Vyjadrenia prezidentských kandidátov Čaputovej, Harabina, Bugára a ďalších k téme dnešného sviatku Slovenského národného povstania

Bratislava 29. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR – Martin Baumann, Jakub Kotian, HSP, Facebook)

 

Dnes si pripomíname 74. výročie Slovenského národného povstania, ktoré sa začalo 29. augusta 1944. SNP vypuklo po tom, čo slovenské hranice prekročili nemecké okupačné vojská 29. augusta 1944. Vojenské ústredie vydalo rozkaz na najprísnejšiu bojovú pohotovosť vojenských posádok. Večer po rozhlasovom prejave generála Ferdinanda Čatloša veliteľ vojenských zložiek povstalcov, vtedy podplukovník generálneho štábu, Ján Golian vydal rozkaz, aby jednotky slovenskej armády kládli fašistom odpor.

Na snímke kandidátka na prezidentku SR Zuzana Čaputová

K SNP zaujali stanovisko aj niektorí prezidentskí kandidáti:

 

Zuzana Čaputová:

Z detských čias mám na oslavy SNP spomienky ako na stretnutia postarších mužov s medailami na sakách, ktorí pri nejakom pamätníku spomínajú na vojnu. Neskôr k ich tváram začali pribúdať rôzne historky aj hrdinské činy, pribúdali k nim názvy miest ako Kľak či Ostrý Grúň, a pribúdali k nim aj príbehy mužov a žien, ktorí v povstaní položili svoje životy.

Dnes vnímam, že ak tu teraz stojíme ako hrdí a sebavedomí občania Slovenskej republiky, je to aj vďaka nim. A patrí im naša úcta.

Čoraz intenzívnejšie však cítim aj potrebu prihlásiť sa k antifašistickej tradícii, ktorú symbolizuje práve SNP. Pretože tí, ktorí v povstaní bojovali, museli prekonať aj tie najväčšie politické, ideologické a náboženské rozdiely, aby sa vedeli zhodnúť na tom, že spoločný odpor proti fašizmu, rasizmu, antisemitizmu a podobným ideológiám je to, čo ich spája. A toto by malo pre všetkých demokratov platiť aj dnes.

 

Na snímke Štefan Harabin

Štefan Harabin:

Slovenské národné povstanie chcú mnohí spájať výhradne s Červenou armádou a exilovou vládou Edvarda Beneša. Iste, niet pochýb o tom, že Beneš ešte v roku 1943 inicioval prípravy a aktivity tohto odporu, niet pochýb o tom, že v tomto roku bola prijatá Vianočná dohoda a začali vznikať prvé partizánske oddiely, ktorých sa neskôr ujali príslušníci Červenej armády. Pravda je však taká, že SNP na čele s generálmi  Jánom Golianom a Rudolfom Viestom bolo priamou a spontánnou reakciou na vstup Wehrmachtu na územie Slovenska 29. augusta 1944. Povstalci sa tak vzopreli voči okupácii nášho územia cudzou mocou a cudzími silami. Postavili sa na odpor voči fašizmu, voči mysleniu vo forme totality, násilia, teroru a nadradenosti. Germánsky model zabezpečovania vlastného životného priestoru (Lebensraum) smerom na Východ (Drang nach Osten) eliminujúc pre nich podradné slovanské obyvateľstvo, by mal byť aj v súčasnosti obrovským mementom. Tak ako nás v Mníchove v roku 1938 nechali západní, tzv. “spojenci” napospas hitlerovskému ťaženiu voči Slovanom a súhlasili s podmanením Česko-Slovenska, tak aj súčasná fašizácia slovenskej spoločnosti uprednostňuje cudzie, transatlantické záujmy pred záujmami vlastencov, národných a proslovanských síl.

Zruinovaná schopnosť Slovenska byť hospodársky ale aj politicky suverénnou krajinou, naša závislosť predovšetkým od nemeckej ekonomiky, budovanie, všestranná podpora fašistov na Ukrajine a rekonštrukcia vojenských základní NATO pripravených opäť ťažiť smerom Drang nach Osten je hrôzostrašnou realitou neofašizácie. Spolu s ňou tu dnes zúri hysterická, protivlastenecká a protislovanská propaganda západných nadnárodných médií podporovaná financovaním tretieho sorošovského sektoru ako skrytej cudzej moci ale aj neofašistická legislatíva spolu s exekutívou represálií voči iným názorom. Počas Povstania, počas partizánskeho odporu voči fašizmu, boli obeťami odporcovia totalitného režimu nadradenej rasy a fašistického myslenia. Odpoveďou fašizmu bolo, že dokonca malé deti zaživa vhadzovali do plameňov vápenky v Nemeckej, nevinné obete boli masakrované ako v Kremničke, celé obce ako Kľak alebo Ostrý Grúň boli vypálené a ich obyvatelia zavraždení a umučení. Ak si dnes pripomíname povstanie voči fašizmu, pripomíname si odvahu našich predkov, ich túžbu žiť v spravodlivom mieri a v slobodnej spoločnosti bez diktátu cudzej moci.

Nadväzujúc práve na tento odkaz vnímam zápas voči vtedajším aj dnešným novodobým okupantom, ktorým krok za krokom odovzdáme našu zvrchovanosť ako permanentný zápas o suverénny charakter našej vlasti a nášho dôstojného ľudského bytia. Odpor voči zániku našej štátnosti a diktátu cudzej moci nesmie byť len formálnu spomienkou ale trvalým svetlom našich myslí. Nedovoľme, aby v chystanom kotly nového svetového poriadku miešania rás a národov zanikla kresťanská rodina, slovenský národ a štátna suverenita Slovenska.

 

Na snímke podpredseda NR SR Béla Bugár (Most-Híd)

Béla Bugár:

Koncom augusta si pripomíname niekoľko významných historických udalostí a výročí, ktoré by nás mali nabádať k tomu, aby sme sa nad minulosťou zamysleli a poučili sa. A poučili aj naše deti a porozprávali im neskreslený príbeh o význame SNP a zamedzili tým velebeniu fašistického slovenského štátu.

Iba ten národ má budúcnosť, ktorý nezabúda na svoju minulosť a je ochotný sa z nej poučiť.

 

Na snímke predseda SHO Róbert Švec

Róbert Švec:

Predsedníctvo Slovenského Hnutia Obrody je presvedčené, že Slovenské národné povstanie (SNP) predstavuje krok späť v národno-emancipačnom procese slovenského národa, pretože základné politické, kultúrne a duchovné hodnoty Slovákov akými sú štátnosť, svojbytnosť národa a kresťanstvo, boli kľúčovými organizátormi SNP spochybnené.

S poľutovaním vnímame zneužitie úprimnej snahy Slovákov v boji proti nemeckej nadvláde v Európe na šírenie ideí čechoslovakizmu a komunizmu. Predčasne spustené povstanie nepovažujeme ani za míľnik smerom k demokracii, pretože sa nás pokúšalo previesť z mocenskej sféry totalitného nacistického Nemecka k Sovietskemu zväzu, k rovnako neľudskej ideológii komunizmu, ktorá následne na viac ako 40 rokov uchvátila našu vlasť.

SNP predčasne prinieslo na územie Slovenska vojnový konflikt, od ktorého následkov bolo Slovensko, vďaka politickej obozretnosti vtedajšieho vedenia štátu, dovtedy ušetrené.

Vzhľadom na vyššie spomenuté východiská považujeme vyhlásenie 29. augusta za štátny sviatok Slovenskej republiky, tesne po vzniku druhej Slovenskej republiky, za unáhlené. Deň vypuknutia SNP by sa mal stať pamätným dňom na uctenie si pamiatky všetkých vojakov a civilistov padlých v povstaní, ktorí preliali svoju krv za slávu a slobodu národa.

 

Na snímke Eduard Chmelár

Eduard Chmelár:

Slovenské národné povstanie považujem za najodvážnejší čin našich dejín a za náš najvýznamnejší štátny sviatok. Teší ma, že si to uvedomuje čoraz viac našich obyvateľov, pretože podľa dlhodobých prieskumov verejnej mienky hodnotí drvivá väčšina občanov Slovenskej republiky SNP ako najpozitívnejšiu udalosť našich dejín. Preniknime však do jeho skutočného významu.

V lete 1992, mesiac pred osudovou autohaváriou, vyslovil Alexander Dubček v rozhovore pre nemecký časopis Merian myšlienku, ktorú možno považovať za jeho duchovný testament: „Vývoj ľudstva nie je reťaz víťazstiev. Aj porážky ovplyvnili dejiny sveta. Človek nemôže ísť iba do takého boja, o ktorom vopred vie, že ho vyhrá. Niektoré zdanlivé neúspechy sa neskôr ukážu ako víťazstvá, pretože uviedli čosi do pohybu. Tí, ktorí sú v prvom zákope, možno neprejdú, ale tí, ktorí idú za nimi, dosiahnu cieľ.“

Neviem, či si Alexander Dubček v tej chvíli uvedomil hĺbku svojich slov do dôsledkov. Naše moderné dejiny, nášho ducha a naše hodnoty formovali porážky, ktoré sa napokon vždy pretavili na naše morálne víťazstvá. Štúrovské povstanie bolo porazené, ale to, že sme po prvýkrát vstúpili na scénu nie ako objekt, ale ako samostatný subjekt dejín, neskôr upevnilo našu identitu. Slovenské národné povstanie bolo utopené v krvi, ale jeho ciele sa v konečnom dôsledku naplnili. Česko-slovenskú jar udupali sovietske tanky, ale bolo to napokon sovietske impérium, ktoré sa zosypalo.

Povstanie ukovalo našu hrdosť a dôstojnosť, našu humanistickú vieru, že oddanosť slobode je vzácnejšia ako oddanosť štátu, že národ, ktorý sa postaví na odpor neznesiteľnému útlaku, možno poraziť vojensky, ale nemožno ho zničiť historicky. Najväčšia sila Povstania nespočíva v jeho dramatických príbehoch, ale v odvahe odolať sugestívnej kapitulantskej argumentácii a pochopiť, že faktická porážka nemusí byť porážkou mravnou a že mravné víťazstvo sa môže neskôr obrátiť na víťazstvo faktické, kým mravná porážka nikdy.

Význam Povstania, význam nášho boja za slobodu, tak má pre našu štátnosť väčší význam ako sme si boli doteraz ochotní pripustiť. Na tom, že sme sa v roku 1938 (po Mníchovskej dohode) a v roku 1968 (po invázii vojsk Varšavskej zmluvy) rozhodli nebrániť, nie je nič vznešené. Môžete vysloviť pochopenie pre správanie vtedajších aktérov, ale nemôžete byť na nich hrdí. Keď sa Jana Masaryka po vojne pýtali, čo by robil jeho otec, zakladateľ Československa T. G. Masaryk, keby sa dožil Mníchova, bez váhania odpovedal: „Tatík by řekl, tož budeme sedlat.“ Dá sa predpokladať, že ten istý údel by si vybral aj generál Štefánik. Lebo vlasť vám patrí iba vtedy, keď ste ochotní za ňu bojovať a brániť ju.

Z tohto hľadiska má Slovenské národné povstanie doteraz nedocenený štátotvorný význam. Ten okyptený útvar, ktorý vznikol z vôle Adolfa Hitlera a z jeho vôle by bol po vojne aj zničený, totiž nebol náš štát. Svoju demokratickú štátnosť sme si začali budovať v Povstaní, kedy sme vlastnými silami, vlastnými zdrojmi a vlastnými prostriedkami začali tvoriť štátne inštitúcie, ktoré nám už nikto nikdy nevzal a ktoré neskôr zohrali kľúčovú úlohu tak v zápasoch za federatívne usporiadanie ako aj pri vyhlásení nezávislosti Slovenska – na prvom mieste Slovenskú národnú radu. Tú Slovenskú národnú radu, ktorú založili pred 170 rokmi štúrovci, obnovili ju pred 100 rokmi zakladatelia republiky a druhýkrát ju vzkriesili protifašistickí povstalci. Nie je náhodné, že Deklarácia SNR z 1. septembra 1944 zdôrazňovala navlas rovnako ako Deklarácia SNR z 30. októbra 1918, že Slovenská národná rada je „jedine oprávnená hovoriť v mene slovenského národa“. Povstalecká SNR sa však neuspokojila len s deklaratórnou rovinou a išla ešte ďalej. Tým, že sme bojovali za slobodu, sme bojovali aj za vlastné štátoprávne usporiadanie, za vlastnú demokratickú štátnosť. Ak by bolo Slovenské národné povstanie úspešné, ak by sme dosiahli víťazstvo vlastnými silami, vyriešili by sme aj svoju emancipáciu a rovnocenné štátoprávne postavenie v obnovenej republike.

Túto kľúčovú vec si dodnes málokto uvedomuje: Povstaním sa vytvorila kvalitatívne absolútne nová situácia. Sami sme vstúpili do protihitlerovskej koalície, sami sme si vytvorili politické, vojenské a štátne inštitúcie, bez akéhokoľvek zásahu zvonku sme rozhodovali o svojich záležitostiach v takom rozsahu ako nikdy predtým. Dokonca aj prezident Beneš zúril, akonáhle zistil, že nemá situáciu pod kontrolou. Keď Edvard Beneš navrhol, že pre povstalecké, resp. oslobodené územie vymenuje vládneho delegáta, ktorý mu bude priamo podriadený, odpoveď z Banskej Bystrice bola rýchla, tvrdá a jednomyseľná: SNR označila stanovisko prezidenta za „prekonané slovenským povstaním a terajším skutočným stavom“ a rázne odmietla vládneho delegáta ako niečo, čo sa „prieči princípu demokracie a úplne znehodnocuje domáci odboj“. Tisova vláda takto suverénne nikdy nekonala. Beneš bol potupený a napokon donútený kapitulovať – musel akceptovať, že správa povojnového Slovenska bude odovzdaná do rúk Slovenskej národnej rady, ktorú na rozdiel od predchádzajúcich pokusov v rokoch 1848/49 a 1918/19 už po oslobodení nikdy nikto nezrušil. Londýn sa musel zmieriť s tým, že Slovenská národná rada dva mesiace na povstaleckom území skutočne a suverénne vládla, čo na jednej strane nebolo dlho, no na strane druhej to stačilo na to, aby tento orgán získal trvalú legitimitu pri správe vecí verejných na Slovensku.

Kľúčový význam SNP pre naše moderné dejiny a najmä jeho vplyv na formovanie nášho kolektívneho vedomia v nasledujúcich desaťročiach je nesporný. Slovenská národná rada prevzala v prvých povojnových rokoch iniciatívu pri presadzovaní federácie. V tejto súvislosti je zaujímavé, že takmer každý, kto v Povstaní niečo znamenal, sedel počas komunistického teroru v päťdesiatych rokoch vo väzení – ak nemal to šťastie a neemigroval. Ak si odmyslíme dobový ideologický balast o buržoáznom nacionalizme, predstavitelia povstaleckej generácie boli odsúdení práve za svoje národno-emancipačné aktivity. Pretože my sme naozaj bojovali v Povstaní aj za náš vlastný štát, za našu demokratickú štátnosť. Nie formálne nadobudnutá samostatnosť, ale boj za slobodu dáva zmysel našej existencii, hrdosť a dôstojnosť, s akou sme dali prednosť večným hodnotám pred krátkodobým bytím. Preto je Slovenské národné povstanie gordickým uzlom filozofie slovenských dejín.

Hlboko sa skláňam pred všetkými účastníkmi Povstania, pred ich statočnosťou, odvahou a vytrvalosťou. Pred ich hlbokým mravným odhodlaním, ktorým by zahanbili nejedného z nás, neschopných obetovať sa za vyššie princípy. Účastníkom SNP sa kedysi vzdávala úcta, ktorá sa medzitým vytratila ako prázdne klišé. Chcel by som toto heslo oprášiť, pretože by bez akéhokoľvek pátosu malo tvoriť kostru symbolov našej historickej pamäti: Česť a sláva hrdinom Slovenského národného povstania!

Ostatní kandidáti svoje názory na SNP do času publikovania tohto článku nezverejnili

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Európsky parlament vyzval na prípravu na príliv migrantov z Afganistanu

0 icon

Štrasburg 17. septembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Frederick Florin)   Európsky parlament vyzval Európsku úniu, aby sa v súvislosti so situáciou v Afganistane pripravila na možnú novú migračnú krízu, uvádza sa v rezolúcii prijatej na základe výsledkov plenárneho zasadnutia v Štrasburgu "Väčšina migrantov sa vydá pri hľadaní bezpečia do susedných krajín. EÚ musí…

Peter Sagan zatiaľ nevyhral etapu, ale v piatok bude útočiť na žltý dres

0 icon

Bratislava 17. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Peter Sagan má za sebou prvé dva dni v pelotóne cyklistických pretekov Okolo Slovenska na východe Slovenska. Husté špaliere ľudí, ktorí lemovali trať úvodného prológu v Košiciach aj pri cestách prvej etapy v okolí Košíc sú dôkazom toho, že Sagan je stále veľký…

Sme rodina mala údajne podľa svedka Petra Petrova hroziť povalením vlády, ak Santusová nezostane vo funkcii

0 icon

Bratislava 17. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR- Jakub Kotian)   Hnutie Sme rodina malo podľa stíhaného svedka Petra P. alias Tigra pohroziť povalením vlády v prípade odvolania vyšetrovateľky policajnej inšpekcie Diany Santusovej z funkcie. Vyplýva to z odposluchov, ktoré cituje Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) vo vznesení obvinenia voči štyrom vyšetrovateľom Národnej kriminálnej…

Vedci v čaji objavili množstvo neznámych a potenciálne nebezpečných zlúčenín

0 icon

Washington 17. septembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP - Sara Moulton via AP)   Vedci zistili, že v uvarenom čaji sú stopy 60 známych vedľajších produktov dezinfekcie výrazne nižšie ako vo vode z vodovodu. Výsledky výskumu boli zverejnené v časopise Environmental Science & Technology Čaj je druhý najpopulárnejší nápoj na svete po pitnej…

Okres Bardejov je od piatka v bordovej farbe

0 icon

Bratislava/Bardejov 17. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Okres Bardejov je od piatka zaradený v druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej farbe. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) príde tento okres navštíviť. S regionálnymi hygienikmi bude diskutovať o aktuálnych krokoch v súvislosti s pandémiou a zamedzením šírenia vírusu Podľa platného COVID…

Špecializovaný trestný súd odročil hlavné pojednávanie s Ľubošom Ferusom na december

0 icon

Banská Bystrica 17. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica, odročil hlavné pojednávanie s Ľubošom F., údajným bývalým bosom nitrianskeho podsvetia, na december 2021. Ľuboš F. sa na pojednávaní nezúčastnil pre zdravotné problémy a nedal súhlas na konanie v jeho neprítomnosti "Včera v…

Aplikácia Navaľnyj bola odstránená z Google Play a App Store. Používatelia internetu to kritizujú

0 icon

USA 17. septembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Vitaliy Belousov, TASR/AP-Jeff Chiu, FILE, TASR/AP Photo/File)   Americké spoločnosti Google a Apple reagovali na pozvanie komisie Rady federácie pre ochranu štátnej suverenity na prerokovanie neprípustnosti zasahovania do volieb v RF, oznámil to vo štvrtok Sputniku predseda komisie Andrej Klimov Senátor zvolal na štvrtok zasadnutie komisie…

Juraj Hrabko: Koalícia sa potrebuje dohodnúť naozaj, nie iba džentlmensky

0 icon

Bratislava 17. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Pred Slovenskom stoja veľké výzvy v podobe nepriaznivého vývoja verejných financií a nastupujúcej jesennej vlny pandémie, preto by mali vládne strany v čo najkratšom čase prekonať aktuálne politické problémy, vrátane ukončenia vojny policajtov a nového nastavenia pomerov v koalícii. V diskusii na TASR…

Blaha v liste Žilinkovi: “Obhajoba obvinených vyšetrovateľov NAKA spolupracuje so špeciálnou prokuratúrou a informuje Lipšica. Ide o vážne porušenie zákona”

0 icon

Bratislava 17. septembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Podpredseda opozičného Smeru-SD Ľuboš Blaha v piatok adresoval list šéfovi Generálnej prokuratúry SR Marošovi Žilinkovi, v ktorom poukazuje na nekalé praktiky špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica Blaha upozornil na podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov a disciplinárnych prehreškov, ktoré podľa jeho názoru spáchal Daniel Lipšic…

Šátek k aktuálnym snahám vlády: Prijať akčný “plán” by nevyhnutne znamenalo zasahovať do procesu trestného konania

0 icon

Bratislava 17. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Bývalý elitný vyšetrovateľ Jozef Šátek sa na svojom profile na sociálnej sieti vyjadril ku plánu vlády zriadiť špeciálnu komisiu pri Úrade vlády na zvýšenie dôvery občanov v spravodlivosť a vo silové zložky. Podľa expremiéra a šéfa OĽaNO Igora Matoviča bude táto nová skupina…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Gustáv Murín

Trestné oznámenie na Matoviča, Hegera, Mikulca a Naďa

0icon

Priatelia, sme svedkami takého rozkladu právneho štátu, aký sme ešte nezažili. A neverte, že sa vás to osobne netýka, lebo infekcia svojvoľných obvinení na základe manipulovaných „svedectiev“ tu už bola za vlády komunistov a doplatili na to státisíce nevinných. Nezabúdajme, že ako v prípade komunistov, aj táto „koalícia zmeny k…

Marián Moravčík

V USA sa veci zbierajú na aféru, oproti ktorej je naša slovenská „vojna policajtov“ len búrka v šerbli

0icon

Ide o záležitosť, o ktorej už dávnejšie písali Lidovky. V stručnosti - gen. Milley, ktorý bol pod Trumpom ako náčelník spojených generálnych štábov najvyšším veliteľom armády, v čase preberania moci novým prezidentom Bidenom úplne odstavil bývaléh

Boris Mesár

1. ČÍM VIAC OČKOVANÝCH, TÝM VIAC INFIKOVANÝCH. SLOVENSKÉ ZARIADENIE PRE SENIOROV RIEŠI "ZÁHADU" 2.  Hlavný nemecký patológ bije na poplach v súvislosti so smrteľnými zraneniami spôsobenými vakcínou proti ochoreniu Covid: "Vakcína je príčinou smrti u 30-40% pitvy nedávno zaočkovaných ľudí.

0icon

SLOVENSKO: Čím viac zaočkovaných, tým viac nakazených. Presne takto by sa mohla vhodne charakterizovať situácia na Slovensku. Náš pravidelný čitateľ zo Slovenska nás priviedol do redakcie s neuveriteľnou tlačovou správou, ktorú priniesol slovenský denník Pravda. V Kosmatci, špecializovanom zariadení pre seniorov s duševným ochorením a demenciou v obci Ubľa v okrese…

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy - 1. časť: Čísla sú veľmi dôležité

0icon

O návšteve 266. Petrovho nástupcu dá sa a bude sa písať veľa. Možno len treba, aby trochu opadlo nadšenie bratislavského arcipastiera Stanislava či hovorcu KBS. Ale aj liberálnych médií. A najmä ateistov typu Samuela Marca, ktorý napísal oslavný text na jezuitu Františka, keď ako neveriaci číta a sleduje pápežove vyjadrenia,…

Ladislav Hvižďák

Milujem vás v Košiciach.

0icon

Milujem vás v Košiciach / dnes krtkovia./ To, že sú cesty v druhom najväčšom Slovenskom meste v tom  "najlepšom stave" určite Východniari vedia. Najhoršie to je na sídlisku KVP, potom na sídlisku Nad jazerom a cesta ku starej nemocnici. Ináč majú v Košiciach aj nemocnicu novú, ktorú aj volajú Nová…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP 10 tajomstiev najznámejších značiek. Čo skrývajú vo svojich logách?

0 icon

Všade kam sa pohneme, nás prenasledujú známe logá značiek. Môžeme ich vidieť v televíznych reklamách, na ceste do práce, na tričkách a na internete. V 90% prípadoch však nemáme ani len tušenie, aký skrytý význam sa v týchto zdanlivo abstraktných obrázkoch nachádza. Dnes ti preto ukážeme, význam týchto desiatich známych…

Ďalších 18 obrázkov, ktoré sú dôkazom úplného perfekcionizmu

0 icon

Pred nedávnom sme ti priniesli 18 obrázkov, ktoré boli jednoducho dokonalé. Jednalo sa o momenty v ktorom si svoje našli aj tí najväčší perfekcionisti. Dnes sa opäť vrátime k tejto téme. Znova ti ukážeme 18 obrázkov. Na každom z nich uvidíš perfekcionizmus v praxi. Nasledujúce fotky sú naozaj dokonalé. Tak…

Týchto 10 ilustrácií je dôkazom toho, aká je kreativita v živote človeka dôležitá

0 icon

V tomto náročnom a rýchlom svete, musíme jednoducho snívať. Preto nie je v živote nič krajšie, ako mať obrovskú predstavivosť. Ľudia, ktorí majú to šťastie, že majú dar kreativity, môžu snívať neustále bez ohľadu na situáciu. Môžu tak jednoducho vidieť svet v celej svojej zložitosti a zároveň aj kráse. Aj pre…

Prečo Spojenci nechali obsadenie Československa Sovietom?

0 icon

Prinášame ďalší zaujímavý článok z obdobia druhej svetovej vojny. Tentokrát sa nás bude týkať bytostne ešte bližšie ako obvykle. Spoločne sa pozrieme na to, prečo Spojenci nedobyli Československo, hoci na to mali možnosť a prostriedky, a to skôr, ako Sovieti. Západným Spojencom bol taktiež znemožnený ďalší prípadný postup. Patton na…

Dunkerque a 2. svetová vojna: 1. časť

0 icon

V máji 1940 nastal v druhej svetovej vojne rozhodujúci okamih. Nemecké vojská postupovali naprieč Belgickom a napadli Francúzsko. Do tejto oblasti boli vyslané francúzske a britské jednotky, aby tie nemecké vytlačili. Prinášame ďalší minimálne z nášho pohľadu zaujímavý článok z obdobia druhej svetovej vojny. Ešte pred Mechelenským prípadom (o ktorom…

Armádny Magazín

Česko: Od Francúzska dostaneme kanóny za miliardy. Bez munície? Delá si čiastočne aj sami vyrobíme ...

0 icon

Česko, 17.september 2021 (AM, Sputnik) – Česká republika má značný schodok štátneho rozpočtu. Napriek tomu kúpi francúzske kanóny, trochu sa nerozmyslelo, kto dodá muníciu. Nie sú cudzie húfnice polenom našim zbrojný

Rheinmetall predstavili vôbec prvý obrnený Boxer s mínometným modulom

0 icon

Nemecko, 17.september 2021 (AM) – Na veľtrhu DSEI predstavil nemecký technologický koncern Rheinmetall so spoločným podnikom Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) demonštrátor Boxer s 81 mm mínometom. Cieľom je predviesť širšie schopnosti a možnosti rozšírenia obrnených vozidiel Boxer 8x8.  

Moderný tank pre NATO – novinky v programe Challenger 3

0 icon

Nemecko, 17.september 2021 (AM) – Dlho očakávaný demonštrátor tanku Challenger 3 je vystavený v stánku spoločností Rheinmetall a Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) na veľtrhu DSEI 2021. Je to najmodernejšie digitálne vozidlo so sieťovou podporou, vysokou bojovou účinnosťou, zvýšenou schopnosťou prežitia a prvotriednymi schopnosťami sledovania a vyhľ

Francúzom horí pod zadkom: Mali vyjednáva podporu s ruskou bojovou skupinou WAGNER

0 icon

Mali, 17.september 2021 (AM) –Francúzsko zachvátila panika z perspektívy zmluvy medzi Mali a súkromnou ruskou spoločnosťou.   Francúzska vláda vyjadrila znepokojenie nad možnou dohodou medzi Bamakom a ruskou súkr

Vrtuľník AH-1Z: Bell dodal už sto týchto strojov Námornej pechote Spojených štátov

0 icon

Amarillo, Texas (17. septembra 2021) – Spoločnosť Bell Textron Inc., dcérska spoločnosť Textron Inc (NYSE: TXT), úspešne realizovala 100. za sebou nasledujúcu včasnú dodávku stroja AH-1Z pre americkú námornú pechotu. Tá je súčasťou sériového programu, ktorý beží už štvrtý rok. Spoločnosti Bell sa podarilo dosiahnuť tento míľnik predovšetkým vďaka úzke

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali