M. JUSKO: Za predčasným rozdelením meny nebola politika, dôvody boli ekonomické

Bratislava 10. februára (TASR) – Napriek predchádzajúcej dohode došlo začiatkom februára 1993, teda už niekoľko týždňov po vzniku dvoch samostatných štátov, aj k predčasnému ukončeniu fungovania spoločnej československej meny a vzniku novej slovenskej a českej koruny. Netreba však za tým hľadať politiku, kľúčové dôvody boli ekonomické, vysvetľuje v rozhovore pre TASR v rámci projektu Osobnosti: tváre, myšlienky bývalý guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) a súčasný šéf Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Marián Jusko.

-V týchto dňoch si pripomíname 20 rokov od menovej rozluky a zavedenia samostatnej slovenskej koruny. Vy ste v tom čase už pôsobili v NBS, ako si spomínate na toto obdobie?-

Bolo to zaujímavé obdobie. Určite bolo hektické, ale celkovo na neho spomínam ako na veľmi príjemné obdobie.

-Pôvodným zámerom pri delení Československa bolo, že sa aspoň na prechodné obdobie zachová používanie spoločnej meny. Prečo tento projekt skončil už po pár týždňoch?-

Hlavným problémom v tomto období bola rozpočtová politika v ČR a SR. Česká republika benefitovala z toho, že skončil transfer z federálneho rozpočtu v prospech slovenského rozpočtu. Slovenský rozpočet naopak trpel tým, že tento transfer prestal. Na slovenskej strane sa to prejavovalo tak, že rozpočet čerpal príliš veľa zdrojov a vytváral deficity. Tým ohrozoval devízový kurz, čo sa samozrejme českej strane nepáčilo a žiadala preto reštriktívnu politiku na Slovensku. To bolo v čase, keď sa budovali nové štátne inštitúcie, možné zabezpečiť len veľmi ťažko. Keďže českí predstavitelia nedôverovali tomu, že sa v istom rozumnom čase podarí vyriešiť tento problém, tlačili na to, aby bol projekt spoločnej meny ukončený.

-Vidíte za tým teda skôr ekonomické alebo politické dôvody?-

Kľúčový problém bol ekonomický, nemyslím si, že by v tom bol politický problém. Je to niečo podobné ako dnešná situácia v eurozóne. Ak má fungovať spoločná mena, musia byť dodržiavané isté kritériá a jedným z nich je aj limit deficitu rozpočtov jednotlivých členských krajín. Keďže v tom čase mal slovenský rozpočet objektívne problémy z titulu vzniku samostatného štátu, ktorý potreboval vybudovať nové štátne inštitúcie, nemohol zabezpečiť dodržiavanie tohto kritéria tak, ako si to predstavovali českí predstavitelia. Kľúčový problém bol teda ekonomický a súvisel s rozpočtovou politikou a deficitom na slovenskej strane. Nevidím v tom nejaký veľký politický vplyv, že by bola z českej alebo slovenskej strany politická averzia ohľadom zachovania spoločnej meny.

-Z pohľadu tejto ekonomickej nerovnováhy bolo teda nevyhnutné rozdelenie spoločnej meny a zavedenie separátnych národných mien?-

Áno, z tohto pohľadu to bolo nevyhnutné.

-Aké praktické problémy sprevádzali takéto rýchle zavádzanie novej meny?-

Išlo o celý komplex problémov. Prvý bol personálny, pretože pred vznikom samostatnej republiky pôsobil na Slovensku len Hlavný ústav Štátnej banky československej (ŠBČS) pre Slovenskú republiku, ktorý mal veľmi obmedzenú pôsobnosť a niektoré útvary, ktoré sú nutné pre fungovanie centrálnej banky, preto neexistovali. Bolo teda potrebné personálne budovať inštitúciu, v niektorých oblastiach doslova na zelenej lúke. Pokiaľ si dobre pamätám, z Prahy sme zdedili jedného človeka. Všetko ostatné sme museli zabezpečiť z vnútorných zdrojov a prostredníctvom školení v zahraničí. Ďalší problém bol inštitucionálny, z hľadiska vybudovania vhodného prostredia a technického zázemia. Vykonávať napríklad zahraničný platobný styk, čo Hlavný ústav ŠBČS nerobil, znamenalo v pomerne rýchlom čase zabezpečiť príslušnú technickú infraštruktúru. A to sa týkalo viacerých oblastí. Bolo potrebné v pomerne rýchlom čase zabezpečiť výrobu kolkov, kolkovanie bankoviek, sťahovanie neplatných peňazí z obehu, to všetko znamenalo značné nasadenie ľudí.

-Akým spôsobom prebiehalo zavádzanie novej meny v praxi, ako sa bežní ľudia dostávali k slovenskej korune?-

Zavádzanie meny má viacero aspektov. Kľúčová je budúca stabilita, teda potreba presvedčiť verejnosť, že to bude mena stabilná. Myslím si, že sa to podarilo, hlavne keď porovnávam situáciu v bývalom Československu so situáciou v iných štátoch. V niektorých štátoch sa ani nepokúsili vybudovať vlastnú menu, pretože očakávania ohľadom nej boli od začiatku negatívne. Občan sa tiež potreboval pokiaľ možno komfortne dostať k svojim peniazom, teda bývalé československé koruny zameniť za nové slovenské koruny. Z hľadiska bezhotovostného to prebehlo bez problémov, peniaze na účtoch sa prepočítali jedna k jednej. V prípade hotovosti prebehlo najprv kolkovanie, následne sťahovanie kolkovaných peňazí a emitovanie nových slovenských bankoviek. Myslím si, že až na drobné problémy to prebehlo hladko, bez výraznejších problémov a škandálov. Pri spätnom pohľade oceňujem nasadenie ľudí, ale aj kvalitu slovenských bankoviek a mincí. Myslím si, že boli pre Slováka ďaleko akceptovateľnejšie, "krajšie", ako sú napríklad súčasné európske bankovky a mince.

-Ako rýchlo vtedy prebehol celý proces, od rozhodnutia o rozdelení meny do chvíle, kedy už mali ľudia reálne v rukách slovenské bankovky a mince?-

Prvé úvahy o tom, že vzniknú samostatné meny, sa objavili ešte počas fungovania spoločného štátu. Česká republika, resp. Česká národná banka (ČNB) na to vraj bola viac pripravená z hľadiska tlače kolkov a samotnej meny. Isté prípravy sa vykonali aj na slovenskej strane, ale my sme boli limitovaní tým, že sme nemali k dispozícii prostriedky na tie prípravy, keďže centrálna banka Československa bola v Prahe. Ale keď to spätne hodnotím, napriek krátkosti času, zlému personálnemu, inštitucionálnemu a technickému vybaveniu sa všetko podarilo pomerne rýchlo a dobre.

-Boli ste pri vzniku menovej inštitúcie nového štátu. Čo všetko s tým bolo spojené, aké špecifiká mal proces vzniku NBS?-

Kľúčová vec bola dôvera, to sa myslím podarilo dosiahnuť. Na začiatku prebiehal zahranično-obchodný styk medzi SR a ČR cez clearingový účet a myslím si, že to bolo tiež prospešné, kým sa tam neobjavili isté problémy a nabehlo sa na štandardný zahraničný platobný styk. Postupom času sa vzťahy štandardizovali, ako je to bežné medzi inými štátmi – samostatné menové politiky, samostatné bankovky, samostatné menové ciele a ich realizácia. To sa naplnilo. Stabilizácia samostatnej meny a vytváranie pozitívnych očakávaní hneď od začiatku znamenalo veľmi prísnu menovú politiku. Keď to trochu preženiem, z večera na ráno sa pritvrdila úverová politika a cez komerčné banky sa to prenieslo na podniky, ktorým bol veľmi sťažený prístup k úverom. Podnikateľskej sfére to spôsobovalo značné problémy, niektoré podniky sa možno kvôli obmedzenému prístupu k úverom dostali aj do zložitej finančnej situácie. Boli sme opatrní aj z hľadiska devízovej regulácie, mnohé operácie so zahraničím boli na devízové povolenia. Bolo to teda aj s istými obeťami, nebolo to bezbolestné, ale celkovo sa to zvládlo.

-Nakoľko ste boli v tom čase v NBS spokojní so zabezpečením nezávislosti na vláde? Nevyskytli sa nejaké tlaky alebo snahy o ovplyvňovanie vášho rozhodovania?-

Nezávislosť môže byť daná v zákone, druhá vec je, ako sa napĺňa v reálnom živote. Myslím si, že centrálna banka vykonávala svoju činnosť nezávislé, aj tým, že sme presviedčali na stretnutiach s politikmi, čo musíme spraviť, ak chceme prísť k danému výsledku. Mnohí sa nás snažili presvedčiť, že by sme to mali robiť inak, ale okrem niekedy viac, niekedy menej vášnivých diskusií medzi predstaviteľmi banky a politického života prijímala NBS svoje rozhodnutia nezávisle. Formálna nezávislosť daná zákonom sa tak primerane uplatňovala v reálnej menovej politike NBS.

-Slovenská ekonomika aj slovenská koruna po svojom vzniku prežívali turbulentné obdobie. Ako sa podľa Vás koruna v tomto čase osvedčila?-

Tak to už býva, že niekedy sú priaznivejšie a niekedy menej priaznivé obdobia, zvlášť keď sa buduje štát, nové inštitúcie, keď je potrebné riešiť transformáciu celej ekonomiky. Bolo vtedy mnoho romantických očakávaní ohľadom budúcnosti. Jedno z nich, rozšírené nielen medzi politikmi, ale aj v širšej verejnosti bolo, že keď máme národnú banku, už bude mať každý dosť peňazí. Jeden nemenovaný podpredseda parlamentu mi raz povedal, že situáciu konečne zmeníme, lebo doteraz mali peniaze banky a odteraz ich budú mať ľudia. Boli teda všelijaké romantické očakávania, aj ohľadom dostupnosti úverov, úrokových sadzieb, všetko to bolo potrebné usmerňovať a dodržiavať určité princípy, aby ten vývoj mal pozitívny priebeh. Boli tu rôzne zlomové obdobia – devalvácia koruny, uplatňovanie špeciálneho devízového režimu, zavedenie plávajúceho kurzu koruny, výkon menovej politiky od kvantitatívneho riadenia cez riadenie kvalitatívne, až po ten záver, kedy sa rozhodlo, že Slovensko vstúpi do eurozóny. Zlomových období bolo viac, ale príbeh koruny je celkovo príbehom úspešnej meny.

-Ako by ste zhodnotili vývoj koruny v rokoch 1999 – 2004, kedy ste boli guvernérom NBS? Už v tom čase sa začali prípravy na zavedenie eura, ako ste to vtedy vnímali?-

Začiatok tohto obdobia bol poznačený tým, že po roku 1998 boli naštartované isté reformy. Ekonomické reformy, ktoré vykonala prvá Dzurindova vláda, sa podporili aj menovou politikou, zmenil sa výkon menovej politiky, zaviedol sa plávajúci menový kurz. Jedna z najdôležitejších reforiem na Slovensku bola podľa môjho názoru reforma bankového sektora, na ktorej NBS výrazne participovala a podporila ju aj finančne mnohými miliardami korún.

Ešte za môjho pôsobenia sme schválili stratégiu zavedenia eura. Stretávali sme sa v tom čase predstavitelia piatich stredoeurópskych krajín – Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko – a diskutovali sme o tom, či zaviesť euro alebo nie, či to je alebo nie je výhodné. Na konci môjho funkčného obdobia sa už veľmi intenzívne diskutovalo o zavedení eura. V diskusiách s predstaviteľmi centrálnych bánk týchto štátov bolo skonštatované, že pre tieto krajiny sú najvýhodnejšie dva princípy – zaviesť euro tak rýchlo, ako je to len možné a pobyt v mechanizme výmenných kurzov, tzv. čakárni na euro taký krátky, ako je to len možné.

-Keď sa na to spätne pozeráte, ako hodnotíte rozhodnutie o vstupe do eurozóny? Bolo dobre zvolené jeho načasovanie?-

Zavedenie eura celkovo hodnotím veľmi pozitívne a asi to tak vidia aj slovenskí podnikatelia a verejnosť. Čo sa týka načasovania, musíme si uvedomiť, že rozhodnutie vstúpiť musí padnúť podľa prijatých pravidiel minimálne dva roky, reálne 2,5 roka pred samotným vstupom. Keď sme sa uchádzali o členstvo v eurozóne, nikto nemohol predpokladať, že koncom roka 2008 vypukne veľká finančná a hospodárska kríza, ktorá samozrejme ovplyvnila aj hospodársky život na Slovensku. Viem si predstaviť, že Slovensko mohlo vstúpiť do eurozóny aj v pokojnejších časoch, než v čase krízy. Ale reálne sa to ovplyvniť nedalo, pretože rozhodnutie padlo už 2,5 roka predtým. Finálne potvrdenie, ktoré sa udialo v lete 2008, považujem v prípade malých krajín ako Slovensko už len za notifikáciu rozhodnutia, ku ktorému došlo už predtým. Pri malých krajinách musí byť toto definitívne potvrdenie urobené v súlade s pôvodným rozhodnutím, pretože finančné trhy by mohli krajinu, ktorá by zmenila svoje rozhodnutie, výrazne potrestať.

-Keď sa pozrieme širšie na situáciu v eurozóne, v čom vidíte hlavné príčiny súčasnej krízy a aké sú jej riešenia? Pomôžu jej schválené záchranné mechanizmy a prehlbovanie integrácie?-

Eurozóna má svoje problémy, dodržiavanie pravidiel aj samotné pravidlá sa ukázali ako nedostatočné. Súžitie 17 štátov si vyžaduje, aby sa pravidlá jednoznačne dodržiavali. Pri jednej menovej politike musia byť viac koordinované aj rozpočtové politiky a musia sa dodržiavať dohodnuté kritéria. Eurosystém spočiatku nezvládal svoju úlohu, dnes je však situácia oveľa pokojnejšia a dá sa povedať, že ECB svoju úlohu nakoniec zvládla. Teraz musí nastať proces zdokonaľovania pravidiel vzájomného súžitia týchto 17 štátov, hlavne v rozpočtovej oblasti. Myslím si, že fiškálny kompakt je správna vec, v prípade bankovej únie sú ešte otvorené mnohé detaily, ale ten smer, ktorý je dnes stanovený, je správny. Inou otázkou je, ako dokáže Európa robiť štrukturálne reformy v reálnej ekonomike, v systéme vzdelávania, v sociálnom systéme, aby zvýšila svoju konkurenčnú schopnosť. To už nie je záležitosť menovej oblasti, ale hospodárskej a sociálnej politiky. Myslím si, že tam bude mať Európa oveľa väčšie problémy než vo finančnej oblasti. Dnes sú v Európe kľúčovým problémom štrukturálne reformy, aby eurozóna zvýšila svoju konkurenčnú schopnosť.

-Ako vidíte budúcnosť eurozóny, udrží sa podľa Vás v súčasnom zložení? Mal by byť umožnený prípadný odchod problémových krajín zo zoskupenia?-

Realita je taká, že napriek kríze a určitým nákladom súvisiacim s členstvom, ktoré sa predtým nepredpokladali (príspevky do eurovalu), počet členov eurozóny naďalej rastie. Osobne nemám nič proti tomu, aby bolo umožnené, keby niekto chcel vystúpiť z eurozóny. Ja to prirovnávam k skoku z 10. poschodia na betón. Zakázať to nechcem, ale dôrazne by som odhováral niekoho, aby skúšal šťastie tým, že skočí z 10. poschodia na betón. Ale pravidlo, že to môže urobiť, by asi malo platiť. Myslím si, že prehlbovanie integrácie eurozóne pomôže, fiškálny kompakt je dobrá vec, aj keď mnohé detaily musia byť samozrejme ešte doriešené, to isté sa týka bankovej únie. Považujem to za správny smer, ale upozorňujem, že dobre to bude fungovať až vtedy, keď dôjde aj k štrukturálnym zmenám v eurozóne. Odvaha európskych politikov robiť štrukturálne reformy je ďaleko slabšia než odvaha robiť zmeny vo finančnej oblasti, ako je banková únia, fiškálny pakt a podobne.

-Patrí podľa Vás Slovensko do jadra eurozóny?-

Podľa môjho názoru áno. Napriek tomu, že dosiahnutou ekonomickou úrovňou nedosahujeme parametre jej zakladajúcich členov. Avšak myslím si, že sme ukázali a dúfam, že v blízkej budúcnosti ešte ukážeme, že napriek ťažkostiam, ktoré to vyvoláva, je Slovensko v stave ukázať partnerom v eurozóne, že sme za dodržiavanie dohodnutých pravidiel hry a vieme robiť takú hospodársku politiku, ktorá prispeje ku konkurencieschopnosti eurozóny ako celku. Slovensko teda patrí do jadra eurozóny, napriek tomu, že nedosahuje ekonomickú vyspelosť jej "superjadra", kam zaraďujem Nemecko, Rakúsko a krajiny Beneluxu.

Rozhovor s Mariánom Juskom je súčasťou multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, športového a kultúrneho života.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Minsterstvo pôdohospodárstva pripravilo návrh na ochranu pôdy na Slovensku, posúdiť ho má pracovná skupina

0 icon

Bratislava 19. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravilo návrh novely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov, ktorým chce chrániť pôdu na Slovensku. Ako v tlačovej správe uviedol rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, podnetom pre túto iniciatívu bol postup maďarskej vlády, ktorá založila…

Národná rada odobrila dohovor o prístupe k bezpečnosti na športových podujatiach

0 icon

Bratislava 19. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Ján Krošlák)   Parlament odsúhlasil Dohovor Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a poskytovaniu služieb na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach. Poslanci Národnej rady (NR) SR o tom rozhodli v utorkovom hlasovaní Cieľom dohovoru je zaistiť "bezpečné a prívetivé prostredie počas…

Ministerstvo pôdohospodárstva: Slovenská pôda je naším národným bohatstvom, ktoré musíme chrániť

0 icon

Bratislava 19. októbra 2021 (HSP/Foto:MPRV SR)   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pripravilo návrh novely zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov Bezprostredným podnetom pre túto iniciatívu bol postup maďarskej vlády, ktorá založila štátny kapitálový fond, ktorý mal byť používaný výlučne na nákup poľnohospodárskej pôdy…

Súhrn noviel zákonov z 19. októbra, ktoré prešli do druhého čítania

0 icon

Bratislava 19. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Trvanie volebného moratória sa má zjednotiť. Pre vedenie volebnej kampane a uverejňovanie prieskumov verejnej mienky sa určí na obdobie 48 hodín pred dňom konania volieb. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania…

Fico hovorí o falšovaní údajov, ktoré sa majú týkať jeho očkovania proti ochoreniu COVID-19. Akú majú občania istotu, že ich údaje niekto nesfalšoval?

0 icon

Bratislava 19. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Bývalý premiér a predseda strany Smer - Sociálna demokracia Robert Fico v utorok na tlačovej konferencii k aktuálnym politickým témam obvinil vládu z falšovania údajov, ktoré sa týkajú očkovania proti ochoreniu COVID-19. Falšovanie sa týka priamo Roberta Fica a podľa jeho…

Krúpa k diskusii okolo projektu MOVIR: Zaráža ma, aké dno dokážu dennodenne prerážať extrémisti

0 icon

Bratislava 19. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť po prerokovaní informácie ministra obrany SR Jaroslava Naďa o projekte MOVIR odsudzuje šírenie lží a konšpirácií o tomto projekte. Redakciu informoval Matúš Bystriansky vedúci komunikačného oddelenia, hovorca OĽANO, NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA…

Výbor pre vzdelávanie a šport by mal riešiť výtržnosti fanúšikov na futbale

0 icon

Bratislava 19. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Lukáš Grinaj)   Výtržníctvom futbalových fanúšikov na nedeľnom (17. 10.) zápase v Trnave by sa mal zaoberať aj Výbor Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Mimoriadne zasadnutie avizoval poslanec Igor Kašper (Sme rodina) na budúci utorok (26. 10.) Pozvaní majú…

Český Senát urobil prvý krok k tomu, aby prezident Zeman prišiel o právomoci

0 icon

Praha 19. októbra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Stála komisia Senátu pre Ústavu ČR a parlamentné procedúry sa v utorok jednomyseľne zhodla na tom, že prezident Miloš Zeman má prísť o právomoci hlavy štátu podľa čl. 66 ústavy. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz, podľa ktorého ide o prvý…

Cez Lamanšský prieliv prišlo za tri dni viac ako 800 migrantov

0 icon

Bratislava 19. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Gareth Fuller/PA via AP)   Za tri dni sa preplavilo cez Lamanšský prieliv do Anglicka viac ako 800 ľudí. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na britské ministerstvo vnútra V sobotu úrady zadržali 410 ľudí, ktorí prišli na 11 člnoch. V nedeľu prišlo…

Firma Johnson & Johnson v treťom kvartáli predala vakcíny proti koronavírusu za 502 miliónov dolárov

0 icon

Bratislava 19. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Szilard Koszticsak/MTI via AP)   Americká farmaceutická spoločnosť Johnson & Johnson v treťom kvartáli dosiahla za predaj vakcín proti koronavírusu tržby v objeme 502 miliónov dolárov Spoločnosť v súvislosti so zverejnením kvartálnych výsledkov zároveň uviedla, že za celý tento rok očakáva tržby za predaj očkovacej látky…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Patrik Spišiak

Prečo ceny tak prudko rastú?

0icon

Inflácia celosvetovo naberá na obrátkach, a to znamená len jediné. Zvyšovanie rozdielu medzi bohatými a chudobnými sa opäť zväčšuje (napríklad kvôli rastu cien akcií a nehnuteľností). Keďže inflácia a ekonomická nerovnosť sú moje najobľúbenejšie témy tak sa musím priznať, že súčasný ekonomický vývoj vo svete je pre mňa ako voda na mlyn. V tomto…

Erik Majercak

Zelená ekonomika, konflikt v USA do rozpadu, 6 prostriedkov komunikácie a moci, depopulácia, téma: liberálno-trhový podfuk

0icon

Propagovaná a mainstreamom podporovaná zelená ekonomika ako ju poznáme je jedným z liberálno-trhových podfukov. Je aj zdrojom a jedným z dôvodov budúceho rozpadu USA. Liberálno-trhový konflikt je prvá z ekonomických tém, kde sa budeme snažiť vysvetliť reálnu ekonomiku a nie tie propagandistické, liberálno-neomarxistické,  ekonomické teórie, ktoré sú tu len a len na ohlúpnutie, okrádanie a riadenie más Ak…

Ivan Štubňa

Madam Čaputová opäť perlila..., ale nie je sama zo Sorosovho stáda...

0icon

Madam Čaputová sa nechala počuť, že by bolo dobre, keby si obvinený alebo lepšie povedané osočovaný guvernér NBS Peter Kažimír zobral príklad z rakúskeho kancelára Kurza a odstúpil zo svojej funkcie.  Obvinenie Petra Kažimíra pochádza z dielne úradu špeciálnej prokuratúry, ktorú vedie Daniel Lipšic, pretlačený do funkcie terajšou koaličnou luzou. Lipšic sa stal…

René Pavlík

Trianon a historik

0icon

Trianon a historik. Trianon predstavuje sto rokov hnisajúci vred v hlave každého Maďara. Chrastičku zmierenia vždy 4. júna rozožerie celoštátny plač a škrípanie zubov na panychíde za veľkým Uhorskom. Krutovládu Maďarov nad porobenými národmi ukončila prvá svetová vojna.  Oni sa s tým nevedia zmieriť. Stále kujú pikle a hľadajú spôsob, aby…

Gustáv Murín

Umelo škandalizovaný Kažimír zažíva vlastnú "medicínu"

0icon

Rozhľadenejším je dávno jasné, že sa tu k moci dostala politická zberba na čele s Psychopatovičom, ktorá nemá zábrany porušovať nielen všetko čo nasľubovali, ale prekračovať aj elementárne hranice politickej etiky a zásad demokracie. Takže tu máme už nimi osvedčené divadielko, kedy potrebujú dostať „svojho človeka“ na vyhliadnuté miesto a tak to miesto „vyčistia“. Technológia…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo ti chce povedať telo, keď zažiješ deja vu?

0 icon

Povedzme, že ideš lyžovať prvýkrát v živote, ale zrazu, keď stúpiš na sneh, máš pocit, že si to už predtým robil. No, práve si zažil deja vu. Aj keď sa to javí ako zriedkavý jav, 60 - 80%  ľudí malo niekedy deja vu. Môže to však znamenať, že tvoje telo vysiela signál, aby ťa…

Perfektne načasované fotografie, ktoré dajú zabrať tvojmu mozgu

0 icon

Možno nie si najlepším fotografom sveta, ale niekedy sa všetko vo vesmíre uloží do jedného obrovského celku a jediné čo musíš urobiť, je stlačiť spúšť na svojom fotoaparáte. Jednoducho povedané, si v tej správny čas na správnom mieste. Z času na čas práve dokonalé načasovanie robí z obyčajnej fotografie unikát.…

Muži v žiarivých brneniach: biblické bytosti alebo mimozemšťania? 2. časť

0 icon

„Zjavilo sa sedem mužov v hodvábnych odevoch, ktoré sa podobali gréckym tógam, a v žiarivých topánkach. Rovnako stavali na obdiv brnenie a pod týmto brnením bolo vidieť honosnú purpurovú bielizeň mimoriadnej krásy. Zdalo sa, že dvaja z nich majú vyššie postavenie než ostatní. Ten, ktorý vyzeral na veliteľa, mal tvár…

Prečo hranolky chutia tak zle, keď už sú studené?

0 icon

Hranolky rozhodne nie sú pre naše telo a trávenie najzdravšie, no raz za čas padne dobre aj zhrešiť. Tenké, chrumkavé a dozlatista upražené – presne také patria k najobľúbenejším pokrmom nielen medzi deťmi na celom svete. Hranolky patria podľa prieskumov k najobľúbenejším prílohám na všetkých kontinentoch. Hodia sa k mäsu,…

Slovanský Enoch alebo poznávací výlet po nebesiach: 1. časť

0 icon

V minulých sériách článkov sme rozoberali Etiópsky Enoch. Tentokrát sa v našej sérii pozrieme na ten slovanský. Ten sa na rozdiel od etiópskej verzie nezaoberá činmi synov Božích na zemi, teda maximálne len okrajovo. Pochopiteľne tu nechýba varovanie pred blížiacou sa globálnou katastrofou, čo bol pravdepodobne jeden z hlavných dôvodov,…

Armádny Magazín

Irán v po rokovaniach so Šojguom v Moskve potvrdil záujem o ruské stíhačky a helikoptéry

0 icon

Rusko, 19. október 2021 (AM) –  "Pozície Moskvy a Teheránu sa zhodujú vo väčšine kľúčových problémov globálnej a regionálnej agendy. Spolupráca medzi Ruskom a Iránom sa napriek situácii s COVID-19 naďalej rozvíja, uviedol náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov. "Napriek zložit

Bývalý šéf Pentagonu prehovoril o chybách v školení afganskej armády

0 icon

USA, 19. október 2021 (AM, Sputnik) – USA urobili kritické chyby v školení afganskej armády, ktoré prispeli k jej rozpadu, myslí

Brilantným riadením Amerika kráča ku komunizmu

0 icon

USA, 19. október 2021 (AM) – Kaliforniu zmieta vlna lúpeží v obchodoch. V San Franciscu ľudia len vojdú, lopatou prehodia tovar z regálov a odídu. Pracovníci obchodu neriskujú svoje zdravie a nezasahujú do lúpeže. Predajcovia môžu iba zavolať políciu a dívať sa. Neprichádza však ani polícia.

Americký výsadok na japonské územie mal byť v septembri 1945

0 icon

Japonsko, 19. október 2021 (AM) –  6. a 9. augusta 1945 USA atómom zbombardovali japonské mestá Hirošimu a Nagasaki. V roku 2015 bol zverejnený údaj o dovtedy celkovom počte obetí vyše 450 tisíc, pričom na následky ožiarenia trpelo ďalších 183 519 ľudí.

Ruskej armáde sa v Sýrii vzdalo niekoľko tisíc militantov

0 icon

Sýria, 19. október 2021 (AM) – Obrovská skupina militantov, ktorí sa predtým aktívne zúčastňovali teroristických aktivít v južnej Sýrii, sa rozhodla vzdať ruskej armáde výmenou za záruky, že nedôjde k ich prenasledovaniu zo strany Damasku. Militanti, ktorí sa zúčastnili na dobrovoľnej kapitulácii, odovzdali niekoľko desiatok tisíc ručných zbraní a množ

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali