Profesor Rainer Mausfeld: Kapitalistická demokracia nemôže existovať bez propagandy – jej manipulačné techniky sú psychológom známe už viac ako sto rokov

Bratislava/Kiel 25. októbra 2019 (HSP/Luciine Dvere/Foto:Sputnik)

 

Vyštudoval psychológiu, matematiku a filozofiu na univerzite v Bonne a matematickú psychológiu v holandskom Nijmegene. Od roku 2004 je členom Nemeckej akadémie vied Leopoldina, o jedenásť rokov neskôr sa stáva verejne známym vďaka svojej prednáške a rovnomennej publikácii Prečo jahňatá mlčia? Venoval ju analýze a kritike elitárskej demokracie, neoliberalizmu, médií, propagandy a jej manipulačných techník, prostredníctvom ktorých držia „mocní“ tohto sveta pod kontrolou masy „nevedomých“.  Rozprávali sme sa s emeritným profesorom všeobecnej psychológie na Univerzite Christiana Albrechtsa v nemeckom Kieli RAINEROM MAUSFELDOM

Profesor Rainer Mausfeld

Verejnosť Vás spoznala vďaka prednáške, ktorú na Youtube zavesil jeden z Vašich študentov. Okrem iného v nej spomínate to, že „elity“ naozaj ľudí považujú za stádo, ktoré reaguje nevypočítateľne,  iracionálne, vášnivo a preto je potrebné ovplyvňovať ho a získať nad ním plnú kontrolu. Máme my ľudia naozaj tendenciu reagovať stádovito? Sme ľahko ovplyvniteľní? V čom táto naša ľudská „slabosť“ spočíva?

Metaforu pastiera a stáda, ktorá má znázorňovať systém organizácie spoločnosti, nachádzame už v antike. Ťahá sa naprieč celou históriou západného sveta. Podľa nej existuje základný rozdiel medzi tými, ktorí sú schopní a vyvolení k tomu, aby vládli, a tými, ktorým je predurčené, aby slúžili – táto metafora je teda akýmsi odôvodnením oprávnenosti ich nadvlády. Často sa poukazovalo na to, že národ je neschopný prevziať na seba spoločenskú zodpovednosť,  chová sa iracionálne a je hnaný afektami. Ľud sa teda podobá stádu, ktoré potrebuje vodcu. Stačí pohľad do histórie a taktiež momentálnej spoločenskej reality na to, aby ste pochopili, že myšlienka politicky „všekompetentných“, racionálnych a všeobecnému blahu slúžiacich „elít“ nie je ničím iným, ako ich vlastnou fantáziou. Touto ideologickou fikciou odôvodňujú  znesvojprávňovanie  „hlúpeho ľudu“.  My ako ľudia sme od prírody sociálnymi bytosťami – znamená to, že  sme sociálne organizovaní a máme sklon k  formovaniu hierarchických organizačných štruktúr. To sa potom manifestuje v javoch, ktoré môžeme metaforicky nazvať „sklonom ku stádovitosti“. Aj táto metafora však platí len  do určitej miery. Sociálne prejavy tohto „stádovitého pudu“ totiž neprebiehajú úplne podľa šablóny, ale určuje ich široké spektrum iných psychických vplyvov a v neposlednom rade i naše vedomé rozhodnutia. Určité sklony k stádovitosti u ľudí teda bezpochyby existujú, nie je to však automatizovaný a nekontrolovateľný jav. Faktory, ktoré na celý proces pôsobia, sú veľmi komplexné a môžu byť čiastočne prístupné našej vedomej kontrole. K mentálnej výbave nás ako sociálnych bytostí, patrí široké spektrum možností ako ovplyvňovať myslenie, cítenie a konanie iných ľudí prostredníctvom vyvolávania emócií – radosti, nadšenia, hnevu, rozhorčenia a ostatných. Prípadne aj cez verbálne sprostredkované intelektuálne prostriedky akými sú napríklad prehováranie, presviedčanie, vyhrážanie, sľubovanie a podobné. Bez psychickej ovplyvniteľnosti by sme neboli sociálnymi bytosťami.  Možnosť sociálnej organizácie do veľkej miery spočíva práve v tom, že sme ovplyvniteľní a sami dokážeme ovplyvňovať iných. Toto teda nie je slabosť našej mysle, ale predpoklad k tomu, aby sme mohli sociálnymi bytosťami naozaj byť. Iba ak sa na tieto javy pozeráme z pohľadu mocenských vzťahov, má zmysel nazývať niektoré z vlastností našej mysle „slabými stránkami“. Môžu byť totiž zámerne zmanipulované, aby získali, udržiavali a rozširovali moc. V tomto zmysle možno povedať, že metódy propagandy, vyvinuté „elitami“, zámerne využívajú „slabiny“ našej mysle. Mnoho podvodov a ilúzií, ktoré sa dajú použiť aj na účely politickej indoktrinácie, sa zakladá práve na charakteristikách a zásadách jej dizajnu. Základné vnútorné mechanizmy našej mysle sú do značnej miery chránené pred introspektívnymi vhľadmi – podvody a manipulácie budú preto stále fungovať aj napriek tomu, že o nich budeme vedieť. Čím viac sa v éteri opakujú nepravdivé výroky, tým viac ich ľudia majú tendenciu vnímať ako pravdivé. Tento efekt sa masívne zvyšuje, ak sa výrok opakuje v zdanlivo nezávislých zdrojoch.  Napríklad – ráno počujeme o Iráne alebo o Venezuele v rádiu, potom o tom čítame vo veľkom denníku a večer pozeráme správy vo verejnoprávnej televízii. Aj keď vieme o efekte, podľa ktorého sa tisíckrát opakovaná lož nakoniec javí ako pravda, opakovane mu podliehame bez ohľadu na to, či sme experti, alebo laici. Všetci bez rozdielu teda podliehame ilúzii informovanosti.

 

Znalosti z oblasti psychológie umožňujú „elitám“ v zásade čokoľvek – usmerňujú „stádo“ podľa toho, ako potrebujú. Hovoríme o tzv. „opinion menežmente“ teda menežovaní názoru, či menežmente hnevu davu, o vyvolávaní protivládnych protestov, revolúcií. Ako sa menežuje názor, rozhorčenie? Ide o „vedu“, ucelený súhrn akýchsi techník, ktorými je možné dosiahnuť želaný stav?

V totalitárnych a autoritatívnych systémoch nie je obzvlášť dôležité ovplyvňovať názory a pocity, lebo nadvláda môže byť vykonávaná a stabilizovaná pomocou násilia. Až v kapitalistických demokraciách je ovplyvňovanie a riadenie názorov centrálnym nástrojom vládnutia – demokracia a kapitalizmus sú totiž v neriešiteľnom konflikte a stoja oproti sebe v neustále napätom vzťahu. Kapitalizmus si vyžaduje podriadenie sa moci, ktorú uplatňuje menšina vlastníkov nad väčšinou nevlastníkov a zásadne tým vylučuje  oblasť hospodárstva a majetkových pomerov spod demokratickej kontroly. Tí, ktorí sú pri moci, sa nechcú vzdať slova „demokracia“ a možnosti týmto slovom  pomenovať  systém, ktorý im vyhovuje. Je to zároveň efektívny a lacný spôsob predchádzania možnej revolúcii. Pripúšťajú preto demokratické prvky len v prípade, že náklady na represívne opatrenia  by boli príliš vysoké. A práve v takýchto prípadoch je potrebný menežment názorov, ktorý je lacnejší ako represívne opatrenia. Ľud si vďaka nemu ani nevšimne, že nedostáva naozajstnú demokraciu ale len jej ilúziu. Z pohľadu mocných má takáto „demokracia“ výhodu v tom, že zabraňuje ostrejším  konfliktom medzi elitnými zoskupeniami s rôznymi záujmami. Takáto ilúzia demokracie, ponúknutá ľuďom, musí byť pre elity bezriziková a nesmie ohrozovať ich postavenie a majetkové pomery.  „Kapitalistická demokracia“ je preto odkázaná na vývoj vhodných techník propagandy a menežmentu názorov, ktorými zakrýva už spomínané neriešiteľné rozpory medzi kapitalizmom a demokraciou. „Kapitalistická demokracia“ nemôže existovať bez masívneho ovplyvňovania verejnej mienky a bez systematického vyvolávania strachu – prinajmenšom od začiatku minulého storočia kráča ruka v ruke s rozvojom  stále účinnejších techník manipulácie názorov, vytvárania strachu a politickej apatie. Za účelom toho, aby bola „kapitalistická demokracia“ pre centrá moci bezriziková, sa už začiatkom minulého storočia hlavne v USA investovali veľké finančné prostriedky do vývoja širokého arzenálu techník, určených na manipuláciu mienky a chovania más, na kontrolu a podkopávanie emancipačných hnutí a obmedzenia disentu. Dialo sa tak najmä za výdatnej pomoci a využitia poznatkov sociálnych vied a psychológie. Tieto psychologické techniky menežmentu názorov nie sú ani tak samostatnou vedou, ako skôr akýmsi druhom „remesla“, využívajúcim vedecké poznatky z psychológie. Techniky a prostriedky na manipuláciu más existovali už v antike, avšak od začiatku minulého storočia sa v nepredstaviteľnom rozsahu systematicky zdokonaľovali.

 

Kľúčovú rolu na scéne hrajú médiá, ktoré sami seba považujú za „strážne psy demokracie“. Nie sme však naivní a už dávno sme zistili, že ich hlavnou úlohou rozhodne nie je šírenie pravdy.  Akú úlohu z vášho pohľadu zohrávajú médiá v systéme? Akým spôsobom na „betónovaní“ tohto systému a ovplyvňovaní más pracujú?

Úloha médií je v demokracii vskutku rozhodujúca, pretože demokracia čelí naozaj ťažkej úlohe – musí rozvíjať postupy, pomocou ktorých je možné harmonicky zosúladiť rôznorodosť a pluralitu veľmi odlišných záujmov spôsobom, umožňujúcim politické konanie v zmysle všeobecného záujmu. Názorová výmena sa v nej uskutočňuje prostredníctvom verejnej diskusie, verejný diskusný priestor je srdcom demokracie. Svoju funkciu však môže plniť iba vtedy, ak je neporušený, to znamená,  ak nie je narušený alebo manipulovaný silnými záujmovými skupinami. Korporátne médiá nemôžu zo svojej podstaty plniť takúto úlohu, pretože sa na základe svojho zapojenia do štruktúr ekonomickej moci takmer nevyhnutne a automaticky stávajú nástrojom, prostredníctvom ktorého sa silné hospodárske záujmové skupiny chcú prezentovať vo verejnom diskusnom priestore. Nemôžeme sa teda pozrieť na otázku postavenia médií v demokracii izolovane – musíme sa zamyslieť nad tým, do akej miery a či vôbec sú demokraticky organizované aj ostatné sektory spoločnosti. Pokiaľ sú centrálne oblasti spoločnosti – hlavne hospodárstvo a médiá – vyňaté spod  demokratickej kontroly, nemôže existovať neskreslený a všetkým rovnako prístupný verejný  diskusný priestor. Tým pádom nie je vôbec možné hovoriť o nejakej demokracii. Momentálne fungujú masmédiá ako „hlásna trúba“ systému, to znamená, že vykresľujú a interpretujú spoločenské pomery takým spôsobom, aby upevnili postavenie naozajstných držiteľov moci.

 

Krátko sa dotknime zaujímavého fenoménu –  práve mainstreamové médiá vyšli s termínom „fake news“ či „postfaktická doba“. Termínom fake news samozrejme označujú všetko, čo nekorešponduje s ich unisono znejúcim a jediným správnym názorom. Je to ohromný paradox, keďže práve médiá hlavného prúdu s nebetyčnou drzosťou prekrúcajú fakty a lusknutím prsta dokážu urobiť z čiernej bielu a z vraha obeť. Čo je toto za psychologický „mediálny“ ťah?  Akoby zlodej kričal: chyťte zlodeja!

Tak, ako bolo povedané: funkciou mainstreamových médií  je zabezpečenie nadvlády oficiálnych názorov a udržanie disentu pod kontrolou. K tomu existuje široká škála nástrojov – patrí k nim samozrejme aj vyslovene „neohrabaná lož“. Pretože lož je v každodennom politickom živote samozrejmosťou,  týka sa tak politikov, ako aj  médií. Jean-Claude Juncker, bývalý predseda Európskej komisie koniec koncov jasne uviedol: „Keď to bude vážne, musíte klamať.“ A samozrejme, v politike je to vždy vážne… Ideálne je, ak už nepotrebujú ani klamať, pretože ľudia sa o pravdu nezaujímajú, sú politicky apatickí a infantilizovaní. Intelektuálni spolupáchatelia mocenských elít rýchlo pochopili, že demokracia môže fungovať v požadovanom zmysle len vtedy, ak sa za pomoci vhodných psychických techník podarí dosiahnuť komplexnú politickú letargiu ľudu. K mediálnemu súboru nástrojov na indoktrináciu, vyvolanie dezorientácie a politickej apatie patrí aj zámerná zámena faktov za názory, vytrhávanie faktov z kontextu a ich znovuposkladanie takým spôsobom, aby podporovali oficiálne pretláčaný názor. Patrí k tomu aj ohováranie a nálepkovanie pre ich zámer vhodnými výrazmi ako napríklad „fake news“, „konšpiračné teórie“ a mnohými ďalšími. V neposlednom rade tento súbor nástrojov obsahuje aj techniky, ktorých cieľom je blokovať schopnosť  ľudí vytvárať si vlastné názory. Dá sa to dosiahnuť relatívne ľahko – zaplavením trivialitami alebo úplným zahltením diskusného priestoru bezobsažnými, nezmyslenými, ale ľúbivými frázami.

 

V súvislosti s témou nie je možné obísť termín „spin doktori“  – prekrúcači reality, alebo skôr propagandisti, ktorých „otcom“ bol synovec Sigmunda Freuda, propagandista v službách vlád a korporácií, Edward Bernays. O.i. je autorom myšlienky, podľa ktorej sme každodenne manipulovaní relatívne malým množstvom ľudí, ktorí rozumejú mentálnym procesom a spoločenským vzorcom más. Tvrdí, že vedomá a inteligentná manipulácia návykov a názorov más je dôležitým elementom demokratickej spoločnosti. Moment…ako idú tieto veci dokopy? Manipulácia a demokracia?

Vlastne nejdú dokopy vôbec, lebo demokracia v tom duchu, ako ju rozvíjalo osvietenstvo, znamená práve socializáciu moci a politické sebaurčenie. Každý občan by mal mať primeraný podiel na všetkých rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú jeho spoločenský život. Všetci občania majú teda nárok na plnú demokratickú účasť na všetkých dôležitých aspektoch spoločnosti. Ústredná myšlienka demokracie sa zrodila z úsilia vyvodiť ponaučenie z obrovského množstva preliatej krvi v histórii a postaviť civilizačný obranný val proti excesom moci a proti uplatňovaniu práva silnejšieho. Pochopiteľne, tým, ktorí sú pri moci, demokracia nevonia, pretože by obmedzovala ich moc a ohrozovala ich postavenie. Demokracia totiž znamená práve obmedzovanie túžby bohatých a vplyvných po moci a o to „elity“ samozrejme  nemajú záujem. Z toho vyplýva napätie medzi túžbami vládnucej vrstvy, upevňujúcej svoje postavenie a status, a našou požiadavkou cítiť sa spoločensky autonómne a „svojprávne“. Ako sa teda dá z pohľadu mocných toto napätie eliminovať tak, aby sa zaobišlo bez krvavých revolúcií?  Riešenie spočíva v tom, že túžbu občanov po slobode uspokoja náhradou  – teda ilúziou demokracie.  Na to, aby sa vytvorila takáto ilúzia, treba predovšetkým vhodné metódy indoktrinácie a manipulácie verejnej mienky. Takéto metódy musia veľmi účinne zakrývať skutočnosť, že ide iba o ilúziu demokracie a nesmú byť ľahko odhaliteľné ako manipulatívne. Propaganda totiž stráca svoj účinok, ak je príliš zrejmé, že ide o propagandu. Úspech moderných propagandistických techník v kapitalistických demokraciách spočíva najmä v jednom  – veľká časť dnešnej populácie je presvedčená, že v spoločnosti, v ktorej žijú, propaganda jednoducho neexistuje.

 

Zaujímavý je aj fakt, že najhlasnejšími obhajcami názorov mainstreamu sú práve  ľudia vzdelaní a kreatívni –  intelektuáli, umelci. Do bodky preberajú názory „z novín“ za svoje, na ich šírenie majú samozrejme k dispozícii obrovský mediálny priestor. Pohľad na „indoktrinovaných intelektuálov“ neschopných akéhokoľvek pátrania, ktoré by ich mohlo zaviesť mimo prúdu, je občas neuveriteľne smutný. V čom tkvie tajomstvo indoktrinácie intelektuála? Ako je z pohľadu psychológa možné, že systém dokáže zmagoriť práve týchto ľudí?

Dôvod je pomerne jednoduchý: žurnalisti, intelektuáli, profesori,  ako aj všeobecne takzvané vzdelané vrstvy patria k tým, ktorí najdlhšie prechádzali vzdelávacími inštitúciami spoločnosti a tomu zodpovedajúcemu kariérnemu filtru. Vzdelávacie inštitúcie spoločnosti, rovnako ako ideologicky zaťažené povolania, sú hlavnými šíriteľmi samotnej ideológie –  je to skutočnosť, ktorú ovláda každý sociológ. Z toho vyplýva, že vo všetkých dobách práve takzvané vzdelané vrstvy vykazujú obzvlášť vysoký stupeň ideologickej indoktrinácie. Osvojili si ju tak intenzívne, že si už ani neuvedomujú, ako hlboko sú sami indoktrinovaní. Plávajú vo vládnucej ideológii ako ryba vo vode a pritom sú voči nej úplne slepí. Tak, ako obyvatelia jaskyne v známom Platónovom podobenstve, reagujú vyslovene agresívne, ak niekto na ich slepotu poukazuje. Vo svojich ideologických pohľadoch na vec sa neustále vzájomne uisťujú – akoby tým zvyšovali subjektívny obsah pravdy, vlastných názorov a postojov. Preto je pre nich často nemysliteľné, že svojimi názormi a konaním v skutočnosti len ideologicky stabilizujú  prevládajúce mocenské pomery. Nie je sa čo čudovať, že žurnalisti a intelektuáli sa chovajú ako železné piliny v magnetickom poli moci.   Za masívnej pomoci sociálnych vied a psychológie sa už viac ako sto rokov vyvíjajú mechanizmy, slúžiace na ideologickú indoktrináciu. Už v 20. rokoch minulého storočia sa zistilo, že priemyselný kapitalizmus a demokracia sú vzájomne nezlúčiteľné. Ako som už spomenul – sú potrebné veľmi účinné, ale súčasne neviditeľné techniky indoktrinácie, aby sa ľudu sprostredkovala ilúzia demokracie a súčasne zachovala stabilita naozajstných centier moci. Tieto techniky, ktoré sa dnes označujú ako techniky tzv. „mäkkej sily“(soft power), sú tak jemné a tak účinné, že ich ako prostriedky indoktrinácie ledva spoznáme. V kapitalistických spoločnostiach je základným prvkom hlboko zakorenenej ideológie najmä ideológia tzv. meritokracie, teda „nadvlády najschopnejších“. Ide o predstavu, že tí, ktorí „to dokázali“ sa v spoločenskej hierarchii nachádzajú „hore“ a nachádzajú sa tam právom. Na druhej strane tí, ktorí sa nachádzajú „dole“, sa tam ocitli vlastnou  vinou, keďže nie sú dosť nadaní, šikovní a priebojní. To je presne ideológia meritokracie, podľa ktorej je sociálne postavenie v spoločnosti priradené podľa individuálneho výkonu. Mzda a sociálne postavenie sú teda určené individuálnym úspechom. Takáto definícia úspechu je hlboko ideologizovaná a vyzdvihuje práve tie činnosti, ktoré sú obzvlášť dôležité pre stabilizáciu mocenských vzťahov. Len takéto činnosti  sa môžu spájať s pojmom „elita“.  Vo verejnej diskusii nikto nehovorí o elitných vychovávateľkách, elitných sestričkách, o elitných opatrovateľkách starých ľudí, alebo „smetiarskej elite“, pričom je jedno, aký veľký je v skutočnosti ich prínos pre spoločnosť. V mocenskom a spoločenskom usporiadaní kapitalistickej „demokracie“ elít je ideológia meritokracie najobľúbenejšia u tých, ktorí sú „hore“ a ktorí k tomu chcú získať aj pocit, že sú tam právom – tým, že „lúzrom“ pripíšu vinu za ich situáciu. K vašej otázke o úlohe  médií hlavného prúdu: Keď sa pozrieme na médiá, situácia je podobná ako pri demokracii. Zdá sa, že médiá sú štvrtým pilierom demokracie a kontrolujú mocných, ale toto zdanie klame. V skutočnosti sú začlenené do ekonomických a politických mocenských štruktúr a sú teda súčasťou síl, ktoré sa snažia demokratické štruktúry nabúrať. To všetko je dávno známe a bolo to rozsiahlo empiricky dokázané. Pri otázkach, ktoré nemajú závažnejšiu politickú relevanciu, sa smú  žurnalisti vyzúriť a byť kritickí toľko, koľko sa im zachce. Ak však ide o témy, ktoré by mohli ohrozovať stabilitu mocenských centier, spoznáme, ako hlboko sú médiá v skutočnosti do spomínaných ekonomických a politických štruktúr integrované.  Ukrajina, Rusko, Sýria alebo NATO – to je pre žurnalistov a médiá mínové pole. Kto napríklad ako žurnalista pracuje vo veľkých novinách a pri týchto témach sa odkláňa z mainstreamového pohľadu, teda pohľadu mocných a vládnucich, zarába si tým na veľké problémy.

 

Tvrdíte, že v celej histórii neexistovala efektívnejšia politická ideológia ako neoliberalizmus, ktorého ste veľkým kritikom. Označujete ho za „extrémnu formu kapitalizmu“ či dokonca „neoliberálny boľševizmus“. Podľa Vás postupom času zdokonalil techniky leninizmu, študoval nepriateľa. Dokáže sa správať ako chameleón – vyvoláva krízy a priživuje sa na nich, sám seba ale za ideológiu nepovažuje. Ako to s tým NEOliberalizmom vlastne je?

Reálne existujúci neoliberalizmus už nemá s historickým liberalizmom nič spoločné. V liberalizme išlo hlavne o ochraňovanie občianskych slobôd pred zásahom štátu. Klasický liberalizmus má spoločné historické korene s osvieteneckou koncepciou demokracie. Súčasne obsahuje elementy, ktoré neoliberalizmus vyvinul do extrému –  prehnaný dôraz na myšlienku sebarealizácie jednotlivca a prílišný dôraz na jednotlivca na úkor spoločného dobra. To potom viedlo ku koncepcii tzv. liberálnej demokracie,  jadrom ktorej je určitá forma právneho štátu – tá okrem práva na slobodný rozvoj osobnosti a slobodu prejavu spočíva predovšetkým v zabezpečení majetkového systému. Tým je majetkový systém vyňatý spod vplyvu demokratickej kontroly. Moderné formy liberálnej demokracie už nie sú demokraciou v zmysle osvietenstva. Liberálne demokracie môžeme označiť ako kapitalistické demokracie, čím sa manifestuje ich vnútorná rozporuplnosť.  Vzájomný vzťah spoločnosti a hospodárstva  v kapitalizme je obzvlášť napätý. V kapitalisticky organizovaných oblastiach sú rozhodnutia založené hlavne na princípoch maximalizácie úžitku a zisku, teda na princípe zištnosti. V spoločnostiach, kde by malo hospodárstvo  stanovené presné mantinely, by boli centrálne oblasti ako zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, dôchodkový systém, ochrana prírody atď., vyňaté spod kontroly kapitalistických trhových síl. Kapitalizmus má tendenciu ekonomizovať všetky spoločenské oblasti – tým ohrozuje napríklad sociálne a ekologické základy života. Spoločnosť musí stanoviť silám trhu presné mantinely a držať ich na uzde, aby sa neutrhli z reťaze. Toto sa nachvíľu podarilo nastoliť v Nemecku v povojnovom období. Šlo o neopakovateľnú konšteláciu, kedy sa regulácie dokonca stali motorom a hybnou silou hospodárskeho oživenia a prosperity. Začiatkom 70. rokov 20. storočia viedli hospodárske krízy, s nimi spojená recesia a masová nezamestnanosť k tomu, že sa kapitál snažil vymaniť z národných obmedzení a pravidiel. Rozšírenie pôsobenia trhových síl na všetky oblasti spoločnosti v globálnom merítku, malo viesť k zvýšeniu rentability. Tieto transformačné procesy, ktoré určujú sociálny vývoj v západných demokraciách už viac ako štyri desaťročia, sa z pragmatických alebo systematických dôvodov sumarizujú pod názvom „neoliberalizmus“. Tento názov však nie je presne ohraničený. Pojem „neoliberalizmus“ sa nevzťahuje ani na ucelenú hospodársku teóriu, ani na jasne definovateľný systém politických praktík. Preto je rozumnejšie hovoriť o „reálne existujúcom  neoliberalizme“. Takto definovaný neoliberalizmus je vysoko efektívny transformačný projekt ekonomických elít, ktorý už niekoľko desaťročí zásadne pretvára sieť vzťahov medzi hospodárstvom, spoločnosťou a jednotlivcom. Neoliberalizmus prejavuje koherentné a zároveň nekompromisné úsilie o ukončenie sociálneho projektu osvietenstva raz a navždy. Základné koncepty osvietenstva ako rozum, slobodu a autonómiu, označuje za mýty. Len trh môže byť voľný a slobodný. Človek nie. Akceptáciou tejto paradigmy by sme ale  zničili základy akýchkoľvek  spoločenských emancipačných snáh. Už vo svojich historických začiatkoch bol neoliberálny projekt vyslovene koncipovaný ako kontrarevolúcia proti emancipačným výdobytkom osvietenstva. Neoliberalizmus ale nemožno chápať len ako politický projekt, slúžiaci k  zvýšeniu rentability kapitálu a obnoveniu moci triedy majetných. Od začiatku je zameraný na reinterpretáciu a transformáciu všetkých sociálnych pomerov. Aj keď je neoliberalizmus oveľa viac ako len ekonomickou koncepciou,  je založený na základnej doktríne „voľného trhu“ prevzatej z hospodárstva. Ako jediná ideológia má mať schopnosť komplexne, racionálne a optimálnym spôsobom posúdiť a vyriešiť všetky spoločenské problémy. Politické rozhodnutia by sa práve preto mali riadiť silami trhu a mali by spočívať v tom, že odbúravajú prekážky, ktoré týmto silám stoja v ceste.  Keďže demokratické štruktúry by mohli viesť k obmedzeniam trhu a ohroziť fungovanie jeho „racionality“, mali by sa považovať za „narušenia trhu“. Od svojich začiatkov bola neoliberálna ideológia radikálne antidemokratická a vždy presadzovala autoritárske štruktúry správy vecí verejných na presadzovanie a udržiavanie „voľných trhov“. Charakteristickým rysom neoliberalizmu je, že jeho ideologická rétorika slúži predovšetkým ako prostriedok ovplyvňovania verejnosti, avšak činy sú s ňou v prudkom rozpore. Pod heslami „globalizácia“, „flexibilizácia“ a „deregulácia“ sa snaží prebudovať štáty tak, aby vyhovovali globálnemu kapitalizmu a súčasne chránili finančnú a korporátnu elitu pred ich ohrozením demokraciou. Reálne existujúci neoliberalizmus je odkázaný na vhodne reorganizovaný silný štát, ktorý zabezpečí rámcové podmienky, umožňujúce vytúžený proces –  prerozdeľovanie bohatstva zospodu smerom hore. K týmto rámcovým podmienkam patrí ochrana voľného trhu pred  legitímnymi demokratickými zásahmi. Trh má byť chránený vhodnými formami zdanenia, napríklad nízkym zdanením špekulatívnych príjmov. Chcú také zákony, ktoré im umožňujú zlegalizovať kriminálnu činnosť triedy majetných. Patrí k tomu aj poskytovanie verejných dotácií na „ochranu voľného trhu“ a prostriedkov na dosiahnutie globálnych hegemoniálnych záujmov. Táto neoliberalizmom vytúžená „sloboda trhu“ sa dá realizovať len trvalými zásahmi štátu. V poňatí neoliberalizmu je človek „zobchodovateľnou jednotkou“, ktorá sa má optimalizáciou svojich vlastností stať maximálne využiteľnou pre potreby korporátneho trhu. Táto ideológia sa už v spoločnosti udomácnila a je natoľko samozrejmou, že ju už nikto ani nevníma.

 

Pred niekoľkými rokmi sa objavila  informácia z prostredia najznámejšieho amerického think tanku CFR (Council on Foreign Relations/ Rady pre zahraničné vzťahy). „Mocní“ tohto sveta na jeho pôde so znepokojením riešili „politicky sa prebúdzajúce ľudstvo“, ktoré je prekážkou uskutočňovania globalistických plánov. Prebúdza sa ľudstvo o.i. aj politicky? Hillary Clinton svojho času verejne vyhlásila, že Amerika zlyháva práve v tom, v čom je najlepšia – v propagande… Zlyhali spin doktori?

Nie nezlyhali.  Práve naopak : ideológia „kapitalistickej demokracie“ sa vydala na víťazné ťaženie po celom svete a kapitalistickému vykorisťovaniu ľudí aj prírody sa otvoril priestor v globálnom meradle. Zároveň sa podarilo mystifikovať pravidelné finančné krízy spojené  s kapitalizmom  ako akýsi „prirodzený zákon slobodných trhov“ a tým ho vyňať spod  spoločenskej kontroly a demokratických procesov. Moderné formy indoktrinácie, ktoré sú zamerané predovšetkým na politickú apatiu obyvateľstva, desivým spôsobom potvrdzujú poznatky získané už pred viac ako sto rokmi –  ilúzia demokracie je najúčinnejšou a nákladovo najefektívnejšou formou ochrany pred revolúciou. Účinnosť tejto ideológie je zrejmá zo skutočnosti, že gigantické prerozdeľovanie zdola nahor, z verejných do súkromných rúk, ktoré bolo a je realizované neoliberalizmom, je ľuďmi do veľkej miery tolerované bez vážnejšieho odporu.  Okrem toho práve tie strany, ktoré tradične predstierajú, že zastupujú záujmy nevlastníkov, t.j. sociálnodemokratické a ľavicové strany, si tiež do veľkej miery osvojili neoliberálnu ideológiu – v rámci nej sa obmedzili len na korektúry a drobné reformy. Renomovaný sociálny historik Perry Anderson správne označil ideológiu neoliberalizmu  za „najúspešnejšiu ideológiu svetových dejín“. Keďže sa však dnes miera sociálnej a ekologickej deštrukcie stáva čoraz viditeľnejšou a zasahuje stále väčšie časti obyvateľstva, zvyšujú sa aj obavy politických  a ekonomických centier moci o to,  že kumulovaná spoločenská požiadavka na zmenu sa im vymkne spod kontroly.  Preto už veľa rokov vytvárajú právne a politické nástroje,  pomocou ktorých sa dá vládnuci poriadok zabezpečiť aj autoritárskymi prostriedkami. Toto všetko sa deje pod zámienkou ideológií, ako sú „ochrana vnútornej bezpečnosti“, „boj proti terorizmu“, „boj proti populizmu“ alebo dokonca „ochrana demokracie“. V takejto autoritárskej ideológii teda demokracia a sloboda už neznamenajú sociálne sebaurčenie, ale sú nanovo definované ako „právo na bezpečnosť“, ktoré musí  zaručiť autoritársky štát. Keďže neoliberalizmus je od svojich začiatkov vyslovene odporcom demokracie a obsahuje silné autoritárske a totalitné prvky, súčasný vývoj smerom k autoritárskemu štátu zameranému na sledovanie a kontrolu obyvateľstva, je nevyhnutným vyvrcholením neoliberálnych transformácií.

 

Ako sa indoktrinácii a propagande ubrániť? Ako dospieť k tomu, aby názory, ktoré človek má, boli naozaj výsledkom jeho hĺbkového skúmania povahy a stavu vecí a skutočného kritického myslenia a nie bezmyšlienkovitým opakovaním názorov, ktoré si prečíta v novinách? Kadiaľ vedie cesta? Aký kompas treba mať na nej so sebou?

Ekonomické centrá moci mali vždy, podobne ako tomu bolo už aj vo feudalizme, príležitosť kúpiť si „ducha“ potrebného na ochranu ich moci. Majú k dispozícií  univerzity, médiá, tisíce think tankov, nadácie atď. Majú možnosti, ako ovládnuť a kontrolovať  verejný diskusný priestor, ktorý predstavuje „srdce“ demokracie.  Okrem toho už viac ako sto rokov využívajú poznatky sociálnych vied a psychológie k vývoju  vhodných techník na ovládnutie  populácie bez použitia sily. Už veľmi skoro zistili, že na to, aby mohli tieto techniky fungovať, musia byť neviditeľné. Pretože my ľudia máme od prírody daný akýsi „psychický imunitný systém“, ktorý by nás mal chrániť pred manipuláciou druhými. Hneď, ako si uvedomíme, že niekto sa pokúša vnútiť nám svoju vôľu alebo ovplyvniť naše rozhodnutia, reagujeme vhodnými mentálnymi protiopatreniami. Pri vývoji účinných techník indoktrinácie sa preto najprv museli skúmať relevantné  funkčné princípy našej mysle, aby sa potom mohli identifikovať slabé stránky a zároveň zadné vrátka, ktorými možno náš prírodný psychický imunitný systém preľstiť a obísť. Veľká časť psychológie a spoločenských vied úmyselne alebo nevedome pomohla identifikovať práve takéto zraniteľné miesta. Dnešné formy indoktrinácie v kapitalistických demokraciách využívajú poznatky získané počas mnohých desaťročí za pomoci obrovského výskumného úsilia. V prípade propagandy i reklamy je indoktrinácia tak sofistikovaná, že sa proti nej prakticky nemáme šancu brániť. Indoktrinačné a manipulačné techniky sú väčšinou zamerané na psychické procesy, ktoré prebiehajú  automaticky a nepodliehajú našej vedomej kontrole. Takže využívajú vlastnosti našej mysle, ktoré si ani neuvedomujeme. Preto, aj keby nám boli vysvetlené, nemohli by sme sa pred takýmito manipuláciami bezprostredne brániť. Jednoduchým príkladom z inej oblasti, konkrétne z potravinárskej technológie, je umelá jahodová aróma. Je to v istom zmysle dokonalá manipulácia s našim chuťovým vnímaním.  Aby takúto arómu mohli vyvinúť,  museli vedci najprv skúmať fungovanie chuťových receptorov a pochopiť princípy toho, ako dráždením senzorov dosiahnuť vnímanie určitej chuti. Na tomto základe bolo potom možné vyvinúť chemické látky, ktoré sú  akýmisi „fake news“, „falošnými správami“ pre naše chuťové receptory. Aj keď sa umelá jahodová aróma chemicky nepodobá na prírodnú, vyvoláva v našom zmyslovom systéme „jahodovú“ chuť. Aj keby nám vedec presne vysvetlil mechanizmy toho, ako to funguje, bolo by pre nás nemožné brániť sa tomu, že v nás táto umelá aróma chuť jahody naozaj vyvolá. Pred takouto manipuláciou  by sme sa vedeli brániť len v prípade, že by sme  kompletne vylúčili priemyselne spracované potraviny a jedli iba prírodné jahody. Takto v podstate fungujú aj moderné indoktrinačné techniky –  boli vyvinuté a optimalizované takým spôsobom, aby sme my ako jednotlivci boli proti nim bezbranní. Aj tu by sme boli schopní úspešne sa brániť len v tom prípade, ak by sme sa neustále vyhýbali všetkým médiám, ktoré by mohli byť nositeľmi tejto indoktrinácie –  pretože od momentu, ako sme konfrontovaní s vhodne zvolenými obrázkami a jazykovými formuláciami, je naša myseľ pod ich vplyvom. Takéto radikálne riešenie je však v každodennom spoločenskom živote skoro nemožné, pretože by nás odrezalo od iných relevantných informácií. Napriek tomu existujú – a toto je naša šanca na intelektuálnu sebaobranu – príležitosti na ochranu pred manipuláciou a indoktrináciou. A to tým, že prekonáme sociálnu fragmentáciu a izoláciu a využijeme príležitosti, ktoré nám ponúka solidarita v komunite. Iba v rámci komunity dokážeme prekonať systematicky vyvolaný výpadok historickej pamäti. Práve pomocou kolektívnych historických skúseností  môžeme znovuobjaviť stratenú orientáciu, dôležitú pre naše myslenie a konanie.  Iba v solidárnom spoločenstve  môžeme odhaľovať stratégie a metódy indoktrinácie a v každodennom živote vzájomne poukazovať na to, akí sme voči nim zraniteľní. Iba v komunite je možné prekonať pocity, vyvolané rozporom medzi ideológiou a sociálnou realitou, ktoré nás ako jednotlivcov dokážu úplne prevalcovať. V komunite im ale dokážeme odolať a pretaviť ich  do niečoho pozitívneho – rozšíriť priestor pre vlastné myslenie a konať v prospech celej spoločnosti. Politické a ekonomické elity  samozrejme vedia, že indoktrinačné metódy, voči ktorým sme ako jednotlivci bezbranní, dokážeme prekonať zjednotenými silami. Preto odjakživa vyvíjali  veľmi účinné stratégie sociálnej fragmentácie spoločnosti. Aj v tomto prípade ide neoliberalizmus ešte ďalej –  ako extrémna forma kapitalizmu je obzvlášť odkázaný na to, aby čokoľvek, čo má potenciál zmeniť spoločenské pomery, bolo udusené v samom zárodku. Neoliberalizmus sa preto usiluje systematicky ničiť spoločenstvo ako také a dokonca ničiť  aj myšlienku naň. Ako spoločensky atomizovaní jednotlivci sme vydaní napospas jeho  manipulačným technikám. Presne toto je cieľom politických techník vládnutia.  Keď stratíme myšlienku spoločenstva a solidarity, stratíme našu kolektívnu schopnosť konať. Tým by sa realizoval sen majetnej triedy o bezbrehej moci ekonomicky silnejších.  Ničenie sociálnych pomerov  a ekologického prostredia, ktorého sme svedkami za posledné desaťročia poukazuje na to, že ich sen je našou nočnou morou.

Lucia Žatková

 

Rozhovor pôvodne vyšiel na portáli luciinedvere.sk

 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS ZMENY
Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!
Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.
Podporte naše úsilie.
Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Čínske médiá napísali o štyroch slabých stránkach Ruska

Peking 19. novembra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Rusko patrí do trojky najsilnejších svetových mocností, má však štyri slabé stránky, píše čínsky portál Sohu. Čo čínsky novinár zaradil medzi slabé stránky Ruska? "Po prvé je to obyvateľstvo. Problém počtu obyvateľov v Rusku bol vždy aktuálny," uvádza sa v článku. Tento problém podľa…

Francúzsky most sa zrútil do rieky, zahynuli dvaja ľudia

Paríž 18. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Le Corre)   Počet obetí nešťastia na juhozápade Francúzska, kde sa zrútil do rieky visutý most, stúpol v pondelok večer na dve. Okrem pätnásťročného dievčaťa, ktorého úmrtie úrady oznámili už krátko po nešťastí, zahynul aj šofér nákladného auta, ktoré tiež spadlo do rieky Toho najprv…

Ak školy oslovujú rodičov, robia tak na požiadavku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Bratislava 18. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ak školy oslovujú rodičov so žiadosťami o informácie, robia tak na základe požiadavky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR. Poukázalo na to Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR v reakcii na kritiku stúpajúcej byrokracie zo strany opozície Napriek tomu,…

Pracovná návšteva štátneho tajomníka Lukáša Parízka v Indii počas 5. ročníka India-Europe 29 Business Forum

Bratislava 18. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek bude od utorka (19. 11.) do piatka (22. 11.) zastupovať rezort zahraničných vecí v delegácii štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Vojtecha Ferencza a slovenských podnikateľov Obchodné fórum organizujú indické Ministerstvo zahraničných vecí…

Butinová dostala ponuku pomáhať Rusom uväzneným v zahraničí

Moskva 18. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP--Alexandria Detention Center)   Mariji Butinovej, odsúdenej v USA za špionáž, ponúkli v Rusku prácu, v rámci ktorej by mala pomáhať Rusom uväzneným v zahraničí. Informovali o tom v pondelok agentúry Reuters a Interfax Ruská splnomocnenkyňa pre ľudské práva Taťjana Moskaľkovová Butinovej ponúkla prácu vo svojom…

Pakistanca, ktorý chcel zabiť Wildersa, odsúdili na 10 rokov

Haag 18. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Peter Dejong)   Na desať rokov za mreže poslal v pondelok súd v holandskom Haagu pakistanského občana, ktorý pricestoval do Holandska v auguste minulého roku s tým, že chce zavraždiť kontroverzného holandského politika Geerta Wildersa. Ten, keďže je veľkým kritikom islamu, čelí permanentne vyhrážkam a žije…

Židovské osady v Predjordánsku už podľa USA nebudú nezákonné

Washington 18. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andrew Medichini)   Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v pondelok oznámil, že Spojené štáty už nebudú pokladať židovské osady v Predjordánsku za nezákonné. Informovala o tom agentúra AFP Zmene politiky Washingtonu ohľadom židovských osád v Predjordánsku, ktorú Pompeo oficiálne oznámil na pôde svojho rezortu vo…

V zadržiavacích centrách v USA pre migrantov je viac než 100.000 detí, tvrdí OSN

Ženeva 18. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eduardo Verdugo)   Viac než 100.000 detí v Spojených štátoch sa v súčasnosti nachádza v zadržiavacích centrách pre migrantov. Sú medzi nimi maloletí v sprievode rodičov i bez nich, informovala v pondelok v Ženeve organizácia Spojených národov "Celkový počet zadržiavaných (maloletých osôb) je momentálne 103.000," povedal…

Homoinštitút oponuje Dankovi, ktorý varuje, že akceptácia spolužitia gejov prinesie adopcie detí: „Práva sexuálnych menšín sú ľudskými právami!“

Bratislava 18. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Práva sexuálnych menšín sú ľudskými právami. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) tak reaguje na vyhlásenie jedného z ústavných činiteľov počas víkendovej diskusnej relácie, že práva sexuálnych menšín nie sú základné ľudské práva Predseda Národnej rady SR Andrej Danko totiž v nedeľu…

Rusko maróduje, prokurátor a Lipšic ho obviňujú z obštrukcií v kauze televíznych zmeniek

Bratislava 18. novembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Obžalovaný Pavol R. opätovne neprišiel na pojednávanie v kauze falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti. V pondelok majú vypovedať znalci, Pavol R. chce byť pri tom prítomný, tvrdí však, že mu to zdravotný stav neumožňuje. Navrhuje zrušiť niektoré termíny hlavného pojednávania.…

Žiadna „opitá židovská trúba“? Sulík tvrdí, že s Radičovou mal v čase vlády korektný pracovný vzťah: Materská strana SDKÚ jej vkuse hádzala polená pod nohy, my nie

Bratislava 18. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Predseda SaS Richard Sulík mal s bývalou premiérkou Ivetou Radičovou v čase spoločnej vlády korektný pracovný vzťah. Sulík to v pondelok vyhlásil v reakcii na zverejnený prepis nahrávky Mariana K. s podnikateľom v IT Michalom Suchobom, v ktorej mal Marian K. hovoriť o…

„Sú to len krčmové reči“: Strana SMER-SD tvrdí, že sa ju Denník N a Sme snažia zničiť

Bratislava 18. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Denníky Sme a Denník N sa snažia zničiť stranu Smer-SD. Vyhlásil to pre agentúru SITA hovorca Smeru-SD Ján Mažgút. Strana to tvrdí v reakcii na dnes zverejnenú nahrávku Denníka N, kde Marian K. hovorí o údajnej tajnej dohode s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom.…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Eliminácia ozbrojených síl by znamenala národnú samovraždu

Post-lisabonský neštát-superštát EÚ už teraz zlyháva vo všetkých hlavných pilieroch štátnosti. Pretože nie je štát, ale uzurpuje si právomoci štátu. Pretože európsky národ neexistuje. Pretože európske vlastenectvo nemôže existovať. V oblasti bezpečnosti aj preto zlyháva úplne. Jej zásadnou redukciou. Podporou ilegálneho správania, akceptovaním kriminálnikov v masách ilegálnych migrantov. Ale aj v oblasti ochrany…

Si osobne zodpovedný za ničenie prírody! Ak to nezmeníš, príroda ťa zničí!

V súčasnosti sa stalo módnym hovoriť o ekológii! Kto sa v tomto smere aktivizuje, je „in“! Mnohým je ale z tejto hystérie zle. A je im zle preto, lebo ekologický aktivizmus bol značne sprofanovaný. A to konkrétne Gretou Thunberg a mocenskými silami, ktoré stoja za ňou. Napriek tomu však nie…

Pán ROMAN MICHELKO, ste NEkonzistentný!

Roman Michelko, známy politológ, spisovateľ a vydavateľ má za sebou určite veľa dobrej práce. Aj ja si jeho politické analýzy občas rada vypočujem a bývajú tam zaujímavé myšlienky. Tentokrát však musím napísať, že ma veľmi sklamal v súvislosti s jeho komentovaním pôsobenia Š. Harabina a M. Kotlebu v priebehu posledného zhruba polroka. Najprv niekoľko údajov z dvoch videí…

Ivan Štefanec: Technologickí giganti budú riadne odvádzať DPH

Zdroj : Európske noviny Európsky parlament vo štvrtok schválil legislatívu, ktorá skoncuje s daňovými únikmi a výpadkami v oblasti internetových technológií a elektronického obchodu. Vďaka nej sa podarí od technologických gigantov, ako je Amazon, eBay, či Alibaba získať o 5 až 7 miliárd eur viac na dani z pridanej hodnoty.…

17. november nám dal nepredstaviteľné možnosti ....

            Niekoľko ľudí sa ma spýtalo za posledné dni, aký je môj názor na 17. november, bývalý režim a súčasný politický systém. Podľa môjho názoru nie je nikdy nič ideálne, nikdy nedokážete uspokojiť všetkých ľudí na 100 (na 100 čoho? percent, bodov..) , no prirodzená…

BLESKOVÁ SPRÁVA! Mimoriadne udalosti okolo kňaza Mariana Kuffu! Šokujúce udalosti, v súvislosti s vyplavením sa objektívnej, no desivej pravdy o tom, čo prebieha v štruktúrach, resp. v zákulisí, najväčšej náboženskej organizácie, na Slovensku!

Včera mal známy katolícky kňaz, Marian Kuffa, mimoriadne dôležitú kázeň, ktorú pre jej obsah, možno právom označiť, ako „Rozklad cirkvi zvnútra a Kuffov alarmujúci príhovor národu!“ Kňaz Marian Kuffa je mimoriadny zjav, na kresťanskej scéne Slovenska a právom ho možno už dnes, zaradiť do jedného radu s inými kňazmi, pôsobiacimi na Slovensku v…

TopDesat

E-cigarety sú rovnako škodlivé ako klasické cigarety

0

Sú elektronické cigarety menej škodlivé ako tradičné tabakové? Z kardiovaskulárneho hľadiska odpovedá najnovší výskum jednoznačným nie. Jeden z autorov štúdie dokonca tvrdí, že elektronické cigarety môžu spôsobovať užívateľom potenciálne ešte viac škody ako tie tradičné. Vzhľadom na nedávne prepukn

Premávka nie sú iba autá. Aké má byť správanie chodcov?

0

Na cestách sa okrem osobných áut pohybujú aj iné kategórie motorových vozidiel. Tiež tu sú nemotorové vozidlá a chodci. Dnes sa pozriem na poslednú skupinu. Premávka si vyžaduje osvetu, tak som pripravil krátky seriál, ktorý sa týka asi každej rodiny. Skúste sa raz za čas doma porozprávať na tému správanie chodcov. Veľa…

Desivé hrady a zámky: Zámok Windsor a škótsky Edinburgh

0

O tom, že hrady a zámky, ktoré stoja už stovky rokov ukrývajú v sebe príbehy mnohých ľudí -a to veselších i smutnejších, asi nikomu nemusíme hovoriť. V minulom článku sme sa pozreli na londýnsky Tower, ktorý je najstaršou stavbou svojho druhu v Európe. V tomto článku sa pozrieme na Windsor či hrady a zámky v Škótsku. Pohodlne sa usaďte…

Takto drasticky sa veci dokážu zmeniť za 20 rokov

0

Je nemožné uveriť, že len pred 20 rokmi nikto nevedel, čo je Google alebo Netflix, a nemohol uložiť 1 minútu videa na flash disku. Uplynul však už nejaký čas a odvtedy sme všetko úplne zmenili. V súčasnej dobe berieme veci, o ktorých ľudia nemohli ani snívať, za samozrejmé. Poďme sa teda spolu…

Vitamínová zoznamka podľa odborníkov

0

Vitamíny fungujú v tele ako katalyzátor a podieľajú sa na metabolizme cukrov, tukov a bielkovín. A hoci je telo inteligentné a na dopyt dôležitých látok v tele vie ihneď zareagovať ich výrobou, u niektorých vitamínov to nedokáže. Preto je hlavne na nás, aby sme mu ich dodávali.  Vitamíny sú látky…

Mystické skryté tibetské kráľovstvo Šambala

0

Počuli ste už niekedy o mystickom tibetskom kráľovstve, ktoré sa nazýva Šambala? Ak nie, prípadne sa chcete o tomto fyzicky skrytom mieste dozvedieť viac, pohodlne sa usaďte a prečítajte si článok o tom, čo vlastne kráľostvo Šambala je. Poďme na to. Skryté kráľovstvo, ktoré nesie názov Šambala je v starých tibetských zväzkoch popisované ako mystické…

Vo svete IT

Renomovaný denník naznačuje možnú manipuláciu výsledkov vyhľadávaní Google. Spoločnosť sa však bráni, že ich výskum je plný nepresností

0

Google vyhľadávač je jeden z  najpoužívanejších prehliadačov na svete. Výsledky vyhľadávania sú v modernej dobe kľúčovým faktorom pre mnohé firmy, preto by mali byť algoritmy vyhľadávania nezaujaté. Samotný Google tvrdí presne to isté, avšak denník Wall Street podnikol výskum (ďalej už ako WSJ), ktorý naznačuje, že praktiky Googlu zaváňajú manipuláciou. …

Tieto vedecké míľniky nám stoja v ceste, aby sme na planétu Mars mohli vyslať prvú ľudskú posádku

0

Zhrnuli sme si minulosť, súčasnosť a teraz nastal čas pozrieť sa, aké plány má americká NASA s červenou planétou do budúcna. Špekuluje sa už aj o prvej ľudskej misii na túto planétu, avšak aby sa dokázal predpokladať jej úspech a znížili sa riziká na minimum, musia byť splnené nasledujúce ciele.…

ANDROID 10: Toto je zoznam smartfónov, na ktoré je aktuálne dostupný najnovší Android

0

Android 10 bol oficiálne predstavený spoločnosťou Google začiatkom septembra, ale aj napriek tomu je zatiaľ dostupný len pre relatívne malý počet zariadení. Nová verzia Androidu priniesla viacero vylepšení, od natívnej podpory Tmavého režimu, zmeny v vzhľade UI, podpory funkcií ako Digitálne zdravie, Režimu sústredenia, lepšieho zabezpečenia súkromia a podobne. Tak ako aj…

Toto sú kľúčové misie NASA, vďaka ktorým aktuálne môžeme objavovať MARS

0

Ďalšie družice, ktoré môžeme aj v dnešných dňoch nájsť na obežnej dráhe sú družica MRO (pozn. redakcie: Mars Reconnaissance Orbiter)  a  družica MAVEN. Obe okrem priameho spojenia medzi Zemou a  Marsom nesú so sebou kľúčové nástroje na skúmanie atmosféry, mapovania pôdy a  hľadaniu vody. Mars Reconnaissance Orbiter Družica vybavená kamerou s …

Google chce nahradiť klasické SMS správy novým štandardom. Na americkom trhu spúšťa RCS Správy

0

SMS správy sú na telefónoch odjakživa. Hoci sa niektoré funkcionality z telefónov pomaly, ale isto vytrácajú, tak SMS správy aj napriek tomu sú medzi používateľmi aj naďalej veľmi populárne. Spoločnosť Google chce však „klasické“ SMS správy poslať ku dnu, a nahradiť ich novým RCS štandardom, zatiaľ však len na americkom…

LG si nechalo patentovať zariadenie s rozťahovacím displejom. Pozeráme sa na dizajn pripravovaného smartfónu?

0

Trh so skladacími smartfónmi sa pomaly ale isto zväčšuje, pričom najnovšie svoje kúsky priložili aj spoločnosti ako Lenovo, či Motorola. Na dobrú príležitosť ale už dlhé roky čaká aj spoločnosť LG, ktorá taktiež patrí medzi svetových lídrov v rámci vývoja vlastných displejov. Vytvoriť dokonalý skladací smartfón však pochopiteľne nie je…

TopSpeed

Štát zverejnil podmienky dotácie na nákup elektromobilu

20

Ministerstvo hospodárstva SR konečne zverejnilo podmienky, ktoré musíte splniť pri žiadosti o dotáciu na nákup nového elektrického auta. Žiadosti môžete podávať od 17. decembra 2019, elektromobil nesmie byť drahší ako 50 000 eur a štát vám dá zo spoločných peňazí všetkých občanov maximálne 8000 eur. Na rozdávanie je pripravených 5…

Je to oficiálne, Ford Mustang Mach-E sa predstavuje

0

Ford konečne odtajnil prvé oficiálne informácie o novom SUV Ford Mustang Mach-E. Je to plnohodnotný elektromobil, základná verzia má výkon 190 kW (258 k), v spojení so slabšou baterkou má normovaný dojazd 450 km a do Európy dorazí v roku 2021. Chce byť praktický a namiesto predného kufra ponúka plastovú vaňu s objemom 100 l…

Novinky autosalónu IAA 1989. Pozrite, o čom sme kedysi snívali

0

Hoci sa v septembri  1989 už aj na Slovensku schyľovalo k veľkým politickým zmenám, trh s automobilmi bol stále v zovretí štátom organizovaného systému a tunajší vozový park tvorili z prevažnej väčšiny autá z krajín bývalého Východného bloku. O to viac sme však všetci túžili po novinkách zo „Západu“. Kým…

Slováci ľúbia SUV autá stále viac. Medziročne ich je medzi jazdenkami 2x viac

5

Na Slovensku medziročné vzrástol počet inzerovaných ojazdených SUV skoro na dvojnásobok. Od začiatku roka 2019 na 63 031 kusov. Pozíciu jednotky v segmente SUV autá má KIA Sportage. Celkovo v kúpe aj v ponuke prevažujú verzie s naftovým motorom. Dáta vyplývajú z kontinuálneho monitoringu trhu ojazdených áut, ktorý pravidelne realizuje medzinárodná sieť autocentier…

Jubilejná 10. KESKO MOBILE AUTO SHOW 2019 štartuje už tento týždeň

0

Sezónu automobilového športu aj v tomto roku na Slovensku uzavrie podujatie pod názvom 10. KESKO MOBILE AUTO SHOW 2019 na SLOVAKIA RINGU. Podujatie, ktoré každoročne uzatvára sezónu automobilových športov na Slovensku, vzniklo v roku 2010 vlastne tak trochu náhodne. Vtedajšiemu organizátorovi bratislavskej rally súťaže sa totiž nedarilo vybaviť všetky potrebné…

Euro NCAP Ford Explorer zvládol na 5 hviezd, ale s pripomienkami

0

Aj keď získal Ford Explorer plný počet 5 hviezdičiek, voči nedávno predstavenej Corse má v oblasti ochrany dospelých len o 3 % viac. Je to málo, alebo dostatok? Každopádne testy Euro NCAP Ford Explorer zvládol na plný počet, avšak je tu priestor na zlepšenie. Aj keď teda ide o veľké SUV, z hľadiska ochrany dospelých nemusí…

KAMzaKRÁSOU

Poznáš vitamín krásy? Povieme ti, kedy naozaj zaberá a kedy nie

1

Buďme k sebe úprimné. Každá žena je krásna, no dokonalosť ako taká neexistuje. Jedna má problém so slabými nechtami, iná s vráskami a ďalšia možno nemá také zdravé a lesklé vlasy, ako by si možno priala. Nedokonalosť je však ľudská a my máme v súčasnej modernej dobe veľa naozaj možností,…

Ako si vybrať ananás, ktorý je zrelý? Jediný trik, ktorý potrebuješ ovládať!

1

Ananásy sú podľa možností na našom trhu dostupné počas celého roka. Avšak najčastejšie si ich kupuje v zime a hlavne v období Vianoc, pretože skvelo dopĺňajú náš štedrovečerný stôl. Sú skvelým zdrojom vitamínu C, mangánu a medi. Z 90 % je tvorený vodou, no obsahuje tiež sacharidy, bielkoviny, vlákninu, vitamíny (A, B, C, E a K)…

Na čo použiť vodu z varených vajec? Budeš prekvapená, aké má využitie

1

Vajcia pri varení uvoľňujú do vody veľmi cenné minerály. Vodu z uvarených vajec zvyčajne vylejete. Vedeli ste však, že sa tým zbavujete veľmi kvalitného hnojiva? Na čo použiť vodu z varených vajec? Nevylievajte ju, poradíme vám, čo s ňou.

Čo môže znamenať smrad z úst bábätka a kedy treba zakročiť?

1

Bábätká sú spravidla čisté a nepoškvrnené a voňajú priam úžasne. Keď však túto povestnú novorodeneckú vôňu z nejakého neznámeho dôvodu naruší smrad z úst bábätka, ostávame my rodičia v pomykove a v neistote. Žiadny strach, pretože tak ako u dospelých aj u detí a aj u bábätiek môže z ústnej…

Recepty na domáci peeling na tvár: Dopraj pleti očistu bez chémie!

3

Píling môžeme chápať ako procedúru, počas ktorej si z pokožky mechanicky odstraňujeme odumreté kožné bunky. Napomáhajú tomu spravidla drobné pevné čiastočky prípravku. Takúto starostlivosť si z času na čas zaslúži naša pleť, telo, chodidlá i ruky. Dnes sa však zameriame na píling tváre. Znečistená a mastná pleť sa potrebuje zbavovať odumretých kožných…

Budú banány drahšie? Čo stojí za rastúcou cenou obľúbeného ovocia?

3

Práve v tomto období začíname viac kupovať ovocie, ktoré nerastie v našich zemepisných šírkach. Medzi exotické, mimoriadne obľúbené a zároveň najrozšírenejšie ovocie patria aj banány (držia si 4. miesto v rebríčku svetových potravín).  Ale všimli ste si, že ich cena postupne rastie? Budú banány drahšie? Samozrejme, že na cenu banánov má vplyv viac faktorov, ale…

Svetlo sveta

Sv. Alžbeta Uhorská – patrónka chudobných

0

Meno Alžbeta je v bežnom kalendári zaradené na 19. november, no v liturgickom kalendári sa nachádza o dva dni skôr, teda 17. novembra, kedy si pripomínane sv. Alžbetu Uhorskú. Starší pôvod mena Alžbeta je Elizabeta, hebr. Elíšebah, Elíšewah, čo znamená Bohu zasvätená, iný význam: Boh je štedrý (hebr.). Alžbeta Uhorská (Durínska) sa narodila 7. júla…

Bojovníci ´89 bez tribúny – vodcovia, ktorí mohli viesť, mali viesť, ale nakoniec neviedli

0

Mužov novembra 1989 v bývalom Československu všetci dobre poznáme. Videli sme ich každý deň na obrazovkách a počuli z rozhlasu. Zarážajúce je ale to, že sme ich z televízie a rozhlasu počúvali aj predtým, počas desaťročí komunizmu. Skutočne to neboli pre nás neznáme tváre. Feldek sa prihováral pionierom v Pionierskej lastovičke, Kňažko si zahral hrdinského robotníckeho vodcu vo filme o zlom kapitalizme, Paľko…

Kuffa: Nebojím sa! Možno kážem verejne naposledy. Som pripravený, že mi zotnú hlavu.

0

Arcibiskup Orosch privítal na Trnavskej novéne kazateľa otca Mariana Kuffu veľmi vrúcnym príhovorom. Vyjadril mu svoju blízkosť za spôsob ako už 30 rokov vedie Inštitút Krista Veľkňaza a postaral sa o tisíce ľudí. Otec arcibiskup Orosch svoju blízkosť zvýraznil tým, že po vzore svätého Vincenta de Paul zbiera žatvu nie…

Umlčať Kuffu

0

Dvaja biskupi arcibiskup Zvolenský a biskup Sečka vydali stanovisko, v ktorom vyzvali kňazov a klerikov, aby sa politicky neangažovali. Vyslovene v stanovisku uviedli otca Mariána Kuffu, ktorého brat Štefan Kuffa je na čele politickej strany KDŽP Aliancia za Slovensko, ktorá ako jediná strana na Slovensku má v stanovách uvedené, že…

Prítomnosť kardinála Burkeho v Trnave vyrušuje

0

Oslavujeme veľkého mučeníka katolíckeho Východu, sv. Jozafáta. Na neho možno aplikovať slová z listu sv. apoštola Jakuba: „Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú“ (Jak 1, 12). Od útleho detstva ho rodičia viedli k láske ku Kristovi. Keď ešte ako dieťa počul z úst svojej matky hovoriť…

Pápež František: Diabol útočí zo závisti, že Boh sa stal jedným z nás

0

Diabol existuje a zo závisti, že Boží Syn sa stal človekom, rozsieva vo svete nenávisť, ktorá vyvoláva smrť. Vo viere čerpáme silu, aby sme nepristúpili na hru tohto „veľkého závistlivca, veľkého klamára, zasievača nenávisti“. Svätý Otec František o tom hovoril v utorok 12. novembra v homílii pri rannej svätej omši…

Armádny Magazín

National Interest: Je slovenský Stribog, najlepší samopal na svete?

0

Ako rastie popularita pištoľových karabín (PCC - pistol caliber carbine), zaujímavá slovenská karabína sa stala miláčikom mnohých médií venujúcich sa zbraniam. Zdravá dávka slovanskej značky a dizajnových prvkov blízkych drahším konkurentom ako napríklad: APC9 od Brügger & Thomet , robí zo Stribogu SP9A1 jeden z najlepších PCC vo s

Video: Rusko vrátilo ukrajinské lode zadržané počas kerčského incidentu

0

Kerč, Rusko (17.11.2019) - Ukrajinské lode Berďansk, Nikopol a vlečná loď Jany Kapu opúšťajú za doprovodu ruských lodí prístav mesta Kerč. Lode budú odovzdané ukrajinskej strane v neutrálnych vodách, približne 60 míľ od Odesy, neďaleko krymského mysu Tarchankut.   Video z prechodu vrátených lodí pod Kerčským mostom :

Pri Rjazani havarovalo ruské bezpilotné lietadlo Orion

0

Rjazaň, Rusko (16.11.2019) - Počas skúšobného letu v Rjazanskom regióne havarovalo prieskumné bezpilotné lietadlo Orion. Dron havaroval v oblasti sídliska v Listvjanke, na zemi neboli zaznamenané žiadne obete. Podľa očitých svedkov padol bezpilotný prostriedok na zem asi 70 metrov od bytového domu, pričom zničil polovicu rastúcej borovice. Podľa vyšetrovateľa je predbežnou verzi

V Indii došlo k havárii stíhacieho lietadla MiG-29K

0

Indické námorné sily stratili ďalšie lietadlo. Podľa predstaviteľa indického námorníctva Viveka Madhwala sa stíhačka MiG-29 zrútila počas cvičného letu. Podľa námorníctva bolo predbežnou príčinou pádu vznietenie motora potom, ako sa doň dostal vták.   [caption id="attachment_7230" align="alignnone" width="640"]

Video: Chyby na bojisku sa nevyplácajú

0

Prinášame niekoľko záberov z reálnych vojnových konfliktov, s fatálnymi následkami. Videá ukazujú neopatrných bojovníkov (väčšinou z radov teroristov) a tenkú hranicu medzi životom a smrťou, nevhodné pre slabšie povahy.   Prečo nie je bezpečné zdržiavať sa na prednej línii v skupine: https://twitter.com/i/status/1186536861168259072   Hrdina s

Pri Charkove na Ukrajine vybuchol muničný sklad

0

Charkov, Ukrajina (15.11.2019) - Počas likvidácie streliva vo vojenskom sklade v meste Balaklija v Charkovskej oblasti na Ukrajine boli zabití dvaja vojaci a štyria ďalší boli zranení. Traja zranení sú vo vážnom stave, ďalší utrpel  stredne vážne poranenia.  

Tvoja Svadba

Posvadobná hostina: Svadobný zvyk, na ktorý sa zabúda

0

Rozkrajovanie svadobnej torty, hádzanie svadobné kytice alebo únos nevesty. To sú svadobné tradície, bez ktorých sa nezaobíde takmer žiadna oslava manželstva. Existujú však svadobné tradície a zvyky, na ktoré sa tak trochu pozabudlo a ich dodržiavanie sa v súčasnosti vidí len veľmi zriedkavo. Posvadobná hostina je jedným z týchto zvykov.

Čo vygravírovať na obrúčky? Nápady na originálne rytie prsteňov

0

Pohľad na váš ľavý prstenník by vám mal pripomenúť večnú lásku, ktorú ste si s partnerom v deň D navzájom prisahali. S výberom prstienka ste si určite dali veľkú prácu. Teraz ešte zostáva dodať čerešničku na torte - posväťte krúžok z drahého kovu originálnej rytinou. Čo vygravírovať na obrúčky?  Ako…

Svadobný kostým pre nevestu: Prečo nevymeniť šaty za niečo moderné?!

0

Kto povedal, že sa nevesty musia vydávať v svadobných šatách? Vôbec nemusia! Ak ani vy nepatríte k tým typom, ktoré by aj v bežnom živote nosievali šaty alebo sukne, ba viac dávte prednosť nohaviciam, tak prečo sa nevydávať v nich? Biele svadobné nohavicové kostýmy sú v dnešnej dobe veľmi populárne. Ak túžite po možno nekonvenčnej…

Tipy na vianočné darčeky pre novomanželov: Čo ich poteší?

0

Tipy na praktické vianočné darčeky pre novomanželov a hlavne pre všetkých milovníkov dobrodružstva a cestovania! Cestujete na dovolenku, služobnú cestu alebo len do práce, či do fitka?  Vždy potrebujete svoje veci do niečoho uložiť. A ak už teraz premýšľate nad tým, čo by vašu rodinu a blízkych pod stromčekom potešilo, skúste staviť…

Etiketa na svadbe v kocke: Na čo si musíš dávať pozor?

0

Každá udalosť má svoje pravidlá, viacmenej dané, rešpektované a vyžadované. Svadba má v „príručnej encyklopédií slušného správania“ výsadné postavenie. Ako sa má chovať nevesta, ženích a svadobný hostia? Etiketa na svadbe, ktorú sme pre vás pripravili vám opráši vedomosti, ktoré váš svadobný deň urobia ešte noblesnejší.

5 tradičných vecí pre nevestu: Aký majú význam?

0

Určite ste už počuli o krásnej tradícií, že každá nevesta by mala mať na svadbe týchto 5 vecí: niečo staré, niečo nové, niečo požičané, niečo darované, niečo modré a napokon zvyk so striebornou mincou. Veľakrát sa stretávame aj s obdobou tejto tradície, kedy sa vynecháva napríklad darovaná vec alebo stará. Vysvetlenie tohto zvyku…

Tvoje Zdravie

TOP bylinky na menštruačné kŕče: Pomôžu lepšie ako tabletky!

0

Prvou bylinkou, po ktorej môžete siahnuť pri problematickej menštruácii, je dobre známy rebríček obyčajný. Rebríček s drobnými bielymi kvietkami je skvelou ženskou bylinkou. Zápar z jeho vňate prispieva k pohodliu počas menštruácie. Môže byť nápomocný nielen pri bolestiach a kŕčoch, ale aj problémoch s nepravidelným cyklom. Odporúčame: Najlepšie byliny na…

Typické prejavy nedostatku biotínu: Nechýba vám tento vitamín?

0

Ďalším typickým prejavom dlhodobého nedostatku biotínu je zhoršená kvalita kože. Pokožka môže byť začervenaná, šupinatá a veľmi suchá. Môže dôjsť k rozvoju alebo zhoršeniu ekzému. Môžu sa objaviť rozličné dermatitídy, zápaly kože, akné, vyrážky na pleti a podobne. Okrem toho sa u niektorých jedincov môže objaviť v dôsledku chýbania tejto…

TOP dôvody, prečo jesť quinou: Je skutočne taká úžasná?

0

Mrlík čílsky, alebo známejšie quinoa, patrí medzi najzdravšie potraviny, ktoré môžeme zaradiť do svojho jedálnička. Táto plodina si v súčasnej dobe získava čoraz viac fanúšikov naprieč celým svetom. Z rastliny sa konzumujú semená, ktoré sú drobné, majú guľatý tvar a sú veľmi ľahké a rýchle na prípravu. A prečo je…

Tipy na praktické vianočné darčeky: Tieto určite ocení každý!

0

Tipy na praktické vianočné darčeky pre všetkých milovníkov dobrodružstva a cestovania! Cestujete na dovolenku, služobnú cestu alebo len do práce, či do fitka?  Vždy potrebujete svoje veci do niečoho uložiť. A ak už teraz premýšľate nad tým, čo by vašu rodinu a blízkych pod stromčekom potešilo, skúste staviť na kvalitnú batožinu.…

Najčastejšie choroby mileniálov: Zistite, čo trápi mladých do 35 rokov!

0

Majú pred sebou takmer celý život, zdraví však často nie sú. Reč je o mileniáloch, teda o ľuďoch, ktorí majú v súčasnosti 20 až 37 rokov. Mileniálmi, ktorí do zdravia a wellnessu investujú stále viac času a úspor, sa zaoberali nedávne rozsiahle štúdie. Zistili, že ich trápia viac psychické ochorenia…

Ako prebieha gastroskopia? Odhoďte obavy, no pripravte sa!

0

Rozličné druhy vyšetrení sú pre lekárov nápomocné pri diagnostike mnohých zdravotných problémov. Úplne bežný je napríklad odber a následný rozbor krvi. Z našej krvi toho totiž dokážu lekári zistiť o našom zdravotnom stave skutočne veľa. Niektoré vyšetrenia sú neinvazívne, sú vykonané pomerne rýchlo a ľudia s nimi nemajú väčší problém.…