela, ktorých by si sa mal zbaviť!

0 icon

Nie vždy si všímame, čo robíme s nohami, rukami alebo výrazom tváre, zatiaľ čo sme v spoločnosti. Možno nás ani nenapadlo, že tieto veci sú dôležité. Ale reč tela môže v skutočnosti veľa povedať o tvojej osobnosti a pocitoch. A môže ti to tiež pomôcť urobiť dobrý dojem a získať prácu svojich snov,…

Malachiáš - prvý svätý z Írska 1. Časť

0 icon

V rámci dvojdielneho článku o svätom Malachiášovi, ktorý bol zároveň prvým svätým z Írska, sa pozrieme na jeho svetoznáme predpovede. Malachiáš bol dlho predlho považovaný za autora prorockého spisu Proroctvo o pápežoch. Historici však zistili, že dielo je apokryf a vzniklo v 16. storočí. Svätý Malachiáš ( 1094 až 1148) je dôležitou postavou cirkevnej histórie. Viac…

Vo svete IT

Samsung plánuje dodávať skladateľné displeje viacerým výrobcom. Najväčšími adeptmi sú Xiaomi a OPPO

0 icon

Juhokórejská spoločnosť Samsung je momentálne bezpochyby najväčším lídrom na trhu so skladateľnými zariadeniami. Z tovární juhokórejského giganta už vyšlo niekoľko zaujímavých modelov, pričom na niektoré sme si posvietili aj my priamo v našej redakcii. Aktuálne však spoločnosť nemá príliš veľa konkurentov, keďže podobné zariadenia ponúka na trhu iba doslova pár…

Huawei by sa už čoskoro mohol dočkať zmiernenia sankcií. Nemá však ešte ani zďaleka vyhrané!

0 icon

Nie je žiadnym tajomstvom, že počas administratívy Donalda Trumpa, Huawei to nemal ľahké. Vo svojej podstate išlo o spoločnosť „číslo 1“, keď sa zavádzali sankcie, či rôzne obmedzenia. Pričom treba dodať, že hoci sa schyľovalo k uvoľneniu sankcií zo strany amerických úradov, tak v posledných dňoch v úrade, Donald Trump,…

Microsoft Edge dostal funkciu, ktorú mu môže závidieť aj internetový prehliadač Chrome

0 icon

Jedna z najväčších výčitiek mnohých internetových prehliadačov na čele s prehliadačom Chrome, je v tom, že neprimerane vyťažujú nielen operačnú pamäť RAM, ale aj výkon zariadenia, ktorý má dopad na batériu notebookov. Mnoho internetových prehliadačov preto pracuje na optimalizácii chodu prehliadača. Najnovšie, významný krok vpred robí prehliadač Microsoft Edge. Microsoft…

Robotický vysávač 360 S5 s laserovou navigáciou aktuálne kúpiš za skvelú cenu. Nepremeškaj to!

0 icon

Výrobcov kvalitných robotických vysávačov je dnes na trhu už niekoľko desiatok a z portfólia všetkých výrobcov je naozaj ťažké vybrať si ten správny model do svojej domácnosti. Práve preto ti dnes dávame od pozornosti ďalší zaujímavý robotický vysávač 360 S5, ktorý rozhodne zaujme nie len svojimi špecifikáciami, ale aj funkciami…

Pomocou týchto troch objektov môžeme nahliadnuť do minulosti vesmíru

0 icon

Ak sa pozrieme na všetko, čo sme my ľudia poslali do vesmíru, zistíme že vôbec nejde o malé číslo. Sondy, ktoré sa dostali až na kraj našej sústavy, nespočetné množstvo satelitov, obiehajúcich okolo našej planéty, spolu s použitými časťami rakiet. Do vesmíru sme dokonca poslali aj nás, ľudí. Ešte zaujímavejšou môže byť…

Armádny Magazín

Nežné pohlavie v uniforme: Obdivujte s nami krásne ženy v armáde

0 icon

USA, 28. január 2021 (AM) - Americké pozemné sily budú zavádzať zmeny v požiadavkách na vzhľad zamestnancov. Ženy v americkej armáde si teraz budú môcť robiť dlhé vrkoče a vrkôčiky či nosiť krátke vlasy, nosiť náušnice, rovnako ako rúž a lakovať si nechty. Seržant major

National interest: Spôsoby odhalenia neviditeľných lietadiel na príklade F-35 a F-22

0 icon

USA, 28. január 2021 (AM) - "Neviditeľné" stíhacie lietadlá sú jedným z najvýznamnejších úspechov leteckého priemyslu, práve na nich kladie dôraz Letectvo USA. Nehľadiac na ich bojové možnosti však tieto stroje nie sú neviditeľné a nie sú ani víťazné. Spravodajca The National Interest Ma

Prvé sériové elektrické torpédo Ruska

0 icon

Rusko, 28. január 2021 (AM) - Korporácia „Taktická raketová výzbroj“ dokončila štátne skúšky prvého torpéda s elektrickým pohonom, ktoré bolo skonštruované v postsovietskom Rusku. Generálny riaditeľ spoločnosti Boris Obnosov informoval, že prvé kusy zo sériovej výroby sú už zaraďované do výzbroje.   „V roku 2020 sme dokončili

Maršal Konev pred 76 rokmi oslobodil Osvienčim. Ale kto si to dnes pamätá?

0 icon

Česko, 28. január 2021 (AM) - 27. januára 1945 vojská maršala Ivana Stepanoviča Koneva oslobodili Osvienčim, ​​najväčšiu nemeckú továreň na smrť. Z niekoľkých miliónov nacistických otrokov prežilo posledných 7 650 ľudských trosiek. Slzy tiekli osloboditeľom aj zachráneným. Svet sa nad touto hrôzou otriasol.  

Peking avizoval vojenské cvičenia v Juhočínskom mori. Urobil tak po tom, čo vstúpila do regiónu americká lietadlová loď

0 icon

Čína, 28. január 2021 (AM) - V pondelok Peking obvinil Washington z "ukazovania sily" potom, čo americké námorníctvo vyslalo do Juhočínskeho mora lietadlovú loď Theodore Roosevelt, a to "v záujme posilnenia námornej bezpečnosti". Čínska armáda by mala počas tohto týždňa organizovať cvičenia v  Juh

Svetlo sveta

Do kín ide film znázorňujúceho Krista ako homosexuála. Vystupujú v ňom aj katolícki kňazi

0 icon

Provokatívny film, ktorý má za úlohu napadnúť učenie katolíckej Cirkvi pod názvom LGBTQ+ Catholics, ktorý príde do kín tento rok, našiel aktérov aj v radoch katolíckych kňazoch. V škandalóznom filme vystupuje James Martin, známy jezuita homosexuálny aktivista, ktorý sa „preslávil“ tým, že Ducha Svätého nazýva ženským rodom (Ona) čim z Panny Márie, ktorá…

Arcibiskup Fulton J. Sheen – Hnev

0 icon

“Pane odpusť im, lebo nevedia čo činia.” (Lk 23,34) Prvé slovo, ktoré Ježiš povedal na kríži malo za cieľ odčiniť hriechy prameniace z hnevu. Hnev a rozum vedia konať vo veľkom súzvuku. Rozum dáva argumenty a odôvodnenie pre hnev. Rozum vie pomenovať krivdu, ktorá sa udiala a vie odvážiť váhu…

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali