Sergej Lavrov: „Dúfame, že zdravý rozum a politická múdrosť umožnia obnovenie našich vzťahov s Európskou úniou“

Moskva, 5. septembra 2017 (HSP/Foto: Screenshot Youtube)

 

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov na stretnutí so študentmi a pedagogickými pracovníkmi Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov a Diplomatickej akadémie porozprával o komplikovanej situácii vo svete.  

Na snímke Sergej Lavrov

Upriamil ich pozornosť na niektoré problémy, ktoré v súčasnosti trápia svet. Hovoril aj o vzťahoch Ruska a Európskej únie. V úvode povedal: „Chcel by som znovu veľmi srdečne na tomto tradičnom stretnutí privítať prvákov, pedagógov, vedenie Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov (univerzity) a Diplomatickej akadémie. Najmä však prvákov, ktorí dnes začínajú novú etapu svojho už samostatného života a zaraďujú sa medzi tých, čo sa rozhodli svoj život zasvätiť povolaniu odborníka na medzinárodné vzťahy v niektorej sfére, či už diplomatickej, obchodnej, žurnalistickej, alebo v sfére medzinárodných stykov. Dnes existuje veľké množstvo povolaní, ktoré bez medzinárodného faktora nemôžu byť plnohodnotné.

Práve som sa zúčastnil slávnostného otvorenia školského roka na Gymnáziu J. M. Primakova v Moskovskej oblasti, kde sa hovorilo o významnej úlohe, ktorá sa v našom štáte pripisuje mladému pokoleniu. Túto tému je určite vhodné spomenúť aj na tomto mieste, lebo o krátky čas práve vy budete musieť prevziať na seba zodpovednosť za rozvoj našej otčiny, za obhajovanie jej záujmov na medzinárodnej scéne. Neodmysliteľným predpokladom toho, aby sa krajina efektívne rozvíjala, je zabezpečenie čo najpriaznivejších vonkajších podmienok uskutočňovaním zodpovednej, samostatnej vonkajšej politiky zameranej na národné záujmy. My dôsledne kráčame práve touto cestou.

Z úst prezidenta Ruskej federácie V. V. Putina už neraz odznelo, že to, čo máme dnes možnosť pozorovať v podobe konfrontácie, snahy o izoláciu alebo sebaizoláciu, vôbec nebola naša voľba. Sme otvorení pre spoluprácu so všetkými, čo prejavia ochotu, ale pravdaže iba na základe vzájomného rešpektovania, rovnoprávnosti, zohľadňovania vzájomných záujmov, dodržiavania medzinárodného práva v celej jeho úplnosti, a nielen v tej časti, ktorá dnes vyhovuje konjunktúrnym snahám toho alebo onoho nášho partnera.

Rusko má jedinečnú geostrategickú pozíciu, významný vojensko-politický a ekonomický potenciál, postavenie stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN, a vďaka všetkým týmto faktorom je jedným z kľúčových centier ľudskej civilizácie. V priebehu našich dejín sme už neraz dokázali, že vieme úspešne riešiť úlohy vnútorného rozvoja, účinne obhajovať svoju suverenitu, a v prípade potreby aj chrániť práva našich krajanov v zahraničí, byť oporou pre našich spojencov. História už veľakrát všetkých presvedčila, že podrobiť nás nejakému cudziemu vplyvu a vyriešiť svoje problémy na náš úkor sa nepodarí, a som presvedčený, že takéto snahy stroskotajú aj v budúcnosti. Ešte raz však opakujem, že takéto ponaučenie si asi nedokážu vziať všetci.

Nie je tajomstvom, že istej časti tých, ktorých obyčajne označujú ako politická elita Západu, sa naša samostatná politika nepáči. Chceli by mať do činenia s poslušným Ruskom, ochotným ustupovať na svoju vlastnú škodu. Z toho vyplýva aj snaha potrestať nás za to, že obhajujeme svoje zákonité miesto v medzinárodných záležitostiach a vo svete. Určite viete, ako vyzerajú snahy o také potrestanie. Využívajú sa rozličné nástroje na spomalenie napredovania, sankcie, informačné vojny, ktorých cieľom je dezinterpretácia našich principiálnych prístupov k rozličným medzinárodným problémom a diskreditácia nášho smerovania v medzinárodnej politike.

Je všeobecne známe, kto v skutočnosti v posledných rokoch porušoval základné princípy medzinárodného práva, také ako zvrchovaná rovnosť štátov, záväzok nezasahovať do ich vnútorných záležitostí a riešiť všetky spory mierovou cestou. Toto všetko je zakotvené v Charte OSN. Vieme, kto pošliapal záväzky prijaté v rámci OBSE a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, kto bombardoval Juhosláviu, Irak a Líbyu, kto umožnil oživenie medzinárodného terorizmu, čie avanturistické aktivity viedli k vzniku Al-Káidy, ISIS a Frontu An-Nusrá, ktoré sú teraz nepriateľmi celého ľudstva.

Rusko vždy vystupovalo a aj bude vystupovať proti nezákonnosti na medzinárodnej scéne. Len nedávno sme spolu s Čínskou ľudovou republikou podpísali deklaráciu o zvýšení úlohy medzinárodného práva v medzištátnych vzťahoch a ako oficiálny dokument sme ju distribuovali v OSN. Vyzvali sme na diskusiu, ale zo strany našich západných partnerov nepozorujeme nijaké nadšenie. Napriek tomu budeme naďalej tvrdo pracovať na stabilizácii svetového poriadku.

Pritom je dôležité pochopiť, že sa nesnažíme o znovuzrodenie impéria, ani o geopolitickú alebo nejakú inú expanziu. Jediné, čo chceme, je žiť si svoj život podľa seba, bez cudzích usmernení a nevyžiadaných rád, bez snáh poštvať proti nám spriatelené a nám príbuzné národy, s ktorými nás spájajú mnohé stáročia spoločnej histórie, kultúry, tradícií a rodinné zväzky. Ani my sami pritom nenanucujeme nikomu svoje názory a recepty. Ale ako som už povedal, pre nás je neprijateľná logika niečej výlučnosti podľa zásady “čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi”.

Vidíme, že na Západe je pre mnohých ťažké pripustiť očividnú skutočnosť, že “postbipolárna” etapa sa skončila. Plány na jej nahradenie nastolením hegemónie skrachovali. V súčasnosti prebieha proces budovania nového, spravodlivejšieho a demokratickejšieho polycentrického usporiadania sveta. Jeho podstata spočíva vo vytvorení a upevňovaní nových centier ekonomickej sila a s tým spojeného politického vplyvu.

Štáty a rodiace sa mocenské centrá sa usilujú v mene vlastných národných záujmov o aktívnu účasť na formovaní medzinárodnej agendy tak, aby odzrkadľovala ich záujmy, smelo preberajú na seba svoju časť zodpovednosti za udržanie bezpečnosti a stability na rôznych úrovniach. Multipolarita je v podstate stelesnenie kultúrno-civilizačnej rozmanitosti súčasného sveta, túžby národov po prevzatí svojho osudu do svojich rúk, prirodzenej snahy o spravodlivosť v tom zmysle, ako o tom snívali autori Charty OSN. Keď si túto Chartu prečítame, pochopíme, že tí, čo požadujú väčšiu spravodlivosť v svetových záležitostiach, sa nesnažia o nič extra špeciálne.

Snaha úzkej skupiny západných štátov o prekazenie úsilia národov, v rámci ktorej sa tieto štáty neštítia používať diktát a silu, pri čom obchádzajú Bezpečnostnú radu OSN, bezpochyby brzdí utváranie multipolárneho usporiadania sveta, ale zastaviť tento objektívny a neúprosný proces už nikto nedokáže.

Sme presvedčení, že niet inej cesty ako obnoviť kultúru dialógu a hľadania kompromisu, vrátiť sa ku konštruktívnej diplomacii ako k nástroju zosúlaďovania všeobecne prijateľných riešení v politike, ekonomike, finančnej oblasti, v ekológii. Účinné východiská sa dajú nájsť len spoločnými silami a na základe  vyváženia záujmov, a toto by sme mali robiť hneď a zaraz.

Napätie posledných rokov veľmi ťažko dolieha na medzinárodnú stabilitu. Mimoriadne znepokojenie vyvolávajú úporné snahy NATO o zmenu vojensko-politickej situácie v euroatlantickom priestore vrátane zvyšovania vojenskej prítomnosti a infraštruktúry v regiónoch hraničiacich s Ruskom, a pravdaže aj vytvorenie európskeho segmentu americkej globálnej protiraketovej obrany. Tí, čo iniciujú podobné nekonštruktívne kroky, určite chápu, že si dokážeme spoľahlivo zaistiť suverenitu a bezpečnosť krajiny za akejkoľvek situácie. Ale ako zodpovedná krajina sme pevne oddaní tým deklaráciám, ktoré boli za posledných 20 rokov prijaté v rámci OBSE a v Rade Rusko –  NATO.

Všetci chceme vybudovať priestor rovnakej bezpečnosti tak v euroatlantickom priestore, ako aj v Eurázii, nik z nás nebude upevňovať vlastnú bezpečnosť na úkor bezpečnosti ostatných. Žiaľ, tieto deklarácie zostali len na papieri v podobe politických sľubov. Naše snahy o to, aby sa stali právne záväznými, boli západnými krajinami zavrhnuté. Som presvedčený, že ak by k tomu nedošlo a ak by rovnaká a nedeliteľná bezpečnosť nadobudla právne záväznú formu, veľa konfliktov, ktoré v súčasnosti sužujú Európu, by dávno nebolo, dávno by boli urovnané.

Myslím si, že povedané sa týka konfliktov v Podnestersku, Karabachu a Kosove. Ak by platili právne záväzné pravidlá rovnakej bezpečnosti, už dávno by sa bolo dalo dohodnúť o nepoužívaní sily v Zakaukazsku, o čo sa už dlho snažíme. A k najčerstvejšej kríze, ukrajinskej, by určite vôbec nedošlo, keby sme všetci dodržiavali tie záväzky, ktoré sme prijali v rámci OBSE, a to záväzky rovnakej a nedeliteľnej bezpečnosti.

Napriek tomu sa budeme rovnako ako predtým snažiť o zjednotenie úsilia všetkých krajín v euroatlantickom priestore a na celom svete za účelom odvrátenia spoločných veľkých hrozieb, najmä hrozby medzinárodného terorizmu. Pomáhame legitímnej vláde Sýrie likvidovať teroristov a napomáhame celosýrsky politický proces, pričom rokujeme so všetkými stranami a nepodporujeme zasahovanie zvonka. Vychádzame totiž z toho, že o osude svojho štátu majú rozhodnúť sami Sýrčania. Presne na základe tých istých princípov komunikujeme so všetkými účastníkmi kríz v Líbyi, Iraku a Jemene za účelom vyriešenia problémov, ktorým čelia tieto štáty. Ponúkame pomoc pri obnove palestínsko-izraelských rokovaní, presadzujeme iniciatívy na národné zmierenie v Afganistane a na mierové urovnanie jadrového problému na Kórejskom polostrove.

Dlhodobým charakterom sa vyznačuje realizácia iniciatívy ruského prezidenta V. V. Putina na vytvorenie Veľkého Eurázijského partnerstva. Plán predpokladá rozvíjanie otvorenej mnohostrannej obchodno-ekonomickej kooperácie členských štátov Eurázijskej ekonomickej únie, Šanghajskej organizácie pre spoluprácu, Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), a v budúcnosti aj ďalších ázijských a európskych štátov za účelom vytvorenia jednotného hospodárskeho priestoru od Atlantiku až po Tichý oceán. Je to dávna  idea, ale dnes, keď o ňu regionálne integračné zoskupenia prejavujú taký živý záujem, je celkom možné, že sa pretaví do konkrétnych činov.

Dúfame, že zdravý rozum a politická múdrosť umožnia obnovenie našich vzťahov s Európskou úniou a jej členskými štátmi na základe naozajstného dobrého susedstva, predvídateľnosti a otvorenosti.

Čo sa týka nášho ďalšieho suseda, Spojených štátov, ako hovorí prezident Ruskej federácie V. V. Putin, nevyhľadávame spory s touto krajinou a voči americkému ľudu sme priateľsky naladení. Teraz sme otvorení pre konštruktívne vzájomné pôsobenie tam, kde to zodpovedá ruským záujmom. Úprimne si želáme, aby sa bilaterálna politická atmosféra normalizovala. Ale ako je známe, na tango musia byť vždy dvaja. Podľa môjho názoru naši americkí partneri zatiaľ predvádzajú jedno za druhým iba individuálne vystúpenia break dance.

Vo všeobecnosti budeme rovnako ako predtým presadzovať pozitívnu agendu, vzájomne rešpektujúci prístup, hľadať a nachádzať kompromisy. Týmto spôsobom budujeme aj naše pôsobenie v Eurázijskej ekonomickej únii, Organizácii dohody o kolektívnej bezpečnosti, Spoločenstve nezávislých štátov, Šanghajskej organizácii pre spoluprácu, BRICS, a na bilaterálnom základe bez preháňania s krajinami všetkých kontinentov,“ povedal v závere ruský minister zahraničia Sergej Lavrov.

 

Video si môžete pozrieť tu:

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Odvrátená strana športu: Futbalový legionár Cseh skončil už pred tridsiatkou

Bratislava 17. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:Martin Cseh Facebook)   Okolité futbalové súťaže predovšetkým v Česku, Poľsku či Maďarsku ukrývajú veľké množstvo slovenských legionárov. Patril k nim aj Martin Cseh, ktorý s výnimkou jediného seniorského stretnutia zamieril za hranice okamžite po mládežníckom pôsobení v bratislavskom Slovane. Obliekal dresy Bohemians 1905 Praha (2009…

Odvrátená strana športu: Petržela “pretočil” na rulete väčšiu fabriku

Bratislava 17. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Tvrdí o sebe, že na rulete prehral väčšiu fabriku - v kasínach údajne "pretočil" pol miliardy českých korún. Nebyť trpezlivej manželky Zuzany, možno by skončil na ulici ako bezdomovec. Uznávaný futbalový tréner Vlastimil Petržela svoj boj nad gamblerstvom, ktoré mu ničilo duševné zdravie…

USA zverejnili ďalších takmer 11.000 dokumentov o vražde J.F. Kennedyho

Washington 17. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Jim Altgens)   Americká Správa národných archívov a záznamov (NARA) zverejnila v piatok ďalších 10.744 dokumentov Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) súvisiacich so zavraždením prezidenta Johna F. Kennedyho z roku 1963. Niektoré z nich neboli dosiaľ sprístupnené, píše agentúra AP. Pripomína, že ide už o piaty…

Rajoy odmietol tvrdenie, že Madrid sa Katalánsku vyhrážal “mŕtvymi v uliciach”

Göteborg/Madrid 17. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Virginia Mayo)   Španielsky premiér Mariano Rajoy odmietol ako neprijateľné tvrdenia poprednej katalánskej političky, podľa ktorej vláda v Madride hrozila Katalánsku vyslaním armádnych jednotiek a "mŕtvymi v uliciach", ak by sa región snažil ďalej presadzovať svoju nezávislosť. S týmto tvrdením prišla v piatok v rozhovore pre…

V južnom Anglicku pri zrážke lietadla s vrtuľníkom zahynuli štyria ľudia

Londýn 17. novembra 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Twitter)   Vrtuľník a ľahké lietadlo sa v piatok zrazili vo vidieckej oblasti grófstva Buckinghamshire v južnej časti Anglicka. S odvolaním sa na záchranárov o tom informovala spravodajská stanica BBC. Úrad pre vyšetrovanie leteckých nehôd (AAIB) uviedol, že na miesto činu vyslal tím, "aby vyšetril…

NAJ: Uplynulo neuveriteľných 28 rokov od nežnej revolúcie kedy padol komunistický režim a nahradil ho skorumpovaný režim neoeštebákov

Bratislava 17. novembra 2017 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Dnes v 17. novembra uplynulo neuveriteľných  28 rokov od nežnej revolúcie kedy padol komunistický režim a nahradil ho skorumpovaný režim neoeštebákov.  Ak by som mal z pohľadu bežného občana porovnať čo sa zmenilo za 28 rokov, tak poviem, že áno doba pokročila, máme viac pekných áut,…

Odvrátená strana športu: Kariéru Cisára stopli zranenia, frustráciu už prekonal

Bratislava 17. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa )   Predpoklady veľkej hokejovej kariéry sa nenaplnili, po nádejnom rozbehu ju stopli zranenia. Marián Cisár bol pred dvadsiatimi rokmi veľký talent slovenského hokeja, vinou zdravotných problémov však musel prestať s vrcholovým športom. Frustráciu z konca kariéry už prekonal a k hokeju sa vrátil…

Ďalší slávny muž na muške? Silvestra Stalloneho obvinili, že zneužil 16-ročné dievča

Los Angeles 17. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Andrew Medichini)   Americký herec a hviezda akčných filmov Sylvester Stallone rozhodne poprel medializované obvinenia, podľa ktorých mal pred vyše troma desaťročiami sexuálne zneužiť 16-ročné dievča. Informovala o tom v piatok agentúra AP. Správu o údajnom Stalloneovom previnení priniesol vo štvrtok britský bulvárny denník Daily…

El País: Kľúčový aktér augustových útokov v Katalánsku bol informátorom tajnej služby CNI

Madrid 17. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:Twitter)   Španielska vláda v piatok oznámila, že nebude komentovať medializované správy, podľa ktorých kľúčový aktér augustových útokov v Katalánsku bol kedysi informátorom tajnej služby. Uviedla to agentúra AP. S informáciou, že imám mešity v katalánskom meste Ripoll Abdelbaki Es Satty bol informátorom španielskej tajnej služby…

Šéfka PZ RE žiada lepšiu ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním na internete

Brusel/Štrasburg 17. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:Stella Kyriakides Twitter)   Predsedníčka Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) Stella Kyriakidisová vyzvala v piatok na prijatie dôraznejších opatrení na ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním na internete. V predvečer Európskeho dňa na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (18. november), ktorý PZ RE…

Saad Harírí odcestuje zo Saudskej Arábie do Francúzska už v piatok

Bejrút/Rijád 17. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/Future TV via AP)   Saad Harírí, ktorý oznámil svoje odstúpenie z funkcie libanonského premiéra 4. novembra počas pobytu v Saudskej Arábii, odcestuje z Rijádu do Francúzska už v piatok. S odvolaním sa na člena Harírího strany o tom informovala agentúra Reuters. "Dnes (piatok) do Paríža,…

V USA vyhlásili, že nemôžu vytvoriť jednotný energetický zväz v Európe

Washington 17. novembra 2017 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP/Petr David Josek)   Vytvorenie jednotného energetického priestoru v Európe zatiaľ nie je možné, vyhlásil v stredu bývalý špeciálny zástupca USA v otázkach energetickej spolupráce Amos Hochstein "Vytvorenie jediného energetického zväzu v Európe zatiaľ nie je možné kvôli dedičstvu infraštruktúry zo studenej vojny," povedal na konferencii…

Vybrali sme z blogu

Konečné a nemenné názory a stanoviská k predchádzajúcim otázkam 17.novembra 1989,výber zo 4 dieloch videa

Ponúkam Vám skrátený zostrih názorov z predchádzajúcich 4 dieloch na otázky: 1.) Čo sa vlastne 17. novembra 1989 stalo, bola to zmena zdola alebo politický prevrat zhora? 2) Pre koho bol 17. november 1989 dobrý a pre koho zlý, komu priniesol a aké výhody a koho a prečo poškodil. 3)…

Problém chudáků (politiků)

Česká republika patří k zemím, jež své lidi nenechávají umřít hlady. Ovšem přesto, jak se říká, „jen vocaď pocaď“. Pořád tu je totiž v hlavách lidí zakořeněn i názor „kdo nepracuje, ať nejí“. A tak tu existuje jistý kompromis. „Zlatá střevní cesta“. Totiž „zlatá střední cesta“. Protože všeho moc škodí.

Vďaka nežnej Huráááá!

Strana Sloboda a solidarita s pozvoľna demokraticky sa rozpadajúcim straníckym jadrom a jej šéfom, raziacim politologický novotvar konzervatívny liberalizmus, k 28. výročiu Veľkého Novembra, verejným hlasom Lucie Nicholson-Ďurišovej tvrdí, že vďaka nežnej revolúcii, žijeme v slobode a relatívnom bezpečí a hojnosti... https://slobodnyvyber.sk/sas-vdaka-neznej-revolucii-zijeme-v-slobo

Kto nakradol viac. Udavači a donášači BANÁŠ a BUDAJ chránili zlodejov pri majetkovom a finančnom prevrate. Prečo a za koľko sa nechali BANÁŠ a BUDAJ kúpiť mafiou...

Vládnúce bandy zlodejov a ich prisluhovači v parlamente, súdnictve, polícii, prokuratúre, politických mimovládkach, systémových médiách a  na úradoch oslavujú teraz takzvanú "nežnú revolúciu." Ale zmenilo sa vôbec niečo... Nič sa nezmenilo... Vo vláde, parlamente, súdnictve, prokuratúre, polícii a na úradoch rovnako, ako vtedy pr

Mimoriadne správy! Hlasujte za odvolanie prezidenta Kisku! Paríž ruší jeden z najväčších Vianočných trhov v Európe!

Neuveriteľné sa stáva skutočnosťou! Genocída kresťanskej kultúry v priamom prenose! Ešte pred tromi-piatimi rokmi by bola takáto správa považovaná za blúznenie, resp. ako poplašná správa! Jeden z najväčších Vianočných trhov v Európe vo francúzskom Paríži, ktorý každoročne navštívi okolo 15 miliónov návštevníkov, bol francúzskymi úradmi zrušený! A naopak, v Paríži…

Dva prejavy a každý iný! Danko v Moskve milo prekvapil, Kiska opäť sršal nenávisťou voči Rusku!

V stredu vystúpili so svojimi prejavmi dvaja najvyšší ústavní činitelia SR – prezident a predseda parlamentu. Každý na inom mieste a čuduj sa svete – každý s inak orientovaným prejavom. Predseda parlamentu Andrej Danko vystúpil s prejavom v pléne Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie v Moskve a prezident Andrej…

TopSpeed

Hromadná nehoda na Nurburgringu z pohľadu prvej osoby

3

Poznáme to všetci. Nehody zo zeleného pekla, Nurburgringu. Sú ich stovky, niektoré sú vtipné, niektoré tragické. Táto nehoda na Nurburgringu je však iná. Ak by ste ju chceli vystihnúť jedným slovom, bolo by to „frustrujúca“. Ukazuje kompletný chaos, deštrukciu mnohých drahých áut (napr. Porsche 911 GT3 RS, Lambo Aventador, Audi TT…

Tesla Roadster predstavená! Stovku dá za 2 sekundy!

15

Prekvapenie dňa! Takto by sme mohli nazvať predstavenie Tesla Roadster, brutálne rýchleho elektromobilu kalifornskej firmy. Elon Musk ho uviedol počas premiéry revolučných „nákladných“ vozidiel. Tie nie sú „topspeed“ materiálom, každopádne ide o unikátny produkt. Plne naložený zvládne stovku za 20 sekúnd, prázdny za 5 s! Pre nás je hlavným chodom červený…

Najlepším pretekárskym Nissanom je Skyline GT-R R32

0

Fanúšikovia rozhodli. Keď ich Nissan postavil pred voľbu najlepšieho pretekárskeho Nisma histórie, zvolili auto, ktoré je dnes kultové, Nissan Skyline GT-R R32. Legendárnej R32 určite pomohla k víťazstvu bohatá pretekárska história, ako aj obľúbenosť v tuningovej komunite alebo medzi hráčmi Gran Turisma. Auto porazilo dokonca špeciály tried GT1, GT3, alebo amerického seriálu…

S660 je milučký kei car Honda. Presadil by sa v Európe?

1

Viete, čo sú to "kei cars"? Ide o maličké typy áut, určené výlučne pre japonský trh. Navrhli ich tak, aby spĺňali legislatívne, daňové a poistné obmedzenia. V domovskej krajine sú obľúbené, ich „špecializácia“ je však nevhodná pre ostatné krajiny sveta. Jedným z drobcov je malý kabriolet S660. Špeciálnu verziu kei car…

Ako ďaleko zájde Audi SQ5? Svieti mu nulový dojazd

15

Určite to poznáte. Ostáva ¼ nádrže a vy máte čas.... čas dotankovať. Jazdíte ďalej a v tú najnevhodnejšiu chvíľu zasvieti hladové oko. Opäť, jazdíte ďalej. Podľa palubného počítača s dojazdom 0 km začína tá správna „zábava“. Palivové čerpadlo trpí a s ním aj vy. Nie fyzicky, ale skôr psychicky, s miernym strachom, či…

Ako vyrábajú originálne pneumatiky? Prezradí to Goodyear a Pirelli

7

Vedeli ste, že gumy, určené pre nové autá, sú väčšinou iné ako tie, ktoré kúpite v pneuservisoch ako druhú či tretiu sadu? Automobilky montujú pneumatiky do prvovýroby (OE) špeciálne určené pre daný typ a model. Na prvý pohľad majú gumy rovnaké označenie, v mhohom sa však líšia. Ako  to je…

KAMzaKRÁSOU

Obľubuješ pikantné jedlá? Zisti, čo to napovedá o tvojej osobnosti!

13

Každý jeden z nás, čo sa týka jedla, má úplne iné preferencie. Niekto je na sladké, iní zase túto chuť na tanieri vyžadujú len striedmo. Pikantné pokrmy či potraviny taktiež rozdeľujú ľudí na dva tábory. Jedna skupina má v tomto prípade veľmi nízky prah bolesti a nezvláda ani jemne štipkajúce jedlo. Druhej skupine…

Najčastejšie chyby pri výbere spodnej bielizne - na toto si dávaj pozor!

7

Ak patríte k tým, kto si vyberá spodné prádlo štýlom – kúpim teraz a niekedy v budúcnosti mi prádlo určite sadne, tak ste na správnom mieste. Možno ste ani nevedeli, no na výbere správneho spodného prádla závisí veľa faktorov. Aké robíme chyby pri výbere spodnej bielizne, ako sa naučiť správne vyberať správne prádlo a ako…

Recept na kávu s maslom a MCT olejom ti zmení život v zdravší!

7

Dôvody, prečo začínať deň raňajkami zloženými len z tukov boli spomenuté v predchádzajúcom článku. Ak ste ho nečítali, rýchlo prečítať a šup naspäť. V ňom bol sľúbený recept na zdravé tukové raňajky, ktoré vám pomôžu schudnúť. Tu ho máte a určite vyskúšajte - Recept na kávu s maslom a MCT olejom, kokosovým olejom,…

Celiakia: Aké sú prognózy do budúcnosti?

3

Celiakia je autoimunitné ochorenie, kvôli ktorému sú mnohí odkázaní na bezlepkové potraviny. Bezlepkové pečivo, cestoviny, koláče alebo pivo, predstavujú drahšie náhrady, ktoré sú celiatici „nútení“ konzumovať do konca života. Niektorí si na neustále obmedzovanie zvykli ľahšie, iní ťažšie a niektorí vôbec. Ako inak sa ešte dá vyhnúť nepríjemným kŕčom, nevoľnosti či hnačkám?…

Pravé americké palacinky: Raňajky, za ktoré vás bude partner milovať

5

Sladké raňajky vám dodajú energiu na celý deň a navyše chutia naozaj božsky. Vyskúšajte osvedčený recept na pravé americké palacinky, ktoré pripravíte raz-dva.  

Zápal močových ciest: Podpor liečbu týmito prírodnými surovinami!

8

Niektorí sa s týmto ochorením nestretnú ani raz za život, u iných sa pravidelne opakuje. Reč je o nepríjemnom zápale močových ciest, ktorý dokáže byť skutočne bolestivý. Ťažkosti pritom spôsobujú usadené škodlivé baktérie. Zápal močových ciest by mal byť v akútnych prípadoch liečený pod dohľadom lekára. Existuje však aj množstvo prírodných metód, ktoré si…

TopDesat

Slávne miesta kedysi a dnes. Takto to vyzerá, ak sa na nich podpíše zub času

0

Každý z nás miluje fotografie, ktoré boli vyfotografované v minulosti a zároveň je k ním priložená aj fotografia zo súčastnosti. V dvoch obrázkoch sa nachádza fascinujúci príbeh. Pretože na každej fotografii sa dokonale podpísal zub času. Dnes sa preto s tebou podelíme o tieto nádherne snímky a ukážeme ti známe…

Historické fotografie, ktoré nám v škole nikdy neukázali

0

Tieto historické fotografie ti v škole nikdy neukázali a možno by zmenili tvoj pohľad na dejiny. Vnímať situácie, udalosti alebo osobnosti inými očami môže byť obohacujúce a zaujímavé. //

Úžasné portréty slávnych žien, ktoré ukazujú ich intímnu stránku

0

Kate Barry. Možno ti toto meno nič nehovorí, no jej portréty ti povedia veľa. Slávna fotografka fotila nejednu slávnu dámu. Výsledok je intímny a fascinujúci.  //

TOP 15 krajín sveta, do ktorých cestuje najviac turistov

0

Ľudia cestujú už tisícky rokov, ale nikdy nebolo cestovanie jednoduchšie ako dnes. Cestovný ruch je rastúcou súčasťou globálnej ekonomiky, ktorá zamestnáva 1/11 ľudí na celom svete. Niektoré krajiny lákajú turistov na pokojnú dovolenku, iné na dobrodružstvo, ďalšie navštívime kvôli práci, škole, možností je milión. Či už je krajina plná nedotknutých…

TOP 5 mýtov o pití kávy, ktorým sme doteraz všetci verili

0

Svet je plný mýtov. Od malička počúvame múdrosti starších a riadime sa povesťami a historkami, ktoré už dávno vedci popreli. V tomto článku sa pozrieme na 5 vyvrátených mýtov o pití kávy, ktoré sme všetci považovali za svätú pravdu. Človek už pre istotu ani nečíta, čo všetko je škodlivé, čo by nemal…

89-ročná babička objavila čaro fotoaparátu a vytvára zábavné selfie fotografie

0

Väčšina ľudí si myslí, že najnovšie technológie sú určené iba pre mladých ľudí. Kimiko Nishimotová to však dokonale popiera. 89-ročná babička objavila čaro fotoaparátu a posledných 17 rokov strávila fotografovaním seba. Fotografie však upravuje tak, aby boli jedinečné a zároveň aj zábavné. K fotoaparátu sa dostala až keď dovŕšila 72 rokov.…