Roman Michelko: Dubček – Krátka jar, dlhá zima, alebo pokus o rekonštrukciu reality

Bratislava 28. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Štefan Puškáš)

 

V ostatnom čase sme boli svedkami viacerých pokusov o filmovú rekonštrukciu našej nedávnej minulosti. A treba hneď konštatovať, že kým Solčanskej politická agitka Únos či Nvotovej Mečiar sa jednoznačne radia do skupiny typických propagandistických agitiek, som presvedčený, že autori filmu Dubček – Krátka jar, dlhá zima, nemali takpovediac ideologické zadanie. Film bol pred svojou premiérou zoširoka propagovaný v médiách s tým, že zámerom režiséra, v spolupráci s dramaturgiou, je vytvoriť dielo, ktoré osobnosť Alexandra Dubčeka „priblížia hodnoverným, uveriteľným spôsobom. Bez jej idealizovania, bez heroizovania, ale v ľudsky presvedčivom portréte človeka, ktorý veril v možnosť demokratizácie totalitného režimu, a tak ho nevyhnutne musel stretnúť osud Ikara svojej doby.“

Na snímke politológ Roman Michelko

Treba hneď dodať, že tvorcovia (režisér Laco Halama a trojica scenáristov, Viliam  Klimáček, Ľuboš Jurík a Juraj Fábry) mali k dispozícii množstvo publikovaných prameňov, dobovej tlače, odbornej literatúry, či memoárov. Takisto sú spracované a prístupné verejnosti aj archívne fondy uložené v Slovenskom národnom archíve alebo v Archíve Ústavu pamäti národa. Najzásadnejší problém bol, ako to všetko skoncentrovať do približne deväťdesiatminútovej výpovede. Ak by sa tvorcovia chceli dôsledne popasovať s touto témou, „vydalo by to“ na mnohodielny seriál, ale pravdepodobne finančné limity zredukovali ich zámer na formát celovečerného filmu.

Prístup tvorcov bol jasný. Ich zámerom bolo vytvoriť lineárnu rekonštrukciu udalostí roku 1968 – nástup nového reformného vedenia, jeho postupné strety s domácimi konzervatívcami a dogmatickými sektármi, ako aj postupné narastanie rozporov medzi vedením KSČ a predstaviteľmi piatich štátov Varšavskej zmluvy ovplyvňovaných Moskvou. Prvým vážnym varovaním a prejavom kolektívnej kritiky štátov Varšavskej zmluvy vedenia KSČ, na čele novozvoleným prvým tajomníkom ÚV KSČ A. Dubčekom, bola drážďanská schôdzka, na ktorej sa mali pôvodne prerokovať ekonomické otázky, ale v réžii Moskvy sa zmenila na akýsi tribunál.  Film celkom realisticky vykresľuje Dubčekovo vnímanie reformného procesu, ale aj jeho uhýbanie, dvojitú rétoriku, a najmä naivnú vieru, že využije svoje veľmi dobré vzťahy s Leonidom I. Brežnevom a nejako to so sovietmi uhrá.

Film chronologicky i keď s nutnou dávkou zjednodušenia mapuje postup udalostí roku 1968. Bohužiaľ, viacero vecí je len načrtnutých a nedopovedaných. Nie je dostatočne vysvetlené, prečo sa naša delegácia nezúčastnila na varšavskej schôdzke. Nechcela sa dostať do situácie, v akej sa ocitla v Drážďanoch a verila, že pripravovaný mimoriadny 14. zjazd KSČ (9. septembra 1968) všetko vyrieši? Diváci sa čosi dozvedeli o tzv. varšavskom liste, ale nič sa nedozvedeli o diskusii na predsedníctve strany a o odpovedi na naň. Pritom z hľadiska ďalšieho vývoja to bola kľúčová udalosť.

V skratke sú vo filme načrtnuté aj rozhovory v Čiernej nad Tisou, ale znova bez vysvetlenia a kontextu, ako aj následné bratislavské rokovania. Jediný obraz tohto rokovania je zredukovaný na Dubčekovo stretnutie s Brežnevom vo vlaku, kde ho prijal Brežnev v župane po údajnej zdravotnej indispozícii. Toto stretnutie však netvorilo gro rokovaní, ale bola to len malá taktická zápletka. Podstata sporu bola v tom, že Dubček napriek neustálym sľubom, ktoré Brežnevovi opakovane dával, nebol ochotný urobiť ani tie najmenšie personálne zmeny. Reformné hnutie by sa určite nebolo zastavilo a ani oslabilo, keby bol Dubček vyšiel v ústrety Brežnevovi a zbavil funkcií či už člena predsedníctva ÚV KSČ Františka Kriegla, ministra vnútra Josefa Pavla, tajomníka ÚV KSČ Čestmíra Císařa, alebo riaditeľa Česko-slovenskej televízie Jiřího Pelikána. A po dohode s Brežnevom dosadil na uvoľnené miesta reformných komunistov a ako aj ľudí, ktorých presadzoval Brežnev. Bola to výlučne vec zdravého rozumu a v tomto prípade by vlastné ego a osobná ješitnosť museli ustúpiť do úzadia. Taká bola totiž zaužívaná prax v socialistickom tábore. Dubček to však nedokázal a v tom spočíva tragédia roku 1968.

Vykresľovanie Leonida I. Brežneva ako tupého primitíva, ktorý nič iné nepozná len a len hrubé násilie je príliš zjednodušené a tendenčné. Nikto netvrdí, že Brežnev jednal v rukavičkách, len si treba uvedomiť, pod akým bol tlakom. Brežnev, takisto ako aj Dubček, zápasil v turbulentnom roku 1968 o svoj post generálneho tajomníka ÚV KSSZ. Uvedomoval si, že od vyriešenia česko-slovenskej otázky závisí jeho ďalší osud. Dlho odolával svojim generálom, ktorí už na jar 1968 naliehali a navrhovali vojenskú intervenciu do ČSSR. Odolával týmto tlakom a obával intervencie. V roku 1969 sa pripravovala v Moskve medzinárodná porada predstaviteľov komunistického a robotníckeho hnutia. Prípravy už boli v plnom prúde. Nemohol si dovoliť intervenciu. Na druhej strane však nechcel skončiť ako Nikita S. Chruščov. Usiloval sa dohodnúť s Dubčekom, ale, ako sa zdá, Dubček to považoval za jeho slabosť. Rozhodol sa taktizovať. Spoliehal sa na mimoriadny zjazd KSČ a najmä fatálne podcenil možnosť vojenskej intervencie. Na politiku nesplnených sľubov nakoniec doplatili tak Slováci, ako aj Česi.

Vyvrcholením deja je povestná noc z 20 na 21. augusta, keď predsedníctvo KSČ pripravovalo rokovanie XIV. zjazdu. Nepoučený divák iste netušil, že intervencia sa musela stihnúť do tohto dátumu, keďže na zjazde sa volí nové vedenie KSČ a konzervatívci by boli výrazne  oslabení.  A práve nedopovedanie  podstatných udalostí, ktoré v rozhodujúcej miere ovplyvňovali vnútropolitický vývoj je skutočnosťou,  ktorú možno autorom najviac vyčítať. Miesto toho sa  tvorcovia zamerali na znaky kultu osobnosti – Dubčekov ideálny rodinný život, ako aj davy oslavujúce a milujúce svojho usmievavého vodcu. Do tohto scenára zapadá aj známa Dubčekova návšteva kúpaliska na Santovke, či odovzdanie „pozývajúceho listu“ na bratislavskom WC a podobne.

Ako som už spomenul, film vrcholí zajatím čelných predstaviteľov reformného krídla KSČ v budove ÚV KSČ a následne vykreslením ťažkých a extrémne nátlakových rozhovorov našej delegácie v Kremli. A práve tu sa tvorcovia dopustili viacerých zásadných a úplne zbytočných pochybení. Od drobností typu, že František Kriegel bol predsedom Národného frontu a nielen členom predsedníctva ÚV KSČ. Prvé falošné tóny zazneli pri takzvanom telefonáte medzi Husákom a Dubčekom, v ktorom sa Husák zaprisahával vernosťou Dubčekovi. Čo je obyčajná fikcia a nezmysel. Husák nemohol byť Dubčekovi nijako nápomocný. Nebol ani členom ÚV KSČ a ani ÚV KSS. A naviac bol to práve Dubček ktorý, spolu s Novotným, bol najväčším odporcom dôslednej rehabilitácie Husáka a Novomeského a vehementne im bránil vstupu do politického života. Každý historik veľmi dobre vie, že v čase intervencie boli medzi Bratislavou a Prahou všetky telefónne linky prerušené. Husák nemal ako Dubčekovi telefonovať. Podstatné však je, že 21. augusta, nadránom, keď Husák prišiel na zasadnutie predsedníctva ÚV KSS, tak Dubček bol už internovaný a akýkoľvek kontakt s vonkajším svetom mu bol znemožnený. Na tomto mieste  znela autorská licencia tvorcov veľmi falošne a utilitárne, lebo jediným jej cieľom bolo vykresliť Husáka ako chorobne ctižiadostivého pokrytca usilujúceho sa o mocenské postavenie, ktorý na jednej strane vystupuje akou presvedčený reformista, aby vzápätí popiera sám seba a stal sa všetkého schopným lokajom. Podobne bol Husák vykresľovaný aj v kampani proti tzv. buržoáznym nacionalistom. Autori vyfabrikovali v daných časopriestorových súradniciach veľmi falošnú  a zlomyseľná skratku. Manipulačným spôsobom sa usilovali zapôsobiť na najnižšie pudy divákov.

Podobne vykreslenie moskovských rokovaní, ktoré vyústili k podpisu tzv. Moskovského protokolu, sú relatívne objektívne až na jeden falošný tón. V hrubom rozpore s historickou pravdou sa Kriegel prezentuje ako aktívny účastník kremeľských rokovaní. Realita je taká, že na týchto rokovaniach sa vôbec nezúčastňoval, celý čas bol izolovaný. Na druhej strane je dosť nehodnoverne vykreslená úloha prezidenta Svobodu na moskovských rokovania, ktorý, snáď s výnimkou Biľaka, mal najväčšiu zásluhu na prijatí tzv. Moskovského protokolu. Takisto úloha Dubčeka je príliš schematicky poňatá a heroizovaná. Aj Dubček presviedčal Kriegla, aby podpísal tzv. Moskovský protokol a prostredníctvom telefónu naliehal na vedenie KSS, aby sa mimoriadny zjazd KSS konal až po ich návrate z Moskvy. Dubček takisto súhlasil s názorom vedenia KSSZ, že tzv. Vysočanský zjazd KSČ, ktorý ho jednomyseľne zvolil do funkcie prvého tajomníka KSČ, je nelegitímny. Tieto základné fakty, ktoré po 21. auguste 1968 rozhodujúcim spôsobom ovplyvnili ďalší  vnútropolitický vývoj v Česko-Slovensku autori z nepochopiteľných dôvodov zamlčali.

Úplne mimo reality a asi len na zvýšenie dramatickosti filmu jeho tvorcovia chceli vsugerovať divákom dramatické čakanie našej delegácie v lietadle na Kriegla. Skutočnosť je taká, že sovieti naozaj chceli, aby Kriegel neodletel s delegáciou, čo však väčšina členov delegácie rezolútne odmietla. Sovieti boli nútení ustúpiť. V čase, keď delegácia prišla z Kremľa na letisko František Kriegel už v lietadle sedel.  Nechápem, prečo  sa tvorcovia znížili k takýmto tendenčným falzifikáciám, keďže dynamickosť deja sa tým nijako zvlášť nezvýšila a horká pachuť babráctva či zlého zámeru tak nastálo uľpie na tvorcoch tohto opusu.

Čo mi, naopak, vo filme chýbalo, bolo vysvetlenie, prečo koncept Indrovej robotnícko-roľníckej vlády skrachoval. Krátky obraz prezidenta Svobodu, ktorý odmietol podieľať sa na politickom prevrate, ani zďaleka nevysvetľuje dosah tohto aktu, ako ani skutočnosť, že na základe iniciatívy prezidenta Svobodu bola Moskva nakoniec nútená rokovať s Dubčekovým vedením KSČ.

Napriek všetkým výhradám je dobré, že film Dubček – Krátka jar, dlhá zima uzrel svetlo sveta. Ako som už naznačil, nepochybujem, že cieľom tvorcov bolo priniesť čo najvernejší obraz udalostí povestného roku 1968. Tento zámer sa však tvorcom podaril len čiastočne. Udalosti roku 1968 by sa iste dali spracovať na mnohodielny seriál, aj preto verím, že naša kinematografia sa na niečo podobné podujme. No, a ako poučenie pre tvorcov, by som odporúčal čo najmenej autorskej licencie a čo najviac pridržiavania sa objektívnych faktov. Snahy o umelú dramatizáciu už i tak dosť dramatického deja, navyše falzifikáciou skutočnosti či viacerými nepresnosťami, v konečnom dôsledku len dehonestujú snahu tvorcov a dielu neprinesú žiadnu pridanú hodnotu. Aj preto tvorcovia, ktorí sa v budúcnosti budú snažiť sprítomniť naše dejiny, by sa mali takéhoto pokušenia vyvarovať.

Roman Michelko

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V sobotu pribudlo 742 ľudí s pozitívnym PCR testom na ochorenie COVID-19

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V sobotu pribudlo 742 ľudí s pozitívnym PCR testom na ochorenie COVID-19, z nich nie je viac ako 74 percent zaočkovaných. Pozitívny antigénový test malo ďalších 120 osôb, vyše 77 percent z nich sa doteraz nedalo zaočkovať. Delta variant vírusu má v sekvenovaných vzorkách…

Občania idú brániť Žilinku. Stretneme sa v pondelok 20. 9. od 9:30 hod. na Námestí SNP v Bratislave

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Screenshot YouTube)   Generálny prokurátor svojim prísnym dodržiavaním zákona a prijatím zákonných rozhodnutí zjavne stúpol na otlak mnohým ľuďom z politickej garnitúry, ktorá je teraz pri moci, hlavne OĽaNO. Na sociálnej sieti sa objavilo video, ktoré vyzýva k jeho vypískaniu. Tomuto sa postavila občianska…

Matovič: Sme rodine by mala byť odňatá SIS, ak sa potvrdia informácie, že za vojnou v polícii je tajná služba. Na ospravedlnení kvôli “čurillovskej mafii” trvá

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Hnutiu Sme rodina by mal byť odňatý post riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS), ak sa potvrdia informácie, že za vojnou v polícii je tajná služba. Uviedol to minister financií SR Igor Matovič (OĽaNO) v relácii V politike v televízii TA3 „Ak by…

Robert Fico vyzýva na spoluprácu dvoch „sociálnych demokracií“. Slovákom nie je blízky liberalizmus, od ktorého sa Hlas nedokáže jasne dištancovať

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Predseda Smeru Robert Fico najnovšie vyzval stranu Hlas, aby s jeho stranou čo najskôr začala rokovania o predvolebnej a povolebnej spolupráci. Fico verí, že v prípade spoločného postupu vo voľbách by mohli Hlas a Smer získať 35 až 40 percent hlasov…

Jozef Šátek označil Kyselicove vyjadrenia o čistkách na polícii za dôkaz jeho nedostatočnej kompetencie. Čo si myslí o Lipšicových tvrdeniach o sledovaní? Podporil ho aj bezpečnostný analytik Bránik

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Poslanec Národnej rady SR za OĽANO Lukáš Kyselica včera pre Sobotné dialógy vyhlásil, že hnutie nechcelo hneď po voľbách robiť v polícii čistky, ale zdá sa mu, že teraz nastal ten správny čas. Zastáva tiež názor, podľa ktorého je úplne normálne, že sa vyšetrovatelia…

Veľké čistky? Nastal čas na väčšie personálne zmeny v rezorte vnútra, myslí si Kyselica

0 icon

Bratislava 18. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann, TASR - Pavel Neubauer)   Hnutie OĽANO po voľbách nechcelo robiť veľké čistky, v zmysle zákona chcelo vymeniť pár kľúčových ľudí, no podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Lukáša Kyselicu sa ukazuje, že to nestačilo, a nastal čas na výraznejšie zmeny. Vyhlásil to…

Pellegrini reaguje na Ficovu výzvu: Teraz hovoriť o predvolebnej spolupráci je úplne zbytočné

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Teraz hovoriť o predvolebnej spolupráci je úplne zbytočné. Predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini to povedal v relácií O 5 minút 12 v Slovenskej televízii RTVS Reagoval tak na to, že predseda strany Smer – sociálna demokracia Robert Fico vyzval…

Peter Sagan už v kariére vyhral Okolo Poľska aj Okolo Kalifornie. V nedeľu môže pridať aj domáci celkový triumf

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Ivan Fleischer)   Peter Sagan je v cyklistike roky známy ako skvelý šprintér, výborný klasikár a znamenitý tímový hráč. Iba trikrát sa mu však počas vyše jedenásťročnej úspešnej kariéry v profipelotóne stalo, že sa stal celkovým víťazom etapových pretekov. A bolo to už poriadne dávno. V…

Pápežovo posolstvo o ochrane nenarodených detí ide bokom. SNSĽP vyzýva poslancov, aby nezahlasovali za prijatie návrhu zákona o pomoci tehotným ženám

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) vyzýva v liste poslancov Národnej rady (NR) SR, aby nezahlasovali za prijatie návrhu zákona o pomoci tehotným ženám. Stredisko tvrdí, že v mene pomoci "zásadným spôsobom zhorší prístup k bezpečnej forme umelého prerušenia tehotenstva". Šéfka Výboru…

Premiér Morrison odmietol obvinenia, že Austrália klamala o zmluve o ponorkách

0 icon

Canberra 19. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Matt Dunham,TASR/AP-Virginia Mayo)   Austrálsky premiér Scott Morrison odmietol v nedeľu obvinenia zo strany Francúzska, že Canberra klamala o svojich plánoch odstúpiť od zmluvy na nákup francúzskych ponoriek. Informovala o tom agentúra AFP Austrália svoje obavy v súvislosti s kúpnou zmluvou v hodnote 31 miliárd eur…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Opona

0icon

Bitka o právo Už viacej ako jeden a pol roka, namiesto serióznej správy štátu  sledujeme narastajúcu búrku v parlamente, v polícii, v správe štátu. Nakoľko vláda je v rukách politikov, a tí majú moc úmernú svojej schopnosti oklamať voličov, dospela situácia tak ďaleko, že nikto neverí nikomu. Z búrky, vplyvom globálneho…

Ladislav Hvižďák

Nočný strážca

0icon

Na webovej stránke Paul Craig Robertsa , ktorý ako už väčšina z čitateľov vie, bol v administratíve prezidenta Reagana , ktorý vládol v 80 – tých rokoch minulého storočia v USA,  ako námestník ministra financií a písal a píše do viacerých amerických denníkov, vyšiel krátky článoček, ktorý sa trefne hodí do…

Jozef Slávik

451° Fahrenheita ...

0icon

Ide o rovnomenný román od spisovateľa Raymonda Bradburyho z roku 1953, v ktorom popisuje súboj medzi antiutopistickou spoločnosťou, kde víťazí technokratická a povrchná kultúra médií nad vzdelanou spoločnosťou, ktorá uznáva hodnotu kníh. tento román bol aj úspešne sfilmovaný. Vo veľkom je tento román podobný aj súčasnému dianiu nielen vo svete,…

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 2. časť: Symboly majú svoj veľký význam

0icon

Pokračujeme v poznámkach súvisiacich s udalosťou, ktorá sa udiala od 12. do 15. septembra. Bola to pastoračná návšteva hlavy katolíckej cirkvi, ktorá ako taká je mimoriadnou udalosťou a „postretla“ novodobé Slovensko po štvrtý raz, pričom je málo takých štátov/krajín, ktoré Petrov nástupca navštívi viackrát. A ak vezmeme do úvahy aj…

Marek Brna

Vystúpiť z NATO má byť priorita

0icon

Skončením takzvanej studenej vojny mal zaniknúť aj význam aliancie NATO. Lenže sa vymyslelo nové opodstatnenie, aby sa udržal stabilný odbyt amerických výrobkov, štáty aliancie majú vydávať 2% svojho ročného HDP na obranu. Aj za cenu, že majú dlhodobo deficitné hospodárenie, prostriedky na nákup americkej vojenskej techniky je potrebné nájsť. Za…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

11 slávnych fotografií, ktoré sú v skutočnosti sfalšované

0 icon

Internet nás často prekvapuje šikovnými fotografickými manipuláciami. Niektorí používatelia sa na nich bavia, iní im slepo dôverujú. Práve preto sme našli niekoľko skvelých príkladov fotografií, ktoré spôsobili veľký rozruch po celom svete, no vysvitlo, že boli sfalšované. 1. Nominácia bez nominácie [caption id="attachment_13560" align="aligncenter" width="650"]

Týchto 5 spotrebičov odoberá energiu aj po vypnutí

0 icon

Vedel si, že niektoré domáce elektrické spotrebiče odoberajú energiu aj po tom, čo ich vypneš? Predpokladáme že určite áno. Tušil si to minimálne v prípade nabíjačky na mobilný telefón. Známa webová stránka Bright Side vykonala menší výskum a zistila, ktoré zariadenia aj po vypnutí odoberajú elektrickú energiu. Týchto 5 spotrebičov…

Britskí zajatci v Osvienčime

0 icon

Poľský historik v osvienčimskom múzeu objavil mená 17 britských zajatcov väznených v Osvienčime. Prišiel na ne úplne náhodne, keď sa prebojovával troskami bunkru v koncentračnom tábore nazývanom Osvienčim III. Prinášame ďalší článok, ktorý opisuje hrôzy druhej svetovej vojny. Väzni na nútených prácach v Osvienčime III. (tzv. tábor Monovice) tam pracovali…

10 satirických ilustrácií o svete, ktoré ťa prinútia zamyslieť sa

0 icon

Umenie je veľmi subjektívna záležitosť. Sto ľudí, sto chutí, a teda sa nikdy nezhodneme na tom, čo je naozaj krásne. Niekedy však estetická stránka nehrá hlavnú rolu. Existuje mnoho umelcov, ktorí svojimi výtvormi nastavujú spoločnosti zrkadlo a ich diela nesú hlbokú myšlienku alebo nejaké posolstvo. O jedného takéhoto umelca sme sa začali zaujímať…

Týchto 18 obrázkov je dôkazom úplného perfekcionizmu

0 icon

Kto nemiluje ten pocit pohodlia? Dnes ti ukážeme krátku zbierku bezchybne organizovaných objektov z každodenného života, ktoré ťa jednoducho upokoja a uspokoja tvoj perfekcionizmus. V každom z nás sa nachádza kúsok perfekcionistu - ten pocit hrdosti rozdeľovať veci a vytvárať poriadok z chaosu. Zoradiť veci chronologicky, abecedne, podľa tvaru, veľkosti alebo…

Armádny Magazín

Stíhačky v ohrození. Po rokoch Izrael prestáva bombardovať Sýriu

0 icon

Izrael, 19.september 2021 (AM) – Benjamin Netanjahu, ktorý pôsobil vo funkcii predsedu vlády 12 rokov (od roku 2009), prestal byť pri moci. A keďže sa moc zmenila, dohoda medzi Ruskom a Netanjahuom, podľa ktorej Moskva ignorovala útoky Izraela na proiránske sily v Sýrii, už neexistuje

Nový samopal KEDR využijú ruské silové zložky pre mestský boj

0 icon

Rusko, 19.september 2021 (AM) – Jednotky špeciálnych síl orgánov činných v trestnom konaní čoskoro získajú nový samopal KEDR-PARA. Novinka bola vyvinutá v Zlatouste a už vstupuje do štádia štátnych testov.   Samopal vyvinul z vlastnej iniciatívy strojársky závod Zlatoust, aby nahradil samopal PP-91 Kedr, ktorý je v súčasnosti v užívaní bezpečnos

Putin nariadil vyplatiť obrancom Leningradu 50 tisíc rubľov

0 icon

Rusko, 19.september 2021 (AM) – Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét o paušálnej odmene 50 000 rubľov Rusom, ktorým bola udelená medaila „Za obranu Leningradu“ alebo odznak „Obyvateľ obkľúčeného Leningradu“. Dokument bol zverejnený na webovej stránke Kremľa.   Prijmú ich občania Ruskej federácie žijúci v Rusku, ako aj v Lotyšs

Kapitalista (?) v boji o chlieb (či zisk) nepozná brata?

0 icon

Presne to sa nám odhalilo na prípade zrušených spoločných osláv 240. výročia francúzskej podpory mladých USA v námornej Bitke pri Chesapeakskom zálive, ktorá bola vybojovaná 5. 9. 1781 (poznáme ju aj ako Battle of Virginia Capes, či Battle of the Capes).   Oslavy, ktoré sa mali konať 17. 9. 2021, zrušilo…

V Austrálii sa môžu objaviť nové americké základne. USA rozširujú svoju vojenskú prítomnosť

0 icon

Austrália, 18.september 2021 (AM, Sputnik) –USA posilní svoju vojenskú prítomnosť v Austrálii, uvažuje sa o rozmiestnení stálych amerických vojenských základní na juhu kontinentu, oznámil v piatok v relácii Today televíznej stanice 9News austrálsky minister obrany Peter Dutton.   "Niektoré z nich budú stále, prerokúvame ich počet.

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali