Sergej Lavrov: „Dúfame, že zdravý rozum a politická múdrosť umožnia obnovenie našich vzťahov s Európskou úniou“

Moskva, 5. septembra 2017 (HSP/Foto: Screenshot Youtube)

 

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov na stretnutí so študentmi a pedagogickými pracovníkmi Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov a Diplomatickej akadémie porozprával o komplikovanej situácii vo svete.  

Na snímke Sergej Lavrov

Upriamil ich pozornosť na niektoré problémy, ktoré v súčasnosti trápia svet. Hovoril aj o vzťahoch Ruska a Európskej únie. V úvode povedal: „Chcel by som znovu veľmi srdečne na tomto tradičnom stretnutí privítať prvákov, pedagógov, vedenie Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov (univerzity) a Diplomatickej akadémie. Najmä však prvákov, ktorí dnes začínajú novú etapu svojho už samostatného života a zaraďujú sa medzi tých, čo sa rozhodli svoj život zasvätiť povolaniu odborníka na medzinárodné vzťahy v niektorej sfére, či už diplomatickej, obchodnej, žurnalistickej, alebo v sfére medzinárodných stykov. Dnes existuje veľké množstvo povolaní, ktoré bez medzinárodného faktora nemôžu byť plnohodnotné.

Práve som sa zúčastnil slávnostného otvorenia školského roka na Gymnáziu J. M. Primakova v Moskovskej oblasti, kde sa hovorilo o významnej úlohe, ktorá sa v našom štáte pripisuje mladému pokoleniu. Túto tému je určite vhodné spomenúť aj na tomto mieste, lebo o krátky čas práve vy budete musieť prevziať na seba zodpovednosť za rozvoj našej otčiny, za obhajovanie jej záujmov na medzinárodnej scéne. Neodmysliteľným predpokladom toho, aby sa krajina efektívne rozvíjala, je zabezpečenie čo najpriaznivejších vonkajších podmienok uskutočňovaním zodpovednej, samostatnej vonkajšej politiky zameranej na národné záujmy. My dôsledne kráčame práve touto cestou.

Z úst prezidenta Ruskej federácie V. V. Putina už neraz odznelo, že to, čo máme dnes možnosť pozorovať v podobe konfrontácie, snahy o izoláciu alebo sebaizoláciu, vôbec nebola naša voľba. Sme otvorení pre spoluprácu so všetkými, čo prejavia ochotu, ale pravdaže iba na základe vzájomného rešpektovania, rovnoprávnosti, zohľadňovania vzájomných záujmov, dodržiavania medzinárodného práva v celej jeho úplnosti, a nielen v tej časti, ktorá dnes vyhovuje konjunktúrnym snahám toho alebo onoho nášho partnera.

Rusko má jedinečnú geostrategickú pozíciu, významný vojensko-politický a ekonomický potenciál, postavenie stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN, a vďaka všetkým týmto faktorom je jedným z kľúčových centier ľudskej civilizácie. V priebehu našich dejín sme už neraz dokázali, že vieme úspešne riešiť úlohy vnútorného rozvoja, účinne obhajovať svoju suverenitu, a v prípade potreby aj chrániť práva našich krajanov v zahraničí, byť oporou pre našich spojencov. História už veľakrát všetkých presvedčila, že podrobiť nás nejakému cudziemu vplyvu a vyriešiť svoje problémy na náš úkor sa nepodarí, a som presvedčený, že takéto snahy stroskotajú aj v budúcnosti. Ešte raz však opakujem, že takéto ponaučenie si asi nedokážu vziať všetci.

Nie je tajomstvom, že istej časti tých, ktorých obyčajne označujú ako politická elita Západu, sa naša samostatná politika nepáči. Chceli by mať do činenia s poslušným Ruskom, ochotným ustupovať na svoju vlastnú škodu. Z toho vyplýva aj snaha potrestať nás za to, že obhajujeme svoje zákonité miesto v medzinárodných záležitostiach a vo svete. Určite viete, ako vyzerajú snahy o také potrestanie. Využívajú sa rozličné nástroje na spomalenie napredovania, sankcie, informačné vojny, ktorých cieľom je dezinterpretácia našich principiálnych prístupov k rozličným medzinárodným problémom a diskreditácia nášho smerovania v medzinárodnej politike.

Je všeobecne známe, kto v skutočnosti v posledných rokoch porušoval základné princípy medzinárodného práva, také ako zvrchovaná rovnosť štátov, záväzok nezasahovať do ich vnútorných záležitostí a riešiť všetky spory mierovou cestou. Toto všetko je zakotvené v Charte OSN. Vieme, kto pošliapal záväzky prijaté v rámci OBSE a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, kto bombardoval Juhosláviu, Irak a Líbyu, kto umožnil oživenie medzinárodného terorizmu, čie avanturistické aktivity viedli k vzniku Al-Káidy, ISIS a Frontu An-Nusrá, ktoré sú teraz nepriateľmi celého ľudstva.

Rusko vždy vystupovalo a aj bude vystupovať proti nezákonnosti na medzinárodnej scéne. Len nedávno sme spolu s Čínskou ľudovou republikou podpísali deklaráciu o zvýšení úlohy medzinárodného práva v medzištátnych vzťahoch a ako oficiálny dokument sme ju distribuovali v OSN. Vyzvali sme na diskusiu, ale zo strany našich západných partnerov nepozorujeme nijaké nadšenie. Napriek tomu budeme naďalej tvrdo pracovať na stabilizácii svetového poriadku.

Pritom je dôležité pochopiť, že sa nesnažíme o znovuzrodenie impéria, ani o geopolitickú alebo nejakú inú expanziu. Jediné, čo chceme, je žiť si svoj život podľa seba, bez cudzích usmernení a nevyžiadaných rád, bez snáh poštvať proti nám spriatelené a nám príbuzné národy, s ktorými nás spájajú mnohé stáročia spoločnej histórie, kultúry, tradícií a rodinné zväzky. Ani my sami pritom nenanucujeme nikomu svoje názory a recepty. Ale ako som už povedal, pre nás je neprijateľná logika niečej výlučnosti podľa zásady “čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi”.

Vidíme, že na Západe je pre mnohých ťažké pripustiť očividnú skutočnosť, že “postbipolárna” etapa sa skončila. Plány na jej nahradenie nastolením hegemónie skrachovali. V súčasnosti prebieha proces budovania nového, spravodlivejšieho a demokratickejšieho polycentrického usporiadania sveta. Jeho podstata spočíva vo vytvorení a upevňovaní nových centier ekonomickej sila a s tým spojeného politického vplyvu.

Štáty a rodiace sa mocenské centrá sa usilujú v mene vlastných národných záujmov o aktívnu účasť na formovaní medzinárodnej agendy tak, aby odzrkadľovala ich záujmy, smelo preberajú na seba svoju časť zodpovednosti za udržanie bezpečnosti a stability na rôznych úrovniach. Multipolarita je v podstate stelesnenie kultúrno-civilizačnej rozmanitosti súčasného sveta, túžby národov po prevzatí svojho osudu do svojich rúk, prirodzenej snahy o spravodlivosť v tom zmysle, ako o tom snívali autori Charty OSN. Keď si túto Chartu prečítame, pochopíme, že tí, čo požadujú väčšiu spravodlivosť v svetových záležitostiach, sa nesnažia o nič extra špeciálne.

Snaha úzkej skupiny západných štátov o prekazenie úsilia národov, v rámci ktorej sa tieto štáty neštítia používať diktát a silu, pri čom obchádzajú Bezpečnostnú radu OSN, bezpochyby brzdí utváranie multipolárneho usporiadania sveta, ale zastaviť tento objektívny a neúprosný proces už nikto nedokáže.

Sme presvedčení, že niet inej cesty ako obnoviť kultúru dialógu a hľadania kompromisu, vrátiť sa ku konštruktívnej diplomacii ako k nástroju zosúlaďovania všeobecne prijateľných riešení v politike, ekonomike, finančnej oblasti, v ekológii. Účinné východiská sa dajú nájsť len spoločnými silami a na základe  vyváženia záujmov, a toto by sme mali robiť hneď a zaraz.

Napätie posledných rokov veľmi ťažko dolieha na medzinárodnú stabilitu. Mimoriadne znepokojenie vyvolávajú úporné snahy NATO o zmenu vojensko-politickej situácie v euroatlantickom priestore vrátane zvyšovania vojenskej prítomnosti a infraštruktúry v regiónoch hraničiacich s Ruskom, a pravdaže aj vytvorenie európskeho segmentu americkej globálnej protiraketovej obrany. Tí, čo iniciujú podobné nekonštruktívne kroky, určite chápu, že si dokážeme spoľahlivo zaistiť suverenitu a bezpečnosť krajiny za akejkoľvek situácie. Ale ako zodpovedná krajina sme pevne oddaní tým deklaráciám, ktoré boli za posledných 20 rokov prijaté v rámci OBSE a v Rade Rusko –  NATO.

Všetci chceme vybudovať priestor rovnakej bezpečnosti tak v euroatlantickom priestore, ako aj v Eurázii, nik z nás nebude upevňovať vlastnú bezpečnosť na úkor bezpečnosti ostatných. Žiaľ, tieto deklarácie zostali len na papieri v podobe politických sľubov. Naše snahy o to, aby sa stali právne záväznými, boli západnými krajinami zavrhnuté. Som presvedčený, že ak by k tomu nedošlo a ak by rovnaká a nedeliteľná bezpečnosť nadobudla právne záväznú formu, veľa konfliktov, ktoré v súčasnosti sužujú Európu, by dávno nebolo, dávno by boli urovnané.

Myslím si, že povedané sa týka konfliktov v Podnestersku, Karabachu a Kosove. Ak by platili právne záväzné pravidlá rovnakej bezpečnosti, už dávno by sa bolo dalo dohodnúť o nepoužívaní sily v Zakaukazsku, o čo sa už dlho snažíme. A k najčerstvejšej kríze, ukrajinskej, by určite vôbec nedošlo, keby sme všetci dodržiavali tie záväzky, ktoré sme prijali v rámci OBSE, a to záväzky rovnakej a nedeliteľnej bezpečnosti.

Napriek tomu sa budeme rovnako ako predtým snažiť o zjednotenie úsilia všetkých krajín v euroatlantickom priestore a na celom svete za účelom odvrátenia spoločných veľkých hrozieb, najmä hrozby medzinárodného terorizmu. Pomáhame legitímnej vláde Sýrie likvidovať teroristov a napomáhame celosýrsky politický proces, pričom rokujeme so všetkými stranami a nepodporujeme zasahovanie zvonka. Vychádzame totiž z toho, že o osude svojho štátu majú rozhodnúť sami Sýrčania. Presne na základe tých istých princípov komunikujeme so všetkými účastníkmi kríz v Líbyi, Iraku a Jemene za účelom vyriešenia problémov, ktorým čelia tieto štáty. Ponúkame pomoc pri obnove palestínsko-izraelských rokovaní, presadzujeme iniciatívy na národné zmierenie v Afganistane a na mierové urovnanie jadrového problému na Kórejskom polostrove.

Dlhodobým charakterom sa vyznačuje realizácia iniciatívy ruského prezidenta V. V. Putina na vytvorenie Veľkého Eurázijského partnerstva. Plán predpokladá rozvíjanie otvorenej mnohostrannej obchodno-ekonomickej kooperácie členských štátov Eurázijskej ekonomickej únie, Šanghajskej organizácie pre spoluprácu, Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), a v budúcnosti aj ďalších ázijských a európskych štátov za účelom vytvorenia jednotného hospodárskeho priestoru od Atlantiku až po Tichý oceán. Je to dávna  idea, ale dnes, keď o ňu regionálne integračné zoskupenia prejavujú taký živý záujem, je celkom možné, že sa pretaví do konkrétnych činov.

Dúfame, že zdravý rozum a politická múdrosť umožnia obnovenie našich vzťahov s Európskou úniou a jej členskými štátmi na základe naozajstného dobrého susedstva, predvídateľnosti a otvorenosti.

Čo sa týka nášho ďalšieho suseda, Spojených štátov, ako hovorí prezident Ruskej federácie V. V. Putin, nevyhľadávame spory s touto krajinou a voči americkému ľudu sme priateľsky naladení. Teraz sme otvorení pre konštruktívne vzájomné pôsobenie tam, kde to zodpovedá ruským záujmom. Úprimne si želáme, aby sa bilaterálna politická atmosféra normalizovala. Ale ako je známe, na tango musia byť vždy dvaja. Podľa môjho názoru naši americkí partneri zatiaľ predvádzajú jedno za druhým iba individuálne vystúpenia break dance.

Vo všeobecnosti budeme rovnako ako predtým presadzovať pozitívnu agendu, vzájomne rešpektujúci prístup, hľadať a nachádzať kompromisy. Týmto spôsobom budujeme aj naše pôsobenie v Eurázijskej ekonomickej únii, Organizácii dohody o kolektívnej bezpečnosti, Spoločenstve nezávislých štátov, Šanghajskej organizácii pre spoluprácu, BRICS, a na bilaterálnom základe bez preháňania s krajinami všetkých kontinentov,“ povedal v závere ruský minister zahraničia Sergej Lavrov.

 

Video si môžete pozrieť tu:

Čiastka potrebná na dofinancovanie bežného chodu Hlavných správ za tento mesiac 5000 €

Číslo účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

0€

5000 €

676 €

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Maďarský bezpečnostný analytik: Po voľbách v Nemecku sa zmení migračná politika

Budapešť 23. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR/AP Photo/Michael Probst)   Zatiaľ ešte nie je jasné, s kým dokážu strany únie CDU/CSU Angely Merkelovej po nedeľňajších nemeckých parlamentných voľbách uzatvoriť vládnu koalíciu, isté však je, že doterajšia politika podpory migrácie v Nemecku nebude môcť ďalej pokračovať. Povedal to dnes v rozhovore pre spravodajský server…

Situácia v Nemecku pred voľbami a vplyv AfD po voľbách

Mainz 23. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP Photos/Massoud Hossaini)   V Nemecku sa začínajú ľudia obávať o bezpečnosť v dôsledku imigrácie a všímajú si napríklad aj to, že pre svoje deti nenachádzajú miesto v škôlke, keďže integrujúce sa deti imigrantov podľa zákona potrebujú viac pedagogického personálu No nie všetci z týchto voličov…

Minister KĽDR: Raketový úder na pevninu USA je “nevyhnutný”

New York 23. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR/AP Photo/Ahn Young-joon)   Vyhrážky amerického prezidenta Donalda Trumpa "úplným zničením" Severnej Kórey "spôsobujú, že vyslanie našich rakiet na pevninu USA je o to nevyhnutnejšie" . Vyhlásil to dnes v prejave na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku severokórejský minister zahraničných vecí Ri Jong-ho Severná Kórea…

Taliansko: Cudzinci sú stále častejšie obeťami ale i útočníkmi

Rím 23. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR/Manuel Migliorini/ANSA via AP)   Ďalšie správy o prejavoch agresie voči cudzinkám v Taliansku prišli z Apeninského polostrova Ako vyplýva z dnešných informácií tamojšej tlače, taliansky vodič znásilnil na predmestí Milána 30-ročnú Kanaďanku, ktorú predtým presvedčil, že je pracovníkom dopravného podniku. Zábery bezpečnostných kamier by mali prispieť…

AKO si myslí, že najvyšší potenciál získať voličov druhých strán má SNS

Bratislava 23. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/Martin Baumann)   Upozornenie: Pretože prieskumy agentúr sa pri posledných parlamentných voľbách od skutočných výsledkov značne líšili, k výsledkom aktuálnych prieskumov pristupujte s použitím kritického myslenia. Najväčší potenciál získať voličov iných politických strán má SNS. Ukázal to aktuálny prieskum agentúry AKO. Ako druhú by ju volilo 12,8 percenta…

Američania inkasovali v Sýrii tvrdý úder

Moskva 23. septembra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP Photo/Susan Walsh)   Andrej Polunin na portáli svpressa venoval svoju pozornosť poslednému vývoj v Sýrii, kde Američania vyšli s novou iniciatívou obnoviť dialóg s Ruskom O potrebe nového dialógu s Ruskom hovoril Herbert McMaster, špeciálny poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa pre otázky štátnej bezpečnosti V…

Macron po voľbách v Nemecku predstaví návrhy na reformu Európskej únie

Paríž 23. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Richard Drew)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron predstaví v utorok návrhy na reformu Európskej únie. Agentúra DPA dnes uviedla, že Macron svoj prejav prednesie dva dni po voľbách do Spolkového snemu v Nemecku, v ktorých by nemecká kancelárka Angela Merkelová mala podľa predpokladov získať svoje štvrté obdobie…

The New York Times opäť uviedol Slovensko ako pozitívny príklad práce s Rómami

Washington 23. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Renomovaný americký denník The New York Times opäť spomenul Slovensko ako príklad úspešnej práce s Rómami. Tentoraz si nás všimli priamo editori novín. Spišský Hrhov podľa nich rúca škaredé rómske stereotypy. Editoriál zverejnil denník včera na svojom webovom portáli a dnes v tlačenom vydaní Dvanásť miliónov Rómov…

Kiska: Facebook posilní tímy, ktoré sa zamerajú na extrémistické príspevky

San Francisco 23. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR/MTI/Tamas Kovacs)   V čase, keď mnohé spoločnosti bojujú s extrémistickými vyjadreniami namierenými voči iným náboženstvám či rasám, sa spoločnosť Facebook chystá výrazne posilňovať tímy ľudí, ktorí budú zverejnené príspevky vyhodnocovať v jazyku príslušnej krajiny. V prípade šírenia nenávisti ich potom okamžite zmažú. Po návšteve spoločnosti Facebook o tom informoval…

ČR: Parašutista dopadol na Letnej v Prahe medzi divákov – viacero zranených

Praha 23. septembra (TASR/HSP/Foto:Pexels)   Pri záverečnom skupinovom zoskoku parašutistov v rámci dnešného Dňa s armádou v Prahe jeden z vojakov netrafil do určeného priestoru a dopadol medzi divákov. Niekoľko osôb vrátane parašutistu utrpelo pri incidente na Letnej zranenia Informácie priniesli české elektronické médiá, ako aj internetový server Novinky.cz s…

Amerických dôstojníkov, ktorí viedli útok na ruskú skupinu vojenských policajtov, treba postaviť pred súd

Damask 23. septembra 2017 (HSP/Foto:TASR/Qasioun, via AP)   Portál rueconomics.ru publikoval slová ruského experta Igora Korotčenka pre televízny kanál Zvezda Igor Korotčenko uviedol, že členov amerických tajných služieb, ktorí viedli sýrskych teroristov s cieľom zajať ruských vojenských policajtov treba postaviť pred vojenský tribunál. Igor Korotčenko uviedol, že Rusi už dlho…

Nemecko: Merkelová sa možno bude musieť vzdať “nenahraditeľného” Schäubleho

Berlín 23. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR/AP Photo/Martin Meissner)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa po nadchádzajúcich parlamentných voľbách bude možno musieť vzdať svojho dlhoročného kľúčového spolupracovníka, ministra financií Wolfganga Schäubleho. K tomuto kroku bude zrejme nútená pristúpiť v prípade, ak bude chcieť vziať do vlády liberálnych slobodných demokratov (FDP), všíma si český…

Vybrali sme z blogu

Snad se tam neinspirují

Univerzitě ve francouzském městě Reims Champagne-Ardennes se dostalo toho, čeho se evropským univerzitám zpravidla nedostává. Dostalo se jí té „cti“, že se v jejím areálu usídlili migranti. Poté, co je vyhnali z nedalekého parku, kde si ilegálně zřídili tábor, si migranti postavili své stany přímo na univerzitní půdě (

Zachráni nás padlý anjel avantgardy?….

Tento článok nie je namierený konkrétne proti nijakým politickým, ekonomickým alebo spoločenským prúdom. Nie je namierený ani proti obhajcom vylepšovania sociálnych práv ani proti obhajcom vylepšovania pozície kapitálu, ani proti obhajcom demokracie, priamej demokracie alebo občianskej spoločnosti. Nie je namierený proti nikomu, kto má chuť súťažiť, bojovať alebo biť sa…

Je skutočne prezident Kiska pre Slovensko bezpečnostným rizikom?

“Iba úplný idiot si môže povedať, že politická kampaň súkromnej osoby je daňovo uznateľný výdaj a toto zahrnúť do výkazov. Pripomínam, že v prvom prípade išlo o neoprávnený odpočet DPH a následne aj o zníženie základu dane vo výške 136 tisíc eur. Zákon totiž jasne hovorí, že „daňovým výdavkom je…

Pozor! Vzniká nová politická strana, ktorá chce zo Slovenska urobiť multikultúrnu krajinu!

Pred časom som vás informoval o novo vznikajúcej liberálnej strane Progresívne Slovensko, ktorá sa bude snažiť v najbližších voľbách dostať do parlamentu! Sú tu ďalšie detaily, ktoré Vám zase o niečo viac priblížia, čo je táto strana a ľudia za ňou stojaci zač Jej líder Ivan Štefunko na svojej nedávnej…

FICO a RADIČOVÁ spolu dali proti mne žalobu. Pretože FICO a RADIČOVÁ sú z rovnakej mafie. Ľudia, príďte ma podporiť v tomto nerovnom boji...

Vo štvrtok 21. septembra 2017 o 13.00 sa stretneme pred Okresným súdom Bratislava 4 na ul. Saratovská 1/A. Na súdne konanie sú predvolaní na výsluch aj FICO a RADIČOVÁ. V tomto boji proti tomuto prehnitému systému a totalitnému režimu ide o nás všetkých, nie iba o mňa -  občana Martina Bavolára.  Ľudia, žijet

Čo by mal protikorupčný pochod ( Veľký ) ozaj požadovať ?

<!-- @page { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } --> V tomto roku sa uskutočnili dva veľké ( ? ) protikorupčné pochody – a apríli a v júni. A je už dávnejšie ohlásený tretí protikorupčný pochod na 25.septembra 2017. Požiadavky z prvého pochodu ukazujú, na aké témy organizátori…

TopSpeed

Brezno má od včera nový obchvat

2

Včera sme informovali o ďalšom šialenom predlžení termínu dostavby kompletnej diaľnice D1 do Košíc o 10 rokov! Pre motoristov z Horehronia však mal včeajší deň príjemnú stránku. Brezno dostalo nový obchvat, ktorý môžu motoristi naplno využívať. Nie je toho veľa, ale mesto to odbremení.

Výsledky akcie Jazdím Ford pre Život

2

Projekt Jazdim Ford pre Život je zameraný na bezpečnosť mladých ľudí na cestách. Konal sa počas štyroch augustových dní. Praktický celodenný tréning absolvovalo spolu s nami celkovo 257 mladých vodičov. Tréning v Centre bezpečnej jazdy v Orechovej Potôni zahŕňal zvládanie nástrah šmykľavej vozovky, vyhýbacie manévre, krízové brzdenie, simulátor nárazu či jazdu pod…

Bugatti Chiron vyrobia 500-krát. O 2 roky začne vývoj nástupcu

3

Počas autosalónu IAA Frankfurt 2017 sa Bugatti Boss Wolfgang Durheimer vyjadril k niekoľkým zaujímavým témam. Napriek tomu, že Bugatti Chiron tento rok len začal svoj komerčný život, zdá sa, že naň čakalo ozal "veľa" ľudí. K septembru 2017 mala automobilka objednávku na 300 kusov. To sú takmer 2/3 celkovej chystanej…

Chris Forsberg má v ďalšom efektnom videu Nissan 370 Z

0

Aj vy sa radi pozeráte na profíkov za volantom? Drift legenda Chris Forsberg v ďalšom videu predvedie, ako driftuje. Podobne ako Ken Block, aj on svoje zručnosti často ukazuje v akčných a efektných videách. Toto natočili pre reklamné účely energeťáku NOS. Zaujala ma absolútna presnosť, s ktorou viedol značne modifikovaný Nissan 370 Z.…

Nezaplatené PZP vinníka nehody? Na peniaze budete čakať mesiace!

19

V redakcii nás nemilo prekvapila, ba dokonca zhrozila správa o tom, že na Slovensku jazdí 150 tisíc áut bez uzatvoreného PZP! Nie som zástancom všetkého „zákonného“ v tomto štáte, ale povinné zmluvné poistenie je kľúčom k riešeniu dopravných nehôd, hlavne z finančnej stránky. A kto má na opicu, musí nájsť 100 eur…

Ako a čím doma leštiť karosériu? AUTOvKELLY

2

Je možné a vhodné leštiť karosériu auta svojpomocne v domáckych podmienkach? Áno, ale! Porovnávame kvalitu a účinnosť 4+1 produktov zo sortimentu predajní AUTOKELLY vhodných na hobby preleštenie karosérie svojpomocne v domáckych podmienkach. Ak s touto činnosťou nemáte skúsenosti a nemáte svoj osvedčený produkt, nad rámce rád z videorecenzie odporúčame ešte…

KAMzaKRÁSOU

Retro ľadvinka už nie je pasé: Obľúbený kúsok sa vracia!

0

Pamätáte si na módny doplnok z predošlých rokov, ktorý sa nosil okolo pása a do ktorého ste si pohodlne dali všetky potrebné veci? Dnes si z neho robia všetci žarty, no nájdu sa aj takí, ktorí ho nosia napríklad na festivaloch. Retro ľadvinka je späť a našiel sa návrhár, ktorý jej…

Hemoroidy: Prečo vznikajú a ako ich vyliečiť?

0

Hemoroidy, alebo ľudovo zlatá žila, je veľmi nepríjemné ochorenie, ktoré mnohokrát postihuje hlavne staršie osoby či ženy po pôrode. Čoraz častejšie sa však vyskytuje aj u ľudí po tridsiatke. Prejavuje sa pocitmi nepohodlia, krvou v stolici a niekedy i bolesťou. V dnešnej dobe je už viacero možností, ako tento zdravotný problém riešiť. Existuje niekoľko zásad,…

Ako sa prebudiť krásna každé ráno? Vieme ako na to - prekvap svojho milovaného!

0

Vo filmoch je všetko ideálne. Každá z nás sa chce ráno zobudiť krásna, ale romantické prejavy hneď po rannom prebudení si mnohé v reálnom živote nevieme celkom predstaviť. Vedomie, že sme večer vyzerali ako bohyne a ráno sa farbičky z tváre vytratili, nám uberá na sebavedomí. Ako sa prebudiť krásna a nevyľakať…

Najlepšie spôsoby, ako sa účinne zbaviť všetkých druhov tukov

0

Často počujeme o tuku uloženom na bruchu, stehnách či zadku. Veľa ľudí premýšľa hlavne nad tým, kde sa tuk ukladá, no nevedia, ako s ním účinne bojovať. V posledných rokoch boli odhalené rôzne druhy farebných tukov. Každý má unikátne molekulárne vlastnosti a zdravotné dôsledky. Čo pre nás znamenajú? A ako sa účinne zbaviť všetkých druhov…

Jesenné hrejivé smoothies, ktoré posilnia imunitu

5

Chladné a sychravé počasie posledných dní sa podpísalo už na viacerých z nás. Bolí vás hlava, tečie vám z nosa alebo už cítite aj bolesť v krku? Jesenné angíny sa už naplno prejavujú. Snažte sa tomu zabrániť! Najlepší je na to vitamín C. Môžete však vyskúšať aj kombinácie rôznych druhov ovocia a zeleniny. Vyskúšajte tieto jesenné hrejivé…

Top inšpiratívne outfity Amal Clooney!

6

Amal Clooney (Alamuddin) je nielen krásna, ale aj veľmi inteligentná a múdra žena. Najväčšiu pozornosť svetovej verejnosti si získala až vďaka sobášu s hollywoodskym hercom Georgom Clooneym, avšak našu pozornosť si táto orientálna kráska získala aj zmyslom pre módu, šarmom a eleganciou. Pripravili sme si pre vás top outfity Amal Clooney! 

TopDesat

Video: Zem dýchala počas zemetrasenia v Mexiku

0

Prírodné katastrofy môžu odhaliť niektoré zvláštne a úžasné geologické efekty prírody. Jeden z nich, sme mohli vidieť v Mexiku pri nedávnom zemetrasení. Zemetrasenie o sile 7,1 stupňa nám ukázalo, že aj Zem "dýcha". Vystrašení obyvatelia neverili vlastným očiam, keď videli ako sa dvíha betón na ulici.   [adrotate group="11"]  …

5 miest na svete, kde je zákaz fotografovania

0

Dovolenka je dlho očakávaný (zvyčajne rok ťažkej práce) čas cestovania a voľného času. Počas tejto doby by sme si mali zanechať čo najviac spomienok a samozrejme k tomu patria aj fotografie. Avšak v niektorých krajinách platia určité zákony. Medzi ne patrí aj napríklad zákaz fotografovania. Ten sa vzťahuje na ľudí,…

10 skutočne znepokojujúcich fotiek, pri ktorých budeš pociťovať úzkosť

0

Určite nebudeš namietať, že na narušených vzorcoch, nedokonalej symetrii a iných chybných prvkoch je niečo znepokojujúce. Pritom ani nemusíš mať vyvinutú obsesívno-kompulzívnu poruchu, aby si pri pohľade na takéto fotografie pociťoval úzkosť Nevadí, že nie si perfekcionista, je zrejmé, že naše mozgy dávajú prednosť veciam, ktoré sú usporiadané pekne a podľa určitých…

Deti a svadba: 10 zábavných fotografií

0

Buďme na chvíľku úprimní: svadby nás môžu poriadne unaviť. Najmä vtedy, ak sa staráme o množstvo vecí pred, či počas samotného obradu. Rozdielne to nie je ani počas svadobnej hostiny. Dnes sa však budeme baviť o inej únave (nie, nemám na mysli ani tú spoločenskú :D). Ukážeme si zbierku fotografií…

Po vydarenej paródii Hej, do školy! prišla dvojica Tom a Elo s ďalšou peckou, tentokrát o Tatrách

0

Nebolo to tak dávno, čo sme písali o hudobnej dvojici Tom a Elo a ich podarenej paródii na aktuálny slovenský hit "Hej, sokoly!", ktorá sa stala "hymnou školákov". Nuž, chlapci sa znovu pustili do tvorby a podarilo sa im to aj tentokrát. :) Hit mladého kreatívneho dua, ktoré si hovorí…

Umelec mení slová na kresby

0

Jonathan Stephen Harris sa narodil v Burton-on-Trent (Anglicko). Tento umelec nemá iba pevnú ruku, ale aj ostrú myseľ. Kde ostatný vidia písmená a slová, on vidí dokonalý priestor, kde sa môže realizovať. Aby to dokázal, Jonathan vytvoril sériu videí, v ktorých premieňa slová na kresby. Či je to telefón, pizza…