Životopisy svätých: Sv. Pavol, pustovník

Svet 15. mája 2016 (HSP/Foto:internet)

 

Že človek aj na divokej púšti môže žiť ako v raji, šťastný, svätý a spravodlivý, to dokázal pred pätnástimi storočiami jeden egyptský mladík menom Pavol

Narodil sa bohatým rodičom, ktorí v dolnom Tébsku (v Egypte) mali svoje statky a nadaného syna svojho podľa vtedajších zvykov vznešených rímskych a gréckych rodín vychovávali čo najstarostlivejšie. Popri svojom znamenitom vedeckom vzdelaní  preukazoval Pavol už od útlej mladosti  veľkú náklonnosť k náboženskému praktizovaniu. Keď mal sotva 15 rokov, stratil svojich rodičov, ktorí mu zanechali veľký majetok. Ten však neposkytoval Pavlovi žiadne potešenie, jeho túžby a žiadosti boli obrátené  k nebesiam.

Keď cisár Decius v roku 250 začal ukrutné prenasledovanie proti kresťanom, opustil domovinu, a utiekol k svojej vydatej sestre na vidieku. Ale keď k svojmu najväčšiemu žiaľu zbadal, že vlastný švagor vedený lakomstvom ho chce zradiť, aby mohol zhabať jeho statky, utiekol na púšť ležiacu medzi tébskymi vrchmi.

Po dlhom putovaní prišiel k skalnatému vrchu, kde vo veľkej skale spozoroval zatvorenú jaskyňu. Otvoril ju, aby vedel, ako to v nej vyzerá, a k svojmu najväčšiemu prekvapeniu našiel tu priestrannú komoru, ktorá bola z vrchu otvorená a haluzím a lístím z veľkej palmy preklenutá, rinul sa v nej pramienok čistej vody, ktorý sa neďaleko spúšťal do zeme ako potôčik. V tejto priestrannej jaskyni si sv. Pavol vytvoril svoj príbytok. Strávil tu celých 97 rokov vzdialený a zabudnutý od ľudí, ale v úzkom spojení s Bohom a s prírodou. Pokrm mal spočiatku z palmového ovocia, nápoj mu poskytoval blízky prameň a z palmového lístia si zhotovil odev.

Uplynulo 30 zím a palma už nedávala nové lístie a odmurela. O jej vyschnutý peň sa pustovník oprel a dal sa do hlbokého rozjímania o pominuteľnosti všetkého na svete. Zrazu sa však Všemohúci postaral o svojho sluhu iným, zázračným spôsobom. Ten, čo vtáctvo v povetrí živí a pokrm dáva havranom na púšti, skrz havrana posielal každý večer pol pecňa chleba Svätému a takto ho živil, ako pred časmi proroka Eliáša. Takto trávil sv. Pavol svoj vek modlitbou a Božou chválou, rozjímaním o nebeských veciach a plnením Božej vôle.

Keď dosiahol vek 113 rokov, navštívil ho svätý Antonín, ktorý žil na inej strane púšti. Z Božej prozreteľnosti sa totiž vybral hľadať staršieho pustovníka, než ním bol on sám. Po dvoch dňoch a nociach prišiel k jaskyni, v ktorej zbadal svetlo. Bolo to obydlie sv. Pavla. Keď ten pred svojím bydlom zazrel človeka, naľakal sa a zatvoril dvere jaskyne. Anton však plačúc prosil o pripustenie, hovoriac: „ja síce nie som hoden uzrieť tvár tak veľkého muža, je tomu však už druhý deň, čo po púšti chodím za tebou, a teraz  keď som ťa našiel, zatváraš dvere predo mnou, ktoré zverom púšti otvorené nechávaš… Musíš vedieť, že sa ja z tohto miesta nepohnem, kým ťa neuvidím, aj keby mi prišlo na prahu obydlia tvojho dokonať dni môjho života.“

Svätý Pavol na to otvoril svoju jaskyňu, pozdravil svätého Antonína jeho menom, objal ho a sadnúc si k nemu, vravel: „Drahý brat, vidíš pred sebou človeka, za ktorým si ty tak veľmi túžil, ktorého si hľadal s toľkými neresťami, hľa, postava moja je zhrbená, vysoký vek vložil na mňa svoje rameno, ťarcha rokov sklonila moju hlavu, moje vlasy zvädli, brada zošedivela, moje telo dozrelo ku žatve, ale však rozprávaj mi, ako to tam teraz v tom svete ide, či sú tu ešte ľudia vždy jednako zlí? A hriech ešte vždy kopí rovnako mnoho nerestí? Prestalo už modlárstvo? Panuje ešte vždy rozpustilosť? Takto sa rozprávali sa dvaja svätí  pustovníci. Medzitým, čo besedovali, priletel havran, ktorý položil Svätému k nohám celý peceň chleba a zase odletel. Usmievajúc sa, riekol Svätý zadivenému priateľovi: „Pozri, aký dobrotivý je Boh náš! 60 rokov je tomu, čo mi každodenne pol pecňa chleba posiela týmto spôsobom, a dnes preto, že si ty ku mne prišiel, posiela mi celý!“ Na to hneď vďaky vzdávajúc Bohu za dar, ktorý im poslal, sadli si k prameňu, jedli z chleba a pili z vody, a po občerstvení sa vrátili sa do jaskyne, kde takmer cez celú noc chválili Boha spevom a modlitbou.

Na druhý deň ráno povedal Pavol svojmu hosťovi: „Drahý brat, veľmi by ma tešilo, keby som mohol ďalej s tebou zotrvávať, avšak hodina moja sa blíži. Pán mi prisľúbil, že prv než umriem, uvidím teba. Pán ťa poslal ku mne, aby si pochoval moje telo do zeme, z ktorej je vzaté. Choď teda, ak chceš, dones mi plášť, ktorý ti dal biskup Atanáz, aby si ním zakryl mŕtve telo moje.“  S ťažkým srdcom sa rozlúčil sv. Antonín s Pavlom a vydal sa na cestu k svojmu kláštoru. Kedď však na tretí deň opäť do jaskyne svätého  Pavla vkročil, našiel ho strnulého, kľačiaceho s pozdvihnutou hlavou a s rozpätými rukami smerom k nebesiam. Ticho a plný úctivosti priblížil sa k nemu v domnienke, že sa modlí. Ale keď videl, že je mŕtvy, zvolal: „Zbožná duša, ktorá i v smrti neustáva činiť, čo činila za živa!“ Antonín teda zavinul mŕtve telo svätca Pavla do plášťa, a modliac sa a žalmy spievajúc vyniesol ho z jaskyne. Ako však vykopať hrob bez nástrojov? V takýchto rozpakoch vtedy uzrel dvoch levov, ktorí keď zložil mŕtvolu, hneď si ku nej ľahli a revali zármutkom. Potom však odskočili, pazúrmi do piesku vyhrabali hrob a zmizli v púšti. Do tohto hrobu položil Antonín telo svätého Pavla s modlitbou a slzami, rúcho však, ktoré si zosnulý z lístia palmového zhotovil, vzal so sebou, a ako vzácny poklad ho nosil v čas slávny veľkonočný. Svojim učeníkom ale rozprával všetko, čo sa prihodilo.

Svätý Pavol zomrel koncom roka Pána 340, v 113. roku svojho veku. Jeho neporušené telo dal okolo roku 1169 carihradský cisár Manuel Comnenus preniesť do Carihradu a zložili ho v chráme Božej Rodičky. Odtiaľ sväté pozostatky v roku 1240 preniesol istý Jakub Lantzlo, benátsky mešťan a uložil ich v Chráme sv. Juliana.

Keď sa úcta k svätému Pavlovi medzi kresťanmi viac rozšírila, rozšíril sa aj počet pustovníkov, ktorí si dali meno Pavlíni a vzývali Pána už i v lesoch Uhorska. Vtedy sa uhorský kráľ Ludvik zaviazal, že ak skrze zásluhy a na príhovor svätého Pavla, prvého pustovníka, sa mu podarí pokoriť pyšných Benátčanov, jeho pozostatky dá s veľkou slávou preniesť do Uhorska. Tak sa aj stalo, a Ludvik dal 4. októbra roku 1381 preniesť sväté telo z chrámu sv. Juliana v Benátkach do Budína, kde ich ľud aj kňazi s radosťou uvítali a s najväčšou pobožnosťou uložili do kráľovskej kaplnky. Odtiaľ ešte v tom roku v mesiaci december kardinál Demetrius, arcibiskup ostrihomský, v sprievode cirkevných a svetských hodnostárov, v prítomnosti zemanov i ľudu preniesol pozostatky sv. Pavla do kostola sv. Vavrinca, mučeníka, v budinských vrchoch neďaleko Budína, kde žila veľká spoločnosť mníchov sv. Pavla v ustavičnej Božej službe Božej, a kde mnohí veriaci na príhovor sv. Pavla prijímali nespočetné dary od nášho Pána Ježiša Krista.

Na sv. Pavlovi sa ukázalo, že Boh neopúšťa svojich sluhov, ktorí verne plnia jeho vôľu jeho a že aj o ich časné potreby sa stará otcovsky. Svätý Pavol pustovník sa mal stať vodcom omnoho väčšieho počtu svätých kajúcnikov, ktorí na púšti, od sveta vzdialení, modlia sa za spasenie ľudí, samých seba prácou a modlitbou posväcujú, a svetu, ktorý je ponorený do nerestí a neprávostí, majú slúžiť ako skvelé obrazy nasledovania Krista na krížovej ceste.

Toto bola vôľa Božia a svätý Pavol ju vyplnil. Preto aj Boh sa oňho postaral najláskavejším spôsobom a každodenne mu dal donášať chlieb skrze havrana. Preto, vzmuž sa, kresťanská duša, a vlož všetku starosť svoju na Pána. My síce nesmieme, ba nemáme od Boha očakávať zázraky, avšak smieme a máme očakávať od neho, že nám pomôže, ak ho nebudeme opúšťať.

Boh totiž môže vždy pomôcť aj bez viditeľných zázrakov, lebo skrz iných ľudí, alebo príhodným vedením zákonov prírody, ktoré len to konajú, čo on chce. A keď obyčajný poriadok prírody nepostačuje, ani vtedy nie sú zviazané ruky Všemohúceho, ktorý keď chce, môže činiť i zázraky.

Dobrý kresťan sa nebude teda trápiť starosťami o budúcnosť, ako sa mu povedie ďalej, ako zaopatrí svoje deti, čo bude z neho, keď nastane vojna, či hlad, a ešte menej bude zo samej úzkosti, aby snáď neumrel hladom, klamať, kradnúť, druhých prenasledovať, rúhať sa… Ináč by odstrkoval od seba láskavú pravicu Pána. Ľudia v úzkostlivých starostiach o veci dočasné nielen na duši hynú, ale často sa im zle vodí aj na svete. Kiežby poznali, že Boh je Pán a človek len sluha, ktorý z milosti Jeho žije. Kto však dôveruje v Boha, ten si nerobí zbytočných starostí, ani si ich robiť nepotrebuje. Boh sám vezme na seba jeho záležitosti a pomôže mu v príhodný a pravý čas. „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a ostatné bude vám pridané“ (Mt 6, 33). Ešte nikto hladom neumrel, kto Bohu verne slúžil a dôveroval v Neho.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Hrabko: Ak by SaS odišla z koalície, okamžite by vznikla nová koalícia. Premiérovi formát štvorkoalície aj účasť Richarda Sulíka vo vláde do istej miery vyhovuje

0 icon

Bratislava 16. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Ak by SaS odišla z vládnej koalície, okamžite by sa vytvorila nová koalícia na báze strán OĽANO, Sme rodina a Za ľudí, ktorá by v parlamente disponovala väčšinou 82 poslancov. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko Strana…

Najväčšie letecké snímkovanie pre propagáciu Slovenska

0 icon

Bratislava 16. januára 2021 (HSP/Foto:CBS Flying team)   Letecký tím fotografov a pilotov pripravuje doteraz najväčšie letecké snímkovanie Slovenska. Snímky plánujú sprístupniť aj verejnosti Nadšenci lietania a fotografovania krajiny zo skupiny Slovensko z neba pracujú na prípravách najväčšieho leteckého snímkovania našej rodnej zeme. Uskutoční sa v priebehu jari a leta…

Ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov 31. januára 2021 o 18:00 hodine. Online

0 icon

Košice 16. januára 2021 (HSP/Foto:ES)   V tomto roku v Košiciach budeme sláviť 27. ekumenickú  bohoslužbu slova za jednotu kresťanov s hlavnou myšlienkou: „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia“ (Jn 15, 5-9) Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je od 18. do 25. januára. Materiály…

Komentované udalosti týždňa: 1. V spore Sulíka s Matovičom ide o čierneho Petra 2. Celoplošné testovanie je nezmysel z Matovičovej hlavy 3. Prepojenie Tódovej na sudkyňu Záleskú 4. Namiesto pomoci ľuďom, vláda nakúpi radary za 148 miliónov eur

0 icon

Bratislava 15. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian,Milan Kapusta,Jaroslav Novák)   1. Spor Matoviča so Sulíkom. Hrajú o to, komu ostane v ruke čierny Peter   Premiér Igor Matovič začiatkom týždňa obvinil ministra hospodárstva, že je zodpovedný za smrť 4 300 ľudí, pretože včas nenakúpil antigénové testy. Odhliadnúc od toho, že antigénové…

Slovinská opozícia predložila návrh na vyslovenie nedôvery vláde

0 icon

Ľubľana 16. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michel Euler)   Päť slovinských opozičných ľavicovo orientovaných strán predložilo v piatok návrh na vyslovenie nedôvery stredopravicovej vláde premiéra Janeza Janšu. Vládu obvinili zo zlyhania v boji s pandémiou a zneužívania koronakrízy na upevňovanie vlastnej autority. Tajné hlasovanie o návrhu by malo v parlamente prebehnúť na…

USA uvalili sankcie na šesť čínskych predstaviteľov pre zatýkanie v Hongkongu

0 icon

Washington 16. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Saul Loeb/Pool Photo via AP)   USA v piatok uvalili sankcie na šesť čínskych predstaviteľov, ktorí sa podieľali na hromadnom zatýkaní prodemokratických aktivistov v Hongkongu, informovala agentúra AFP Dosluhujúci minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo v najnovších zo série sankcií, uvalených počas posledných dní jeho funkčného…

Po ZVJS sa k dokumentu, ktorý zverejnil Radačovský, vyjadrila aj Kolíková: „Celá vec má veľmi banálne vysvetlenie“

0 icon

Bratislava 16. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Právny zástupca Lučanského rodiny Miroslav Radačovský zverejnil dokument z 9. decembra 2020, podľa ktorého bol bývalý šéf polície premiestnený do Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici. Po Zbore väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) sa k…

V Katalánsku pre pandémiu zmenili termín regionálnych volieb

0 icon

Barcelona 16. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Santi Palacios)   Regionálne voľby v Katalánsku, ktoré sa mali konať 14. februára, preložili na 30. mája. Príčinou odkladu je pandémia vyvolaná koronavírusom SARS-CoV-2 O odklade volieb podľa agentúry AFP v piatok informovala Elsa Artadiová, hovorkyňa strany Spoločne pre Katalánsko (JxCat), jednej z dvoch vládnych strán…

Merkelová v predvečer voľby jej nasledovníka naznačila svojho favorita

0 icon

Berlín 16. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Hannibal Hanschke/Pool Photo via AP)   Kancelárka Angela Merkelová vyzvala v piatok svojich konzervatívnych kresťanských demokratov, aby zostali centristickou stranou, čím naznačila odmietnutie jej dlhoročného rivala Friedricha Merza, ktorý je favoritom v boji o post predsedu strany. Informovala o tom agentúra AFP Kresťanskodemokratická únia (CDU) si…

Čaputovej progresívny ekonóm: Psy nielenže smrdia, brešú, hryzú a obťažujú okolie, ale ich hlavnou chybou je, že majú uhlíkovú stopu ako veľké autá SUV

0 icon

Bratislava 16. januára 2021 (HSP/Foto:Screenshot)   Liberálno -progresivistickí ekofanatici sa zrejme nezastavia pred ničím. V snahe "zachrániť planétu" vypúšťajú zo svojich úst čoraz viac absolútnych nezmyslov. Progresívny ekonóm pôsobiaci v prezidentskom paláci, Libor Melioris vyhlásil, že psy nielen smrdia, brešú a hryzú, ale zanechávajú aj uhlíkovú stopu rovnakú ako veľké…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Jozef Slávik

Hľadanie strateného času ...

0icon

Od novembra 1989 je to obrovské množstvo stratených príležitostí ako byť lepšími, ako žiť lepšie, ako byť šťastnejšími. Večná škoda strateného času, sklamaní, nádejí a nenaplnených snov o tom, že budeme lepší, rovnejší, múdrejší, spravodlivejší, zodpovednejší. Ešte že aspoň tá nádej, čo kdesi v tmavom kúte bojazlivo čaká na svoj…

Rastislav Slovák

Sulík je sociálny netvor

0icon

Keď niekto ako Sulík nedopraje ani len vlaky zadarmo pre dôchodcov, študentov a žiakov, dôchodcom nedopraje ani len trináste dôchodky a dokonca nedopraje ani len obedy zadarmo deťom v školách, tak takéto indivíduum ako Sulík si zaslúži pomenovanie SOCIÁLNY NETVOR! Čo tomu sociálnemu netvorovi Sulíkovi vadí na tom, že dôchodcovia majú možnosť…

Marek Brna

Chorá politická scéna

0icon

Ochorela aj naša politická scéna. Situácia je veľmi vážna. Akoby jej dochádzal kyslík. Príznačné pre túto dobu. Spoločnosť by sa mala snažiť dávať si na vedúce miesta tých najschopnejších jedincov. Čím vyššia pozícia v spoločnosti, tým väčšie schopnosti. A čo je najvyššia pozícia v spoločnosti? Exekutíva. Nie novinári, nie umelci.…

Boris Mesár

1. BBC - Covid: Ako vyťažené sú nemocnice v Anglicku?, 2, Testovanie je PSYOPS

0icon

1.) Premiér Boris Johnson pri vyhlásení národného lockdownu uviedol, že v prípade neprijatia opatrení hrozí, že NHS bude ochromená. Štatistiky však naznačujú, že podiel postelí momentálne obsadených pacientmi je v skutočnosti nižší ako obvykle. Ako môže byť teda obe veci pravdivé? Čo je tento rok iné? Zima je pre NHS…

Ivan Holek

Vakcína! Moje osobné legitímne pochybnosti

0icon

Z verejnoprávneho rozhlasu som sa dozvedel pre mňa osobne dosť znepokojivú informáciu, že priemerný čas vývoja vakcíny je dvanásť rokov. A všetky vakcíny, ktorými má byť očkované takmer celé ľudstvo boli vyvinuté za rok. Média však hovoria o ich absolútnej bezpečnosti a na dôkaz toho sa dávajú mnohí politici demonštratívne…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

2021 bude rokom neuveriteľných astronomických udalostí, ktoré to sú?

0 icon

Ak hľadáš koníček, ktorému sa budeš venovať, zatiaľ čo budeš čakať na očkovanie alebo koniec pandémie, pohľad na vesmír nie je zlou voľbou. V roku 2021 sa udeje mnoho vzrušujúcich astronomických udalostí! Väčšina z nasledujúcich astronomických udalostí bude viditeľná po celom svete bez potreby akéhokoľvek špeciálneho vybavenia, aj keď v prípade niektorých určite…

Bojovníci Katalaunských polí 1. časť

0 icon

Vráťme sa hlboko do minulosti - do prvej polovice 5. storočia. Európa bola pustošená hrôzostrašnou armádou Hunov pod vedením neporaziteľného vodcu Attilu. Nedokázal im čeliť nik okrem statočných Galov, ktorí ich ako jediní porazili. Bojovali statočne a odvážne a to dokonca aj po smrti... Dva roky potom, čo sa Attila stal najvyšším…

Prečo sa po prebudení naťahujeme a zívame?

0 icon

Budík  nás upozorňuje , aby sme ráno vstali, ale neprebudí naše telo. A tak sa naťahujeme a zívame. Možno práve preto, že to robíme ako mimovoľný proces, tomu ani nevenujeme pozornosť. Avšak tieto 2 akcie robia pre naše telá oveľa viac, ako len zobudenie. 1. Strečing svaly prestaví

Ako sa mení Zem? NASA odhalila fotografie, ako sa mení podnebie

0 icon

Prírodné katastrofy významne zasiahli milióny ľudí na celom svete. Roztrieštené povodne a zosuvy pôdy pochovali milióny domov a požiare spôsobili zničenie pozemkov. Fotografie NASA ti odhalia viac. Každoročný výskyt prírodných katastrof vyvoláva otázky a odborníci na životné prostredie neustále opakujú, že je to spôsobené ľudskými aktivitami na našej planéte. Aj keď sa…

Malajzia - zaujímavé fakty o tropickom raji 2. časť

0 icon

Malajzia sa svojho času umiestnila na 9. mieste ako najnavštevovanejšia krajina na svete z hľadiska turistických aktivít. Môžeme s istotou povedať, že táto autentická multikultúrna krajina si zaslúži aj tvoju pozornosť, pretože v Malajzii existujú jedinečné veci, ktoré nikde inde na svete nenájdeš. Za spev Despacito ti môžu dať pokutu

Vo svete IT

Tieto platené aplikácie a hry tento víkend neprehliadajte. Stiahnete ich totiž z Google Play zadarmo!

0 icon

Spolu so začiatkom víkendu vám prinášame pravidelnú nádielku aplikácií a hier, za ktoré by ste za normálnych okolností museli platiť, ale nie dnes. Dôvodom je, že sú dočasne dostupné prostredníctvom obchodu Google Play zadarmo. Na zozname nižšie nájdete celkovo 23 aplikácií, z ktorých extra do pozornosti dávame správcu hesiel, Password Manager…

USA vs. Rusko: Kto bude mať na Mesiaci základňu ako prvý?

0 icon

Ruská vesmírna agentúra sa vyjadrila, že do roku 2040 plánuje založiť na povrchu Mesiaca svoju kolóniu. Medzitým sa americká NASA vyjadrila, že trvalú ľudskú prítomnosť na Mesiaci bude mať do konca desaťročia. Začali sa druhé vesmírne preteky? Americká vlajka je zatiaľ jediným teritoriálnym symbolom, ktorý sa na povrchu Mesiaca nachádza.…

Aktualizujte si Windows 7 na novší čo najskôr. Pozrite sa prečo, a ako môžete tak spraviť lacno a rýchlo!

0 icon

Podpora operačného systému Windows 7 skončila ešte začiatkom minulého roka. V praxi to znamená, že operačný systém už nedostáva žiadne ďalšie aktualizácie s výnimkou platených aktualizácií, ktoré aktuálne využívajú hlavne firmy, ktoré neprešli na novšiu verziu Windowsu 10 z interných dôvodov. Jeden z najviac chybových softwarov podľa CVE Windows 7…

Čmeliakova gravitácia môže vyriešiť expanziu vesmíru: Vedci si ju overia tým najextrémnejším spôsobom

0 icon

Fyzici dlhú dobu predpokladali, že vesmír je rovnaký, bez ohľadu na to, ktorým smerom sa vyberiete. Túto teóriu plánujú už čoskoro overiť tým, že preskúmajú tieň okolo čiernej diery, píše portál livescience.com. Ak sa im podarí dokázať, že tieň čiernej diery je o trochu menší, než predpokladajú fyzikálne teórie, mohli by…

MediaTek ide vyplácať svojim zamestnancom tisícové odmeny! Môže za to rekordný nárast tržieb

0 icon

Taiwanský výrobca mikročipov MediaTek zaznamenal v roku 2020 nečakane prudký nárast tržieb a to hneď z viacerých dôvodov. Primárnym dôvodom bola jednoznačne popularizácia 5G smartfónov, najmä tých dostupnejších, ktorých sa v roku 2020 objavilo na trhu pomerne dosť. Veľké tržby však spoločnosť pripisuje aj ku zvýšeným dodávkam mikročipov najmä pre…

Armádny Magazín

Izraelský analytik Kedmi pomenoval hrozbu, ktorá by mohla zničiť USA

0 icon

Izrael, 16. január 2021 (AM) - Súčasné udalosti v USA sú úsvitom Mccarthyzmu. Toto vyhlásenie urobil izraelský politický analytik Jakov Kedmi a hovoril o ohrození štátu.   Odborník nazval to, čo sa deje v Amerike, Mccarthyzmus - hnutie, ktoré bolo v 50. rokoch sprevádzané politickými represiami. Podľa Kedmiho s tým dnes v USA…

Nikolaj Starikov: Trumpov Shutdown a Washingtonská dohoda

0 icon

Rusko, 16. január 2021 (AM) - Historik a politológ Nikolaj Starikov v éteri autorského programu Anny Šafranovej uviedol, že odpojenie súčasného amerického prezidenta od sociálnych sietí „šokovalo miliardy“ ľudí. Odborník odhalil dôvod „verejného bičovania“ Donalda Tru

Útok ruského „Jarsu“ neprežijú ani šváby

0 icon

Rusko, 16. január 2021 (AM) - Ministerstvo obrany RF minulý rok vyhlásilo, že toho roku budú ďalšie dva pluky raketových vojsk strategického určenia prezbrojené na raketové komplexy „Jars“, pričom jeden bude mať mobilné odpaľovacie zariadenie a dr

Kto vyzbrojuje svet?

0 icon

Francúzsko, 16. január 2021 (AM) - V roku 2019 zaznamenala francúzska letecká spoločnosť Dassault nárast predaja o 105% - výsledky boli do veľkej miery spojené s úspechom ich vlajkovej lode Rafale. Ten sa teší veľkému úspechu po mnohých rokoch od jeho zavedenia do aktívnej služby vo Francúzskej armáde (dodaný v 2001,…

20 krajín s najvyššími vojenskými výdavkami v roku 2019

0 icon

Švédsko, 15. január 2021 (AM) - Rok 2019 bo už piaty rok po sebe čo sa globálne vojenské výdavky v zvýšili a obchod dosiahol 1,917 miliárd dolárov. Rástli o 3,6%, čo z neho robí najväčší rast desaťročia, ktorý v roku 2018 prekonal 2,6%, vyplýva z údajov Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum…

Svetlo sveta

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

PATRÓNI LEKÁROV – SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN

0 icon

SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN. Boli bratia a dvojičky. Vyštudovali lekárstvo. Zo svojho povolania si neurobili výnosný biznis. Neprofitovali na cudzom nešťastí. Liečili všetkých a nezištne – bezplatne. Mnohí, keď videli ich príklad, stali sa kresťanmi. Pohanskí kňazi ich obžalovali, že robia čary, a tak zvádzajú ľudí, aby sa klaňali kresťanskému…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali