Varujúce zistenia z najaktuálnejších vedeckých štúdií a hlásení o závažných nežiaducich účinkoch vakcín proti SARS-CoV-2. Analýza zameraná na ochorenia nervového systému/prionové ochorenia mozgu, krvné zrazeniny a vysoký výskyt nežiaducich účinkov u mladých žien

Bratislava 30. augusta 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)

 

Údaje z Európskej databázy hlásení o podozreniach na nežiaduce účinky (EudraVigilance) ukazujú, že ochorenia nervového systému sú druhým najčastejšie hláseným nežiaducim účinkom vakcín proti SARS-CoV-2. Podobne aj v hláseniach o ich nežiaducich účinkoch zo Spojeného kráľovstva (UK) je výskyt ochorení nervového systému na druhom mieste

vakcína, Astrazeneca
Ilustračná snímka

Dôležitým zistením z UK databázy bol štatisticky vysoko významný a klinicky relevantný, 2.6-násobný nárast Parkinsonovej choroby (vo vývine ktorej hrajú významnú úlohu aj priony) po očkovaní AstraZeneca vakcínou v porovnaní s Pfizer vakcínou (P = 0.000024). Ďalšou prionovou chorobou s významne častejším výskytom po očkovaní AstraZeneca vakcínou v porovnaní s Pfizer vakcínou bola fatálna familiárna insomnia (P = 0.003), zriedkavá prionová choroba prejavujúca sa neschopnosťou zaspať. Do UK databázy bolo hlásených 904 úmrtí po AstraZeneca vakcíne a 425 po Pfizer vakcíne.

Reklama

V súvislosti s hlásenými prionovými ochoreniami je potrebné upozorniť, že viacerí vedci referovali o riziku vývinu prionových ochorení mozgu po podaní vakcín proti SARS-CoV-2. Prionové choroby alebo prenosné spongiformné encefalopatie (TSE) sú skupinou progresívnych neurodegeneratívnych porúch, ktoré postihujú ľudí aj zvieratá (napr. Creutzfeldt-Jakobsová choroba, Bovinná spongiformná encefalopatia, známa tiež ako choroba šialených kráv).

Ukazuje sa, že mRNA obsiahnutá v Pfizer vakcínach proti SARS-CoV-2 má špecifické sekvencie, ktoré sa viažu na vnútrobunkové proteíny viažuce RNA ako sú TDP-43 (TAR DNA binding protein) a FUS (Fused in Sarcoma) a spôsobujú ich premenu do patologických prionových štruktúr. Okrem toho spike proteín kódovaný RNA vakcínou viaže enzým konvertujúci angiotenzín 2 (ACE2), ktorý obsahuje zinok.

Reklama

Táto interakcia má potenciál zvýšiť vnútrobunkový zinok pričom je známe, že ióny zinku spôsobujú premenu TDP-43 na jeho patologickú prionovú konfiguráciu. Zvinutie TDP-43 a FUS do ich patologických prionových štruktúr spôsobuje amyotrofickú laterálnu sklerózu, frontotemporálnu lobárnu degeneráciu, Alzheimerovu chorobu a ďalšie neurologické degeneratívne ochorenia.

Pozorovaný bol aj vývin ďalších vážnych ochorení nervového systému spôsobených vakcínami proti SARS-CoV-2. Po podaní AstraZeneca vakcíny bol hlásený prípad transverzálnej myelitídy (získané neuroimunitné ochorenie miechy, ktoré sa môže prejaviť rýchlym nástupom slabosti, zmyslových zmien a dysfunkciou čriev alebo močového mechúra).

V inej štúdii s AstraZeneca (ChAdOx1nCoV-19) vakcínou boli hlásené ďalšie 3 prípady akútnej transverzálnej myelitídy, čo je vzhľadom na 11 636 účastníkov štúdie extrémne vysoký počet vzhľadom na celosvetový výskyt 0,5 prípadov akútnej transverzálnej myelitídy na milión ľudí s ochorením COVID-19.

Veľký počet štúdií hlásilo vývin Bellovej obrny po vakcínach používajúcich technológiu mRNA od spoločnosti Moderna a Pfizer-BioNTech.

Bellova obrna, je formou dočasnej paralýzy alebo slabosti tváre na jednej jej strane. Je dôsledkom dysfunkcie hlavového nervu VII, ktorý usmerňuje svaly na jednej strane tváre, vrátane tých, ktoré ovládajú žmurkanie a zatváranie očí a mimiku, ako je úsmev.

Reklama

Z ďalších vážnych neurologických ochorení po očkovaní vakcínami proti SARS-CoV-2 boli hlásené prípady Guillain-Barreovho syndrómu a brachiálnej radikulitídy. Z Talianska bol hlásený prípad návratu závažnej sklerózy multiplex u 28-ročného muža po očkovaní Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcínou.

 

Krvné zrazeniny

Pomerne časté a život ohrozujúce ochorenie spôsobené injekciami proti SARS-CoV-2 je vytváranie krvných zrazenín. Napríklad, len správy z New England Journal of Medicine popísali 39 ľudí (5 v Nórsku, 11 v Nemecku a Rakúsku a 23 vo Veľkej Británii), ktorí mali trombocytopéniu a trombózu od piatich do 24 dní po očkovaní AstraZeneca vakcínou. Jeden prípad bol hlásený z Dánska.

Z týchto 40 pacientov, 35 (88%) malo niektorý typ venóznej trombózy, vrátane vysokého podielu pacientov (26 pacientov, 65%), ktorí mali trombózu mozgových žíl, zatiaľ čo 6 (15%) malo splanchnickú trombózu a 7 (18%) pľúcnu embóliu, pričom bežnou bola mnohopočetná embólia. V súčasnosti sa krvné zrazeniny spôsobené vakcínami proti SARS-Co-2 súhrnne označujú ako vakcínami indukovaná trombotická trombocytopénia (VITT) alebo trombóza so syndrómom trombocytopénie (TTS).

V štúdii z Dánska a Nórska, ktorá zahŕňala 281 264 ľudí vo veku od 18 do 65, očkovanie AstraZeneca vakcínou súviselo s 2-násobné zvýšeným rizikom venózneho tromboembolizmu (SIR: 1.97, 95%Cl: 1.50 − 2.54) a s 3-násobné zvýšeným rizikom trombocytopénie (SIR: 3.02, 95%Cl:1.76 − 4.83) do 28 dní po očkovaní. Venózny tromboembolizmus (VTE) bol do značnej miery spôsobený trombózou mozgových žíl (štandardizovaný pomer chorobnosti 20.25) a riziko VTE bolo vyššie v mladšej vekovej skupine od 18- 44 rokov (SIR: 2.99, 95%Cl: 1.94 − 4.42) a u žien (SIR: 2.41, 95%Cl: 1.81−3.14). Taktiež bol zvýšený štandardizovaný pomer úmrtnosti pre akékoľvek poruchy trombocytopénie/koagulácie: 1.52 (0.97 − 2.25) a pre akékoľvek krvácanie bol 1.23 (0.97 − 1.55). Zaznamenaných bolo 15 úmrtí súvisiacich s očkovaním proti SARS-CoV-2.

Reklama

V analýze z aktuálnych Európskych údajov (august 2021) bolo riziko tromboembolických príhod po očkovaní AstraZeneca vakcínou zvýšené 4-násobne (RR 4.3). Imunitná reakcia spôsobené AstraZeneca vakcínou viedli nielen k trombocytopénii a trombóze mozgových/splavových žíl, ale aj k ďalším trombotickým a tromboembolickým vážnym nežiaducim účinkom. Mozgová venózna trombóza (CVT), splanchnická venózna trombóza (SVT) a trombocytopénia sa častejšie vyskytli u mladých ľudí (18–24 rokov) a žien (25–60 rokov). Po podaní Pfizer–BioNTech vakcíny bolo zaznamenaných 313 úmrtí (4.4 úmrtia na 1 000 000 dávok) a po podaní AstraZeneca vakcíny 273 úmrtí (13.1 úmrtí na 1 000 000 dávok).

Zvýšené riziko porúch zrážania krvi bolo pozorované aj v súvislosti s  Pfizer–BioNTech vakcínou (BNT162b2). V štúdii sponzorovanej Európskou liekovou agentúrou z celkového počtu 945 941 zaočkovaných prvou dávkou BNT162b2 bol v prvých 21 dňoch výskyt hlbokej žilovej trombózy o 25% vyšší v porovnaní s očakávanými prípadmi (SIR: 1.25, 95%CI: 1.05 − 1.49), a pľúcnej embólie taktiež o 25% vyšší v porovnaní s očakávanými prípadmi (SIR: 1.25, 95%Cl: 1.01 − 1.55). Riziko trombózy hlbokých žíl bolo 6-násobne zvýšené u mladých žien v reprodukčnom veku po podaní prvej dávky AstraZeneca vakcíny (IRR 6.18, 95%Cl 2.17−13.3).

Ukazuje sa, že DNA anti-SARS-CoV-2 vakcíny môžu spôsobiť autoimunitu s autoprotilátkami proti krvnému doštičkovému faktora-4 (PF4). Autoantigén PF4 je polyaniónová molekula schopná nezávislých interakcií s negatívne nabitými bakteriálnymi bunkovými stenami, molekulami heparínu a DNA. Podstatné je, že negatívne nabitá extracelulárna DNA je silné adjuvans, ktoré môže narušiť toleranciu voči pozitívne nabitým jadrovým histónovým proteínom (epigenetický mechanizmus) v mnohých nastaveniach autoimunity, vrátane Systémového Lupus Erythematosus  a sklerodermie. Pozitívne nabité PF4-DNA komplexy, analogické k interakciám DNA-históny, stimulujú silné reakcie interferónu prostredníctvom zapojenia Toll-like Receptora 9.

Problematika nežiaduceho vplyvu vakcín proti SARS-CoV-2 na zdravie žien je zvlášť dôležitá, keďže ženy sú nositeľky života a od ich zdravia významne závisí zdravie budúcich generácii a samozrejme reprodukčný potenciál národa. Hlásenia nežiadúcich účinkov do Európskej databázy hlásení o podozreniach na nežiaduce účinky jasne ukazujú, že vakcíny proti SARS-CoV-2 ohrozujú predovšetkým zdravie žien. Podiel žien, ktoré hlásili vedľajšie účinky po COVID-19 mRNA vakcíne od Moderny (CX-024414) bol 69.4% (muži 29,7%, 0.9% nešpecifikované pohlavie), po COVID-19 mRNA vakcíne od Pfizeru (Tozinameran) 72.5% (muži 26%, 1.5% nešpecifikované) a po COVID-19 vakcíne od AstraZeneca (Chadox1 ncov-19) 71.9% (muži 25.6%, 2.5% nešpecifikované).

Zdravie a život mladých žien ohrozuje najmä tvorba krvných zrazenín po vakcinácii injekciami proti SARS-CoV-2 ako to preukázali viaceré významné štúdie. Už spomínaná vakcínami indukovaná trombotická trombocytopénia (VITT) je hlásená predovšetkým u žien (až 80%) vo veku 20-55 rokov. Miera smrteľných prípadov spôsobená trombózou so syndrómom trombocytopénie po očkovaní proti SARS-Cov-2 bola odhadnutá na 44% v Nemecku a na 18% vo Veľkej Británii. Keďže veľký počet mladých žien používa hormonálnu antikoncepciu, ktorá taktiež významne zvyšuje riziko krvných zrazenín, je týmto spôsobom život a zdravie mladých žien ohrozený súčasne dvoma významnými rizikovými faktormi. Dôležité je podotknúť, že každý z týchto rizikových faktorov spôsobuje krvné zrazeniny odlišnými mechanizmami; vakcíny proti SARS-CoV-2 najmä imunologickými mechanizmami, kým hormonálna antikoncepcia najmä narušením homeostázy faktorov krvného zrážania.

Vo veľkej štúdii uverejnenej v časopise Lancet (celkom bolo podaných 9 943 247 dávok vakcíny Pfizer-BioNTech a 7 581 429 dávok vakcíny Moderna) takmer všetky prípady anafylaxie (anafylaxia je závažná, potenciálne život ohrozujúca alergická reakcia) sa vyskytli u žien. Po podaní Pfizer-BioNTech vakcíny sa anafylaxia vyskytla u 44 osôb z ktorých 41 prípadov boli ženy (94%); po podaní Moderna vakcíny sa anafylaxia vyskytla u 19 osôb, všetky prípady boli ženy (100%). V štúdii vykonanej v Japonsku sa systémové vedľajšie účinky (najmä bolesti svalov a nevoľnosť) po Moderna vakcíne vyskytli až 2,5-násobne častejšie u mladých žien (priemerný vek 22 rokov) ako u mužov (OR: 2.49, 95%Cl: 2.03−3.06). Taktiež doteraz hlásené dva závažné zápalové ochorenia oka po očkovaní COVID-19 mRNA vakcínou − bilaterálna arteritická predná ischemická neuropatia a bilaterálna akútna zonálna okultná vonkajšia retinopatia − boli pozorované u žien.

Predpokladá sa, že u žien sa na vývine vážnych ochorení spôsobených podávaním vakcín proti SARS-CoV-2 podieľa najmä narušenie imunologických mechanizmov. Zvýšená imunologická odpoveď môže nastať u mladých žien jednak v dôsledku nadmernej expresie génov súvisiacich s chromozómom X [ženy majú dva chromozómy X (XX), kým muži iba jeden (XY)], ktoré zodpovedajú za antivírusovú odpoveď a jednak v dôsledku stimulačného účinku estrogénov na imunitný systém. Na chromozóme X sa nachádzajú viaceré gény súvisiace s imunitnou odpoveďou vrátane génov TLR7 a TLR8, a asi 10% mikroRNA (epigeneticky mechanizmus) nepriamo riadiacich aktiváciu imunitného systému.

Preto u mladých žien, ktoré sú už postihnuté alebo predisponované (napr. imunologické a sérologické abnormality bez klinických symptómov) k autoimunitným alebo autoinflamačným poruchám, by mal byť starostlivo prehodnotené pomer riziko/prospech mRNA COVID-19 očkovania. Podávanie vakcíny s nukleovou kyselinou (mRNA, DNA) môže vystaviť ženy riziku nežiaducich imunologických účinkov buď senzibilizáciou receptorov rozpoznávajúcich vzorce (PRR − Pattern Recognition Receptors) alebo generovaním skrížene reagujúcich bunkových klonov a protilátok. Vakcína proti mRNA COVID-19 môže navyše odlišne stimulovať myeloidné alebo plazmacytoidné dendritické bunky (DC), čo vytvára nerovnováhu v cytokínových dráhach, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v autoimunite a autoinflamácii.

Je teda slogan „Vakcína je sloboda“ skutočne pravdivý? Údaje z citovaných štúdií, ale aj napríklad z databázy CDC (6 968 úmrtí po vakcínach SARS-CoV-2 v USA) ukazujú, že mnohí z tých, ktorí tomu uverili, alebo sa dali „slobodne“ zaočkovať, napríklad, aby nestratili prácu, sú už mŕtvi. Ďalší zaočkovaní trpia vážnymi neurologickými ochoreniami, ktoré ich budú hendikepovať v nasledujúcich rokoch života. Stále ešte nevieme, ako bude vplývať narušenie imunologických a epigenetických mechanizmov genetickými vakcínami na vývin dlhodobo indukovaných chorôb (napr. diabetes typu 1, rakovina, chronické autoimunitné ochorenia, imunitne navodená neplodnosť a pod). Keďže je vedeckými štúdiami potvrdený fakt, že vakcíny proti SARS-CoV-2 môžu spôsobiť smrť ako aj vážne neurologické ochorenia, a navyše je známy aj biologický mechanizmus, ktorým to spôsobujú (čiže nejde o náhodnú, ale o kauzálnu súvislosť), odmietnutie očkovania experimentálnymi vakcínami proti SARS-CoV-2 by malo byť v demokratickej spoločnosti legitímnym právom každého človeka.

PharmDr. Jozef Laurinec, PhD.

Reklama

 

Zdroje:

European Medicines Agency. EudraVigilance. European medicines agency database of suspected adverse drug reactions. https://www.adrreports.eu/en/search _subst.html#. Suspected adverse drug reactinos report for products. Posledná aktualizácia 14.8.2021.

Ma J, Gao J, Wang J, Xie A. Prion-Like Mechanisms in Parkinson’s Disease. Frontiers in Neuroscience.2019;13:552.

Classen JB. COVID-19 Vaccine Associated Parkinson’s Disease, A Prion Disease Signal in the UK Yellow Card Adverse Event Database. Journal of Medical – Clinical Research & Reviews. 2021; 5(7): 1-6

Reklama

Seneff S, Nigh G. Worse than the disease. Reviewing some possible unintended consequences of the mRNA vaccines against COVID-19. International Journal of Vaccine Theory Practice and Research. May 2021; 2(1):38-79.

Classen JB. COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease. Microbiology & Infectious Diseases. 2021; 5(1): 1-3.

ClassenJB. Review of COVID-19 Vaccines and the Risk of Chronic Adverse Events Including Neurological Degeneration. Journal of Medical – Clinical Research & Reviews. 2021;5(3): 1-7.

Centers for Disease Control and Prevention. Prion Diseases. https://www.cdc.gov/prions/index.html. Prístupné dňa 24.8.2021.

Classen JB. COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease. Microbiology & Infectious Diseases. 2021; 5(1): 1-3.

Reklama

UpToDate. Transverse myelitis. https://www.uptodate.com/contents/transverse-myelitis. Prístupné dňa. 23.8.2021.

Singh Malhotra H, Gupta P, Prabhu V, et al. COVID-19 vaccination-associated myelitis [published online ahead of print, 2021 Mar 31]. QJM. 2021;hcab069.

Román GC, Gracia F, Torres A, et al. Acute Transverse Myelitis (ATM):Clinical Review of 43 Patients With COVID-19-Associated ATM and 3 Post-Vaccination ATM Serious Adverse Events With the ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine (AZD1222). Frontiers in Immunology. 2021;12:653786.

Baden LR, El Sahly HM, Essink B, et al. Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine. The New England Journal of Medicine.2021;384(5):403-416.

Ozonoff A, Nanishi E, Levy O. Bell’s palsy and SARS-CoV-2 vaccines-an unfolding story – Authors’ reply [published online ahead of print, 2021 Jun 7]. The Lancet. Infectious Diseases.July 2021;S1473-3099(21)00323-6.

Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. The New England Journal of Medicine. Dec 2020;383(27):2603-2615.

Colella G, Orlandi M, Cirillo N. Bell’s palsy following COVID-19 vaccination [published online ahead of print, 2021 Feb 21].Journal of Neurology. 2021;1-3.

Reklama

Repajic M, Lai XL, Xu P, Liu A. Bell’s Palsy after second dose of Pfizer COVID-19 vaccination in a patient with history of recurrent Bell’s palsy. Brain, Behavior, &Immunity – Health.2021;13:100217.

Iftikhar H, Noor SMU, Masood M, et al. Bell’s Palsy After 24 Hours of mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine. Cureus. 2021;13(6):e15935.

National Institute of Neurological Disorders and Stroke.Bell’s Palsy Fact Sheet.https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Fact-Sheets/Bells-Palsy-Fact-Sheet. Accesses 25.8.2021

Waheed S, Bayas A, Hindi F, et al. Neurological Complications of COVID-19: Guillain-Barre Syndrome Following Pfizer COVID-19 Vaccine. Cureus. 2021;13(2):e13426.

Introna A, Caputo F, Santoro C, et al. Guillain-Barré syndrome after AstraZeneca COVID-19-vaccination: A causal or casual association? [published online ahead of print, 2021 Aug 13]. Clinical Neurology and Neurosurgery.2021;208:106887.

Rossetti A, Gheihman G, O’Hare M, Kosowsky JM. Guillain-Barré Syndrome presenting as facial diplegia after COVID-19 vaccination: a case report [published online ahead of print, 2021 Aug 7]. The Journal of Emergency Medicine.2021;doi:10.1016/j.jemermed.2021.07.062

Sadoff J, Gray G, Vandebosch A, et al. Safety and Efficacy of Single-Dose Ad26.COV2.S Vaccine against Covid-19. The New England Journal of Medicine. 2021;384(23):2187-2201.

Reklama

Havla J, Schultz Y, Zimmermann H, et al. First manifestation of multiple sclerosis after immunization with the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine [published online ahead of print, 2021 Jun 11].Journal of Neurology. 2021;1-4.

Schultz NH, Sørvoll IH, Michelsen AE, et al. Thrombosis and Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination. The New England Journal of Medicine. April 2021;384(22):2124-2130.

Greinacher A, Thiele T, Warkentin TE, et al.Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCov-19 Vaccination. The New England Journal of Medicine. April 2021;384(22):2092-2101.

Scully M, Singh D, Lown R, et al. Pathologic Antibodies to Platelet Factor 4 after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination. New England Journal of Medicine.April 2021;384(23):2202-2211.

Blauenfeldt RA, Kristensen SR, Ernstsen SL, et al. Thrombocytopenia with acute ischemic stroke and bleeding in a patient newly vaccinated with an adenoviral vector-based COVID-19 vaccine. Journal of Thrombosis and Haemostasis : JTH.2021;19(7):1771-1775.

Pottegård A, Lund LC, Karlstad Ø, et al. Arterial events, venous thromboembolism, thrombocytopenia, and bleeding after vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Denmark and Norway: population based cohort study. BMJ. May 2021;373:n1114.

Cari L, Fiore P, Naghavi Alhosseini M, Sava G, Nocentini G. Blood clots and bleeding events following BNT162b2 and ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: An analysis of European data.
Journal of Autoimmunity. August 2021;122:102685.

Reklama

Burn E, Roel E, Pistillo A et al. Thromboembolic events and thrombosis with thrombocytopenia after COVID-19 infection and vaccination in Catalonia, Spain. Dostupné na: https://ssrn.com/abstract=3886421.

McGonagle D, De Marco G, Bridgewood C. Mechanisms of Immunothrombosis in Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) Compared to Natural SARS-CoV-2 Infection. Journal of Autoimmunity. 2021 Jul;121:102662.

European Medicines Agency. EudraVigilance.https://www.adrreports.eu/en/search _subst. html#.COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414). Posledná aktualizácia 21.8.2021.

European Medicines Agency.EudraVigilance.https://www.adrreports.eu/en/search _subst. html#. COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN). Posledná aktualizácia 21.8.2021.

European Medicines Agency. EudraVigilance. https://www.adrreports.eu/en/search _subst. html#. COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19). Posledná aktualizácia 21.8.2021.

Burn E, Roel E, Pistillo A et al. Thromboembolic events and thrombosis with thrombocytopenia after COVID-19 infection and vaccination in Catalonia, Spain. Dostupné na: https://ssrn.com/abstract=3886421.

Pottegård A, Lund LC, Karlstad Ø, et al. Arterial events, venous thromboembolism, thrombocytopenia, and bleeding after vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Denmark and Norway: population based cohort study. BMJ. May 2021;373:n1114.

Reklama

Cari L, Fiore P, Naghavi Alhosseini M, Sava G, Nocentini G. Blood clots and bleeding events following BNT162b2 and ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: An analysis of European data.
Journal of Autoimmunity. August 2021;122:102685.

Lavin M, Elder PT, O´Keeffe D et al. Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) – a novel clinico-pathological entity with heterogeneous clinical presentations.British Journal of Haematology. June 2021.https://doi.org/10.1111/bjh.17613.

Greinacher A, Thiele T, Weisser K et al. A prothrombotic thrombocytopenic disorder resembling heparin-induced thrombocytopenia following coronavirus-19 Vaccination. Research Square. 2021

Government of the United Kingdom. Coronavirus vaccine – weekly summary of Yellow Card reporting 2021 Available from: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting.

Oedingen C, Scholz S, Razum O. Systematic review and meta-analysis of the association of combined oral contraceptives on the risk of venous thromboembolism: The role of the progestogen type and estrogen dose. Thrombosis Research. 2018 May;165:68-78.

Biss T, Alikhan R, Payne J. et al. Venous thromboembolism occurring during adolescence. Archives of Disease in Childhood. 2016 May;101(5):427-32.

Stegeman BH, de Bastos M, Rosendaal FR, et al. Different combined oral contraceptives
and the risk of venous thrombosis: systematic review and network meta-analysis.
The BMJ. 2013 Sep 12;347:f5298.

Reklama

McGonagle D, De Marco G, Bridgewood C. Mechanisms of Immunothrombosis in Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) Compared to Natural SARS-CoV-2 Infection. Journal of Autoimmunity. 2021 Jul;121:102662.

Greinacher A. Towards understanding ChAdOx1 nCov-19 vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) Research. Square. 2021. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-440461/v1.

Trenor CC, Chung RJ, Michelson AD, et al. Hormonal contraception and thrombotic risk: a multidisciplinary approach. Pediatrics. 2011;127(2):347-357.

Shimabukuro TT, Cole M, Su JR. Reports of Anaphylaxis After Receipt of mRNA COVID-19 Vaccines in the US—December 14, 2020-January 18, 2021. JAMA. 2021;325(11):1101–1102.

Maleki A, Look-Why S, Manhapra A, Foster CS. COVID-19 Recombinant mRNA Vaccines and Serious Ocular Inflammatory Side Effects: Real or Coincidence?.
Journal of Ophthalmic & Vision Research.2021;16(3):490-501.

Reklama

Schurz H, Salie M, Tromp G, et al. The X chromosome and sex-specific effects in infectious disease susceptibility. Human Genomics. 2019;13(1):2.

 

Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

14:08

Európska komisia (EK) v piatok oficiálne otvorila spoločný podnik pre čipy (Chips JU), ktorý posilní európsky ekosystém polovodičov a vedúce postavenie Európy v oblasti technológií. 

Komisia spresnila, že Chips JU preklenie priepasť medzi výskumom, inováciou a výrobou a uľahčí komercializáciu inovačných myšlienok.

14:07

Dňa 1. decembra prichádza do platnosti zmena EÚ v oblasti zemepisných označení pre remeselné a priemyselné výrobky. Zmena má pomôcť slovenským remeselníkom a ich lokálnym výrobkom. V piatok o tom informoval Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR.

Úrad zabezpečí aj registráciu tzv. zemepisného označenia, ktoré sa udeľuje výnimočným výrobkom so špecifickou kvalitou, ktorú možno pripísať konkrétnemu, geograficky ohraničenému prostrediu. K takýmto výrobkom už na Slovensku patrí napríklad Skalický trdelník, Oravský korbáčik, Liptovské droby či Slovenská bryndza.

14:05

Rusko predpokladá, že sankcie proti nemu zo strany Spojených štátov a ich spojencov budú trvať veľa rokov, ale vplyv USA na svetovú ekonomiku slabne. Vyhlásil to v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje Reuters.

14:04

Európska únia musí vyvíjať v oblasti spoločnej obrany úsilie s cieľom dosiahnuť plnohodnotnú obrannú úniu. Uviedla to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na štvrtkovej konferencii Európskej obrannej agentúry (EDA).

EK podľa jej slov na začiatok budúceho roka pripravuje novú Európsku obrannú priemyselnú stratégiu (EDIS).

14:02

Klimatická konferencia COP28 musí byť zlomový bodom v boji proti klimatickej kríze, vyhlásil v piatok v Dubaji britský kráľ Karol III. Informovala agentúra AFP.

Každoročná klimatická konferencia COP28 sa začala v Dubaji vo štvrtok a vzhľadom na približne 80 000 registrovaných účastníkov sa stala oficiálne najväčším klimatickým summitom OSN.

13:59

Turisti pre konflikt Izraela s hnutím Hamas prestali dovolenkovať v regióne Blízky východ. Postihuje to najmä ekonomiky krajín ako Jordánsko, Libanon a Egypt, ktoré sú závislé od medzinárodného cestovného ruchu.

13:26

Priemerné denné dodávky zemného plynu ruského energetického gigantu Gazprom do Európy klesli v novembri v porovnaní s októbrom o 4,3 %. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

12:55

Pokles aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa v novembri spomalil viac, ako naznačoval rýchly odhad. Napriek tomu celkový slabý výkon prinútil továrne znížiť počet zamestnancov už šiesty mesiac po sebe. Ukázali to v piatok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

Reklama

NAJNOVŠIE

Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Opica veverica (Saimi sciureus) si pochutnáva na jedle z vianočnej pančuchy počas fotenia v zoologickej záhrade v Londýne

Autor: TASR/AP-Alberto Pezzali

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Dušan Hirjak

Môj manifest: tak veľmi chcem !

0icon

( Politická báseň a poznámky k strofám )  

Marek Brna

Rusko sa Západu nepodarilo ovládnuť

0icon

Rusko odolalo tlaku Západu. Nepodarilo sa odstrániť tamojšiu garnitúru a následne ho ekonomicky ovládnuť. Ani v Bielorusku to Západu nevyšlo. Ukrajina, zdá sa, taktiež nepriniesla želané výsledky. Pre Západ to momentálne po cca 15 rokoch snáh nevyzerá teda ružovo. Asi bude treba normálne že pracovať. Nič sa nedá robiť. Len…

Radovan Hrádek

Rokovania v NRSR, alebo kam sme sa to dostali

0icon

Priatelia. Dávam do pozornosti osobnosť pána Johna Bercowa, ktorý bol Speaker of the House (čiže predseda Dolnej snemovne UK) od roku 2009 do roku 2019. Kto chce nech si zájde na YT, tam sú jeho najznámejšie výroky, ktoré povedal v Dolnej snemovni. Napr. tu je link na jeho rozhodnutie o vyhodení poslanca…

Ivan Štubňa

Odvolávanie M. Šutaja Eštoka je dôkazom konfrontačnej politiky celej mafiánskej opozície

0icon

Posledné dni sme boli svedkami vyčíňania opozičnej mafie v poslaneckých laviciach. To, čo dokázali predviesť bolo v totálnom rozpore s poslaním poslanca. Miesto dôkazov a prvkov konštruktívnych vyjadrení zazneli hrubé urážky, klamstvá,

Zdeno Drdol

Sme pripravení robiť ďalšiu reformu školstva?

0icon

Snáď všetko, čo človek robí, opiera o svoj svetonázor, či už si to uvedomuje alebo nie. Ak ho má vhodný, tak aj jeho konanie je prevažne (žiaľ nie vždy, ale to je iná téma) zmysluplné. Väčšina ľudí na „Západe“ (to je to, kam sa teraz hrabeme aj my) si však ten

Vášeň v Tebe

Máte tieto vlastnosti? Zistite, či ste emocionálne inteligentní

0 icon

01.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Odkedy Daniel Goleman zverejnil svoju prácu o emocionálnej inteligencii, svet sa z toho zbláznil. EQ neovplyvňuje len náš súkromný či citový život, je nesporným spojencom na ceste k životnému a obchodnému úspechu. Zistite, čo emocionálne inteligentní ľudia robia inak.

Pudingové croissanty sú vôňou blížiacich sa sviatkov. Pridajte túto ingredienciu pre ich dlhšiu čerstvosť

0 icon

1.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Pudingové croissanty sú vôňou blížiacich sa sviatkov v našich domácnostiach. Keď za oknom sneží, chutia najlepšie. Mnohí však majú problém, že rýchlo strácajú svoju čerstvosť. Jedna prísada však tento problém vyrieši.

Skontrolujte, či nie ste závislý na cukre

0 icon

01.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Cukor vám doslova ničí zdravie. Spôsobuje nielen zvýšenie telesnej hmotnosti, ale tiež vážne ovplyvňuje stav celého tela. Medzi najnebezpečnejšie dôsledky sladenej stravy patrí riziko cukrovky II. typu, srdcovo-cievnych ochorení, dokonca aj riziko niektorých druhov rakoviny. Prečo teda tak horlivo siahame po sladkostiach? Je cukor…

Hrudkujúci sa cukor vám kazí nervy? Zabudnite na to. Riešenie je vo vašej kuchyni

0 icon

1.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Určite sa nám všetkým už niekedy stalo, že po vytiahnutí cukorničky zo skrinky sme zistili, že cukor sa zrazil. Dosť bolo rozpakov v takýchto chvíľach. Tieto domáce prostriedky sú triviálne a stopercentne zabraňujú hrudkovaniu cukru.

Ako rýchlo odmraziť mrazničku? S týmto patentom to zvládnete za chvíľu

0 icon

01.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Odmrazovanie mrazničky nie je práve najpríjemnejšia práca, no netreba na to zabúdať. Aj moderné mrazničky by sa mali odmrazovať raz za pol roka, aby sa zabezpečilo ich správne fungovanie na dlhé roky. Táto neobľúbená činnosť môže byť oveľa jednoduchšia a rýchlejšia. Všetko, čo musíte…

Armádny Magazín

Počuli ste niekedy o Guyane? Asi budete. V Latinskej Amerike môže vypuknúť nová vojna

0 icon

Guyana, 1. decembra 2023 - Objavili sa podozrivé zábery z bojov na hraniciach Venezuely, Brazílie a Guyany, ako aj potvrdené zábery brazílskych jednotiek, ktoré tiahnu k hraniciam. Súvisia s možnou hroziacou vojnou Venezuely proti Guyane. V októbri venezuelský prezident Nicolas Maduro naplánoval na 3. decembrové

Streľba v Dallase by mohla opäť otriasť Amerikou. Obnovia USA tradíciu vraždenia rebelujúcich prezidentov?

0 icon

USA. 1. decembra 2023 - Dňa 22. novembra 1963 - pred 60 rokmi - sa v Dallase ozvali výstrely a 35. prezident Spojených štátov John F. Kennedy bol zastrelený. Hoci nešlo o prvý atentát na prvú osobu v dejinách USA, Kennedyho smrť zostáva jedným z najzáhadnejších a najzáhadnejších zločinov v…

Izrael 7. októbra: čo to bolo? Zdá sa, že táto otázka je už dávno zodpovedaná. Avšak

0 icon

Izrael, 1. decembra 2023 - Výmena väzňov, ktorá sa začala medzi Izraelom a Hamasom, ukazuje, že niečo sa pokazilo, ako udalosti v Tel Avive plánovali. Veď nie je náhoda, že dvanásť hodín po tom, ako veľvyslanec Erdan šokoval OSN fotografiami "zverstiev Hamasu", zmizli bez stopy zo stránky Google Disk. "Nevyprovokovaný"…

Smerč: Raketový systém dokonalej deštrukcie

0 icon

Rusko, 1. december 2023 - Dvanásť 8-metrových "rúrok" vystreľujúcich rakety kalibru 300 mm o hmotnosti 800 kg. Najvyššia presnosť pri streľbe, ktorá vám umožňuje pokryť celé oblasti vo vzdialenosti asi 100 km ohňom a nenecháva žiadnu šancu pre tých, ktorí sú v týchto oblastiach, aby sa ukryli. Tí, ktorí inklinujú…

O sterilizácii informácií "ministerstvom pravdy" v USA

0 icon

USA. 1. decembra 2023 - Po zhodnotení úspechu Trumpovej informačnej izolácie ministerstvo zahraničných vecí sníva o tom, že svoj úspech zopakuje aj v nadchádzajúcich prezidentských voľbách Dňa 27. apríla 2023 bola v USA oficiálne zavedená cenzúra: za Bidenovej vlády bola vytvorená Rada pre riadenie dezinformácií (Disinformation Governance Board - DGB).…

TopDesať

Hindenburg na fotografiách: Gigantický vzducholoď, ktorá nadchla každého

0 icon

Historické fotografie sú veľmi zaujímavým zdrojom informácií. Zo žiadnych dobových zdrojov či rozhovorov si nedokážeme predstaviť realitu lepšie, ako z reálnych fotiek. Občas nájdeme na internete fotografie, ktoré sú naozaj výnimočne zaujímavé. Podobne, ako tieto historické obrázky vlávnej vzducholode Zeppelin LZ-129 Hindenburg. Táto vzducholoď bola jednoducho gigantická! Ak si chcel…

Trápi ťa celulitída? Tieto potraviny ti pomôžu!

0 icon

80% až 90%  žien môže niekedy v živote potrápiť celulitída. A hoci existuje veľa lekárskych spôsobov liečby celulitídy, ako napríklad laserová terapia alebo chirurgický zákrok, všetky sú dosť nepríjemné a drahé. A najjednoduchší spôsob, ako bojovať proti nepríjemnej pomarančovej koži, je investovať do výživnej a zdravej stravy, ktorá bude prospešná pre celé tvoje telo.  

Rodičia, ktorí mali vážne zlý deň: Toto vás veľmi pobaví

0 icon

Rodičia, ktorí mali vážne zlý deň: "Byť rodičom je ťažké." Všetci sme to počuli, ale až neskôr sme si uvedomili, čo to v skutočnosti znamená. Buď keď vyrastieme, alebo keď budeme mať nejaké vlastné deti. Konečne pochopíme, aké obete prinášajú, aké bezsenné noci, starosti, koľko trpezlivosti musí mať človek, aby vychoval…

Dizajnérske prešľapy, ktoré v tebe zanechajú zmiešané pocity

0 icon

Dizajnérske prešľapy sú u nás celkom obľúbenou témou. Týchto fotiek na internete neustále pribúda a nám neostáva nič iné, iba sa o ne s tebou podeliť. Dizajnéri a architekti sú študovaní ľudia, ktorým by sa podobné veci stávať nemali. No, bohužiaľ, ako sa vraví, aj motyka občas vystrelí, a tak…

Život nám niekedy hádže polená pod kolená

0 icon

Život nám občas dáva poriadne zabrať. Cítime sa, akoby nám hádzal polená pod kolená. Jediné, čo v takejto situácii môžeme urobiť, je sa poriadne zhlboka nadýchnuť a ostať pokojnými. Veď predsa nikdy nebolo tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. Prípadne nikdy nebolo tak, aby sme sa na tom nemohli…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali