Oliver Petrík zo strany Jednota: Devízami Košického kraja sú poľnohospodárstvo a turizmus

Košice 19. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:stranajednota.eu)

 

Kandidát strany Jednota – ľavicová strana Slovenska na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Oliver Petrík vidí potenciál rozvoja kraja najmä v poľnohospodárskej produkcii a turizme. Jeho využitie by podľa neho prinieslo aj potrebnú tvorbu pracovných miest. V školstve vidí mnohé problémy, za potrebné považuje otvoriť otázku optimalizácie siete gymnázií a stredných odborných škôl, ako aj odbornú diskusiu o tzv. duálnom vzdelávaní.

Ing. Oliver Petrík, podpredseda strany Jednota

Prečo ste sa rozhodli kandidovať za predsedu KSK a v čom vidíte svoje prednosti na tento post?

Keď ma oslovila politická strana Jednota – ľavicová strana Slovenska, aby som kandidoval vo voľbách do VÚC, dlho som nad tým rozmýšľal. Vedel som, že ide o malú, na Slovensku pomerne neznámu politickú stranu, ktorá nemá financie na svoju činnosť, ale nemá ani veľkú členskú základňu. Diskutovali sme o tom spolu s predsedom strany. Záver našej diskusie bol, že som jeho ponuku prijal a strana podala v stanovenom termíne kandidátku na moju kandidatúru na predsedu KSK a poslanca KSK.

Dvadsať rokov som pôsobil v manažérskej pozícii – ako riaditeľ závodu VVS, a. s., Košice, závod Michalovce. V roku 2015 bol závod Michalovce vyhodnotený ako najlepší zo závodov v rámci VVS, a. s. Vo svojom voľnom čase som sa venoval a dnes sa venujem už profesionálne činnosti v občianskom združení Inštitút sociálno–ekonomických otázok. Toto občianske združenie má za sebou niekoľko veľmi úspešných projektov, ako napríklad Tvorivé dielne zamerané na najmladšiu generáciu s cieľom rozvoja ich kreatívneho myslenia či zakúpenie prvého verejne dostupného defibrilátora na záchranu života umiestneného v Michalovciach na Námestí osloboditeľov. Taktiež sme zakúpili trenažérsky defibrilátor, ktorý bol odovzdaný Slovenskému Červenému krížu, územný spolok Michalovce, za účelom výučby práce s týmto prístrojom.

Naše aktivity sa sústreďujú tiež na pomoc chorobou postihnutým deťom. Aj v tejto oblasti sme pomohli finančným príspevkom na rehabilitáciu dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím. No nemôžem zabudnúť ani na zriadenie Environmentálneho vodárenského vzdelávacieho zariadenia, ktoré svojím zameraním je jedinečné na Slovensku, pretože prispieva k popularizácii tak potrebnej profesie, ktorá v súčasnosti absentuje – vodohospodársky pracovník. Takže, prečo som sa rozhodol kandidovať? Nuž, odpoveď znie: Vyskúšané to mám a musím konštatovať, že ak sa zíde dobrý pracovný tím, ktorý má víziu a cieľ, môže tento kraj zmeniť na miesto, kde sa oplatí – vrátiť, žiť a znova tvoriť.

 

Aké sú Vaše hlavné programové priority, na čo sa chcete zamerať?

Košický samosprávny kraj je zo strany vlády SR na chvoste zabezpečenia infraštruktúry. Ak chce niekto protestovať, že tomu tak nie je, tak uvediem príklad. Kým v okolí Bratislavy a miest do 100 kilometrov od nej sa budujú a rozširujú diaľnice a rekonštruuje železnica, na východe Slovenska diaľnica existuje len medzi Košicami a Prešovom, železnica je v stave, ako bola pred rokom 1989, a cesty a mosty – o tých, ak by sme mali dostatok odvahy rozprávať a hodnotiť, tak by sme museli niektoré úseky a mosty dočasne odstaviť z prevádzky pre ich priam havarijný stav. No nechcem, aby to vyznelo, že kritizujem a nič nenavrhujem. Škoda plakať nad tým, že sa nám doposiaľ málokto venoval. Netreba plakať nad tým, že nemáme infraštruktúru. Netreba plakať nad tým, že nie sú tu investori. Je potrebné, naopak, využiť potenciál, ktorý tu od roku 1989 leží ľadom.

Je to jedinečná poloha Košického samosprávneho kraja. Kraja, ktorý sa rozprestiera na Východoslovenskej nížine. Tej nížine, ktorá pred rokom 1989 zabezpečovala zdravé potraviny pre celé bývalé Československo. A to je tá devíza, ktorú, ak správnou zainteresovanosťou znovu oživíme, prinesie tomuto kraju postavenie záchrancu Slovenska sebestačnosťou zdravými potravinami, nakoľko, ako je dnes známe, na Slovensko sa dovážajú druhotriedne potraviny. Oživenie poľnohospodárstva so sebou prinesie aj zníženie nezamestnanosti, ktorá v tomto kraji je vysoká, a čo je podstatné, zamestnajú sa tí, čo majú nízke vzdelanie alebo žiadne. A v konečnom dôsledku poľnohospodárstvo dotvorí ráz krajiny a otvorí ďalšiu oblasť podnikania v agroturistike.

Ďalšou devízou, ktorú síce kraj využíva, ale nedostatočne, je turizmus. Zlepšením služieb a zatraktívnením možnosti využívania turisticky atraktívnych miest, ktoré ma kraj v podobe vodných plôch, hôr, ako aj nížin a tiesňav, máme jedinečnú príležitosť na zlepšenie podnikateľského prostredia, čo prinesie ďalšiu zamestnanosť a prílev tržieb, a v neposlednom rade prílev podielových daní.

 

Košický kraj trápi vysoká nezamestnanosť, ako by ste chceli z pozície predsedu VÚC prispieť k riešeniu tohto problému?

Ako vyplýva z analýzy pri hodnotení výkonnosti jednotlivých krajov, Košický kraj nepatrí medzi uprednostňované kraje, čo sa týka pomoci vlády. Pri požiadavkách na podporu rozvoja sa budeme zameriavať na tie oblasti, ktoré z historického hľadiska dokázali, že sú schopné produkovať výkonnosť. Myslím konkrétne na poľnohospodársku produkciu a najmä zvyšovanie návštevnosti v turistických oblastiach využívaním termálnych vodných zdrojov a vodných plôch. Po skúsenosti v tejto oblasti netreba ísť ďaleko. Inšpiráciu vidím v tatranskej oblasti, ktorá je v posledných rokoch príkladom zvyšovania návštevnosti, a tým aj príjmov. Zjednodušene, ale pritom vážne treba povedať, že práca má prísť za ľuďmi a nie ľudia majú odchádzať za prácou.

 

Cesty II. a III. triedy vrátane mostov v kraji trpia dlhodobým investičným dlhom. Ako vidíte možnosti na zlepšenie infraštruktúry a dopravy a z akých zdrojov si predstavujete jeho financovanie?

Táto oblasť bola dlhodobo zanedbávaná. Neviem, prečo tomu je tak, ak väčšina politikov pochádza z východného Slovenska. Na základe toho sme mali byť výkladnou skriňou. No opak je pravdou. Mosty a cesty sa rozpadávajú a ak by na niektorých objektoch bol vykonaný audit, museli by byť dočasne vyradené z prevádzky. Nové vedenie KSK preto bude mať veľmi zlú východiskovú pozíciu z titulu zabezpečenia bezpečnosti ich prevádzky a zabezpečenia dostatku finančných prostriedkov na ich opravu. No neviem, či toto sa bude dať zabezpečiť z eurofondov. Najideálnejším riešením je krytie štátom alebo z vlastných zdrojov, no na toto budeme vedieť odpovedať až v prípade nášho zvolenia. Dnes neviem povedať, o akej výške krytia hovoríme. Bolo by to z mojej strany len teoretizovanie.

 

Kde sú podľa Vás najväčšie problémy KSK v oblasti školstva a sociálnych vecí a ako by ste ich v prípade zvolenia chceli riešiť?

Problémy v školstve sú podfinancované prevádzkové a materiálne náklady škôl v pôsobnosti KSK, slabé odmeňovanie pedagogických, odborných i nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, neukončená optimalizácia siete škôl a nevyrovnaná sieť gymnázií v mestách a regiónoch v pôsobnosti KSK. Sieť stredných odborných škôl nezodpovedá štruktúrou a zameraním hospodárskym záujmom regiónu ani zamestnávateľov, stredné odborné aj učňovské školstvo len čiastočne pripravuje študentov v profesiách, ktoré potrebuje prax. Málo je rozvinuté praktické vyučovanie v podobe tzv. duálneho vyučovania, stredné školy nedostatočne propagujú kvalitné vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie v KSK, čím podporujú odchod študentov do iných krajov Slovenska, resp. zahraničia.

Z hľadiska riešení v školstve v budúcom období potrebujeme hľadať možnosti lepšieho finančného ohodnotenia učiteľov, majstrov odborného výcviku a nepedagogických pracovníkov. Treba presadiť polytechnickú výchovu na základných školách pre nadaných žiakov na technické a remeselné profesie. Mám za to, aby sa lepšie ako doteraz propagovali odbory na stredných školách so strategickým významom pre naše hospodárstvo a regióny KSK. Za účelom zlepšenia celého procesu treba otvoriť odbornú diskusiu v školskom a zamestnávateľskom prostredí o tzv. duálnom vzdelávaní. Treba otvoriť problém optimalizácie siete gymnázií a stredných odborných škôl. Pri tomto procese budeme dbať na spoluprácu KSK a miest a obcí ako zriaďovateľov týchto škôl. Celé to zastrešíme možnosťou využitia odborného potenciálu vysokých škôl pri skvalitňovaní podnikateľského prostredia v rámci KSK.

Čo sa týka oblasti sociálnych vecí, celý problém vidíme v tom, že náš kraj zápasí s nedostatkom pracovných príležitostí pre mladých ľudí, nedostatkom sociálnych bytov na rozbeh mladých rodín, je tu aj vidina mladých ľudí rýchleho zárobku v ďalekej cudzine. Treba tiež celú problematiku vidieť v tom, že zlyháva spolupatričnosť mladých so starými. Ako keby sa rodičia stávali pre deti príťažou. Z tohto dôvodu je vyvíjaný tlak na zriaďovanie sociálnych zariadení, kde by mohli rodičia dožiť svoju starobu. Toto budem v prípade zvolenia okamžite riešiť. Tak ako som povedal, vytvoríme podmienky pre to, aby sa mladí chceli do nášho kraja – vrátiť, žiť a znova tvoriť. To je jedna z ciest, ako sa popasovať s problémom. Druhá cesta vedie cez zvýšenie príjmov dôchodcov a ľudí, ktorí sa starajú o túto skupinu obyvateľstva, na takú úroveň, aby si aj naši seniori mohli dovoliť 24-hodinovú opatrovateľskú službu, a zvýšenie životného a opatrovateľského štandardu v domovoch sociálnych služieb na takú úroveň, aby umiestnenie v domove nebolo pre dôchodcov postrachom. Toto je však na celoslovenskú diskusiu.

 

Ako vnímate využívanie cezhraničnej spolupráce a eurofondov? Do akých oblastí by ste chceli pritiahnuť tieto zdroje?

Košický kraj susedí s Maďarskom a Ukrajinou. Maďarsko je stabilizovaná krajina zaujímavá tým, že na vysokej úrovni využíva prírodné zdroje na rozvoj turizmu. Väčšina obyvateľov KSK rada navštevuje termálne kúpaliská v Maďarsku, kde sú veľmi dobre zabezpečené služby a vysoká úroveň bazénov. K tomu dobrá gastronómia a nízke poplatky robia túto krajinu atraktívnou. Tu sa treba ísť učiť a získané skúsenosti pretvárať v realitu v našom kraji v oblasti turizmu.

Čo sa týka nášho východného suseda, tam je politická a hospodárska situácia nestabilná. No príde čas, keď sa situácia stabilizuje a Ukrajinci si dajú do poriadku svoje záležitosti. A tu vidím veľký potenciál budúcich návštevníkov nášho kraja. Na tento okamžik sa treba pripraviť. Musíme preto skvalitniť naše služby, zatraktívniť ich a vedieť ich predať. No a čo sa týka spolupráce, tú treba rozvíjať. Každá krajina susediaca s KSK má svoju jedinečnosť a tú treba využiť aj v rámci spolupráce.

A v prípade využívania eurofondov? Dnes sa prikrývame len takou perinou, na akú máme. No je potrebné vidieť aj možnosť prikryť sa väčšou perinou, a to prefinancovaním dobrých nápadov prostriedkami eurofondov, samozrejme, hospodárne a transparentne.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Národný bezpečnostný úrad varuje pred koordinovanými kybernetickými útokmi na Slovensku

0 icon

Bratislava 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) varuje pred koordinovanými kybernetickými útokmi na Slovensku, za ktorými je ruská skupina anonymus.ru. Informoval o tom na webovej stránke "V spolupráci s bezpečnostnými zložkami štátu sme zaznamenali sériu kybernetických bezpečnostných incidentov. Útoky boli vykonané metódou zneprístupnenia služby," upozornil úrad.…

Zuzana Čaputová diskutovala na Malte s 11 prezidentmi o vojne, plyne aj migrácii

0 icon

Bratislava/Valletta 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Kancelária prezidenta SR)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa vo štvrtok na Malte stretla s ďalšími 11 prezidentmi členských krajín EÚ združených v skupine Arraiolos. Rokovania sa týkali najmä aktuálnej bezpečnostnej situácie v Európe a riešenia energetickej krízy. TASR o tom informoval prezidentkin hovorca Martin Strižinec…

Káčer: Pre niektorých politikov je naša štátnosť obyčajná rohožka

0 icon

Bratislava 6. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer by pred 30 rokmi nečakal, že na Slovensku vyrastie generácia politikov, pre ktorých je štátnosť krajiny obyčajná rohožka, o ktorú si utierajú nohy. Uviedol to v relácii CD Klub v TASR TV Ako uviedol, v…

Premiér: Ak Putin stratí vplyv na Európu, trh s plynom sa upokojí

0 icon

Bratislava/Praha 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Ak ruský prezident Vladimir Putin stratí vplyv na Európu, zmizne výrazný prvok neistoty, čím sa podľa predsedu vlády SR Eduarda Hegera upokojí trh s plynom a zníži sa aj jeho cena. Uviedol to po popoludňajšom programe na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC)…

Robert Fico odmietol, že by za schôdzou bola snaha zastrašovať OČTK

0 icon

Bratislava 6. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer, Jaroslav Novák)   Začala sa mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR, na ktorej chce Smer-SD presadiť uznesenie k vyvodeniu zodpovednosti voči niektorým orgánom činným v trestnom konaní (OČTK). Poslanci schválili program rokovania. Hlasovalo zaň 65 zo 128 prítomných poslancov, proti bolo 60, dvaja…

NAKA zadržala členov organizovanej skupiny, pripravovať mali lúpež

0 icon

Bratislava 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala členov organizovanej skupiny z regiónu južného Slovenska. Mali pripravovať lúpežné prepadnutie na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v policajnom prestrojení. TASR to potvrdil vedúci oddelenia komunikácie Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Vo štvrtok na to upozornil portál Startitup.sk…

Súd rozhodol: Bude opitý Dědeček, ktorý usmrtil 5 ľudí, stíhaný väzobne alebo na slobode?

0 icon

Bratislava 6. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Obvinený Dušan D., ktorý v opitosti spôsobil víkendovú tragickú dopravnú nehodu v centre Bratislavy s piatimi obeťami, bude stíhaný na slobode Vo štvrtok večer ho prepustil zo zadržania sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I. Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor podal…

Po Limane sa hlavná pozornosť upriamuje na Kreminnský smer. Čo sa deje?

0 icon

Kyjev 6. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Andrii Marienko)   Po oslobodení Limanu sa Kreminnský smer stal miestom hlavných bojov na frontovej línii, povedal pre Donbas Realii gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj Potvrdil tiež, že Grekovka bola oslobodená. Deň predtým armáda zverejnila fotografie z tohto miesta. "Skutočne, nie je to žiadne tajomstvo, Grekovka…

“Krym je ruský!”: “Lúče smrti” prinútili Muska milovať Rusko

0 icon

Moskva 6. októbra 2022 (HSP/svpressa/Foto:TASR/AP-Hannibal Hanschke) Americkí experti sa domnievajú, že miliardár sa bojí o svoje satelity Starlink, ktoré už mohli byť zasiahnuté našimi bojovými lasermi "Nevysvetliteľné veci sa dejú nielen pri Belgorode, Murmansku a Podolsku, kde na oblohu svietia nevysvetliteľné lúče a ľudia špekulujú o bojových laserových a protisatelitných…

Sachs zaskočil moderátora, keď obvinil USA zo sabotáže plynovodu Nord Stream. „Jeff, Jeff, v tomto bode musíme prestať…”

0 icon

Bratislava 6. októbra 2022 (HSP/Daily Mail/Foto:Screenhot)   Ako informuje portál Daily Mail, ekonóm Kolumbijskej univerzity prekvapil, keď počas vysielania uviedol, že za sabotážou plynovodu Nord Stream môžu stáť Spojené štáty, pričom viacerí novinári uviedli, že sa domnievajú, že išlo o útok vedený Washingtonom, ale nemôžu to nahlásiť. Jeffrey Sachs, riaditeľ…

NAJNOVŠIE

BLOG

Erik Majercak

Putin a Biden sa dohodli. Procesy, ktoré sledujeme sú naplánované a politici hrajú svoju časť. Politické divadlo je nutné, aby sa „vysvetlilo ľuďom“ prečo veci idú tak ako idú

0icon

V súčasnosti prebieha špeciálna operácia na likvidáciu ekonomiky EU. Ukrajina je nástrojom, pomocou ktorého prebieha táto likvidácia. Putin, keď vchádzal na Ukrajinu vedel, že nič nehrozí zo západu, pretože sa dohodli dopredu ako to bude. Všetky tie dodávky zbraní, všetka tá šaškáreň je len divadlo pre nás bežných ľud&iacut

Boris Mesár

Pomsta a peniaze: v OPEC+ dosiahol Putin dvojité víťazstvo nad Západom

0icon

Tým, že sa Rusko v rámci OPEC+ dohodlo na znížení ťažby ropy o 2 milióny barelov denne, v podstate vymenilo niekoľko zahraničných žoldnierov zajatých NWO za miliardy dolárov príjmov a krízu na Západe.Rozhodnutie OPEC+ je výhodné pre RuskoHovoríme o výmene väzňov, ktorú začiatkom septembra sprostredkovala Saudská Arábia a osobne p

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

Ivan Štubňa

USA plánujú dodať na Ukrajinu jadrové zbrane!!!

0icon

Pred asi dvomi týždňami sa objavila na Ukrajine elektronická petícia, ktorá vyzýva Zelenského na vrátenie jadrového statusu krajine. V petícii sa okrem iného hovorí, že na Ukrajine hrozí použitie jadrových zbraní zo strany Ruska a že treba požiadať USA,

Pavel Pakoš

Pápeži vo vlnách modernej doby

0icon

„Z tohto (…) plynie ono prevrátené a bludné učenie (…), že totiž každému sa má dovoliť a vydobyť sloboda svedomia.“ Gregor XVI.  / keď je človek maloletý, tak by nemal také rožky vystrkovať, ale skôr poslúchať, však?/  "Ideologie lidských práv, liberalismus, není obyčejný blud, ale je to čistý, osobní Satanův…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke členovia družstva \"Jove de Tarragona\" reagujú po páde svojej veže počas 28. ročníka súťaže v stavaní ľudských veží v španielskom meste Tarragona

Autor: TASR/AP-Joan Mateu Parra

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Národný bezpečnostný úrad varuje pred koordinovanými kybernetickými útokmi na Slovensku

0 icon

Bratislava 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) varuje pred koordinovanými kybernetickými útokmi na Slovensku, za ktorými je ruská skupina anonymus.ru. Informoval o tom na webovej stránke "V spolupráci s bezpečnostnými zložkami štátu sme zaznamenali sériu kybernetických bezpečnostných incidentov. Útoky boli vykonané metódou zneprístupnenia služby," upozornil úrad.…

Zuzana Čaputová diskutovala na Malte s 11 prezidentmi o vojne, plyne aj migrácii

0 icon

Bratislava/Valletta 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Kancelária prezidenta SR)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa vo štvrtok na Malte stretla s ďalšími 11 prezidentmi členských krajín EÚ združených v skupine Arraiolos. Rokovania sa týkali najmä aktuálnej bezpečnostnej situácie v Európe a riešenia energetickej krízy. TASR o tom informoval prezidentkin hovorca Martin Strižinec…

Káčer: Pre niektorých politikov je naša štátnosť obyčajná rohožka

0 icon

Bratislava 6. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer by pred 30 rokmi nečakal, že na Slovensku vyrastie generácia politikov, pre ktorých je štátnosť krajiny obyčajná rohožka, o ktorú si utierajú nohy. Uviedol to v relácii CD Klub v TASR TV Ako uviedol, v…

Premiér: Ak Putin stratí vplyv na Európu, trh s plynom sa upokojí

0 icon

Bratislava/Praha 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Ak ruský prezident Vladimir Putin stratí vplyv na Európu, zmizne výrazný prvok neistoty, čím sa podľa predsedu vlády SR Eduarda Hegera upokojí trh s plynom a zníži sa aj jeho cena. Uviedol to po popoludňajšom programe na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC)…

Robert Fico odmietol, že by za schôdzou bola snaha zastrašovať OČTK

0 icon

Bratislava 6. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer, Jaroslav Novák)   Začala sa mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR, na ktorej chce Smer-SD presadiť uznesenie k vyvodeniu zodpovednosti voči niektorým orgánom činným v trestnom konaní (OČTK). Poslanci schválili program rokovania. Hlasovalo zaň 65 zo 128 prítomných poslancov, proti bolo 60, dvaja…

NAKA zadržala členov organizovanej skupiny, pripravovať mali lúpež

0 icon

Bratislava 6. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala členov organizovanej skupiny z regiónu južného Slovenska. Mali pripravovať lúpežné prepadnutie na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v policajnom prestrojení. TASR to potvrdil vedúci oddelenia komunikácie Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Vo štvrtok na to upozornil portál Startitup.sk…

Súd rozhodol: Bude opitý Dědeček, ktorý usmrtil 5 ľudí, stíhaný väzobne alebo na slobode?

0 icon

Bratislava 6. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Obvinený Dušan D., ktorý v opitosti spôsobil víkendovú tragickú dopravnú nehodu v centre Bratislavy s piatimi obeťami, bude stíhaný na slobode Vo štvrtok večer ho prepustil zo zadržania sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I. Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor podal…

Po Limane sa hlavná pozornosť upriamuje na Kreminnský smer. Čo sa deje?

0 icon

Kyjev 6. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Andrii Marienko)   Po oslobodení Limanu sa Kreminnský smer stal miestom hlavných bojov na frontovej línii, povedal pre Donbas Realii gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj Potvrdil tiež, že Grekovka bola oslobodená. Deň predtým armáda zverejnila fotografie z tohto miesta. "Skutočne, nie je to žiadne tajomstvo, Grekovka…

“Krym je ruský!”: “Lúče smrti” prinútili Muska milovať Rusko

0 icon

Moskva 6. októbra 2022 (HSP/svpressa/Foto:TASR/AP-Hannibal Hanschke) Americkí experti sa domnievajú, že miliardár sa bojí o svoje satelity Starlink, ktoré už mohli byť zasiahnuté našimi bojovými lasermi "Nevysvetliteľné veci sa dejú nielen pri Belgorode, Murmansku a Podolsku, kde na oblohu svietia nevysvetliteľné lúče a ľudia špekulujú o bojových laserových a protisatelitných…

Sachs zaskočil moderátora, keď obvinil USA zo sabotáže plynovodu Nord Stream. „Jeff, Jeff, v tomto bode musíme prestať…”

0 icon

Bratislava 6. októbra 2022 (HSP/Daily Mail/Foto:Screenhot)   Ako informuje portál Daily Mail, ekonóm Kolumbijskej univerzity prekvapil, keď počas vysielania uviedol, že za sabotážou plynovodu Nord Stream môžu stáť Spojené štáty, pričom viacerí novinári uviedli, že sa domnievajú, že išlo o útok vedený Washingtonom, ale nemôžu to nahlásiť. Jeffrey Sachs, riaditeľ…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Erik Majercak

Putin a Biden sa dohodli. Procesy, ktoré sledujeme sú naplánované a politici hrajú svoju časť. Politické divadlo je nutné, aby sa „vysvetlilo ľuďom“ prečo veci idú tak ako idú

0icon

V súčasnosti prebieha špeciálna operácia na likvidáciu ekonomiky EU. Ukrajina je nástrojom, pomocou ktorého prebieha táto likvidácia. Putin, keď vchádzal na Ukrajinu vedel, že nič nehrozí zo západu, pretože sa dohodli dopredu ako to bude. Všetky tie dodávky zbraní, všetka tá šaškáreň je len divadlo pre nás bežných ľud&iacut

Boris Mesár

Pomsta a peniaze: v OPEC+ dosiahol Putin dvojité víťazstvo nad Západom

0icon

Tým, že sa Rusko v rámci OPEC+ dohodlo na znížení ťažby ropy o 2 milióny barelov denne, v podstate vymenilo niekoľko zahraničných žoldnierov zajatých NWO za miliardy dolárov príjmov a krízu na Západe.Rozhodnutie OPEC+ je výhodné pre RuskoHovoríme o výmene väzňov, ktorú začiatkom septembra sprostredkovala Saudská Arábia a osobne p

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

Ivan Štubňa

USA plánujú dodať na Ukrajinu jadrové zbrane!!!

0icon

Pred asi dvomi týždňami sa objavila na Ukrajine elektronická petícia, ktorá vyzýva Zelenského na vrátenie jadrového statusu krajine. V petícii sa okrem iného hovorí, že na Ukrajine hrozí použitie jadrových zbraní zo strany Ruska a že treba požiadať USA,

Pavel Pakoš

Pápeži vo vlnách modernej doby

0icon

„Z tohto (…) plynie ono prevrátené a bludné učenie (…), že totiž každému sa má dovoliť a vydobyť sloboda svedomia.“ Gregor XVI.  / keď je človek maloletý, tak by nemal také rožky vystrkovať, ale skôr poslúchať, však?/  "Ideologie lidských práv, liberalismus, není obyčejný blud, ale je to čistý, osobní Satanův…

Vášeň v Tebe

10 statusov, ktorým sa na sociálnych sieťach určite vyhnite

0 icon

Sociálne siete umožnili okamžite zdieľať to, čo aktuálne prežívame. Ale niektoré situácie nie sú veľmi vhodné (sú priam nevhodné), aby ste ich zdieľali s celým svetom, respektíve so širokým okolím ľudí, ktorých máte medzi priateľmi. Odborníčka na spoločenskú etiketu upozornila na 10 situácií, pri ktorých ženy postupujú na sociálnych sieťach nesprávne.…

Košický maratón vyhral nielen Keňan Kerio, ale aj Slovák Maroš Kudlík, ktorému zákerná choroba vzala nohu

0 icon

Uplynulý víkend sa v Košiciach uskutočnil 99. ročník Medzinárodného maratónu mieru, ktorý je najstarším v Európe. Svoj post víťaza s časom 2:07:16 h obhájil kenský vytrvalec Reuben Kerio. V metropole východného Slovenska tak Keňan triumfoval už po tretí raz. Zo Slovákov sa najlepším bežcom stal Marián Zimmermann s čašom 2:28:19 h.

Wau, to je rozdiel! Ženy sa najprv nalíčili samé, a potom sa zverili do rúk vizážistky

0 icon

Vlastnosťou každej ženy je túžba a snaha byť krásna. Ak máte malú dcéru, určite sa vám už stalo, že ste ju prichytili pri používaní vášho rúžu či špirály. Na zahodenie nie je ani lícenka či ceruzka na obočie. Ku kráse, ktorú je vidieť aj navonok, nám teda pomáha líčenie. Make-up…

Peterson porozprával o ženských sexuálnych fantáziách. Akú úlohu v nich zohráva rozprávka Kráska a zviera?

0 icon

Uznávaný klinický psychológ, autor kníh 12 pravidiel pre život a Za hranicou poriadku - Jordan Peterson - v jednej zo svojich prednášok porozprával o ženskej sexuálnej fantázii. Jeho vyjadrenia však nie sú založené na rozhovoroch so ženami. Možno vás to prekvapí, ale na ženské sexuálne fantázie sa podľa jeho slov zamerali inžinieri z Googlu.…

Násilie "Pána Smitha" v realite? Angelina Jolie prezradila, čo sa dialo na palube lietadla

0 icon

Americká herečka Angelina Jolie podala žalobu na bývalého manžela Brada Pitta a obvinila ho z domáceho násilia, informuje portál People. Podľa žaloby Pitt počas konfliktu v súkromnom lietadle v roku 2016 chytil jedno z ich detí pod krk a ďalšie mal udrieť päsťou do tváre.

Armádny Magazín

Luhanský obrnený transportér pod paľbou zachraňuje posádku druhého poškodeného vozidla. Video

0 icon

Ukrajina, 6.október 2022 (AM) – Dôstojník 1. práporu 4. brigády Luhanskej ľudovej republiky s volacím znakom Denčik na svojom BMP-1 napreduje, aby pomohol posádke spriateleného vozidla predtým poškodeného v boji. Dokonca aj potom, čo raketa Javelin zasiahla kapotu jeho vozidla, bol schopný dokončiť úlohu evakuácie druhej posádky. Jeho kolega operátor-strelec 7

Kniha "Krstní otcovia Hitlera" má čo povedať o súčasných vládcoch politiky

0 icon

Slovensko, 6.október 2022 (AM) – Kniha Krstní otcovia Hitlera strháva závoj zahmlievania veľmi tragickej etapy európskych a svetových dejín, ako je nacizmus. Analýzou politických, ekonomických, diplomatických a iných dokumentov n

Američania bijú na poplach. Kyjevské sily sa nechali vylákať pred ruskou ofenzívou

0 icon

USA, 6.október 2022 (AM) – Americké médiá s prekvapením píšu, že ukrajinské jednotky, ktoré vstupujú do „oslobodených“ miest Donbasu, tam prakticky nestretávajú ľudí. Naznačuje to najmä denník The New York Times. Mnoho obyvateľov ukrajinských osád bolo na začiatku špeciálnej operácie evakuovaných. Teraz, s nástupom ozbrojených síl Ukrajiny, sa ľudia sťa

Aj americká lietadlová loď ide do Japonského mora demonštrovať silu po odpálení severokórejskej rakety

0 icon

Južná kórea, 6.október 2022 (AM) –  USS Ronald Reagan, lietadlová loď s jadrovým pohonom, vplávala do Japonského mora po tom, čo Severná Kórea odpálila raketu stredného doletu ponad Japonsko. Vojnová loď sa bude nachádzať východne od Južnej Kórey , uviedla agentúra Yonhap s odvolan

Už nie na ochranu Ukrajiny. USA sa netaja ďalšou finančnou podporou útočných operácií proti Rusku

0 icon

USA, 6.október 2022 (AM) – Washington poskytne Kyjevu nový balík vojenskej pomoci vo výške 625 miliónov dolárov. Uviedol to americký prezident Joe Biden v telefonickom rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským podľa správy na webovej stránke Bieleho domu. Na Ukrajinu budú dodané ďalšie zbrane a vybavenie vrátane 4 viacnásobných odpaľovacích rakiet H

FOTO DŇA

Na snímke členovia družstva \"Jove de Tarragona\" reagujú po páde svojej veže počas 28. ročníka súťaže v stavaní ľudských veží v španielskom meste Tarragona

Autor: TASR/AP-Joan Mateu Parra

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali