Varujúce zistenia z najaktuálnejších vedeckých štúdií a hlásení o závažných nežiaducich účinkoch vakcín proti SARS-CoV-2. Analýza zameraná na ochorenia nervového systému/prionové ochorenia mozgu, krvné zrazeniny a vysoký výskyt nežiaducich účinkov u mladých žien

Bratislava 30. augusta 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)

 

Údaje z Európskej databázy hlásení o podozreniach na nežiaduce účinky (EudraVigilance) ukazujú, že ochorenia nervového systému sú druhým najčastejšie hláseným nežiaducim účinkom vakcín proti SARS-CoV-2. Podobne aj v hláseniach o ich nežiaducich účinkoch zo Spojeného kráľovstva (UK) je výskyt ochorení nervového systému na druhom mieste

vakcína, Astrazeneca
Ilustračná snímka

Dôležitým zistením z UK databázy bol štatisticky vysoko významný a klinicky relevantný, 2.6-násobný nárast Parkinsonovej choroby (vo vývine ktorej hrajú významnú úlohu aj priony) po očkovaní AstraZeneca vakcínou v porovnaní s Pfizer vakcínou (P = 0.000024). Ďalšou prionovou chorobou s významne častejším výskytom po očkovaní AstraZeneca vakcínou v porovnaní s Pfizer vakcínou bola fatálna familiárna insomnia (P = 0.003), zriedkavá prionová choroba prejavujúca sa neschopnosťou zaspať. Do UK databázy bolo hlásených 904 úmrtí po AstraZeneca vakcíne a 425 po Pfizer vakcíne.

V súvislosti s hlásenými prionovými ochoreniami je potrebné upozorniť, že viacerí vedci referovali o riziku vývinu prionových ochorení mozgu po podaní vakcín proti SARS-CoV-2. Prionové choroby alebo prenosné spongiformné encefalopatie (TSE) sú skupinou progresívnych neurodegeneratívnych porúch, ktoré postihujú ľudí aj zvieratá (napr. Creutzfeldt-Jakobsová choroba, Bovinná spongiformná encefalopatia, známa tiež ako choroba šialených kráv).

Ukazuje sa, že mRNA obsiahnutá v Pfizer vakcínach proti SARS-CoV-2 má špecifické sekvencie, ktoré sa viažu na vnútrobunkové proteíny viažuce RNA ako sú TDP-43 (TAR DNA binding protein) a FUS (Fused in Sarcoma) a spôsobujú ich premenu do patologických prionových štruktúr. Okrem toho spike proteín kódovaný RNA vakcínou viaže enzým konvertujúci angiotenzín 2 (ACE2), ktorý obsahuje zinok.

Táto interakcia má potenciál zvýšiť vnútrobunkový zinok pričom je známe, že ióny zinku spôsobujú premenu TDP-43 na jeho patologickú prionovú konfiguráciu. Zvinutie TDP-43 a FUS do ich patologických prionových štruktúr spôsobuje amyotrofickú laterálnu sklerózu, frontotemporálnu lobárnu degeneráciu, Alzheimerovu chorobu a ďalšie neurologické degeneratívne ochorenia.

Pozorovaný bol aj vývin ďalších vážnych ochorení nervového systému spôsobených vakcínami proti SARS-CoV-2. Po podaní AstraZeneca vakcíny bol hlásený prípad transverzálnej myelitídy (získané neuroimunitné ochorenie miechy, ktoré sa môže prejaviť rýchlym nástupom slabosti, zmyslových zmien a dysfunkciou čriev alebo močového mechúra).

V inej štúdii s AstraZeneca (ChAdOx1nCoV-19) vakcínou boli hlásené ďalšie 3 prípady akútnej transverzálnej myelitídy, čo je vzhľadom na 11 636 účastníkov štúdie extrémne vysoký počet vzhľadom na celosvetový výskyt 0,5 prípadov akútnej transverzálnej myelitídy na milión ľudí s ochorením COVID-19.

Veľký počet štúdií hlásilo vývin Bellovej obrny po vakcínach používajúcich technológiu mRNA od spoločnosti Moderna a Pfizer-BioNTech.

Bellova obrna, je formou dočasnej paralýzy alebo slabosti tváre na jednej jej strane. Je dôsledkom dysfunkcie hlavového nervu VII, ktorý usmerňuje svaly na jednej strane tváre, vrátane tých, ktoré ovládajú žmurkanie a zatváranie očí a mimiku, ako je úsmev.

Z ďalších vážnych neurologických ochorení po očkovaní vakcínami proti SARS-CoV-2 boli hlásené prípady Guillain-Barreovho syndrómu a brachiálnej radikulitídy. Z Talianska bol hlásený prípad návratu závažnej sklerózy multiplex u 28-ročného muža po očkovaní Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcínou.

 

Krvné zrazeniny

Pomerne časté a život ohrozujúce ochorenie spôsobené injekciami proti SARS-CoV-2 je vytváranie krvných zrazenín. Napríklad, len správy z New England Journal of Medicine popísali 39 ľudí (5 v Nórsku, 11 v Nemecku a Rakúsku a 23 vo Veľkej Británii), ktorí mali trombocytopéniu a trombózu od piatich do 24 dní po očkovaní AstraZeneca vakcínou. Jeden prípad bol hlásený z Dánska.

Z týchto 40 pacientov, 35 (88%) malo niektorý typ venóznej trombózy, vrátane vysokého podielu pacientov (26 pacientov, 65%), ktorí mali trombózu mozgových žíl, zatiaľ čo 6 (15%) malo splanchnickú trombózu a 7 (18%) pľúcnu embóliu, pričom bežnou bola mnohopočetná embólia. V súčasnosti sa krvné zrazeniny spôsobené vakcínami proti SARS-Co-2 súhrnne označujú ako vakcínami indukovaná trombotická trombocytopénia (VITT) alebo trombóza so syndrómom trombocytopénie (TTS).

V štúdii z Dánska a Nórska, ktorá zahŕňala 281 264 ľudí vo veku od 18 do 65, očkovanie AstraZeneca vakcínou súviselo s 2-násobné zvýšeným rizikom venózneho tromboembolizmu (SIR: 1.97, 95%Cl: 1.50 − 2.54) a s 3-násobné zvýšeným rizikom trombocytopénie (SIR: 3.02, 95%Cl:1.76 − 4.83) do 28 dní po očkovaní. Venózny tromboembolizmus (VTE) bol do značnej miery spôsobený trombózou mozgových žíl (štandardizovaný pomer chorobnosti 20.25) a riziko VTE bolo vyššie v mladšej vekovej skupine od 18- 44 rokov (SIR: 2.99, 95%Cl: 1.94 − 4.42) a u žien (SIR: 2.41, 95%Cl: 1.81−3.14). Taktiež bol zvýšený štandardizovaný pomer úmrtnosti pre akékoľvek poruchy trombocytopénie/koagulácie: 1.52 (0.97 − 2.25) a pre akékoľvek krvácanie bol 1.23 (0.97 − 1.55). Zaznamenaných bolo 15 úmrtí súvisiacich s očkovaním proti SARS-CoV-2.

V analýze z aktuálnych Európskych údajov (august 2021) bolo riziko tromboembolických príhod po očkovaní AstraZeneca vakcínou zvýšené 4-násobne (RR 4.3). Imunitná reakcia spôsobené AstraZeneca vakcínou viedli nielen k trombocytopénii a trombóze mozgových/splavových žíl, ale aj k ďalším trombotickým a tromboembolickým vážnym nežiaducim účinkom. Mozgová venózna trombóza (CVT), splanchnická venózna trombóza (SVT) a trombocytopénia sa častejšie vyskytli u mladých ľudí (18–24 rokov) a žien (25–60 rokov). Po podaní Pfizer–BioNTech vakcíny bolo zaznamenaných 313 úmrtí (4.4 úmrtia na 1 000 000 dávok) a po podaní AstraZeneca vakcíny 273 úmrtí (13.1 úmrtí na 1 000 000 dávok).

Zvýšené riziko porúch zrážania krvi bolo pozorované aj v súvislosti s  Pfizer–BioNTech vakcínou (BNT162b2). V štúdii sponzorovanej Európskou liekovou agentúrou z celkového počtu 945 941 zaočkovaných prvou dávkou BNT162b2 bol v prvých 21 dňoch výskyt hlbokej žilovej trombózy o 25% vyšší v porovnaní s očakávanými prípadmi (SIR: 1.25, 95%CI: 1.05 − 1.49), a pľúcnej embólie taktiež o 25% vyšší v porovnaní s očakávanými prípadmi (SIR: 1.25, 95%Cl: 1.01 − 1.55). Riziko trombózy hlbokých žíl bolo 6-násobne zvýšené u mladých žien v reprodukčnom veku po podaní prvej dávky AstraZeneca vakcíny (IRR 6.18, 95%Cl 2.17−13.3).

Ukazuje sa, že DNA anti-SARS-CoV-2 vakcíny môžu spôsobiť autoimunitu s autoprotilátkami proti krvnému doštičkovému faktora-4 (PF4). Autoantigén PF4 je polyaniónová molekula schopná nezávislých interakcií s negatívne nabitými bakteriálnymi bunkovými stenami, molekulami heparínu a DNA. Podstatné je, že negatívne nabitá extracelulárna DNA je silné adjuvans, ktoré môže narušiť toleranciu voči pozitívne nabitým jadrovým histónovým proteínom (epigenetický mechanizmus) v mnohých nastaveniach autoimunity, vrátane Systémového Lupus Erythematosus  a sklerodermie. Pozitívne nabité PF4-DNA komplexy, analogické k interakciám DNA-históny, stimulujú silné reakcie interferónu prostredníctvom zapojenia Toll-like Receptora 9.

Problematika nežiaduceho vplyvu vakcín proti SARS-CoV-2 na zdravie žien je zvlášť dôležitá, keďže ženy sú nositeľky života a od ich zdravia významne závisí zdravie budúcich generácii a samozrejme reprodukčný potenciál národa. Hlásenia nežiadúcich účinkov do Európskej databázy hlásení o podozreniach na nežiaduce účinky jasne ukazujú, že vakcíny proti SARS-CoV-2 ohrozujú predovšetkým zdravie žien. Podiel žien, ktoré hlásili vedľajšie účinky po COVID-19 mRNA vakcíne od Moderny (CX-024414) bol 69.4% (muži 29,7%, 0.9% nešpecifikované pohlavie), po COVID-19 mRNA vakcíne od Pfizeru (Tozinameran) 72.5% (muži 26%, 1.5% nešpecifikované) a po COVID-19 vakcíne od AstraZeneca (Chadox1 ncov-19) 71.9% (muži 25.6%, 2.5% nešpecifikované).

Zdravie a život mladých žien ohrozuje najmä tvorba krvných zrazenín po vakcinácii injekciami proti SARS-CoV-2 ako to preukázali viaceré významné štúdie. Už spomínaná vakcínami indukovaná trombotická trombocytopénia (VITT) je hlásená predovšetkým u žien (až 80%) vo veku 20-55 rokov. Miera smrteľných prípadov spôsobená trombózou so syndrómom trombocytopénie po očkovaní proti SARS-Cov-2 bola odhadnutá na 44% v Nemecku a na 18% vo Veľkej Británii. Keďže veľký počet mladých žien používa hormonálnu antikoncepciu, ktorá taktiež významne zvyšuje riziko krvných zrazenín, je týmto spôsobom život a zdravie mladých žien ohrozený súčasne dvoma významnými rizikovými faktormi. Dôležité je podotknúť, že každý z týchto rizikových faktorov spôsobuje krvné zrazeniny odlišnými mechanizmami; vakcíny proti SARS-CoV-2 najmä imunologickými mechanizmami, kým hormonálna antikoncepcia najmä narušením homeostázy faktorov krvného zrážania.

Vo veľkej štúdii uverejnenej v časopise Lancet (celkom bolo podaných 9 943 247 dávok vakcíny Pfizer-BioNTech a 7 581 429 dávok vakcíny Moderna) takmer všetky prípady anafylaxie (anafylaxia je závažná, potenciálne život ohrozujúca alergická reakcia) sa vyskytli u žien. Po podaní Pfizer-BioNTech vakcíny sa anafylaxia vyskytla u 44 osôb z ktorých 41 prípadov boli ženy (94%); po podaní Moderna vakcíny sa anafylaxia vyskytla u 19 osôb, všetky prípady boli ženy (100%). V štúdii vykonanej v Japonsku sa systémové vedľajšie účinky (najmä bolesti svalov a nevoľnosť) po Moderna vakcíne vyskytli až 2,5-násobne častejšie u mladých žien (priemerný vek 22 rokov) ako u mužov (OR: 2.49, 95%Cl: 2.03−3.06). Taktiež doteraz hlásené dva závažné zápalové ochorenia oka po očkovaní COVID-19 mRNA vakcínou − bilaterálna arteritická predná ischemická neuropatia a bilaterálna akútna zonálna okultná vonkajšia retinopatia − boli pozorované u žien.

Predpokladá sa, že u žien sa na vývine vážnych ochorení spôsobených podávaním vakcín proti SARS-CoV-2 podieľa najmä narušenie imunologických mechanizmov. Zvýšená imunologická odpoveď môže nastať u mladých žien jednak v dôsledku nadmernej expresie génov súvisiacich s chromozómom X [ženy majú dva chromozómy X (XX), kým muži iba jeden (XY)], ktoré zodpovedajú za antivírusovú odpoveď a jednak v dôsledku stimulačného účinku estrogénov na imunitný systém. Na chromozóme X sa nachádzajú viaceré gény súvisiace s imunitnou odpoveďou vrátane génov TLR7 a TLR8, a asi 10% mikroRNA (epigeneticky mechanizmus) nepriamo riadiacich aktiváciu imunitného systému.

Preto u mladých žien, ktoré sú už postihnuté alebo predisponované (napr. imunologické a sérologické abnormality bez klinických symptómov) k autoimunitným alebo autoinflamačným poruchám, by mal byť starostlivo prehodnotené pomer riziko/prospech mRNA COVID-19 očkovania. Podávanie vakcíny s nukleovou kyselinou (mRNA, DNA) môže vystaviť ženy riziku nežiaducich imunologických účinkov buď senzibilizáciou receptorov rozpoznávajúcich vzorce (PRR − Pattern Recognition Receptors) alebo generovaním skrížene reagujúcich bunkových klonov a protilátok. Vakcína proti mRNA COVID-19 môže navyše odlišne stimulovať myeloidné alebo plazmacytoidné dendritické bunky (DC), čo vytvára nerovnováhu v cytokínových dráhach, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v autoimunite a autoinflamácii.

Je teda slogan „Vakcína je sloboda“ skutočne pravdivý? Údaje z citovaných štúdií, ale aj napríklad z databázy CDC (6 968 úmrtí po vakcínach SARS-CoV-2 v USA) ukazujú, že mnohí z tých, ktorí tomu uverili, alebo sa dali „slobodne“ zaočkovať, napríklad, aby nestratili prácu, sú už mŕtvi. Ďalší zaočkovaní trpia vážnymi neurologickými ochoreniami, ktoré ich budú hendikepovať v nasledujúcich rokoch života. Stále ešte nevieme, ako bude vplývať narušenie imunologických a epigenetických mechanizmov genetickými vakcínami na vývin dlhodobo indukovaných chorôb (napr. diabetes typu 1, rakovina, chronické autoimunitné ochorenia, imunitne navodená neplodnosť a pod). Keďže je vedeckými štúdiami potvrdený fakt, že vakcíny proti SARS-CoV-2 môžu spôsobiť smrť ako aj vážne neurologické ochorenia, a navyše je známy aj biologický mechanizmus, ktorým to spôsobujú (čiže nejde o náhodnú, ale o kauzálnu súvislosť), odmietnutie očkovania experimentálnymi vakcínami proti SARS-CoV-2 by malo byť v demokratickej spoločnosti legitímnym právom každého človeka.

PharmDr. Jozef Laurinec, PhD.

 

Zdroje:

European Medicines Agency. EudraVigilance. European medicines agency database of suspected adverse drug reactions. https://www.adrreports.eu/en/search _subst.html#. Suspected adverse drug reactinos report for products. Posledná aktualizácia 14.8.2021.

Ma J, Gao J, Wang J, Xie A. Prion-Like Mechanisms in Parkinson’s Disease. Frontiers in Neuroscience.2019;13:552.

Classen JB. COVID-19 Vaccine Associated Parkinson’s Disease, A Prion Disease Signal in the UK Yellow Card Adverse Event Database. Journal of Medical – Clinical Research & Reviews. 2021; 5(7): 1-6

Seneff S, Nigh G. Worse than the disease. Reviewing some possible unintended consequences of the mRNA vaccines against COVID-19. International Journal of Vaccine Theory Practice and Research. May 2021; 2(1):38-79.

Classen JB. COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease. Microbiology & Infectious Diseases. 2021; 5(1): 1-3.

ClassenJB. Review of COVID-19 Vaccines and the Risk of Chronic Adverse Events Including Neurological Degeneration. Journal of Medical – Clinical Research & Reviews. 2021;5(3): 1-7.

Centers for Disease Control and Prevention. Prion Diseases. https://www.cdc.gov/prions/index.html. Prístupné dňa 24.8.2021.

Classen JB. COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease. Microbiology & Infectious Diseases. 2021; 5(1): 1-3.

UpToDate. Transverse myelitis. https://www.uptodate.com/contents/transverse-myelitis. Prístupné dňa. 23.8.2021.

Singh Malhotra H, Gupta P, Prabhu V, et al. COVID-19 vaccination-associated myelitis [published online ahead of print, 2021 Mar 31]. QJM. 2021;hcab069.

Román GC, Gracia F, Torres A, et al. Acute Transverse Myelitis (ATM):Clinical Review of 43 Patients With COVID-19-Associated ATM and 3 Post-Vaccination ATM Serious Adverse Events With the ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine (AZD1222). Frontiers in Immunology. 2021;12:653786.

Baden LR, El Sahly HM, Essink B, et al. Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine. The New England Journal of Medicine.2021;384(5):403-416.

Ozonoff A, Nanishi E, Levy O. Bell’s palsy and SARS-CoV-2 vaccines-an unfolding story – Authors’ reply [published online ahead of print, 2021 Jun 7]. The Lancet. Infectious Diseases.July 2021;S1473-3099(21)00323-6.

Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. The New England Journal of Medicine. Dec 2020;383(27):2603-2615.

Colella G, Orlandi M, Cirillo N. Bell’s palsy following COVID-19 vaccination [published online ahead of print, 2021 Feb 21].Journal of Neurology. 2021;1-3.

Repajic M, Lai XL, Xu P, Liu A. Bell’s Palsy after second dose of Pfizer COVID-19 vaccination in a patient with history of recurrent Bell’s palsy. Brain, Behavior, &Immunity – Health.2021;13:100217.

Iftikhar H, Noor SMU, Masood M, et al. Bell’s Palsy After 24 Hours of mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine. Cureus. 2021;13(6):e15935.

National Institute of Neurological Disorders and Stroke.Bell’s Palsy Fact Sheet.https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Fact-Sheets/Bells-Palsy-Fact-Sheet. Accesses 25.8.2021

Waheed S, Bayas A, Hindi F, et al. Neurological Complications of COVID-19: Guillain-Barre Syndrome Following Pfizer COVID-19 Vaccine. Cureus. 2021;13(2):e13426.

Introna A, Caputo F, Santoro C, et al. Guillain-Barré syndrome after AstraZeneca COVID-19-vaccination: A causal or casual association? [published online ahead of print, 2021 Aug 13]. Clinical Neurology and Neurosurgery.2021;208:106887.

Rossetti A, Gheihman G, O’Hare M, Kosowsky JM. Guillain-Barré Syndrome presenting as facial diplegia after COVID-19 vaccination: a case report [published online ahead of print, 2021 Aug 7]. The Journal of Emergency Medicine.2021;doi:10.1016/j.jemermed.2021.07.062

Sadoff J, Gray G, Vandebosch A, et al. Safety and Efficacy of Single-Dose Ad26.COV2.S Vaccine against Covid-19. The New England Journal of Medicine. 2021;384(23):2187-2201.

Havla J, Schultz Y, Zimmermann H, et al. First manifestation of multiple sclerosis after immunization with the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine [published online ahead of print, 2021 Jun 11].Journal of Neurology. 2021;1-4.

Schultz NH, Sørvoll IH, Michelsen AE, et al. Thrombosis and Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination. The New England Journal of Medicine. April 2021;384(22):2124-2130.

Greinacher A, Thiele T, Warkentin TE, et al.Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCov-19 Vaccination. The New England Journal of Medicine. April 2021;384(22):2092-2101.

Scully M, Singh D, Lown R, et al. Pathologic Antibodies to Platelet Factor 4 after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination. New England Journal of Medicine.April 2021;384(23):2202-2211.

Blauenfeldt RA, Kristensen SR, Ernstsen SL, et al. Thrombocytopenia with acute ischemic stroke and bleeding in a patient newly vaccinated with an adenoviral vector-based COVID-19 vaccine. Journal of Thrombosis and Haemostasis : JTH.2021;19(7):1771-1775.

Pottegård A, Lund LC, Karlstad Ø, et al. Arterial events, venous thromboembolism, thrombocytopenia, and bleeding after vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Denmark and Norway: population based cohort study. BMJ. May 2021;373:n1114.

Cari L, Fiore P, Naghavi Alhosseini M, Sava G, Nocentini G. Blood clots and bleeding events following BNT162b2 and ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: An analysis of European data.
Journal of Autoimmunity. August 2021;122:102685.

Burn E, Roel E, Pistillo A et al. Thromboembolic events and thrombosis with thrombocytopenia after COVID-19 infection and vaccination in Catalonia, Spain. Dostupné na: https://ssrn.com/abstract=3886421.

McGonagle D, De Marco G, Bridgewood C. Mechanisms of Immunothrombosis in Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) Compared to Natural SARS-CoV-2 Infection. Journal of Autoimmunity. 2021 Jul;121:102662.

European Medicines Agency. EudraVigilance.https://www.adrreports.eu/en/search _subst. html#.COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414). Posledná aktualizácia 21.8.2021.

European Medicines Agency.EudraVigilance.https://www.adrreports.eu/en/search _subst. html#. COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN). Posledná aktualizácia 21.8.2021.

European Medicines Agency. EudraVigilance. https://www.adrreports.eu/en/search _subst. html#. COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19). Posledná aktualizácia 21.8.2021.

Burn E, Roel E, Pistillo A et al. Thromboembolic events and thrombosis with thrombocytopenia after COVID-19 infection and vaccination in Catalonia, Spain. Dostupné na: https://ssrn.com/abstract=3886421.

Pottegård A, Lund LC, Karlstad Ø, et al. Arterial events, venous thromboembolism, thrombocytopenia, and bleeding after vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Denmark and Norway: population based cohort study. BMJ. May 2021;373:n1114.

Cari L, Fiore P, Naghavi Alhosseini M, Sava G, Nocentini G. Blood clots and bleeding events following BNT162b2 and ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: An analysis of European data.
Journal of Autoimmunity. August 2021;122:102685.

Lavin M, Elder PT, O´Keeffe D et al. Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) – a novel clinico-pathological entity with heterogeneous clinical presentations.British Journal of Haematology. June 2021.https://doi.org/10.1111/bjh.17613.

Greinacher A, Thiele T, Weisser K et al. A prothrombotic thrombocytopenic disorder resembling heparin-induced thrombocytopenia following coronavirus-19 Vaccination. Research Square. 2021

Government of the United Kingdom. Coronavirus vaccine – weekly summary of Yellow Card reporting 2021 Available from: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting.

Oedingen C, Scholz S, Razum O. Systematic review and meta-analysis of the association of combined oral contraceptives on the risk of venous thromboembolism: The role of the progestogen type and estrogen dose. Thrombosis Research. 2018 May;165:68-78.

Biss T, Alikhan R, Payne J. et al. Venous thromboembolism occurring during adolescence. Archives of Disease in Childhood. 2016 May;101(5):427-32.

Stegeman BH, de Bastos M, Rosendaal FR, et al. Different combined oral contraceptives
and the risk of venous thrombosis: systematic review and network meta-analysis.
The BMJ. 2013 Sep 12;347:f5298.

McGonagle D, De Marco G, Bridgewood C. Mechanisms of Immunothrombosis in Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) Compared to Natural SARS-CoV-2 Infection. Journal of Autoimmunity. 2021 Jul;121:102662.

Greinacher A. Towards understanding ChAdOx1 nCov-19 vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) Research. Square. 2021. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-440461/v1.

Trenor CC, Chung RJ, Michelson AD, et al. Hormonal contraception and thrombotic risk: a multidisciplinary approach. Pediatrics. 2011;127(2):347-357.

Shimabukuro TT, Cole M, Su JR. Reports of Anaphylaxis After Receipt of mRNA COVID-19 Vaccines in the US—December 14, 2020-January 18, 2021. JAMA. 2021;325(11):1101–1102.

Maleki A, Look-Why S, Manhapra A, Foster CS. COVID-19 Recombinant mRNA Vaccines and Serious Ocular Inflammatory Side Effects: Real or Coincidence?.
Journal of Ophthalmic & Vision Research.2021;16(3):490-501.

Schurz H, Salie M, Tromp G, et al. The X chromosome and sex-specific effects in infectious disease susceptibility. Human Genomics. 2019;13(1):2.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

Včera 20:12

Radiačná situácia na Slovensku bola v období od 27. januára do 2. februára stabilná.

Včera 19:38

Na viacerých miestach Slovenska možno v noci očakávať veľmi nízke teploty. Na severnom a strednom Slovensku treba počítať tiež s víchricou na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre viaceré okresy výstrahu prvého a druhého stupňa.

Včera 18:47

Diaľnica pod Tatrami ostáva naďalej uzatvorená, upozorňuje na to polícia na sociálnej sieti. Diaľničný úsek Mengusovce – Spišský Štvrtok je neprejazdný obojsmerne celý, a to až do odvolania.

Fotka z ciest, ktoré zverejnila polícia

Včera 18:03

Pápež František v sobotu počas návštevy v Južnom Sudáne zdôraznil, že tamojšie cirkvi “nemôžu zostať neutrálne”, ale musia pozdvihnúť svoj hlas proti nespravodlivosti a zneužívaniu moci.

Včera 17:58

Na Slovensku bolo v sobotu k 15.30 h vyhlásených 107 mimoriadnych situácií v súvislosti s intenzívnym snežením a vetrom.

Včera 16:07

Boris Johnson a Liz Trussová plánujú návrat do veľkej politiky. Informuje o tom denník The Times.

Včera 15:02

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR víta rozhodnutie Rakúska zrušiť kontroly na hraniciach so Slovenskom.

Včera 15:02

Pri útoku neznámeho druhu žraloka prišlo v sobotu v štáte Západná Austrália o život 16-ročné dievča.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

USA zostrelili čínsky špionážny balón

0 icon

Spojené štáty zostrelili v sobotu čínsky špionážny balón nad Atlantickým oceánom.

Tomáš ukázal na vinníka, ktorý môže za to, že budú predčasné voľby až v septembri

0 icon

Tomáš sa zhodol s Krajniakom, že v slovenskej politike treba skončiť s chaosom.  

Washington nafukuje hrozbu čínskeho balóna

0 icon

Washington 4. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot Twitter)   Hrozí, že kolaps vo Washingtone sa zmení na sebanaplňujúce sa proroctvo: Bežné medzištátne vzťahy sa stanú plnohodnotnou krízou, píše Jake Werner pre Responsible Statecraft Štátny tajomník Antony Blinken dnes ráno odložil dlho očakávanú cestu do Číny v reakcii na údajné pozorovanie čínskeho sledovacieho…

Prípad smrti Lučanského nekončí. Prehovoril právny zástupca aj syn zosnulého

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Zástupca rodiny Lučanskej europoslanec Miroslav Radačovský vo videu na sociálnej sieti uviedol, že napriek ťažkostiam ako energetická kríza a inflácia, nezabúdajú ani na prípad generála Milana Lučanského  "Nezabudli sme na nutnosť objektívne a v súlade so zákonom vyšetriť jeho smrť, jeho poranenia, ktoré utrpel…

Prečo je Macron v kontakte s Putinom? Záhada odhalená

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron je v telefonickom kontakte s Putinom najmä na žiadosť ukrajinského prezidenta, uviedla pre RTVi hovorkyňa francúzskeho ministerstva zahraničných vecí Anne-Claire Legendreová Povedala, že je to potrebné, aby sa zachovala platforma na rokovania aj teraz, keď sú obe strany odhodlané ísť…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Ukrajina je pripravená zasiahnuť ciele na ruskom území

0 icon

Kyjev 4. februára 2023 (HSP/Foto:TARS/AP) Aktualizujeme  V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 18:20- Zelenskyj zrejme podpísal nové sankčné dekréty. Dotknú sa tých Ukrajincov, ktorí majú ruské občianstvo. "Dnes som podpísal…

Fico posiela odkaz polícii

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:TASR)   Polícia zverejnila stanovisko k vyjadreniam, ktoré odzneli na tlačovej konferencii politickej strany na prácu príslušníkov Policajného zboru. V sobotu poobede na slová polície zareagoval líder Smeru-SD Robert Fico “Vedenie Prezídia Policajného zboru odsudzuje verbálne útoky, urážky, invektívy, uvádzané nepravdy a vyhrážky voči vyšetrovateľom, vyšetrovateľkám…

Forsterová si pripísala ďalší rekord SR do 23 rokov

0 icon

Slovenská atlétka Viktória Forsterová opäť zlepšila slovenský rekord v behu na 60 m prekážok v kategórii do 23 rokov.

Ako by mohla vyzerať ruská jarná ofenzíva na Ukrajine. Hlavné útočné úsilie bude smerovať na tento front

0 icon

Britský denník Telegraph špekuluje o tom, kde by Rusi mohli začať novú ofenzívu.

Prípadom Budaj by sa mala okamžite zaoberať polícia. Podľa Blahu na kauze niečo nesedí

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa opäť vrátil ku kauze Jána Budaja. Pri práci na dokumente pre RTVS našiel český historik dokument s podpisom Jána Budaja, v ktorom sa zaviazal spolupracovať s ŠtB Denník SME tento týždeň informoval o nájdení spisu ŠtB,…

NAJNOVŠIE

BLOG

Andrej Sablič

Pravda o vojnách III.

0icon

Zdroje na báze, ktorých boli spracované články: „Pravda o vojnách“ Vlastné

Marek Brna

EÚ a NATO nech idú do čerta!

0icon

Aj by som škaredo zahrešil, ale treba sa vedieť ovládať. Novinári, alias prostitútky, s nimi. Česť výnimkám, aj keď pochybujem, že voľáke sú. Politici takisto. Neustále omieľajúci bezpodmienečnú oddanosť, vernosť, lojalitu k euroatlantickým štruktúram, krycí názov - zahraničnopolitická orientácia, ktorú nespochybňuje ani len ten Robert Fico. Veď nech sa z

René Pavlík

Rožky kontra nedeľa

0icon

  Parlament rieši ďalší z nekonečných príbehov – voľnú nedeľu. Niekoľko poslancov otvorilo neriešiteľný problém zo zákonníka práce. Predkladajú návrh na zavedenie nepracovnej nedele. Argumenty prečo mať voľnú nedeľu sú logické: rodina, prerušenie pracovného cyklu, boj proti vyhoreniu, naplnenie jedného prik&aacut

Slavěna Vorobelová

Demokratická schizofrénia „liberálnych demokratov“

0icon

Hovorí sa, že kde končí zdravý rozum, tam začína vojenská logika. V skratke to znamená, že to, čo nám v bežnom živote príde doslova nelogické a proti zdravému rozumu, tak pri tvorbe vojenskej taktiky alebo stratégie to môže znamenať aj v&

Ivan Štubňa

Ožívajú nacistické bunky po celej Európe?

0icon

Talianska polícia rozbila nacistickú bunku viazanú na Azov plánujúcu teroristické útoky. Pod týmto názvom priniesol portál Grayzone info

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Pracovníci dolaďujú posledné prípravy na zápas amerického futbalu NFL Super Bowl pred štadiónom State Farm v americkom meste Glendale

Autor: TASR/AP-Matt York

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

USA zostrelili čínsky špionážny balón

0 icon

Spojené štáty zostrelili v sobotu čínsky špionážny balón nad Atlantickým oceánom.

Tomáš ukázal na vinníka, ktorý môže za to, že budú predčasné voľby až v septembri

0 icon

Tomáš sa zhodol s Krajniakom, že v slovenskej politike treba skončiť s chaosom.  

Washington nafukuje hrozbu čínskeho balóna

0 icon

Washington 4. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot Twitter)   Hrozí, že kolaps vo Washingtone sa zmení na sebanaplňujúce sa proroctvo: Bežné medzištátne vzťahy sa stanú plnohodnotnou krízou, píše Jake Werner pre Responsible Statecraft Štátny tajomník Antony Blinken dnes ráno odložil dlho očakávanú cestu do Číny v reakcii na údajné pozorovanie čínskeho sledovacieho…

Prípad smrti Lučanského nekončí. Prehovoril právny zástupca aj syn zosnulého

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Zástupca rodiny Lučanskej europoslanec Miroslav Radačovský vo videu na sociálnej sieti uviedol, že napriek ťažkostiam ako energetická kríza a inflácia, nezabúdajú ani na prípad generála Milana Lučanského  "Nezabudli sme na nutnosť objektívne a v súlade so zákonom vyšetriť jeho smrť, jeho poranenia, ktoré utrpel…

Prečo je Macron v kontakte s Putinom? Záhada odhalená

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:TASR/AP)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron je v telefonickom kontakte s Putinom najmä na žiadosť ukrajinského prezidenta, uviedla pre RTVi hovorkyňa francúzskeho ministerstva zahraničných vecí Anne-Claire Legendreová Povedala, že je to potrebné, aby sa zachovala platforma na rokovania aj teraz, keď sú obe strany odhodlané ísť…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Ukrajina je pripravená zasiahnuť ciele na ruskom území

0 icon

Kyjev 4. februára 2023 (HSP/Foto:TARS/AP) Aktualizujeme  V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 18:20- Zelenskyj zrejme podpísal nové sankčné dekréty. Dotknú sa tých Ukrajincov, ktorí majú ruské občianstvo. "Dnes som podpísal…

Fico posiela odkaz polícii

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:TASR)   Polícia zverejnila stanovisko k vyjadreniam, ktoré odzneli na tlačovej konferencii politickej strany na prácu príslušníkov Policajného zboru. V sobotu poobede na slová polície zareagoval líder Smeru-SD Robert Fico “Vedenie Prezídia Policajného zboru odsudzuje verbálne útoky, urážky, invektívy, uvádzané nepravdy a vyhrážky voči vyšetrovateľom, vyšetrovateľkám…

Forsterová si pripísala ďalší rekord SR do 23 rokov

0 icon

Slovenská atlétka Viktória Forsterová opäť zlepšila slovenský rekord v behu na 60 m prekážok v kategórii do 23 rokov.

Ako by mohla vyzerať ruská jarná ofenzíva na Ukrajine. Hlavné útočné úsilie bude smerovať na tento front

0 icon

Britský denník Telegraph špekuluje o tom, kde by Rusi mohli začať novú ofenzívu.

Prípadom Budaj by sa mala okamžite zaoberať polícia. Podľa Blahu na kauze niečo nesedí

0 icon

Bratislava 4. februára 2023 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa opäť vrátil ku kauze Jána Budaja. Pri práci na dokumente pre RTVS našiel český historik dokument s podpisom Jána Budaja, v ktorom sa zaviazal spolupracovať s ŠtB Denník SME tento týždeň informoval o nájdení spisu ŠtB,…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Sablič

Pravda o vojnách III.

0icon

Zdroje na báze, ktorých boli spracované články: „Pravda o vojnách“ Vlastné

Marek Brna

EÚ a NATO nech idú do čerta!

0icon

Aj by som škaredo zahrešil, ale treba sa vedieť ovládať. Novinári, alias prostitútky, s nimi. Česť výnimkám, aj keď pochybujem, že voľáke sú. Politici takisto. Neustále omieľajúci bezpodmienečnú oddanosť, vernosť, lojalitu k euroatlantickým štruktúram, krycí názov - zahraničnopolitická orientácia, ktorú nespochybňuje ani len ten Robert Fico. Veď nech sa z

René Pavlík

Rožky kontra nedeľa

0icon

  Parlament rieši ďalší z nekonečných príbehov – voľnú nedeľu. Niekoľko poslancov otvorilo neriešiteľný problém zo zákonníka práce. Predkladajú návrh na zavedenie nepracovnej nedele. Argumenty prečo mať voľnú nedeľu sú logické: rodina, prerušenie pracovného cyklu, boj proti vyhoreniu, naplnenie jedného prik&aacut

Slavěna Vorobelová

Demokratická schizofrénia „liberálnych demokratov“

0icon

Hovorí sa, že kde končí zdravý rozum, tam začína vojenská logika. V skratke to znamená, že to, čo nám v bežnom živote príde doslova nelogické a proti zdravému rozumu, tak pri tvorbe vojenskej taktiky alebo stratégie to môže znamenať aj v&

Ivan Štubňa

Ožívajú nacistické bunky po celej Európe?

0icon

Talianska polícia rozbila nacistickú bunku viazanú na Azov plánujúcu teroristické útoky. Pod týmto názvom priniesol portál Grayzone info

Vášeň v Tebe

Končí Mária Bartalos s herectvom? Prečo odmieta hrať milostné zápletky?

0 icon

Mária Bartalos je sympatická mladá herečka, ktorú si mnohí spájajú hlavne s filmom Oteckovia. Mária je aktuálne mamou na plný úväzok, takže v nových filmoch či seriáloch ju diváci nevidia. Uvidia ju však ešte niekedy hrať? Herečka pre portál

Chorvátsko prešlo na euro. Čo bude robiť Evelyn, keď nemôže platiť kunami?

0 icon

Komička Evelyn, vlastným menom Eva Kramerová, sa do povedomia mnohých Slovákov dostala videom s kunami. Sympatická komička totiž Slovákom vysvetľovala, že v Chorvátsku chcela platiť živými kunami. A mnohí jej dokonca uverili, že to myslí vážne. Jej video sa hneď stalo virálnym a z Evelin sa stála známa osobnosť. Obľúbená destinácia Slovákov však vstúpila do…

Ak ste nedopili pivo, zvyšky nevylievajte. Môžu sa hodiť

0 icon

Pivo je nápoj, ktorý Slováci majú veľmi radi. Pijú ho nielen v reštauráciách a baroch, ale aj doma. Nebudeme polemizovať či pitie alkoholického piva má pre telo pozitívne účinky, ako to tvrdia niektoré články, alebo telu škodí. Ponúkame vám iný tip. Niekedy sa totiž stane, že ak si doma otvoríte fľašu alebo…

Má 52 a verejne vykričala, že sa odmieta obliekať podľa svojho veku. Čo si dala na "rande so svojím mestom"?

0 icon

52-ročná módna influencerka verejne vykričala do sveta, že sa odmieta „obliekať podľa svojho veku“. Luisa Dunn je modelka a odmieta spĺňať pravidlá štýlu, ktoré tvrdia, že po dosiahnutí určitého veku musíte niektoré kusy oblečenia vyradiť zo svojho šatníka, informuje TheSun. V nedávnom videu na TikToku

Lyžiarka Mikaela Shiffrinová zverejnila fotografiu plnú lásky, ale aj obrovskej bolesti

0 icon

Lyžiarka Mikaela Shiffrinová, najväčšia súperka našej úžasnej Petry Vlhovej, včera na sociálnej sieti Instagram zverejnila dojímavú fotografiu. Fotografia zobrazuje lyžiarku, ako v nemocnici drží svojho otca za ruku. Druhého februára totiž uplynuli tri roky od kedy zomrel jej otec. Nešťastne totiž spadol zo strechy rodinného domu v mestečku Edwards. Žiaľ,…

Armádny Magazín

Americkí a nemeckí inštruktori pripravujú areál v Javorive na príchod prvých západných tankov. Zabudli na marcový masaker?

0 icon

Ukrajina, 5. februára 2023 (AM) – Americkí inštruktori a nemeckí inžinieri dorazili na cvičisko Ozbrojených síl Ukrajiny Javoriv v Ľvovskej oblasti neďaleko poľských hraníc. Plánuje sa výcvik ukrajinskej armády v oblasti riadenia a bojovej koordinácie n

Nastal čas zabudnúť na neutralitu Rakúska a Švajčiarska

0 icon

Rakúsko, 5. februára 2023 (AM) – Rakúsko a Švajčiarsko (najmä to druhé) sa dlhé roky vyhlasovali za vzorové neutrálne štáty. Počas uplynulého roka a začiatkom tohto však dali jasne najavo, že k činom Ruska na Ukrajine nemajú neutrálny postoj – odsudzujú ich. Nedávne udalo

Krádež zbraní v ukrajinskej Medzinárodnej légii odhalená

0 icon

Poľsko, 5. februára 2023 (AM) – Ukrajinský The Kyiv Independent v spolupráci s poľským kanálom TVN zverejnili 30. novembra vyšetrovanie týkajúce sa krádeže a sprenevery zbraní v Medzinárodnej légii územnej obrany Ukrajiny. Bolo to už druhýkrát

Logika vedenia amerického Federálneho rezervného systému

0 icon

Rusko, 5. februára 2023 (AM) – Odborníci Agentúry pre strategické predpovede \"Archa\" vedenej ruským ekonómom Michailom Chazinom v najnovšej analýze poukazujú na základe makroekonomických údajov, že krízová situácia v USA sa zhoršuje. Inflácia v krajine mierne klesla, ale údaje o ukazovateľoch v stavebníctve, priemysle a sektore služieb, dokonca aj o trhu

Zelenský sa nakoniec dočkal. Spojené štáty dodajú Ukrajine rakety s doletom do 150 km

0 icon

Ukrajina, 4. februára 2023 (AM) – Washington v piatok oznámil nový balík vojenskej pomoci Ukrajine v hodnote približne 2,2 miliardy dolárov. Nový balík vojenskej pomoci pozostáva z podpory vo výške 425 miliónov dolárov, ktorú schválil americký prezident Joe Biden, ako aj z 1,75 miliardy dolárov prostredníctvom Ukrajinského obranného fondu. Hovorca Pentagonu sa

TopDesať

Historické fotografie s úžasným príbehom, ktoré ťa chytia za srdce

0 icon

Mnoho starých fotografií je čiernobielych. Vďaka modernej technike však historické fotografie dokážeme oživiť farebnosťou a vyrozprávať tak ich úžasný príbeh. Viem, že je asi ťažké si predstaviť, že v minulosti boli časy, keď si nemohli len tak urobiť fotografiu pomocou nášho mobilného telefónu. Áno, kedysi boli všetky fotografie čiernobiele. A…

Títo nešťastníci vedia, ako vyzerá zlý deň

0 icon

Vieš ako vyzerá zlý deň v skutočnosti? Títo nešťastníci to vedia veľmi dobre. Dokonca svoje nešťastie zachytili na týchto zábavných fotografiách. Väčšina z nás občas zažije zlý deň. V takýchto situáciách sa nám zdá, že sa nám v ničom nedarí a máme pocit, že sa proti nám spojil celý vesmír.…

TOP 10 pre kĺby: Čo robiť, keď začínajú bolieť?

0 icon

Choroba, ktorá spôsobujú zápal, opuch a bolesť kĺbov, sa nazýva artritída . Existuje 100 rôznych typov, hoci najbežnejšou je osteoartritída. V tomto prípade vrstva chrupavky, ktorá lemuje kosti, degeneruje, čo spôsobuje opuch, stuhnutosť a bolesť. Bez lekárskych ošetrení môžu domáce prostriedky spojené so zmenou životného štýlu pomôcť zmierniť príznaky a progresiu choroby. Ak ťa bolia…

Kuriózne fotografie zobrazujúce ešte kurióznejšie situácie

0 icon

Niekedy sme svedkami skutočne nezvyčajných vecí. Sami seba sa pýtame, ako a prečo sa niečo takéto vlastne deje. Tieto kuriózne fotografie ti takéto situácie trochu priblížia. A ako takéto kuriózne fotografie vlastne vznikajú? Jednoducho. Predsa vytiahnutím mobilného telefónu a odfotografovaním takejto nezvyčajnej veci :). Ale nie, robíme si z teba…

Otestuj si svoje zdravie jednoducho v pohodlí domova!

0 icon

Ak sa chceš naozaj starať o svoje zdravie, mal by si absolvovať lekársku prehliadku aspoň raz ročne. Avšak, svoj zdravotný stav by si mal kontrolovať aj medzi návštevami lekára. Existujú špeciálne testy, ktoré si môžeš urobiť aj sám v pohodlí domova a diagnostikovať tak začínajúce vážnejšie ochorenia ešte pred prvými príznakmi. [the_ad…

FOTO DŇA

Pracovníci dolaďujú posledné prípravy na zápas amerického futbalu NFL Super Bowl pred štadiónom State Farm v americkom meste Glendale

Autor: TASR/AP-Matt York

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali