KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Profesor Rainer Mausfeld: Kapitalistická demokracia nemôže existovať bez propagandy – jej manipulačné techniky sú psychológom známe už viac ako sto rokov

Bratislava/Kiel 25. októbra 2019 (HSP/Luciine Dvere/Foto:Sputnik)

 

Vyštudoval psychológiu, matematiku a filozofiu na univerzite v Bonne a matematickú psychológiu v holandskom Nijmegene. Od roku 2004 je členom Nemeckej akadémie vied Leopoldina, o jedenásť rokov neskôr sa stáva verejne známym vďaka svojej prednáške a rovnomennej publikácii Prečo jahňatá mlčia? Venoval ju analýze a kritike elitárskej demokracie, neoliberalizmu, médií, propagandy a jej manipulačných techník, prostredníctvom ktorých držia „mocní“ tohto sveta pod kontrolou masy „nevedomých“.  Rozprávali sme sa s emeritným profesorom všeobecnej psychológie na Univerzite Christiana Albrechtsa v nemeckom Kieli RAINEROM MAUSFELDOM

Profesor Rainer Mausfeld

Verejnosť Vás spoznala vďaka prednáške, ktorú na Youtube zavesil jeden z Vašich študentov. Okrem iného v nej spomínate to, že „elity“ naozaj ľudí považujú za stádo, ktoré reaguje nevypočítateľne,  iracionálne, vášnivo a preto je potrebné ovplyvňovať ho a získať nad ním plnú kontrolu. Máme my ľudia naozaj tendenciu reagovať stádovito? Sme ľahko ovplyvniteľní? V čom táto naša ľudská „slabosť“ spočíva?

Metaforu pastiera a stáda, ktorá má znázorňovať systém organizácie spoločnosti, nachádzame už v antike. Ťahá sa naprieč celou históriou západného sveta. Podľa nej existuje základný rozdiel medzi tými, ktorí sú schopní a vyvolení k tomu, aby vládli, a tými, ktorým je predurčené, aby slúžili – táto metafora je teda akýmsi odôvodnením oprávnenosti ich nadvlády. Často sa poukazovalo na to, že národ je neschopný prevziať na seba spoločenskú zodpovednosť,  chová sa iracionálne a je hnaný afektami. Ľud sa teda podobá stádu, ktoré potrebuje vodcu. Stačí pohľad do histórie a taktiež momentálnej spoločenskej reality na to, aby ste pochopili, že myšlienka politicky „všekompetentných“, racionálnych a všeobecnému blahu slúžiacich „elít“ nie je ničím iným, ako ich vlastnou fantáziou. Touto ideologickou fikciou odôvodňujú  znesvojprávňovanie  „hlúpeho ľudu“.  My ako ľudia sme od prírody sociálnymi bytosťami – znamená to, že  sme sociálne organizovaní a máme sklon k  formovaniu hierarchických organizačných štruktúr. To sa potom manifestuje v javoch, ktoré môžeme metaforicky nazvať „sklonom ku stádovitosti“. Aj táto metafora však platí len  do určitej miery. Sociálne prejavy tohto „stádovitého pudu“ totiž neprebiehajú úplne podľa šablóny, ale určuje ich široké spektrum iných psychických vplyvov a v neposlednom rade i naše vedomé rozhodnutia. Určité sklony k stádovitosti u ľudí teda bezpochyby existujú, nie je to však automatizovaný a nekontrolovateľný jav. Faktory, ktoré na celý proces pôsobia, sú veľmi komplexné a môžu byť čiastočne prístupné našej vedomej kontrole. K mentálnej výbave nás ako sociálnych bytostí, patrí široké spektrum možností ako ovplyvňovať myslenie, cítenie a konanie iných ľudí prostredníctvom vyvolávania emócií – radosti, nadšenia, hnevu, rozhorčenia a ostatných. Prípadne aj cez verbálne sprostredkované intelektuálne prostriedky akými sú napríklad prehováranie, presviedčanie, vyhrážanie, sľubovanie a podobné. Bez psychickej ovplyvniteľnosti by sme neboli sociálnymi bytosťami.  Možnosť sociálnej organizácie do veľkej miery spočíva práve v tom, že sme ovplyvniteľní a sami dokážeme ovplyvňovať iných. Toto teda nie je slabosť našej mysle, ale predpoklad k tomu, aby sme mohli sociálnymi bytosťami naozaj byť. Iba ak sa na tieto javy pozeráme z pohľadu mocenských vzťahov, má zmysel nazývať niektoré z vlastností našej mysle „slabými stránkami“. Môžu byť totiž zámerne zmanipulované, aby získali, udržiavali a rozširovali moc. V tomto zmysle možno povedať, že metódy propagandy, vyvinuté „elitami“, zámerne využívajú „slabiny“ našej mysle. Mnoho podvodov a ilúzií, ktoré sa dajú použiť aj na účely politickej indoktrinácie, sa zakladá práve na charakteristikách a zásadách jej dizajnu. Základné vnútorné mechanizmy našej mysle sú do značnej miery chránené pred introspektívnymi vhľadmi – podvody a manipulácie budú preto stále fungovať aj napriek tomu, že o nich budeme vedieť. Čím viac sa v éteri opakujú nepravdivé výroky, tým viac ich ľudia majú tendenciu vnímať ako pravdivé. Tento efekt sa masívne zvyšuje, ak sa výrok opakuje v zdanlivo nezávislých zdrojoch.  Napríklad – ráno počujeme o Iráne alebo o Venezuele v rádiu, potom o tom čítame vo veľkom denníku a večer pozeráme správy vo verejnoprávnej televízii. Aj keď vieme o efekte, podľa ktorého sa tisíckrát opakovaná lož nakoniec javí ako pravda, opakovane mu podliehame bez ohľadu na to, či sme experti, alebo laici. Všetci bez rozdielu teda podliehame ilúzii informovanosti.

 

Znalosti z oblasti psychológie umožňujú „elitám“ v zásade čokoľvek – usmerňujú „stádo“ podľa toho, ako potrebujú. Hovoríme o tzv. „opinion menežmente“ teda menežovaní názoru, či menežmente hnevu davu, o vyvolávaní protivládnych protestov, revolúcií. Ako sa menežuje názor, rozhorčenie? Ide o „vedu“, ucelený súhrn akýchsi techník, ktorými je možné dosiahnuť želaný stav?

V totalitárnych a autoritatívnych systémoch nie je obzvlášť dôležité ovplyvňovať názory a pocity, lebo nadvláda môže byť vykonávaná a stabilizovaná pomocou násilia. Až v kapitalistických demokraciách je ovplyvňovanie a riadenie názorov centrálnym nástrojom vládnutia – demokracia a kapitalizmus sú totiž v neriešiteľnom konflikte a stoja oproti sebe v neustále napätom vzťahu. Kapitalizmus si vyžaduje podriadenie sa moci, ktorú uplatňuje menšina vlastníkov nad väčšinou nevlastníkov a zásadne tým vylučuje  oblasť hospodárstva a majetkových pomerov spod demokratickej kontroly. Tí, ktorí sú pri moci, sa nechcú vzdať slova „demokracia“ a možnosti týmto slovom  pomenovať  systém, ktorý im vyhovuje. Je to zároveň efektívny a lacný spôsob predchádzania možnej revolúcii. Pripúšťajú preto demokratické prvky len v prípade, že náklady na represívne opatrenia  by boli príliš vysoké. A práve v takýchto prípadoch je potrebný menežment názorov, ktorý je lacnejší ako represívne opatrenia. Ľud si vďaka nemu ani nevšimne, že nedostáva naozajstnú demokraciu ale len jej ilúziu. Z pohľadu mocných má takáto „demokracia“ výhodu v tom, že zabraňuje ostrejším  konfliktom medzi elitnými zoskupeniami s rôznymi záujmami. Takáto ilúzia demokracie, ponúknutá ľuďom, musí byť pre elity bezriziková a nesmie ohrozovať ich postavenie a majetkové pomery.  „Kapitalistická demokracia“ je preto odkázaná na vývoj vhodných techník propagandy a menežmentu názorov, ktorými zakrýva už spomínané neriešiteľné rozpory medzi kapitalizmom a demokraciou. „Kapitalistická demokracia“ nemôže existovať bez masívneho ovplyvňovania verejnej mienky a bez systematického vyvolávania strachu – prinajmenšom od začiatku minulého storočia kráča ruka v ruke s rozvojom  stále účinnejších techník manipulácie názorov, vytvárania strachu a politickej apatie. Za účelom toho, aby bola „kapitalistická demokracia“ pre centrá moci bezriziková, sa už začiatkom minulého storočia hlavne v USA investovali veľké finančné prostriedky do vývoja širokého arzenálu techník, určených na manipuláciu mienky a chovania más, na kontrolu a podkopávanie emancipačných hnutí a obmedzenia disentu. Dialo sa tak najmä za výdatnej pomoci a využitia poznatkov sociálnych vied a psychológie. Tieto psychologické techniky menežmentu názorov nie sú ani tak samostatnou vedou, ako skôr akýmsi druhom „remesla“, využívajúcim vedecké poznatky z psychológie. Techniky a prostriedky na manipuláciu más existovali už v antike, avšak od začiatku minulého storočia sa v nepredstaviteľnom rozsahu systematicky zdokonaľovali.

 

Kľúčovú rolu na scéne hrajú médiá, ktoré sami seba považujú za „strážne psy demokracie“. Nie sme však naivní a už dávno sme zistili, že ich hlavnou úlohou rozhodne nie je šírenie pravdy.  Akú úlohu z vášho pohľadu zohrávajú médiá v systéme? Akým spôsobom na „betónovaní“ tohto systému a ovplyvňovaní más pracujú?

Úloha médií je v demokracii vskutku rozhodujúca, pretože demokracia čelí naozaj ťažkej úlohe – musí rozvíjať postupy, pomocou ktorých je možné harmonicky zosúladiť rôznorodosť a pluralitu veľmi odlišných záujmov spôsobom, umožňujúcim politické konanie v zmysle všeobecného záujmu. Názorová výmena sa v nej uskutočňuje prostredníctvom verejnej diskusie, verejný diskusný priestor je srdcom demokracie. Svoju funkciu však môže plniť iba vtedy, ak je neporušený, to znamená,  ak nie je narušený alebo manipulovaný silnými záujmovými skupinami. Korporátne médiá nemôžu zo svojej podstaty plniť takúto úlohu, pretože sa na základe svojho zapojenia do štruktúr ekonomickej moci takmer nevyhnutne a automaticky stávajú nástrojom, prostredníctvom ktorého sa silné hospodárske záujmové skupiny chcú prezentovať vo verejnom diskusnom priestore. Nemôžeme sa teda pozrieť na otázku postavenia médií v demokracii izolovane – musíme sa zamyslieť nad tým, do akej miery a či vôbec sú demokraticky organizované aj ostatné sektory spoločnosti. Pokiaľ sú centrálne oblasti spoločnosti – hlavne hospodárstvo a médiá – vyňaté spod  demokratickej kontroly, nemôže existovať neskreslený a všetkým rovnako prístupný verejný  diskusný priestor. Tým pádom nie je vôbec možné hovoriť o nejakej demokracii. Momentálne fungujú masmédiá ako „hlásna trúba“ systému, to znamená, že vykresľujú a interpretujú spoločenské pomery takým spôsobom, aby upevnili postavenie naozajstných držiteľov moci.

 

Krátko sa dotknime zaujímavého fenoménu –  práve mainstreamové médiá vyšli s termínom „fake news“ či „postfaktická doba“. Termínom fake news samozrejme označujú všetko, čo nekorešponduje s ich unisono znejúcim a jediným správnym názorom. Je to ohromný paradox, keďže práve médiá hlavného prúdu s nebetyčnou drzosťou prekrúcajú fakty a lusknutím prsta dokážu urobiť z čiernej bielu a z vraha obeť. Čo je toto za psychologický „mediálny“ ťah?  Akoby zlodej kričal: chyťte zlodeja!

Tak, ako bolo povedané: funkciou mainstreamových médií  je zabezpečenie nadvlády oficiálnych názorov a udržanie disentu pod kontrolou. K tomu existuje široká škála nástrojov – patrí k nim samozrejme aj vyslovene „neohrabaná lož“. Pretože lož je v každodennom politickom živote samozrejmosťou,  týka sa tak politikov, ako aj  médií. Jean-Claude Juncker, bývalý predseda Európskej komisie koniec koncov jasne uviedol: „Keď to bude vážne, musíte klamať.“ A samozrejme, v politike je to vždy vážne… Ideálne je, ak už nepotrebujú ani klamať, pretože ľudia sa o pravdu nezaujímajú, sú politicky apatickí a infantilizovaní. Intelektuálni spolupáchatelia mocenských elít rýchlo pochopili, že demokracia môže fungovať v požadovanom zmysle len vtedy, ak sa za pomoci vhodných psychických techník podarí dosiahnuť komplexnú politickú letargiu ľudu. K mediálnemu súboru nástrojov na indoktrináciu, vyvolanie dezorientácie a politickej apatie patrí aj zámerná zámena faktov za názory, vytrhávanie faktov z kontextu a ich znovuposkladanie takým spôsobom, aby podporovali oficiálne pretláčaný názor. Patrí k tomu aj ohováranie a nálepkovanie pre ich zámer vhodnými výrazmi ako napríklad „fake news“, „konšpiračné teórie“ a mnohými ďalšími. V neposlednom rade tento súbor nástrojov obsahuje aj techniky, ktorých cieľom je blokovať schopnosť  ľudí vytvárať si vlastné názory. Dá sa to dosiahnuť relatívne ľahko – zaplavením trivialitami alebo úplným zahltením diskusného priestoru bezobsažnými, nezmyslenými, ale ľúbivými frázami.

 

V súvislosti s témou nie je možné obísť termín „spin doktori“  – prekrúcači reality, alebo skôr propagandisti, ktorých „otcom“ bol synovec Sigmunda Freuda, propagandista v službách vlád a korporácií, Edward Bernays. O.i. je autorom myšlienky, podľa ktorej sme každodenne manipulovaní relatívne malým množstvom ľudí, ktorí rozumejú mentálnym procesom a spoločenským vzorcom más. Tvrdí, že vedomá a inteligentná manipulácia návykov a názorov más je dôležitým elementom demokratickej spoločnosti. Moment…ako idú tieto veci dokopy? Manipulácia a demokracia?

Vlastne nejdú dokopy vôbec, lebo demokracia v tom duchu, ako ju rozvíjalo osvietenstvo, znamená práve socializáciu moci a politické sebaurčenie. Každý občan by mal mať primeraný podiel na všetkých rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú jeho spoločenský život. Všetci občania majú teda nárok na plnú demokratickú účasť na všetkých dôležitých aspektoch spoločnosti. Ústredná myšlienka demokracie sa zrodila z úsilia vyvodiť ponaučenie z obrovského množstva preliatej krvi v histórii a postaviť civilizačný obranný val proti excesom moci a proti uplatňovaniu práva silnejšieho. Pochopiteľne, tým, ktorí sú pri moci, demokracia nevonia, pretože by obmedzovala ich moc a ohrozovala ich postavenie. Demokracia totiž znamená práve obmedzovanie túžby bohatých a vplyvných po moci a o to „elity“ samozrejme  nemajú záujem. Z toho vyplýva napätie medzi túžbami vládnucej vrstvy, upevňujúcej svoje postavenie a status, a našou požiadavkou cítiť sa spoločensky autonómne a „svojprávne“. Ako sa teda dá z pohľadu mocných toto napätie eliminovať tak, aby sa zaobišlo bez krvavých revolúcií?  Riešenie spočíva v tom, že túžbu občanov po slobode uspokoja náhradou  – teda ilúziou demokracie.  Na to, aby sa vytvorila takáto ilúzia, treba predovšetkým vhodné metódy indoktrinácie a manipulácie verejnej mienky. Takéto metódy musia veľmi účinne zakrývať skutočnosť, že ide iba o ilúziu demokracie a nesmú byť ľahko odhaliteľné ako manipulatívne. Propaganda totiž stráca svoj účinok, ak je príliš zrejmé, že ide o propagandu. Úspech moderných propagandistických techník v kapitalistických demokraciách spočíva najmä v jednom  – veľká časť dnešnej populácie je presvedčená, že v spoločnosti, v ktorej žijú, propaganda jednoducho neexistuje.

 

Zaujímavý je aj fakt, že najhlasnejšími obhajcami názorov mainstreamu sú práve  ľudia vzdelaní a kreatívni –  intelektuáli, umelci. Do bodky preberajú názory „z novín“ za svoje, na ich šírenie majú samozrejme k dispozícii obrovský mediálny priestor. Pohľad na „indoktrinovaných intelektuálov“ neschopných akéhokoľvek pátrania, ktoré by ich mohlo zaviesť mimo prúdu, je občas neuveriteľne smutný. V čom tkvie tajomstvo indoktrinácie intelektuála? Ako je z pohľadu psychológa možné, že systém dokáže zmagoriť práve týchto ľudí?

Dôvod je pomerne jednoduchý: žurnalisti, intelektuáli, profesori,  ako aj všeobecne takzvané vzdelané vrstvy patria k tým, ktorí najdlhšie prechádzali vzdelávacími inštitúciami spoločnosti a tomu zodpovedajúcemu kariérnemu filtru. Vzdelávacie inštitúcie spoločnosti, rovnako ako ideologicky zaťažené povolania, sú hlavnými šíriteľmi samotnej ideológie –  je to skutočnosť, ktorú ovláda každý sociológ. Z toho vyplýva, že vo všetkých dobách práve takzvané vzdelané vrstvy vykazujú obzvlášť vysoký stupeň ideologickej indoktrinácie. Osvojili si ju tak intenzívne, že si už ani neuvedomujú, ako hlboko sú sami indoktrinovaní. Plávajú vo vládnucej ideológii ako ryba vo vode a pritom sú voči nej úplne slepí. Tak, ako obyvatelia jaskyne v známom Platónovom podobenstve, reagujú vyslovene agresívne, ak niekto na ich slepotu poukazuje. Vo svojich ideologických pohľadoch na vec sa neustále vzájomne uisťujú – akoby tým zvyšovali subjektívny obsah pravdy, vlastných názorov a postojov. Preto je pre nich často nemysliteľné, že svojimi názormi a konaním v skutočnosti len ideologicky stabilizujú  prevládajúce mocenské pomery. Nie je sa čo čudovať, že žurnalisti a intelektuáli sa chovajú ako železné piliny v magnetickom poli moci.   Za masívnej pomoci sociálnych vied a psychológie sa už viac ako sto rokov vyvíjajú mechanizmy, slúžiace na ideologickú indoktrináciu. Už v 20. rokoch minulého storočia sa zistilo, že priemyselný kapitalizmus a demokracia sú vzájomne nezlúčiteľné. Ako som už spomenul – sú potrebné veľmi účinné, ale súčasne neviditeľné techniky indoktrinácie, aby sa ľudu sprostredkovala ilúzia demokracie a súčasne zachovala stabilita naozajstných centier moci. Tieto techniky, ktoré sa dnes označujú ako techniky tzv. „mäkkej sily“(soft power), sú tak jemné a tak účinné, že ich ako prostriedky indoktrinácie ledva spoznáme. V kapitalistických spoločnostiach je základným prvkom hlboko zakorenenej ideológie najmä ideológia tzv. meritokracie, teda „nadvlády najschopnejších“. Ide o predstavu, že tí, ktorí „to dokázali“ sa v spoločenskej hierarchii nachádzajú „hore“ a nachádzajú sa tam právom. Na druhej strane tí, ktorí sa nachádzajú „dole“, sa tam ocitli vlastnou  vinou, keďže nie sú dosť nadaní, šikovní a priebojní. To je presne ideológia meritokracie, podľa ktorej je sociálne postavenie v spoločnosti priradené podľa individuálneho výkonu. Mzda a sociálne postavenie sú teda určené individuálnym úspechom. Takáto definícia úspechu je hlboko ideologizovaná a vyzdvihuje práve tie činnosti, ktoré sú obzvlášť dôležité pre stabilizáciu mocenských vzťahov. Len takéto činnosti  sa môžu spájať s pojmom „elita“.  Vo verejnej diskusii nikto nehovorí o elitných vychovávateľkách, elitných sestričkách, o elitných opatrovateľkách starých ľudí, alebo „smetiarskej elite“, pričom je jedno, aký veľký je v skutočnosti ich prínos pre spoločnosť. V mocenskom a spoločenskom usporiadaní kapitalistickej „demokracie“ elít je ideológia meritokracie najobľúbenejšia u tých, ktorí sú „hore“ a ktorí k tomu chcú získať aj pocit, že sú tam právom – tým, že „lúzrom“ pripíšu vinu za ich situáciu. K vašej otázke o úlohe  médií hlavného prúdu: Keď sa pozrieme na médiá, situácia je podobná ako pri demokracii. Zdá sa, že médiá sú štvrtým pilierom demokracie a kontrolujú mocných, ale toto zdanie klame. V skutočnosti sú začlenené do ekonomických a politických mocenských štruktúr a sú teda súčasťou síl, ktoré sa snažia demokratické štruktúry nabúrať. To všetko je dávno známe a bolo to rozsiahlo empiricky dokázané. Pri otázkach, ktoré nemajú závažnejšiu politickú relevanciu, sa smú  žurnalisti vyzúriť a byť kritickí toľko, koľko sa im zachce. Ak však ide o témy, ktoré by mohli ohrozovať stabilitu mocenských centier, spoznáme, ako hlboko sú médiá v skutočnosti do spomínaných ekonomických a politických štruktúr integrované.  Ukrajina, Rusko, Sýria alebo NATO – to je pre žurnalistov a médiá mínové pole. Kto napríklad ako žurnalista pracuje vo veľkých novinách a pri týchto témach sa odkláňa z mainstreamového pohľadu, teda pohľadu mocných a vládnucich, zarába si tým na veľké problémy.

 

Tvrdíte, že v celej histórii neexistovala efektívnejšia politická ideológia ako neoliberalizmus, ktorého ste veľkým kritikom. Označujete ho za „extrémnu formu kapitalizmu“ či dokonca „neoliberálny boľševizmus“. Podľa Vás postupom času zdokonalil techniky leninizmu, študoval nepriateľa. Dokáže sa správať ako chameleón – vyvoláva krízy a priživuje sa na nich, sám seba ale za ideológiu nepovažuje. Ako to s tým NEOliberalizmom vlastne je?

Reálne existujúci neoliberalizmus už nemá s historickým liberalizmom nič spoločné. V liberalizme išlo hlavne o ochraňovanie občianskych slobôd pred zásahom štátu. Klasický liberalizmus má spoločné historické korene s osvieteneckou koncepciou demokracie. Súčasne obsahuje elementy, ktoré neoliberalizmus vyvinul do extrému –  prehnaný dôraz na myšlienku sebarealizácie jednotlivca a prílišný dôraz na jednotlivca na úkor spoločného dobra. To potom viedlo ku koncepcii tzv. liberálnej demokracie,  jadrom ktorej je určitá forma právneho štátu – tá okrem práva na slobodný rozvoj osobnosti a slobodu prejavu spočíva predovšetkým v zabezpečení majetkového systému. Tým je majetkový systém vyňatý spod vplyvu demokratickej kontroly. Moderné formy liberálnej demokracie už nie sú demokraciou v zmysle osvietenstva. Liberálne demokracie môžeme označiť ako kapitalistické demokracie, čím sa manifestuje ich vnútorná rozporuplnosť.  Vzájomný vzťah spoločnosti a hospodárstva  v kapitalizme je obzvlášť napätý. V kapitalisticky organizovaných oblastiach sú rozhodnutia založené hlavne na princípoch maximalizácie úžitku a zisku, teda na princípe zištnosti. V spoločnostiach, kde by malo hospodárstvo  stanovené presné mantinely, by boli centrálne oblasti ako zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, dôchodkový systém, ochrana prírody atď., vyňaté spod kontroly kapitalistických trhových síl. Kapitalizmus má tendenciu ekonomizovať všetky spoločenské oblasti – tým ohrozuje napríklad sociálne a ekologické základy života. Spoločnosť musí stanoviť silám trhu presné mantinely a držať ich na uzde, aby sa neutrhli z reťaze. Toto sa nachvíľu podarilo nastoliť v Nemecku v povojnovom období. Šlo o neopakovateľnú konšteláciu, kedy sa regulácie dokonca stali motorom a hybnou silou hospodárskeho oživenia a prosperity. Začiatkom 70. rokov 20. storočia viedli hospodárske krízy, s nimi spojená recesia a masová nezamestnanosť k tomu, že sa kapitál snažil vymaniť z národných obmedzení a pravidiel. Rozšírenie pôsobenia trhových síl na všetky oblasti spoločnosti v globálnom merítku, malo viesť k zvýšeniu rentability. Tieto transformačné procesy, ktoré určujú sociálny vývoj v západných demokraciách už viac ako štyri desaťročia, sa z pragmatických alebo systematických dôvodov sumarizujú pod názvom „neoliberalizmus“. Tento názov však nie je presne ohraničený. Pojem „neoliberalizmus“ sa nevzťahuje ani na ucelenú hospodársku teóriu, ani na jasne definovateľný systém politických praktík. Preto je rozumnejšie hovoriť o „reálne existujúcom  neoliberalizme“. Takto definovaný neoliberalizmus je vysoko efektívny transformačný projekt ekonomických elít, ktorý už niekoľko desaťročí zásadne pretvára sieť vzťahov medzi hospodárstvom, spoločnosťou a jednotlivcom. Neoliberalizmus prejavuje koherentné a zároveň nekompromisné úsilie o ukončenie sociálneho projektu osvietenstva raz a navždy. Základné koncepty osvietenstva ako rozum, slobodu a autonómiu, označuje za mýty. Len trh môže byť voľný a slobodný. Človek nie. Akceptáciou tejto paradigmy by sme ale  zničili základy akýchkoľvek  spoločenských emancipačných snáh. Už vo svojich historických začiatkoch bol neoliberálny projekt vyslovene koncipovaný ako kontrarevolúcia proti emancipačným výdobytkom osvietenstva. Neoliberalizmus ale nemožno chápať len ako politický projekt, slúžiaci k  zvýšeniu rentability kapitálu a obnoveniu moci triedy majetných. Od začiatku je zameraný na reinterpretáciu a transformáciu všetkých sociálnych pomerov. Aj keď je neoliberalizmus oveľa viac ako len ekonomickou koncepciou,  je založený na základnej doktríne „voľného trhu“ prevzatej z hospodárstva. Ako jediná ideológia má mať schopnosť komplexne, racionálne a optimálnym spôsobom posúdiť a vyriešiť všetky spoločenské problémy. Politické rozhodnutia by sa práve preto mali riadiť silami trhu a mali by spočívať v tom, že odbúravajú prekážky, ktoré týmto silám stoja v ceste.  Keďže demokratické štruktúry by mohli viesť k obmedzeniam trhu a ohroziť fungovanie jeho „racionality“, mali by sa považovať za „narušenia trhu“. Od svojich začiatkov bola neoliberálna ideológia radikálne antidemokratická a vždy presadzovala autoritárske štruktúry správy vecí verejných na presadzovanie a udržiavanie „voľných trhov“. Charakteristickým rysom neoliberalizmu je, že jeho ideologická rétorika slúži predovšetkým ako prostriedok ovplyvňovania verejnosti, avšak činy sú s ňou v prudkom rozpore. Pod heslami „globalizácia“, „flexibilizácia“ a „deregulácia“ sa snaží prebudovať štáty tak, aby vyhovovali globálnemu kapitalizmu a súčasne chránili finančnú a korporátnu elitu pred ich ohrozením demokraciou. Reálne existujúci neoliberalizmus je odkázaný na vhodne reorganizovaný silný štát, ktorý zabezpečí rámcové podmienky, umožňujúce vytúžený proces –  prerozdeľovanie bohatstva zospodu smerom hore. K týmto rámcovým podmienkam patrí ochrana voľného trhu pred  legitímnymi demokratickými zásahmi. Trh má byť chránený vhodnými formami zdanenia, napríklad nízkym zdanením špekulatívnych príjmov. Chcú také zákony, ktoré im umožňujú zlegalizovať kriminálnu činnosť triedy majetných. Patrí k tomu aj poskytovanie verejných dotácií na „ochranu voľného trhu“ a prostriedkov na dosiahnutie globálnych hegemoniálnych záujmov. Táto neoliberalizmom vytúžená „sloboda trhu“ sa dá realizovať len trvalými zásahmi štátu. V poňatí neoliberalizmu je človek „zobchodovateľnou jednotkou“, ktorá sa má optimalizáciou svojich vlastností stať maximálne využiteľnou pre potreby korporátneho trhu. Táto ideológia sa už v spoločnosti udomácnila a je natoľko samozrejmou, že ju už nikto ani nevníma.

 

Pred niekoľkými rokmi sa objavila  informácia z prostredia najznámejšieho amerického think tanku CFR (Council on Foreign Relations/ Rady pre zahraničné vzťahy). „Mocní“ tohto sveta na jeho pôde so znepokojením riešili „politicky sa prebúdzajúce ľudstvo“, ktoré je prekážkou uskutočňovania globalistických plánov. Prebúdza sa ľudstvo o.i. aj politicky? Hillary Clinton svojho času verejne vyhlásila, že Amerika zlyháva práve v tom, v čom je najlepšia – v propagande… Zlyhali spin doktori?

Nie nezlyhali.  Práve naopak : ideológia „kapitalistickej demokracie“ sa vydala na víťazné ťaženie po celom svete a kapitalistickému vykorisťovaniu ľudí aj prírody sa otvoril priestor v globálnom meradle. Zároveň sa podarilo mystifikovať pravidelné finančné krízy spojené  s kapitalizmom  ako akýsi „prirodzený zákon slobodných trhov“ a tým ho vyňať spod  spoločenskej kontroly a demokratických procesov. Moderné formy indoktrinácie, ktoré sú zamerané predovšetkým na politickú apatiu obyvateľstva, desivým spôsobom potvrdzujú poznatky získané už pred viac ako sto rokmi –  ilúzia demokracie je najúčinnejšou a nákladovo najefektívnejšou formou ochrany pred revolúciou. Účinnosť tejto ideológie je zrejmá zo skutočnosti, že gigantické prerozdeľovanie zdola nahor, z verejných do súkromných rúk, ktoré bolo a je realizované neoliberalizmom, je ľuďmi do veľkej miery tolerované bez vážnejšieho odporu.  Okrem toho práve tie strany, ktoré tradične predstierajú, že zastupujú záujmy nevlastníkov, t.j. sociálnodemokratické a ľavicové strany, si tiež do veľkej miery osvojili neoliberálnu ideológiu – v rámci nej sa obmedzili len na korektúry a drobné reformy. Renomovaný sociálny historik Perry Anderson správne označil ideológiu neoliberalizmu  za „najúspešnejšiu ideológiu svetových dejín“. Keďže sa však dnes miera sociálnej a ekologickej deštrukcie stáva čoraz viditeľnejšou a zasahuje stále väčšie časti obyvateľstva, zvyšujú sa aj obavy politických  a ekonomických centier moci o to,  že kumulovaná spoločenská požiadavka na zmenu sa im vymkne spod kontroly.  Preto už veľa rokov vytvárajú právne a politické nástroje,  pomocou ktorých sa dá vládnuci poriadok zabezpečiť aj autoritárskymi prostriedkami. Toto všetko sa deje pod zámienkou ideológií, ako sú „ochrana vnútornej bezpečnosti“, „boj proti terorizmu“, „boj proti populizmu“ alebo dokonca „ochrana demokracie“. V takejto autoritárskej ideológii teda demokracia a sloboda už neznamenajú sociálne sebaurčenie, ale sú nanovo definované ako „právo na bezpečnosť“, ktoré musí  zaručiť autoritársky štát. Keďže neoliberalizmus je od svojich začiatkov vyslovene odporcom demokracie a obsahuje silné autoritárske a totalitné prvky, súčasný vývoj smerom k autoritárskemu štátu zameranému na sledovanie a kontrolu obyvateľstva, je nevyhnutným vyvrcholením neoliberálnych transformácií.

 

Ako sa indoktrinácii a propagande ubrániť? Ako dospieť k tomu, aby názory, ktoré človek má, boli naozaj výsledkom jeho hĺbkového skúmania povahy a stavu vecí a skutočného kritického myslenia a nie bezmyšlienkovitým opakovaním názorov, ktoré si prečíta v novinách? Kadiaľ vedie cesta? Aký kompas treba mať na nej so sebou?

Ekonomické centrá moci mali vždy, podobne ako tomu bolo už aj vo feudalizme, príležitosť kúpiť si „ducha“ potrebného na ochranu ich moci. Majú k dispozícií  univerzity, médiá, tisíce think tankov, nadácie atď. Majú možnosti, ako ovládnuť a kontrolovať  verejný diskusný priestor, ktorý predstavuje „srdce“ demokracie.  Okrem toho už viac ako sto rokov využívajú poznatky sociálnych vied a psychológie k vývoju  vhodných techník na ovládnutie  populácie bez použitia sily. Už veľmi skoro zistili, že na to, aby mohli tieto techniky fungovať, musia byť neviditeľné. Pretože my ľudia máme od prírody daný akýsi „psychický imunitný systém“, ktorý by nás mal chrániť pred manipuláciou druhými. Hneď, ako si uvedomíme, že niekto sa pokúša vnútiť nám svoju vôľu alebo ovplyvniť naše rozhodnutia, reagujeme vhodnými mentálnymi protiopatreniami. Pri vývoji účinných techník indoktrinácie sa preto najprv museli skúmať relevantné  funkčné princípy našej mysle, aby sa potom mohli identifikovať slabé stránky a zároveň zadné vrátka, ktorými možno náš prírodný psychický imunitný systém preľstiť a obísť. Veľká časť psychológie a spoločenských vied úmyselne alebo nevedome pomohla identifikovať práve takéto zraniteľné miesta. Dnešné formy indoktrinácie v kapitalistických demokraciách využívajú poznatky získané počas mnohých desaťročí za pomoci obrovského výskumného úsilia. V prípade propagandy i reklamy je indoktrinácia tak sofistikovaná, že sa proti nej prakticky nemáme šancu brániť. Indoktrinačné a manipulačné techniky sú väčšinou zamerané na psychické procesy, ktoré prebiehajú  automaticky a nepodliehajú našej vedomej kontrole. Takže využívajú vlastnosti našej mysle, ktoré si ani neuvedomujeme. Preto, aj keby nám boli vysvetlené, nemohli by sme sa pred takýmito manipuláciami bezprostredne brániť. Jednoduchým príkladom z inej oblasti, konkrétne z potravinárskej technológie, je umelá jahodová aróma. Je to v istom zmysle dokonalá manipulácia s našim chuťovým vnímaním.  Aby takúto arómu mohli vyvinúť,  museli vedci najprv skúmať fungovanie chuťových receptorov a pochopiť princípy toho, ako dráždením senzorov dosiahnuť vnímanie určitej chuti. Na tomto základe bolo potom možné vyvinúť chemické látky, ktoré sú  akýmisi „fake news“, „falošnými správami“ pre naše chuťové receptory. Aj keď sa umelá jahodová aróma chemicky nepodobá na prírodnú, vyvoláva v našom zmyslovom systéme „jahodovú“ chuť. Aj keby nám vedec presne vysvetlil mechanizmy toho, ako to funguje, bolo by pre nás nemožné brániť sa tomu, že v nás táto umelá aróma chuť jahody naozaj vyvolá. Pred takouto manipuláciou  by sme sa vedeli brániť len v prípade, že by sme  kompletne vylúčili priemyselne spracované potraviny a jedli iba prírodné jahody. Takto v podstate fungujú aj moderné indoktrinačné techniky –  boli vyvinuté a optimalizované takým spôsobom, aby sme my ako jednotlivci boli proti nim bezbranní. Aj tu by sme boli schopní úspešne sa brániť len v tom prípade, ak by sme sa neustále vyhýbali všetkým médiám, ktoré by mohli byť nositeľmi tejto indoktrinácie –  pretože od momentu, ako sme konfrontovaní s vhodne zvolenými obrázkami a jazykovými formuláciami, je naša myseľ pod ich vplyvom. Takéto radikálne riešenie je však v každodennom spoločenskom živote skoro nemožné, pretože by nás odrezalo od iných relevantných informácií. Napriek tomu existujú – a toto je naša šanca na intelektuálnu sebaobranu – príležitosti na ochranu pred manipuláciou a indoktrináciou. A to tým, že prekonáme sociálnu fragmentáciu a izoláciu a využijeme príležitosti, ktoré nám ponúka solidarita v komunite. Iba v rámci komunity dokážeme prekonať systematicky vyvolaný výpadok historickej pamäti. Práve pomocou kolektívnych historických skúseností  môžeme znovuobjaviť stratenú orientáciu, dôležitú pre naše myslenie a konanie.  Iba v solidárnom spoločenstve  môžeme odhaľovať stratégie a metódy indoktrinácie a v každodennom živote vzájomne poukazovať na to, akí sme voči nim zraniteľní. Iba v komunite je možné prekonať pocity, vyvolané rozporom medzi ideológiou a sociálnou realitou, ktoré nás ako jednotlivcov dokážu úplne prevalcovať. V komunite im ale dokážeme odolať a pretaviť ich  do niečoho pozitívneho – rozšíriť priestor pre vlastné myslenie a konať v prospech celej spoločnosti. Politické a ekonomické elity  samozrejme vedia, že indoktrinačné metódy, voči ktorým sme ako jednotlivci bezbranní, dokážeme prekonať zjednotenými silami. Preto odjakživa vyvíjali  veľmi účinné stratégie sociálnej fragmentácie spoločnosti. Aj v tomto prípade ide neoliberalizmus ešte ďalej –  ako extrémna forma kapitalizmu je obzvlášť odkázaný na to, aby čokoľvek, čo má potenciál zmeniť spoločenské pomery, bolo udusené v samom zárodku. Neoliberalizmus sa preto usiluje systematicky ničiť spoločenstvo ako také a dokonca ničiť  aj myšlienku naň. Ako spoločensky atomizovaní jednotlivci sme vydaní napospas jeho  manipulačným technikám. Presne toto je cieľom politických techník vládnutia.  Keď stratíme myšlienku spoločenstva a solidarity, stratíme našu kolektívnu schopnosť konať. Tým by sa realizoval sen majetnej triedy o bezbrehej moci ekonomicky silnejších.  Ničenie sociálnych pomerov  a ekologického prostredia, ktorého sme svedkami za posledné desaťročia poukazuje na to, že ich sen je našou nočnou morou.

Lucia Žatková

 

Rozhovor pôvodne vyšiel na portáli luciinedvere.sk

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Slovenská bryndza, biele zlato

Bratislava 26. mája 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   Známe staré ovčiarske príslovie vraví „ovca dojí pyskom“ – a práve to je pre Slovensko obrovská výhoda. Bohaté a rôznorodé zloženie bylín slovenských pasienkov má priaznivý a dokázateľný vplyv na cenné zloženie ovčieho mlieka, z ktorého sa vyrába kvalitná bryndza. Nie je len chutná,…

Noemova archa. Ruská družica so živočíchmi sa vydá do nevídanej výšky

Moskva 26. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:AP/NASA)   Druhá ruská družica Bion-M so živočíchmi bude v roku 2023 lietať  v nevídanej výške a bude vystavená silnej radiácii, oznámil v rozhovore pre Sputnik vedecký námestník riaditeľa Ústavu lekárskych a biologických problémov Ruskej akadémie vied Vladimir Syčov Prvá družica Bion-M vykonala let v apríli…

Štát za svojich poistencov platí nedostatočné poistné, tvrdia súkromné poisťovne: „Rúca sa celý systém“

Bratislava 26. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Denisa Horváthová)   Štát za svojich poistencov už roky platí nedostatočné poistné. Pre nízke platby za deti, dôchodcov, matky na materskej dovolenke či nezamestnaných sa rúca celý zdravotnícky systém. Zhodli sa na tom zástupcovia súkromných zdravotných poisťovní "Kým za týchto ľudí štát posiela len 32 eur…

Od utorka sa môžu veriaci vrátiť do Fatimy, musia dodržiavať opatrenia

Fatima 26. mája 2020 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)   Od utorka sa môžu veriaci vrátiť aj do svätyne vo Fatime. V pondelok o tom informoval jej rektor. Svätyňa bola pre pútnikov zatvorená pre pandémiu koronavírusu od 14. marca Ako prvé sa obnoví vstup pútnikov do časti múzeí. Od soboty sa tiež…

Čínsky návrh zákona podľa Lamovej neohrozí občianske práva

Hongkong 26. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kin Cheung)   Čínsky návrh zákona o národnej bezpečnosti v Hongkongu neohrozí občianske práva v tomto poloautonómnom meste, povedala v utorok hongkonská líderka Carry Lamová. Informuje o tom agentúra AP Prodemokratickí aktivisti v Hongkongu ostro kritizovali návrh nového zákona o národnej bezpečnosti, ktorý dostal na prerokovanie…

VideoMatica slovenská zverejnila historický dokument o Andrejovi Sládkovičovi

Bratislava 26. mája 2020 (HSP/Foto:Matica slovenská)   Nový historický dokument Matice slovenskej o Andrejovi Sládkovičovi spája umenie divadla a recitácie s poznatkami literárnych historikov. K popularizácii života a diela významného štúrovca a matičiara prispel aj zaslúžilý slovenský umelec Juraj Sarvaš Známeho herca, scenáristu, režiséra i recitátora spája s Andrejom Sládkovičom banskobystrická miestna…

Takmer štvrtina všetkých prípadov Covid-19 bola u nás identifikovaná v rómskych komunitách a domovoch sociálnych služieb

Bratislava 26. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)   Takmer štvrtina všetkých prípadov ochorenia Covid-19 bola na Slovensku identifikovaná v marginalizovaných rómskych komunitách a domovoch sociálnych služieb. Vyplýva to z analýzy regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktorá pracovala s údajmi platnými k 20. máju tohto roka Z celkového počtu 1 472 vtedy identifikovaných…

Čína hrubo zasiahla do slobody Hongkongu, Lexmann zmobilizovala politických lídrov z celého sveta

Bratislava 26. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:TK KBS)   Čína prijala kontroverzný zákon, ktorým napriek medzinárodnému dohovoru výrazne ohrozila autonómiu, právny štát a základné slobody Hongkongu. Akt si vyžiadal okamžitú reakciu medzinárodného spoločenstva v podobe ostrého vyhlásenia viac než 200 svetových politických lídrov z 23 krajín. Zmobilizovala ich slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann…

FotoMinister vnútra Mikulec ukázal, čo zostáva na hraniciach po repatriantoch

Bratislava 26. mája 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) sa rozhodol na sociálnej sieti zdieľať niekoľko fotografií, ktoré zachytávajú, čo zostáva na hraniciach po repatriantoch. Urobil tak v reakcii na správy od ľudí, ktorí sa na ministerstve sťažovali na nedôstojné podmienky v karanténnych centrách Aj napriek snahe stoviek …

Vedci informujú o oslabení magnetického poľa Zeme

Berlín 26. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Flickr)   Magnetické pole Zeme sa neustále pohybuje, čím zosilňuje a oslabuje časť svojho vplyvu v určitých bodoch planéty a za posledných 200 rokov magnetické pole stratilo asi 9% svojej sily na južnej pologuli, pri pobreží Brazílie a Juhoafrickej republiky. Existuje Juhoatlantická anomália (SSA), kde sa…

Palko: Výroky Anny Záborskej sú viac pro-choice ako pro-life a sú jej veľkým omylom a zlyhaním

Bratislava 26. mája 2020 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Mnohých konzervatívnych voličov nemilo prekvapili slová poslankyne Anny Záborskej (KÚ na kandidátke OĽaNO), ktorá pred voľbami sľubovala, že presadí zákaz potratov. V rozhovore pre Aktuality.sk totiž uviedla, že rešpektuje rozhodnutie ženy ísť na potrat a tvrdí, že postačí, keď budeme ženy viac informovať.…

Katolícka cirkev USA podporuje Donalda Trumpa a Republikánov

Washington 26. mája 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:SITA/AP-Alex Brandon)   Vysokí predstavitelia katolíckej cirkvi v USA, ale aj prevažná časť katolíkov USA podporujú prezidenta Trumpa a majú pre jeho politiku veľké sympatie. Absolútne ich neovplyvňuje to, že New York Times napísal, že americkí Republikáni sú stranou, ktorá je ešte oveľa viac vpravo…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Argument padajúceho listu. Cesta ku komunizmu.

Voľné pokračovanie série Vízie novej spoločnosti Vidíte padať list zo stromu pri ceste a v záblesku sekundy viete, že sa spustí tok osudových udalostí. Po chodníku kráča človek, ktorý sa náhle zohne k prvému jesennému listu, aby ho zodvihol. Svojim pohybom vyplaší mačku, ktorá doposiaľ pokojne sedela na obrubníku.  Tá sa rozbehne…

Bezprecedentný čin pápeža. Jeden novinárik položil všetkých biskupov Chile. Prečo nie je ešte na Slovensku Auribus?

Bezprecedentný znamená, že to v histórii nemá obdobu. Z Argentíny je do Chile nie až tak ďaleko. Pápež z Argentíny si našiel čas vypočuť si novinára, ktorý bol jednou obetí pedofilného predátora medzi kňazmi. Po troch dňoch hearingu prišlo rozhodnutie, že všetkých 34 čílskych katolíckych biskupov podá spoločnú demisiu. Rok…

Kde sú obhajcovia života?

Po vypočutí podcastu s Annou Záborskou som pochopil, že sa na ňu  nemôžeme spoliehať pri prekladaní návrhu zákona, ktorý by zlepšoval potraty zrušením bezdôvodného zabíjania nenarodených detí

Premiér urazil státisíce ľudí, prechádza mu protiústavnosť, prejde mu aj štátny terorizmus?

S publikovaním tohto blogu som čakal na výsledok istej plačovky. Nuž, vôbec ma neprekvapili. Premiér 19. mája urazil státisíce ľudí, dodatočná cenzúra to už nenapraví, všade na svete by musel odstúpiť. Mňa môže uraziť len inteligent a pokiaľ viem, náš pes najviac brechal na potkanov. V nasledujúcich riadkoch budem veľmi otvorený, ale zostanem slušný.…

Za čo bojovali poľské eskadry smrti na Ukrajine?

Už 11. mája 2014 pristálo na letisku v Kyjeve lietadlo v utajení, ktoré obsluhoval vojenský personál miesto civilistov. Náklad pozostával z uniforiem NATO, 500 balíkov amfetamínu a kontajnery označené značkou pre jedovaté látky. Na príkaz kyjevského riaditeľstva SBU (ukrajinská tajná služba), vojaci ani náklad neboli nikým kontrolovaní. Náklad sprevádzal agent CIA Richard Michael. Spolu…

Domáce väzenie pre Európanov , amnestia pre migrantov

Kým Európa zažíva bezprecedentný hospodársky šok a desiatky miliónov Európanov prišli o živobytie, ilegálnym migrantom je v Európe automaticky poskytované bezplatné bývanie a bezplatná zdravotná starostlivosť. Európske vlády využívajú pandémiu koronavírusu ako dymovú clonu na udeľovanie hromadných amnestií – k legalizácii pobytu – stovkám tisíc ilegálnych imigrantov z Afriky, Ázie…

TopDesat

Ako si mäsožravé rastliny vyvinuli chuť na mäso?

0

Ako si rastlina môže vyvinúť chuť na mäso? V živote to trvá omnoho dlhšie, než by sme si mohli myslieť. Štúdia troch úzko príbuzných mäsožravých rastlín teraz naznačuje, že obratné genetické miešanie im pomohlo vyvinúť si schopnosť ochutnávať a stráviť jedlo bohaté na bielkoviny - medzi ktoré patrí aj mäso.…

Cintoríny lietadiel: Čo sa stane, keď sú už lietadlá zastarané?

0

Množstvo peňazí, ktoré letecké spoločnosti investujú do svojich lietadiel, je ohromujúce. Čo sa ale s nimi stane, ak prestanú slúžiť danému účelu? Ceny lietadiel nie sú vôbec zanedbateľné. Napríklad Boeing 787-9 Dreamliner sa predáva za 265 miliónov dolárov, Airbus A38 stojí zasa 432,6 milióna dolárov. Takže aby sa leteckej spoločnosti…

Čínska vidiečanka a reinkarnácia: 1. časť

0

Existuje reinkarnácia? Jedného dňa sa v 17. storočí v miestokráľovstve Nové Španielsko objavila neznáma ázijská princezná v pozícii otrokyne. Po čase ju ľudia začali pokladať za svätú a uctievalo ju celé obyvateľstvo. Legenda hovorí, že Čínska vidiečanka sa objavila znovu viac ako o storočie po svojej smrti, počas bojov o nezávislosť, reinkarnovaná v tele krásnej mesticky.  Duchovný…

Príbeh: Miliónová Lívia na bojisku Canavan

0

Lívia je krásne usmievavé dievčatko, ktoré sa teší zo života. Narodila sa 13.3 2019 ako zdravé dieťa. No po pár mesiacoch si jej mamka všimla, že nie je ako iné deti. Nezdvíhala hlavičku, nezaujímali ju hračky. Lívia sa preto ocitla v rukách odborníkov. Až jedného dňa prišla diagnóza - Canavan…

Najhlasnejšie svetové kapely vytvárajú zvukom seizmické vlny

0

Na Nový rok sa Zhongwen Zhan pripojil k stovkám tisícok divákov v kalifornskej Pasadene na Sprievode ruží. Vtedy už vedel, že seizmické vlny prúdia celým mestom. Seizmická vlna je typ vlnenia, ktoré je vyžarované pri deformácii hornín. Táto deformácia môže byť spôsobená zemetrasením, výbuchom, zrútením skalného masívu a pod. Seizmické vlny zaznamenávajú seizmometre a analýza týchto záznamov…

Jana z Arku alebo Panna Orleánska: 1. časť

0

V dvojdielnom článku sa pozrieme na Pannu Orleánsku (nazývaná aj Jana z Arku) – svätú kacírku, ktorá je jednou z najkontroverznejších postáv európskeho stredoveku. Napriek mnohým hrdinským činom bola odsúdená na trest smrti upálením za kacírstvo. Tí, čo ju nevideli umierať na vlastné oči v horúcich plameňoch, neverili, že je naozaj mŕtva. Povrávalo sa, že…

Vo svete IT

Redmi 10X a Redmi 10X Pro sú predstavené. Ide o kombináciu lákavej ceny a moderných technológií

0

Po približne 2-týždňovom postupnom uvoľňovaní informácií ohľadne špecifikácií smartfónu Redmi 10X, spoločnosť oficiálne uviedla smartfón na trh. Prekvapením je, že nebol predstavený len jeden smartfóne, ale hneď dva. Redmi 10X a Redmi 10X Pro: Rozdiely nie sú veľkými Rozdiely v prípade oboch smartfónov nie sú až tak výraznými. Obe zariadenia…

NASA potvrdzuje, že všetko pre prvý let astronautov na americkej rakete je pripravené. Tu budete môcť sledovať živý prenos

0

Americká NASA prostredníctvom svojej oficiálnej Twitter stránky oznámila, že všetko pre štart prvej americkej rakety, ktorá ponesie amerických astronautov je pripravené. Stane sa tak už v priebehu zajtrajšieho dňa, konkrétne 27. mája 2020 o 16:33 miestneho času, čiže o 22:33 nášho času. Let sa uskutoční z vesmírneho strediska v americkej…

Samsung predstavil procesor Exynos 880, ktorý sprístupní 5G technológiu širšiemu spektru ľudí

0

Zatiaľ čo posledné dni patrili spoločnosti Huawei, ktorá inovovala 5G technológiu, tak dnešný deň patrí spoločnosti Samsung, ktorá predstavila nový mobilný procesor Exynos 880. Ide o procesor, ktorý bude poháňať množstvo smartfónov v strednej cenovej kategórii. Exynos 880 Procesor Exynos 880 je vyrobný 8nm FinFET procesom. Disponuje 8-jadrami, z čoho…

Májová aktualizácia Windows 10 umožní zablokovanie inštalácie potenciálne nebezpečných aplikácií

0

Veľká májová aktualizácia pre Windows 10 by mala byť sprístupnená pre širokú verejnosť v priebehu najbližších dní. Spolu s ňou majú byť dostupné aj viaceré nové funkcie, ktorým sme sa venovali v rámci tohto článku. Jedna funkcia, ktorú mnohí opomínajú je zakomponovaná vo vstavanej aplikácii Windows Zabezpečenie (ide o Antivírusový…

Bude Čína prvou krajinou, ktorá objaví mimozemskú inteligenciu? Teleskop FAST môže zohrať kľúčovú úlohu

0

Výskumníci z Číny plánujú stratégiu prehľadávania vesmíru po stopách mimozemskej inteligencie. Používajú na to najväčší teleskop FAST (poz. redakcie: Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope). Píše o tom portál Space. Teleskop FAST je obrovským krokom dopredu Vedci sa pýtajú, čo sa bude diať v prípade, že by bol lov na mimozemskú…

Bezdrôtové slúchadlá Tronsmart Onyx Free s čipom od Qualcommu a zabudovaným UV sterilizátorom idú do predaja

0

Pokukávaš po nových dostupných bezdrôtových slúchadlách, no nevieš po akom výrobcovi, či modeli siahnuť? Ak si na vážkach, máme pre teba skvelý tip na kúpu, ktorý momentálne nemá na trhu ani jedného konkurenta. Našim momentálnym tipom sú úplne nové bezdrôtové slúchadlá Tronsmart Onyx Free, ktoré prichádzajú s vynikajúcim čipom od…

KAMzaKRÁSOU

RECEPT: Grilované špízy s netradičným dressingom

1

slanina na grilovanie cuketa šampiňóny paprika šalátová uhorka majonéza cesnak soľ a čierne korenie tvaroh biely jogurt citrónová šťava olivový olej kôpor kari korenie

Šokujúce štatistiky: Je sedavý spôsob života nebezpečnejší než HIV?

3

Nové štatistiky potvrdzujú, že sedavý spôsob života je novodobý zabijak a je dokonca nebezpečnejší než fajčenie či HIV. Ako ho efektívne obmedziť?

Najlepšie jahodoviská, kde prebieha samozber jahôd 2020: Aká je ich aktuálna cena?

3

Už tradične v tomto období bude prebiehať samozber jahôd 2020. Kde a za koľko si budeme môcť nazbierať chutné a sladké jahody skvelé do džemu?

Maska na mastné vlasy s ílom, vďaka ktorej budú vždy ako čerstvo umyté

4

Ak sú vaše vlasy stále mastné a nič na nich nezaberá, tak vyskúšajte túto domácu masku. Maska na mastné vlasy s ílom a žĺtkom vás zachráni!

TOP mäsožravé rastliny: Ktoré z nich by si privítala u seba doma?

8

Dnes sa pozrieme na to, ktoré mäsožravé rastliny si môžete pestovať i u seba doma. Stanú sa tak jedinečnou ozdobou vášho príbytku. Ktoré sa vám zapáčia?

RECEPT: Vegánska karí mrkvová nátierka, ktorá bude chutiť všetkým

8

Mrkvová nátierka je takou klasikou, ktorou nik nepohrdne. Ale čo taká karí mrkvová nátierka? Bude chutiť rovnako alebo oveľa lepšie? Vyskúšajte!

Svetlo sveta

Dekan Bohosloveckej fakulty Thurzo: Voľná nedeľa je v záujme človeka

0

Od marca sú v nedele v súvislosti so šírením koronavírusu zatvorené obchody a nákupné centrá. V spoločnosti silnie hlas, aby to tak zostalo aj po skončení pandémie. Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska rozhovor o voľnej nedeli poskytol dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Thurzo.  – Aktuálna situácia koronakrízy nás…

Posolstvo Svätého Otca na Deň médií: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“

0

V 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája bude Cirkev sláviť 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František posolstvo, ktorého mottom je citát z knihy Exodus: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“ (Ex 10,2). Témou pápežského posolstva na tohtoročnú Nedeľu médií je komunikácia ako rozprávanie…

Štyridsať dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

0

Vo štvrtok 21. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do…

Na Mariánskej hore v Levoči tento rok tradičná mariánska púť nebude

0

Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, nebude. Rozhodol o tom spišský biskup Mons. Štefan Sečka. “Každoročne počas prvého júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s…

Pápež František bude 18. mája sláviť omšu nad hrobom sv. Jána Pavla II.

0

Pri stom výročí narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. v pondelok 18. mája bude Svätý Otec František o 7. hodine ráno celebrovať svätú omšu nad hrobom svätca v bočnej kaplnke Vatikánskej baziliky. Týmto priamym prenosom sa zároveň uzavrie vyše dvojmesačné obdobie živých strímingových prenosov ranných omší pápeža Františka. Od 18.…

Svet sa modlí za koniec pandémie – 14. máj je deň pôstu a dobročinnosti

0

Vo štvrtok 14. mája sa príslušníci rozličných náboženstiev, každý svojou formou, zameriavajú na vyprosovanie konca pandémie. Výzvu zjednotiť sa s týmto úmyslom iniciatívy vyhlásenej medzináboženským Výborom pre ľudské bratstvo podporil aj pápež František. Svätý Otec František pri generálnej audiencii v stredu 13. mája povzbudil k zapojeniu sa do tohto dňa modlitby,…

Armádny Magazín

Vrtuľník Mi-8 havaroval na Čukotke - všetci členovia posádky zahynuli. Video

0

Rusko, 26.máj 2020 ( AM ) - Pred niekoľkými hodinami, počas výcvikového letu na letisku pri uhoľnej bani v oblasti Anadyr, havaroval vojenský viacúčelový vrtuľník Mi-8 Ministerstva obrany Ruskej federácie. Všetci členovia posádky zomreli - keď vrtuľník explodoval po páde na zem.   Podľa záznamov pred

Severná kórea dokončuje novú ponorku - bude dopĺňať strategický jadrový arzenál balistickými raketami

0

KĽDR, 26.máj 2020 ( AM, Yonhap ) - Severná Kórea môže v najbližšej budúcnosti posilniť svoje strategické sily novou ponorkou. Píše o tom juhokórejská agentúra Yonhap.   [caption id="attachment_16958" ali

Rusko nedovolí USA privatizovať Mesiac, vyhlásil šéf Roskosmosu

0

Rusko, 26.máj 2020 ( AM, sputnik ) - Donald Trump na začiatku apríla podpísal výnos zakotvujúci právo Američanov na ťažbu vesmírnych zdrojov a nariadil, aby do polroka boli s ostatnými štátmi prerokované dohody o Mesiaci a ďalších vesmírnych telesách. R

Filipíny sa už nezaujímajú o americké útočné vrtuľníky - akí iní dodávatelia prichádzajú do úvahy?

0

Filipíny, 26.máj 2020 ( AM, militarywatchmagazine ) - Z prostredia Filipínskych ozbro

Skúšky ruských raketových systémov vo Venezuele boli zachytené na videu

0

Venezuela, 25.máj 2020 ( AM, Sputnik ) - Venezuela ukázala schopnosti protilietadlového raketového systému Buk-M2E a raketometov BM-21 Grad a BM-30 Smerč. Venezuelská armáda v rámci cvičenia vyslala kontingent síl na ostrov La Orchila pri pobreží krajiny v Karibskom mori.   https://twitter.com

Satanovskij o slabosti ukrajinskej armády: Obávam sa, že Rasmussen má pravdu

0

Ukrajina, 25. máj 2020 ( AM, newinform.com ) - Politológ hovoril o tom, ako vnímať rezonujúce vyhlásenie bývalého predstaviteľa NATO. Bývalý vodca NATO Anders Fogh Rasmussen so svojím úprimným vyhlásením dokázal jasne ilustrovať, aké výsledky by mal Kyjev očakávať od realizácie svojich plá

Tvoja Svadba

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny: Aké svadobné šaty zvoliť?

0

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny je jednou z možností, ako si povedať svoje áno s nižším rozpočtom. Aké svadobné šaty zvoliť na takúto svadbu?

DIY čísla na svadobné stoly: Inšpiruj sa skvelými nápadmi

0

Aj taká banálna vec, akou sú čísla na svadobné stoly sú nesmierne dôležité. Potrebné sú najmä pre svadobných hostí, tak ako si ich vytvoriť?

Kde a ako predať svadobné šaty? Máme tipy, ako na to!

1

Buďte trpezlivé. Nečakajte veľmi, že sa vaše svadobné šaty predajú do týždňa. Možno áno, a to v prípade, ak sú vaše šaty od Versaceho a vy ich predávate za úplne smiešnu sumu. Predaj použitých svadobných šiat môže trvať od niekoľkých týždňov do jedného roka. Ak ste už mesiac alebo dva nedostali žiadnu reakciu,…

Súťaž o dekoratívnu kozmetiku Dermacol v hodnote 84 €

0

Budúce nevesty musia myslieť na všetko aj na líčenie, ktoré podčiarkne ich krásu. Súťaž o dekoratívnu kozmetiku Dermacol je tu pre všetky nevesty!

Najlepší mesiac na svadbu: TOP 5, ktoré sú najviac populárne!

0

Kedy je najlepšie zorganizovať svadbu? Najlepší mesiac na svadbu nemusíte dlho hľadať, pretože ide o najteplejšie mesiace v roku. Ktoré to sú a prečo?

Eukalyptus vo svadobnej výzdobe: Inšpiruj sa najlepšími nápadmi

0

Greenery výzdoba je trendom už nejaký ten rok a skvelé je, že do nej môžete zakomponovať aj rastliny. Eukalyptus vo svadobnej výzdobe vyzerá očarujúco!

Tvoje Zdravie

Prečo jesť grapefruity? Pre toto sa oplatí obľúbiť si ich horkú chuť!

0

Prečo jesť grapefruity? Prečo by sa pravidelne mali objavovať v našom jedálničku a aké živiny a vitamíny ukrývajú? Všetko dôležité sa dozviete v článku!

Ktoré jedlá znova neohrievať? Týmto opätovné prihrievanie neprospeje!

0

V dôsledku opätovného zohrievania sa v prípade niektorých pokrmov len mení chuť, iným sa však i znižuje celková kvalita, v horšom prípade sa môžu stať zdraviu škodlivými. Opätovne zohrievať sa napríklad neodporúča jedlá s obsahom zeleniny, ktorá má vysoký podiel dusičnanov. Varením sa ich objem v zelenine zmenšuje, no pri…

Najlepšie bylinky na zvýšenie libida: Ktoré pomôžu ženám i mužom?

0

Ženy a rovnako i mužov môže trápiť zníženie libida či jeho úplná, a teda strata sexuálnej túžby. Ako to napraviť? Skúste overené bylinky na zvýšenie libida!

Akné z rúška ako novodobý problém pleti: Ako „ maskné“ poraziť?

0

Počas pandémie koronavírusu nepochybne trpí aj naša krása. Akné z rúška sa totiž stáva novodobým pleťovým problémom. Ako ho riešiť?

Ako pripraviť smoothie nápoj? Pozor na kombináciu ovocia a zeleniny!

0

Kombinovanie ovocných a zeleninových druhov v smoothie nápoji je aj nie je vhodné. Mixovanie ovocia a zeleniny do jedného nápoja v mnohých prípadoch nebýva dobrou voľbou, hrozia totiž problémy s trávením. Existuje však zopár výnimiek. Ideálna je listová zelenina, ktorá môže tvoriť základ prakticky každého smoothie nápoja. Kombinovať ju môžete ľubovoľne.…

TOP zaujímavosti o ovocí a zelenine: A o tomto ste tušili?

0

Keď sme pri ovocných stromoch, spomenieme ešte jeden fakt. Možno ste ani netušili o tom, že dnes už existujú aj ovocné stromy, ktoré dokážu urodiť rôzne odrody či dokonca druhy ovocia. V zahraničí sú známe ako fruit salad trees, čiže stromy, na ktorých si vypestujete rovno celý ovocný šalát. Pestované sú stromy, ktoré…