I. ŠRAMKO: Slovensko je zodpovedným členom eurozóny, patrí do jej jadra

Bratislava 17. februára (TASR) – Aj keď sa slovenská koruna počas svojej existencie osvedčila, rozhodnutie o vstupe SR do eurozóny bolo správne. Riešením súčasnej krízy je prijatie takých opatrení, ktoré vrátia dôveru finančných trhov pri financovaní dlhov niektorých jej členských štátov. Slovensko je považované za zodpovedného člena eurozóny a takýto prístup nás zaraďuje k jadru eurozóny, hovorí v rozhovore pre TASR v rámci projektu Osobnosti: tváre, myšlienky bývalý guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) a súčasný predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ivan Šramko.

-V týchto dňoch si pripomíname 20 rokov od menovej odluky a vzniku samostatnej slovenskej koruny. Vy ste v tom čase pôsobili v komerčnom bankovom sektore, ako si spomínate na toto obdobie?-

V tom čase som sa venoval predovšetkým založeniu Istrobanky, ktorá vznikla ako dcéra Slovenskej poisťovne a podstatnú časť svojej kapacity som venoval tomuto projektu. Istrobanka tým, že to bola novovzniknutá banka, sa príliš do samotného vzniku slovenskej koruny nezapájala, popri NBS z komerčných bánk to bola skôr vec VÚB, Slovenskej sporiteľne, ktoré vtedy jednak disponovali technickými prostriedkami, ale mali aj obeživo. Bolo to obdobie, ktoré bolo veľmi zaujímavé, mali sme mnoho kontaktov so vznikajúcou NBS a sledovali sme, akým spôsobom táto inštitúcia vznikne, či dokáže riešiť úlohy s ktorými sme nemali žiadne skúsenosti, vybudovať si reputáciu, čo sa jej aj vo veľmi krátkom čase podarilo.

-Pôvodným zámerom pri delení Československa bolo, že sa aspoň na prechodné obdobie zachová používanie spoločnej meny. Aké boli z Vášho pohľadu hlavné dôvody, prečo tento projekt skončil už po pár týždňoch?-

Česká strana, ako sa ukazuje teraz z výpovedí rôznych ľudí, ktorí sa toho procesu zúčastňovali, sa pripravovala na to oddelenie už skôr. Ukázalo sa, že obava a neistota z ďalšieho vývoja československej koruny bola príliš veľká a otázka zodpovednosti za vývoj hodnoty devízových rezerv si vynútili rýchlejší postup. Takéto obavy aj mohli byť opodstatnené, lebo ešte niekoľko mesiacov mohla byť československá koruna predmetom devízových špekulácii s ťažko predvídateľným vývojom. Nebolo to celkom fér voči nám, pretože pôvodná dohoda nám dávala viac času na prípravu na vznik novej meny.

-Boli za tým z Vášho pohľadu viac ekonomické alebo politické dôvody?-

Politicky sa najprv dohodlo, že to prechodné obdobie bude dlhšie, takže si myslím, že to boli predovšetkým ekonomické dôvody, ktoré nútili najmä českú stranu, aby sa snažila celý proces rozdelenia československej meny urýchliť a zmeniť pôvodnú politickú dohodu.

-Aké praktické dôsledky a problémy sprevádzali takéto rýchle zavádzanie novej meny?-

Bolo to samozrejme veľmi hektické obdobie, vzhľadom na krátky čas na zavedenie novej meny. Príprava vlastného nového obeživa, bankoviek a mincí potrebuje ďaleko dlhšiu dobu, ako bola k dispozícii, a preto sa rozhodlo o kolkovaní. Ale aj samotné kolkovanie je veľmi náročná operácia. Bolo treba zabezpečiť dostatočné množstvo kolkov a najmä pripraviť personálne kapacity na ich nalepenie, ktoré sa realizovalo manuálne. Z tohto pohľadu to rozhodnutie o skrátení obdobia spoločnej meny prinieslo mimoriadne veľké nároky najmä na pracovníkov NBS, ale aj komerčných bánk, ktorí sa do tohto procesu zapájali. Vyžadovalo si to samozrejme aj urýchliť práce na fungovaní samostatnej centrálnej banky, začať riadiť menovú politiku, robiť prvé transakcie, aby si mena vzniknutá v tom skrátenom čase začala získavať svoju pozíciu na medzinárodnej finančných trhoch, čo bolo veľmi dôležité.

-Podaril sa z Vášho pohľadu ten prechod na samostatnú menu bez väčších problémov?-

Myslím, že sa podaril, napriek nedostatku skúseností sa proces hlavne vďaka entuziazmu ľudí, ktorí sa do toho zapájali, podarilo veľmi dobre zvládnuť. Centrálna banka, ktorá začínala v podstate s nulovými devízovými rezervami, dokázala robiť prvé operácie, ktoré jej zabezpečili isté rezervy a začala si postupne budovať dobré predpoklady na to, aby mohla reálne vykonávať menovú politiku. Neboli dramatické otrasy ani v mene samotnej, ani vo výkone menovej politiky. Proces sa podarilo zvládnuť, napriek tomu, že čas na prípravu novej meny bol oveľa kratší, ako sa pôvodne uvažovalo.

-Ako sa podľa Vás osvedčila slovenská koruna v ďalších rokoch svojho fungovania?-

Dá sa povedať, že slovenská koruna sa osvedčila aj napriek tomu, že pri jej vzniku boli veľké obavy. Zažili sme aj obdobie vysokej inflácie, aj veľmi vysokých úrokových sadzieb, ale za to nebola zodpovedná mena, ale hospodárska politika vlády a problémy v bankovom sektore. Napriek predpovediam veľkej devalvácie sa slovenská koruna ukázala ako relatívne stabilná mena. Národná banka sa ju snažila menovou politikou stabilizovať a mať jej vývoj pod kontrolou. Myslím si, že vývoj slovenskej meny zodpovedal vývoju slovenskej ekonomiky a v tom čase centrálna banka robila naozaj zodpovednú menovú politiku. Slovenská ekonomika sa v 90. rokoch nevyvíjala dobre a mnoho problémov, či už boli v bankovom sektore alebo v reálnej ekonomike, vytváralo samozrejme aj tlaky na menu a jej devalváciu. Po reštrukturalizácii bankového sektora a jeho privatizácii a makroekonomickej stabilizácii sa však situácia stabilizovala.

-Z pohľadu Vás ako externého pozorovateľa a neskôr aj z vlastných skúseností, keď už ste pôsobili v NBS, nakoľko bola zabezpečená jej nezávislosť od politických zásahov?-

Myslím si, že od vzniku centrálnej banky sa nezávislosť tejto inštitúcie v zásade rešpektovala de jure aj de facto. Napriek tomu, že sme za tých 20 rokov zažili množstvo veľmi zložitých politických aj ekonomických období, národná banka vždy dokázala plniť svoje úlohy nezávisle. Počas môjho pôsobenia v NBS, ale myslím si že ani v predchádzajúcom období, sme nezažili snahu politikov ovplyvňovať rozhodnutia bankovej rady. Minister financií sa ani raz nezúčastnil rokovania bankovej rady, napriek tomu, že sa ho zúčastniť mohol. Som presvedčený, že rešpektovanie nezávislosti a neovplyvňovanie rozhodnutí bankovej rady má od vzniku NBS svoju tradíciu a politici tento štatút akceptovali.

-V čase, keď ste stáli na čele NBS, už bolo politicky rozhodnuté o prechode na euro a naplno prebiehali prípravné práce. Keď sa na to spätne pozeráte, bolo rozhodnutie o nahradení koruny eurom dobrým rozhodnutím?-

Určite to bolo správne rozhodnutie, v súlade so záväzkami SR pri vstupe do Európskej únie. Bolo to jedno z mála konsenzuálnych rozhodnutí všetkých relevantných politických strán platné počas dlhého obdobia. Prvé materiály na túto tému schválila vláda už v roku 2003 a zavedenie eura malo podporu aj po voľbách v roku 2006. Jasne sme poukazovali na pozitíva, ale aj riziká tohto rozhodnutia. Aj keď sme sa po zavedení eura dostali do mimoriadneho obdobia, pretože nastala globálna kríza, ktorá odhalila aj to, že aj samotné fungovanie eurozóny má svoje nedostatky, myslím si, že tie pozitíva, ktoré sme očakávali, sa napĺňajú. Ak sledujeme napríklad vývoj výmenných kurzov okolitých krajín, zisťujeme, že ich vlastné meny im skôr robia problémy, že výmenný kurz sa nevyvíja v súlade s tým, čo by potrebovalo hospodárstvo tej-ktorej krajiny. My sme sa vyhli možným turbulenciám domácej meny. To, že u nás máme euro, pozitívne hodnotia aj zahraniční investori pri svojom rozhodovaní o investíciách. Samotný prechod na euro sa zvládol veľmi dobre a Slovensko je krajinou so stále najväčšou podporou obyvateľstva k zavedeniu novej meny. Takže to rozhodnutie bolo správne a myslím si, že sa postupne napĺňajú tie pozitíva, ktoré euro malo priniesť a takýto trend bude ďalej pokračovať.

-Myslíte si, že aj samotné načasovanie vstupu do eurozóny bolo správne?-

Ak sa v roku 2003 konsenzuálne rozhodlo o vstupe do eurozóny, tak sa už o načasovaní nedalo príliš špekulovať. Zmena rozhodnutia alebo jeho posúvanie by znížilo dôveryhodnosť Slovenska. Všetko bolo treba podriadiť tomu, aby sme splnili maastrichtské kritéria. Analýzy ukazovali, že splnenie podmienok na prijatie eura je reálne. Vyžadovalo si to ale urobiť významné opatrenia pre makroekonomickú stabilitu, najmä disciplínu vo verejných financiách – nízke deficity, stabilizovať výmenný kurz a mať pod kontrolou infláciu. Národná banka jasne definovala nový cieľ menovej politiky, v roku 2005 prešla na cielenie inflácie. To všetko bolo, bez ohľadu na ambíciu prijatia eura, pozitívne pre náš hospodársky vývoj. Aj naša účasť v mechanizme výmenných kurzov ERM 2 vytvárala silný tlak na vládu, aby robila zodpovednú hospodársku politiku, aj na centrálnu banku, aby v oblasti inflácie a výmenného kurzu prispela k tomu, aby sa podmienky splnili.

-Keď sa pozrieme širšie na eurozónu, v čom vidíte príčiny súčasnej krízy a aké sú jej riešenia? Myslíte si, že opatrenia prijímané v súčasnosti na európskej úrovni sú krokom správnym smerom?-

Svetová ekonomika je veľmi prepojená a ak sa vyskytnú problémy v jednom významom regióne, tak to samozrejme ovplyvní aj iné krajiny. Problém, ktorý nastal najskôr v USA v roku 2008 v bankovej oblasti, ale aj v reálnej ekonomike, znamenal stratu dôvery investorov nielen voči privátnemu sektoru, ale aj voči štátnemu sektoru. Táto nedôvera sa rýchlo presunula aj na iné regióny, samozrejme aj do Európy. Niektoré krajiny kvôli vysokej zadlženosti a nízkej konkurenčnej schopnosti stratili schopnosť financovať svoje dlhy za prijateľných podmienok. To ich núti výrazne znižovať verejné výdavky a zvyšovať príjmy cez vyššie dane, čo však zároveň spôsobuje hospodársky pokles. Samotná príčina dnešných problémov niektorých krajín eurozóny je predovšetkým v tom, že sa dlhodobo nedodržiavali pravidlá Paktu rastu a stability, ktoré boli platné a záväzné. Je to predovšetkým zodpovednosť tých krajín, ktoré sa príliš zadlžili a ich ekonomika stratila konkurenčnú schopnosť a vykonávali v zásade nezodpovednú hospodársku politiku. Na druhej strane je zodpovednosť za tento vývoj aj na európskych štruktúrach, ktoré mali na dodržiavanie dohodnutých pravidiel dohliadať. Problém nastal už od začiatku, kedy aj veľké krajiny ako Nemecko a Francúzsko nedodržiavali tieto pravidlá. Prípadné sankcie z neplnenia podmienok Paktu stability a rastu boli v rukách politikov a tí ich dosiaľ nikdy neuplatnili, čím v podstate podporili nezodpovedné správanie sa niektorých krajín. Riešenie krízy je v prijatí takých opatrení, ktoré vrátia dôveru finančných trhov pri financovaní dlhov niektorých štátov. Tieto musia dostať vývoj verejných financií a zadlženie na udržateľnú hodnotu. Konsolidačné úsilie by malo byť nastavené tak, aby nezadusilo hospodársky rast, čo nie je, aj vzhľadom na celosvetovú krízu, jednoduchá úloha.

Opatrenia ktoré sa prijímajú v súčasnosti, idú správnym smerom. Je to jednak skupina opatrení sprísňujúca pravidlá Paktu stability a rastu (tzv. 6-Pack), Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v HMÚ (tzv. fiškálny kompakt), ale aj pripravované nariadenia posilňujúce hospodársky dohľad v eurozóne (tzv. 2-Pack). Zavádzajú sa aj poloautomatické sankcie, ktoré bude navrhovať EK a odmietnutie sankcii by musela schváliť kvalifikovaná väčšina štátov. Druhá skupina opatrení je zameraná na stabilizáciu finančného sektora EÚ – dohliadacie kompetencie získala ECB a pripravuje sa vznik bankovej únie. Dôležité je aj to, že sa vytvorili mechanizmy finančnej pomoci členským štátom eurozóny na obdobie, počas ktorého členské štáty implementujú ozdravný program a získajú opätovne prístup k trhovému financovaniu.

Odstraňovanie problémov zlepšovaním existujúcich, ale aj vytváraním nových pravidiel považujem za veľmi dôležité. Tak, aby EÚ ďalej pokračovala v svojom rozvoji, čo je dôležité aj pre našu ekonomiku, ktorá je existenčne závislá na ďalšej integrácii a spolupráci s ostatnými členskými krajinami.

-Je podľa Vás ešte potrebné doplniť prijímané opatrenia nejakými ďalšími krokmi?-

Myslím si, že tých nových opatrení je veľa a zmeny sa uskutočňujú rýchlo, vynucuje si ich predovšetkým kríza. Problémom je, že mnohokrát sa diskutuje, či rozhodnutia nie sú v rozpore s platnými dohodami, či sa dodržiavajú základné demokratické princípy pri ich prijímaní a či nie sú občania z tohto procesu vynechaní. To samozrejme nezvyšuje dôveryhodnosť a obľúbenosť EÚ medzi občanmi. Rozhodne by som ale podporil prijímanie ďalších opatrení, ktoré by podporili obchodnú výmenu, pohyb tovarov, kapitálu a ľudí v rámci únie.

-Aká je podľa Vás budúcnosť eurozóny? Udrží sa podľa Vás v súčasnom zložení, alebo by sa mala vytvoriť možnosť, aby z nej problémové krajiny vystúpili?-

Môj názor je, že pokiaľ by sa eurozóna rozpadla, tak by to spôsobilo obrovské problémy všetkých členským krajinám. S eurozónou by zanikla aj Európska únia. Spôsobilo by to vážne problémy a konflikty, na začiatku hlavne ekonomické, ale mohlo by to vyústiť aj do rôznych medzinárodných politických problémov. Verím, že politici sú si toho vedomí, a preto sa snažia riešiť problémy a prijímajú opatrenia, aby mala EÚ jasnú perspektívu. Preto si myslím, že eurozóna sa bude postupne rozširovať o ďalšie krajiny podľa podpísaných prístupových zmlúv.

-Malo by aspoň v teoretickej úrovni existovať pravidlo o možnosti vystúpenia individuálneho člena z eurozóny?-

Takéto pravidlo by teoreticky mohlo existovať. Dohodnúť však dodatočne pravidlo na vystúpenie z eurozóny by bolo mimoriadne komplikované a otázne je, v koho záujme by bolo prijať tieto pravidlá. Nemám pocit, že by aj v problémových krajinách bola snaha o vystúpenie z eurozóny. Ak má krajina nekonkurenčnú ekonomiku s nízkou produktivitou a makroekonomické nerovnováhy, tak by tieto problémy vystúpením z eurozóny nevyriešila. Naopak, vlastná mena by predstavovala ďalšie významné riziko.

-Často sa hovorí o zdravých a problémových krajinách v eurozóne. Patrí podľa Vás Slovensko do jadra eurozóny?-

Slovensko je určite považované za zodpovedného člena eurozóny s konštruktívnym a kooperatívnym prístupom k spoločným témam. Takýto prístup nás zaraďuje k jadru eurozóny. Prirodzene že lídrami v rozhodovacích procesoch sú najväčšie krajiny a my ako malá krajina nemôžeme mať ambíciu mať hlavné slovo. Na druhej strane, moja skúsenosť z pôsobenia v ECB je taká, že v diskusiách zavážilo viac to, kto a čo hovorí ako to, z akej veľkej krajiny pochádza. Mnohokrát sa dokázali presadiť aj návrhy a názory zástupcov z malých krajín.

-Slovensko by sa teda malo vždy držať väčších krajín, alebo občas presadzovať aj nejaké svoje špeciálne požiadavky?-

Myslím si, že ak máme svoje špeciálne požiadavky, tak by sme sa mali snažiť ich presadiť. Vhodnou formou a primeraným spôsobom. Napríklad v prípade bankovej únie a spoločného dohľadu nad bankami presadzovať čo najviac kompetencií pre NBS ako dohliadaciu autoritu na Slovensku, lebo dokázala, že je to kompetentná inštitúcia, o čom svedčí dobrý stav nášho bankového sektora.

Rozhovor s Ivanom Šramkom je súčasťou multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, športového a kultúrneho života.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Francúzsko chce od mája zmierniť obmedzenia pohybu obyvateľstva

0 icon

Paríž 21. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Yoan Valat)   Francúzsko plánuje od 3. mája zrušiť viaceré protipandemické opatrenia vrátane cestovných obmedzení a zmiernenia plošného zákazu vychádzania. Pre agentúru AFP to uviedol zdroj blízky úradu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona Macron chce tiež dodržať prísľub, že od polovice mája sa budú môcť otvoriť terasy…

Švajčiarsko predpokladá dokončenie vakcinácie všetkých dospelých do záveru júla

0 icon

Ženeva 21. apríla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Salvatore Di Nolfi/Keystone)   Švajčiarsko očakáva, že pri terajšom tempe dodávok očkovacích látok od výrobcov sa vakcinácia všetkých dospelých proti koronavírusu dokončí do záveru júla. Minister zdravotníctva Alain Berset poukázal na nedávne zmiernenie lockdownu, vrátane otvorenia vonkajších priestorov reštaurácií a barov. Avšak krajina by nemala očakávať…

Kto bude najviac nenávidený člen tejto vlády? Podľa Draxlera po Matovičovi jednoznačne Remišová. Vysvetlil dôvody

0 icon

Bratislava 21. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Bývalý minister Juraj Draxler tvrdí, že ak skončí táto vláda, ľudia budú najviac nenávidieť Igora Matoviča (OĽaNO, rovnako ako aj ministerku Veroniku Remišovú (Za ľudí). Tá podľa neho nezvláda riadenie v oblasti eurofondov a digitalizácie Podľa exministra nám reálne hrozí, že…

Korčok: Slovensko vníma s rešpektom následky utečeneckej krízy pre Grécko

0 icon

Atény 21. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovensko vníma s veľkým rešpektom to, aké bremeno nesie Grécko pri zvládaní následkov tzv. migračnej krízy. Po návšteve utečeneckého tábora Eleonas v Aténach počas pracovnej cesty v Grécku to v stredu povedal slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok. TASR o…

Ingrid Brocková: Spoločnosť IPM je dôkazom inovačného potenciálu Slovenska, s unikátnymi výstupmi využiteľnými v ekonomickej diplomacii. Zároveň potvrdením toho, že aj Slovensko dokáže uchopiť globálne trendy

0 icon

Bratislava 21. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   V šiestom pokračovaní série podujatí s názvom: Inovačný deň štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (21. apríla 2021) pozvala zahraničných veľvyslancov akreditovaných na Slovensku do spoločnosti IPM IPM Group je slovenským inovačným inkubátorom projektov v oblasti automobilového…

V novom objednávacom systéme na očkovanie bude možnosť prihlásiť sa aj na neregistrovanú vakcínu

0 icon

Bratislava 21. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:Sputnik-Chedly Ben Ibrahim)   V novom objednávacom systéme na očkovanie bude možnosť prihlásiť sa aj na neregistrovanú vakcínu. Uviedol to v stredu minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský Aktuálne podľa neho rezort čaká na výsledky testov vakcíny Sputnik V z maďarského laboratória a na dohodu s ruskou stranou,…

Hovoriť s Ruskom formou požiadaviek nemá perspektívu, odkázal Kremeľ Česku

0 icon

Moskva/Praha 21. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Pre Rusko je neprijateľné, aby s ním iné krajiny komunikovali formou požiadaviek, ako to zdôraznil ruský prezident Vladimir Putin vo svojom príhovore pred oboma komorami parlamentu Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov takto reagoval pre agentúru TASS na výzvu Českej republiky, aby Rusko umožnilo návrat…

Vzťahy pri prenájme poľnohospodárskeho pozemku sa upravia

0 icon

Bratislava 21. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Vzťahy pri prenájme poľnohospodárskeho pozemku sa upravia. Odstrániť sa má nevyvážené postavenie medzi prenajímateľom poľnohospodárskeho pozemku a jeho nájomcom Vyplýva to z novely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Informoval o tom jej hovorca…

Česko žiada návrat všetkých zamestnancov ambasády v Moskve

0 icon

Praha 21. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Petr David Josek)   Česká republika vyzvala Rusko, aby do štvrtka 12.00 h SELČ umožnilo návrat všetkých vyhostených zamestnancov českej ambasády v Moskve V opačnom prípade vyhostí ďalších pracovníkov ruskej ambasády v Prahe. V stredu to na brífingu uviedol nový český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek…

Prezidentka vetovala zákon o ochrane hospodárskej súťaže

0 icon

Bratislava 21. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Podľa neho mali Protimonopolný úrad (PMÚ) SR, ako aj podnikateľov čakať zmeny. Zákon vypracoval úrad najmä z dôvodu prebratia smernice Európskej únie Legislatíva upravovala celú oblasť verejnoprávnej ochrany hospodárskej súťaže na…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

200 let terorismu USA: Přehledný seznam všech amerických válečných zločinů, teroru a válek

0icon

„Třesu se někdy o svou vlast, když pomyslím na to, že Bůh je spravedlivý.“ - Thomas Jefferson „Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den občany své země.“  - Ernest Hemingway Jen v letech 1661-1774 byl z Afriky…

Gustáv Murín

Česká vláda v službách vojnových štváčov? Nič nové...

0icon

Keď chce Globalizačná klika v USA nejakú vojničku, tak si zámienku vždy nájde. Začína to napríklad vyslaním vojnových lodí, ako provokácie, kamkoľvek sa im zachce, pretože „americké záujmy“ sú už dnes prakticky všade. Názorný príklad opisuje Oliver Stone v knihe „Utajené dějiny Spojených států“. Už v roku 1898 poslali USA vojnovú…

Peter Štrba

Ateizmus vs náboženstvo, Sam Harris vs Jordan Peterson (1/4)

0icon

Prinášam vám otitulkovanú prvú zo štyroch diskusií medzi dvoma významnými intelektuálmi, v ktorej sa konečne začalo rozprávať o otázke, ktorá je kľúčová pre prežitie západnej civilizácie: Má náboženstvo nejaký význam? Diskusia číslo 1 sa uskutočnila 23. júna 2018 v kanadskom Vancouveri v Orpheum Theatre a naživo ju sledovalo 3 000…

Matej Kečkéš

Klamstvá mainstreamu

0icon

Existuje veľa lží a poloprávd, ktoré šíri mainstream. Veľa z nich má za účel zničiť ľudského ducha a spiritualitu v ľuďoch. Napr. mainstream dokáže propagovať laserové operácie zraku, ktoré sú pomerne drahé, oproti takej očnej joge, ktorá je úplne zadarmo, akurát treba mať pri nej viac trpezlivosti. Totižto laserová operácia…

Gabriel Dragon

Rusi len chcú mať zdravé bandurky...

0icon

Ako si Rusi mohli dovoliť tak drzo zhromažďovať vojská na svojom vlastnom území, zatiaľ čo na opačnej strane hranice zoskupuje ťažkú techniku Ukrajinská armáda a NATO pod záštitou vojenských cvičení? Čoho sa Rusi tak nepochopiteľne boja? Veď po poslednom veľkom „brúsení šablí“ na západe od Ruska ich padlo len 26 miliónov.…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Prečo prepichnúť uši bábätka nemusí byť dobrý nápad?

0 icon

Podľa Americkej pediatrickej akadémie by rodičia mali počkať, kým ich deti dovŕšia najmenej 6 mesiacov, než im dajú prepichnúť uši a nasadia náušnice. Aj keď o týchto radách často diskutujú rodičia, nemožno poprieť, že prepichnutie uší tvojho dieťaťa má niekoľko nevýhod. Aj keď je v našich končinách zvykom dávať dievčatkam prepichovať uši hneď…

Morzeovka: Ako rýchlo sa zvládneš naučiť základy Morseovej abecedy?

0 icon

Ak aj ty v týchto dňoch vysedávaš doma a prechádzaš sa maximálne tak z gauča do chladničky, využi čas strávený doma na získanie nových schopností. Morzeovka by mohla byť ideálnou zábavkou minimálne pre tvoje mozgové závity, ktoré teraz zrejme umierajú nudou. Morseova abeceda, hovorovo morzeovka, je sústava telegrafných signálov zodpovedajúcich…

Bitka o Los Angeles 1. časť

0 icon

Podivná bitka o Los Angeles sa odohrala 24. a 25. februára roku 1942. Výklady tohto celého sa skutočne odlišujú. Udiala sa necelé tri mesiac po japonskom útoku na Pearl Harbor a iba jeden deň po tom, čo japonská ponorka 1-17 bombardovala Elwood. Ako prvé ľudí napadlo, že Japonci podnikli útok zo svojho územia,…

Ulica: Miesto, na ktorom nájdeš množstvo prekvapení

0 icon

Určite aj v tvojom meste sa nachádza nejaká ulica, s ktorou nie je všetko v poriadku. Dnes ti prinášame pár fotografií toho, čo všetko sa môže pokaziť pri tých najjednoduchších činnostiach. Ulica je miesto, kde to žije. Určite aj ty chodíš denne miestami, ktorým nevenuješ zvýšenú pozornosť. Jednoducho kráčaš za svojim cieľom bez…

Týchto 10 fotografií ti dokáže, že aj čiarové kódy môžu tvoriť dizajn produktu

0 icon

V súčasnosti má všetko čo si kúpime čiarový kód. Ten už berieme ako samozrejmosť a často si ho na samotnom produkte ani nevšimneme. Po vzhliadnutí nasledujúcich fotografií budeš určite obozretnejší a tieto malé čiarky budeš sledovať na každom obale. A prečo? Pretože sa ľahko môže stať, že v rukách budeš…

Vo svete IT

Rusko sa sťahuje z projektu Medzinárodnej vesmírnej stanice: Plánuje si postaviť vlastnú

0 icon

Ruská vesmírna agentúra, Roscosmos, sa v utorok, 20.4. vyjadrila, že do roku 2025 by chcela mať vlastnú vesmírnu stanicu, píše portál Phys. Krajina sa zároveň pripravuje stiahnuť z projektu Medzinárodnej vesmírnej stanice. Potvrdzuje to aj šéf Roscosmosu, Dmitrij Rogozin, ktorý tvrdí, že práca na prvom module vesmírnej stanice sa už začala.…

Digitálny product placement: Dostane sa táto forma reklamy aj do starých filmov?

0 icon

Product placement, alebo aj ukazovanie známych produktov vo filmoch je praktika skoro tak stará, ako samotné filmy, píše portál BBC. Uvádza sa, že prvé ukázanie istej značky na filmovom plátne sa datuje do roku 1919 a jedného z filmov známeho amerického komika Bustera Keatona. V tomto filme sú na plátne ukázane špecifické spoločnosti,…

Týchto 8 podvodných a populárnych aplikácií pre Android realizuje nákupy na pozadí smartfónu bez vedomia používateľa

0 icon

Čoraz viac môžeme čítať o rôznych podvodných aplikáciách, ktoré sa snažia zneužiť, či okradnúť používateľov smartfónov. Len včera sme napríklad upozorňovali na „WhatsApp Pink“, čo je vlastne falošná aplikácia, ktorá využíva dobre meno služby WhatsApp. Tá sa aktuálne šíri najmä prostredníctvom odkazov na stiahnutie cez bežné správy pomocou služby WhatsApp,…

Ktoré systémové aplikácie z vášho Xiaomi smartfónu možno odinštalovať? Ušetríte množstvo pamäte!

0 icon

V smartfónoch sa pri ich kúpe nachádza mnoho zbytočných aplikácií, ktoré nepotrebujeme. Ide o tzv. bloatware, ktorý sa nachádza v systéme prirodzene a minimálne smartfóny s nadstavbou MIUI od Xiaomi sa ho budú môcť už čoskoro zbaviť. Nadstavba MIUI 12.5 je však zatiaľ dostupná len v Číne a už teraz…

Google zdieľa viac informácií okolo minulomesačných pádov aplikácií spôsobených aplikáciou WebView

0 icon

Koncom minulého mesiaca mnoho Android smartfónov zasiahla chyba, ktorá spôsobila pády desiatok až stoviek aplikácií. Týkalo sa to, ako Google aplikácií, tak aj ďalších iných desiatok populárnych aplikácií. Napríklad v prípade Xiaomi smartfónov, používatelia hlásili chybu „Aplikácia MSA prestala fungovať“ pri spúšťaní aplikácií ako Chrome, Edge, a ďalších. Riešenie problému…

Armádny Magazín

Začne exodus mužov z Ukrajiny? Zelenskij podpísal sprísnený zákon o povolaní záložníkov

0 icon

Ukrajina, 22.apríl 2021 (AM) – Zákon tiež zavádza trestné činy vyhýbania sa vojenskej službe od povolávacieho rozkazu, alebo počas cvičení. Podľa agentúry TASS ukrajinský prezident Vladimir Zelenskij podpísal zákon prijatý Najvyššou radou o reforme systému vojenských komisariátov, ktorý umožňuje povolanie záložníkov na službu v arm

Audio relácia Generálny štáb približuje život plukovníka Petra Šveca

0 icon

Slovensko, 21. Apríl 2020 (AM) – V ďalšom diele našej audio relácie sme sa rozprávali o živote nedávno zosnulého plukovníka Petra Šveca, ktorý by sa v týchto dňoch dožil 60.rokov, celé rozprávanie si môžete vypočuť TU.  

Ukrajina uviedla svoju bezpečnostnú službu do plnej pohotovosti

0 icon

Ukrajina, 21.apríl 2021 (AM) –Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) vyhlásila svojim jednotkám vo všetkých regiónoch stav plnej bojovej pohotovosti. Oznámil to tlačový tajomník SBU Arťom Dechťarenko. Oznámil, že eskalácia ozbrojenej „konfrontácie s Ruskou federáciou“ a prehĺbenie agresívnej rétoriky zo strany „agresívnej krajiny“ vedú bezpečnostnú službu U

Minister obrany Naď: Je čas na rázne a jasné kroky voči sieti ruských spravodajských služieb

0 icon

Česko, 21.apríl 2021 (AM) – Slovenský minister obrany Jaroslav Naď na sociálnej sieti uviedol, že je čas na rázne a jasné kroky voči sieti ruských spravodajských služieb v krajinách EÚ a NATO. "Takéto rozhodnutie sa neprijíma ľahko, aj keď ide len o jednu osobu. Rozhodnutie vyhosti

USA sa proti čínskou politikou postupne izoluje od zbytku sveta. Ten už nepotrebuje hegemóniu jednej krajiny

0 icon

USA, 21.apríl 2021 (AM) – "USA by mali zlepšiť vzťahy s Ruskom a nemali by tlačiť Moskvu do užšej spolupráce s Pekingom. V televízii „Fox News“ to oznámil bývalý americký prezident Donald Trump. „Byť v dobrom vzťahu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom je výborné. Musíme obchodovať s Ruskom, musíme vychádzať s…

Svetlo sveta

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali