KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Roman Michelko: Dubček – Krátka jar, dlhá zima, alebo pokus o rekonštrukciu reality

Bratislava 28. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Štefan Puškáš)

 

V ostatnom čase sme boli svedkami viacerých pokusov o filmovú rekonštrukciu našej nedávnej minulosti. A treba hneď konštatovať, že kým Solčanskej politická agitka Únos či Nvotovej Mečiar sa jednoznačne radia do skupiny typických propagandistických agitiek, som presvedčený, že autori filmu Dubček – Krátka jar, dlhá zima, nemali takpovediac ideologické zadanie. Film bol pred svojou premiérou zoširoka propagovaný v médiách s tým, že zámerom režiséra, v spolupráci s dramaturgiou, je vytvoriť dielo, ktoré osobnosť Alexandra Dubčeka „priblížia hodnoverným, uveriteľným spôsobom. Bez jej idealizovania, bez heroizovania, ale v ľudsky presvedčivom portréte človeka, ktorý veril v možnosť demokratizácie totalitného režimu, a tak ho nevyhnutne musel stretnúť osud Ikara svojej doby.“

Na snímke politológ Roman Michelko

Treba hneď dodať, že tvorcovia (režisér Laco Halama a trojica scenáristov, Viliam  Klimáček, Ľuboš Jurík a Juraj Fábry) mali k dispozícii množstvo publikovaných prameňov, dobovej tlače, odbornej literatúry, či memoárov. Takisto sú spracované a prístupné verejnosti aj archívne fondy uložené v Slovenskom národnom archíve alebo v Archíve Ústavu pamäti národa. Najzásadnejší problém bol, ako to všetko skoncentrovať do približne deväťdesiatminútovej výpovede. Ak by sa tvorcovia chceli dôsledne popasovať s touto témou, „vydalo by to“ na mnohodielny seriál, ale pravdepodobne finančné limity zredukovali ich zámer na formát celovečerného filmu.

Prístup tvorcov bol jasný. Ich zámerom bolo vytvoriť lineárnu rekonštrukciu udalostí roku 1968 – nástup nového reformného vedenia, jeho postupné strety s domácimi konzervatívcami a dogmatickými sektármi, ako aj postupné narastanie rozporov medzi vedením KSČ a predstaviteľmi piatich štátov Varšavskej zmluvy ovplyvňovaných Moskvou. Prvým vážnym varovaním a prejavom kolektívnej kritiky štátov Varšavskej zmluvy vedenia KSČ, na čele novozvoleným prvým tajomníkom ÚV KSČ A. Dubčekom, bola drážďanská schôdzka, na ktorej sa mali pôvodne prerokovať ekonomické otázky, ale v réžii Moskvy sa zmenila na akýsi tribunál.  Film celkom realisticky vykresľuje Dubčekovo vnímanie reformného procesu, ale aj jeho uhýbanie, dvojitú rétoriku, a najmä naivnú vieru, že využije svoje veľmi dobré vzťahy s Leonidom I. Brežnevom a nejako to so sovietmi uhrá.

Film chronologicky i keď s nutnou dávkou zjednodušenia mapuje postup udalostí roku 1968. Bohužiaľ, viacero vecí je len načrtnutých a nedopovedaných. Nie je dostatočne vysvetlené, prečo sa naša delegácia nezúčastnila na varšavskej schôdzke. Nechcela sa dostať do situácie, v akej sa ocitla v Drážďanoch a verila, že pripravovaný mimoriadny 14. zjazd KSČ (9. septembra 1968) všetko vyrieši? Diváci sa čosi dozvedeli o tzv. varšavskom liste, ale nič sa nedozvedeli o diskusii na predsedníctve strany a o odpovedi na naň. Pritom z hľadiska ďalšieho vývoja to bola kľúčová udalosť.

V skratke sú vo filme načrtnuté aj rozhovory v Čiernej nad Tisou, ale znova bez vysvetlenia a kontextu, ako aj následné bratislavské rokovania. Jediný obraz tohto rokovania je zredukovaný na Dubčekovo stretnutie s Brežnevom vo vlaku, kde ho prijal Brežnev v župane po údajnej zdravotnej indispozícii. Toto stretnutie však netvorilo gro rokovaní, ale bola to len malá taktická zápletka. Podstata sporu bola v tom, že Dubček napriek neustálym sľubom, ktoré Brežnevovi opakovane dával, nebol ochotný urobiť ani tie najmenšie personálne zmeny. Reformné hnutie by sa určite nebolo zastavilo a ani oslabilo, keby bol Dubček vyšiel v ústrety Brežnevovi a zbavil funkcií či už člena predsedníctva ÚV KSČ Františka Kriegla, ministra vnútra Josefa Pavla, tajomníka ÚV KSČ Čestmíra Císařa, alebo riaditeľa Česko-slovenskej televízie Jiřího Pelikána. A po dohode s Brežnevom dosadil na uvoľnené miesta reformných komunistov a ako aj ľudí, ktorých presadzoval Brežnev. Bola to výlučne vec zdravého rozumu a v tomto prípade by vlastné ego a osobná ješitnosť museli ustúpiť do úzadia. Taká bola totiž zaužívaná prax v socialistickom tábore. Dubček to však nedokázal a v tom spočíva tragédia roku 1968.

Vykresľovanie Leonida I. Brežneva ako tupého primitíva, ktorý nič iné nepozná len a len hrubé násilie je príliš zjednodušené a tendenčné. Nikto netvrdí, že Brežnev jednal v rukavičkách, len si treba uvedomiť, pod akým bol tlakom. Brežnev, takisto ako aj Dubček, zápasil v turbulentnom roku 1968 o svoj post generálneho tajomníka ÚV KSSZ. Uvedomoval si, že od vyriešenia česko-slovenskej otázky závisí jeho ďalší osud. Dlho odolával svojim generálom, ktorí už na jar 1968 naliehali a navrhovali vojenskú intervenciu do ČSSR. Odolával týmto tlakom a obával intervencie. V roku 1969 sa pripravovala v Moskve medzinárodná porada predstaviteľov komunistického a robotníckeho hnutia. Prípravy už boli v plnom prúde. Nemohol si dovoliť intervenciu. Na druhej strane však nechcel skončiť ako Nikita S. Chruščov. Usiloval sa dohodnúť s Dubčekom, ale, ako sa zdá, Dubček to považoval za jeho slabosť. Rozhodol sa taktizovať. Spoliehal sa na mimoriadny zjazd KSČ a najmä fatálne podcenil možnosť vojenskej intervencie. Na politiku nesplnených sľubov nakoniec doplatili tak Slováci, ako aj Česi.

Vyvrcholením deja je povestná noc z 20 na 21. augusta, keď predsedníctvo KSČ pripravovalo rokovanie XIV. zjazdu. Nepoučený divák iste netušil, že intervencia sa musela stihnúť do tohto dátumu, keďže na zjazde sa volí nové vedenie KSČ a konzervatívci by boli výrazne  oslabení.  A práve nedopovedanie  podstatných udalostí, ktoré v rozhodujúcej miere ovplyvňovali vnútropolitický vývoj je skutočnosťou,  ktorú možno autorom najviac vyčítať. Miesto toho sa  tvorcovia zamerali na znaky kultu osobnosti – Dubčekov ideálny rodinný život, ako aj davy oslavujúce a milujúce svojho usmievavého vodcu. Do tohto scenára zapadá aj známa Dubčekova návšteva kúpaliska na Santovke, či odovzdanie „pozývajúceho listu“ na bratislavskom WC a podobne.

Ako som už spomenul, film vrcholí zajatím čelných predstaviteľov reformného krídla KSČ v budove ÚV KSČ a následne vykreslením ťažkých a extrémne nátlakových rozhovorov našej delegácie v Kremli. A práve tu sa tvorcovia dopustili viacerých zásadných a úplne zbytočných pochybení. Od drobností typu, že František Kriegel bol predsedom Národného frontu a nielen členom predsedníctva ÚV KSČ. Prvé falošné tóny zazneli pri takzvanom telefonáte medzi Husákom a Dubčekom, v ktorom sa Husák zaprisahával vernosťou Dubčekovi. Čo je obyčajná fikcia a nezmysel. Husák nemohol byť Dubčekovi nijako nápomocný. Nebol ani členom ÚV KSČ a ani ÚV KSS. A naviac bol to práve Dubček ktorý, spolu s Novotným, bol najväčším odporcom dôslednej rehabilitácie Husáka a Novomeského a vehementne im bránil vstupu do politického života. Každý historik veľmi dobre vie, že v čase intervencie boli medzi Bratislavou a Prahou všetky telefónne linky prerušené. Husák nemal ako Dubčekovi telefonovať. Podstatné však je, že 21. augusta, nadránom, keď Husák prišiel na zasadnutie predsedníctva ÚV KSS, tak Dubček bol už internovaný a akýkoľvek kontakt s vonkajším svetom mu bol znemožnený. Na tomto mieste  znela autorská licencia tvorcov veľmi falošne a utilitárne, lebo jediným jej cieľom bolo vykresliť Husáka ako chorobne ctižiadostivého pokrytca usilujúceho sa o mocenské postavenie, ktorý na jednej strane vystupuje akou presvedčený reformista, aby vzápätí popiera sám seba a stal sa všetkého schopným lokajom. Podobne bol Husák vykresľovaný aj v kampani proti tzv. buržoáznym nacionalistom. Autori vyfabrikovali v daných časopriestorových súradniciach veľmi falošnú  a zlomyseľná skratku. Manipulačným spôsobom sa usilovali zapôsobiť na najnižšie pudy divákov.

Podobne vykreslenie moskovských rokovaní, ktoré vyústili k podpisu tzv. Moskovského protokolu, sú relatívne objektívne až na jeden falošný tón. V hrubom rozpore s historickou pravdou sa Kriegel prezentuje ako aktívny účastník kremeľských rokovaní. Realita je taká, že na týchto rokovaniach sa vôbec nezúčastňoval, celý čas bol izolovaný. Na druhej strane je dosť nehodnoverne vykreslená úloha prezidenta Svobodu na moskovských rokovania, ktorý, snáď s výnimkou Biľaka, mal najväčšiu zásluhu na prijatí tzv. Moskovského protokolu. Takisto úloha Dubčeka je príliš schematicky poňatá a heroizovaná. Aj Dubček presviedčal Kriegla, aby podpísal tzv. Moskovský protokol a prostredníctvom telefónu naliehal na vedenie KSS, aby sa mimoriadny zjazd KSS konal až po ich návrate z Moskvy. Dubček takisto súhlasil s názorom vedenia KSSZ, že tzv. Vysočanský zjazd KSČ, ktorý ho jednomyseľne zvolil do funkcie prvého tajomníka KSČ, je nelegitímny. Tieto základné fakty, ktoré po 21. auguste 1968 rozhodujúcim spôsobom ovplyvnili ďalší  vnútropolitický vývoj v Česko-Slovensku autori z nepochopiteľných dôvodov zamlčali.

Úplne mimo reality a asi len na zvýšenie dramatickosti filmu jeho tvorcovia chceli vsugerovať divákom dramatické čakanie našej delegácie v lietadle na Kriegla. Skutočnosť je taká, že sovieti naozaj chceli, aby Kriegel neodletel s delegáciou, čo však väčšina členov delegácie rezolútne odmietla. Sovieti boli nútení ustúpiť. V čase, keď delegácia prišla z Kremľa na letisko František Kriegel už v lietadle sedel.  Nechápem, prečo  sa tvorcovia znížili k takýmto tendenčným falzifikáciám, keďže dynamickosť deja sa tým nijako zvlášť nezvýšila a horká pachuť babráctva či zlého zámeru tak nastálo uľpie na tvorcoch tohto opusu.

Čo mi, naopak, vo filme chýbalo, bolo vysvetlenie, prečo koncept Indrovej robotnícko-roľníckej vlády skrachoval. Krátky obraz prezidenta Svobodu, ktorý odmietol podieľať sa na politickom prevrate, ani zďaleka nevysvetľuje dosah tohto aktu, ako ani skutočnosť, že na základe iniciatívy prezidenta Svobodu bola Moskva nakoniec nútená rokovať s Dubčekovým vedením KSČ.

Napriek všetkým výhradám je dobré, že film Dubček – Krátka jar, dlhá zima uzrel svetlo sveta. Ako som už naznačil, nepochybujem, že cieľom tvorcov bolo priniesť čo najvernejší obraz udalostí povestného roku 1968. Tento zámer sa však tvorcom podaril len čiastočne. Udalosti roku 1968 by sa iste dali spracovať na mnohodielny seriál, aj preto verím, že naša kinematografia sa na niečo podobné podujme. No, a ako poučenie pre tvorcov, by som odporúčal čo najmenej autorskej licencie a čo najviac pridržiavania sa objektívnych faktov. Snahy o umelú dramatizáciu už i tak dosť dramatického deja, navyše falzifikáciou skutočnosti či viacerými nepresnosťami, v konečnom dôsledku len dehonestujú snahu tvorcov a dielu neprinesú žiadnu pridanú hodnotu. Aj preto tvorcovia, ktorí sa v budúcnosti budú snažiť sprítomniť naše dejiny, by sa mali takéhoto pokušenia vyvarovať.

Roman Michelko

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Raši upozorňuje, že núdzový stav vyhlasuje a ruší výhradne vláda SR a nie krízový štáb. „A premiér sa tvári, že on nič, on muzikant“

Bratislava 4. júna 2020 (HSP/Foto:SITA/Kancelária NR SR)   Poslanec parlamentu za stranu Smer-SD Richar Raši opäť kritizuje premiéra Igora Matoviča v súvislosti s núdzovým stavom, ktorý ešte stále nie je zrušený. Premiér uviedol, že núdzový stav zruší, ak tak rozhodne krízový štáb, zároveň ale nevylúčil jeho znovuzavedenie  "Tak a je…

Zdravotníkom sa bude aj naďalej započítavať prax na oddeleniach nemocníc

Bratislava 4. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Mladým lekárom a ďalším zdravotníckym pracovníkom sa bude aj naďalej započítavať prax na oddeleniach nemocníc. Vláda totiž schválila novelu zákona, ktorá ruší dočasné pozastavenie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. To bolo prijaté v rámci balíka opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia Covid-19 "Ďalšie vzdelávanie zdravotníkov…

Mičovský: Národný potravinový katalóg vnímam ako veľmi úpadkový projekt

Bratislava 4. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Projekt Národného potravinového katalógu (NPK) vníma minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽaNO) ako "veľmi úpadkový", pri ktorom išlo o čiastku na úrovni 2 miliónov eur. Mičovský to uviedol po štvrtkovom rokovaní vlády v reakcii na vyjadrenia koaličného hnutia Sme rodina…

Krajniak: Žiadateľom o štátne príspevky už odišlo na účty 206 miliónov eur

Bratislava  4. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Žiadateľom o štátne príspevky v projekte Prvá pomoc odišlo na účty 206 miliónov eur. Po štvrtkovom rokovaní vlády o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak "Za marec a apríl máme vyplatených 141 661 platieb," povedal minister. Rezort práce podľa neho…

Korčok: Memorandum odovzdané premiérovi neprispieva vzťahom SR a Maďarska

Bratislava 4. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/DUNA/MTI/Zoltan Balogh)   Memorandum maďarskej komunity, ktoré tento týždeň predložila mimoparlamentná SMK premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO), neprispieva dobrým vzťahom medzi Slovenskom a Maďarskom. Myslí si to šéf rezortu slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS), ktorý memorandum považuje za odmietnutie ústretového gesta predsedu vlády "Len z médií…

Vojenské spravodajstvo zaznamenalo aktivity cudzích služieb na Slovensku, povedal Naď

Bratislava 4. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák )   Vojenské spravodajstvo zaznamenalo činnosť cudzích spravodajských služieb na území SR, ktoré mohli byť v rozpore so zákonom. Po rokovaní parlamentného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstvo to povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) Poslancom na výbore predkladal výročnú správu o činnosti Vojenského…

Sulík: Aplikácia na pomoc s nájmami by mala fungovať asi od 15. júna

Bratislava 4. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Aplikácia na žiadosti o pomoc s nájmami pre podnikateľov, ktorých podnikanie postihla pandémia koronavírusu, by mala fungovať asi od polovice júna. Informoval o tom minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) po štvrtkovom rokovaní vlády Podľa neho je nemysliteľné, aby desaťtisíce žiadateľov o pomoc…

Anonym nahlásil bombu na súde, polícia preveruje situáciu v sídlach po celom Slovensku

Bratislava 4. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Súdy na Slovensku opäť čelia hrozbe anonymnej bombovej vyhrážky "Oznámenie bolo nahlásené v Trnave, keďže však anonymný oznamovateľ nekonkretizoval hrozbu, polícia preveruje situáciu na všetkých súdoch," potvrdila stav, týkajúci sa aj hlavného mesta, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Veronika…

Budaj: Znečistenie životného prostredia nepozná hranice

Bratislava 4. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Minister životného prostredia Ján Budaj v predvečer Svetového dňa životného prostredia prijal veľvyslancov Veľkej Británie a Francúzska – dvoch veľmocí, garantov mierových zmlúv, ktorých sté výročie pripadá na tento dátum. Na stretnutí podotkol, že ochrana životného prostredia sa týka rovnakou mierou veľkých i…

NAKA preveruje fakultu informatiky Slovenskej technickej univerzity pre volebnú korupciu

Bratislava 4. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Polícia SR)   Fakultu informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) preveruje Národná kriminálna agentúra (NAKA). Informovali o tom v stredu 3. júna protestujúci poslucháči fakulty na stránke Za našu FIIT. Dôvodom je podľa nich volebná korupcia. Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová pre…

Schválili zákon, ktorý kriminalizuje urážanie čínskej štátnej hymny

Hongkong 4. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Hongkonský zákonodarný zbor vo štvrtok schválil zákon, ktorý kriminalizuje urážanie čínskej štátnej hymny. Informovali o tom agentúry AP a AFP. Zákon schválili v pomere 41:1. Opoziční prodemokratickí zákonodarcovia zákon považujú za porušenie slobody prejavu a práv, ktoré majú mať obyvatelia osobitnej administratívnej oblasti Hongkong…

VideoRabovanie v Los Angeles

Santa Monica 4. júna 2020 (HSP/Foto:Screenshot)   Ako to vyzerá v Los Angeles, natočili na video dvaja miestni obyvatelia. Autom sa presúvajú po štvrti Santa Monica, kde počas dňa tlupy poväčšine afroameričanov rabujú obchody. Ulice sú plné prázdnych krabíc z nakradnutého tovaru. Polícia sa nestíha presúvať z jedného miesta na…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Smer sa nám rozpadá

Už keď odstúpil Marek Maďarič, bolo potrebné spozornieť. Potom aj Peter Kažimír. Na vonok nám v posledných rokoch vyrazila špina, kopec špiny. Nedá sa to už ani upratať. Sociálna demokracia, slovenská sociálna demokracia, zdá sa, plná ziskuchtivých indivíduí. Aký to rozpor... Navonok záujem o obyčajných ľudí, chudobu a starých, v…

Ak by som kandidoval na funkciu generálneho prokurátora, lex Lipšic by v parlamente zrušili obratom

Keď som pred parlamentnými voľbami ako sudca Najvyššieho súdu ohlásil, že budem kandidovať na poslanca ako líder strany Vlasť, parlament takmer jednohlasne prijal zákon s názvom lex Harabin. Tento zákon prijatý kvôli jednej osobe ustanovoval, že sudca ktorý bude kandidovať do parlamentu automaticky stratí mandát sudcu. Dôvod mal byť ten, aby…

Macron diagnostikoval NATO stav kómy... Kto bude jeho hrobárom?...

Macron: NATO sa nachádza v stave mozgovej smrti. Pod týmto názvom uverejnila Pravda v novembri minulého roku kritický  článok francúzskeho prezidenta Macrona. Nebudeme zachádzať ďaleko do histórie, pretože vieme ako vzniklo NATO, ako vznikla Varšavská zmluva, ako sa nerovnovážny stav vyvinul po skončení studenej vojny. Po zániku Varšavskej zmluvy, aj NATO…

Prečo nenosiť rúška

Nedáva to zmysel. Lekári nosia rúška na pohotovosti alebo v prvom kontakte, aby chránili seba aj pacientov, pretože tam sa môžu vyskytovať

Covid 19 a ekonómia.

Covid 19 má mimoriadne cenné poučenie pre ekonómiu a ekonómov, ktoré bude v závere článku. Minule v blogu https://blog.hlavnespravy.sk/20799/dialektika-takmer-neznamy-to-jazyk-vo-vedach-o-spolocnosti/

Premiér: zosobnený Budha, Napoleon a Mao, ktorý sa pasuje za mesiáša

Podvedomé kopírovanie vzorov je súčasťou ľudskej psychiky. Aj silné a nezávislé osobnosti dejín mali často morálne autority, vojvodcov či mudrcov človečenstva ako predlohy na vlastné napredovanie. Bohužiaľ, iba nemnohí dokázali predčiť objekty obdivu a zbožňovania. O to častejší je model, kedy prebehla transformácia a adept na osobnosť začal glorifikovať sám seba. Takéto prerody bývajú komické…

TopDesat

TOP10: Podivné zákony v krajinách z celého sveta - 4. časť

0

Každá krajina je iná a takisto sa v rôznych častiach sveta odlišujú aj zákony. Tieto zákony niekedy hraničia so skutočne smiešnymi vecami a inokedy poukazujú na dôležité kultúrne hodnoty. Pri čítaní znenia sa aj úradníci musia chytať za hlavu, pretože niektoré zákony sú naozaj smiešne. Pri množstve zákonov, ktoré má…

666: Zlovestné číslo - 1. časť

0

Diabolské číslo 666 spolu s číslom 13 sa považuje za zlovestnú číslicu. Potom, ako sa toto číslo objavilo v Zjavení Jána, vzniklo množstvo hypotéz o jeho skutočnom význame, všetky však na znepokojujúcom pozadí symbolu zla. Pripravili sme si pre vás opäť dvojdielny článok a opäť o viac než zaujímavej téme. Poďme na prvý diel. „V…

Svoju jedinú úlohu nezvládli a bavia tak celý internet

0

Každý z nás občas bojuje so svojim zamestnaním. Mnohokrát sú požiadavky našich nadriadených nad naše sily a nám tak neostáva nič iné, ako sa potrápiť a ich požiadavkám vyhovieť. Títo ľudia sú však iní. Svoju jedinú úlohu v práci nezvládli a bavia tak celý internet. Dúfame, že ty nepatríš medzi…

Zvyky, ktoré sa po celom svete veľmi líšia 2.

0

Ľudia po celom svete majú svoj vlastný spôsob, ako robiť veci. Nie je preto žiadnym prekvapením, že určité zvyky, ktorým zvyčajne nevenuješ pozornosť, dokonca aj jednoduché veci, ktoré robíš pri návšteve reštaurácie alebo nakupovaní, by sa v skutočnosti mohli považovať za urážlivé alebo čudné v inom kúte sveta. A niektoré veci,…

Naj budovy Slovenska: Najvyššie položené kino je v srdci Veľkej Fatry

0

Medzi korunami stromov Veľkej Fatry sa v nadmorskej výške približne 1 400 m. n. m. sa nachádza kino, ktoré budeš mať možno celé iba pre seba. Takto to dopadne, keď chce majiteľ hotela ponúknuť svojim návštevníkom aj niečo originálne a nevídané. Kino nie je najväčšie, no zmestí sa doňho dokopy 30 ľudí,…

Čo spraví s tvojím telom pravidelné plávanie?

0

Plávanie môže byť tvojou vstupenkou pre zdravé telo a dušu bez ohľadu na tvoj vek. Nielenže ti môže poskytnúť celotelové cvičenie, ale tiež pomáha tým, ktorí sa vysporiadajú s depresiou tým, že uvoľňuje endorfíny, ktoré majú ti dodávajú dobré a pozitívne pocity. Ale to nie je jediná výhoda, ktorú táto aktivita môže priniesť. 1. Plávanie…

Vo svete IT

SmartBanking od ČSOB žnie na AG platforme úspechy. Huawei zároveň bližšie približuje budúcnosť ich platformy

0

V priebehu dnešného rána sme sa zúčastnili raňajok so spoločnosť Huawei, v rámci ktorých jednou s nosných tém bola aplikácia banky ČSOB, ktorá je už niekoľko týždňov súčasťou platformy App Gallery (AG). Okrem toho sa samozrejme rozoberala aj samotná platforma a jej budúcnosť. Za spoločnosť Huawei diskutoval David Liška, ktorý…

Omrzel Vás vzhľad rozhrania Vášho Android telefónu? Pozrite si tieto najlepšie aplikácie, ktoré Vám ho prekopú od základov

0

Operačný systém Android od spoločnosti Google má jednu veľkú výhodu oproti konkurencií, dokážete si ho prispôsobiť podľa svojho gusta. Nižšie sme si pre Vás pripravili zoznam najlepších launcherov, pomocou ktorých si môžete kompletne zmeniť vzhľad Vášho Android smartfónu. Čo je to Android launcher? Android Launcher môžeme charakterizovať ako „spúšťač“ Vášho…

Analytici sa domnievajú, že poznajú dôvod znefunkčnenia telefónu po nastavení tejto tapety

0

Pred pár dňami sme Vám priniesli správy o tapete pre mobilné smartfóny s operačným systémom Android, ktorá dokáže znefunkčniť smartfón. Ide pritom o tapetu, na ktorej nájdete rieku, hory a skvelo spracované farby. Jediným spôsobom ako je možné telefón následne „rozbehať“ po nastavení tapety je pomocou továrenských nastavení. Tie používateľ…

RECENZIA: Bluetooth slúchadlá Tronsmart Onyx Ace prekvapia nie len cenou, ale aj kvalitným zvukom

0

Približne 2 týždne dozadu sa nám do redakcie dostali Bluetooth slúchadlá Tronsmart Onyx Ace, ktoré sme podrobili redakčnému testu. Celkovo ide o druhý produkt od spoločnosti Tronsmart, ktorý sme testovali a vzhľadom na pozitívne pocity z prvej recenzie Bluetooth reproduktora, naše očakávania boli vskutku vysoké.  Tronsmart Onyx Ace s kupónom…

Mohol mať Mars v minulosti prstenec? Nové dôkazy naznačujú, že áno

0

Mars – púštna, nehostinná planéta mohla vyzerať v minulosti okúzľujúco. Nový výskum našiel ešte viac dôkazov o tom, že okolo červenej planéty mohli byť v minulosti prstence. Dôkazy ležia pri menšom z marťanských mesiacov, Deimose. Ten obieha v mierne naklonenom uhle relatívne k rovníku planéty. Podľa vedcov by mohol byť…

Vedci transplantovali miniatúrnu ľudskú pečeň do potkana. Podľa slov vedcov aj napriek problémom fungovala

0

Vedcom sa podarilo úspešne transplantovať funkčnú  miniatúrnu pečeň do potkanov. Tú vytvorili pomocou preprogramovaných ľudských kožných buniek. Ide o experiment, ktorý by mohol položiť základy pre budúcu liečbu zlyhania pečene. Je to ochorenie, ktoré si každý rok vyžiada viac ako 40-tisíc životov, a to len v spojených štátoch, píše Science…

KAMzaKRÁSOU

Tipy na bezmäsité jedlá na leto: Chutiť budú každému!

1

Ak hľadáte recepty na rýchle bezmäsité jedlá na leto, tak ste na správnom mieste. Máme pre vás recepty, ktorých prípravou nezabijete polovicu dňa!

Tip na výlet po Slovensku: Čo navštíviť v Bratislavskom kraji?

4

Okrem hradu, centra a Devínu tento kraj ponúka i ďalšie zaujímavosti. Aké to sú? Čo navštíviť v Bratislavskom kraji a kam sa vydať na túru?

Olej z čiernej bazy: Ako vplýva na naše zdravie a ako pomôže pleti?

2

Olej z čiernej bazy je lisovaný zo semien rastliny a môže byť veľkým pomocníkom pre zdravie. Taktiež nájde uplatnenie pri starostlivosti o pleť. Aké má účinky?

Ako zoštíhliť vnútorné stehná? Vďaka týmto cvikom ich vyformuješ!

2

Keď príde na posilňovanie nôh, väčšinou sa nevenujeme jednotlivým častiam nôh, ale nohám ako celok. Ako zoštíhliť vnútorné stehná sa dozviete v tomto článku.

Vyhraj 3x Salvatore Ferragamo FERRAGAMO v hodnote 46 €

1

Fougére, citrusová a drevitá vôňa zložená z neodolateľných tónov. Salvatore Ferragamo FERRAGAMO vás pohltí svojou vôňou. Zapojte sa do súťaže!

Najväčšie mýty o kliešťoch: Skutočne idú len za sladkou krvou?

5

Nie všetko, čo sa o kliešťoch hovorí, je skutočnou pravdou. Dokonca kolujú mýty o kliešťoch, ktorým veríme dodnes. Odkiaľ si ho môžete priniesť domov?

Svetlo sveta

Päťdesiat dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

0

Katolícka cirkev oslávi v nedeľu 31. mája Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, ktorý je známy aj pod názvom Turíce. Svätodušná nedeľa sa slávi 50 dní po Veľkej noci aj v iných kresťanských cirkvách. Svätodušné sviatky sú po Vianociach a Veľkej noci tretie najvýznamnejšie kresťanské sviatky. Veriaci si na Svätodušnú nedeľu pripomínajú…

Dekan Bohosloveckej fakulty Thurzo: Voľná nedeľa je v záujme človeka

0

Od marca sú v nedele v súvislosti so šírením koronavírusu zatvorené obchody a nákupné centrá. V spoločnosti silnie hlas, aby to tak zostalo aj po skončení pandémie. Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska rozhovor o voľnej nedeli poskytol dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Thurzo.  – Aktuálna situácia koronakrízy nás…

Posolstvo Svätého Otca na Deň médií: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“

0

V 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája bude Cirkev sláviť 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František posolstvo, ktorého mottom je citát z knihy Exodus: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“ (Ex 10,2). Témou pápežského posolstva na tohtoročnú Nedeľu médií je komunikácia ako rozprávanie…

Štyridsať dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

0

Vo štvrtok 21. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do…

Na Mariánskej hore v Levoči tento rok tradičná mariánska púť nebude

0

Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, nebude. Rozhodol o tom spišský biskup Mons. Štefan Sečka. “Každoročne počas prvého júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s…

Pápež František bude 18. mája sláviť omšu nad hrobom sv. Jána Pavla II.

0

Pri stom výročí narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. v pondelok 18. mája bude Svätý Otec František o 7. hodine ráno celebrovať svätú omšu nad hrobom svätca v bočnej kaplnke Vatikánskej baziliky. Týmto priamym prenosom sa zároveň uzavrie vyše dvojmesačné obdobie živých strímingových prenosov ranných omší pápeža Františka. Od 18.…

Armádny Magazín

Slovenskí vojaci posilnia prítomnosť NATO v Pobaltí o pol roka dlhšie

0

Slovensko, 4.jún 2020 ( AM, MO SR ) - Národná rada SR dnes schválila predĺženie mandátu príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorí aktuálne pôsobia v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti (eFP) NATO v Pobaltí. Súhlas s návrhom vyslovilo 110 poslancov, čo je dokonca viac, ako by bolo potrebné napríklad na prijatie ústavného zákona.…

Ministerstvo obrany zahájilo boj proti hybridným hrozbám a dezinformáciám

0

V priestoroch Ministerstva obrany SR sa dnes uskutočnilo rokovanie štátnych tajomníkov celkovo ôsmich rezortov a vedúcich predstaviteľov bezpečnostných orgánov štátu. Cieľom stretnutia bolo naštartovať procesy prípravy akčného plánu boja proti hybridným hrozbám a dezinformáciám, ako jedného zo záväzkov Progr

Český delostrelci dostanú nové húfnice Caesar od francúzskej spoločnosti Nexter

0

Česko, 4.jún 2020 ( AM, MO ČR ) - Ministerstvo obrany Českej republiky sa rozhodlo začať rokovania s francúzskym výrobcom samohybných diel Caesar spoločnosťou  Nexter o obstaraní 52 týchto húfnic. Cieľom je uzavrieť zmluvu ešte v tomto roku. Tento zámer kolégium MO jednohlasne sch

Americká oranžová revolúcia pokračuje - Pentagon vyslal do okolia Washingtonu 1 600 vojakov

0

USA, 4.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - Okolo 1,6 tisíca vojakov bolo vyslaných do okolia Washingtonu, kde prebiehajú protesty kvôli smrti Afroameričana Georgea Floyda. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na oficiálneho zástupcu P

Rusi so zbraňami v rukách ochránili svoju reštauráciu v americkom San Diegu pred agresívnymi demonštrantmi. Video

0

USA, 4.jún 2020 ( AM ) - Dvanásť priateľov, z ktorých mnohí sú prisťahovalci z Ruska, dva dni, so zbraňami v rukách, ochraňovali svoju ruskú reštauráciu v San Diegu pred agresívnymi demonštrantmi reštaurácie Pushkin Russia.   [caption id="attachment_17437" align="alignnone" width="604"]

Prehliadky víťazstva v Moskve sa zúčastní 75 srbských vojakov a dôstojníkov

0

Rusko, 3.jún 2020 ( AM ) - Prehliadky víťazstva, ktorá sa bude konať 24. júna, sa zúčastní 75 srbských vojakov a dôstojníkov. Informoval o tom srbský veľvyslanec v Rusku Miroslav Lazanski.   "Pre Veľvyslanectvo Srbskej rep

Tvoja Svadba

Bilingválna svadba: Ako ju naplánovať a na čo si dať pozor?

0

Bilingválna svadba v dnešnej dobe už nie je ničím nezvyčajným. Ako ju však naplánovať tak, aby si ju obe strany užili a zažili skvelý deň? My vieme.

Svadobné menovky na stôl: Inšpirácie, ktoré potešia viac ako kartičky

0

Ak plánujete vytvoriť zasadací poriadok na svadbu, tak by ste nemali zabúdať ani na menovky na stôl. Čo je aktuálne trendy namiesto papierových kartičiek?

Ako zariadiť svadbu v zahraničí? Čo všetko je potrebné vybaviť?

0

Ďalšia dôležitá vec, ktorú si musíte premyslieť je, či v zahraničí plánujete mať civilný alebo cirkevný sobáš, skutočný sobáš alebo len symbolické požehnanie manželstva.  Pri cirkevnom sobáši si treba vyberať krajiny s vierovyznaním, ktoré je rovnaké ako vaše. My kresťania predsa nebudeme žiadať o sobáš v moslimskom Turecku alebo Egypte. Ak jeden…

Ako schudnúť do svadobných šiat v priebehu niekoľkých týždňov?

0

Blíži sa deň D, no vy máte hlavy v smútku, pretože vaša postava nespĺňa vaše ideály. Zmeňte to! Ako schudnúť do svadobných šiat a byť tou najkrajšou nevestou?

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny: Aké svadobné šaty zvoliť?

0

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny je jednou z možností, ako si povedať svoje áno s nižším rozpočtom. Aké svadobné šaty zvoliť na takúto svadbu?

DIY čísla na svadobné stoly: Inšpiruj sa skvelými nápadmi

0

Aj taká banálna vec, akou sú čísla na svadobné stoly sú nesmierne dôležité. Potrebné sú najmä pre svadobných hostí, tak ako si ich vytvoriť?

Tvoje Zdravie

Najlepšie bylinky na vlasy: Ktoré pomôžu pri ich padaní či zlej kvalite?

0

Byliniek, ktoré podporujú zdravie a krásu vlasov a odstraňujú viacero vlasových problémov je skutočne mnoho a my spomenieme ešte jednu. Je ňou podbeľ liečivý, ktorý pomôže zlepšiť kvalitu vlasov a navrátiť im stratený lesk. Rovnako podporí ich zdravý rast. Má protizápalové účinky. Výluh z listov podbeľa môžete pravidelne vtierať priamo do vlasovej pokožky.…

TOP pleťové oleje na problematickú pleť: Ktoré pomôžu aj pri akné?

0

Že sú pleťové oleje určené len pre suchú pleť? To sa mýlite! Pomôžu i mastnej a aknóznej pleti. Predstavíme vám najlepšie pleťové oleje na problematickú pleť!

Pľúcny ventilátor vám môže zachrániť život: Ako vlastne funguje?

0

V súvislosti s koronavírusom sa častokrát hovorí aj o umelej pľúcnej ventilácii. Pľúcny ventilátor totižto dokáže zachrániť život. Ako však funguje?

TOP 5 dôvodov, prečo jesť bulgur: Oplatí sa ho zaradiť do jedálnička?

0

Viete, prečo jesť bulgur pravidelne? Aké benefity prináša konzumácia tohto pokrmu? Aké telu prospešné látky obsahuje? Všetko dôležité sa dozviete v článku!

Ako využiť liečivý kostihoj? Prinášame recept na domácu kostihojovú masť!

0

V článku prinášame recept na domácu kostihojovú masť. Ide o tradičné liečivo ľudovej medicíny, ktoré si môžete pripraviť z nazbieraného kostihoja. Ako na to?

Aké sú príznaky zeleného zákalu?A čo je vlastne jeho príčinou?

0

Zelený zákal, odborne glaukóm, je chronické očné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu zrakového nervu. To môže viesť postupne k zhoršovaniu zraku a v neskorších fázach to môže spôsobiť až slepotu. Glaukóm predstavuje jednu z najčastejších príčin slepoty. K spomínanému poškodeniu zrakového nervu dochádza spravidla v dôsledku zvýšenia tlaku vo vnútri…