Roman Michelko: Dubček – Krátka jar, dlhá zima, alebo pokus o rekonštrukciu reality

Bratislava 28. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Štefan Puškáš)

 

V ostatnom čase sme boli svedkami viacerých pokusov o filmovú rekonštrukciu našej nedávnej minulosti. A treba hneď konštatovať, že kým Solčanskej politická agitka Únos či Nvotovej Mečiar sa jednoznačne radia do skupiny typických propagandistických agitiek, som presvedčený, že autori filmu Dubček – Krátka jar, dlhá zima, nemali takpovediac ideologické zadanie. Film bol pred svojou premiérou zoširoka propagovaný v médiách s tým, že zámerom režiséra, v spolupráci s dramaturgiou, je vytvoriť dielo, ktoré osobnosť Alexandra Dubčeka „priblížia hodnoverným, uveriteľným spôsobom. Bez jej idealizovania, bez heroizovania, ale v ľudsky presvedčivom portréte človeka, ktorý veril v možnosť demokratizácie totalitného režimu, a tak ho nevyhnutne musel stretnúť osud Ikara svojej doby.“

Na snímke politológ Roman Michelko

Treba hneď dodať, že tvorcovia (režisér Laco Halama a trojica scenáristov, Viliam  Klimáček, Ľuboš Jurík a Juraj Fábry) mali k dispozícii množstvo publikovaných prameňov, dobovej tlače, odbornej literatúry, či memoárov. Takisto sú spracované a prístupné verejnosti aj archívne fondy uložené v Slovenskom národnom archíve alebo v Archíve Ústavu pamäti národa. Najzásadnejší problém bol, ako to všetko skoncentrovať do približne deväťdesiatminútovej výpovede. Ak by sa tvorcovia chceli dôsledne popasovať s touto témou, „vydalo by to“ na mnohodielny seriál, ale pravdepodobne finančné limity zredukovali ich zámer na formát celovečerného filmu.

Prístup tvorcov bol jasný. Ich zámerom bolo vytvoriť lineárnu rekonštrukciu udalostí roku 1968 – nástup nového reformného vedenia, jeho postupné strety s domácimi konzervatívcami a dogmatickými sektármi, ako aj postupné narastanie rozporov medzi vedením KSČ a predstaviteľmi piatich štátov Varšavskej zmluvy ovplyvňovaných Moskvou. Prvým vážnym varovaním a prejavom kolektívnej kritiky štátov Varšavskej zmluvy vedenia KSČ, na čele novozvoleným prvým tajomníkom ÚV KSČ A. Dubčekom, bola drážďanská schôdzka, na ktorej sa mali pôvodne prerokovať ekonomické otázky, ale v réžii Moskvy sa zmenila na akýsi tribunál.  Film celkom realisticky vykresľuje Dubčekovo vnímanie reformného procesu, ale aj jeho uhýbanie, dvojitú rétoriku, a najmä naivnú vieru, že využije svoje veľmi dobré vzťahy s Leonidom I. Brežnevom a nejako to so sovietmi uhrá.

Film chronologicky i keď s nutnou dávkou zjednodušenia mapuje postup udalostí roku 1968. Bohužiaľ, viacero vecí je len načrtnutých a nedopovedaných. Nie je dostatočne vysvetlené, prečo sa naša delegácia nezúčastnila na varšavskej schôdzke. Nechcela sa dostať do situácie, v akej sa ocitla v Drážďanoch a verila, že pripravovaný mimoriadny 14. zjazd KSČ (9. septembra 1968) všetko vyrieši? Diváci sa čosi dozvedeli o tzv. varšavskom liste, ale nič sa nedozvedeli o diskusii na predsedníctve strany a o odpovedi na naň. Pritom z hľadiska ďalšieho vývoja to bola kľúčová udalosť.

V skratke sú vo filme načrtnuté aj rozhovory v Čiernej nad Tisou, ale znova bez vysvetlenia a kontextu, ako aj následné bratislavské rokovania. Jediný obraz tohto rokovania je zredukovaný na Dubčekovo stretnutie s Brežnevom vo vlaku, kde ho prijal Brežnev v župane po údajnej zdravotnej indispozícii. Toto stretnutie však netvorilo gro rokovaní, ale bola to len malá taktická zápletka. Podstata sporu bola v tom, že Dubček napriek neustálym sľubom, ktoré Brežnevovi opakovane dával, nebol ochotný urobiť ani tie najmenšie personálne zmeny. Reformné hnutie by sa určite nebolo zastavilo a ani oslabilo, keby bol Dubček vyšiel v ústrety Brežnevovi a zbavil funkcií či už člena predsedníctva ÚV KSČ Františka Kriegla, ministra vnútra Josefa Pavla, tajomníka ÚV KSČ Čestmíra Císařa, alebo riaditeľa Česko-slovenskej televízie Jiřího Pelikána. A po dohode s Brežnevom dosadil na uvoľnené miesta reformných komunistov a ako aj ľudí, ktorých presadzoval Brežnev. Bola to výlučne vec zdravého rozumu a v tomto prípade by vlastné ego a osobná ješitnosť museli ustúpiť do úzadia. Taká bola totiž zaužívaná prax v socialistickom tábore. Dubček to však nedokázal a v tom spočíva tragédia roku 1968.

Vykresľovanie Leonida I. Brežneva ako tupého primitíva, ktorý nič iné nepozná len a len hrubé násilie je príliš zjednodušené a tendenčné. Nikto netvrdí, že Brežnev jednal v rukavičkách, len si treba uvedomiť, pod akým bol tlakom. Brežnev, takisto ako aj Dubček, zápasil v turbulentnom roku 1968 o svoj post generálneho tajomníka ÚV KSSZ. Uvedomoval si, že od vyriešenia česko-slovenskej otázky závisí jeho ďalší osud. Dlho odolával svojim generálom, ktorí už na jar 1968 naliehali a navrhovali vojenskú intervenciu do ČSSR. Odolával týmto tlakom a obával intervencie. V roku 1969 sa pripravovala v Moskve medzinárodná porada predstaviteľov komunistického a robotníckeho hnutia. Prípravy už boli v plnom prúde. Nemohol si dovoliť intervenciu. Na druhej strane však nechcel skončiť ako Nikita S. Chruščov. Usiloval sa dohodnúť s Dubčekom, ale, ako sa zdá, Dubček to považoval za jeho slabosť. Rozhodol sa taktizovať. Spoliehal sa na mimoriadny zjazd KSČ a najmä fatálne podcenil možnosť vojenskej intervencie. Na politiku nesplnených sľubov nakoniec doplatili tak Slováci, ako aj Česi.

Vyvrcholením deja je povestná noc z 20 na 21. augusta, keď predsedníctvo KSČ pripravovalo rokovanie XIV. zjazdu. Nepoučený divák iste netušil, že intervencia sa musela stihnúť do tohto dátumu, keďže na zjazde sa volí nové vedenie KSČ a konzervatívci by boli výrazne  oslabení.  A práve nedopovedanie  podstatných udalostí, ktoré v rozhodujúcej miere ovplyvňovali vnútropolitický vývoj je skutočnosťou,  ktorú možno autorom najviac vyčítať. Miesto toho sa  tvorcovia zamerali na znaky kultu osobnosti – Dubčekov ideálny rodinný život, ako aj davy oslavujúce a milujúce svojho usmievavého vodcu. Do tohto scenára zapadá aj známa Dubčekova návšteva kúpaliska na Santovke, či odovzdanie „pozývajúceho listu“ na bratislavskom WC a podobne.

Ako som už spomenul, film vrcholí zajatím čelných predstaviteľov reformného krídla KSČ v budove ÚV KSČ a následne vykreslením ťažkých a extrémne nátlakových rozhovorov našej delegácie v Kremli. A práve tu sa tvorcovia dopustili viacerých zásadných a úplne zbytočných pochybení. Od drobností typu, že František Kriegel bol predsedom Národného frontu a nielen členom predsedníctva ÚV KSČ. Prvé falošné tóny zazneli pri takzvanom telefonáte medzi Husákom a Dubčekom, v ktorom sa Husák zaprisahával vernosťou Dubčekovi. Čo je obyčajná fikcia a nezmysel. Husák nemohol byť Dubčekovi nijako nápomocný. Nebol ani členom ÚV KSČ a ani ÚV KSS. A naviac bol to práve Dubček ktorý, spolu s Novotným, bol najväčším odporcom dôslednej rehabilitácie Husáka a Novomeského a vehementne im bránil vstupu do politického života. Každý historik veľmi dobre vie, že v čase intervencie boli medzi Bratislavou a Prahou všetky telefónne linky prerušené. Husák nemal ako Dubčekovi telefonovať. Podstatné však je, že 21. augusta, nadránom, keď Husák prišiel na zasadnutie predsedníctva ÚV KSS, tak Dubček bol už internovaný a akýkoľvek kontakt s vonkajším svetom mu bol znemožnený. Na tomto mieste  znela autorská licencia tvorcov veľmi falošne a utilitárne, lebo jediným jej cieľom bolo vykresliť Husáka ako chorobne ctižiadostivého pokrytca usilujúceho sa o mocenské postavenie, ktorý na jednej strane vystupuje akou presvedčený reformista, aby vzápätí popiera sám seba a stal sa všetkého schopným lokajom. Podobne bol Husák vykresľovaný aj v kampani proti tzv. buržoáznym nacionalistom. Autori vyfabrikovali v daných časopriestorových súradniciach veľmi falošnú  a zlomyseľná skratku. Manipulačným spôsobom sa usilovali zapôsobiť na najnižšie pudy divákov.

Podobne vykreslenie moskovských rokovaní, ktoré vyústili k podpisu tzv. Moskovského protokolu, sú relatívne objektívne až na jeden falošný tón. V hrubom rozpore s historickou pravdou sa Kriegel prezentuje ako aktívny účastník kremeľských rokovaní. Realita je taká, že na týchto rokovaniach sa vôbec nezúčastňoval, celý čas bol izolovaný. Na druhej strane je dosť nehodnoverne vykreslená úloha prezidenta Svobodu na moskovských rokovania, ktorý, snáď s výnimkou Biľaka, mal najväčšiu zásluhu na prijatí tzv. Moskovského protokolu. Takisto úloha Dubčeka je príliš schematicky poňatá a heroizovaná. Aj Dubček presviedčal Kriegla, aby podpísal tzv. Moskovský protokol a prostredníctvom telefónu naliehal na vedenie KSS, aby sa mimoriadny zjazd KSS konal až po ich návrate z Moskvy. Dubček takisto súhlasil s názorom vedenia KSSZ, že tzv. Vysočanský zjazd KSČ, ktorý ho jednomyseľne zvolil do funkcie prvého tajomníka KSČ, je nelegitímny. Tieto základné fakty, ktoré po 21. auguste 1968 rozhodujúcim spôsobom ovplyvnili ďalší  vnútropolitický vývoj v Česko-Slovensku autori z nepochopiteľných dôvodov zamlčali.

Úplne mimo reality a asi len na zvýšenie dramatickosti filmu jeho tvorcovia chceli vsugerovať divákom dramatické čakanie našej delegácie v lietadle na Kriegla. Skutočnosť je taká, že sovieti naozaj chceli, aby Kriegel neodletel s delegáciou, čo však väčšina členov delegácie rezolútne odmietla. Sovieti boli nútení ustúpiť. V čase, keď delegácia prišla z Kremľa na letisko František Kriegel už v lietadle sedel.  Nechápem, prečo  sa tvorcovia znížili k takýmto tendenčným falzifikáciám, keďže dynamickosť deja sa tým nijako zvlášť nezvýšila a horká pachuť babráctva či zlého zámeru tak nastálo uľpie na tvorcoch tohto opusu.

Čo mi, naopak, vo filme chýbalo, bolo vysvetlenie, prečo koncept Indrovej robotnícko-roľníckej vlády skrachoval. Krátky obraz prezidenta Svobodu, ktorý odmietol podieľať sa na politickom prevrate, ani zďaleka nevysvetľuje dosah tohto aktu, ako ani skutočnosť, že na základe iniciatívy prezidenta Svobodu bola Moskva nakoniec nútená rokovať s Dubčekovým vedením KSČ.

Napriek všetkým výhradám je dobré, že film Dubček – Krátka jar, dlhá zima uzrel svetlo sveta. Ako som už naznačil, nepochybujem, že cieľom tvorcov bolo priniesť čo najvernejší obraz udalostí povestného roku 1968. Tento zámer sa však tvorcom podaril len čiastočne. Udalosti roku 1968 by sa iste dali spracovať na mnohodielny seriál, aj preto verím, že naša kinematografia sa na niečo podobné podujme. No, a ako poučenie pre tvorcov, by som odporúčal čo najmenej autorskej licencie a čo najviac pridržiavania sa objektívnych faktov. Snahy o umelú dramatizáciu už i tak dosť dramatického deja, navyše falzifikáciou skutočnosti či viacerými nepresnosťami, v konečnom dôsledku len dehonestujú snahu tvorcov a dielu neprinesú žiadnu pridanú hodnotu. Aj preto tvorcovia, ktorí sa v budúcnosti budú snažiť sprítomniť naše dejiny, by sa mali takéhoto pokušenia vyvarovať.

Roman Michelko

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Očkovanie môže výrazným spôsobom zmeniť priebeh celej pandémie, uviedol hlavný hygienik

0 icon

Bratislava 1. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR - Pavel Neubauer)   Očkovanie môže výrazným spôsobom zmeniť priebeh celej pandémie spôsobenej novým koronavírusom. Pred rokovaním Ústredného krízového štábu to uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas. V prípade, že bude dostupná bezpečná a účinná očkovacia látka, Mikas odporúča, aby sa dali zaočkovať najmä ľudia…

Branislav Gröhling: Zlom v mojej trpezlivosti je na konci. Krajčí a Mikas sa obávajú zhoršenia epidemiologickej situácie

0 icon

Bratislava 1. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Zlom v trpezlivosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS) je na konci, uviedol to pred utorkovým rokovaním ústredného krízového štábu (ÚKŠ), ktorý sa má zaoberať aj návratom žiakov do škôl. Rezort školstva predložil na zasadnutie štábu plán návratu žiakov do…

Rekreačné poukazy sa aj naďalej nebudú zdaňovať

0 icon

Bratislava 1. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Rekreačné poukazy budú aj naďalej oslobodené od daní a odvodov. V parlamentnej rozprave to pri podávaní rozsiahleho pozmeňujúceho návrhu k novele zákona o dani z príjmov uviedol predseda výboru pre financie a rozpočet Marián Viskupič (SaS). "Dáva zmysel zachovať rekreačné poukazy," povedal Hnutie…

Polícia spustila raziu v súvislosti s viacerými firmami a osobami na južnom Slovensku

0 icon

Bratislava 1. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR - Banskobystrický kraj)   Polícia dnes spustila raziu v súvislosti s viacerými firmami a osobami na južnom Slovensku. Spravodajský portál Aktuality.sk spája zásah aj so spolumajiteľom spoločnosti Jopi Jozefom K. Spoločnosť obchoduje s palivami s tržbami viac ako 80 miliónov eur. Podľa portálu by…

Polícia zatkla šéfa Camorry v Ríme

0 icon

Rím 1. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:)   Talianska polícia zatkla v utorok 28 ľudí v rámci vyšetrovania nezákonných aktivít neapolskej mafiánskej organizácie Camorra v hlavnom meste Rím i v jeho okolí. Medzi zatknutými je aj rímsky šéf skupiny Michele Senese, informuje tlačová agentúra ANSA Zatknuté osoby sú obvinené z mnohých zločinov…

Prezidentská kancelária podporila #GivingTuesday, organizuje zbierku pre rodiny

0 icon

Bratislava 1. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Kancelária prezidenta SR podporila sviatok darovania, tzv. #GivingTuesday. Prezidentský úrad organizuje zbierku šatstva a hygienických pomôcok pre rodiny v Krompachoch, ktorých domy boli nedávno zaplavené. Informovala o tom Veronika Šoltinská, PR manažérka Nadácie Pontis, ktorá je ambasádorom iniciatívy na Slovensku. Deň štedrosti alebo…

Za ľudí podporuje za šéfa Generálnej prokuratúry Jána Hrivnáka, Jána Šantu a Tomáša Honza

0 icon

Bratislava 1. decembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Vhodnými kandidátmi na šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR sú pre stranu Za ľudí Ján Hrivnák, Ján Šanta a Tomáš Honz. Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámila predsedníčka strany a vicepremiérka Veronika Remišová. Na menách sa dohodol poslanecký klub. Doplnila, že…

Prvé schengenské fórum: EÚ potrebuje silnejší a odolnejší schengenský priestor

0 icon

Brusel 1. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Virginia Mayo)   EÚ potrebuje silnejší a odolnejší schengenský priestor. To je podľa utorňajšej správy Európskej komisie (EK) odkaz prvého schengenského fóra, ktoré sa pod jej záštitou uskutočnilo v pondelok formou videokonferencie za prítomnosti poslancov Európskeho parlamentu a ministrov vnútorných vecí členských krajín EÚ Cieľom videokonferencie…

Európska komisia vyplatila z nástroja SURE ďalších 8,5 mld. eur, Slovensko získalo 300 mil. eur

0 icon

Bratislava 1. decembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Stephanie Lecocq)   Európska komisia vyplatila piatim členským štátom v tretej tranži finančnej podpory z nástroja SURE 8,5 mld. eur. Slovensko získalo z týchto prostriedkov 300 mil. eur, Portugalsko a Rumunsko po 3 mld. eur, Belgicko 2 mld. eur a Maďarsko 200 mil. eur Ako ďalej…

Reforme súdnictva sa bude plénum venovať vo štvrtok, koalícia ďalej rokuje

0 icon

Bratislava 1. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Rokovanie o reforme súdnictva a ústavných zmenách v Národnej rade (NR) SR má byť až vo štvrtok (3.12.), pokračujú rokovania v koalícii a hnutí OĽANO. Predpokladá sa predloženie pozmeňujúcich návrhov. Potvrdil to podpredseda NR SR Juraj Šeliga (Za ľudí). Verí, že presúvanie bodov…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Roman Bača

Očakávanie Mesiáša.

0icon

Očakávanie Mesiáša. Vstupom do prvého advetného týždňa Vianoc je možno dobré si pripomenúť v čom spočíva oslava Vianoc a čo má, akú udalosť z minulosti pripomínať a sprítomňovať. Boh Izraelitom uz mnoho rokov cez svojich božích prorokov prisľuboval záchranu a záchrancu v osobe kráľa ktory bude kraľovať židovskému národu skrze…

Pavel Jacz

Škoda, že Kollár podpísal iba jeden reverz. Na ďalší v parlamente stále čakáme.

0icon

To, čo vyvádza aj náš druhý najvyšší ústavný činiteľ robí hanbu Slovenskej republike. Keďže všetci veľvyslanci pôsobiaci na Slovensku musia podávať správy domov z krajiny, v ktorej pôsobia, tak informácie o slovenských politikoch určite nie sú bez hanby Slovenska. Veľmi by som sa čudoval, ak by Kollára prijal nejaký jeho…

Robo Bačinský

Domovníkova óda na Matoviča.

0icon

  Stručne : podporujem neprávom atakovanú rodinu Igora Matoviča. Pavlínka, Rebeka, Klárka ...Igor, sme na vašej strane a je nás oveľa viac, než tých , čo vás prišli v predvečer prvej adventnej nedele zatrašovať pred váš dom. Igor Matovič je v zahraničí príkladom víťaza volieb, ktorému sa podaril výsledok (cez…

Štefan Harabin

Moja úcta patrí i nitrianskym policajtom, lebo poznajú platný právny stav. Pokutu neuložili nikomu, ani mne.

0icon

Slovensko, Vlasť Moja, občianska iniciatíva, včera v Nitre zorganizovala verejný protest občanov proti Covid diktatúre Matoviča a spol. V prejave som poučil detailne prítomných ako sa majú správať a aj právne brániť pri celoplošnej nezákonnosti, resp. neústavnosti Covid opatrení Mikasa a Matovi

Boris Mesár

Biskupi-sekretári Byzantského katolíckeho patriarchátu poslali - Otvorený list českým biskupom ohľadom pripravovaného testovania

0icon

Autor :pravdivosť tohto listu zatiaľ neviem overiť ,dostal som ho do pošty . Vážení českí biskupi, obraciame

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Smrť princeznej Diany: Zabila Dianu MI6? 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku, kde sa bližšie pozeráme na udalosť spred viac ako 20 rokov, ktorá stále oplýva tajomstvami a nezrovnalosťami. Zabila Dianu MI6? Zo začiatku sa v tlači písalo, že celá táto tragická udalosť bola len obyčajná autonehoda spôsobená chybou vodiča Henriho Paula. Neskôr sa však začalo vynárať, že Paul, ktorý…

Tieto fotografie ti prinesú nevídané uspokojenie

0 icon

Ak máš rád dokonalosť a si tak trocha perfekcionista, tak ti s radosťou oznamujeme, že ti tieto fotografie prinesú nevídané uspokojenie. Pre niekoho je dostatočné uspokojenie, ak sa môže počas jesene prejsť po listí. Nájdu sa však aj náročnejší ľudia, ktorí sú dostatočne uspokojení až po odlepení ochrannej fólie z novej…

Čo by sme videli, keby sme mohli cestovať rýchlosťou svetla?

0 icon

Einsteinova teória relativity sa zrodila práve z tejto otázky. Oplatilo by sa vôbec cestovať rýchlosťou svetla kvôli okolitým obrazom? Einstein sa túto otázku pýtal ešte ako školák a to ho priviedlo k jeho slávnej teórii relativity. Jeho rovnice ukazujú, že objekty pri stúpajúcej rýchlosti vyzerajú čoraz skreslenejšie a pohľad dopredu je čoraz jasnejší. Keby…

Upíri a vampirizmus: Hrôza a fascinácia

0 icon

Vampirizmus sa rozmohol v 18. storočí v balkánskom vnútrozemí. S kresťanskou doktrínou má spoločné rysy, pokiaľ ide o vlastníctvo duší a posmrtný život. Hrôza a fascinácia, ktoré od svojho vzniku upíri vzbudzujú, nestrácajú na sile a stali sa východiskom pre množstvom umeleckých diel, či základom filmov. Pozrime sa spoločne na upírov a vampirizmus trochu bližšie. Upír je podľa…

Smrť Johna Lennona a konšpirácie: 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o megahviezde, ktorá chystala comeback s novým albumom po piatich rokoch. Návratu sa však nedožila. Konal vrah sám, alebo dostal príkazy z vyšších miest? Výsledkom nevraživosti medzi Hooverom a Lennonom, respektíve medzi rockovou hviezdou a vládnymi úradmi USA, bolo to, že Lennonovi bola zamietnutá žiadosť o trvalý pobyt. Úrady sa potom pokúšali…

Vo svete IT

Môžu webové stránky vidieť vašu reálnu polohu?

0 icon

Môže webové stránky pristupovať k vašej reálnej polohe? Ide o otázku, ktorá bezpochyby zaujíma mnohých z nás. Poďme si ju preto zodpovedať. Téme sa venoval portál howtogeek.com. Čo hovorí vaša IP adresa webstránke? IP adresou označujeme sled čísiel, ktoré sú prideľované zariadeniam, ktoré sa pripájajú k internetu prostredníctvom protokolu IP.…

Pozrite sa, ako môžete na Android smartfóne vytvoriť Wi-Fi Hotspot sieť a zdieľať internet

0 icon

Nefunkčné internetové pripojenie môže v mnohých prípadoch spraviť vcelku veľké problémy obzvlášť keď ho potrebujete za účelom práce. Ako je možné však vyriešiť tento problém, ak vám nefunguje pevný internet? Alternatívnym riešením je využitie mobilného internetu a funkcie Hotspot, ktorá umožňuje zdieľanie internetu zo smartfónu do ďalších zariadení. Čo je to Wi-Fi…

Pozrite sa, čo by ste mali vedieť o projekte „Latte“, ktorý má priniesť Android aplikácie na Windows 10

0 icon

Nová iniciatíva spoločnosti Microsoft s kódovým označením Project Latte by mala zabezpečiť prísun nových aplikácií do obchodu Windows Store. Malo by konkrétne ísť o Android aplikácie, ktoré bude možné pomocou špeciálneho nástroja na prepis inštalačných .APK balíkov prepísať do podoby vhodnej pre Windows 10 zariadenia. Do tohto projektu aktuálne nie…

Posledná akcia Donalda Trumpa? Spoločnosť SMIC by mohla byť zaradená na sankčný zoznam

0 icon

Vyzerá to tak, že odchádzajúci prezident USA, Donald Trump, posledné dni svojho administrovania využije na to, aby ešte zabojoval proti Číne. Na sankčnom zozname má pribudnúť niekoľko ďalších spoločností Publikované správy portálom Reuters.com hovoria, že Ministerstvo obrany Spojených štátov amerických má pridať na čiernu listinu ďalšie čínske spoločnosti, ktoré sú…

Čo presne sú čierne diery a ako vznikajú?

0 icon

Čierne diery sú astronomické objekty, z ktorých vďaka ich gravitačnej sile nedokáže uniknúť nič. „Povrch“ čiernej diery je tvorený horizontom udalostí. Je to hranica, za ktorou rýchlosť, ktorú potrebujete na únik, prevyšuje rýchlosť svetla, píše portál americkej NASA. Rýchlosť svetla je kozmickým limitom a nič nedokáže cestovať rýchlejšie. Vedci doposiaľ…

Armádny Magazín

Usvedčené zločiny austrálskych špeciálnych jednotiek v Afghanistane - budú aj odsúdení za vraždenie civilistov?

0 icon

Austrália, 1.December 2020 (AM) - Odhalenie vojnových zločinov v Afganistane: 13 vojakov vylúčených z austrálskej armády.   Šéf austrálskej armády oznámil prepustenie svojich 13. mužov po zverejnení správy, ktorá dospela k záveru, že špeciálne jednotky dokázateľne „nelegálne zabili“ najmenej 39 Afgancov. Austrálska armáda 27. novembra

Front, ktorý nepochodoval na Prehliadke víťazstva

0 icon

Rusko, 1.December 2020 (AM) - Táto správa bude veľmi zaujímavá aj pre slovenského čitateľa. V podstate sme ju mali pred očami stále, no, ruku na srdce, kto si to vôbec uvedomil? Prehliadka Víťazstva na Červenom námestí sa konala 24. júna 1945. Slávnostným pochodom sa po

Iránske bojové námorníctvo spúšťa na vodu budúcu plávajúcu základňu - tanker prerobený na vrtuľníkovú loď

0 icon

Irán, 1.December 2020 (AM) - Najnovšie satelitné snímky ukazujú zaplavený suchý dok, čo je znak bezprostredného spustenia najnovšej a možno najmenej známej lode iránskeho námorníctva. Nové plavidlo sa považuje za vysunutú základňu - koncepčne podobnú expedičnej mobilnej základni (EMB).   [caption id="attachment_28669" align="a

„Teoretický blaf“: expert zhodnotil model ukrajinského tanku, ktorý bol predstavený ako „vrah Armaty“

0 icon

Ukrajina, 1.december 2020 (AM) - Vojenský expert a publicista Komsomolskaja pravda Viktor Baranec uviedol, že informácie o tom, že nový ukrajinský tank Nota sa stane „zabijakom“ ruskej Armaty, sú „teoretickým blafom“. "Na Ukrajine bola táto veľká výroba tanku takmer úplne zničená." Škola je zavretá, ná

Video z Čečenska: Zadržaní boli dvaja bývalí členovia Basajevovho a Chattabovho gangu

0 icon

Čečensko, 1.December 2020 (AM) - V Čečensku boli zadržaní dvaja bývalí členovia gangu Šamila Basajeva a Chattába, ktorí sa podieľali na vražde 15 ruských vojakov v roku 1999. Informuje o tom FSB Ruska.  

Svetlo sveta

Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

0 icon

Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

0 icon

Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali