Vyjadrenia prezidentských kandidátov Čaputovej, Harabina, Bugára a ďalších k téme dnešného sviatku Slovenského národného povstania

Bratislava 29. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR – Martin Baumann, Jakub Kotian, HSP, Facebook)

 

Dnes si pripomíname 74. výročie Slovenského národného povstania, ktoré sa začalo 29. augusta 1944. SNP vypuklo po tom, čo slovenské hranice prekročili nemecké okupačné vojská 29. augusta 1944. Vojenské ústredie vydalo rozkaz na najprísnejšiu bojovú pohotovosť vojenských posádok. Večer po rozhlasovom prejave generála Ferdinanda Čatloša veliteľ vojenských zložiek povstalcov, vtedy podplukovník generálneho štábu, Ján Golian vydal rozkaz, aby jednotky slovenskej armády kládli fašistom odpor.

Na snímke kandidátka na prezidentku SR Zuzana Čaputová

K SNP zaujali stanovisko aj niektorí prezidentskí kandidáti:

 

Zuzana Čaputová:

Z detských čias mám na oslavy SNP spomienky ako na stretnutia postarších mužov s medailami na sakách, ktorí pri nejakom pamätníku spomínajú na vojnu. Neskôr k ich tváram začali pribúdať rôzne historky aj hrdinské činy, pribúdali k nim názvy miest ako Kľak či Ostrý Grúň, a pribúdali k nim aj príbehy mužov a žien, ktorí v povstaní položili svoje životy.

Dnes vnímam, že ak tu teraz stojíme ako hrdí a sebavedomí občania Slovenskej republiky, je to aj vďaka nim. A patrí im naša úcta.

Čoraz intenzívnejšie však cítim aj potrebu prihlásiť sa k antifašistickej tradícii, ktorú symbolizuje práve SNP. Pretože tí, ktorí v povstaní bojovali, museli prekonať aj tie najväčšie politické, ideologické a náboženské rozdiely, aby sa vedeli zhodnúť na tom, že spoločný odpor proti fašizmu, rasizmu, antisemitizmu a podobným ideológiám je to, čo ich spája. A toto by malo pre všetkých demokratov platiť aj dnes.

 

Na snímke Štefan Harabin

Štefan Harabin:

Slovenské národné povstanie chcú mnohí spájať výhradne s Červenou armádou a exilovou vládou Edvarda Beneša. Iste, niet pochýb o tom, že Beneš ešte v roku 1943 inicioval prípravy a aktivity tohto odporu, niet pochýb o tom, že v tomto roku bola prijatá Vianočná dohoda a začali vznikať prvé partizánske oddiely, ktorých sa neskôr ujali príslušníci Červenej armády. Pravda je však taká, že SNP na čele s generálmi  Jánom Golianom a Rudolfom Viestom bolo priamou a spontánnou reakciou na vstup Wehrmachtu na územie Slovenska 29. augusta 1944. Povstalci sa tak vzopreli voči okupácii nášho územia cudzou mocou a cudzími silami. Postavili sa na odpor voči fašizmu, voči mysleniu vo forme totality, násilia, teroru a nadradenosti. Germánsky model zabezpečovania vlastného životného priestoru (Lebensraum) smerom na Východ (Drang nach Osten) eliminujúc pre nich podradné slovanské obyvateľstvo, by mal byť aj v súčasnosti obrovským mementom. Tak ako nás v Mníchove v roku 1938 nechali západní, tzv. “spojenci” napospas hitlerovskému ťaženiu voči Slovanom a súhlasili s podmanením Česko-Slovenska, tak aj súčasná fašizácia slovenskej spoločnosti uprednostňuje cudzie, transatlantické záujmy pred záujmami vlastencov, národných a proslovanských síl.

Zruinovaná schopnosť Slovenska byť hospodársky ale aj politicky suverénnou krajinou, naša závislosť predovšetkým od nemeckej ekonomiky, budovanie, všestranná podpora fašistov na Ukrajine a rekonštrukcia vojenských základní NATO pripravených opäť ťažiť smerom Drang nach Osten je hrôzostrašnou realitou neofašizácie. Spolu s ňou tu dnes zúri hysterická, protivlastenecká a protislovanská propaganda západných nadnárodných médií podporovaná financovaním tretieho sorošovského sektoru ako skrytej cudzej moci ale aj neofašistická legislatíva spolu s exekutívou represálií voči iným názorom. Počas Povstania, počas partizánskeho odporu voči fašizmu, boli obeťami odporcovia totalitného režimu nadradenej rasy a fašistického myslenia. Odpoveďou fašizmu bolo, že dokonca malé deti zaživa vhadzovali do plameňov vápenky v Nemeckej, nevinné obete boli masakrované ako v Kremničke, celé obce ako Kľak alebo Ostrý Grúň boli vypálené a ich obyvatelia zavraždení a umučení. Ak si dnes pripomíname povstanie voči fašizmu, pripomíname si odvahu našich predkov, ich túžbu žiť v spravodlivom mieri a v slobodnej spoločnosti bez diktátu cudzej moci.

Nadväzujúc práve na tento odkaz vnímam zápas voči vtedajším aj dnešným novodobým okupantom, ktorým krok za krokom odovzdáme našu zvrchovanosť ako permanentný zápas o suverénny charakter našej vlasti a nášho dôstojného ľudského bytia. Odpor voči zániku našej štátnosti a diktátu cudzej moci nesmie byť len formálnu spomienkou ale trvalým svetlom našich myslí. Nedovoľme, aby v chystanom kotly nového svetového poriadku miešania rás a národov zanikla kresťanská rodina, slovenský národ a štátna suverenita Slovenska.

 

Na snímke podpredseda NR SR Béla Bugár (Most-Híd)

Béla Bugár:

Koncom augusta si pripomíname niekoľko významných historických udalostí a výročí, ktoré by nás mali nabádať k tomu, aby sme sa nad minulosťou zamysleli a poučili sa. A poučili aj naše deti a porozprávali im neskreslený príbeh o význame SNP a zamedzili tým velebeniu fašistického slovenského štátu.

Iba ten národ má budúcnosť, ktorý nezabúda na svoju minulosť a je ochotný sa z nej poučiť.

 

Na snímke predseda SHO Róbert Švec

Róbert Švec:

Predsedníctvo Slovenského Hnutia Obrody je presvedčené, že Slovenské národné povstanie (SNP) predstavuje krok späť v národno-emancipačnom procese slovenského národa, pretože základné politické, kultúrne a duchovné hodnoty Slovákov akými sú štátnosť, svojbytnosť národa a kresťanstvo, boli kľúčovými organizátormi SNP spochybnené.

S poľutovaním vnímame zneužitie úprimnej snahy Slovákov v boji proti nemeckej nadvláde v Európe na šírenie ideí čechoslovakizmu a komunizmu. Predčasne spustené povstanie nepovažujeme ani za míľnik smerom k demokracii, pretože sa nás pokúšalo previesť z mocenskej sféry totalitného nacistického Nemecka k Sovietskemu zväzu, k rovnako neľudskej ideológii komunizmu, ktorá následne na viac ako 40 rokov uchvátila našu vlasť.

SNP predčasne prinieslo na územie Slovenska vojnový konflikt, od ktorého následkov bolo Slovensko, vďaka politickej obozretnosti vtedajšieho vedenia štátu, dovtedy ušetrené.

Vzhľadom na vyššie spomenuté východiská považujeme vyhlásenie 29. augusta za štátny sviatok Slovenskej republiky, tesne po vzniku druhej Slovenskej republiky, za unáhlené. Deň vypuknutia SNP by sa mal stať pamätným dňom na uctenie si pamiatky všetkých vojakov a civilistov padlých v povstaní, ktorí preliali svoju krv za slávu a slobodu národa.

 

Na snímke Eduard Chmelár

Eduard Chmelár:

Slovenské národné povstanie považujem za najodvážnejší čin našich dejín a za náš najvýznamnejší štátny sviatok. Teší ma, že si to uvedomuje čoraz viac našich obyvateľov, pretože podľa dlhodobých prieskumov verejnej mienky hodnotí drvivá väčšina občanov Slovenskej republiky SNP ako najpozitívnejšiu udalosť našich dejín. Preniknime však do jeho skutočného významu.

V lete 1992, mesiac pred osudovou autohaváriou, vyslovil Alexander Dubček v rozhovore pre nemecký časopis Merian myšlienku, ktorú možno považovať za jeho duchovný testament: „Vývoj ľudstva nie je reťaz víťazstiev. Aj porážky ovplyvnili dejiny sveta. Človek nemôže ísť iba do takého boja, o ktorom vopred vie, že ho vyhrá. Niektoré zdanlivé neúspechy sa neskôr ukážu ako víťazstvá, pretože uviedli čosi do pohybu. Tí, ktorí sú v prvom zákope, možno neprejdú, ale tí, ktorí idú za nimi, dosiahnu cieľ.“

Neviem, či si Alexander Dubček v tej chvíli uvedomil hĺbku svojich slov do dôsledkov. Naše moderné dejiny, nášho ducha a naše hodnoty formovali porážky, ktoré sa napokon vždy pretavili na naše morálne víťazstvá. Štúrovské povstanie bolo porazené, ale to, že sme po prvýkrát vstúpili na scénu nie ako objekt, ale ako samostatný subjekt dejín, neskôr upevnilo našu identitu. Slovenské národné povstanie bolo utopené v krvi, ale jeho ciele sa v konečnom dôsledku naplnili. Česko-slovenskú jar udupali sovietske tanky, ale bolo to napokon sovietske impérium, ktoré sa zosypalo.

Povstanie ukovalo našu hrdosť a dôstojnosť, našu humanistickú vieru, že oddanosť slobode je vzácnejšia ako oddanosť štátu, že národ, ktorý sa postaví na odpor neznesiteľnému útlaku, možno poraziť vojensky, ale nemožno ho zničiť historicky. Najväčšia sila Povstania nespočíva v jeho dramatických príbehoch, ale v odvahe odolať sugestívnej kapitulantskej argumentácii a pochopiť, že faktická porážka nemusí byť porážkou mravnou a že mravné víťazstvo sa môže neskôr obrátiť na víťazstvo faktické, kým mravná porážka nikdy.

Význam Povstania, význam nášho boja za slobodu, tak má pre našu štátnosť väčší význam ako sme si boli doteraz ochotní pripustiť. Na tom, že sme sa v roku 1938 (po Mníchovskej dohode) a v roku 1968 (po invázii vojsk Varšavskej zmluvy) rozhodli nebrániť, nie je nič vznešené. Môžete vysloviť pochopenie pre správanie vtedajších aktérov, ale nemôžete byť na nich hrdí. Keď sa Jana Masaryka po vojne pýtali, čo by robil jeho otec, zakladateľ Československa T. G. Masaryk, keby sa dožil Mníchova, bez váhania odpovedal: „Tatík by řekl, tož budeme sedlat.“ Dá sa predpokladať, že ten istý údel by si vybral aj generál Štefánik. Lebo vlasť vám patrí iba vtedy, keď ste ochotní za ňu bojovať a brániť ju.

Z tohto hľadiska má Slovenské národné povstanie doteraz nedocenený štátotvorný význam. Ten okyptený útvar, ktorý vznikol z vôle Adolfa Hitlera a z jeho vôle by bol po vojne aj zničený, totiž nebol náš štát. Svoju demokratickú štátnosť sme si začali budovať v Povstaní, kedy sme vlastnými silami, vlastnými zdrojmi a vlastnými prostriedkami začali tvoriť štátne inštitúcie, ktoré nám už nikto nikdy nevzal a ktoré neskôr zohrali kľúčovú úlohu tak v zápasoch za federatívne usporiadanie ako aj pri vyhlásení nezávislosti Slovenska – na prvom mieste Slovenskú národnú radu. Tú Slovenskú národnú radu, ktorú založili pred 170 rokmi štúrovci, obnovili ju pred 100 rokmi zakladatelia republiky a druhýkrát ju vzkriesili protifašistickí povstalci. Nie je náhodné, že Deklarácia SNR z 1. septembra 1944 zdôrazňovala navlas rovnako ako Deklarácia SNR z 30. októbra 1918, že Slovenská národná rada je „jedine oprávnená hovoriť v mene slovenského národa“. Povstalecká SNR sa však neuspokojila len s deklaratórnou rovinou a išla ešte ďalej. Tým, že sme bojovali za slobodu, sme bojovali aj za vlastné štátoprávne usporiadanie, za vlastnú demokratickú štátnosť. Ak by bolo Slovenské národné povstanie úspešné, ak by sme dosiahli víťazstvo vlastnými silami, vyriešili by sme aj svoju emancipáciu a rovnocenné štátoprávne postavenie v obnovenej republike.

Túto kľúčovú vec si dodnes málokto uvedomuje: Povstaním sa vytvorila kvalitatívne absolútne nová situácia. Sami sme vstúpili do protihitlerovskej koalície, sami sme si vytvorili politické, vojenské a štátne inštitúcie, bez akéhokoľvek zásahu zvonku sme rozhodovali o svojich záležitostiach v takom rozsahu ako nikdy predtým. Dokonca aj prezident Beneš zúril, akonáhle zistil, že nemá situáciu pod kontrolou. Keď Edvard Beneš navrhol, že pre povstalecké, resp. oslobodené územie vymenuje vládneho delegáta, ktorý mu bude priamo podriadený, odpoveď z Banskej Bystrice bola rýchla, tvrdá a jednomyseľná: SNR označila stanovisko prezidenta za „prekonané slovenským povstaním a terajším skutočným stavom“ a rázne odmietla vládneho delegáta ako niečo, čo sa „prieči princípu demokracie a úplne znehodnocuje domáci odboj“. Tisova vláda takto suverénne nikdy nekonala. Beneš bol potupený a napokon donútený kapitulovať – musel akceptovať, že správa povojnového Slovenska bude odovzdaná do rúk Slovenskej národnej rady, ktorú na rozdiel od predchádzajúcich pokusov v rokoch 1848/49 a 1918/19 už po oslobodení nikdy nikto nezrušil. Londýn sa musel zmieriť s tým, že Slovenská národná rada dva mesiace na povstaleckom území skutočne a suverénne vládla, čo na jednej strane nebolo dlho, no na strane druhej to stačilo na to, aby tento orgán získal trvalú legitimitu pri správe vecí verejných na Slovensku.

Kľúčový význam SNP pre naše moderné dejiny a najmä jeho vplyv na formovanie nášho kolektívneho vedomia v nasledujúcich desaťročiach je nesporný. Slovenská národná rada prevzala v prvých povojnových rokoch iniciatívu pri presadzovaní federácie. V tejto súvislosti je zaujímavé, že takmer každý, kto v Povstaní niečo znamenal, sedel počas komunistického teroru v päťdesiatych rokoch vo väzení – ak nemal to šťastie a neemigroval. Ak si odmyslíme dobový ideologický balast o buržoáznom nacionalizme, predstavitelia povstaleckej generácie boli odsúdení práve za svoje národno-emancipačné aktivity. Pretože my sme naozaj bojovali v Povstaní aj za náš vlastný štát, za našu demokratickú štátnosť. Nie formálne nadobudnutá samostatnosť, ale boj za slobodu dáva zmysel našej existencii, hrdosť a dôstojnosť, s akou sme dali prednosť večným hodnotám pred krátkodobým bytím. Preto je Slovenské národné povstanie gordickým uzlom filozofie slovenských dejín.

Hlboko sa skláňam pred všetkými účastníkmi Povstania, pred ich statočnosťou, odvahou a vytrvalosťou. Pred ich hlbokým mravným odhodlaním, ktorým by zahanbili nejedného z nás, neschopných obetovať sa za vyššie princípy. Účastníkom SNP sa kedysi vzdávala úcta, ktorá sa medzitým vytratila ako prázdne klišé. Chcel by som toto heslo oprášiť, pretože by bez akéhokoľvek pátosu malo tvoriť kostru symbolov našej historickej pamäti: Česť a sláva hrdinom Slovenského národného povstania!

Ostatní kandidáti svoje názory na SNP do času publikovania tohto článku nezverejnili

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Predseda vlády Eduard Heger, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok otvoria Medzinárodnú konferenciu na podporu ľudských práv a demokracie na pôde rezortu diplomacie

0 icon

Bratislava 27. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok vo štvrtok, 28. októbra 2021, vystúpia na medzinárodnej konferencii Ochranou ľudských práv vo svete chránime aj naše práva – skúsenosti, výzvy a riešenia, ktorá…

Strana Hlas-SD podá na Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií návrh, aby preveril majetkové pomery Sulíka

0 icon

Bratislava 27. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) podá na Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií návrh, aby preveril majetkové pomery ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), predovšetkým celú transakciu jeho kúpy ranča v Austrálii. V parlamente to dnes povedal líder Hlasu-SD Peter Pellegrini „Keď som…

Luxemburský premiér Bettel reagoval na obvinenia z plagiátorstva

0 icon

Luxemburg 27. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys, Pool)   Luxemburský premiér Xavier Bettel v stredu priznal, že mal konať "inak" po obvineniach, že okopíroval časti svojej univerzitnej práce Kauza sa prevalila po tom, ako miestny spravodajský portál Reporter.lu priniesol informáciu, že politik je plagiátor, pretože okopíroval až "tri štvrtiny“ svojej dizertačnej…

Greenpeace vyzýva Európu, aby upustila od krátkych letov a viac využívala vlaky

0 icon

Brusel 27. októbra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Ted S. Warren)   Viac ako tretina európskych letov na krátke vzdialenosti má životaschopné železničné alternatívy, ktoré oveľa menej znečisťujú životné prostredie. Uvádza to štúdia, ktorú si objednala environmentálna skupina Greenpeace Táto medzinárodná mimovládna organizácia v stredu vyzvala vlády európskych štátov na podporu cestovania vlakmi, aby…

Novým premiérom Severného Porýnia-Vestfálska sa stal Hendrik Wüst

0 icon

Düsseldorf 27. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rolf Vennenbernd/dpa via AP)   Novým premiérom nemeckej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko (NRW) sa v stredu stal Hendrik Wüst. V tejto funkcii nahradil šéfa nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Armina Lascheta, ktorý oficiálne odstúpil v pondelok. Informovala o tom agentúra DPA Za 46-ročného Wüsta, doterajšieho ministra dopravy…

Lengvarský je pripravený rokovať o zmenách COVID automatu po sviatkoch

0 icon

Bratislava 27. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) je otvorený diskusii o zmenách COVID automatu a uvoľneniu opatrení pre očkovaných, ale až po sviatkoch a s prihliadaním na aktuálnu epidemiologickú situáciu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová s tým, že…

Poslanecký klub Oľano podporí zotrvanie Sulíka vo funkcii

0 icon

Bratislava 27. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Poslanecký klub hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) podporí Richarda Sulíka (SaS) vo funkcii ministra hospodárstva. Na tlačovej besede to oznámil šéf poslaneckého klubu Michal Šipoš. Parlament by mal o ňom hlasovať ešte dnes podvečer. OĽaNO bude teda hlasovať proti návrhu na…

Novela zákona o školskej samospráve a financovaní škôl zvýhodní podľa únie miest súkromné a cirkevné školy

0 icon

Bratislava 27. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá má meniť aj zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení zvýhodní zriaďovateľov súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení na úkor zariadení zriadených samosprávou. Konštatuje to v tlačovej správe…

Čo sme sa dozvedeli z videí z chaty a čo je na tom meganebezpečné

0 icon

Bratislava 27. októbra 2021 (HSP / Foto: Screenshot video Aktuality.sk)   Z videí na ktorých NAKA tajne nahrala Fica, Kaliňáka, Gašparovho syna a Bödörovho otca, plus nejaké ďalšie osoby, sme sa dozvedeli viacero zaujímavých a pre celú spoločnosť veľmi nebezpečných skutočností Okrem toho, že sme sa dozvedeli, že Fico jedol…

Pracovná cesta splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity Andrey Bučkovej do Bosny a Hercegoviny má priniesť výmenu skúseností s inklúziou Rómov

0 icon

Bratislava 27. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Pracovná cesta splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity Andrey Bučkovej do Bosny a Hercegoviny má priniesť výmenu skúseností s inklúziou Rómov. Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslal Michal Šľachta z kancelárie úradu V rámci pracovnej cesty…

Podkasty

krajniak

icon

Brusel 25. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Vahid Salemi)   Hlavní vyjednávači Európskej únie poverení vedením rozhovorov o obnove iránskej jadrovej dohody sa tento týždeň v Bruseli stretnú zo svojím náprotivkom z Teheránu a budú hovoriť o obnovení rokovaní o jadrovej dohode. V pondelok to oznámil Peter Stano, hovorca šéfa diplomacie EÚ

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Blcha a slon

0icon

Blcha a rakovina Napadlo mi - čo môže vedieť blcha o objekte ak lezie po nohe slona. Čo skok, to nová záhada. Podobne sa cíti aj medicínska veda pri skúmaní rakoviny. Stále nové objavy, stále nové postupy, stále nové lieky. Ak by hľadali príčinu, možno by ochorenie nezabíjalo stále viacej ľudí. Istú…

Andrej Biras

Únia sa môže rozpadnúť veľmi rýchlo! Dúfam, že už máte plán B pán Matovič, Heger, Sulík a spol. a ste pripravení aj na možný blackout el. prúdu.

0icon

To ako sa vyvíja situácia v EÚ okolo Poľska a Maďarska je nanajvýš znepokojujúce.  Ukazuje sa viac a viac, že EÚ nie je vybudovaná na skutočných hodnotách, ktoré by ju dokázali preniesť cez nastávajúce obdobie a jej možný rozpad je už na obzore? Keď som počul hrozby od Ursuly Leynovej…

Pavel Jacz

Už dlhšie nezažil redaktor Markízy Serebriakov taký mohutný novinársky orgazmus ako včera.

0icon

A zámienku mu dala včerajšia tlačovka Smeru na čele s pre neho nenávideným Ficom. Jeho orgazmická predohra sa začala po vypočutí argumentácie Fica o sledovaní opozície kladením otázok. Musím povedať, že tvrdohlavo sa opýtal niekoľko krát i napriek tomu, že vedel, že z úst Fica nebude počuť nasledujúce: - Áno,…

Gabriel Dragon

Vstup Srbska do EÚ bude katom jeho suverenity

0icon

Suverenita. Pojem, ktorý sa zo slovníka našej zahraničnej politiky takmer vytratil a ťažko sa za posledné roky hľadajú momenty keď náš štát o sebe rozhodoval suverénne. Vplyvom historických udalostí a jeho takmer neustále začlenenie do silnejších a vplyvnejších celkov nám ponechali len ilúziu, že v rozhodovacích procesoch zahraničnej politiky konáme suverénne. Aj v prípade Srbska…

Erik Majercak

Hlad a chlad nás možno prinúti zmeniť myslenie a život. Možno prestaneme žiť virtuálny život v ilúziách, vo viere v hlupákov a pristaneme na zem. Pripravte sa

0icon

Jaguár, Volkswagen, Duslo Šaľa zastavili výrobu pre nerentabilitu alebo chýbajúce komponenty, klub 500 tu hovorí o medzimesačnej strate majiteľov podnikov v miliónoch. Po celom svete idú správy aké základné problémy sú v ekonomike. Ešte stále to našim liberálnym pseudo ekonómom, oligarchom a miestnej elite nedopína čo sa deje, pretože liberálna propaganda beží na plné…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

10 fascinujúcich faktov o prírode, o ktorých si doteraz pravdepodobne nevedel

0 icon

Príroda je skutočne zaujímavá. Niektoré veci, ktoré pre nás pripravila, nám doslova vyrážajú dych. Preto sme sa rozhodli poskladať rebríček desiatich fascinujúcich prírodných faktov, o ktorých si doteraz pravdepodobne nepočul. Je skutočne z čoho vyberať, preto môžeš v budúcnosti očakávať pokračovanie tohto seriálu. 1. Nechty na rukách rastú štyrikrát rýchlejšie ako…

Poznávací výlet po nebesiach: 3. časť

0 icon

O jednej zo zaujímavých častí slovanskej verzie Enocha sme si už povedali v rámci prvých dvoch častí. Existuje aj zaujímavejšia časť, ktorá je o dosť konkrétnejšia ako predchádzajúce rozprávanie Enocha. Pokračujeme záverečnou treťou časťou článku. Enoch tvrdí, že leteli ďaleko na sever, kde bolo veľa snehu a šadu a predovšetkým…

10 fascinujúcich psychologických faktov, vďaka ktorým lepšie porozumieš nielen sebe

0 icon

Naučiť sa niečo nové o sebe je vždy zaujímavé a v neposlednom rade aj zábavné. Porozumenie psychológie ľudského správania sa k ostatným môže byť náučnejšie a zábavnejšie, než sa na prvý pohľad zdá. V dnešnom článku sa pozrieme na niekoľko najzaujímavejších psychologických faktov, vďaka ktorým lepšie porozumieš nielen sebe, ale aj ostatným ľuďom…

10 fascinujúcich faktov o zvieratách, ktorým dokážeš len ťažko uveriť

0 icon

Zdieľame planétu s týmito divnými a zároveň nádhernými bytosťami, ale ako dobre ich vlastne poznáme? Dnes sa ti budeme snažiť trocha priblížiť niektoré z najzaujímavejších a nezvyčajných faktov o zvieratách. Väčšina z nich je naozaj neuveriteľná a fascinujúca. Niektoré z nich ťa priam až zaskočia natoľko, že budeš pochybovať o…

Noe ako vnuk nebies: 1. časť

0 icon

V prvej kumránskej jaskyni sa okrem iného našiel aj pomerne dobre zachovaný zvitok písaný v aramejskom jazyku, ktorý hovorí o rovnakých udalostiach ako kniha Genesis. Práve preto sa mu zvykne hovoriť Apokryf Genesis. V časti, ktorú sa podarilo reštaurovať a prečítať, hovorí v prvej osobe praotec Lámech a je vidieť,…

Armádny Magazín

Slovenský Stribog za 800 dolárov versus B&T APC9K za 3000 dolárov. Video

0 icon

USA, 27. október 2021 (AM) – Strelecký kanál Texas Plinking s miliónom odberateľov porovnal dve zbrane. Slovenský Stribog verzie SP9A1 a SP9A3 a švajčiarský  Brügger & Thomet APC 9K. Stribog sa v závislosti od doplnkov predáva od 800 do 1500 dolárov. B&T APC9K od 2300 do 3000 dolárov. Je teda B&T APC9K aj…

Gustáv Wendrinský prezývaný „Krutý pes z Prešporku” – protitankové eso Waffen SS

0 icon

Slovensko, 27. októbra 2021 (AM) – Gustáv Wendrinský (*24. január 1923, Bratislava – † 11. až 13. február 1945, Csobánka, Maďarsko) pochádzal z Bratislavy zo zmiešanej, nemecko-slovenskej rodiny. V čase II. svetovej vojny vstúpil do Waffen SS a ako príslušník 8. Waffen SS divízie „Florian Geyer“ získal v hodnosti poddôstojníka Rytiersky

Stalinove citáty o Anglicku a jeho politike ktorá je stále aktuálna

0 icon

Rusko, 27. október 2021 (AM) –  Josif Vissarionovič Stalin sa dobre orientoval v medzinárodnej politike. Zozbierali sme niekoľko jeho citátov o Spojenom kráľovstve, ktoré dodnes nestrácajú na aktuálnosti.   1. V podstate pán Churchill a jeho priatelia v Anglicku a Spojených štátoch predkladajú národom, ktoré nehovor

Čiernomorská flotila vykonala raketové streľby so systémami Bal a Utes. Video

0 icon

Rusko, 27. október 2021 (AM) – Posádka fregaty Admirál Grigorovič ruskej Čiernomorskej flotily vykonala spoločné raketové streľby s jednotkami pobrežných protilodných raketových komplexov Bal a Utes.  

Video: Piráti utiekli z unesenej kontajnerovej lode keď sa objavil vrtuľník s ruskou námornou pechotou

0 icon

Guinea, 26. október 2021 (AM) – Posádka protiponorkovej lode  Viceadmirál Kulakov potlačila pirátsku činnosť v Guinejskom zálive. Pirátska skupina pri západnom pobreží Afriky sa pokúsila uniesť loď plaviacu sa v tejto oblasti pod vlajkou Panamy.  

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali