Varujúce zistenia z najaktuálnejších vedeckých štúdií a hlásení o závažných nežiaducich účinkoch vakcín proti SARS-CoV-2. Analýza zameraná na ochorenia nervového systému/prionové ochorenia mozgu, krvné zrazeniny a vysoký výskyt nežiaducich účinkov u mladých žien

Bratislava 30. augusta 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)

 

Údaje z Európskej databázy hlásení o podozreniach na nežiaduce účinky (EudraVigilance) ukazujú, že ochorenia nervového systému sú druhým najčastejšie hláseným nežiaducim účinkom vakcín proti SARS-CoV-2. Podobne aj v hláseniach o ich nežiaducich účinkoch zo Spojeného kráľovstva (UK) je výskyt ochorení nervového systému na druhom mieste

vakcína, Astrazeneca
Ilustračná snímka

Dôležitým zistením z UK databázy bol štatisticky vysoko významný a klinicky relevantný, 2.6-násobný nárast Parkinsonovej choroby (vo vývine ktorej hrajú významnú úlohu aj priony) po očkovaní AstraZeneca vakcínou v porovnaní s Pfizer vakcínou (P = 0.000024). Ďalšou prionovou chorobou s významne častejším výskytom po očkovaní AstraZeneca vakcínou v porovnaní s Pfizer vakcínou bola fatálna familiárna insomnia (P = 0.003), zriedkavá prionová choroba prejavujúca sa neschopnosťou zaspať. Do UK databázy bolo hlásených 904 úmrtí po AstraZeneca vakcíne a 425 po Pfizer vakcíne.

V súvislosti s hlásenými prionovými ochoreniami je potrebné upozorniť, že viacerí vedci referovali o riziku vývinu prionových ochorení mozgu po podaní vakcín proti SARS-CoV-2. Prionové choroby alebo prenosné spongiformné encefalopatie (TSE) sú skupinou progresívnych neurodegeneratívnych porúch, ktoré postihujú ľudí aj zvieratá (napr. Creutzfeldt-Jakobsová choroba, Bovinná spongiformná encefalopatia, známa tiež ako choroba šialených kráv).

Ukazuje sa, že mRNA obsiahnutá v Pfizer vakcínach proti SARS-CoV-2 má špecifické sekvencie, ktoré sa viažu na vnútrobunkové proteíny viažuce RNA ako sú TDP-43 (TAR DNA binding protein) a FUS (Fused in Sarcoma) a spôsobujú ich premenu do patologických prionových štruktúr. Okrem toho spike proteín kódovaný RNA vakcínou viaže enzým konvertujúci angiotenzín 2 (ACE2), ktorý obsahuje zinok.

Táto interakcia má potenciál zvýšiť vnútrobunkový zinok pričom je známe, že ióny zinku spôsobujú premenu TDP-43 na jeho patologickú prionovú konfiguráciu. Zvinutie TDP-43 a FUS do ich patologických prionových štruktúr spôsobuje amyotrofickú laterálnu sklerózu, frontotemporálnu lobárnu degeneráciu, Alzheimerovu chorobu a ďalšie neurologické degeneratívne ochorenia.

Pozorovaný bol aj vývin ďalších vážnych ochorení nervového systému spôsobených vakcínami proti SARS-CoV-2. Po podaní AstraZeneca vakcíny bol hlásený prípad transverzálnej myelitídy (získané neuroimunitné ochorenie miechy, ktoré sa môže prejaviť rýchlym nástupom slabosti, zmyslových zmien a dysfunkciou čriev alebo močového mechúra).

V inej štúdii s AstraZeneca (ChAdOx1nCoV-19) vakcínou boli hlásené ďalšie 3 prípady akútnej transverzálnej myelitídy, čo je vzhľadom na 11 636 účastníkov štúdie extrémne vysoký počet vzhľadom na celosvetový výskyt 0,5 prípadov akútnej transverzálnej myelitídy na milión ľudí s ochorením COVID-19.

Veľký počet štúdií hlásilo vývin Bellovej obrny po vakcínach používajúcich technológiu mRNA od spoločnosti Moderna a Pfizer-BioNTech.

Bellova obrna, je formou dočasnej paralýzy alebo slabosti tváre na jednej jej strane. Je dôsledkom dysfunkcie hlavového nervu VII, ktorý usmerňuje svaly na jednej strane tváre, vrátane tých, ktoré ovládajú žmurkanie a zatváranie očí a mimiku, ako je úsmev.

Z ďalších vážnych neurologických ochorení po očkovaní vakcínami proti SARS-CoV-2 boli hlásené prípady Guillain-Barreovho syndrómu a brachiálnej radikulitídy. Z Talianska bol hlásený prípad návratu závažnej sklerózy multiplex u 28-ročného muža po očkovaní Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcínou.

 

Krvné zrazeniny

Pomerne časté a život ohrozujúce ochorenie spôsobené injekciami proti SARS-CoV-2 je vytváranie krvných zrazenín. Napríklad, len správy z New England Journal of Medicine popísali 39 ľudí (5 v Nórsku, 11 v Nemecku a Rakúsku a 23 vo Veľkej Británii), ktorí mali trombocytopéniu a trombózu od piatich do 24 dní po očkovaní AstraZeneca vakcínou. Jeden prípad bol hlásený z Dánska.

Z týchto 40 pacientov, 35 (88%) malo niektorý typ venóznej trombózy, vrátane vysokého podielu pacientov (26 pacientov, 65%), ktorí mali trombózu mozgových žíl, zatiaľ čo 6 (15%) malo splanchnickú trombózu a 7 (18%) pľúcnu embóliu, pričom bežnou bola mnohopočetná embólia. V súčasnosti sa krvné zrazeniny spôsobené vakcínami proti SARS-Co-2 súhrnne označujú ako vakcínami indukovaná trombotická trombocytopénia (VITT) alebo trombóza so syndrómom trombocytopénie (TTS).

V štúdii z Dánska a Nórska, ktorá zahŕňala 281 264 ľudí vo veku od 18 do 65, očkovanie AstraZeneca vakcínou súviselo s 2-násobné zvýšeným rizikom venózneho tromboembolizmu (SIR: 1.97, 95%Cl: 1.50 − 2.54) a s 3-násobné zvýšeným rizikom trombocytopénie (SIR: 3.02, 95%Cl:1.76 − 4.83) do 28 dní po očkovaní. Venózny tromboembolizmus (VTE) bol do značnej miery spôsobený trombózou mozgových žíl (štandardizovaný pomer chorobnosti 20.25) a riziko VTE bolo vyššie v mladšej vekovej skupine od 18- 44 rokov (SIR: 2.99, 95%Cl: 1.94 − 4.42) a u žien (SIR: 2.41, 95%Cl: 1.81−3.14). Taktiež bol zvýšený štandardizovaný pomer úmrtnosti pre akékoľvek poruchy trombocytopénie/koagulácie: 1.52 (0.97 − 2.25) a pre akékoľvek krvácanie bol 1.23 (0.97 − 1.55). Zaznamenaných bolo 15 úmrtí súvisiacich s očkovaním proti SARS-CoV-2.

V analýze z aktuálnych Európskych údajov (august 2021) bolo riziko tromboembolických príhod po očkovaní AstraZeneca vakcínou zvýšené 4-násobne (RR 4.3). Imunitná reakcia spôsobené AstraZeneca vakcínou viedli nielen k trombocytopénii a trombóze mozgových/splavových žíl, ale aj k ďalším trombotickým a tromboembolickým vážnym nežiaducim účinkom. Mozgová venózna trombóza (CVT), splanchnická venózna trombóza (SVT) a trombocytopénia sa častejšie vyskytli u mladých ľudí (18–24 rokov) a žien (25–60 rokov). Po podaní Pfizer–BioNTech vakcíny bolo zaznamenaných 313 úmrtí (4.4 úmrtia na 1 000 000 dávok) a po podaní AstraZeneca vakcíny 273 úmrtí (13.1 úmrtí na 1 000 000 dávok).

Zvýšené riziko porúch zrážania krvi bolo pozorované aj v súvislosti s  Pfizer–BioNTech vakcínou (BNT162b2). V štúdii sponzorovanej Európskou liekovou agentúrou z celkového počtu 945 941 zaočkovaných prvou dávkou BNT162b2 bol v prvých 21 dňoch výskyt hlbokej žilovej trombózy o 25% vyšší v porovnaní s očakávanými prípadmi (SIR: 1.25, 95%CI: 1.05 − 1.49), a pľúcnej embólie taktiež o 25% vyšší v porovnaní s očakávanými prípadmi (SIR: 1.25, 95%Cl: 1.01 − 1.55). Riziko trombózy hlbokých žíl bolo 6-násobne zvýšené u mladých žien v reprodukčnom veku po podaní prvej dávky AstraZeneca vakcíny (IRR 6.18, 95%Cl 2.17−13.3).

Ukazuje sa, že DNA anti-SARS-CoV-2 vakcíny môžu spôsobiť autoimunitu s autoprotilátkami proti krvnému doštičkovému faktora-4 (PF4). Autoantigén PF4 je polyaniónová molekula schopná nezávislých interakcií s negatívne nabitými bakteriálnymi bunkovými stenami, molekulami heparínu a DNA. Podstatné je, že negatívne nabitá extracelulárna DNA je silné adjuvans, ktoré môže narušiť toleranciu voči pozitívne nabitým jadrovým histónovým proteínom (epigenetický mechanizmus) v mnohých nastaveniach autoimunity, vrátane Systémového Lupus Erythematosus  a sklerodermie. Pozitívne nabité PF4-DNA komplexy, analogické k interakciám DNA-históny, stimulujú silné reakcie interferónu prostredníctvom zapojenia Toll-like Receptora 9.

Problematika nežiaduceho vplyvu vakcín proti SARS-CoV-2 na zdravie žien je zvlášť dôležitá, keďže ženy sú nositeľky života a od ich zdravia významne závisí zdravie budúcich generácii a samozrejme reprodukčný potenciál národa. Hlásenia nežiadúcich účinkov do Európskej databázy hlásení o podozreniach na nežiaduce účinky jasne ukazujú, že vakcíny proti SARS-CoV-2 ohrozujú predovšetkým zdravie žien. Podiel žien, ktoré hlásili vedľajšie účinky po COVID-19 mRNA vakcíne od Moderny (CX-024414) bol 69.4% (muži 29,7%, 0.9% nešpecifikované pohlavie), po COVID-19 mRNA vakcíne od Pfizeru (Tozinameran) 72.5% (muži 26%, 1.5% nešpecifikované) a po COVID-19 vakcíne od AstraZeneca (Chadox1 ncov-19) 71.9% (muži 25.6%, 2.5% nešpecifikované).

Zdravie a život mladých žien ohrozuje najmä tvorba krvných zrazenín po vakcinácii injekciami proti SARS-CoV-2 ako to preukázali viaceré významné štúdie. Už spomínaná vakcínami indukovaná trombotická trombocytopénia (VITT) je hlásená predovšetkým u žien (až 80%) vo veku 20-55 rokov. Miera smrteľných prípadov spôsobená trombózou so syndrómom trombocytopénie po očkovaní proti SARS-Cov-2 bola odhadnutá na 44% v Nemecku a na 18% vo Veľkej Británii. Keďže veľký počet mladých žien používa hormonálnu antikoncepciu, ktorá taktiež významne zvyšuje riziko krvných zrazenín, je týmto spôsobom život a zdravie mladých žien ohrozený súčasne dvoma významnými rizikovými faktormi. Dôležité je podotknúť, že každý z týchto rizikových faktorov spôsobuje krvné zrazeniny odlišnými mechanizmami; vakcíny proti SARS-CoV-2 najmä imunologickými mechanizmami, kým hormonálna antikoncepcia najmä narušením homeostázy faktorov krvného zrážania.

Vo veľkej štúdii uverejnenej v časopise Lancet (celkom bolo podaných 9 943 247 dávok vakcíny Pfizer-BioNTech a 7 581 429 dávok vakcíny Moderna) takmer všetky prípady anafylaxie (anafylaxia je závažná, potenciálne život ohrozujúca alergická reakcia) sa vyskytli u žien. Po podaní Pfizer-BioNTech vakcíny sa anafylaxia vyskytla u 44 osôb z ktorých 41 prípadov boli ženy (94%); po podaní Moderna vakcíny sa anafylaxia vyskytla u 19 osôb, všetky prípady boli ženy (100%). V štúdii vykonanej v Japonsku sa systémové vedľajšie účinky (najmä bolesti svalov a nevoľnosť) po Moderna vakcíne vyskytli až 2,5-násobne častejšie u mladých žien (priemerný vek 22 rokov) ako u mužov (OR: 2.49, 95%Cl: 2.03−3.06). Taktiež doteraz hlásené dva závažné zápalové ochorenia oka po očkovaní COVID-19 mRNA vakcínou − bilaterálna arteritická predná ischemická neuropatia a bilaterálna akútna zonálna okultná vonkajšia retinopatia − boli pozorované u žien.

Predpokladá sa, že u žien sa na vývine vážnych ochorení spôsobených podávaním vakcín proti SARS-CoV-2 podieľa najmä narušenie imunologických mechanizmov. Zvýšená imunologická odpoveď môže nastať u mladých žien jednak v dôsledku nadmernej expresie génov súvisiacich s chromozómom X [ženy majú dva chromozómy X (XX), kým muži iba jeden (XY)], ktoré zodpovedajú za antivírusovú odpoveď a jednak v dôsledku stimulačného účinku estrogénov na imunitný systém. Na chromozóme X sa nachádzajú viaceré gény súvisiace s imunitnou odpoveďou vrátane génov TLR7 a TLR8, a asi 10% mikroRNA (epigeneticky mechanizmus) nepriamo riadiacich aktiváciu imunitného systému.

Preto u mladých žien, ktoré sú už postihnuté alebo predisponované (napr. imunologické a sérologické abnormality bez klinických symptómov) k autoimunitným alebo autoinflamačným poruchám, by mal byť starostlivo prehodnotené pomer riziko/prospech mRNA COVID-19 očkovania. Podávanie vakcíny s nukleovou kyselinou (mRNA, DNA) môže vystaviť ženy riziku nežiaducich imunologických účinkov buď senzibilizáciou receptorov rozpoznávajúcich vzorce (PRR − Pattern Recognition Receptors) alebo generovaním skrížene reagujúcich bunkových klonov a protilátok. Vakcína proti mRNA COVID-19 môže navyše odlišne stimulovať myeloidné alebo plazmacytoidné dendritické bunky (DC), čo vytvára nerovnováhu v cytokínových dráhach, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v autoimunite a autoinflamácii.

Je teda slogan „Vakcína je sloboda“ skutočne pravdivý? Údaje z citovaných štúdií, ale aj napríklad z databázy CDC (6 968 úmrtí po vakcínach SARS-CoV-2 v USA) ukazujú, že mnohí z tých, ktorí tomu uverili, alebo sa dali „slobodne“ zaočkovať, napríklad, aby nestratili prácu, sú už mŕtvi. Ďalší zaočkovaní trpia vážnymi neurologickými ochoreniami, ktoré ich budú hendikepovať v nasledujúcich rokoch života. Stále ešte nevieme, ako bude vplývať narušenie imunologických a epigenetických mechanizmov genetickými vakcínami na vývin dlhodobo indukovaných chorôb (napr. diabetes typu 1, rakovina, chronické autoimunitné ochorenia, imunitne navodená neplodnosť a pod). Keďže je vedeckými štúdiami potvrdený fakt, že vakcíny proti SARS-CoV-2 môžu spôsobiť smrť ako aj vážne neurologické ochorenia, a navyše je známy aj biologický mechanizmus, ktorým to spôsobujú (čiže nejde o náhodnú, ale o kauzálnu súvislosť), odmietnutie očkovania experimentálnymi vakcínami proti SARS-CoV-2 by malo byť v demokratickej spoločnosti legitímnym právom každého človeka.

PharmDr. Jozef Laurinec, PhD.

 

Zdroje:

European Medicines Agency. EudraVigilance. European medicines agency database of suspected adverse drug reactions. https://www.adrreports.eu/en/search _subst.html#. Suspected adverse drug reactinos report for products. Posledná aktualizácia 14.8.2021.

Ma J, Gao J, Wang J, Xie A. Prion-Like Mechanisms in Parkinson’s Disease. Frontiers in Neuroscience.2019;13:552.

Classen JB. COVID-19 Vaccine Associated Parkinson’s Disease, A Prion Disease Signal in the UK Yellow Card Adverse Event Database. Journal of Medical – Clinical Research & Reviews. 2021; 5(7): 1-6

Seneff S, Nigh G. Worse than the disease. Reviewing some possible unintended consequences of the mRNA vaccines against COVID-19. International Journal of Vaccine Theory Practice and Research. May 2021; 2(1):38-79.

Classen JB. COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease. Microbiology & Infectious Diseases. 2021; 5(1): 1-3.

ClassenJB. Review of COVID-19 Vaccines and the Risk of Chronic Adverse Events Including Neurological Degeneration. Journal of Medical – Clinical Research & Reviews. 2021;5(3): 1-7.

Centers for Disease Control and Prevention. Prion Diseases. https://www.cdc.gov/prions/index.html. Prístupné dňa 24.8.2021.

Classen JB. COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease. Microbiology & Infectious Diseases. 2021; 5(1): 1-3.

UpToDate. Transverse myelitis. https://www.uptodate.com/contents/transverse-myelitis. Prístupné dňa. 23.8.2021.

Singh Malhotra H, Gupta P, Prabhu V, et al. COVID-19 vaccination-associated myelitis [published online ahead of print, 2021 Mar 31]. QJM. 2021;hcab069.

Román GC, Gracia F, Torres A, et al. Acute Transverse Myelitis (ATM):Clinical Review of 43 Patients With COVID-19-Associated ATM and 3 Post-Vaccination ATM Serious Adverse Events With the ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine (AZD1222). Frontiers in Immunology. 2021;12:653786.

Baden LR, El Sahly HM, Essink B, et al. Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine. The New England Journal of Medicine.2021;384(5):403-416.

Ozonoff A, Nanishi E, Levy O. Bell’s palsy and SARS-CoV-2 vaccines-an unfolding story – Authors’ reply [published online ahead of print, 2021 Jun 7]. The Lancet. Infectious Diseases.July 2021;S1473-3099(21)00323-6.

Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. The New England Journal of Medicine. Dec 2020;383(27):2603-2615.

Colella G, Orlandi M, Cirillo N. Bell’s palsy following COVID-19 vaccination [published online ahead of print, 2021 Feb 21].Journal of Neurology. 2021;1-3.

Repajic M, Lai XL, Xu P, Liu A. Bell’s Palsy after second dose of Pfizer COVID-19 vaccination in a patient with history of recurrent Bell’s palsy. Brain, Behavior, &Immunity – Health.2021;13:100217.

Iftikhar H, Noor SMU, Masood M, et al. Bell’s Palsy After 24 Hours of mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine. Cureus. 2021;13(6):e15935.

National Institute of Neurological Disorders and Stroke.Bell’s Palsy Fact Sheet.https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Fact-Sheets/Bells-Palsy-Fact-Sheet. Accesses 25.8.2021

Waheed S, Bayas A, Hindi F, et al. Neurological Complications of COVID-19: Guillain-Barre Syndrome Following Pfizer COVID-19 Vaccine. Cureus. 2021;13(2):e13426.

Introna A, Caputo F, Santoro C, et al. Guillain-Barré syndrome after AstraZeneca COVID-19-vaccination: A causal or casual association? [published online ahead of print, 2021 Aug 13]. Clinical Neurology and Neurosurgery.2021;208:106887.

Rossetti A, Gheihman G, O’Hare M, Kosowsky JM. Guillain-Barré Syndrome presenting as facial diplegia after COVID-19 vaccination: a case report [published online ahead of print, 2021 Aug 7]. The Journal of Emergency Medicine.2021;doi:10.1016/j.jemermed.2021.07.062

Sadoff J, Gray G, Vandebosch A, et al. Safety and Efficacy of Single-Dose Ad26.COV2.S Vaccine against Covid-19. The New England Journal of Medicine. 2021;384(23):2187-2201.

Havla J, Schultz Y, Zimmermann H, et al. First manifestation of multiple sclerosis after immunization with the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine [published online ahead of print, 2021 Jun 11].Journal of Neurology. 2021;1-4.

Schultz NH, Sørvoll IH, Michelsen AE, et al. Thrombosis and Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination. The New England Journal of Medicine. April 2021;384(22):2124-2130.

Greinacher A, Thiele T, Warkentin TE, et al.Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCov-19 Vaccination. The New England Journal of Medicine. April 2021;384(22):2092-2101.

Scully M, Singh D, Lown R, et al. Pathologic Antibodies to Platelet Factor 4 after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination. New England Journal of Medicine.April 2021;384(23):2202-2211.

Blauenfeldt RA, Kristensen SR, Ernstsen SL, et al. Thrombocytopenia with acute ischemic stroke and bleeding in a patient newly vaccinated with an adenoviral vector-based COVID-19 vaccine. Journal of Thrombosis and Haemostasis : JTH.2021;19(7):1771-1775.

Pottegård A, Lund LC, Karlstad Ø, et al. Arterial events, venous thromboembolism, thrombocytopenia, and bleeding after vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Denmark and Norway: population based cohort study. BMJ. May 2021;373:n1114.

Cari L, Fiore P, Naghavi Alhosseini M, Sava G, Nocentini G. Blood clots and bleeding events following BNT162b2 and ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: An analysis of European data.
Journal of Autoimmunity. August 2021;122:102685.

Burn E, Roel E, Pistillo A et al. Thromboembolic events and thrombosis with thrombocytopenia after COVID-19 infection and vaccination in Catalonia, Spain. Dostupné na: https://ssrn.com/abstract=3886421.

McGonagle D, De Marco G, Bridgewood C. Mechanisms of Immunothrombosis in Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) Compared to Natural SARS-CoV-2 Infection. Journal of Autoimmunity. 2021 Jul;121:102662.

European Medicines Agency. EudraVigilance.https://www.adrreports.eu/en/search _subst. html#.COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414). Posledná aktualizácia 21.8.2021.

European Medicines Agency.EudraVigilance.https://www.adrreports.eu/en/search _subst. html#. COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN). Posledná aktualizácia 21.8.2021.

European Medicines Agency. EudraVigilance. https://www.adrreports.eu/en/search _subst. html#. COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19). Posledná aktualizácia 21.8.2021.

Burn E, Roel E, Pistillo A et al. Thromboembolic events and thrombosis with thrombocytopenia after COVID-19 infection and vaccination in Catalonia, Spain. Dostupné na: https://ssrn.com/abstract=3886421.

Pottegård A, Lund LC, Karlstad Ø, et al. Arterial events, venous thromboembolism, thrombocytopenia, and bleeding after vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Denmark and Norway: population based cohort study. BMJ. May 2021;373:n1114.

Cari L, Fiore P, Naghavi Alhosseini M, Sava G, Nocentini G. Blood clots and bleeding events following BNT162b2 and ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: An analysis of European data.
Journal of Autoimmunity. August 2021;122:102685.

Lavin M, Elder PT, O´Keeffe D et al. Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) – a novel clinico-pathological entity with heterogeneous clinical presentations.British Journal of Haematology. June 2021.https://doi.org/10.1111/bjh.17613.

Greinacher A, Thiele T, Weisser K et al. A prothrombotic thrombocytopenic disorder resembling heparin-induced thrombocytopenia following coronavirus-19 Vaccination. Research Square. 2021

Government of the United Kingdom. Coronavirus vaccine – weekly summary of Yellow Card reporting 2021 Available from: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting.

Oedingen C, Scholz S, Razum O. Systematic review and meta-analysis of the association of combined oral contraceptives on the risk of venous thromboembolism: The role of the progestogen type and estrogen dose. Thrombosis Research. 2018 May;165:68-78.

Biss T, Alikhan R, Payne J. et al. Venous thromboembolism occurring during adolescence. Archives of Disease in Childhood. 2016 May;101(5):427-32.

Stegeman BH, de Bastos M, Rosendaal FR, et al. Different combined oral contraceptives
and the risk of venous thrombosis: systematic review and network meta-analysis.
The BMJ. 2013 Sep 12;347:f5298.

McGonagle D, De Marco G, Bridgewood C. Mechanisms of Immunothrombosis in Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) Compared to Natural SARS-CoV-2 Infection. Journal of Autoimmunity. 2021 Jul;121:102662.

Greinacher A. Towards understanding ChAdOx1 nCov-19 vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) Research. Square. 2021. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-440461/v1.

Trenor CC, Chung RJ, Michelson AD, et al. Hormonal contraception and thrombotic risk: a multidisciplinary approach. Pediatrics. 2011;127(2):347-357.

Shimabukuro TT, Cole M, Su JR. Reports of Anaphylaxis After Receipt of mRNA COVID-19 Vaccines in the US—December 14, 2020-January 18, 2021. JAMA. 2021;325(11):1101–1102.

Maleki A, Look-Why S, Manhapra A, Foster CS. COVID-19 Recombinant mRNA Vaccines and Serious Ocular Inflammatory Side Effects: Real or Coincidence?.
Journal of Ophthalmic & Vision Research.2021;16(3):490-501.

Schurz H, Salie M, Tromp G, et al. The X chromosome and sex-specific effects in infectious disease susceptibility. Human Genomics. 2019;13(1):2.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

V dome dôchodcu vo Francúzsku našli stovku mŕtvych zvierat, najmä mačiek

0 icon

Nice 6. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eugene Hoshiko)   Aktivisti zo združenia na ochranu zvierat objavili v dome dôchodcu v juhofrancúzskom meste Nice asi 100 mŕtvych mačiek a ďalších zvierat Niektoré z mŕtvoliek boli zatvorené v drevených škatuliach alebo plastových vreciach. K objavu došlo po hospitalizácii 81-ročného dôchodcu, ktorý v dome býval.…

Holandsko po sprísnení zákona o znásilnení očakáva nárast súdnych prípadov

0 icon

Brusel/Amsterdam 6. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Corder)   Nová holandská legislatíva týkajúca sa rozšírenia obvinení v oblasti sexuálnych trestných činov povedie k badateľnému nárastu súdnych obvinení a súdnych prípadov. Uviedol to holandský minister spravodlivosti Ferd Grapperhaus v rozhovore pre denník Telegraaf Spravodajský server DutchNews.nl v pondelok v tejto súvislosti pripomenul, že…

Polícia: Slovensko sa zapojilo do akcie zameranej proti obchodovaniu s ľuďmi

0 icon

Bratislava 6. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Slovensko sa zapojilo do rozsiahlej akcie zameranej proti obchodovaniu s ľuďmi, konkrétne na prípady sexuálneho vykorisťovania, núteného žobrania a nútenej kriminality. Polícia v rámci nej skontrolovala na celom území SR 153 osôb, z toho 87 cudzincov z rôznych krajín, najmä z Ukrajiny, Thajska a…

Najťažšie bude pretaviť podnety do politických rozhodnutí, hovorí Sermek

0 icon

Bratislava 6. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Najťažšou časťou Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) bude pretavenie konkrétnych podnetov od občanov do politických rozhodnutí. V rozhovore pre TASR TV to pripustil vedúci kancelárie Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku Robert Sermek "Odporúčania z CoFoE prídu na stôl politikom. Dosiahnuť politickú dohodu o…

“Zahrávame sa so zápalkami a zbytočne na to doplatia ľudia životmi,“ hovorí Matovič o odmietavom postoji SaS ku poukazom pre očkovaných seniorov. “Buď to robme poriadne, alebo to nerobme vôbec! Toto, čo tu dorábame, je nezmysel, už mi to lezie na nervy,“ hnevá sa Boris Kollár

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Pred pondelkovým večerným rokovaním koaličnej rady zaznelo z úst predsedov hnutí OĽaNO a Sme rodina niekoľko zaujímavých vyhlásení. Obaja, Igor Matovič aj Boris Kollár, priznávajú niektoré zo zlyhaní ich vládnej zostavy a obaja svojim spôsobom kritizujú stranu SaS. Minister financií Igor Matovič v úvode…

Krízová skupina: Afganský štát pod vplyvom ekonomických sankcií kolabuje

0 icon

Kábul 6. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petros Giannakouris)   Afganský štát za režimu hnutia Taliban kolabuje pod vplyvom ekonomických sankcií, varovala v novej správe zverejnenej v pondelok mimovládna organizácia Medzinárodná krízová skupina (ICG). Citovala ju tlačová agentúra DPA Po získaní moci Talibanom v Afganistane zareagovali krajiny z celého sveta tak, že zmrazili…

Britský parlament upozorní políciu na správy o drogách vo svojich priestoroch

0 icon

Londýn 6. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jessica Taylor/UK Parliament via AP)   Predseda Dolnej snemovne britského parlamentu Lindsay Hoyle povedal, že upozorní políciu v spojitosti so správami z tlače o náleze stôp kokaínu v priestoroch britského parlamentu. Informovala o tom v pondelok agentúra AP Hoyle reagoval na správy nedeľníka Sunday Times o…

Minsk zavádza odvetné sankcie proti EÚ a Veľkej Británii

0 icon

Minsk 6. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Vayar Military Agency via AP)   Bielorusko zavádza sankcie proti leteckým spoločnostiam z Európskej únie a Veľkej Británie a obmedzuje dovoz niektorých západných tovarov. Krok je odpoveďou na sankcie, ktoré minulý týždeň na Bielorusko okrem EÚ a Británie uvalili aj Spojené štáty a Kanada Ich terčom…

Prezident Zelenskyj ocenil schopnosti ukrajinskej armády čeliť možnej invázii Moskvy

0 icon

Kyjev 6. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Ukrainian Presidential Press Office via AP)   Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v pondelok stretol s príslušníkmi tamojšej armády. Počas návštevy uviedol, že ukrajinské sily sú schopné odraziť možnú inváziu Moskvy, keďže v ostatnom čase v regióne stúpa napätie pre zhromažďovanie ruských jednotiek v blízkosti hraníc…

Rokovanie Putina s Bidenom nebude prelomové. Biden sa pred telefonátom s Putinom porozpráva s európskymi spojencami

0 icon

Moskva 6. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Patrick Semansky)   Nemožno očakávať, že nadchádzajúce rokovanie ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho amerického náprotivku Joea Bidena bude prelomové. V pondelok to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého citovali agentúry AFP a TASS Putin a Biden budú spolu rokovať v utorok prostredníctvom zabezpečeného videohovoru…

NAJNOVŠIE

BLOG

Ivan Štubňa

Po Pfizeri ideme grilovať Modernu – firmu, zaoberajúcu sa aj vývojom experimentálnych látok spojených so softvérom a DARPA

0icon

Moderna vychádza z predpokladu, že ak použitie mRNA platí pre jednu chorobu, mala by účinkovať aj pre iné choroby. Treba povedať, že táto cesta je nedostatočné prebádaná a v súčasnosti s výskytom covidu sme svedkami celosvetového experimentu &ua

Boris Mesár

1. Štatistický trik: Ako môže Omicron prejsť z "mierneho" na "smrtiaci" ! 2. Strach z Omicronu by mohol úplne zničiť globálnu ekonomiku 3. 10 predpovedí pre Omicron v roku 2022: príručka globalistov odhalená

0icon

1.Skôr než sa dostaneme k Omicronu, je potrebné zdôrazniť dve dôležité veci súvisiace s COVID Šialenstvom :Za prvé - Ak je váš test COVID pozitívny v teste PCR (kde ja falošná pozitivita vysoká) , máte viac ako 99 % šancu ,že sa  vyliečite. Toto platí od začiatku existencie programu COVID Šialenstva.

Gustáv Murín

Boľševici (v novej koži) sa vracajú

0icon

Nová doba a radikálne nové pomery si vyžadujú nové pojmy, aby sme sa ľahšie, skratkou takéhoto nového pojmu ľahšie dorozumeli. Nikomu z nás po roku 1989 nenapadlo, že sa Globalizačná klika rozhodne umelo vyvolať novú Studenú vojnu. Ale už vieme

Marek Brna

Referendum treba hlavne o vystúpení z EÚ

0icon

Už dávno presakujú kuloárne informácie, že pravdepodobne celý Brusel fičí na kokaíne. Po informáciách, že EÚ plánuje členským štátom nariadiť povinné očkovanie, sa v plnej nahote ukazuje, že to je ozaj diablov spolok. Tak v najzaočkovanejších krajinách už dlhšie zreteľne stúpajú počty infikovaných a úmrtí, čo jasne dokazuje, že

Jozef Slávik

Slovo k všetkým ľuďom dobrej vôle ...

0icon

Ľudstvo žije v súčasnosti vo veľmi hektickej dobe. Nie sú to len lokálne vojnové konfliky, násilné činy  radikálov, ale aj rôzne iné hrozby akou je preľudnateľnosť a obsencia dostatku potravín hlavne v krajinách tretieho sveta, nedostatok vody v niektorých tropických krajinách, radikálne zmeny klímy spôsobené ľudskou nenásitnosťou po pohodlnom živote,…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Prezidentka SR Zuzana Čaputová rozsvietila vianočný stromček na nádvorí Prezidentského paláca

Autor: TASR-Pavol Zachar

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V dome dôchodcu vo Francúzsku našli stovku mŕtvych zvierat, najmä mačiek

0 icon

Nice 6. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eugene Hoshiko)   Aktivisti zo združenia na ochranu zvierat objavili v dome dôchodcu v juhofrancúzskom meste Nice asi 100 mŕtvych mačiek a ďalších zvierat Niektoré z mŕtvoliek boli zatvorené v drevených škatuliach alebo plastových vreciach. K objavu došlo po hospitalizácii 81-ročného dôchodcu, ktorý v dome býval.…

Holandsko po sprísnení zákona o znásilnení očakáva nárast súdnych prípadov

0 icon

Brusel/Amsterdam 6. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Corder)   Nová holandská legislatíva týkajúca sa rozšírenia obvinení v oblasti sexuálnych trestných činov povedie k badateľnému nárastu súdnych obvinení a súdnych prípadov. Uviedol to holandský minister spravodlivosti Ferd Grapperhaus v rozhovore pre denník Telegraaf Spravodajský server DutchNews.nl v pondelok v tejto súvislosti pripomenul, že…

Polícia: Slovensko sa zapojilo do akcie zameranej proti obchodovaniu s ľuďmi

0 icon

Bratislava 6. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Slovensko sa zapojilo do rozsiahlej akcie zameranej proti obchodovaniu s ľuďmi, konkrétne na prípady sexuálneho vykorisťovania, núteného žobrania a nútenej kriminality. Polícia v rámci nej skontrolovala na celom území SR 153 osôb, z toho 87 cudzincov z rôznych krajín, najmä z Ukrajiny, Thajska a…

Najťažšie bude pretaviť podnety do politických rozhodnutí, hovorí Sermek

0 icon

Bratislava 6. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Najťažšou časťou Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) bude pretavenie konkrétnych podnetov od občanov do politických rozhodnutí. V rozhovore pre TASR TV to pripustil vedúci kancelárie Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku Robert Sermek "Odporúčania z CoFoE prídu na stôl politikom. Dosiahnuť politickú dohodu o…

“Zahrávame sa so zápalkami a zbytočne na to doplatia ľudia životmi,“ hovorí Matovič o odmietavom postoji SaS ku poukazom pre očkovaných seniorov. “Buď to robme poriadne, alebo to nerobme vôbec! Toto, čo tu dorábame, je nezmysel, už mi to lezie na nervy,“ hnevá sa Boris Kollár

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Pred pondelkovým večerným rokovaním koaličnej rady zaznelo z úst predsedov hnutí OĽaNO a Sme rodina niekoľko zaujímavých vyhlásení. Obaja, Igor Matovič aj Boris Kollár, priznávajú niektoré zo zlyhaní ich vládnej zostavy a obaja svojim spôsobom kritizujú stranu SaS. Minister financií Igor Matovič v úvode…

Krízová skupina: Afganský štát pod vplyvom ekonomických sankcií kolabuje

0 icon

Kábul 6. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petros Giannakouris)   Afganský štát za režimu hnutia Taliban kolabuje pod vplyvom ekonomických sankcií, varovala v novej správe zverejnenej v pondelok mimovládna organizácia Medzinárodná krízová skupina (ICG). Citovala ju tlačová agentúra DPA Po získaní moci Talibanom v Afganistane zareagovali krajiny z celého sveta tak, že zmrazili…

Britský parlament upozorní políciu na správy o drogách vo svojich priestoroch

0 icon

Londýn 6. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jessica Taylor/UK Parliament via AP)   Predseda Dolnej snemovne britského parlamentu Lindsay Hoyle povedal, že upozorní políciu v spojitosti so správami z tlače o náleze stôp kokaínu v priestoroch britského parlamentu. Informovala o tom v pondelok agentúra AP Hoyle reagoval na správy nedeľníka Sunday Times o…

Minsk zavádza odvetné sankcie proti EÚ a Veľkej Británii

0 icon

Minsk 6. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Vayar Military Agency via AP)   Bielorusko zavádza sankcie proti leteckým spoločnostiam z Európskej únie a Veľkej Británie a obmedzuje dovoz niektorých západných tovarov. Krok je odpoveďou na sankcie, ktoré minulý týždeň na Bielorusko okrem EÚ a Británie uvalili aj Spojené štáty a Kanada Ich terčom…

Prezident Zelenskyj ocenil schopnosti ukrajinskej armády čeliť možnej invázii Moskvy

0 icon

Kyjev 6. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Ukrainian Presidential Press Office via AP)   Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v pondelok stretol s príslušníkmi tamojšej armády. Počas návštevy uviedol, že ukrajinské sily sú schopné odraziť možnú inváziu Moskvy, keďže v ostatnom čase v regióne stúpa napätie pre zhromažďovanie ruských jednotiek v blízkosti hraníc…

Rokovanie Putina s Bidenom nebude prelomové. Biden sa pred telefonátom s Putinom porozpráva s európskymi spojencami

0 icon

Moskva 6. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Patrick Semansky)   Nemožno očakávať, že nadchádzajúce rokovanie ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho amerického náprotivku Joea Bidena bude prelomové. V pondelok to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého citovali agentúry AFP a TASS Putin a Biden budú spolu rokovať v utorok prostredníctvom zabezpečeného videohovoru…

Podkasty

Zlikviduje Matovič v mene jeho „revolúcie“ strednú vrstvu ako prvý na svete?

icon

Bratislava 6. decembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Branislav Bibel) Noty, vlastne „návod na postup“, ako to prezradil na tlačovej besede v polovici októbra minister Lengvarský, sú rozoslané a vlády ich strmhlav plnia. Jednou z úloh v rámci zavedenia nového svetového poriadku je likvidácia strednej vrstvy. Matovič svoju daňovú revolúciu, reformu, či „atómovú bombu“ začal prezentovať 17. novembra, práve...

„V tejto republike médiá vládnu, majú obrovské kompetencie a žiadnu zodpovednosť.“ Ktoré médiá má na mysli člen výboru NR SR pre kultúru Dušan Jarjabek?

icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:) Na žiadosť Európskej komisie vypracoval rezort Natálie Milanovej súbor zákonov týkajúcich sa mediálneho prostredia, všetkých druhov médií aj autorského zákona. Dva z balíka zákonov sú už v parlamente. Podľa šéfky ministerstva kultúry vyvolá tento balík zákonov v praxi doslova „kultúrnu revolúciu“. Zvuk: Milanová Bývalá ministerka kultúry Jana Laššáková, dnes pod krídlami Hlasu-SD, si...

Liečiť covid vakcínami alebo tradične? Stret záujmov medicíny a biznisu?

icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:) Šéf Pfizeru Albert Bourla otvorene priznal, že očkovanie proti Covidu sa treťou dávkou nekončí. Ľudia ho budú musieť podstúpiť každoročne „po mnoho nasledujúcich rokov.” Snaží sa nás tiež presvedčiť, že 35-miliardový zisk firmy s tým nemá nič spoločné, motiváciou je láska. Na výčitku svetových zdravotných charitatívnych organizácií, že farmaceutickým spoločnostiam...

Zákon o smrti slobody a demokracie najviac ublíži alternatívnym médiám

icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Pred niekoľkými dňami, 27. novembra, sme povedali, že ministerky Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá. Odozva bola veľmi veľká. Vybrali sme aspoň jeden z názorov „podčiarnikov“: „Sloboda, demokracia, ľudské práva, ľudská dôstojnosť a bezpečnosť vraj nemôžu byť rukojemníkmi nadnárodných korporácií. Asi v tom kláštore (poznámka: myslí sa na ubytovanie...

Výzva na generálny štrajk apeluje na všetkýh Rakúšanov, Nemcov, Čechov aj Slovákov

icon

Bratislava 1. decembra (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Už od leta sa najmä na sociálnych sieťach objavujú výzvy na generálny štrajk. A tak si povedzme, čo to ten generálny štrajk vlastne je. Je to štrajk zasahujúci všetky odvetvia alebo ich rozhodujúcu väčšinu. Jeho motívy sú politické, úsilie o odstúpenie vlády alebo o stiahnutie návrhu zákona, o ktorom sa...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Po Pfizeri ideme grilovať Modernu – firmu, zaoberajúcu sa aj vývojom experimentálnych látok spojených so softvérom a DARPA

0icon

Moderna vychádza z predpokladu, že ak použitie mRNA platí pre jednu chorobu, mala by účinkovať aj pre iné choroby. Treba povedať, že táto cesta je nedostatočné prebádaná a v súčasnosti s výskytom covidu sme svedkami celosvetového experimentu &ua

Boris Mesár

1. Štatistický trik: Ako môže Omicron prejsť z "mierneho" na "smrtiaci" ! 2. Strach z Omicronu by mohol úplne zničiť globálnu ekonomiku 3. 10 predpovedí pre Omicron v roku 2022: príručka globalistov odhalená

0icon

1.Skôr než sa dostaneme k Omicronu, je potrebné zdôrazniť dve dôležité veci súvisiace s COVID Šialenstvom :Za prvé - Ak je váš test COVID pozitívny v teste PCR (kde ja falošná pozitivita vysoká) , máte viac ako 99 % šancu ,že sa  vyliečite. Toto platí od začiatku existencie programu COVID Šialenstva.

Gustáv Murín

Boľševici (v novej koži) sa vracajú

0icon

Nová doba a radikálne nové pomery si vyžadujú nové pojmy, aby sme sa ľahšie, skratkou takéhoto nového pojmu ľahšie dorozumeli. Nikomu z nás po roku 1989 nenapadlo, že sa Globalizačná klika rozhodne umelo vyvolať novú Studenú vojnu. Ale už vieme

Marek Brna

Referendum treba hlavne o vystúpení z EÚ

0icon

Už dávno presakujú kuloárne informácie, že pravdepodobne celý Brusel fičí na kokaíne. Po informáciách, že EÚ plánuje členským štátom nariadiť povinné očkovanie, sa v plnej nahote ukazuje, že to je ozaj diablov spolok. Tak v najzaočkovanejších krajinách už dlhšie zreteľne stúpajú počty infikovaných a úmrtí, čo jasne dokazuje, že

Jozef Slávik

Slovo k všetkým ľuďom dobrej vôle ...

0icon

Ľudstvo žije v súčasnosti vo veľmi hektickej dobe. Nie sú to len lokálne vojnové konfliky, násilné činy  radikálov, ale aj rôzne iné hrozby akou je preľudnateľnosť a obsencia dostatku potravín hlavne v krajinách tretieho sveta, nedostatok vody v niektorých tropických krajinách, radikálne zmeny klímy spôsobené ľudskou nenásitnosťou po pohodlnom živote,…

TopDesať

Ruwenzori: Miesto, kde aj obyčajné rastliny majú gigantické rozmery. 2. časť

0 icon

Západné vetry vanú nad pariacimi sa dažďovými lesmi v povodí Konga a zbierajú vlahu. Pohorie Ruwenzori ich donúti stúpať vyššie a skondenzovať sa na dážď a kryštáliky ľadu. Výsledkom sú mraky, ktoré takmer ustavične zahaľujú vrcholky Ruwenzori. Ako správne tušíte, práve tento proces má za následok, že rastliny rastú do…

TOP15 dôvodov, prečo sa jednoducho nedá nemilovať Slovensko

0 icon

Veríš v lásku na prvý pohľad? Ak áno, tak potom by si mal čítať ďalej. Možno sa to bude zdať neuveriteľne, no tieto fotografie boli nafotené na Slovensku, v samotnom srdci Európy. Naša krajina má skutočne čo ponúknuť, príroda odhaľuje krásu všade, kam sa pozrieme. Či už si spravíš výlet medzi majestátne…

Pluckley je najstrašidelnejšia dedina v Anglicku, v ktorej sa oficiálne nachádzajú duchovia

0 icon

Malá a krásna dedinka s počtom obyvateľov približne 1000, ktorá sa nachádza v blízkosti Ashford v Kente. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že je to typická anglická dedinka podobná všetkým iným, nedaj sa oklamať. Pluckley je najstrašidelnejšia dedina v celom Anglicku. Samotná obec je naozaj krásna a obklopená je…

Reálna podobizeň historických osobností: Tak vyzerali Bach či Nefertiti!

0 icon

V dobe, keď ešte neexistovali fotoaparáty, sa ľudia nechávali zvečniť maliarom na plátno. Nie každý maliar bol však natoľko talentovaný, aby dokázal človeka zobraziť do detailov presne. Alebo sa len ponáhľal alebo mal radšej abstraktné diela. Možno dostal príkazom obraz trocha vylepšiť. Doteraz sme podobizeň slávnych historických osobností mohli vidieť…

Čo ste nevedeli o jedle? Tepelná úprava jedál na 6 spôsobov

0 icon

Teplo vyvoláva v jedlách chemické a fyzikálne zmeny, vďaka ktorým sa stávajú mäkšími a stráviteľnejšími a zároveň sa z nich ľahšie uvoľňujú živiny. Pri tepelnej úprave potravín sa však niektoré živiny rozkladajú. Viete prečo a akým spôsobom sa jedlá tepelne upravujú? Pozrite sa na na prvý pohľad samozrejmé veci trošku…

Armádny Magazín

Rusko má odpoveď na tanky NATO. Je to Chryzantéma-S

0 icon

Rusko, 6.december 2021 (AM, Sputnik) – Najnebezpečnejším tankovým smerom je pre Rusko ten západný. Na rast počtu tankov je logické reagovať vyzbrojením novými sys

Posledná vojna NATO

0 icon

Rusko, 6.december 2021 (AM) – Čím viac Západ vybičováva hystériu okolo údajne blížiacej sa ruskej invázie na Ukrajinu, tým intenzívnejšie sa sami západní politici začínajú vrtieť na svojich mäkkých stoličkách.   Ako informovali nórske noviny „Verdens Gang“, vláda kráľovstva sa zrazu postavila proti rozmiestneniu vojenských

Kto si je istý, že pozná históriu generálov Lukina, Vlasova, Jefremova?

0 icon

Rusko, 6.december 2021 (AM) – Rusi majú nielen maršalov a generálov víťazstva, ale aj ústupov. Kam by ste zaradili generálov Michaila Fjodoroviča Lukina, Andreja Andrejeviča Vlasova a Michaila Grigorieviča Jefremova? Ako by ste oceňovali ich bojové schopnosti? Lebo na Veľkú vl

Ukrajina presunula na Donbas už 125-tisíc vojakov. Všetci obyvatelia Donecka dostanú ruské pasy

0 icon

Doneck, 6.december 2021 (AM) – Prezident Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin povedal, že všetci obyvatelia separatistami kontrolovaných území Doneckej oblasti na Ukrajine dostanú ruské pasy. Podľa Pušilina, ktorý v nedeľu vystúpil v Moskve, už viac ako 350 000 obyvateľov „DĽR“ dostalo ruské občianstvo. "Každý ho dostane," povedal separatistický vodca o p

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Prezidentka SR Zuzana Čaputová rozsvietila vianočný stromček na nádvorí Prezidentského paláca

Autor: TASR-Pavol Zachar

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali