Vyjadrenia prezidentských kandidátov Čaputovej, Harabina, Bugára a ďalších k téme dnešného sviatku Slovenského národného povstania

Bratislava 29. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR – Martin Baumann, Jakub Kotian, HSP, Facebook)

 

Dnes si pripomíname 74. výročie Slovenského národného povstania, ktoré sa začalo 29. augusta 1944. SNP vypuklo po tom, čo slovenské hranice prekročili nemecké okupačné vojská 29. augusta 1944. Vojenské ústredie vydalo rozkaz na najprísnejšiu bojovú pohotovosť vojenských posádok. Večer po rozhlasovom prejave generála Ferdinanda Čatloša veliteľ vojenských zložiek povstalcov, vtedy podplukovník generálneho štábu, Ján Golian vydal rozkaz, aby jednotky slovenskej armády kládli fašistom odpor.

Na snímke kandidátka na prezidentku SR Zuzana Čaputová

K SNP zaujali stanovisko aj niektorí prezidentskí kandidáti:

 

Zuzana Čaputová:

Z detských čias mám na oslavy SNP spomienky ako na stretnutia postarších mužov s medailami na sakách, ktorí pri nejakom pamätníku spomínajú na vojnu. Neskôr k ich tváram začali pribúdať rôzne historky aj hrdinské činy, pribúdali k nim názvy miest ako Kľak či Ostrý Grúň, a pribúdali k nim aj príbehy mužov a žien, ktorí v povstaní položili svoje životy.

Dnes vnímam, že ak tu teraz stojíme ako hrdí a sebavedomí občania Slovenskej republiky, je to aj vďaka nim. A patrí im naša úcta.

Čoraz intenzívnejšie však cítim aj potrebu prihlásiť sa k antifašistickej tradícii, ktorú symbolizuje práve SNP. Pretože tí, ktorí v povstaní bojovali, museli prekonať aj tie najväčšie politické, ideologické a náboženské rozdiely, aby sa vedeli zhodnúť na tom, že spoločný odpor proti fašizmu, rasizmu, antisemitizmu a podobným ideológiám je to, čo ich spája. A toto by malo pre všetkých demokratov platiť aj dnes.

 

Na snímke Štefan Harabin

Štefan Harabin:

Slovenské národné povstanie chcú mnohí spájať výhradne s Červenou armádou a exilovou vládou Edvarda Beneša. Iste, niet pochýb o tom, že Beneš ešte v roku 1943 inicioval prípravy a aktivity tohto odporu, niet pochýb o tom, že v tomto roku bola prijatá Vianočná dohoda a začali vznikať prvé partizánske oddiely, ktorých sa neskôr ujali príslušníci Červenej armády. Pravda je však taká, že SNP na čele s generálmi  Jánom Golianom a Rudolfom Viestom bolo priamou a spontánnou reakciou na vstup Wehrmachtu na územie Slovenska 29. augusta 1944. Povstalci sa tak vzopreli voči okupácii nášho územia cudzou mocou a cudzími silami. Postavili sa na odpor voči fašizmu, voči mysleniu vo forme totality, násilia, teroru a nadradenosti. Germánsky model zabezpečovania vlastného životného priestoru (Lebensraum) smerom na Východ (Drang nach Osten) eliminujúc pre nich podradné slovanské obyvateľstvo, by mal byť aj v súčasnosti obrovským mementom. Tak ako nás v Mníchove v roku 1938 nechali západní, tzv. „spojenci“ napospas hitlerovskému ťaženiu voči Slovanom a súhlasili s podmanením Česko-Slovenska, tak aj súčasná fašizácia slovenskej spoločnosti uprednostňuje cudzie, transatlantické záujmy pred záujmami vlastencov, národných a proslovanských síl.

Zruinovaná schopnosť Slovenska byť hospodársky ale aj politicky suverénnou krajinou, naša závislosť predovšetkým od nemeckej ekonomiky, budovanie, všestranná podpora fašistov na Ukrajine a rekonštrukcia vojenských základní NATO pripravených opäť ťažiť smerom Drang nach Osten je hrôzostrašnou realitou neofašizácie. Spolu s ňou tu dnes zúri hysterická, protivlastenecká a protislovanská propaganda západných nadnárodných médií podporovaná financovaním tretieho sorošovského sektoru ako skrytej cudzej moci ale aj neofašistická legislatíva spolu s exekutívou represálií voči iným názorom. Počas Povstania, počas partizánskeho odporu voči fašizmu, boli obeťami odporcovia totalitného režimu nadradenej rasy a fašistického myslenia. Odpoveďou fašizmu bolo, že dokonca malé deti zaživa vhadzovali do plameňov vápenky v Nemeckej, nevinné obete boli masakrované ako v Kremničke, celé obce ako Kľak alebo Ostrý Grúň boli vypálené a ich obyvatelia zavraždení a umučení. Ak si dnes pripomíname povstanie voči fašizmu, pripomíname si odvahu našich predkov, ich túžbu žiť v spravodlivom mieri a v slobodnej spoločnosti bez diktátu cudzej moci.

Nadväzujúc práve na tento odkaz vnímam zápas voči vtedajším aj dnešným novodobým okupantom, ktorým krok za krokom odovzdáme našu zvrchovanosť ako permanentný zápas o suverénny charakter našej vlasti a nášho dôstojného ľudského bytia. Odpor voči zániku našej štátnosti a diktátu cudzej moci nesmie byť len formálnu spomienkou ale trvalým svetlom našich myslí. Nedovoľme, aby v chystanom kotly nového svetového poriadku miešania rás a národov zanikla kresťanská rodina, slovenský národ a štátna suverenita Slovenska.

 

Na snímke podpredseda NR SR Béla Bugár (Most-Híd)

Béla Bugár:

Koncom augusta si pripomíname niekoľko významných historických udalostí a výročí, ktoré by nás mali nabádať k tomu, aby sme sa nad minulosťou zamysleli a poučili sa. A poučili aj naše deti a porozprávali im neskreslený príbeh o význame SNP a zamedzili tým velebeniu fašistického slovenského štátu.

Iba ten národ má budúcnosť, ktorý nezabúda na svoju minulosť a je ochotný sa z nej poučiť.

 

Na snímke predseda SHO Róbert Švec

Róbert Švec:

Predsedníctvo Slovenského Hnutia Obrody je presvedčené, že Slovenské národné povstanie (SNP) predstavuje krok späť v národno-emancipačnom procese slovenského národa, pretože základné politické, kultúrne a duchovné hodnoty Slovákov akými sú štátnosť, svojbytnosť národa a kresťanstvo, boli kľúčovými organizátormi SNP spochybnené.

S poľutovaním vnímame zneužitie úprimnej snahy Slovákov v boji proti nemeckej nadvláde v Európe na šírenie ideí čechoslovakizmu a komunizmu. Predčasne spustené povstanie nepovažujeme ani za míľnik smerom k demokracii, pretože sa nás pokúšalo previesť z mocenskej sféry totalitného nacistického Nemecka k Sovietskemu zväzu, k rovnako neľudskej ideológii komunizmu, ktorá následne na viac ako 40 rokov uchvátila našu vlasť.

SNP predčasne prinieslo na územie Slovenska vojnový konflikt, od ktorého následkov bolo Slovensko, vďaka politickej obozretnosti vtedajšieho vedenia štátu, dovtedy ušetrené.

Vzhľadom na vyššie spomenuté východiská považujeme vyhlásenie 29. augusta za štátny sviatok Slovenskej republiky, tesne po vzniku druhej Slovenskej republiky, za unáhlené. Deň vypuknutia SNP by sa mal stať pamätným dňom na uctenie si pamiatky všetkých vojakov a civilistov padlých v povstaní, ktorí preliali svoju krv za slávu a slobodu národa.

 

Na snímke Eduard Chmelár

Eduard Chmelár:

Slovenské národné povstanie považujem za najodvážnejší čin našich dejín a za náš najvýznamnejší štátny sviatok. Teší ma, že si to uvedomuje čoraz viac našich obyvateľov, pretože podľa dlhodobých prieskumov verejnej mienky hodnotí drvivá väčšina občanov Slovenskej republiky SNP ako najpozitívnejšiu udalosť našich dejín. Preniknime však do jeho skutočného významu.

V lete 1992, mesiac pred osudovou autohaváriou, vyslovil Alexander Dubček v rozhovore pre nemecký časopis Merian myšlienku, ktorú možno považovať za jeho duchovný testament: „Vývoj ľudstva nie je reťaz víťazstiev. Aj porážky ovplyvnili dejiny sveta. Človek nemôže ísť iba do takého boja, o ktorom vopred vie, že ho vyhrá. Niektoré zdanlivé neúspechy sa neskôr ukážu ako víťazstvá, pretože uviedli čosi do pohybu. Tí, ktorí sú v prvom zákope, možno neprejdú, ale tí, ktorí idú za nimi, dosiahnu cieľ.“

Neviem, či si Alexander Dubček v tej chvíli uvedomil hĺbku svojich slov do dôsledkov. Naše moderné dejiny, nášho ducha a naše hodnoty formovali porážky, ktoré sa napokon vždy pretavili na naše morálne víťazstvá. Štúrovské povstanie bolo porazené, ale to, že sme po prvýkrát vstúpili na scénu nie ako objekt, ale ako samostatný subjekt dejín, neskôr upevnilo našu identitu. Slovenské národné povstanie bolo utopené v krvi, ale jeho ciele sa v konečnom dôsledku naplnili. Česko-slovenskú jar udupali sovietske tanky, ale bolo to napokon sovietske impérium, ktoré sa zosypalo.

Povstanie ukovalo našu hrdosť a dôstojnosť, našu humanistickú vieru, že oddanosť slobode je vzácnejšia ako oddanosť štátu, že národ, ktorý sa postaví na odpor neznesiteľnému útlaku, možno poraziť vojensky, ale nemožno ho zničiť historicky. Najväčšia sila Povstania nespočíva v jeho dramatických príbehoch, ale v odvahe odolať sugestívnej kapitulantskej argumentácii a pochopiť, že faktická porážka nemusí byť porážkou mravnou a že mravné víťazstvo sa môže neskôr obrátiť na víťazstvo faktické, kým mravná porážka nikdy.

Význam Povstania, význam nášho boja za slobodu, tak má pre našu štátnosť väčší význam ako sme si boli doteraz ochotní pripustiť. Na tom, že sme sa v roku 1938 (po Mníchovskej dohode) a v roku 1968 (po invázii vojsk Varšavskej zmluvy) rozhodli nebrániť, nie je nič vznešené. Môžete vysloviť pochopenie pre správanie vtedajších aktérov, ale nemôžete byť na nich hrdí. Keď sa Jana Masaryka po vojne pýtali, čo by robil jeho otec, zakladateľ Československa T. G. Masaryk, keby sa dožil Mníchova, bez váhania odpovedal: „Tatík by řekl, tož budeme sedlat.“ Dá sa predpokladať, že ten istý údel by si vybral aj generál Štefánik. Lebo vlasť vám patrí iba vtedy, keď ste ochotní za ňu bojovať a brániť ju.

Z tohto hľadiska má Slovenské národné povstanie doteraz nedocenený štátotvorný význam. Ten okyptený útvar, ktorý vznikol z vôle Adolfa Hitlera a z jeho vôle by bol po vojne aj zničený, totiž nebol náš štát. Svoju demokratickú štátnosť sme si začali budovať v Povstaní, kedy sme vlastnými silami, vlastnými zdrojmi a vlastnými prostriedkami začali tvoriť štátne inštitúcie, ktoré nám už nikto nikdy nevzal a ktoré neskôr zohrali kľúčovú úlohu tak v zápasoch za federatívne usporiadanie ako aj pri vyhlásení nezávislosti Slovenska – na prvom mieste Slovenskú národnú radu. Tú Slovenskú národnú radu, ktorú založili pred 170 rokmi štúrovci, obnovili ju pred 100 rokmi zakladatelia republiky a druhýkrát ju vzkriesili protifašistickí povstalci. Nie je náhodné, že Deklarácia SNR z 1. septembra 1944 zdôrazňovala navlas rovnako ako Deklarácia SNR z 30. októbra 1918, že Slovenská národná rada je „jedine oprávnená hovoriť v mene slovenského národa“. Povstalecká SNR sa však neuspokojila len s deklaratórnou rovinou a išla ešte ďalej. Tým, že sme bojovali za slobodu, sme bojovali aj za vlastné štátoprávne usporiadanie, za vlastnú demokratickú štátnosť. Ak by bolo Slovenské národné povstanie úspešné, ak by sme dosiahli víťazstvo vlastnými silami, vyriešili by sme aj svoju emancipáciu a rovnocenné štátoprávne postavenie v obnovenej republike.

Túto kľúčovú vec si dodnes málokto uvedomuje: Povstaním sa vytvorila kvalitatívne absolútne nová situácia. Sami sme vstúpili do protihitlerovskej koalície, sami sme si vytvorili politické, vojenské a štátne inštitúcie, bez akéhokoľvek zásahu zvonku sme rozhodovali o svojich záležitostiach v takom rozsahu ako nikdy predtým. Dokonca aj prezident Beneš zúril, akonáhle zistil, že nemá situáciu pod kontrolou. Keď Edvard Beneš navrhol, že pre povstalecké, resp. oslobodené územie vymenuje vládneho delegáta, ktorý mu bude priamo podriadený, odpoveď z Banskej Bystrice bola rýchla, tvrdá a jednomyseľná: SNR označila stanovisko prezidenta za „prekonané slovenským povstaním a terajším skutočným stavom“ a rázne odmietla vládneho delegáta ako niečo, čo sa „prieči princípu demokracie a úplne znehodnocuje domáci odboj“. Tisova vláda takto suverénne nikdy nekonala. Beneš bol potupený a napokon donútený kapitulovať – musel akceptovať, že správa povojnového Slovenska bude odovzdaná do rúk Slovenskej národnej rady, ktorú na rozdiel od predchádzajúcich pokusov v rokoch 1848/49 a 1918/19 už po oslobodení nikdy nikto nezrušil. Londýn sa musel zmieriť s tým, že Slovenská národná rada dva mesiace na povstaleckom území skutočne a suverénne vládla, čo na jednej strane nebolo dlho, no na strane druhej to stačilo na to, aby tento orgán získal trvalú legitimitu pri správe vecí verejných na Slovensku.

Kľúčový význam SNP pre naše moderné dejiny a najmä jeho vplyv na formovanie nášho kolektívneho vedomia v nasledujúcich desaťročiach je nesporný. Slovenská národná rada prevzala v prvých povojnových rokoch iniciatívu pri presadzovaní federácie. V tejto súvislosti je zaujímavé, že takmer každý, kto v Povstaní niečo znamenal, sedel počas komunistického teroru v päťdesiatych rokoch vo väzení – ak nemal to šťastie a neemigroval. Ak si odmyslíme dobový ideologický balast o buržoáznom nacionalizme, predstavitelia povstaleckej generácie boli odsúdení práve za svoje národno-emancipačné aktivity. Pretože my sme naozaj bojovali v Povstaní aj za náš vlastný štát, za našu demokratickú štátnosť. Nie formálne nadobudnutá samostatnosť, ale boj za slobodu dáva zmysel našej existencii, hrdosť a dôstojnosť, s akou sme dali prednosť večným hodnotám pred krátkodobým bytím. Preto je Slovenské národné povstanie gordickým uzlom filozofie slovenských dejín.

Hlboko sa skláňam pred všetkými účastníkmi Povstania, pred ich statočnosťou, odvahou a vytrvalosťou. Pred ich hlbokým mravným odhodlaním, ktorým by zahanbili nejedného z nás, neschopných obetovať sa za vyššie princípy. Účastníkom SNP sa kedysi vzdávala úcta, ktorá sa medzitým vytratila ako prázdne klišé. Chcel by som toto heslo oprášiť, pretože by bez akéhokoľvek pátosu malo tvoriť kostru symbolov našej historickej pamäti: Česť a sláva hrdinom Slovenského národného povstania!

Ostatní kandidáti svoje názory na SNP do času publikovania tohto článku nezverejnili

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

14:05

Rada EÚ predĺžila sankcie voči Rusku o ďalších šesť mesiacov.

10:38

V Teheráne došlo k ozbrojenému útoku na azerbajdžanské veľvyslanectvo.

Podľa predbežných údajov bol jeden strážca zabitý a ďalší zranený.

10:05

Americká prezidentská administratíva bude „dôkladne diskutovať“ o možnosti dodať Ukrajine stíhačky F-16 a nič nevylučuje, uviedol bezpečnostný poradca Joea Bidena.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Prezidentka víta vyhlásenie výzvy agrorezortom pre charitatívne organizácie

0 icon

Bratislava 27. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR - Pavol Zachar )   Prezidentka SR Zuzana Čaputová privítala, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyhlásilo výzvu pre dobročinné a charitatívne organizácie zamerané na potravinovú pomoc "Charity či potravinové banky budú môcť využiť európske zdroje na posilnenie svojej infraštruktúry bez potreby spolufinancovania,"…

Blaha k Dzurindovi: V normálnej krajine by bol súdený ako vojnový zločinec, ale tu na Slovensku sa postaví pred kamery

0 icon

Bratislava 27. januára 2023 (HSP/Telegram/Extra Plus/Foto: TASR - Jakub Kotian)   Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa na svojom telegramovom účte vyjadril k horúcim politickým témam, ktoré v poslednej dobe naberajú na obrátkach či už na Slovensku alebo u našich susedov. Ako sa mu pozdáva projekt Mikuláša Dzurindu? „Poznáte tie béčkové…

NATO a EÚ nútia Bielorusko opustiť Rusko

0 icon

Minsk 27. januára 2023 (HSP/tfiglobalnews/Foto:TASR/AP-Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin)   Vytrvalým uvaľovaním sankcií na Bielorusko Brusel bezostyšne ignoruje princípy právneho štátu. Minsk je už dlhší čas terčom neoprávnených útokov zo strany Európskej únie, píše Pallak Kashyap pre TFI Global News Teraz, keď sa Minsk rozhodol vzoprieť neoprávnene represívnej vláde Ursuly von…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – V smere na Ugeldar pokračujú ťažké boje

0 icon

Dánsko nebude dodávať tanky Ukrajine, uviedol podľa televízie TV2 šéf tamojšieho ministerstva obrany Jakob Ellemann-Jensen.

Rakúsky prezident A. Van der Bellen pricestuje v utorok na oficiálnu návštevu SR

0 icon

Bratislava 27. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Alexander Van der Bellen)   Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen pricestuje v utorok 31. januára na oficiálnu návštevu Slovenska. S prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou budú okrem iného rokovať o bezpečnostnej situácii či o riešeniach energetickej a klimatickej krízy. TASR o tom informoval prezidentkin hovorca Martin…

Jindrák: Nový český prezident by mal navštíviť Slovensko do konca marca

0 icon

Bratislava 27. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský, Facebook/Miloš Zeman - Prezident České republiky)   Bez ohľadu na výsledok českých prezidentských volieb, prvá oficiálna zahraničná cesta novozvolenej hlavy štátu by mala smerovať na Slovensko. Prípravy tejto návštevy s predpokladaným marcovým termínom potvrdil nový veľvyslanec ČR na Slovensku Rudolf Jindrák "Obaja kandidáti avizovali,…

Heger prezradil, v čích rukách je termín predčasných volieb. Toto považuje za „facku občanom“

0 icon

Pre dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) je irelevantné, v ktorom termíne budú predčasné voľby.

„Dlhá ruka Moskvy“: Úder z 26. januára ukazuje, že Leopardy a Abramsy sa nedostanú na frontovú líniu

0 icon

Moskva 27. januára 2023 (HSP/svpressa/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Ukrajinské protilietadlové sily sa sťažujú na novú raketovú taktiku ruských ozbrojených síl, píšu ruské noviny Svobodnaja Pressa V článku "Kyjevská junta sa scvrkla zo strachu v očakávaní nových raketových útokov" sa Svobodnaja Pressa venovala už zaužívanej tradícii na Ukrajine, keď v predvečer plánovaného…

Juhász: Reforma nemocníc je unáhlená a nedomyslená

0 icon

Veľký Krtíš 27. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Ondrej Lunter) Aktualizované 27. januára 2023 17:30 Nemocnica vo Veľkom Krtíši nefunguje geniálne, v rámci možností však poskytuje to, čo ľudia v regióne potrebujú. Počas piatkovej návštevy nemocnice to povedal podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) pre zdravotníctvo Peter Juhász Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš…

Ministerstvo zdravotníctva a ambulancie sa dohodli na dofinancovaní sektora

0 icon

Ministerstvo zdravotníctva SR a ambulancie sa dohodli na dofinancovaní sektora.

NAJNOVŠIE

BLOG

Miro Majerník

Válka je vúl

0icon

Priatelia celý život som nenávidel akékoľvek násilie a zvlášť vojny nech za môjho života sa udiali  kdekoľvek na svete. Teraz keď na východe od nás rinčia zbrane a pretekajú potoky krvi mladých mužov, civilov a deti nemôžem mlčať a ka

Slavěna Vorobelová

Naďove dary kyjevskému korupčnému režimu

0icon

Témou dnešných dní na Slovensku sú hlavne predčasné parlamentné voľby, ktoré sa akoby schválne prekrývajú s vyostrovaním zástupného konfliktu NATO vedeného ukrajinskými rukami proti jadrovej superveľmoci. Kyje

René Pavlík

Termín volieb.

0icon

Od rána sa poslanci dohadujú o termíne predčasných volieb. Neprekročili svoj tieň. Niekto rečnil, takmer nikto nepočúval. Rozhodne to nevyzeralo ako pracovné stretnutie na ktorom 150 zákonodarcov hľadá najlepšie riešenie pre svojich voličov. Stručne povedané, koalícia v demisii sa snažila posunúť termín na september oproti tomu opozícia, tiež v demisii,…

Ľubomír Lipták

Sme národ politických analfabetov III.

0icon

V predchádzajúcom príspevku „Sme národ politických analfabetov II.“ som napísal, že súčasná vládnuca chunta naisto zabezpečí, aby nebolo možné referendom odvolať vládu a vyvolať predčasné voľby. Tak sa aj stalo. Iba sa potvrdilo, čo som dal do nad

Marek Brna

Krviprelievanie by sa už mohlo skončiť

0icon

Na ťahu sú Ukrajinci. Musia pochopiť, že byť zadobre s Rusmi je rozumné. Napokon, sú si veľmi blízki, podobní náturou. Aj Putin sa k Ukrajincom prihováral ako k bratskému národu.  Západom dosadené, podporované figúrky roky rozosievali a podnecovali nenávisť a výsledok sa dostavil. Slovania sa navzájom kántria. Už vyše stotisíc…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Farmár zbiera ručne avokádo v sade v Santa Ana Zirosto, v mexickom štáte Michoacán

Autor: TASR/AP-Armando Solis

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Prezidentka víta vyhlásenie výzvy agrorezortom pre charitatívne organizácie

0 icon

Bratislava 27. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR - Pavol Zachar )   Prezidentka SR Zuzana Čaputová privítala, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyhlásilo výzvu pre dobročinné a charitatívne organizácie zamerané na potravinovú pomoc "Charity či potravinové banky budú môcť využiť európske zdroje na posilnenie svojej infraštruktúry bez potreby spolufinancovania,"…

Blaha k Dzurindovi: V normálnej krajine by bol súdený ako vojnový zločinec, ale tu na Slovensku sa postaví pred kamery

0 icon

Bratislava 27. januára 2023 (HSP/Telegram/Extra Plus/Foto: TASR - Jakub Kotian)   Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa na svojom telegramovom účte vyjadril k horúcim politickým témam, ktoré v poslednej dobe naberajú na obrátkach či už na Slovensku alebo u našich susedov. Ako sa mu pozdáva projekt Mikuláša Dzurindu? „Poznáte tie béčkové…

NATO a EÚ nútia Bielorusko opustiť Rusko

0 icon

Minsk 27. januára 2023 (HSP/tfiglobalnews/Foto:TASR/AP-Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin)   Vytrvalým uvaľovaním sankcií na Bielorusko Brusel bezostyšne ignoruje princípy právneho štátu. Minsk je už dlhší čas terčom neoprávnených útokov zo strany Európskej únie, píše Pallak Kashyap pre TFI Global News Teraz, keď sa Minsk rozhodol vzoprieť neoprávnene represívnej vláde Ursuly von…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – V smere na Ugeldar pokračujú ťažké boje

0 icon

Dánsko nebude dodávať tanky Ukrajine, uviedol podľa televízie TV2 šéf tamojšieho ministerstva obrany Jakob Ellemann-Jensen.

Rakúsky prezident A. Van der Bellen pricestuje v utorok na oficiálnu návštevu SR

0 icon

Bratislava 27. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Alexander Van der Bellen)   Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen pricestuje v utorok 31. januára na oficiálnu návštevu Slovenska. S prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou budú okrem iného rokovať o bezpečnostnej situácii či o riešeniach energetickej a klimatickej krízy. TASR o tom informoval prezidentkin hovorca Martin…

Jindrák: Nový český prezident by mal navštíviť Slovensko do konca marca

0 icon

Bratislava 27. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský, Facebook/Miloš Zeman - Prezident České republiky)   Bez ohľadu na výsledok českých prezidentských volieb, prvá oficiálna zahraničná cesta novozvolenej hlavy štátu by mala smerovať na Slovensko. Prípravy tejto návštevy s predpokladaným marcovým termínom potvrdil nový veľvyslanec ČR na Slovensku Rudolf Jindrák "Obaja kandidáti avizovali,…

Heger prezradil, v čích rukách je termín predčasných volieb. Toto považuje za „facku občanom“

0 icon

Pre dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) je irelevantné, v ktorom termíne budú predčasné voľby.

„Dlhá ruka Moskvy“: Úder z 26. januára ukazuje, že Leopardy a Abramsy sa nedostanú na frontovú líniu

0 icon

Moskva 27. januára 2023 (HSP/svpressa/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Ukrajinské protilietadlové sily sa sťažujú na novú raketovú taktiku ruských ozbrojených síl, píšu ruské noviny Svobodnaja Pressa V článku "Kyjevská junta sa scvrkla zo strachu v očakávaní nových raketových útokov" sa Svobodnaja Pressa venovala už zaužívanej tradícii na Ukrajine, keď v predvečer plánovaného…

Juhász: Reforma nemocníc je unáhlená a nedomyslená

0 icon

Veľký Krtíš 27. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Ondrej Lunter) Aktualizované 27. januára 2023 17:30 Nemocnica vo Veľkom Krtíši nefunguje geniálne, v rámci možností však poskytuje to, čo ľudia v regióne potrebujú. Počas piatkovej návštevy nemocnice to povedal podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) pre zdravotníctvo Peter Juhász Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš…

Ministerstvo zdravotníctva a ambulancie sa dohodli na dofinancovaní sektora

0 icon

Ministerstvo zdravotníctva SR a ambulancie sa dohodli na dofinancovaní sektora.

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Miro Majerník

Válka je vúl

0icon

Priatelia celý život som nenávidel akékoľvek násilie a zvlášť vojny nech za môjho života sa udiali  kdekoľvek na svete. Teraz keď na východe od nás rinčia zbrane a pretekajú potoky krvi mladých mužov, civilov a deti nemôžem mlčať a ka

Slavěna Vorobelová

Naďove dary kyjevskému korupčnému režimu

0icon

Témou dnešných dní na Slovensku sú hlavne predčasné parlamentné voľby, ktoré sa akoby schválne prekrývajú s vyostrovaním zástupného konfliktu NATO vedeného ukrajinskými rukami proti jadrovej superveľmoci. Kyje

René Pavlík

Termín volieb.

0icon

Od rána sa poslanci dohadujú o termíne predčasných volieb. Neprekročili svoj tieň. Niekto rečnil, takmer nikto nepočúval. Rozhodne to nevyzeralo ako pracovné stretnutie na ktorom 150 zákonodarcov hľadá najlepšie riešenie pre svojich voličov. Stručne povedané, koalícia v demisii sa snažila posunúť termín na september oproti tomu opozícia, tiež v demisii,…

Ľubomír Lipták

Sme národ politických analfabetov III.

0icon

V predchádzajúcom príspevku „Sme národ politických analfabetov II.“ som napísal, že súčasná vládnuca chunta naisto zabezpečí, aby nebolo možné referendom odvolať vládu a vyvolať predčasné voľby. Tak sa aj stalo. Iba sa potvrdilo, čo som dal do nad

Marek Brna

Krviprelievanie by sa už mohlo skončiť

0icon

Na ťahu sú Ukrajinci. Musia pochopiť, že byť zadobre s Rusmi je rozumné. Napokon, sú si veľmi blízki, podobní náturou. Aj Putin sa k Ukrajincom prihováral ako k bratskému národu.  Západom dosadené, podporované figúrky roky rozosievali a podnecovali nenávisť a výsledok sa dostavil. Slovania sa navzájom kántria. Už vyše stotisíc…

Vášeň v Tebe

Adela zverejnila súkromnú fotografiu. Ako keby ste videli svojho manžela?

0 icon

Moderátor Viktor Vincze dnes oslavuje 32. narodeniny. Jeho manželka moderátorka Adela mu zablahoželala aj verejne na sociálnej sieti. Zverejnila totiž súkromnú fotografiu Viktora, ku ktorej uviedla: „Všetko najlepšie, moja láska!“ Fotografia však nezobrazuje vystylovaného moderátora, ale spiaceho manžela, ktorý pravdepodobne zaspal po určitom fyzickom či psychickom vyčerpaní. Reakcia Viktora na…

Čo vidíte ako prvé? Kráča mačka hore alebo dole schodmi?

0 icon

Optická ilúzia, ktorá zobrazuje mačku na schodoch, môže odhaliť vašu skutočnú osobnosť. Snímka v odtieňoch sivej farby zobrazuje mačku na schodoch. Kráča mačka smerom hore alebo ide dole po schodoch? Bez ohľadu na to, ktorým smerom vidíte mačku kráčať, odhalí to váš prístup k životu, informuje

Prečo nestačí umyť ovocie a zeleninu čistou vodou? Ako ich zbaviť chémie?

0 icon

Ako sa správne umýva ovocie a zelenina? V mnohých prípadoch nestačí tečúca voda. Portál LoveNatura uvádza, že väčšina používaných pesticídov má olejovitú štruktúru. Konzistencia oleja je nevyhnutná na to, aby sa prípravok nezmýval na poli počas nepriaznivého počasia.

S kým by nešla na večeru Zdena Studenková?

0 icon

Do českej Ordinácie v ružovej záhrade 2 prichádza nová postava. Je ňou slovenská herecká hviezda Zdena Studenková. Naša herečka bude hrať mamu zdrvenú stratou syna, ktorá sa rozhodla vziať spravodlivosť do svojich rúk. Postavy Zita a Radka by sa preto mali mať na pozore. „Do Kamenice prichádzam ako Lívia. Je to žena…

Dobré manželstvo nie je samozrejmosť...

0 icon

Národný týždeň manželstva (NTM) propaguje manželstvo ako vzácnu hodnotu, ktorá obohacuje jednotlivcov aj celú spoločnosť. Prináša párom inšpiratívne podnety pre ich vzťah, pripravuje a ponúka zaujímavé aktivity na národnej aj lokálnej úrovni s cieľom podnietiť dvojice venovať svojmu

Armádny Magazín

Americké raketomety HIMARS už stratili svoj efekt. Vzdušné obranné sily zostrelili naraz rekordných 12 rakiet. Video

0 icon

Ukrajina, 27. januára 2023 (AM) – V súčasnosti hrajú veľmi dôležitú úlohu pri ostreľovaní Ozbrojenými silamil Ukrajiny americké raketomety HIMARS, tak na pozície ruských jednotiek v zóne špeciálnej vojenskej operácie a tylových objektoch, ako aj v obytných oblastiach a civilnej infraštruktúry na oslobodených územiach. R

List starého otca „Tigra“ jeho vnukovi „Leopardovi“ na Ukrajinu

0 icon

Nemecko, 27. januára 2023 (AM) –  Guten morgen, meine liebe vnúčik! Som nekonečne rád, že ste sa rozhodli pokračovať v Drang nah Osten. Po prvé, postarajte sa o svoje zdravie. A hlavne o prevodovku. Ona sa zlomí ako prvá. Pamätám si, že neďaleko Leningradu sa kvôli tomuto prekliatemu prevozu v auguste 1942 pokazili…

Kto je zodpovedný za útlak Maďarov na ukrajinskom Zakarpatsku?

0 icon

Maďarsko, 27. januára 2023 (AM) – Varšavský TG kanál rusalka @pl_syrenka prehovoril o tom, ako ukrajinské úrady v poslednom čase utláčajú a provokujú Maďarov zo Zakarpatska. Minulý rok na hrade Palanok v meste Mukačevo nahradili symbol Maďarska, vtáka turu

CNN: Ukrajina - laboratórium západných zbraní

0 icon

USA, 27. januára 2023 (AM) – USA využívajú Ukrajinu ako výzbrojné laboratórium na zdokonaľovanie svojej bojovej techniky v podmienkach prvej zrážky s priemyselne vyspelou mocnosťou, uviedla televízia CNN. Ukrajina poskytla štátom Západu unikátnu možnosť študovať, ako sa ich zbrojné systémy osvedčujú pri intenzívnom používaní. Takto analyzov

Veľká tanková bitka. Ako ovplyvnia európske a americké dodávky boje na Ukrajine

0 icon

Ukrajina, 27. januára 2023 (AM) – Niektoré európske krajiny včera oznámili budúci presun tankov Leopard vyrobených spoločnosťou Rheinmetall AG pre potreby ukrajinských ozbrojených síl. Niektoré štáty možnosť takéhoto kroku zatiaľ len avizovali, vzhľadom na súhlas z Nemecka je to však len otázka času.   [caption

TopDesať

Sny, ktoré sa snívali určite už aj tebe. Aký je ich význam?

0 icon

Ľudstvo sa pokúša objasniť tajomstvo snov už od nepamäti. Mnoho ľudí verí, že sny sa dajú interpretovať a dokážu predpovedať budúcnosť. Psychológovia zase veria, že sny nám ukazujú náš aktuálny stav a snažia sa nám niečo naznačiť. Existujú však sny, ktoré sa vo väčšom či menšom množstve vyskytujú takmer u…

TOP10: Najsilnejšie a najnebezpečnejšie zbrane sveta

0 icon

V dnešnom článku si ukážeme najsilnejšie a najnebezpečnejšie zbrane na svete, ktoré boli kedy vyrobené. Vývoj zbraní, ktoré spôsobujú hromadné ničenie, sa začal až v minulom storočí. Vojna bola vždy tak trocha významnou hnacou silou technologického pokroku. Vojna by nemala byť nikdy v žiadnom prípade podporovaná ani ospravedlňovaná, no tieto…

Čo sa stane, keď si hneď potom, ako si dáš jedlo, zdriemneš?

0 icon

Ľudia majú tendenciu byť hneď po jedle ospalí a nechcú nič iné ako si zdriemnuť. Ako sa však ukazuje, je to presne to, čomu by si sa mal vyhnúť. Spánok alebo len ležanie hneď po jedle môže mať skutočne nepríjemné následky. Možno dokonca poznáš niektoré príznaky, ale nikdy si si neuvedomil, že ich spôsobilo jedlo tesne…

Čo o tvojej povahe hovorí tvoja krvná skupina?

0 icon

Ukázalo sa, že teraz môžeš dokonca získať popis svojej osobnosti len podľa svojej krvnej skupiny. Ketsueki-Gata, ktorá sa objavila v Japonsku, je v podstate teóriou osobnosti krvnej skupiny. Ak uvažuješ o tom, aký druh zamestnania sa ti hodí, stačí sa pozrieť, čo ti radí tvoja krvná skupina. Krvná skupina 0

TOP10 podivných návykov Číňanov, ktoré zrejme Európan nikdy nepochopí

0 icon

V každej krajine sú špecifické kultúrne prvky. Ale čím viac sa naša mentalita líši, tým sa objavujú čudnejšie a nepochopiteľnejšie tradície, vkus či móda. Čína je iba jedným zo štátov kde je možné, že ich zvyky vás zarazia a ostanete v šoku. Pekingské bikiny Keď sa v Číne začína leto, Číňania nehanebne odhaľujú žalúdky. Neexistujú…

FOTO DŇA

Farmár zbiera ručne avokádo v sade v Santa Ana Zirosto, v mexickom štáte Michoacán

Autor: TASR/AP-Armando Solis

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali