Varujúce zistenia z najaktuálnejších vedeckých štúdií a hlásení o závažných nežiaducich účinkoch vakcín proti SARS-CoV-2. Analýza zameraná na ochorenia nervového systému/prionové ochorenia mozgu, krvné zrazeniny a vysoký výskyt nežiaducich účinkov u mladých žien

Bratislava 30. augusta 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)

 

Údaje z Európskej databázy hlásení o podozreniach na nežiaduce účinky (EudraVigilance) ukazujú, že ochorenia nervového systému sú druhým najčastejšie hláseným nežiaducim účinkom vakcín proti SARS-CoV-2. Podobne aj v hláseniach o ich nežiaducich účinkoch zo Spojeného kráľovstva (UK) je výskyt ochorení nervového systému na druhom mieste

vakcína, Astrazeneca
Ilustračná snímka

Dôležitým zistením z UK databázy bol štatisticky vysoko významný a klinicky relevantný, 2.6-násobný nárast Parkinsonovej choroby (vo vývine ktorej hrajú významnú úlohu aj priony) po očkovaní AstraZeneca vakcínou v porovnaní s Pfizer vakcínou (P = 0.000024). Ďalšou prionovou chorobou s významne častejším výskytom po očkovaní AstraZeneca vakcínou v porovnaní s Pfizer vakcínou bola fatálna familiárna insomnia (P = 0.003), zriedkavá prionová choroba prejavujúca sa neschopnosťou zaspať. Do UK databázy bolo hlásených 904 úmrtí po AstraZeneca vakcíne a 425 po Pfizer vakcíne.

V súvislosti s hlásenými prionovými ochoreniami je potrebné upozorniť, že viacerí vedci referovali o riziku vývinu prionových ochorení mozgu po podaní vakcín proti SARS-CoV-2. Prionové choroby alebo prenosné spongiformné encefalopatie (TSE) sú skupinou progresívnych neurodegeneratívnych porúch, ktoré postihujú ľudí aj zvieratá (napr. Creutzfeldt-Jakobsová choroba, Bovinná spongiformná encefalopatia, známa tiež ako choroba šialených kráv).

Ukazuje sa, že mRNA obsiahnutá v Pfizer vakcínach proti SARS-CoV-2 má špecifické sekvencie, ktoré sa viažu na vnútrobunkové proteíny viažuce RNA ako sú TDP-43 (TAR DNA binding protein) a FUS (Fused in Sarcoma) a spôsobujú ich premenu do patologických prionových štruktúr. Okrem toho spike proteín kódovaný RNA vakcínou viaže enzým konvertujúci angiotenzín 2 (ACE2), ktorý obsahuje zinok.

Táto interakcia má potenciál zvýšiť vnútrobunkový zinok pričom je známe, že ióny zinku spôsobujú premenu TDP-43 na jeho patologickú prionovú konfiguráciu. Zvinutie TDP-43 a FUS do ich patologických prionových štruktúr spôsobuje amyotrofickú laterálnu sklerózu, frontotemporálnu lobárnu degeneráciu, Alzheimerovu chorobu a ďalšie neurologické degeneratívne ochorenia.

Pozorovaný bol aj vývin ďalších vážnych ochorení nervového systému spôsobených vakcínami proti SARS-CoV-2. Po podaní AstraZeneca vakcíny bol hlásený prípad transverzálnej myelitídy (získané neuroimunitné ochorenie miechy, ktoré sa môže prejaviť rýchlym nástupom slabosti, zmyslových zmien a dysfunkciou čriev alebo močového mechúra).

V inej štúdii s AstraZeneca (ChAdOx1nCoV-19) vakcínou boli hlásené ďalšie 3 prípady akútnej transverzálnej myelitídy, čo je vzhľadom na 11 636 účastníkov štúdie extrémne vysoký počet vzhľadom na celosvetový výskyt 0,5 prípadov akútnej transverzálnej myelitídy na milión ľudí s ochorením COVID-19.

Veľký počet štúdií hlásilo vývin Bellovej obrny po vakcínach používajúcich technológiu mRNA od spoločnosti Moderna a Pfizer-BioNTech.

Bellova obrna, je formou dočasnej paralýzy alebo slabosti tváre na jednej jej strane. Je dôsledkom dysfunkcie hlavového nervu VII, ktorý usmerňuje svaly na jednej strane tváre, vrátane tých, ktoré ovládajú žmurkanie a zatváranie očí a mimiku, ako je úsmev.

Z ďalších vážnych neurologických ochorení po očkovaní vakcínami proti SARS-CoV-2 boli hlásené prípady Guillain-Barreovho syndrómu a brachiálnej radikulitídy. Z Talianska bol hlásený prípad návratu závažnej sklerózy multiplex u 28-ročného muža po očkovaní Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcínou.

 

Krvné zrazeniny

Pomerne časté a život ohrozujúce ochorenie spôsobené injekciami proti SARS-CoV-2 je vytváranie krvných zrazenín. Napríklad, len správy z New England Journal of Medicine popísali 39 ľudí (5 v Nórsku, 11 v Nemecku a Rakúsku a 23 vo Veľkej Británii), ktorí mali trombocytopéniu a trombózu od piatich do 24 dní po očkovaní AstraZeneca vakcínou. Jeden prípad bol hlásený z Dánska.

Z týchto 40 pacientov, 35 (88%) malo niektorý typ venóznej trombózy, vrátane vysokého podielu pacientov (26 pacientov, 65%), ktorí mali trombózu mozgových žíl, zatiaľ čo 6 (15%) malo splanchnickú trombózu a 7 (18%) pľúcnu embóliu, pričom bežnou bola mnohopočetná embólia. V súčasnosti sa krvné zrazeniny spôsobené vakcínami proti SARS-Co-2 súhrnne označujú ako vakcínami indukovaná trombotická trombocytopénia (VITT) alebo trombóza so syndrómom trombocytopénie (TTS).

V štúdii z Dánska a Nórska, ktorá zahŕňala 281 264 ľudí vo veku od 18 do 65, očkovanie AstraZeneca vakcínou súviselo s 2-násobné zvýšeným rizikom venózneho tromboembolizmu (SIR: 1.97, 95%Cl: 1.50 − 2.54) a s 3-násobné zvýšeným rizikom trombocytopénie (SIR: 3.02, 95%Cl:1.76 − 4.83) do 28 dní po očkovaní. Venózny tromboembolizmus (VTE) bol do značnej miery spôsobený trombózou mozgových žíl (štandardizovaný pomer chorobnosti 20.25) a riziko VTE bolo vyššie v mladšej vekovej skupine od 18- 44 rokov (SIR: 2.99, 95%Cl: 1.94 − 4.42) a u žien (SIR: 2.41, 95%Cl: 1.81−3.14). Taktiež bol zvýšený štandardizovaný pomer úmrtnosti pre akékoľvek poruchy trombocytopénie/koagulácie: 1.52 (0.97 − 2.25) a pre akékoľvek krvácanie bol 1.23 (0.97 − 1.55). Zaznamenaných bolo 15 úmrtí súvisiacich s očkovaním proti SARS-CoV-2.

V analýze z aktuálnych Európskych údajov (august 2021) bolo riziko tromboembolických príhod po očkovaní AstraZeneca vakcínou zvýšené 4-násobne (RR 4.3). Imunitná reakcia spôsobené AstraZeneca vakcínou viedli nielen k trombocytopénii a trombóze mozgových/splavových žíl, ale aj k ďalším trombotickým a tromboembolickým vážnym nežiaducim účinkom. Mozgová venózna trombóza (CVT), splanchnická venózna trombóza (SVT) a trombocytopénia sa častejšie vyskytli u mladých ľudí (18–24 rokov) a žien (25–60 rokov). Po podaní Pfizer–BioNTech vakcíny bolo zaznamenaných 313 úmrtí (4.4 úmrtia na 1 000 000 dávok) a po podaní AstraZeneca vakcíny 273 úmrtí (13.1 úmrtí na 1 000 000 dávok).

Zvýšené riziko porúch zrážania krvi bolo pozorované aj v súvislosti s  Pfizer–BioNTech vakcínou (BNT162b2). V štúdii sponzorovanej Európskou liekovou agentúrou z celkového počtu 945 941 zaočkovaných prvou dávkou BNT162b2 bol v prvých 21 dňoch výskyt hlbokej žilovej trombózy o 25% vyšší v porovnaní s očakávanými prípadmi (SIR: 1.25, 95%CI: 1.05 − 1.49), a pľúcnej embólie taktiež o 25% vyšší v porovnaní s očakávanými prípadmi (SIR: 1.25, 95%Cl: 1.01 − 1.55). Riziko trombózy hlbokých žíl bolo 6-násobne zvýšené u mladých žien v reprodukčnom veku po podaní prvej dávky AstraZeneca vakcíny (IRR 6.18, 95%Cl 2.17−13.3).

Ukazuje sa, že DNA anti-SARS-CoV-2 vakcíny môžu spôsobiť autoimunitu s autoprotilátkami proti krvnému doštičkovému faktora-4 (PF4). Autoantigén PF4 je polyaniónová molekula schopná nezávislých interakcií s negatívne nabitými bakteriálnymi bunkovými stenami, molekulami heparínu a DNA. Podstatné je, že negatívne nabitá extracelulárna DNA je silné adjuvans, ktoré môže narušiť toleranciu voči pozitívne nabitým jadrovým histónovým proteínom (epigenetický mechanizmus) v mnohých nastaveniach autoimunity, vrátane Systémového Lupus Erythematosus  a sklerodermie. Pozitívne nabité PF4-DNA komplexy, analogické k interakciám DNA-históny, stimulujú silné reakcie interferónu prostredníctvom zapojenia Toll-like Receptora 9.

Problematika nežiaduceho vplyvu vakcín proti SARS-CoV-2 na zdravie žien je zvlášť dôležitá, keďže ženy sú nositeľky života a od ich zdravia významne závisí zdravie budúcich generácii a samozrejme reprodukčný potenciál národa. Hlásenia nežiadúcich účinkov do Európskej databázy hlásení o podozreniach na nežiaduce účinky jasne ukazujú, že vakcíny proti SARS-CoV-2 ohrozujú predovšetkým zdravie žien. Podiel žien, ktoré hlásili vedľajšie účinky po COVID-19 mRNA vakcíne od Moderny (CX-024414) bol 69.4% (muži 29,7%, 0.9% nešpecifikované pohlavie), po COVID-19 mRNA vakcíne od Pfizeru (Tozinameran) 72.5% (muži 26%, 1.5% nešpecifikované) a po COVID-19 vakcíne od AstraZeneca (Chadox1 ncov-19) 71.9% (muži 25.6%, 2.5% nešpecifikované).

Zdravie a život mladých žien ohrozuje najmä tvorba krvných zrazenín po vakcinácii injekciami proti SARS-CoV-2 ako to preukázali viaceré významné štúdie. Už spomínaná vakcínami indukovaná trombotická trombocytopénia (VITT) je hlásená predovšetkým u žien (až 80%) vo veku 20-55 rokov. Miera smrteľných prípadov spôsobená trombózou so syndrómom trombocytopénie po očkovaní proti SARS-Cov-2 bola odhadnutá na 44% v Nemecku a na 18% vo Veľkej Británii. Keďže veľký počet mladých žien používa hormonálnu antikoncepciu, ktorá taktiež významne zvyšuje riziko krvných zrazenín, je týmto spôsobom život a zdravie mladých žien ohrozený súčasne dvoma významnými rizikovými faktormi. Dôležité je podotknúť, že každý z týchto rizikových faktorov spôsobuje krvné zrazeniny odlišnými mechanizmami; vakcíny proti SARS-CoV-2 najmä imunologickými mechanizmami, kým hormonálna antikoncepcia najmä narušením homeostázy faktorov krvného zrážania.

Vo veľkej štúdii uverejnenej v časopise Lancet (celkom bolo podaných 9 943 247 dávok vakcíny Pfizer-BioNTech a 7 581 429 dávok vakcíny Moderna) takmer všetky prípady anafylaxie (anafylaxia je závažná, potenciálne život ohrozujúca alergická reakcia) sa vyskytli u žien. Po podaní Pfizer-BioNTech vakcíny sa anafylaxia vyskytla u 44 osôb z ktorých 41 prípadov boli ženy (94%); po podaní Moderna vakcíny sa anafylaxia vyskytla u 19 osôb, všetky prípady boli ženy (100%). V štúdii vykonanej v Japonsku sa systémové vedľajšie účinky (najmä bolesti svalov a nevoľnosť) po Moderna vakcíne vyskytli až 2,5-násobne častejšie u mladých žien (priemerný vek 22 rokov) ako u mužov (OR: 2.49, 95%Cl: 2.03−3.06). Taktiež doteraz hlásené dva závažné zápalové ochorenia oka po očkovaní COVID-19 mRNA vakcínou − bilaterálna arteritická predná ischemická neuropatia a bilaterálna akútna zonálna okultná vonkajšia retinopatia − boli pozorované u žien.

Predpokladá sa, že u žien sa na vývine vážnych ochorení spôsobených podávaním vakcín proti SARS-CoV-2 podieľa najmä narušenie imunologických mechanizmov. Zvýšená imunologická odpoveď môže nastať u mladých žien jednak v dôsledku nadmernej expresie génov súvisiacich s chromozómom X [ženy majú dva chromozómy X (XX), kým muži iba jeden (XY)], ktoré zodpovedajú za antivírusovú odpoveď a jednak v dôsledku stimulačného účinku estrogénov na imunitný systém. Na chromozóme X sa nachádzajú viaceré gény súvisiace s imunitnou odpoveďou vrátane génov TLR7 a TLR8, a asi 10% mikroRNA (epigeneticky mechanizmus) nepriamo riadiacich aktiváciu imunitného systému.

Preto u mladých žien, ktoré sú už postihnuté alebo predisponované (napr. imunologické a sérologické abnormality bez klinických symptómov) k autoimunitným alebo autoinflamačným poruchám, by mal byť starostlivo prehodnotené pomer riziko/prospech mRNA COVID-19 očkovania. Podávanie vakcíny s nukleovou kyselinou (mRNA, DNA) môže vystaviť ženy riziku nežiaducich imunologických účinkov buď senzibilizáciou receptorov rozpoznávajúcich vzorce (PRR − Pattern Recognition Receptors) alebo generovaním skrížene reagujúcich bunkových klonov a protilátok. Vakcína proti mRNA COVID-19 môže navyše odlišne stimulovať myeloidné alebo plazmacytoidné dendritické bunky (DC), čo vytvára nerovnováhu v cytokínových dráhach, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v autoimunite a autoinflamácii.

Je teda slogan „Vakcína je sloboda“ skutočne pravdivý? Údaje z citovaných štúdií, ale aj napríklad z databázy CDC (6 968 úmrtí po vakcínach SARS-CoV-2 v USA) ukazujú, že mnohí z tých, ktorí tomu uverili, alebo sa dali „slobodne“ zaočkovať, napríklad, aby nestratili prácu, sú už mŕtvi. Ďalší zaočkovaní trpia vážnymi neurologickými ochoreniami, ktoré ich budú hendikepovať v nasledujúcich rokoch života. Stále ešte nevieme, ako bude vplývať narušenie imunologických a epigenetických mechanizmov genetickými vakcínami na vývin dlhodobo indukovaných chorôb (napr. diabetes typu 1, rakovina, chronické autoimunitné ochorenia, imunitne navodená neplodnosť a pod). Keďže je vedeckými štúdiami potvrdený fakt, že vakcíny proti SARS-CoV-2 môžu spôsobiť smrť ako aj vážne neurologické ochorenia, a navyše je známy aj biologický mechanizmus, ktorým to spôsobujú (čiže nejde o náhodnú, ale o kauzálnu súvislosť), odmietnutie očkovania experimentálnymi vakcínami proti SARS-CoV-2 by malo byť v demokratickej spoločnosti legitímnym právom každého človeka.

PharmDr. Jozef Laurinec, PhD.

 

Zdroje:

European Medicines Agency. EudraVigilance. European medicines agency database of suspected adverse drug reactions. https://www.adrreports.eu/en/search _subst.html#. Suspected adverse drug reactinos report for products. Posledná aktualizácia 14.8.2021.

Ma J, Gao J, Wang J, Xie A. Prion-Like Mechanisms in Parkinson’s Disease. Frontiers in Neuroscience.2019;13:552.

Classen JB. COVID-19 Vaccine Associated Parkinson’s Disease, A Prion Disease Signal in the UK Yellow Card Adverse Event Database. Journal of Medical – Clinical Research & Reviews. 2021; 5(7): 1-6

Seneff S, Nigh G. Worse than the disease. Reviewing some possible unintended consequences of the mRNA vaccines against COVID-19. International Journal of Vaccine Theory Practice and Research. May 2021; 2(1):38-79.

Classen JB. COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease. Microbiology & Infectious Diseases. 2021; 5(1): 1-3.

ClassenJB. Review of COVID-19 Vaccines and the Risk of Chronic Adverse Events Including Neurological Degeneration. Journal of Medical – Clinical Research & Reviews. 2021;5(3): 1-7.

Centers for Disease Control and Prevention. Prion Diseases. https://www.cdc.gov/prions/index.html. Prístupné dňa 24.8.2021.

Classen JB. COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease. Microbiology & Infectious Diseases. 2021; 5(1): 1-3.

UpToDate. Transverse myelitis. https://www.uptodate.com/contents/transverse-myelitis. Prístupné dňa. 23.8.2021.

Singh Malhotra H, Gupta P, Prabhu V, et al. COVID-19 vaccination-associated myelitis [published online ahead of print, 2021 Mar 31]. QJM. 2021;hcab069.

Román GC, Gracia F, Torres A, et al. Acute Transverse Myelitis (ATM):Clinical Review of 43 Patients With COVID-19-Associated ATM and 3 Post-Vaccination ATM Serious Adverse Events With the ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine (AZD1222). Frontiers in Immunology. 2021;12:653786.

Baden LR, El Sahly HM, Essink B, et al. Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine. The New England Journal of Medicine.2021;384(5):403-416.

Ozonoff A, Nanishi E, Levy O. Bell’s palsy and SARS-CoV-2 vaccines-an unfolding story – Authors‘ reply [published online ahead of print, 2021 Jun 7]. The Lancet. Infectious Diseases.July 2021;S1473-3099(21)00323-6.

Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. The New England Journal of Medicine. Dec 2020;383(27):2603-2615.

Colella G, Orlandi M, Cirillo N. Bell’s palsy following COVID-19 vaccination [published online ahead of print, 2021 Feb 21].Journal of Neurology. 2021;1-3.

Repajic M, Lai XL, Xu P, Liu A. Bell’s Palsy after second dose of Pfizer COVID-19 vaccination in a patient with history of recurrent Bell’s palsy. Brain, Behavior, &Immunity – Health.2021;13:100217.

Iftikhar H, Noor SMU, Masood M, et al. Bell’s Palsy After 24 Hours of mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine. Cureus. 2021;13(6):e15935.

National Institute of Neurological Disorders and Stroke.Bell’s Palsy Fact Sheet.https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Fact-Sheets/Bells-Palsy-Fact-Sheet. Accesses 25.8.2021

Waheed S, Bayas A, Hindi F, et al. Neurological Complications of COVID-19: Guillain-Barre Syndrome Following Pfizer COVID-19 Vaccine. Cureus. 2021;13(2):e13426.

Introna A, Caputo F, Santoro C, et al. Guillain-Barré syndrome after AstraZeneca COVID-19-vaccination: A causal or casual association? [published online ahead of print, 2021 Aug 13]. Clinical Neurology and Neurosurgery.2021;208:106887.

Rossetti A, Gheihman G, O’Hare M, Kosowsky JM. Guillain-Barré Syndrome presenting as facial diplegia after COVID-19 vaccination: a case report [published online ahead of print, 2021 Aug 7]. The Journal of Emergency Medicine.2021;doi:10.1016/j.jemermed.2021.07.062

Sadoff J, Gray G, Vandebosch A, et al. Safety and Efficacy of Single-Dose Ad26.COV2.S Vaccine against Covid-19. The New England Journal of Medicine. 2021;384(23):2187-2201.

Havla J, Schultz Y, Zimmermann H, et al. First manifestation of multiple sclerosis after immunization with the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine [published online ahead of print, 2021 Jun 11].Journal of Neurology. 2021;1-4.

Schultz NH, Sørvoll IH, Michelsen AE, et al. Thrombosis and Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination. The New England Journal of Medicine. April 2021;384(22):2124-2130.

Greinacher A, Thiele T, Warkentin TE, et al.Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCov-19 Vaccination. The New England Journal of Medicine. April 2021;384(22):2092-2101.

Scully M, Singh D, Lown R, et al. Pathologic Antibodies to Platelet Factor 4 after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination. New England Journal of Medicine.April 2021;384(23):2202-2211.

Blauenfeldt RA, Kristensen SR, Ernstsen SL, et al. Thrombocytopenia with acute ischemic stroke and bleeding in a patient newly vaccinated with an adenoviral vector-based COVID-19 vaccine. Journal of Thrombosis and Haemostasis : JTH.2021;19(7):1771-1775.

Pottegård A, Lund LC, Karlstad Ø, et al. Arterial events, venous thromboembolism, thrombocytopenia, and bleeding after vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Denmark and Norway: population based cohort study. BMJ. May 2021;373:n1114.

Cari L, Fiore P, Naghavi Alhosseini M, Sava G, Nocentini G. Blood clots and bleeding events following BNT162b2 and ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: An analysis of European data.
Journal of Autoimmunity. August 2021;122:102685.

Burn E, Roel E, Pistillo A et al. Thromboembolic events and thrombosis with thrombocytopenia after COVID-19 infection and vaccination in Catalonia, Spain. Dostupné na: https://ssrn.com/abstract=3886421.

McGonagle D, De Marco G, Bridgewood C. Mechanisms of Immunothrombosis in Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) Compared to Natural SARS-CoV-2 Infection. Journal of Autoimmunity. 2021 Jul;121:102662.

European Medicines Agency. EudraVigilance.https://www.adrreports.eu/en/search _subst. html#.COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414). Posledná aktualizácia 21.8.2021.

European Medicines Agency.EudraVigilance.https://www.adrreports.eu/en/search _subst. html#. COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN). Posledná aktualizácia 21.8.2021.

European Medicines Agency. EudraVigilance. https://www.adrreports.eu/en/search _subst. html#. COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19). Posledná aktualizácia 21.8.2021.

Burn E, Roel E, Pistillo A et al. Thromboembolic events and thrombosis with thrombocytopenia after COVID-19 infection and vaccination in Catalonia, Spain. Dostupné na: https://ssrn.com/abstract=3886421.

Pottegård A, Lund LC, Karlstad Ø, et al. Arterial events, venous thromboembolism, thrombocytopenia, and bleeding after vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Denmark and Norway: population based cohort study. BMJ. May 2021;373:n1114.

Cari L, Fiore P, Naghavi Alhosseini M, Sava G, Nocentini G. Blood clots and bleeding events following BNT162b2 and ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: An analysis of European data.
Journal of Autoimmunity. August 2021;122:102685.

Lavin M, Elder PT, O´Keeffe D et al. Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) – a novel clinico-pathological entity with heterogeneous clinical presentations.British Journal of Haematology. June 2021.https://doi.org/10.1111/bjh.17613.

Greinacher A, Thiele T, Weisser K et al. A prothrombotic thrombocytopenic disorder resembling heparin-induced thrombocytopenia following coronavirus-19 Vaccination. Research Square. 2021

Government of the United Kingdom. Coronavirus vaccine – weekly summary of Yellow Card reporting 2021 Available from: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting.

Oedingen C, Scholz S, Razum O. Systematic review and meta-analysis of the association of combined oral contraceptives on the risk of venous thromboembolism: The role of the progestogen type and estrogen dose. Thrombosis Research. 2018 May;165:68-78.

Biss T, Alikhan R, Payne J. et al. Venous thromboembolism occurring during adolescence. Archives of Disease in Childhood. 2016 May;101(5):427-32.

Stegeman BH, de Bastos M, Rosendaal FR, et al. Different combined oral contraceptives
and the risk of venous thrombosis: systematic review and network meta-analysis.
The BMJ. 2013 Sep 12;347:f5298.

McGonagle D, De Marco G, Bridgewood C. Mechanisms of Immunothrombosis in Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) Compared to Natural SARS-CoV-2 Infection. Journal of Autoimmunity. 2021 Jul;121:102662.

Greinacher A. Towards understanding ChAdOx1 nCov-19 vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) Research. Square. 2021. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-440461/v1.

Trenor CC, Chung RJ, Michelson AD, et al. Hormonal contraception and thrombotic risk: a multidisciplinary approach. Pediatrics. 2011;127(2):347-357.

Shimabukuro TT, Cole M, Su JR. Reports of Anaphylaxis After Receipt of mRNA COVID-19 Vaccines in the US—December 14, 2020-January 18, 2021. JAMA. 2021;325(11):1101–1102.

Maleki A, Look-Why S, Manhapra A, Foster CS. COVID-19 Recombinant mRNA Vaccines and Serious Ocular Inflammatory Side Effects: Real or Coincidence?.
Journal of Ophthalmic & Vision Research.2021;16(3):490-501.

Schurz H, Salie M, Tromp G, et al. The X chromosome and sex-specific effects in infectious disease susceptibility. Human Genomics. 2019;13(1):2.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Pozrite si živé vysielanie zo štúdia Hovorme spolu. Diskusia: Očkovanie

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto:Screenshot)   Vládna garnitúra spolu s konzíliom vybraných odborníkov a mainstreamovými médiami nás už rok presviedčajú o tom, že jedinou možnosťou ako sa vyrovnať s ochorením Covid-19 je očkovanie. Iné názory popierajú všetkými možnými spôsobmi a sa snažia sa o ich úplnú elimináciu. Z tohto dôvodu…

Maďarský minister zahraničia obvinil Západ z pokrytectva voči Rusku

0 icon

Budapešť 28. novembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-John Thys)   Maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó obvinil západoeurópske štáty z „obrovského pokrytectva“, ktoré prejavujú najmä voči Rusku. „Je to obrovské pokrytectvo, pretože sa deje nasledujúce: veľké štáty, veľké a mocné štáty, si môžu dovoliť hovoriť inak ako konať. Malé krajiny si to dovoliť nemôžu,“…

Holandsko zatiaľ potvrdilo 13 infekcií variantom omikron

0 icon

Haag 28. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Holandsko potvrdilo 13 prípadov infekcie novým variantom koronavírusu omikron. Dva prípady nákazy v nedeľu zistila aj Austrália. Obe krajiny omikron odhalili u ľudí, ktorí pricestovali z juhu afrického kontinentu Holandský úrad verejného zdravotníctva uviedol, že doteraz variant omikron zistili u 13 ľudí, ktorí do…

Reakcie na omikron už rozdielnejšie byť nemohli: Saudská Arábia povolí vstup „zo všetkých krajín“, Izrael sa kompletne uzatvára

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Napriek novému koronavariantu omikron Saudská Arábia očividne nervy nestratila, vstup do krajiny totiž povolila „zo všetkých krajín“. Návštevníci musia pred vstupom do Saudskej Arábie splniť len jednu podmienku: dostať aspoň jednu dávku vakcíny proti Covid-19 Vyhlásenie prišlo v sobotu, deň po prvotnom pozastavení letov…

Zuzana Čaputová zablahoželala Petrovi Fialovi k vymenovaniu novej českej vlády

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Prezidentka Zuzana Čaputová zablahoželala Petrovi Fialovi k vymenovaniu novej vlády Českej republiky. „Nech je zmena aj v týchto zložitých časoch v prospech všetkých občaniek a občanov Česka. Teším sa na ďalšiu úzku spoluprácu s naším tradične najbližším susedom,“ uviedla na sociálnej sieti Vládu…

168. Neznáme slovenské dejiny: Benedikt Seléši-Rybnický v prvom katolíckom spevníku pripomenul cyrilo-metodskú tradíciu

0 icon

Bratislava  28. novembra 2021 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   Pri výpočte slovenských osobností zo 17. storočia nemožno vynechať významného jezuitu Benedikta Seléšiho-Rybníckeho. Tento slovenský učiteľ, misionár, kazateľ, národný buditeľ, básnik a editor (zostavovateľ) sa narodil 21. marca 1609 v Rybníku v zemianskej rodine. Priezvisko Seléši, po maďarsky Szöllösi, je odvodené od maďarského názvu jeho rodnej…

Voľby by aj v novembri vyhral Hlas-SD pred Smerom-SD a SaS

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 (SITA/TASR/HSP/Foto:HSP)   Voľby by aj v novembri vyhrala opozičná strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) s podporou 19,2 percenta. Na druhom mieste by sa umiestnila ďalšia opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD), ktorú by volilo 15 percent voličov. Tretej strane Sloboda a Solidarita (SaS) by…

Čo vlastne povedal Putin vo Valdaji? Čítali ste aj to, čo bolo medzi riadkami?

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA/AP/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo, Alexei Druzhinin Evgeniy Paulin, Mikhail Metzel)   Prelomový prejav prezidenta Ruskej federácie Vladimira Putina, ktorý mal na zasadnutí diskusného klubu Valdaj pred niekoľkými týždňami si zasluhuje, aby sme sa k nemu ešte vrátili. Je totiž zásadný z hľadiska toho, kam…

Matovič k Vianociam: Nemali by sme pripúšťať žiadne bubliny a cestovanie medzi okresmi

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Meniť ministra zdravotníctva počas vrcholu tretej vlny pandémie nie je správne. V dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal minister financií a líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič „Znefunkčnili by sme tým ministerstvo zdravotníctva. Pán minister…

Pellegrini: Celé vedenie strany Hlas-SD je zaočkované

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Celé vedenie strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) je zaočkované. V diskusnej relácii televízie Markíza Na telo s Michalom Kovačičom to potvrdil líder Hlasu-SD Peter Pellegrini  Predseda strany Hlas-SD však dodal, že on sám zatiaľ zaočkovaný nie je, lebo ochorenie COVID-19 prekonal. Pellegrini…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marián Moravčík

JFK – vojnový hrdina a rodený vodca

0icon

Pred pár dňami (22. 11.) uplynulo 28. výročie (1963) atentátu na Johna F. Kennedyho, vtedy prezidenta USA. Na portáli Belobog.sk týmto otvárame novú trvalú rubriku – „História – učiteľka“. To, že prvý článok je venovaný práve príbehu JFK, je (povedzme) náhoda. No na jeho životnom príbehu z mladých rokov, z…

Boris Mesár

Kolóny s technikou NATO sa presúvajú do východnej Európy, aby „reagovali na ruskú agresiu“ + videá

0icon

https://sk.news-front.info/2021/11/28/kolony-s-technikou-nato-sa-presuvaju-do-vychodnej-europy-aby-reagovali-na-rusku-agresiu/ BM : bohužiaľ aj Slovensko sa pridalo k teroristom z NATO a pripravujú sa na útok na Rusko . Čo vám to už v tej armáde načisto hrabe ? Zlyháva vám historická pamäť ? Ste naozaj takí kreténi ,že sa znovu necháte zatiahnuť do útoku na Rusko alebo Bielorusko…

Peter Lipták

Lepší Omicron ako Delta

0icon

Aktuálny výskyt https://liptakpeter.blog.pravda.sk/files/2021/11/zomicron1.png Aktuálna smrtnosť https://liptakpeter.blog.pravda.sk/files/2021/11/zomicron2smrtnost.png V celej južnej Afrike dnes máme prakticky nulový výskyt kovidu s prakticky nulovou smrtnosťou pri cca 3- 20% zaočkovanosti. Nuž a teraz sa my máme začať otriasať strachom, že sa odtiaľ šíri kovid? Jedine, že by bol Omicron nebezpečnejší pr

Viktor Pondělík

Prezident je asi nadčlověk

0icon

Lidé se dělí do minimálně dvou kategorií. I když jsou si všichni před zákonem rovni, přece jenom jsou si někteří z nás tak jaksi rovnější. A v čem se to může projevovat? Třeba i v tom, co se odehrává právě nyní v České republice. Český prezident byl sotva propuštěn z…

Patrik Spišiak

Väčšina kryptomien je bublina

0icon

Je veľký rozdiel medzi poklesom ceny a cenovou bublinou. Pri poklese ceny akým bol napríklad pokles cien nehnuteľností v rokoch 2008/2009 sa cena po určitom čase vrátila na predchádzajúcu úroveň. Ak sa, ale pozrieme na tulipánovú bublinu v Holandsku počas 17 storočia alebo internetovú bublinu v roku 2001 tak zistíme,…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke pohľad na zasnežené Vysoké Tatry z podhoria, vo Vysokých Tatrách

Autor: TASR - Adriána Hudecová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Pozrite si živé vysielanie zo štúdia Hovorme spolu. Diskusia: Očkovanie

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto:Screenshot)   Vládna garnitúra spolu s konzíliom vybraných odborníkov a mainstreamovými médiami nás už rok presviedčajú o tom, že jedinou možnosťou ako sa vyrovnať s ochorením Covid-19 je očkovanie. Iné názory popierajú všetkými možnými spôsobmi a sa snažia sa o ich úplnú elimináciu. Z tohto dôvodu…

Maďarský minister zahraničia obvinil Západ z pokrytectva voči Rusku

0 icon

Budapešť 28. novembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-John Thys)   Maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó obvinil západoeurópske štáty z „obrovského pokrytectva“, ktoré prejavujú najmä voči Rusku. „Je to obrovské pokrytectvo, pretože sa deje nasledujúce: veľké štáty, veľké a mocné štáty, si môžu dovoliť hovoriť inak ako konať. Malé krajiny si to dovoliť nemôžu,“…

Holandsko zatiaľ potvrdilo 13 infekcií variantom omikron

0 icon

Haag 28. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Holandsko potvrdilo 13 prípadov infekcie novým variantom koronavírusu omikron. Dva prípady nákazy v nedeľu zistila aj Austrália. Obe krajiny omikron odhalili u ľudí, ktorí pricestovali z juhu afrického kontinentu Holandský úrad verejného zdravotníctva uviedol, že doteraz variant omikron zistili u 13 ľudí, ktorí do…

Reakcie na omikron už rozdielnejšie byť nemohli: Saudská Arábia povolí vstup „zo všetkých krajín“, Izrael sa kompletne uzatvára

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Napriek novému koronavariantu omikron Saudská Arábia očividne nervy nestratila, vstup do krajiny totiž povolila „zo všetkých krajín“. Návštevníci musia pred vstupom do Saudskej Arábie splniť len jednu podmienku: dostať aspoň jednu dávku vakcíny proti Covid-19 Vyhlásenie prišlo v sobotu, deň po prvotnom pozastavení letov…

Zuzana Čaputová zablahoželala Petrovi Fialovi k vymenovaniu novej českej vlády

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Prezidentka Zuzana Čaputová zablahoželala Petrovi Fialovi k vymenovaniu novej vlády Českej republiky. „Nech je zmena aj v týchto zložitých časoch v prospech všetkých občaniek a občanov Česka. Teším sa na ďalšiu úzku spoluprácu s naším tradične najbližším susedom,“ uviedla na sociálnej sieti Vládu…

168. Neznáme slovenské dejiny: Benedikt Seléši-Rybnický v prvom katolíckom spevníku pripomenul cyrilo-metodskú tradíciu

0 icon

Bratislava  28. novembra 2021 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   Pri výpočte slovenských osobností zo 17. storočia nemožno vynechať významného jezuitu Benedikta Seléšiho-Rybníckeho. Tento slovenský učiteľ, misionár, kazateľ, národný buditeľ, básnik a editor (zostavovateľ) sa narodil 21. marca 1609 v Rybníku v zemianskej rodine. Priezvisko Seléši, po maďarsky Szöllösi, je odvodené od maďarského názvu jeho rodnej…

Voľby by aj v novembri vyhral Hlas-SD pred Smerom-SD a SaS

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 (SITA/TASR/HSP/Foto:HSP)   Voľby by aj v novembri vyhrala opozičná strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) s podporou 19,2 percenta. Na druhom mieste by sa umiestnila ďalšia opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD), ktorú by volilo 15 percent voličov. Tretej strane Sloboda a Solidarita (SaS) by…

Čo vlastne povedal Putin vo Valdaji? Čítali ste aj to, čo bolo medzi riadkami?

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA/AP/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo, Alexei Druzhinin Evgeniy Paulin, Mikhail Metzel)   Prelomový prejav prezidenta Ruskej federácie Vladimira Putina, ktorý mal na zasadnutí diskusného klubu Valdaj pred niekoľkými týždňami si zasluhuje, aby sme sa k nemu ešte vrátili. Je totiž zásadný z hľadiska toho, kam…

Matovič k Vianociam: Nemali by sme pripúšťať žiadne bubliny a cestovanie medzi okresmi

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Meniť ministra zdravotníctva počas vrcholu tretej vlny pandémie nie je správne. V dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal minister financií a líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič „Znefunkčnili by sme tým ministerstvo zdravotníctva. Pán minister…

Pellegrini: Celé vedenie strany Hlas-SD je zaočkované

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Celé vedenie strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) je zaočkované. V diskusnej relácii televízie Markíza Na telo s Michalom Kovačičom to potvrdil líder Hlasu-SD Peter Pellegrini  Predseda strany Hlas-SD však dodal, že on sám zatiaľ zaočkovaný nie je, lebo ochorenie COVID-19 prekonal. Pellegrini…

Podkasty

Chcú zabiť slovenský šport?

icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto: Potom, čo lockdown a núdzový stav likviduje reštaurácie a služby, ide zlikvidovať aj cirkev, ktorú však ani brány pekelné nepremôžu. Kto však pomôže nášmu športu?To tí tam hore sa už úplne zbláznili?V zahraničí, na futbale v Glasgowe, v New Yorku aj inde plné hľadiská ľudí bez náhubkov. Koľkože to ľudí pustili na Slovan s PAOK Solún? Dvesto? Neuveriteľné....

Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá!

icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková) Že sa k nám vracia socializmus päťdesiatych rokov, o tom už zrejme málokto pochybuje. Našim vládnym činiteľom sa však zdá, že tej slobody máme ešte stále priveľa. Parlament ide rokovať o zákone o mediálnych službách z dielne rezortu Natálie Milanovej. A do toho zapadá aj cesta vicepremiérky Veroniky Remišovej...

Ak si dáte nálepku nejakého fašistického symbolu, nemáte šancu nielen v Bruseli, ale ani v Rusku. Ak by nám ešte raz Boh dal šancu, RTVS bude STV, bude štátna a bez slniečkárov – odkazuje Danko

icon

Bratislava 26. novembra 2021 (HSP/Foto: Ako predseda SNS  štyri roky zastával funkciu predsedu parlamentu. Po  štyroch rokoch sa však jeho strana nedostala do parlamentu. Prečo? Poškodila mu spoluúčasť vo vláde s Bugárovým Mostom Híd  alebo Ficovým Smerom SD? Alebo to, že SNS nedokázala presadiť posilnenie postavenia Slovákov žijúcich na juhu Slovenska vrátane posilnenia slovenčiny v školách s vyučovacím...

Kto ukradol z nemocníc 742 pľúcnych ventilátorov za milióny eur?

icon

Bratislava 25. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Prezidentka Zuzana Čaputová, sa priznala, že po návšteve ružinovskej nemocnice už vie, že situácia na Slovensku v súvislosti s ochorením covid-19 je naozaj veľmi vážna, preto treba zmeniť prístup. A dodala, že súhlasí s návrhom epidemiológov, že potrebujeme sprísniť lockdown. A stalo sa. Zrejme je naša pani z Grasalkovičovho...

Prečo píšu Slovenskí katolíci svojim biskupom? Pýtame sa predsedu Správnej rady OZ Slovenskí katolíci Miroslava Vetríka

icon

Bratislava 24. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Katolíci píšu list svojim biskupom. Zaznievajú v ňom vážne výčitky, týkajúce sa výzvy, aby sa veriaci dali zaočkovať proti Covidu 19. Naliehajú na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania, lebo to je „v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha.“ V...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Moravčík

JFK – vojnový hrdina a rodený vodca

0icon

Pred pár dňami (22. 11.) uplynulo 28. výročie (1963) atentátu na Johna F. Kennedyho, vtedy prezidenta USA. Na portáli Belobog.sk týmto otvárame novú trvalú rubriku – „História – učiteľka“. To, že prvý článok je venovaný práve príbehu JFK, je (povedzme) náhoda. No na jeho životnom príbehu z mladých rokov, z…

Boris Mesár

Kolóny s technikou NATO sa presúvajú do východnej Európy, aby „reagovali na ruskú agresiu“ + videá

0icon

https://sk.news-front.info/2021/11/28/kolony-s-technikou-nato-sa-presuvaju-do-vychodnej-europy-aby-reagovali-na-rusku-agresiu/ BM : bohužiaľ aj Slovensko sa pridalo k teroristom z NATO a pripravujú sa na útok na Rusko . Čo vám to už v tej armáde načisto hrabe ? Zlyháva vám historická pamäť ? Ste naozaj takí kreténi ,že sa znovu necháte zatiahnuť do útoku na Rusko alebo Bielorusko…

Peter Lipták

Lepší Omicron ako Delta

0icon

Aktuálny výskyt https://liptakpeter.blog.pravda.sk/files/2021/11/zomicron1.png Aktuálna smrtnosť https://liptakpeter.blog.pravda.sk/files/2021/11/zomicron2smrtnost.png V celej južnej Afrike dnes máme prakticky nulový výskyt kovidu s prakticky nulovou smrtnosťou pri cca 3- 20% zaočkovanosti. Nuž a teraz sa my máme začať otriasať strachom, že sa odtiaľ šíri kovid? Jedine, že by bol Omicron nebezpečnejší pr

Viktor Pondělík

Prezident je asi nadčlověk

0icon

Lidé se dělí do minimálně dvou kategorií. I když jsou si všichni před zákonem rovni, přece jenom jsou si někteří z nás tak jaksi rovnější. A v čem se to může projevovat? Třeba i v tom, co se odehrává právě nyní v České republice. Český prezident byl sotva propuštěn z…

Patrik Spišiak

Väčšina kryptomien je bublina

0icon

Je veľký rozdiel medzi poklesom ceny a cenovou bublinou. Pri poklese ceny akým bol napríklad pokles cien nehnuteľností v rokoch 2008/2009 sa cena po určitom čase vrátila na predchádzajúcu úroveň. Ak sa, ale pozrieme na tulipánovú bublinu v Holandsku počas 17 storočia alebo internetovú bublinu v roku 2001 tak zistíme,…

TopDesať

Ruwenzori: Miesto, kde aj obyčajné rastliny majú gigantické rozmery. 1. časť

0 icon

Neprístupné africké Mesačné hory zabaľujú mraky, takže ich asi 300 dní v roku z úpätia vôbec nevidieť. Keď sa oblaky konečne zdvihnú, objavia sa impozantné zasnežené štíty, pod ktorými aj bežné rastliny dorastajú do obrovských rozmerov. Počas svojej poslednej expedície do Afriky v roku 1888 táboril angloamerický novinár a cestovateľ…

TOP 10 vianočných dekorácií, ktoré zvládneš vytvoriť ľavou zadnou

0 icon

V supermarketoch počúvame koledy už od októbra, televízie neprestávajú ľudí bombardovať reklamami na vianočné darčeky a v tebe sa chtiac-nechtiac ten povestný duch Vianoc prebúdza. Potom sa plný chute do nakupovania vyberieš zháňať dekorácie, veď už by sa patrilo. A peňaženka zaplače. Nie je to ale nutné. My ti prinášame 10 top vianočných dekorácií,…

Čo sa nachádza na dne najhlbšieho vrtu na svete?

0 icon

Odstránením tohto zhrdzaveného kovového uzáveru,  vlastne odkryjeme tú najhlbšie vyvŕtanú dieru do zeme. Zaujímavé je, že o vzdialených galaxiách toho vieme viac ako o tom, čo leží zopár kilometrov pod našimi vlastnými nohami. Z tohto dôvodu sa sovietski vedci v roku 1970 rozhodli vyvŕtať do zeme čo najhlbšiu dieru. Nikto pred nimi sa o to…

Inteligencia: 6 chytrých trikov tých najmúdrejších ľudí

0 icon

Inteligencia môže byť sčasti vrodená, ale múdrosť sa určite dá naučiť. Tu je návod ako zmúdrieť v akomkoľvek veku Múdrosť vs. Inteligencia Aj keď si ľudia cenia inteligenciu – porozumenie, zdôvodňovanie, schopnosť učiť sa – tiež si vážia múdrosť, alebo vedomosť a skúsenosť, ktorú zhromažďujeme počas celého života. Vedci, zaoberajúci sa poznávaním nazývajú prvú „kvapalnou inteligenciou“,…

TOP10: Netopiere a neuveriteľné fakty o nich

0 icon

Podľa mnohých paleontológov a vedcov žijú netopiere už milióny rokov, ešte predtým, ako ľudia obývali planétu, a patria medzi najúžasnejšie tvory na svete. Aj keď netopiere nemajú dobrú povesť, pokiaľ ide o vnímanie verejnosti, v skutočnosti sú skvelými tvormi. Zaujíma vás, čo ich robí tak úžasnými? Napríklad aj tieto neuveriteľné fakty. 1. V…

Armádny Magazín

USA rozmiestnia na Ukrajine 6 stíhačiek kvôli útoku na Donbas. Rusko stiahlo k hraniciam 17 stíhačiek

0 icon

Rusko, 28. november 2021 (AM) – Americká armáda sa rozhodla nasadiť najmenej šesť svojich útočných lietadiel na jednej z leteckých základní ukrajinských vzdušných síl na uskutočnenie vojenskej operácie na Donbase. Má ísť o ľahké útočné lietadlá „Embraer EMB 314 Super Tucano“, ktoré sa predtým používali v Afganistane na útoky proti Talibanu. &

Bielorusko testovalo svoju novú Flautu. Video

0 icon

Bielorusko, 28. november 2021 (AM) – Na vojenskom cvičisku „Obuz-Lesnovsky“ v Bielorusku testovali nový viacnásobný raketový systém RC30 Flauta v kalibri 80 mm. Skúšobnú streľbu vývojársky podnik, ktorý je súčasťou štruktúry Štátneho vojensko-priemyselného výboru Bieloruskej republiky. Informovala o tom tlačová služba Goskomvoenprom.  

Video: Slovenská vojenská technika sa presúva do Lotyšska k hraniciam s Bieloruskom a Ruskom

0 icon

Lotyšsko, 28. november 2021 (AM) – Presun 155 mm samohybných húfnic k bieloruským hraniciam sa v NATO sa nazýva „politika zadržiavania“.   NATO sleduje nezvyčajnú koncentráciu ruských síl pri hraniciach s Ukrajinou, vrátane tankov, delostrelectva a bezpilotných lietadiel,

"Gumové projektily a slzný plyn": Rusko a Čína odmietli iniciatívu Washingtonu usporiadať summit „Za demokraciu“

0 icon

Rusko, 28. november 2021 (AM) – Ruská federácia a Čína spoločne reagovali na iniciatívu Washingtonu usporiadať medzinárodný summit „Za demokraciu“ pod záštitou Spojených štátov. Spojené štáty americké veria, že majú právo byť považované za morálneho vodcu demokratického sveta, s čím Moskva a Peking otvorene nesúhlasia. Veľvyslanci z Ruska a Číny s

Šéf ruskej rozviedky: Ruská invázia na Ukrajinu nebude

0 icon

Ukrajina, 28. november 2021 (AM) – Riaditeľ ruskej „Zahraničnej spravodajskej služby“ (SVR) Sergej Naryškin opäť verejne ubezpečil, že Rusko neplánuje žiadnu „vojenskú inváziu“ na Ukrajinu.   Šéf SVR odpovedal na túto otázku v sobotňajšom rozhovore v relácii „Vesti“ so Sergejom Brilevom na televíznom kaná

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Na snímke pohľad na zasnežené Vysoké Tatry z podhoria, vo Vysokých Tatrách

Autor: TASR - Adriána Hudecová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali