Rozhovor s Petrom Švecom: Super-veľmocenské ambície post-lisabonskej EÚ, čiže „superštátu“ EÚ, sú postavené na vode

Bratislava 14. mája 2019 (HSP/Foto:NK)

 

Hlavné správy uverejnili rozsiahly rozhovor s ruským expertom Vladimírom Petrovičom Kozinom na tému geopolitických trendov týkajúcich sa bezpečnosti. Dnes sa pýtame slovenského bezpečnostno-vojenského analytika, absolventa rovnakej prestížnej britskej akadémie (RCDS – Kráľovskej akadémie obranných štúdií) Petra Šveca

Na snímke Peter Švec

Čo si ako kandidát na europoslanca myslíte o geopolitických trendoch z pohľadu národno-štátnych záujmov Slovenska

Celý svet nesporne prechádza zásadnou geopolitickou transformáciou. Na rozdiel od minulosti, kedy bol vývoj na európskom kontinente určujúci a determinujúci pre smerovanie celej planéty, dnes je náš kontinent len jeden z mnohých determinantov. Tento proces nás neobchádza ani ako štát, ani ako región. Proces radikálnej geopolitickej premeny neobchádza ani spoločenstvo, ktoré má ambície významného hráča a ktorého sme členom – Európsku úniu.

 

Máme to chápať tak, že EÚ má iba superveľmocenské ambície a teda ešte nie je superveľmocou?

V skutočnosti sú super-veľmocenské ambície post-lisabonskej EÚ, čiže „superštátu“ EÚ, postavené na vode. V realite ide o ambície štátu, ktorý prehral vojnu a dnes sa usiluje vyhrať mier po 75 rokoch ponižujúceho postavenia „dozorovanej demokracie“, čiže vazalského štátu prostredníctvom reziduí okupačných základní. Pre svoje ambície Nemecko získalo iného chorého hráča EÚ – Francúzsko.

Po podpise zmluvy o vytvorení „jadra“ sa už začal proces vydierania ostatných a inštitucionalizácie nástrojov na prenos problémov a naplnenie ambícií.

Inými slovami povedané – prostredníctvom hypercentralizácie EÚ ide o socializáciu problémov, napríklad dlhov cez euroval. A privatizáciu výhod, napríklad transferu ziskov do „jadrových štátov. Ide najmä o úplné podriadenie si novodobých kolónií z východnejšej časti Európy. Akéhosi sanitárneho kordónu Nemecka.

 

Znamená to, že EÚ nepredstavuje jeden geopolitický priestor?

V skutočnosti iba prevažná časť Rakúska a česká časť Českej republiky leží v tradičnom germánsko-vikingskom geopolitickom priestore. Východná časť Moravy je spolu so Slovenskom v úplne odlišnom geopolitickom priestore, ktorému časť politológov prisúdila nie veľmi výstižný názov „Karpatská kotlina“. Tento priestor presahuje hranice súčasnej EÚ. Navyše, tento priestor sa správa prirodzene odstredivo proti rozvratníckym liberálnym hodnotám vnucovaným z „jadrového“ priestoru.

 

V prípade, že to je pravda, čo z tejto skutočnosti vyplýva?

Otázka je, čo z nových geopolitických realít, zohľadňujúcich povojnové reality, ale aj tradičné prirodzené geopolitické rozdelenie a nové trendy vyplýva v prvom rade pre „jadrový“ štát EÚ Nemecko. Nikto nedokáže predvídať ako a či sa podarí oslabiť a oslabovať Nemecko nástrojmi v podobe ovplyvnenia jeho ekonomiky a vnútornej súdržnosti. Napríklad prostredníctvom hyper-vysokého daňového zaťaženia produktívnej časti tradične tvorivej pôvodnej populácie. Prostredníctvom absolútnej hodnoty gigantického štátneho dlhu. Prostredníctvom vysokej expozície a zraniteľnosti nemeckých bánk rizikovými rozhodnutiami nemeckých bankárov v južných štátoch EÚ. Ale tiež prostredníctvom vnútornej destabilizácie a fragmentalizácie nemeckej spoločnosti cestou riadenej ilegálnej imigrácie, vyvolanej trvalou podporou pocitu kriminalizácie celého národa na základe historických prešľapov nemeckých režimov z minulosti. Bez ohľadu na vývoj, dni cudzích základní v Nemecku sú spočítané. Otázkou nie je či, ale kedy. To je jeden z prejavov nových trendov.

 

Aké z toho vyplývajú dôsledky? Veď predsa Nemecko musí disponovať vlastnými kvalifikovanými geopolitickými a strategickými analýzami.

Predvídaví nemeckí politickí stratégovia, medzi ktorých určite nepatria ani odchádzajúca ani ašpirujúca kancelárka, si uvedomili, že ak sa chcú stať hyperveľmocou rovnocennou USA, nebudú to môcť dosiahnuť pod značkou „Nemecko“. Čiže musia použiť tzv. nelineárnu metódu. Ovládnutím rozhodovania nad nástrojom, ktorý im osud prihodil, a ktorý pôvodne slúžil práve na krotenie super-veľmocenských ašpirácií Nemecka. Tým nástrojom je EÚ. Pochopiteľne, v pôvodnej myšlienke Európy suverénnych a rovnocenných národov by bol tento sen nedosiahnuteľný. Tak si rafinovaní stratégovia vymysleli nástroj hypercentralizácie EÚ. Najprv to skúšali cez presadenie Ústavy EÚ. Keďže táto bola v referendách odmietnutá, prišli s geniálnym nelineárnym podvodom s názvom „zmluva“. Obsahom ústava, názvom obyčajná zmluva. Volá sa Lisabonská zmluva.

 

Ak tomu dobre rozumieme, znamená to, že Lisabonská zmluva prináša výhody len alebo predovšetkým Nemecku?

Na základe jej konštrukcie a obsahu Nemecko nepotrebuje ústavnú väčšinu, stačí mu blokačná menšina. A to dosiahli spolu s inými partnerskými štátmi, v ktorých štátne aparáty ovládli tradiční aparátnici – novodobí boľševici. Liberálni ultraľavicoví extrémisti. Pravicový liberalizmus totiž neexistuje a aj prevažná časť pravicovej SaS je liberálno-konzervatívna. Použili osvedčenú metódu z čias prvej polovice minulého storočia. Nazýva sa davová psychóza cestou mediálnej manipulácie a zastrašovania politikov. Podmienkou je ovládnutie médií a existencia mediokracie. Po príklade Nemecka v 30-tych a 40-tych rokoch minulého storočia, ale po rovnakom príklade ideologických centier totalitných režimov kdekoľvek na svete a kedykoľvek v histórii. Vrátane jednej osvedčenej metódy z repertoáru múdrosti našich dedov – zlodej kričí „chyťte zlodeja“. Skutoční extrémisti bojujú proti extrémizmu. Skutoční ideologickí pohrobkovia fašizmu a nacizmu – extrémistickí „progresívni“ liberáli, označujú iných za nacistov a fašistov. Libero-nacizmus, aj vo svojej odrode Euro-nacizmu, predstavujú opozitum, čiže  protiklad nacionalizmu, teda vlastenectva. Potláčajú národnú štátnosť.

 

Rozhodnutia predsa stále robia politici národných štátov, časť z nich sa ozýva.

Zbabelí politici vazalských štátov sa predbiehali v sile zahryznutia do podhodenej kostičky vo forme sľúbených „výhod“. Nikto nemal odvahu povedať STOP. Dokonca ani veľký odporca hypercentralizácie EÚ, nesporný stratég a vtedajší český prezident Klaus. Aj on podpísal.

 

Čo je potom cieľom naznačených geopolitických zámerov?

Skutočná hyperveľmoc potrebuje ovládnuť všetky piliere štátnosti a moci. Ekonomický pilier už v rukách majú. Ekonomiky vazalov sú v úplnej závislosti od ekonomickej výkonnosti Nemecka. Základné životné potreby bežných ľudí (voda, jedlo, bývanie, teplo) sú vo všetkých vazalských štátoch v úplnej závislosti od vlastníkov v „jadre“. Oligarchická inštitúcia ECB má úplne v rukách hodnotu peňazí a teda aj distribúciu bohatstva a úroveň chudoby masívnej väčšiny obyvateľstva. Majú v rukách aj právne piliere moci. Moc jednoznačne neleží v rukách Europarlamentu, ale výlučne v rukách Európskej komisie. Nevolenej, ustanovovanej. Ak to náhodou niekomu z nás starších pripomína niečo, v čom žili a čo dôverne poznali, nemýlia sa. Je to to isté, čo boli „ústredné výbory“ v čase socializmu. Tiež sa tvárili, že existuje parlament. Ten EP má navyše jeden veľký problém legitimity. Vo väčšine štátov má nízkou volebnou účasťou zastúpenie reprezentujúce zlomok kvóra na platnosť referenda. Na Slovensku v minulých voľbách len niečo nad 13%. A títo rozhodujú dokonca aj o tom, koho nám prerozdelia a vnútia ako nelegálnych obyvateľov našich bytov. Ak by sa niekomu nepáčili rozhodnutia, majú ďalšie piliere moci a suverenity – súdnej moci. Medzi iným aj Európsky súd pre ľudské práva. Nebudem vymenovávať všetky. Je to premyslene rafinované.

 

Na úspešné presadenie zámerov v demokracii potrebujú mocní ešte stále podporu más a národných politikov. Ako si ju udržujú, aké nástroje používajú?

Podporu más, ale aj politikov držia podhadzovaním kostičiek. Korupciou. Prostredníctvom lacnejších roamingov až po eurofondy. EÚ nič nevyrába, nič neprodukuje. Všetko produkujú národné členské štáty. Tie odvedú zdroje, nielen členské, ale aj transfery výnosov z podnikania cudzích privilegovaných subjektov, ktoré vysoko prevyšujú členské príspevky vazalských štátov. O ich rozdelení a dohodení na korupčné a často nezmyselné projekty potom rozhodne byrokratický aparát EÚ. Akási privilegovaná šľachta, verchuška. Názov si vyberte, aj paralely. No a očakáva vďačnosť más. Nielen to. Cestou reklám, ako ďalšieho nástroja ovládania myslenia más, bezohľadne korumpuje všetky médiá hlavného prúdu vo vazalských štátoch. Ak sa niektoré z nich opováži uviesť kritické postoje voči EÚ, zdroj vyschne. Čiže odpor más držia prostredníctvom tradičného nástroja – strachu. Cestou mediálnej manipulácie, metódami psychologickej vojny, za naše vlastné peniaze. Politických lokajov systém odmeňuje. Oceneniami, funkciami, privilégiami, dotáciami. To všetko je ďalší – novodobo-starobylý pilier moci. Informačno-mediálny. Dnes už prišli na jednu osvedčenú metódu. Totiž presadenie mikro-menšinových liberálnych postojov do mocenských pozícií si vyžaduje práve nízku účasť vo voľbách. Účasť menšiny. Ale tej, ideologicky správnej. A znechutenie normálnej tradicionalistickej väčšiny. Nesúcej na svojich bedrách ťarchu hypoték, ťarchu exekúcií, neraz spôsobenej zámernou ekonomickou negramotnosťou. Ťarchu prežitia z minimálneho nárastu zdrojov pri extrémnom náraste cien. Spôsobenými procesmi „vyrovnávania“ rozdielov medzi štátmi. Selektívne – zachovaním rozdielov v príjmoch, vyrovnaním rozdielov v cenách a teda ziskoch.

 

Z toho  by sa mohlo zdať, že by im to mohlo stačiť, veď úspech v dosahovaní cieľov je viditeľný. Potrebujú ešte ďalšie prvky? Ak áno, aké a prečo?

Nestačí im to. Oni potrebujú posledný a najdôležitejší pilier moci. Ovládnutie ozbrojených síl a zborov. Pre prípad, že by sa masy spamätali a odhodlali prevziať veci do vlastných rúk. Vytvorením „európskych“ ozbrojených síl, „európskej“ polície (štátnej, kriminálnej, finančnej …), „európskych“ záchranných zborov, „európskych“ tajných služieb, „európskych“ orgánov činných v trestnom konaní. Možno to uniká, ale práve Nemci majú už teraz problém s ozbrojenými silami. So získaním a udržaním personálu, s morálkou, s motiváciou, atď. Ak vznikne niečo s príponou „euro“, nebude to nič iné len „EuroWehrmacht“, „EuroAbwehr“, „EuroGestapo“, „EuroCIA“, „EuroFBI“… Prečo? Ak si niekto myslí, že budúci lokaj a vešiak na generálsku uniformu slovenského pôvodu, skorumpovaný vysokými príjmami, bude mať nejaké slovo v akejkoľvek podobnej štruktúre, tak je na omyle. Ak mu láskavo dovolia niečo realizovať, tak len to, čo bude v záujme toho, kto má najväčší podiel hlasov, zdrojov, moci. Čiže možno nám pri vyšetrovaní neraz umelo vymyslených procesov napr. proti rozvracačom „jednoty EÚ“, čiže slovenským vlastencom, do bytu vtrhne komando z „EuroGestapa“ na čele s veliteľom pôvodne zo Slovenska, schopného rozprávať rečou obete – po slovensky. Ale jeho ciele a zámery bude určovať ten, kto mu bude dávať plat, od ktorého závisí jeho kariéra, odmeny, privilégiá, rast. A to nebudú slovenské orgány, to nebude ešte stále väčšinovo volený slovenský parlament. To bude mikro-menšinová nadnárodná elitárska skupina. A takzvané spoločné záujmy nebude určovať konsenzus všetkých, ale oligarchia v pozadí. Tá bude určovať, aká výzbroj sa nakúpi – s enormnými ziskami. Kde budú kasárne, kde budú sklady, aké bude použitie – s cyklickými enormnými ziskami za doplnenie spotreby. A „superveľmoc EÚ“ bude mať ašpirácie na to, aby sa stala jadrovou veľmocou. Čiže jej najväčší hráč, od ktorého závisia všetci – Nemecko, sa obchvatom, teda nelineárne, stane jadrovou veľmocou. Rovnocennou s USA. Prevyšujúcou jadrový potenciál dnes už regionálnych veľmocí, akými sú Francúzsko, alebo Veľká Británia. Ašpirujúcim na veľkosť jadrového arzenálu Ruska. Svet sa tým nestane bezpečnejším. Toto svet nepotrebuje. Už je dosť aktérov, ktorí majú potenciál na vymazanie civilizácie. EÚ by bola vojenským obrom na hlinených nohách. Aj preto sa tej myšlienky nebojí prezident Putin. Ale možno podceňuje fenomén Nemecko. Svet bude oveľa nebezpečnejším a destabilizovanejším. Jeho jadrový arzenál sa znásobí. Čo z toho vyplýva? Nuž jeden nesporný fakt. Post-Lisabonská hypercentralizovaná EÚ s „jadrom“ je najväčším bezpečnostným ohrozením súčasnosti pre všetky menšie členské štáty a ich susedov. Aj pre svet. Toto nie sú konšpiračné teórie, ale analýza pozorovaných faktov a trendov.

 

Nemôžeme si dovoliť trochu pochybovať? Veď Nemecko vynakladá na obranu minimálnu výšku svojho HDP. Evidentne teda jeho ašpirácie nie sú podložené zbrojením. Akosi to neladí.

Je faktom, že dnes veľká väčšina štátov EÚ vynakladá na obranu len okolo 1% HDP. Vrátane Nemecka. Jadrová superveľmoc sa nebude pýtať. Vojensko-priemyselná oligarchia v pozadí rozhodne a politickí poskokovia oznámia zvýšenie výdavkov na obranu. Zaplatíme to my všetci. Vyššími daňami, nižšími  dôchodkami, vyšším transferom dividend. A pokušenie na projekciu sily kovbojskými metódami bude veľké. Ba neodolateľné. Takže naši vojaci budú za tzv. európske – nemecké záujmy, nasadzovaní do akcií svetového policajta všade, kde o tom rozhodne nadnárodná vojensko-priemyselná oligarchia. Potrebujúca overiť zbraňové systémy a zarábať na spotrebovanej munícii. Malé štáty si naopak netrúfajú na agresívne vojny. Superštát EÚ zlyháva vo všetkých hlavných pilieroch štátnosti, dokonca v oblasti bezpečnosti zlyháva úplne. Jej zásadnou redukciou. Podporou ilegálneho správania, akceptovaním kriminálnikov v masách ilegálnych migrantov. Ale aj v oblasti ochrany verejnosti – v bezpečnosti lietania, v potravinovej bezpečnosti, v ekologickej bezpečnosti, v liekovej bezpečnosti, atď. Prečo? Hypercentralizácia EÚ nie je o demokracii, je o moci. Úradníctvo v orgánoch EÚ, tzv. eurobyrokracia, neoplýva odbornosťou, ale prekypuje „európskou“ lojálnosťou. Charakteristickou črtou socializovaného kapitalizmu „európskeho“ typu je vytváranie dlhov, ktoré sú socializované, pričom zisk je privatizovaný. Medzi základné nástroje patrí monopolizácia. V jej dôsledku sa vytvára závislosť vo všetkých oblastiach, generovanie nedostatkov. Následné zvyšovanie cien, umelé produkovanie „kontrolovaných“ cyklických kríz a ohrození. Výsledkom je zastrašovanie obyvateľstva v záujme získania náklonnosti na akceptovanie všemohúceho prostriedku – ďalšej hypercentralizácie moci. Takáto mocenská architektúra sa už svojou podstatou správa ako bezpečnostné ohrozenie najvyššieho rangu. To treba zmeniť.  Ani toto nie sú konšpiračné teórie, iba analýza faktov.

 

Čo sa teda stane ak vzniknú európske ozbrojené sily? Budú mať odkiaľ získať žoldnierov?

Ak by vznikli tzv. „európske“ ozbrojené sily a zbory nebude problém presvedčiť tisícky slovenských junákov a diev, našich vnukov, aby sa ulakomili na nemecké žoldy. Ale truhly s ich telami pristanú na slovenských letiskách, možno medzitým za judášske groše zrekonštruovaných. Mimochodom, do USA prišli z Iraku vysoké tisícky truhiel, väčšinou s telami žoldnierov z chudobných štátov alebo mestských častí USA. Zmrzačené telá násobne vyššieho počtu našich junákov budú v invalidných vozíkoch tlačiť matky, žijúce z minimálnych slovenských dôchodkov, nie z nemeckých. Aj takých majú v USA desaťtisíce len z jedinej vojny v Iraku a predtým ešte viac z vojny vo Vietname. O účasti našich vojakov vo vojne nebude rozhodovať národný parlament, ale nadnárodná masa, ktorej je jedno, či náš národ prežije a ako budú žiť obete ich agresívnych záujmov. A voliči ich nebudú môcť za zlé rozhodnutia poslať na smetisko dejín, ako sa to stalo nespočetnému množstvu našich politikov.

 

To vyznieva tak trochu konšpiratívne. Existujú na tieto tvrdenia nejaké indície?

Aj sám som svojho času z funkcie zástupcu náčelníka generálneho štábu pre operácie bol vítať niekoľko truhiel. Počas asi 1,5 roka, keď som mal vo svojej pôsobnosti historicky najväčší kontingent vojakov v mierových misiách (asi 830), to bolo „iba“ 5 najlepších synov nášho národa. Ja som stál zoči voči príbuzným obetí „boja“ za chiméru – akési „liberálno- demokratické“ hodnoty. Nebol tam ani náčelník generálneho štábu, ani jeho prvý zástupca. Už vôbec tam nebol žiadny z politikov, ktorí ich tam poslali a teda za ich obete niesli plnú zodpovednosť. A to boli „naši“. Azda si nemyslíte, že nejaký „európsky“ politik by niekedy chcel stáť zoči-voči zdevastovanej uplakanej matke alebo zdrvenej vdove a matke niekoľkých sirôt s neistými príjmami? Existuje riešenie ako zabrániť týmto chorým, zvráteným a zákerným plánom nadnárodnej oligarchie – poslať politikov, ktorí to podporujú, na smetisko dejín. Naznačené zámery nie sú totožné so zámermi nemeckých ani francúzskych vlastencov, ani ich ľudu, naopak. Sú to zámery nemecko-francúzskej oligarchie a privilegovaných.

 

Doteraz sme hovorili, čo z týchto geopolitických trendov vyplýva pre Nemecko a iné štáty jadra EÚ. Môžeme dedukovať ako tieto trendy ovplyvnia nás doma a čo treba urobiť?

Pozrime sa teda, čo z toho vyplýva pre Slovensko. Odpoveď je jednoduchá – zachovajme si suverenitu v najvyššej možnej miere. Nad všetkými piliermi štátnosti. Tie, ktoré sú ešte v našich rukách, neodovzdajme. Tie, ktoré menej osvietení politici už odovzdali, si vezmime naspäť. A zachovajme si zvrchované právo prijať alebo odmietnuť čokoľvek, čo by bolo pre nás nevýhodné. Teraz budem prezentovať veľmi kontroverzný ale faktický postoj k tomu, či majú právo politici cudzích štátov a záujmov žiadať veci, ktoré sú pre nás nevýhodné. Napriek výhradám niekoľkých mojich priateľov tvrdím a budem tvrdiť – majú. Čiže aj Nemecko má legitímne právo chcieť vyhrať mier a stať sa superveľmocou aj jadrovou mocnosťou. Ale bez našej podpory ako štátu. Aj eurobyrokracia má právo chcieť si zachovať svoje nezaslúžené privilégiá, vrátane neplatenia daní, alebo vnucovania nám cudzích hodnôt. Ale bez našej podpory normálnej väčšiny. Aj vláda USA má právo plánovať presun svojich muničných skladov do sanitárneho kordónu na východe Európy a tým čiastočne eliminovať geopolitické plány nadnárodnej oligarchie EÚ. Ale bez podpory Slovenska. Za žiadnu cenu a za žiadnych okolností. Totiž ak im povolíme hoci len postaviť sklady munície, my nebudeme mať žiadnu kontrolu nad možným uskladnením taktických jadrových zbraní v nich. Podozrivé je, že Rakúsko čuší, hoci sa obúva do Mochoviec. Dôvod je jednoduchý – na rozdiel od Poľska, my nie sme na žiadnom tradičnom strategickom smere. Na rozdiel od nášho severného suseda my sa nemáme prečo obávať expanzie nemeckého vplyvu, my ani nepociťujeme nenávisť k Rusku a nemáme ašpirácie regionálnej veľmoci. Proti expanzii nemeckého vplyvu teda nepotrebujeme prítomnosť USA. Preto treba slušne a jasne povedať jedno – my nemáme dobré skúsenosti s cudzími vojskami, my nechceme byť vazalmi. My nechceme nenávisť, my si želáme priateľstvo so všetkými. My nikoho neohrozujeme, nikoho nepovažujeme za nepriateľa a radi zostaneme v prípade potreby mostom. Dajme im potom šancu pochopiť nás a ukázať svoju super-veľmocenskú žoviálnosť a veľkorysosť.

 

Lenže to je vec politikov a mocných. Ako tieto trendy môže ovplyvniť jednotlivec? Ešte jedna otázka. Ako s tým súvisí používanie zdravého sedliackeho rozumu z volebných sloganov NK?

Čo  z toho vyplýva pre každého jednotlivca-voliča? Hlas každého z nás je len maličkou kvapôčkou v mori hlasov, ktoré určuje vývoj. Agresívny nenávistnícky extrémistický „progresívny“ liberalizmus v maske „slušnosti“ má v eurovoľbách, tak ako to urobil v prezidentských voľbách, eminentný záujem o čo najnižšiu účasť nás – normálnej tradicionalistickej absolútnej väčšiny. Len tak získa moc. Každá akcia vyvoláva protiakciu. Tou našou reakciou by mala byť tentoraz čo najvyššia účasť nás. Normálnej tradicionalistickej drvivej väčšiny. Nemusíte voliť mňa, vôbec to nežiadam. Nemusíte mi dať preferenčný hlas. Ale uvítam, ak sa rozhodnete dať hlas normálnosti v tej politickej skupine, ktorá ma pozvala na svoju kandidátku. Moje programové ciele sú jasné a známe. Keďže mi ich vedenie Národnej koalície nielenže nezamietlo, ale ich podporuje, tak sú to ciele tohto zoskupenia. Hoci malým príspevkom, ale hlas každého z vás, normálnej väčšiny, ktorí to čítate, pretože liberálna mikro-menšina to nečíta, môže rozhodnúť o tom, aby budúci europarlament presadil opatrenia na návrat EÚ do tých základov, na ktorých vznikol. Ako európske spoločenstvo partnerských, spolupracujúcich, rovnocenných národných štátov. Nikto so zdravým sedliackym rozumom nemôže chcieť hyper-centralizovaný superštát EÚ. Zdravý sedliacky rozum je strategický pojem na rozdiel od taktického charakteru „zdravého rozumu“. Zdravý sedliacky rozum používali naši predkovia na dlhodobé rozhodnutia – kedy zasiať, ako sa chrániť pred neúrodou, kde a na koľko nechať pôdu ležať úhorom, aby sa nevyčerpala. Čo predať, čo kúpiť a čo si nedať. Používajme tento zdedený fenomén.

 

***

Ing. Peter Švec, p.s.c., RCDS, v súčasnosti pôsobí ako kapitán a inšpektor linkových preskúšaní Boeingu 737 v nízkonákladových aerolíniách.

Je iniciátorom a signatárom dokumentu Nitrianska deklarácia, ten je zároveň vyjadrením jeho programového nazerania na realitu. Je známy ako nezávislý bezpečnostno-vojenský analytik, ako aj expert na letovú bezpečnosť.

Je absolventom dvoch prestížnych britských vojenských akadémií. V roku 1995 ako jediný Slovák v histórii absolvoval operačný „Veliteľský a štábny kurz pozemných síl“ v Štábnej akadémii v meste Camberley v grófstve Surrey pri Londýne, po ktorej absolvovaní mu bol priznaný uznávaný certifikát a oprávnenie uvádzať si „p.s.c.“ V roku 1999 absolvoval ďalšiu prestížnu britskú Kráľovskú akadémiu obranných štúdií (RCDS), akúsi britskú „Vorošilovku“/MGIMO.

Je hlavným autorom prvej a jedinej Vojenskej stratégie a niekoľkých strategických doktrín, ktoré boli prvými doktrinálnymi dokumentmi svojho druhu v histórii Slovenska. Bol považovaný za neoficiálneho otca vojenských reforiem na začiatku nášho tisícročia. Za 23 rokov v ozbrojených silách prešiel mnohými funkciami v ozbrojených silách až po Zástupcu NGŠ a GR sekcie na MO SR. Bol poslancom Snemovne ľudu posledného FZ ČaSFR, kde svojim hlasom prispel k získaniu samostatnosti.

Pôsobí neďaleko Londýna, dochádza domov na Slovensko, je úprimným fanúšikom brexitu.

Kandiduje na post europoslanca (č. 10) za stranu Národná koalícia (č. 31).

 

PODPORTE JEDINE NEZÁVISLÉ MÉDIUM
Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Všetci proti Kuffovi?

Bratislava 21. februára 2020 (HSP/Foto: Screenshot video)   Kresťania napriek všetkým spôsobom súčasného skrytého i otvoreného protináboženského boja na rozličných rovinách sú silou, ktorú nemôže ignorovať žiaden zo subjektov, ktoré sa uchádzajú o dôveru voliča.  Slovenskí kresťania  kandidujú a podporujú rozličné politické subjekty Zostalo   na ich svedomí a zodpovednosti rozhodnúť…

Limská skupina vyzvala na ukončenie krízy vo Venezuele

Quebec 20. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/The Canadian Press-Adrian Wyld)   Predstavitelia tzv. limskej skupiny, bloku združujúceho niektoré krajiny Latinskej Ameriky a Kanadu, vyzvali vo štvrtok počas spoločného zasadnutia medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo ukončiť humanitárnu krízu vo Venezuele. Informovala o tom agentúra Reuters "Svet sa musí spojiť, aby zastavil humanitárnu tragédiu vo…

Chorvátska vláda prijala rezignáciu generálneho prokurátora, na ktorého vytiahli, že je slobodomurár

Záhreb 20. februára 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:Jutarnji List Twitter)   Chorvátska vláda vedená konzervatívnym Chorvátskym demokratickým spoločenstvom (HDZ) vo štvrtok prijala rezignáciu generálneho prokurátora Dražena Jeleniča. Ten sa rozhodol ponúknuť svoj odchod v stredu po tom, ako ho na to samotná vláda vyzvala. Problémom bolo podľa vlády to, že - ako sa…

Trumpov spojenec Roger Stone dostal 40-mesačný trest

Washington 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Manuel Balce Ceneta)   Dlhodobý poradca a spojenec amerického prezidenta Donalda Trumpa Roger Stone má ísť na 40 mesiacov do väzenia. Súd ho už v novembri uznal vinným v siedmich bodoch obžaloby z klamania Kongresu, obštrukcií a ovplyvňovania svedkov Stone je v poradí už šiestym Trumpovým…

Assangeovi právnici chcú požiadať Francúzsko, aby mu udelilo politický azyl

Paríž 20. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/PA-Dominic Lipinski)   Tím obhajcov zakladateľa webovej stránky WikiLeaks Juliana Assangea, zadržiavaného v Británii vo väzbe, vo štvrtok uviedol, že sa pokúsi pre svojho klienta získať politický azyl vo Francúzsku. Informovala o tom agentúra AP Austrálčana Assangea zadržiavajú v britskej väznici, kým bojuje proti svojmu vydaniu…

Patakyová: Ochrana novinárov, ktorí poukazujú na problémy, by mala byť jednou z priorít pri zachovaní demokracie

Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Ochrana novinárov, ktorí poukazujú na problémy by mala byť jednou z priorít pri zachovaní demokratického systému v krajine. Ako uviedla vo svojom statuse na sociálnej sieti verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, sloboda slova a tlače sú piliere demokratickej spoločnosti V príspevku poukázala aj…

Severne od Aleppa objavili podzemnú základňu teroristov

Damask 20. februára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Sergei Grits)   Severne od Aleppa, v oblasti nedávno oslobodenej od teroristov, objavili podzemné sklady a štáby príslušníkov Haját Tahrír aš-Šám, informuje o tom spravodajca Sputnika Celé podzemné mesto špeciálne vykopané v skale objavili v obci Andžár (asi 20 km od Aleppa). Do podzemného štábu vedie veľký vchod, ktorým pokojne…

Parlament ukončil rozpravu o skrátenom konaní k zavedeniu trinástych dôchodkov

Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Národná rada SR vo štvrtok ukončila rozpravu k návrhu na skrátené legislatívne konanie o zavedení trinástych dôchodkov. Zákonodárcovia tak prerokovali prvý bod zo sedembodového programu 58. schôdze parlamentu. Parlament o tomto bode diskutoval od 09:00. Poslanci za stranu SaS počas rozpravy vo svojich…

Jurzyca: Problémom súčasného eurozpočtu je jeho neefektívnosť

Bratislava 20. februára 2020 (HSP/Foto:SITA-/Branislav Bibel)   Európska únia stratila odchodom Veľkej Británie nielen jedného zo svojich najväčších členov, ale aj druhého najväčšieho čistého prispievateľa do svojho rozpočtu. Tento rozpočtový výpadok komplikuje aj rokovania o dlhodobom európskom rozpočte na roky 2021-2027. Vo svojej reakcii to uviedla strana Sloboda a Solidarita…

Macíková: Kritika PS-Spolu vychádza z nepochopenia procesu rokovaní o rozpočte EÚ

Bratislava 20. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Kritika predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) mimoparlamentnou koalíciou PS-Spolu pri eurofondoch vychádza z nepochopenia procesu rokovaní o rozpočte EÚ. Uviedla to pre TASR hovorkyňa premiéra Patrícia Macíková v reakcii na štvrtkový brífing progresívcov Predseda vlády SR podľa Macíkovej veľmi pozorne monitoruje rokovania…

V mešite v centre Londýna pobodali muezína, polícia zatkla podozrivého

Londýn 20. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/PA-Victoria Jones)   Polícia zatkla vo štvrtok muža, ktorý údajne v mešite v centre Londýna pobodal počas popoludňajších modlitieb muezína - sedemdesiatnika. Zraneného previezli do nemocnice. Zadržaný je podozrivý z pokusu o vraždu, napísala agentúra DPA Londýnska Metropolitná polícia uviedla, že incident jej nahlásili približne o…

VideoZbiňovský vyzval poslancov, aby sa postavili jasne na stranu hodnôt a aby nebránili tomu, aby NR SR Istanbulský dohovor definitívne odmietla

Bratislava 20. februára 2020 (HSP/Foto:Screenshot)   Koordinátor Slovenského dohovoru za rodinu (SDZR) Erik Zbiňovský vydal prostredníctvom videa na sociálnej sieti vyjadrenie k zvolaniu mimoriadnej schôdze NR SR a k "aktivite" niektorých "kresťanských" poslancov Zbiňovský v úvode hovorí, že keďže postoj niektorých kresťanských poslancov nebol pri hlasovaní o otvorení mimoriadnej schôdza…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Liberálno progresívna cesta do pekiel! Slovenský národ, spamätaj sa! Nevoľ rozvrat!

V predvolebnej kampani uzavreli niektoré opozičné strany dohodu o vzájomnom neútočení, čo ale znamená, že voči ostatným mimo tohto paktu sa útočiť môže. A aj sa útočí, a to so snahou zraziť na kolená a poškodiť v očiach voličov.

Radšej stokrát SMER ako tortová banda

Iba krátko... nikdy som nevolil SMER a netvrdím, že nerobia chyby (v každej strane sa nájdu zradcovia), ale po tomto, čo predvádza opozícia a jej "demokratické" blokovanie poslancov v parlamente, tie neskutočné útoky VŠETKÝCH médií len a iba na stranu SMER, pričom zahladzujú špinavosti mafiána Kisku, Matoviča, Sulíka, Kollára, som…

Ekonomické a iné opatrenia, ktoré budem presadzovať v politike za stranu Vlasť

Po 107 blogoch som sa rozhodol namiesto ďalších teórií urobiť taký menší sumár v tom čo treba urobiť v politike, spojiť to s doteraz blogovanými článkami a poprosiť o názor a podporu pri jeho presadzovaní vo voľbách 2/2020. Moje číslo na kandidátke je síce vysoké – 137 a „prekrúžkovanie“ bude ťažké, napriek tomu, ak ma viete…

Extempore progresívnych pokračuje a vrcholí! Demokracia sa mení na anarchiu!

Nová doba anarchie. Drsný výraz tváre, vyholená hlava, zelená bombera, potetovaná ruka a bejzbalka v nej. Nie, to nie je žiadny futbalový výtržník z hnutia skinheads. To len slniečkári pritvrdili a ukazujú svoju pravú tvár. Takto sa dnes prezentuje šéf koalície Progresívne Slovensko – Spolu Michal Truban. Presne ten Truban, ktorý…

Lipschitzova kliatba

Úryvok z knihy: Leo Rosten, „Jidiš pro radost“ (Academia Praha, 1998) poviedka k téme: manzl – hebrejsky „šťastie“, resp. „Veľa šťastia!“ Na dobročinnom plese budila pozornosť blondína s obrovským diamantom: „Náhodou to je tretí najslávnejší diamant na svete,“ chválila sa. „Prvý je Diamant nádeje, druhý je Kohinoor a tretí je tento môj – nazýva…

Beblavého slušnokratom už nie je nič sväté.

Stále dookola si hovorím, že nižšie už niektorí politici klesnúť nemôžu. A stále dookola zisťujem, že sa hrozne mýlim. Väčšinou za moje sklamanie a znechutenie môže osoba Igora Matoviča. Neustále osočovanie, klamstvá, cirkusové vystúpenia na pôde NR SR, či dokonca bitky. To všetko a ešte viacej (z tých zábavnejších môžem…

TopDesat

Úchvatné mrakodrapy, ktoré vyrazili dych celému svetu

0

Stavebné technológie napredujú, a preto nie je ničím výnimočným, že v mestách vyrastajú nové mrakodrapy. Mrakodrapy sú spájané najmä s veľkomestami. Dotvárajú nádhernú panorámu mnohých miest, ktoré sa medzi sebou predbiehajú v najrôznejších výstavbách. Ten kto má najvyšší a technologicky najnáročnejší  mrakodrap, tak ten vyhráva. Problém je však v tom, že…

Zavádzajúce fotografie, ktoré potrápia tvoj zrak

0

Svet je plný zvláštností. Niektoré veci, ktoré sa dejú v našich životoch sú neuveriteľné. V dnešnom článku ti ukážeme zopár netradičných vecí, ktoré však nie sú skutočné. Tieto zavádzajúce fotografie poriadne potrápia tvoj zrak. Ak sa už bavíme o zvláštnostiach, tak sa určite zhodneme, ak ti povieme, že mnohé zvláštnosti…

Peniaze: Vďaka týmto pravidlám bude život jednoduchší

0

Existuje veľa zložitých a účinných trikov na to, ako investovať peniaze a zarobiť ich ešte viac. Ale väčšinou sú účinné iba pre ľudí, ktorí sú talentovaní v podnikaní. To však neznamená, že všetci ostatní, ktorí sa chcú mať lepšie, nemajú šancu. Potrebujú sa len naučiť niekoľko pravidiel, vďaka ktorým bude ich život jednoduchší.…

Zvuky z hlbín: Bloop 2. časť

0

Oceány a ich veľkosť vždy fascinovala ľudí. Dno oceánov  a morí nie je preskúmané. Vedci sa však rozhodli použiť tzv. hydrofóny, ktoré sa využívali za čias studenej vojny. Hydrofóny – ako sme uviedli aj v prvej časti článku Zvuky z hlbín, sú mikrofóny, ktoré sú umiestnené niekoľko sto metrov hlboko a prinášajú vedcom zaujímavé zistenia…

Je Bigfoot skutočný? Aký príbeh sa skrýva za jeho hľadaním?

0

Zrnité video dlhé skoro tri a pol minúty rozpútalo kedysi konšpiračné teórie o tom, či niekto alebo niečo ako Bigfoot môže skutočne existovať. ,,Boli sme práve na koňoch pri potoku, jazdili sme krajinou a užívali si slnečný deň, a zrazu sa Bigfoot len tak vynoril z lesa. Všetko sa stalo tak…

Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch: Títo ľudia o tom vedia svoje

0

Vravieva sa, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Musíme uznať, že trocha pravdy na tom vidíme aj my v redakcii. Nasledujúce fotografie ti ukážu, ako vyzerá skutočné nešťastie. Samozrejme, nemôžeme to porovnávať s obrovskými tragédiami. Preto by si celý tento príspevok mal brať trocha s úsmevom na tvári.…

Vo svete IT

Pozrite si aktualizovaný rebríček 80 najvýkonnejších Android smartfónov na trhu. Ako dopadol Váš smartfón?

0

V priebehu dnešného dňa sme Vám priniesli rebríček 10 najvýkonnejších smartfónov na trhu a 10 najvýkonnejších smartfónov v kategórii strednej triedy. Len pre zaujímavosť, druhú spomínanú kategóriu ovládla spoločnosť Xiaomi so 6 modelmi. Vráťme sa však späť k téme. Nižšie sme si pre Vás pripavili rebríček 80 najvýkonnejších Android smartfónov…

Čínska misia Chang’e-4 našla na Mesiaci záhadné skaly

0

Čínsky mesačný rover Yutu-2 objavil relatívne mlado vyzerajúce skaly pri jeho objavovaní odvrátenej strany Mesiaca. Svetlejšie skaly objavil rover, ktorý je súčasťou misie Chang’e-4 počas 13. lunárneho dňa, v decembri 2019. Ide o vzorky, ktoré sú úplne odlišné od tých, ktoré misia doteraz skúmala. Objav má potenciál doplniť vedomosti o…

Huawei už má takmer 100 kontraktov na budovanie 5G infraštruktúry

0

Spoločnosť Huawei je v súčasnosti jedným z najväčších hráčov v segmente 5G, a to aj napriek konfliktu s Američanmi. Portál Gizmochina.com prišiel so správami, ktoré hovoria o progrese spoločnosti Huawei v procese získavania nových zákazníkov. Podľa zverejnených informácií odvolávajúcich sa na výkonného riaditeľa spoločnosti Ding Yun, Huawei má aktuálne podpísaných…

Microsoft sprístupňuje novú mobilnú aplikáciu Office 365 pre Android a iOS zariadenia

0

Microsoft sprístupnil pred niekoľkými chvíľami novú mobilnú aplikáciu Office 365 pre Android a iOS platformu. Aplikácia prináša viacero vylepšení vrátanie kombinácie kancelárskych programov ako sú Word, Excel a PowerPoint pod jednou „strechou“. Vďaka tomu aplikácia vyžaduje oveľa menej úložného priestoru a prináša známe prostredie z počítačov aj do mobilných zariadení.…

AnTuTu: Xiaomi je kráľom výkonnosti smartfónov strednej triedy. Má 6 telefónov medzi TOP 10

0

Keď príde reč na smartfóny, tak v mnohých oblastiach Xiaomi je ďaleko pred konkurenciou. Obzvlášť v prípade pomeru cena : výkon. Spoločnosť AnTuTu zverejnila rebríček 10-najvýkonnejších smartfónov v kategórii vlajkových lodí a smartfónov strednej triedy. Spoločnosti Xiaomi sa obzvlášť darilo v rámci kategórie smartfónov strednej triedy, kde je jednoznačne dominantným…

Drobné meteority, ktoré sa ku nám dostanú, môžu pochádzať z mŕtvych hviezd

0

Nie je tajomstvom, že sa k nám z času na čas dostanú úlomky skál z vesmíru, ktoré buď zhoria v atmosfére, alebo vrazia do povrchu planéty. Taktiež na našej planéte možno pozorovať meteorický dážď, keď sa naša obežná dráha stretne s väčšími zoskupeniami kamenistých úlomkov. Zistilo sa však, že Zem…

TopSpeed

Crashtest: Nové auto nie je vždy bezpečnejšie. Tu je dôkaz

0

Máte pocit, že nové auto musí byť vždy bezpečnejšie ako jazdené? Áno, malo by to platiť, viac ako fyzický vek je však dôležitý ten morálny, skrátka dátum jeho vývoja a miera použitia nových bezpečnostných technológií. Fyzicky novšie auto preto nemusí vždy obstáť. Dôkazom je tento nezvyčajný Crashtest dvoch pickupov Nissan. Jeden…

Škoda Fabia Combi prežije. Automobilka ju nakoniec vráti do hry

2

S príchodom štvrtej generácie modelu Fabia sa mala po jej kombi verzii zľahnúť zem. Na scéne ju nahradila Scala a pre kombi údajne nezostalo miesto. Obrovský záujem zákazníkov a ošiaľ spôsobený oznámením o ukončení jej produkcie však spôsobil, že fabrika prehodnotila svoj postoj. Škoda Fabia Combi sa znova vracia do hry,…

Elektrická Dacia sa ukáže už v Ženeve. Zabojuje nízkou cenou

2

Elektrifikácia modelovej ponuky je dnes pre automobilky jedinou cestou, ako znížiť flotilové emisie a úspešne eliminovať pokuty za nadlimitnú produkciu oxidu uhličitého. S rovnakým problémom dnes pritom bojujú všetci výrobcovia, od prémiových až po cenovo dostupné značky, akou je napríklad aj Dacia. Výroba elektromobilu v blízkej budúcnosti preto neminie ani…

Jazdené Porsche 911, typ 997 je za "smiešne" sumy. A čo potom?

2

Sen o vlastníctve Porsche je pre mnohých veľmi špecifický a vo väčšine prípadov aj nedosiahnuteľný. Avšak nie vždy je to tak a niektorým šťastlivcom sa to podarí. Jazdené Porsche 911? Bláznovstvo? Možno. Veď čítajte ďalej. Čo tak generácia 997, o ktorej sa donedávna hovorilo ako o minulej generácii s vysokou cenovkou? Ako sú na tom…

Zberateľ áut odhalil výdavky za ich údržbu. Lacné hobby to nie je

3

Autá sú vášňou väčšiny tých, ktorí na náš web zavítajú. O garáži plnej superšportov snívame od detstva. Pre väčšinu ľudí na celom svete je to takmer nesplniteľný sen. No svet pozná pár šťastlivcov, ktorí si garáž plnú superšportov môžu dovoliť. Zberanie áut je samo o sebe neuveriteľne drahý koníček, no mnoho z nás…

Práve testujeme Opel Astra ST 1,5 D - čo vás zaujíma?

5

Máme na test typického zástupcu nižšej strednej triedy, známeho segmentu C. Astra bojuje o priazeň zákazníkov desaťročia (samozrejme, nie jednou generáciou). Toto je už piate pokračovanie auta, ktoré svet predtým dlho poznal ako Opel Kadett. Preto má súčasná Astra typové označenie K, keďže v písmenách abecedy nadväzuje na predchodcu. Opel má v triede, ktorej sme kedysi hovorili…

KAMzaKRÁSOU

67-ročná blogerka Linda Malys Yore: Žije si svoj cestovateľský sen

0

Linda Malys Yore je 67-ročná babička, ktorá sa nevzdáva a žije si svoj vlastný cestovateľský sen. Každý deň žije akoby bol posledný. Zoberte si od nej príklad!

Šikovný pomocník v domácnosti: Ako využiť soľ pri upratovaní?

0

Jej zázračné účinky vás určite prekvapia! Ak ste ju doposiaľ v domácnosti nepoužívali, tak je načase ju vyskúšať. Ako využiť soľ pri upratovaní?

Čo prezrádza tvar pier o človeku? Odhaľ tajomstvo na prvý pohľad

0

Čo by sme niekedy dali za to, keby sme poznali skryté vlastnosti ľudí, ktorých ešte nemáme úplne „oťukaných“. Možno aj preto vznikajú typológie na základe vonkajších znakov, ktoré možno odhaliť už na prvý pohľad. Chcete vedieť na prvý pohľad odhaliť povahu človeka? Áno, aj to sa dá, stačí sa len trochu lepšie…

Oplatí sa vyskúšať prírodné oleje? Na čo sú vôbec dobré?

0

Či už sa jedna o zdravie alebo krásu, prírodné oleje sú skvelými prostriedkami, ktoré majú množstvo pozitívnych účinkov. Ktorý si však vybrať pre seba?

Čo pomáha pri močových kameňoch? Nielen s tým si poradí táto bylinka!

0

Koreň bedrovníka si môžete počas blížiacej sa jari nazbierať, usušiť pri teplote do 35 °C a uskladniť chránené pred svetlom v dobre uzatvárateľných nádobách. Sušenú drogu však priamo zoženiete aj na internete, v lekárňach či špecializovaných predajniach so zdravou výživou a sušenými bylinami. Podzemná časť bedrovníka je pritom vhodná na…

Čo pomáha na svalovicu? Poznáme 5 účinných tipov na jej zmiernenie

1

Ak po cvičení máte svalovicu a tento nekomfort spôsobuje u vás úvahy, či radšej so všetkým neseknúť, tak je tento článok pre vás. Čo pomáha na svalovicu?

Svetlo sveta

Marián Tkáč: ĽSNS nie je fašistická. Najväčším priateľom pravdy je čas.

0

Svetlo Sveta: Boli ste sedem rokov predsedom Matice slovenskej a teraz ste na kandidátke strany, ktorej neprajníci dávajú prívlastok „fašistická“. Ako tomu mame rozumieť? Marián Tkáč: Je tu jasné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, že ĽS Naše Slovensko fašistická strana nie je. Za štyri roky v parlamente sme zaznamenali veľa pozitívnych aktivít…

V Nitre bol Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov

0

Po po ôsmy raz sa v Mestskej hale na Klokočine v Nitre uskutočnil v sobotu modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov. Zúčastnilo sa na ňom takmer tritisíc mariánskych ctiteľov nielen z Nitry, ale aj celého Slovenska. Nechýbali ani Poliaci, Maďari, Česi, Nemci, či Rakúšania. Pre účastníkov podujatia…

Bude parlament tretíkrát hlasovať o Istanbulskom dohovore?

0

Vypovedanie ratifikácie Istanbulského dohovoru už začína pripomínať na Slovensku nedôstojnú frašku. Vláda a prezidentka napriek dvom rozhodnutiam parlamentu doposiaľ neposlali list Rade Európy, v ktorom by oznámili, že sa Slovensko nehodlá stať zmluvnou stranou dokumentu. Opoziční politici obviňujú koalíciu, že proces naschvál naťahuje, pretože sa nádejá, že takto z danej…

SMER podporil v Bruseli potraty a LGBTIQ+

0

Ako europoslanec vás musím upozorniť na čerstvé uznesenie Európskeho parlamentu o nových prioritách EÚ v oblasti “ochrany žien”. Je to niečo ako Istanbulský dohovor. Niektoré veci tam síce boli dobré, ale ako vždy, opäť k nim bola nabalená aj ťažko liberálna agenda. Potichučku to prešlo aj vďaka hlasom všetkých SMERákov,…

Kňaz, ktorý Boha poprosil o utrpenie, dostal rakovinu mozgu

0

Katolícky kňaz John Hollowell, ktorý patrí k popredným kňazom aktívnym aj na sociálnych sieťach, požiadal nedávnom Boha o zaslanie utrpenia, ktoré by vedel obetovať za obete sexuálneho násilia spôsobené kňazmi. Podľa najnovších informácií bol kňazovi diagnostikovaný nádor na mozgu. John Hollowell danú informáciu zverejnil na svojom portáli včera. Zároveň uviedol,…

V Devíne si pripomenú 1151. výročie úmrtia Konštantína – sv. Cyrila

0

V piatok 14. februára sa v Bazilike sv. Klementa v Ríme stretnú veriaci slovanských národov pri tradičnej slávnosti ku cti sv. Cyrila a Metoda. V Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda bude slávnostná svätá omša ku cti spolupatrónov Európy v nedeľu 16. februára o 16.30. Už 1151. výročie smrti Konštantína – sv. Cyrila si pripomenú aj na…

Armádny Magazín

Bitka o "Moskvu": Politika bráni vráteniu historického názvu slovenskej lode

0

Česko 20. februára 2020 (Sputniknews) - Nové meno pre rekreačné plavidlo, ktoré bude po rekonštrukcii spustené v českom meste Brno, vyvolalo polemiku medzi miestnymi úradmi. Zástupcovia magistrátu z Pirátov a KDU-ČSL nesúhlasili s výsledkami prieskumu, podľa ktorého si obyvatelia mesta priali vrátiť historický n

USA na ponorky triedy Virginia mienia inštalovať hypersonické rakety

0

USA, 20. februára 2020 (zdroj: Sputniknews) - USA do roku 2028 plánujú nainštalovať hypersonické rakety na viacúčelové útočné ponorky triedy Virginia, informuje o tom portál Námorného inštitútu Spojených štátov amerických s odkazom na návrh obranného rozpočtu na finančný rok 2021.  

Obete amerického bombardovania Prahy. Tam kroky vzácnych hostí nepovedú

0

Česko 20. februára 2020 (Jana Petrova, Sputniknews) - Históriu neprepíšeš, ale pripomínať niektoré momenty je pre spojencov nepríjemné. V tomto roku na tradičné oslavy pri príležitosti oslobodenia Plzne je pozvaný americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo. To je logické, veď

NATO si narobilo do gatí? Americká vplyvová organizácia v Bulharsku chce zastaviť dodávku ruského systému Pancir S1 do Srbska

0

Bulharsko, 20. februára 2020 (zdroj: Sputnik ) - Rusko do konca týždňa dodá Srbsku prvý zo šiestich protivzdušných systémov Pancir S1, zaznelo v bulharskej Atlantickej rade. Organizácia vyjadrila znepokojenie ohľadom toho, že dodanie týchto zbraní opäť prebehne cez bulharský vzdušný priestor.  

Juhoafrické obrnené vozidlo Rooikat takmer zvalcovalo komisárov na tribúne. Video

0

Južná Afrika, 20. februára 2020 (AM) - Žiadni členovia Juhoafrických ozbrojených síl neboli zranení po tom, čo ľahké obrnené vozidlo Rooikat takmer zrámovalo tribúnu s hodnotiteľmi.   Počas tréningu pred každoročnými spomienkami na deň ozbrojených síl v Polokwane v pondelok, kolesové obrnené vozidlo počas demonštrácie spôsobilosti SANDF AFD 2020 -

Rusko dodá Srbsku protiraketový systém Pancir S1 v tomto týždni - Srbskí vojaci sú už trénovaní

0

Srbsko, 20. februára 2020 (AM) - Prvý protilietadlový raketový kanón Pancir S1 bude dodaný do Srbska pred koncom týždňa. Podľa správ kanála RTS  to bude prvý zo šiestich komplexov.   Skutočnosť, že Srbsko objednalo protilietadlové raketové systémy z Ruska oznámil po dohode m

Tvoja Svadba

Svadobné šaty po mame alebo babke: Nosia skutočné šťastie?

2

Niekedy vám vaši predkovia dokážu vyber uľahčiť. Svadobné šaty po mame, babke a celkovo po predkoch majú svoju históriu, ale aj tradíciu. Akú?

Ako vybrať dátum svadby? Urči si ho pomocou numerológie

2

Po mesiacoch alebo rokoch randenia si konečne pokľakol a vy ste povedali ÁNO? Tak už to začína! Ako vybrať dátum svadby? Pomôžte si pri výbere s numerológiou.

Kto platí za svadbu: Aké sú zvyky a s čím všetkým počítať?

1

Začali ste plánovať, ale predtým, než sa pustite do tých príjemnejších záležitostí, musíte si stanoviť rozpočet. Kto platí za svadbu a koľko taká svadba stojí?

Svadba doma na záhrade: Ako ju naplánovať a aké sú jej pre a proti?

2

Premýšľate nad svadbou v domácom prostredí? Svadba doma na záhrade môže byť dobrý nápad, ale má svoje podmienky a rovnako aj svoje pre a proti.

Trendy svadobné kytice na rok 2020: Aké kvety zvoliť?

5

Trendy svadobné kytice na rok 2020 budú zaujímavé rovnako, ako boli zaujímavé trendy v minulom roku. Aké kvety voliť do kytice v tomto roku?

Vyhraj 3-krát BVLGARI OMNIA CORAL - každá v hodnote 70 €

1

Vôňa inšpirovaná vzácnym a noblesným červeným koralovým drahokamom. BVLGARI OMNIA CORAL vás dostane svojou kompozíciou zložiek. Zapojte sa a vyhrajte!

Tvoje Zdravie

Normálna teplota ľudského tela sa zmenila! Aká je jej hodnota?

0

Normálna teplota ľudského tela je už takmer 150 rokov ekvivaletná číslu 37. Nová štúdia z vlaňajška však tento fakt, ktorého sa doteraz držali lekári i pacienti, popiera, pričom tvrdí, že toto číslo dosť signifikantne kleslo. Nie všetci z vedeckej, ale i laickej verejnosti s týmto názorom súhlasia. Kde je pravda a…

Viete, aké účinky má čaj rooibos? Tu sú dôvody, prečo si ho dopriať!

0

Rooibos predstavuje čaj či vo všeobecnosti nápoj, ktorý sa pripravuje z čajovca kapského, nesúceho latinské meno Aspalathus linearis. Ide o suchomilný ker z čeľade bôbovité, ktorého domovinou je juh Afriky. Hojne rozšírený je napríklad v suchých až piesočnatých oblastiach Juhoafrickej republiky. Dorastá do výšky okolo dvoch metrov, má jemne ihličkovité listy…

TOP zaujímavosti o ľudskej krvi: Z čoho sa skladá a koľko jej máme?

0

Krv v podstate predstavuje tekuté tkanivo. Ide o tekutinu tvorenú krvnou plazmou a v nej rozptýlenými krvnými bunkami. Medzi krvné bunky radíme červené (erytrocyty) a biele krvinky (leukocyty) a krvné doštičky (trombocyty). Krv má jasnočervenú až tmavočervenú farbu, záleží na tom, či je okysličená alebo odkysličená. Za jej červenú farbu je zodpovedný…

Ako znížiť vysoký tlak? Najlepšími pomocníkmi sú tieto bylinky!

0

Nakoniec nemôžeme zabudnúť ani na známy a u nás rozšírený nechtík lekársky. Táto bylinka má vskutku všestranné využitie. Napomáha upravovať tlak, posilňuje srdcovú činnosť a podporuje regeneráciu ciev. Priaznivo vplýva aj na tráviaci trakt. Uľavuje podráždenému žlčníku i pečeni. Uvoľňuje kŕče a tíši nervový systém. Pri použití zvonka podporuje hojenie…

Ako bojovať proti zápalom? Čo tak skúsiť korenie?

0

Aj vy máte občas problém dvihnúť sa z postele a fungovať po celý deň? Tak vám pomôžeme! Ako bojovať proti zápalom kĺbov a užívať si úplnú pohodu?

Tráviacie aj dýchacie ťažkosti či reumatizmus – ktorá bylinka pomôže?

0

Deväťsil lekársky, ktorý nesie latinský názov Petasites hybridus, predstavuje trvácu bylinku z čeľade astrovité, dorastajúcu do výšky okolo 50 centimetrov. Je hojne rozšírená naprieč celou Európou, taktiež sa vyskytuje na západe či severe Ázie. Nájdeme ju často vo vyšších polohách, v podhorských aj horských oblastiach. Obľubuje najmä vlhšie stanovištia. Zvykne…